II. Opvolging omschrijving eenheden (o.m. toevoeging PAAZ Klina)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "II. Opvolging omschrijving eenheden (o.m. toevoeging PAAZ Klina)"

Transcriptie

1 VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 4 28 JUNI '13 Aanwezigen: Francis De Groot (PZ Broeders Alexianen voorzitter netwerkplatform functie 4), Martie Mol (De Evenaar), Marc Leysen (PZ Sint-Amedeus), Hugo Pietermans (ZNA PZ Stuivenberg voorzitter netwerkplatform functie 4), Marc Hermans (PZ Bethaniënhuis), Gert Donkers (ADIC vzw), Corrie Rijsbosch (ADIC vzw), Joris Housen (Netwerkcoördinator SaRA), Karolien Weemaes (Netwerkcoördinator SaRA), Menno Fransen (Tsedek en verslag) Verontschuldigd: Vicky Matthysen (ZNA PZ Stuivenberg), Gui Rusch (PZ Bethaniënhuis), Andy De Witte (GZA/PAAZ Sint- Vincentius), Chris d Espalier (PAAZ Klina), Jan Bogaerts (PZ Sint-Amedeus) I. Vorig verslag (19/04) Geen opmerkingen bij het verslag van vrijdag 19/04/2013. Dit wordt goedgekeurd. II. Opvolging omschrijving eenheden (o.m. toevoeging PAAZ Klina) De gegevens van PAAZ Klina dienen nog toegevoegd te worden. (nvdv: intussen werd bij functie 4 op het elektronisch zorgaanbod (http://oggpa.be/?action=onderdeel&onderdeel=535&titel=zorgaanbod) het aanbod van Klina toegevoegd. Het gaat over volgende fiches: vrijwillige urgentiepsychiatrie, algemene opname eenheid en algemene behandel eenheid). Wijzigingen kunnen steeds doorgestuurd worden naar Ewout Van Hove III. Afspraken bed-op-recept (BOR) in ziekenhuizen De Mobiele Teams Antwerpen De Link en de Vliering (langdurende zorg) zijn sinds 2 mei gestart en hebben praktische afspraken gemaakt omtrent een bed-op-recept met de 4 psychiatrische ziekenhuizen in het arrondissement Antwerpen. Deze afspraken worden in bijlage bij het verslag gevoegd. In de praktijk blijkt bij het opmaken van een crisisplan dat sommige cliënten indien nodig een opname in PAAZ Sint-Vincentius verkiezen (i.p.v. een opname in een PZ). Het gaat hier dan vooral over cliënten die vanuit de 1e lijn zijn aangemeld en nog geen langdurige geschiedenis met een PZ hebben. Vandaar is het zinvol en nodig een overleg te hebben met PAAZ Sint-Vincentius om hier verdere afspraken rond te maken. Daarnaast zullen ook nog afspraken gemaakt worden omtrent een bed-op-recept met ADIC. Voorlopig werd nog niet veel gebruik gemaakt van BOR. MTA De Link heeft er nog geen gebruik van gemaakt. MTA De Vliering slechts 1x. Alles is hierbij volgens afspraak verlopen, behalve dat er nog geen crisisplan voorhanden was.

