1. VOORWOORD Pag PROFIEL VAN DE STICHTING Pag WAAR STAAN WE VOOR? Pag VERANTWOORDING COLLEGE VAN BESTUUR Pag.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. VOORWOORD Pag. 4. 2. PROFIEL VAN DE STICHTING Pag. 5. 3. WAAR STAAN WE VOOR? Pag. 7. 4. VERANTWOORDING COLLEGE VAN BESTUUR Pag."

Transcriptie

1 Jaarverslag

2 1. VOORWOORD Pag PROFIEL VAN DE STICHTING Pag Wie zijn wij? 2.2 Hoeveelheid leerlingen 2.3 Personeelsbezetting 3. WAAR STAAN WE VOOR? Pag Missie van Stichting Willem van Oranje waar staan we voor? 3.2 Onze onderwijsvisie 3.3 De ontwikkelingsrichting van Stichting Willem van Oranje 3.4 Kernambities 4. VERANTWOORDING COLLEGE VAN BESTUUR Pag Strategische doelstellingen in Strategische positie in de regio 4.3 Passend onderwijs 4.4 Kwaliteitsagenda 4.5 Profilering onderwijsaanbod in de omgeving 4.6 Besturingsfilosofie 4.7 Professionele cultuur 4.8 Informatie en communicatietechnologie 4.9 Waar strategisch naartoe? 5. ONDERWIJSPRESTATIES PRIMAIR ONDERWIJS Pag Kwaliteit onderwijs Juliana van Stolbergschool 5.2 Doorstroom leerlingen naar Voortgezet Onderwijs Juliana van Stolbergschool 5.3 CITO Juliana van Stolbergschool 5.4 Marktaandeel Juliana van Stolbergschool 5.5 Impressie opening nieuwbouw 5.6 Kwaliteit onderwijs / Cito SBO De Leilinde 5.7 Doorstroom leerlingen schoolverlaters SBO De Leilinde 6. ONDERWIJSPRESTATIES VOORTGEZET ONDERWIJS Pag Aantal leerlingen per schoolsoort 6.2 Slagingspercentages 6.3 Gemiddeld examencijfer en cohort rendement 6.4 Verschillen schoolexamen centraal examen 6.5 Ongediplomeerd schoolverlaten 7. PERSONEEL Pag Instroom, doorstroom, uitstroom 7.2 Gemiddelde leeftijdsopbouw en indeling op functiegroepen 7.3 Functiemix 7.4 Scholing, opleiding, training, onbevoegden (gegevens Afas importeren) 7.5 Personeelszaken van bijzondere betekenis (niet voorgevallen) 7.6 Ziekteverzuim (analyse als afbeelding importeren) 7.7 Mobiliteit Primair Onderwijs (rapportage aan vakcentrales verwerken) 7.8 Beheersingsmaatregelen werkloosheid ex medewerkers 2

3 8. KLACHTEN Pag FINANCIEEL BESTUURSVERSLAG Pag Kerncijfers 9.2 Toelichting op het resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen 9.3 Voornaamste risico s en onzekerheden 9.4 Toelichting op de balans 9.5 Weerstandsvermogen 9.6 Kapitalisatiefactor 9.7 Solvabiliteit 9.8 Liquiditeit 9.9 Rentabiliteit Conclusie Financieel gezond? 9.10 Toekomstparagraaf 10. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT Pag Gegevens bestuurder en toezichthouders 10.2 Werkzaamheden van de Raad van Toezicht 10.3 Policy Governance 11. VERANTWOORDING (P)MR Pag Inleiding samenstelling 11.2 Besproken in Tenslotte 12. VERANTWOORDING GMR Pag Inleiding samenstelling 12.2 Besproken in VERANTWOORDING PER VESTIGING Pag SBO De Leilinde te Heusden 13.2 Juliana van Stolbergschool te Waalwijk 13.3 Willem van Oranje College te Waalwijk 13.4 Willem van Oranje College te Wijk en Aalburg Bijlage Pag. 62 Financiële jaarrekening 3

