Bestuurder Stichting Joris Zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuurder Stichting Joris Zorg"

Transcriptie

1 Bestuurder Stichting Joris Zorg Inspirerende en richtinggevende leider met ondernemerschap gericht op welzijn en kwaliteit van leven van de cliënt Joris Zorg zoekt vanwege het geplande vertrek van de huidige Bestuurder in het eerste kwartaal van 2016 een opvolger. Voor de nieuw aan te stellen Bestuurder, zoeken wij een ondernemende, betrokken Bestuurder die een heldere koers voorstaat, daarvoor heldere kaders stelt en in samenwerking met het management er voor zorgt dat gemaakte keuzes evenwichtig en daadwerkelijk worden geïmplementeerd. Een Bestuurder die de kracht van Joris Zorg met sterke regionale binding en betrokkenheid weet aan te wenden in samenwerking, zowel intern als met externe partners en relevante stakeholders. Een generalist met een natuurlijk kritisch vermogen tot analyse en op de uitvoering op alle onderdelen van zorg en bedrijfsvoering. Joris Zorg is actief voor ouderen met name in de gemeenten Oirschot en Eersel. Joris is een kleine, informele organisatie die zorg biedt op meerdere fronten. De huidige (kern) activiteiten zijn ondergebracht bij Joris Thuis, Joris Welzijn, Joris Zorg, Joris Kookt en Joris Advies.; in totaal 20 mio omzet, ca. 500 cliënten, 500 medewerkers en 400 vrijwilligers. Profielschets Bestuurder Een Bestuurder, die niet alleen affiniteit heeft met, maar ook echt gevoel heeft bij de Zorg voor ouderen. Een Bestuurder die vanuit een duidelijke en evenwichtige strategie en koers, richting en sturing geeft aan de ontwikkelingen en veranderingen die binnen Joris Zorg nodig zijn. Door het betrekken van het management en hen verantwoordelijk te maken ontstaat niet alleen draagvlak, maar ook energie om veranderingen gezamenlijk op te pakken. De Bestuurder is generalist, echter wel een kritische sparringpartner op alle beleidsonderdelen; van zorg tot en met financiën. Die door het stellen van kaders, duidelijkheid en eenduidigheid realiseert en daarmee ook helderheid en rust brengt in tijden van verandering. Binnen de gestelde kaders geeft hij ruimte aan management en medewerkers. Een toegankelijke persoonlijkheid met een helicopterview zonder op afstand van cliënten en medewerkers te staan. Een Bestuurder met visie, strategisch inzicht en een inspirerend leiderschap. Die heldere kaders stelt en medewerkers ruimte geeft om binnen de kaders invulling te geven aan het werk. Zowel beschouwend als daadkrachtig en een besluitvaardig type, iemand die luistert naar de meningen van anderen, die kritische vragen stelt, maar die ook niet schroomt om knopen door te hakken en door te pakken. Een Bestuurder die zich thuis voelt in een kleinschalige organisatie met een lokaal karakter en daarbij lef heeft om groots en buiten deze kaders te denken en te acteren. Een netwerker, die in staat is om zowel intern als extern contacten te leggen, te onderhouden en te (ver)binden. Iemand met kennis van en affiniteit met het werkveld, met zicht op de positie van Joris Zorg daarin en in staat is deze positie te versterken: het inspirerend boegbeeld van Joris Zorg. 1

2 Over Joris Zorg Joris Zorg kent een lange geschiedenis van groei en ontwikkeling in het zorgveld voor Oirschot en de regio; Bij de zorg- en dienstverlening staat de cliënt/bewoner centraal; Joris Zorg heeft zich ontwikkeld tot een organisatie die naast traditionele verpleegzorg heeft gekozen voor diversiteit in zorg- en dienstverlening; Joris Zorg biedt zorg vanuit vier woonzorgcentra met intensieve zorg in Oirschot, Oost- West, Middelbeers en Vessem, heeft verpleegappartementen in Oirschot en Vessem en levert dagbehandeling, thuiszorg, advies en een maaltijdservice aan meerdere cliëntengroepen in de regio, vaak in samenwerking. Extra locaties zijn gerealiseerd, verpleegzorg wordt ook verleend in verschillende (samenwerkende) woonzorgcentra en diverse vormen van (ambulante) revalidatiezorg staan de cliënt ten dienst; Domotica krijgt een steeds meer cruciale rol in de zorg; Bestuurder, managers en de ondersteunende staf werken met name vanuit de locaties in Oirschot; Joris Zorg heeft als zorgorganisatie in haar regio een stevige naam en positie verworven door niet alleen mee te bewegen met de vraag van cliënten en daar mogelijkheden voor te creëren, maar vooral ook door vanuit een heldere overtuiging, missie en visie die past in de samenleving van de regio, kwaliteit te leveren en daar hoge eisen aan te verbinden. Ondernemerschap Groei en ontwikkeling hebben zich voor een belangrijk deel afgespeeld onder leiding van de huidige Bestuurder. Joris Zorg is van oorsprong een organisatie met verzorgingshuiszorg. In 1994 is Joris Zorg gestart met verpleeghuiszorg. Inmiddels is bijna de totale intramurale capaciteit beschikbaar voor cliënten met een hoge zorgzwaarte en daarnaast hebben nog enkele uitbreidingen voor verpleeghuiszorg plaatsgevonden. Inmiddels is ook Joris Thuis (de thuiszorgorganisatie van Joris Zorg) een begrip in Oirschot en Eersel. Ook Joris Kookt is intussen een begrip in de regio; zij verzorgen naast maaltijden voor de intramurale cliënten ook een ambachtelijke maaltijd bij cliënten thuis. Samenwerking met andere zorgaanbieders zoals thuiszorg, ziekenhuizen, GGZ en gehandicaptenzorg is gericht op het aanbieden van een compleet pakket van zorg en behandeling en daarbij innoverend en flexibel te zijn bij wijzigingen in de sector. Besturing en inrichting Joris Zorg is een stichting met een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur legt verantwoordelijkheid af aan de Raad van Toezicht en is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie. Dat houdt onder meer in dat hij/zij verantwoordelijk is voor de strategie, het beleid, en de daaruit voortvloeiende doelstellingen van de organisatie. Het managementteam bestaat naast de Bestuurder uit vijf personen: 2

