De Visinvoer in Polen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Visinvoer in Polen"

Transcriptie

1 19501 VI JFDE J A A R G A N G N r 35 HET NIEUW PRIJS : 2 FR. V R I J D A G 1 S E P T E M B E R 1950 VERSCHI JNT ELKE VRIJDAG VISSCHEKUBLAD i één nieemen ' dan ergaaan:n ig tot rvooi zendredactie e n B e h e e r I dei ; veroostende aging r de raadande ng ïhapsrlennoots gelzulla en lerini irdigi hel egen- V in d ictivelaan, 22 Tel, P.C.R I Wetenschap - Nijverheid - Handel I] De toestand in de visserij vergt dringende en verdragende maatregelen brief aan dhr. SEGERS, Minisier Verkeerswezen M ijnheer de M inister, de u itzonderlijke prem ie voor VOZOR en 5e schu lden aa n de R e gie. Talrijke geteisterde reders wer den elk h onderdduizenden franken afgeh oud en en to t over h e t h oofd in de schulden gestok en bij herbouw of aankoop een vaartuig, om dat de uitzonderlijke bijdrage h en a fg e houden wordt. H et Zeew ezen wil, n ie tte g e n staand e de h ach elijk h eid w aarin alle reders ter visserij zich bevinden, die m en sen verder uitzonderlijk belasten ais vergelding voor de zware vergis sin gen,door zijn ad m in istratie inza ke VOZOR en R egie begaan. En dit alles gesch ied t op een ogen blik d at allen uitgebloed zijn om dat de lam len d ige ad m in istratieve sleur er nooit is toe k unnen kom en, orde te schepp en in h et huish ou den de visserij. H et bedrijf zelf is op enkelen n a georganiseerd. H et h eeft reeds ta l rijke in itia tiev en genom en, w elke alle strandden door de on w il of de teg en w erking bepaalde am btenaars, die liever alles zien ten gronde g e richt, dan naar gezonde w egen te leiden door h et -diehen va n h et a lg e m een belang. Treurig voor h et bedrijf er n og treuriger voor hen, die m et zo n gees tesgesteld h eid bezield zijn. (Zie vervolg blz 2) Bericht aan de jonge vissers Een mooie daad een Franse visser K a ja k o p g e p ik t )e trage bestellingen per spoor ER! 1 V 2 Z 3 Z 4 M 5 D 6 W 7 D 8 V 9 Z 10 Z 11 M 12 D 13 W 14 D 15 V 16 Z 17 Z 18 M 19 D 20 W 21 D 22 V 23 z 24 z 25 M 26 D 27 W 28 D 29 V 30 Z B e r e k e n d v o l g en s h e t o f f ic ië le u u r v a n G r e e n w ic h In h et vorig num m er «Het Nieuw V isscherijblad» werd gew ezen tvei- op het feit dat h et bedrijf ziek is. De in tern ation ale toestand nroeieu * brengt hierin geen verbetering w an t aan verw achten, inbej men mag er zich aan- dat de kostprijzen verschillende igdi scheepsbenodigdheden, w aaronder?allei mornamelijk brandstoffen, in prijs dvai rullen stijgen. H etzelfde kan gezegd stem worden h et vistuig. Anderzijds stellen w e vast, dat eeds m eer en m eer reders n iet in UNO staat zun h u n schu lden te vereffen en icem. en dat de schulden zich opstapelen. eerst i Het is geen n ieu w tje w anneer ir ra- we vertellen dat reders w elke een heet schip hebben 240 à 300 P.K., dit nata i*ar in acht m aand en een verlies ge(jeren eden hebben fr. maat O ndertussen b lijven alle m aat regelen voor gezondm aking h et le ge bedrijf uit. orde Wel wordt er veel h een en w eer d ( gepraat en gesch reven en m oet er ;reea gezegd dat Uw k abin et h aar steen tje riftei bij brengt om h e t bedrijf n aar geuitge zonder wegen te leiden, m aar eens dat ft i de administratie er zich m ee m oeit, m t blijven alle zaken slenteren h et 3 got ene bureel n aar h et andere zonder p te dat een oplossing bereikt wordt. ;n di En zijn er dan aan gelegen h ed en nutt raarin Uw k abin et m en ing verïchai schilt m et de ad m in istratie, dan veria wordt het dossier eenvoudig w eg op ns i de lage baan geschoven m et al de nagedr elige gevolgen voor de b elanghebben den er aan verbonden, is ji Het is sedert m eer dan.twee m «aar dat er gesproken en geschreven lzem rordt over de op rich tin g een bea vó Jrijfsgroepering, h e t h erin rich ten Op M aandag 25 Septem ber 1950, te len i je Hogere R aad voor Zeevisserij, h et 9 uur, zal ter Z eevaartschool O osten g i inlossen de h an gen d e kw esties de h et exam en v a n scheep sleerjon gen elija L ter zeevisserij afgen om en worden. diel De k and idaten k un nen zich aan m el ï r ver den op h e t secretariaat der Zeevaart school, te n la a tste op D in sdag, 19 goed Septem ber 1950 NA DIEN DATUM Igern WORDEN VOLSTREKT GEEN IN lg VI SCHRIJVINGEN MEER AANGENO echt T i l Het is onze lezers bekend dat 14 MEN. D e k an d id aten m oeten ten m in ste., lagen geleden, dus op 17 O ogst, h et Tans vissersvaartuig D.959 bij boei 7 14 jaar oud zijn of deze leeftijd berei óór Middelkerke een kayak zag kan- k en in de loop h et jaar tijd en s leien met 2 personen er in, die zich h etw elk h et exam en p la a ts h e e ft en net moeite vastklam p ten aan de zij dienen een g etu ig sch rift goed zedelijk gedrag voor te leggen. len. Voor dit exam en w orden geen exa De D.959 voer er onm iddellijk h een, tui- [e rje de tw ee m en sen en verzorgde ze m en rech ten gevraagd. D e k osten voor h e t geneeskundig tige aan boord. ; De twee geredden w aren Guy T im onderzoek bedragen 15 fr., zij w orden mermans en F ran s B ruyninckx wo b etaald de dag h e t exam en. De k and idaten d ien en zich te voor nende te M iddelkerke, v illa «La Bouzien inkt, pen en potlood. asque», Zeedijk. ha- De schipper de D.959 noem de uit, laerten Julien, rue V ieux R em parts, iver 6, Duinkerke. zijn J Deze daad v a n de F ran se visser íient ten zeerste geloofd te worden. nd onderdag m erkte de u itk ijkp ost v a n de L oodsdienst te N ieuw poort op ongeveer 2 m ijl de k ust een ver la ten kajak op. O nm iddellijk vaarden de d ien sten h e t loodsw ezen u it om de veria rtijten kajak op te pikken. bedoor de vish and elaars wordt in de Deze kajak werd in de h aven b in ;baaatste m aanden gek laagd om trent n en geb rach t en is gebouwd in trip lex iet verzenden de viscolli per Hij is 4,45 m. lang, 0,90 m. breed en 0,40 m. diep. H et v a artu igje is u itg e poor. Vorige w eek zond een h an d elaar rust m et rubber overtrek voor zit ien mooie collo vis n a a r Geraardsber- p laatsen en tw ee riem en. Zwarte kiel, ;en. Dit werd s M aandags per spoed- grijze zijden, goudkleurig bovenvlak. estelling verzonden en kw am slech ts Id en titeitsp laatn u m m er B.S.845. tosdagavond ter bestem m ing, n ad at Rond 20 uur s avonds kw am h et ior: nen verschillende m alen had aan- Zw itsers y a ch t «Alice Caroline» b in nen te N ieuwpoort, verm eldend d a t edrongen. :nt De verzendingen n aar B russel on- h et zijn eigendom was. rgaan 'dezelfde vertragin gen. H et De «Alice Caroline» h oort to e aan hier n iet d at de coili b lijven lig een Zw itserse fam ilie S ch eik Arthur, ade ia maar w el in h et sta tio n aan- w elke sch ik t N ieuw G uinea te berei imst, waar m en vis op dezelfde ken. Of ze er ooit zu llen geraken, th a t jze behandelt ais andere colli ge is th e question. rne niet bederfbare waar. N SEPTEM BER ABONNEMENTEN, 1 j aar B in n en lan d : 100 b u i t e n l a n d : 150 Fr. N ederland : 10 gulden De invoer garnaal voor September V rijd agnam id dag vergaderde h e t C om ité voor de In voer G arnaal. V a stg esteld w erd d at de a an voer v a n ga rn a a l fe l to eg en o m en is en dat op de k u st v eel k lein e ga rn a a l wordt w aargenom en, w a t d oet verond erstel len d at de aan voer in S ep tem b er bij goed w eder groot za l zijn. Door d e k ustvisserij w ordt a a n g e d rongen op een verm ind erin g v a n h et in voerk w an tu m en deze v a n 80 dui zend kg. in O ogst te verm ind eren to t 10 duizend kg. in S ep tem b er voor on gepelde garn aal. H et M inisterie E conom ische Zaken k an zich h ierm ed e n iet ak koord verklaren en bew eert dat de p rijzen aa n de k ust te h oog zijn. D e k ustvisserij bij m onde dhr V and en bergh e is va n oordeel d at, zo de prijzen te h oog zijn, d it alleen een seizo en v ersch ijn sel is. Nu reeds zijn de prijzen fel gedaald. Hij verzocht de vertegenw oordigers va n de regering er n o ta te h ou den dat, zo m en d en k t dat d e prijzen vier m a a l h oger zijn dan vóór de oor log, d it h etzelfd e is voor h e t v istu ig en h ij k an zich n iet a a n slu ite n bij d e bew ering d at de visserij th a n s geld verdient. In de volgend e z ittin g za l hij en k ele o ffic ië le ex p lo ita tiesta ten m eedelen. Hij is h e t een s de v rijh eid te la ten in zake invoer u it N ederland op voorw aarde d at a an de k ustvisserij een m inim u m renderende gem iddelde prijs 20 à 24 fr. per kg. g egeven w ordt. Ais d e regerin g oordeel is dat h e t b ed rijf n iet rendeerbaar k an g e h o u d en w orden een s de verw ezenlij k ing v an B en elu x w erkelijkh eid ge w orden is, dan zou ze reeds la n g de m a a treg elen h eb b en m oeten voor zien om h e t b ed rijf te reg lem en te ren, w a t ze to t op h ed en n ie tte g e n sta a n d e h erh aald a a n d rin g en va n de produktie, n o g n o o it h e e ft aan g ev a t. N a aidvies de invoerders d a t de invoer voor Septem ber kg. zou m o eten bedragen en n a d a t een s te m eer dhr V andenberghe zich te g e n een te h oog in voerk w an tu m verzet, w ordt h e t in voerk w an tu m voor Sep tem ber op 25 duizend kg. bepaald. fr. N a rijp overleg en overw egende d at de in voer va n gepelde garn aal in S ep tem b er 1949 slech ts ongeveer kg. bedroeg, w ordt de invoer th a n s op kg. v astgesteld, w aar kg. volgens de aankopen aa n de kust. WI E IN 1949 NIET INVOERDE KAN ER THANS OOK GEEN INVOEREN T o t op h ed en w as 20 t.h. h et in voerk w an tu m voorzien voor n ieu w elingen. V an h ed en a f w ordt d it gew ijzigd en k u n n en n ieu w elin gen sle ch ts in voeren n a d a t ze h et bew ijs geleverd h eb b en garn aal te hebben gekocht in de B e lg isch e k ustm ijnen. INVOER DOOR VRI ES INSTELL INGEN EN VISK ONSER VENFAB RIEKEN D eze vraag w ordt opnieuw voorge b rach t door de viskonservenindustrie, die bew eert d at zij g een prijzen kan b ested en boven de 17 fr. per kg. en dus n ie t k un nen werken. D hr V andenberghe, n am en s de kustvisserij, verw ondert er zich over dat de k onservenin du strie th a n s alm eteens aan invoeren denkt, w aar ze er vroeger, op een p aar in stellin g en na, n o o it aan dacht. Hij b lijft de m en in g toeged aan dat voor de vriesin stellin g en alle invoer gew eigerd m oet blijven, daar die in voer sle c h ts zou d ien en om de prij zen bij geringe aanvoer n aar beneden t e duwen. G arnaal is een seizoenartikel. H et k ustvisserijb ed rijf is a l hard genoeg en zo m en in die kringen w erkelijk ie ts voor de kustvisser w il doen, vol sta a t h e t n ie t slech ts garn aal te ko p en w a n n eer ze 7 à 10 fr. per kg. no teert. D e vergadering is h et eens d at de konservenfabriek en zich in Sep tem ber gem akkelijk k unnen bevoorraden aa n de k u st en a ch t h et overbodig een u itzon d erin g te m aken op h et h u id ig stelsel. W ie b ew ijst te kopen aan de B elgi sc h e kust, k an ook daarna invoeren. D aarop w ordt de zittin g geheven. Een onbekend wrak geïdentificeerd H et w as sedert la n g bekend dat vissers bij la a g w ater averij op liep en door h et sto ten op een onbekend w rak op ongeveer 11 m ijl dwars O ost ende. O psporingen geleid door kap. Mee Pierloot, hebben de ju iste p ositie h e t onbekend wrak doen bepalen. Op dat ogen b lik werd een expeditie in g e rich t door een zekere De V liegher, be roepsduiker. N ietteg en sta a n d e h et jp m s tig w e der en h e t gesch ikt ogenblik va n de tij m oesten de opzoekingen gestaak t w orden daar D e V liegher bij h e t dui ken door een nog onbekende reden om h et leven kwam. H et wrak w aar sprake, sch ijn t h et L itause ss «Sigurd Faulbaum» te zijn, w elke in Mei 1949 de h a v en Zeebrugge h a d verla ten m et een la ding ongeveer to n an tim o n ium en zink. H et schip, gesleep t door de sleepbo ten de Brugse Z eevaartinstellin gen, en onder bevel staan d e lt R ascar h et B elgisch M arinekorps, kw am terech t in een m ijn en veld en zonk, zonder dat er m en sen leven s te betreuren w aren. H et w aren deze sleepboten, -die de b em an n in g redden dit koopvaar dijschip. O ndertussen is h et p arket ter p la a t se a fg esta p t om to t h et gebruikelijk onderzoek over te gaan. Een nieuwe waterschout te Hieuwpoort Binnenkort zal te N ieuw poort een nieuw e w aterschou t m oeten aa n g e steld worden. De d ien sten h et w aterschou tsam b t w orden voorlopig verzekerd door de zeer ak tieve be diende H in tjen s Roger. D hr L eclef werd sedert 1 O ogst in zijn fu n cties w aterschou t en hoofd va n de loodsdienst aldaar, o n t slagen. G EPELDE GARNAAL De invoerders zijn va n oordeel d at 15 duizend kg. d ien t to eg esta a n. N a m en s de reders verzet dhr V an d en b erg h e zich h ier teg en en b ew eert d a t kg. m eer d an voldoende is, g ezien de grote aanvoer va n klein e g a rn a a l op eigen bodem. D e vertegen w oord igers v an de re gerin g w ijzen op h et steed s groter verbruik v a n gep elde garnaal, zod at een k w an tu m 10 à 15 duizend kg. g ew ettig d js. D hr V and en bergh e is v a n oordeel, d a t h e t n ie t o p g a a t d a n h e t stelsel va n in voer te veranderen vo lg en s de aan kop en aan de kust, zo m en an der zijds to ela a t aa n de vroegere in voer ders een verdubbeld in voerkw an tu m toe te k en nen. Zo er m eer gepelde g a rn a a l g eg e ten wordt, d an is h e t o m d at de k w a lite it va n de B elg isch e g a rn a a l boven die ingevoerd u it N ed erland te ver kiezen is en d e B elg isch e n ie t m et boorzuur m a g bew erkt, w a t n ie t het, gev a l is voor de ingevoerde. Liever on gep eld e ga rn a a l la te n in voeren en aa n ons w erkvolk g eleg en h eid geven te p ellen en v eel k lein e m en sen een b oterh am te la te n ver d ienen, zeg t h ij, dan gep elde in over vloed te la te n invoeren. De Visinvoer in Polen In 1949 h e e ft P o len v a ten h a rin g ingevoerd. N aar h e t sch ijn t bren gt de visserij d it ja a r m eer op dan vorig jaar, m aar k a n zij in elk gev a l n ie t v o lsta a n om h e t eig en ge bruik te voldoen. B esp rek in gen w orden gevoerd door P olen om h a rin g in te voeren u it a n d ere lan d en. Een fatale ontdekkingsreis DUIKER STERFT a a n VERSTIKKING In de la a ts te d agen wordt er te Zeebrugge, m aar vooral te H eist ge sproken over h e t verongelukken een duiker. We hebben h et dan ook n odig geoordeeld onze lezers h ier over een o m stan d iger relaas te bren gen. Op de b eru ch te dag va n 18 M ei 1940 vertrok u it d e h a v en v a n Zeebrugge een vrach tsch ip, verm oedelijk de «Si gurd Faulbaum», gelad en m et tin en an tim on ium. H et schip liep in de N oordzee op een m ijn en zonk. N a de b evrijd in g w erd gedurende ruim e tijd v ru ch teloos door d e E n gelsen n aar dit w rak gezocht, en on dertussen gaf de verzekeringsm aatsch app ij d it verloren schip prijs. D e lad in g vertegenw oor d igde een fo rtu in en in teresseerd e op zekeren d a g een duiker, de genaam de A dolf D evliegher, w onende A lbertlaan te H eist, die bew eerde h e t w rak te w eten lig g en. Hij overtuigde k a p itein M. P ierlot w onende U rsellaan te H eist t e H elst en vroeg h em ais n avigator m ee te varen aa n boord de Z.513 v a n reder J o h a n n es B eernaert, w o n en de B rouw ersstraat te H eist, aan w ie h ij vroeg zijn vaartu ig ter be sch ik k in g t e stellen. N adien zoú hij beide vergoeden. De verantw oorde lijk h eid d er duikersw erken zou D e v lieg h er op zich nem en. H et p lan zou u itgevoerd w orden. Ze sta k en in zee en zoch ten b uiten de territoriale w ateren gedurende drie d agen vruchteloos op de p la a ts aan ged u id door de duiker. V orige D on derd ag 24 O ogst w erd een nieuw e proef gew aagd. D e Z.513 verliet de h a ven Zeebrugge m et een zeven koppige bem anning, w aaronder kapi tein Pierlot, de duiker D evliegher en R ené V an Hove, u itbater va n h e t ca fé «Schuurleg E stam inet» in de V lam in gstraat en vier gew one be m ann ingsled en. O m streeks 11 uur in de voorm iddag geluk te h et k apitein P ierlot de p la a ts te b ep alen w aar h e t wrak lag. O nm iddellijk werd h et vaartu ig geankerd. Er werd gew a ch t to t rond drie uur s n am iddags, om d a t er te veel stroom stond. Op d at ogenblik m a a k te D evliegh er zich ge reed om te duiken. Hij kw am kort n a d a t hij voor de eerste m a a l n aar ben ed en ging, w eer boven en vroeg om de ankerkabel te vieren. A lles ver liep n orm aal en h ij d aalde w eer af, terw ijl reg elm a tig gepom pt w erd voor de luchttoevoer. T oen hij voor de tw eede m a a l verscheen gaf h ij or ders om de k abel die op en n eer stond een w ein ig te vieren, w aarop hij w eer verdw een. Enkele ogenblikken n a d a t D evliegh er voor de derde m a a l n aar beneden ging, d it w a s kort voor h a lfvier in de n am iddag, werd p lots v a st gesteld d a t op korte a fsta n d de pom p de lu ch td arm gebarsten w as. O nm iddellijk werd alles in h e t werk gesteld om de duiker aan de opper vlakte te brengen, w a t in m inder dan één m in u u t gebeurde. In allerijl w erd zijn duikershelm. afgeschroefd en de k u n stm a tig e a d em h alin g toegepast, m aar n iks kon n o g b aten; de ongeluk kige m oet om zeggen s op sla g de ver stikkingsdood gestorven zijn.

2 De toestand in de visserij vergt dringende en verdragende maatregelen Open brief aan dhr. SEGERS, Minister Verkeerswezen HET NIEUW VISSCHERIJBLAO Vrijdag 1 Septem ber 1950 Haring en de internationale toestand D at de haring in de in tern ationa- len kunnen gebruikt worden voor h et dekken, le politieke toestand een zulkdanige vervaardigen syn th etische pro- sta a n we voor een internationale rol sp eelt h add en we m oeilijk kunnen dukten. krisis in h et haringbedrijf? Het denken. We hebben echter m et eigen H et ergste is nog de teruggang h eeft nog nooit goed gegaan, vooral oren en ogen dingen w aargenom en, d e in tern ationale m arktprijzen, n iet in België waar de uitersten vlug d ie onze verm oedens verre overtrof- D it zijn de grootste oorzaken bereikt werden, m aar overal ziet (Vervolg blz 1) andere, zonder dat tot daden kan overgegaan worden $ fen. h et stilleg g en vaartuigen in alle m en de toekom st thans m eer duister landen. dan ooit tegem oet en zoekt m en een M ijnheer de M inister, op het Zult U eindelijk krachtdadig MET EEN VIS IN UW BLOED DE oplossing om uit h et slop te geraken. WERELD ROND HET CIRKELTJE VAN DE ogenblik sta at een bedrijf aan de ingrijpen om de visserij en de adboord de afgrond, waar de ne- ministra,tie de weg te wijzen naar een W anneer er een visje in uw bloed ****IJZENDALiNG rondzwem t, kunt ge h et m oeilijk la- W egens h et grote aanbod op de jnten, ook tijdens Sw verloftijd selfs S T S? 8» Ï Â î S «S f Æ INTERNATIONALE derige dienaars vissers, visknechten, gezond bedrijf. SAMENWERKING NIET GEWENST, reders en sjouwers zijn, die tijdens Vergeet n iet dat wij slechts de bange oorlogsjaren ook hun leven eenvoudige m ensen zijn, w elke m oeten geleid worden en dat wij U slechts ste beloften alles vis en visserij- teit v?oral drijfnetharing kwam hierw anneer ge vertrekt m et de h eilig- copers ae voorkeur aan ae Kwaii MAAR NODIG Die oplossing wordt vooral gezocht veil hadden voor land en volk. Terw ijl de enen, de heldendood n uttige directieven kunnen geven, stierven op de zee, riskeerden de anderen hun leven om de bevoorrading zou m oeten m aken om eens en voor waar uw adm inistratie gebruik ons volk te verzekeren. altijd een krachtdadige politiek te De geneesheren aan de kust en voeren. in h et land w eten w at ons volk aan Daarom doen wij langs deze onze visserij verschuldigd is. Zij w e ten hoe, alles trotserend, h et de redweg eens te m eer beroep op U om U te bekom en dat U een visserij polid ing is gew eest honderdduizen- tiek doordrijve, welke voor ons de den. T hans zijn diezelfde m ensen, die m eer deden voor ons volk dan erkend schijnt te wonden, aan het uitbloeden. Zult U nog langer de zaken laten slenteren h et ene bureel naar h et 76 -% redding en de gezondm aking betekene İn die geest zullen wij U eens te m eer erkentelijk zi.in voor al w at U en Uw m edewerkers, voor de visserij hebt gedaan. DE REDERS TER VISSERIJ CARELS OieseS M o t reu R. B aiiw en s â? C AGENTSCHAP REDERIJKAAI, 35 ( 8 ) Nieuwpoortse Visserijbelangen JONGE LIEDEN DIE VAN GELUK touw genom en en veilig terug in de MOGEN SPREKEN! haven geloodst, dat ze hartelijk de Zaterdag 11. stond er een m atige vissers de N.706 gebroeders Lebries uit h et Z.W. Een kleine zeilboot gein bedankt hebben, h oeft n iet gew as dehaven Nieuwpoort uitge- zegd. varen, bem and door een jongeling en zijn twee zusters. HAVENLICHTEN Buiuiivu uiten h et havenhoofd w aren ze Verleden week m aakten we melonwetend de sterke vloedstroom ding dat tot nog toe de havenlichten en dreven snel af door tij en wind. nog niet branden in de nacht. Er be- Spijts alle m ogelijke m aneuvers om gint leven of liever licht te komen, de haven terug aan te doen waren ze w ant h et rood lich t op de toren reeds tussen Nieuwpoort en W esten- h et O osterstaketsel brandt nu, den en geraakten totaal over stuur. maar... alleen gedurende de dag. G elukkig kwam een gam aalsch ip Vissers w at geduld en_ t zal m isnaar de haven gelopen en werden ze schien binnen korte tijd s nachts opgepikt, h et bootje werd op sleep- branden! Vergadering de Visser sha ven^ commissie Heden Vrijdag, 1 September kom t op het stadhuis Oostende de Vissershavencom m issie bijeen onder voorzitterschap dhr E. Vroome, m et ais dagorde : 1. verkeersregeling vism ijn; 2. lossen transito-haring ter vishalle; 3. inhuldiging nieuw e vism ijn. Arbeidsongevallen in de Visserij De schipper, GODERIS Edward, de «Teniers» toebehorende aan de N.V. M otorvisserij, werd geprikt in linkerhand, bij h et bergen de vis. BENTHEIN Albert h et vaartuig «Victor Billiet» werkend ais m atroos is gevallen op dek. Hij leed veel pijnen in rug en m oest geneeskundige zorgen ontgen. De dokter stelde lichte verstuiking lenaenw ervels vast. Op h et vaartuig «Denise» is de schipper VERCRUYCE Lodewijk, gevallen en werd de enkel rechtervoet gebroken. Bij h et achteruittrekken dekloper h eeft VANHOECKE Emiel, m a troos «Georges-Georgette» een w rong gehad in rechtervoorarm. DEKEUKELEIRE Michel, m atroos op de «François Musin» h eeft verwondingen opgelopen aan beide h anden door prikken staaldraad. De scheepsjongen BORRET Pierre h et vaartuig «Suzanne- Adrienne» kreeg een stek wire bfj h et oprollen stalen kabel. W egens gladheid trap is de m ach inist ROOSE Georges de Z.542 «Angelus» bij h et verlaten de m achinekam er gevallen en kwam op de onderste trede terecht. H et slachtoffer werd slechts lich t ge raakt aan rug, en zal geen werkonbekw aam heid hebben. Bij h et splitsen stalen kabel op h et vaartuig Z.517 «Santa Maria» werd de m atroos DEVOS Jef geprikt in rechterarm. VOOR UW OESTERS, LEVENDE KREEFTEN LANGOUSTEN EN BEVROREN ZALM O e sterp u tten HALEWYCK & Co O ostende EEN KWALITEIT TELEFOON DE BESTE Schadegevallen De N.782 toëbehorende aan L. Vandenbussche h eeft schade berokkend aan de K arel L. Gheselle, MOOIE BOEKEN Ais gij U interessante lektuur wilt aanschaffen, bezoek dan de «Noordzee Boekhandel», Vindïctivelaan, 22, Oostende, de modernste Oostende. boekhandel Invoer haring vers en gerookt T hans wordt door de rokerijen terecht geklaagd dat er al te gem akkelijk gerookte haring ingevoerd wordt en eat daardoor ongeveer werklieden m inder gebezigd kunnen worden, dan h et geval zou noeten zijn Zt ais we reeds vroeger deden opmerken, zou aan dit euvel vrijw.üige uivoer zonder zich t-1 bekom m eren om eigen nijverheid gem akkelijk een einde kunnen gesteld worden, m oest m en de kant de rokerijen er op aan dringen dat geen verwerkte waren m ogen ingevoerd worden dan volgens de aankopen verse haring in de vism ijnen de kust. Aldus zou een nivellering in de prijzen aan de detailhandel en het publiek kunnen ontstaan, waar nu eens hoge en dan eens lag? prijzen gekend worden m et een w ispelturigheid welke slechts nadeel oerokkent aan de verkoop. W anneer zal m en echter gezonde gedachten tot uitvoering brengen in h et '"-lang t publiek, de handel en de nijverheid. nrodukten te vergeten en m et een voor in aanm erking. Maar daarnaast in enge sam enwerking tussen de verfrisse kop terug te keren, eens rond kwam de traw lharing op de m arkt schillende bedrijfsgenoten onderling, te neuzen in de buitenlandse visserij- ^ elke goedkoper kon geleverd wor- per land, en h eeft althans dit voorwereld den. De prijs de traw lharing deel dat zij de toestand houdbaar D at gaat zo : in t restaurant zet- beïnvloedde deze de drijfhetha- m aakt. Moet de oplossing niet veeltpu 7p TT garnaal of b a rin efilets voor rm S» totd at uiteindelijk, deels ook eer gezocht, worden in een meer enop 't m enu prijken talrijke visscho- d00f de onderlinge concurrentie der g,e sam enwerking tussen de bedrijfstels en w ie dit ziet m oet bezwijken, haringproducerende landen, de prij- genoten alle visserijlanden oni-o trov-t vnnrhii pon vissprshavpn zen en voor drijfnetharing en voor üerling, een betere verstandhouding w aar de boten liggen te dobberen en traw lharing onder de produktieprijs op gebied prijzenpolitiek en, na w aar de visreuk liik bij ons door de b ggen en de reders m vele gevallen overeenkom st, een ingrijpen de lu ch t zw eeft en ge kunt n iet laten verkiezen h un vaartuigen binnen te verschillende regeringen om de pro- een straatje om te lopen om dit ge- houden. duktiekosten zo laag m ogelijk tehoudoe d ichter te bekijken - Hierdoor kom t h et d at te Scheve- den? En hoe gaat h et dan, ge ontm oet ningen de typische hoge karren m et De wereld is zodanig klein geworhpkenden slaat een praatie m aakt,de drijfnetten, veel te vroeg, door den, grenzen en afstanden bestaan n ieuw e k en nissen en ge zilt terug de straten rollen, en de n etten praktisch niet meer, alleen economim idden de dagelijkse heslom m erin- h et vaartuig naar de boetschuur voe- sche m oeilijkheden blijven bestaan een die ge ten koste een lan ge ren - door h et feit dat de concurrentie niet treinreis (en h et schraal toebedeelde. ok m et de gst gaat h et slap- m eer nationaal, m aar internationaal verlof geld, verm eerderd m et de spaarcen tjes) on tvlu ch t hebt. jes : m en m eldt geen grote g- geworden is en dat benevens talrijsten op een paar uitzonderingen na, ke voordelen die landen er het minst En vis valt ge op h aring en de lage prijzen in h et buitenland en slecht bij varen die goedkoop kun h aring op m azout en yaíx xxxa_ m a- de onvoldoende consum ptie in h et nen werken en lage deviezen bezitzout op kolen, deviezen om te'slu ite n binnenland zijn geen stim ulant v-oor ten. Maar ook zij ondervinden de m et de toestand in Korea en ais ge de dera om nog verdere onkosten weerslag de m inder gunstige s avonids h et dagbudget opm aakt te,_m aken- W anneer de prijzen iets toestanden in de buurlanden en 7 i i t gp een ervaring rijker hoe al- verbeteren, zijn ze nog n iet voldoen- de politieke toestand op internatioles m et één ^ r a a d ^ ooreen?ew even de om de hoge uitbatingskosten te n aai gebied. j.k. Neen een vakantie zonder vis is geen vakantie. Vis op h et m enu of op de belegde broodjes, vis bij uw uitstapjes en ge slaapt in m et een vis onder uw hoofdkussen. OVERAL DEZELFDE KLACHTEN Ge w eet al bijna te voren w at ze zullen vertellen over hun vis en hun haring in t binnenland : t gaat slecht m et de export en de consum ptie in h et binnenland is n iet voldoende. Men zit in een cirkel m et de prijzen en ten slotte kom t alles neer op de rug de rederijen w elke geen lonende opbrengst m eer kunn en m aken en er h et bijltje veel te vroeg bij neerleggen. Aan w ie is de schuld? De gst gaat nog, m aar kan beter zijn, de prijzen m oeten echter de lu ch t in, m aar de oorlog in Korea doet de grote afnem ers besparingen doen en houdt ze tegen om de noodzakelijke Produkten te leveren aan lage prijzen. Men zegt dat in A m erika druk gekocht wordt en de oorlog voorbereid. Men zegt het. Am erika lost geen liter m azout meer, tenzij aan hoge prijzen, Amerika w il geen kontrakten afslu iten voor lan ge term ijn. D aarm ede kun nen onze reders geen nieuwe kontrakten afslu iten vooraankoop m azout in N ederland. KONSERVEN TE VEEL EN TE WEINIG De konservenfabrieken in de Verenigde S taten en C anada draaien weer op volle toeren, n a een zware periode gekend te hebben. D it zit zo in m ekaar : tijdens de oorlog m oesten de legers bevoorraad worden m et a l le m ogelijke Produkten, vooral levensm iddelen, w ant de spankracht de buikriem is de beste barom e ter voor de strijdlust der troepen. De visserij werd ter hulp geroepen, konservenfabrieken rezen ais paddestoelen uit de grond om de behoeften der strijdkrachten te kunnen voldoen. D e oorlog stopte, m aar de fabrieken bleven bestaan m et hun produktiecapaciteit. N iem and had. nog lust om viskonserven te verbruiken. De stocks groeiden aan. D an m aar een uitw eg gezocht naar h et buitenland. Europa h ad honger : Europa zou geholpen worden m et de overvloed de Am erikaanse produktie w elke op oorlogscapaciteit bleef draaien. Het M arshallplan werd geboren, m aar vorm de een ernstige concurrentie voor onze visnij verheid. Maar ook in Amerika kende m en n iet de verw achte reuzeafnam e voor viskonserven en de stocks bleven groeien, hoew el iets langzam er.. De oorlog in K orea is de redding gew eest voor de Am erikaanse viskonservennijverheid. Een n ieuw leger m oet gevoed worden, en de bevolking w il voorraad opslaan. Hoe kan h et beter geschieden dan m et konserven. De viskonserven worden schaarser, de prijzen gaan de hoogte in. H et zal w ellich t een gulden tijd worden. GRAGE KOPERS DIE NIET KUNNEN BETALEN Maar ook de oorlogsdreiging houdt onze uitvoer tegen, en n iet alleen ons land, m aar ook andere la n den m oeten hieraan geloven. Hoezeer de gewone afnem ers ook belust zijn om belangrijke stocks gezouten h a ring aan te leggen, stocks w elke en kei kunnen betaald worden m its com pensatievergoedingen, de Produkten welke voor deze com pensatie in aanm erking komen, vooral kolen, worden m inder graag afgestaan aan h et buitenland. Vooral w aar deze ko- Onderzoeksraad voor Zeevaart te Antwerpen jöe aanaatitity nan het matawchip «CLtfanw» daa% een Spaande ó epe% M aandagnam iddag kwam de On- Er zijn dan nog een paar getuigen derzoeksraad voor de Zeevaart te die kom en verklaren dat zij een tien- A ntw erpen bijeen voor de behände- tai dagen na de aanvaring, te Ganling de zaak, betreffende de aan- dra, een gesprek beluisterden tussen varing h et Belgische m otorschip een m aritiem -inspecteur en twee «Alfonso» m et de Spaanse sleepboot douanen, waarbij de inspecteur ver- «Dracuson». Deze aanvaring greep telde, dat de verantwoordelijke perp laats n a h e t vertrek h et schip sonen aan boord de sleepboot op uit de h aven Cartagena, op 18 het ogenblik der aanvaring, geslapen Ju ni zouden hebben. Ais verantw oordelijke in deze zaak Tenslotte wordt nog dhr Vens, le m oest dhr A lfons Dekeyser uit Oost- werktuigkundige aan boord de ende, de 2e officier w acht op de «Alfonso», ais getuige gehoord «Alfonso» op h et ogenblik der aan- w iens verklaringen eveneens over- vappig, verschijnen. Maar bij zijn eenstem m en m" et de eerstgehoorden. oproeping n a h et openen der zitting Na h et horen deze getuige blijkt h et d at hij n iet aanw ezig is. wordt de zaak uitgesteld op onbepaalde datum. Hr. Er is en k el een telegram waardoor m elding w ordt gegeven dat betrokkene op h et ogenblik, varende op de «Leopoldville» op zee is. De R aad besluit dan de zaak bij verstek te behandelen. Wilt gij «W andelaar sur l Eau» lezen, h et tijdschrift onze Ais eerste getuige wordt dan dhr B elgische m arine. Het is te verkrijgen bij «Noordzee Boekhandel» M aurice Henrotay, kapitein aan boord de «Alfonso» gehoord, die Het. Septem bernum m er houdt verklaard d at de «Alfonso» reeds eens te m eer prachtig geïllustreerde artikels in. drie uur de h aven Cartagena verlaten had, toen om 2,30 uur in de F ish in g G azette en De Blauwe m orgen, de aanvaring plaats greep. W impel zijn eveneens verkrijgbaar. Het u itzicht was op dit ogenblik h eel klaar. De aanvaring greep p laats aan de achterzijde h et schip, aan stuurboord. De schade was n iet groot. Volgens getuige werd er een kleine lek geslagen door h et losspringen een paar bouten. De lek, die een kleine straal w ater binnenliet, kon door de bem anning gestopt worden, zodat h et schip zijn reis kon voortzetten. H et schip was geladen m et ertsen. Op het ogenblik der aanvaring w as getuige n iet aan dek. Hij was naar zijn kabien gegaan daar alles een rustige reis liet verm oeden. Er wordt dan lezing gegeven de verklaring dhr Dekeyser, w aarin gezegd wordt dat op de «Alfonso» de nadering de sleepboot werd opgem erkt door h et zien n groen licht. V olgens dhr D e keyser veranderde de sleepboot onverw acht een paar m aal richting w at de oorzaak werd de aanvaring. Betrokkene beproefde de aan varin g nog te verm ijden door naar bakboord uit te wijken, m aar zijn poging gaf geen resultaat door de onhandige boot. vaart de sleep Dhr Frans Missuwe, le stuurm an aan boord de «Alfonso», legt dan getu igen is af die in grote lijnen m et deze komt. de vorigen overeen EEN WERK DAT U AANBELANGT! «RADIO-TECHNIEK VOOR SCHEEPS- R ADIO-TELEFONISTEN» door G.J. Sonnehberg, leraar aan de Zeevaartschool te Rotterdam. PRIJS : 40, fr. Alleen verkrijgbaar in de «Noordzee Boekhandel», V indictivelaan, 22, Oostende. Het Swin bedreigd In vroeger tijd e n een b evaarb aar water w aarlangs de zeeschepen Brugge es D am m e aandeden, is h e t Zwyn geleidejijk verzand en v o rm t h e t n u nog slechts een geul w aarin alleen bij hoog tij zeewater kom t. N ochtans h eeft h e t Zwyn, door het feil d a t er een speciale fa u n a en flo ra zijn,! een b ijzondere betekenis, zodat h e t ais na- tu u rre serv a a t w erd g eklasseerd ; ook uit to eristisch oogpunt is het zeer interessant M aar de enige toegangsgeul, waarlang! nog zeew ater binnenkw am, lig t op Nederlands gebied; in 1949 w erd Nederlandse zijd e reed s een eerste poging gedaan on de w aterto ev o er m et een dam af te sluiten m aa r die bezweek. Toen w erd een Neder lands-b elgische com m issie opgericht voo fcus de Zw ynkw estie. Z onder evenwel ons lan d te verwittig«en zonder zelfs deze com m issie te kennen is n u een of ander N ederlands bestuur zo pas overgegaan to t h e t aanleggen eei nieuw e dam om de w aterto ev o er ui zee af te slu iten, w aard o o r d it enig natuur reserv aat, d at tro u w ens ook op Nederland gebied o n d er b escherm ing sta a t, to t vei dw ijnen zou zijn gedoem d. De h eer Lippens, burg em eester va K nokke, h eeft gepoogd tu ssenbeid e te ko m en om de w erken te v erhinderen, doe vruchteloos ; hem w erd geantw oord dat e een nieuw e geul zal w orden gegravei w aarop de h eer L ippens lie t opmerken 1 ) d a t m en ook vóór h e t gebeurlijk vei gen een geul door een andere, ali koord m oet plegen, en n iet voor voldonge feiten m ag p laatsen ; 2 ) dat een geul n iet w o rd t gesloten vóó een andere w erd aangelegd; D dra ond pee cifi te n pande, ver: mei zee H sta: der 3) d at n iet w o rd t gezegd hoe, waar, em zich de nieuw e geul zou kom en; (ve: 4) d at zelfs de to p o g rafische opmetinge S T E D E L I J K E zig voor een nieuw e geul nog zouden moete noc V I S S E R IJ S C H O O L begonnen w orden; hou 5) d at, in d ien er een nieuw e geul komi SCHIPPERSSTRAAT, 35 m en n iet w eet hoe zij zal in stand blijven Z offi H open w ij m aar dat er een regeling zi w orden g etro ffen om d it eigenm achtig op wel tred en N ederlandse zijde tegen HEROPENING ver- gaan, w ant zó w orden kw esties, waa m éér dan één p a rtij b etro k k en is, nu toci M aandag, 11 Septem ber 1950 (441) n iet «opgelost»«o D e e s t.»! 1 den

