II. Opvolging omschrijving eenheden (o.m. toevoeging PAAZ Klina)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "II. Opvolging omschrijving eenheden (o.m. toevoeging PAAZ Klina)"

Transcriptie

1 VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 4 28 JUNI '13 Aanwezigen: Francis De Groot (PZ Broeders Alexianen voorzitter netwerkplatform functie 4), Martie Mol (De Evenaar), Marc Leysen (PZ Sint-Amedeus), Hugo Pietermans (ZNA PZ Stuivenberg voorzitter netwerkplatform functie 4), Marc Hermans (PZ Bethaniënhuis), Gert Donkers (ADIC vzw), Corrie Rijsbosch (ADIC vzw), Joris Housen (Netwerkcoördinator SaRA), Karolien Weemaes (Netwerkcoördinator SaRA), Menno Fransen (Tsedek en verslag) Verontschuldigd: Vicky Matthysen (ZNA PZ Stuivenberg), Gui Rusch (PZ Bethaniënhuis), Andy De Witte (GZA/PAAZ Sint- Vincentius), Chris d Espalier (PAAZ Klina), Jan Bogaerts (PZ Sint-Amedeus) I. Vorig verslag (19/04) Geen opmerkingen bij het verslag van vrijdag 19/04/2013. Dit wordt goedgekeurd. II. Opvolging omschrijving eenheden (o.m. toevoeging PAAZ Klina) De gegevens van PAAZ Klina dienen nog toegevoegd te worden. (nvdv: intussen werd bij functie 4 op het elektronisch zorgaanbod (http://oggpa.be/?action=onderdeel&onderdeel=535&titel=zorgaanbod) het aanbod van Klina toegevoegd. Het gaat over volgende fiches: vrijwillige urgentiepsychiatrie, algemene opname eenheid en algemene behandel eenheid). Wijzigingen kunnen steeds doorgestuurd worden naar Ewout Van Hove III. Afspraken bed-op-recept (BOR) in ziekenhuizen De Mobiele Teams Antwerpen De Link en de Vliering (langdurende zorg) zijn sinds 2 mei gestart en hebben praktische afspraken gemaakt omtrent een bed-op-recept met de 4 psychiatrische ziekenhuizen in het arrondissement Antwerpen. Deze afspraken worden in bijlage bij het verslag gevoegd. In de praktijk blijkt bij het opmaken van een crisisplan dat sommige cliënten indien nodig een opname in PAAZ Sint-Vincentius verkiezen (i.p.v. een opname in een PZ). Het gaat hier dan vooral over cliënten die vanuit de 1e lijn zijn aangemeld en nog geen langdurige geschiedenis met een PZ hebben. Vandaar is het zinvol en nodig een overleg te hebben met PAAZ Sint-Vincentius om hier verdere afspraken rond te maken. Daarnaast zullen ook nog afspraken gemaakt worden omtrent een bed-op-recept met ADIC. Voorlopig werd nog niet veel gebruik gemaakt van BOR. MTA De Link heeft er nog geen gebruik van gemaakt. MTA De Vliering slechts 1x. Alles is hierbij volgens afspraak verlopen, behalve dat er nog geen crisisplan voorhanden was.

2 Eind 2013 zal er een eerste evaluatie gebeuren. In het verslag met de afspraken staat vermeld september een eerste evaluatie wordt beter verschoven naar december. IV. Strategisch plan van het netwerk SaRA Naar aanleiding van een bevraging door de overheid, diende Joris en Karolien een strategisch plan van het netwerk op te maken. Het strategisch plan geeft een overzicht van de te realiseren algemene netwerkdoelstellingen en de doelstellingen per functie tot einde De doelstellingen werden besproken en onderschreven door het netwerkcomité van SaRA. Tijdens de vergadering worden alle doelstellingen met enige relevantie voor functie 4 overlopen en besproken: Algemene netwerkdoelstellingen: - Strategische en inhoudelijke beslissingen van netwerkpartners die een weerslag hebben op cliënten en andere partners van het netwerk bespreken met andere partners van het netwerk alvorens tot uitvoering over te gaan. Dit wordt voortaan een vast agendapunt voor netwerkplatform functie 4. - Uitzoeken hoe getrapte zorg binnen de zorgregio Antwerpen/Mortsel kan verlopen voor de doelgroep personen met een psychose en psychosegerelateerde problematiek Hiervoor wordt in het najaar van 13 een themagroep getrapte zorg voor personen met psychotische en aanverwante stoornissen opgericht op netwerkniveau. De samenstelling van de themagroep is als volgt: huisartsen, CAW, lid van de SEL, CGG, VDIP, functie 2a, functie 2b, PAAZ, PZ, vertegenwoordiger functie 3 en vertegenwoordiger functie 5. - Herstelondersteunende zorg, op welke manier hebben alle netwerkpartners dat ingeschreven in hun werking en wordt dat concreet toegepast t.a.v. cliënten en hun familie/netwerk Thematische bespreking ter zake wordt ingepland op een volgende bijeenkomst van netwerkplatform functie 4. - Uitzoeken hoe meer cliënten- en familieparticipatie kan gerealiseerd worden in de voorzieningen binnen de verschillende functies Thematische bespreking ter zake wordt ingepland op een volgende bijeenkomst van netwerkplatform functie 4. Doelstellingen functie 4: - Nagaan wat de lacunes zijn in het residentieel zorgaanbod voor de projectregio en bekijken hoe dit ondervangen kan worden. Staat op agenda, infra - Een visietekst uitwerken omtrent functie 4 voor de projectregio binnen de context van gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg Hier zijn we reeds mee gestart kunnen we op verder werken

3 - Nagaan of voor de projectregio een efficiëntere manier van werken gevonden kan worden om om te gaan met gedwongen opname zodat het veilig kan zijn voor alle betrokken partijen. Staat op agenda, infra - De afspraken die gemaakt zijn omtrent bed-op-recept met de mobiele teams evalueren en bijsturen indien nodig. Staat op agenda, supra In kader van een betere onderlinge afstemming tussen de verschillende netwerkpartners binnen functie 4, kan het ook zinvol zijn om zicht te krijgen op inhoudelijke werkgroepen actief in de regio, zoals b.v.: - Forum klinische psychotherapie voor personen met persoonlijkheidsstoornissen Dit initiatief is ontstaan ongeveer 1 jaar geleden vanuit de vaststelling dat het zinvol zou zijn om te te gaan netwerken omtrent de doelgroep mensen met persoonlijkheidsstoornissen en de voorhanden zijnde behandelprogramma s. Er lijkt veel interesse in dergelijk overleg gezien het forum geleidelijk aan groeit (PZ Sint-Amedeus afd. MozAïek en Koraal, PC Broeders Alexianen daghospitaal Mastentop, PC Bethaniën Elim, TG 'de evenaar' en Tsedek, ) - SODA Overlegplatform Hulpverlening Stedelijk Overleg Drugs Antwerpen (SODA) organiseert verschillende werk- en stuurgroepen om samenwerking en afstemming rond het thema drugs tussen verschillende organisaties en diensten in Antwerpen te bewerkstelligen. In het overlegplatform Hulpverlening zitten vertegenwoordigers van (drug)hulpverleningsorganisaties en geestelijke gezondheidszorg samen om de evoluties in Antwerpen op te volgen en een betere onderlinge afstemming te realiseren omtrent de doelgroep mensen met een aan middelen gebonden stoornis. - Verder te inventariseren. V. Lacunes in het residentieel GGZ-aanbod Eén van de binnen functie 4 geformuleerde doelstellingen is nagaan wat de lacunes zijn in het residentieel zorgaanbod voor de projectregio en bekijken hoe dit ondervangen kan worden (supra). Binnen dit kader is het zinvol om voor alle netwerkpartners binnen functie 4 op te lijsten welke doelgroep(en) niet geïncludeerd worden en waarom (b.v. op welke zorgvragen is men als organisatie niet geneigd om te antwoorden en vanuit welk argument) en indien nodig en wenselijk hierover tot een betere onderlinge afstemming te komen. Er kan b.v. bekeken worden hoe binnen een netwerk met dergelijke residentiële zorgvragen kan worden omgegaan (b.v. inzake het depanneren van crisissituaties van personen met autisme, behandelt PZ Sint-Amedeus deze personen niet voor het autisme maar voor het bijkomend probleem (b.v. suïcidaliteit) i.s.m. VAPH-instanties). Deze bevraging gebeurt tegen de volgende bijeenkomst van het netwerkplatform (11 oktober) bespreking van de resultaten wordt geagendeerd. Tijdens een eerste rondvraag op het netwerkplatform bleek voor volgende zaken geen of een beperkt residentieel aanbod in onze regio: jongvolwassenen, personen met ontwikkelingsstoornissen (o.a. ASS), personen met psychiatrische en/of verslavingsprobleem en verstandelijke beperking,