3 Manager KSW Sint Joris en Woonzorgboerderij D n Bolle Akker; Manager Somantiek; Manager Groenendaal en Vestakker Manager Joris Thuis); en het Hoofd Bedrijfsvoering. Naast de MT-leden geeft de Bestuurder momenteel direct leiding aan de Personeelsadviseur, de beleidsmedewerkers en de Teammanager Joris Kookt. Ondersteunend en adviserend aan de Bestuurder zijn de Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Vrijwilligersraad. De Cliëntenraad van Joris Zorg functioneert als vertegenwoordiger van de cliënten/bewoners van alle locaties. Ontwikkelingen en veranderingen De zorgsector bevindt zich in een stadium waarin externe ontwikkelingen en maatregelen vanuit de overheid elkaar in snel tempo opvolgen. Als gevolg van de diverse wetgeving, zoals de WLZ, ZVW en WMO ontstaat er een nieuw werkveld. Dit vereist een verdere herpositionering, rekening houdend met het lokale karakter van Joris Zorg. De overheid heeft beleid uitgezet waarbij de cliënten bij voorkeur zorg thuis ontvangen. Het onderscheid tussen intramuraal en extramuraal vervaagt. Daarbij is contact met mantelzorg en andere zorgaanbieders van steeds groter belang. Joris Zorg beweegt flexibel tussen intramuraal en extramuraal. Om mee te kunnen bewegen in deze veranderende context is gekozen voor organisatie vanuit zelfstandige teams. Verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd. Deze omslag naar het werken vanuit zelfstandige team is nog volop in ontwikkeling en vraagt een andere manier van denken en acteren voor medewerkers, waar nog verder vorm aan moet worden gegeven. Meer algemeen is recent onder verantwoordelijkheid van de huidige Bestuurder in samenwerking met het management, (nog in concept) het Manifest Joris Zorg 2020 opgesteld, dat als basis dient voor het nog op te stellen meerjarenbeleid. Nieuwe Bestuurder een interventiemoment Het vertrek van de huidige Bestuurder is een geplande situatie, sinds 1996 geeft hij leiding aan de organisatie, heeft hij groei gerealiseerd en is Joris Zorg een merk in de regio geworden. De huidige Bestuurder is daarmee een belangrijk gezicht van Joris Zorg geworden. Medewerkers en bewoners zijn gewend aan de wijze waarop hij invulling geeft aan leiderschap en leidend is voor de cultuur. Kenmerken van de cultuur van Joris Zorg zijn: gastvrij, informeel, korte lijnen, persoonlijke aandacht. In de lijn van de strategische koers en het gevoerde beleid wordt van de nieuwe Bestuurder verwacht dat deze daar op zijn/haar eigen wijze voortgang en vorm aan geeft; behouden en voortborduren op wat goed is, maar ook het moment van verandering van bestuur effectief aan te wenden om sturing en tempo te geven aan nieuwe, en gelet op de veranderende context, noodzakelijke veranderingen. 3

4 Uitgebreid Profiel Bestuurder Joris Zorg Verantwoordelijkheid Bestuurder Het structurele takenpakket van de Bestuurder beweegt zich rond de volgende vier resultaatgebieden: Algehele leiding: geeft (direct) leiding aan, inspireert en motiveert het managementteam naar transformationeel leiderschap; draagt zorg voor totstandkoming van alle noodzakelijke processen ter realisering van de geformuleerde doelstellingen; formuleert, bewaakt en geeft sturing aan de totstandkoming van de noodzakelijke organisatorische, personele, financiële en culturele randvoorwaarden; draagt zorg voor een optimale interne communicatie; fungeert als voorzitter van het managementteam. Strategisch en algemeen beleid: signaleert de relevante in- en externe ontwikkelingen en geeft de strategische richting aan; organiseert en bewaakt de onderlinge afstemming van beleid met in en externe betrokkenen; organiseert en bewaakt het informatieproces richting de Raad van Toezicht en andere organen; initieert en regisseert noodzakelijke veranderingsprocessen; geeft sturing aan de vertaling van gemaakte beleidskeuzes naar concrete producten en resultaten. Vertegenwoordiging: vertegenwoordigt de organisatie richting Raad van Toezicht en externe stakeholders. geeft richting aan en draagt zorg voor de uitvoering van het communicatie- en voorlichtingsbeleid; voert het overleg met de ondernemingsraad en cliëntenraad. Financieel beleid: verwerft de noodzakelijke middelen en draagt zorg voor een optimaal beheer en verantwoording van de middelen; overlegt met opdrachtgevers en andere partijen over de financiële kaders; bewaakt de hoofdlijnen van de budgetten en legt verantwoording af aan het de Raad van Toezicht. 4