2 Eind 2013 zal er een eerste evaluatie gebeuren. In het verslag met de afspraken staat vermeld september een eerste evaluatie wordt beter verschoven naar december. IV. Strategisch plan van het netwerk SaRA Naar aanleiding van een bevraging door de overheid, diende Joris en Karolien een strategisch plan van het netwerk op te maken. Het strategisch plan geeft een overzicht van de te realiseren algemene netwerkdoelstellingen en de doelstellingen per functie tot einde De doelstellingen werden besproken en onderschreven door het netwerkcomité van SaRA. Tijdens de vergadering worden alle doelstellingen met enige relevantie voor functie 4 overlopen en besproken: Algemene netwerkdoelstellingen: - Strategische en inhoudelijke beslissingen van netwerkpartners die een weerslag hebben op cliënten en andere partners van het netwerk bespreken met andere partners van het netwerk alvorens tot uitvoering over te gaan. Dit wordt voortaan een vast agendapunt voor netwerkplatform functie 4. - Uitzoeken hoe getrapte zorg binnen de zorgregio Antwerpen/Mortsel kan verlopen voor de doelgroep personen met een psychose en psychosegerelateerde problematiek Hiervoor wordt in het najaar van 13 een themagroep getrapte zorg voor personen met psychotische en aanverwante stoornissen opgericht op netwerkniveau. De samenstelling van de themagroep is als volgt: huisartsen, CAW, lid van de SEL, CGG, VDIP, functie 2a, functie 2b, PAAZ, PZ, vertegenwoordiger functie 3 en vertegenwoordiger functie 5. - Herstelondersteunende zorg, op welke manier hebben alle netwerkpartners dat ingeschreven in hun werking en wordt dat concreet toegepast t.a.v. cliënten en hun familie/netwerk Thematische bespreking ter zake wordt ingepland op een volgende bijeenkomst van netwerkplatform functie 4. - Uitzoeken hoe meer cliënten- en familieparticipatie kan gerealiseerd worden in de voorzieningen binnen de verschillende functies Thematische bespreking ter zake wordt ingepland op een volgende bijeenkomst van netwerkplatform functie 4. Doelstellingen functie 4: - Nagaan wat de lacunes zijn in het residentieel zorgaanbod voor de projectregio en bekijken hoe dit ondervangen kan worden. Staat op agenda, infra - Een visietekst uitwerken omtrent functie 4 voor de projectregio binnen de context van gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg Hier zijn we reeds mee gestart kunnen we op verder werken

3 - Nagaan of voor de projectregio een efficiëntere manier van werken gevonden kan worden om om te gaan met gedwongen opname zodat het veilig kan zijn voor alle betrokken partijen. Staat op agenda, infra - De afspraken die gemaakt zijn omtrent bed-op-recept met de mobiele teams evalueren en bijsturen indien nodig. Staat op agenda, supra In kader van een betere onderlinge afstemming tussen de verschillende netwerkpartners binnen functie 4, kan het ook zinvol zijn om zicht te krijgen op inhoudelijke werkgroepen actief in de regio, zoals b.v.: - Forum klinische psychotherapie voor personen met persoonlijkheidsstoornissen Dit initiatief is ontstaan ongeveer 1 jaar geleden vanuit de vaststelling dat het zinvol zou zijn om te te gaan netwerken omtrent de doelgroep mensen met persoonlijkheidsstoornissen en de voorhanden zijnde behandelprogramma s. Er lijkt veel interesse in dergelijk overleg gezien het forum geleidelijk aan groeit (PZ Sint-Amedeus afd. MozAïek en Koraal, PC Broeders Alexianen daghospitaal Mastentop, PC Bethaniën Elim, TG 'de evenaar' en Tsedek, ) - SODA Overlegplatform Hulpverlening Stedelijk Overleg Drugs Antwerpen (SODA) organiseert verschillende werk- en stuurgroepen om samenwerking en afstemming rond het thema drugs tussen verschillende organisaties en diensten in Antwerpen te bewerkstelligen. In het overlegplatform Hulpverlening zitten vertegenwoordigers van (drug)hulpverleningsorganisaties en geestelijke gezondheidszorg samen om de evoluties in Antwerpen op te volgen en een betere onderlinge afstemming te realiseren omtrent de doelgroep mensen met een aan middelen gebonden stoornis. - Verder te inventariseren. V. Lacunes in het residentieel GGZ-aanbod Eén van de binnen functie 4 geformuleerde doelstellingen is nagaan wat de lacunes zijn in het residentieel zorgaanbod voor de projectregio en bekijken hoe dit ondervangen kan worden (supra). Binnen dit kader is het zinvol om voor alle netwerkpartners binnen functie 4 op te lijsten welke doelgroep(en) niet geïncludeerd worden en waarom (b.v. op welke zorgvragen is men als organisatie niet geneigd om te antwoorden en vanuit welk argument) en indien nodig en wenselijk hierover tot een betere onderlinge afstemming te komen. Er kan b.v. bekeken worden hoe binnen een netwerk met dergelijke residentiële zorgvragen kan worden omgegaan (b.v. inzake het depanneren van crisissituaties van personen met autisme, behandelt PZ Sint-Amedeus deze personen niet voor het autisme maar voor het bijkomend probleem (b.v. suïcidaliteit) i.s.m. VAPH-instanties). Deze bevraging gebeurt tegen de volgende bijeenkomst van het netwerkplatform (11 oktober) bespreking van de resultaten wordt geagendeerd. Tijdens een eerste rondvraag op het netwerkplatform bleek voor volgende zaken geen of een beperkt residentieel aanbod in onze regio: jongvolwassenen, personen met ontwikkelingsstoornissen (o.a. ASS), personen met psychiatrische en/of verslavingsprobleem en verstandelijke beperking,