4 personen met NAH, seksuele delinquenten, en ruimer de forensische doelgroep, langdurige behandelprogramma s voor personen met ernstige persoonlijkheidsstoornissen, behandelprogramma s voor anderstaligen, VI. Monitoring van zorg: ervaringen delen ROM is een methodiek in de GGZ waarbij regelmatig metingen gedaan worden van de toestand van de cliënt met oog op evaluatie en eventueel bijsturing van de behandeling. Belangrijk hierbij is om een onderscheid te maken in de finaliteit waarom aan ROM wordt gedaan: 1. verantwoording besteding financiële middelen (accountability), 2. wetenschappelijk onderzoek, 3. evaluatie en bijsturing van zorgefficiëntie/zorgproces. In het eerste geval wordt best gekozen voor instrumenten die kort zijn en weinig tijd vragen, in het derde geval is het verantwoord iets meer tijd te nemen voor ROM. Motivatie om ROM te doen is m.a.w. belangrijk voor instrumentkeuze. Het is ook erg belangrijk om deze 3 finaliteiten niet door elkaar te halen. Wanneer men bijvoorbeeld gekozen heeft voor evaluatie zorgefficiëntie/zorgproces, kan dit niet gebruikt worden voor verantwoording financiële middelen of voor wetenschappelijk onderzoek. Het zou interessant zijn als de netwerkcoördinatoren bevragen welke instrumenten de projecten eerste fase opgelegd krijgen. Binnen SaRA werd (na bezoek van professor Philippe Delespaul) geconcludeerd dat: - monitoring van het netwerk te ambitieus en te moeilijk te operationaliseren is; - ROM binnen 2a ook niet zo evident is wegens de korte zorgrelatie/behandelduur; - De MTA s onderzoeken welke instrumenten mogelijks interessant zijn, hier werd echter nog geen keuze in gemaakt gezien de hoge kostprijs voor het verwerken van de resultaten van de bevragingen (link met informatisering). Afstemming tussen de verschillende netwerkpartners omtrent ROM is wenselijk. De huidige stand van zaken omtrent de gebruikte instrumenten bij de aanwezige netwerkpartners binnen functie 4: - PZ Broeders Alexianen Boechout is vanaf januari 2013 gestart met QuestManager (kan gelinkt worden met EPD). Interne werkgroep is gestart om dit proces vorm te geven. - PZ Amedeus Mortsel is vanaf januari 2013 gestart met QuestManager. - PZ Bethanië zit nog in een oriënterende fase. - PZ Stuivenberg: stand van zaken niet gekend - PAAZ Sint-Vincentius: stand van zaken niet gekend - PAAZ Klina: stand van zaken niet gekend - RIZIV-conventie De Evenaar neemt vragenlijsten af bij opstart behandeling, na 6 maanden, na 18 maanden en bij einde opname. Resultaten worden in een wetenschappelijk rapport genoteerd voor RIZIV. - RIZIV-conventie Tsedek: geen monitoring momenteel - ADIC: geen monitoring momenteel Indien er interesse is bij netwerkpartners om eveneens Questmanager te gebruiken, kan bekeken worden of men kan aansluiten bij de pool van voorzieningen die hiervoor reeds de kosten delen: hoe meer partners intekenen, hoe lager de kost per partner.

5 Verder op te volgen hoe dit verloopt binnen de verschillende voorzieningen. VII. Gedwongen opname Op allerlei fora is overleg lopende met betrokken partijen (hulpverlening, justitie, politie) aangaande gedwongen opname, m.n. op het niveau van Zorgnet Vlaanderen, Stuurgroep Alternatieve Maatregelen (SAM), OGGPA, LOK urgentie-artsen. De hoofdgeneesheren en directie van de psychiatrische ziekenhuizen zijn bij dit overleg betrokken. Het wordt niet zinvol geacht om binnen netwerkplatform functie 4 gelijklopend dit thema te behandelen. Het is wel zinvol om hier na verloop van tijd terug te koppelen wat de resultaten zijn van het overleg en zicht te krijgen op de regionale afspraken en werking. De combinatie van een somatische spoed, een psychiatrische spoed en politiedienst die de veiligheid garandeert, wordt zeer zinvol geacht door de aanwezigen (lacune in onze regio?). In een recent verslag van SAM omtrent dit onderwerp, wordt de vergelijking gemaakt met de werkwijze te Leuven. Hugo Pietermans stelt dat er in PZ Stuivenberg reeds een soort micromodel van het Leuvense model bestaat, waarbij er en zwaardere psychiatrische bestaffing voorzien is, naast de spoeddienst en dat deze diensten vaak met elkaar overleggen. De vraag stelt zich hoe dit in de toekomst zal georganiseerd worden wanneer EPSI naar Erasmus verhuist. Joris bevraagt bij dr. Vicky Matthysen en Hugo Pietermans. VIII. Varia - Op 26 april 2013 vond de studiedag Ver van mijn bed? Het psychiatrisch ziekenhuis van de toekomst plaats te Zoersel. Het cahier hiervan zal via mail verspreid worden. De eerstvolgend vergadering van netwerkplatform functie 4 vindt plaats op 11 oktober 2013 van 15u tot 17u in het PC Broeders Alexianen te Boechout.