5 Accenten voor de korte en middellange termijn voor de Bestuurder: strategisch beleid: vormgeven aan het Manifest Joris Zorg 2020 en uitwerken naar een meerjarenbeleidsplan; uitwerken van een eenduidig uitvoering aan (nog) te maken (organisatie brede) strategische keuzes; begeleiden, faciliteren en in hun kracht zetten van het management en medewerkers bij implementatie van de gekozen, gezamenlijke besturingsfilosofie (zelfstandige teams, meer verantwoordelijkheid lager in de organisatie); cultuurverandering naar meer (maatschappelijk) ondernemerschap in de gehele organisatie, zowel in te maken keuzes, houding en gedrag; bevorderen van interne samenwerking; aangaan, onderhouden en (ver)binden van externe stakeholders in de regio; continue aandacht voor de kwaliteit van zorg en welzijn van de cliënt met als specifiek uitgangspunt: de cliënt centraal. Boegbeeld Naast de onderstaande competenties is het voor de Bestuurder belangrijk dat deze zich bewust is van de boegbeeldfunctie, zowel intern (cliënten en medewerkers) als extern. Is integer en bewaker van het maatschappelijke, en stevig positieve imago in de regio van Joris Zorg. Is transparant en consistent in gedrag en houding. Competenties Visieontwikkeling Ontwikkelt een visie, anticipeert op veranderingen en nieuwe mogelijkheden en handelt op basis daarvan. Is in staat de visie te ontwikkelen vanuit de gehele organisatiecontext en in de ruime omgeving buiten de organisatie. Heeft lange termijn visie op de toekomst van de organisatie, rekening houdend met de ontwikkelingen in de markt. Het regionale karakter van Joris Zorg is daarbij een belangrijk kader. People management Motiveert en inspireert medewerkers om een bepaald van te voren, helder gedefinieerd resultaat te behalen: stimuleert en geeft ruimte/verantwoordelijkheid aan hen zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Toont waardering, erkent prestaties en spreekt medewerkers aan op hun eigen verantwoordelijkheid. Daagt ze uit, laat ze leren. Is zich bewust van zijn/haar positie en zet hierbij zijn/haar persoonlijkheid in, waarbij ruimte is voor humor. Ondernemerschap Ziet patronen en verbanden in informatie en vertaalt die naar een voorstelling van toekomstige 5

6 (gewenste) patronen en verbanden. Durft keuzes te maken, ziet kansen en weet deze te benutten. Gebruikt het bestaande netwerk en breidt het uit. Hanteert een planmatige aanpak, ontwikkelt en benut nieuwe concepten en modellen om tot nieuwe business mogelijkheden te komen. Moedigt ondernemend gedrag bij anderen aan en ondersteunt hen daarin. Heeft daarbij oog voor meer dan alleen maar cijfers en winstgevendheid. Wil ook met name bijdragen aan en participeren in de samenleving. Omgevingsbewustzijn Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en weet deze kennis effectief te benutten voor de eigen functie of organisatie. Is op de hoogte van zowel maatschappelijke als economische en politieke ontwikkelingen en heeft gevoel voor trends, zowel lokaal, gelet op de Brabantse samenleving, als landelijk. Ontwikkeling externe relaties (netwerken) Bouwt relaties op en creëert netwerken met mensen buiten de eigen organisatie, die van nut kunnen zijn bij de realisatie van werkdoelstellingen. Weet goed samen te werken met andere organisaties/ketenpartners binnen het sterk veranderende zorglandschap. Werkt planmatig aan de ontwikkeling van contacten: stelt vast wie sleutelfiguren zijn en bouwt daarmee relaties op. Werkt systematisch aan de uitbreiding van het netwerk. Commercieel en resultaatgericht bewustzijn Joris Zorg is een financieel gezonde organisatie. De Bestuurder richt zich op de uiteindelijke organisatieresultaten, zowel kwaliteit van zorg als behoud van de financiële gezonde status van Joris Zorg. In het kader van optimale informatievoorziening is het van belang dat er aandacht wordt besteed aan de verbetering van de bedrijfsvoering inclusief ICT. De Bestuurder weegt investeringen en opbrengsten in tijd, geld of middelen en maatschappelijk belang tegen elkaar af en zoekt actief naar mogelijkheden voor optimalisatie. Kijkt hoe op eerdere activiteiten voortgebouwd kan worden en/of hoe zij gereconstrueerd kunnen worden om kostenbesparingen te bereiken. Betrekt kosten en baten als criterium bij alle te nemen besluiten in relatie tot de (inhoudelijk) te verwachten resultaten. Onderneemt activiteiten die relevante toegevoegde waarde leveren voor de gehele organisatie, zowel op de korte als de lange termijn. Beïnvloedend vermogen Kan anderen inspireren door ideeën en plannen zodanig te presenteren dat anderen hun standpunt wijzigen en of hun activiteiten daarop aanpassen, waarbij tot participatie wordt uitgenodigd. Maakt gebruik van beïnvloedingsplannen en -strategieën, waarbij de aandacht wordt gericht op de gehele organisatiecontext. Zet netwerk/lobby en allianties in en is in staat deuren te openen op het hoogste niveau bij de rijksoverheid, in gemeenten en bij landelijke organisaties. 6

