1. VOORWOORD Pag PROFIEL VAN DE STICHTING Pag WAAR STAAN WE VOOR? Pag VERANTWOORDING COLLEGE VAN BESTUUR Pag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. VOORWOORD Pag. 4. 2. PROFIEL VAN DE STICHTING Pag. 5. 3. WAAR STAAN WE VOOR? Pag. 7. 4. VERANTWOORDING COLLEGE VAN BESTUUR Pag."

Transcriptie

1 Jaarverslag

2 1. VOORWOORD Pag PROFIEL VAN DE STICHTING Pag Wie zijn wij? 2.2 Hoeveelheid leerlingen 2.3 Personeelsbezetting 3. WAAR STAAN WE VOOR? Pag Missie van Stichting Willem van Oranje waar staan we voor? 3.2 Onze onderwijsvisie 3.3 De ontwikkelingsrichting van Stichting Willem van Oranje 3.4 Kernambities 4. VERANTWOORDING COLLEGE VAN BESTUUR Pag Strategische doelstellingen in Strategische positie in de regio 4.3 Passend onderwijs 4.4 Kwaliteitsagenda 4.5 Profilering onderwijsaanbod in de omgeving 4.6 Besturingsfilosofie 4.7 Professionele cultuur 4.8 Informatie en communicatietechnologie 4.9 Waar strategisch naartoe? 5. ONDERWIJSPRESTATIES PRIMAIR ONDERWIJS Pag Kwaliteit onderwijs Juliana van Stolbergschool 5.2 Doorstroom leerlingen naar Voortgezet Onderwijs Juliana van Stolbergschool 5.3 CITO Juliana van Stolbergschool 5.4 Marktaandeel Juliana van Stolbergschool 5.5 Impressie opening nieuwbouw 5.6 Kwaliteit onderwijs / Cito SBO De Leilinde 5.7 Doorstroom leerlingen schoolverlaters SBO De Leilinde 6. ONDERWIJSPRESTATIES VOORTGEZET ONDERWIJS Pag Aantal leerlingen per schoolsoort 6.2 Slagingspercentages 6.3 Gemiddeld examencijfer en cohort rendement 6.4 Verschillen schoolexamen centraal examen 6.5 Ongediplomeerd schoolverlaten 7. PERSONEEL Pag Instroom, doorstroom, uitstroom 7.2 Gemiddelde leeftijdsopbouw en indeling op functiegroepen 7.3 Functiemix 7.4 Scholing, opleiding, training, onbevoegden (gegevens Afas importeren) 7.5 Personeelszaken van bijzondere betekenis (niet voorgevallen) 7.6 Ziekteverzuim (analyse als afbeelding importeren) 7.7 Mobiliteit Primair Onderwijs (rapportage aan vakcentrales verwerken) 7.8 Beheersingsmaatregelen werkloosheid ex medewerkers 2

3 8. KLACHTEN Pag FINANCIEEL BESTUURSVERSLAG Pag Kerncijfers 9.2 Toelichting op het resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen 9.3 Voornaamste risico s en onzekerheden 9.4 Toelichting op de balans 9.5 Weerstandsvermogen 9.6 Kapitalisatiefactor 9.7 Solvabiliteit 9.8 Liquiditeit 9.9 Rentabiliteit Conclusie Financieel gezond? 9.10 Toekomstparagraaf 10. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT Pag Gegevens bestuurder en toezichthouders 10.2 Werkzaamheden van de Raad van Toezicht 10.3 Policy Governance 11. VERANTWOORDING (P)MR Pag Inleiding samenstelling 11.2 Besproken in Tenslotte 12. VERANTWOORDING GMR Pag Inleiding samenstelling 12.2 Besproken in VERANTWOORDING PER VESTIGING Pag SBO De Leilinde te Heusden 13.2 Juliana van Stolbergschool te Waalwijk 13.3 Willem van Oranje College te Waalwijk 13.4 Willem van Oranje College te Wijk en Aalburg Bijlage Pag. 62 Financiële jaarrekening 3

4 1. VOORWOORD Wat was 2013 voor een jaar voor de Stichting Willem van Oranje? Voor het basisonderwijs was het een jaar van verhuizen en betrekken van een prachtige nieuwe locatie aan de Woeringenlaan. Ook was er zorg in verband met krimp en reorganisatie. Voor het speciaal basisonderwijs was het een jaar van continuering van de hoge kwaliteit van het Daltononderwijs en de positiebepaling binnen de nieuwe context van Passend Onderwijs. In het voortgezet onderwijs richtte locatie Wijk en Aalburg zich op nauwere samenwerking met de regio door contacten te leggen met het primair onderwijs, bedrijfsleven en met ouders/verzorgers in het kader van horizontale verantwoording. De nieuwe examenstructuur in het VMBO Kader en Basisberoepsgerichte Leerweg vraagt om inbreng van het bedrijfsleven. Hierdoor ontstaan nieuwe vormen van onderwijsaanbod die voor leerlingen meer mogelijkheden bieden in het regionale bedrijfsleven. Het terugkijken bestond uit een grondige analyse van de onderwijsresultaten en de verbeteringen van het dagelijkse onderwijsproces. Op de locatie Waalwijk waren de resultaten van het HAVO volgens eigen normen en die van de inspectie onvoldoende. Hard is gewerkt aan een plan van aanpak en na grondige analyse moet er voor 2014 een nieuw perspectief ontstaan. Ook was er ruimte voor ontwikkeling: excellentieprogramma s als Cambridge Class, International Business College (IBC) en Business and Research College (BRC) op het VWO moeten het wetenschappelijk karakter van het VWO versterken. In 2014 starten we in Waalwijk een samenwerking met de Universiteit van Tilburg, een Econasium. Ook zullen we de technisch wetenschappelijke kant van het VWO verder vorm gaan geven. Wat was 2013 voor een jaar als we deze ontwikkelingen in financieel perspectief plaatsen? Het sociaal plan als gevolg van de sluiting van basisscholen vraagt om geld. We prijzen ons gelukkig dat we in goede harmonie en samenwerking met personeel veel goede oplossingen hebben kunnen vinden. Nieuwbouw vraagt om extra investeringen. Nieuwe programma s in het voortgezet onderwijs vragen van personeel extra inzet. In 2010 hebben we onze stichting bedrijfseconomisch doorgelicht en dat heeft in de jaren daarna vruchten afgeworpen. Het herstel is zodanig dat we nu meer ruimte hebben voor investeringen. We zijn een financieel gezonde organisatie. De op de valreep ontvangen gelden van het herfstakkoord maken het mogelijk om plannen te maken ter versterking van de kwaliteit van ons onderwijs. Dankzij de medewerking van ons personeel zijn we daartoe in staat gesteld, een woord van dank aan hen is zeker op zijn plaats. Wat wordt 2014 voor een jaar? In 2014 zal de aandacht van onze inspanningen en geld gaan naar enerzijds de versterking van de basiskwaliteit van ons onderwijs en anderzijds zullen de scholen normen gaan stellen die boven de landelijke gemiddelde cijfers liggen. We zullen eigen kwaliteitseisen stellen op alle niveaus, op het niveau van het vak, de docent, de teams en de locaties. Maatwerk in aanbod zal ook maatwerk moeten zijn in wat iedere leerling, groep leerlingen of docent in staat is te halen. Ons motto is: Wie ontmoet, bereikt meer. Onze visie is dat de ontmoetingsrelatie plaatsvindt in de klas. Hier vindt, vanuit de ontmoeting, een uitwisseling plaats van kennis, cultuur en vaardigheden. Het gaat om de balans van deze uitwisseling tussen leraar en leerlingen én leerlingen onderling. Onze producten zijn oogappels in de belevingswereld van ouders/verzorgers. Dat schept een grote verantwoordelijkheid voor ons als werkers in een schoolorganisatie. Men verwacht het beste, zo niet het allerbeste voor zijn of haar kind(eren). Dat betekent in onze strategie dat we aandacht besteden aan elke afzonderlijke leerling als die er om vraagt of als wij dit nodig achten. We zullen dus moeten investeren in de relatie om vervolgens te investeren in de prestatie die naar verwachting ieder kind kan behalen. Wij stellen dat onderwijs emotie is, zowel voor leerlingen als ouders. Allen moeten de warmte en wederzijdse betrokkenheid ervaren. Aandacht voor de relatie, aandacht voor de toon, aandacht voor waardering, levert de beweging op voor prestaties. L. van Duijn J.M. de Bruin Voorzitter College van Bestuur Lid College van Bestuur 4

5 2. PROFIEL VAN DE STICHTING 2.1 Wie zijn wij? 2.2 Hoeveelheid leerlingen 2.3 Personele bezetting 2.1 Wie zijn wij? Stichting Willem van Oranje is een Stichting voor onderwijs, met scholen in Waalwijk, Heusden en Wijk en Aalburg. Onze leerlingen komen uit de regio s Langstraat, Land van Heusden en Altena en Bommelerwaard. PO en VO scholen De stichting vertegenwoordigt zowel primair als voortgezet onderwijs en omvat een reguliere basisschool (Juliana van Stolbergschool), een school voor speciaal basisonderwijs (SBO De Leilinde) en twee locaties voor voortgezet onderwijs. De Locatie Wijk en Aalburg verzorgt onderwijs voor alle leerwegen VMBO en heeft een instroompunt HAVO t/m leerjaar 3. De locatie Waalwijk verzorgt onderwijs voor VMBO TL, HAVO, atheneum en gymnasium. Centraal Binnen de Stichting wordt gewerkt met een centrale staf. Het stafbureau is verantwoordelijk voor ICT, personeelszaken, financiën en alle processen voor een goede bedrijfsvoering. Het College van Bestuur wordt financieel en formatief ook onder centraal gerekend. Sturing toezicht adviseren Het College van Bestuur (CvB) vormt het bevoegd gezag. Elke school wordt geleid door een locatiedirectie die het beleid uitvoert en de dagelijkse gang van zaken op de locatie regelt. Het CvB is eindverantwoordelijk voor de volledige gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht (RvT) houdt intern toezicht op het beleid dat het CvB formuleert en uitzet, en adviseert het CvB daar gevraagd en ongevraagd over. Tevens ligt er een rol voor de medezeggenschapsraad waar zaken ter instemming of ter advies worden neergelegd op basis van het MR reglement. Voor het PO is er een GMR en elke school heeft een eigen MR. In het VO wordt gewerkt met één MR. Willem van Oranje Facilitairbedrijf B.V Onderdeel van Stichting Willem van Oranje is het Willem van Oranje Facilitairbedrijf B.V. Het Facilitairbedrijf is in 2013 opgericht en verricht facilitaire diensten voor Stichting Willem van Oranje. Het gaat om schoonmaak, tuinonderhoud, klein onderhoud e.d. Zie ook pagina 59 jaarrekening. 5

6 2.2 Hoeveelheid leerlingen Landelijke daling van leerlingenaantallen ook zichtbaar bij Stichting Willem van Oranje Daling leerlingenaantallen raakt het Primair Onderwijs Nederland telt eind dit jaar 1,52 miljoen kinderen in de basisschoolleeftijd van 4 tot 12 jaar. Dat zijn er minder dan vijf jaar geleden. Daar waar landelijk de daling van de leerlingenaantallen in de afgelopen vier jaar landelijk met circa 5% is gedaald zien we voor ons eigen PO een veel grotere daling. Het aantal leerlingen is ten opzichte van 2009 met 25% gedaald. Niet alleen landelijke krimp, maar ook sluiting van drie van de vijf basisschoollocaties heeft voor deze daling gezorgd In 2009 In 2010 In 2011 In 2012 In 2013 PO VO Het Voortgezet Onderwijs groeit, maar laat lichte daling zien in Het VO laat sinds 2009 een stijging in leerlingenaantallen zien (tussen de 5 en 7%). In 2013 is een daling ingezet. Of dit een trend wordt, is niet zeker te zeggen. Wel zijn factoren aanwezig die voor het Willem van Oranje College een dalende trend voorspellen, zoals de demografische afname in de regio van 12 tot 18 jarigen en daarnaast het te verwachten effect van de nieuwbouw van het Dr. Moller College in Waalwijk. 2.3 Personele bezetting Hiernaast is de personele inzet op 31 december 2013 afgebeeld. Op 31 december 2013 hadden we ruim 223,3 fte in dienst, verdeeld over 358 personen. De personele inzet is in 2013 met 4,5 fte verminderd ten opzichte van jaar Met name het Onderwijzend Personeel in het PO is sterk verminderd door vertrek van personeelsleden die gebruik hebben gemaakt van maatregelen uit het sociaal plan. FTE per 31 december 2013 Aantal medewerkers CvB CvB 2, Directie PO 2, VO 3, OOP PO 5, VO 39, OP PO 20, VO 150, Eindtotaal 223, Specificatie is verder te vinden in bijlage 1. Financiële jaarrekening op pagina 5. 6

7 3. WAAR STAAN WE VOOR? 3.1 Missie van Stichting Willem van Oranje waar staan we voor? 3.2 Onze onderwijsvisie 3.3 De ontwikkelingsrichting van Stichting Willem van Oranje 3.4 Kernambities 3.1 Missie van Stichting Willem van Oranje waar staan we voor? In de missie beloof je aan de ouders/verzorgers, leerlingen en personeel waar je voor wilt staan. Die missie hebben we in 2013 vastgelegd in onze merkbelofte. Onze merkbelofte bestaat uit drie vragen en antwoorden: 1. Waar geloven we in (onze overtuiging)? Wij geloven dat mensen een geschenk zijn van God en dat in de ontmoeting met elkaar er groeikansen zijn in vertrouwen, hoop en liefde. 2. Hoe kijken wij naar de wereld (onze visie)? Wij zien een wereld waar de vrijheid van de één de vrijheid van de ander beperkt, maar ook een wereld die behoefte heeft aan naastenliefde en tolerantie. 3. Wat willen we betekenen voor leerlingen, ouders/verzorgers en personeel? Bij ons leer je dat je leven waardevol is voor jezelf, voor anderen en voor de wereld. Dat inspireert je om anderen ook als waardevol te zien. Je kent dit uit de Bijbelverhalen en in de ontmoeting met elkaar. 3.2 Onze onderwijsvisie Onze visie geeft aan waar we voor gaan en is geformuleerd in een onderwijsvisie met kernambities. In ons strategisch beleidsplan is daarnaast een pedagogische opdracht geformuleerd. Dat geeft het beeld hoe wij tegen onderwijs aankijken. Citaat pedagogische opdracht "Het doel van opvoeding en onderwijs is de jonge mens zo te begeleiden en te stimuleren op zijn weg naar volwassenheid dat hij steeds meer in staat en bereid is te bepalen, waar hij z'n krachten wil inzetten, om de algemene cultuuropdracht van de mensen (namelijk deze aarde te bewerken en te bewaren in samenwerking met en tot vreugde van alle mensen) op persoonlijke wijze gestalte te geven; daarbij zijn kritische zin ten aanzien van wat echt of onecht, waar of onwaar, recht of onrecht is te scherpen en hem bereid te maken op te komen voor verdrukten en onrechten, aan welke kant die zich ook bevinden. 3.3 De ontwikkelingsrichting van Stichting Willem van Oranje De ontwikkelingsrichting staat vermeld in ons strategisch beleidsplan ( )en behandelt onze vier strategische velden Onderwijs (Leren), Personeel, Organisatie en Omgeving. 7

8 3.4 Kernambities Onderwijs Kernambitie Onze ambitie is om vorm te geven aan een krachtige leeromgeving. Onder een krachtige leeromgeving wordt verstaan: een leeromgeving waarin de talenten van leerlingen naar boven worden gehaald en ontwikkeld die gericht zijn op het behalen van een waardevol diploma of uitstroom kwalificatie en sociale vorming. De krachtige leeromgeving heeft een stimulerende uitwerking op de ontwikkeling van het kind, het personeel, de ouders/verzorgers. Personeel Kernambitie Onze ambitie is dat vakmanschap zich ontwikkelt naar meesterschap en dat op alle niveaus medewerkers professionals zijn: bevoegd en bekwaam. Onder vakmanschap en meesterschap verstaan we personeel dat initiatief neemt en ondernemend gedrag vertoont, de kunst verstaat zich te richten op prestaties, verschillen respecteert en kan handelen, cultuurdrager wil te zijn en verantwoording durft af te leggen aan zichzelf en aan relevante betrokkenen. Het bewust zijn van de eigen voorbeeldfunctie, invulling geven aan de christelijke identiteit, omgaan met verschillen en dat laten zien en kunnen motiveren aan relevante betrokkenen zoals leerlingen, de ouders/verzorgers, de collega s, de directie en het bestuur staat hierbij centraal. Organisatie Kernambitie De ambitie van de Stichting Willem van Oranje is om de kwaliteit van de bedrijfsvoering zo in te richten waardoor de kwaliteit van besluitvorming en de kwaliteit van de interne beheersing een garantie zijn voor de continuïteit van de stichting en het realiseren van haar ambities. Als het om organisatie gaat, streven we op drie gebieden naar het verbeteren van processen. 1. De financiële organisatie: de efficiënte en effectieve inzet van middelen voor de organisatie, hieronder valt ook het beheer. 2. De onderwijsorganisatie: de opzet van de afdelingen, teams en infrastructuur. 3. De zorgorganisatie: de ondersteuningsstructuur die nodig is voor leerlingen die (extra) ondersteuning nodig hebben om hun diploma te behalen. Omgeving Kernambitie Onze ambitie is om het protestants christelijk basis en voortgezet onderwijs in onze regio te behouden en te versterken en om daadwerkelijk vorm te geven aan een organisatie met een open karakter. Daarmee bedoelen we een leefgemeenschap en leergemeenschap waarbij er sprake is van woord en wederwoord op gelijkwaardig niveau. Een goede relatie met de omgeving is essentieel voor je voortbestaan als school. Wij vinden niet dat we moeten spreken over onze leerlingen en ouders/verzorgers als zijnde klanten. Het principe van 'klant is koning' is een onhoudbaar en ongewenst principe, want dan hebben we ongeveer 2200 klanten die koning zijn. Onze leef en leergemeenschap staat ergens voor en gaat ergens voor. Bij aanmelding vragen wij ouders/verzorgers onze vorm van onderwijs te respecteren. Daarom is het van belang duidelijk te maken wat wij bedoelen met respecteren (respecteren moet je leren) en iedereen in onze organisatie moet kunnen terugvallen en gesteund worden door wat we aan waarden, merkbeloften en ambities willen uitdragen. 8

9 4. VERANTWOORDING COLLEGE VAN BESTUUR 4.1 Strategische doelstellingen in Strategische positie in de regio 4.3 Passend onderwijs 4.4 Kwaliteitsagenda 4.5 Profilering onderwijsaanbod in de omgeving 4.6 Besturingsfilosofie 4.7 Professionele cultuur 4.8 Informatie en communicatietechnologie 4.9 Waar strategisch naartoe? 4.1 Strategische doelstellingen in In 2013 is gewerkt aan de strategische doelen zoals hieronder aangegeven. 4.2 Strategische positie in de regio Het behouden en versterken van het protestants christelijk onderwijs wordt vormgegeven door: Actief deel te nemen aan relevante netwerken met betrekking tot Vakcollege en VMBO Business, en de relatie met bedrijven HAVO en VWO door IBC en relaties met bedrijfsleven Avans Hogeschool en Universiteit Tilburg en TU Eindhoven en relaties met allerhande beroepen na universitaire studie. Actief deelnemen aan relevante netwerken met betrekking tot Passend Onderwijs. Het College van Bestuur is actief betrokken in de samenwerkingsverbanden Primair en Voortgezet Onderwijs. Beiden hebben hier een bestuursrol. Ervaring, kennis en kunde die vandaaruit wordt opgedaan is zo een meerwaarde voor Stichting Willem van Oranje. Techniekonderwijs in het primair onderwijs en Engels in het basisonderwijs en relatie met voortgezet onderwijs Plusklas groep 7 en 8 in samenwerking met voorgezet onderwijs Willem van Oranje College Relaties en gesprekken aan te gaan met protestants christelijke besturen om tot bundeling van krachten te komen. 4.3 Passend onderwijs Als er een diploma of uitstroomprofiel op onze scholen te behalen is met extra ondersteuning dan hebben we in samenspraak met het SWV PO en VO arrangementen die leerlingen in staat stellen om een succesvolle schoolloopbaan te volgen. in 2013 Agenda voor de toekomst Er is een inventarisatie gemaakt van onze mogelijkheden om dekkend zorgaanbod in SWV als school vorm te geven. Daarbij is gekeken naar de reeds aanwezige capaciteiten van docenten en ondersteuners en zijn ambities geformuleerd waarin we iets extra s willen doen. Dat extra vraagt om professionalisering van docenten en ondersteuners. In onze school is er een RT groep opgezet en is er een autismespecialist aanwezig. Er zijn zorg en opvanglokalen ingericht met gekwalificeerd personeel. De procedures om te komen tot een ontwikkelingsperspectief zijn opgesteld en er zijn overeenkomsten opgesteld met de ambulant begeleiders in relatie tot taak en inzet. Er is een basisprofiel per school opgesteld en de cursussen voor personeel zijn daar op afgestemd. Zo is er een cursus effectieve leerlingbespreking geweest, en heeft een doorlichting plaatsgevonden van de zorgstructuur te Waalwijk. Er zijn voor de scholen ondersteuningsplannen opgesteld in relatie tot het ondersteuningsplan van het SWV. Er is aan ouders duidelijk gemaakt wat wij als Passend Onderwijs wel en wat we (nog) niet aan kunnen bieden. De werkzaamheden zijn veelal voorbereidend en de uitvoering zal goed gemonitord moeten worden om de personele professionaliteit en de organisatorische professionaliteit goed op de vraag en ambities af te stemmen. 9

10 4.4 Kwaliteitsagenda in 2013 Agenda voor de toekomst Alle scholen hebben een School aan zet programma gevolgd en hebben school specifieke doelen gesteld. Doel is: De kwaliteitsverbetering van taal en rekenen in primair onderwijs en de resultaatverbetering van de eindexamenresultaten en de verbetering van de rendementscijfers VO. In het basisonderwijs zijn de methoden rekenen en taal vernieuwd en krijgen individuele resultaten en de groepsresultaten meer aandacht. In het voorgezet onderwijs zijn na analyse van de eindexamenresultaten en de overgangsresultaten bijstellingen geweest in de determinatie, het determinatieproces is verfijnd en de toelatingseisen zijn verhoogd. Ook de inzet op doelgericht werken en individuele analyse is ter hand genomen. Door een betere cijfermatige analyse krijgen we meer zicht op de sterke en zwakke kanten van de instructie, de methode en de leerlingeninzet. O.a. In het VO wordt gebruik gemaakt van Marzano waarbij leerlingfactoren, schoolfactoren en omgevingsfactoren (thuissituatie) afgewogen worden en ingebracht als mogelijke terreinen waar interventie nodig is. Binnen het PO wordt gewerkt met het WMK model. Verbetering van toetsen geven een directe reflectie op de uitkomsten. De invoering van gecertificeerde toetsen moet ook leiden tot een wijze van lesgeven die getuigt van een passend niveau. 4.5 Profilering onderwijsaanbod in de omgeving Het onderwijsaanbod moet van voldoende hoogwaardige kwaliteit zijn en inspelen op de ontwikkelingen in vervolgonderwijs en samenleving c.q. bedrijfsleven. Het onderwijsaanbod moet ook uitdagend zijn door aandacht te besteden aan excellente leerlingen. in 2013 Agenda voor de toekomst Gezien de resultaten van het reguliere onderwijs is onze eerste profilering gericht op de verbetering van de basiskwaliteit. De norm daarbij is dat we resultaten willen behalen die boven het landelijk gemiddelde liggen. Basiskwaliteit wordt met opbrengstgericht werken meer en beter gevolgd. In Waalwijk is hier apart ook een kwaliteitsmedewerker voor aangesteld om te spreken over resultaten en opbrengstgericht werken te verhogen. Basiskwaliteit op orde houden. Daarnaast moet de afstroom en zittenblijven van leerlingen door goed aanbod en ondersteuning worden beperkt, zodat we ook hier boven de landelijk gemiddelde cijfers scoren. Omdat ieder talent telt, is er in 2013 gewerkt aan verdere uitbouw van excellente programma s in alle afdelingen. Met betrekking tot excellente programma s: In het primair onderwijs is er natuurlijk Engels voor alle leerlingen en zijn er excellentieprogramma s voor leerlingen en voor hoogbegaafde leerlingen een Plusklas. In het voortgezet onderwijs zijn er naast reguliere programma s, programma s voor VMBO T Business (in Wijk en Aalburg), VMBO T LO2 (in Waalwijk), HAVO 4 5 IBC en VWO Olympiades en Econasium en BRC worden opgestart. Met de programma s in VWO willen we de 20% getalenteerde leerlingen uitdagende programma s aanbieden. Met de programma s in HAVO willen we de meer actieve didactiek en de aansluiting met het HBO verbeteren. Verdere optimalisatie van de programma s en ervoor zorgen dat zowel leerlingen als docenten een extra stimulans ervaren om onderwijs meer actueel en uitdagend te maken. De contacten met vervolgopleidingen en bedrijfsleven meer inbedden en vertalen naar een realistische input aan de leerprogramma s en wat er in de samenleving aan ontwikkelingen plaatsvinden. 10

11 4.6 Besturingsfilosofie De besturingsfilosofie gaat uit van het principe verantwoordelijkheid diep in de organisatie met als doel de betrokkenheid van alle medewerkers optimaal te benutten. Door middel van Policy Governance (John Carver) wordt uitvoering geven aan scheiding bestuur en toezicht. in 2013 Agenda voor de toekomst De besturingsfilosofie heeft o.a. vorm gekregen in een teamorganisatie, waarbij de teamleiders verantwoordelijk zijn voor dagelijkse gang van zaken, leerlingbegeleiding, onderwijsresultaten en contacten met ouders/verzorgers. Ook de uitvoering van projecten staat onder leiding van teamleiders en wordt met de teamleden uitgevoerd. Door de totstandkoming van de plannen is er een professioneel statuut opgesteld dat bij onderwijszaken en personeelszaken gevolgd moet worden. Met betrekking tot bestuur en toezicht heeft de Raad van Toezicht een evaluatie gehouden onder leiding van Jan Maas Bestuursvraagstukken en hebben zij het toezicht kader (Policy Governance) opnieuw besproken. Het strategisch beleidsplan is meer een leidend mechanisme geworden voor de locatieplannen en vervolgens voor de teamplannen. Meer zichtbaar maken van Plan Do Check Act evalueren en meenemen voor een volgend jaar vanuit het perspectief van strategisch beleid heeft meer aandacht gekregen. Ook de financiële consequenties van plannen krijgen meer aandacht waardoor financiële verantwoordelijkheid en inschatten van risico s dieper in de organisatie komt te liggen (bij de locatiedirecteur). De evaluatie toezicht en bestuur heeft er toe geleid dat er volgend j aar een herijking komt van de ijkpunten van toezicht op die punten waar de evaluatie daarom vraagt. In de toekomst zal versterking van kwalitatief intern toezicht op de agenda blijven staan, als ook het vormgeven van financieel leiderschap. Belangrijk element is ook verder door te denken hoe om te gaan met krimp van leerlingen. Op welke wijze kan de school blijven bestaan in eigen dorp / stad met een eigenheid, maar met voordeel van grotere schaal. Verkenning van regionale samenwerking zal nodig zijn om de problematiek van minder inkomsten te tackelen en gezamenlijkheid aan krachten te kunnen bundelen. 4.8 Professionele cultuur De professionele cultuur moet docenten en directie stimuleren om de gestelde doelen op het gebied van onderwijs te realiseren. In 2013 hebben we als doel gesteld om de sturing en herontwerp van programma s te versterken en om de collegialiteit en professionaliteit te verbeteren. in 2013 Agenda voor de toekomst De observaties van lessensituaties volgens een ontworpen kijkwijzer hebben plaatsgevonden en leidden tot acties met betrekking tot relatie docent leerling, het geven van feedback en het hanteren van een actieve didactiek. Onder leiding van een extern bureau zijn collega s die daarvoor in aanmerking kwamen gecoacht op o.a. bovenstaande zaken. De observaties hebben geleid tot een hernieuwde grote bewustwording van ons didactisch handelen. Daarbij wordt door docenten systematisch en met waardering het huiswerk begeleid en gecontroleerd. Een actieve huiswerkdidactiek moet verder uitgewerkt worden. Ook in de aanpak van de HAVOproblematiek, d.w.z. dat resultaten eindexamen verbeterd moesten worden, is een plan van aanpak gemaakt waarbij de programma s o.a. PTA s zijn herschreven om effectiever aan exameneisen te werken. De ROG s zijn gehouden en daaruit zijn per persoon scholingszaken opgepakt of ontwikkelingszaken aangegeven Het tijdig feedback geven en ontvangen op elkaars functioneren (corrigerend en complimenterend) moet d.m.v. de juiste toon en kennis van intervisie meer vorm krijgen. Dat is een belangrijk onderdeel c.q. voorwaarde voor de professionele cultuur. Het halen van bevoegdheden is gebonden aan de termijn van twee jaar en het behalen van masters via Lerarenbeurs wordt gestimuleerd. Scholing Financieel leiderschap is door de (directie, CvB en staf) sector VO gevolgd. Herontwerp van de programma s o.a. VMBO zal op de agenda blijven staan en verder worden uitgewerkt. Aandacht voor opbrengstgericht werken zal op de agenda blijven staan. Wat betreft professionele cultuur wordt hierover meer opgenomen in het locatieplan, waardoor het zichtbaarder een plek krijgt in de organisatie, binnen teams en secties. In aanloop naar nieuwe cao s zal ook aandacht moeten zijn voor professionaliteit in een bepaalde levensfase van een werknemer. Op welke wijze kan de organisatie hier organisatorisch invulling in geven. Ook zal een scholingsnotitie worden geschreven om vooral de kwaliteitsimpuls waarvoor ook de aanvullende middelen zijn bedoeld sturing en kaders te geven. Accent op financieel leiderschap zal verder vergroot moeten worden en meer geborgd worden in handelen en processen. 11

12 4.9 Informatie en communicatietechnologie De docent als ontwerper van een krachtige leeromgeving, uitdagende doelen stellend, uitdaging in lessen biedt, effectieve feedback geeft en tot nieuwsgierigheid in leren aanzet, is hier aan zet. ICT kan hierbij een rol spelen. in 2013 Agenda voor de toekomst Het binnen de methode effectief omgaan met ICT mogelijkheden wordt gestimuleerd. Dit vindt nog teveel op individuele basis per vak plaats. De introductie van digiborden moet de interactie en actieve didactiek bevorderen. De aanschaf van enkele borden heeft plaatsgevonden en goede resultaten zijn zichtbaar. Voorkomen moet worden dat het frontaal lesgeven door digiborden zodanig geperfectioneerd wordt dat de actieve didactiek geen kans krijgt. De introductie van IPads is opgehouden door het nog niet helder hebben van een heldere didactiek die het leervermogen van de leerling verhoogt. Wel is een pilot ingezet met Office 365. De klassenactiviteiten worden in groepmails of in cloud neergezet en daarop ontstaat een informatie en communicatieplatform voor klas, mentor of vakdocent. In de communicatiesfeer is er intern voor personeel een intranetomgeving (portal) ingericht waar documenten gedeeld worden. Verder is een ouderportaal ingericht waardoor ouders direct toegang hebben tot overzicht resultaten van huiswerk. Ook de elektronische omgeving in Som Today maakt de communicatie met de leerling en thuis makkelijker. De toegankelijkheid en de bereikbaarheid van zowel lesmateriaal als schoolactiviteiten is door nieuwe communicatiemiddelen sterk verbeterd. Ook de inzet van instructieve filmpjes en apps via de lessensituatie geeft ondersteuning aan het leerproces van de leerling. De wijziging en met name de beheersbaarheid van het leerproces bij de leerling vraagt nog de nodige aandacht van zowel de docent als de school als de ouders/verzorgers. Wordt de ouderbetrokkenheid door de communicatiemiddelen vergroot, de inhoudelijke betrokkenheid van ouders op het zicht houden op het leerproces is een verhaal apart. Een verhaal dat volgend jaar zeker een vervolg moet krijgen. Er is afgesproken om in 2014 te komen met een ICT notitie waarin onderwijsproces en bedrijfsproces voor de komende 4 jaar zal worden uitgewerkt. Waar behoefte naar is om antwoord op te geven: * Hoe leermiddelen in te zetten, digitalisering en werkwijze voor de toekomst. * Optimaliseren van een werkomgeving zoals Office 365. * Digitale communicatie met ouders verder optimaliseren (apps, digitaal factureren). Hiervoor wordt daardoor ook in het PO een overstap gemaakt naar een ander leerlingvolgsysteem. * Verdere samenwerking op de personeelsportal stimuleren (samenwerking in team, sectieniveau of op educatief niveau). * Wat vragen onderwijskundige wensen van de infrastructuur? 4.9 Waar strategisch naartoe? Het strategisch beleidsplan geeft voldoende input om tot 2015 een diversiteit aan doelen te realiseren. Er zijn echter nieuwe factoren die invloed hebben op de te zetten koers: aanvullende bekostiging in het kader van versterking van kwaliteit op onderwijs, behoud jonge leraren, de komst van nieuwe cao s, de krimp. Dit zorgt ervoor dat er wellicht een andere balans gezocht moet worden in de strategische keuzes voor Tijdens de evaluatie van de jaarplannen wordt daarom ook gekeken naar Het College van bestuur spreekt met de locatiedirecteuren over: De herijking van risico s (welke zijn er nog, welke vallen weg, nieuwe risico s, hoe financieel te dragen?) Toezichtkader (welke speerpunten zijn er vanuit inspectietoezicht, horizontale verantwoording?) Bij welke ambities / doelstellingen uit het strategisch beleidsplan kan aangesloten worden? Welke invloed hebben bepaalde nieuwe ontwikkelingen en vraagt deze koerswijziging? Belangrijke pijlers voor schooljaar zijn [zie volgende pagina]. In de pijlers zijn woorden opgenomen die het accent kunnen vormen. Locaties formuleren vanuit de gemaakte keuze vervolgens de doelen. Het College van Bestuur bewaakt dat de scholen in te realiseren doelen niet te ver uit elkaar gaan lopen. 12

13 De basiskwaliteit op orde Rendement resultaten opbrengstgericht werken Activerende didactiek Onderwijs Organisatie Personeel Omgeving Pedagogisch klimaat en samenwerkend leren Streven naar resultaten boven landelijk gemiddelde Sturing en herontwerpen van programma s Digitalisering in het onderwijsproces en communicatie Kwaliteitsbeleid Teamorganisatie en vaksectieorganisatie Opbrengstgericht werken Vakmanschap en meesterschap Horizontale verantwoording Waardengericht en uitdagend onderwijs Goed onderwijs in een veilig en geborgen onderwijsklimaat School en ouders/verzorgers samen verantwoordelijk voor resultaat en opvoeding Onderwijsaanbod verrijken door maatwerk Omgaan met verschillen excellentieprogramma s passend onderwijs regio Onderwijs Organisatie Personeel Omgeving Maatwerk in zorg en excellentie (hoogbegaafdheid) Internationalisering onderwijsaanbod Passend Onderwijs Zorgstructuur passend maken op ondersteuningsaanbod Ondernemend onderwijs praktiseren Invulling geven aan maatwerk / passend onderwijs Actieve deelname in onderwijsen zorgnetwerken Samenwerking bedrijven/instellingen/ onderwijsinstellingen Goed werkgeverschap Professionalisering Levensfase bewust werken Welke meerwaarde bieden we de omgeving Onderwijs Organisatie Personeel Omgeving Zichtbaar maken van de merkbelofte Feedback geven en ontvangen Financieel gezond Voortbestaan bewaken Bewust van risico s Werkdrukbeheersing Collegialiteit en professionalisering versterken Deskundigheidsbevordering Ontwikkel Gesprekken Gastvrije communicatie met betrokkenen Regionalisering Ouderplatforms Verantwoorden Openheid en respect Het College van Bestuur plant ieder jaar een dag in om met de locatiedirecties over strategisch beleid in het kader van de nieuwe ontwikkelingen van gedachte te wisselen. Het in beeld krijgen van nieuwe ontwikkelingen en de invloed op financiën wordt besproken. Dienen we ambities en doelstellingen bij te stellen? 13

14 5. ONDERWIJSPRESTATIES PO 5.1 Kwaliteit onderwijs Juliana van Stolbergschool Voor de Juliana van Stolbergschool is er een basistoezicht afgegeven door de inspectie van onderwijs. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. 5.2 Doorstroom leerlingen naar Voortgezet Onderwijs Juliana van Stolbergschool Uitstroom Aantal leerlingen groep VMBO KB 3% 4% 16% VMBO GL 10% 16% 26% VMBO TL 7% 8% 0% Havo 3% 32% 26% Havo/Vwo 34% 8% 0% Vwo 41% 32% 32% Voor 2013 geldt dat de uitstroom van leerlingen naar het vervolgonderwijs bij de geformuleerde verwachtingen past. 5.3 CITO Juliana van Stolbergschool Vorig schooljaar ( ) scoorde de school boven het landelijk gemiddelde en boven de bovengrens op de Cito Eindtoets. In schooljaar scoort de Juliana van Stolbergschool net onder het landelijk gemiddelde, maar wel boven de ondergrens. Kijkend naar de norm van de inspectie, waardeert de inspectie de eindopbrengst als voldoende. Een mogelijke oorzaak waardoor de score onder het landelijke gemiddelde ligt is: meer zorgleerlingen (waaronder 2 LGF leerlingen) in de groep. Mogelijk speelt ook verandering in systeem bij cito een rol (toets op 2 verschillende niveaus). Wereldoriëntatie telt niet mee in het resultaat van de eindtoets. We zien bij dit onderdeel een lager resultaat. De verouderde methode in hier mogelijk de oorzaak van. Verbeterpunten: Door de mogelijke verandering t.a.v. de eindtoets is in november 2013 het drempelonderzoek afgenomen (pilot vanuit het samenwerkingsverband). De school zal dit extra meetmoment ook gebruiken als analysemoment, waarna passende interventies ingezet worden. Oriëntatie en aanschaf nieuwe methode aardrijkskunde geschiedt in schooljaar

15 5.4 Marktaandeel Juliana van Stolbergschool De gemeente Waalwijk heeft 19 basisscholen (18 brinnummers) die worden bestuurd door 7 schoolbesturen. Circa leerlingen bezoeken een basisschool. Hieronder is het aandeel van de Juliana van Stolbergschool zichtbaar ten opzichte van de andere scholen in Waalwijk (exclusief Sprang Capelle en Waspik). Zichtbaar wordt dat de meeste scholen te maken hebben met krimp. De Juliana van Stolbergschool behoudt wel haar marktaandeel en heeft een gelijke spreiding onderbouw versus bovenbouw. llen per llen per Verschil Markt Markt aandeel aandeel % 4 tm 7 % 8 jaar en Naam jaar ouder 10RF Juliana v Stolbergschool Protestants Christelijk % 12% 12% 11% 08EE OBS Villa Vlinderhof Openbaar % 14% 16% 11% 08SY OBS Van der Heijden (incl vestiging Ranonkel) Openbaar % 6% 6% 6% 09RG Basisschool De Hoef Openbaar % 14% 13% 15% 03PC RK BS Teresia Rooms Katholiek % 5% 5% 4% 06JN RK Basisschool Besoyen Rooms Katholiek % 13% 12% 14% 13CP RK Basissch Meerdijk Rooms Katholiek % 7% 6% 8% 13NB Basissch Pater vd Geld Rooms Katholiek % 14% 14% 15% 13RQ RK BS Pieter Wijten Rooms Katholiek % 5% 4% 5% 16XK RK BS Baardwijk Rooms Katholiek % 11% 11% 11% Totaal aantal leerlingen Impressie opening nieuwbouw 15

16 5.6 Kwaliteit onderwijs SBO De Leilinde Voor SBO De Leilinde is er een basistoezicht afgegeven door de inspectie van onderwijs. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. Op 13 juni 2013 heeft de Inspectie van Onderwijs een onderzoek uitgevoerd naar aspecten van kwaliteit en naleving van wet en regelgeving. De school voldoet aan alle onderdelen ruim voldoende. Sterke punten die zichtbaar zijn op SBO De Leilinde zijn: ++ resultaten die je op het eindniveau van de leerlingen zou kunnen verwachten (technisch lezen, begrijpend lezen en rekenen wiskunde) + samenhangend systeem in het volgen van de prestaties van leerlingen + werken vanuit een ontwikkelingsperspectief van het kind. De school maakt van hieruit beredeneerde keuzes + planmatig werken aan onderwijsproces (plan, evaluatie, borgen, verantwoording richting betrokkenen). De kwaliteitszorg is in ontwikkeling naar een systematische en cyclische aanpak. Punten van aandacht zijn: In de profielscan en groepsscan is een goed zicht op de specifieke behoeften van de leerlingen. Dit dient vertaald te worden naar een inzicht op schoolniveau om daarmee ook de onderwijskundige ontwikkelingen beter te kunnen laten aansluiten en te motiveren. Daarnaast is zelfevaluatie van opbrengsten een punt van aandacht. Een start is hiermee gemaakt in het activiteitenplan en SBO De Leilinde zet dit verder door (evaluaties, WMK e.d.). 5.7 Doorstroom leerlingen schoolverlaters SBO De Leilinde Uitstroom Aantal leerlingen groep Praktijkonderwijs 55% 14% 33% Voortgezet speciaal onderwijs 6% VMBO BB 27% 44% VMBO KB 9% 43% 6% VMBO GT 9% 43% 11% Voor 2013 geldt dat de uitstroom van leerlingen naar het vervolgonderwijs bij de geformuleerde verwachtingen past. 16

17 6. ONDERWIJSPRESTATIES VO 6.1 Aantal leerlingen per locatie Vestiging Schooljaar Schooljaar Schooljaar Locatie Waalwijk Wijk en Aalburg Totaal Verhouding leerlingen Schooljaar Schooljaar Schooljaar Locatie Waalwijk 71,9% 72,2% 72,4% Wijk en Aalburg 28,1% 27,8% 27,6% 6.2 Kwaliteit van onderwijs Voor de beide locaties voortgezet onderwijs is door de inspectie van onderwijs een basisarrangement afgegeven. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. Wel is scherpere aandacht voor HAVO in Waalwijk nodig vanwege teruglopende examenresultaten. 6.3 Slagingspercentages Locatie Waalwijk Niveau Landelijk Slaagpercentage Landelijk Slaagpercentage Landelijk Slaagpercentage Stijging tov voorgaand jaar VMBO (g)t 92,6% 92% 96,0% 90% 96,8% 89% 1% HAVO 85,6% 81% 86,7% 71% 88,0% 78% 10% VWO 88,9% 96% 87,5% 85% 91,9% 90% 6% Locatie Wijk en Aalburg VMBO b 95,4% 98% 96,0% 87% 96,8% 96% 10% VMBO k 94,4% 90% 93,4% 87% 93,1% 97% 11% VMBO (g)t 92,6% 91% 90.3% 83% 91.4% 87% 5% Stijging tov voorgaand jaar 1,60% 7% Het Willem van Oranje College maakt in 2013 een inhaalslag. Kijkend naar de resultaten van 2013 ten opzichte van 2012 is een sterkere stijging zichtbaar dan landelijk. Landelijk gezien steeg het percentage geslaagden met 1,6%. Een sterke stijging was nodig: in 2012 werd onder het landelijke gemiddelde gescoord. Extra aandacht gaat uit naar het verbeteren van de examenresultaten door betere analyse en meer opbrengstgericht werken. Verscherpte aandacht voor het HAVO. In Wijk en Aalburg is ook een stijgende lijn ingezet. VMBO BB en KB presteren vergelijkbaar of zelfs beter dan het landelijke cijfer. Extra aandacht is in 2013 uitgegaan naar analyse en volgen van de prestaties in VMBO GT. 17

18 6.4 Verschillen schoolexamen centraal examen Schooljaar Schooljaar Schooljaar Niveau Vestiging SE CE SE CE SE CE SE CE SE CE SE CE VMBO b Wijk en Aalburg +0,05 6,50 6,50 0,13 6,60 6,70 0,23 6,40 6,70 VMBO k Wijk en Aalburg +0,31 6,50 6,20 +0,19 6,30 6,20 +0,01 6,50 6,50 VMBO (g)t Wijk en Aalburg +0,53 6,60 6,10 +0,36 6,40 6,00 +0,18 6,20 6,00 VMBO (g)t Waalwijk +0,25 6,50 6,20 +0,07 6,50 6,50 +0,25 6,50 6,20 HAVO Waalwijk +0,55 6,40 5,90 +0,49 6,30 5,80 +0,08 6,20 6,10 VWO Waalwijk +0,67 6,90 6,20 +0,49 6,70 6,20 +0,11 6,80 6,70 In 2013 kan voor alle onderwijstypen geconcludeerd worden dat het verschil tussen schoolexamen en centraal examen binnen de marge ligt van 0,5. De ingezette lijn van 2012 is hierbij gecontinueerd. 6.5 Ongediplomeerd schoolverlaten Uitschrijvingsreden locatie Waalwijk Aantal examenkandidaten Percentage Aantal examenkandidaten Percentage Aantal examenkandidaten Geslaagd % % % Keuze andere school 13 4% 18 6% 15 5% 11 3% Onbekend 6 2% 18 6% 11 4% Niet geslaagd 4 1% 17 6% 12 4% Verhuisd 3 1% 2 1% Bekend bij ambtenaar leerplicht 2 1% 1 0% Doubleert voor de tweede keer 2 1% 2 1% vrijstelling, art. 10 leerplichtwet 1 0% 2 1% 1 0% Uitschrijvingsreden locatie Wijk en Aalburg Aantal examenkandidaten Percentage Aantal examenkandidaten Percentage Aantal examenkandidaten Geslaagd % % % Keuze andere school 21 13% 25 16% 28 17% 8 5% 5 3% 12 7% Onbekend 1 1% Niet geslaagd 4 2% 10 6% Verhuisd 1 1% Bekend bij ambtenaar leerplicht 2 1% Doubleert voor de tweede keer 3 2% vrijstelling, art. 10 leerplichtwet 1 1% 2 1% Geconstateerd kan worden dat voor beide locaties de redenen tot uitschrijving goed worden geregistreerd en er zicht is op leerlingen. Bij beide locaties worden leerlingen onder niet geslaagd geregistreerd als zij een volgend jaar terugkomen om alsnog hun diploma te behalen. In Waalwijk dient extra aandacht te zijn voor de reden onbekend. Er is geen duidelijk beeld aan te geven wat een leerling na zijn schoolloopbaan op het Willem van Oranje College is gaan doen. 18

19 7. PERSONEEL 7.1 Instroom, doorstroom, uitstroom 7.2 Gemiddelde leeftijdsopbouw en indeling op functiegroepen 7.3 Functiemix 7.4 Scholing, opleiding, training, onbevoegden (gegevens Afas importeren) 7.5 Personeelszaken van bijzondere betekenis (niet voorgevallen) 7.6 Ziekteverzuim (analyse als afbeelding importeren) 7.7 Mobiliteit Primair Onderwijs (rapportage aan vakcentrales verwerken) 7.8 Beheersingsmaatregelen werkloosheid ex medewerkers 7.1 Instroom, doorstroom, uitstroom van personeel In dienst gekomen in Doorstroom in 2013 (van PO naar VO) 1 Uit dienst in Gemiddelde leeftijdsopbouw en indeling op functiegroepen Hieronder staat de leeftijdsopbouw per organisatorische eenheid gepresenteerd in relatie tot de ingezette FTE per december We onderscheiden de volgende vijf organisatorische eenheden: 1. Centraal en staf 2. Juliana van Stolbergschool (primair onderwijs) 3. SBO De Leilinde (primair onderwijs) 4. Willem van Oranje College, locatie Waalwijk (voortgezet onderwijs) 5. Willem van Oranje College, locatie Wijk en Aalburg (voortgezet onderwijs) 19

20 20

1. VOORWOORD Pag. 4. 2. PROFIEL VAN DE STICHTING Pag. 5. 3. WAAR STAAN WE VOOR? Pag. 7. 4. VERANTWOORDING COLLEGE VAN BESTUUR Pag.

1. VOORWOORD Pag. 4. 2. PROFIEL VAN DE STICHTING Pag. 5. 3. WAAR STAAN WE VOOR? Pag. 7. 4. VERANTWOORDING COLLEGE VAN BESTUUR Pag. Jaarverslag 2013 1 1. VOORWOORD Pag. 4 2. PROFIEL VAN DE STICHTING Pag. 5 2.1 Wie zijn wij? 2.2 Hoeveelheid leerlingen 2.3 Personeelsbezetting 3. WAAR STAAN WE VOOR? Pag. 7 3.1 Missie van Stichting Willem

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Atrium PRO Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 21KM C1 BRIN nummer : 21KM 00 PRO Onderzoeksnummer : 277364 Datum onderzoek : 1 oktober 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Pleincollege Sint Joris PRO PRO Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20AT C6 BRIN nummer : 20AT 05 PRO Onderzoeksnummer : 273588 Datum onderzoek : 16 april 2014

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Wellantcollege Oegstgeest

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Wellantcollege Oegstgeest ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Wellantcollege Oegstgeest Plaats : Oegstgeest BRIN nummer : 01OE 03 Onderzoeksnummer : 291246 Datum onderzoek : 29 november 2016 Datum vaststelling : 13 december 2016

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Gymnasium VWO Plaats : Utrecht BRIN nummer : 16PA C1 BRIN nummer : 16PA 00 VWO Onderzoeksnummer : 283237 Datum onderzoek : 8 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 Leeuwarder Lyceum HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL C1 BRIN nummer : 20DL 00 HAVO Onderzoeksnummer : 290775 Datum onderzoek

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. AOC Oost VMBO Doetinchem VMBOGT VMBOK VMBOB

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. AOC Oost VMBO Doetinchem VMBOGT VMBOK VMBOB RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK AOC Oost VMBO Doetinchem VMBOGT VMBOK VMBOB Plaats : Doetinchem BRIN nummer : 01IC C4 BRIN nummer : 01IC 01 VMBOGT BRIN nummer : 01IC 01 VMBOK BRIN nummer :

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het IJsselcollege PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het IJsselcollege PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het IJsselcollege PRO Plaats : Capelle aan den IJssel BRIN nummer : 20BH C2 BRIN nummer : 20BH 02 PRO Onderzoeksnummer : 277251 Datum onderzoek : 18 september

Nadere informatie

Van der Capellen Scholengemeenschap De Zeven Linden

Van der Capellen Scholengemeenschap De Zeven Linden RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING Van der Capellen Scholengemeenschap De Zeven Linden Afdeling vmbo-gt Plaats: BRIN-nummer: Dedemsvaart 17BZ-4 Onderzoek uitgevoerd op: 8 oktober

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Wolfert Lyceum

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Wolfert Lyceum KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 Wolfert Lyceum Plaats : Bergschenhoek BRIN nummer : 15KR 06 Onderzoeksnummer : 291988 Datum onderzoek : 25 januari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac Lyceum Den Haag afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac Lyceum Den Haag afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac Lyceum Den Haag afdelingen havo en vwo Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 30BT Onderzoek uitgevoerd op : 9 november 2010 Conceptrapport verzonden op : 20

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO De Baander Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 03SX 00 PRO BRIN nummer : 03SX C1 Onderzoeksnummer : 259727 Datum onderzoek : 11 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Lyceum Delft Locatie Molenhuispad Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Lyceum Delft Locatie Molenhuispad Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Lyceum Delft Locatie Molenhuispad Afdeling vwo Plaats: Delft BRIN-nummer: 01GX-0 Arrangementsnummer: 156778 Onderzoek uitgevoerd op: donderdag 13

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. 's-gravendreef College HAVO VMBOGT VMBOK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. 's-gravendreef College HAVO VMBOGT VMBOK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK 's-gravendreef College HAVO VMBOGT VMBOK Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 00XK C3 BRIN nummer : 00XK 03 HAVO BRIN nummer : 00XK 03 VMBOGT BRIN nummer : 00XK

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Gregorius College Afdeling vwo Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 01KF-00/02 Arrangementsnummer: 726178 HB: 3485391 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Gymnasium Felisenum

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Gymnasium Felisenum VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013 Gymnasium Felisenum Plaats : Velsen-Zuid BRIN-nummer : 20DG Onderzoeksnummer : 150930 Datum onderzoek : 17-18 januari 2013 Datum vaststelling : 18 december 2012-14 maart

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO Plaats : Silvolde BRIN nummer : 14UM C1 BRIN nummer : 14UM 00 HAVO Onderzoeksnummer : 276258 Datum onderzoek :

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR School : Basisschool De Troubadour Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 04QY Onderzoeksnummer : 79475 Datum schoolbezoek : 1 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Plaats : Delft BRIN nummer : 26MJ 00 PRO Onderzoeksnummer : 253466 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 6 december 2013 Pagina 2 van 9

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING.!mpulse Kollum

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING.!mpulse Kollum ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING!mpulse Kollum Plaats : Kollum BRIN nummer : 20DL 01 Onderzoeksnummer : 284461 Datum onderzoek : 1 oktober 2015 Datum vaststelling : 7 januari 2016 Pagina 2 van 10 1,

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017!mpulse Kollum Plaats : Kollum BRIN nummer : 20DL 01 Onderzoeksnummer : 290754 Datum onderzoek : 10 november 2016 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Picasso Lyceum

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Picasso Lyceum RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Picasso Lyceum Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 25GA Onderzoeksnummer : 277362 Datum onderzoek : 25 september 2014 Datum vaststelling : 15 januari 2015 Pagina

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Reitdiep College Kamerlingh Onnes HAVO VWO

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Reitdiep College Kamerlingh Onnes HAVO VWO TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Reitdiep College Kamerlingh Onnes HAVO VWO Plaats : Groningen BRIN nummer : 13ZU C1 BRIN nummer : 13ZU 00 HAVO BRIN nummer : 13ZU 00 VWO Onderzoeksnummer : 286282 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Bonifatius Mavo VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Bonifatius Mavo VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Bonifatius Mavo VMBOGT Plaats : Emmeloord BRIN nummer : 02KR C1 BRIN nummer : 02KR 00 VMBOGT Onderzoeksnummer : 290332 Datum onderzoek : 4 oktober 2016 Datum

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Breda afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Breda afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac College Breda afdelingen havo en vwo Plaats : Breda BRIN-nummer : 30CY Onderzoek uitgevoerd op : 1 december 2010 Conceptrapport verzonden op : 20 januari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Erasmus Lyceum Eindhoven WVO afdeling mavo, havo, vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Erasmus Lyceum Eindhoven WVO afdeling mavo, havo, vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Erasmus Lyceum Eindhoven WVO afdeling mavo, havo, vwo Plaats : Eindhoven BRIN-nummer : 30DV Onderzoek uitgevoerd op : 7 december 2010 Documentnummer : 3047730

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL 06 HAVO Onderzoeksnummer : 253981 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 10 december 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

klein, veilig, ondernemend

klein, veilig, ondernemend klein, veilig, ondernemend Talent optimaal ontwikkelen door uitdagend onderwijs op maat. Locatieplan 2013-2016 16-05-2013 1 Inhoud 1 Inleiding p. 3 2 Visie en ambities p. 3 3 Onderwijs p. 4 4 Personeel

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Farel College, locatie Oostwende College Bunschoten HAVO VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Farel College, locatie Oostwende College Bunschoten HAVO VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Farel College, locatie Oostwende College Bunschoten HAVO VMBOGT Plaats : Bunschoten-Spakenburg BRIN nummer : 14RC C3 BRIN nummer : 14RC 03 HAVO BRIN nummer :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OMO Scholengroep Bergen op Zoom, Mollerlyceum HAVO VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OMO Scholengroep Bergen op Zoom, Mollerlyceum HAVO VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OMO Scholengroep Bergen op Zoom, Mollerlyceum HAVO VWO Plaats : Bergen op Zoom BRIN nummer : 02FY C1 BRIN nummer : 02FY 00 HAVO BRIN nummer : 02FY 00 VWO Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' School : de Vrije School 'Hoeksche Waard' Plaats : Oud-Beijerland BRIN-nummer : 06UQ Onderzoeksnummer : 73849 Datum schoolbezoek : 20 april

Nadere informatie

Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum

Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum Plaats: Brunssum BRIN-nummer: 18DO-0 Arrangementsnummer: 185757 (havo), 185758 (vwo) Onderzoek

Nadere informatie

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV Sgs. Amsterdam-Zuid (loc. Apolloschool LWOO) De Apollo VMBOGT

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV Sgs. Amsterdam-Zuid (loc. Apolloschool LWOO) De Apollo VMBOGT VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013 Sgs. Amsterdam-Zuid (loc. Apolloschool LWOO) De Apollo VMBOGT Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 21ET C7 BRIN nummer : 21ET 08 BRIN nummer : 21ET 08 VMBOGT Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING FAREL COLLEGE, AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING FAREL COLLEGE, AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING FAREL COLLEGE, AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Amersfoort BRIN-nummer: 14RC-0 Arrangementsnummer: 133117 en 133118 Onderzoek uitgevoerd op: 21

Nadere informatie

Inspectietoezicht op scholen voor Voortgezet Onderwijs in 2006

Inspectietoezicht op scholen voor Voortgezet Onderwijs in 2006 Inspectietoezicht op scholen voor Voortgezet Onderwijs in 2006 Inleiding Met ingang van 1 januari 2006 stelt de inspectie het waarderingskader en de werkwijze in het toezicht in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK FAREL COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Amersfoort BRIN-nummer: 14RC-0 Arrangementsnummers: 87057 en 87058 Onderzoek uitgevoerd op: 7 oktober

Nadere informatie

Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen

Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen Uitgangspunt voor het locatiebeleidsplan VMBO Wageningen 2015 is: - Het strategisch beleidsplan Pantarijn 2015, waarin 4 ambities zijn benoemd: o Ambitie 1. Uitdagend

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 02GJ Registratienummer: 3280363 Onderzoek uitgevoerd op: 8

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 30CW Onderzoek uitgevoerd op : 13 december 2010 Conceptrapport verzonden op :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2014. CSG De Lage Waard, Burg. Keijzerweg VMBOB

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2014. CSG De Lage Waard, Burg. Keijzerweg VMBOB KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2014 CSG De Lage Waard, Burg. Keijzerweg VMBOB Plaats : Papendrecht BRIN nummer : 16QA C2 BRIN nummer : 16QA 01 VMBOB Onderzoeksnummer : 272032

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg Plaats: Tilburg BRIN-nummer: 20GD-1 Arrangementsnummer: Onderzoek uitgevoerd op: 18 september

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Pieter Nieuwland College

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Pieter Nieuwland College ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Pieter Nieuwland College Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 14RF 00 Onderzoeksnummer : 286734 Datum onderzoek : 7 december 2015 Datum vaststelling : 17 december 2015

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. CSG De Lage Waard HAVO VWO

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. CSG De Lage Waard HAVO VWO KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 CSG De Lage Waard HAVO VWO Plaats : Papendrecht BRIN nummer : 16QA C1 BRIN nummer : 16QA 00 HAVO BRIN nummer : 16QA 00 VWO Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 20EO-0 Arrangementsnummer: 84652 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Twents Carmel College, locatie De Thij HAVO VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Twents Carmel College, locatie De Thij HAVO VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Twents Carmel College, locatie De Thij HAVO VWO Plaats : Oldenzaal BRIN nummer : 05AV C2 BRIN nummer : 05AV 01 HAVO BRIN nummer : 05AV 01 VWO Onderzoeksnummer

Nadere informatie

De staat van het onderwijs, Onderwijsverslag 2012/2013; feiten en cijfers primair onderwijs op een rij

De staat van het onderwijs, Onderwijsverslag 2012/2013; feiten en cijfers primair onderwijs op een rij De staat van het onderwijs, Onderwijsverslag 2012/2013; feiten en cijfers primair onderwijs op een rij De inspectie verzorgt een zeer leesbaar en gedetailleerd rapport over de staat van het onderwijs.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 20MJ-2 Onderzoeksnummer: 2881213 Onderzoek uitgevoerd op: 8 december 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Burggravenlaan vmbo-tl Plaats: Leiden BRIN-nummer: 21GW Arrangementsnummer: 120604 Onderzoek uitgevoerd op: 9 december 2010

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. PRO Praktijkonderwijs Assen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. PRO Praktijkonderwijs Assen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Praktijkonderwijs Assen Plaats : Assen BRIN nummer : 18BR 00 PRO BRIN nummer : 18BR C1 Onderzoeksnummer : 289192 Datum onderzoek : 21 juni 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo Plaats: Dordrecht BRIN-nummer: 24PY-0 HBnummer:3217542 Onderzoek uitgevoerd op: 8 november 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JAN NIEUWENHUIZEN

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JAN NIEUWENHUIZEN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JAN NIEUWENHUIZEN School : Jan Nieuwenhuizen Plaats : Eindhoven BRIN-nummer : 20ZJ Onderzoeksnummer : 102025 Datum schoolbezoek : 7 november 2007 Datum

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Sg. Nieuw-West, Calvijn College VMBOB

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Sg. Nieuw-West, Calvijn College VMBOB KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 Sg. Nieuw-West, Calvijn College VMBOB Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 17HB C1 BRIN nummer : 17HB 06 VMBOB Onderzoeksnummer : 290990

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. S.G. het Libanon Lyceum VMBOGT

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. S.G. het Libanon Lyceum VMBOGT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 S.G. het Libanon Lyceum VMBOGT Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 15EO C1 BRIN nummer : 15EO 00 VMBOGT Onderzoeksnummer : 292670

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER Oranje Nassau College

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER Oranje Nassau College RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 Oranje Nassau College Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 20BC 00 Onderzoeksnummer : 286245 Datum onderzoek : 5 november 2015 Datum vaststelling :

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt VWO

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt VWO KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2016 Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt VWO Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 20CK C1 BRIN nummer : 20CK 00 VWO Onderzoeksnummer : 289382

Nadere informatie

Inspectietoezicht in het sbo: verleden, heden en toekomst

Inspectietoezicht in het sbo: verleden, heden en toekomst Inspectietoezicht in het sbo: verleden, heden en toekomst Ben de Goei inspecteur PO regio Zuid 25 november 2011 Congres sbo werkverband Inhoud 1. Inhoud en doel 2. Verleden 10 jaar inspecteren in het sbo

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. OSG Nieuw Zuid Locatie Hugo de Groot Afdelingen vmbo-t, havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. OSG Nieuw Zuid Locatie Hugo de Groot Afdelingen vmbo-t, havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING OSG Nieuw Zuid Locatie Hugo de Groot Afdelingen vmbo-t, havo en vwo Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 02LB-8 Registratienummer: 3416940 Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CSG Calvijn, vestiging Groene Hart, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CSG Calvijn, vestiging Groene Hart, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CSG Calvijn, vestiging Groene Hart, afdeling vwo Plaats: : Barendrecht BRIN-nummer : 16PK-9 Registratienummer : 3101915 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Zuyderzee Lyceum Senior Zuyderzee Lyceum Junior

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Zuyderzee Lyceum Senior Zuyderzee Lyceum Junior RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Zuyderzee Lyceum Senior Zuyderzee Lyceum Junior Plaats : Emmeloord BRIN nummer : 20CR 00 BRIN nummer : 20CR 05 Onderzoeksnummer : 290331 Datum onderzoek : 6

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 14RC C4 BRIN nummer : 14RC 04 VMBOGT Onderzoeksnummer : 275137 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl Plaats: Arnhem BRIN-nummer: 00JT-03 Arrangementsnummer: 220117 Onderzoek uitgevoerd op: 7 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Stedelijk Lyceum - locatie Zuid HAVO VMBOGT VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Stedelijk Lyceum - locatie Zuid HAVO VMBOGT VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Stedelijk Lyceum - locatie Zuid HAVO VMBOGT VWO Plaats : Enschede BRIN nummer : 00AH C2 BRIN nummer : 00AH 07 HAVO BRIN nummer : 00AH 07 VMBOGT BRIN nummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Revius Lyceum Doorn VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Revius Lyceum Doorn VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Revius Lyceum Doorn VWO Plaats : Doorn BRIN nummer : 02VR C4 BRIN nummer : 02VR 04 VWO Onderzoeksnummer : 275567 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 16TV-1 Arrangementsnummer: 170877/170878 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Oostvaarders College Plaats : Almere BRIN nummer : 24RW 00 Onderzoeksnummer : 257399 Datum onderzoek : 31 oktober 2013 Datum vaststelling : Pagina 2 van 9 1.

Nadere informatie

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV Revius Lyceum Wijk bij Duurstede VMBOGT

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV Revius Lyceum Wijk bij Duurstede VMBOGT VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013 Revius Lyceum Wijk bij Duurstede VMBOGT Plaats : Zeist BRIN-nummer : 02VR C5 BRIN-nummer : 02VR 05 VMBOGT Onderzoeksnummer : 150694 Datum onderzoek : Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK P.C.B. "Koningin Juliana" Plaats : Ermelo BRIN nummer : 14CM C1 Onderzoeksnummer : 287541 Datum onderzoek : 1 februari 2016 Datum vaststelling : concept

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 01VN-04 Arrangementsnummer: 153937 Onderzoek uitgevoerd op: 14 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pieter Nieuwland College VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pieter Nieuwland College VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Pieter Nieuwland College VWO Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 14RF C1 BRIN nummer : 14RF 00 VWO Onderzoeksnummer : 260229 Datum onderzoek : 17 oktober 2013 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. Media College, afdeling vmbo-g/t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. Media College, afdeling vmbo-g/t RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING Media College, afdeling vmbo-g/t Plaats: : Den Haag BRIN-nummer : 20MJ-2 Onderzoeksnummer : 121697 Onderzoek uitgevoerd op : 13 januari 2011

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 15KR 05 HAVO Onderzoeksnummer : 196579 Datum onderzoek : 4 juni 2013 Datum vaststelling : 27 september 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG Singelland "De Venen" PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG Singelland De Venen PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OSG Singelland "De Venen" PRO Plaats : Drachten BRIN nummer : 04YE C7 BRIN nummer : 04YE 09 PRO Onderzoeksnummer : 276720 Datum onderzoek : 25 september 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VMBOGT Thorbecke VO VMBO-T HAVO VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VMBOGT Thorbecke VO VMBO-T HAVO VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK VMBOGT Thorbecke VO VMBO-T HAVO VWO Plaats : Nieuwerkerk ad IJssel BRIN nummer : 15HX 03 VMBOGT BRIN nummer : 15HX C3 Onderzoeksnummer : 275135 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO Plaats: Dokkum BRIN-nummer: 00ZX-0 en 00ZX-08 Onderzoek uitgevoerd op: 18 december 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Recht op geletterd(heid)!

Recht op geletterd(heid)! Recht op geletterd(heid)! Basisvaardigheden Taal in het voortgezet onderwijs in Nederland Jan Rijkers voorzitter Centrale Directie Het Hooghuis scholengroep voortgezet onderwijs, Oss, NL CTO, Met recht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Albertingk Thijm Mavo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Albertingk Thijm Mavo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Albertingk Thijm Mavo Plaats : Hilversum BRIN-nummer : 00PS-6 Onderzoek uitgevoerd op : 28 november en 11 december 2011 Conceptrapport verzonden op : 19 februari

Nadere informatie