4 personen met NAH, seksuele delinquenten, en ruimer de forensische doelgroep, langdurige behandelprogramma s voor personen met ernstige persoonlijkheidsstoornissen, behandelprogramma s voor anderstaligen, VI. Monitoring van zorg: ervaringen delen ROM is een methodiek in de GGZ waarbij regelmatig metingen gedaan worden van de toestand van de cliënt met oog op evaluatie en eventueel bijsturing van de behandeling. Belangrijk hierbij is om een onderscheid te maken in de finaliteit waarom aan ROM wordt gedaan: 1. verantwoording besteding financiële middelen (accountability), 2. wetenschappelijk onderzoek, 3. evaluatie en bijsturing van zorgefficiëntie/zorgproces. In het eerste geval wordt best gekozen voor instrumenten die kort zijn en weinig tijd vragen, in het derde geval is het verantwoord iets meer tijd te nemen voor ROM. Motivatie om ROM te doen is m.a.w. belangrijk voor instrumentkeuze. Het is ook erg belangrijk om deze 3 finaliteiten niet door elkaar te halen. Wanneer men bijvoorbeeld gekozen heeft voor evaluatie zorgefficiëntie/zorgproces, kan dit niet gebruikt worden voor verantwoording financiële middelen of voor wetenschappelijk onderzoek. Het zou interessant zijn als de netwerkcoördinatoren bevragen welke instrumenten de projecten eerste fase opgelegd krijgen. Binnen SaRA werd (na bezoek van professor Philippe Delespaul) geconcludeerd dat: - monitoring van het netwerk te ambitieus en te moeilijk te operationaliseren is; - ROM binnen 2a ook niet zo evident is wegens de korte zorgrelatie/behandelduur; - De MTA s onderzoeken welke instrumenten mogelijks interessant zijn, hier werd echter nog geen keuze in gemaakt gezien de hoge kostprijs voor het verwerken van de resultaten van de bevragingen (link met informatisering). Afstemming tussen de verschillende netwerkpartners omtrent ROM is wenselijk. De huidige stand van zaken omtrent de gebruikte instrumenten bij de aanwezige netwerkpartners binnen functie 4: - PZ Broeders Alexianen Boechout is vanaf januari 2013 gestart met QuestManager (kan gelinkt worden met EPD). Interne werkgroep is gestart om dit proces vorm te geven. - PZ Amedeus Mortsel is vanaf januari 2013 gestart met QuestManager. - PZ Bethanië zit nog in een oriënterende fase. - PZ Stuivenberg: stand van zaken niet gekend - PAAZ Sint-Vincentius: stand van zaken niet gekend - PAAZ Klina: stand van zaken niet gekend - RIZIV-conventie De Evenaar neemt vragenlijsten af bij opstart behandeling, na 6 maanden, na 18 maanden en bij einde opname. Resultaten worden in een wetenschappelijk rapport genoteerd voor RIZIV. - RIZIV-conventie Tsedek: geen monitoring momenteel - ADIC: geen monitoring momenteel Indien er interesse is bij netwerkpartners om eveneens Questmanager te gebruiken, kan bekeken worden of men kan aansluiten bij de pool van voorzieningen die hiervoor reeds de kosten delen: hoe meer partners intekenen, hoe lager de kost per partner.