7 Functie-eisen en gewenste achtergrond WO werk- en denkniveau; aantoonbaar succesvolle (eind)verantwoordelijke management ervaring, bij voorkeur vanuit een bestuurlijke positie, dan wel management van een omvangrijk (zorg)organisatieonderdeel; zorg achtergrond is een pré. Aantoonbare affiniteit met zorg is een vereiste. ervaring met integrale aansturing van een organisatie(onderdeel) zich afspelend in een sterk veranderende omgeving onder andere door krimpende budgetten en een veranderende klantvraag; verbindend leiderschap; vermogen om alle interne partijen te verbinden en bevorderen van zelfstandigheid en vakmanschap; sterk gevoel voor bestuurlijke context en bij voorkeur een relevant netwerk in de sector, of in staat dit snel te ontwikkelen; affiniteit met het gemeentelijke, regionale en landelijke zorgwerkveld en gevoel voor politieke verhoudingen; waarden gedreven, transparant en kunnen omgaan met diverse belangen; gevoel voor de Brabantse cultuur en specifiek in een omgeving van kleine kernen; innovatief vermogen, interesse in nieuwe technologieën en dit kunnen verbinden aan het implementeren van nieuwe producten/diensten binnen Joris Zorg; Arbeidsvoorwaarden Het salaris is conform de normering van de WNT 2016, vooralsnog inschaling WNT klasse II. Het betreft een fulltime dienstverband, vooralsnog voor een periode van maximaal vijf jaar. Evaluatie over functioneren van de Bestuurder in relatie tot eventuele verlenging van deze periode zal plaatsvinden in het vierde jaar. Voor informatie en solliciteren Voor meer (inhoudelijke) informatie kunt u contact opnemen met Ellen van den Hoven van Crown Gillmore, telefoonnummer Indien u na het lezen van de informatie geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, kunt u uw CV en motivatie sturen naar Crown Gillmore BV t.a.v. Eveline Hadewegg Scheffer Reactie ontvangen wij graag uiterlijk 14 november Van kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie uit de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij een vragenlijst invullen op basis van het instrument Management Drives. In de laatste selectieronde kan een assessment deel uitmaken van de procedure. 7

8 Bijlage I Organogram 8

9 Bijlage II : De planning Wat: Wie: Wanneer: START Benaderen geschikte en potentieel geïnteresseerde en geschikte kandidaten Inventariseren reacties mediawerving Crown Gillmore Crown Gillmore Gesprekken potentieel geschikte kandidaten te Woudenberg Crown Gillmore Vanaf week 47 Ronde 1: CV Presentatie kandidaten longlist ca. 6/7 kandidaten Keuzebepaling shortlist max. 4 kandidaten voor eerste kennismakingsgesprekken Selectiecommissie RvT Joris Crown Gillmore INTERNE PROCEDURE JORIS ZORG Ronde 2: Kennismakingsgesprekken max. 4 potentieel geschikte kandidaten shortlist. Evaluatie en keuzebepaling max. 2 benoembare kandidaten, voorkeur voor 1 kandidaat voor vervolgprocedure Ronde 3: Verdiepingsgesprek max. 2 benoembare kandidaten, voorkeur 1 kandidaat Keuzebepaling 1 voorgenomen te benoemen kandidaat Ronde 4: Kennismakingsgesprek met 1 voorgenomen te benoemen kandidaten Kandidaten Selectiecommissie RvT Crown Gillmore Voltallige RvT zonder voorzitter Vanaf uur Kandidaat MT leden (5) gezamenlijk (afvaardiging) OR (afvaardiging) CR Adviescommissie Crown Gillmore Assessment (optie) Kandidaat Assessor Arbeidsvoorwaardengesprek Remuneratie cie. / Voorzitter RvT Uiterlijk week AFRONDING Communicatie benoemde kandidaat Benoeming Kandidaat Nader te bepalen Nader te bepalen 44 Aanstelling Raad van Toezicht 9

Directeur-bestuurder Stichting Christelijk Verpleeghuis Norschoten

Directeur-bestuurder Stichting Christelijk Verpleeghuis Norschoten Directeur-bestuurder Stichting Christelijk Verpleeghuis Norschoten Inspirerende en koersvaste leider met ondernemerschap Norschoten is een zorgorganisatie met ruim 300 cliënten, ruim 30 revalidanten, 100

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering & Financial Control

Manager Bedrijfsvoering & Financial Control Manager Bedrijfsvoering & Financial Control inspirerend en verbindend manager met daadkracht Moveoo Moveoo werkt voor mensen met een kwetsbare positie in de samenleving bij voorbeeld doordat ze dak- of

Nadere informatie

Resultaat Continuïteit bevorderd, zodanig dat de organisatie is staat is en blijft zijn missie, strategie en doelstellingen uit te voeren.

Resultaat Continuïteit bevorderd, zodanig dat de organisatie is staat is en blijft zijn missie, strategie en doelstellingen uit te voeren. Profiel directeurbestuurder Stichting KEaRN Beheer Inleiding De directeurbestuurder is eindverantwoordelijk en belast met de aansturing van alle beleidsgebieden van Stichting KEaRN Beheer. De directeurbestuurder

Nadere informatie

Directeur Zorg en Dienstverlening Stichting Land van Horne

Directeur Zorg en Dienstverlening Stichting Land van Horne Directeur Zorg en Dienstverlening Stichting Land van Horne Over Land van Horne De Stichting Land van Horne is een vitale organisatie voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg in de regio Midden-Limburg

Nadere informatie

Directeur-Bestuurder La Providence (0,8 fte)

Directeur-Bestuurder La Providence (0,8 fte) Directeur-Bestuurder La Providence (0,8 fte) Inspirerend, richtinggevend leider die zowel intern als extern zichtbaar is met ondernemerschap gericht op welzijn en kwaliteit voor cliënten en medewerkers

Nadere informatie

Gemeenschapsmanager gemeente Dinkelland-Tubbergen

Gemeenschapsmanager gemeente Dinkelland-Tubbergen Gemeenschapsmanager gemeente Dinkelland-Tubbergen nieuwe functie in een sterk veranderende omgeving en organisatie met integrale verantwoordelijkheid voor een leefwerkgemeenschap Organisatie Omkijken naar

Nadere informatie

Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale

Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale samenwerking Hart van Brabant Over Oisterwijk De gemeente

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Bestuur

Voorzitter Raad van Bestuur Voorzitter Raad van Bestuur generalist met aantoonbare veranderervaring, die standvastig, doelgericht en open organisatie en medewerkers weer mét en áán elkaar verbindt, nieuwe kansen weet te pakken en