4 1. VOORWOORD Wat was 2013 voor een jaar voor de Stichting Willem van Oranje? Voor het basisonderwijs was het een jaar van verhuizen en betrekken van een prachtige nieuwe locatie aan de Woeringenlaan. Ook was er zorg in verband met krimp en reorganisatie. Voor het speciaal basisonderwijs was het een jaar van continuering van de hoge kwaliteit van het Daltononderwijs en de positiebepaling binnen de nieuwe context van Passend Onderwijs. In het voortgezet onderwijs richtte locatie Wijk en Aalburg zich op nauwere samenwerking met de regio door contacten te leggen met het primair onderwijs, bedrijfsleven en met ouders/verzorgers in het kader van horizontale verantwoording. De nieuwe examenstructuur in het VMBO Kader en Basisberoepsgerichte Leerweg vraagt om inbreng van het bedrijfsleven. Hierdoor ontstaan nieuwe vormen van onderwijsaanbod die voor leerlingen meer mogelijkheden bieden in het regionale bedrijfsleven. Het terugkijken bestond uit een grondige analyse van de onderwijsresultaten en de verbeteringen van het dagelijkse onderwijsproces. Op de locatie Waalwijk waren de resultaten van het HAVO volgens eigen normen en die van de inspectie onvoldoende. Hard is gewerkt aan een plan van aanpak en na grondige analyse moet er voor 2014 een nieuw perspectief ontstaan. Ook was er ruimte voor ontwikkeling: excellentieprogramma s als Cambridge Class, International Business College (IBC) en Business and Research College (BRC) op het VWO moeten het wetenschappelijk karakter van het VWO versterken. In 2014 starten we in Waalwijk een samenwerking met de Universiteit van Tilburg, een Econasium. Ook zullen we de technisch wetenschappelijke kant van het VWO verder vorm gaan geven. Wat was 2013 voor een jaar als we deze ontwikkelingen in financieel perspectief plaatsen? Het sociaal plan als gevolg van de sluiting van basisscholen vraagt om geld. We prijzen ons gelukkig dat we in goede harmonie en samenwerking met personeel veel goede oplossingen hebben kunnen vinden. Nieuwbouw vraagt om extra investeringen. Nieuwe programma s in het voortgezet onderwijs vragen van personeel extra inzet. In 2010 hebben we onze stichting bedrijfseconomisch doorgelicht en dat heeft in de jaren daarna vruchten afgeworpen. Het herstel is zodanig dat we nu meer ruimte hebben voor investeringen. We zijn een financieel gezonde organisatie. De op de valreep ontvangen gelden van het herfstakkoord maken het mogelijk om plannen te maken ter versterking van de kwaliteit van ons onderwijs. Dankzij de medewerking van ons personeel zijn we daartoe in staat gesteld, een woord van dank aan hen is zeker op zijn plaats. Wat wordt 2014 voor een jaar? In 2014 zal de aandacht van onze inspanningen en geld gaan naar enerzijds de versterking van de basiskwaliteit van ons onderwijs en anderzijds zullen de scholen normen gaan stellen die boven de landelijke gemiddelde cijfers liggen. We zullen eigen kwaliteitseisen stellen op alle niveaus, op het niveau van het vak, de docent, de teams en de locaties. Maatwerk in aanbod zal ook maatwerk moeten zijn in wat iedere leerling, groep leerlingen of docent in staat is te halen. Ons motto is: Wie ontmoet, bereikt meer. Onze visie is dat de ontmoetingsrelatie plaatsvindt in de klas. Hier vindt, vanuit de ontmoeting, een uitwisseling plaats van kennis, cultuur en vaardigheden. Het gaat om de balans van deze uitwisseling tussen leraar en leerlingen én leerlingen onderling. Onze producten zijn oogappels in de belevingswereld van ouders/verzorgers. Dat schept een grote verantwoordelijkheid voor ons als werkers in een schoolorganisatie. Men verwacht het beste, zo niet het allerbeste voor zijn of haar kind(eren). Dat betekent in onze strategie dat we aandacht besteden aan elke afzonderlijke leerling als die er om vraagt of als wij dit nodig achten. We zullen dus moeten investeren in de relatie om vervolgens te investeren in de prestatie die naar verwachting ieder kind kan behalen. Wij stellen dat onderwijs emotie is, zowel voor leerlingen als ouders. Allen moeten de warmte en wederzijdse betrokkenheid ervaren. Aandacht voor de relatie, aandacht voor de toon, aandacht voor waardering, levert de beweging op voor prestaties. L. van Duijn J.M. de Bruin Voorzitter College van Bestuur Lid College van Bestuur 4