5 Verder op te volgen hoe dit verloopt binnen de verschillende voorzieningen. VII. Gedwongen opname Op allerlei fora is overleg lopende met betrokken partijen (hulpverlening, justitie, politie) aangaande gedwongen opname, m.n. op het niveau van Zorgnet Vlaanderen, Stuurgroep Alternatieve Maatregelen (SAM), OGGPA, LOK urgentie-artsen. De hoofdgeneesheren en directie van de psychiatrische ziekenhuizen zijn bij dit overleg betrokken. Het wordt niet zinvol geacht om binnen netwerkplatform functie 4 gelijklopend dit thema te behandelen. Het is wel zinvol om hier na verloop van tijd terug te koppelen wat de resultaten zijn van het overleg en zicht te krijgen op de regionale afspraken en werking. De combinatie van een somatische spoed, een psychiatrische spoed en politiedienst die de veiligheid garandeert, wordt zeer zinvol geacht door de aanwezigen (lacune in onze regio?). In een recent verslag van SAM omtrent dit onderwerp, wordt de vergelijking gemaakt met de werkwijze te Leuven. Hugo Pietermans stelt dat er in PZ Stuivenberg reeds een soort micromodel van het Leuvense model bestaat, waarbij er en zwaardere psychiatrische bestaffing voorzien is, naast de spoeddienst en dat deze diensten vaak met elkaar overleggen. De vraag stelt zich hoe dit in de toekomst zal georganiseerd worden wanneer EPSI naar Erasmus verhuist. Joris bevraagt bij dr. Vicky Matthysen en Hugo Pietermans. VIII. Varia - Op 26 april 2013 vond de studiedag Ver van mijn bed? Het psychiatrisch ziekenhuis van de toekomst plaats te Zoersel. Het cahier hiervan zal via mail verspreid worden. De eerstvolgend vergadering van netwerkplatform functie 4 vindt plaats op 11 oktober 2013 van 15u tot 17u in het PC Broeders Alexianen te Boechout.

1. Opvolging vorig verslag (12/09) 2. Verwelkoming netwerkcoördinator internering en korte voorstelling van haar werkzaamheden

1. Opvolging vorig verslag (12/09) 2. Verwelkoming netwerkcoördinator internering en korte voorstelling van haar werkzaamheden VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 10 OKTOBER '13 Aanwezigen: Vicky Matthysen (voorzitter netwerkcomité), Jan Mampuys (voorzitter netwerkcomité), Jan Bogaerts (PZ Sint-Amedeus), Johan Deforche (PZ Broeders Alexianen

Nadere informatie

I. Opvolging vorig verslag (9/1)

I. Opvolging vorig verslag (9/1) VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 4 20 MAART '15 Aanwezigen: Jolien Debehets (schakelteam internering), Annemie Deckers (coördinator extern zorgciruit Hof van Beroep Antwerpen), Rudy Wouters (IBW Min), Greet

Nadere informatie

Vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg in afstemming en verbinding binnen een zorgnetwerk

Vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg in afstemming en verbinding binnen een zorgnetwerk Vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg in afstemming en verbinding binnen een zorgnetwerk - het project 107 in de zorgregio s Antwerpen en Mortsel- 18 november 2011 Inhoudstafel: 1. Toelichting

Nadere informatie

Zorgstrategisch plan 2016-2025

Zorgstrategisch plan 2016-2025 Zorgstrategisch plan 2016-2025 Naar een gespecialiseerd psychiatrisch ziekenhuis Auteurs: Jan Bogaerts, Johan Deforche, Francis De Groot, dr. Marianne Destoop, dr. Geert Dom, Bart Goossens, Joris Housen,

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL ARTIKEL 107 NOOLIM - DEFINITIEF. 1. Toelichting van de visie van het project

PROJECTVOORSTEL ARTIKEL 107 NOOLIM - DEFINITIEF. 1. Toelichting van de visie van het project PROJECTVOORSTEL ARTIKEL 107 NOOLIM - DEFINITIEF 1. Toelichting van de visie van het project Al voor de vraag naar vernieuwing van de organisatie van de GGZ gestalte kreeg in een project als art. 107 was

Nadere informatie

PRIT. Naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken

PRIT. Naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken PRIT Pittem Roeselare Izegem Tielt Psychiatrie Reconversie Integratie Thuismilieu Naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken Voorwoord De oproep van

Nadere informatie

Netwerk geestelijke gezondheidszorg, regio Ieper - Diksmuide

Netwerk geestelijke gezondheidszorg, regio Ieper - Diksmuide Netwerk geestelijke gezondheidszorg, regio Ieper - Diksmuide Projectvoorstel in het kader van de toepassing van artikel 107 van de wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen 0. Inleiding...