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen Profielschets Directeur-bestuurder Omnia Wonen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Omnia Wonen Datum: 20 oktober 2014 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Omnia Wonen in Harderwijk is een moderne

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht HilverZorg

Voorzitter Raad van Toezicht HilverZorg Voorzitter Raad van Toezicht HilverZorg met bestuurlijke ervaring in complexe organisaties; kennis van de ouderenzorg en die plezier beleeft aan modernisering van de governance. HilverZorg Stichting HilverZorg

Nadere informatie

Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena

Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena Ambitieuze en besluitvaardige ontwikkelaar en bouwer die in verbinding met medewerkers en bestuur de fusie naar de nieuwe gemeente leidt en

Nadere informatie

Lid voor het College van Bestuur van Onderwijsgroep Noord

Lid voor het College van Bestuur van Onderwijsgroep Noord Lid voor het College van Bestuur van Onderwijsgroep Noord met accent op bedrijfsvoering in een organisatie die volop in transitie is Onderwijsgroep Noord (1.400 medewerkers en 23 onderwijsvestigingen in

Nadere informatie

Twee leden Raad van Toezicht Stichting La Providence

Twee leden Raad van Toezicht Stichting La Providence Twee leden Raad van Toezicht Stichting La Providence Vacature 1 Lid Raad van Toezicht; zorginhoudelijke deskundigheid / aandachtsgebied kwaliteit op bindende voordracht van de Zusters Ursulinen van de

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Compaen Datum: juni 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwvereniging

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Bestuur

Voorzitter Raad van Bestuur Voorzitter Raad van Bestuur die samenwerken, loslaten én erbij horen kan verenigen Profiel Voorzitter Raad van Bestuur Tegen de Bestuurder moet je alles kunnen zeggen. De Bestuurder moet goed kunnen luisteren

Nadere informatie

Manager Primair Proces

Manager Primair Proces Manager Primair Proces Verbindende en van buiten naar binnen denkende people manager met hands-on mentaliteit en ondernemerschap Korte profielschets ONS welzijn is dé aanbieder van welzijn en zorg in de

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Bestuur

Voorzitter Raad van Bestuur Voorzitter Raad van Bestuur Zichtbare verbinder en boegbeeld voor een familie van ca. 880 cliënten, hun verwanten en 1000 medewerkers Profiel Voorzitter Raad van Bestuur Voor de nieuw aan te stellen Bestuurder,

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Profielschets beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur Fusiegemeente Westerwolde

Profielschets beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur Fusiegemeente Westerwolde Profielschets beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur Fusiegemeente Westerwolde Verbindende en besluitvaardige persoonlijkheid die met enthousiasme de verdere ontwikkeling van Westerwolde regisseert

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Directeur-bestuurder. bij. Idealis

FUNCTIEPROFIEL. Directeur-bestuurder. bij. Idealis FUNCTIEPROFIEL Directeur-bestuurder bij Idealis PublicSpirit Mevrouw drs. J. Goudsmit Directeur Woerden, maart 2013 Organisatie en context Idealis is een woningcorporatie en dè studentenhuisvester voor

Nadere informatie

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Voor onze opdrachtgever, het Oranje Fonds, zijn wij op zoek naar een Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Achtergrondinformatie Het fonds Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds

Nadere informatie

>Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon:

>Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon: Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030-6355213 www.gitp.nl >Profiel >JS/RS Onderwerp > Functie- en Competentieprofiel Directeur - bestuurder

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid 1 1 Profiel gemeenteraadslid 2NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. 3ALGEMEEN 4Een D66 gemeenteraadslid is gekozen door de inwoners van Utrecht en vertegenwoordigt hen op een 5integere

Nadere informatie

Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT

Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT De organisatie Kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke handicap hebben behoefte aan ondersteuning en begeleiding

Nadere informatie

Directeur-Bestuurder

Directeur-Bestuurder Directeur-Bestuurder met verbindend vermogen, gezag en veranderkracht voor een nieuwe welzijnsorganisatie in Noordoost-Brabant Ieder mens doet mee en telt De nieuwe organisatie maakt groei en ontwikkeling

Nadere informatie

Bestuurder Saffier De Residentie Groep

Bestuurder Saffier De Residentie Groep Bestuurder Saffier De Residentie Groep Inspirerende verbinder met focus Saffier De Residentie Groep (SRG) is een middelgrote zorgorganisatie die in de regio Den Haag wonen, zorg, behandeling en ondersteuning

Nadere informatie

Directeur-Bestuurder Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West

Directeur-Bestuurder Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Directeur-Bestuurder Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Verbindende leider met ondernemerschap en vernieuwingskracht in een veranderende omgeving Stichting JGZ ZHW De Stichting Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Manager voor de beroepsrichting bedrijfsadministratie

Manager voor de beroepsrichting bedrijfsadministratie Profiel Manager voor de beroepsrichting bedrijfsadministratie 18 juni 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Anky van Etten, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-37383699

Nadere informatie

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Profiel Manager Financiën en Bedrijfsvoering 16 juni 2016 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Voor sollicitatie www.cosis.nu/vacatures rvb@cosis.nu Promens Care en NOVO

Nadere informatie

Adviesregeling directiefuncties

Adviesregeling directiefuncties Adviesregeling directiefuncties In deze adviesregeling voor de CAO Welzijn zijn twee directiefuncties beschreven, de directeur en de directeur/bestuurder. De regeling is bedoeld als handreiking voor het