5 2. PROFIEL VAN DE STICHTING 2.1 Wie zijn wij? 2.2 Hoeveelheid leerlingen 2.3 Personele bezetting 2.1 Wie zijn wij? Stichting Willem van Oranje is een Stichting voor onderwijs, met scholen in Waalwijk, Heusden en Wijk en Aalburg. Onze leerlingen komen uit de regio s Langstraat, Land van Heusden en Altena en Bommelerwaard. PO en VO scholen De stichting vertegenwoordigt zowel primair als voortgezet onderwijs en omvat een reguliere basisschool (Juliana van Stolbergschool), een school voor speciaal basisonderwijs (SBO De Leilinde) en twee locaties voor voortgezet onderwijs. De Locatie Wijk en Aalburg verzorgt onderwijs voor alle leerwegen VMBO en heeft een instroompunt HAVO t/m leerjaar 3. De locatie Waalwijk verzorgt onderwijs voor VMBO TL, HAVO, atheneum en gymnasium. Centraal Binnen de Stichting wordt gewerkt met een centrale staf. Het stafbureau is verantwoordelijk voor ICT, personeelszaken, financiën en alle processen voor een goede bedrijfsvoering. Het College van Bestuur wordt financieel en formatief ook onder centraal gerekend. Sturing toezicht adviseren Het College van Bestuur (CvB) vormt het bevoegd gezag. Elke school wordt geleid door een locatiedirectie die het beleid uitvoert en de dagelijkse gang van zaken op de locatie regelt. Het CvB is eindverantwoordelijk voor de volledige gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht (RvT) houdt intern toezicht op het beleid dat het CvB formuleert en uitzet, en adviseert het CvB daar gevraagd en ongevraagd over. Tevens ligt er een rol voor de medezeggenschapsraad waar zaken ter instemming of ter advies worden neergelegd op basis van het MR reglement. Voor het PO is er een GMR en elke school heeft een eigen MR. In het VO wordt gewerkt met één MR. Willem van Oranje Facilitairbedrijf B.V Onderdeel van Stichting Willem van Oranje is het Willem van Oranje Facilitairbedrijf B.V. Het Facilitairbedrijf is in 2013 opgericht en verricht facilitaire diensten voor Stichting Willem van Oranje. Het gaat om schoonmaak, tuinonderhoud, klein onderhoud e.d. Zie ook pagina 59 jaarrekening. 5

6 2.2 Hoeveelheid leerlingen Landelijke daling van leerlingenaantallen ook zichtbaar bij Stichting Willem van Oranje Daling leerlingenaantallen raakt het Primair Onderwijs Nederland telt eind dit jaar 1,52 miljoen kinderen in de basisschoolleeftijd van 4 tot 12 jaar. Dat zijn er minder dan vijf jaar geleden. Daar waar landelijk de daling van de leerlingenaantallen in de afgelopen vier jaar landelijk met circa 5% is gedaald zien we voor ons eigen PO een veel grotere daling. Het aantal leerlingen is ten opzichte van 2009 met 25% gedaald. Niet alleen landelijke krimp, maar ook sluiting van drie van de vijf basisschoollocaties heeft voor deze daling gezorgd In 2009 In 2010 In 2011 In 2012 In 2013 PO VO Het Voortgezet Onderwijs groeit, maar laat lichte daling zien in Het VO laat sinds 2009 een stijging in leerlingenaantallen zien (tussen de 5 en 7%). In 2013 is een daling ingezet. Of dit een trend wordt, is niet zeker te zeggen. Wel zijn factoren aanwezig die voor het Willem van Oranje College een dalende trend voorspellen, zoals de demografische afname in de regio van 12 tot 18 jarigen en daarnaast het te verwachten effect van de nieuwbouw van het Dr. Moller College in Waalwijk. 2.3 Personele bezetting Hiernaast is de personele inzet op 31 december 2013 afgebeeld. Op 31 december 2013 hadden we ruim 223,3 fte in dienst, verdeeld over 358 personen. De personele inzet is in 2013 met 4,5 fte verminderd ten opzichte van jaar Met name het Onderwijzend Personeel in het PO is sterk verminderd door vertrek van personeelsleden die gebruik hebben gemaakt van maatregelen uit het sociaal plan. FTE per 31 december 2013 Aantal medewerkers CvB CvB 2, Directie PO 2, VO 3, OOP PO 5, VO 39, OP PO 20, VO 150, Eindtotaal 223, Specificatie is verder te vinden in bijlage 1. Financiële jaarrekening op pagina 5. 6