3 Vrijdag 25 Oogst 1950 HET NIEUW VISSCHERIJBLAD REDERSCOOPERATIEVEN S DJ. «Ü.sant langi eden land. n on jiten edcr voo: tigei nnen ir zo n eei n ui ituui land : ver va ;e ko doc lat < ravet ken k vei e, ali inge komi lijven ig zal ig op Op 9 Ju li w erd te O ostende overgegaan tot het stichten de Sam enw erkende Vennootschap : REDERSCENTRALE, w aar de sta tu te n op 30 Ju li verschenen in het Belgisch S taatsblad en die th an s afgedrukt w orden op een an d ere p laats in «Het Nieuw V isscherijblad». Bij deze gelegenheid wensen we een ta melijk uitvoerige u iteenzettin g te geven over de co-operatieven en vooral, over de redersco-operatieven zoals ze in de m oderne staatshuishoudkunde opgevat zijn. INLEIDING Staat ons z eevisserijb edrijf op technisch gebied en op gebied vak k en n is aan de spits de visserijlanden, inzake organisatorisch gebied staan we ver ten ach ter. Vandaar dat ons b e d rijf zo gevoelig is op economisch gebied en d a t we ons bij de minste sto rin g op de m ark t n ie t kunnen verdedigen. D iegenen welke zich in het visserijbedrijf in ons lan d w illen opdringen, ten koste anderen, hebben h e t m aar al te gem akkelijk in dergelijke om standigheden : ze m oeten m aar één zaak bew erken, namelijk verm ijd en dat de eenheid in de Belgische zeevisserij ooit to t stan d kom e. Organisatie betek ent vooral : sam enw erking. W aar de S ta at n ie t tu ssenkom t is h e t de vrije overeenkom st alle bedrijfsge- noten die de sam enw erking m oet b rengen en bijgevolg de redding. De lib erale sta a tsleer laat n iet toe dat de S ta at zelf o p tree d t om dergelijke overeenkom sten to t stand te brengen. In het beste geval laa t de m oderne staatsw etenschap toe dat de S taat d ergelijke overeenkom sten aanm oedigt en zelfs uitlokt. Tegenover d erg elijk principes g ep laatst, rekening houdend m et h e t fe it dat we te doen hebben m et het m eest individuele b e drijf, w aar de p erso o n lijk e concu rrentie, gegroepeerd op enkele p laatsen, h e t ste rk st is, moeten we vaststellen dat dergelijke o r ganisatie u ite rst m oeilijk te verw ezenlijken is en dat deze in som m ige ogenblikken enkel in gevallen u ite rste nood te bereiken is. Dit individualism e in ons b e d rijf is gegroeid u it de aard d it b e d rijf zelf : elk zoekt zijn eigen kans, alle concurrenten zijn gegroepeerd op één plaats en vin den m ekaar v o o rtd u ren d teru g op dezelfde plaats : de v ism ijn der kust. G edeeltelijk is dit individualism e te w ijten aan de snelle opbloei die ons b e d rijf in de afgelopen halve eeuw h eeft m eegem aakt en w aarb ij alle sam enw erking n u ttelo o s was en in vele gevallen schadelijk zou gew erkt hebben op de persoonlijke belangen de b etro k k e nen. Deze w aarden zijn th an s om gekeerd. KORT OVERZICHT VAN DE BEDRIJFSGESCHIEDENIS Tot aan het einde vorige eeuw was de visserij en de v ishandel in ons lan d geringe betekenis. Pas op h e t einde der 19e eeuw, toen de eerste sto o m v aartu ig en de visserij op Ijs la n d aan v atten, begon deze vooruitgang w elke eerst na de eerste wereldoorlog, m et het aanbrengen m otoren op de zeilvaartuigen, to t volledige opbloei kwam. Ons land stond toen aan de sp its de vooruitgang op technisch visserijgebied. De vraag n a ar vis w as g ro o t over de gehele wereld en onze v loot w erkte ijv e rig m ede om aan deze vraag te voldoen. De v ish a n del maakte h ierv an g retig g ebru ik om onze visserij to t b u iten onze g renzen bekend te maken. Nieuwe afzetgebieden w erden gezocht en gevonden dank zij de w e rk k racht talrijke pioniers. H ierdoor w erd in fe i te het b in n enlands v erb ru ik over h e t hoofd gezien. In 1936 kende m en een hoogconjunctuur, m aatregelen m oesten g etro ffen worden om de gevolgen der contin g ente- ring in andere lan d en te k eer te gaan : de invoer werd aan banden gelegd en m en begon er e rn stig over te denken p ro p agan d a te voeren in eigen land. Onze v loot w as b o ven de b in n en landse afzetm o g elijk h ed en gegroeid en m et h et w egvallen de b u i tenlandse afnem ers, dreigde een ern stig e crisis ons bloeiende b e d rijf te v erstoren. De oorlogsperiode hield deze c risis tegen. Na de oorlog w erd ijv erig aangevat onze vloot opnieuw op te bouw en. D ank zij verscheidene uitv o erm o g elijk h eden naar andere landen, kon de p ro d u ctie m et moeite aan de g rote vraag voldoen. Toen kwam de in een sto rtin g : de an dere visserijlanden hadden h u n v loot teru g op normaal peil gebracht, onze uitvoercon- tracten vielen weg en opnieuw tra d de d reiging n crisis op de voorgrond, die zich zoveel te scherper zou aftekenen n a a r gelang de vloot h et vooroorlogse peil overtroffen had. Dezelfde m oeilijkheden en versch ijn selen ontwaart m en in de vishandel en de a an verwante b edrijv en : de onderlin g e concurrentiestrijd h eeft h e t in d iv id u alism e sterk aangew akkerd, d it b em o eilijk t alle samenwerking w elke noodzakelijk m oet leiden tot gezondm aking deze b e d rijfstak. Zowel in het re d ersb e d rijf ais in de vishandel en de andere takken, hebben de in dividuele firm a s te kiezen tu ssen het doorvoeren de c o n c u rre n tie strijd m et een kleine kans op o v erblijven, deze k ans is des te kleiner n aarg elang de firm a fin an tieel sterk en georganiseerd is, ofw el in e erlijk e samenwerking over te gaan to t een gezondmaking d it b e d rijf w aarin duizenden kustbewoners hun bro o d verdienen. Maar deze sam enw erking bedoelt op de eerste plaats h et bijleggen alle p e r soonlijke en groepsgeschillen, h e t b etek en t het opofferen b ijk o m stig h ed en die h e t gemeenschappelijk w erk belem m eren. BEROEPSGROEPERINGEN EN HANDELS MAATSCHAPPIJEN De m eerderheid der reders hebben eendrachtige sam enw erking verkozen boven onderlinge tw ist. Ze hebben zich gegroepeerd in beroepsverenigingen die hun specifieke belangen p er categorie verdedigen, terwijl deze beroepsverenigingen opnieuw samengebundeld w erden in h e t VBZ welke de, dikw erf teg en strijd ig e belangen der verschillende categoriën reders m oet sa menbundelen en de belangen de gehele onge zeevisserij verdedigen. Het werk der b ero epsgroeperingen bestaat dus u itslu iten d u it h e t verdedigen der specifieke beroepsbelangen, ze kunnen zich uit de aard hun ju rid ische vorm (vereniging zonder w instoogm erk) n iet bezig houden m et handelsaangelegenheden, 10 noch ten voordele h u n leden zich bezig houden m et com m erciële zaken. Zij vertegenw oordigen h e t b e d rijf b ij de officiële in stan ties : zij tred e n op in n aam hun leden en vorm en aldus een m acht welke de wensen h a a r aangeslotenen..gverdedigt w aar h et te pas kom t. Zo tree d t a het VBZ op inzake invoer, RMZ, VOZOR, i tocl tvoer> en tientallen an dere aangelegenheden die verband houden m et de beroepsbelangen hun leden : b etere o pbrengsten, m indere u itb atin g sk o sten. H et VBZ vertegenw oordigt de B elgische zeevisserij in ta lrijk e com m issies die eveneens v e r band houden m et de rech tstreek se b elangen de reders. M aar ais bero ep sv erenig in g kan h e t VBZ w elke geen handelsorganism e is, n iet re ch t streek s tu ssenkom en om deze belangen der leden te beh artig en. H et kan aldus geen opgregeling 'to t stan d b rengen, noch zich bezig houden m et verkoop vis, afslag, enz... Teneinde d erg elijk e zaken te kunnen doen m oet er een vereniging to t stand kom en die, volgens de w et, gem achtigd is, hand elsverrich tingen te doen. E r zijn ta l rijk e vorm en h andelsm aatschap p ijen. E enieder w elke handel w enst te d rijv en kiest de vorm welke h e t b est overeenkom t m et zijn belang. Zo hebben we de sam enw erkende vennootschappen, person env erenigingen m et beperk te aan sp rakelijk h eid, enz... De w et voorziet ech ter een speciale vorm handelsm aatschappij w elke to elaat zoveel leden ais m ogelijk op te nem en en de w in st te verdelen n aargelang de w erkelijke tu ssenkom st de leden d ier v ereniging in de w erking. Deze m aatsch appijen zijn de SAMENW ERKENDE VENNOOTSCHAP PEN, w aarover we h e t een volgende m aal zullen hebben. DE SAMENWERKENDE VENNOOTSCHAPPEN Deze vorm v ereniging is zeer goed gekend, doch ze zijn slechts gekend onder de gew one vorm w aarm ede ze h a a r b e d rijvigheid u itoefent, v an d aar dat in veel gevallen v e rw arrin g optreedt, zoals d it ook het geval is m et de S.V. REDERSCENTRA LE. De sam enw erkende vennootschappen w orden in de volksm ond «co-operatieven» genoem d, n a ar hun F ran se benam ing : Sociétés C o-opératives. De m eest gekende vorm co-operatieven, vooral te O ostende, is de co-operatieve w inkel w aar de leden allerlei w aren aan voordelige p rijzen kunnen bekom en en w aar ze op het einde h e t b o ekjaar nog een gedeelte de w in st teru g b etaald k rijg en, in verh o u d in g to t hun aankopen. D ergelijke co-operatieve w inkels b e an t w oorden volledig aan het doei door de w etgever voorzien in de sam enw erkende vennootschappen, m aar én in h u n o n tstaan, én in h u n v erd ere o n tw ik k elin g én in h u n huid ig e vorm zijn de S am enw erkende V enn o o tschap p en n iet u itslu ite n d u itb a te rs co-operatieve w inkels. H et u itb a te n een co-operatieve w inkel v orm t slechts een o n d erdeel hun algem ene d o elstellin g, de sam en w erk ende v ennootsch appen houden zich n ie t n o o d zak elijk u itslu ite n d bezig m et h e t u itb a ten een w inkel. In h a a r o p v a ttin g b ean tw o o rd t de S.V. REDERSCENTRALE, zoals we v e rd er zullen zien, aan alle eisen een m o d ern e «co-operatief» en vooral aan de eisen de huid ig e econom ische noodw endigheden v an h e t zee v isse rijb e d rijf. HISTORISCH OVERZICHT VAN DE COÖPERATIEVE BEWEGING P as ro n d de tw eede h e lft der 19e eeuw kenden de w erkliedeno rg an isaties een p lo t se opbloei en veroverden zij in h e t econom ische leven het lan d een zodanige p la a ts, d a t de regerin g en n o o d zak elijk m oesten tu ssenkom en om deze v e ren ig in gen door de w et te bescherm en. W at vooral o p v alt is d a t deze bew eging zich b ijn a op hetzelfde tijd stip h eeft o n t w ikkeld bij d rie volken w aarv an de zeden en g e b ru ik en to ta a l v ersch illen : F ra n k rijk, E n g elan d en D u itslan d. U it deze lan d en v e rb reid d e de co-operatieve bew eging zich over B elgië, Z w itserlan d, Ita lie en zelfs R usland. H et eig enaard ig e deze bew eging is d a t ze bij alle econom isten, hoe tegengesteld h u n o p v attin g en ook m ochten zijn, e en d ra ch tig goedgekeurd w erd. V an h a a r o n tsta a n af, in h et begin d er 19e eeuw, on tw ik k eld e de co-operatieve bew eging zich en bestreek een zeer uitgebreid a rb eid s veld : In FR A N K R IJK k ende m en v o o ral drie a ctiv iteiten de sam en w erk ende ven n o o tschap p en : de v erb ru ik sco -o p eratiev en (co-operatieve w inkels) ; de o n d erlin g e cre- d ietm aatsch a p p ije n (volk sb anken ) ; de p ro - d u ctieco -o p eratieven. In DUITSLAND kende m en, benevens deze d rie v o rm en nog : de m aa tsch a p p ije n v o o r g em een sch appelijk e aan k o o p g ro n d sto ffe n w elke m o esten dienen voor v erw erk in g ; de m aa tsch a p p ije n v o o r gem eenschap p elijk e verkoop goederen door de leden verv aard ig d. D it w aren de v o o rn aam ste vorm en der co-o peratieven w elke zich n o chtans u itte n in alle rle i sp ecifiek e b ed rijv ig h ed en, n a a r gelang h e t doei en de vennoten. MOTORS V A A R T U IG E N A. B. C. Diesel- M ot oren A gentschap : H & R. Boydens 4, Velodroom str 40, Schipperstr O O S T E N D E EXPERTISEN (9) De verkoopprijs gasolie in België aan vissersvaartuigen EEN VERZOEK TOT DE REGERING Op 18 Oogst werden door h et Verbond der Belgische Zeevisserij onder- handelingen aangeknoopt betreffende aankoop gasolie in Nederland door B elgische vissersvaartuigen. Een drietal B elgische rederijen hadden individueel kontrakten afgesloten voor aankoop een bepaalde hoeveelheid m azout, terw ijl enkele reders, zonder kontrakt, eveneens m azout bekwam en te Vlissingen. De prijs deze m azout was 0,38 fr. per liter lager dan de prijs welke de B elgische vissersvaartuigen m oeten betalen in de Belgische kustha- vens. Deze m azout zou verkocht worden aan de in tern ationale prijs welke de grote koopvaardijschepen in de w e reldhavens m oeten betalen. Terwijl onze vissers tot nu toe gebonden w a ren aan de aankoop hun gasolie in de kusthavens, daar de grote bunkerstations buiten hun gewone route liggen, bood de gelegenheid om m a zout te laden te V lissingen, aan onze reders grote voordelen d ie ze n iet kunnen inw innen in onze havens. Vooral w anneer m en overweegt dat op een reis 10 à liter gasolie verbruikt worden, kan m en zich een gedachte vorm en welke besparingen de aankoop m azout aan de w e reldm arktprijs biedt. De onderhandelingen m et de leverancier te Rotterdam werden even onverw acht ais plots stopgezet. Deze deelde eenvoudigweg m ede aan zijn plaatselijke agent te O ostende d ater geen nieuw e contrakten m eer konden afgesloten w orden en d at de vissers welke, zonder kontrakt m azout gingen laden te V lissingen, n iet m eer zouden bediend worden. O nm iddellijk vertrok een afvaardiging h et V.B.Z. naar R otterdam om te trachten te w eten w at er eigenlijk gebeurd was en of er nog kans bestond een kontrakt af te sluiten d at belangrijke voordelen oplevert voor de B elgische rederijen. De besprekingen hadden geen suk- ses. Er werd m in of m eer vernom en dat de stopzetting h et afsluiten kontrakten te w ijten is aan de tussenkom st de B elgische firm a s welke h et m onopolium bezitten de m azoutleveranties aan de B elgische kust. Er werd echter m edegedeeld door de betrokken firm a dat ze in de onm ogelijkheid verkeerde nieuw e kontrakten af te sluiten daar ze n iet over voldoende gasolie kon beschikken, de verkoop in Amerika gestrem d zijnde. Zodra n och tan s er kans bestond de aankopen te hernem en zou ons gelegenheid gegeven worden een kontrakt af te sluiten. Voor t ogenblik zijn de B elgische reders welke geen kontrakt hebben afgesloten, verplicht h un gasolie t e n em en bij de B elgische leverantiers w elke h un waar 0,38 fr. per liter Iduurder verkopen dan de w ereldm arktprijs. Deze toestand is onhoudbaar voor tde visserij, gezien de zware uitb a tingskosten en de geringe opbrengsten. H et is ondenkbaar d at enkele h an delaars w elke onderling h et m ono- plium bezitten voor de kuststreek, hun w aar duurder verkopen aan de rederijen dan de prijs op de w ereldmarkt. De B elgische reders verlangen n iet beter dan hun gasolie te kopen in h et eigen land en zich n iet te m oeten w enden tot vreem de lan den teneinde hun produktiekosten te kunnen verlagen. D aarom hebben zij th an s aan de bevoegde overheid gevraagd in deze aan gelegen heid te w illen tussenk o m en teneinde de m azoutprijs aan de B elgische k u st ofw el op p eil Ide in tern ationale m arkt te brengen, ófw el h en in de m ogelijkheid te stellen in eigen land, gasolie aan te kop en aan prijzen w elke even hoog zijn ais in de naburige landen. Zc dit n iet m ogelijk is, verzoeken d e B elgische reders aan de bevoegde overheid om desnoods tussen te kom en om de rech ten op de gasolie te verm inderen ofw el een subsidie toe te kennen w elke h en in sta a t stelt h u n brandstof even goedkoop aan te kopen ais de vissers de om ringende landen w aarm ede zij op de in tern ation ale m arkt m oeten concurreren. Vooral m et h e t oog op de Benelux-unie, is h et ten zeerste gew en st dat onze reders kunnen w erken aan dezelfde uitbatingskosten ais de Nederlandse rederijen. Invoer vis op onregelmatige wijze toegelaten CLtie middecen 'zij.tt graeci ani de ai&deiij. en de ai&fiandet aan de kuat te benadelen H et is onze lezers bekend dat de p rijz en kabeljau w en andere ronde vis deze week rend erend w erden gem aakt, tengevolge het fe it d at de in voervergunningen voor de m aand A ugustus u itg ep ut w aren. H et invoerkw antum voor Septem ber vastgesteld, was bepaald op : V oor N ederland 160 Ton Voor D enem arken 100 Ton Voor Noorw egen 30 Ton V oor Zw eden 5 Ton. De D ienst voor C o n tin g enten en V ergunningen h e eft n iet b e te r gevonden dan de nieuw e vergunningen u it te delen geldig 29 Oogst to t 1 O ktober A ldus kom en we voor h et fe it te staan, d a t de h andelaars de k u st, die W oensdag op eigen m ark t kochten aan voor de v isserij renderende p rijzen, D onderdag to t h u n te le u rstellin g v ersch illen d e cam ions vreem de vis door de b ero ep sin v o erd ers zagen invoeren aan p rijz en, die de h e lft goedkoper w aren, m et ais gevolg g rote verliezen! De D ienst C ontingenten en V ergunningen, d a aro m tre n t ondervraagd, bew eert d at d it geschied is op verzoek h et Zeewezen. Op te m erken valt, d a t er een C om ité de In v o er b e staa t, w elke n iets afw eet en dat niem and aan de k u st o m tren t deze ONVERANTWOORDE LIJK E beslissing ingelicht w erd. M eer nog : de invoerd ers z ijn zo goed op de hoogte de beslissingen w elke zullen genom en w orden, d a t W oensdagnacht, dus in de n ach t 30 op 31 O ogst, Deense kam ions, welke km. ver kom en, reeds gered sto n den om de B elgische g rens te oversch rijd en. W ij vragen ons af hoe lang de am btenaars nog op dergelijke o n v eran t w o o rd elijk e w ijze op het onverw achts g ro te schade zullen m ogen berokkenen aan n ijv e rh eid en handel voor h e t p lezier een federatie, die a ch ter de scherm en w erkt en alleen ten dienste sta at enkele beroepsinvoerders. W ij vragen ons af, w aarom e r een C om ité de In v o er b estaat, en we v ragen ons nog m eer af, hoelang het h u id ig lo lletje invoerstelsel nog zal m eegaan. W an n eer zal de M inister e in d elijk een einde stellen aan h e t dubbel spei z ijn beheer? W an n eer zal h ij to elaten d a t eens en voor a ltijd gezonde in v o erm aatreg elen genom en w orden? W an n e er zullen de in voerders VERPLICHT w orden slechts in te voeren volgens HUN AANKOPEN aan de k u st? W aarop w acht m en om dit in te voeren? Z ijn h e t dan w erk elijk invloeden enkele invoerd ers w elke tellen te n na- dele een gans b e d rijf? De gro o th an d elaars de ku st schijnen eveneens te slapen. Een bond besta a t e r n iet of drie m aanden.nadien v a lt h ij uiteen, m et ais gevolg d a t m en in h e t binnen land er mee leurt. D ergelijke to estanden, en die door de hogere b estu ren geschapen, zijn alleen d e n k b aar in België. HEIST APOTHEEKDIENST Ju ffro u w H. Brulez, Stationplein. DOKTBR80IENST D r D H ondt, U rsellaan. ALS MEN ZONDER DE WAARD REKENT H et gebeurde op de dag der zee- w ijding te Heist. Vier jonge m annen, de genaam den Gilbert Vandenabeele, Morbée The ophiel en de tw ee gebroeders Ollevier, allen woonachtig te Heist, w ilden uit de haven Zeebrugge m et een yacht d at ze de gebroeders Vlietinck m ochten gebruiken, de plechtigheid te H eist bijwonen. Ze staken om 11 uur in de m orgen uit Zeebrugge h e t zeegat in, zonder dat er een was die vroeger al eens aan zeilsport had gedaan. Een sterke stroom deed ze plots afdrijven en in p laats in H eist te arriveren, belandden ze aan de Hollandse kust, tussen Cadzand en Breskens, waar ze voor anker gingen liggen om streeks 21,20 s avonds. Daar de wind ondertussen gevallen w as konden ze n iet m eer terug naar Zeebrugge en m oesten op zee overnachten, terw ijl één der gebroeders Ollevier aan w al ging en naar H eist telefoneerde om zijn ouders te verw ittigen. D iezelfde jonge m an m oest diezelfde avond bij zijn eenheid binnen, w ant hij was soldaat. Slechts s anderendaags konden ze de terugreis aanvatten en toen ze rechtover Duinbergen waren dreef de stroom ze opnieuw zeewaarts. Godzijdank kwam h et reddende visserssloepje Henri Dem aecker in t zicht, dat onze yachtm en op sleeptouw naar Zeebrugge nam, waar ze om streeks 10 uur aankw am en. ZEEBRUGGE ONGEVALLEN OP ZEE In de sch u ilh aven w erd de Z.411 «Ka- m iel» Serie F rans, aan gevaren door de Z.512 «Leon Laura», red er Gheselle F rans. B ij h e t so rte re n vis kreeg Ackx A lb ert aan b o ord de Z.274 «Lea» een p rik in de rech terh an d. T ijd e n s h e t vissen kreeg de Z.456 «Gé- rard -H élène» V errecaes A. en G heselle Ja n, een halve m ijn in de k o rre, die ech ter u it h e t n e t gleed. De gen aam d e V ereecke C yriel, m atro o s aan boord de Z.466, w erd aan h et aan gezich t gew ond tijd e n s h e t u itz e tten de k o rre. De Z.63 «St P ierre» W we Em ile V a n to u rn h o u t, w erd h e t sla ch to ffer een m o to rd e fek t en m oest door de Z.38 «G ilbert-r obert» De G roote Georges, op sleeptouw genom en w orden. B ij h et afdalen in h et ruim is de m a c h in ist R appé H enri, uitgegleden en kw etste zich aan de hielen. A an b o ord v an de Z.504 «Louisette», k w etste de m atro o s G erard V a n to rre zich b ij h e t sp itse n een kabel aan de lin k er w ijsvinger. BINNENGELOPEN SCHEPEN N ie tte g en sta an d e de b eperk te w e rk h erv a ttin g in de haven A ntw erpen, d u u r de de b edrijv ig h eid in onze haven steeds v o o rt, zij h e t dan in een m in d ere m ate dan de la a tste w eken. In de w eek 21 to t 27 O ogst kw am en in to ta a l 8 zeeschepen lan g sh een de havendam aanleggen om diverse goederen te lossen en te laden. De een heden v ertegenw oordigden een to n n e- m aat Ton goederen. D aaronder had den we de «A rm and G risar», die Zondag b in n en liep en D insdagnam iddag de h a ven v e rliet, de «A m erican Law yer» v an de U nited S tates Line, die voo rnam elijk a u to m obielen Dodge en kodakfilm en o n t scheepte. De E ngelse cargo s «Ousel» en «C ardonia» kw am en een lad in g vlas halen b estem d v o o r Ierland en S chotland, die door g rote kam ions 20 Ton aangevoerd w erd. De C opacabana, die voor W oensdag verw acht w erd, is doorgevaren n a a r A ntw erpen. De D uitse cargoschepen «Brake» en «C laus B ischoff» voeren de slu is door m et een lading hout, terw ijl de S p an jaard «Can opus» en de D u itser «Falke» n a a r B rugge v a ard e n om een lad in g te h alen. De Zweed «T orfrid» v oer eveneens door de slu is op weg n a a r Brugge, kom ende R otterdam. De tra fie k H arw ich Z eebrugge w erd in dezelfde p erio d e door de «Suffolk» en de «E ssex-ferry» verzekerd, die in to ta a l 7 ov erv aarten deden. Alle red erijen, die h un schepen n a ar Zeeb rug ge zonden, bevestigden sc h rifte lijk h u n g ro te tevreden h eid over de w ijze. laden en lossen in onze Z eebrugse snelha- DE «BASTOGNARDS» VERTROKKEN De 300 B astenaakse k in d eren, die een v erlo f 14 dagen te Z eebrugge doorb rach ten, hebben W oensdagnam iddag om 14,15 u u r ons b a d stad je vaarw el gezegd to t volgend ja a r. M et pak en zak zagen we ze n a a r het C enter-statio n trek k e n, w aar de h eer P ie rre V an D am m e ze behulpzaam w as bij de afreis. BLIKSEM INGESLAGEN M aandagavond tijd e n s h et onw eer, is de bliksem ingeslagen in de H e iststraa t, b ij W we G evaert, die een visw in k eltje houdt. De schouw w erd beschadigd en de e le ctri- sche leidingen gestoord, tengevolge h e t sp ringen der zekeringen. In dezelfde stra a t, ju is t nevens de deur bij d h r D ebout, w erden eveneens de electrische leidingen gestoord. UITSLAG BOLLINGEN Z ondag vond in h e t café «W illem Teil» bij M ichel D obbelaere een b oiling p laa ts en ook M aandag. Z iehier de u itslag Z ondag : 1. B aert J u lie n ; 2. W au ters G eorges; 3. V rouw V an M aldegem ; 4. D esm edt A lberic; 5. H uyghebaert Jo z e f; 6. D ekkers J a n ; 7. De Vos Jo z e f; 8. Neels L a u ra ; 9. Van Q uathem 10. De G rande M aurice. B olling M aandag : 1. De V ulder Li- v in a; 2. C ardon J u lie tte ; 3. V e rstraete G eorg ette; 4. V andaele B e rth a ; 5. C ardon J u lia ; 6. V rouw H oeckx; 7. V an W aes N o r a ; S. S erlet M aria; 9. D obbelaere M aria; 10. V erstraete Jeanne. SCHIETING U itslag der schieting bij M ichel Dobbelaere, café «W illem Teil» Z ondag : H ooggaai : De G roote C o n sta n t; le zijg aai R eyserhove A lb ert; 2e zijgaai : Janssen s B e rtra n d ; le kalle : T im m erm an M ichel; 2e kalle : V an W aes G ustaaf. KAARTING U itslag k a a rtin g in café «Abri» b ij Louis W illem kens Z ondag : 1. G heyle Ja n W illem kens L o u is; 2. De Ja e g h er G erard M eulem eester A lb ert; 3. W in tein P ie te r C atto o r P a u l; 4. S erlet René C atto o r F ir- m in ; 5. E v eraert W illy Speybroeck M arcel; 6. De G rande M aurice T av ern ier M aurice. De b eker w erd gew onnen door G heyle Ja n en Vincke A lfred won de eerste tro o stp rijs.

4 HET NIEUW VISSCHERIJBLAD Vrijdag 1 September 1950 J j ipia-xade Wij lezen in «De Visserijwereld» de hand Jae. Schoonens : Door de Lubeca-Werke G.m.b.H. in Luebeck is een nieuwe apparatuur ontwikkeld, die grote toekom stm ogelijkheden voor de viskonservenindustrie biedt. Zij berust op h et 'voorbehand elen h et produkt door infrarode stralen. Wij de vis w eten nu zo lan g zam erhand wel, dat op gebied de techniek in de vlsindustrie nog veel gedaan kan worden. In verhouding tot de verwerkende industrie landen tuinbouwprodukten, de zuivel, enz. zijn er veel m inder scheikundigen, ingenieurs, e.d., de zich m et de viskonserven-technische problem en bezighouden. Vooral hier in Nederland. Nu gebleken is, da.t deze nieuw e in stallatie vele voordelen biedt en b.v. idoor de «Nordsee» in D uitsland al geregeld gebruikt wordt, kan h et belang zijn, dat ook de Nederlandse viskonservenvakm an aan deze nieuwe m ethode eens aan dacht,b esteedt. WARMTE DOOR STRALING W anneer we in h et bedrijf aan verh itten denken, verbinden we de gedachte direkt aan vuur, stoom, elektrische gloeidraden, enz. Met h et gebruik STRALEN ais warm tebron zijn we ogenschijnlijk minder vertrouwd. Toch komen we er dagelijks w el degelijk m ee in aanraking. Im mers, elk voorwerp, dat warmer is dan zijn om geving^ zendt stralen uit. K om en deze op een ander, kouder voorwerp, terecht, dan zetten deze stralen zich om in warm te, waardoor h et bestraalde voorwerp een hogere tem peratuur verkrijgt. H et m eest bekend zijn w el de zonnestralen, die een geweldige lange w eg m oeten af leggen voor zij de aarde bereiken, maar, eenm aal hier aangekom en, een behoorlijke tem peratuursstijging elk beschenen voorwerp kunnen veroorzaken. Zonnestralen «zien» we. Er zijn echter andere «soorten» stralen, die we niet zien, m aar wel «voelen». Een brandende kachel, b.v. «straalt» warm te uit. We zien deze stralen niet, m aar voelen ze wel. Stralen zijn golven, die zich m et een geweldige snelheid ( km. per sec.) voortplanten. We kennen stralen m et een «golflengte» enkele kilom eters, de lan ge radio-golven, dan komen de korte, de ultra-korte. Nog veel kleinere golflengte hebben de «zichtbare» straleh. Deze liggen tussen 0,0007 en 0,00035 mm. Voor ons doei m oeten we even bij de lichtstralen blijven stilstaan. Die m et de kleinste golflengte ( 0,00035 mm. af en groter) «zien» we ais violette stralen. Wordt de golflengte nog groter, dan verandert de kleur over blauw naar rood. Wordt zij groter dan 0,0007 mm. dan is ons oog er niet gevoelig meer voor en spreken we INFRA-RODE stralen (infra w il zeggen onder, beneden). Zij hebben een golflengte tussen 0,002 en 0,0007 mm. Hoewel we ze dus niet kunnen zien, zijn ze er w el degelijk. Ze hebben o.a. de eigenschappen h et zichtbare licht, door lenzen in brandpunten verenigd te kunnen worden of te kunnen terugkaatsen. Verder w eten we lichtstralen, dat zij in warm te om gezet worden, w anneer zij door een of ander voorwerp geabsorbeerd, d.i. opgenom en worden. Een brandende gas-, petroleum- of gloeilam p bezit een hoge tem peratuur en zendt lichtstralen uit, die door h et oog worden w aargenom en. Maar ook elk ander warm voorwerp zendt stralen uit; h et komt er m aar op aan, welke golflengte deze bezitten om ze te kunnen zien of niet. Hebben ze een GROTERE golflengte dan 0,0007 mm. (groter dus dan h et «rode» lich t), dan zien we ze niet, m aar de w arm te voelen we wel degelijk. Het zijn juist de INFRA-RODE stralen, die de w arm te op h et koudere voorwerp overdragen. K om en deze stralen op een voorwerp, dat ze n iet reflecteert, d.i. niet terugkaatst, dan dringen zij hierin terwijl hun «energie» om gezet wordt in warm te. De warm te ontstaat dus in h et bestraalde voorwerp zelf. Hierin ligt nu het grote verschil m et alle andere soorten verwarm ing.(hete lucht, kokend water, enz.), om dat daarbij de w arm te overgedragen wordt door een andere stof (lucht, w ater). HOE DIEP DRINGEN DE STRALEN DOOR? Dit is zowel de aard h et bestraalde voorwerp, ais ook d^ golflengte afhankelijk. In grote trekken kan m en zeggen, dat de stralen dieper indringen, naarm ate hun golflengte groter is. Daar staat echter tegenover, dat de golflengte slech ts groter is, w anneer de tem peratuur h et «stralende» voorwerp lager ligt en daarm ee in verband staat de hoeveelheid warm teenergie, die kleiner wordt bij lagere tem peratuur. (W et Stefan-Boltzm ann). Te groot m ag de golflengte dus ook weer n iet zijn. Nu gaat h et er in de eerste plaats om h et produkt zo snel m ogelijk tot in h et binnenste te verwarmen. Het verhitten door straling h eeft voor visprodukten een groot voordeel. De stralen, die dus tot een bepaalde diep- B etaling v an g e m e e n te lijk e o p c e n tim e s Door dhr D evelter werd aan de Minister Financiën, volgende vraag gesteld : «Na de oorlog zijn om zeggens alle vissers en m atrozen door h et bestuur der rechtstreekse belastingen yoor zeer hoge bedragen aangeslagen, gelet op de grote w insten tijdens de bezetting, m et de verkoop haring verw ezenlijkt. De door de gem eente op GROOTHANDELAARS! UITSTEKENDE DUITSE MOSSELEN TE VERKRIJGEN BIJ : DISTRIMOLUSQUES" P.V.B.A. LAN G EST RA AT,93 KLEINHANDELAARS, VOOR OESTERS, MOSSELEN EN KREEFTEN WENDT U TOT P.V.B.A. Louis ZOETE & Cie LANGESTRAAT, 93, TEL (425) Havenbeweging VAN 14 TOT 20 OOGST 1950 INGEVAREN N aam v.h. schip B estem m ing Lading Herkomst Holl. M.S. Albatros. Terneuzen. Ledig. D uitse MS Hamburg. Lulea. Telegr. palen Holl. M.S. Henriette. Londen. Ledig UITGEVAREN Naam v.h. schip Bestem m ing Lading Herkomst D uitse A.H. Both. Zeebrugge. Ledig. Holl. M.S. Albatros. Shoreham. Pannen. D uitse M.S. Hamburg. Norwich. Ledig. deze inkom stenbelasting gelegde opcentim es zijn, m edegaande, natuurlijk eveneens belangrijk en belopen in vele gevallen som s fr. Ten overstaan hun huidige levensom standigheden, die volledig gewijzigd zijn, is h et de betrokkenen n iet meer m ogelijk dergelijke hoge bedragen, slaande op de jaren 1943 en 1944 te vereffenen. Velen beschikken nog echter over belangrijke bedragen geblokkeerde gelden (60 t.h.) en vragen n iets beter dan daarm ede hun schuld te kunnen vereffenen. Zou dhr M inister mij w illen m ededelen of deze gelden daarvoor m ogen aangew end worden, en welke form a liteiten daartoe eventueel door de gem eentebesturen dienen vervuld te worden? Ziet dhr Minister, in ontkennend geval, de m ogelijkheid n iet in dat de gem eentebesturen de betrokken belastingschuldigen voor h et kwestig bedrag, een evenredig getal obligatiën de m untsaneringslening zouden overnem en. De M inister F inanciën gaf volgend antwoord : «De gem eentelijke opcentim es, begrepen in de aanslagen in de bedrijfsbelasting over de dienstjaren , m ogen evenals de bedrijfsbelasting zelf, de nationale krisisbelasting en de aanvullende personele belasting, betaald worden door m iddel de obligatiën der m untsaneringslening, om dat aldus een com pensatie ontstaat tussen een schuld de S taat en een schuldvordering te innen door de rijksontger der belastingen. Daar dergelijke com pensatie n iet kan geschieden w anneer h et gaat om b elastingen verschuldigd aan de gem eenteontgers zelf, is h et niet m o gelijk de vereffening laatstb e doelde belastingen door m iddel voorm elde obligatiën te veroorloven. De beschikbaarheden inzake m untsanering laten overigens n iet toe aan h et huidig stelsel aanzuivering der belastingen m et geblokkeerde fondsen m eer uitbreiding te gewen. D e aanvragen om betaling bovenbedoelde inkom stenbelastingen, bedrijfsbelasting, n ation ale krisisbelastin g en aanvullende personele belasting, door m iddel obligatiën der m untsaneringslening, m oeten in gediend worden op een form ulier nr IV speciaal, te bekom en bij de on t ger der belastingen.» oblaten u m * d ien en te in de vis dringen, ontw ikkelen daarin een hogere tem peratuur die de oppervlakte binnen enkele m inuten droog m aakt. Door deze droging wordt de bovenste laag ook steviger. Hoe droger de laag, des te dieper de stralen kunnen binnendringen. B ovendien wordt h et binnenste en dus koudere gedeelte door de bovenste en warm ere laag ook n og door «geleiding» verwarmd. D it is een andere vorm warm teoverdraging dan die door straling. Hierbij verwarm t h et ene deeltje h et daar tegenaan-liggend. Evenals een staaf ijzer, die w e m et h et ene einde in h et vuur houden ook de w arm te «geleidt» naar h et andere einde. Ook h et b inn en ste de vis wordt dus snel gaar, waarbij door de eiwitdenaturatie w ater afgescheiden wordt. VOORBEHANDELING VAN VISKONSERVEN De H artensator L.W de Lubecawerke dient voor de voorbeh andeling h et te konserveren produkt, waarbij h et viseiw it «om gezet»wordt de natuurlijke in de gestolde toestand. Deze verandering h eeft o.a. ook tot gevolg, dat de «celvloeistof» voor een gedeelte vrij wordt. D at wil zeggen, h et eiw it laat w ater, w aarm ede h et verbonden was, Ios. H et is echter n iet alleen water, hierin zijn ook bestanddelen de vis opgelost, zoals eiw itdeeltjes, vet en zouten. Een voordeel een voorbehandeling is o.a., dat h et produkt krim pt, voordat h et blikje gesloten wordt, w aarna dus nog bijgevuld kan worden. Het uiterlijk is beter en er wordt een zekerder sterilisatie bereikt, terw ijl ook m inder kans op beschadiging de vitam ines b estaat. Door de voorbehandeling wordt dus bovendien een zekere hoeveelheid vocht afgescheiden en voorkom en, dat de bijgevoegde saus of olie «verwaterd» wordt, w at zow el h et uiterlijk ais ook de voedingsw aarde ten goede komt. D an m ag ook zeker n iet u it h et oog verloren worden, dat een voorbehandeling ais een zekere «voorkonservering» opgevat kan worden, w aarbij h et b acterie-aantal reeds aan zienlijk verm inderd wordt en h et gevaar een onvoldoende sterilisatie verm inderd. VOORBEHANDELING,IN DE BLIKKEN 'Tot nog toe w as h et gebruikelijk, dat de eventuele voorbehandeling h et produkt p laats vond, voordat h et in de blikjes kwam. D it is in deze nieuw e in sta lla tie echter n iet h et geval. De vis w ordt EERST in h et blikje gelegd en daarna behandeld. Hierbij valt dus d e noodzakelijkh eid w eg een extra apparatuur, een ruim te hiervoor en een of m eer werkk rachten ter beschikking te hebben voor de behandeling, waardoor de bedrijf s- en loonkosten m erkbaar kunn en verlaagd worden. Daarha_ast dient nog opgem erkt te worden, d a t na de behandeling h et blik m et inhoud reeds een zo hoge tem peratuur bezit, dat h et «exhausen» achterw ege kan blijven. TERUGWINNING VAN VISOLIE, RESP. VISWATER De in sta lla tie is zodanig gekionstrueerd, dat elk blik tijdens de behandeling enkele m alen om gedraaid wordt, waardoor h et uit de visgetreden vocht verwijderd en opgegen wordt. Bij vette vis kau, afhankelijk, de soort en kw aliteit, dikwijls 2 3 pct. olie afgescheiden worden. D it betekent bij een verwerking kg. vis, d.i blikjes à 200 gr., een oliew inst kg. D it kan w eer aan h et produkt worden toegevoegd of voor andere doeleinden gebruikt worden. Het viswater, dat zo rijk is aan eiw it (tot 10 pct.) kan bovendien bijzonder goed tot een bindm iddel worden verwerkt en behoeft dus ook n iet verloren te gaan. HET DROGEN DOOR INFRA-RODE STRALEN In Amerika worden infra-rode stralen reeds verschillende jaren toegepast o.a. voor h et drogen vlees en groente. Een andere fabriek begon in 1943 m et h et drogen stukken gezouten kabeljauw. Men w enste nl. zover in te drogen tot h et voch tgeh alte nog slech ts 43 pct. bedroeg. Bij de natuurlijke droging w as h et slech ts m ogelijk tot een voch tgeh alte 60 pct. of m eer te komen, m aar 'dit was onvoldoende voor export naar warm er klim aat. Door toepassing infra-rode stralen was h et m ogelijk ong kg. vis in de tijd 7,30 uur te drogen. Bij deze m ethod e w as h et echter noodzakelijk h et ontw ijkende vocht door m iddel een luchtstroom te verwijderen om dat h et anders door h et gedroogde produkt w eer zou warden opgenom en. HET BEGIN... M et h et gebruik de infra-roodin stallatie in de praktijk staan we nog slechts aan h et begin een ontw ikkeling der viskonserventechniek. De w etenschap gaat m eer en m eer hand in hand m et de techniek en dit kan de praktijk alleen m aar ten goede komen. A u g. L O Y S C H E E P S B O U W E R CONSTRUCTEUR DE NAVIRES NIEUW BOUW HERSTELLINGEN CONSTRUCTION REPARATIONS WERKPLAATS en BUREEL : Nieuwe W erfkaai, 3, ATELIERS et BUREAUX : N ou veau Quai des C hantiers, 3, OSTENDE P.C.R. : H.R. : Oostende 1187 Bank : Sté Gén. Oost Telefoon : Van Brussel, Oost f f i û e f uity & t ô â e HET KONINKLIJK PAAR BEZOCHT YERSEKE Onze V orstin en haar G em aal w a ren vrijw el de gehele week in Zeeland. Ieder eiland werd bezocht en t werd zo geregeld dat de laatste plaats, die zou worden bezocht, Yerseke zou zijn. H et koninklijke yacht de «Piet Hein» kwam in onze haven rond 6 uur terw ijl de twee oudste prinsesjes per auto uit Den Haag h ierheen kwam en, in afw achting de kom st hunner ouders. Te ongeveer acht uur w as de stoet op de haven. Na de gebruikelijke begroeting door de burgem eester,-het voorstellen de gem eenteraadsleden, h et aanbieden m enigerlei, enz., begaf het gezelschap zich aan boord, verw elkomd door hun beide kinderen en toegeju ich t door de saam gestroom de m e n igte. Na enige ogenblikken werden de touw en gelost en voer h et yacht tussen tw ee rijen gepavoiseerde m osselschepen de haven uit, waarm ee h et eerste bezoek aan Zeeland door de nieuw e K on in gin eindigde. HET NIEUWE OESTERSEIZOEN D it werd officieel op 15 Oogst geopend, m aar de belanghebbenden, in dit geval de exporteurs en de im porteurs, kw am en overeen n iet vóór 15 Septem ber te beginnen. Alleen voor oesters n aar de Belgische kust m ag nu reeds worden verzonden, althans onder bepaalde voorwaarden waar w el de voornaam ste is dat m en zich verbindt voor de kust bestem de oesters n iet in het binnenland te zullen verkopen. In verband m et de seizoensopening kwam en de Ehgelse im porteurs naar hier en confereerden m et de Zeeuwse verzenders. Men kwam overeen n iet eerder dan 15 Septem ber te beginnen. Nog werd nog al w at (som m igen zeggen nog al veel) gesproken over de wijze verzenden. Nog steeds wordt de im port in Engeland centraal geregeld en ook de exporteurs hier konden n iet w erken zoals ze wilden. En dan w as h et n og slechts een groep der Zeeuwse exporteurs, die handelen «mocht» m et de Engelse centrale. D at dit reeds lang wrevel wekte bij de niet-deelhebbenden is duidelijk. We vernem en echter dat ondanks alle gepraat er w el n iet veel zal veranderen, w at w il zeggen dat de «lieve kindertjes» weer aan de bak blijven, terw ijl de anderen h et toekijken hebben. («NOG HOUDT HET SCHRIK LIJK PLEIT VAN DWANG EN VRIJHEID AAN») (TOLLENS). EN NU DE MOSSEL-MISERIE Hierin is nog n iet de m inste verandering, ten goede althans, te bespeuren. t Zijn nog steeds m aar enkelen die zogenaam d geschikte m osselen kunnen leveren. We zeggen m et opzet zogenaam d. W ant w at is n u een m ossel m et 14 kilo visgew icht? Ieder w eet dat h et niet veel is. Trouwens h et bew ijs is er, w ant h et beperkte kwantum, laten we dan m aar zeggen g esch ikte m osselen, is nog ruim voldoende om aan de zeer slappe vraag te voldoen. U it een bericht Bruin isse b lijkt dat daar in de vorige (15) VERKOOP Schrijf- en Rekenmachines Onderhoud en herstelling ter plaatse A- VANDERNOOT Maria Theresiastraat, 16, Tel C.C.P. : R.d.C. Ostende 1187 Banque : Sté Gén. d Ost Banque de Bruxelles, Ost Telephone : N r 217 YERSEKE 26 OOGST 1950 week, 14 tot 19 Oogst, slechts ruim ton m osselen werden afgeleverd. Hierbij gelieve m en te bedenken dat Bruinisser kwekers voor 9C t.h. de gevraagde m osselen leveren. Op andere jaren gingen er om deze tijd w el vierm aal zoveel weg per week. Verder bew ijs voor de onvoldoende kw aliteit der m osselen is v/el n iet te geven dunkt ons. WORDT DAN GEWOON BIJ DE PAKKEN NEERGEZETEN? Allerm inst. Men is m et tweeërlei bezig. Men zoekt en speurt naar betere m osselen en m en zoekt naar middelen om de schadelijke werking de parasiet (M ytilicola Intestinales) (wat een naam voor dat heerschap!) te bestrijden of zo m ogelijk uit te schakelen. Middelen dus op korte VE B blij gou LAi 0 aan. Foli stra GE D sini dt mei ven stai gra wel Hei lange term ijn worden beraamd en overwogen. Maar, en dit geldt dan nog w el h et m eest voor de middelen ter verbetering op korte termijn, het gaat alles zo om slachtig reglementair, dus veel te langzaam. En daarover m en hier (in steeds stijgende mate!) verre tevreden. Het is, ais men er n iet rechtstreeks bij betrokken is, verm akelijk de officiële stukken en li om zendbrieven te lezen. na Zo m aakt eerst de Inspecteur kerl de Visserijen in h et 2de 3de en 5de Urb distrikt bekend dat een strook vrije Jear grond, h et O osteli'k deel de cke-i W addenzee, (bij Delfzijl) tijdelijk is trie) gesloten voor de visserij op mosselen, at oesters en wulken. W aarom? «Ter inventarisatie de voorraad mosselen in de W addenzee, nodig om de moge mon aan lijkheid te OVERWEGEN, dat mosse- Ray len door Zeeuwse vissers zouden mogen worden w eggehaald, om te wor Mbr Klei den doorgeleverd aan h et Aan- eu ten Verkoopkantoor voor m osselen te en : Bergen-op-Zoom». Zoals m en ziet ei 36. wordt overwogen. En dat terw ijl hier 20 vele sdhippers-kwekers hun knechten (ji en afdanken. Overwogen terwijl men zeker en vast veel gegadigden vindt'in 21 kerk B elgië voor een betere mossel dan Mar Zeeland m om enteel verm ag te leveren. ( TE C sch geb vre Mar ï u v Rair WOOJ Hen ter M ar dy Bell 23 Orne k erk mon mon 24

5 Vrijdag 1 Septem ber 1950 HCT NIEUW VISSCH EftffBLAD Æ ts fgeien- : 90 eveom per LVOlwel IE iriei bemid îles) P.!) t te : en en dan elen het tair, ;r e!) men i is,. en K u s t n i e u w s O O S T E N D E m apotheekdienst Zondag 3-9. Dr Jacquet, Blauw K asteelstraat, 26. Tel doktersdienst Zondag 3-9. Dienstdoende gans de ig : apothekers : Piers, W itte Nonnenstraat, 55; Lodrioor, W apenplaats. Nachtdienst 2-9 tot 9-9 : apotheker Lodrioor, W apenplaats. MINIATUURGOLFWEDSTRIJD Op Maandag 4 S eptem ber te 20 u u r g aat de laatste w e d strijd door h e t seizoen op de M iniatuurgolf h et L eopoldpark te Oostende. De w e d strijd is m et bek ers en talrijke m ooie p rijz en b egiftig d en w ordt in één catégorie afgespeeld. In schrijv in g en»orden opgenom en op de golf, iedere dag ran 9 tot 23 uur. LE VIEIL HOMME De cyclus der zom ervertoningen w o rd t Zondag 3 Septem ber besloten m et éen opvoering «Le vieil hom m e», com edie in vier bedrijven Georges de P o rto Riche. De opvoering w o rd t verzekerd door leden de Com édie Française. A ang te 21 TENTENSCHUIMERS Op het stra n d te M ariakerke w erden door schuimers niet m in dan 9 ten te n opengebroken en ta lrijk e voorw erpen o n t vreemd. GERAAMTEN ONTDEKT De funderingsw erken h et nieuw Casino hebben e erst geleid to t de o n td ek k in g oude gedeelten de stadsw allen stad. T hans hebben w erklieden enkele menselijke g eraam ten bovengehaald. Men veronderstelt dat h e t h ier g aat om lijk en soldaten, die bij de b elegering v an de stad sneuvelden en te r p laatse w erden b e graven. V erdere delvingsw erken zullen wellicht nog b elan g rijk e gegevens aan het licht brengen. verloren Bourgignon Josephine, u it V erviers, v e r blijvende Ad. B u y lstraat, 40, v erlo o r een gouden ring, bezet m et paarlen. LANGS ACHTER AANGEREDEN Op de A lfons P ie te rsla an w erd de auto Maes Odile u it B russel, langs achter aangereden door de tram, b estu u rd door Folens H enri, w onende A artsh erto g in n e- 19a. jsse- aymond en Maria Maes, w oont te mo- Qemskerke; Jacques Schoonvaers v. wor- ilbrecht en Marie Gunst, w oont te ca Itene; Marie Cobbaert Gaston t ei hier hten i zeit in dan leveegea luwel v. Cesar en M adeleine Ratwse ïamoudt, w oont te Moere; W illy Maeri uit likte ramt te Moere; Guido Stem gee v. it ze Henri en Renilde Gunst, woont te Stene ; Godelieve Laridon y. André en lerd, ^ 1 rgei e lei- Is de ui te op gelijna GEVRAAGDE ARBEIDSKRACHTEN In de streek : M annen : plaatslagers voor c arro sserie; leerjo n g ens b akker en p asteib ak k er m et of zonder lee rco n tra ct; ven ters in ijsro o m ; foorreiziger. Vrouw en : dienstm eiden (m et logem en t) ; w erkvrouw en (halve dagen) ; opd ien ster in café-fritu re. In het b innenland : M annen : sc h rijn w erkers en tim m erlied en; steenovenarbeid ers; m etselaars; handlangers voor fila tu re. V rouw en : tex tielb ew erk ste rs; huisgezin (zonder kin d eren) voor G roenendael : vrouw kunnende koken, m an alle w erk. In het b in n en lan d : m annen : b u rin eu rs en assend raaiers bekisters. V oor alles zich w enden : K oningstraat, 63, te O ostende; De P a n n e straa t, 13,Veur- SLAGEN V erleye L ucienne, w onende te V orst, legde k lacht n eer tegen W artin M ariette u it H oeilaert wegens lichte gew elddaden. SMAAD AAN DE POLITIE D oor W. W illy, w onende W aterw erk - stra a t, w erd de politie gesm aad.. AUTO BESCHADIGD D em eester Ju lien u it Brugge, legde klacht n eer tegen G ovaert A rsène u it Stene, w egens vrijw illig e beschadiging zijn g eparkeerde wagen. FIETS GESTOLEN Cogghe C am iel, w onende D uivenhokstra a t, m eldde de v erd w ijn in g zijn fiets voor de gevel h et café «Roxy», N ieuw poortsteenw eg. M aandagm orgen w erd de fiets ech ter teruggevonden aan het einde de F rère O rb an straat. WITTE VEST GESTOLEN Een der m uzikanten het o rkest B illen, d a t m om enteel in de C asanova speelt, steld e de v erd w ijn in g v ast zijn w itte v est u it zijn geparkeerde au to in de Lan- g e straat. H et is V ander Steen W illy u it C harleroi. Hr VERLOREN OF.. GESTOLEN B erth o let M arie-josé, w onende te Schaarbeek, verloor h aar geldbeugel in houdende 355 fr. C asteleyn Georges u it de C h ristin a stra a t v erlo o r een k o stb are gouden zegelring m et de in itialen C.G. Savereys M arguerite u it A ssebrouck, v erlo o r een lange gouden slu itsp eld bezet m et diam anten. Burgerlijke Stand GEBOORTEN 22 : Anne Vandermeulen, 59 j. 18 : Rita Boerjan v. Roger en Joanna De M eulenaere, w oont te Middel- Desiderius V antyghem, 76 j. echtg. echtg. Jean Sérafinoff, K oningstr, 62; Mireille D evreese v. André en Adronie Verbrugghe, w oont te Stene; 5de Urbanie Germeys, woont te Stene; Joanna Allaert, 38 j., echtg. Lodevicus?rije Jean Stockx v. Joannes en Irena Ry- V iaene, w oont te Stene. i de ckewaert, w oont te Middelkerke; P a 23 : Rodolf Vandenkerckhove, 63 j. k is trick Vanherreweghe v. Jozef en echtg. Leonia Panesi, Bindictivelaan, elen, Mathildis Brys, Edm. Laponstr., r in- 19 : Anita Jonckheere Ray- 24 : Estella De Cock, 41 j. echtgeeleiifciond en Cecile V an Acker, A. Pietersaan, 128; Nicole M aeckelberghe v. W oestijnestr., scheiden Willy Dumon, K. Van de oge- 11. n Rosa Audenaert, Nieuwpoortstwg, 36. Raphaël Sanders v. Carolus en Germaine Deprez, woont te Klem s- kerke. 21 ; Patrick Deneve v. Marcel en Maria Dewulf, Torhoutstwg, HUWELIJKEN 23 ; Camille Tempère, werkman, en D enise Populier. 26 : François Landrain, elektrieker, en Juliana Lafon, z.b.; Roger Deneve, elektrieker, en G eorgette Lahaye. HUWELIJKSAANKONDIGINGEN Zondag, 27 Oogst : D Aubioul Willy, Laurette Saelens v. André en brouwer, Eeklo, en C laeyssens Marie, iarie Vilain, Hospitaalstr., 4; Colette z.b. H. Hartlaan, 12; Van Tieghem Roger, bediende, Stene, en' Opsomer Jeanne, handelaarster, Nieuwstr., 27; ens v Jerome en Irm a Derinck, K essels Alfons, scheepshersteller, echtgesch. Charlotte Verdoodt, Voorhavenlaan, 86, voorheen te Borgerhout, en Asseloos Marie, z,b., Voorteria Casier, woont te Jabbeke; Ed- havenlaan, 86, voorheen te Borgermtii ly Desmet v. R oland en Alice Van hout; Herkens Henri, beroepsm ilitair, alle -.,, * T. i i n r î r Q Q Î û 'r c c t r 1 o r i T T d o tp r c V v f i T i- mei,n Belleghem, w oont te Oudenburg. Lijndraaiersstr., 1, en H agers Yvonne, naaister, Overvloedstraat, 88; La- Jzige 23 : D aniël V andendriessche v. irei i(j Omer en G eorgette Verkouille, Maria- coere Achiel, m ekanieker, Stene, en pkjp. rerkelaan, 164; Liic Billiouw v. Ray- Larsen G eorgette, z.b. Duivenhokstr.,,t Dond en Edith Coffyn, Metsersstr., 58 32; Candaele Albert, apotheker, Ko- e.. Monique Boucquez v. Marcel en Paula ninginnelaan, 33, en R otsaert Maria Vermeersch, woont te Oudenburg; z.b., 17,1 Gentstr., rtontstr in- 10; VcmiHerprnirninek Vandierendounck len» andf Guy Orban v. Joseph en M artha Ger- Georges, schrijnwerker, Lijndraaier- 'Tafaonpré, Torhoutstwg., 95b. str., 31, en Dupon Georgette, dienstssers 24 : Antoine Vercruysse v. Georgius m eid, Christinastr., 34; Dégrève Jean, Rachel Van Beveren, w oont te kleerm aker, K appellestraat, 60, en Jíamskapelle; Marie Cordier v. Henri Reynders Silvia, echtgesch. v. ig Edouard Blot, Euphr. Beernaertstr., ver n Maria Verleene, E. Ham manstr., 9; r"larv l 41; Rubbregt André, steward, Metserideii, 'rançois Van Leeuwen v. W illem en str 71, en V ansteene Elza, Voorhaien Helena Volcke, w oont te Stene; Anira Wynsberghe v. Constandt en Mar- venlaan, 137. laan ig o: griet Barbaix, O oststraat, ; Raymond Bloes v. Henricus en arle Dehaese, Passöhijnstr., 46; Phi- [ppe Troispont v. André en Thérèse ta u, Koningstr., 48. FEESTELIJKHEDEN Huurt een pick-up met fonoplaten, per dag. per week of per maand. Radio Marlein Christinastraat 85. Oostende. Tel STERFGEVALLEN 18 : Robert D hainaut, 20 j. ongeh. ANDERE GEMEENTEN bewóont te Marcinelle. Rotsaert Pierre, scheepshersteller, 19 Henri R eynders 86 j. echtg. Leopoldville (Belgisch K ongo) en Odula Myny, Steense dijk, 16. H erm ant Sim onne, bediende, O ostende; Min François, drukker, Oostende, 20 : Guillelm us Neirynck, 56 j. chtg. Angèle Bourgeois, Oesterbank- en Verstraete Sim onne, z.b. Middeltraat, 16. kerke; Mylle Marcel, m eesterm eubel- 21 : John Brackx, 6 m aand, Oost- m aker leper, en Sohier M agdalena, zb leper, voorheen te O ostende.' J * b a a t, 69. DRONKEN L. A. u it G istel w erd d ro n k en a a n g e tro f fen langs de openbare weg en te r o n tn u ch te rin g opgesloten. ONDEUGENDE KINDEREN GESNAPT De k in d ere n G ilb ert, M arth a en E velyne Z eebrouck, w onende O ostendse H a a rd str. 28, en L isette D evrie, w onende O ostendse H a a rd s tra a t 26, w erden in het L eopoldp a rk gesn ap t toen ze bloem enperken beschadigden. BOTSINGEN A an de hoek de K e rk stra a t en de O o ststra a t, kw am en de a u to s E asto n Lucien, P ro f. V erco u illie straa t, en H oste-m ax u it H aine S t P ie rre, m et e lk a a r in b o tsin g. L aatstg en o em d e k laagde over p ijn aan de lin k e r schouder. In de H e rtstra a t kw am h e t to t een b o t sing tu ssen de au to s V erscheuren J a cobus u it B everen-l eie en M uylle N o rb e rt u it V o rst. KONCERT OP door de m uziekkapel de Zeem acht, onder leiding onder lu iten a n t H anniken. Programma Bevrijdingsm ars S. Poulain Coriolan-ouverture B eethoven P hi-p hi (fan tasie op de operette) H. C hristiné A rdense Jagers (m ars) A. W ilm et Een n a ch t op de kale berg (sym fon isch gedicht) M. M oussorgsky La Jolie Fille de Perdh (B aryton m r Fray enne) Bizet W apenplaats m ars Jos H anniken Italiaan s Capriccio Tchaikow sky Zeem acht m ars L. G asia Niettwe trommels voor de i Stadsharmonie Z o n d agvoorm iddag greep op h e t C anadaplein, vóór het sta d h u is, een p lechtig h eid p laa ts te r gelegenheid de o v e rh an d i g ing tro m m els, w itte h andschoenen, een g ro te tro m en een d ra a g b a a r k lo k k en spel, aan de ste d elijk e m u ziekharm o n ie. De a u to rite ite n hadden p laats genom en op de tre d e n h e t sta d h u is. W e b e m erk ten d h r S erru ys, burgem eester, S m issaert, beste n d ig afgevaard ig d e, de schepenen V room e en V andendriessche, Feys, v o o rz itte r v an de V rie n d en k rin g d er sta d sh a rm o n ie, V ancraeynest, e re-v o o rzitter h et Beste n d ig M uziekfestival, D evlieger, b e stu u r d er het ste d elijk m uziekconservato riu m en ta lrijk e raad sleden. D oor m eisjes w erd en de ach t nieuw e tro m m els, de g ro te tro m, h e t klokken sp el en een en tw in tig p a a r nieuw e, w itte h andschoen en aan de leden de h arm on ie overhandigd. D aarop w erd door d h r V ancraeynest een k o rte to esp raak gehouden w aarin hij z ijn dank u itsp rak aan de V riendenkring, die de n o dige fondsen had bijeen gekregen v oor deze nieuw e in stru m e n te n, en de v erd ere ste u n de sta d sh a rm o n ie toezegde voor de h e rlevin g O ostende. D aarop w erd h e t n a tio n a al lied uitg evoerd te rw ijl de nieuw e in stru m e n te n g e to e tst w erden bij de u itv o e rin g v an de m arch «O ostende in bloem en» v an to o n d ic h te r A. M ouqué. Deze treffe n d e plechtigh eid w erd besloten m et een défilé.. Groots nachtfeest groeide uit tot een groots succes E r w aren z itp la a tsen te k o rt v o o r h e t n a ch tfee st, dat Z aterdagavond, 26 A ugustu s, in h e t L eo p o ld p ark d oorging, w a n t een h o n d e rd ta l to esch o u w ers d ienden het feest re ch tstaa n d e te volgen. B rengen we v ooraf hulde aan de o n t w erpers h e t décor, w ant door h et geb ru ik schijn w erp ers m et v ersch illen - lic h tk le u r w erd steed s de p assende sfe er geschapen v o o r de dans. Jam m e r evenw el d a t h e t podium w at hoog w as o p g etim m erd w ant op de eerste rangen kon m en zelfs de voeten de d an seresjes n ie t zien! H et p ro g ram m a w as zeker ie ts n a a r «elck w at wils». H et p u b liek w as e ch ter die lan g e reek s n u m m ers n o o it m oe en h e t w as nog eerder m et een zucht ontgoocheling, d at Rose d Ivry en h a a r m erk w aardige school w erd afscheid genom en. Ja, h e t m ag wel nog eens w orden onderlijn d, d at O ostende aan deze jonge, ta le n t volle b a lle td a n se res veel te danken h eeft. De jo n g ste b alletavond h e eft bew ezen dat R ose d Iv ry reed s a ard ig w a t b e re ik t h e eft en d a t h a a r strev en reed s flin k e v ru c h te n afw erp t. H open we d a t eens O ostende een b alletsch o o l zal hebben, die h a a r n aam en faam v e rd er d o o r de w ereld zal k u n n en dragen. V an de voorg esteld e n u m m ers z ijn ons p e rso o n lijk volgende m eest in de sm aak gevallen : R oses of P ic ard y (C h ristia n e ), T ango (R o lan d e), E sp ana C ani (N oëlle), W arschau C oncerto (R ose d Ivry, E liane, G inette, N oëlle en R o lan d e), La M ort du C ygne (W ern a), N o ctu rn e (R ose d Ivry, L a u re tte ), V alse des F le u rs (R ose d Ivry, W ern a, C laudine en N icky). E en b ijzo n d ere v erm eld in g v e rd ie n t echte r zeker de k leine W ern a, die in «La M ort du Cygne» alle h a rte n o n tro erd e en tev ens v eroverde. T o t slo t w ensen we Rose d Iv ry a n d e r m aal geluk m et d it blo em enballet, d a t voor alles een m erk w aard ig e k u n stp re sta tie was. VERDWENEN OF GESTOLEN D oor M archand M arie, E u phr. B eern aertstra a t, 87, w erd m elding gegeven h et v erlies h a a r b ru in lederen geldbeugel, in h o u d en d e 800 fr. Sam an A drienne, u it Den H aag, v erlo o r eveneens een b ruin lederen geldbeugel, in houdende 100 fr. RUZIE EN SLAGEN L. Y vonne, Dr V erhaeghestraat, beklaagde zich w egens h a ar echtgenoot die h a a r en h a ar 1 2 -jarig d o chtertje zou geslagen hebben. L. L eontine, H. B o rgerstraat, legde eveneens k lacht n eer tegen h a ar m an, die h a ar zou geslagen hebben. A n d erzijd s w erd Sacré Alex, u it B russel, op een p ak slagen o n th aald door D. M., K o n in g stra at, 1, V. W illy, K om vest, Brugge en V. G ustaaf uit Gent. VERKOOP VAN OUDE METALEN Twee loten oude m etalen en oude m aterialen worden door h et stadsbestuur, n a aanbesteding, verkocht. D e aanbiedingen zijn ais aan getekende brieven ter post te bestellen ten laatste op Dinsdag, 12 Septem ber H et borderel is verkrijgbaar in het bureel Openbare Werken, Euphr. B eernaertstraat, 47. LEVEREN EN PLAATSEN VAN KRAMEN OP DE MARKT Op Donderdag 14 Septem ber 1950, zal te 11 uur, in h et kabinet dhr burgem eester overgegaan worden tot de opening de aanbesteding be-- treffen de h et in vergunning geven h et recht tot h et leveren en p laatsen kram en op de m arkt (Wapenplein) gedurende de periode gaande 1 October 1950 tot 30 Septem ber Alle inlichtin gen, alsook de voorw aarden betreffende deze aanbesteding,zijn te bekom en op h et bureel h et secretariaat, ten stadhuize. Siedelijke Meisjesberoepsschool TE BEGEVEN PLAATSEN 1. L esgeefster in letterkundige vakken m et 11 lesuren per week. Diplom a letterkundige regentes. 2. L esgeefster in licham elijke opvoeding m et 12 lesuren per week. Bekiw aam heidsdiplom a in licham elijke opvoeding of daarm ee gelijkgesteld. 3. Lesgever of lesgeefster in geschiedenis m et 4 lesuren per week. Diplom a licen tiaat. 4. Lesgever of lesgeefster in licham e lijke opvoeding m et 8 lesuren per week. Diplom a licentiaat. Wedde volgens staatsbarem a. De aanvragen m et de afschriften der dip lom a s alsook de bewijzen burgerdeugd en goed zedelijk gedrag m oeten ingediend worden bij h et Schepencollege voor 7 Septem ber e.k. Voor verdere inlichtingen zich w enden tot de bestuurster der school, m ejuffer Cortvriendt G., Stockholm - str., 6, Oostende. V i s s e r s, (54) koopt AL uw MATERIAAL in UW COÖPERATIEF V V R S O A P Sociale Assistent(e) een schoon beroep ER IS EEN GROOT TE KORT AAN SOCIALE ASSISTENTEN Door de sterke sociale evolutie in de laatste decennia, is er een groot te kort aan sociale assistenten. De uitw egen zi'jn talrijk : 1. afdeling personeelszaken in belangrijke industrieën,, en grootwarenhuizen ; 2. C om m issies Openbare Onderstand; 3. w eldadigheidsinstellingen; 4. kinderrechtbanken en heropvoedingsgestichten; 5. sociale am btenaren in gegenissen; 6 kinderkolonies; 7. gestichten voor zwakke en abnorm ale kinderen; 8. bureel voor beroepsoriëntering; 9 vakverenigingen en m utualiteiten; 10. sanatoria en klinieken; 11. instellingen voor gezinsvergoedingen; 11. diensten voor arbeidsbem iddeling; 12. arbeidstoezicht; 13. beroepsvoogdij ; 14. steunfonds voor werklozen 15. econom aten; 16. enkw estdiensten voor wederopbouw 17. provinciale hygiene-inspectie; 18. nation aal werk voor oud-strijders, invalieden, oorlogsslachtoffers, enz.. Voor m eer inlichtingen nopens de studiën kan m en zich schriftelijk wenden tot h et : R ijksinstituut voor Sociale Studiën, Jan de Bethunelaan, 1, Kortrijk. GELDBESPARING I Werp niet langer Uw geld weg door, in plaats te huren, Uw DIEPTEMETER, ZENDER of GONIOMETER te kopen, kontant of op krediet, S.E.G.E. Elektrische installaties VAN ISEGEMLAAN, 86, Tel (52) Roeiboot met 10 Engelse sea-scouts verdwenen Q e e n u e u u a w i n g m e t C l o - ó t e t i d & e 'z e e - & c c u t & In E ngeland m aakt m en zich o n g eru st over een kleine ro eib o o t m et zeii w aarop M aandag 10 E ngelse sea-scouts w aren in gescheept te K ales. W oensdagavond om 22 u u r w erd langs radio O ostende een b e ric h t do o rg estu u rd aan alle B elgische schip p ers op zee om opsporingen te houden n a a r de verm iste boot. M aandagm orgen was u it K ales een groep O ostendse zeescouts m et een g elijk aard ig e boot afgevaren. Deze groep b ereik te W oensdag veilig O ostende. De leid er de O ostendse zeescouts, E m ile M arien, v erk laard e dat hij te K ales geen E ngelse zeescouts had bem erkt en dat er m ogelijk s verw arrin g in h et spei kon zijn. N aar n ader ingew onnen in lichtin g en b lijk t ech ter dat wel degelijk een groep 10 Engelse zeescouts op zee zou v e r m ist zijn. T ot op heden w aren Belgische vissers of redd in gsdiensten geen geru ststellen d e berichten binnengekom en. 3e Internationaal Geneeskundig Congres V rijd ag n am id d ag 25 A ugustus w erd te O ostende h e t derde In te rn a tio n a a l M edisch C ongres geopend. H et C ongres zal 25 EEN HOOGTEPUNT to t 30 A ugustus zetelen in het T h erm aal In s titu u t. N aast ta lrijk e v o o raan staan d e p e rso n aliteite n volgen afg ev aardgden 38 v ersch illen d e u n iv ersite iten en 12 landen, de w erkzaam heden h et Congres. H et C ongres b eteken t ald u s voor ons lan d voor h et ja a r 1950 op geneeskundig gebied h e t hoogtepunt. N aast ta lrijk e afd elin g en z ijn deze voor cardiologie en voor inw endige geneeskunde de voornaam ste. E r is ook een sectie «koloniale en tro p isch e geneeskunde». EEN ONTVANGST Om 14,30 u u r greep op het S tadhuis een o n tv an g st p laats, aangeboden door d h r B urgem eester en Schepenen, aan d h r Min is te r V olksgezondheid, alsm ede aan het in ric h ten d com ité en de hoge perso nalite ite n w elke de o p enin g szittin g zouden bijw onen. W e bem erken n aast h et voltallig Schepencollege de Drs E sser, C om benale en E. de G reeff. V erd er D r T ravesó, gezant V enezuëla, N ik o laiv itsj, gezant Spanslavië, G raaf de M orales, gezant Spanje, P ro f. M essini, gezant Italië, R id d er P. O u try v e d Ydewalle, gouvern eu r der P ro v in cie W est-v laanderen, G illon, b e sten dig afg evaardigde, De L aet, in specteur-gen eraal h et M inisterie V olksgezondheid. N a een w elkom rede d h r S erruys, bu rgem eester, begaven zich de perso n alite ite n n a a r h e t T herm aal In stitu u t, alw aar om 15,30 u u r de ten to o n ste llin g voor to e gep aste geneeskunde, w elke te r gelegenheid h e t C ongres a ld a ar w ordt gehouden, officieel w erd geopend. DE OPENINGSZITTING Om 16 u u r ging in het G root A u d ito riu m het T h erm aal In s titu u t de A cadem ische o p enin g szittin g door. Na een toespraak d h r S erruys, b u r gem eester en v o o rz itter h e t in ric h ten d com ité, handelde D r A. G raveline, algem een secretaris, over het belang de in te r n atio n ale geneeskundige congressen. Na de daaropvolgende rede d r E sser, p ro fesso r aan de lln iv e rsite it v an L uik en v o o rz itter het w etenschappelijk Com i té h e t C ongres, sp ra k D r de G reeff, p ro fesso r aan de U n iv ersiteit Leuven, de academ ische rede uit. Dr de G reeff h a n delde over het onderw erp «C ultuur en Levensleer». H ij betoogde dat de g eneeskunde de sc h itte ren d ste to ep assin g is de biologie, die ais m en selijk e a ctiv iteit n ie t a fzijd ig kan b lijv en de cu ltu rele en g eestelijk e problem en. De geneeskunde m orgen zal n iet enkel m oeten genezen, m aar de m ens m oeten aanpassen aan n ieu we noodzakelijkheden. D aarom m oet de gen eesheer doordrongen z ijn hum anism e, tem eer daar de biologie de m enselijke veiligheid e rn stig kan verm inderen en bedreigen. Dr de G reeff besloot zijn sc h itte ren de rede m et een oproep to t biologisch h u m anism e. T ijd en s de daaropvolgende dagen w erden door ta lrijk e D rs en P ro fesso ren voord rachten gehouden die op hoog w etenschappelijk peil stonden. H et lile In te rn a tio n a a l M edisch C ongres is een w are p re sta tie gew eest w aarvoor de in ric h te rs en vooral de g ro te bezieler D r G raveline m ogen gefeliciteerd.