Nadere informatie

Tijdelijk Lid Raad van Bestuur Transitieopdracht voor 1 tot 2 jaar Jeugdformaat

Tijdelijk Lid Raad van Bestuur Transitieopdracht voor 1 tot 2 jaar Jeugdformaat Profiel Tijdelijk Lid Raad van Bestuur Transitieopdracht voor 1 tot 2 jaar Jeugdformaat 4 december 2015 Opdrachtgever Jeugdformaat Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga en Jeannette van der

Nadere informatie

Profielschets Bestuurder Zorgstichting

Profielschets Bestuurder Zorgstichting Profielschets Bestuurder Zorgstichting Inleiding Onder de naam t Heem functioneren zowel een Woonstichting als een Zorgstichting. Aanvankelijk kenden beide organisaties een personele unie in bestuur en

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Inspirerende, verbindende manager en sparringpartner op strategisch niveau met gevoel voor ondernemerschap Korte profielschets ONS welzijn is dé aanbieder van welzijn en zorg in

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwstichting Cothen Datum: april 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwstichting

Nadere informatie

Manager Marketing & Communicatie Laurentius Ziekenhuis

Manager Marketing & Communicatie Laurentius Ziekenhuis Manager Marketing & Communicatie Laurentius Ziekenhuis Marketeer én Manager die vanuit verbinding overtuigt; in- én extern! Over Laurentius Ziekenhuis Het Laurentius Ziekenhuis is een modern algemeen ziekenhuis

Nadere informatie

Zoekprofiel Business Controller

Zoekprofiel Business Controller Zoekprofiel Business Controller Esther van Zwol Soesterberg, februari 2017 1 Voor IJsselheem is de Veghte op zoek naar een Business Controller. IJsselheem is een organisatie die langs de weg van waarderend

Nadere informatie

Profiel. Directeur ad interim. Stichting Hulst Voor Elkaar. 29 juni Opdrachtgever Hulst voor Elkaar

Profiel. Directeur ad interim. Stichting Hulst Voor Elkaar. 29 juni Opdrachtgever Hulst voor Elkaar Profiel 29 juni 2016 Opdrachtgever Hulst voor Elkaar Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl Niets uit

Nadere informatie

De organisatie. Omschrijving/kenmerken. Missie. Visie

De organisatie. Omschrijving/kenmerken. Missie. Visie Profiel directeur/bestuurder Stichting WoonZorgCentrum Het Hooge Heem Grootegast Versie oktober 2016 Vanwege het vertrek van de huidige directeur/bestuurder, is Stichting WoonzorgCentrum Het Hooge Heem

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015 Profiel Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus december 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 / 06-29004782

Nadere informatie

PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09

PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09 PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09 Voor meer informatie over de functie: Met David, professionals in talentmanagement De Burght 268 5664 PT Geldrop Telefoon 040-2802120

Nadere informatie

Zoekprofiel DIRECTEUR ZORG (extramuraal)

Zoekprofiel DIRECTEUR ZORG (extramuraal) Zoekprofiel DIRECTEUR ZORG (extramuraal) Esther van Zwol Soesterberg, februari 2017 1 Voor Magentazorg verricht de Veghte de werving & selectie van een directeur zorg (extramuraal). Magentazorg biedt zorg

Nadere informatie

PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg

PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg TIRIONS CONSULTANCY BV VERSIE 1 SEPTEMBER 2015 BESTEMD VOOR DE ORGANISATIE ANJA TIRIONS MHA Inleiding Savant Zorg is een grote, regionale, gecertificeerde organisatie

Nadere informatie

Directeur HR met overwicht

Directeur HR met overwicht Directeur HR met overwicht strategisch - koersvast - sparringpartner expert peoplemanager Korte schets context vacatureprofiel Dichterbij Dichterbij biedt zorg- en dienstverlening in het stroomgebied van

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Directeur-Bestuurder Stichting De Rozelaar

Directeur-Bestuurder Stichting De Rozelaar Directeur-Bestuurder Stichting De Rozelaar Een koersvaste Bestuurder met verbindend vermogen, een zichtbaar boegbeeld met ondernemerschap, die ruimte geeft en ruimte neemt De Rozelaar ondersteunt mensen

Nadere informatie

CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier

CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier De functie van kwartiermaker griffie/beoogd griffier van de raad van de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier kent twee opeenvolgende

Nadere informatie

Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam

Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam Profielschets gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam De stad en het bestuur Schiedam is een stad

Nadere informatie

Profielschets. Raad van Toezicht Junis Kinderopvang

Profielschets. Raad van Toezicht Junis Kinderopvang Profielschets Raad van Toezicht Junis Kinderopvang ERLY the consulting company Opdrachtgever: Junis Kinderopvang Datum: februari 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Junis Kinderopvang is een ambitieuze

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid Profiel gemeenteraadslid NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. ALGEMEEN Een D66 gemeenteraadslid is zich ervan bewust een mandaat te hebben van de kiezers en zal met overtuiging én

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland Profielschets Directeur Juridische Dienstverlening Baarn, 3 juni 2016 Rutgers van Rozenburglaan 2, 3744 MC Baarn tel.: 035 69 48 000; e-mail: office@galangroep.nl www.galangroep.nl

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER december 2014 DE ORGANISATIE Woonstichting is een toegelaten instelling met als statutair werkgebied de gemeente Lelystad. heeft 8.700 woningen (ongeveer 30% van de

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Directeur-bestuurder. bij. Baston Wonen

FUNCTIEPROFIEL. Directeur-bestuurder. bij. Baston Wonen FUNCTIEPROFIEL Directeur-bestuurder bij Baston Wonen PublicSpirit Mevrouw drs. J. Goudsmit Directeur September 2014 De context Baston Wonen is een woningcorporatie in de gemeente Zevenaar met circa 4.000

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Profielschets Manager Zorg & Welzijn

Profielschets Manager Zorg & Welzijn Profielschets Manager Zorg & Welzijn Inleiding Onder de naam t Heem functioneren zowel een Woonstichting als een Zorgstichting. Aanvankelijk kenden beide organisaties een personele unie in bestuur en toezicht.

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht met aantoonbare financiële expertise en ervaring

Lid Raad van Toezicht met aantoonbare financiële expertise en ervaring Lid Raad van Toezicht met aantoonbare financiële expertise en ervaring InteraktContour: verder met hersenletsel InteraktContour is er voor mensen die problemen ervaren als gevolg van hersenletsel, na bijvoorbeeld

Nadere informatie

Profiel lid Raad van Toezicht

Profiel lid Raad van Toezicht Profiel lid Raad van Toezicht De huidige Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit zes leden. De RvT streeft naar een maatschappelijk heterogene samenstelling van leden die herkenbaar en geloofwaardig zijn in

Nadere informatie

Manager HRM Koersvaste manager, kritisch expert en verbindend adviseur

Manager HRM Koersvaste manager, kritisch expert en verbindend adviseur Manager HRM Koersvaste manager, kritisch expert en verbindend adviseur Organisatie en context Vivantes Zorggroep (hierna Vivantes) biedt een totaalpakket van wonen met zorg, verpleging, thuiszorg en welzijn

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht 2014 pagina 2 van 5 1 Rol en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft een drietal rollen. Allereerst is er de rol van toezichthouder. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Profielschets beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur Fusiegemeente Waadhoeke

Profielschets beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur Fusiegemeente Waadhoeke Profielschets beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur Fusiegemeente Waadhoeke Empathische en besluitvaardige persoonlijkheid die de verdere ontwikkeling van Waadhoeke vormgeeft en uitdraagt. Waadhoeke

Nadere informatie

Manager Kenniscentrum Middin

Manager Kenniscentrum Middin Manager Kenniscentrum Middin verandermanager die met een divers team van adviseurs klantgerichtheid in het DNA van het Kenniscentrum Middin professioneel verankert Middin Middin is een zorgorganisatie

Nadere informatie

PROFIEL BESTUUR Bestuur

PROFIEL BESTUUR Bestuur PROFIEL BESTUUR Bestuur 1.a Bestuur Het bestuur bestaat uit het aantal genoemde personen conform de statuten artikel 21 lid 1. Het bestuur wordt benoemd door de RvC. Het bestuur is verantwoording verschuldigd

Nadere informatie

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE HOGESCHOOL LEIDEN Inhoudsopgave 1 Hogeschool Leiden 3 De organisatie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht

Voorzitter Raad van Toezicht Voorzitter Raad van Toezicht Ervaren toezichthouder op kwaliteit en auditeren vanuit een cliëntperspectief Perspekt Perspekt is een kwaliteitsinstituut met expertise op het gebied van certificeren, auditeren

Nadere informatie

Profiel Voorzitter Raad van Toezicht Saffier De Residentiegroep

Profiel Voorzitter Raad van Toezicht Saffier De Residentiegroep Profiel Voorzitter Raad van Toezicht Saffier De Residentiegroep Ervaren toezichthouder met kennis van recente ontwikkelingen en transitie in de (ouderen)zorg Voorzitter die stuurt én verbindt Saffier De

Nadere informatie

Functieprofiel Clustermanager

Functieprofiel Clustermanager Functieprofiel Clustermanager Doel van de functie: Het geven van leiding aan een cluster vanuit een integrale verantwoordelijkheid, het ontwikkelen en implementeren van beleid en het behalen van de afgesproken

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht Lunet zorg

Profiel Raad van Toezicht Lunet zorg Profiel Raad van Toezicht Lunet zorg Complementair aan de huidige Raad van Toezicht zoeken wij een vicevoorzitter en twee leden met specifieke aandachtsgebieden: Bestuur & verandering, Innovatie & technologie

Nadere informatie

DE ALLIANTIE. DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE en VvE DIENSTEN. mei 2014 HCG/TK/ES

DE ALLIANTIE. DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE en VvE DIENSTEN. mei 2014 HCG/TK/ES DE ALLIANTIE DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE en VvE DIENSTEN mei 2014 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is een ontwikkelende woningcorporatie met bijna 60.000 woningen in de noordvleugel van de Randstad. Vier regiobedrijven

Nadere informatie

Organisatie- en functieprofiel. Achterhoek VO. Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering

Organisatie- en functieprofiel. Achterhoek VO. Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering Organisatie- en functieprofiel Achterhoek VO Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering Versie 20 januari 2017 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem voor meer informatie contact

Nadere informatie

Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur)

Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur) De gemeente Deurne zoekt een: De afdeling Ruimte en Samenleving heeft een vacature: Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur) Deurne is een centrumgemeente in de Peel, gelegen in de provincie Noord-Brabant.

Nadere informatie

Profiel. Directeur. 23 november Opdrachtgever Stichting Hulst voor Elkaar

Profiel. Directeur. 23 november Opdrachtgever Stichting Hulst voor Elkaar Profiel Directeur 23 november 2017 Opdrachtgever Stichting Hulst voor Elkaar Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

PROFIELSCHETS Directeur openbare basisschool De Dubbelburg te Valkenburg en Rijnsburg

PROFIELSCHETS Directeur openbare basisschool De Dubbelburg te Valkenburg en Rijnsburg PROFIELSCHETS Directeur openbare basisschool De Dubbelburg te Valkenburg en Rijnsburg Vacature Vanaf het begin van het schooljaar 2017-2018 ontstaat er een vacature voor een ervaren en inspirerende directeur

Nadere informatie

Profielschets. Voorzitter Raad van Commissarissen. Beter Wonen Almelo. ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs.

Profielschets. Voorzitter Raad van Commissarissen. Beter Wonen Almelo. ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs. Profielschets Voorzitter Raad van Commissarissen Beter Wonen Almelo ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Beter Wonen Beter Wonen is een maatschappelijk gedreven en

Nadere informatie

Lid Raad van Bestuur Laurentius ziekenhuis met ruime bestuurlijke ervaring voor periode van een jaar met mogelijke verlenging half jaar

Lid Raad van Bestuur Laurentius ziekenhuis met ruime bestuurlijke ervaring voor periode van een jaar met mogelijke verlenging half jaar Lid Raad van Bestuur Laurentius ziekenhuis met ruime bestuurlijke ervaring voor periode van een jaar met mogelijke verlenging half jaar Het ziekenhuis Het Laurentius Ziekenhuis Roermond (LZR) is een algemeen

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leidinggevende*: er zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevende en 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel.

Nadere informatie

PROFIELSCHETS BESTUURDER AMOS (UITGEBREIDE VERSIE)

PROFIELSCHETS BESTUURDER AMOS (UITGEBREIDE VERSIE) PROFIELSCHETS BESTUURDER AMOS (UITGEBREIDE VERSIE) 1. Organisatie AMOS De Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS) is een groep van 27 protestants-christelijke en oecumenische scholen voor primair

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Achterhoek VO. Rector Ludger College Doetinchem CAO-VO S15

School- en functieprofiel. Achterhoek VO. Rector Ludger College Doetinchem CAO-VO S15 School- en functieprofiel Achterhoek VO Rector Ludger College Doetinchem CAO-VO S15 Versie 03/04/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jaap Engbers, tel. 06-53 39 20 55; jaap.engbers@beteor.nl.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband passend onderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING. Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband passend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband passend onderwijs Maart 2016 Opdrachtgever Samenwerkingsverband PO De Meierij Auteur J.L.P. Bustin Versie Eindversie maart 2016 Project 5BVBA4797

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Profiel Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis 21 mei 2015 Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders. HBV Dudok Wonen

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders. HBV Dudok Wonen Profielschets Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders HBV Dudok Wonen ERLY the consulting company Datum: januari 2016 Adviseur: drs. Lilian Vos Dudok Wonen & HBV Dudok Wonen Dudok Wonen

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Gezondheidscentrum Korte Akkeren

Functieprofiel: Directeur Gezondheidscentrum Korte Akkeren Postadres Postbus 571 2800 AN Gouda Procedure voor het aantrekken van een Directeur Gezondheidscentrum Korte Akkeren Procedure: 1. Functie intern en evt. extern openstellen. 2. Interne gesprekken december

Nadere informatie

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul Organisatie en functieprofiel Bestuurder/rector De Breul April, 2014 1. INFORMATIE OVER DE ORGANISATIE De Breul is een katholieke scholengemeenschap voor VMBO-tl, HAVO, Atheneum en Gymnasium in Zeist.

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Profiel Leden Raad van Toezicht Plantein en Tellens

Profiel Leden Raad van Toezicht Plantein en Tellens Profiel Leden Raad van Toezicht Plantein en Tellens voor de nieuw op te richten Raad van Toezicht met specifieke aandachtsgebieden: Zorg & Kwaliteit, Wonen & Vastgoed en Financiën Plantein en Tellens Met

Nadere informatie

DIRECTEUR GGZ NEDERLAND

DIRECTEUR GGZ NEDERLAND DIRECTEUR GGZ NEDERLAND 1 De organisatie. De ggz-sector in Nederland is goed voor een omzet van ruim vijf miljard euro en biedt werk aan ca. 70.000 mensen. GGZ Nederland is de brancheorganisatie die de

Nadere informatie

>Profiel. Opdrachtgever Aandeelhouders VvE Beheer Amsterdam. GITP Heleen Lamers

>Profiel. Opdrachtgever Aandeelhouders VvE Beheer Amsterdam. GITP Heleen Lamers Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40, 3528 BP Utrecht Postbus 2182, 3500 GD Utrecht Tel. 030-6355213 www.gitp.nl >Profiel Onderwerp > Directeur-bestuurder VvE Beheer

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Bestuur

Profielschets Lid Raad van Bestuur Profielschets Lid Raad van Bestuur Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Bestuur en organisatie 3. Strategische agenda 4. Profiel lid Raad van Bestuur 5. Bezoldiging 6. Procedure en Planning 7. Informatie en sollicitatie

Nadere informatie

Profiel. Van Neynsel. Voorzitter raad van toezicht

Profiel. Van Neynsel. Voorzitter raad van toezicht Profiel Van Neynsel Voorzitter raad van toezicht Van Neynsel Voorzitter raad van toezicht Algemeen Van Neynsel is een moderne ouderenzorgorganisatie waar goed leven centraal staat. Zij faciliteert alle

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Manager Financiën. bij. Standvast Wonen

FUNCTIEPROFIEL. Manager Financiën. bij. Standvast Wonen FUNCTIEPROFIEL Manager Financiën bij Standvast Wonen PublicSpirit Mevrouw drs. J. Goudsmit Directeur September 2015 Organisatie en context Standvast Wonen is een actieve woningcorporatie met bijna 9.000

Nadere informatie

Profiel. Manager Expertisecentrum. 7 juli 2015. Opdrachtgever Tragel Zorg

Profiel. Manager Expertisecentrum. 7 juli 2015. Opdrachtgever Tragel Zorg Profiel Manager Expertisecentrum 7 juli 2015 Opdrachtgever Tragel Zorg Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-29004723 Voor sollicitatie

Nadere informatie