7 3. WAAR STAAN WE VOOR? 3.1 Missie van Stichting Willem van Oranje waar staan we voor? 3.2 Onze onderwijsvisie 3.3 De ontwikkelingsrichting van Stichting Willem van Oranje 3.4 Kernambities 3.1 Missie van Stichting Willem van Oranje waar staan we voor? In de missie beloof je aan de ouders/verzorgers, leerlingen en personeel waar je voor wilt staan. Die missie hebben we in 2013 vastgelegd in onze merkbelofte. Onze merkbelofte bestaat uit drie vragen en antwoorden: 1. Waar geloven we in (onze overtuiging)? Wij geloven dat mensen een geschenk zijn van God en dat in de ontmoeting met elkaar er groeikansen zijn in vertrouwen, hoop en liefde. 2. Hoe kijken wij naar de wereld (onze visie)? Wij zien een wereld waar de vrijheid van de één de vrijheid van de ander beperkt, maar ook een wereld die behoefte heeft aan naastenliefde en tolerantie. 3. Wat willen we betekenen voor leerlingen, ouders/verzorgers en personeel? Bij ons leer je dat je leven waardevol is voor jezelf, voor anderen en voor de wereld. Dat inspireert je om anderen ook als waardevol te zien. Je kent dit uit de Bijbelverhalen en in de ontmoeting met elkaar. 3.2 Onze onderwijsvisie Onze visie geeft aan waar we voor gaan en is geformuleerd in een onderwijsvisie met kernambities. In ons strategisch beleidsplan is daarnaast een pedagogische opdracht geformuleerd. Dat geeft het beeld hoe wij tegen onderwijs aankijken. Citaat pedagogische opdracht "Het doel van opvoeding en onderwijs is de jonge mens zo te begeleiden en te stimuleren op zijn weg naar volwassenheid dat hij steeds meer in staat en bereid is te bepalen, waar hij z'n krachten wil inzetten, om de algemene cultuuropdracht van de mensen (namelijk deze aarde te bewerken en te bewaren in samenwerking met en tot vreugde van alle mensen) op persoonlijke wijze gestalte te geven; daarbij zijn kritische zin ten aanzien van wat echt of onecht, waar of onwaar, recht of onrecht is te scherpen en hem bereid te maken op te komen voor verdrukten en onrechten, aan welke kant die zich ook bevinden. 3.3 De ontwikkelingsrichting van Stichting Willem van Oranje De ontwikkelingsrichting staat vermeld in ons strategisch beleidsplan ( )en behandelt onze vier strategische velden Onderwijs (Leren), Personeel, Organisatie en Omgeving. 7

8 3.4 Kernambities Onderwijs Kernambitie Onze ambitie is om vorm te geven aan een krachtige leeromgeving. Onder een krachtige leeromgeving wordt verstaan: een leeromgeving waarin de talenten van leerlingen naar boven worden gehaald en ontwikkeld die gericht zijn op het behalen van een waardevol diploma of uitstroom kwalificatie en sociale vorming. De krachtige leeromgeving heeft een stimulerende uitwerking op de ontwikkeling van het kind, het personeel, de ouders/verzorgers. Personeel Kernambitie Onze ambitie is dat vakmanschap zich ontwikkelt naar meesterschap en dat op alle niveaus medewerkers professionals zijn: bevoegd en bekwaam. Onder vakmanschap en meesterschap verstaan we personeel dat initiatief neemt en ondernemend gedrag vertoont, de kunst verstaat zich te richten op prestaties, verschillen respecteert en kan handelen, cultuurdrager wil te zijn en verantwoording durft af te leggen aan zichzelf en aan relevante betrokkenen. Het bewust zijn van de eigen voorbeeldfunctie, invulling geven aan de christelijke identiteit, omgaan met verschillen en dat laten zien en kunnen motiveren aan relevante betrokkenen zoals leerlingen, de ouders/verzorgers, de collega s, de directie en het bestuur staat hierbij centraal. Organisatie Kernambitie De ambitie van de Stichting Willem van Oranje is om de kwaliteit van de bedrijfsvoering zo in te richten waardoor de kwaliteit van besluitvorming en de kwaliteit van de interne beheersing een garantie zijn voor de continuïteit van de stichting en het realiseren van haar ambities. Als het om organisatie gaat, streven we op drie gebieden naar het verbeteren van processen. 1. De financiële organisatie: de efficiënte en effectieve inzet van middelen voor de organisatie, hieronder valt ook het beheer. 2. De onderwijsorganisatie: de opzet van de afdelingen, teams en infrastructuur. 3. De zorgorganisatie: de ondersteuningsstructuur die nodig is voor leerlingen die (extra) ondersteuning nodig hebben om hun diploma te behalen. Omgeving Kernambitie Onze ambitie is om het protestants christelijk basis en voortgezet onderwijs in onze regio te behouden en te versterken en om daadwerkelijk vorm te geven aan een organisatie met een open karakter. Daarmee bedoelen we een leefgemeenschap en leergemeenschap waarbij er sprake is van woord en wederwoord op gelijkwaardig niveau. Een goede relatie met de omgeving is essentieel voor je voortbestaan als school. Wij vinden niet dat we moeten spreken over onze leerlingen en ouders/verzorgers als zijnde klanten. Het principe van 'klant is koning' is een onhoudbaar en ongewenst principe, want dan hebben we ongeveer 2200 klanten die koning zijn. Onze leef en leergemeenschap staat ergens voor en gaat ergens voor. Bij aanmelding vragen wij ouders/verzorgers onze vorm van onderwijs te respecteren. Daarom is het van belang duidelijk te maken wat wij bedoelen met respecteren (respecteren moet je leren) en iedereen in onze organisatie moet kunnen terugvallen en gesteund worden door wat we aan waarden, merkbeloften en ambities willen uitdragen. 8