6 HET NIEUW VtSSCHERtfBLAD Vrijdag 1 September DE BRADERIJ VAN DE A. PIETERSLAAN EN PET T-PAR1S Op Z ondag 3 Septem ber a.s., te IO uur, g a at de officiële opening door de 9e ja a rm a rk t de H andelaarsb o n d v an de A lfons P ie te rsla an en h et C entrum P e tit P aris. NOG DE HUURDERSCOOPERATIEVE D ank zij de opnam e de oproep voor de stich tin g de huurd erco-o p eratieve te O ostende, is h e t m ogelijk gew eest in een re co rd tijd h e t gew enste a an tal in sc h rijv in gen te verw ezenlijken. H eden w erden in d erd aad 115 in sc h rijv in gen bereikt, zij reeds 15 m eer dan het c ijfe r d a t o o rsp ro n k e lijk was vooropgezet. N ochtans zal voor ied er deze kandi- d aten -h u u rd ers een w oning w orden opgetro k k en. Op Z aterdag eerstkom end w ord t een e e r ste co n tactv erg ad erin g belegd. Op de dagorde kom t voor : B enam ing te geven aan de h u u rd ers- co-operatieve; A anduiden de voorlopige b eheerd ers; D iscussie over h et eerste ontw erp ^ p lan n en (eerste com plex 27 huizen, p alen d aan h e t m o ederhuis W an te). Deze v erg ad erin g g aat door ten stadhui- ze, G em eenteraadszaal, te 14,30 uur. DIEFSTAL VAN FR. In de W erfk aai 3, w erd door onbekenden een d iefstal gepleegd, w aarb ij een som ongeveer fr. en allerhand e voorw erpen o n tvreem d w erden. De eigenares, Sofia W illem s, h eeft k lacht ingediend. BOTSING, O p de V an Iseghem laan h ad een b o tsin g p laats tu ssen de auto, b e stu u rd door L ouis Jam beau, u it B russel, en het gespan, geleid door H ippoliet E y landt, C irk elstraat. H et p aard w erd lich t gekw etst,terw ijl a l les zich bep erkte to t sto ffelijk e schade. MAN ERNSTIG GEKWETST J.M. w erd in zijn w oning e rn stig aan h e t hoofd g ekw etst d o o rd at h ij, in het d u ister tegen een scherp m eubelstuk stoot- De o orzaak d it alles was een d efekt in de elektrische leiding zodat de m an v erp lic h t w as zich in het d o nker te v erhelpen. H ij had er m eteen genoeg en tele fo n eerd e n a a r dé sp ecialist ele k trie k er : A. LALOY MAQUET, 18, K o n in k lijk e stra a t, O ostende. T elefoon DE LAATSTE DAG VAN HET GENEESKUNDIG CONGRES V ijf en tw in tig u iteenzettin g en w erden nog gehouden tijd e n s de la a tste dag h e t In te rn a tio n a a l C ongres voor G eneeskunde te O ostende. G eneesheren u it Zuid-Slavie, N ederland, F ra n k rijk, Spanje, Italië en G root B rit- tan n ië cn v it ons land kw am en aan het Wp ro f.j. Jongbloed, de G eneeskundige fa k u lte it aan de U n iv ersiteit U trech t, g af een v o o rd racht over de w erking z ijn m echanisch h a rt- en longstelsel. De congresleden w erden dan te B rugge o n tv an g en op het S tadhuis, w aarn a ze zich n a a r R ijsel begaven. D aar bezochten ze de u n iv ersite it en de an d ere geneeskundige cen tra.,, Op de t e r u g r e i s w e r d e e n b e z o e k g e b r a c h t a a n d e I J z e r s t r e e k. D aarm ede is het Congres achter de rug s T E D E L I J K E V I S S E R IJ S C H O O L SCHIPPERSSTRAAT, 35 HEROPENING M aandag, 11 Septem ber 1950 (441) SCHOOL VOOR BESTUURSWETENSCHAPPEN POLITIE EN TECHNIEK De bestuurscom m issie h eeft h et in zicht in de loop de tweede h elft de m aand October de lessen te laten aangen h et le jaar in de vier afdelingen adm inistratieve afdeling, politieleergangen, kursussen voor tekenaar-technicus en toeziener- technicus. De belanghebbenden die deze lessen w en sen te volgen worden verzocht zich zo spoedig m ogelijk te laten in schrijven ten einde aan de bestuurscom m issie toe te laten tijdig de nodi- I ge schikkingen te nem en. Het inschrijvingsrecht bedraagt 150 fr. De leerlingen dienen zich te w enden tot de secretaris de school, ten stadhuize, le bureel b., alwaar tevens verdere in lichtin gen worden verstrekt. Paketbotendienst Oostende-Dover Van Oostende naar Dover : afvaarten te 10 uur en 14,30 uur. Van Dover naar Oostende : afvaarten te 12,20 uur en 16,50 uur. NACHTDIENST Tot 10 Septem ber 1950, wordt een speciale dienst ingericht in de n ach t Zaterdag op Zondag uit Oostende naar Dover en in de n ach t Vrijdag op Zaterdag uit Dover naar Oostende. Vertrek uit Dover te 1,20 uur. Vertrek uit O ostende te 0,30 uur. VERVOER VAN AUTO S Auto s worden vervoerd m et de gewone passagiersboten evenals m et de «Car-Ferry» waar de afvaarten ais volgt vastgesteld werden : uit O ostende te 11 uur op Zon-,Dins- en Vrijdagen; uit Dover te 13,30 uur op Maan-, W oens- en Zaterdagen. Bai met Modeshow 26 OOGST IN DE ZAAL MANITOBA, INGERICHT DOOR DE ZEEJEUGD H et feest, d a t verleden Z aterd ag p laa ts greep in de zaal M anitoba, w erd een ech t succes voor zijn in ric h ters, de w elbekende jo n g e vereniging, Z eejeugd O ostende. D it w as wel zeker in een g ro te m ate te d anken aan de zo p rach tv o lle m edew erking een drietal der m eest vo oraanstaande h u i zen u it de K apellestraat, m et naam : de m eester-pelsenm aker A lbert, C outure Renova en ju w elier T erneux. De m odeshow, die zij h et publiek aanboden, was een w a re bekorin g voor het oog. Een p ra ch t pelsen, m an tels en juw elen, voorgesteld door een sch aar glim lachende jonge m ann equins. De jo n g eren in teresseerd en zich m isschien m eer voor deze jo n g e dam es m aar ja, zo was iedereen tev reden. Mogen we onze lezers er aan h e rin n eren, d a t de o p b rengst d it feest ten voordele is de O ostendse jeugd. Zeejeugd O ostende h eeft im m ers to t doei de gezonde o n tw ik keling de jo n g eren, door h et aan leren de g ro n d p rin cip es Z eevaartk u n d e en de genoegens de w atersp o rt. Zeejeugd O ostende doet een oproep aan al de jo n g en s en m eisjes, die belang stellen in de zee, opdat zij bij h a ar zouden a anslu iten. H et se c re taria at, C h ristin a stra at, 115, sta a t te h u n n er beschikking voor alle verdere in lichtingen. DE UITRUSTING VAN ONZE OOSTENDSE POLITIE De «K oningin der Badsteden» kan heu s n iet fier zijn op de vervoerm iddelen, w aarover h aar politiekom m is- sarissen beschikken ais zij zich ergens heen m oeten begeven om er een onderzoek te leiden. De dienstdoende kom m issaris kan eerst eens bellen naar de pom piers om te vragen of de lastw agen w el vrij is. D an kan hij w achten tot de w agen verschijnt, waardoor reeds een h ele tijd verloren gaat, w el te verstaan zo de w agen beschikbaar is, of ais geen andere dienst de kam ion- n ette in gebruik heeft... Zo kon m en onlangs zien hoe een politiekom m issaris noodgedw ongen een koets n em en m oest om zich ergens h een te begeven, w aar zijn p lich ten hem dringend riepen. t W as n et een toerist, die de beziensw aardigheden ging bekijken. D it alles zal er natuurlijk n iet toe bijdragen h e t reeds zo geringe prestige onze politie te verhogen. W anneer krijgt de p olitie een jeep en de dienstdoende kom m issaris een m oto m et side-car? Of m oeten die «m iddeleeuwse» toestand en blijven duren? Blankenberge In het vooruitzicht de Peter Benoit herdenking Van M aart 1951 af zullen de herdenkingsfeesten de vijftigste verjaardag h et overlijden Peter Benoit gevierd worden. Het w as op 8 Maart 1901 dat de beroemde Vlaam se toondichter de ogen voor im mer sloot. De gem eentebesturen Antwerpen en Harelbeke, h et «Peter Benoit- fods», de grote V laam se kulturele organisaties en de Vlaam se uitzendingen h et N.I.R. zullen hun krachten verenigen om 1951 een groot jaar, gewijd aan Peter Benoit, te m a ken. We vernem en dat h et N.I.R. drie grote werken zal uitvoeren de m eester. De V laam se koren h et N.I.R. in sam enw erking m et liefhebbersverenigingen, en m et de m edewerking V laam se en Nederlandse solisten, zullen, onder de leiding Leonce Gras, op 3 Juni te G ent «De P acificatie Gent» ten gehore brengen. «De S chelde» zal worden uitgevoerd in de Beurs te Antwerpen, w aarschijnlijk op 21 Juli, terwijl Brussel op 11 November de gelegenheid zal krijgen «De Oorlog» te beluisteren. Op Zondag 20 Mei zal h et sym fonisch orkest, onder leiding Daan Sternefeld een koncert geven, gewijd aan werken leerlingen Benoit. De Vlaam se koren, leiding Jan Bouwel, zullen een reeks uitvoeringen brengen m inder gekende lyrische werken. In een reeks program m a s kamermuziek, d at op 28 Maart zal aangen, worden pianostukken en andere w erkjes ten gehore gebracht. Bovendien zullen de V laam se uitzendingen op 11 Juli een groot zang- program m a brengen in sam enw erking m et de gew estelijke zenders Antwerpen, Gent, H asselt en Kortrijk. Dit zal uitsluitend gewijd zijn aan volksliederen Peter Benoit. Verder zal h et N.I.R. lijn u itzen dingen geven verschillende uitvoeringen, die zullen gegeven worden in h et V laam se land. Vermelden we vooreerst «De Ru- bens-cantate», op 10 M aart te A ntw erpen uitgevoerd door h et Cecilia- koor Lode De Vocht. D an «De kleine Mis», uitgezonden u it de St. Pieter en Paulkerk te Antwerpen, h et «Dram a Christi» overgenom en uit de St. Joriskerk. T enslotte de kinder- k antate «De wereld in» die zal uitge- voerd worden te H arelbeke door 800 kinderen. Een volk dat zijn G roten eert is een groot volk! Nieuwbouw en Herstelling VAN Houten Schepen an EH Eugène YAN LOO en Zoon WERFKAAI 11 ZEEBRUGGE (48) HUWELIJK W e vernem en dat op Z aterdag 2 S eptem ber, h e t h u w elijk ingezegend w o rd t Mej. M arcelle D echaene m et M ijn h eer P a u l De M unck, do k ter in de geneeskunde. A an het jo n g e p a a r en h u n fa m ilie onze h a rte lijk e g elukw ensen. B R U N E T & C ' Tel Telegr. «Compas» O O S T E N D E Zeevisgroothandel SPECIALITEITEN VERSE, GEZOUTEN en BEVROREN HARINC (2) FONTEI NIERSDIENST In de w eek 2 to t 9 S eptem b er w o rd t de fo n te in ie rsd ie n st verzekerd door fo n tei- n ie r B oute F lorim ond, C onsciencestraat 45. BURGERLIJKE STAND G eboorten : V annieuw enhuyse M are v. A ndreas en V anroose M agdalena (U itker- ke) ; V an Hecke C orinne v. R aym ond en Servaes M arie, Van M ullem str. 33; C oppens R ita v. R oger en D ufour Sim onne (lep er) ; D epecker E gidius v. M aurice en V igneron R enée, H o u th u lststr. 17; Lagae R ené v. Louis en De Sm edt M arie, V anderstichelen- s tr. 15; De Z u tte r A lexander v. A ndré en P o p elier H élène (U itkerke) ; Ackx M iriam v. R ené en B onny M arie-louise, K em m elb e rg str. 51; F aict R oland v. H u b ert en V an H ecke C lara (V lissegem ) ; H im pe Suzanne, V'. L ouis en D evrieze Ivonne (Z uienkerke) ; B eirens P a tric ia v. C harles en Oden Oliva (Z eebrugge) ; D ecoster M arie-t hérèse v. Leo en H u y s G abriella (U itkerke) ; Devinck R ita v. Jero m e en De B ru y cker E uphrasie (U itk erk e) ; Roels P ie rre v. Jero m e en L am po M auricette (Lissew ege) ; N eyts M agda v. M aurits en Jacobs Jo an n a (L issew ege) ; W ard enier D aniël v. M aurice en V andew alle R achel (Z eeb ru g g e); Van Dae- le Je n n y v. A lbert en De B usschere Sim onne (K lem skerke) ; D em eyere D ora v. Ro- m aan en der K inderen A nna, Van M a e rla n tstr, 92; De G roote D iane v. P aul en H illew aert Lea (Z eebrugge) ; V anm as- senhove P ie rre v. K arel en B ulrinck E lvira, V laam se s tra a t 15; V erstraete D irk v. C am iel en C roes M aria (Z uienkerke) ; Oc- kier G ilberta v. René en V lam inck G eorg e tte (Z eebrugge). S terfg ev allen : G ovaert Irène, 73 jr, wwe C ordy Jo an n es (K nokke) ; V anobost E d m ond 49 jr, echtg. D erudder M arie-t hérèse (R onse) ; D epiere M arie, 77 jr, wwe Lou- w agie P ie rre, O n tm ijn e rsstr. 61; R osiers Alice, 72 jr, wwe V aernew ijck M aurice (G ent). A fkondigingen : A m andels Jacob, m e taa lb ew e rk e r (U itkerke) en B eyaert Gilberte, b ed iend e; L angenberg A drianus, in g enieur (T erh eyden ) en E erebout P aula, fro e b e lju ffe r. H uw elijken : De R uyver Jozef, apo th e ker en T hésin Julienne. DE NIEUWE ZWEMKOM N aar we uit geloofw aardige bron hebben v ern o m en, b e staat er veel k ans, d a t in de kom ende m aanden de bouw een open zw em kom, lan g s de havengeul op de g ro n d e n w a ar v ro eger de golf p u ttin g green was, zou w orden aangevat. W e v ern am en d a t in h e t v o o ru itzich t v an deze v erw ezenlijk in g een a fv aard ig in g h e t g e m een tebestu u r, b estaande u it de hh. B u rg em eester D evriendt, Schepen Van A udenaerde en Van W ynsberghe, b e stu u r der d er technische diensten, m et d h r Ingen ie u r De M eulenaere en bouw kundige P lisn ie r D insdag n a a r A alst tro k k en om de a ld a a r m o d ern in g erich te zw em kom te b e zichtigen, ten eind e alle n u ttig e m ogelijkheden te b estu d eren. V oor de o n tw ikkeling de zw em sp o rt in h e t algem een en de bloei de B lankenbergse zw em verenig in g in h e t b ijzonder, d ru k k en we de hoop u it, dat deze bouw spoedig een w erk elijk heid m oge w orden. W e m enen dan ook, dat in v o o rk o m en d geval, de B lankenbergse zw em vereniging de in ric h tin g der k am p io en sch appen zou beogen voor kom end ja a r. DUIVEN UITSLAG EN Sam enspel U itkerke B lankenberge. Lo kaal W eduw e T alloen. A rras m et 214 dol Ai ven : 1. Ta vern ier F ra n s; 2. Govaert Jan 3. L apin L eon; 4. B raet Ju le s; 5. De Me«te r H ecto r; 6. Van Hecke C h arles; 7. Rau m an t M ichel; 8. T av ern ier F ra n s; 9. Tau R o b e rt; 10. P lancke C y riel; 1 1. idem 1 2. T av ern ier F ra n s; 13. T an t Robert; 1. V anden B erghe P ie rre ; 15. Van Anden aerde A im é; 16. De S m idt E m iel; 17. la e rt T féo ; 18. De Sm idt E m iel; 19. Ver lin de G u staaf; 20. De M eulenaere Leopold, M aatschappij «De V rededuif». Arru m et 195 duiven : 1. M eyers Camiel; T anghe A u g u st; 3. H erm an Edward; J, S trag ier C am iel; 5. Goossens Pierre; {, 6. Claeys C arlos; 7. F ry n s P ie rre ; 8. Goossens P ie rre ; 9. P lancke C y riel; 10. Van A udenaerde L ouis; 11. T isb aert Medard; 12. M onbalieu P ro sp er; 13. Stubbe Julien; 14. G ovaert J a n ; 15. S tubbe Julien; 1(, F ry n s P ie rre ; 17. P lancke C yriel; 18. Be. d e rt G aston; 19. H a u tk iet L ivin; 20. Plan, cke Cyriel. Al DE TENTOONSTELLING VAN DE WEST-VLAAMSE KUNSTKRING W ij kunnen h e t een verheugend feit noem en dat, na de geslaagde tentoonstellin g onze B lankenbergse schilders, k u n stliefh eb b ers th a n s de gelegenheli gekregen hebben eens n a d er kennis te ma. ken m et de w erken de leden W estvlaam se K u n stk rin g, die thans hg w erken ten to o n ste llen in de zaal «La Ba. nane Royale» op de Zeedijk. Im m ers, w aar de g ro te m assa ona bevolking o n v erschillig sta a t ten opziclik onze k u n ste n aa rs, h ebben deze er goed! aan gedaan zelf n aar de bevolking te gaai H et is te n slo tte n ie t de schuld m assa, dat zij zo ver onze kunstt n a ars en hun k u n st is verw ijderd, maa g ro telijk s is deze schuld te zoeken in hd gebrek aan opvoeding op kunstgebied. Voor onze k u n ste n aars lig t h ier nog een grod w erk terrein open en de Westvlaami K u n stk rin g m ag zich de eer opeisen de e«ste stap in deze rich tin g te hebben gr daan. Deze eerste ten to o n ste llin g te Blanken berge b ied t ons dan ook een mooie ver. scheidenheid degelijk w erk, waardooi de bezoeker m eteen gelegenheid krijgt m der kennis te m aken m et h et w erk be- lo ftevolle jo n g eren en reeds gekende oude ren. FEESTELIJKHEDEN ZATERDAG 2 SEPT. : te 20 u u r : Kiosl K erk p laats : k u n stconcert door de Kon H arm onie «Le C ercle M usical», Braine FAI. leud. ZONDAG 3 SEPT. : te 11 uur, kiosk Zee dijk, concert door de Kon. Harm onie «Li Cercle Musical» uit B raine l Alleud. Te 15 u u r : zelfde kiosk, concert door 4 F an fare «De V erbroedering», u it Thulin, DINSDAG 5 SEPT. : te 20,30 u u r ; kiosl S tatio n p lein, concert door de Harmonie dt St Leo Boy-Scouts u it Brugge. WOENSDAG 6 SEPT. : te 20,30 uur, o; de G rote M arkt, V olksbal. ZATERDAG 9 SEPT. : Bevrijdingsfee» te n : te 14 u u r, G rote ja a rlijk se wielrei nersko ers voor beroepsrenners. Te 20,30 u u r : T aptoe door de Hannoni «De St Leo Boyscouts» u it Brugge. Te 21,30 u u r : G root vuurw erk op kg stra n d (O ostkant). Te 20 u u r : G root ja a rlijk s bevrijdings bai in de feestzaal T halia. De bloemenstoet brach de apotheose het seizoen dn K.V.CS.O. Toneelvereniging B innenkort zal deze toneelvereniging weer w al steken m et haar W intervertoningen. Steeds werd er gestreefd om aldoor m aar beter werk te leveren, waardoor de kring in stijgende sym pathie h et publiek kon verwerven. Ook voor h et aanstaande toneel- seizoen werd een uiterst verzorgd program m a sam engesteld. Om dit program m a te verw ezenlijken beschikt het KVGO-Toneel over een schaar beproefde spelers, bekroonden en laureaten (waarbij zich steeds nieuw e elem enten komen voegen), die voldoen aan elke vereiste bekwaam heid en kennis, en tevens een waarborg bieden voor de degelijkheid de opvoeringen. De volgende stukken zullen op de hiernaverm elde data, telkens om 20 uur, in de K oninklijke Schouwburg, opgevoerd worden Zaterdag, 4 November 1950 : «En Jacob diende», blijspel in 3 bedrijven, door Christiei! Bom m el-kouw en Henk Bakker. Zaterdag, 13 Januari 1951 : «Diefstal in t Kasteel», een dorpsgebeurte- nis in drie bedreven, door Jan Frabricius. Zaterdag, 17 M aart 1951 : «Censuur- geheim en», com edie in 3 bedrijven, door A. den Hertog. De abonnem entsprijs voor deze 3 vertoningen werd vastgesteld op 100 fr. per persoon. Op de volgende dagen, zult U in h et lokaal «Hotei Royal Nord», W apenp laats, de gelegenheid hebben Uw abonnem enten te kom en afh alen en ze te la ten num m eren. Zitdagen ; Zondag, 3 Septem ber 10 tot 13 uur; M aandag 4 Septem ber 18 to t 21 uur. De ondervoorzitster, m evrouw L. R aekelboom dringt er op aan d a t de abonné s zich zouden aanm elden op een deze 2 zitdagen, daar zij anders n iet kan garanderen d at dezelfde p laatsen h et vorig jaar zullen behouden blijven. Indien er nadien n og p laatsen over zijn, dan kan m en daarvoor abonnem enten bekom en bij de leden de vereniging en bij m evrouw L. R aekelboom, Edm ond L aponstraat, 41. Wij hopen binnenkort in de gelegenheid te zullen zijn een bondige bespreking te geven over de op te voeren stukken. DE STOET GING ONDER REUZEN BELANGSTELLING UIT E lk ja a r w o rd t de A u g u stusm aand te B lan k enberg e op p rach tig e w ijze beslo ten m et de bloem enstoet. W aar op andere ja ren voor deze Z ondag steeds een m assa- o p k o m st w erd geboekt, w erden d it ja a r alle voorgaande reko rds gebroken. T er geleg enheid h e t fo lk lo ristisc h feest kon reeds w orden opgem erkt, dat de sto e t Z ondag een succes ging w orden. Im m ers m en kon Z aterd agavond op de koppen de aanw ezigen lopen, die h e t ru im e te rra s de m oderne b ad in stellin gen vulde. Deze e erste uitg ave is dan ook u itgegroeid to t een geslaagde p ro efn em in g w aarm ede toekom end ja a r opnieuw zal w orden a an geknoopt. EEN VERHEUGENDE VASTSTELLING W ij k u n n en h e t zeker een v erheugend fe it noem en, dat, sin d s de b evrijd in g, v an ja a r to t ja a r de deelnam e v an afzo n d e rlijk e n g ro eit. D it ja a r sta p te n n ie t m in d er dan 98 afzo n d e rlijk en op, die allen w edijverden om het m ooiste aan onze bloem en sto e t te schenken, te rw ijl tev ens een v ie rta l m ooi v ersierd e w agens de p ra ch t v an de sto e t verhoogden. W at de groepen b e tre ft verd ienen allen een b ijzo n d er w oord lo f voor h u n frish e id kos- tu m es, h u n o n b erisp elijk e orde en tu c h t evenals de g ro te k leu renschak erin g en, die w a arlijk een w ellust w erden voor het oog. N adat deze u ite rst geslaagde sto et langs de Z eedijk en door de sta d was g etrokken, w erden door de groepen op de M arkt dansen u itgevoerd. De ju ry b estaande u it Me- ju ffe r De M eulenaere, g em een teraadslid, de hh. G uillaum e V an Hecke en Achiel Sengier,, ku nstsch ild ers en R aym ond Lero y, te k e n le ra a r, sto n d en dan ook voor een zw are en kiese taak. H et w as ten slo tte de m ooie groep «The Scotch G uards» u it K ortrijk, die m et de eerste p rijs g ing lopen. V ernoem en we eveneens de groepen «Les M asques de M alm edy» en «H et h u w elijk P o l en Louise» u it B redene, die de lachspieren der toeschouw ers deden tr illen. DE UITSLAG GROEPEN 1. «The Royal Scotch G uards» u it K ortrijk, 77 p u n ten op 80; 2. «B retoenen in de O ogst» u it M echelen 76,5; 3. «H et h u w elijk Pol en Louise» B redene 65,5; 4. «Balletg ro ep de Toekom st» M esen, 60; 5. «Lief- deparade», M enen, 57,5; 6. «Een n a ch t in V enetië», L okeren, 53,5. GROEPEN BUITEN WEDSTRIJD «De P ie rro ts en P ie rretten» uit Wavti Cl «W avre sans C hagrin»; «P ierro ts en Pierri NI ten» ; «De C hinéis Fosse»; «De Ardea! se O ntw aking»; «De M askers Mali dy»; «De S teltenlop ers Merchtem», BEBLOEMDE WAGENS 1. «De Zwaan», 40 p u n ten op 40; 2. «BÍ«m enauto» D enderm onde, 35; 3. «Zeilschi je in h et Zwin» 34; 4. «R otstuin» 32. OOK DE KLEINTJES WAREN VOLDAAN VAN HUN DEELNAME AAN DE BLOEMENSTOET W aar de p rijsu itre ik in g voor de gr» pen Z ondagnam iddag p laa ts had in raad szaal h e t S tadhuis, kwam en Du dagm orgen de afzo n d e rlijk en aan de beui D oor Schepen N aessens w erd een dani w oord uitgesproken, w aarn a m ooie stukki speelgoed aan h e t jo n g e v o lk je werden iii g ereik t. A llen tro k k en dan ook voldai huisw aarts. De u itslag : AFZONDERLIJKEN 1. «M anon l Escaut» 38,5 punten op 4 2. «T iroolse geluksfee» 36,5; 3. «Roma tisch koppel»; 4. «De K uikentjes», «Aut stop», «M exikaan en knech t» ; 7. «Fabit v ader Fabiola», «Indiaan te Paard»; «N orm andië»; «De orgeldraaier». GROEPEN 1. «De IJslan dvaarders» 38 punten op 4 2. «De 4 viooltjes» 36; 3. «The Farwes «Oh, w at is zij schoon, m ijn Bretagne»; «H uw elijk m et geluksfee»; 6. «Holland bo ertjes en boerinnetjes». NIEUWBOUW & HERSTELLING VAN Houten schepen ^ u C iu b U a ea m ci âc Zaum WERFKAAI, 21 ZEEBRUGGE (288) TEL I

7 1950 e. 14 dut 't Jan Mee. Ran i. Tat idem rt uden. Muy. Vet- opoli Ainu Lei; rd; re; Goos- ' Van edard; lulien: i; if. 18. Be-. Plan. DE * Jl d feit onstel. ers, ái enheid te ma. an de. hui a Ha. n on» pzichte :r goal e gaa, n dea eunste maai in hj i. Voe: i groot laami de eet- :n anken ï ver- ardooi jgt ín an be- ; oude Kiosl Kon ie l A! ik Zee lie «li loor 4 hulia : kiosl mie di iur, op gsfeee 'ielre* rmoni op hu i dings Vrijdag 1 Septem ber 1950 HET NIEUW VISSCHERIJBLAD N ieuw poort a p o t h e e k d i e n s t Voor Zondag 3 S eptem ber : A potheek Amery, K erk straat. Open 9 to t 12 en 16 to t 18 uur. burgerlijke stand Geboorten : Goens A ndré v. K am iel on Gombert A lice; G hyllebert W illy v. A ndré en Dekeyser M adeleine; B endels R oland v. Georges en B ruloot M aria. de openbare ver lic h tin g Door de N.V. Gazelec zal overgegaan worden to t de u itb re id in g en v e rsterk in g de openbare v e rlich tin g onze stad. Een 18-tal reeds b estaande gew one lam pen, zullen vergen w orden door lam pen het type dat reeds op de Kaai is aangeb r a e h t. V erder zullen een 12-tal nieuw e lampen g eplaatst w orden, zodat e r w eer toch wat v erbetering zal kom en in de v e r lichting der stad. DUIVENU lltslagen Uitslagen 27 A ugustus 1950 bij de duivenmaatschappij «E erlijk m oet V ooruit», gevestigd bij V. B orret, L angestraat. Arras : oude duiven, 61 duiven. Los te 12,33 uur. E erste d u if te 13.46,29 u ur, la a t ste duif te uur. 1. Cools O.; 2. M ercy A lbert ;3. Legein M.; 4. Bots R.; 5. Ju n g b lu th A.; 6. V erreycken A.; 7. R iecherts L.; 8. V erreycken A.; 9. Legein Aug.; 10. B ots R. Arras : jonge duiven : 57 duiven. G e lost te 12,33 u u r. E erste d u if te u. Laatste d u if te uur. 1. Beschuyt D.; 2. G eryl A.; 3. P u y stiens J; 4. Maesen A.; 5. Ju n g b lu th A.; 6. Cools O.; 7. Byloo P.; 8. B yloo P.; 9. R iecherts L.; 10. Ju n g b lu th K. KAAI-KERMIS 1950 Ingericht door de bewoners der kaai en om geving en m et de m edewerking het stadsbestuur. ZATERDAG 2 SEPTEMBER : om 17 uur : opening der kermis; Eier- koers Voor iedereen; speciale prijs voor vissers in beroepskledij. (Zie bijzonder program m a). ZONDAG 3 SEPTEMBER : om 15 uur : wandelkoncert, optocht en folkloristische dansen door de Gilles der Zee uit Oostende, m et m edewerking de Nieuwpoortse reuzen. MAANDAG 4 SEPTEMBER : om 9,30 uur in de parochiale kerk : dienst voor de overleden vissers en kaaiwerkers; om 16 uur : velokoers voor alle beginnelingen. (Zie bijzonder program m a) ; om 19 uur : wandelkoncert door de K oninklijke Philharm onie m et fakkeltocht; om 22 uur : prachtig vuurwerk. Voor de eerste m aal aan de kust uitslingeren vliegende schotels. DINSDAG 5 SEPTEMBER : sluiting der kermis. Om 17 uur : zakloping voor vrouwen, volksspelen; om 19 uur : wandelkoncert door de Koninklijke Fanfaren m et fakkeltocht. Gedurende de kerm isdagen doorlopend radio-koncert. De verkeersbelasting in Nederland en België VRIJSTELLING VAN 1 SEPTEMBER AF UITGEBREID TOT ALLE MOTORVOERTUIGEN F u ' T.-V ': /. j p Een onlangs tu ssen België en N ederland gesloten overeenkom st b epaalt, d a t 1 S eptem ber 1950 af, v rijste llin g w o rd t v e r leend de N ederlandse m o to rrijtu ig e n b elastin g voor de in B elgië ingeschreven voertuigen, die in N ederland geb ru ik t w o r den, en de B elgische v erk eersb elastin g voor de in N ederland ingeschreven m o to r voertuigen die in België w orden gebruikt. De v rijste llin g welke, k ra ch ten s de in 1948 afgesloten overeenkom st, slechts v e r leend w erd in zekere gevallen, is dus u itgebreid to t alle m otorvoertuigen. De v roeger gestelde voorw aarden aan g aan d e de a ard h e t vervoer vervallen. W A A R H E E N D E Z E W E E K? hl :ijd W aver i e r r; Lrdeii Mai» ;m». «BIn ilschi, EN AME r e gri in n Din i ben dani s tu k k i len iii moldan op 4 Roma «Aut Fabie rd»; op 4 irwes ;ne»; illand NG Ifl O O S T E N D E CINEMA S CINEMA S CAMEO : «DE DOCHTER VAN DE SULTAN» m et Ann Corio en Charles Butterworth. In aanvulling «SERGEANT MULLIGAN». K.N.T. NOVA : «KLEIN HOFCONCERT» in Agfacolor, m et Elfie M ayerhofer. K.T. FORUM : «TROIS GARÇONS, UNE FILLE» m et Suzy Garrier en Jean Marchai. K.T. RIALTO : «GAGLIOSTRO» m et' Or- son W elles en Nancy Guild. K.T. CORSO : «OH; YOU BEAUTIFUL DOLL» m et June Haver en Mark Steve. In technicolor. K.T. RIO : «AVENTURE SUR LE BIANCA» met Roddy Me Dowall en Elena Verdugo. K.T. ROXY : «LE MAITRE DE LASSIE» met Edmond Gwenn en Janet Leigh. In technicolor. K.T. PALACE : «LADY PAN AME» m et Louis Jouvet en Suzy Delair. K.N.T. N I E U W P O O R T CINEMA S NOVA : V rijdag to t Z ondag : «EEN ONGELOOFLIJK VERHAAL» m et B a r b ara H ale en Bobby D riscoll. M aandag en D insdag : «HIER KOMEN DE ZEELIEDEN» m et V ictor Mc L aglen en B innie B arnes. CENTURY : V rjdag to t Z ondag : «AB BOTT EN COSTELLO IN AFRIKA». B ij- film. M aandag en D insdag : «GEEN ORCHI DEEËN VOOR MISS BLANDISH» m et Jack L arne, H ugh Mc D erm o tt en L inda T ravers. B L A N K E N B E R G E CINEMA S CASINO : MELODY TIME» COLISEE : «EDISON, DE MAN» PALLADIUM : «LA PETITE CHOCOLA TIERE». COLISEE : «TERUGKEER VAN OKTO BER» PALLADIUM : «FEERIE A MEXICO». CASINO : «TULSA» HEIST C UNE M A S PALACE : «DE LAATSTE AANVAL» m et G eorge R a ft en M arie W indsor. K.T. PALACE : «DE MUITERS» m et Jo h n H aii, Adèle Jerg en s en G eorge Reeves. K.T. AANDACHT : V an 1 S eptem ber af beginnen de vo orstellingen om 20,30 u u r in p laa ts om 20,45 uur. SCHEEPS BOUWWERVEN REDERIJ J.DENYE 1, NIEUWE WERFKAAI, G esticht in 1830 T elefoon H.R f i f e n.. Â ï : ç. ÿ ü M G especialiseerd in h et bouwen houten m otor- vissersvaartuigen. Alle slag herstellingen. Op helling h alen tot 125 BRT. Deskundige dienst. Scheepsbenodigdheden Ontwerpers de m odernisering der B elgische en Franse vissersvloot. REFERENTIES : O ostende Zeebrugge Nieuwpoort Lorient C oncarneau Ile de G roix G revelingen. S Spoedige bediening. O Verzorgd werk. m tiiiijii efvd&om R o 0 S E P.V.B.A. VISMIJN OOSTFNDE TEL (privé) (18) H.R. 215 ALLE SOORTEN ZEEVIS INVOER UITVOER llllllllllllllllllllllllltü lillllin illlllllllllh If f Z eebrugge BURGERLIJKE STAND G eboorten : B eirens P a tric ia, E ienesluis- stra a t. O v erlijd en : De V liegher A dolf, echtg. I r m a M eseure. BALLON WEDSTRIJD Z o n d agvoorm iddag vond op de Z eedijk een kosteloze ballon w e d strijd p laats, ingeric h t door h e t p la a tselijk F eestco m iteit. In to ta a l w aren er 279 d eelnem ers opgekom en, w aaro n d er h e t m erendeel d er k in d ere n B asten aken. De w ind woei lic h tje s u it zuid w estelijk e ric h tin g en d reef de h o n d e r den b a llo n n e tjes in de ric h tin g v a n H ollan d. De e erste k a a rt, die teru g g ezo n d en w erd, w as één u it K nokke. De u itsla g deze b a llo n w e d strijd zal la te r m eergedeeld w orden. Zomerse genoegens te Zeebrugge (VERVOLG VAN VORIGE W EEK) B enevens h e t «stelnet»,, w o rd t e r dan ook nog h e t zogezegde «w arnet» g ebru ik t, w aarin de vis v erw ard g e raa k t in k leine «beurzen», die aan w eersk an ten v an h e t n e t in g eb reid z itte n en die zich v an zelf slu iten zo dra de vis in deze «beurzen» b in n e n d rin g t, door de zw aarte z ijn eigen gew icht. H et n e t w o rd t sta an d e gehouden d o o rd at h e t lan g s de o n d e rk an t in h e t zand v a stz it m et stu k je s lood en lan g s de b o v enkan t door een reeks d rijv e n d e kork- jes. T ussen h e t n e t in sta an h ie r en d aar op g elijke a fstan d e n enkele stak en die zeew a arts n eigend ongeveer een hoek 4 5 graden vorm en. In onze W esthoek, d it is h e t gedeelte onze k u st, gelegen tu sse n N ieuw poort en de F ra n se g rens, w o rd t ook nu nog aan stra n d - v isse rij gedaan. M aar d a ar sp re ek t m en «staan d e k arten» in p laats «stelnetten». Deze «k arten» w orden ook tu sse n sta k en gezet, die diep in h et zand ingedolven z itten, en geschraagd w orden door stags, die vastlig g en aan een ingedolven steen. Ge- w o o n lijk b e staa n die «k arten» u it v ie r of v ijf n e tte n die in rech te lijn g esp annen sta a n, n a a r h e t w a ter toe, dus in N o o rd w estelijk e rich tin g. De m o n dopening dezer n e tte n is n a a r h e t Z uidw esten gekeerd, v anw aar de stro o m k o m t; de vis v e rg a a rt zich in de k u il o f s ta a rt h e t n et. M aar in de W esth o ek w o rd t v o o rn a m e lijk op g a rn aal g evist m et de «staan d e k arten». E n ook m et de «peerdekarte», een g ro o t sleepn e t d a t door een p a a rd g e tro k k en w ord t. De «k artezetter» is in de W esth o ek een fo lk lo ristisc h perso n ag e gew orden d a t m et de tijd w ellicht h elem aal in de v ergeethoek zal g erak en. Y. HEIST KNAAPJE ONER AUTO Z aterd agnam id d ag o m streeks 17 uur, vond op de U rsellaan een ongeval p laats. De 14-jarige A im é D H auw, w onende N o o rd stra a t alh ie r, w erd te r h oogte de U rsellaan lic h tje s door een v o o rb ijrijd e n de au to aangereden en ten gronde gew orpen. H ij kw am er g e lu k k ig lijk m et de sch rik en enkele k nieschram m en af. DE VRIENDEN DER BLIINDEN Z aterd agavond vond op h e t K anadezen- p lein een w elgeslaagde d e m o n stra tie p laa ts in g erich t door h e t m en slieven d w erk «De V rienden der B linden», in sam en w erk in g m et h e t G em eentebestu u r H eist en h e t p laa tselijk feestco m iteit. De hoofdzetel bev in d t zich G hlin bij B ergen. D it w erk h e e ft to t doei onze b lin d en op alle m ogelijke w ijzen te help en door ze een beroep aan te leren en passende w erkgevers te v in den. De o p b reng st deze avond, w a araan de b lin d en zelf m edew erkten, kw am v olledig ten goede aan d it w erk. E r viel een tam e lijk e opkom st w ege h e t p u bliek aan te stip p en, dat m enigvuldige bew ijzen kreeg h e t u itste k e n d leid ers- in stin c t dezer sch apersh o n d en, die speciaal v o o r zo n w erk afg erich t w orden. M eestal g e b ru ik t m en h ierv o o r v ro u w elijk e dieren, o m d at deze veel tro u w e r zijn. D oor m iddel v an opgestelde flessen, sto elen en b anken w erden de m eest onm ogelijkste com binatie s bedacht om de door de b linden te volgen w eg zo m o eilijk m o g elijk te m aken, m aa r telk ens b ra ch ten deze tro u w e dieren h u n b lin d e m eester er sc h itte re n d d o o r heen. Rijksvisserijschool te Hcist aan zee OPENSTAANDE BETREKKING VAN PRAKTISCHE LESGEVER Een b e tre k k in g p ra k tisc h e lesgever is in de R ijk sv isserijschool te H eist-aan- Zee, te begeven. De titu la ris m oet Belg z ijn en h o u d er v an h e t b re v et sch ip p er te r v isse rij le klas. H oogste lee ftijd : 30 ja a r (35 ja a r voor de g enoth ebben d en de w et v an 3 A ugustus 1919 en 29 Mei 1947 op de vo o r ra n g der o u d strijd e rs en g e lijk g esteld en). De cu rsu s b e g rijp t v ijf en tw in tig u u r p er week. De jaarw ed d e g aat to t fra n k in tw ee en tw in tig ja a r; g e b eu rlijk w o rd t k in d erg eld u itb e taald. De c an d id aten w orden uitg enodig d h u n aan vraag aan het B estu u r het Zeewezen, W e tstra a t, 90, te B russel, te n la a tste op 11 S eptem b er 1950 te la te n gew orden. In lic h tin g e n z ijn op d it adres, o f in de R ijk sv isserijschool, K u rsaalstra a t, 73, te H eist-aan-z ee te v erkrijg en. Notariële Aankondigingen S tu d ie M eester MAURICE QUAGHEBEUR, N otaris te O ostende Op DINSDAG 12 SEPTEM BER 50 om 15 u. in h e t lokaal «P rin s B oudew ijn», S in t Se- b a s tia a n s tra a t, 22, te O ostende : TOESLAG VAN : STAD Schone puingrond (O ude sta n d p la a ts h e t h u is N oord E ed estraat, 43) O ppervlakte 154 m2. De gem eenzaam heid d er m u ren w ordt m edeverkocht. ONM IDDELLIJK GENOT. INGESTELD : fr. V oor alle nad ere in lichting en zie p lak brieven o f zich w enden te r stu d ie de verkopende N otaris. (436) PAARDENSPORT Z ondag 27 A ugustus is h e t de la a tste dag gew eest d er v lu ch tk o ersen. H et w as e ch ter de b ijz o n d e rste dag, d aar de G rote P rijs gelopen w erd, fr. aan h e t w innende p aard. W in n er w erd G rappin (J. H oogaert) v ó ó r C ham paign (W. S peer). Deze laatste h e e ft op de m eet m oeten onderdoen v an 1 kop. W illy, die b ijn a zeker w as v an zijn slag, d a ar h ij aan de B agatelle m et 1 len g te voorop lag, w erd eerd er v errassen d geslagen. H ier volgen de uitslagen : DONDERDAG, 24 OOGST le k o ers : 1. P o rt R o y al; 2. B an d h a; 3. B oulevardier. 2e koers : 1. Figeac; 2. La P a la tin e ; 3. Juigo. 3e k oers : 1. K ilch; 2. F ra n k lin ; 3. B a ltim ore II. 4e koers : 1. R osa N uio; 2. K ansas; 3. Goém on. 5e k o ers : 1. R êve; 2. F layaw ay ; 3. Lua. 6 e k o ers : 1. O radour; 2. G olf C lub; 3. A rm agnac. ZATERDAG, 26 OOGST le k o ers : G aspoli; 2. F ig a ro ; 3. B aut. Tim e. 2e k o ers : 1. K agosim a; 2. M ektoub; 3. Lastic. 3e k o ers : 1. V arad ero ; 2. M anolette; 3. G ladiateur. 4e koers : 1. B ro w nligh t; 2. C astelanne; 3. Gyp. 5e k oers : 1. A rm agnac; 2. R ealace; 3. Godelive. 6 e koers : 1. T oro ; 2. N osm ar; 3. C ajoleuse. ZONDAG, 27 OOGST le k o ers : 1. J u p ite r; 2. L o stib ra ; 3. Good Luck. 2e k oers : 1. T obo; 2. S u h u ; 3. N ielle des B lés. 3e koers : 1. W akefield ; 2. G arden P a r ty ; 3. A rtelanges. 4e koers : 1. G rappin ; 2. C h am paign; 3. T o rren t. 5e k o ers : 1. T an a ro ; 2. Ja lu a ; 3. Cay re F ile. 6 e koers : 1. My G aylord; 2. G rappe d O r; 3. P h a ra o n II. Z aterd ag 2 S eptem ber beginnen de d raf- k o ersen, h ie r volgen onze voorspellingen, le koers : H ussard H yde P ark. 2e koers : Ber. B als E d ith Volo. 3e koers : G aillard S ta r F eu du Ciel. 4e koers : Ber. B als Ber. L auyre. 5e k o ers : Freedom D. Echo des Sports. 6 e k o ers : H al de P om m er G entiane. ZONDAG, 3 SEPTEMBER le koers : Echo des S p orts E taw ah. 2e koers : Ber. B als Or E xpress. 3e k o ers : G loire d A nu N ote K ram er. 4e koers : M adam e B. Cer. Ch. M arten s. 5e koers : Stal Ch. M artens E uriko. 6 e koers : T ouruebu E lite Rose. MAANDAG, 4 SEPTEMBER le koers : H ussard H yde P ark. 2e koers : G loire d anu G aillard S tar. 3e koers : F euto n Ber. Bals. 4e koers : Glan d H ardi E lector. 5e koers : Ber. B als E d ith Volo. 6 e koers : D onna B ella Elouges. VIJF DR AFKOERSDAGEN OP DE RENBAAN In teg e n stellin g m et w at bew eerd w erd zullen op de W elin g to n renbaan toch d raf- koersen gehouden w orden en wel op 2, 3, 4, 9 en 10 Septem ber. Op 3 S eptem b er w o rd t een België-H ol- lan d w e d strijd b etw ist te rw ijl tev ens een G rote P rijs de Soc. S p o rtiv e du Dem i- sang voorzien is. Studie N o taris MAURICE QUAGHEBEUR L eopoldlaan, 10 te O ostende XXX Op DONDERDAG 7 SEPTEM BER 1950 te 15 uur, in h e t lokaal «P rin s B oudew ijn», S t S eb astiaan straat, 2 2, te O ostende : TOESLAG VAN : STAD GROOT Nijverheidsgebouw m et STALLINGEN E u p h ro sin e B e e rn a e rtstra a t, 63, O ppervlakte 258 m 2 D rie verdiepingen en u itg e stre k te kelde- rin g en dienende ais opslagplaatsen. R egenw ater, electriciteit. V R IJ : 3 m aanden n a toeslag. V erm ogen overnam e h andelsfo n d s in koloniale w aren bekende firm a «Huys». INGESTELD : fr. Alle n ad ere in lichtin g en te bekom en te r stud ie de verkopende n o taris. (442) Studie N o taris MAURICE QUAGHEBEUR L eopoldlaan, 10 te O ostende XXX Op DINSDAG 5 SEPTEM BER 1950 om 15 u. te r gehoorzaal het V redegerecht het K anton O ostende, C anadaplein, te O ostende : TOESLAG VAN : BEST GELEGEN Handelshuis! (th an s B akkerij) N ieuw poort steenw eg, 270, te O ppervlakte 100 m2 W ATER, GAS, ELECTRICITEIT. D oor verk o p ers onvergeld bew oond to t 3 m aanden n a toeslag. BEZOEKDAGEN : M aandagen en Donderdagen 2 to t 4 uur. INGESTELD : fr. Voor alle nadere in lichtin gen zie p lak brieven, of zich w enden te r stu d ie de verkopende n otaris. (443) Mooie occasie schrijfmachines te koop. Noordzee Boekhandel Vindicti- velaan, 22, levert U gelegenheid een koopje te doen. De hervorming het Handelsregister H et d epartem ent Econom ische Zaken is onlangs k laa r gekom en m et h e t ontw erp w et to t hervorm ing h e t H andelsre g iste r en er m ag verw acht w orden d a t de nieuw e regerin g n iet d ralen zal om d it w etsontw erp aan het P a rlem en t v o o r te leggen. N aar verluid t, zou de voorgenom en h e r vorm ing in hoofdzaak volgende p u n ten behelzen : 1) E r zou een cen traal re g iste r v o o r h et hele lan d w orden aangelegd. Te dien einde zouden alle h a n d elsrech tb anken (of bu rg erlijk e rech tbanken m et handelsbevoegdheid) alle insch rijvin gen of w ijzigingen er aan m oeten overm aken aan h e t Centra a l R egister te B russel, dat te r in zage zou liggen alle belanghebbenden, die zich w illen in lichten over de b ed rijv ig h eid der h a n d elaars w aarm ee zij in b e trekkin g w illen tre d e n ; 2) de verplichte in schrijving in het H and elsregister w ordt voorzien voor alle b u r gerlijk e en rechtspersonen die zich overleveren aan een handels-, nijv erh eids- of am bachtelijk e bedrijvigheid zowel in het b in nen- ais in h e t b u itenlan d. S ancties w orden voorzien voor alle kw ade verv alsin g en of n ala tig h e d en ; 3) W anneer inschrijvingen in het H andelsreg ister door hun o n ju isth eid, onvolledigheid of anderszin s a ard zijn schade te b erokkenen aan anderen, k u n n en deze voor de rech tb an k en de rech tzettin g o f schrapping dezer in sch rijv ing en vorderen. Zoals m en ziet, beoogt het nieuw o n t w erp h e t H andelsregister h e t m aken v an een so o rt b u rg e rlijk e stand de handelsb edrijv ig h ed en, die b esten d ig en volgens iedere zich voordoende w ijziging zou w orden bijgehouden. Z O E E E S C H T J E S N IEU W GEBOUW DE VISSERSBOOT M otor Moës 40 P.K. Met volledige u itru s tin g vóór alle k u stv isse rij. In goede sta at. V oor alle in lich tingen : Zich w enden : L an g estraat, 72, N ieuw poort. (432) VRAAG GARNAALVISSERSVAARTUIG TE KOOP, zo n d er tuig. H oogstens fr. V oorw aarden te bevragen bij : H u bert, 57, ru e des Capucins, MONS. (435) TE KOOP : VISSERSVAARTUIG gebouw d 1943 in hout, 31,03 BRT. M otor In d u strie 60 PK 1943 (354) TE KOOP : Zend-, o n tv.-apparaat 120 à 210 M. 10 W. N ieuw e sta at. Op 6 V. b a tt fr. S chrijv en bureel blad. (438) TE KOOP : LIJFBO OT 8,25 x 2,65 m. Z. W. G e n tp o o rtstra a t, 30, B rugge. (439) TE KOOP : 5 Italiaan se VISSERS VAARTUIGEN. E nige occasie. Geheel u itg eru st. N ieuw e sta a t. S chrijven : S tan? 19, V an C am penho utstr. B russel. (449) TE KOOP : een SCHEEPSMOTOR K ro m h o u t. Zo goed ais nieuw. 2 cylinders. 100 H.P. L uchtfles. V oor n azich t : A telier Crom bez, Zeebrugge. In lichtin gen : R ederij Z.240, A. R appé, P o ld e rstra a t, 23, H eist aan Zee. (447) TE KOOP : VISSERSVAARTUIG. Gebouw d in 1942, m o to r ABC. 80 PK B rt. 20,21 (450) TE KOOP : VISSERSVAARTUIG. Geb. in h o u t M otor ABC. 80 PK B rt 17,73. (451) TE KOOP : VAARTUIG. Geb. in h o u t M otor AWA. 60 PK B rt 17,91. (452) TE KOOP : VISSERSVAARTUIG. Geb. in h o u t M otor AWA 240 PK B rt 106,92. (453) TE KOOP : VISSERSVAARTUIG. Geb M otor AWA B rt 106,42. (454) TE KOOP : VISSERSVAARTUIG. Geb in h out. M otor D eutz 200 PK B rt 88,58. (455) TE KOOP : VISSERSVAARTUIG. Geb M otor Skoda. 70 PK B rt 22,47. (456) TE KOOP : VISSERSVAARTUIG (gar- n a al). Geb M otor C laeys PK. B rt. 11. (457) TE KOOP : VISSERSVAARTUIG. Geb M otor ABC. 120 PK B rt. 32,85. (458)