Opvolging en bespreking verslag voorbereidend overleg netwerkplatform functie 4 van 12/07/ 12

Opvolging en bespreking verslag voorbereidend overleg netwerkplatform functie 4 van 12/07/ 12 VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 4 '(SEMI-)RESIDENTIËLE DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING' VRIJDAG 21 SEPTEMBER 12 Aanwezigen: Andy De Witte (GZA/PAAZ Sint-Vincentius - voorzitter netwerkplatform functie 4), Francis

Nadere informatie

1. Opvolging vorig verslag (12/09) 2. Verwelkoming netwerkcoördinator internering en korte voorstelling van haar werkzaamheden

1. Opvolging vorig verslag (12/09) 2. Verwelkoming netwerkcoördinator internering en korte voorstelling van haar werkzaamheden VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 10 OKTOBER '13 Aanwezigen: Vicky Matthysen (voorzitter netwerkcomité), Jan Mampuys (voorzitter netwerkcomité), Jan Bogaerts (PZ Sint-Amedeus), Johan Deforche (PZ Broeders Alexianen

Nadere informatie

1. Opvolging vorig verslag 24/3

1. Opvolging vorig verslag 24/3 VERSLAG THEMAGROEP VERSNELDE DOORSTROOM SARA-SHM DONDERDAG 15 MEI '14 Aanwezigen Anneleen Malcorps (MTA De Vliering), Marleen Geentjens (IBW De Sprong, PZ Bethanië en PVT De Landhuizen), Joris Van de Wouwer

Nadere informatie

1. Opvolging vorig verslag 15/5. 2. Terugkoppelingen VERSLAG THEMAGROEP VERSNELDE DOORSTROOM SARA-SHM DONDERDAG 11 SEPTEMBER '14

1. Opvolging vorig verslag 15/5. 2. Terugkoppelingen VERSLAG THEMAGROEP VERSNELDE DOORSTROOM SARA-SHM DONDERDAG 11 SEPTEMBER '14 VERSLAG THEMAGROEP VERSNELDE DOORSTROOM SARA-SHM DONDERDAG 11 SEPTEMBER '14 Aanwezigen Anneleen Malcorps (MTA De Vliering), Joris Van de Wouwer (ZNA PZ Stuivenberg en PZT ADAPT), Gert Rombouts (IBW De

Nadere informatie

Martie was vorige keer niet aanwezig, maar drukt haar appreciatie uit voor de weerhouden projecten waar werkingsmiddelen worden geïnvesteerd.

Martie was vorige keer niet aanwezig, maar drukt haar appreciatie uit voor de weerhouden projecten waar werkingsmiddelen worden geïnvesteerd. VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 28 JANUARI '16 Aanwezigen: Menno Fransen (Tsedek), Joris Housen (netwerkcoördinator), Johan Mortelmans (OCMW Antwerpen - SC De Wilg), Marleen Van Staey (Similes), Jo Verstraeten

Nadere informatie

VERSLAG NETWERKSTUURGROEP SARA SAMENWERKINGSVERBAND VOOR GEMEENSCHAPSGERICHTE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO ANTWERPEN BERCHEM 27 SEPTEMBER 12

VERSLAG NETWERKSTUURGROEP SARA SAMENWERKINGSVERBAND VOOR GEMEENSCHAPSGERICHTE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO ANTWERPEN BERCHEM 27 SEPTEMBER 12 VERSLAG NETWERKSTUURGROEP SARA SAMENWERKINGSVERBAND VOOR GEMEENSCHAPSGERICHTE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO ANTWERPEN BERCHEM 27 SEPTEMBER 12 aanwezig: Vicky Matthysen (ZNA PZ/PAAZ Stuivenberg voorzitter

Nadere informatie

VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 19 MEI '16. Aanwezigen: 1. Opvolging netwerkcoördinator art. 107. 2. Opvolging vorig verslag 14/04/ 16

VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 19 MEI '16. Aanwezigen: 1. Opvolging netwerkcoördinator art. 107. 2. Opvolging vorig verslag 14/04/ 16 VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 19 MEI '16 Aanwezigen: Annemie Deckers (Stuurgroep Zorg aan geïnterneerden ), Johan Deforche (PZ Broeders Alexianen), Koen De Vylder (CAW Antwerpen), Els Draeck (OP WEGG), Menno

Nadere informatie

2. Kennismaking met dhr. Geert Smits en dr. Jean-Paul Sion, algemeen directeur en hoofdarts AZ Monica

2. Kennismaking met dhr. Geert Smits en dr. Jean-Paul Sion, algemeen directeur en hoofdarts AZ Monica VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 7 MEI '15 Aanwezigen: Johan Deforche (PZ Broeders Alexianen), (Dirk Goeminne (PZ Sint-Amedeus, covoorzitter functie 3), Nicole Van Houtven (Vzw De Link, covoorzitter functie

Nadere informatie

- De definitieve versie van het project i.k.v. meerjarenplan Internering van het Hof van Beroep Antwerpen wordt in bijlage bij het verslag gevoegd.

- De definitieve versie van het project i.k.v. meerjarenplan Internering van het Hof van Beroep Antwerpen wordt in bijlage bij het verslag gevoegd. VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 13 FEBRUARI '14 Aanwezigen: Vicky Matthysen (voorzitter netwerkcomité), Marleen Geentjens (netwerkplatform functie 5), Johan Deforche (PZ Broeders Alexianen Boechout), Ann Van

Nadere informatie

VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 9 FEBRUARI 2017

VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 9 FEBRUARI 2017 VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 9 FEBRUARI 2017 Aanwezigen dr. Vicky Matthysen (ZNA Stuivenberg/ Erasmus covoorzitter SaRA), Koen Devylder (CAW Antwerpen), Dingens Yves (CAW Antwerpen), Annemie Dekkers (stuurgroep

Nadere informatie

1. Opvolging vorig verslag (29/08) VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 12 SEPTEMBER '13

1. Opvolging vorig verslag (29/08) VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 12 SEPTEMBER '13 VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 12 SEPTEMBER '13 Aanwezigen: Vicky Matthysen (voorzitter netwerkcomité), Leen van Assche (CGG Andante), Johan Deforche (PZ Broeders Alexianen Boechout), Nicole Van Houtven (Vzw

Nadere informatie

1. Opvolging verslag (25/04)

1. Opvolging verslag (25/04) VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 16 MEI '13 Aanwezigen: Vicky Matthysen (voorzitter netwerkcomité), Jan Mampuys (voorzitter netwerkcomité), Ann Van De Vloet (Uilenspiegel), Geert Kestens (Uilenspiegel), Nicole

Nadere informatie

1. Opvolging verslag (16/05)

1. Opvolging verslag (16/05) VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 27 JUNI '13 Aanwezigen: Vicky Matthysen (voorzitter netwerkcomité), Ann Van De Vloet (Uilenspiegel), Leen van Assche (CGG Andante), Nicole Van Houtven (voorzitter netwerkplatform

Nadere informatie

2. Opvolging verslag opstartvergadering functie 2 (30/8/2012)

2. Opvolging verslag opstartvergadering functie 2 (30/8/2012) VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 2A SARA MOBIEL OUTREACHEND TEAM GERICHT OP ACUTE PSYCHIATRISCHE PROBLEMEN 27 SEPTEMBER 12 Aanwezigen: Jan Van Hecke (voorzitter netwerkplatform functie 2a), Koen De Vylder

Nadere informatie

1. Opvolging vorig verslag (4/11/2014)

1. Opvolging vorig verslag (4/11/2014) VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 1 6 JANUARI '15 Aanwezig: Joris Housen (netwerkcoördinator), Karolien Weemaes (netwerkcoördinator), Mia Gys (CAW Antwerpen), Geert Vandendriessche (VDIP), Dirk Meeus (CGG

Nadere informatie

Bespreking casus Internering (voorbereid door Jolien Debehets)

Bespreking casus Internering (voorbereid door Jolien Debehets) VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 4 9 JANUARI '15 Aanwezigen: Jolien Debehets (schakelteam internering), Annemie Deckers (coördinator extern zorgciruit Hof van Beroep Antwerpen), Geert Kestens (HOP PZ zoersel),

Nadere informatie

1. Opvolging vorig verslag (10/10) 2. Verwelkoming Jaak Roosens. 3. Ter info. VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 14 NOVEMBER '13