Nadere informatie

Werkingsverslag 2014

Werkingsverslag 2014 Werkingsverslag 2014 Provinciaal project thuislozenzorg CAW Oost-Vlaanderen 1 Contact: CAW Oost-Vlaanderen Visserij 153 9000 Gent 2 1. Situering Het provinciaal project thuislozenzorg loopt over de periode

Nadere informatie

Werkingsverslag 2012

Werkingsverslag 2012 1 PROJECT LiNK Werkingsverslag 2012 1. Inleiding Het project LiNK werd enkele jaren geleden opgestart om de samenwerking over de verschillende sectoren van de jeugdhulp heen te verbeteren. Het uitgangspunt

Nadere informatie

AUDITVERSLAG. Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be

AUDITVERSLAG. Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Informatie voor patiënten in ziekenhuizen. Geselecteerde projecten

Informatie voor patiënten in ziekenhuizen. Geselecteerde projecten Informatie voor patiënten in ziekenhuizen Geselecteerde projecten Brussel, 18 december 2009 INHOUD INLEIDING...3 AZ Groeninge (Kortrijk)...4 Website rond stomazorg en opleiden van referentieverpleegkundigen

Nadere informatie

Procesevaluatie door de Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg. Rapport 31 maart 2008. Nederlandstalige cluster "volwassenen: algemeen"

Procesevaluatie door de Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg. Rapport 31 maart 2008. Nederlandstalige cluster volwassenen: algemeen Transversaal Overleg Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg Vlaanderen www.transversaaloverleg.be Procesevaluatie door de Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg Rapport 31 maart 2008 Nederlandstalige

Nadere informatie

Werkingsverslag. Buddywerking Vlaanderen

Werkingsverslag. Buddywerking Vlaanderen Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg Martelaarslaan 204B - 9000 Gent TEL 09/233.50.99 E-MAIL fdgg@fdgg.be Zorgnet Vlaanderen Guimardstraat 1-1040 Brussel TEL 02/511.80.08 FAX 02/513.52.69

Nadere informatie

Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ. In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn

Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ. In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn 2013 Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ PLEEGZORG LIMBURG E. Van Dorenlaan 30 3600 Genk In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn Project Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad

Nadere informatie

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie

Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg v.z.w. Jaarverslag 2013

Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg v.z.w. Jaarverslag 2013 Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg v.z.w. Jaarverslag 2013 Krachtig veren Veerkracht Probeer vandaag wat gisteren niet kon. En als het avond wordt, zoek dan een plek om even achterom

Nadere informatie

Tussen Droom en Daad: Implementatie van case management voor druggebruikers binnen de hulpverlening en justitie

Tussen Droom en Daad: Implementatie van case management voor druggebruikers binnen de hulpverlening en justitie Tussen Droom en Daad: Implementatie van case management voor druggebruikers binnen de hulpverlening en justitie Samenvatting Kim Geenens Wouter Vanderplasschen Eric Broekaert Brice De Ruyver Sébastien

Nadere informatie

Rapportering Stad Antwerpen. Alcoholblik. Therapeutisch Advies Alcohol. CGG VAGGA Free Clinic Jaarverslag 2013. Subsidiëring:

Rapportering Stad Antwerpen. Alcoholblik. Therapeutisch Advies Alcohol. CGG VAGGA Free Clinic Jaarverslag 2013. Subsidiëring: Rapportering Stad Antwerpen Alcoholblik Therapeutisch Advies Alcohol CGG VAGGA Free Clinic Jaarverslag 2013 Subsidiëring: Vereniging voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Antwerpen vzw Door de Vlaamse

Nadere informatie

Voortgangsrapport Welzijn, zorg en life sciences

Voortgangsrapport Welzijn, zorg en life sciences Voortgangsrapport Welzijn, zorg en life sciences AAN : AUTEUR : Severine Appelmans DATUM : 1 februari 2010 BETREFT : Streekpact voortgangsrapport Welzijn, zorg en life sciences TER BESPREKING TER INFORMATIE

Nadere informatie

DRUGPREVENTIE BIJ JONGEREN UIT ETNISCH-CULTURELE MINDERHEDEN

DRUGPREVENTIE BIJ JONGEREN UIT ETNISCH-CULTURELE MINDERHEDEN DRUGPREVENTIE BIJ JONGEREN UIT ETNISCH-CULTURELE MINDERHEDEN Draaiboek voor het uitvoeren van een lokale verkenning en het opzetten van preventieve acties COLOFON Auteur Fred Laudens, stafmedewerker, VAD

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 3

Inhoudstafel. Inleiding 3 Inleiding In 1998 ontwikkelde het stedelijk overleg drugs Antwerpen (SODA) het eerste drugbeleidsplan voor de stad, het Strategische Plan Drugs Antwerpen (SPDA). Een deel van de acties van het SPDA is

Nadere informatie

Welkom. Korte kadering van het project. Focus op de interviews. Overzicht geïnterviewde diensten. Wie is geïnterviewd?