8 HET NIEUW VISSCHERIJBLAD Vrijdag 1 Septem ber 1950 SPORTMANNEN! Leest in ons volgend num m er : ooggetuigeverslag de m atch T u b an tia ASO. Een en ander o ver de boksreglem enten. O ostende en de Ronde F ra n k rijk. Onze andere in te ressa n te sp o rt- rubrieken. S P O R T N I E U W S Op ZATERDAG en ZONDAG 9 en 1# S eptem ber, gaat op h et nieuw terre in ECLAIR HOCKEY CLUB, een p rach tig e reeks hockeyw edstrijd en door. H et terrein is gelegen n a a st h e t ASO-terrein. Sportm annen, m aakt kennis m et deze sp o rtta k! Jongeren, slu it U aan! De toegang to t deze w edstrijden is NOG HET GEVAL W o rd t S.K.V.O. nog n a a r KREUTZER 3 e afd elin g v e rw e z e n S.V. Blankenberge morele kam pioen legt klacht neer voor de 2e m aal W aren er bestuursleden de K»B»V»B» op de hoogte? V. G. O. speelde een verdienstelijke oefenwedstrijd tegen F.C. Roeselare WAS HET BESTUUR VAN S.K.V.O. V laanderen h e e ft o v erg em aakt. De k lacht OP DE HOOGTE? SV B lan k enberg e s te u n t zich op vol- H et is in elk geval uitgem aak t d at secre- gende fe iten : - 1. Zij op 27 M aart 1950 een regelm atige V oor een eerd er m ager publiek ging Zaterd a g av o n d op A rm enonville de la a tste o e fen w e d strijd door VGO. VGO ste ld e een gew ijzigde ploeg in lijn. A is d o elw achters w erden Soete en Vanloo beproefd en, la a t het ons m aar onm iddel M et 11 tegen 9 b lijft VGO baas. Pieters en C uypers schieten naast. L anssens k om t w eer op en Roeselare g aat nu teru g aanvallen. A an de 34e min u u t bekom t R oeselare langs Verledens een corner. Goed gegeven door dezelfde W i j hebben in ons vorig num m er reeds w eergegeven w elke g eruchten er de ro n d e deden o m tre n t de keeper de pas geprom oveerde O ostendse club SKVO en deelden ta ris D aniel Q uintens volledig op de hoog- * tj' s UP te is gans h e t zaakje en d at ook be- kljjcht n eerleg d e; stu u rsled en w isten dat m en m et een valse 2 d spe^ r, V anderbeke, keeper K reutzer te doen had tijd e n s het ganse S K V 0> d ragen d e de valse naam K reu t- kam pioenschap. zer en op ^ ie naam aang eslo ten, in w erke- H et g e rec h te rlijk onderzoek zal v e rd er lijk h e id n iet aan g eslo ten w erd b ij de KBVB de w aarh eid aan h et lic h t m oeten b rengen, e " dus n ie t g ekw alifieerd was om deel te d a a r ook b ij de h eer P ro c u reu r des K onings nem en aan de kam p io ensch appen 2e klacht w erd neergelegd voor valse naam - G ew estelijke " drach t in h et openbaar. 3-, deze V anderbeke G ilbert vreem de Ook zal dienen u itg em aakt wie d it zaakje n a tio n a lite it is en zich dus m e t b e v in d t in leidde, welke som er aan K reu tzer b etaald de b ij a rt. 84 de KBVB v e reiste v oo r w erd, hoeveel V anderbeke daarvoor opge- w aarden.... ra a p t h eeft en in hoe ver U nion H allu in op * h ij h e t v o rig v o etb alseizoen d o o r de de hoogte w as en w elke som h a a r beloofd F ra n se V o etbalbond g esch o rst w erd voor of h ierv o o r b etaald was - een 3a a r voor h a n d ta ste lijk h e d e n op een ' 1 «o ir i n l l o l o i o de berich ten aan kelijk on d er h e t geb ru ik elijk voorbehoud mede. Geen enkel O ostends blad heeft gem eend over de zaak iets te m oeten reppen. W aarom b egrijp en we n iet, w ant het geval d at zich voordoet is veel erger dan aan kelijk g edacht en zal n ie t alleen aan leid in g geven to t m aatregelen in de KBVB, m aar ook to t rech terlijk e vervolgingen. V orige week tw ijfelden we aan de ech t h eid de gedane m ededelingen, th a n s n ie t m eer. WIE IS DE KEEPER KREUTZER VAN S.K.V.O.? Tengevolge het fe it d a t m en in de loop vorig kam pioenschap vernam, d a t K reu tzer een v reem deling was, hebben zekere clubs, w aaro n d er SV B lankenberge, h u n w eetgierigheid w at verd er w illen d rij- BEHANDELING VAN HET GEVAL BIJ HOOGDRINGENDHEID GEVRAAGD V erm its in w erk elijk h eid kam pioen SV B lankenberge is, sc h e id srechte r en b ijgevolg ook in B elgië n iet m ocht optreden. W o rd t d it a an v a ard, d an v e rlie st SKVO m et fo rfa it alle w e d strijd e n gespeeld tu s sen 27 D ecem ber en 27 M aart, also o k deze de m orele d a arn a m et V anderbeke G ilb ert gespeeld. ü,..... n-». - j ---j Kam pioen ov»laim eu u o ig c =, h e eft deze A n d erzijd s zal h e t zaakje v o o r de spe- Zo kom t h et dat op 27 M aart, dus tijd e n s cj uj} j, j hoogdringendheid de behandeling 1er V anderbeke, K reu tzer en h u n eventuele het voetbalseizoen, S \ B lankenberge k lacht het gevai gevraagd en de eventuele m edeplichtigen, een sta a rtje hebben, neerlegde tegen K reutzer om dat h e t een sc(,0rsin g de w e d strijd door SKVO w.. DnM w e n n i / r r o C D lui A c c vreem d elin g w as en in de eerste ploeg v an b o n d ag te spelen. WAAROM WERD KEEPER MAES SKVO o p trad. t-v,,,.,, Men vergete n ie t d at SV B lankenberge op AANGEWORVEN? De bazen onze KBVB an tw o o rd d en 2 7 MAART 1950 een regelm atig e k lacht M oest g ans d it zaa k je geen re u k je ge- eenvoudig dat de a an slu itin g die spe- (eef( neergelegd, w elke gevolgd w erd h ad h ebben, dan zou m en b ij SKVO, over- le r reg elm atig was en dat hij te B russel een zepr LICHTZINNIG onderzoek h e t w egende d a t V anderbeke een goede keeper ingeschreven sto n d onder de n aam An- p rov nciaai C om ité W est-v laanderen, w as, geen a n d e r h ebben g ekocht v o o r een d re R ene K reutzer, geboren op te p t lic h tzin n ig onderzoek en de traag - b e la n g rijk e som om de v roegere k eep er te M enen, ongehuw d. Hij had ais eerste club heid w aarm ede SV B lankenberge kennis vergen. SKVO en was e r bij aan g eslo ten op 1 Sep- k reeg de b eslissin g de KBVB, wa- De valse K re u tze r zal in elk geval tem b e r H ij w oonde nog te M enen, Ko- ren oorzaak dat SV B lan kenberge de zaak heden a f n iet m eer o p tred en, w at o n m iddel- m n g stra a t 115. H ij was dus volgens die ge- n e t vroeger kon d o o rd rijv en. De v raag lijk de bew ijsv o erin g de h ierv o o r aan- gevens Belg. ste lt zich ook : wie ging in de KBVB zo gehaalde feiten sta a ft. H et fe it dat diezelfde K reu tzer voordien lich tzin n ig te w erk? H et is ook voor die reden, d a t V anderbeno o it aangesloten was gew eest bij een an- En w aarom? ke op de v rien d en w ed strijd tegen H allu in d ere club en bij zijn a an slu itin g een g y l!la,ilienberge h eeft de zaak th a n s slech ts in de 2 e h e lft o p trad, u itste k e n d doelw achter was, gaf nog m eer 0 p n euw voorgebracht. Op h e t ogenblik dat Men m oest hem dan n ie t op de scheids- argw aan, tem eer dat ln de O ostendse voet- deze regeis v ersch ijn en, zal de k lacht te re c h te rs lijs t stellen en zo zouden de d iri- balmiddens en. Seheim w as, u rngge spoedvergadering reeds behan - g enten H alluin ook n ie t zien, d a t V an dat hij in feite door H allum zou afgestaan dej d w orden v erm its de KBVB de zaak voor derbeke on der een valse naam speelde. dringend onderzoek aan de afdelin g W est- (ZIE VERDER LAATSTE BERICHTEN ) lijk zeggen, geen beiden schonk vol- speler, o n tsta a t een g eharrew ar voor doei doening. en Van T ourn out m aakt er een einde aan A speslagh deed zijn h ero p tred en e erst door beide ploegen g elijk te stellen. ais h a lfb a ck en in de tw eede h e lft ais R oeselare laat n iet af, M ullier is door, back in de p la a ts G eeraert. Ook R oland zet voor doei, V erledens k opt, m aar dit- P ie te rs zagen we terug. Een P ieters die, de m aal red t Soete. dag dat h ij zich geheel zal geven, een der De verdediging VGO gaat aan het b este e lem en ten zal w orden, die O ostende v lo tten en de dek k in g sfo u ten zijn legio, ooit op h a a r v o etbalvelden zag. S p ijtig d a t Op co rn er scheert een schot Verledens h et leger hem de tra in in g w eerhoudt. de bovenlat. A lles b ije e n genom en, m ag gezegd, d a t H et einde de eerste h e lft kom t met VGO een v erd ien stelijk e p a rtij speelde. 2 2 stand. W elisw aar w aren er veel hoogten en laag- Voor de tw eede h e lft ste lt VGO Vanloo in te n, m a a r g lo b aal beschouw d is e r wel re- h e t doei op, terw ijl M aertens h a l f b a c k w o rd t en A speslagh de p laats inneem t G eeraert ais back. B ij R oeselare tre e d t de tra in e r op ais elfde m an. De eerste aanvallen gaan w eer u it Vi rei he we he ov SOI mt de «e ] AS ge sei he sti de «V ge ni< nu ste SU1 we tei den to t tevredenheid. DE WEDSTRIJD S c h e id srec h te r G ernaey, singen n iet steeds de algem ene w íens b eslisgoedkeurin g w egdroegen, v an een n ie t a ltijd ob- VGO, m aar spoedig b lijk t dat Deschepper je c tie f publiek, steld e volgende ploegen in nog n iets zijn vroegere bekwaamhe- lijn : den verloren heeft. Op de linksbuiten- VGO : Soete (V anloo) ; G eeraert (Aspe- p laa ts g eeft hij ons enkele sta altje s slagh) en S w in b erg h e; A speslagh (M aer- z ijn kunnen ten b este en de verdediging te n s ), S an d ers en B e rte n ; G ijsels, T em pe- VGO h eeft de handen vol. laere, Rol. P ie te rs, M elis en C uypers. H et spelpeil lig t n iet al te hoog. Toch FC R oeselare : H o u th o o ft; L anssens k rijg en we nu en dan een m ooi staaltje, zo en N o y e r; De B rauw ere, V erstraete en De- bvb. ais C uypers d o orgaat, in zen d t en Pie- m ee ster; V erled ens, T em pleton, V an T our- te rs de bai goedlegt voor M elis, die naast nout, M essiaen en M ullier. schiet. G ijsels p la a tst dan ach ter het net, De e erste aan v al g a at u it v an VGO, terw ijl N oyer aan de su p p o rte rs Roe- m aa r R oland P ie te rs m ist. FC R oeselare selare kippenvel bezorgt door b ijn a in b lijf t n ie t bij de p akken z itte n en de te- eigen doei te schieten, genaan val w ord t fo rtu in lijk gered. W e krijgen dan m ooi sam enspel H et v a lt op d at h e t positiespel Roe- C uypers, M elis en P ieters, w aarop Melis in selare b e te r is dan dit het VGO. de vlucht over schiet. M ooie co m bin aties de v o o rlijn D eschepper v in d t het al w elletjes, gaat VGO b lijv e n zonder gevolg. M elis h o u d t h e t sp ei veel te k o rt en w erk t rem m end d o o r z ijn p e rso o n lijk spei. E in d e lijk k o m t n u R oeselare eens p iepen, m a a r V an T o u rn o u t schiet n aast. Gijzijn. H et b e stu u r SV B lankenberge b leef n ie t bij de pakken zitten, w aar hetzelfd e n ie t kon gezegd w orden de KBVB, die in W est-v laanderen het n iet nodig oordeelde het onderzoek v erd er door te drijv en. In d erd aad, e r was sto f genoeg v o o rh a n den om dan af te o nderzoeken hoe h e t kw am d a t K reu tzer aan 26 ja a r pas begon te voetballen en een em inente sp eler w as! WAT WAS ER GEBEURD? WIST S.K.V.O. HOE HET ZAAKJE INEEN ZAT? H et onderzoek w erd n a a r M enen zelf v e rp la a tst, w aar m en m et behulp de p o litie to t de v aststellin g kw am, d a t in d e r d aad in de reg isters de bevolking een zekere K reutzer A ndré, g eboren op w as ingeschreven en w oonde op het aan geduide adres. B ij de echte K reutzer kom ende, vergezeld v an de politiek o m m issaris, steld e m en vast, d a t die persoon een lange m agere, ziek elijke jongen was, g eknak t u it D u itslan d na de oorlog teruggekeerd. Toen m en hem vroeg of h ij voetbal speelde, was h e t laconisch antw oord : «Ik heb n og n o o it in m ijn leven gevoetbald, w ant dat is te lastig.» V erder kwam a ld a ar aan het lic h t dat die echte K reu tzer n iet m eer in h e t bezit was v an z ijn vroegere een zelv ig h eid sk aart, die h ij v erlo ren, o n tsto len (?) of w eggegeven had. H ij had een nieuw e late n m aken w elke gedagtekend is 30 N ovem ber Ais m en w eet dat in tw eede afd elin g m en elke Z ondag verplich t is de eenzelvigheidsk a a rt op de w ed strijd voor te leggen, dan zal m en gem akkelijk k u n n en b egrijp en w at h ie r gebeurd is. En in d erd aad : W AT IS ER GEBEURD? De oude een zelv ig h eid sk aart w erd door bem iddeling de secretaris D aniël Q uinte n s aan de v alse K reutzer overgem aakt, die er zijn foto op p lak te en k laa r was Kees. H ij w as Belg en M enen afkom - tig. WIE IS KEEPER KREUTZER IN WERKELIJKHEID? De keep er K reutzer SKVO, w elke in feite die naam n iet draagt, is niem and an ders dan de genaam de VANDERBEKE GIL BERT, aangesloten ais sp eler b ij U nion H alluin, er w onende en F ranse n a tio na liteit, geboren op 6 N ovem ber HOE KWAM DIE SPELER NAAR AFGEZAKT? D it is nog n iet uitgem aakt. W at wel u itg em aak t is, is d a t K reutzer, keeper SKVO, in w erk elijk h eid door de F ran se V o etbalbond ais sp eler U nion H allu in, voor een ja a r g eschorst w erd voor h a n d ta ste lijk h ed e n op een scheidsrechter. NOG ENKELE BIJZONDERHEDEN De vraag ste lt zich : hoe kw am V anderbeke aan de id e n tite its k a a rt K reutzer, wie v erv alste hem, w at w erd de echte K reu tzer er voor betaald? U it het onderzoek zou b lijk e n d a t bij de echte K reu tzer is uitgem aak t, d a t de secreta ris SKVO, D aniel Q uintens, er kw am. D it w erd ten huize K reutzer b ekend door zijn m oeder. H et w as een dikke k o rte v ent, zei ze. B ij h e t noem en de naam Q uintens, k n ik te ze d at d it in d erd aad de persoon was, welke ten huize kwam. V erd er is vastg esteld d at SKVO h e t zo a an boord legde, d a t de echte K re u tze r te M enen elke week een u itn o d ig in g sk a art om te spelen, w erd opgestu u rd, w elke h ij dan aan V anderbeke, keeper SKVO, diende a f te geven. HERMES onderstreeptde goede verwachtingen Fl. Zedelgem, h eeft Z ondag de v erw ach tingen, w elke in de groengele m iddens gekoesterd w orden, duchtig o n d erstreept. N iet enkel de overtu ig en d e 1 4 c ijfers, m aar vooral het hoge peil het ontw ik- De H erm es-ploeg, op v erp la atsin g n a a r overgenom en (75e m in u u t : 1 3). F la n d ria k an nog slech ts m et g e v aarlijk e o n tsn a p p ingen reag eren en op een deze, re d t L ecluyse u it de voeten. D ejonghe schiet v a n op 30 m ete r ra k elin g s n a a st, m aa r on-... m id d e llijk d aaro p zw enkt h ij n a a r rech ts, kelde spei en de goede con ditie de zet pu ik voor aan T om m elein die op doei voorhoede hebben onze eerste in d ru k k en k a n je rt tegen de o n d e rk a n t de d eklat voor 14 dagen bevestigd en we b lijv en en kalm leg t D epauw de te ru g b o tse n d e b a i e r m eer dan ooit bij : H erm es h e eft een b in n en (8 6 e m in u u t : 1 4). H et einde aanzienlijke kans op de tite l. k o m t m et een verdiende zege voor H erm es. V ooraf speelde de tw eede ploeg en w on V olgende ploeg tra d in lijn : L ecluyse; v erdiend m et 0 2. De H erm esjo n g eren zijn S n auw aert en R eunbro u ck ; G eldhof, K este- technisch onderlegd en, n ietteg e n staande lo o t en L a g ra in ; T om m elein, vu-îono-he. vier reserven dienden opgesteld, kon m en Depauw, M eyns Fr. en Maes. m oeilijk een verzw akking h e t D oelw achter Lecluyse h e e ft m et een slag team gew agen. R oger M eyns vooral speel- bew ezen een b e lo fte te zijn. W a t m eer de een v o o rtreffe lijk e w e d strijd, zodat w e ro u tin e w a a ru it overleg e n k a lm te zal m enen d at een vleugel M eyns R. en F r. in volgen k u n n en hem to t een u itste k e n d de eerste ploeg wel d u chtig zich zou e lem en t m aken. Op te m erk en d a t h ij o.m. a fb ijten. De eerste ploeg zou dan nadien te veel de bai w egpuncht, d a a r w a ar de het goede voorbeeld de jo n g eren na- bai sto p p en de hem opgelegde sp elw ijze volgen en p akte ook m aar o n m id d ellijk u it zou zijn. Van het b ack p aar m ist S n auw aert m et een flin k passenspel, w aarin de ganse b eslistheid en overleg. R eunbrouck w as door, schiet en V anloo kan redden. Sanders w e rk t v erd er weg m et h e t hoofd. C uypers, alleen voor doei, schiet op H outhooft, terw ijl P ieters m oederziel alleen voor de open doelm ond sta at te v o o rlijn m eeging, zodat in de eerste 5 m i nu ten H erm es reeds een d rietal hoekschoppen m ocht nem en. H et spei v e rp la atste zich en F la n d ria gaf tw ee corn ers m et even w einig succes. Ais M eyns inzond w ilde Dejo n g h e inkoppen, doch de keeper p lu k te boven zijn hoofd de bai weg en onm iddel heel w at stev ig er en hield zijn vleugelspele r flin k in z ijn v u istje, zodat v an z ijn k a n t n im m er g evaar dreigde. K estelo o t m ag eveneens w at aan b e slisth eid w innen, m aa r m oet vooral z ijn o n tz e tte n v e rz o r gen! O verigens, zeer goed. Beide h alfs beheersten het m iddenveld en stuw den n a a r seis la a t zich op bu itenspel b etrap p en op w achten. H et spei w ordt veel te k o rt gepas T em pelaere. H et is slechts uitge- houden. E r w ordt getreuzeld voor doei, het steld w a n t enkele o genblikken la te r, aan p assenspel w o rd t overdreven of anders de 9e m in u u t, k rijg t R oland P ie te rs de bai w ordt te ver geschoten, en m et een sc h itte re n d schot v an b u ite n de Aan de 19e m in u u t de hervatting b a ck lijn k rijg t H o u th o o ft geen sc h ijn k om t h e t to t een o n b e sc h rijfelijk geharre- kans, d it op pas G ijsels. w ar voor het doei R oeselare, Pieters R o lan d h e eft e r zin in en w eer v e rtre k t v u u rt een zijn k anonballen af, maar een p ra ch tig e k a n je r, d itm aal v liegt de bai deze scham p t af op een been een ver- o rh te r n a a st dediger en h et gevaar is geweken. VGO d rin g t aan en zelfs Swinberghe laa t zich in buitenspel betrappen. P ie te rs k o m t alleen voor H o u th o o ft en kan hem n iet o n tw ijk en. R oeselare werkt op o n tsnapping en is, steeds langs Deschepper, g evaarlijk. Zo dw ingt hij corn er af. Deze wordt w eggew erkt, de bai kom t teru g voor doei. Vanloo re d t onvoldoende en de bai wordt binnengeduw d door V erledens, d it aan de 28e m inuut. De V G O -verdediging v erk eert nu in a la rm to e stan d en som m igen verliezen er het hoofd bij. H et w ordt een lu k raak wegstam pen het leder. H et spei h eeft veel aan w aarde verloren, m ede door de invallende duisternis. Aan de 39e m inuu t ro lt de oude vos Deschepper, S anders en z ijn schot k e n t geen genade. H et spei g aat nu w eer heen en w eer en P ie te rs m ist tw ee kansen. U itgesteld ech ter n iet verlo ren en tw ee m in u ten vóór h e t einde k om t Sw inberghe m et de bai n a a r voor, g eeft aan R oland P ieters, wiens schot op 2 0 m eter geen genade kent, al geven w e g rif to e d a t H o u th o o ft door de d u istern is gehandicapeerd was. Vanloo red t dan nog een schot Verledens en zo kom t h et einde deze laatste oefenw edstrijd. n ie t MESSIAEN VOOR LANGERE TIJD BUITEN STRIJD : SLEUTELBEENBREUK O n m id d ellijk na h e t ongeval w erd een geneesh eer bijg ero ep en die een sleu telb een b reu k vaststelde. Messiaen w erd p er au to n a a r R oeselare gevoerd. D it is een teg enslag fo rm a a t v o o r FC R oeselare, n u vlak v o o r de com p etitie h a a r b este a an v aller b u ite n s trijd is. W ij w ensen M essiaen een spoedig h e rstel en een dito w ederoptreden. Z aterd agavond w erd M essiaen nog g eo p ereerd. Z ondag b ra ch t v o o rz itte r Q uaghebeur hem een bezoek. A l les w as goed verlopen. H ij w erd re ed s Z o n d ag n a a r h u is g ebracht. H open we voor hem en FC R oeselar e d a t h ij b in n en v ie r w eken opnieuw de schoenen m oge aantrek - Cg t i l UUIUIUWVA lijk daaro p kon h ij een g e v aa rlijk schot v e rla n g en te n aan v al ais h u ld ig d en ze h e t D epauw w egduikelen. Een m ooie spei- paro o l : «een b rie f u, een v o o rzet fase volgde de ganse v o o rlijn en De- ons». B etere re fe re n tie s m oeten jonghe lanceerde voor de zoveelste m aal geven. T om m elein die n a a r doei zw enkte en d a a r E n de v oorhoede? W el, h e t b lijk t d a t gem aaid w erd. H ij v e rliet h e t sp ei voor een we volledig g e lijk h adden to en we n a de tie n ta l m in u ten om verzorgd te w orden, w e d strijd H erm es C oncordia schreven, D at w as e ch ter olie op h e t v u u r v an H er- d a t d e voorh o ede veel, veel b e te r kon. In - m es en op algem ene aanval kreeg D ejonghe d erd aad, w at we h e t trio T om m eleyn, de bai, ontw eek h a n d ig een teg e n strev e r, D ejonghe en D epauw h ebben gezien, was zond in en M eyns k a n jerd e in de vlu ch t stu k k e n b e te r en H erm es k an h ie r dus b in n en. Een p rach tig d o elp u n t aan de 21e Voor de re st op beide o ren slapen. D it m in u u t ( 0 1 ). w o rd t b e slist een g erep u tee rd e vleugel. L ang d u u rd e de vreugde n ie t in h e t H er- A an de a n d ere zijd e liep alle n ie t zo ge- m eskam p, w ant ais S n auw aert w at t e lan g sm eerd en M aes k o n o ns a is v leu g el Fr, treu zeld e om te o n tzetten, o n tfu tseld e lin - M eyns n ie t doen v erg eten, te rw ijl F r. ons k erhoek S p riet hem de b a i en schoot b in - b ro e r R oger n ie t k o n doen v erg eten. De nen o n d er de duikelende L ecluyse (24e m i- sn elh eid F ra n s d ien t op de vleugel ge- n u u t : 1 1). exploiteerd. M et w at geduld kan de vleugel Een lic h te in zin k in g volgde b ij H erm es M eyns M aes w el v e rb eterin g v e rto n e n, zoen F lan d ria p ro fite erd e e r om verw oed d a t te n slo tte ook lin k s alles s ta rtk la a r m ag aan te vallen. Ze b o tsten ech ter op een secure verd ed ig in g w aarin vooral Lecluyse en back R eunbrouck u itb lo n k en. De ru st kw am m et gelijke stan d, w at voor de g astheren ietw at gevleid m ocht heten. N auw elijks is h e t spei hern o m en, o f H erm es dw ingt een co rn er af. T om m elein g eeft hem zeer goed, D epauw la a t zeer v e rsta n dig de bai door en een kogel M eyns v liegt onder de d eklat bin n en (49e m in u u t 1 2). H ij sc h ijn t e ch ter nog n ie t te v re den en op algem ene aan v al schiet h ij in de vlucht rak elings over. F lan d ria n e stelt zich in het bezoekende kam p, m aar de verdediging la a t n iets m eer door. De goede rechtervleugel lig t lam door R eunbrouck, in het m idden sto p t K estelo o t alles af, slech ts de vlugge S p riet kan nu en dan eens S n auw aert, die m inder zelfzeker is, v o o rb ijg aan doch dan sta a t d aar keeper Lecluyse, die in een u itste k e n de dag n iets m eer doorlaat. Ook M aes b e g in t zich op de lin k e rh o ek p la ats th u is te gevoelen en g aat m ee ten aanval. Op een fla g ra n t handspel g eeft Depauw een s tra f schop, die p ra ch tig gegeven, even p rach tig gehouden w o rd t. D aarop k o m t w eer Maes in actie, g aat tw ee m an voorbij en zijn cen ter w ordt door Depauw in de vlucht A an de I l e m in u u t m ist V an T o u rn o u t een enige kan s op m issen Sw inberghe. Een aan val R oeselare w o rdt gebroken door b u iten sp el de m idvoor. VGO sp e e lt b;j pozen goed sam en en op een m ooie com b in atie langs rech ts, zendt G ijsels m ooi in, P ie te rs k ra a k t zijn shot, m aar M elis herneem t rechtstreeks. H outh o o ft re d t. R oeselare la a t zich o n d ertu ssen n ie t o n b e tu ig d en op de 18e m in u u t w o rd t DE SPELERS L aten we k o rt zijn. Over de beide doelw achters zegden we reeds onze mening. Soete is nog jong en m ist de nodige hardgeheel de v erd ed ig in g VGO overspeeld l "... y", en M essiaen ste l de ploegen gelijk. ver rouw en om 1*0 de «groten» Twee m in u te n la te r g aat V erledens aan de h aal, z en d t in en Soete k an k a n srijk redden. H et spei k o m t nu m eer in evenw icht en de a an v a lle n w isselen af. B eurtelin g s v e r keren beide doelen in gevaar. te spelen. De backs en de h a lf lijn lieten zich herh aald e m alen gen aan dekkingsfouten. E o e v aak gebeurde h e t n ie t d a t d rie man op één teg e n strev e r gingen en aldus twee m an ongedekt lieten staan. D at z ijn zaken die m oeten verm eden w orden. H et voort- C uypers g eeft een corner, die^ echter ge- durend verand eren de opstelling zal d aar ook wel een rol in spelen. m ist w o rd t o v er heel de lijn. M ullier g aat e r d a n v an onder, k o m t alleen voor doei, m aar de bai vlieg t naast. H et spei is aangenaam om volgen, S anders speelde w eer een bevredigende p a rtij, m aar m oet toch nog enkele kilogram a ftra in e n. V ooral zijn demarrage Op de 24e m in u u t w o rd t M essiaen ge- '7... _,,. k w etst b ij een b o tsin g en b lijft k reunen d h ij.? e j tzo r Se n ' t r k z Jn liggen. H ij w o rd t h e t veld geleid en krackl en '' nog s een nuttige h e t sp ei v erv o lg t. R oeselare sc h ijn t de r,c, '...,,,,.,, k lu ts k w ijt te z ijn en VGO is enkele m inu-,, vo<, r! ' 1' 1 b ra ch t h e t r t h. 1 w at beter te n volkom en baas, w aar M elis geb ru ik af.. dan bd de vorige w ed strijden. Melis, genoem d- m aak t om op de 28e m in u u t een voorzet ls e n, P.Ie erf Z'J". zek r. maarden. Z ondag w ord t de eerste stap gezet in de G ysels m ooi in de benedenhoek te rs?,! f door Z1J" m ilita ire dienst ieuw e com petitie. E en nieuw e co m p etitie koppen. T o t o v erm aat ram p Vvordt n u?an. f1 gew onnen te hebben. Dit kan ~ s hem slech ts te n goede kom en. die _ zo h open we v u rig aan O o stende) ook L an ssens g ekw etst in een b o tsin g m et een nieuw e kam pioen zal schenken. C uypers. A.S.O.-K a d e tten v a n g e n d e o e fe n in g e n a a n De oefen in g d er A S O -kadetten zal een aan v an g nem en D onderdag 7 S eptem b er. In a an slu itin g m et ons b e ric h t v an vorig e w eek, w aarb ij w e m eldden, d a t ASO, VGO en H erm es w aren overeengekom en om op D onderdagen een a a n ta l w e d strijd e n in te ric h te n v o o r k a d etten, die geen k a n s k r ijgen om in h e t officieel k a d e tte n e lfta l o p gesteld te w orden, vern em en we th a n s v e r der, d a t ASO reed s m et tw ee k ad etten p lo e- gen voor deze b u ite n -co m p e titie w e d strij- den h eeft ingeschreven. Tw ee ploegen in h e t kam pioenschap en tw ee ploegen in de D onderdagcom petitie, dat m aakt vier ploegen jo n g ere n die regelm atig zullen kunnen o p tred en. Voegen we daarb ij enkele ploegen VGO (m isschien wel d rie of vier) en een p a a r v an H erm es en e r is reden om m et v ertro u w en deze com p etitie tegem oet te zien. U it d it alles m oeten elem en ten te v o o rschijn kom en, die anders n ie t zouden k u n n e n o n td e k t w orden en m isschien wel volledig v oor de voetbal zouden verloren gaan. G edaan m et de v erw aarlo zin g jo n g ere n! d e C uypers deed h e t v erre slecht ais lin k sb u iten, h ij m oet echter sneller afgeven. H et zw akke p u n t b lijft echter Tempelaere. B ed rijvig genoeg, m isschien te bedrijvig, m aar steeds o n tb ree k t iets, ju is t dat ietsje dat het w erk m oet afm aken. FC R oeselare g af ons b ij tussenpozen een sta a ltje h a ar kunnen. Jammer w erd door h e t u itv allen M essiaen een rem gezet op h u n p re statie. De m orele invloed d it gebeuren kan n iet onderschat w orden. H et geheel biedt ech ter een flinke in d ru k. Op tw ee sp elers na, D avid en N aert, was h e t de ploeg die Z ondag zou sta rte n in de com petitie. R oeselare heeft een flin k e o efenm eester, d a t bew ees hij voldoende in de tw eede h elft. H et uitvallen M essiaen ste lt R oeselare voor problem en, vooral voor de eerste w e d strijd tegen H arelbeke. H open we d at M essiaen weer vlug k laa r weze om m et z ijn m akkers de verd ere s trijd aan te gaan! E n nu VGO, aan de slag, voor h et beha-. I len h et kam pioenschap coi I 2- I gei pia Ch fèv Bij liji de too wi( ge\ Ch: sta ter ter bez pas ï ter Aai Gei zor gee dui ons È pra koi aar ghi me ter I ter ziji te er ; me' mii een N spe kur die Na heb ver ren vor ste< nae mo sho gen zon spe stri mo ASI Des zet ste ont me e n dat