1. Opvolging vorig verslag (10/10) 2. Verwelkoming Jaak Roosens. 3. Ter info. VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 14 NOVEMBER '13 VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 14 NOVEMBER '13 Aanwezigen: Jan Mampuys (voorzitter netwerkcomité), Jan Bogaerts (PZ Sint-Amedeus), Johan Deforche (PZ Broeders Alexianen Boechout), Marc Leysen (PZ Sint-Amedeus),

Nadere informatie

1. Opvolging vorig verslag 12/3. VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 2 APRIL '15

1. Opvolging vorig verslag 12/3. VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 2 APRIL '15 VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 2 APRIL '15 Aanwezigen: Jan Mampuys (voorzitter netwerkcomité en CGG Andante), Martie Mol (De Evenaar en RC De Keerkring), Linda Huybrechts (SEL Amberes De Voorzorg), Stef Joos

Nadere informatie

I. Opvolging vorig verslag (9/1)

I. Opvolging vorig verslag (9/1) VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 4 20 MAART '15 Aanwezigen: Jolien Debehets (schakelteam internering), Annemie Deckers (coördinator extern zorgciruit Hof van Beroep Antwerpen), Rudy Wouters (IBW Min), Greet

Nadere informatie

1. Verwelkoming Rudy Wouters (Coördinator Beschut Wonen min)

1. Verwelkoming Rudy Wouters (Coördinator Beschut Wonen min) VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 5 22 JANUARI '13 Aanwezigen Nicky Van Hecke (PVT Sint- Amedeus - covoorzitter netwerkplatform functie 5), Yves Kempeneers (IBW De Vliering), Herwig Uytterlinde (coördinator

Nadere informatie

2. Ervaringen van ervaringsdeskundigen in de MTA s (door Annick Beyers en Elke Van Gompel)

2. Ervaringen van ervaringsdeskundigen in de MTA s (door Annick Beyers en Elke Van Gompel) VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 2B DATUM 13/03/2014 Aanwezig: Nicole Van Houtven (Vzw De Link en voorzitter netwerkplatform functie 2B ), Karolien Weemaes (netwerkcoördinator SaRA), Joris Housen (netwerkcoördinator

Nadere informatie

1. Opvolging verslag (21/02)

1. Opvolging verslag (21/02) VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 14 MAART '13 Aanwezigen: Ann Van De Vloet (Uilenspiegel), Nicole Van Houtven (voorzitter netwerkplatform functie 2b), Menno Fransen (TSEDEK netwerkstuurgoeplid RIZIV-conventies),

Nadere informatie

VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 2A SARA MOBIEL OUTREACHEND TEAM GERICHT OP ACUTE PSYCHIATRISCHE PROBLEMEN 18 OKTOBER 12

VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 2A SARA MOBIEL OUTREACHEND TEAM GERICHT OP ACUTE PSYCHIATRISCHE PROBLEMEN 18 OKTOBER 12 VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 2A SARA MOBIEL OUTREACHEND TEAM GERICHT OP ACUTE PSYCHIATRISCHE PROBLEMEN 18 OKTOBER 12 Aanwezigen: Jan Van Hecke (voorzitter netwerkplatform functie 2a), Koen Van Rompaey

Nadere informatie

Verontschuldigd: Nicole Van Houtven (IBW De Link), Yves Kempeneers (IBW De Vliering), Joris Housen (Netwerkcoördinator

Verontschuldigd: Nicole Van Houtven (IBW De Link), Yves Kempeneers (IBW De Vliering), Joris Housen (Netwerkcoördinator VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 5 29 NOVEMBER '12 Aanwezigen: Herwig Uytterlinde (IBW Antwerpen), Ingrid Van Lier (PVT Hoge Beuken), Monique Lowyck (Similes), Rob De Winter (CAW Metropool/ ROSA+), Marleen

Nadere informatie

1. Situatieschets door de netwerkcoördinator

1. Situatieschets door de netwerkcoördinator VERSLAG THEMAGROEP AMBULANT PSYCHOSOCIAAL REVALIDATIECENTRUM DONDERDAG 21 AUGUSTUS '13 Aanwezigen Mia Gys (CAW Antwerpen), Joris Van de Wouwer (ZNA PZ Stuivenberg), Marie-Josee Peeters (ZNA PZ Stuivenberg),

Nadere informatie

1. Opvolging vorig verslag (28/01/ 16) 2. Wijzigingen bij netwerkpartners met invloed op SaRA. VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 10 MAART '16

1. Opvolging vorig verslag (28/01/ 16) 2. Wijzigingen bij netwerkpartners met invloed op SaRA. VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 10 MAART '16 VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 10 MAART '16 Aanwezigen: Jan Mampuys (covoorzitter SaRA CGG Andante), Vicky Matthysen (covoorzitter SaRA ZNA PZ Stuivenberg), Linda Huybrechts (SEL Amberes De Voorzorg), Liane

Nadere informatie

2. Overdracht dagcentra De Ridder en De Vinken aan IBW Antwerpen

2. Overdracht dagcentra De Ridder en De Vinken aan IBW Antwerpen VERSLAG: STUURGROEP HET TRAJECTIEL / NETWERKPLATFORM FUNCTIE 3 12 FEBRUARI 2015, LOCATIE Vzw DE LINK Aanwezig: Jo Verstraeten (De Vlonder en voorzitter) Rudy Wouters (Het Lokaal), Menno Fransen (Tsedek),

Nadere informatie

1. Opvolging vorig verslag (10/01/ 13)

1. Opvolging vorig verslag (10/01/ 13) VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 2A 4 APRIL '13 Aanwezigen: Jan Van Hecke (voorzitter netwerkplatform functie 2a), Hilde Vints (CAW ROSA+), Dirk Meeus (CGG VAGGA), Danny Boons (SEL Amberes CM), Koen Van

Nadere informatie

Groot Partneroverleg SaRA: Kick-off mobiele teams Antwerpen. donderdag 2 mei 13

Groot Partneroverleg SaRA: Kick-off mobiele teams Antwerpen. donderdag 2 mei 13 Groot Partneroverleg SaRA: Kick-off mobiele teams Antwerpen donderdag 2 mei 13 Programma Welkomstwoord en inleiding; door Jan Mampuys (covoorzitter SaRA) Voorstelling concrete realisaties van SaRA tot

Nadere informatie

3. Terugkoppeling themagroep advies, vorming en coaching eerstelijn

3. Terugkoppeling themagroep advies, vorming en coaching eerstelijn VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 1 2 SEPTEMBER '14 Aanwezigen Stefanie Ghekiere (suïcidepreventie), Wim Vanspringel (CGG VAGGA), Mia Gys (CAW Antwerpen), Jolien Debehets (Schakelteam internering), Hugo

Nadere informatie

1. Opvolging vorig verslag (21/3)

1. Opvolging vorig verslag (21/3) VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 2B 23 MEI '13 Aanwezigen: Nicole Van Houtven (Mobiel team Antwerpen De Link en voorzitter netwerkplatform functie 2b), Patricia De Pauw (SC De Wilg OCMW Antwerpen), Tine

Nadere informatie

< Het project 107 in zorgregio s Antwerpen & Mortsel > Netwerkcoördinatoren joris.housen@fracarita.org en karolien.weemaes@oggpa.