9 4. VERANTWOORDING COLLEGE VAN BESTUUR 4.1 Strategische doelstellingen in Strategische positie in de regio 4.3 Passend onderwijs 4.4 Kwaliteitsagenda 4.5 Profilering onderwijsaanbod in de omgeving 4.6 Besturingsfilosofie 4.7 Professionele cultuur 4.8 Informatie en communicatietechnologie 4.9 Waar strategisch naartoe? 4.1 Strategische doelstellingen in In 2013 is gewerkt aan de strategische doelen zoals hieronder aangegeven. 4.2 Strategische positie in de regio Het behouden en versterken van het protestants christelijk onderwijs wordt vormgegeven door: Actief deel te nemen aan relevante netwerken met betrekking tot Vakcollege en VMBO Business, en de relatie met bedrijven HAVO en VWO door IBC en relaties met bedrijfsleven Avans Hogeschool en Universiteit Tilburg en TU Eindhoven en relaties met allerhande beroepen na universitaire studie. Actief deelnemen aan relevante netwerken met betrekking tot Passend Onderwijs. Het College van Bestuur is actief betrokken in de samenwerkingsverbanden Primair en Voortgezet Onderwijs. Beiden hebben hier een bestuursrol. Ervaring, kennis en kunde die vandaaruit wordt opgedaan is zo een meerwaarde voor Stichting Willem van Oranje. Techniekonderwijs in het primair onderwijs en Engels in het basisonderwijs en relatie met voortgezet onderwijs Plusklas groep 7 en 8 in samenwerking met voorgezet onderwijs Willem van Oranje College Relaties en gesprekken aan te gaan met protestants christelijke besturen om tot bundeling van krachten te komen. 4.3 Passend onderwijs Als er een diploma of uitstroomprofiel op onze scholen te behalen is met extra ondersteuning dan hebben we in samenspraak met het SWV PO en VO arrangementen die leerlingen in staat stellen om een succesvolle schoolloopbaan te volgen. in 2013 Agenda voor de toekomst Er is een inventarisatie gemaakt van onze mogelijkheden om dekkend zorgaanbod in SWV als school vorm te geven. Daarbij is gekeken naar de reeds aanwezige capaciteiten van docenten en ondersteuners en zijn ambities geformuleerd waarin we iets extra s willen doen. Dat extra vraagt om professionalisering van docenten en ondersteuners. In onze school is er een RT groep opgezet en is er een autismespecialist aanwezig. Er zijn zorg en opvanglokalen ingericht met gekwalificeerd personeel. De procedures om te komen tot een ontwikkelingsperspectief zijn opgesteld en er zijn overeenkomsten opgesteld met de ambulant begeleiders in relatie tot taak en inzet. Er is een basisprofiel per school opgesteld en de cursussen voor personeel zijn daar op afgestemd. Zo is er een cursus effectieve leerlingbespreking geweest, en heeft een doorlichting plaatsgevonden van de zorgstructuur te Waalwijk. Er zijn voor de scholen ondersteuningsplannen opgesteld in relatie tot het ondersteuningsplan van het SWV. Er is aan ouders duidelijk gemaakt wat wij als Passend Onderwijs wel en wat we (nog) niet aan kunnen bieden. De werkzaamheden zijn veelal voorbereidend en de uitvoering zal goed gemonitord moeten worden om de personele professionaliteit en de organisatorische professionaliteit goed op de vraag en ambities af te stemmen. 9