9 Vrijdag 1 September 1950 HET N IEUW VISSCHERIJBLAD * 1- ng. rdîn» eren. ian vee en >rtzal id e iloage ijn ige te r lis, ien. n st san ais gelaerijdat zen ner een inh a t nke en zou ïeft hij ilen blegen eer de ha- Tevredenheid bij Â.S.O. Wedstrijd tegen 01. Charleroi was een parel! W anneer Ja n P ubliek tevreden het te r rein verlaat, is dit de beste re fe re n tie voor het spelgehalte d at tijd e n s de w edstrijd werd bereikt. D it w as Zondag zeer zeker het geval. Iedereen was in z ijn nopjes over het spelvertoon beide ploegen en sommigen d u rfd en zelfs voorspellen, dat men op het A lb ertterrein d it ja a r nog zelden zulk mooi voetbal zal te genieten k rijgen. Dit is n iet u itg eslo ten. De w ed strijd ASO C harleroi h eeft inderd aad, ook volgens ons, u it alle stan d p u n ten beschouwd, voldoening gegeven en h e t m eest heeft het ons verheugd d at de lokalen flin k stand hebben gehouden tegen h e t spei de bezoekers, die toch sed ert jare n in E re evolueren. Daaruit volgt de voor de hand liggende conclusie, d at ASO de verm anende w oorden dhr Val. V andenbroecke in d achtig is geweest en dat de v o o rbereiding to t de nieuwe com petitie niet ais een loutere fo r maliteit w erd aangepakt, doch ais een eerste noodzakelijkheid voor o n m id d ellijk succes. Aldus b lijk t ASO volledig op de goede weg en m ogen we ook h et beste verw achten de seizoeninzet. DE WEDSTR1IJD Voor deze v riendenw ed strijd trad e n volgende ploegen in lijn : 0L. CHARLEROI : Van B rusteghem ; Drobecq en L efèvre; D evillers, P ie rran g e enliévin; Lechien, Olio, L om bard, M alen- gret en B ackaert. ASO : G ernaey; Sabbe en Jer. Deschacht; H ollem eersch, Legon en F ré De- schacht; V andierendounck, Sanders, De Cuman, Z onnekeyn (Van Haecke) en Eeckeman. Referee : d h r V ander M oortel. Onm iddellijk is de vleugel S anders Vandierendounck in actie, w a aru it b lijk t dat beide goed op elkaar ingespeeld g eraken. Olympic, technisch b eter, geeft echter de toon aan m aar s tu it op een Sabbe in prachtvorm, die alles te ru g stu u rt. H et duurt geruim e tijd v o o raleer we een eer- i schot op doei te n o teren k rijg en. H et 6 Lechien die langs z ijn lijn Jer. De- schacht voorbij ging en ver op doei kogelde. Z ijn sh o t vliegt ech ter rak elin g s over. Aan de andere zijde m oet Van B ru s teghem een k arp elsp ro n g u ith alen om een kopbal De C um an, op voorzet Eeckeman, o nschadelijk te m aken. Aan de 14e m in u u t is h e t dan toch ge- beurd w anneer Z onnekeyn een k eih ard e schuiver lost, die door V andierendounck met de binnenzijde de voet w ordt opgenomen en Van B rusteghem geen schijn kans laat. H et spei is zeer aangenaam om volgen. W an n eer L echien aan de 21e minuut een voorzet k rijg t in h et m iddenveld, lost h ij een h ard e schuiver, die G ernaey eveneens het n ak ijk en geeft. Kort daarop m oet G ernaey hoog o p sp rin gen om op de lijn te redden. W an n eer Van- jierendounck aan de h aal gaat, kan L efèvre, dank zij een geweldige sp u rt, het gevaar weren. C harleroi speelt doorgaans h et leder mooi langs de grond. Aan de 36e m i nuut noteren we een der m ooiste sta altje s voetbal ooit op ASO gezien. W anneer De Cuman en V andierendounck in h et m iddenveld naar h et leder rennen, w eet De Cuman met een «hieltje» de bai p rach tig door te staren aan de gelanceerde V an dierendounck, die n a a r doei sn elt en sch itte ren d omzet. W erkelijk, iets enigs in de ASO- voetbalgeschiedenis. R ust kom t dan m et 2 1 stand. Bij Olympic w ordt dan Drobecq v ergen door M assy en m oet D evillers zijn plaats afstaan aan D robecq. A ldus speelt Charleroi m et zijn tw ee nieuw e backs, Lefèvre (Un. N am en) en M assy (G osselies). Bij Oostende w o rd t Z onnekeyn lan g s het lijntje gelaten voor Van Haecke. T ijd ens de tweede tim e w eet C harleroi lich tjes de toon aan te geven, alhoew el er overwicht geen sp ra ak is en ASO m in sten s zo gevaarlijk a an d rin g t ais de bezoekers. Bij Charleroi kunnen we e ch ter prach tig e staaltjes driehoeksspel bew onderen, terwijl de v erbinding tussen de lijn e n beter verzorgd w ordt. De lokale verdediging bezondigt zich eens te m eer aan te k o rt passenspel. Een kogel E eckem an vliegt te p letter op de knieën V an B rusteghem. Aan de 6 6 e m in u u t tr ilt h e t d o elhout bij Gernaey tw eem aal naeen en de derde m aal zorgt Olio voor een doelpunt. ASO re a geert heftig en V an B rusteghem m oet w eer duikelen om een schuiv er De C um an onschadelijk te m aken. ASO b lijft g e v aarlijk aan d rin g en. Een prachtige voorzet V andierendounck komt bij Eeckem an, die m ooi opgt en aan De Cum an geeft, die shot. Van B ru steghem puncht weg, S anders kan h ern e men en ditm aal is de O lym pic doelw achter zo gelukkig corner toe te staan. Even later begaat Jer. D eschacht een fla ter door het led er h a rd e n onzuiver n a ar zijn doelw achter te stu re n in p laats te ontzetten, doch gelukkig kan G ernaey er nog bij. N aar h e t einde to e v a lt O lym pic net meer o v ertu ig in g aan en aan de 81e minuut is Lechien er ais de kippen bij om een voorzet p rachtig om te zetten. KLAAR VOOR DE STRIJD Na deze w ed strijd m enen we d a t alle spelers voldoende g e tra in d de com petitie kunnen in treden, en n iet h e t m in st Legon, die iedereen zeer aangenaam v e rra st heeft. Ka alle p ra atje s die n opens hem de ronde hebben gedaan, was h et w erk elijk h a rtversterkend te zien hoe gem akkelijk L aurent evolueerde. N et dezelfde Legon die we torig ja a r zagen spelen en die we nog steeds in ons m idden zo nodig hebben. G ernaey hield w at er te houden w as, doch moest gereageerd hebben op h e t eerste shot dat het 2 e doelpunt voorafging en te gen de paal te p le tte r vloog. Sabbe was zonder m eer «de held de dag». Jean speelde inderdaad een sch itteren d e w edstrijd, zonder ook m aar een in zin k in g en moet voortaan ais de g ro o tste tro e f in de ASO-verdediging aangezien w orden. Jer. Deschacht stond heel w at lager. Z ijn o n t zetten was w einig secuur, zijn tu ssenk om sten traag en som s onbeholpen (w aarom ontzetten n a ar h et m iddenveld to e?) Jero - e zoekt zeker nog n a ar de goede kadans n steunt zich in hoofdzaak op het w erk at broer Fré aflegt om steeds overal k laar te sta an om z ijn k o rte v o o rzetten op te gen. In de h a lflijn, n iets dan goeds, ten zij dat de vleugelspelers wel w at m eer re ch t stre ek s aan het w erk zouden m ogen gezet w orden. In de de voorhoede w aren V and ierendounck en De C um an de besten. E erstgenoem de is aard ig op weg om teru g n aam te m aken, w ant Ju lien zorgde voor tw ee schitterend e doelpunten. De Cum an was zeer b edrijv ig en v o rm t m om enteel een goede oplossing voor het m idvoorprobleem. D oor zijn s trijd lu st en o p p o rtu n ite it zien we R obert d it ja a r anderm aal ais gevreesde g o alg etter aan tred en. E eckem an was goed, doch sp eelt een zo p erso o n lijk spei, dat niem and het praktisch m et hem gewoon kan w orden. Steeds a ch teru it kom en, dan w eer n a a r b in n en spelen, dan w eer te veel aarzelen en rem m en. S taf m oet absolu u t zijn m edespelers in de m ogelijkheid stellen zich aan hem aan te passen. Sanders w as u itste k e n d en a f en to e zelfs w at ro e keloos. M et V andierendounck v o rm t hij een geduchte vleugel. T en slo tte b lijv en Z onnekeyn en V an Haecke. E erstgenoem de deed enkele m ooie d in gen, doch in toch zo n tra a g tem po. En tra a g sp elen d h adden we de in d ru k dat Z onnekeyn aan de ru st ver uitg esp eeld w as. V an H aecke w as veel bew eg elijk er doch d u rfd e geen v eran tw o o rd e lijk h eid n e m en en h ad d a arb ij ook geen m eeval. N ochta n s zal een heide w orden aan g eduid om Z ondag de reis n a a r T u b an tia te o n d e r n em en. W ie zal de u itv e rk o ren e z ijn? D aarover h andelen we nog op een an d ere p laa ts in ons blad. N a deze w e d strijd lig t een b e slu it voor de hand : ASO g t volledig voorbereid deze com p etitie aan. W e m oeten dan ook h u ld e b rengen aan de sp elers, die m et voorbeeldige ijv e r en b elan g stellin g de oefen in g en h ehben gevolgd. De v ru c h te n zullen n ie t u itb lijv e n.. W at mag Oostende verwachten de Voetbalcompetitie I Met dreunende tite ls en schetterend e bazuinen zullen de sp o rtb lad en Z aterd ag en Z ondag de teru g k eer K oning V oetbal aankondigen en de v o etb alrep o rters, die zich geruim e tijd m oesten wagen op het voor hen onw ennige te rre in w ielerw edstrijd e n en an d ere zo m ersp o rten, hebben nu reeds hun pen gescherpt om m et verdubbelde ijv e r week na week de trio m fen de ene club n a ast de ontgoochelingen en onkans de an d ere te beschrijven. In alle steden en in zo ta lrijk e kleine dorpen zijn ook bij de voetbalen th o u sias- ten de h a rte n w eer open gegaan en overal k ijk t m en m et sp annin g u it n a ar de u itslagen de eerste voetbalzondag. En O ostende m aakt op deze algem ene regel zeker geen uitzonderin g. H ier vooral we m ogen het schrijven w o rdt de com p e titie m et nauw in to o m b are n ieuw sgierigheid tegem oet gezien. W at voor v errassin g en kan deze com p etitie ons b rengen? W elke o v erw innaars zullen we m ogen begroeten? W elke sp o rtiev e kerels zullen we m ogen feliciteren? W elke goalg e tte r zal de kroon spannen? W elke club zal zich m ogen to o ien m et de lauw eren de eindoverw in n in g? D it alles zijn vragen, die th an s in honderden koppen opkom en en de zo m aar n iet m et één slag te beantw oorden zijn. C L S. d. e e t a i e u i a a i i n e e t & t e e i & t e ( Z f d e l i n g. H et ligt in de algem ene lijn der verw achtin g en, d a t ASO op de ingeslagen weg zal voortg aan en anderm aal p lan is geen bescheiden b ijro lle tje te vervullen in een reeks, die m in sten s zo ste rk m ag genoem d w orden ais deze vorig jaar. De B ru s selse clubs v erd w ijn en de k a a rt m aar w orden vergen door andere kleppers als Boom, L ierse, L yra, T uban tia. H et m oet ons echter het h a rt dat ons vooral de uitschakeling de W aalse en B ru s selse clubs verheugt, w ant h e t is een p u bliek geheim dat ta lrijk e V laam se clubs tijd e n s de voorgaande com petitie le tte rlijk p u n ten o n tsto len w erden ten voordele W aalse concu rrenten. ASO was h ierv an wel een der voornaam ste slach to ffers! W an n eer we dan in aan m erk in g nem en de jo n g ste uitslagen der roodgroenen, dan aarzelen we geen ogenblik om te b eslu iten dat ASO d it ja a r opnieuw een zeer vo orname rol zal spelen. D oor de com e-back Legon m ag de verd ed ig in g teru g ais zeer ste rk b etiteld w orden, terw ijl de voorhoede m et S anders een m erk b are v e rsterk in g h e eft gekregen. Van een ploeg die vorig ja a r flin k p resteerd e en th an s geen m erk bare v eran d erin g en onderg aat, m ag m en wel m et gew ettigd vertrouw en een g elijk aardige p re statie verw achten. W e p ro n o stik eren ASO dus in de eerste v ijf en hopen dat, dank zij de in sp anin g en G ust H ellem ans, de roodgroenen nog b eter zullen doen dan we v erw achten en zich in h e t tite ld e b a t zullen m engen. Een goede ploeg en de jongeren w aarop een to e kom st kan w orden gebouw d; bij het in gaan deze com petitie ziet de to ek o m st er voor ASO zeker rooskleu rig uit. U Ç. C L d o e t e e n ß - e a C i & A e n d e t o a t p V o o rzitter Q uaghebeur sta a t v o o reerst m et een m erk elijk v erb eterd e ploeg. De aan w in st M aertens en S anders alleen hebben de w in stk ansen der roodgelen reeds m et een ru k om hoog g estoten. B eide zijn g ero u tin eerd e spelers, die de titu la rissen vorig ja a r ver v o o rb ijstevenen en w aarop dan ook m ag gebouw d. A lhoewel gehandicapeerd door de tijd e lijk e u itsch a k eling doelw achter D egroote, m oet m en deze teg enslag n ie t d ram atiseren, w ant D em arest is ons inziens stevig genoeg om D egroote tijd e lijk te vergen. H et b ackpaar Sw inberghe G eeraert verdiende v orig ja a r reeds z ijn strep en, alhoew el th an s algem een w o rdt opgem erkt dat Geera e rt nog de k adan s n ie t te p akken h eeft en vooral zijn trad itio n e le b eslisth eid bij h et tussenkom en m ist. De voorhoede zal P ieters k u n n en g ebruiken. G ysels h eeft w eer de g ro te vorm te pakken. M elis d ra ait steeds onverm oeid v e rd er op volle to eren en h eeft Z aterd ag nog bew ezen anderm aal een gew eldige activ iteit aan de dag te zullen leggen. De voorhoede v e rto o n t ech ter dan toch nog enkele p laatsen die we lie fst n ie t aanw ezig h adden gezien. W at im m ers aan te gen m et T em pelaere, C oopm an, C uypers, E erb o u d t, M estdagh en an d ere M oerinans? Ofwel verk eren deze elem enten nog volledig b u iten vorm, ofw el zijn ze nog n iet voldoende g etrain d. H et fe it b lijft echter, dat deze p laatsen n iet bezet w orden door volw aardige titu larissen. In het belang VGO w are h e t ook gew enst, d at h e t geval D u jard in een m inne- lije oplossing zou krijg en, w an t de afw e zigheid D u jard in is zeker een v e r fectieve w ijze G eeraert zou h ebben k u n n en vergen. H open we d a t beide p a rtije n een verzoenend gebaar zullen stellen. E n k ele w o orden v an w elw illendheid k u n n en alles w eer in o rde brengen. Moge e r in de schoot VGO iem and te v in d en z ijn om d it in cid e n t te slu ite n en de v erzo enin g te bew erken. W as vol tegenslagen voor de dap p ere roodgelen, dan z ijn we e r te n slo tte v a st overtu ig d, d a t de eindzege k an brengen. M et een gevoelig v e rste rk te ploeg en een m oreel om bergen te v e rze t te n kan VGO kam pioen w orden. M aar d a a r om zal in eerste in sta n tie de eerste to t de la a tste m in u u t, de eerste to t de la a tste Zondag, m oeten g e stred e n w orden m et alle k rach ten. W e m enen d a t ook de ontg o o ch elin g en op d it stu k wel h u n v ru c h t zullen afw erp en en d a t alle sp elers e r zich d itm a al v an bew ust zullen zijn, d a t deze c o m p e titie strijd een s tr ijd is u ith o u d in g en v o lh ard in g. W e geven voor de s ta r t de v o o rk e u r aan h iern av o lg en d e ploeg : D egroote; D u ja rd in en S w in b erg h e; M estdagh, S anders en M a ertens; G ysels, C oopm an, P ie te rs R., Melis en C uypers. D aar S anders de e erste Z ondag n ie t m ag spelen, g a at de v o o rk eur n a a r G eeraert en D u ja rd in als cen terh a lf. S J K J Ú J d U h o u d t n i e t n a n Ù i j x o t l e n De g ro e n w itten ste k en alw eer eens wal in een g ans a n d e r m ilieu. D it z ijn ze e ch ter reed s zo gew oon gew orden d a t d it op hen geen invloed m eer k an hebben. En zeker to ch geen slech te invloed. N een, de v e ran d e rin g «lucht» b lijk t op de jo n g ens d h r D avid stim u le ren d in te w erk en en daaro m ook d a t we SKVO tijd e n s deze c o m p etitie alw eer h e t b este verw achten. De ploeg d er g ro e n w itten h e e ft a n d e r m aal gevoelige v e rste rk in g o n tv an g en. D oelw achter Maes en h a lf M arteel z ijn w e rk elijk aan w in sten, die k u n n en tellen. De a n d ere elem en ten zullen wel degelijk h u n m an k u n n e n sta an. W e vern o em en in de eerste p la a ts een Coene, een V an H alm e, een R o tsa ert, een D edulle, een Rob. V an S teeger, een O sterw in d t en een S erru. Allen, stu k v o o r stu k sp elers, w aarop m ag betrouw d. Ja n ssen s en L. V an Steeger k u n n en we ais iets zw akker aan tek enen, te rw ijl h e t b ack p aar P o p p e-r yckew aert zek er lastig e dagen zal k ennen. De zw akte vele ploegen u it U le A fdeling w as o n g etw ijfeld h u n g ebrekkige voorhoede. D it zal in Ile P ro v in c ia al n ie t lan g e r w aar zijn. O veral z itte n g ev aarlijk e elem en ten en we voorzien dan ook d a t P oppe en R ycke- w aert h u n han den zullen vol hebben. H o pen we voor de m oedige sp elers, d a t h u n b e stu u r geen gevallen K re u tser m eer zal kennen. M e t m e A h e e f t u i t & t e h e n d e h a n d e n S lu iten we m et H erm es. W e hebben H erm es de jo n g ste w eken d ich tb ij aan het w erk gezien en ons vertrouw en m enigm aal u itg e d ru k t. In h e t k a d er deze v o o ru itz ich ten houden we e r e ch ter aan nogm aals o ns v e rtro u w en in de H erm es- jo n g eren u it te d ru k k en. W e tw ijfe len er geen o g enblik aan of de co m p etitie zal voor H erm es een g ro te com p etitie w o r den. H erm es is nu reeds de v irtu ele kam pioen h a a r a fd elin g! O D O N nog niei opgewassen, moei de iiiel in handen laten Jos. PREYS Coucke en Mombert zorgden voor twee schitterende kampen De m eetin g is volledig m eegevallen, m aar... w at vele O ostendenaars in het geheim hebben gehoopt, is geen w erkelijk heid gew orden. De hoofdkam p Odon P reys voor de lichtg ew ichttitel België, h e eft ons een o n b etw istb aar superieu re P re y s in de rin g g eb rach t tegen een Odon, die m oedig en m et veel tale n t, aan de n a tio n a le kam pioen h e eft w eerstand geboden m a a r jam m erg enoeg g ehan dicapeerd was door een k w etsu u r aan de arm. Zeggen we e ch ter o p rech t dat we v ó ó r de kam p die k w etsu u r geen le tte r h adden gehoord en d a t pas na de w e d strijd lokale zijde m et deze handicap w erd gescherm d om de w eet ^ an H ouck h e t evenw icht te h e rstel- n ed erlaa g Odon te verzachten. Odon ^en m aar de laatste ronde is M om bert de zou d rie in sp u itin g en peniciline heb- m eerdere. H ij slaagde er aldus in z ijn ach- ben gekregen ten ein d e b etrek k elijk veilig te rsta n d, w elke hij in de eerste v ier ro n - op de rin g te kunnen kom en. den opliep, goed te m aken en zelfs een Nu, we aan v aard en d at d it voor O don Hcht voordeel te bew erken. N iettem in zeker geen voordeel bracht, m aar ten slo t- spreekt de ju ry onder luid p ro test een een zuiv erd er stijl beschikte. De re c h te rs spraken evenw el een m atch-nul uit. De kam p Van Houck M om bert w erd nog v in n ig er en aan nog hoger tem po b etw ist. Beide b o k sers w aren ook een stu k je b e te r dan de voorgaande. Beide gingen on m idd e llijk h e t gevecht aan, m aar V an H ouck to o n d e zich iets vlugger en m eer secuur. M om bert speelde enkele m alen o n zuiv er m et zijn kop. Aan de 5e ro n d e sc h ijn t h e t gevecht een andere w ending te zullen nem en en, in d erd aad, M om bert neem t h e t in itiatief. De 6 e ro n d e b re n g t M om bert volop in de m eerderheid. In de 7e ro nde te m ogen we ons n iet b lin d sta re n op deze v ero n tsch u ld ig in g. Ons h e eft deze kam p v oor alles geleerd dat Odon nog n iet opg ew assen is om P reys de lijs t onzer n a tio n a le tite ld ra g e rs te verd rin g en. Dit w as tro uw ens de algem ene indruk. H et verloop de kam p zelf kon wel boeiend genoem d w orden, doch w erd te veel o n tsierd door lijf-a an -lijf. En d it is iets w at m en P reys zeker kan ten laste leggen : z ijn boksw ijze is n iet spektacu- lair. V ooral te O ostende h e eft P re y s geen enkel risico durven nem en en h eeft zonder m eer h e t lijf-a a n -lijf zelf opgedrongen aan zijn teg en strev er. N ochtans m oet toegegeven d a t Odon geen geluk had m et zijn up- p er-cu ts, die goed v oorbereid m eestal op h e t n ip p e rtje door P reys konden ontw eken w orden. m atch-nul uit. TWEE ONTGOOCHELINGEN De kam pen L equenne V erb u rg h en K nockaert V andaele, staken o n g etw ijfeld scherp af tegen h e t prach tig e v erto o n v an de pluim gew ichten en w aren zelfs tw ee sp ijtig e ontgoochelingen, w anklanken. V erburgh had eenvoudigw eg niets in te brengen tegen een rechts h a rd to e slaan d e Lequenne. V erburgh reag eerd e slech ts m et onbeduidende to etsje s lin k s die n iets opleveren. B eide v e rm ijd en het lijf-a a n -lijf, m aar d it v erh in d erd e n ie t dat er slechts w einig aan trek k e lijk e dingen te zien w aren. N aarm ate de kam p v o rd e r de, kwam de m eerderheid L equenne du idelijk er aan het daglicht en in de 5e ro n d e is er nog slech ts een m an in de E r w erd zelden op a fstan d gebokst ring. De laatste ronde b rach t ons een geen bij h e t lijf-a a n -lijf bew erkte P reys zo w eldig toeslaan d e L equenne tegen een b ij- ongenadig de ribben en lever zijn te- na volledig passieve V erbrugh. L equenne g enstrev er, d at Odon in de laatste tw ee ro n d en P reys n a a r de p lanken had m oeten k u n n en slaan om kans te hebben op een n u l. D it is n ie t zo gew eest en we hadden in die ro n d en m eer en m eer de in d ru k d a t Odon b ew ust was zijn n ederlaag. De la a tste ron de verliep daarbij in zo n v erb azende k alm te dat m en zich m o eilijk op h e t ein d e een titelg evecht kon w anen. Nog even poogt Odon zijn teg e n strev e r te raken en in m o eilijkheden te brengen, doch P re y s w eet zich o v ertuigd w in n aar en b ep aalt e r zich toe de laa tste opflakkerin g en O don te doven. W anneer we even onze n o ta s nazien, b e m erken we d a t we tw ee ro nden voor Odon h ebben gegeven, v ier voor P reys en de overigen verdeeld. De u itslag laat dan ook n iet de m in ste tw ijfel over en de u itsp ra ak de re ch ters lo k t n iet h e t m in ste p ro te s t uit. P re y s h e eft anderm aal zijn tite l m et klem verdedigd en Odon in eigen v esting m et succes g e ta rt. H et zal th an s nog enkele ja re n duren vooraleer Odon P rey s loopt een verm aning op wegens een tw eeta l lage slagen, doch w in t to ch een boulevard. N iettem in sp re ek t de ju ry een m atch-nul uit. H et is sp ijtig dat V erburgh deze gelegenheid n iet h eeft w illen g rijp e n om zich te h erstellen zijn laatste o n o v ertuigende kam pen. Tegen een technisch zw akke Lequenne, m oest V erburgh n etjes de m eerdere z ijn gebleven. Zal e r u it V erb u rg h een tw eede K nockaert groeien? Van K nockaert gesproken, h e t h o eft n ie t gezegd d a t alle aanw ezigen h e t zoveelste h ero p treden «de m an zonder boksers- h art» b etreuren. H et w are in d erd aad wel b eter gew eest indien K nockaert de h an d schoenen aan de haak had laten h angen in plaats anderm aal zo n m atte p re s ta tie te leveren, V andaele, een derde ra n g bokser, hield zich in de eerste ro n d en g e lukkig zeer stil, zoniet zou K nockaert de 4e ro n d e n iet gezien hebben. V ergeten we dus zo spoedig m ogelijk deze kam p, die alles behalve een reklam e was voor de bokssport. Voor K nockaert zal deze kam p zijn tro o n zal kunnen halen! De techni- verm oedelijk het d efin itief afscheid sche v aard ig h eid de huidige kam pioen, zijn rin g k en n is en ro u tin e en ten slo tte zijn gro te zelfzekerheid en hoogstaande sp o rtiv ite it m aken hem nog steeds een w aardige tite ld ra g er, een g rote Preys. V oor Odon zal nu een tijd kom en b ezin n in g en geduld. H et is sp ijtig de weg te w orden versperd. H et zou dubbel sp ijtig zijn, in d ien d it gebeurde door een m in d erw aard ig v u istscherm er, m aar d a ar h et h ie r een w aar kam pioen, een g ro te P reys is, die de O o stendenaar in de weg sta a t is hieraan geen schande verbonden. N oodgedw ongen zal Odon zich n a a r het b u ite n lan d m oeten o riën tere n om, b u iten P reys, w aardige teg en stan d ers te vinden. SCHITTERENDE PLUIMGEWICHTKAMPEN G ro ter genoegen hebben de duizenden toeschouw ers beleefd aan de kam pen Les- seine Coucke en Van Houck M om bert. W e overdreven n iet, w anneer we in ons v orig n u m m er schreven d a t we v ier de b este pluim gew ichten het lan d h ier in het strijd p e rk zouden zien treden. In d e r daad, alle v ier hebben ze bewezen flin k e elem enten te zijn, die aan elkaar zeer gew aagd w aren. De eerste kam p, L esseine Coucke, b ra ch t ons de bevestiging de g ro te klas laatstgenoem de. Coucke w as ongetw ijfeld b e te r b o k ser dan z ijn teg enstrev er, doch h ij m iste nog steeds de nodige e f fe c tiv ite it om een afg etek end overw icht aan de dag te leggen. Lesseine, alhoew el g ehan d icapeerd in g estalte en arm len g te, w ist n o chtans ra k er te tre ffe n dan Coucke, vooral bij de aang de kam p. Op onze pu n ten tab el nam en beide boksers een ronde voor zich, terw ijl de la a t ste ro n d e n ie t m eegerekend, diende ons in ziens de o v erw in n in ig n a a r Coucke te gaan, om dat hij beter bokser was en over OP 9 SEPTEMBER steekt het corporatief voetbal wal H et is dus op 9 S eptem b er d a t ook de C o rp o ratiev en h u n b enen v o o r h e t e erst zullen rekken. M et h e t oog h iero p w o rd t reed s in v ersch illen d e k am p en geoefend. W e m eldden reeds v o o r v e ertie n dagen, d a t b ijzo n d ere sch ik k in g en w aren g e tro ffe n m et h e t oog op de nieuw e com p etitie. E r w erd een eerste afd elin g en tw ee bevorde- rin g sa fd elin g e n in h et leven geroepen en voorióan zal de w et dalen en o p stijgen k ra ch t zijn. T hans w o rd t ons de sam en stellin g deze afdelingen bekend gem aakt. 1e AFDELING V.Y. F e rb lan terie s De C lerck; F.C. La B rugeoise A ; S.V. Zeew ezen O o stende; C rop s S.V. O o stende; F.C. F ranco B eige; S tadsp erso n eel O o sten d e; F.C. R u st R o est; F.C. Aigle. BEVORDERING A (Brugge) B ru g fin a F.Ç.; C.S. Gazel A ; U nion C o to n n ière; S.K. C o m p en satiek as; C.S. Gazel B ; S.K. S t A u g u stin u s; F.C. L a B ru- zw akking, om dat deze sp eler bev. op ef- geoise B ; S.V. Ju stitia. P.S. In deze reeks sp eelt C.S. Gazel B b u iten com petitie. BEVORDERING B (Oostende) B éliard O ostende; T ram personeel; P o litie ; S tadsb eam b ten B ; S.V. Zeewezen B ; W h ite S ta r O m w al; S.K. S teunfo n d s W erk lozen. In de bevord erin g sk lasse hebben we een a fd elin g B rugge en een O ostende. De beide w in n aars ontm o eten e lk a ar op het einde het seizoen voor de k lim m in g n a a r e erste afdeling. De la a tste deze reek s k om t n a a r de bevord erin g saf- deling. N aar onze bescheiden m ening lo o p t m en m et deze la a tste aangehaalde schikking o m tre n t de o p stijg in g h et gevaar d a t m ette r tijd de eerste afd elin g u itslu iten d zou g aan b e staa n u it ploegen een bepaald gew est. In d e rd a a d, in d ien tw eem aal n a een een O ostendse ploeg o p stijg t en tw eem aal ook een B rugse ploeg daalt, zal de e erste afd elin g w eldra u itslu iten d u it O ostendse ploegen bestaan. D it zou m oete n v e rh in d e rd w orden.. de zo v ertrouw de p lan k en betekenen. BERNARD KAMPIOEN De tw ee in leidende. liefh eb b ersk am p en, tellende voor het kam pioenschap België lichtgew icht en zw aargew icht, h ebben de aanw ezigen aangenaam verrast. In de eerste kam p bleek V erbeke evenwel n iet opgew assen tegen de sterk e De T em m erm an u it E ine, die steeds de la a tste slag had en m et z ijn h ard e rechtse, p u n ten opstapelde. Bij het einde de 2e ro n d e ging V erbeke dan ook tegen de p lan k en, doch aan 4 w erd hij door de gong gered. H et was ech ter slech ts uitg esteld, w ant in de 3 e ro n d e is hij n iet m eer in sta a t zich te verdedigen, zodat de referee technisch k.o. u itsp reekt, w aard o o r De T em m erm an v erdiend zijn tite l beh o u d t die hij enkele dagen voordien reeds m et succes verdedigd had. B ern ard leidde aan v ankelijk h e t gevecht tegen de B ru sselaar M arsille, die m eer aan verdedigen dan aan aanvallen m oest denken. De s tijl B ernard is zeer goed. In de 2e ronde neem t M arsille lic h t voordeel door ta lrijk e slagen, die evenw el n ie t zo secuur zijn ais die B ern ard in de de eerste ronde. De derde ronde b ren g t een sp ijtig e o n tk n o p in g. M arsille k o m t m et een snede onder h et lin k er oog u it een lijf-a a n -lijf en v e rliest veel bloed. B ern ard is ook lic h t g e raa k t aan h e t lin k e r oog, doch b ren g t M arsille onophoudend in m o eilijkheden. De referee leg t ten slo tte de kam p stil w egens k w etsu u r M arsille. A ldus w o rd t B ern ard kam pioen B elgië liefhebbers-zw aargew icht. Of B ern ard in de to ek o m st z ijn tite l m et succes zal kunnen verdedigen, is een and e re vraag. V an v erschillende zijden hebben we de m ening horen opperen, volgens dew elke B ern ard n iet lan g er in vooru itg ang is. D aar is wel iets w aar en daarom zien we ook m et v erlangen u it n a a r z ijn verd ere kam pen. V olgens m anager V an H a- verbeke zal B ern ard n iet lang m eer in de liefh eb b ersk lasse vertoeven en w eldra n a a r de p ro fs overgaan. N iet ech ter zonder z ijn tite l nog enkele m alen te hebben verdedigd. H et is tijd e n s deze volgende kam pen, dat we zullen zien w at er fe ite lijk in B er- nard steék t en of hij al dan n iet in vooru itg ang is. De verovering de B elgische tite l m oet o n d ertu ssen voor de G isteln aar een stevige stim u lan t zijn om zijn carrière m et volle overtuiging op te bouw en. ENKELE NABESCHOUWINGEN E erst gaan onze gedachten n aar de w einig sp o rtiev e houding een gedeelte het publiek, dat zich liet leiden door fa n atism e d a t aan h e t o ngelooflijke grensde. N em en we de kam p L equenne V erb u rg h. Som m igen p ro testeerd en tegen de u itsla g om dat ze V erburgh gew onnen zagen of, an ders gezegd, o m dat L equenne een of tw ee lage slagen g e p la atst had. W e m enen d a t de m atch-nul integendeel een zuivere cadeau was voor V erburgh, w ant d a t p a ar te lage slagen konden n iet opw egen tegen h et n a d ru k k elijk overw icht L equenne tijd e n s gans het veroop de kam p. In dien V erb u rg h dan zo e rn stig g e raakt w as gew orden door die lage slagen, diende h ij d it te tonen, doch niem and h eeft iets gezien. Iedereen h eeft integendeel gezien d a t V erburgh n iet b estond en blij was de gong te horen. Som m igen m eenden ook dat de neder

10 10 HET N IEUW VISSCHERI BLAD Vrijdag 1 September 1950 laag Odon n iet v erdiend w as en d at een m atch-n u l de ju is te w eergave was. V a n d aar ook nieuw gehuil. W e m enen d at die m ensen n iet m eer «au sérieux» te nem en zijn, ofw el ziende blind zijn. De overw in n in g P reys was zo o n aan v ech tb aar, d a t geen enkele b o k sk enner d aaraan h eeft getw ijfeld, ook n iet w anneer de kam p am p e r 8 ro n d en oud was. Ook w aren e r die K n o ckaert een m atch-nul hadden durven to ek e n n en! W ellicht ais tro o stp rijs om d a t h ij had kunnen uitvechten to t het b itte re einde?! Alleen de u itslag V an H ouck M om bert was ons inziens aan v ech tb aar, m a a r m en m ag n iet u it h e t oog verliezen d a t de eerste v ier ronden evenveel w aard z ijn ais de la a tste vier. Zoals we ech ter h o g er schreven, m eenden we h e t overw icht v an M om bert n a d ru k k elijk e r dan dat V an Houck, zodat we hem de overw inning zouden hebben toegekend. H et flin k e optreden de pluim gew ichten, h eeft te n slo tte bij vele m ensen h e t verlangen doen o p rijzen n a a r een nieuw e p luim gew ichtcom petitie. Z ouden de in ric h te rs «F landria Boxing Club» d it n ie t eens kunnen in overw eging nem en. W e m enen d at de overg ro te b elangstellin g d er boksliefh ebbers m om enteel n a a r deze categorie u itg aat, zodat een pluim gew ichtcom p etitie zeker heel w at succes zou heb ben in g erich t, in de ru im e A lbert H aii. DE TECHNISCHE UITSLAGEN LIEFHEBBERS 3 x 3 m in u ten KAMPIOENSCHAP VAN BELGIE (LICHTGEW ICHT) DE TEMMERMAN, (61 kgr., E ine), kam pioen, w int door technisch k.o. in ro u n d 3 v a n V erbeke (61 kgr., G istel). KAMPIOENSCHAP VAN BELGIE (ZW AARGEW ICHT) BERNARD (89 kgr., G istel) w int door s tillegging de kam p in ro u n d 3, wegens o o g k w etsu u r M arsille, (92 kgr., Que- hast)., BEROEPSBOKSERS 6 x 3 m in u ten LEQUENNE ( 6 6 kg., D oornik) en VER BURGH, (67 kgr., O ostende) doen m atch n u i. COUCKE (59 kgr., O ostende) en LESSEI NE (58 kgr., B russel) doen m atch nui. KAMPIOENSCHAP VAN BELGIE (LICHTGEW ICHT) 12 X 3 m in u ten PREYS Jos, (61 kgr., D oornik), kam pioen, w in t op p u n ten O don (61 kgr., O ostende). 8 x 3 m in u ten VAN DAELE (75 kgr., F ra n k rijk ) w in t op p u n te n K n o ckaert (74 kgr., O ostende). MOMBERT (58 kgr., O ostende) en VAN HOUCK (58 kgr., B russel) doen m atch-nul. HOLIHARI daagt uit M olinaro, het sterke Italiaan se pluim gew icht, daagt een der v ier pluim gew ichten u it die Z aterdag 11. in de A lbert H aii hebb en slag geleverd. D it w erd ons m edegedeeld door zijn m anager, n a afloop de m eeting Z aterdag 11. W e m enen dat w einig B elgische m an a g ers h e t zullen w agen hun p o u lains tegen deze gevreesde k lep p er te p laatsen. Servais h e e ft z ijn overm oed d u u r m oeten b etalen, g in g in de 8 e ro n d e n a a r de plan k en en zit th a n s le lijk in n esten voor zijn a an staan d e titelg ev ech t m et M achterlinck. W e hebben de in d ru k d a t M olinaro h ie r nog andere sla ch to ffers zal m aken, ten zij hij zelf op z ijn m an n etje v alt.. Ha de Europese A thletiekkam pioenschappen De E uropese Spelen liggen th a n s ach ter de ru g. Deze v ijf hoogdagen sto n d en in h e t tek e n de E ngelse overheersing, terw ijl de N oord erlanden h e t m et eerder^ k arig e tite lo o g st m oeten stellen. Ons lan d je h eeft b ij deze w ed strijd en geen tite ls veroverd, geen enkele tite l. M aar e r w erd w at a n d ers v eroverd! D oor de voorbeeldige org an isatie deze kam pioenschappen, veroverden w ij de b ew o ndering en de sy m p ath ie de 2 0 vreem de landen, welke bij ons te gast w a re n. De R ussische leid ers b eslo ten de 4x100 m eter, w aaro v er heel w at gediscussieerd w erd, te herlopen, u it eerbied en erk en te lijk h eid voor de B elgische o rg an isato rs! W ij veroverden ook duizenden toeschouw ers, die th a n s zonder tw ijfe l p ro p ag an d isten zullen w orden de athletiek. W e veroverden ook de jeugd, die m eer en m eer h a a r pap ging koelen m et v o e tb a l e n w ielerw edstrijd en, m aar th a n s de schoonheid de zuivere a th le tiek is g aan inzien. Neen, we hebben geen tite ls veroverd, geen enkele tite l, m aar n iettem in is de w in stb alan s ons klein lan d je groot. H open we dat de ath le tiek th a n s een g ro te p laats h eeft v eroverd in h e t h a rt v an onze Belgische sportm ensen. Voetbal te Nieuwpoort Z ondag 11. herleefden alle v o etballiefhebbers, daar s nam iddags de eerste oefenm atch doorging tu sse n B osvoorde en SV N ieuw poort. Aan de overw in n aar viel een p ra ch tig e b eker te b eu rt, geschonken door de firm a BENDIX, welke aan de v issersv a artu ig e n d iep tem eters lev ert. De m atch k ende dan ook een h ard e s trjd om d it p ra c h tstu k. De eerste tim e w as N ieuw p o o rt baas in h e t spei en w erd h e t kalm e m a a r d a ard rijv e n d optred en B illiauw bew onderd. H ij doelde n ie t m in d an v ier m aal! B osvoorde kon slechts één doel- p u n tje aan tek enen. M et de tw eede h e lft n am en de bezoekers h e t heel e rn stig op, en w a re M oeder F o rtu n a een klein b eetje a an h u n k a n t gew eest, dan hadden de geel- zw artjes h et nog benauw d gekregen. Gelu k k ig doorw o rsteld en ze h e t geweld en konden ze zelfs nog een doei b ijteken en, z o d at de ein d sta n d 5 1 w as in N ieuw - p o o rts voordeel. Alle sportliefh eb b ers w a re n oordeel dat, m et een a rb itrag e zoa ls de heer V erfaillie te n beste gaf, spoedig m eer sp o rtiv ite it onder de sp elers zou h eersen en de b ru ta lite it zou uitgeschakeld w o rd en. Moge deze eerste overw in n in g h e t beg in zijn een lange reeks. WIELERFLITSEN Onafhankelijken MAURICE MINNE, DE RAPSTE TE TORHOUT Voor de w edstrijd kwam en 37 renners hun rugnum m er af halen. Van m eet af sloegen Labaere, Joye en M ahieu op de vlucht, nam en spoedig 40 voorsprong en zouden die voorsprong gedurende 60 km. behouden. Pas waren ze ingelopen of negen renners kozen het hazenpad, nam elijk Vermeersch, Couvreur, Minne, Col- paert, Verbeke, Tijtgat, Cabut, Ver- boodt en Evens. Bij dat groepje zouden Lucien Dem an en Toon Debruyne evenw el na een hardnekkige jacht nog aansluiting krijgen. T ijtgat in tegendeel m oest w egens defekt zijn m akkers nog laten gaan, evenals Couvreur en Verbeke. Naar h et einde toe verloren Colpaert en Cabut nog voeling m et de leiders zodat h et m et zes leiders naar de aankom st ging waar Minne zich de sn elste toonde. DE UITSLAG 1. MINNE MAURICE, de 150 km. in 4,32 uur; 2. Vermeersch G entiel op 1 lengte; 3. Dem an Lucien; 4. Debruyne An toon; 5. Evens; 6. Verboodt; 7. Colpaert op 50 ; 8. Cabut; 9. T ijtgat op 4 05 ; 10. De Hertogh; 11. Collin; 12. Van Roy; ;13. Delobelle; 14. Bylle; 15. Couvreur; 16. Joye; 17. Debeyter; 18. Tembuyser; 19. Martin; 20. Lamaire; 21 Van Hecke; p. De Bleecker; 23. Van Wallè; 24. M áhieu, g r< WEST-VLAANDEREN HOUDT TWEE KAMPIOENEN DER ONAFHANKELIJKEN Men h e rin n e rt zich d at n a h e t K am pioenschap W est-v laanderen voor o n afh an k e lijk en te Gits, V an Roy en T y tg a t zo v in n ig voor de zege h adden gestreden, dat de aan k o m strec h ters beide voorlopig eerste klasseerden. T hans b lijk t d a t ook de fo to s geen zekere aan d u id in g en k u n n en geven, zodat beide de k am p ioenen trui zullen m ogen dragen en eerste ex-aequo geklasseerd b lijv en. Hr. Liefhebbers DE MUNSTER MET VOORSPRONG TE MOESKROEN 56 v ertrekkers. T ijd ens de eerste ronde h e eft de g ro te favoriet S charlaeken band- breuk. In de 3e ro n d e g a at De M unster op de v lucht, m aar o n d er de d ru k B aetslé w o rd t hij na 2 ro nden ingelopen. In de 5e ronde g aat D ebruyne zijn k ans, doch ook h ij is e r na 2 ro n d en aan voor z ijn m oeite. En dan krijg en wij in de 8 e rond e de beslissende o n tsn appin g De M unster, T aeldem an en B aetslé. E erstgenoem de was ech ter zo ste rk d a t h ij z ijn m aten in de steek liet, te rw ijl even la te r ook B aetslé T aeldem an m oest lossen. De u itslag : 1. De M u n ster (W aregem ), 130 km. in 3 u u r 40 m in.; 2. T aeldem an op 2 40 ; 3. B aetslé op 5 30 ; 4. V an H aelew ijn op 10 ; 5. G evaert 6. De B laere; 7. Roose- boom op ; 8. De Sm et op ; 9. B oudew ijns; 10. V uylsteke; 11. H en rist; 12. C oussem ent; 13. M oreel; 14. De B lock; 15. V an T hom m e; 16. Van T horens. SPURTZEGE VAN GRYSON TE POPERINGE 34 v ertrekkers. N a drie g ro te ronden w aren D ecuyper, Feys en G ryson op kop, m et de groep op G ilbert D esm edt viel p la t doch w ist opnieuw te vervoegen. Bij de leid ers leed Feys dan k aderb reuk, terw ijl Van H outte w ist te vervoegen. V erder bleef de sta n d ongew ijzigd en in de sp u rt won G ryson. DE UITSLAG 1. G ryson A ndré (G eluw eveld) 120 km. in 3 u. 5 ; 2. Van H o u tte; 3. Jo n ckheere op 2 30 ; 4. C leenew erk; 5. V uylsteke; 6. Desm e d t; 7. D em eulenaere; 8. R ijk ew aert; 9. H oevenaegel; 10. Jacob; 11. V erbeke; 12. V andevoorde; 13. P h ilip ; 14. D ecorte; 15. Van Dam me. Nieuwelingen HANDZAME 23 v e rtre k k ers 1. V erschaeve, 60 km. in 1 u. 40 ; 2. T om m eleyn; 3. H o u th o o fd ; 4. M oeiaert; 5. D erue; 6. D egroote; 7. V an Y zenberge; 8. H anne; 9. De C loedt; 10. M inne.. VEURNE 15 v e rtre k k ers 1. Jo sep h R oger (Koe- kelare) 72 km. in 2 u. 10 m.; 2. V anderheyde; 3. D enijs; 4. D avid; 5. g elijk : De- lan n o y e D., H osten R., G oethals L., Bey- ens J., D eruyck C., D evriendt G., T iteca Edm., Decroos L., G uylinck R., G eerardyn W., D erieuw R., B onne G. JABBEKE 25 v e rtre k k ers 1. Van Speybroeck, 72 km. in 2 u.; 2. C reyf; 3. H uyghe op 1 ; 4. K erck aert; 5. V an de B roecke; 6. N a e rt; 7. W ilm s; 8. D ew aele; 9. V an den M aele; 10. B roecke. MOORSELE 17 v ertrek k ers 1. V an de W alle Lucien, 55 km. in 2 u. 06 ; 2. H o lvoet; 3. De K im pe; 4. V an S le te ren ; 5. B isschop; 6. S innaeve; 7. K in t; 8. N a e rt; 9. De B ru y n e; 10. B ostyn. BIKSCHOTE 10 v e rtre k k ers 1. Van C looster R oger (T o rh o u t) 77 km. in 2 u. 09 ; 2. Staebens J e a n ; 3. Declercq D.; 4. V an S teck elm an; 5. Louwyck F.; 6. B lan ckaert G erm.; 7. V ercruysse M.; 8. Ide J.; 9. D ew aegher M.; 10. M ares Cyr. LANGEMARK 13 v e rtre k k ers 1. D urand F r., 70 km ln 2 u u r; 2. D eryckere M.; 3. D enys H.; 4. V erleye G.; 5. Gouwy G.; 6. D esote J.; 7. C linckem ille R.; 8. V erm eulen J.; 9. Sw aels J.; 10. D elam eillere J.; I I. P a re t E t.; 12. Lesage J.; 13. P a e rre R oger. GITS 31 v e rtre k k e rs 1. R oelens H erm an, 65 km in 1 u. 59 ; 2. V andew eghe; 3. D esm et A lb.; 4. B ossu G.; 5. B ossu C.; 6. B rundel C.; 7. R am b o er P.; 8. B ehey t R.; 9. E speei R.; 10. C laeys R.; 11. V erlin d e E m.; 12. B euselinck E dw.; 13. V ens T h.; 14. C allens D.; 15. D eryckere G ilbert. VINKEM 24 v e rtre k k e rs 1. D enijs D an. (Z arren ) 72 km.in 2 u. 02 ; 2. De K eerschieter R ené; 3. D eruyck C y riel; 4. H osten R o g er; 5. De- lanoy e D an.; 6. V anderheyde G.; 7. Dev rie n d t G.; 8. C appelle R og.; 9. D ebruyne G.; 10. D ecroos G.; 11. V an T ieghem ; 12. T iteca E dm.; 13. B russelle Alb. PITTEM 31 v e rtre k k e rs 1. D esm edt R oger, 70 km. in 2 u. 2 ; 2. D h u lste r; 3. M aertens; 4. D ebaets; 5. D ecock; 6. V an M oerkerke; 7. V ro y en; 8. T e rre t; 9. V an de W iele; IQ, M issyne; 11. O osterlinck. M AR IAKERKE 55 v e rtre k k e rs 1. D ekeerschieter, 65 km. in 1 u. 45 ; 2. Van C looster; 3. H uyg h e ; 4. V an C lo o ster R. (G its); 5. W illem s; 6. D u ro n d ; 7. C asier; 8. g e lijk : V an M aele, D eruyt, W ijn a n ts, D enijs en V an R ijs- se l; 13. L ucien V icto r; 14. V an den B rae- cke; 15. N aut. K.V.G.O. VUURTOREN De leden de supportersclub worden verzocht hun nieuw e lidkaar- ten af te h alen in h et lokaal, bij Cam iel M estdagh. Op 9 Septem ber gaat de algem ene vergadering door, waarop de h elft h et bestuur zal herkozen worden. V oetballiefhebbers de Vuurtoren, slu it aan bij Uw supportersclub. EEN KIJKJE BIJ DE WEST-VLAAMSE Ile PROVINCIALEN A m per en k ele dagen scheiden ons nog h e t officieel seizoen en de tra n s fe rt-p e rio d e loopt dus stila a n ten einde. V erschillende clubs zullen in ex trem is nog wel de hand leggen op deze of gen e «versterk in g», terw ijl an d eren reed s h u n ploeg k la a r hebben om de s ta r t te nem en. C. D eneckere verliet W S le p e r voor D eerlijk S p o rt, die h a a r voornam e pion D. V erstra e te aan SC M enen h e eft afg estaan. In ru il is de M enenaar V an tro is n a a r h et gro en -w itte m idden getrokken. Doelverde- Onze vooruitzichten TUBANTIA A.S.O. In d ien we ASO in deze e erste w e d strijd g ew onnen geven is d it in e erste in sta n tie a is logisch gevolg u it de goede p re sta tie s d er ro o d g ro en en tijd e n s de ro d age-periode. N ederlaag tegen FC B rugge m et ov erd reven c ijfe rs, o v erw in n in g te D o o rn ik en Z ondag 11. sc h itte re n d e w e d strijd teg en O lym pic C h arlero i : z ijn d it geen stevige w aarborg en voor een goede in ze t d er com p e titie? T u b an tia v erlo o r Z ondag tegen T u rn h o u t en zal e r alles op z etten om voor eigen p u b liek een flin k e s ta r t te nem en. R oodgroen bezit e c h te r reed s m eer ro u tin e in de e erste klas w e d strijd e n en k a n de nieuw -geprom oveerden n e tje s de baas b lijven. L ierse SK Un. D o o rn ik 1 T u b an tia ASO 2 Boom A.V. D enderm onde 1 FC Izegem US C entre x CS B rugge K o rtrijk Sp. x RC R onse S t N ik laas x E. A alst L y ra x V igor H am m e AEC B ergen 1 V.G.O. B.S. AVELGEM De roodgelen k rijg e n geen te zw are b ro k v o o rg esch o teld om aan h u n com p etitie- ta a r t te beg in n en, zodat ze m et ru stig e z elfzekerh eid de eerste w e d strijd m ogen af w achten. V ergeten we e c h te r n ie t d a t BS A velgem vorig e co m p etitie n a a r h e t ein d e to e zich goed w ist te plaatsen en zich beste n d ig n a a r v o o r w erk te. VGO zal e r dan ook goed aan doen voor eens en v oor a l tijd ais stelreg el te nem en : een snelle, a l les overrom pelende s ta rt, die ons v óó r de T ubantia-a.s.o. AANDACHT! ASO ste e k t Z ondag e.k. op vreem d te rre in in deze com p etitie wal. O ns blad zal e r aan houden deze e e r ste v e rp la a tsin g m ee te m aken te n ein d e onze lezers een o b jec tie f oog- g etu ig everslag te k u n n e n bezorgen. S p o rtm an n e n, leest d us volgende w eek in ons b lad h e t v erslag over de w e d strijd T u b a n tia A.S.O. v an de h and onze b ijz o n d e re m edew erk er te r plaatse! Zaterdag behandeling het geval K reutzer Z aterd agnam id d ag k o m t h e t p ro v in ciaal com ité b ijeen o n d e r v o o rz ittersc h a p de heer Fol, vo o rzitter. H et b e la n g rijk ste p u n t op de d agorde, is wel h e t geval K reutzer, SV B lan k enberg e b ew eert d a t z ijn v raag aan de KBVB, w elke slech ts a fw ijk e n d b e a n t w oord w erd, a is d atu m de k lac h t d ien t aangezien. SKVO h o u d t sta a n d e d a t d it geen k lacht w as. E en zaak sta a t v a st en d a t is, d a t so m m ige b e stu u rsled e n w a aro n d e r secre taris Q u in ten s, volledig op de h o ogte w aren h e t sp elen o n d e r een v alse n aam door K re u tze r en d a t h ij zelfs bezoeken aflegde bij de echte K reutzer. W as h et om hem te vergoeden? W as h e t om z ijn id e n tite its k a a rt te h e l pen v erv alsen? Of w aarom? A n d erzijd s m oeten de b e stu u rsled e n v an SKVO zeer n a ïe f z ijn gew eest. H et m o est to ch o p v allen d a t de v alse K re u tzer elke Z ondag m et een F ra n se a u to toekw am. N a ïef, om n ie t te w eten d a t h ij geen Belg w as te M enen geboren en e r w oonachtig, v e rm its de sp e le rsk a a rt elk e w eek aan h e t adres de echte K reu tzer w erd gezonden. T en slo tte is h e t n iem and o n tsn a p t d a t SKVO in een k o o rtsa ch tig e h a a st en v ó ó r SV B lan k enberg e opnieuw k lac h t in d iende, n a a r een k eep er zocht en zelfs e tte lijk e g ro te b riev en zou b esteed hebben om M aes aan te kopen. In elk geval een fa b elachtig e som v o o r een keeper, die m en in dezelfd e reek s n ie t m eer w il opstellen! H et P ro v in c ia al C om ité zal d us n ie t over de g ro n d de zaak, m a a r o ver de al dan n ie t la a ttijd ig h e id han d elen. D at h e t h andele n a a r re c h t en in de g eest w at w are sp o rtm an n e n d ie n t te bezielen, is onze enige w ens. Doen ze h e t n ie t, d an k rijg t de sp o rt een nieuw e deuk en g a a t h a a r p re stig e langzaam te n iet. ru st de leid ing m oet bezorgen. E en lo k ale zege zal wel in de algem ene lijn der verw achtingen liggen. S.K.V.O S.V. WEVELGEM De nieuw geprom oveerden k rijg e n d aar m aar o n m id d ellijk een der big-boys op bezoek, w a n t W evelgem d a t nog steeds heim w ee h e e ft n a a r B evordering speelde v o rig seizoen geen b ijro lle tje en is ook th a n s n ie t p lan op a fsta n d de s trijd in 2e P rov inciaal te volgen. In W e velgem m ag SKVO dan ook een zeer gedu ch te ploeg b egroeten, tegen dew elke h a rd zal dienen g estred en te w orden om de b u it of iets de b u it aan huis te h ouden. In d ien de g ro enw itten h e t to t een gelijk sp e l zouden b rengen w are d it reeds een hele p re sta tie. M aar wie zegt e r d a t ze n iet g ans de b u it op zak zullen steken en, de tra d itie g etrouw, bij de aang w eer p o st zullen v a tte n bij de leiders? CS lep e r WS Lauwe x FC T o rh o u t Zwevegem 1 A.A. M oeskroen M olen Sp. 1 SK R oeselare M eubeleke 1 SKVO SV W evelgem x VGO BS Avelgem 1 FC K nokke H erseeuw 1 SVO Ingelm. D eerlijk Sp. 2 Ile GEWESTELIJK A. De P a n n e SV N ieuw poort 1 (R au) SV B l ge SK Den H aan 1 (V andelacluze) GS M iddelkerke EG G istel 1 (G eerolf) St Jo ris Sp. SV V eurne 2 (Speecke) SK St K ru is VV K oksijde x (De K eirsschieter) FC Lissew ege SK S teen b r. x (M alliet) FC H eist D ar. B l ge 2 (K erkhof) W S O u d enburg Conc. Sp. 2 (A llem eersch G aston) lile AFDELING A. VV O o stduink. SV D iksm. 2 (Servaes) Fl. Zedelg. SV K oekelare 1 (Sw im berghe) H errn. O ostende U. Zandv. 1 (Schouteet) SV B reden e W S A dinkerke 1 (D espiegelaere) D ar. R udderv. FC Z erkeg. 2 (L inskens) SK E erneg. FC V eldegem 1 (V anden D riessche) SK W enduine Ex. Zedelg. 2 (D elanoye) Tubantia geeft forfait H et g a a t h ie r n ie t om de eerste ploeg T u b an tia, doch om h e t reserv e-team der sin j o ren. Deze la a tste n h ebben im m ers v o o r g ans de com p etitie fo rfa it gegeven. De w e d strijd der reserv en ASO T u b an tia, welke Z ondag 3 S eptem ber m oest d oorgaan, zal dus n ie t p laats vinden, d it te r a tte n tie de A SO -aanhangers die de w e d strijd de reserven w ilden bij wonen. T erloops kunnen we m elden, dat in te g e n stellin g m et v o rig ja a r, V igor H am m e in reserv e zal optreden. diger Jan ssen s BS Avelgem tekende voor K o rtrijk S p ort, die de Engelsman P o stlew aith a fsto n d aan B lue S tar. FC Tor. h o u t verzekerde zich de d ien sten back R o tsa ert (K o rtrijk Sp.), doelverdediger De- d uÿtsche (CS B rugge) en h a lf Reckebusch (SK S teen b ru g g e). W aar L apauw ais train er zal fu n g eren bij WS Lauw e k rijg t hij de leid in g over de Pool G alensky en een p a a r an d ere elem enten K o rtrijk Sport onder wie Faillie. A.A. M oeskroen bekwam de overgang Lysen R. en L. US D oornik, alsook F o n teyn en Vangooi V.V. O verpelt. Hr, SUPPORTERSCLUB K.V.G.O.-WEST De leden kunnen m orgen, Zaterdag 2 S eptem ber, in h e t lokaal «Rozenhof», S p aarzaam h eidstraat, 33, hun lid k aart bekom en. Tevens w orden alle sup p o rters aangezet om steeds ta lrijk de m atchen de VGO-ploegen bij te w enen om onze jongens aan te m oedigen. Van heden af zullen de pronostiek- b u lle tijn s voor de m atchen 3 Septem- ber te bekom en zijn. H et Bestuur. AAN DE LEDEN VAN V.G.O. E r w o rd t aan de leden de voetbal- sectie bekendgem aakt, d a t ze h u n lidkaart k u n n en h ernieuw en aan de ingang het te rre in vóór de aan v ang de wedstrijd v an h et eerste elftal. Tevens kunnen zich nieuw e leden laten inschrijven. MONTJE VANDENBERGHE ZEER GEPREZEN TE BLANKENBERGE In verband m et de oefenw edstrijden Zaterd a g en Z ondag te B lankenberge ge- speeld, is m en d aar ten zeerste opgetogen over h e t spei M ontje Vandenberghe, die door VGO afgestaan w erd aan Daring. «T ijdens de m atch tegen Leopold Club B russel, b rach t de O ostendenaar de bevestig in g zijn k w aliteiten. W e hebben kunnen v aststellen, dat h ij als binnen- rech tssp eler aan de basis lag de vele m ooie en g evaarlijk e aanvallen, waarmede D aring tijd e n s de eerste sp eelh elft een flin k e repliek gaf aan z ijn reeds verd er in- gespeelde teg enstrev ers. Vandenberghe vorm de steeds een schakel tu ssen aanval- Iers en verdedigers». D it u ittre k se l u it de «B rugse Courant», bewees tenvolle, dat Mon Vandenberghe graag gezien w ordt in zijn nieuw m ilieu. Ook Z ondag b ra ch t hij het er flin k af, verm its h ij, na een enig m ooie doorbraak, de bo rdjes gelijkstelde. W e w ensen M ontje nog vele gelukkige ogenblikken in zijn nieuw sportm ilieu. MONTENY TOCH KLAAR? W e v ernem en in laatste in stan tie, dat P aul M onteny in teg e n strijd m et berich ten uit ASO -bron Donderdagnamid- dag toch de oefening h eeft hernom en. Wat - deze oefening h e eft opgeleverd w eten we n iet, zodat we ook n ie t w eten of Monteny Zondag teru g in de ploeg zal zitten. Afw achten is dus de boodschap. Hr HERMES BEERSCHOT Z oals we vorige w eek hebben aangekon- digd, g a at Z aterd ag 2 S eptem ber te 16,30 u u r op het H erm esstadion een merkwaardige a th letiek m eetin g door tu ssen kadet- ten en scholieren H erm es en h e t sterke B eerschot. W e gaven reeds de samenstel. ling de H erm esploeg. S p o rtm an n en, k iest Z aterdagnam iddag de weg n a a r h e t H erm esstadion. E r zal mooie sp o rt vertoond w orden. Hr. KURSUSSEN SCHEIDSRECHTERS De k u rsu ssen voor candidaten-scheids- re ch ters zullen aangen op Zondag 0 S eptem ber te 10 uur. V oor O ostende geb eu rt d it in «H ôtel de B ruges», de Sm et de N aeyerlaan, 10. De to t op heden n ie t ingeschreven can, d id aten kunnen zich bijgevolg w enden tot d it lokaal. Hr MOSSELSOUPER VAN A S.O. D onderdagavond had voor h e t aanvan- gen h et seizoen in h e t lokaal ASO tu ssen de sp elers de eerste ploegen, de scheid srechters en h e t b e stu u r een mossel- so u p er p laats, w elke de b and tu ssen spelers en b e stu u r en de ASO-scheidsrechters slech ts kan verstevigen. SUPPORTERSBOEKJE BIJ DE JOYEUX SUPPORTERS H eden Z aterd ag 2 S eptem b er h e eft te 20 u u r een algem ene v erg ad erin g p laats de leden m et kosteloze tom bola. De lidkaar- ten liggen te r beschikking. De leden w elke door w erk v erlet niet in sta a t zijn te p ro n o stik eren voor de eerste drie Z ondagen, zullen een m inim um getal punten toegekend w orden. Zonnekeyn of Van Haecke? H et lig t n ie t in onze bedoeling h ie r een d ebat te openen. D it d ebat «is» geopend door beide spelers b eu rtelin g s op te ste l len, Z ondag 11. tegen C h arlero i. E n h oeft h e t gezegd d a t n a deze la a tste oefenw eds trijd e r b ijn a u itslu ite n d w erd gesproken over de p re staties deze tw ee jon geren? V o o raf w illen we doen opm erk en d a t h et in d erd a ad nog tw ee jo n g eren z ijn en d at beiden nog heel w at te leren hebben. B eiden hebben ons inziens genoegzaam ta le n t om h e t e erstd a ag s v er te brengen doch h et k om t e r op a an th a n s de b este u it te k n ip pen voor een o f tw ee w ed strijd en, tijd e n s dew elke M onteny w ellicht fo rfa it zal m oeten geven, d it n ietteg e n staan d e P a u l zelf Z ondag reeds te ru g de schoenen zou w illen a an trek k e n. S om m igen nem en h e t op voor Z onnekeyn o m dat hij steviger u it de m ouw en is geg roeid, o m d at h ij een b e te r sh o t h e e ft en m eer ro u tin e b ezit door z ijn v ijf à zes w e d strijd e n m et h e t e erste e lftal. A nderen geven aan V an H aecke de v o ork eur. H ij is bew egelijker, h o u d t b e te r h e t tem p o en h e eft ais v o o rsp e ler m eer to e kom st dan Z onnekeyn, die zichtb aar werd geboren voor de stopperszaak. V an Haecke deed trouw ens tijd e n s de eerste oefenwedstrijd tegen FC B rugge en... D anny Van P o ttelb ergh e, enkele zeer aardige dingen... N aar w ie zal ten slo tte de balans overhellen? De selectieheren hebben h ier het la a tste w oord. Z ullen ze h e t risico durven lopen Z onnekeyn op te stellen die Zondag 11. na 45 m inu ten reeds zichtb aar was uitgespeeld? Zou het n iet veiliger zijn en tevens een doodgew one b lijk fair-play, m oest m en aan Van Haecke, een voorhoede speler, 14 dagen cred iet geven? Indien we ons even in h e t debat w illen m engen en ab stractie m ogen m aken talrijk e wisselvallige facto ren, dan kom en wij eenvoudig to t de conclusie d a t Zonnekeyn nog steeds te w einig sn elh eid en tem po bezit, terw ijl V an Haecke hiervoo r m eer waarborgen biedt. E n to ch z ijn we er quasi overtu ig d d a t de v o o rk eur zal gegeven w orden aan Z onnekeyn... W e zullen ons Z ondag op h e t Tubantia- v eld bevinden om de o p p o rtu n iteit deze keus aan de w erkelijkh eid en de feite n te toetsen- Hr.