< Het project 107 in zorgregio s Antwerpen & Mortsel > Netwerkcoördinatoren joris.housen@fracarita.org en karolien.weemaes@oggpa. < Het project 107 in zorgregio s Antwerpen & Mortsel > Netwerkcoördinatoren joris.housen@fracarita.org en karolien.weemaes@oggpa.be 1975: ontstaan van DGGZ (actueel CGG) 1990: reconversie naar initiatieven

Nadere informatie

PRIT praat INTERSECTORAAL. 12 december 2013

PRIT praat INTERSECTORAAL. 12 december 2013 PRIT praat INTERSECTORAAL 12 december 2013 Wie is de persoon met een psychische kwetsbaarheid of psychiatrische problematiek? Enkele cijfers (Itinera) Als 3 willekeurige Belgen rond een tafel zitten,

Nadere informatie

Gasten: Dorien Dierckx (VTTB en De Vliering/ Vzw Posthof), Jolien Legrand (VTTB en De Link/ t Pleintje), Luc Vanderstraeten (SODA en COZA)

Gasten: Dorien Dierckx (VTTB en De Vliering/ Vzw Posthof), Jolien Legrand (VTTB en De Link/ t Pleintje), Luc Vanderstraeten (SODA en COZA) VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 8 MEI '14 Aanwezigen: Jaak Roosens (GZA PAAZ Sint-Vincentius), Jan Bogaerts (PZ Sint-Amedeus), Jan Mampuys (voorzitter netwerkcomité), Stef Joos (PZ Bethanië), Tino Ruyters (verslavingszorg

Nadere informatie

1. Opvolging vorige verslagen (08/03/2016 en 14/04/2016)

1. Opvolging vorige verslagen (08/03/2016 en 14/04/2016) VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 1 31 MEI '16 Aanwezig: Wim Vanspringel (voorzitter functie 1), Marleen Van Staey (Similes), Anne Grimon (CGG Andante), Mia Gys (CAW Antwerpen), Ann Van Pelt (CAW Antwerpen),

Nadere informatie

1. Kennismaking nieuwe deelnemer netwerkplatform functie 5

1. Kennismaking nieuwe deelnemer netwerkplatform functie 5 VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 5 31 JANUARI '13 Aanwezigen: Rob De Winter (CAW Metropool/ ROSA+), Marleen Geentjens (IBW De Sprong & PVT de Landhuizen covoorzitter netwerkplatform functie 5), Nicky Van

Nadere informatie

Naar een nieuwe geestelijke gezondheidszorg voor het Arrondissement Antwerpen. met PROJECT in afstemming en verbinding -

Naar een nieuwe geestelijke gezondheidszorg voor het Arrondissement Antwerpen. met PROJECT in afstemming en verbinding - Naar een nieuwe geestelijke gezondheidszorg voor het Arrondissement Antwerpen met PROJECT 107 - in afstemming en verbinding - Welkom Namens STUURGROEP 107 Arrondissement Antwerpen OGGPA SEL Amberes Uilenspiegel

Nadere informatie

1. Opvolging vorig verslag (7/2) 2. Voorstelling folder VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 2B 21 MAART '13

1. Opvolging vorig verslag (7/2) 2. Voorstelling folder VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 2B 21 MAART '13 VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 2B 21 MAART '13 Aanwezigen: Nicole Van Houtven (Mobiel team Antwerpen De Link en voorzitter netwerkplatform functie 2b), Ann Van De Vloet (Uilenspiegel), Patricia De Pauw

Nadere informatie

West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid voor kinderen, jongeren en hun context

West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid voor kinderen, jongeren en hun context Netwerkforum juni 2017 West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid voor kinderen, jongeren en hun context Nieuw geestelijk gezondheidsbeleid De Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE Samenwerking Pegode Servicepunt vrijwilligerswerk Antwerpen

EINDRAPPORTAGE Samenwerking Pegode Servicepunt vrijwilligerswerk Antwerpen EINDRAPPORTAGE 2016 Samenwerking Pegode Servicepunt vrijwilligerswerk Antwerpen Inhoudstafel eindrapportage 2016 Inleiding 1. Globaal overzicht cijferrapportage 1.1 Aantal intakes per doorverwijzende instantie

Nadere informatie

NETWERKPUNT. Voorstelling Art. 107 regio Mechelen 9 oktober 2015

NETWERKPUNT. Voorstelling Art. 107 regio Mechelen 9 oktober 2015 NETWERKPUNT Voorstelling Art. 107 regio Mechelen 9 oktober 2015 Het PAKT: regio NETWERKPUNT Medewerkers: Sofie Wybo & Liesbeth Reynders Start: april 2012 1.5VTE Doelpubliek: hulp- en dienstverleners Regio:

Nadere informatie

1. Opvolging verslag VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 2A 8 NOVEMBER '12

1. Opvolging verslag VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 2A 8 NOVEMBER '12 VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 2A 8 NOVEMBER '12 Aanwezigen: Jan Van Hecke (voorzitter netwerkplatform functie 2a), Koen Van Rompaey (ZNA EPSI), Hilde Vints (CAW ROSA+), Leen Van Assche (CGG Andante),

Nadere informatie

1975: ontstaan van DGGZ (actueel CGG) 1990: reconversie naar initiatieven beschut wonen (IBW) en psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT) 2001: keuze

1975: ontstaan van DGGZ (actueel CGG) 1990: reconversie naar initiatieven beschut wonen (IBW) en psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT) 2001: keuze 1975: ontstaan van DGGZ (actueel CGG) 1990: reconversie naar initiatieven beschut wonen (IBW) en psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT) 2001: keuze voor gedifferentieerder aanbod activeringsprojecten,

Nadere informatie

Een netwerk als verbindende kracht. GGZ-netwerk SaRA Joris Housen

Een netwerk als verbindende kracht. GGZ-netwerk SaRA Joris Housen Een netwerk als verbindende kracht praktijkvoorbeeld GGZ-netwerk SaRA Joris Housen Woensdag 8 juni 2016 Leuven Inhoudstafel 1. Wie is SaRA? 2. Een netwerk als verbindende kracht 1. SaRA Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Club 107. voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek. een initiatief van GGALIMERO

Club 107. voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek. een initiatief van GGALIMERO Club 107 voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek een initiatief van GGALIMERO PC Duffel woensdag 23 mei 2012 1. Welkom 2. GGALIMERO 3. GGZ-vernieuwing 4. Experimenten 5. En onze regio?

Nadere informatie

Met de zesde staatshervorming is de bevoegdheid voor de moeder-kindeenheden naar Vlaanderen overgeheveld.

Met de zesde staatshervorming is de bevoegdheid voor de moeder-kindeenheden naar Vlaanderen overgeheveld. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 502 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 23 maart 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Moeder-kindeenheden - Stand van zaken Voor de meeste vrouwen

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Geestelijke Gezondheidszorg (residentieel) Spreker: Koen Lefevre (Psychiatrisch Centrum Sint-Jan) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ): 6 officiële voorzieningensoorten Psychiatrische

Nadere informatie

GROOT PARTNEROVERLEG SARA - 5 JUNI 2014

GROOT PARTNEROVERLEG SARA - 5 JUNI 2014 GROOT PARTNEROVERLEG SARA - 5 JUNI 2014 Realisaties b innen Fu n c t ie 1 Ontwikkeling en va n M TA S a m enwerking m et S a R A - n et werk C ijfergeg evens A. REALISATIES BINNEN FUNCTIE 1 Binnen het

Nadere informatie

1. Situering van het project 107 door Jo Verstraeten

1. Situering van het project 107 door Jo Verstraeten VERSLAG OPSTARTVERGADERING SARA NETWERKPLATFORM FUNCTIE 3 THEMAGROEP ARBEID (BW DE BRUG) MORTSEL 6 JUNI 12 Aanwezigen: De Preter Marc (BW De Brug), Fransen Menno (TSEDEK), Van Staey Marleen (Similes),