Welkom. Korte kadering van het project. Focus op de interviews. Overzicht geïnterviewde diensten. Wie is geïnterviewd? Welkom Project Gedeelde zorg voor mensen met dubbeldiagnose Presentatie resultaten van de interviews 22 september 2009 Dhr. Bart Wuyts, directeur SPK Pijler innoverende welzijnsregio Project binnen team

Nadere informatie

Het jaarverslag 2004 stelt het Bemiddelings- en Begeleidingsteam Arrondissement Mechelen voor.

Het jaarverslag 2004 stelt het Bemiddelings- en Begeleidingsteam Arrondissement Mechelen voor. !" #$!" % #$&' INLEIDING Het jaarverslag 2004 stelt het Bemiddelings- en Begeleidingsteam Arrondissement Mechelen voor. U zult merken dat we dit jaar voor een iets andere aanpak hebben gekozen. We willen

Nadere informatie

Memorandum 2013 VVBV De Vlaamse revalidatiecentra voor drugverslaafden

Memorandum 2013 VVBV De Vlaamse revalidatiecentra voor drugverslaafden VVBV 12 december 2013 Dirk.vandevelde@dekiem.be www.verslaafdenzorg.be Memorandum 2013 VVBV De Vlaamse revalidatiecentra voor drugverslaafden 1. Inleiding De Vlaamse Vereniging behandelingscentra Verslaafdenzorg

Nadere informatie

Rapportage. Outcomes van de preventieactiviteiten Project Ouderenmishandeling IJsselland

Rapportage. Outcomes van de preventieactiviteiten Project Ouderenmishandeling IJsselland Rapportage Outcomes van de preventieactiviteiten Project Ouderenmishandeling IJsselland April 2014 Onderzoeker: Marit IJpelaar Kadera aanpak huiselijk geweld in opdracht van de gemeente Zwolle Inhoudspagina

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

Evaluatie Project Spoedeisende Zorg Noord-Brabant

Evaluatie Project Spoedeisende Zorg Noord-Brabant Evaluatie Project Spoedeisende Zorg Noord-Brabant Rapportage Fase 1 Coleta van Dam Huub Pijnenburg m.m.v. Kees van den Broek Louise Colen Niko Pauli Thomas Ruitenbeek Evaluatie Project Spoedeisende Zorg

Nadere informatie

Zorg is. de zorgen van anderen. verzachten. of verdrijven JAAR VERSLAG

Zorg is. de zorgen van anderen. verzachten. of verdrijven JAAR VERSLAG Zorg is de zorgen van anderen verzachten of verdrijven JAAR VERSLAG 213 JAAR VERSLAG 213 Colofon Redactie: Zorgnet Eindredactie: Lieve Dhaene, Catherine Zenner Vormgeving: www.dotplus.be 214 Zorgnet,

Nadere informatie

Jaarverslag Bemiddelingsdienst Arrondissement LEUVEN - 2009 INHOUDSOPGAVE

Jaarverslag Bemiddelingsdienst Arrondissement LEUVEN - 2009 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 VOORWOORD...3 INLEIDING...5 BAL EN HAAR THEMATEAMS...6 HOOFDSTUK 1 BESPREKING EN INHOUDELIJKE REFELECTIES VAN DE GAS-BEMIDDELING EN POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING...8 GAS-BEMIDDELING:

Nadere informatie

Zorgtraject Dubbeldiagnose Arrondissement Turnhout 17 oktober 2011

Zorgtraject Dubbeldiagnose Arrondissement Turnhout 17 oktober 2011 Zorgtraject Dubbeldiagnose Arrondissement Turnhout 17 oktober 2011 Schematisch overzicht (pagina 1): A/ Crisisopvang B/ Stabilisatie begeleiding/ behandeling C/ Begeleiding/ behandeling 0u-24u Dag 1-3

Nadere informatie