11 Vrijdag 1 September 1950 HET HIEUW VtSSCMERIjBLAD l f SCI1IEI BLANKENBERGE NAAR KAMPIOEN! Het kam pioenschap België snelschaken ging d it ja a r te B lankenberge door. Negen en zeventig spelers, n a ar ste rk te v erdeeld in vier categories, aasden op de titels. In vierde kategorie w aren er 28 m ededingers. De O ostendenaar N. Douvere deelde een eervolle v ijfd e p laa ts sam en m et zeven concurrenten. In derde categorie behaalde onze sta d s genoot C harles L ingier, een prachtige tw eede plaats op 16 deelnem ers. De heren A. H aym an en F. D ehondt v e r dedigden de O ostendse kleuren in de tw eede kategorie. A ndré H aym an won de kam - pioenniedaille op zijn ach ttien teg e n stre vers vóór de B ruggeling L abaere en de Kortrijkzaan V rancken, m et 7 p u n ten op de 7 gespeelde p a rtije n! De heer H aym an had in het O ostends to rn o o i snelschaken gedurende de P in k sterd ag en, door zijn mooie vierde p laats, reeds b lijk gegeven zijn kunde in dit genre : zelfs deze bliksemsnelle, zenuw slopende speelw ijze, heeft geen vat op zijn ard u in en koelbloedigheid, die onder de schaak liefh ebbers stilaan legendarisch w ordt. De gekende B russelse speler, Rose, w erd kampioen in eerste catégorie en de B ruggeling' Claeys v erw ierf er een m ooie derde plaats. H et is sp ijtig d at de heren De W is- pelaere en Dr G esquière, die in het K ortrijks sn elschaakto rn o o i zo p u ik hadden gepresteerd, in de onm ogelijkheid verk eerden aan d it kam pioenschap deel te n em en; want nu sto n d de h eer V an tu y n e helem aal alleen om de O ostendse kleuren in de hoogste catégorie te verdedigen. DUBROVNIK Dit b adstad je aan de A driatische Zee, misschien b eter gekend onder zijn vroegere naam R agusa, is th a n s h et toneel de tiende schaakolym piade, ook T ornooi der Natiën genoem d. De vorige w erd in 1939 gespeeld te B uenos-aires. België, dat reeds v ijfm aal deelnam, heeft nu ook een ploeg n a ar Joegoslavië afgevaardigd. H et v iertal b estaande uit de schaakm eesters O K elly, D unkel- blum, Devos en de h eer T h ib b aut, w erd door de v o o rz itter de B elgische B ond, de heer V an H oorde en door D r G esquière, ondervoorzitter, n a a r Italië gevoerd, v an waar het per v liegtuig de A d riatische Zee overstak. D eelnem ers en begeleiders o n t moetten onderw eg zegevierende vreem de selecties tijd e n s h u n h alten te L uxem burg en te Zurich. O Kelly v o ert de tite l kam pioen JVest-Europa, sinds hij in 1947 te H ilversum won op de n atio n ale kam pioenen twaalf lan d en; m eester D unkelblum presteerde onlangs gew eldig in v erschillende tornooien, zodat onze ploeg op zeer sterk e spelers m ag bogen. Ook hoopt zij op een voortreffelijke rangschikking tu ssen de zestien deelnem ende landen. De eerste u itslagen lu id en ; B elgië w int tegen G riekenland, P éru en O o ste n rijk ; het speelt gelijk m et F ra n k rijk. Tegen A m erika één der favorieten, haald e h e t 1,5 tegen 1,5 en een afgebroken, nog v e rd er te spelen p a r t i j. W ed strijd en voor Z o n d ag Om 9.15 uur : Ju n io rs Prov. ASO SK Roeselare (C ouvreur). Om 11 u u r : S cholieren P rov. ASO SK Roeselare (V andenberghe). Oni 10 u u r : lile Spec. B : VGO SV Nieuwpoort (V lam ynck). Om 15 u u r : H erm es Un. Z andvoorde (Schouteet). Om 15 u u r : VGO BS Avelgem (De Lissnijder). Om 15 u ur : SKVO SV W evelgem (Cordenier). Scheidsrechters Tubantia ASO (scheidsr. W iels - Verreyken en M outon). YGO BS Avelgem (De L issn ijd er) ggyo SV W evelgem (C ordenier) Hermes Z andvoorde (S chouteet). Ploegen voor Zondag SKVO (verm oedelijk) : M aes; S erru en R yckew aert; V an H alm e, Coene en M ar- tee l; O sterw indt, Janssen s, D edulle, Rob. Van Steeger en R otsaert. ASO : G ernaey; Sabbe en Je r. Deschacht; H ollem eersch, Legon en F ré Deschach t; V andierendounck, Sanders, De Cum an, Z onnekeyn (M onteny?) en Eeckem an. VGO : D egroote of D em arest; G eeraert en S w inberghe; M estdagh E., P ie te rs E. en M aertens M.; G ysels J., M elis J., P ie te rs R. D uysburgh en Cuypers. D aaru it leiden we af, d a t m en bij h e t KVGO h et begin af t N oorden sc h ijn t te verliezen. D uysburgh h eeft nog geen enkele tr a i ning m eegem aakt en sto nd langs de lijn. E t. P ieters speelde v orig ja a r steeds Ver beneden h et peil de anderen. O m dat Coopm an een w e d strijd slecht is, om dat som m ige b estu u rsled en h u n veto stellen tegen D u jard in, d aarvoor m oet alles opgeofferd. Neen, M ijne H eren, uw politiek ploegen sam en stellen zal eens te m eer leiden to t w at gij reeds tw ee ja a r doet : h e t VGO in 2 e afdeling houden. a s s u? FRANS DESCHACHT VERONGELUKT W e vern em en h e t o v e rlijd en v an F ra n s D eschacht, 27 ja a r, w onende M ariakerke- laan. F ra n s D eschacht w as v o o r de sp o rtlie f h ebbers geen onbekende, v e rm its h ij het le seizoen alle w e d strijd e n m eespeelde in h e t eerste e lfta l SKVO. N adien speelde h ij regelm atig bij de reserv en en b leef een b ru ik b are p laa tsv erv a n g e r voor de e erste ploeg. F ra n s D eschacht w as w erkzaam b ij de firm a V an H uele. W o en sd ag m o rg en was h ij aan h e t w erk te r hoogte de oude k a n tin e de v ism ijn, w a ar o p ru im in g s- w erken uitg evoerd w orden. D oor h e t b re ken een kabel w erd D eschacht in de lenden gevat en in h e t w ater geslagen. L eden de Z eem acht, die d a ar eveneens w erkzaam w aren, h ebben o n m id d e llijk gepoogd de o ngelukkige boven te h alen. T evergeefs e ch ter, w ant e e rst om 11,30 u u r kon h et lijk opgehaald w orden. M e n v e r o n d e r s t e l t d a t D e s c h a c h t o p s l a g gedood w erd. H et heen g aan F ra n s D eschacht zal in de sp o rt- en v isse rij m id d ens een leem te a ch terla te n. A a n d e b e p r o e f d e f a m i l i e o n z e i n n i g e d e e l n e m i n g! Froid Industriel heer en m eester ZWEMFEEST VAN BREDENE WERD EEN PRACHTFEEST De onverm oeibare in ric h te rs h et ja a rlijk s w aterfeest te B redene m ochten ook d it ja a r w eer m ét een gelukkig glim lachje op hun w erk neerzien w anneer Z a terd agnam id d ag bij een w arm en gezellig w eertje een flin k e opkom st viel w aar te nem en aan de B rugse v a art. Een bew ijs dus d at hun zw em feest d e fin itie f b u rg errecht heeft verw orven en de spo rtm an n en overtu ig d zijn te B redene aangenaam en sp annend sp o rtv e rto o n voorgeschoteld te k rijgen. Aan d it zw em feest h adden de zw em m ers G hent SC hun gew aardeerde m edew erking w illen v erlenen en de w edstrijd en tu ssen de Stro p k ens en de lokalen groeiden dan ook u it to t s_portieve kam pen, die de grote m enigte aanw ezigen vaak in begeesterin g b rach ten. Te oordelen n a ar de technische u itsla gen, hebben onze O ostendse v aandeld ragers Van V ooren, B ossier, C aron, G oderis, De- w u lf en andere V an S teenkistes zich k ra n ig gew eerd tegen een zeer sterke teg e n stre ver en zes de elf proeven gewonnen. In de P rijs der N ijverheden, ging de eer n a a r F roid In d u striel, die de aflo ssin g en tevens de drie categ o rie-w ed strijd en in de w acht sleepte. M eer afdoende, m eer betekenisvol kon het n iet! P ro ficiat, F roid In du striel, h et was u ite rst verdiend. H ier volgen nog de technische uitslag en : 50 M. CRAWL KADETTEN JONGENS : 1. B iebuyck (G hent SC) 33 1; 2. Maes R. (O stend SC) 33 4; 3. B ossier R om ain (O stend SC). 50 M. STREEK : 1. B ossier R oland (OSC) 42 ; 2. P ro v o st D. (NZ) M. CRAWL M EISJES : 1. V anderhey- den Cl. (GSC) 34 2; 2. G oderis (OSC) 34 3; 3. M oerm an (GSC). GROTE PR IJS DER NIJVERHEDEN (le proef) ESTAFETTE 3 x 50 M. : 1. F ro id In d u striel (Ploeg A) ; 2. E l. du L itto ral (ploeg A) ; 3. O stendia 2 24 ; 4. F ro id In d u striel (Ploeg B ) ; 5. E lectricité du L itto ral (Ploeg B). 100 M. CRAWL KADETTEN JONGENS : 1. V anvooren (OSC). 200 M. SCHOOLSLAG DAMES : 1. De- w ulf H. (OSC) 3 18 ; 2. W atteeuw (GSC) M. CRAWL DAMES : 1. C aron D (O SC) l 20 4; 2. P arlev liet A. (GSC) l 25 3; 3. G oderis D. (OSC) l M. SCHOOLSLAG KADETTEN JO N GENS : 1. V ankerckhove (GSC) l 27 2; 2. V ansteenkiste R. (OSC) l M. V R IJE SLAG HEREN : 1. Van V ooren (OSC) ; 2. B u ssch aert (OSC) ; 3. V anderm eersch (GSC) GROTE PR IJS DER NIJVERHEDEN (2e p roef) 50 M. V R IJE SLAG ; le cat. : 1. C atrysse (F ro id In d u strie l) 39 8; 2. Opso- m er (El. L itt. A) 45 5; 3. G oetghebeur (Froid In d u strie l B ). 2e cat. : 1. L aurens G. (F ro id In d u striel A) 38 8 ; 2. F erier Fr. (F ro id In d u striel B) 41 4; 3. B ovenistier (O stendia) 45. 3e cat. : 1. E veraerd N. (F roid In d u striel A) 35 ; 2. S o ttiau (El. L itt. A) 40 6; 3. Steem an (El. L itt. B) M. CRAWL KADETTEN M EISJES : 1. G oderis D. (OSC) l 27 ; 2. V an K erck- hove (GSC) l M. RUGZW EMMEN DAMES : 1. V an P eborg h (GSC) l 32 ; 2. C arto n (OSC) ESTA FETTE 3 x 100 M. KADETTEN JONGENS : 1. O stend SC (V an V ooren, D ew ulf en G oderis) ; 2. G hent SC W ATERPOLO : G hent SC A G hent SC B 5 6 Aan de ru s t : 3 2. Hr TELEVISIE IN OPEN LUCHT, IEDERE AVOND OM 20,30 UUR Radio CAZAUX ZANDVOORDESTRAAT, 7, CO NTERDAM BIJ CS MAANDAGS NIET) ' TEL (461) In de O ostendse tennisclub DUBBELSPEL HEREN DAMES 25 EN 26 OOGST 1950 INZET 1 M evrouw N ancy S erru y s H enri Vër- haeghe de N aeyer. 4 overw inningen, 0 n e d erlagen, v erslaan Mej. J. V andew alle G aston S erru y s 6-1, 6-1; Mevr. V andendae- len P h ilip p e Serruys 6-3, 6-2; Mej. C hristia n e L eger H. Van Y persele de S trih o u, 6-3, 6-2; Mej. C laudine V andew alle Ja c ques Y persele de S trih ou 6-3, 6-0. M ej. C hr. Leger H. V an Y persele de S trihou, 3 overw inningen, 1 nederlaag, v erslaan : Mej. J. V andew alle G aston S e rru y s 6-5, 6-3; M evr. V andendaelen P h ilip p e S erruy s 6-4, 6-2; Mej. Cl. V andew alle J. V an Y persele de S trih o u 6-2, 1-6, 6-4. Mej. Cl. V andew alle J. V an Y persele de Te Huur OPEX C alé ATLANTIC VOOR ALLE INLICHTINGEN ZICH WENDEN : S M A G G E A., ROMESTRAAT, 52, (459) Voetbalnieuws uit Blankenberge DARING HOUDT NOG GEEN 90 MINUTEN STAND W ij w aren in de jo n g ste w eek ooggetuige een der tra in in g e n D aring en hebben k u n n en v a ststellen d a t o n d e r de 40 spelers, die op deze oefening aanw ezig w a ren, de echte k am eraadschap h e erst, die broodnodig is wil m en m et k ans op w elslagen de com p etitie aangen. De Da- ring-jo ngens hebben sp o n ta an een v rijw illige tu ch t aan v a ard en voeren, m its ra ad en n u ttig e w enken oudspelers, als B erte n D ehennauw, Je fk e V an K erssch aev er en anderen, een sy stem atische tra in in g door, w aarb ij een g ro o t deel aan d a ch t w o rd t geschonken aan de licham elijk e opvoeding, onder leiding sp eler Jon ck here. M aar de D arin g leid ers w eten d a t ook de v e rb eterin g v an de b a lte ch n iek en -contro le v an overw egend belang zijn, d aaro m dan ook, d a t door passende o efen in g en m et de bai deze p u n ten w orden verzorgd. De eerste oefen w ed strijd, die D aring Zaterd a g n am id d ag teg en de ploeg v an R. Leopold B ru ssel speelde, b ra ch t de o v e rtu i ging d a t D aring tu sse n de a an sp ra a k m a k ers m ag w orden geran g schik t. W el is w aar is de D a rin g o p stellin g slech ts in h e t aan - v angstad io n. Z aterd agavond w erden de m ogelijk h eden D aring ste rk onder- lijn d. De aankoop M ontje V andenb erg h e VG O ostende, is v o o r de w it- zw arten een v ersterkin g. Alles w ijst er op dat, m its de nodige aan p assin g sp erio d e, de D arin g saan v alslijn de nodige stu w k rach t zal hebben om succesrijk de kom ende com p etitie teg em o et te zien. W aar de w it-zw arten tijd e n s de la a tste tw in tig m in u ten de w eerb o ts voelden de geleverde in sp a n n in g e n in de eerste sp eelh elft, w ist de verd ed ig in g e ch ter flin k zich a f te b ijte n, m aar kon te n slo tte toch n ie t b e letten d a t de B ru ssela ars een verd ien d teg e n p u n t w isten te n e tte n. Z ondag tra d D aring een tw eede m aal in h e t gelid tegen de A n tw erp se gew estelijk e ploeg u it K ontich en w ist een v erd iende 2 1 overw in n in g te behalen. W aar de Da- rin g jo n g en s m et een 0 1 a c h te rsta n d n a a r de kleedkam er w erden gezonden, w isten zij in de tw eede sp e e lh e lft h e t tij te doen keren. H et w as Mon V andenberghe, die na een en ig m ooie p erso o n lijk e doorb raak, de b o rd jes g e lijk b rach t, terw ijl B yl een m ooie com binatie w ist te besluiten en h ie r m ede de verdiende overw inning aan Darin g bezorgde. Z ondag v lo tte h e t reeds veel b e te r b i j -D aring, zodat m ag verw acht w o r den, d a t D aring, bij de aang de com petitie, duchtig zich zal afb ijten. DE WIT-RODE SPORTJONGENS EVENEENS PARAAT VOOR DE KOMENDE KOMPETITIE A lhoew el de w it-rode S p o rtjo n g en s er n ie t in slaag d en een o verw inning in de w acht te slepen, m ogen de S p o rtleid ers toch m et entho usiasm e de kom ende w eds trijd e n teg em o et zien. W an t ook b ij de w it-rod en h e e rst de geest onder de jon geren om zich m et h a rt en ziel in de s trijd te w erpen om hun clubkleuren opnieuw hoger op te brengen. D at de stem m in g er h e erst, k an w orden vastg esteld op de d ru k bijgew oonde oefeningen, die onder leiding tra in e r V an B russel op v o o rtreffe lijk e en k o rd a te w ijze w orden doorgevoerd en w aar g ro te a an d a ch t w o rd t geschonken aan de p h y sische verzo rg in g en ontw ikkeling. T evens w o rd t de techniek het spei evenm in verw aarloosd. De w it-roden m o gen daarenboven bogen op een sterk e sch a ar jo n g eren, die verleden com petitie- ja a r in de jeu g d o p stellin g en flin k zich hebben afgebeten en w aaraan een u itzo n d e rlijk e zorg w o rd t besteed, om dat het S p o rtb e stu u r e r is o v ertuigd dat in de jeu g d de to ek o m st lig t. H et w as dan een g elukkig experim ent te r gelegenheid de tw ee o efen w edstrijd en, enkele deze jo n g ere n in lijn te stellen, in v erging v an V erlinde, W ittev ro n g el, P ie te rs, e.a., die nog d o o r de d ru k k e seizoenbezigheden w aren in beslag genom en. T ijd en s deze w e d strijd e n hebben de w it-rode com iteit- leden k u nn en uitm aken dat zij op de dien sten flin k e reserven zullen m ogen re kenen. AUTO S Allerhande CAMIONNETTFIN en LUXEWAGENS 4 tot 16 P.K. FRANCISCUSSTRAAT, 45. S trih o u, 2 overw inningen, 2 n ederlag en, verslaan Mej. J. V andew alle G aston S erruy s 6-2, 6-2; Mevr. V andendaelen P h ilip pe S erruys 6-4, 6-2. Mej J. V andew alle G aston S erru y s, 1 overw inning, 3 nederlagen, v erslaan : M evr. V andendaelen P h ilip p e S erru y s, 6-3, 2-6, 6-5. Mevr. V andendaelen P h ilip p e S erru y s, 0 overw inningen, 4 nederlagen. IINZET 2 M evrouw F r. B auw ens D r C ollard, 4 overw inningen, 0 n ederlagen, v erslaan M ej. J. V andendaelen Jacques V erhaeghe de N aeyer 6-3, 6-4; M evr. V andew alle M r H ubbard 6-3, 6-2; Mej. E. V andendaelen F. O C onnor 6-1, 6-1; Mej. C laude B ouw ens R aym ond S erruys 6-1, 6-1. Mej. Cl. Bouw ens R. S erruys, 3 overw inningen, 1 nederlaag, v erslaan : M ej. V andendaelen J. V erhaeghe de N aeyer 6-5, 0-6, 6-5; Mevr. V andew alle Mr H ubbard 3-6, 6-4, 6-2; Mej. Ë liane V andendaelen F. O C onnor 6-0, 6-1. Mevr. V ande W alle Mr H ubbard, 2 overw inningen, 2 nederlagen, v erslaan : Mej. J. V andendaelen J. V erhaeghe de N aeyer 6-4, 6-0; Mej. E. V andendaelen F. O Conn o r 6-2, 6-1. Mej. J. V andendaelen J. V erhaeghe d e N aeyer, 1 overw inning, 3 nederlagen, v e r slaan : Mej. E. V andendaelen F. O Conn o r 6-1, 6-1. Mej. E. V andendaelen F. O C onnor, 0 overw inningen, 4 nederlagen. EINDMATGH Mevr. Fr. B auw ens D r C ollard v erslaan Mevr. N. S erru y s H. V erhaeghe de N aeyer 6-1, 6-1. LC HET JAARLIJKS TENNISTORNOOI VOOR JUNIORS EN KADETTEN IN DE OOSTENDSE TENNISCLUB Op o n b erisp elijk e terre in e n en in h e t p ra ch tig k ader der ten n isin ste llin g en in de K oninginnelaan, w erd 22 to t 25 O ogst laatstleden, o n d er de bescherm ing de N.V. O stend-plage, h et ja a rlijk s officieel torn ooi gespeeld voor Ju n io rs en K adetten. Een v ijftig ta l jo ngeren w erden ingeschreven, w aaronder zich enkele flink e elem enten bevonden. E r heerste grote belangstellin g w ege ouders en vrien d en der jonge spelers, die allen vol lo f w aren over de aangenam e atm o sfeer het to rn o o i en de goede o rg anisatie. O ndanks h e t la te uur, hield Mevr. H. S erruys er aan, p e r so o n lijk de p rach tig e bekers, die door h a a r zelf geschonken w erden, aan de w in n a ars u it te reiken. V erder bedan k te zij m et een v rien d e lijk w oord de deelnem ers voor h u n sp o rtiv ite it. Mr M aurice S ig art, oud-voor- z itte r der C om m issie h e t O ostends T ornooi, b edankte in naam al de spelers voor de goede o ntv angst en de prachtige org anisatie. E veneens b edan k te h ij Mevr. A sseloos, h o o fd -scheid srechtster, d ie op m eesterlijk e w ijze h e t to rn o o i n a a r een goed einde leidde, ondanks de sto rtreg e n s en de onw eders. Z iehier de technische uitslagen : JUNIORS, ENKELSPEL (M EISJES) FINALE : Mej. J. C h an train e v erslaat M ej. A. D ejonghe 7-5, 6-0. JUNIORS, ENKELSPEL (JONGENS) FINALE : Je a n Dierckx v e rslaat W. V an R eeth m et 6-3, 6-4. KADETTEN, ENKELSPEL (M EISJES) 1/2 FINALE : Mej. Fr. Sm eyers v e rslaat Mej. Agnes D ierckx m et 6-3, 6-2; M ej. P. Stas de R ichelle v erslaa t Mej. A. M. G aleyn m et 6-3, 6-0. FINALE : Mej. Pascale Stas de R ichelle v erslaat Mej. Fr. Sm eyers 6-3, 6-2. KADETTEN, ENKELSPEL (JONGENS) 1/2 FINALE : P.P. de K eghel v e rslaa t Fr. de T heux 6-0, 6-2; J. K irk p a trick de C loseburm verslaat F r. D ierckx 6-0, 6-0. FINALE : Jo hn K irk p atrick de Closeb u rm v erslaat P.P. de K eghel 6-1, 6-1. DUBBELSPEL DAMES-HEREN : 1/2 F I NALE : Mej. J. C h antraine D ierckx v e r slaan Mej. Stas de R ichelle de K eghel 6-1, 6-2; Mej. A. D ejonghe J. K irk p a trick v erslaan Mej. A. D ierckx V anderbeck, 6-3, 6-0. FINALE : Mej. A. D ejonghe J. K irkpatric k v erslaan Mej. J. C h antrain e J. D ierckx m et 6-1, 4-6, 6-2. LC Avonturenroman Mayne Reid Nr 26 Opnieuw bewerkt door R. S A N D E R S S c S c d e e p A j a t i t y e n Een nog heftiger stoot deed de zeeman verstommen. Men zou gezegd hebben, dat h et vlot uit elkander werd gerukt, doch onm iddellijk daarna kwam h et weer in evenwicht, en werd ook de zee langzam erhand bedaard. Zodra het vlot weer in evenw icht lag, kwam Sneeuwballetje binnen boord. In ieder ander geval zou het zotte gezicht, dat hij, toen hij weer binnen was, trok, al zijn lotgenoten in lachen hebben doen uitbarsten. Maar thans was niem and tot vrolijkheid gestemd. De zonderlinge schok, die zij een ogenblik te voren hadden ontgen, had hen zo geweldig doen schrikken/dat de indruk daar nog niet geheel was verdw enen en dat allen het stilzwijgen bewaarden. Sneeuwballetje was de eerste, die dit verbrak. «Wel lieve goeje grutjes! W at dat allemaal te bediiiden m oeten hebben? Wat U denk-en, m assa? Ik in het klotsende water niks zien dan een groot, zwart ding. Bepaald de duivel!» zei de neger, terw ijl zijn ta n den ais castagnetten tegen elkander rammelden. De verschrikte blikken, die de n e ger om zich heen sloeg, bewezen, dat hij werkelijk aan de tussenkom st de geest der duisternis geloofde. Ofschoon op enkele punten n iet geheel boven bijgeloof verheven, was Ben het toch n iet m et zijn kam araad eens en zocht hij te vergeefs in zijn vroeger leven naar h et een of ander, dat hem voor h et daareven gebeurde een verklaring kon geven; want, dat dit alleen aan een natuurlijke oorzaak en wel bepaald aan de een of andere reusachtige bewoner de oceaan m oest worden toegeschreven, stond bij hem vast. M aar w at Ben n iet begreep was het h eftige en lan g durige slingeren na de schok. Het wilde er bij hem n iet in, dat een vis, die m et zijn kop onder het vlot was gelopen, n iet zo snel hij kon had gezorgd, dat hij daar wegkwam. Aankelijk m eende Ben, dat zij m et een w alvis hadden te doen gehad1, m aar tegen die onderstelling kwam op, dat de aanval zo lang had geduurd. En bovendien zou een w alvis of een ander dier die soort, die het vlot had aangevallen, dit door een enkele slag m et de staart Terwijl de zeelieden nog naar de verm oedelijke oorzaak t voorval aan t zoeken waren, gaf een triom f kreet Sneeuw balletje te kennen, dat hij er achter was. Een nauwkeurige inspectie de planken, die h em die onwillekeurige luchtsprong hadden doen m aken, was t eerste, dat hem in de gedachten was gekom en. En tussen de reten zat een beenachtig, enigszins sch eefstaand voorwerp zo stevig vastgeklemd, alsof h et er m et een sm idsha- m er w as ingedreven. Een langdurige sch aterlach t volgde op de kreet de ex-kok. «Wel, goeje grutjes! M assa Ben, U zien w at ons zo erg verschrikken doen. Wie denken, d at langneus zo sterk?» «D e snuit een degenvis. Je hebt gelijk; iets anders is dat niet.» «Ja, alleen de snuit; h et lichaam verdwenen zijn. D at h et zwarte ding 'geweest, dat ik gezien. Hij de bek kapot n u hij dood m oeten.» «Ja, hij ging op h et vlot Ios en werd nu zelf door h et vlot gegen. Die schokken kregen wij ongetwijfeld, toen hij probeerde zijn snuit vrij te m aken. En toch is die plank m instens vijf duim dik, en steekt de snuit er aan deze k ant w el een voet bovenuit. G enadige h em el! W elke vreem dsoortige schepsels leert m en op zee kennen!» EEN MOOIE VANGST Zodra h et vlot weer in evenw icht lag, en Sneeuw balletje binnen boord w as geklauterd, vestigde de aan dacht der schipbreukelingen zich wederom op de fregatvogel, w ant nog steeds zw eefde deze onder h et op jagen een wolk schuim, door h et slaan m et de vleugels tew eeggebracht, vlak boven de oppervlakte h et water. W at h et dier toch zo hinderde konden Ben en de neger m aar niet begrijpen. Beiden zagen duidelijk, dat zijn bew egingen niet natuurlijk waren. H et geschreeuw, da,t hij nu en dan uitstiet, bewees, dat zowel angst ais pijn hem folterden. Maar waarom bleef hij dan vlak boven h et w ater? Hij bezat de m acht toch zich zo hoog ais enig ander gevleugeld dier in de lucht te verheffen! Te vergeefs deelden de tw ee m atrozen elkander hun gissingen mee, toen h et raadsel hun eindelijk werd opgelost. De vogel begon kennelijk tekenen verm oeienis te geven; zijn krachten nam en af; zijn vleugelslag werd flauw er, en de wolk schuim verdween. Toen konden de toeschouwers zien, dat hij n iet alleen was, m aar dat een vis, in vorm en grootte aan een m a kreel gelijk, hem bij een poot had. T hans werd h et enigszins duidelijk waarom de fregatvogel steeds vlak boven h et w ater bleef. Doch h et zonderlinge de zaak was, d at de m akreel dezelfde tekenen verm oeienis en ongeduld begon te geven. D it kwam, om dat de poot de vogel niet, zoals de zeelieden aankelijk m eenden, tussen de kaken de vis geklemd zat, m aar dat deze op diens kop scheen te rusten. M en had kunnen denken, dat de fregatvogel op die kop w as neergestreken. De pogingen, door de strijders aangewend om elkander Ios te komen, begonnen hoe langer hoe flauwer te worden. Met de strijd zou h et weldra gedaan zijn. Eindelijk bleven vis en vogel onbeweeglijk stil. De «Catamaran» naderde beiden hoe langer hoe m eer; en thans werden de zeelieden geheel gewaar hoe de vork in de steel zat. Het gevecht werd door vis en vogel tegen wil en dank gevoerd. En dat kon n iet anders. De makreel, die voor de bek de vogel te groot was, had evenals deze de vliegende vis willen snappen. De klauw, die de vogel naar de «exocet» uitsloeg, kwam dus op de m akreel terecht en drong in zijn oog. Paste die klauw nu juist in de oogholte of had hij zich in h et cellenw eefsel de hersenkas vastgeslagen? Genoeg zij h et te zeggen, dat hij er op zodanige m anier in w as vastgeraakt, dat de vogel en de vis, in weerwil de m oeite, die beiden zich gaven om die lastige omhelzing te worden ontslagen, n iet elkander konden loskom en. Sneeuw balletje leverde de ontknoping h et drama. Hij gaf de ene partij een ferm e tik op de kop, draaide de andere de hals om, «en h et gevecht eindigde m et de dood de beide kam pvechters.» Vervolgt

12 12 MET NIEUW VISSCHERIJBLAD Vrijdag 1 September 1950 Hondensport Relia de la Fraternité in 1ste kategorie en Tutti in 2e kategorie winnen de Grote Prijs O ostende Z aterd ag en Z ondag w erd te O ostende, op h e t o efen terrein de hondenclub «M ijn V ertrouw en», m et m edew erking h e t S tadsb estu u r, R adio B arco, «Het N ieuw V isscherijblad» en enkele m ilde schenkers u it h e t v isse rijb e d rijf, de G rote P r ijs b etw ist voor a fg erich te honden le en 2e kategorie, aan g eslo ten bij de V.A. V. H et te rre in, de in ric h tin g en h e t m ateriaa l, was to t in de p u n tjes verzorgd, zod a t h et w akker b e stu u r de in richten d e club, onder leiding de heer V elthof Rene, vo o rzitter, alle lo f verdient. H et w eder was u itstek en d en de belan g ste llin g b ijzonder g root. N iet m in d er dan 26 honden namen aan deze wedstrijd deel. In beide reeksen w as de s trijd v in n ig en de overw in n aars konden slech ts m et gering v ersch il beslag leggen op de eerste plaats. In kategorie I w erd de overw inning v erdiend toegew ezen aan R elia de la F ra te r nité, K am pioen België , toeb e h o rende aan de h eer F aict E m m erie, de hondenclub «De Z eehond, K lem skerke». In Ile k ategorie zorgde T u tti, toeb ehoren d e a an de heer L ateste René, de hon denclub «M ijn V ertrouw en, O ostende», voor de v e rra ssin g en won m eer dan v erd iend h a ar reeks. Op de leestafel MIJNHEER DE BISSCHOP» door Catherine de Hueck. Uitgave Sheed en Ward. Gebonden : 58, fr. D it boekje is geen rom an geschreven door een auteur m et klinkende naam, doch dat verm indert geenszins de waarde er. In een keurig verzorgde uitgave wordt ons hier een reeks brieven geboden geschreven door een m eisje uit de Am erikaanse volksklasse en w aarin zij zich richt tot M ijnheer de Bisschop, om hem de noden haar klasse kenbaar te m aken. D it werkje biedt geen grote literatuur, geen schitterende zinsw endingen, doch een harde brok werkelijkheid. Wij raden dit boekje sterk aan vooral aan h en die nog steeds geloven in h e t paradijs de Nieuwe Wereld. BINNENGEKOMEN WERKEN «Radio-techniek voor scheepsradio-te- lefonisten», door G.J. Sonnenberg. 40, «Moderne Radio-Navigatiem iddelen» door G.J. Sonnenberg. 60, BREUK- EN BUIKBANDEN K unstbenen O rthopedische Apparaten VERDOHCK-MINNE 7 H. Serruyslaan De stand der wet De Taeye In zake de goedkope w oningbouw m et de w et De T aeye, is er nog geen v erslap p in g in de aanvragen om prem ien w aar te nem en, zoals wel eens w o rd t bew eerd. De aan vragen kom en nl. nog m et een gem iddelde 200 p er dag b in n en. H et a an tal toegekende prem ien stijg t ook nog im m er. T o t op heden b ed raagt d it V olgens d it tem p o m ag dus verw acht w orden, dat de w et De Taeye d it ja a r v irtu eel zal afgew erkt zijn. V an de p re m ien door deze w et voorzien, zullen e r nl. volgend ja a r n iet veel m eer u it te k eren v allen. H et is te hopen, d a t e r ingevolge de kre- dietb esn o eiin g en geen afb re u k zal w orden gedaan aan de v erlengin g der wet. De k eurd er, de h eer De Cock Aim é, en de and ere leden het ringpersoneel, b e staan d e u it de h eren D eru y ter M aurice, ais rin g m eester, D udal G ilbert, ais secretaris der w edstrijd, M eesschaert H enri, ais aan- valsm an, en D evinck H enri, ais b u rg eraan- v alsm an, hebben to t eenieders voldoening de hun opgelegde taak w eten u it te voeren. Na de w ed strijd overhandigde de w elbekende b lin d e O ostendse fig u u r, de h eer C laeys W illy, n a een ro erende to esp raak, de door hem p erso o n lijk geschonken b eker «De V rienden der B linden», aan de gelukkige eig enaar de g ro te o v erw in n aar der G rote P rijs O ostende, de h eer F aict E m m erie.na een dankw oord, uitg esp ro k en door de v o o rz itter der in ric h ten d e club, w erd de h eer L ateste, e ig en aar T u tti, w in n aar in Ile kategorie, in het bezit gesteld de beker geschonken door de h e er C ostenoble A lois, o n d e rv o o rz itte r der lo k a le club «M ijn V ertrouw en». De beker geschonken door de B ro u w erijen M eiresonne voor de tw ee best geklasseerde honden v an eenzelfde club, w erd toegew ezen aan «De T rouw e H ond, K o rtrijk» m et S arah v an den Bengelen en U lson t H o f te r Leien. De lau reaten w erden vervolgens in de bloem en gezet en ontvingen de lie fta l lige jonge dam e, T rio Godelieve, de tra d i tio n ele zoen, w aarn a de an d ere deelnem ers de h u n toegew ezen p rijz en w erden o v erhandigd. Deze w elgeslaagde sp o rtm eetin g is een m ijlp aal te m eer in de geschiedenis de jeugdige, doch bloeiende, h o n denvereniging «M ijn V ertrouw en, Oostende». Z iehier de volledige u itslag m et kom - m en ta ar : le KATEGORIE : 1. RELLA de Ia F ra te rn ité, aan F aict E m m erie, u it K lem skerke, m et 359 punten. H eeft aan de v erw achting beantw oord. V erk eert teru g in p rach tv o rm, m aar h eeft eerd er v errassen d, doch n ie tte m in v erd iend gew onnen. 2. SARAH den B engelen, aan V an M arcke Am edée, u it K o rtrijk, m et 348 p u n ten. Speelde een zeer goede p a rtij. Gaf de in d ru k h e t p leit te zullen w innen, doch lie t zich bij het verdedigen h e t voorw erp m et m uilband verrassen en verlo or h ie r door de w ed strijd. 3. TITAN du pius O ultre, aan M ahau Théo, u it Heule, m et 341 punten. Speelde m in d er goed dan w erd verw acht. V erpeelde de o verw inning bij h e t bew aken het voorw erp en b ijtoefeningen. 4. ULSON t H of te r Leien, aan Desm et Jozef, uit K o rtrijk, m et 330 punten. L everde voor z ijn eerste o p tred en in le k ategorie een p ra ch tw e d strijd. W as een b esten d ig gevaar voor de o v erw innaar. Viel ech ter veel te vroeg aan bij h e t verdedigen h e t voorw erp en v erlo o r sp ijtig genoeg enkele gem akkelijk te w innen p u n ten. Zal toekom end ja a r voor de besten een gev aarlijk e teg en strev er zijn. 5. BELLA G aversteenbrugge, aan M atton P aul, u it K o rtrijk, m et 321 p u n ten. Speelde een slechte p a rtij. T oonde zich w einig b ijtlu stig en liet zich bij h e t v erdedigen h e t voorw erp v erschalken. K an gewis veel beter. 6. T IEPE de S lachter, aan M aertens R obert, u it Zwevezele, m et 314,5 punten. B eantw oordde n ie t aan de v erw achtingen. Viel bepaald tegen en kan veel beter. 7. UACO, aan E ggerm ont P ro sp er, u it S t K ruis, m et 310 punten. Toonde zich w einig b ijtlu stig. H eeft an d ers goed g epresteerd. 8. TARZAN t H ofstedeken, aan V elth o f René, u it O ostende, m et 297,5 pun- ten. G rote overw in n aar v erleden ja a r, viel bep aald tegen. T oonde zich w einig strijd lu stig en is volledig b u ite n vorm. H eeft volledig ru st nodig. 9. URLOPIN, aan R equier M aurice, u it Sijsele, m et 288 punten. Speelde m in d er goed dan tijd e n s zijn v orig o p treden. Is veel te b ijtlu stig en h ierd o o r ste rk ongehoorzaam. Is n o ch tan s een zeer goede hond. 10. RIDEEL, aan D egrande Roger, u it S ijsele, m et 240 punten. L everde een m in d erw aardige w edstrijd. H eeft gebrek aan lenigheid en v erto o n d e w einig strijd lu st. H eeft reeds b e te r gep resteerd. Ile KATEGORIE : 1. TUTTI, aan L ateste René, u it O ostende, m et 328 punten. Speelde op eigen te rre in een v errassen d e p a rtij. M iste sp ijtig genoeg het te vereenzelvigen voorw erp, a n d er w are h a a r o v erw in n in g m eer afg etekend gew eest. B oekte h a ar eerste overw inning en zal h a ar m eeste r nog m eerm alen aangenaam verrassen. IN HUUR GEGEVEN HUIS BEDRAG V A N HUURPRIJS B.M. Ik ben eig enaar een b u rg ers- h u is dat ik in 1940 in h u u r gegeven heb zo nder co n tract, voor de d u u r de oorlog en m its een h u u rp rijs fra n k s ja a rs. In 1948 heb ik de h u u rd e r m ondelin g to elatin g gegeven een handel in lin nengoed in h e t huis te drijven. W elke h u u rp rijs m ag ik th a n s aan de h u u rd e r aanreken en, rek en in g erm ede gehouden d a t in 1946 de fiscus h e t k a d astra al inko m en h e t huis geschat heeft op fr., d a t ik de b elastin g en op h e t hu is en de d esbetreffen de verzek erin gskoste n te m ijn e n laste neem, d a t ik ja a rlijk s ongeveer fr. voor h e rstellin g en v erf- w e rk to t o n d erh o u d h e t h u is uitgeef, e n d a t ik tw ee ja a r geleden de h u u rp rijs v a n h e t h u is g eb rach t heb op fr. per ja a r, zo n d er d a t de h u u rd e r de b e ta alde h u u rp rijs to t nog to e een sc h rifte lijk e k w ijtin g ontgen heeft, noch e r een gev ra ag d h e eft? D aar h e t v erh u u rd h u is m ij w ein ig o p b rengt w egens de kosten w elke ik d ien aan g aande heb, ben ik zins h e t te v erk o p en. K an ik de h u u rd e r h e t h u is doen o n tru i m en? ANTW OORD V olgens de vigerende w etgeving op de h u u rcelen, h e b t u th an s re c h t op een h u u rp rijs w aarv an h e t b edrag o v ereenstem t m et de h u u rw aard e h et h u is in A ugustus 1939, v erm eerd erd m et 70 p rocent. E r h oeft dus nagegaan te w orden w elke de h u u rw aard e h e t h u is was in A ugustus 1939, in de to esta n d w aarin h e t zich th a n s bevindt. W ij m aken e r u a tte n t op dat de «huurw aarde» n iet noodzak elijk dezelfde is ais de «w erkelijke b etaald e h u u rp rijs», d.w.z. d a t h e t bedrag de h u u rw aard e in p rin cip e n ie t stro o k t m et het b edrag de w erkelijk betaald e h u u r p rijs, en d at h e t eerstgem eld b edrag hoger of lag er kan zijn dan h et laatstgem eld bedrag. E ens deze h u u rw aard e vastg esteld, zal de huid ig e h u u rp rijs h e t h u is z ijn : de huurw aarde verhoogd m et 70 t.h. De h u u r w aarde uw h u is zal w ellicht h o g er z ijn d an de h u u rp rijs, d aar de h u u rp rijs v an fra n k p er ja a r bep aald w erd v o o r de d u u r de oorlog en in ach t genom en dus de oorlogs-, hetzij de uitzo n d erlijk e en o n gunstige o m standigheden ; bij de v a stste l lin g de h u u rw aard e zal reken in g gehouden w orden m et alle nodige elem enten, zoals de b e talin g door u b elastin g en en onderh o u d sk o sten, enz., enz. D aar het h uis in kw estie ongetw ijfeld ond er to ep assin g v a lt de in voege zijn d e w et op de huuro v ereenkom sten, z u lt u de h u u rd e r n ie t k u n n en doen v erh u izen zolan g deze w et to ep asselijk Is, th a n s n ie t vroeger dan 1 Ja n u a ri 1951, en op voorw aarde dan nog dat de to ep assin g de w et n iet v erlengd w ordt, w elke v erlengin g trouw ens te voorzien is- 2. TORERIO, aan V er Eecke E dm ond, u it T ielt, m et 321,5 p u n ten. W as een b estend ig gevaar voor de overw in n aar. Is e c h te r veel te b ijtlu stig en v e r lie st h ie rd o o r te veel p u n ten. 3. VAN, aan A nseeuw M arcel, u it St Mi- chiels, m et 319 punten. Z eer ste rk e hond. H eeft ja m m e r genoeg geen b egrip zorgen. K on h ierd o o r de o v e rw in n aa r n ie t bedreigen. 4. ABGAR, aan D alle R ené, u it Sijsele, m et 305 p u n ten. Jeu g d ig e doch zeer goede hond. Mag op een b evredigende w e d strijd teru g b lik k en. 5. CORRY, aan M ahau T héo, u it H eule, m et 303 p u n ten. Speelde een goede w ed strijd. Is ech ter w at te b ijtlu stig. Z eer beloftevolle hond. 5. XEROP, aan L a n d u y t A lb ert, u it S ijsele, m et 303 p unten. Z eer goede hond. V ond de aan v alsm an n ie t en m iste de g ra ch t. W erd op z n w a a r de n ie t geklopt. 7. DINA, aan D eru d d er P aul, u it K o r trijk, m et 301,5 p u n ten. V erspeelde h e t te bew aken voorw erp. L everde an d ers een goede p a rtij. De m eeste r steld e op pu ike w ijze zijn ho nd voor. 8. BALDO den Z andberg, aan M atton A lbert, m et 299 p unten. Speelde n ie t al te best. V erspeelde z ijn te bew aken voorw erp en vond h et te v e r eenzelvigen voorw erp niet. H eeft reeds bete r gepresteerd. 9. UDAR v an t H ofstedek en, aan T rem - m erie C am iel, u it Izegem, m et 294,5 p u n ten. Z eer goede en b ijtlu stig e M echelse h e r d ersh o n d. V erspeelde ja m m e r genoeg te veel p u n te n b ij de lenig h eid so efenin g en. V ond h e t te v ereenzelvigen v o orw erp n iet. Is op zijn w aard e n iet gevloerd. 10. VANSILVERSTAR, aan B loes Jérô m e, u it Stene, m et 294 p un ten. Speelde geen al te goede w e d strijd. K an veel beter. 11. SULTAN, aan C h ristia e n s D aniel, u it H eule, m et 286,5 p u n ten. Mag op een goede p a rtij te ru g zien. Goede hond en zeer sp ortieve liefheb ber. 12. TARZAN de G outhof, aan V alcke- n e ers H u b ert, u it Stene, m et 286 p u n ten. H ad h e t o ngeluk ais e erste h o n d op te tred e n. V iel b epaald tegen tijd e n s de aan - v also efenin g en en h e t bew aken der beide v oorw erpen. Speelde een p a rtij beneden z ijn w aarde en kan gew is veel beter. 13. TITO v an de Leegweg, aan W u y tack Jozef, u it Ste K ruis, m et 283 p u nten. O ntgoochelde over gans de lijn. K an gew is b e te r. 14. TOM de G ro endreef, aan Seyn- haeve E m iel, u it Izegem, m et 270,5 p u n ten. L everde een o n tgoochelende p a rtij en w erd n ie t op z ijn w aarde geklopt. 15. XAZOU, aan R o tsa ert Jo zef, u it S tene, m et 270 p u n ten. Z eer goede hond, doch w einig b ijtlu stig. V iel b epaald teg en tijd e n s de v erd ed ig in g s- oefen in g en. 16. DIRK, aan D escheem aker O diel, u it B lankenberg e, m et 261,5 p u n ten. O ntgoochelde voor z ijn e erste o p tred e n in Ile kategorie. L everde zeer slech t verd e digingsw erk. K an op deze w e d strijd n ie t beoordeeld w orden. V r o u w e n - J i w n i e h Spijôûaa^t aam de laeek ZONDAG : G evulde T om aten K alfsgebraad Aardappelcroquet- ten Fruit. MAANDAG : G esneden plakken K alfsvlees Sla m et M ayonnaise G e bakken Aardappelen Gestoofde Peren in Schotel. DINSDAG : T on gfiïets m et G arnalensaus G ekookte Aardappelen R ijstpap. WOENSDAG : B iefstuk Princessen- bonen Gekookte Aardappelen. DONDERDAG : V arkenscoteletten Bloemko'ol Gekookte Aardappelen VRIJDAG : Gekookte Tarbot Hollandse Saus Gekookte Aardappelen Fruit. ZATERDAG : G ehakt Andijvie in sch otel Kekookte Aardappelen Sinaasappelvla. VOOR DE LEKKERBEKKEN GESTOOFDE PEREN INT SCHOTEL Benodigheden : 1 pond stoofperen, 2 beschuiten, boter, 1 dl. rode wijn of bessensap, 100 gr. suiker, 1 pakje illesuiker, fram bozen jam. Bereiding : Schil de peren, snijd ze in vier deeltjes, leg de partjes in een vuurvast schoteltje, d at m et boter is bestreken. Los de grootste h elft de suiker en illesuiker in de w ijn of t bessensap op en giet de vloeistof over de peren. Strooi er dan de gestam pte beschuit overheen, die m et de rest de suiker is verm engd. Leg hier en daar een klontje boter en laat de inhoud h et schoteltje in een hete oven bruin en gaar worden. D ien het gerecht ais w arm n agerech t op. KEUKENGEHEIMEN H ebt U een oven, w aarin gebak gem akkelijk aanbrandt, plaatst dan de bodem de taartvorm in een andere vorm grotere afm etingen, die gevuld is m et warm z a n d. Zodoende zal h et gebak n iet alleen n iet m eer aanbranden, m aar tevens gem akkelijk uit de vorm loskom en. Enigszins verschrom pelde appelen krijgen w eer een gladde oppervlakte ais ze even in heet w ater worden ondergedom peld en daarna afgekoeld. Is de m ayonnaise m islukt? Ze zal zeker n og goed kom en, w anneer m en S T E D E L I J K E V I S S E R IJ S C H O O L SCHIPPERSSTRAAT, 35 HEROPENING M aandag, 11 Septem ber 1950 (441) Aangekondigde Aanbestedingen 1 S eptem b er : T e 11 u u r op de B ijzondere D ienst v an h e t S troom gebied der Schelde, le D irectie, 22, N eerk o u ter, G ent : v e rv aard ig en en lev eren, te H eist, v an 2 re- serve-v lo eddeu ren voor de a fle id in g sv aa rt d er Leie. 1 S eptem b er : T e 11 u u r op de D ienst d er W egen, 12 V rijd ag m ark t, B rugge : aan- HET IS GEEN KLEINIGHEID en m et een beetje geluk TOCH ZO EENVOUDIG MILLIONNAIR TE WORDEN bij de Koloniale Loterij Zo goed ais ieder ander KAN UW BILJET een der supergrote loten w innen een millioen OF TWEE EN EEN HALF MILLIOEN Trekking te Veurne op Zaterdag 16 September (446) S X e ( L t n & i i k a a n & e ( Z u t a p t a d u â t i e In h e t e erste h a lfja a r v an 1950 w erd en in de A m erik aan se a u to fa b rie k e n in to ta a l m o to rv o e rtu ig e n gep ro d u ceerd, h etg een ru im stu k s m eer is dan in de o v ereenkom stig e p erio d e v an h e t v o rig ja a r. De u itv o e rcijfers v o o r d it ja a r b lijv e n ach te r bij die v o o r h e t v o rig ja a r. Op de b in n en la n d se m a rk t w erd en d aarentegen reco rd -o m zetcijfers b ereikt. De u itv o e r p e rso n en a u to s v e rto o n d e in Mei jl. een stijg in g en die v ra c h t a u to s bevond zich se d e rt h e t b egin v an d it j a a r in een b ijn a o n o n d erb ro k en stijg e n d e lijn. In de e erste v ijf m aand en w erden personenw agens en v ra c h t a u to s verko cht, tegen resp ectiev elijk en in de overeenkom stig e p erio d e v an Deze v e rm e erd e rin g is n íe t een gevolg v an de u itv o e r, w a n t die v e rm in d erd e n ogal, m a a r w el v o o r n o em d e reco rd o m zet in h e t b in n e n la n d. leggen d er o p ritte n en voltooiingsw erken a an b ru g d ek en lan d h o o fd en de b ru g over de v a a rt V eurne n a a r D uinkerke te A dinkerke. 4 S eptem b er : Te 11 u u r op de D ienst der B aan, sta tio n, B rugge : onderho udsw erk en aan a llerh an d e gebouw en op lijn 51 bis, vak Z eebrugge-b rugge, k eet OW 69-bis to t w oning OW 1, kp S eptem ber : Te 11 u u r te r Co-operatieve v o o r G e sin istreerd en, Oud S tatio n, O ostende : W ederopbouw der w oning D w arsstraat, 7, te O ostende (eig. G ekiere L., P rin se n la a n S eptem b er : Te 11 u u r op de D ienst der M ilitaire Gebouwen (L u ch tm acht), Gé- ru zetk az e rn e, G eneraal Jacqueslaan, B rus- sel-e tterb eek : leveren p an tsersch ak el- borden vo o r h et vliegveld te K oksijde. 18 S eptem b er : Te 11 u u r op de D ienst der M ilitaire Gebouwen, 19, M eistraat, A n tw erpen : m aken een a fslu itin g aan de C ockerillkade, V oorhavenlaan te O ostende. 27 S eptem b er : Te 11 u u r in h et H oofd b estu u r h et Zeewezen, 90, W etstra a t, B ru ssel : lev eren te O ostende een cargo 325 to n, m et D ieselm otor. Uitslagen Aanbestedingen 22 A ugustus : N ieuw poort : bouw en v an 11 w oningen : B oncquet G., T o rh o u t- b aan, 123, Ichtegem : ,26 fr. H oogste aan b o d : J. V anderv o o rt, Nieuw- poort-b ad : ,20 fr. 22 A ugustus : N ieuw poort-b ad : bouw en 22 w oningen : B oncquet G., T or- hou tb aan, 123, Ichtegem : ,50 fr. H oogste aanbod : V andervoort J., N ieuw poort-b ad : fr. 23 A u gustus : R aversijd e : herbouw en een huis, 10, W estlaan (eig. H. M ortie r) : M aresi G., O ostende : ,82 fr. H oogste aan b o d : V an W alleghem G., M oere : ,85 fr. 24 A u g u stu s : O ostende : v erb eterin g s- w erken (aanbreng en h o uten scheid in g sw anden) in h e t B estuursgebouw der V ism ijn : J. D egroote, S t P e te rsb u rg str, 87 te O ostende : ,30 fr. H oogste a a n bod : C atrysse L., O ostende : ,75 fr. 10 A u gustus : O ostende : leveren ongeteerd m anillato uw voor h e t Zeewezen : W eb ste r en Co, avenue des V illas, B ru ssel : fr. H oogste aanbod : J. Lem oine, L uik : fr. 21 A u gustus : Stene : herbouw en een h u is, 15, S la ch te rsstr., S tene (eig. W we L o m b aert, A lveringem ) : L estaeghe-c laes- sens, Stene : ,85 fr. H oogste a an bod : Snauw aert, O ostende : fr. 21 A ugustus : O ostende : herbouw en een h u is, S tu iv erstr. (eig. h. L ouage) : V erbeke Aug., B redene : ,89 fr. H oogste aan bod : De B usschere L., O ostende : ,76 fr. ze onder aanhoudend draaien langzaam overgiet in een kom, die juist m et koud water is om gespoeld en niet werd afgedroogd. Vaniilevla m et verse vruchten is een heerlijk nagerecht. Maar pas op, giet nooit warm e iilevla over partjes sinaasappel, mandarijntjes of stukjes m eloen, w ant hierdoor zouden deze vruchten bitter worden, en h et lekkere nagerecht zou absoluut bedorven zijn. Laat dus de via eerst helem aal afkoelen, alvorens ze te verm engen m et de vruchten. G eraspte kaas kan een tijdje bewaard worden in een glazen pot, met schroefdeksel (confituurpot b.v.) Het potje m oet echter zeer goed gesloten zijn, en op een koele p laats staan, Ais we iets «au bain-marie» gereed m aken, gebeurt h et w el eens dat het w ater uit de buitenste pan geheel verdampt. En dit betekent niet alleen h et m islukken h et gerecht, maar doorgaans ook h et onbruikbaar worden de pan. Leg daarom in het vervolg een glazen knikker in de onderste pot m et water. Zodra nu het w ater verdam pt is begint de knikker te bewegen en een geweldig lawaai te m aken. D it zal er U doen aan herinneren, dat de pan opnieuw met water gevuld m oet worden. HUISHOUDELIJKE WENKEN HET REINIGEN EN OPBERGEN VAN VAKANTIEKLEDING Ook aan de langste vakantie komt een einde en eens weer thuis worden m et een tikje weemoed de koffers weer uitgepakt. D it is echter een werkje, dat n iet zo m aar onverschillig m ag gebeuren. Alles m oet worden nagezien, gewassen, gereinigd en op de juiste m anier worden opgeborgen. W ant h et zou toch jam m er zijn wanneer volgend jaar, ais we de vakantie- spullen weer voor de dag halen, deze door de m otten, of door een nalatigheid, onbruikbaar w aren geworden. Begin m et de wollen badpakken eerst enkele m alen goed uit te spoelen in ruim koud water, zodat het zand verdwijnt. Was ze daarna in een lauw (bijna koud) sop goede kw aliteit zeep. Zorg er voor dat zeepdeeltjes volledig zijn opgelost. En denk er aan wollen stukken nooit te w rijven of te wringen; hierdoor worden ze hard en viltig. Druk en knijp h et te w assen stuk schoon onder het sop. Indien h et w itte wollen stukken betreft, voeg dan bij elke twee liter sop één soeplepel am m oniak toe. Spoel wollen goed dadelijk na het wassen in lauw water uit. Herhaal het spoelen 3 à 4 m aal, tot alle zeepresten verdwenen zijn. Neem een oude badhanddoek, leg h et gew assen stuk hierop in de juiste vorm (het beste is wollen stukken vóór h et w assen even op te m eten ), rol alles te sam en op en druk zoveel m ogelijk h et vocht er uit. Droog in de schaduw. Berg wollen goed eerst op ais het volledig droog is, en n a h et met een m otwerend m iddel bewerkt te hebben, Voor alle zekerheid kunnen we badpakken en andere w ollen artikelen, die natuurlijk op dezelfde manier behandeld kunnen worden, ook nog in krantenpapier wikkelen. Gummi badm utsen en -schoentjes worden, indien dit nodig is, schoongem aakt m et lauw w ater en salmiak Daarna, ais ze droog zijn, worden binnen en buiten bestrooid met talkpoeder. De schoentjes ook nog opvullen m et papier. De gum m i voorwerpen m oeten zo koel en donker mogelijk opgeborgen worden. Dus nooit in een kast, die tegen een warme schoorsteen staat. In droge en te warm e lucht wordt gum m i hard eu gaat barsten. W itte linnen schoenen m oeten ze erg vuil zijn eerst m et een zeepsop je af geborsteld, m et schoon water nagespoeld worden. D aarna behandelen m et een w it produkt of met een papje fijn krijt en water. -Vervolgens opvullen m et papier en wegbergen in een kartonnen doos. De behandeling linnen en toenen stukken is h eel eenvoudig. Zij worden grondig gewassen, maar NIET gesteven. Berg ze ook ONGE STREKEN weg : hierdoor heeft de vezel m inder te lijden. W itte stukken blijven helderder ze in blauw papier ingepakt worden, Indien ge in h et bezit zijt een w it linnen regenm antel zal deze durende de verlof dagen ook w el smoezelig zijn geworden. Hier helpt : afborstelen m et w ater waarbij een flinke scheut bleekwater is gevoegd. D aarna een h eel poósje in de buitenlucht hangen en vervolgens nog eens afborstelen m et schoon zuiver water. Laten drogen! Opgeborgen behoeft deze m antel niet te worden, want die hebt ge na de vakantie ook nog nodig. EEN BEETJE BELEEFDHEID KAN GEEN KWAAD Bij h et op- en afgaan een trap ziet m en nog w el eens grove fouten m aken tegen de etiquette.. En toch ais m en even doordenkt, is het eenvoudig ais wat. Bij het de trap gaat de dam e voor, terw ijl bij h et opgaan, om begrijpelijke redenen,de heer voorgaat. (Nadruk, ook gedeeltelijk, verboden) we «K lijk, verboden)! CINDER