Nadere informatie

Mobiele teams in Zuid-West- Vlaanderen stand van zaken

Mobiele teams in Zuid-West- Vlaanderen stand van zaken Mobiele teams in Zuid-West- Vlaanderen stand van zaken 1 juni 2015 door Soetkin Kesteloot, Netwerkcoördinator Z-W-Vl Inleiding Hervormingen in geestelijke gezondheidszorg (art. 107) Voor doelgroep volwassenen

Nadere informatie

DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL

DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL Rosien Mesdag, Consulentenwerking Onada, Gouverneur Kinsbergencentrum Stéphanie Danckaert, Consulententeam Vlaams-Brabant & Brussel, UPC St.- Kamillus Inhoudstafel

Nadere informatie

1. Opvolging vorig verslag (6/01/2015)

1. Opvolging vorig verslag (6/01/2015) VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 1 3 MAART '15 Aanwezig: Joris Housen (netwerkcoördinator), Karolien Weemaes (netwerkcoördinator), Mia Gys (CAW Antwerpen), Geert Vandendriessche (VDIP), Dirk Meeus (CGG

Nadere informatie

1. Opvolging en goedkeuring verslag dd. 28/03/2013.

1. Opvolging en goedkeuring verslag dd. 28/03/2013. VERSLAG VERGADERING THEMAGROEP VRIJE TIJD & ONTMOETING 23 MEI 2013 Aanwezig: Verstraeten Jo (voorzitter stuurgroep Trajectiel / netwerkplatform functie 3), Carla De Baere (PC Amadeus), Joris Housen (netwerkcoördinator

Nadere informatie

Zorg voor personen met het statuut internering. Lunchen met justitie 24 oktober 2017

Zorg voor personen met het statuut internering. Lunchen met justitie 24 oktober 2017 Zorg voor personen met het statuut internering Lunchen met justitie 24 oktober 2017 Overzicht Intra-penitentiair aanbod Zorgaanbod in de maatschappij Ervaringen nieuwe wet op de internering 26/10/2017

Nadere informatie

INTERVENTIES DOOR POLITIEDIENSTEN MENSEN MET EEN PSYCHISCHE PROBLEMATIEK. Tussenkomst door: interventiepolitie maatschappelijke recherche / wijkagent

INTERVENTIES DOOR POLITIEDIENSTEN MENSEN MET EEN PSYCHISCHE PROBLEMATIEK. Tussenkomst door: interventiepolitie maatschappelijke recherche / wijkagent INTERVENTIES DOOR POLITIEDIENSTEN AANPAK CRISISSITUATIES BIJ MENSEN MET EEN PSYCHISCHE PROBLEMATIEK 1. INTERVENTIES DOOR DE POLITIE Tussenkomst door: interventiepolitie maatschappelijke recherche / wijkagent

Nadere informatie

1. Goedkeuring vorig verslag 9/12/2015

1. Goedkeuring vorig verslag 9/12/2015 VERSLAG THEMAGROEP VTO EN ARBEID WOENSDAG 9 MAART 2016 Aanwezigen: Dirk Goeminne (voorzitter themagroep arbeid), Karolien Weemaes (netwerk SaRA), Marleen Van Staey (Similes), Lynn Fransen (GTB Antwerpen),Lies

Nadere informatie

INFOBROCHURE MOBIEL TEAM ANTWERPEN DE VLIERING. DE V LIER ING p s y chiat rische z org in de samenle ving VZW

INFOBROCHURE MOBIEL TEAM ANTWERPEN DE VLIERING. DE V LIER ING p s y chiat rische z org in de samenle ving VZW INFOBROCHURE MOBIEL TEAM ANTWERPEN DE VLIERING VZW DE V LIER ING p s y chiat rische z org in de samenle ving INHOUD Wat doen we? 5 Wie zijn we? 6 Wat verwachten we van jou voor de opstart van MTA? 7 Hoe

Nadere informatie

2. Toelichting ICF (International Classification of Functioning, disability and health)

2. Toelichting ICF (International Classification of Functioning, disability and health) VERSLAG THEMAGROEP VTO EN ARBEID WOENSDAG 13 MEI 2015 Aanwezigen: Dirk Goeminne (voorzitter themagroep arbeid), Anne Grimon (vervanging Leen Van Assche,CGG Andante), Marleen Van Staey (Similes), Lies Janssens

Nadere informatie

Voorstelling: Centrum voor Gedragsstoornissen bij AUtisme en Zware Zorgbehoevendheid GAUZZ

Voorstelling: Centrum voor Gedragsstoornissen bij AUtisme en Zware Zorgbehoevendheid GAUZZ Voorstelling: Centrum voor Gedragsstoornissen bij AUtisme en Zware Zorgbehoevendheid GAUZZ Situering Timing Geografisch overzicht Doelgroep Doelstellingen Revalidatieprogramma Duur behandeling Personeelskader

Nadere informatie

The Cloud in Practice EPD in the cloud Reasons for choice- key technical and organizational aspects

The Cloud in Practice EPD in the cloud Reasons for choice- key technical and organizational aspects The Cloud in Practice EPD in the cloud Reasons for choice- key technical and organizational aspects Jef Poffyn Sectormanager Geestelijke Gezondheidszorg en Welzijn Marc Rosseau Informatieveiligheidsconsulent

Nadere informatie

1. Situatieschets door de netwerkcoördinator

1. Situatieschets door de netwerkcoördinator VERSLAG THEMAGROEP GETRAPTE ZORG VOOR MENSEN MET EEN PSYCHOSE EN PSYCHOSEGERELATEERDE PROBLEMATIEK DONDERDAG 22 OKTOBER '13 Aanwezigen Vicky Matthysen (ZNA PZ Stuivenberg - covoorzitter SaRA), Jurjen Luykx

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Shm en Ggz Antwerpen

Samenwerkingsverband Shm en Ggz Antwerpen Samenwerkingsverband Shm en Ggz Antwerpen Vaststelling bij Sociale dienst van Sociale huisvestingmaatschappijen (SHM) Belangrijke groep bewoners kampen met ernstige psychische problemen. Of er is een

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING 2 SARA NETWERKPLATFORM FUNCTIE 3 THEMAGROEP ARBEID (PC SINT AMEDEUS ) MORTSEL 17 SEPTEMBER 12

VERSLAG VERGADERING 2 SARA NETWERKPLATFORM FUNCTIE 3 THEMAGROEP ARBEID (PC SINT AMEDEUS ) MORTSEL 17 SEPTEMBER 12 VERSLAG VERGADERING 2 SARA NETWERKPLATFORM FUNCTIE 3 THEMAGROEP ARBEID (PC SINT AMEDEUS ) MORTSEL 17 SEPTEMBER 12 Aanwezigen: De Preter Marc (BW De Brug), Fransen Menno (TSEDEK), Van Staey Marleen (Similes),

Nadere informatie

Guido Maertens (De Sleutel), Marleen Van Staey (Similes), Liesbeth Felix (ANA) Dirk Meeus (CGG VAGGA) Leen van Assche (CGG Andante)

Guido Maertens (De Sleutel), Marleen Van Staey (Similes), Liesbeth Felix (ANA) Dirk Meeus (CGG VAGGA) Leen van Assche (CGG Andante) VERSLAG THEMAGROEP VTO EN ARBEID 12 MAART 2014 Aanwezigen: Pascal Seeldraeyers (Jobkanaal), Geert Kerstens (Uilenspiegel), Menno Fransen (Tsedek), Sven Ceustermans (MTA De Link), Peter Mous (Vzw De Link,

Nadere informatie

1. Goedkeuring vorig verslag

1. Goedkeuring vorig verslag VERSLAG THEMAGROEP VTO EN ARBEID 8 JANUARI 2014 Aanwezigen: Dr. Hendrik Vermeerbergen (Medisch advizeur CM), Dirk Van Gool (Medisch adviseur CM), Geert Kerstens (Uilenspiegel), Jyoti Hullebusch (VDAB Antwerpen),

Nadere informatie

MULTIVERSUM een organisatie met een rijke geschiedenis!