10 4.4 Kwaliteitsagenda in 2013 Agenda voor de toekomst Alle scholen hebben een School aan zet programma gevolgd en hebben school specifieke doelen gesteld. Doel is: De kwaliteitsverbetering van taal en rekenen in primair onderwijs en de resultaatverbetering van de eindexamenresultaten en de verbetering van de rendementscijfers VO. In het basisonderwijs zijn de methoden rekenen en taal vernieuwd en krijgen individuele resultaten en de groepsresultaten meer aandacht. In het voorgezet onderwijs zijn na analyse van de eindexamenresultaten en de overgangsresultaten bijstellingen geweest in de determinatie, het determinatieproces is verfijnd en de toelatingseisen zijn verhoogd. Ook de inzet op doelgericht werken en individuele analyse is ter hand genomen. Door een betere cijfermatige analyse krijgen we meer zicht op de sterke en zwakke kanten van de instructie, de methode en de leerlingeninzet. O.a. In het VO wordt gebruik gemaakt van Marzano waarbij leerlingfactoren, schoolfactoren en omgevingsfactoren (thuissituatie) afgewogen worden en ingebracht als mogelijke terreinen waar interventie nodig is. Binnen het PO wordt gewerkt met het WMK model. Verbetering van toetsen geven een directe reflectie op de uitkomsten. De invoering van gecertificeerde toetsen moet ook leiden tot een wijze van lesgeven die getuigt van een passend niveau. 4.5 Profilering onderwijsaanbod in de omgeving Het onderwijsaanbod moet van voldoende hoogwaardige kwaliteit zijn en inspelen op de ontwikkelingen in vervolgonderwijs en samenleving c.q. bedrijfsleven. Het onderwijsaanbod moet ook uitdagend zijn door aandacht te besteden aan excellente leerlingen. in 2013 Agenda voor de toekomst Gezien de resultaten van het reguliere onderwijs is onze eerste profilering gericht op de verbetering van de basiskwaliteit. De norm daarbij is dat we resultaten willen behalen die boven het landelijk gemiddelde liggen. Basiskwaliteit wordt met opbrengstgericht werken meer en beter gevolgd. In Waalwijk is hier apart ook een kwaliteitsmedewerker voor aangesteld om te spreken over resultaten en opbrengstgericht werken te verhogen. Basiskwaliteit op orde houden. Daarnaast moet de afstroom en zittenblijven van leerlingen door goed aanbod en ondersteuning worden beperkt, zodat we ook hier boven de landelijk gemiddelde cijfers scoren. Omdat ieder talent telt, is er in 2013 gewerkt aan verdere uitbouw van excellente programma s in alle afdelingen. Met betrekking tot excellente programma s: In het primair onderwijs is er natuurlijk Engels voor alle leerlingen en zijn er excellentieprogramma s voor leerlingen en voor hoogbegaafde leerlingen een Plusklas. In het voortgezet onderwijs zijn er naast reguliere programma s, programma s voor VMBO T Business (in Wijk en Aalburg), VMBO T LO2 (in Waalwijk), HAVO 4 5 IBC en VWO Olympiades en Econasium en BRC worden opgestart. Met de programma s in VWO willen we de 20% getalenteerde leerlingen uitdagende programma s aanbieden. Met de programma s in HAVO willen we de meer actieve didactiek en de aansluiting met het HBO verbeteren. Verdere optimalisatie van de programma s en ervoor zorgen dat zowel leerlingen als docenten een extra stimulans ervaren om onderwijs meer actueel en uitdagend te maken. De contacten met vervolgopleidingen en bedrijfsleven meer inbedden en vertalen naar een realistische input aan de leerprogramma s en wat er in de samenleving aan ontwikkelingen plaatsvinden. 10