13 1950 Vrijdag 1 September 1950 HET NIEUW VISSCHERIJBLAD 13 angjuist niet ti is i op, over ïtjes zou-, en 'luut lerst ver be rnei Het oten 1. reed bet beei.leen naar worhet onhet kker ai te erinwa- VAN tornt rden ffers een Uilig rden i op tgen, wanntiedeze atigen. kken ipoe het a in oede t de ;. En it te wortnijp 1het kken liter, het 1het esten badhierwoln op P en : uit. het een oben, ; di 'tikemaook atjes toonniât n ze met ï oproormoïooit irme n te i en i ais seeprater indeeen Verweg i kaudig. naar tlger rden. i een moe- : afflinoegd. titeneens tater, hoeft t die.odig. (AN INVOER VAN VIS IN FRANKRIJK WEER GEREGLEMENTEERD De invoer vis in Frankrijk zal opnieuw geregeld worden. Mr Deferre, M inister der H andelsm arine h eeft bekend gem aakt dat vele toegevingen aan andere landen gedaan onder de O.E.E.S., zullen in getrokken worden, aangezien de ernstige gevolgen op de Franse visserijnijverheid. De invoer, die onder deze m aatregel valt, is : gedroogde, gezouten en gerookte vis uit Engeland en Zweden, verse en bevrozen vis uit Ijsla n d en Zweden, ingeblikte en andere bewerkte n ) ELU V tsserij n ij ver hei d in Brazilië De visserij is in Brazilië ais nijverheid weinig uitgebreid en betrekkelijk klein econom isch belang. Vis wordt in alle delen Brazilië ingevoerd, ingeblikt en gezouten. De waarde de in v o er in Brazilië In 1942 bedraagt minder dan de h elft een procent h et Braziliaans nationaal inkom en voor 1942, en ongeveer een tiende de waarde de visserijprodukten in de Verenigde Staten in Primitieve visserijm ethodes heersen door gans h et land. Er is vis in overvloed op de tropische kusten, m aar de soorten zijn zo talrijk dat grote scholen een enkele soort zelden gevonden worden; daarom is h et moeilijk, om n iet te zeggen onm ogelijk, uitgestrekte m e thoden te gebruiken. In de sub-tropische wateren de Zuidelijke kust, h et Federaal Distrikt tot aan de grens Uruguay Is het m ogelijk de treil en de purse S l e c h t e f i a % i n g. u i & a & t i j op Ijsland Het haringseizoen ter hoogte Noord Ierland is n iet schitterend. Grote vreem de vloten oefenen de h a ringvisserij' uit op de IJslandse banken. De grootste deze is een Russische vloot. Zij opereren m et een m oederschip, en met een groot aan tal vissersvaartuigen. Schippers berichten d at zij meer dan 100 R ussische vaartuigen op de banken gezien hebben. Het nieuw e haringfabriekschip ïïaeringur wordt voor h et ogenblik ge test. Het kon nog n iet voldoende m et haring voorzien worden om zijn waarde te bewijzen. Nieuw A m erikaans onderzoeksschip voor de tonijngst De «John N. Cobb», een onderzoeksschip behorende tot de U nited States Fish and W ildlife Service, zal onderzoekswerk aangaande de tonijn uitvoeren. Iedere dag zal h et uitzendingen doen betreffende de positie der tuna tanken. Dit vaartuig is uitgerust m et radar, loran, dieptem eters en electro-m ekauisch stuur. DE ZUID-AFRIKAANSE PILCHARDVISSERIJ DRAAIT VOLLE TOEREN OP De p Ichard visserij te W alvis Bay schijnt goede uitslagen op te leveren. De scholen zijn zo groot dat zelfs de visserij s nach ts kan uitgeoefend worden. Drie vaartuigen m aken voor het ogenblik gsten 100 ton per dag. De konservenfabriek aldaar z a l weldra 25 ton per uur kunnen verhandelen. De fabriek h eeft een afdeling konserven en een afdeling visolie. De maximum produktie bedraagt iisten per dag. Een firm a zal weldra een nieuwe fabriek oprichten te W alvis Bay m et een produktie 20 ton vismeel per uur. Russische vaartuigen te Calcutta Twee de R ussische treilers, welke over enige tijd in het K anaal gezien werden, de «Biluval» en de «Seival», en hun m oederschip de «Kapitan Chivikov», zijn te Calcutta aangekomen. Reders en V ishandelaars Froid Tel HET BESTE seine te gebruiken. Daar worden m eestal sardienen en garnaal gegen. Inspanningen om de visserijnijverheid gedurende de laatste tï«p jaren uit te breiden waren sporadisch en gewoonlijk nutteloos. Het aantal m et m otor aangedreven vissersvaartuigen is klein. W einig er hebben een koelinrichting en de brandstof is heel duur. Portugese sardienenrij verheid in nood De Portugese sardienennijverheid gaat naar een ramp, indien de toestand de twee verlopen jaren n iet verandert. Vangsten zijn gevallen sinds ton tot ton in 1948 en ton in D it jaar is een w einig beter geweest, m aar er is nog geen teken een terugkeer de sardienen naar de Portugese w ateren. Portugal m oet dit jaar kisten aan Engeland leveren indien de gsten kisten overtreffen. Maar h et is onw aarschijnlijk dat Engeland meer dan 25 t.h. de gsten ontgt. Elke verbetering in de gsten zal w aarschijnlijk door de binnenlandse m arkt verbruikt worden, daar de vissers liever hun gst vers verkopen dan de prijzen te aanvaarden, de konservenfabrieken. Visserij in Egypte De Egyptische visserij in de Rode Zee was vóór verscheidene jaren in de handen Grieken, die vissersvaartuigen hadden. Verleden jaar, w eigerde de Egyptische regering visserljvergunningen aan vreem delingen en de gsten vielen daarbij tot op de h elft. De regering beperkte eveneens h et gebruik m otorvissersvaartuigen om de kleine E gyptische zeilschepen te begunstigen. De uitslag daar was een m erkelijk verhogen der prijzen. In h et begin dit jaar, h eeft de regering vele deze beperkingen opgeheven. Het gevolg daar was dat pond dagelijks op de m arkt konden gebracht worden en de visprijzen in Cairo daalden gevoelig. De regering laat geen onbeperkte operaties door vreem delingen toe, bewerende dat h et nodig is de nijverheid te bescherm en en de visvoorraden te behouden. WORDT GELEVERD DOOR VióaCienijtwcfïeid in CAiCi Industriel (Si) W ï ï m m w Ë D E U T Z Dieselm o to ren V x d c â e Qeê>t. M M. V isserijnieuw s u it F rankrijk TREILER GEZONKEN De treiler «Vert Prairial» de rederij M allet, gem eerd op de k aai Carénage, is gezonken tengevolge een lek in de romp. De haven diensten slaagden er in h et vaartuig weer vlot te krijgen. Er w as geen noem en s waardige schade aan h et vaartuig eh de instrum enten. NIEUW VAARTUIG TE CHERBOURG In tegenw oord igh eid honderden toeschouw ers werd in de voorhaven Cherbourg een nieuw e treiler te w ater gelaten. H et betreft hier de «Pourquoi-Pas II», toebehorende aan reder Paul Boudard. H et schip werd gebouwd door de werkhuizen Lebardanchon en D oucet. H et vaartuig m eet 22 m. en is 6 m. breed. H et h eeft een tonnem aat 50 ton en is u itgerust m et een m otor Baudouin 300 p.k. Verder h eeft de treiler de allerm o dernste uitrustingen aan boord vo~r de hoogzeevisserij. H et schip zal voor de eerste m aal zeekiezen rond 1 Oktober a.s. Engeland ; NOG STEEDS MIJNEN Dank zij de vlugge aktie de schipper h et vissersvaartuig «Young John», kon een zeker gevaar ongelukken in de Bristol C hann el verm eden worden. D e schipper zag een m ijn ter hoogte Pwlldu Head, 6 m ijl ten Zuid Produktie industriële visolie in Chili is volgens visserijdeskundgen, nog altijd zeer beperkt. Geproduceerd ais bijprodukt door vism eelfabrieken, wordt er n iet m eer dan 100 ton per w esten Sw ansea en j,a, f4 yoortgeb rach t. N iettem in verw acht m en een verm eerdering deze produktie aangezien er verscheidene vism eelfabrieken gebouwd worden. Chili h eeft gedurende verschillende jaren h a ai en andere visleverolie geproduceerd voor pharm aceutische doeleinden. De totale produktie en h et lokale verbruik is n iet gekend, m aar in 1949 werd er 61 ton uitgevoerd, waar 57 t.h. naar de Verenigde S taten ging en de rest naar Frankrijk. «T verw ittigde de h avenautoriteiten. B erichten w erden uitgezonden aan de adm iraliteit en k ustw achtschepen en lich tsch e pen werden verw ittigd. DALENDE AANVOER VAN VIS IN ENGELAND Gedurende de m aand Juli werd in E ngeland kg. vis aan gevoerd voor een w aarde tegen kg. voor een waarde in Juli RECORDLANDING TE WALVIS BAY U it de «City of Barcelona» werd de vism eeldroger voor de T una Corporation Fabriek gelost. H et w as een de zw aarste ladin gen gelost te W alvis Bay, 40 ton. Tw aalf Duizend k isten pilchards werden uit de haven n aar Australië gezonden gedurende de m aand Juni; kisten werden eveneens Table Bay naar M alaya verzonden. VISUITVOER GESTEGEN IN ENGELAND Cijfers u itgegeven door de sta tistieken afdeling de Board of Trade tonen aan d at de uitvoer vis en vispasta gedurende de eerste zes m aanden 1950 m et 13 t.h. toegenom en is op dezelfde periode verleden jaar. De totale w aarde Januari tot Juni 1950 bedroeg Kredieten voor de Italiaanse visserij ^ De Italiaan se regering h eeft beschikbaar gem aakt om kredieten toe te sta an voor de aa n koop in Engeland uitrusting. Het is w aarschijnlijk dat een gedeelte daar zal aangew end worden voor de aankoop uitrusting viskonservenfabriekpn. te vis u it Engeland, Ijslan d en Zweden. D e invoer krab en kreeften blijft vrij, en h et is w aarschijnlijk dat m osselen en schelpdieren vrij zullen blijven. N ochtans kunnen er verdere protesten verw acht worden wege de schelpdierennijverheid, w elke verhoogde rechten op de vis h eeft. gevraagd VOOR DE SCHIPPERS, DIE NAAR RAMSGATE VAREN De M aritiem e D iensten Cherbourg trekken de aandacht de schippers, die gedurende hun reis de E ngelse h aven R am sgate w illen binnenlopen, op de strikte toepassing de havenreglem enten in deze stad. Er wordt hen zelfs gevraagd slech ts in geval m oeilijkheden deze h aven aan te doen. KABELJAUWVAARDER TERUG THUIS De «President Houduce» is na een reis 14 dagen terug de haven Brest binnengelopen en had een m ooie lading kabeljauw aan boord. In de h aven zelf werden 54 vaten olie gelost, terwijl de volledige gst 900 tonnen kabeljauw zal verkocht worden in Portugal. ongeval De m atroos Guilleto Eugène h et vaartuig «Père-Louis Camp» kreeg gedurende de reis een ijzeren baar op de rech ter arm. D it ongeval zal h et slachtoffer ongeveer 15 dagen beletten te arbeiden. GEEN BEVREDIGENDE VANGSTEN TE DOUARNENEZ Zoals gew oonlijk w as de Oogstm aand voor de vissersvloot D ouarnenez bepaald n iet gunstig. G ew eldige storm en en vele storm en b eletten de vissers dikwijls uit te varen. Er werden bijgevolg geen grote gsten geboekt, die de vergelijking m et de vorige onderstaan. m aand konden SCHEEPSJONGEN IN ZEE VERDRONKEN Een radiografisch bericht meldde dat de scheepsjongen h et vaartuig «Vers l aventure» door een golfslag over boord is verdwenen. De ongelukkige is de jongste broeder de kapitein h et vaartuig Ferdinand Vallé. Op h et ogenblik dat h et ongeval gebeurde bevond h et vaartuig zich ter h oogte Finistère. Spijts de opzoekingen gedurende vele uren kon m en er niet in slagen de scheep sjon gen terug te vinden. Mw. Vallé, m oeder h et sla ch t offer, h eeft reeds haar echtgenoot en haar schoonbroer verloren bij de scheepsram p de «Jeanne-Suzanne» in NOG ZEEFEESTEN IN FRANKRIJK In de m aand Juli werden op talrijke kustplaatsen zee- en vissersfeesten gehouden. Ook in de m aand Augustus grepen nog die m aritiem e feesten plaats, al was dit n iet m eer op vele p laatsen een nieuwigheid. Deze feesten gingen steeds gepaard m et veel luister. H et ontbrak n iet aan publieke belangstelling. De m aritiem e overheden lieten zich eveneens zien. Te Pornic deden de plaatselijke zeeoverheden een tochtje langs de kust in een versierde vissersboot. In O uistreham greep een grote zeilw edstrijd plaats. Na de zeew ijding te Grandcam p ging er s nam iddags een grote prijskam p door voor de vissers. Een zilveren sch aal werd uitgereikt aan de w innaars, die de m ooiste vis bovenhaalden in de kortste tijd. DE EERSTE HARIING VAN DE «FLADEN» TE DUINKERKE W oensdag 16 Oogst is h et vissersvaartuig «Kleber 1090» de rederij Ayello de Fladen teruggekeerd m et 12 ton h arin g aan boord. H et slechte weder gedurende de reis w as er de oorzaak dat geen betere gsten geboekt werden. Langs de andere kant schijnt de h arin g h eel zeldzaam dit jaar en de (1, O O S T E N D E opbrengsten geven niet datgene dat m en verwacht heeft. De prijs de gezouten haring werd bepaald op 50 fr. per kg., t zij een verm indering 10 fr. op de prijzen verleden week. BELGISCH SCHOOLSCHIP TE DUINKERKE Het B elgisch schoolschip «Mercator» de Koninklijke Belgische Marine h eeft voor anker gelegen voor de haven Duinkerke Zaterdag tot M aandag. ENGELSE KUSTWACHTER TE DUINKERKE Door h et gem eentebestuur Duinkerke werden de bem anningsleden de Britse kustw achter «Truclove» op een receptie uitgenodigd. De «Truclove» was voor 48 uur te Duinkerke en wordt vooral gebruikt ter bescherm ing de visserijgebieiden alsm ede de bew aking de vissende vloot. De heer Blanche de p laatselijke V isserijdienst w as eveneens op deze ontgst aanwezig. GUNSTIGE RESULTATEN TE GREVELINGEN Gezien het buitengew oon goede weder was h et de kust- en m iddenslagvisserij m ogelijk regelm atig uit te varen. Door hun beperkte aktiestraal kunnen deze vaartuigen aan de haringcam pagne n iet deelnem en, daarom werd duchtig gevist op de n ationale kusten en in de visrijke gebieden de Hollandse wateren. Vooral w erden grote aanvoeren tong binnengebracht die aan een goede prijs konden verkocht worden. De andere vissoorten boekten n iet diezelfde resultaten : de m akreel overigens kon slechts tegen 30 à 35 fr. h et kg. verkocht worden. Men kende deze inzinking... en de prijzen begonnen te stijgen, bijzoverre dat vele kleine reders de toekom st rooskleuriger begonnen in te zien. In talrijke kringen m eent m en terecht dat de vis G revelingen reeds zeer geëerd werd jn de H allen Parijs, EEN VAARTUIG MEER TE ETAPLES De vloot Etaples zal binnenkort één eenheid rijker worden. Inderdaad zal h et vaartuig B.1608 der visserijvloot Boulogne die door de gebroeders W acogne Jozef en Jules gekocht werd naar Fécam p overgebraöht worden. ENGELS YACHT DOOR VAARTUIG VAN GREVELINGEN OPGESLEEPT Een treiler G revelingen de «Jeanne-Raymonde» eigenaar Charles Vérone, kwam terug naar G revelingen toen de bem anning plots op de golven een yach t opm erkte dat stuurloos rond zwalpte. H et vaartuig n a derde h et yach t dat zonder bem anningsleden was en sleepte h et naar de haven Grevelingen. H et betreft hier h et Engels yacht «Dorothy». De schipper legde zijn rapport n eer bij de m aritiem e overheid. Naderhand werd uitgem aakt dat dit yacht toebehoorde aan dhr M ansfield Engellse n ationaliteit, die m et zijn vrouw en kinderen een reisje door h et K anaal m aakte en plots m otordefekt had. Alsdan h eeft een ferry-boot h et yach t op sleeptouw genom en, toen de kabel brak kwam en de opvarenden in het water terecht en werden door de ferry-boot opgepikt Naar h et yach t werd n iet m eer om gezien en h et is nadien dat h et door de hogergenoem de vissersboot werd gevonden. DE UITSLAG VAN DE HARINGCAMPAGNE TE FECAMP De visserijstatistieken de dienst te Fécam p geven voor de m aand Juli 1950 volgende resultaten kgr. V erscheidene Verse haring Gezouten haring Makreel W ijting Verse kabeljauw T otaal voor een totale waarde m eer dan 39 m illioen fr.

14 14 HET NIEUW VISSCHERIJBLAD Vrijdag 25 Oogst 1850 Vrijd WVVVVVVV*VV%VVVVVVVVVVVVVVVVWVVV*'VVVVVVVVVWVVVVVVWVVvi\A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV*A/VVVV^Ä» 'W Voor u itstekend l S. VIS en GARNAAL w ende m en zich tot ZEEBRUGGE : en (31) h u is H. DEBRA EXPORT IMPORT ZOUT VOOR OE VISSERS VVVVVVVVVV>WVVVWl'VVVVV^VVvVVVVV^AV^aWV\VVVVVVVVVVVV%VVVWVVViW^^/V\4VVWLV\^VVVWWVx M x v t à t ô m i c f i t e n VRIJDAG 25 OOGST 1950 : Geen aanvoer. ZATERDAG 26 OOGST 1950 : A anvoer : bennen harin g, 110 benn en m akreel, 350 b ennen N oordse k reeftjes, kgr. to n g en 600 b ennen vis (tarb o t, ro n d e vis, g u tvis en zeer w einig p latv is en ro g ). G eringe belangstellin g. Slappe m ark t. O ver h et algem een lage p rijzen. H aringj p r i j s ' to t fr. de 10 bennen Noordzee N oordzee W itte B ank Z.428 W itte B ank W itte B ank F laden K reeftenput Ö.299 K reeftenput K reeftenput Fladen F laden Z.514 W itte B ank W itte B ank MAANDAG 28 OOGST 1950 : A anvoer : bennen harin g, 170 b en nen m akreel, 80 bennen N oordse k reeftjes, kgr. tong, bennen vis. W einig v ersch eid en h eid. Levendige belan g stellin g. D oorgaans goede p rijz en m et u itz o n d erin g v o o r to n g en ta rb o t die aan m in d er goede p rijz e n w orden opgekocht. H a rin g p rijs : to t fr. de 10 bennen N oordzee W itte B ank W itte B ank W itte B ank W itte B ank W itte B ank W itte B ank N oordzee W est W est K anaal W itte B ank N.806 W est N oordzee Z.409 Oost Z.532 W est W est N oordzee Z.186 O ost F laden K reeftenpu t DINSDAG 29 OOGST 1950 : A anvoer : bennen haring, 100 bennen m akreel, 70 bennen N oordse k reeftjes, kgr. to n g en bennen vis. Zeer g ro te belan g stellin g. L evendige vraag. Hoge p rijz en, m et u itzo n d ern g voor de fijn e so o rten. H a rin g p rijs : to t fr. de 10 bennen. Mooie besom m ingen, de W itte K reeftenp ut N oordzee B.603 W est W itte B ank N oordzee W itte B ank W itte B ank Fladen Fladen W itte Bank N oordzee W est Fladen W est W est Z.530 W itte B ank WOENSDAG 30 OOGST 1950 : A anvoer : bennen h arin g, kg. to n g en bennen vis (tarb o t, rog, g u t v is en zeer w einig ro n d e en p latv is). G rote b elangstellin g. Levendige v raag. T ong en ta rb o t lic h tje s gedaald. A ndere v a rië te ite n boeken m ooie p rijzen. B evredigende m ark t, uitgezonderd voor de W itte B ankers. N.817 W est W itte B ank W itte B ank T W itte B ank O.170 N oordzee Z.504 Oost W est Z.489 W itte Bank WEEK VAN 17 TOT 23 OOGST kg. beschikbaar tegen kg. vorige week. Aanvoer w as voldoende voor de tam elijk levendige vraag. Schom m elingen in prijs over de geh ele week. S tijgende aanvoer. Zeevis : kg. tegen kg. Zoetw ater : kg. tegen kg. M osselen en schaaldieren : kg. tegen kg. Wulk : kg. tegen kg. MARKT VAN VRIJDAG Tam elijk levendige m arkt. De aanvoer is ruim voldoende, bereikt 242 ton tegen 202 ton Donderdag en 220 ton vorige Vrijdag. Deze verhoogde aanvoer h eeft een afgetekende prijsd alin g ten gevolge voor verschillende soorten. Overwegende soorten w ijtin g, rog, zeebrasem. : makreel, S tijgin g voor : tong. D aling voor : scharretjes, kl. zeezalm, zeepaling, zeebrasem, trawlm akreel, horsm akreel, w ijting, rog, sardientjes. 35 à 45 ton worden in de frigo s ondergebracht W est N oordzee W est Z.529 W itte B ank Fladen Z.149 W itte B ank W est DONDERDAG 31 OOGST 1950 : A anvoer : 880 bennen h arin g, kgr. tong en 220 bennen vis. W einig b elan g stellin g en p rjjz en beneden deze daags voorden. H arin g p rijzen : to t fr. de io bennen, Z.446 Z Kust W itte B ank W itte B ank W itte B ank F laden AANVÔËR EN OPBRENGST PER DAG Kgr. Fr. Z aterdag M aandag D insdag W oensdag D onderdag TOTAAL Verwachtingen ZATERDAG 2 SEPT : N oordzee : Fladen : 0.319; K reeften put : 0.127; W itte B ank : ; ; MAANDAG 4 SEPT : K anaal : W est : W itte B ank : 0.105; ; 0.128; 0.210; 0.25; 0.131; DINSDAG 5 SEPT : W itte B ank : ; 0.66; ; 0.276; 0.214; 0.173; 0.193; Z.171. WOENSDAG 6 SEPT : N oordzee : 0.280; W est : 0.77; W itte B ank : ; 0.175; ; 0.187; 0.122; V aartuigen welke uitgevaren zijn en, b e houdens onvoorziene o m standigheden, in de loop dezer w eek kunnen m ark ten te O ostende : M eer dan 350 PK : 23-8 : O : Van 240 to t 349 PK : 16-8 : : 0.311; : Van 180 to t 230 PK : 25-8 ; Van 120 to t 179 PK : 24-8 : 0.135; : ; Q S E Z r r z z r V isprijzon te Gentfá PR IJZ E N PER KGR. ZATERDAG 19 OOGST 1950 ; G arnalen fr. MAANDAG 21 OOGST 1950 : G arnaal 48 fr. DINSDAG 22 OOGST 1950 : G arnaal fr. WOENSDAG2 23 OOGST 1950 : G arnaal 36-52; Gepelde g a rn aal fr. DONDERDAG 24 OOGST 1950 : G arnaal 40; Gepelde g a rn aal 175 fr. VRIJDAG 25 OOGST 1950 : M iddelm atige to n g en 50; schone klein e 40-35; m id delm atige ta rb o t 40; u itg esn e den ta rb o t 55; g ro te iek 25; m id delm atige schelvis 20; uitg esn eden schelvis 30; k leine rog 16; kabeljauw 35; uitgesneden k ab eljauw 38; gullen 10; m ak reel 15; ro d e k n o rh aan 20; g arn alen 44-52; v erse p alin g 60; p alin g in t groen 60; g ero o k te p alin g 125; écrevis 40; gerookte heilb o t 90; in g e legde p alin g 60 fr. PR IJZ E N PE R STUK G erookte zalm h arin g 3; p ek elh arin g 2,5 fr. le rarus AANVOER BIJ BENADERING Per spoor : Noord : W est-batignolles W est-vaugirard : Zuid-W est : Per baan : T otaal : T otaal : Frigo s : kg. zeevis. Invoer ton JUISTE AANVOER OP DONDERDAG, 24 OOGST kg- Zeevis : Zoetwater M osselen en schaald : DE PRIJZEN Verse kabeljauw Cabillaud frais G arnalen Crevettes grises Bevrozen zeeduivel Lottes congelées Bevroren zalm Saum on congelé T ong Soles kg., w aar : kg I S T E D E L I J K E V I S S E R IJ S C H O O L SCHIPPERSSTRAAT, 35 DAG- EN AVONDSCHOOL AFDELINGEN : DEK MACHINE TELEGRAFIE HEROPENING : M aandag, 11 Septem ber 1950 INSCHRIJVING EN INLICHTINGEN : M aandag 28 A ugustus af, dagelijks 10 to t 12 uur. (440) Dat Dat b l a n k e n b e r g e VISAANVOER Dat. Kgr. Rei». Pr H U I S Raph.Huysseune Jmpoxt - Cxpwct V i s G a r n a a l Specialiteit gepelde garnaal - H.R.O. 215 (bureel : T elefoon : \ m agazijn : (2 9 ) (m ijn : 84142!» I» I»» 1 Leopold DEPAEPE In- en Uitvoer VIS en GARNAAL VISM IJN - ZEEBRUGGE (32> GARNAAL TEL. P rivé : KNOKKE ZEEBRUGGE ZEEBRUGGE Dat. Aanv. Min. - Max Opbr. Vaartuig. per kgr. k g. P. TT VISAANVOER Kgr. Reis. Fr N I E U W P O O R T VISAANVOER Kgr. Reiz. Fr. ZEEBRUGGE , , , , , ,50 64 BIS] ff! IK I if * H VISMIJN V.j T ongen g ro te... 3/4... b lo k to n g en v./k l... k l... T a rb o t g ro te... m id d elm atig e klein e... G riet m id d elm atig e k lein e... Schol g ro te iek... k leine iek iek 3e slag p la tje s... Schelvis g ro te... m iddelm atige k lein e... H eek g ro te... m iddelm atige BLANKENBERGE , , , , ,90 54 NIEUWPOORT , 26, 988, 3 22, , 1.488, 1 31, , 32, 9.519, , ,50-25, , , ,----37, 2.730, 2 35, ,50-30, 7.686, ,15 34 Voor Nieuwbouw en H erstelling S C H E P E N (11 N.V. BELIARD-GRIGHTON & C W EEK VAN 25 TOT 31 OOGST 1950 V rijd ag Z aterd ag , , , ,00 8,00-10, , ,60 8,50-14,00 11,00-11, , ,40 2,20-5,40 15,00 M aandag 27,60-32, ,40 17,80-19,80 12,40-14,00 8,20-10, ,00 14,20-22,00 8,30-12,40 10,80-13,00 10,00-12,80 10,60-11, ,50 1,00-3,20 9, ,40 19,40 8,80-15,00 6,50 4,40-9,20 3,40 D insdag , , ,40 9,80-12, , ,00 9,90-11,60 12,00-14,00 12,60-13,60 14, , ,40 10,80 9,00-10,00 2,40-7,40 8,80-11,60 2,60-9,40 9,60-13,60 0,80-8,80 15,00-18,80 1,70-15,80 17,00 11,20-19,80 1,00-1,70 1,1 0-2,0 0 3,60-3,70 1,70-3,70 10,00-10,80 5,40-11,50 11,00-12,40 7,00-9,00 4,50 6,50-7,00 6,70 W oensdag 26,20-27,80 21,80-25,40 16,40-20,00 12,60-13,60 9,80-11, , ,0 10,00-12,60 11,50-14,00 14,00-14,10 13,60 13,50 2,40-5,20 15,50 5,20-11,40 4,40-7,40 4,40-9,20 1 2,0 0 19,40-21,80 3,80-13,00 21,00-22,30 1,30-5,80 5,40 6, ,2 0 10,50 8,0 0 2,80-8,0 0 1,60-8,0 0 4, ,60-8,60 1,80-7,50 6, ,2 0 5,20 9,00-13,40 7,40 5,40-13,20 S ch aat... 9,40-13,00 9,00-13,40 10,40-14,40 Z eebaars Lom... K ongeraal Leng... 5,00-5,20 5,40-7,40 7,40-7,60 S charto n g V olle h a rin g 2,95-3,65 3,25-4,05 3,00-4,40 3,20-4,65 IJle h a rin g H arin g sh aa i Steen holk 1,90 1,80 3,30 H eilb o t... 22,00-42,00 18,00-33,50 23,50-38,50 26,50-41,00 K oolvis... 2,00-3,20 3,80-4,60 6,0 0-8,0 0 9,00-10,00 S te u r... Zeew olf... 4,30-4,40 5,00-6,40 3,70-7,80 10,00-11,50 P o llak... Z onnevis K oningsvis G rote to n g B lo k to n g F ru itto n g... Schone k leine K leine... T a rb o t g ro te m id d enslag V aria... G riet... P ie te rm an P la d ijs g ro te m id d enslag k lein e... D eelvis... K abeljauw G ullen... K eilro g... R og... T ilten.... S c h e rp staarte n H alve m an... W ijtin g g ro te k lein e... B o t... S ch ar... Z eehaai... Z eehond.... R o b aard... K n o rh aan... Z E E W EEK VAN B R U G G E 26 TOT 31 OOGST ï ó - i ï i ï B ij «n ' igin Itaat ien. [an lier [eb a ;en < den. mijn: tan dan i alle teger 11 m ding, reine terd, poti: Te! aar ben 198. salde 114 word M ite zeer berst welki itaa' bracl k de d jen. He Zuid Rede Rott male verri nooc g en. bedi ievei Donderdag 24,40-26,21 tr.i], « ,«rf' t ,«8,80-9,«21,50-26,1) ,01 8,0 0-10,01 In verb (Dar Rcor redd 11,50 t i enigi moei 6,80 anke iet rerd 7,00 'ach to n 0 p 6,00-6,8 ;,an filh 11,20-15,5 w 3,80-8,4 m z 1,15-1, rerd iada ras. ian leze [ere 6,2 0-8,2 29,60-38,5 6,4 N I E U W P O O R T W EEK VAN 24 TOT 30 OOGST li) Ï , Op!wei flertt er z den. 3,6 0-4,3 gaar 'en ter S ,5 0 « iur ip o»beend par leer Pre Is 1 I? lat oto lin i o o t Hl: Ae lerzi n n ü [prr pn 6-7poor, IPf 01*17 Or pot F TV mii trptn Iplp P per*

15 950 9 Vrijdag 1 September 1950 HET NIEUW VISSCHERIJBLAD 15 Tt VISSE IUJNIEUWS Uit NEDERLAND V a n fd& t en d a a x u ii M o a n d DE VISAFSLAG TE IJMUIDEN F OVERSCHOT Bij de Volksvertegenwoordiging is en wetsomtwerp ingediend tot wijiging de begroting 1949 het itaatsvissershavenbedrijf te IJ m u i- [en Gezegd wordt dat de uitkom sten an' het Staatsvissershavenbedrijf iver het jaar 1949 aanm erkelijk hogee baten te zien gaven dan de ram inten daar hebben bedragen. In to- - hebben de baten de ram ingen íet ongeveer f overschrejen Zo bedroeg de opbrengst de mijnrechten, de voornaam ste bron inkomsten h et bedrijf, f <32 0 0, hetgeen f m eer is dan de schatting. De om zet in de visïallen beliep ruim 21 m illioen gulden tegenover een verwachte om zet 11millieon gulden. Ook de w aterleiding het elektriciteitsnet en de terreinen hebben hogere b aten opgelegd, dan bij h et opstellen de begroting kon worden verwacht. Tegenover de hogere inkom sten staan ook hogere uitgaven. Deze hebben de schattingen m et ongeveer overtroffen. Het voordelig jaldo h et bedrijf zal ongeveer IU bedragen. Voorgesteld wordt dit overschot te gebruiken voor buitengewone afschrijving de seer hoge bouw- en andere kosten tot herstel de geleden oorlogsschade, welke aan de bezittingen h et Staatsvissershavenbedrijf is toege- SraCht, en waardoor h et geïnvesteerde kapitaal h et bedrijf gedurende de laatste jaren sterk is geste- WAT IN 1949 DOOR DE REDDINGSMAATSCHAPPIJ GEDAAN WERD Het jaarverslag de Koninklijke Zuid-Hollandse M aatschappij tot Redding Schipbreukelingen, te Rotterdam verm eldt dat in malen reddingen m oesten worden iverricht of hulp verleend aan in nood verkerende schepen of vliegtuigen. Het aantal geslaagde reddingen bedroeg 5, waarbij 11 personen h et leven werd gered. R eddingsboten zijn 'das gstationneerd te Terheyde, Hoek 23,tl 15,11 12,tl Vee Rolland, Stellendam, Ouddorp, rt Breskens, Cadzand. HET REDDINGSWERK In de nam iddag 24 Mei 1949 verkeerde h et Engelse zeilyacht lo,( <Dapple» bij harde W estenwind in de Rcompot in m oeilijkheden. De hulpreddingsboot «I.M. de Raath», tijdete Veere, vertrok onm iddellijk. het yacht aangekom en bleek de enige opvarende door koude en vernoeidheid n iet m eer in staat h et anker te hieuwen. N adat 2 m an op iet yacht waren overgesprongen, werd verbinding gem aakt en h et racht weilig in de haven Veere tonengebracht. Op 31 Mei deelde de opzichter 6,side vuurtoren W esthoofd telefonisch de schipper de «Koningin Pilhelmina» te Stellendam mede, twftat er in h et Slijkgat een vliegtuig In gevallen was. Onmiddellijk,» werd vertrokken en binnen een uur, ladat het vliegtuig in zee gevallen ras, waren de 2 opvarenden veilig ian boord de reddingsboot. Bij redding bleek h et nut sterere motoren. 2 VISSERS UIT STELLENDAM VERLOREN HET LEVEN Op 17 December 1949 geraakte h et üweedse s.s. «Aslög», in ballast onierweg Rotterdam naar Gent, *r hoogte de Noord Steenbank n zwaar storm weer in m oeilijkhelen. Het schip w as ten anker ge- - 4,3 [aan en had reeds een anker verloren en vreesde, dat h et tweede anler het n iet knn houden. Om 19,45-38,5 mr gaf de «Aslög» noodseinen, waarip om ongeveer 20 uur de reddihgsloten uit Breskens, Veere en Stelsndam uitvoeren. Er stond een zeer rare N.W. storm m et zeer hoge zee. ven na m iddernacht bereikte de President Wiersma» uit Breskens Is eerste h et s.s. «Asloö». H et schid i? nog ten anker en daar h et op 50 lat moment nog geen onm iddellijke rio verlangde, werd besloten dat de jmiddels ook gearriveerde reddings- 2 oot Veere naar h aar haven zou 15 erugkeren. 4angezien de door h et s.s. «Aslög» 28 ferzochte sleenhoten wege de ho e 7pp niet, naar buiten konden ko- 21 n n. bleef de «P re s id e n t W iersm a» 20 iii de «Aslög». O m stre e k s 8 30 u u r iprd deze re d d in g sb o o t pr>ht,pr door en?w are g r on dze b o to n e n, w a u r- 6-7!eor zo d an ig e a.verii o n ts to n d. d a t pt n o o d zak eli'k w a s n a a r B resk en s pmo- TroT P r i. O n r i p v + n s s p - n w f l.s o n V r l q r p r l r l i 'n f f S - jnot non ^tpllp-ndpm rio U h n l m i n q» r > q q r r i o /\$ 1 ö o \ s v P r t r o V [pn w q c irv y ii r l e ^ o " h o o t ïv n I f Pt") V» p t Jlïilro ro t n r p r r l h-plrynot-«r l n n r q p r t p - r o T ir l- ipo B r r o q v r ln o ^ r i o r l i p n s t ^ n o ' - i / i p «s c f i í n - IP" R rio Rio!* o n tncitrnn'; w nfû-vnviopv O T T -o n h o o rrl W ^ T r l p n q - p q lq - p n t> o7 o b o l d o m a n n e n w a r p n ^ a r - iplpmd.cçprs n it g tp U p n d am. TJopwpI o b p l o r i p p b t r> n r rpp o n p n ^ j p p r 6.7'terd eh ou den, m ocht het m et se- lukken de drenkelingen te vinden. Het beridht dit ongeval verw ekte niet alleen grote verslagenheid en deernis in Nederland, doch ook in Zweden toonde m en veel m e deleven m et de nagelaten betrekkingen. De instandhouding de Zuid- H ollandse R eddingsm aatschappij vergt per jaar een bedrag ongeveer f aan onderhoud en aan sch affin g m ateriaal en salarissen. Uit de staat inkomsteh en uitgaven blijkt, dat de bijdragen de grote rederijen ruim f bedragen, de giften f en de belastingen f V an de stationkosten vergt Breskens de grootste kosten, nl. f , waarna Hoek Holland m et f en Stellendam m et f volgen. Het onderhoud reddingsboten enz. h eeft f gekost. HET LICHTEN VAN DE «SONGA» De bergingswerkzaam heden m aterialen aan boord h et op de W esterschelde voor Breskens gezonken Poolse stoom schip «Songa» gaan nog steeds voort. A llerlei goederen worden geborgen. Of al besloten is tot berging h et gehele schip is nog n iet bekend. HET KANAAL VAN GENT NAAR TERNEUZEN Er wordt gesproken, zoals er al zo veel gesproken is, over verbeteringen het kanaal Gent-Terneuzen. Men schijnt de bocht in dit kanaal, welke bij Selzate is gelegen en die aan de scheepvaart veel last veroorzaakt, te willen rechtm aken. Ook wil G ent nog m eer verbeteringen aangebracht zien, om dat de m oderne zeeschepen de stad n iet m eer kunnen bereiken. Men m eent, dat een nieuw kanaal gegraven m oet worden R iem e naar Sluiskil, waarbij een gedeelte dan op h et grondgebied de Nederlandse gem eente Westdorpe zou komen. D aar is m en n iet zo gesteld op dit plan, om dat veel bouwgrond daarm ee verloren zou gaan. > N.V,Agentuur en Handel My TRAWLERKADE IJMUIDEN FABRICEERT ALLE SOORTEN NETTEN VAN MANILLA, SISAL, KATOEN EN HENNEP UITRUSTING VAN VISSERSSCHEPEN (52) VMaituiy uit de 16e eeuiu yeuonden in de ámemete Zuiderzee In de Noord-W est polder, drooggelegd deel de voorm alige Zuiderzee, h eeft m en w rakstukken gevonden een vaartuig, dat, naar het eerste onderzoek zou uitgew ezen hebben, uit de XVIe eeuw zou dagtekenen. De stukken verkeren nog in eer, tam elijk goede staat, zodat men hoopt h et vaartuig weer te kunnen sam enstellen. De vooruitzichten de Nederlandse haringexport U it de statistiek de h arin gexport in Nederland is gebleken dat de uitvoer steur en pekelharing voor de eerste h elft 1950, ongeveer ton 100 kg. m eer u itgevoerd werd dan in dezelfde periode vorig jaar. Op ton, gin gen er of kg. naar België. In 1949 werd in Nederland vaten uitgevoerd, tegen in Voor de eerste 6 m aanden 1950 bedraagt. deze uitvoer in totaal vaten. De exportverw achtingen voor h et seizoen zijn n iet zeer hoog tengevolge allerlei bescherm ende m aatregelen in andere landen, w aardoor de bekom en uitvoercontingenten belangrijk m inder zijn. D it is h et geval voor Frankrijk, F in land en Tsjecho-slovakije. V ooraanstaande H ollandse haringexporteurs toonden zich zeer pessim istisch over de exportperspeetieven. Hun redenering w as daarbij de volgende. Vorig jaar w as er een aa n voer k antjes haring, w aar vaten werden geëxporteerd; de rest werd door de binnenlandse consum ptie opgenom en of in koelhuizen opgeslagen. B lijft de aanvoer in h et kom ende seizoen op hetzelfd e p eil en kan de binnenlandse consum ptie eveneens op hetzelfde niveau worden gehandhaafd, dan zal dus een gelijke hoeveelheid haring m oeten worden geëxporteerd. De perspectieven voor export n aar de verschillende landen w aren voor on ze zegslieden aanleiding, om een p essim istisch e houding aan te nem en. W anneer bij de hierboven gesch etste situ atie de export ten achter zou blijven, dan zou een ernstige situatie op de h aringm arkt kunnen on tstaan. Vooral aan h et eind h et seizoen zou een overschot haring een ernstige bedreiging voor de m arkt kunnen betekenen. In dit verband w ijst m en op de situ atie enkele m aanden geleden, toen de voor O ost-duitsland bestem de haring ais een zwaard D am ocles boven de m arkt hing. Anderen leweren dat h et in h et voorjaar steeds zo gesteld is en zich ach teraf m ogelijkheden voordoen, die een oplossing brengen. O ndertussen m aakt W est D u itslan,. zich m eer en m eer onafhankelijk de invoer door h et uitbreiden de invoer door h et uitbreiden de vloot. W est-d uitsland zou slech ts geneigd zijn vaten in te voeren, w aar N ederland slech ts een deel zou krijgen. O ndertussen kan Nederland reeds bogen op de export vaten export voor Tsjecho-slawakije, w at n ochtans m erkelijk m inder is dan in 1948 en 1949, Tsjecho-slaw akije steeds m eer en m eer aangew ezen zijnde op de Oost Europese landen tengevolge de gevolgde Oost-Europese politiek. Voor w at Polen betreft, is dit land n og slech ts koper vaten h arin g in ruil voor kolen. Maar de Poolse kolen schijnen de N ederlanders te duur. Naar Finland zal Nederland geen gezouten haring kunnen uitvoeren, waar vorig jaar vaten werden heen gebracht. De m ogelijkheid b lijft echter n iet u itgesloten dat F in Vangst en Markt De garnalengsten vallen in h et algem een sterk tegen. Ofschoon h et nu de tijd is om w at meer gst te verw achten, lijkt h et w el of h et n a tuurlijk verloop gestoord is. Voor de Hollandse kust Scheveningen tot Den Helder m oeten dit seizoen erg w einig garnalen te gen zijn gew eest, zodat de garnalenvissers in Scheveningen verscheidene w eken zouden hebben stilgelegen. Ook de w ijting, die anders regelm atig in grote hoeveelheden m et de Zomer op de kust en de zeegaten verschijnt, en die door de garnaalvissers wordt aanzien ais een grote vijand de garnaal, is laat verschenen, en zelfs nu nog in geen overm atig aantal kg. Daartegenover staat d at er wel veel kleine garnaal wordt gegen, hetgeen dus weer een bewijs zou zijn dat de garnaal er w el is. Deze zijn echter ongeschikt voor consum ptielevering. De prijs de garnaal is behoorlijk goed. Soms worden prijzen betaald rond 2 gulden per kg., en s anderendaags zakken ze weer tot f 1,30 per kg. Bij gem iddelde gsten kg. per schip komt men bij een lage prijs dan gouw te kort. M aandag 28 O ogst w as er p lotseling iets m eer garnaalgst; de aanbrengst varieerde rond 100 kg. gem iddeld per schip, bij een prijs gem iddeld f 1,50 tot f 2.. D insdag daarop was h et slech t weer, waardoor de garnaalvissers n iet konden uitvaren, en de M aandag voor betere gst 2 d agen m oest dienen. Aldus sch iet m en n iet veel op İn deze positie kleinere g sten, m et regelm atig m instens één dag per week n iet uitvaren zijn de garnaalvissers zeer gesteld om garn aal voor de export te vissen. Naar m en ons vertelt, h eeft h et garnaalkantoor in de afgelopen w eek weer eens getracht een regeling door te voeren om de vissers garnaal voor de binnenlandse pellerijen te laten vissen. In H olland staan de gam aalvissers geheel onder kontrool een garnaalkantoor, d at de bevoegheid h eeft om de garnaalvissers voor te schrijven w elke soort garnaal zij m oeten aanbrengen. Voor Holland geldt nog steeds een m axim um prijs voor de garnaal, die voor de pellerij lig t op 44 cen t per kg. Met de tegenwoordige hoge prijzen voor olie en n etten, h et grote risico stuktrekken der korren, enz. m oeten de vissers een goede opbrengst hebben, en 44 cent is ver beneden de kostprijs. H et laat zich daarom verstaan dat de garnaalvissers uit de Zeeuwse aanvoerplaatsen protesteerden tegen de order om p elg a m a a l aan te brengen, w aar h et verschil m eer dan 1 gulden per kg. in opbrengst lag. Na veel onderhandelingen is deze m aa t regel nu, voorlopig, ingetrokken. Er zal nog w el veel over worden gezegd m oeten worden, w ant de h and el is ook aktief, en probeert tegen lage prijs deze garn aal in h a n den te krijgen. M isschien d at onze in lich tin gen bron voor de volgende week m eer kan zeggen. land er toch nog invoert, zo Ijslan d haar geen volledige voldoening geeft. En daar tw ijfelen w e toch aan. W at O ost-duitsland betreft, blijft dit een vraagteken, gezien alles hier m eest a fh a n gt de ruilhandel. W aar Frankrijk vorig jaar vaten voorzag, zijn er d it jaar slechts voorzien. W elisw aar worden than s in de Verenigde S taten pogingen aangew end voor de uitvoer gezouten haring, m aar daar vrezen we voor dat dit aan renderende prijzen werkelijkheid zou worden. O ndertussen gaat ongeveer de helft de h arin g naar de vism eelfabrieken. VOOR LEN AANGENAAM VERBLIJF VOOR EEN DEGELIJK MAAL VOOR EEN GOED GLAS BIER V astgesteld wordt, dat deze haring zeker mindere kw aliteit is, dán heden door onze treilers aangevoerd. W aar de prijzen vorige week in België nog w einig schitterend m ochten genoem d, waren ze heden ais renderend té aanzien, al d ien t gezegd dat de kwantum s op verre n a deze vorige jaren n iet bereiken. Zal de m aand Septem ber voor de Nederlandse en ook voor de Belgische reders een kentering brengen? t Is in elk geval dringend gewenst, willen we de vloot n iet gans aan de kaai zien gaan liggen. Biet Strijder shuis HOTEL RESTAURANT BRASSERIE ï# I X f! } 1 * 1 *? )» 2 i ZIET DE PRIJZEN VRAAGT INLICHTINGEN DUITSLAND STEEDS KLEINERE VISAFZET Naar vaststellingen h et ambt voor statistiek en te W iesbaden was de afzet de kleinhandel in h et Bondsgebied in Juni 1950 weer 7 t.h. gedaald, tegenover Mei Dit kwam ook sterk to t uiting in de vish andel waar voor 1949 h et m aandelijk s cijfer op 100 genom en werd, beliep dit voor Maart , om in April op 69, in M ei op 63 en in Juni 1950 zelfs op 55 te dalen. DE «KOBLENZ» REKORDHOUDER Tot nog toe was de «Koblenz» het beste schip de vloot Cuxhaven. Van een reis op de Noordzee bracht h e t bennen haring mee. STAATSHULP VOOR DE VISSERIJ N adat h et Land Bremen, zoals we reeds vroeger schreven, voor het overbruggen der financiële m oeilijkh ed en tijdens h et huidige haringseizoen reeds kredieten verleend had voor een bedrag 8 m illioen DM., h eeft ook Ham burg dergelijke m aatregelen getroffen. Ter finaneering h et trawlharingseizoen worden door de Hamburgse Landesbank 5,5 m illioen DM. ais panidkredieten verleend. Deze som zal verdeeld worden ais volgt : 4 m illioen DM. voor h et bevoorraden der industrie m et haring en 1,5 m illioen DM. voor de landzouterijen. De bank was slechts bereid dit te doen, ais d e Hamburgse S taat een borg 2 m illioen DM. overnam. Om de Ham burgse bevolking de m ogelijkheid om haring te kopen niet te ontnem en, h eeft de Senaat toegestem d borg te staan voor deze som. Voordien hadden de kredietkom m issie en h et econom aat reeds hun toestem m ing gegeven. STAKING VOOR LOONSVERHOGING IN DE VISINDUSTRIE? Naar d e «Hamburger Echo» m eldt h eeft ide beroepsvereniging tegen 1 Septem ber h et loonakkoord opgezegd. Het hoogste vrouwenuurloon in de visindustrie bedraagt than s 0,75 DM., en voor spe voor m ann en 1,13 DM. cialisten 1,28 DM. Kris-Kras Na senator W olters h eeft het Verbond der Duitse Hoogzeevisserijen om op heffin g de w et op de ontbinding de kartels verzocht, daar de katastrofale prijsdaling voor zeevis slech ts door vrije overeenkom sten op te gen is. De reders w illen de h elft alle vaartuigen opleggen, om rendere.nd te kunnen handelen. Senator W olters verklaarde, dat de kustlanden h et verzoek bij getreden zijn, m aar de hoge kom m issie zal denkelijk n iet akkoord gaan. Op grond de beperking 30 t.h. h et goedkope brandstofkontingent hebben, in de havens Schlesw ig-h olstein, 30 tot 50 t.h. de rederijen hun vaartuigen opgelegd. Op 22 Oogst begon in Parijs een in ternationale visseri jconferentie, waarop zes Europese landen vertegenwoordigd zijn. In verband m et het M arshallplan werden problem en over internationale sam enwerking de Europese visserij en de liberalisatie besproken. Ais vertegenwoordiger der Duitse visserij nam Fritz H offm ann uit B rem erhaven aan h et congres deel 1 OPENING VAN DE NIEUWE VISMIJN TE HAMBURG-ALTONA Na langdurige werken zijn de gebouwen thans zover gevorderd, dat h et eerste deel der nieuwe vism ijn II m et rond 75 m. lengte in bedrijf kan worden genom en. Na h et beëindigen der nieuwe halle, die een kaailengte 130 m. beheerst, zullen zes sch e pen m eer kunnen gelost worden dan tot nog toe h et geval was. De pakhalle 12 zal in de kelders koelinrichtingen, op h et gelijkvloers verpakkingsplaatsen en op h et eerste verdiep^ burelen om vatten. Men rekent er' op, dat dit deel nog in de H erfst zal klaar komen. D aarnaast bouwt m en de pakhalle 13, hier wordt h et gelijkvloers gebouwd. CUXHAVEN OP WEG NAAR COLOMBIA De tw ee viskotters uit Finkenwaerder «Spitzbergen» en «Drade- nau» werden op Zonjdag, 13 Oogst, p lechtig uitgeleid. Met het lied «Musz i denn, m usz i den...» bereidde hen het Cuxhavener orkest een laatste groet en personen w uifden de, onder Colom biaanse vlag varende, kotters na. Deze twee kotters 90 BRT. zijn voor één jaar door de C olom biaanse regering voor visgst gecharterd. Ze werden voor deze speciale opdracht m et koelruim en en verluchtungsin richtin gen uitgerust. Ronidi 38 dagen zal de overvaart naar Zuid-Amerika. in beslag nem en. Midden Juli waren reeds twee kotters, de «Nordlicht» en de «Ruegen» naar ginds uitgevaren, evenwel tot in Amsterdam, w aar zij per vrachtschip de oceaan overstaken. ZELDZAME VANGSTEN De laatste tijd hadden, vissers u it Cuxhaven h et geluk, enige zeldzam e gsten aan w al te brengen. Een drie m eterlange heilbot 172,5 kg. bracht de «Alte Liebe» uit de Barend,szee mee. D it was een der grootste exem plaren, die ooit gehangen werden. Een rog 62 kg. kreeg de «Borkum» in zijn n et en de «Steckelhörn» snapte een neushaai. Deze haaien volgen gewoonlijk de h arin g scholen. BREMERHAVEN VERKOOPSHALLE X NOORD IN BEDRIJF O nlangs werd in Brem erhaven de nieuwgebouwde verkoopshalle X Noord, die in h et vervolg H alle XV zal heten, in bedrijf genom en. Deze halle dende tijdens de D uitse vlsserijfoor 1950 ais ten toon stellingszaal Zij kan bennen vis bergen. De bebouwde oppervlakte is m2 groot. STAPELLOOP TE LUEBECK v Op de Flender-werf te Luebeck liep, in opdracht de GHG, h et stoom schip «Neumuenster» stapel. Het schip h eeft een lengte 57,80 m. en kan bennen vis vervoeren. De 24 m an sterke bem anning is in kamers per 4 m an ondergebracht. Tot de bijzonderste inrichtingen het nieuw e vaartuig behoren een vislever-transportapparaat, die de vislever verwarm t en in de kookinrichtingen leidt, een echolood, een visloupe, en radio-installatie. Een zusterschip h eeft een dezer dagen haar doop gekregen. HONDERD VISKOTTERS OPGELEGD TE KIEL Tengevolge de inkrim ping de goedkopere brandstoftoebedelingen liggen de 330 kotters uit K iel rond 100 kotters aan de ketting. De haven biedt een treurig beeld.