MULTIVERSUM een organisatie met een rijke geschiedenis! 2 MULTIVERSUM een organisatie met een rijke geschiedenis! Multiversum een nieuwe naam in het landschap van de geestelijke gezondheidszorg Multiversum is ontstaan uit de fusie tussen twee psychiatrische

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Geestelijke Gezondheidszorg (ambulant en thuis) Spreker: Kurt Lievens (PopovGGZ) Missie De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) biedt behandeling en begeleiding aan mensen met

Nadere informatie

PopovGGZ vzw. PopovGGZ/2014/RVB/GN/067ter 26/2/2015

PopovGGZ vzw. PopovGGZ/2014/RVB/GN/067ter 26/2/2015 PopovGGZ vzw Oude Abdij, Drongenplein 26, 9031 Gent (Drongen) Overlegplatform tel: 09 / 216 65 50 & fax: 09 / 216 65 59 Geestelijke e-mail: info@popovggz.be Gezondheidszorg website: www.popovggz.be Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

< Het project 107 in zorgregio s Antwerpen & Mortsel > 5 september 12. Netwerkcoördinatoren en

< Het project 107 in zorgregio s Antwerpen & Mortsel > 5 september 12. Netwerkcoördinatoren en < Het project 107 in zorgregio s Antwerpen & Mortsel > 5 september 12 Netwerkcoördinatoren joris.housen@fracarita.org en karolien.weemaes@oggpa.be 1970: ontstaan van DGGZ 1980: moratorium aantal bedden

Nadere informatie

Blz.3 regel 7 arbeidsgeneesheren, wel: adviserend geneesheren.

Blz.3 regel 7 arbeidsgeneesheren, wel: adviserend geneesheren. VERSLAG THEMAGROEP VTO EN ARBEID WOENSDAG 9 DECEMBER 2015 Aanwezigen: Dirk Goeminne (voorzitter themagroep arbeid), Marleen Van Staey (Similes), Lynn Fransen (GTB Antwerpen),Guido Maertens (De Sleutel),

Nadere informatie

De effectieve samenwerking tussen de gespecialiseerde crisisopvang voor middelenmisbruik en de mobiele crisisteams

De effectieve samenwerking tussen de gespecialiseerde crisisopvang voor middelenmisbruik en de mobiele crisisteams De effectieve samenwerking tussen de gespecialiseerde crisisopvang voor middelenmisbruik en de mobiele crisisteams CrEM AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV MCT Noord-West-Vlaanderen Samenwerking CrEM-MCT Samenwerking

Nadere informatie

Vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg in afstemming en verbinding binnen een zorgnetwerk

Vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg in afstemming en verbinding binnen een zorgnetwerk Vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg in afstemming en verbinding binnen een zorgnetwerk - het project 107 in de zorgregio s Antwerpen en Mortsel- 18 november 2011 Inhoudstafel: 1. Toelichting

Nadere informatie

TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Fed. Project Participatie patiënten- & familievertegenwoordiging Similes Francophone asbl - Similes Vlaanderen vzw UilenSpiegel vzw - Psytoyens

Nadere informatie

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012 4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg DAGG vzw, Guffenslaan 22-3500 Hasselt Adelberg 31-3920 LOMMEL Tel. 011 54 72 43 - Fax. 011 54 72 44 e-mail: administratie@dagg-cgg.be

Nadere informatie

Coordinatie--ZH--KB uitvoering-art-17bis--Hoofd-verpleegkundig-departement--Functie.doc

Coordinatie--ZH--KB uitvoering-art-17bis--Hoofd-verpleegkundig-departement--Functie.doc 14 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 17bis van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, voor wat de functie van hoofd van het verpleegkundig departement

Nadere informatie

Ambulante hulpverlening bij personen met een dubbel diagnose Het outreachproject Vlaams- Brabant: stand van zaken drie jaar na de opstart

Ambulante hulpverlening bij personen met een dubbel diagnose Het outreachproject Vlaams- Brabant: stand van zaken drie jaar na de opstart Ambulante hulpverlening bij personen met een dubbel diagnose Het outreachproject Vlaams- Brabant: stand van zaken drie jaar na de opstart Isabel Piot Sean Vandevoort Eddy Weyts Overzicht presentatie Een

Nadere informatie

Intersectoraal Provinciaal Zorgcircuit zorgprogramma

Intersectoraal Provinciaal Zorgcircuit zorgprogramma Intersectoraal Provinciaal Zorgcircuit zorgprogramma OPBOUW Beknopte situering in evoluties (Jan) Federaal FOD overlegplatform geestelijke gezondheidszorg Vlaamse CGGZ GGZ Antwerpen VAPH Antwerpen Uitbouw

Nadere informatie

Overleg rond de psychiatrische patiënt in de thuissituatie

Overleg rond de psychiatrische patiënt in de thuissituatie Overleg rond de psychiatrische patiënt in de thuissituatie Inhoud Inleiding... 3 Doelgroep (Art. 2)... 4 Het begeleidingsplan (Art. 3, 4 & 5)... 6 Verantwoordelijkheden overlegorganistor (Art. 7)... 7

Nadere informatie

Project DeelSEL; Verslaving

Project DeelSEL; Verslaving Project DeelSEL; Verslaving Indienen project Het project is goedgekeurd op de vergadering van de deel-sel van 8 november Het project sluit aan bij opdracht(en) 3 en 6 van de SEL Zorgregio Gent vzw. Opdracht

Nadere informatie

Handboek innovatieve praktijken

Handboek innovatieve praktijken Handboek innovatieve praktijken Crisis plan en BOR in mobiel team NETWERK: SaRA - Antwerpen CONTACT PERSOON: Helga Peeters TELEFOON: 0468 12 82 61 MAIL : Helga.peeters@oggpa.be WEBSITE : http://sara.oggpa.be

Nadere informatie

1. Goedkeuring vorig verslag 14/01/ Maatwerkdecreet 2.1. Toelichting door Marc De Preter

1. Goedkeuring vorig verslag 14/01/ Maatwerkdecreet 2.1. Toelichting door Marc De Preter VERSLAG THEMAGROEP VTO EN ARBEID WOENSDAG 11 MAART 2015 Aanwezigen: Dirk Goeminne (voorzitter themagroep arbeid), Joris Housen (netwerkcoördinator SaRA), Marc De Preter (De Brug), Marleen Van Staey (Similes),

Nadere informatie

Strategisch plan Netwerk GGZ Kempen 2015-2016

Strategisch plan Netwerk GGZ Kempen 2015-2016 Strategisch plan Netwerk GGZ Kempen - Missie We werken aan een betere GGZ voor de doelgroep volwassenen in het arrondissement Turnhout. Onze doelgroep omvat alle personen van 18 tot 60 jaar met een psychische

Nadere informatie

Begeleidingsplan: in het kader van het Overleg rond een Patiënt met een Psychiatrische Problematiek SEL Zorgregio Gent vzw - RIZIV nr.

Begeleidingsplan: in het kader van het Overleg rond een Patiënt met een Psychiatrische Problematiek SEL Zorgregio Gent vzw - RIZIV nr. 1. Identificatie aanvrager Datum aanvraag:... Naam aanvrager:... Organisatie/discipline:... 2. Identificatiegegevens van de patiënt (invullen of het kleefbriefje V.I. aanbrengen) Naam en voornaam:... Adres:...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ML 3 TK 3 LH 7 GV 5 VL 6 TH 6 EW 6 ZK 5 Individueel Beschut Wonen 7 Totaal 48

Jaarverslag 2014. ML 3 TK 3 LH 7 GV 5 VL 6 TH 6 EW 6 ZK 5 Individueel Beschut Wonen 7 Totaal 48 Maatschappelijke zetel: Krijkelberg 1, 336 Bierbeek Aanloopadres: Vital Decosterstraat 86, 3 Leuven Tel: 16 24 8 www.vzwwalden.be In dit verslag vindt u een overzicht voor het jaar 14 van de werking van

Nadere informatie

Zorgstrategisch plan 2016-2025

Zorgstrategisch plan 2016-2025 Zorgstrategisch plan 2016-2025 Naar een gespecialiseerd psychiatrisch ziekenhuis Auteurs: Jan Bogaerts, Johan Deforche, Francis De Groot, dr. Marianne Destoop, dr. Geert Dom, Bart Goossens, Joris Housen,

Nadere informatie

2. Toelichting Maatwerkdecreet: Marc De Preter

2. Toelichting Maatwerkdecreet: Marc De Preter VERSLAG: STUURGROEP HET TRAJECTIEL / NETWERKPLATFORM FUNCTIE 3 7 MEI 2015, LOCATIE VZW DE LINK Aanwezig: Jo Verstraeten (Co voorzitter functie 3), Marc De Preter (VZW De Brug), Rudy Wouters (Het Lokaal),

Nadere informatie

Gedwongen opname. Dr. A. Minderhout Woensdag 7 mei 2008

Gedwongen opname. Dr. A. Minderhout Woensdag 7 mei 2008 Gedwongen opname Dr. A. Minderhout Woensdag 7 mei 2008 Doel van de voordracht Korte bespreking van de wetgeving Opstarten en verloop van de procedure Gewone procedure Spoedprocedure Verloop van de opname

Nadere informatie

informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl

informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl GGZ Noord-Drenthe AFPN Wanneer u problemen heeft of psychisch ziek bent, kunt u na een

Nadere informatie

CGG VAGGA. Afdeling Volwassenen en ouderenzorg

CGG VAGGA. Afdeling Volwassenen en ouderenzorg VAGGA vzw Centrale aanmelding forensisch cliënteel Inleiding CGG Vagga wil zijn verantwoordelijkheid opnemen en ons zorgaanbod openstellen voor mensen die met justitie in aanraking kwamen en verplicht

Nadere informatie

Kalmthout 21 september 2016 ggz-congres

Kalmthout 21 september 2016 ggz-congres Kalmthout 21 september 2016 ggz-congres 1 2 historiek zorgarme regio afstanden naar stad en stadsrand groot 4 betrokken organisaties engageren zich: CAW De Terp, CGG Andante, AZ Klina, OLO intersectorale

Nadere informatie

Psychische problemen : waar kan ik terecht?

Psychische problemen : waar kan ik terecht? Psychische problemen : waar kan ik terecht? Marc Vermeire Dag van de Zorg 17 maart 2012 1 Voorkomen van psychische stoornissen (ESEMeD-studie 2002) 10,7 % stoornis voorbije jaar (850.000 6 % angststoornis

Nadere informatie

Implementatie van een werkmodel voor vroegdetectie en preventie bij KOPP in Vlaamse GGZ-voorzieningen voor volwassenen:

Implementatie van een werkmodel voor vroegdetectie en preventie bij KOPP in Vlaamse GGZ-voorzieningen voor volwassenen: Implementatie van een werkmodel voor vroegdetectie en preventie bij KOPP in Vlaamse GGZ-voorzieningen voor volwassenen: een stand van zaken. Ben Kwanten KOPP-Vlaanderen Zesde Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres

Nadere informatie

Naar een nieuwe geestelijke gezondheidszorg voor het Arrondissement Antwerpen met PROJECT 107/33. - in afstemming en verbinding -

Naar een nieuwe geestelijke gezondheidszorg voor het Arrondissement Antwerpen met PROJECT 107/33. - in afstemming en verbinding - Naar een nieuwe geestelijke gezondheidszorg voor het Arrondissement Antwerpen met PROJECT 107/33 - in afstemming en verbinding - 12 mei 2011 Inhoudstafel: 1. Toelichting van de visie van het project 1

Nadere informatie

Maak kennis. met GGZ Friesland

Maak kennis. met GGZ Friesland Maak kennis met GGZ Friesland Psychische klachten hebben veel invloed op het dagelijks leven. Elke dag is een uitdaging en het is moeilijk om een normaal leven te leiden, contacten te onder houden, naar

Nadere informatie

PERMANENTE VORMING PSYCHIATRIE EN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

PERMANENTE VORMING PSYCHIATRIE EN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG PERMANENTE VORMING PSYCHIATRIE EN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Doelgroep: Professionals met een diploma in gezondheidszorg of een diploma uit het sociaal-agogisch studiegebied. Hiernaast verwachten we dat

Nadere informatie

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Info avond SEL Waasland 24 mei 2012 Sint-Niklaas Stefaan Baeten Directeur psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus Historische context

Nadere informatie

Vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg in afstemming en verbinding binnen een zorgnetwerk

Vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg in afstemming en verbinding binnen een zorgnetwerk Vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg in afstemming en verbinding binnen een zorgnetwerk - het project 107 in de zorgregio s Antwerpen en Mortsel- 18 november 2011 Inhoudstafel: 1. Toelichting

Nadere informatie

1. Toelichting van de visie van het project

1. Toelichting van de visie van het project Voor de oprichting van 2 teams in Antwerpen die opereren binnen Functie 1 en 2: 1. een team VDI en FACT voor functie 2A (acute psychische problemen), 2. een team FACT voor Functie 2B (chronische psychische

Nadere informatie

Geestelijke gezondheid!? Ik stel u voor. Cijfers voor Gent. Tijd om normaal te doen over geestelijke gezondheidsproblemen.

Geestelijke gezondheid!? Ik stel u voor. Cijfers voor Gent. Tijd om normaal te doen over geestelijke gezondheidsproblemen. Geestelijke gezondheid!? Tijd om normaal te doen over geestelijke gezondheidsproblemen Jan Van Speybroeck, VVGG Ik stel u voor Antoinette Telecomsector Gehuwd, 3 kleine kinderen Sportieve hobby s Elk jaar

Nadere informatie

Begeleidingsplan: in het kader van het Overleg rond een Patiënt met een Psychiatrische Problematiek SEL Zorgregio Gent vzw - RIZIV nr.

Begeleidingsplan: in het kader van het Overleg rond een Patiënt met een Psychiatrische Problematiek SEL Zorgregio Gent vzw - RIZIV nr. 1. Identificatie aanvrager Begeleidingsplan: in het kader van het Overleg rond een Patiënt met een Psychiatrische Problematiek Datum aanvraag: 04/09/2013... Naam aanvrager: TC... Organisatie/discipline:

Nadere informatie