11 4.6 Besturingsfilosofie De besturingsfilosofie gaat uit van het principe verantwoordelijkheid diep in de organisatie met als doel de betrokkenheid van alle medewerkers optimaal te benutten. Door middel van Policy Governance (John Carver) wordt uitvoering geven aan scheiding bestuur en toezicht. in 2013 Agenda voor de toekomst De besturingsfilosofie heeft o.a. vorm gekregen in een teamorganisatie, waarbij de teamleiders verantwoordelijk zijn voor dagelijkse gang van zaken, leerlingbegeleiding, onderwijsresultaten en contacten met ouders/verzorgers. Ook de uitvoering van projecten staat onder leiding van teamleiders en wordt met de teamleden uitgevoerd. Door de totstandkoming van de plannen is er een professioneel statuut opgesteld dat bij onderwijszaken en personeelszaken gevolgd moet worden. Met betrekking tot bestuur en toezicht heeft de Raad van Toezicht een evaluatie gehouden onder leiding van Jan Maas Bestuursvraagstukken en hebben zij het toezicht kader (Policy Governance) opnieuw besproken. Het strategisch beleidsplan is meer een leidend mechanisme geworden voor de locatieplannen en vervolgens voor de teamplannen. Meer zichtbaar maken van Plan Do Check Act evalueren en meenemen voor een volgend jaar vanuit het perspectief van strategisch beleid heeft meer aandacht gekregen. Ook de financiële consequenties van plannen krijgen meer aandacht waardoor financiële verantwoordelijkheid en inschatten van risico s dieper in de organisatie komt te liggen (bij de locatiedirecteur). De evaluatie toezicht en bestuur heeft er toe geleid dat er volgend j aar een herijking komt van de ijkpunten van toezicht op die punten waar de evaluatie daarom vraagt. In de toekomst zal versterking van kwalitatief intern toezicht op de agenda blijven staan, als ook het vormgeven van financieel leiderschap. Belangrijk element is ook verder door te denken hoe om te gaan met krimp van leerlingen. Op welke wijze kan de school blijven bestaan in eigen dorp / stad met een eigenheid, maar met voordeel van grotere schaal. Verkenning van regionale samenwerking zal nodig zijn om de problematiek van minder inkomsten te tackelen en gezamenlijkheid aan krachten te kunnen bundelen. 4.8 Professionele cultuur De professionele cultuur moet docenten en directie stimuleren om de gestelde doelen op het gebied van onderwijs te realiseren. In 2013 hebben we als doel gesteld om de sturing en herontwerp van programma s te versterken en om de collegialiteit en professionaliteit te verbeteren. in 2013 Agenda voor de toekomst De observaties van lessensituaties volgens een ontworpen kijkwijzer hebben plaatsgevonden en leidden tot acties met betrekking tot relatie docent leerling, het geven van feedback en het hanteren van een actieve didactiek. Onder leiding van een extern bureau zijn collega s die daarvoor in aanmerking kwamen gecoacht op o.a. bovenstaande zaken. De observaties hebben geleid tot een hernieuwde grote bewustwording van ons didactisch handelen. Daarbij wordt door docenten systematisch en met waardering het huiswerk begeleid en gecontroleerd. Een actieve huiswerkdidactiek moet verder uitgewerkt worden. Ook in de aanpak van de HAVOproblematiek, d.w.z. dat resultaten eindexamen verbeterd moesten worden, is een plan van aanpak gemaakt waarbij de programma s o.a. PTA s zijn herschreven om effectiever aan exameneisen te werken. De ROG s zijn gehouden en daaruit zijn per persoon scholingszaken opgepakt of ontwikkelingszaken aangegeven Het tijdig feedback geven en ontvangen op elkaars functioneren (corrigerend en complimenterend) moet d.m.v. de juiste toon en kennis van intervisie meer vorm krijgen. Dat is een belangrijk onderdeel c.q. voorwaarde voor de professionele cultuur. Het halen van bevoegdheden is gebonden aan de termijn van twee jaar en het behalen van masters via Lerarenbeurs wordt gestimuleerd. Scholing Financieel leiderschap is door de (directie, CvB en staf) sector VO gevolgd. Herontwerp van de programma s o.a. VMBO zal op de agenda blijven staan en verder worden uitgewerkt. Aandacht voor opbrengstgericht werken zal op de agenda blijven staan. Wat betreft professionele cultuur wordt hierover meer opgenomen in het locatieplan, waardoor het zichtbaarder een plek krijgt in de organisatie, binnen teams en secties. In aanloop naar nieuwe cao s zal ook aandacht moeten zijn voor professionaliteit in een bepaalde levensfase van een werknemer. Op welke wijze kan de organisatie hier organisatorisch invulling in geven. Ook zal een scholingsnotitie worden geschreven om vooral de kwaliteitsimpuls waarvoor ook de aanvullende middelen zijn bedoeld sturing en kaders te geven. Accent op financieel leiderschap zal verder vergroot moeten worden en meer geborgd worden in handelen en processen. 11