16 Vrijdag 1 Septem ber HET N I E U W VISSC HER IJBLA D 16 KRONIEK het Verbond der Belgische Zeevisserij Franse persstem m en over de W est-europese haringcam pagne In een F ran s vakblad lazen wij verleden w eek volgend e b eschouw in g en over de h arin gcam pagn e in som m ig e lan d en W est-europa. M en m ag aan n em en d at h e t Zomerh a rin g seizoen in S ch otlan d zo goed ais geëin digd is. Voor de voornaam s te drie h aven s is de aanvoer in to ta a l ton teg e n ton in h et voorgaan d e jaar. D e gem iddelde prijs n o ch ta n s is gevallen 19,70 fr. per kg. in 1949, to t 16,30 fr. In D uitsland sch ijn t de h arin gcam p a g n e m inder gu n stig te zijn dan in 1949, n iet alleen voor w a t de aanvoer b etreft m aar ook de prijs is n ie t ren derend. Inderdaad to t op 11 O ogst v a n h et lopend jaar w erden ton aan gevoerd tegen ton in d e zelfd e periode verleden jaar. De p rijs w as in h e t voorgaande jaar ge m iddeld 20 fr. teg e n ruim 10 fr. h et kg. d it jaar. A lleen in N ederland zou m en In de Hogere Zeevaartschool te Antwerpen Wij vernem en d at h et m ed isch on derzoek voor de asp iran ten de a fd elin g d ek zu llen p la a ts grijpen op M aan d ag 18 Septem ber. Er zullen geen verdere in gangsp roe v en p la ats hebben. We m en en h ieru it te m oeten aflei d en d a t h et aan ta l k and idaten h e t schooljaar tam elijk be perkt is. En zeggen d at er zoveel jon g elin g en de zee ais broodw inning zou d en k un nen kiezen. B IJ ALLE GOEDE E LE K T R IEK ER S Een en ander over de zwaardvis De zw aardvis is een sch on e en slan k gebouwde, kolossale vis, die gem id d eld 2,50 à 3 m. la n g is. Som s kom en ook exem plaren voor 4,5 m eter len g te, wier gew ich t dan de 500 kg. benadert. Een vierde tot een derde de g eh ele lich a a m slen g te kom t op h et zw aard, gevaarlijk w apen, d a t h et d ier zeer b eh en dig w eet te gebruiken om vissen en andere zeedieren te doorboren. In de Severn, n iet ver W orces ter, werd een s een bader er door ge dood. N iet zeld en kom t h et voor dat ee n schip door een zw aardvis be sch a d ig d wordt; in verscheidene m u se a vin dt m en stukken hout, w aarin zich n og h et afgebroken zwaard d it dier - of een stuk daar - be v indt. D e 5de O ogst 1824 w erd de «For tuna» bijna in zijn m idd elste ged eelte door een zw aardvis getroffen. D it ge sch ied d e m et zulk een kracht, d at h e t zw aard door h e t koperen om hul s e l de 3/4 duim dikke h ou ten buiten h u id, de 3,5 duim dikke eiken vaste huid, een 9 duim dikke eiken rib en de 2,5 duim dikke eiken w egerin g in h e t scheep sru im en vervolgens een d uim dikke eiken duig een olie v a t doorgedrongen w as. H et zw aard w as op een a fstan d 7 tot 8 duim v a n de scheep sw and aan getroffen en w erd slech ts in de eerste aan legh av en bem erkt. T oen in h et jaar 1725 h e t Engels oorlogssch ip «Leopard» gerepareerd m o est worden, stak in h et voorste d eel de romp, n ie t ver de k iel een afgebroken zw aard een zw aardvis : h e t h ad de b u iten ste 2,5 cm. dikke huid en een p lank 7,12 cm. doorboord en w as bovendien n o g 11 cm. diep in een rib doorge d rongen. U it deze b erich ten w aar m en n o g vele andere zou k un nen toevoe gen, kan m en afleiden, m et w elk een reuzek racht de stoot p laats h e e ft en h o e groot de sn elh eid m oet zijn ge w eest, w aarm ede de zw aardvis, zon d er op zettelijk getergd te zijn, op h e t ais doei gekozen voorwerp aan valt. G elukkig ech ter breekt h e t zw aard af en sterft h e t m on ster aan deze zelf verm inking; anders zou h e t m e» iï h o u ten schip to t zinken hebben kun n en brengen. In de Noordzee kom t zeld en een zw aardvis voor, w el aan d e kusten Spanje, P ortugal en S i cilië. H et vlees h et jon ge dier wondt vers gegeten, d a t v a n h et oude in gezouten. een beter seizoen m ogen spreken w aar de cam p agne sle ch ts beperkt wordt tot de gezouten haring. De aanvoeren zijn veel b elangrijker dan verleden jaar. T ot op h ed en w erden ton b inn en geb racht teg en ton voor dezelfde periode verleiden jaar. In B elgië is h et seizoen p rak tisch n og n ie t b egonnen en de enkele prij zen die reeds geboiden w erden op de lu ttele aanvoer bedragen 17,50 fr. à 35 fr. h e t kg. T otd aar een b uitenlandse stem over ons h arin gseizoen d at reeds b egon n en en een m islu kk in g is! De lonen in de visserij en de R.M.Z. H et is onze lezers bekend hoe de v is sers in de visserij th a n s n og steeds b etalen op grond va n lon en w elke fr. per m aan d belopen. D at d it h et geval w a s in 1946 tot en m et 1948, is m ogelijk. U it een onderzoek, tijd en s de eer ste m aan d en va n 1950 gedaan, blijkt dat in de k ustvisserij deze lonen voor vaartu igen v a n m in d an 100 PK n ie t m eer bereikt worden. Te O ostende en N ieuw poort is de to esta n d zelfs v eel slech ter dan elders. H et w are b ijgevolg lo g isch dat zo als in de lan delijke n ijverh eid de bij drage voor ide RMZ berekend wordt tot op 160 fr. per dag m axim u m m et een p lafon d fr. per m aand. W at nu de 5 t.h. voor de ver lo f be zoldiging betreft, zou even een s voor de d agen boven 25, h et m axim um 160 fr. per vaartd ag m oeten to eg e p ast worden. D it zou een grote verbe tering bijbrengen voor alle kategoriën de visserij. D oor h et Verbond der B elgisch e Visserij wordt th a n s deze zaak bij de p aritaire com m issie a a n h a n g ig ge m aakt. H oelang zal h e t n odig zijn om dergelijke beslissin g w elke n o ch ta n s g e grond is, te treffen? Vis is medecijn H et zeew a ter w ordt te w ein ig ge sc h a t ais h eelm id d el. En toch, reed s in vroegere tijd en h eb ben artsen en w eten sch a p sm en sen de g en ezen d e k ra ch t va n zeew a ter, ook bij in w en d ig gebruik, erkend. H ippocrates sch reef over de w erkin g v a n h e t zeew ater, en ook u it d e voor bije eeuw en v in d en w e er w eten sch a p p elijk e v erh a n d elin g en over. D e zee is de w ieg va n de m en sh e id! N og h ed en v in d t m en in d e sap pen v a n h e t m en selijk e lich a a m de sp o ren va n de zou ten va n d e zee. De ov ereen stem m in g v a n de zou ten va n h e t m en selijk e bloed m et die va n v an h e t zeew ater, w ijst er op d a t h et zeew ater de oerbron va n alle leven is. W eten sch a p p elijk e op zoek in gen in deze zin h eb ben aan getoond, dat m en, n a bloedverlies, gezuiverd zeew ater in de aderen v a n w arm bloed igen in sp u iten k an en d at d it zeew ater in h oge m a te h e t bloed verv a n g en kan. E vengoed v in d en w e in de zeevis de gron d stoffen, die voor een gezonde bloedvorm ing, voor lic h a m e lijk e ver sterk in g e n voor h e t zen u w stelsel n oodzakelijk zijn. D oor zeevis te eten g ev en w e on s lic h a a m a lle in h e t zew ater gecon centreerde opbouw stoffen. D e v ita m i n e n sp elen een u iterst voorn am e rol. A lgem een is h e t bekend, d a t in h e t vlees va n de zeevis v ita m in e n in over vloed a a n g etro ffen w orden. W elke sc h itter en d e «vitam inenbron» de zeevis is, b ew ijst volgend p roefje : ap en w erden u itslu iten d m et v ita m i nenloze, gepolierde rijst gevoed. Bij h e t d ag elijk se voed sel w erd 20 gr. vers o ssen v lees gegeven, om Beriberi of Scorbut teg en te gaan. Nu steld e m en v a st d at m en h etzelfd e resu lta a t reeds kon bereiken door h et geven va n io gr. verse zee vis, dus m et sle c h ts de h e lft v an h et v leesg e w icht. K on m en d uidelijker de v ita m in erijkdom v a n zeevis b ew ijzen? Zeevis is steed s gezond en lic h t ver teerbaar. Z iekten zijn bij de zeevis onbekend. Zeevis g ee ft k ra ch t en is zo gezond ais h e t zeew ater, d at h aar lev en en v oed sel sch en k t! U it «A llgem eine F isch w irtsch a ftszei tung» J j t h e t C o m ité a a n d e J n a a e i D it verslag bereikt ons p as nu, daar de va k a n ties de vertragin g m et zich h eb ben gebracht. D e vergadering h et C om ité v an d e Invoer, werd geh ou den op V rijdag 4 O ogst 1950 om 15 u u r op h e t B e stu u r v an h e t Z eew ezen t e Brussel. WAREN AANWEZIIG VOORZITTER : dhr PLUYMERS, A dviseur va n de Zeevisserij dienst. LEDEN OF PLAATSVERVANGEN DE LEDEN : Bericht aan de slachtoffers arbeidsongevallen Een b erich t versch en en in h e t S ta a tsb la d, b estem d voor de w erkge vers, b ep a a lt d a t deze la a tste n op h u n sa m en v a tten d e sta a t op h e t ein de va n h e t jaar, over t e m aken aan de D ien st der D irecte B elastin gen, g een rek en in g m eer m oeten houden v an de d agelijk se vergoed in gen en jaarlijk se to ela g en toegekend aan de in h u n d ien st zijnde werklieden, sla c h to ffers arbeidsongevallen, in u itv o erin g v an d e w et v an 30 D ecem ber 1929 en volgend e op de h erstel lin g v a n schad e voortvloeiende uit arbeidsongevallen. D eze b eslissin g is beperkte duur en za l op hou den te b esta a n w anneer h et fisc a a l regim e toep asselijk op de diverse p en sioen en, renten en ver goed in gen, toegekend aa n de arbei ders in uitvoering de sociale w et geving, duidelijk zal geregeld w orden in h e t W etboek der b ela stin g en op h e t in kom en. H ieru it volgt d at de sla ch to ffers va n arb eidson gevallen, zow el d egen en die een ren te g en ieten u it h oofd e b esten d ig e in v a lid iteit ais de w edu w en, die ev en een s een jaarren te o n t v a n g en va n de G em eenschappelijke K as voor de Z eevisserij, op h u n jaar lijk se a a n g ifte in de direkte b ela stin gen GEEN m eld in g m oeten geven h u n in k o m sten u it hoofde boven gen oem d e vergoedingen. De stalün de l e d m t t Vervolg DIVIDENDEN, RESERVEFONDS D e b eh eerraad d uid t d e w ijze a a n op w elke de v er effen in g za l m o eten g esch ied en, le g t de m a ch te n der ver effen a a rs v a st en b ep a a lt h u n e v e n tu ële bezoldiging. N a b eta lin g v a n h e t p a ssief, zu llen de a a n d elen a a n h u n n o m in a le w a a r de o f h e t er op g esto rte bedrag, in d ien zij n ie t v o lsto rt zijn, w orden u it b etaald. H et n o g overblijven d ged eelte zal tu ssen de a an d eelh ou d ers w orden verdeeld, in v erh ou d in g m e t h e t za k en cijfer d a t zij h eb b en g ed a a n m et d e m a a tsch a p p ij tijd en s d e la a tste v ijf jaar. A lle b etw istin g en o f g esch ille n die m o ch ten oprijzen in de sch o o t der v en n o o tsch a p zu llen door de k o o p h a n d elsrech tb a n k en v a n O o sten d e b e sle ch t w orden. AANSTELLEN VAN LEDEN VAN DE BEHEERRAAD EN TOEZI CHTSRAAD Art. 27. D e com p aran ten h ier b ij een g ek o m en in algem en e vergadering stellen ais led en va n de beheerraad a an vo lg en d e personen, w elke verkla ren te aan vaard en, ten getale va n a ch t voor de eerste m a a l : 1. M- Jaak V iaene, voornoem d; 2. M. P rosper V andenberghe, m a a tschap pijb eh eerd er, w onende te O ost ende, V in dictivelaan, 22; 3. M. V ictor Seghers, voornoem d; 4. M. Lodew ijk D ecreton, voor n oem d ; 5. M. R aym ond Bauw ens, voor n oem d; 6. M. Leopold Verbanck, voor noem d; 7. M. K arel-l ou is V erleene, voor noem d; 8. M. H endrik Laplasse, voornoem d. En ais led en de toezich tsraad v o lg en d e personen, w elke verklaren te a a n vaard en, ten getale va n drie, voor de ee rste m aal : 1. M. M ichel D epoorter, h oofd rek en p lich tig e, w onend e te O ostende, E u prasin e B eernaertstraat, M. G eorges R abaey, voornoem d; 3. M. G abriel V an Isegh em, voor noem d. Art. 24. H et b a tig overschot der b a lan srekening, n a afn a m e voor d elg in gen, gebeurlijke voorzienigh eidsfond sen en co-op èratieve teruggaven w e gens de gan se bed rijvigh eid der v e n nootschap, w ordt jaarlijk s verdeeld ais volgt : 1. Eén tw in tig ste m in sten s zal, over eenk om stig de w et, voorafgenom en w orden om h et reservefonds t e vor m en. Deze voorafn em in g zal n ie t m eer verplich ten d zijn w a n n eer de reser ven één tien d e va n h et onderschreven k ap itaal bedragen. 2. Een m axim u m rente va n v ijf ten honderd op h e t w ezen lijk gestorte b e drag der aandelen, prorata tem poris, zal toegekend w orden aa n de a a n d eel H UI S H O U D E L I J K E V E RORDE NI NG houders. 3. H et saldo zal gestort w orden in d e reserven. H et sta a t w el de algem ene Art. 26. D e h u ish ou d elijk e verord e vergadering vrij te b eslissen d a t h e t n in g, alsm ed e de w ijzigin gen, w orden gan se overschot in de reserven zal op gem aakt door de beheerraad. w orden gestort. Bij h u ish ou d elijk e v erord en in g m o gen, zon d er an dere b ep erk in gen dan ONTBINDING, VEREFFENING EN de geb iedend e v o o rsch riften d er w et GESCHILLEN o f der sta n d reg elen, alle sch ik k in g en g e tr o ffe n w orden n o p en s de to ep a s Art. 25. D e o n tb in d in g d er v en n o o t sin g d er sta n d reg elen en de reg elin g ALGEMENE SCHIKKINGEN schap zal k un nen gesch ied en in de g e d er m a a tsch a p p elijk e zak en in h e t a l vallen door de w et voorzien. In zulk g em een en k an aa n de led en o f h u n Art. 28. P a rtijen verklaren zich te geval zal de likw idatie g ed aan w or rech th eb b en d en a lle v erp lich tin g en onderw erpen aan de b esta a n d e w et den door een of m eer v ereffen aars, w orden opgelegd w elke in h e t b ela n g ten op d e h an d elsv en n o o tsch a p p en. a an gesteld door de beheerraad. d er m a a tsch a p p ij w orden g each t. D ien ten g ev o lg e zu llen de w ettelijk e sch ik k in gen, v a n w elke door deze sta n d reg elen geen afw ijk in g is g e daan, beschouw d w orden a is door te genw oordige stan d regelen voorzien. A nderzijds, zu llen de b ep alin gen in t e gen strijd m e t gebiedende w ettelijk e b esch ik k in g en voor openbare orde ais n ietig w orden beschouwd. BESN O EI UW O NKO STEN Art. 29. D e versch en en p a rtijen v er BESCHERM UW MOTOR k laren d a t h e t bedrag der kosten, v er LAAT EEN goed in gen, la sten en u itgaven, ten la s te k om en d e der ven n o o tsch a p of door deze te h a ren la ste gen om en ten g e volge h a a r op richtin g, bij b e n a d e r i n g b eloop t to t v ijftie n duizend frank. W aar akte, g ed aan en verleden te O ostende, d atu m ais voorm eld. Siechte tijd..,? Weinig. twuuenóie...? W 1N S LOW OLIE- E N M A Z O U T F IL T E R PLAATSEN DOOR : \ C H A N T IE R S & ARM EM ENT S E G H E R S SL IPW A Y K A A I 4 O O STEN DE HH. DOUMONT, vertegenwoordiger M inisterie B u iten lan dse Zaken en B u iten lan dse H andel; GERREBOS, vertegenw oordiger h et M inisterie Econom ische Za ken; VELTHOF, D irecteur VissershaVen en V ism ijn te O ostende; BAUWENS R., vertegenwoordiger de produktie; RABAEY G., vertegenw oordiger de produktie; LAMBRECHTS A., vertegenwoordi ger de h and el; VAN DEN WOUWER A vertegen w oordiger de hanidel; CATTIE, vertegenw oordiger de handel. SECRETARIS : dhr POPPE, bestuurssecretaris op de A lgem ene Dien sten h et M inisterie Verkeers wezen. VERONTSCHULDI GD HH. BIRON en VANDENBERGHI XXX M. PLUYMERS, voorzitter, opent de vergadering om 15,20 uur. De dagorde b eh elst h et bepalen h e t in v o erco n tin g en t va n verse zee vis voor Septem ber In de loop de overeenstemmen de m aan d in 1949 w as h e t to ta a l be schikbare kw an tu m (produktie pius invoer m in uitvoer) 2511 ton. ín O ogst 1949 w as d it kw an tu m ton. De gem iddelde prijs in September 1949 bekom en w as 8,58 fr. tegen 3,33 fr. in Septem ber 1938, h etzij een verh o g in g sco efficlen t 2,57. In Septem ber 1949 w erden voor 700 ton vergun n ingen afgeleverd. De wer kelijke invoer bedroeg 231 ton (reke n in g houdend m et h et fe it dat een 'deel deze ingevoerde vis voor verdere bew erking diende, w as de in voer voor verbruik ais verse zeevis kilogram ). D e uitvoer in S ep tem b er 1949 be droeg 261 ton. De afgeleverde co n tin g en ten en de invoer per lan d bedroegen in Sep tem ber 1949 resp ectievelijk : C ontin gen t Invoer N ederland ; 300 ton 21 ton D enem arken 300 ton 193 ton N oorw egen 80 ton 17 ton Zweden : 20 ton 0 ton XXX Door de h an d el w ordt voorgesteld voor Septem ber 1950 h et invoercon tin g en t op 260 ton te bepalen, met volgende onderverdeling : N ederland : 125 ton D enem arken : 100 ton N oorw egen : 30 ton Zweden : 5 ton Er wordt in h et bijzonder aange drongen op h et behouiden het voor gestelde co n tin g en t voor Dene m arken, verm its N ederland vermoe delijk n iet in sta a t zal zijn de ge vraagde soorten en k w a liteit vis in voldoende h oeveelh eid te leveren. D e reders h un k a n t dringen aan op h et behouden dezelfde h o eveelh eid invoer ais bepaald voor O ogst 1950, h etzij 175 ton, m et ais onderverdeling : N ederland : 90 ton D enem arken : 60 ton N oorw egen : 20 ton Zweden : 5 ton Dhr VELTHOF, doet opm erken dat h et m oeilijk is de juiste hoeveelheid in te voeren vis te bepalen verm its wij voor tw ee onbekende faktoren staan n am elijk de resu lta ten die in de ha ringvisserij zullen bekom en worden, en de rech tstreek se verkoop in Enge land. In dien de resu ltaten de h arin gvisserij g u n stig zijn, zal een groot /deel onze visserij zich met deze bedrijvigheid in la ten. V an rederszijde w ordt n o g opge m erkt dat aan de m ogelijkheid tot verkopen in E n geland geen grote w aarde kan w orden g eh ech t. De ver koopprijzen zijn er zo la a g dat de E ngelse regerin g h a a r vissersvloot d ie n t te subsidiëren. De am btenaars, na de verschillende a rgu m en ten aanhoord te hebben, en n a in overw eging genom en te hebben dat h et m aand gem id delde der invoer uit N ederland m et h et oog op het resp ecteren ons handelsakkoord op 160 ton d ien t gesteld, komen on d erling akkoord h e t invoercontin gent, onder voorbehoud goedkeu rin g door de resp ectievelijk e mi n isters ais volgt te bepalen : -N ederland : i 60 ton D en em ark en : 100 ton N oorw geen : 30 ton Zweden : 5 ton In to ta a l i 295 ton En na gedane lezing hebben de Er wordt tevens sterk aangedron kom paranten sam en m et de notaris gen op een tijd ig afleveren de ' getekend. vergu n n in gen ten einde een gelijk, (V olgen de h a n d tek en s). m a tig e verdelin g h e t toegestane co n tin g en t over de g a n se maand in de h a n d te w erken. V ftrantw. O p a t S. BOLLINNE V in d io tlv e la a n, 22, O o sten d e M. P L U Y M E R S, voorzitter, sluit de P.e.R H.R.O vergadering om 16,15 uur.

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ:

ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ: MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur der Economische Diensten DIENST VOOR DE ZEEVISSERIJ Koninginnelaan 59 8400 Oostende ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ: - Het "Fonds voor scheepsjongens

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

onderzoeksopzet WATT Defin itieve versie dd 2 ju li 2010 1 D oel- en vraagstelling De reken kam er beoogt m et dit on derzoek de gem een teraad in zich t te geven in h et on tstaan van de fin an ciële

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE. G em aakt door Rob van den E yssel 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek

M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE. G em aakt door Rob van den E yssel 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE G em aakt door Rob van den E yssel 26-11 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek Bronverm elding Ik heb de inform atie van dit w erkstuk uit m ijn hoofd

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8.

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8. %DVLVVFKRRO+HW3DOHW +HWKRXGHQYDQ HHQVSUHHNEHXUW INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 5 SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 7. SPREEK BEURT IN GROEP 8. HOE BEREID IK MIJ N SPREEK BEURT

Nadere informatie

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden b e s p r e k in g op 23-4-1971 teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden r a p p o r t v o o r b u r g e m e e s t e r en" w e t h o u d e r s I /

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

9. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et pijn. 10. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et m oeheid. 11. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et andere licham elij

9. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et pijn. 10. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et m oeheid. 11. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et andere licham elij Individueel Transitieplan voor Jongeren N aam : D atum van invullen: 1. Ik kan m ijn A. M IJN A A N D OEN IN G aandoening beschrijven. 2. Ik begrijp w at m ijn arts vertelt. 3. Ik w eet w elke m edicijnen

Nadere informatie

HET N I E U W. V orige w eek w erd a a n a lle g ro o t. v a n v e rse zeevis. I k h eb de eer u m e d e te d e le n d a t

HET N I E U W. V orige w eek w erd a a n a lle g ro o t. v a n v e rse zeevis. I k h eb de eer u m e d e te d e le n d a t ! HET N I E U W I ERE J A A R G A N G - Nr 7 ri 19! 1 in e vf 60 betri :el. voor Ise Z en pali [1 PRIJS : 2 FR. R I J A G 17 F E B R U A R I 1950 1 2 3 4 ISSCHERUBLA 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Februari 2012

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

0.44 12.58 20 M ame plaa gooi. doi ; raii

0.44 12.58 20 M ame plaa gooi. doi ; raii VIJFDE JAARGANG - Nr 10 15 P R IJS VRÜJDAG 10 AART 1950 HET NIEUW 2 FR. VERSCHIJNT ELKE VRIJDAG - VISSCHERUBLAD ardí maa bel íe n b boo op i AART 1 W 10.20 22.4» 2 D 11.08 23.30 4 5 6 7 8 9 10 11 Z 0.07

Nadere informatie

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap Natura 2000 Waddengebied O n d e rd e le n : W a d d e n z e e e n N o o rd z e e k u s tz o n e Natuur in een dynamis ch lands chap Opzet pres entatie 2 Natura 2000 Aanwijzing s bes luiten Natuurdoelen

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

HERVERPANDING REPLEDGE OF COLLATERAL. ter verkrijg in g van de graad van doctor aan de Erasmus U niversiteit Rotterdam

HERVERPANDING REPLEDGE OF COLLATERAL. ter verkrijg in g van de graad van doctor aan de Erasmus U niversiteit Rotterdam HERVERPANDING REPLEDGE OF COLLATERAL P ro e fs c h rift ter verkrijg in g van de graad van doctor aan de Erasmus U niversiteit Rotterdam op gezag van de rector magnificus Prof.dr. H.G. Schmidt en volgens

Nadere informatie

r-, ",ö 'i!ijütvooc! np 7 r f la n d h r s m a r,ne IN3t^ Oostende - Belgium Uitkomsten van de Belgische zeevisserij

r-, ,ö 'i!ijütvooc! np 7 r f la n d h r s m a r,ne IN3t^ Oostende - Belgium Uitkomsten van de Belgische zeevisserij V L A A M S IN S r ( T '!! i t r-, ",ö 'i!ijütvooc! np 7 r f la n d h r s m a r,ne IN3t^ Oostende - Belgium Uitkomsten van de Belgische zeevisserij 2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

Tijd om even een beknopte boom op te zetten

Tijd om even een beknopte boom op te zetten Tijd om even een beknopte boom op te zetten Beknopt Handboek Bedrijfstakpensioenfondsen Het Bedrijfstakpensioenfonds - Welke ondernemingen krijgen er mee te maken en wat zijn de nan i le risi o s wanneer

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 30 Alexander - Schollevaar Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 30 Alexander - Schollevaar Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 30 Alexander - Schollevaar Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 30 Alexander - Schollevaar 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

Schoolkrant. December 2016

Schoolkrant. December 2016 Schoolkrant December 2016 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen

Nadere informatie

OCTOPUS ALS LEERLING

OCTOPUS ALS LEERLING Afb. 1. Zwemmende Octopus vulgaris Lam. De oogspleet blijft ongeacht de stand van het lichaam en dus ook tijdens het zwem m en horizontaal. OCTOPUS ALS LEERLING D it artikel is een bew erk ing van het

Nadere informatie

D iverse ontw ikkelin gen mbt erfpacht/h uur

D iverse ontw ikkelin gen mbt erfpacht/h uur D iverse ontw ikkelin gen mbt erfpacht/h uur Nr. I G E M E E N T E C U L E M B O R G RAPPORT VOOR/güRQEMEESTER EN WETHOUDERS* r 9 o - ^ \%*ii I O n d e r w e r p : Redichemse Waard. B ijlag en : Op verzoolt

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

N ATIO N ALE BANK VAN BELGIË

N ATIO N ALE BANK VAN BELGIË N ATIO N ALE BANK VAN BELGIË BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN 1 9 6 0-1 9 7 0 DEEL I Toelichting NATIONALE BANK VAN BELGIË BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN 1 9 6 0-1 9 7 0 DEEL I Toelichting B E

Nadere informatie

Reglement voor het gebruiken van het gemeentelijk materiaal

Reglement voor het gebruiken van het gemeentelijk materiaal Reglement voor het gebruiken van het gemeentelijk materiaal Algemeen Art.1. Het gem eent eb est uur st elt m at eriaal t er b eschikking van elke Moorsleed se vereniging of init iat ief voor inw oners

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/36498

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

Nieu s rief jeugdopleidi g

Nieu s rief jeugdopleidi g Nieu s rief jeugdopleidi g ZATERDAG MAART JAARGANG, NR VOORBEREIDINGEN SEIZOEN - GESTART O da ks dat het huidige seizoe og olop gaa de is, zij de oor ereidi ge op het ieu e seizoe al a start. Door hier

Nadere informatie

AUTEURSRECHT @ INTERNET. M arie-christine JANSSENS. Hendrik VA N HEES. UGf!

AUTEURSRECHT @ INTERNET. M arie-christine JANSSENS. Hendrik VA N HEES. UGf! AUTEURSRECHT @ INTERNET M arie-christine JANSSENS Hendrik VA N HEES m ' UGf! IN H O U D INHOUD I. IN L E ID IN G... 11 1. H et auteursrecht en zijn impact op het dagelijks leven... 11 2. H et auteursrecht

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014 Tekst: Emile Verhaeren Vertaling: Frans Boenders SOPRANO A Dit is de stad van 't leed Allegro Moderato q. = 63 Coonist: Erika Budai Leuven, 1 januari 01 ALTO TENOR BASS 6 11 B q=63 16 Tra nen, kwel ling

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

Borgerhout BIBLIOTHEEK

Borgerhout BIBLIOTHEEK 62-13 Borgerhout BIBLIOTHEEK 3 ü 3 i MODEL DER SCHELDE VAN HANSWEERT TOT OOSTERWEEL (verlengd Mod. 11 P ro ev en in verband m et de dw ars stro m en b i j m a^m m n_vloed_ter hoogte van_de_mttoqj^van_

Nadere informatie

Indien deze download een KOORUITTREKSEL bevat dan hebt u met deze aanschaf het recht verworven om dit gedeelte maximaal dertig keer te kopiëren.

Indien deze download een KOORUITTREKSEL bevat dan hebt u met deze aanschaf het recht verworven om dit gedeelte maximaal dertig keer te kopiëren. Dit erk uit de einkel van Bureau Mamre / Mamre Liturgie etret een legale donload voor eigen geruik Voor dit estand zin de auteursrechten etaald Ga met dit estand dus zorgvuldig om; gee het estand dus niet

Nadere informatie

Ideeën van bewoners herstel groenstrook Opaalweg. Bewoners Opaalweg en omgeving, 3 november 2009

Ideeën van bewoners herstel groenstrook Opaalweg. Bewoners Opaalweg en omgeving, 3 november 2009 Ideeën van bewoners herstel groenstrook Opaalweg Bewoners Opaalweg en omgeving, 3 november 2009 a wen s ertrou Met v e menw rken! Gerrit Rietveld Gerrit Rietveld (1888-1964) was betrokken bij het ontwerp

Nadere informatie

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Hugo de Groot bron. Met illustraties van Corina. A.J.G. Strengholt, Amsterdam 1945 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/groo172zien01_01/colofon.php

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 47 Station Blaak via Noordereiland Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 47 Station Blaak via Noordereiland Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 47 Station Blaak via Noordereiland Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 47 Station Blaak via Noordereiland 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Metro E Den Haag Centraal - Slinge Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Metro E Den Haag Centraal - Slinge Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Metro E Den Haag Centraal - Slinge Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Metro E Den Haag Centraal - Slinge 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi

Nadere informatie

œ œ œ œ W ( & # # c Œ & # # j j œ œ j œ œ œ & # # W W J j œ W j œ & # # W Ps. 22 (21), komt V.: Wan-neer de komt, A.

œ œ œ œ W ( & # # c Œ & # # j j œ œ j œ œ œ & # # W W J j œ W j œ & # # W Ps. 22 (21), komt V.: Wan-neer de komt, A. Ps. 22 (21), 23-24.26-27.28.31.32 c Œ V.: Wan-neer de A.: Wan-neer de V.: Zult Gi ge - af - leg - gen Troos- ter Troos - ter o - ver tui. Mi.. komt. komt, ge - nis Ó W W W ( W W U Naam zal ik verheerliken

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 77 Zuidplein - ss Rotterdam Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 77 Zuidplein - ss Rotterdam Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 77 Zuidplein - ss Rotterdam Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 77 Zuidplein - ss Rotterdam 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 80 Hoogvliet Metro - Hoogvliet Centrum Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 80 Hoogvliet Metro - Hoogvliet Centrum Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 80 Hoogvliet Metro - Hoogvliet Centrum Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 80 Hoogvliet Metro - Hoogvliet Centrum 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 54 Station Schiedam Centrum via De Gorzen Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 54 Station Schiedam Centrum via De Gorzen Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 54 Station Schiedam Centrum via De Gorzen Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 54 Station Schiedam Centrum via De Gorzen 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 33 Rotterdam Centraal - Rotterdam The Hague Airport - Meijersplein. Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 33 Rotterdam Centraal - Rotterdam The Hague Airport - Meijersplein. Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 33 Rotterdam Centraal - Rotterdam The Hague Airport - Meijersplein Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 33 Rotterdam Centraal - Rotterdam The Hague Airport -

Nadere informatie

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Burgemeester Jacobs heeft aangegeven dat hij per 1 november 2012 stopt

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig renterisico H oud rekening met rentestijgingen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die geld leent of gaat

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 79 Poortugaal via Delta Psychiatrisch Centrum Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 79 Poortugaal via Delta Psychiatrisch Centrum Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 79 Poortugaal via Delta Psychiatrisch Centrum Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 79 Poortugaal via Delta Psychiatrisch Centrum 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Ministerie van Financien Directie Begrotingszaken ter attentie van de heer mr. R.J.M. Creusen Postbus 20120 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 95 Capelsebrug via Rivium Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 95 Capelsebrug via Rivium Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 95 Capelsebrug via Rivium Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 95 Capelsebrug via Rivium 33 Bus 25 Tram D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio n

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 173 Rodenrijs - Bleiswijk - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 173 Rodenrijs - Bleiswijk - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 173 Rodenrijs - Bleiswijk - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 173 Rodenrijs - Bleiswijk - Zoetermeer 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

Als ik aan mijn werk wil gaan

Als ik aan mijn werk wil gaan Als ik aan mijn werk wil gaan 1. Als 2. Zien ik wij de aan gou mijn werk wil den zon ne gaan,sint baan, Micha el zie ik daar staan, die to nen wil en zien wij met lichtend ster re wij zen waar ik moet

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Instructie excelmeetinstrument Op Eigen Benen Vooruit In het datam anagem entprotocolen het voorbeeld m eetplan (bijlage IIprojectplan)w ordt verw ezen naar excelsheets voor het m eten van de centrale

Nadere informatie

Nederlands Radiogenootschap

Nederlands Radiogenootschap Tijdschrift van het Nederlands Radiogenootschap DEEL 25 No. 4 1960 T E N G E L E ID E H e t4 0 - ja r ig Ju bileu m v an h e t N e d e rla n d s R a d io G e n o o ts c h a p h e b b e n wij g em een d

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Tram 4 Molenlaan - Marconiplein Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Tram 4 Molenlaan - Marconiplein Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Tram 4 Molenlaan - Marconiplein Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Tram 4 Molenlaan - Marconiplein 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p

Nadere informatie

BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN

BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN o NATIONALE BANK VAN BELGIË AFDELING STUDIËN EN DOCUMENTATIE BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN 1941-1950 DEEL I Verschijnt om de tien jaar NATIONALE BANK VAN BELGIË Afdeling Studiën en Documentatie T

Nadere informatie

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil.

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil. Liedsuggesties Lierenbunl Leger s Heils Lied 43 Voor al uw kind ren is min gebed Een lied waarin ook aandacht wordt gegeven aan kinren. Voor weg van discipelschap is kracht en levensmoed (couplet 1) nodig.

Nadere informatie

borgerhout Afvalwaterafvoer Antwerpse ruien HUIDIGS FUnCTIE vnn dg Ruisn Gfl ESRGTS flfvoermetinжйd

borgerhout Afvalwaterafvoer Antwerpse ruien HUIDIGS FUnCTIE vnn dg Ruisn Gfl ESRGTS flfvoermetinжйd WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM borgerhout Afvalwaterafvoer Antwerpse ruien HUIDIGS FUnCTIE vnn dg Ruisn Gfl ESRGTS flfvoeretinжйd Vlaas Waterbouwkundig Laboratoriu M inisterie van de Vlaase Geeenschap Departeent

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

Krimpen a/d IJs s el & QuaWonen S amen op koers. 15 maart 2011 Rita S choen en R ob van den B roeke

Krimpen a/d IJs s el & QuaWonen S amen op koers. 15 maart 2011 Rita S choen en R ob van den B roeke Krimpen a/d IJs s el & QuaWonen S amen op koers 15 maart 2011 Rita S choen en R ob van den B roeke Stadsregio Midden-Holland Wbv GWVlist Wst Gouderak 335 Stadsregio Rotterdam 1.085 Wst Samenwerking 239

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 146 Zuidplein - Ridderkerk Geldig vanaf 9 februari

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 146 Zuidplein - Ridderkerk Geldig vanaf 9 februari Goed om te weten Dienstregeling Bus 146 Zuidplein - Ridderkerk Geldig vanaf 9 februari 2017 www.ret.nl Bus 146 Zuidplein - Ridderkerk 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

OUDE GEVELANKERS TE NIEUWPOORT IN DE 17DE EN 18DE EEUW.

OUDE GEVELANKERS TE NIEUWPOORT IN DE 17DE EN 18DE EEUW. OUDE GEVELANKERS TE NIEUWPOORT IN DE 17DE EN 18DE EEUW. L. D E V L I E G H E R 0 T ijd en s de E erste W ereldoorlog, op 8 au gustu s 1915, steld e P. P oullet, M in iste r van W eten sch ap p en en K

Nadere informatie

ZEEAQUARIUM TEMPERATUUR

ZEEAQUARIUM TEMPERATUUR ZEEAQUARIUM TEMPERATUUR D o o r J.H. L O G E M A N N. IN L E ID IN G T en e in d e enig b egrip te k rijgen van de tem p e ra tu u rb eh o e fte n van p la n te n en d ieren in het zeea q u a riu m, zullen

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Tram 20 Lombardijen - Rotterdam Centraal Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Tram 20 Lombardijen - Rotterdam Centraal Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Tram 20 Lombardijen - Rotterdam Centraal Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Tram 20 Lombardijen - Rotterdam Centraal 33 Bus 25 Tram A B C D Metro Ro lsto elto eg ankelijk

Nadere informatie

oefenen met spelling A

oefenen met spelling A oefenen met spelling A Oefenen met spelling A 0 Spellingsproblemen Cd-rom A eenvoudige eenlettergrepige woorden eenvoudige eenlettergrepige woorden woordbegin: sp, sl, st, tr woordeind: twee medeklinkers

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

v o o r het v e ld w e rk en het practicu m

v o o r het v e ld w e rk en het practicu m A fb. 1. V erklaringen in de tekst. Foto s van de schrijver BOB ENTROP P L A S T IC A L L E R L E I v o o r het v e ld w e rk en het practicu m We w orden nog eens plastic is een uitd ru k k in g die we

Nadere informatie

Kinderliedjes voor Trompet

Kinderliedjes voor Trompet Krlieds voor Trompet Mie lam & c Mie lam me t, lam me t, lam me t. & Mie lam me t, lam me t ol. Mie ho vast & c Mie Mie Mie, ho maak vast, los, valt, aan dan tak tak val bo bo a... & Mie Mie Mie ho maak

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 37 Alexander - Capelsebrug Geldig vanaf 22 februari

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 37 Alexander - Capelsebrug Geldig vanaf 22 februari Goed om te weten Dienstregeling Bus 37 Alexander - Capelsebrug Geldig vanaf 22 februari 2017 www.ret.nl Bus 37 Alexander - Capelsebrug 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

Samen Duurzaam Groen en Sociaal

Samen Duurzaam Groen en Sociaal Samen Duurzaam Gren en Sciaal Ve rkie zin gsp r gram m a 2 0 1 4-2018 Gr e n Lin ks Lin ge waard 1 8 n vem be r 2013 Sam e n Du u rzaam Gr e n e n S ciaal In le id in g In leid in g Gr en Lin k s ga a

Nadere informatie

Z W E M T O N G. door A. J. de Jonge. A fb. 1. De tong - Solea solea (L.)

Z W E M T O N G. door A. J. de Jonge. A fb. 1. De tong - Solea solea (L.) A fb. 1. De tong - Solea solea (L.) Z W E M T O N G door A. J. de Jonge Door een artikel, in mei 1966 verschenen in een van de dagbladen, zijn wij op het spoor gekom en van een interessant onderzoek n

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 66 Zuidplein via Feijenoord Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 66 Zuidplein via Feijenoord Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 66 Zuidplein via Feijenoord Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 66 Zuidplein via Feijenoord 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

www.burodb.nl info@burodb.nl

www.burodb.nl info@burodb.nl G em eente Houten Hofstad III Tijdelijke bouw w eg A koestisch onderzoek w egverkeer G em eente Houten Hofstad III Tijdelijke bouw w eg A koestisch onderzoek w egverkeer Datum 20 novem ber 2014 K enm erk

Nadere informatie

schip en wer ACHTENDERTIGSTE JAARGANG 25 JU N I 1971 NO. 13

schip en wer ACHTENDERTIGSTE JAARGANG 25 JU N I 1971 NO. 13 O vern em in g van a rtike len enz. zo n d e r toestem m ing van de u itg evers is verboden. Ja a ra bonnem e n t (bij v o o ru itbetalin g) ƒ 31,20, buiten N e d e rlan d ƒ 60,, losse num m ers ƒ 2, 1

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 40 Rotterdam Centraal - Station Delft Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 40 Rotterdam Centraal - Station Delft Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 40 Rotterdam Centraal - Station Delft Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 40 Rotterdam Centraal - Station Delft 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto

Nadere informatie

D e afschrikking voorbij

D e afschrikking voorbij D e afschrikking voorbij E e n e m p iris c h e stu d ie n a a r a fs c h rik k in g, g e n e ra le p re v e n tie en re g e l- n a le v in g in d e N e d e rla n d s e a fv a lb ra n c h e K arin van

Nadere informatie

Er is een roos ontloken

Er is een roos ontloken Er is een roos ontloken SA en orgel Uit: Vier Kerstliederen voor hoge stemmen en orgel (opus 64) Tekst: Jan Wit (1914-1980) vrij naar 'Es ist ein Ros entsprungen' Melodie: 16e eeuw / Michaël Praetorius

Nadere informatie

Slide 1 - Slide 1. Text Captions

Slide 1 - Slide 1. Text Captions Slide 1 - Slide 1 Slide 2 - Slide 2 Het Europees Sociaal Fonds wil investeren in de toekomst van de arbeidsmarkt. Om een vlot en transparant beheer van het ESF in V laanderen mogelijk te maken, liet het

Nadere informatie

Lees U laat uw kind de eerste set woorden van de week voorlezen. Deze woorden staan rechtsboven op iedere uitlegkaart.

Lees U laat uw kind de eerste set woorden van de week voorlezen. Deze woorden staan rechtsboven op iedere uitlegkaart. Snel aan de slag! Wat heeft u nodig? Het juiste Spelling in beeld-oefenboekje Een schriftje waar uw kind in kan werken Een pen waarmee uw kind prettig werkt Een markeerstift of een aantal kleurpotloden

Nadere informatie

CORPORATE MOBILITY IN BELGIË EN EUROPA. Luc D e B ro e Marieke W y c k a e r t (eds.)

CORPORATE MOBILITY IN BELGIË EN EUROPA. Luc D e B ro e Marieke W y c k a e r t (eds.) CORPORATE MOBILITY IN BELGIË EN EUROPA Ju r a Fa l c o n is Luc D e B ro e Marieke W y c k a e r t (eds.) Met bijdragen van Hans D e W ulf Kristof M a r e sc e a u Eric D e B ie Filip Je n n é Axel H a

Nadere informatie