12 4.9 Informatie en communicatietechnologie De docent als ontwerper van een krachtige leeromgeving, uitdagende doelen stellend, uitdaging in lessen biedt, effectieve feedback geeft en tot nieuwsgierigheid in leren aanzet, is hier aan zet. ICT kan hierbij een rol spelen. in 2013 Agenda voor de toekomst Het binnen de methode effectief omgaan met ICT mogelijkheden wordt gestimuleerd. Dit vindt nog teveel op individuele basis per vak plaats. De introductie van digiborden moet de interactie en actieve didactiek bevorderen. De aanschaf van enkele borden heeft plaatsgevonden en goede resultaten zijn zichtbaar. Voorkomen moet worden dat het frontaal lesgeven door digiborden zodanig geperfectioneerd wordt dat de actieve didactiek geen kans krijgt. De introductie van IPads is opgehouden door het nog niet helder hebben van een heldere didactiek die het leervermogen van de leerling verhoogt. Wel is een pilot ingezet met Office 365. De klassenactiviteiten worden in groepmails of in cloud neergezet en daarop ontstaat een informatie en communicatieplatform voor klas, mentor of vakdocent. In de communicatiesfeer is er intern voor personeel een intranetomgeving (portal) ingericht waar documenten gedeeld worden. Verder is een ouderportaal ingericht waardoor ouders direct toegang hebben tot overzicht resultaten van huiswerk. Ook de elektronische omgeving in Som Today maakt de communicatie met de leerling en thuis makkelijker. De toegankelijkheid en de bereikbaarheid van zowel lesmateriaal als schoolactiviteiten is door nieuwe communicatiemiddelen sterk verbeterd. Ook de inzet van instructieve filmpjes en apps via de lessensituatie geeft ondersteuning aan het leerproces van de leerling. De wijziging en met name de beheersbaarheid van het leerproces bij de leerling vraagt nog de nodige aandacht van zowel de docent als de school als de ouders/verzorgers. Wordt de ouderbetrokkenheid door de communicatiemiddelen vergroot, de inhoudelijke betrokkenheid van ouders op het zicht houden op het leerproces is een verhaal apart. Een verhaal dat volgend jaar zeker een vervolg moet krijgen. Er is afgesproken om in 2014 te komen met een ICT notitie waarin onderwijsproces en bedrijfsproces voor de komende 4 jaar zal worden uitgewerkt. Waar behoefte naar is om antwoord op te geven: * Hoe leermiddelen in te zetten, digitalisering en werkwijze voor de toekomst. * Optimaliseren van een werkomgeving zoals Office 365. * Digitale communicatie met ouders verder optimaliseren (apps, digitaal factureren). Hiervoor wordt daardoor ook in het PO een overstap gemaakt naar een ander leerlingvolgsysteem. * Verdere samenwerking op de personeelsportal stimuleren (samenwerking in team, sectieniveau of op educatief niveau). * Wat vragen onderwijskundige wensen van de infrastructuur? 4.9 Waar strategisch naartoe? Het strategisch beleidsplan geeft voldoende input om tot 2015 een diversiteit aan doelen te realiseren. Er zijn echter nieuwe factoren die invloed hebben op de te zetten koers: aanvullende bekostiging in het kader van versterking van kwaliteit op onderwijs, behoud jonge leraren, de komst van nieuwe cao s, de krimp. Dit zorgt ervoor dat er wellicht een andere balans gezocht moet worden in de strategische keuzes voor Tijdens de evaluatie van de jaarplannen wordt daarom ook gekeken naar Het College van bestuur spreekt met de locatiedirecteuren over: De herijking van risico s (welke zijn er nog, welke vallen weg, nieuwe risico s, hoe financieel te dragen?) Toezichtkader (welke speerpunten zijn er vanuit inspectietoezicht, horizontale verantwoording?) Bij welke ambities / doelstellingen uit het strategisch beleidsplan kan aangesloten worden? Welke invloed hebben bepaalde nieuwe ontwikkelingen en vraagt deze koerswijziging? Belangrijke pijlers voor schooljaar zijn [zie volgende pagina]. In de pijlers zijn woorden opgenomen die het accent kunnen vormen. Locaties formuleren vanuit de gemaakte keuze vervolgens de doelen. Het College van Bestuur bewaakt dat de scholen in te realiseren doelen niet te ver uit elkaar gaan lopen. 12

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2014 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Deel 1 Jaarverslag Hoofdstuk 1 Organisatie 8 1.1 Dollard College

Nadere informatie

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14 1 Voorwoord Het doel van publiek verantwoorden door een onderwijsinstelling is te laten zien dat zij haar middelen zo effectief mogelijk inzet. De verantwoording van het financiële beleid van een instelling

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2013 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Hoofdstuk 1 Organisatie 1.1 Dollard College 1.2 Organisatie 1.3 Identiteit,

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SAKS, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar, en SKB, een eenpitter met 1 school in Bergen. De stichtingen

Nadere informatie

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 Jaarverslag 2013 Inhoud VOORWOORD 3 1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 6. VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 40 7.

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4.

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4. INHOUDSOPGAVE Toelichting op het jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1. Organisatie 7 2. Kwaliteit 11 3. Leer- en werkomgeving 12 4. Medewerkers 15 5. Medewerkers bestuursbureau 16 6. Financiën

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

VAN LODENSTEIN COLLEGE JAARVERSLAG 2014. Jaarthema: Wat heb ík er aan

VAN LODENSTEIN COLLEGE JAARVERSLAG 2014. Jaarthema: Wat heb ík er aan VAN LODENSTEIN COLLEGE JAARVERSLAG 2014 Jaarthema: Wat heb ík er aan 1 Inhoud Algemene gegevens... 4 Voorwoord College van Bestuur... 7 1 Beleid en organisatie... 10 2 Onderwijsresultaten en -ontwikkelingen...

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemene informatie 5 3 Juridische structuur en organisatiestructuur 3.1 College van Bestuur 6 3.2 Raad van Toezicht 6 3.3 Organisatiestructuur 8 4 Kernactiviteiten 4.1 Missie,

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 De Waarden 9 1.1 Algemeen 10 1.2 Bestuur en Toezicht 10 1.3 Code Goed Onderwijs, 12 Goed Bestuur 1.4 Medezeggenschap 12 1.5 Ondersteuning 13

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur

Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur 1 Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur Jaarverslag 1 Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 2 Doelstelling van de organisatie 3 Beleid en kernactiviteiten 4.1 Juridische structuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep 1 Primas-scholengroep jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Personeel en organisatie 8 Onderwijs en kwaliteitszorg 13 Financiën 17 Huisvesting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie