Voorzitter Raad van Bestuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorzitter Raad van Bestuur"

Transcriptie

1 Voorzitter Raad van Bestuur die samenwerken, loslaten én erbij horen kan verenigen Profiel Voorzitter Raad van Bestuur Tegen de Bestuurder moet je alles kunnen zeggen. De Bestuurder moet goed kunnen luisteren naar cliënten en medewerkers en serieus met hen en wat zij zeggen omgaan, geeft tijdig informatie, is in staat kort en duidelijk dingen op te schrijven zodat we dat allemaal kunnen begrijpen. De Bestuurder is goed bereikbaar voor personeel en cliënten en als iets niet lukt, moet de Bestuurder daar eerlijk over kunnen zijn. Een vriendelijke persoon die ook op de vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad komt. Die goed contact maakt, er voor zorgt dat mensen samenwerken en doen wat is afgesproken. Zelfstandigheid van cliënten is belangrijk en daar moeten de ZOT* teams en de Bestuurder aan meehelpen. Aldus Rick, cliënt en lid van de cliëntenraad, die hiermee een helder beeld schetst hoe hij en andere cliënten gewend zijn hoe de Bestuurder met hen, medewerkers, informatie, communicatie, ontwikkelingen en veranderingen omgaat, die dus kan samenwerken, loslaten en ervoor zorgt dat cliënten erbij horen. Uitgewerkt naar een meer uitgebreid en mediaprofiel zouden we het als volgt vertalen: Voor de nieuw aan te stellen Bestuurder, zoeken wij een verbindend leider met (zorg)bestuurlijke ervaring die over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikt. Verbindend, toegankelijk en een bestuurder die zichtbaar is in de organisatie, vanuit een oprechte interesse in de doelgroep en hun mogelijkheden voor een goed en waardevol bestaan. Die begrijpt dat je dit alleen kunt bereiken met gemotiveerde medewerkers. Een Bestuurder die het contact ook zelf aangaat met cliënten, hun verwanten en met medewerkers. Die ervan overtuigd is dat de eigen kracht van mensen met een beperking en van medewerkers kansen biedt en hen daarin wil ondersteunen vanuit de organisatie van Triade. Een Bestuurder die met tact, openheid, geduld, humor en relativeringsvermogen vorm kan geven aan veranderingen en mensen daarin mee kan nemen; bruggen kan slaan die gericht zijn op de toekomst. Uiteraard binnen de gestelde financiële kaders. Triade is er voor de cliënt en om dat in de toekomst steeds te kunnen blijven doen staat Triade voor een belangrijke opdracht en moet dus geleid worden in de transitie waar de zorg voor staat en organisaties voor staan. Belangrijke taken voor de Bestuurder zijn ervoor zorg te dragen dat de ingezette koers met betrekking tot organisatieveranderingen en projecten wordt voortgezet en wordt verankerd, het aansturen van het management (regiomanagers en managers van de ondersteunende diensten) en fungeren als gesprekspartner naar de Ondernemingsraad, Cliëntenraad, Raad van Toezicht en niet in de laatste * Zelforganiserende teams 1

2 plaats naar gemeenten en samenwerkingspartners in de keten. Contacten met externe stakeholders en samenwerking met (zorg)partners zijn steeds belangrijker geworden. Van de Bestuurder wordt dan ook verwacht dat netwerken hem/haar goed afgaat én dat hij/zij in staat is om opgebouwde relaties te onderhouden. Tevens wordt verwacht dat hij/zij op een coachende wijze sturing weet te geven aan management en professionals, in staat is om mensen te verbinden op zowel inhoud als zakelijkheid en een vertrouwensbasis weet te bewerkstelligen teneinde een open cultuur te bevorderen waarin aanspreken, uitspreken en afspreken als vanzelfsprekend wordt ervaren. Dit alles vanuit daadkracht en duidelijkheid in communicatie en gedrag. De Bestuurder heeft aantoonbaar succesvolle bestuurlijke ervaring en oprechte affiniteit met kwetsbare mensen en heeft inzicht in de ontwikkelingen van de sector, de kansen én bedreigingen en wat dit betekent voor de dienstverlening van Triade en zijn medewerkers. Kortom: een leider die zich als een vis in het water voelt in een dynamische omgeving, in staat is om te vernieuwen, sturing en richting te geven, maar daarbij tevens ruimte biedt aan de omgeving. Bovenal iemand die in staat is om zowel in- als extern contacten te leggen en te onderhouden. Feiten en cijfers Triade biedt in Flevoland en omgeving zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke of psychosociale beperking en jeugdzorg aan kinderen en gezinnen. Triade biedt hen gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ (care). Gehandicaptenzorg wordt vanuit 120 woningen en 25 locaties voor dagbesteding geleverd. Mensen met een lichtere zorgvraag, thuis of op hun werkplek, worden vanuit de WMO ondersteund via de wijkteams in de zes Flevolandse gemeenten. Kinderen en gezinnen met een jeugdzorgvraag worden zoveel mogelijk in hun eigen omgeving thuis, op school, op de peuterspeelzaal of in de kinderopvang ondersteund. Daarnaast heeft Triade drie gespecialiseerde kinderbehandelcentra, een moeder & kindhuis, gezinshuizen en verschillende logeervoorzieningen. Zowel voor volwassen als kinderen heeft Triade crisisopvangplekken beschikbaar. Op twee locaties in Almere en Lelystad wonen mensen met schizofrenie in een unieke setting. Zij worden ondersteund om een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden. Omzet is ca. 75 miljoen, bij Triade werken ca medewerkers en 450 vrijwilligers. Organisatiestructuur De Stichting Bestuur en Toezicht Triade is opgericht in 1999 als koepel voor een aantal stichtingen die gehandicaptenzorg aanbieden, en is statutair gevestigd in Lelystad. De rechtsvoorgangers van Triade zijn reeds 40 jaar gevestigd in Flevoland en komen veelal voort uit particuliere initiatieven. Door fusie met andere organisaties heeft Triade haar activiteiten uitgebreid met o.a. jeugdzorg. 2

3 Anno 2015 bestaat de groep uit de volgende rechtspersonen (stichtingen): Stichting Triade Stichting Boschhuis Stichting Werk en Arbeidsintegratie Flevoland Stichting Vrienden van het Boschhuis Statutair zijn alle bestuurlijke en toezichthoudende bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de deelnemende rechtspersonen eenduidig neergelegd bij de groep Triade. Triade kent inmiddels een platte structuur, die is opgebouwd uit twee divisies te weten Jeugd en Volwassenen met in totaal 15 regiomanagers die direct worden aangestuurd door de Bestuurder. Drie regiomanagers zijn verantwoordelijk voor de zorg aan jeugdige cliënten en de overige twaalf regiomanagers zijn verantwoordelijk voor wonen en dagbesteding voor volwassenen met een beperking. Triade is aangesloten bij de landelijke Carante-groep waarin verschillende zorgorganisaties, zowel uit de VG-sector als de VTT-sector, samenwerken op inhoudelijk en voorwaardenscheppend terrein. Deze samenwerking krijgt gestalte in projecten en activiteiten op het gebied van personeel, organisatie, huisvesting, financiën, informatisering, automatisering en zorgontwikkeling. Zorgvisie De zorgvisie is gericht op zoveel mogelijk invloed van cliënten op hun manier van leven en zelfstandig te zijn waar dat mogelijk is. De omgeving van de cliënt hoort daarbij en waar kan wordt deze actief betrokken bij de ondersteuning. Zorg en ondersteuning worden geboden volgens wetenschappelijk bewezen methodieken: BOL/EIM, Gezin Centraal, Triple C, Model Rehabilitatie & Herstel en Vlaskamp. Alle methodieken versterken de eigen kracht en regie van cliënten. Organisatievisie Triade is een lerende organisatie; leren vanuit scholing, maar ook vanuit ervaringen met de focus op voortdurend zoeken naar mogelijkheden om te verbeteren. Daar hoort aanspreken, afspraken maken en nakomen bij. Medewerkers krijgen vertrouwen, in teams wordt samengewerkt en het management faciliteert. Triade is een platte organisatie, wil geen onnodige bureaucratie, kiest voor korte en directe lijnen en de overlegstructuur is zo ingericht dat medewerkers invloed hebben op het beleid, waarbij verantwoordelijkheden zo laag mogelijk binnen de organisatie worden neergelegd. Geld wordt zoveel mogelijk besteed aan de zorg. Strategie en strategische agenda De afgelopen jaren heeft Triade hard gewerkt aan een stevig en zakelijk fundament en aan de voorbereiding op de transitie van de zorg: We zijn een bedrijf geworden en hebben geleerd zakelijk te zijn. Dit was nodig, enerzijds om een dreigend faillissement (2009) tegen te gaan en meer recent om 3

4 effectief te kunnen anticiperen op de gevolgen van de decentralisatie naar gemeenten. De strategienota Samen stappen zetten is een belangrijke aanzet daartoe geweest. Hierin heeft Triade haar (lange termijn) doelen beschreven (zie voor samenvatting bijlage 2). Als start is 2014 een stormachtig jaar geweest. Takenpakketten zijn gewijzigd, een aantal medewerkers heeft als gevolg van vermindering van arbeidsplaatsen, overigens zonder gedwongen ontslagen, Triade verlaten. Er is sterk gestuurd op zakelijkheid en efficiënte bedrijfsvoering. Inmiddels is in 2015 helder geworden dat de gevolgen van de transities in de zorg ook voor Triade groot zijn. De transitie heeft effect op de wijze waarop zorg zal worden ingekocht in het gemeentelijke domein. Ook in de langdurige zorg verandert het nodige. De WLZ gaat op een andere manier om met zorgzwaarte. Zorgkantoren hanteren meer kwaliteitscriteria voor de inkoop, zo worden dus ook de eisen die aan kwaliteit & veiligheid worden gesteld en de controle daarop zwaarder. En bovendien staan de tarieven onder druk. Dit heeft geleid tot een aanscherping van de strategie en de daaruit voortvloeiende organisatiestructuur. In 2015 is vanuit een pilot gestart met de invoering van zelforganisatie (ZOT). De organisatiestructuur is aangepast en er is gekozen voor een directe aansturing van de Regiomanagers en de Managers van de ondersteunende diensten door de Bestuurder. Reden voor deze structuurverandering is het vergroten van het zelforganiserende en innovatieve vermogen van de medewerker (en daarmee de betrokkenheid en het werkplezier). Tegelijkertijd wordt hiermee ingezet op een hogere efficiëntie van de werkprocessen en lagere overheadkosten. Begeleiding en implementatie van de ingezette zelforganisatie vraagt de komende periode intensieve aandacht en begeleiding van de Bestuurder. Regiomanagers worden aan de hand van een ontwikkelprogramma in staat gesteld kennis/vaardigheden/gedrag op een hoger niveau te ontwikkelen, waardoor zij beter in staat zijn in een veranderende omgeving te opereren en daarmee een cultuurverandering te bewerkstelligen. Deze cultuurverandering geldt niet alleen voor de regiomanagers, ook medewerkers en managers van het Centraal bureau moeten mee in de verandering van een staf gestuurde - naar een decentraal gestuurde organisatie en daarmee een meer dienstverlenende houding naar de regiomanagers. In het verlengde van de ingezette structuurverandering vraagt het aanpassen van de financiële systemen en informatiemanagement en implementatie ervan het komende jaar nog aandacht. Momenteel loopt een onderzoek naar de meerwaarde van een mogelijke intensieve samenwerking/(bestuurlijke) fusie met Vitree. Vitree (omzet 35 miljoen) biedt specialistische jeugdhulp aan kinderen, jongeren en gezinnen met meervoudige problematiek, vaak in combinatie met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problemen. Met 570 medewerkers op ca. 60 behandellocaties in West-Overijssel en Flevoland biedt Vitree per jaar hulp aan ongeveer gezinnen. Voor de begeleiding van het fusieproces zal een externe adviseur worden aangetrokken. De mogelijkheden van intensievere samenwerking zijn inmiddels zorgvuldig onderzocht. 4

5 Verantwoordelijkheid Bestuurder Het structurele takenpakket van de Bestuurder beweegt zich rond de volgende vier resultaatgebieden: Algehele leiding: geeft (direct) leiding aan, inspireert en motiveert het management naar transformationeel leiderschap; draagt zorg voor totstandkoming van alle noodzakelijke processen ter realisering van de geformuleerde doelstellingen; formuleert, bewaakt en geeft sturing aan de totstandkoming van de noodzakelijke organisatorische, personele, financiële en culturele randvoorwaarden; draagt zorg voor een optimale interne communicatie; fungeert als voorzitter van het managementoverleg. Strategisch en algemeen beleid: signaleert de relevante in- en externe ontwikkelingen en geeft de strategische richting aan; organiseert en bewaakt de onderlinge afstemming van beleid met in en externe betrokkenen; verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van zijn taak en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad; organiseert en bewaakt het informatieproces richting de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad; initieert en regisseert noodzakelijke veranderingsprocessen; geeft sturing aan de vertaling van gemaakte beleidskeuzes naar concrete producten en resultaten. Vertegenwoordiging: vertegenwoordigt de organisatie in de Carante-groep en andere regionale / provinciale / landelijke organen; geeft richting aan en draagt zorg voor de uitvoering van het communicatie- en voorlichtingsbeleid; voert het overleg met de ondernemingsraad en cliëntenraad. Financieel beleid: draagt zorg voor een optimaal beheer en verantwoording van de middelen; overlegt met opdrachtgevers en andere partijen over de financiële kaders; bewaakt de hoofdlijnen van de budgetten en legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 5

6 Functie-eisen en gewenste achtergrond WO werk- en denkniveau; aantoonbaar succesvolle bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in de chronische/ langdurige zorg; ervaring met het integraal aansturen van een organisatie die zich in een sterk veranderende omgeving bevindt onder andere door krimpende budgetten en veranderende klantvraag; verbindend leiderschap; vermogen om alle interne partijen te verbinden en om zelfstandigheid en vakmanschap te bevorderen; sterk gevoel voor bestuurlijke context en bij voorkeur een relevant netwerk in de sector of in staat dit snel te ontwikkelen; affiniteit met het gemeentelijke, regionale en landelijke speelveld en gevoel voor politieke verhoudingen; ervaring met een complex krachtenveld; kennis van bedrijfseconomische processen en financieel inzicht; sterk moreel kompas, waarde gedreven, transparant en kunnen omgaan met diverse belangen; innovatief vermogen, interesse in nieuwe technologieën en dit kunnen verbinden aan het implementeren van nieuwe producten; herkenning van de zorg- en organisatievisie van Triade (zie bijlage 2); erkennen en handelen naar de inzichten van modern en Good Governance. Competenties: Coachend en verbindend leiderschap, uitstekende communicatieve vaardigheden, sterke relatiebeheer- en netwerkvaardigheden, analytisch en organisatiesensitief. Arbeidsvoorwaarden Het salaris is conform de normering van de WNT, inschaling WNT klasse III. Met een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Het betreft een dienstverband voor een periode van vier jaar. Voor informatie en solliciteren Voor meer (inhoudelijke) informatie kunt u contact opnemen met Philip Backx of Ellen van den Hoven via telefoonnummer Indien u na het lezen van de informatie geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, kunt u uw CV en motivatie sturen naar Crown Gillmore BV t.a.v. Mr. Philip Backx uiterlijk 7 februari Kandidaten die na de eerste selectie bij Crown Gillmore worden voorgesteld (longlist) bij de opdrachtgever wordt verzocht een vragenlijst van Management Drives in te vullen. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. 6

7 Bijlage 1: Concept Organigram Triade

8 Bijlage 2: Samenvatting Strategienota Triade Samen stappen zetten 1. Waar staan we voor en waar gaan we voor? Triade biedt gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ(care) in Flevoland en omgeving. Met deze ervaring helpt Triade mensen thuis, op school en bij het werk. We streven er naar dat iedereen kan meedoen in de samenleving en zich goed voelt. Onze cliënten bepalen zelf wat ze willen bereiken. Triade helpt daarbij, hoe groot of klein die uitdaging ook is. We doen dat samen met mantelzorgers en vrijwilligers. Onze medewerkers geven professionele ondersteuning volgens bewezen methodieken. Bij intensieve zorg bieden we een beschermde woonomgeving. Triade streeft naar zelfredzaamheid. Hoe meer een mens zélf kan, hoe beter het is voor zijn eigenwaarde. Hoe beter hij zich voelt. Triade levert cliënten niet over aan zichzelf. Wij helpen cliënten te ontdekken hoeveel ze zelf kunnen. En hoe leuk dat kan zijn! 2. Wat vinden we daarbij belangrijk? Integrale zorg We zorgen ervoor dat de cliënt er geen last van heeft als meerdere partijen betrokken zijn bij de invulling van de zorg- en ondersteuningsvraag. Een integrale benadering doet recht aan de specifieke vraag en situatie van de mens. We werken intensief samen met andere partijen. Betrokken maatschappelijke partner Mensen horen thuis in hun eigen omgeving en hebben recht op eigen relaties. Daarom helpen wij de cliënt een beroep te doen op het eigen netwerk voor het beantwoorden van zijn zorgvraag. Veel van de (huidige) cliënten van Triade zullen daarbij ondersteuning nodig hebben. Medewerkers van Triade hebben een goede relatie met de cliënt en zijn omgeving en zorgen voor afstemming en samenwerking tussen alle betrokken partijen. Kwaliteit en veiligheid Cliënten en medewerkers zijn veilig bij Triade. Bewust omgaan met kwaliteit en veiligheid is onderdeel van ons handelen. Onze normen zijn transparant en we willen onze kwaliteit continu verbeteren. Professionele medewerkers Medewerkers van Triade werken in zelforganiserende teams die op professionele wijze de cliënt en het netwerk ondersteunen. Om ons zo veel mogelijk te kunnen richten op de cliënt werken we samen met 8

9 de cliënt en met de familie, vrienden en buurtgenoten van de cliënt. We stemmen af op welke wijze we de cliënt het beste kunnen ondersteunen. We zoeken naar oplossingen. 3. Hoe gaan we de zorg de komende jaren organiseren? Intensieve zorg Een groot deel van ons werk is gericht op de intensieve zorg. Het gaat om verzorgen, behandelen en ondersteunen van kinderen en volwassen met een ernstige beperking. En waar dat kan begeleiden we hen bij de ontwikkeling. Zorg met verblijf (zorgzwaartepakket 3 en hoger), dagbesteding, gezinshuizen, kinderbehandelcentra, intensieve thuisondersteuning en kortdurend verblijf zijn voorbeelden van intensieve zorg. Gespecialiseerde zorg dichtbij We zetten ons in voor gespecialiseerde zorg dichtbij: aan huis, op het werk, op school of in de wijk (ambulante ondersteuning). We sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij de lokale initiatieven in de wijk. Samen stappen zetten Triade helpt cliënten zelf stappen te zetten. We helpen hen te ontdekken wat zij zelf kunnen, welke mogelijkheden dat biedt en hoe leuk dat kan zijn. Daarbij bepaalt de cliënt wat hij/zij wil bereiken. Triade biedt professionele hulp om deze doelen te bereiken, hoe groot of klein die uitdaging ook is. De rol van mantelzorgers en vrijwilligers wordt steeds belangrijker. Voor vragen en advies kunnen zij bij ons terecht. We bieden workshops en cursussen om hen in staat te stellen de cliënt goed te kunnen ondersteunen. Wat voor de cliënten geldt, geldt ook voor onze medewerkers. Meer eigen verantwoordelijkheid doet recht aan hun professionaliteit. Belangrijk daarbij is dat medewerkers de cliënten begrijpen, de familie en de situatie kennen, de methodieken hanteren, relevante regels en afspraken kennen, leergierig zijn en altijd op zoek naar verbetering. Om dit te versterken gaan we werken met zelforganiserende teams. De cliënt heeft er geen last van als meerdere partijen betrokken zijn bij de zorg en de ondersteuning. Veel verschillende professionals over de vloer en steeds opnieuw je verhaal doen is niet fijn. Of het nu gaat om ondersteuning op school, thuis, in de wijk: het is de bedoeling dat er één professional is die alle zorg en ondersteuning coördineert. We werken goed samen met andere zorgorganisaties, onderwijs, woningcorporaties, welzijnsinstellingen en gemeenten. 9

10 4. Doelstellingen Triade levert kwaliteit: De ondersteuning van Triade is effectief. Cliënten en medewerkers zijn veilig bij Triade. Triade heeft tevreden cliënten: Cliënten waarderen Triade positief en bevelen Triade aan. Cliënten voelen zich goed. Triade werkt samen: De kracht van Triade ligt in de intensieve zorg en de gespecialiseerde ambulante ondersteuning in de buurt. Wanneer een cliënt andere zorg of ondersteuning nodig heeft, zorgen wij voor snelle doorstroom en warme overdracht. Triade werkt daartoe samen met andere (zorg)organisaties. Triade heeft tevreden medewerkers: Triade wil een aantrekkelijke werkgever zijn, medewerkers werken met plezier. Triade is een financieel gezonde organisatie: Triade is kostenefficiënt en flexibel ingericht. Triade is een goed functionerende organisatie: Triade heeft een goed passende organisatiestructuur. Triade heeft goede en rendabele huisvesting: Triade heeft veilige locaties, die voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidseisen. Triade verlegt grenzen: Triade ontwikkelt nieuwe producten. Triade breidt haar werkgebied uit over de grenzen van Flevoland. 10

11 Bijlage 3: planning procedure Wat: Wie: Wanneer: Week: Mediawerving (Afdeling communicatie) Triade Week 3 Advertentie NRC Crown Gillmore Advertentie SKIPR (2 weken reactietermijn) FASE 1 Website Triade Website Crown Gillmore Vanaf Gesprekken potentieel geschikte en Crown Gillmore Vanaf week 7+8 geïnteresseerde kandidaten te Woudenberg Kandidaten Ronde 1: Week 10 CV Presentatie kandidaten (ca. 6/7) (longlist) Selectiecommissie RvT Keuzebepaling max. 3/4 kandidaten voor Crown Gillmore kennismakingsgesprekken (shortlist) Management drives Kandidaten Week 10 Invullen vragenlijsten Crown Gillmore Bespreken kandidaten Ronde 2: Week 10 Kennismakingsgesprekken max. 4 potentieel Kandidaten geschikte kandidaten. (shortlist) Selectiecommissie RvT Evaluatie en keuzebepaling 1 benoembare Crown Gillmore kandidaat vervolgprocedure FASE 2 Ronde 3: Kennismakingsgesprek adviescommissie met max. 1 benoembare kandidaat Kandidaat / Kandidaten Adviescommissies (3) Week MT - OR - CR Crown Gillmore Terugkoppeling advies (Afvaardiging) Adviescommissie Week 11 adviescommissie aan selectiecommissie Selectiecommissie Keuze selectiecommissie voor de te Selectiecommissie benoemen kandidaat Ontwikkelassessment, incl. casebespreking Kandidaat Optie Week 12 Assessor (psycholoog Crown Gillmore) 11

12 Arbeidsvoorwaardengesprek Remuneratie cie / Voorzitter RvT Optie Week 13 Kandidaat FASE 3 Communicatie benoemde kandidaat Nader te bepalen Week Benoeming Nader te bepalen Week Aanstelling Raad van Toezicht Uiterlijk

Stichting Vrienden van het Boschhuis 41035476 801767994

Stichting Vrienden van het Boschhuis 41035476 801767994 Naam Stichting Bestuur en Toezicht Triade Fiscaal-nummer 81934166 Kamer van Koophandel 39068356 Waaronder tevens de volgende ANBI-stichtingen Naam Stichting KvK Fiscaalnummer Stichting Triade 39059711

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Triade expertisegebied zorg Triade

Lid Raad van Toezicht Triade expertisegebied zorg Triade Lid Raad van Toezicht Triade expertisegebied zorg Triade Triade levert in Flevoland en omgeving gehandicaptenzorg, jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg. Gehandicaptenzorg wordt vanuit 120 woningen

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Triade

Lid Raad van Toezicht Triade Lid Raad van Toezicht Triade Expertise: politiek-bestuurlijk Actueel netwerk Flevoland Triade Triade levert in Flevoland en omgeving gehandicaptenzorg, jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg. Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Bestuur

Voorzitter Raad van Bestuur Voorzitter Raad van Bestuur generalist met aantoonbare veranderervaring, die standvastig, doelgericht en open organisatie en medewerkers weer mét en áán elkaar verbindt, nieuwe kansen weet te pakken en

Nadere informatie

Directeur-Bestuurder Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West

Directeur-Bestuurder Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Directeur-Bestuurder Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Verbindende leider met ondernemerschap en vernieuwingskracht in een veranderende omgeving Stichting JGZ ZHW De Stichting Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Bestuurder Stichting Joris Zorg

Bestuurder Stichting Joris Zorg Bestuurder Stichting Joris Zorg Inspirerende en richtinggevende leider met ondernemerschap gericht op welzijn en kwaliteit van leven van de cliënt Joris Zorg zoekt vanwege het geplande vertrek van de huidige

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Bestuur

Voorzitter Raad van Bestuur Voorzitter Raad van Bestuur Zichtbare verbinder en boegbeeld voor een familie van ca. 880 cliënten, hun verwanten en 1000 medewerkers Profiel Voorzitter Raad van Bestuur Voor de nieuw aan te stellen Bestuurder,

Nadere informatie

Gemeenschapsmanager gemeente Dinkelland-Tubbergen

Gemeenschapsmanager gemeente Dinkelland-Tubbergen Gemeenschapsmanager gemeente Dinkelland-Tubbergen nieuwe functie in een sterk veranderende omgeving en organisatie met integrale verantwoordelijkheid voor een leefwerkgemeenschap Organisatie Omkijken naar

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

Directeur-Bestuurder La Providence (0,8 fte)

Directeur-Bestuurder La Providence (0,8 fte) Directeur-Bestuurder La Providence (0,8 fte) Inspirerend, richtinggevend leider die zowel intern als extern zichtbaar is met ondernemerschap gericht op welzijn en kwaliteit voor cliënten en medewerkers

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering & Financial Control

Manager Bedrijfsvoering & Financial Control Manager Bedrijfsvoering & Financial Control inspirerend en verbindend manager met daadkracht Moveoo Moveoo werkt voor mensen met een kwetsbare positie in de samenleving bij voorbeeld doordat ze dak- of

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht HilverZorg

Voorzitter Raad van Toezicht HilverZorg Voorzitter Raad van Toezicht HilverZorg met bestuurlijke ervaring in complexe organisaties; kennis van de ouderenzorg en die plezier beleeft aan modernisering van de governance. HilverZorg Stichting HilverZorg

Nadere informatie

Directeur Zorg en Dienstverlening Stichting Land van Horne

Directeur Zorg en Dienstverlening Stichting Land van Horne Directeur Zorg en Dienstverlening Stichting Land van Horne Over Land van Horne De Stichting Land van Horne is een vitale organisatie voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg in de regio Midden-Limburg

Nadere informatie

Directeur-Bestuurder

Directeur-Bestuurder Directeur-Bestuurder met verbindend vermogen, gezag en veranderkracht voor een nieuwe welzijnsorganisatie in Noordoost-Brabant Ieder mens doet mee en telt De nieuwe organisatie maakt groei en ontwikkeling

Nadere informatie

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Profiel Manager Financiën en Bedrijfsvoering 16 juni 2016 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Voor sollicitatie www.cosis.nu/vacatures rvb@cosis.nu Promens Care en NOVO

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen Profielschets Directeur-bestuurder Omnia Wonen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Omnia Wonen Datum: 20 oktober 2014 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Omnia Wonen in Harderwijk is een moderne

Nadere informatie

Profiel. Verandermanager beleid. 27 mei 2015. Opdrachtgever Ieder(in)

Profiel. Verandermanager beleid. 27 mei 2015. Opdrachtgever Ieder(in) Profiel Verandermanager beleid 27 mei 2015 Opdrachtgever Ieder(in) Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Compaen Datum: juni 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwvereniging

Nadere informatie

Tijdelijk Lid Raad van Bestuur Transitieopdracht voor 1 tot 2 jaar Jeugdformaat

Tijdelijk Lid Raad van Bestuur Transitieopdracht voor 1 tot 2 jaar Jeugdformaat Profiel Tijdelijk Lid Raad van Bestuur Transitieopdracht voor 1 tot 2 jaar Jeugdformaat 4 december 2015 Opdrachtgever Jeugdformaat Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga en Jeannette van der

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht met aantoonbare financiële expertise en ervaring

Lid Raad van Toezicht met aantoonbare financiële expertise en ervaring Lid Raad van Toezicht met aantoonbare financiële expertise en ervaring InteraktContour: verder met hersenletsel InteraktContour is er voor mensen die problemen ervaren als gevolg van hersenletsel, na bijvoorbeeld

Nadere informatie

Profielschets. Manager Vastgoedbeheer. Woonwaard. ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard

Profielschets. Manager Vastgoedbeheer. Woonwaard. ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard Profielschets Manager Vastgoedbeheer Woonwaard ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard Adviseur ERLY: mr. drs. Tristan Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Inleiding Woonwaard

Nadere informatie

Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland Profielschets Directeur Juridische Dienstverlening Baarn, 3 juni 2016 Rutgers van Rozenburglaan 2, 3744 MC Baarn tel.: 035 69 48 000; e-mail: office@galangroep.nl www.galangroep.nl

Nadere informatie

Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena

Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena Ambitieuze en besluitvaardige ontwikkelaar en bouwer die in verbinding met medewerkers en bestuur de fusie naar de nieuwe gemeente leidt en

Nadere informatie

Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT

Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT De organisatie Kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke handicap hebben behoefte aan ondersteuning en begeleiding

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

DE ALLIANTIE. DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE en VvE DIENSTEN. mei 2014 HCG/TK/ES

DE ALLIANTIE. DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE en VvE DIENSTEN. mei 2014 HCG/TK/ES DE ALLIANTIE DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE en VvE DIENSTEN mei 2014 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is een ontwikkelende woningcorporatie met bijna 60.000 woningen in de noordvleugel van de Randstad. Vier regiobedrijven

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Profiel Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis 21 mei 2015 Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Profiel. Verander manager beleid. 22 oktober 2015. Opdrachtgever Ieder(in)

Profiel. Verander manager beleid. 22 oktober 2015. Opdrachtgever Ieder(in) Profiel Verander manager beleid 22 oktober 2015 Opdrachtgever Ieder(in) Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon 088 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht Lunet zorg

Profiel Raad van Toezicht Lunet zorg Profiel Raad van Toezicht Lunet zorg Complementair aan de huidige Raad van Toezicht zoeken wij een vicevoorzitter en twee leden met specifieke aandachtsgebieden: Bestuur & verandering, Innovatie & technologie

Nadere informatie

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015 Profiel Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus december 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 / 06-29004782

Nadere informatie

Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale

Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale samenwerking Hart van Brabant Over Oisterwijk De gemeente

Nadere informatie

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans Jaar verslag 2013 ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL LEVANTO is ontstaan in een turbulente periode van verandering in het maatschappelijk veld. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie

Nadere informatie

Teamleider Hartcatheterisatiekamer (HCK) Catharina Ziekenhuis

Teamleider Hartcatheterisatiekamer (HCK) Catharina Ziekenhuis Teamleider Hartcatheterisatiekamer (HCK) Catharina Ziekenhuis Enthousiaste manager die stevig in zijn/haar schoenen staat, een verbinder met humor en relativeringsvermogen, die out of the box kan denken

Nadere informatie

Directeur-Bestuurder Stichting De Rozelaar

Directeur-Bestuurder Stichting De Rozelaar Directeur-Bestuurder Stichting De Rozelaar Een koersvaste Bestuurder met verbindend vermogen, een zichtbaar boegbeeld met ondernemerschap, die ruimte geeft en ruimte neemt De Rozelaar ondersteunt mensen

Nadere informatie

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE HOGESCHOOL LEIDEN Inhoudsopgave 1 Hogeschool Leiden 3 De organisatie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Lid voor het College van Bestuur van Onderwijsgroep Noord

Lid voor het College van Bestuur van Onderwijsgroep Noord Lid voor het College van Bestuur van Onderwijsgroep Noord met accent op bedrijfsvoering in een organisatie die volop in transitie is Onderwijsgroep Noord (1.400 medewerkers en 23 onderwijsvestigingen in

Nadere informatie

Profiel. Directeur ad interim. Stichting Hulst Voor Elkaar. 29 juni Opdrachtgever Hulst voor Elkaar

Profiel. Directeur ad interim. Stichting Hulst Voor Elkaar. 29 juni Opdrachtgever Hulst voor Elkaar Profiel 29 juni 2016 Opdrachtgever Hulst voor Elkaar Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl Niets uit

Nadere informatie

Profielschets drie Accountmanagers voor ActiZ spin in het web, verbindende schakel naar de leden, teamcoördinator en belangenbehartiger

Profielschets drie Accountmanagers voor ActiZ spin in het web, verbindende schakel naar de leden, teamcoördinator en belangenbehartiger Profielschets drie Accountmanagers voor ActiZ spin in het web, verbindende schakel naar de leden, teamcoördinator en belangenbehartiger Tonnie van Ham Maastricht, juli 2017 ALGEMEEN ActiZ is de branchevereniging

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Profielschets Bestuurder Zorgstichting

Profielschets Bestuurder Zorgstichting Profielschets Bestuurder Zorgstichting Inleiding Onder de naam t Heem functioneren zowel een Woonstichting als een Zorgstichting. Aanvankelijk kenden beide organisaties een personele unie in bestuur en

Nadere informatie

Profielschets. Voorzitter College van Bestuur. Nije Gaast

Profielschets. Voorzitter College van Bestuur. Nije Gaast Profielschets Voorzitter College van Bestuur Nije Gaast DE ORGANISATIE Nije Gaast is een koepel van 15 basisscholen in Zuidwest Friesland. Deze combinatie bestaat uit 13 christelijke basisscholen en twee

Nadere informatie

Profiel. Strategisch beleidsadviseur P&O. 7 april 2015. Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land

Profiel. Strategisch beleidsadviseur P&O. 7 april 2015. Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land Profiel Strategisch beleidsadviseur P&O 7 april 2015 Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land Voor meer informatie over de functie Bianca van Winkel, adviseur Leeuwendaal Telefoon

Nadere informatie

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon Profiel Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december 2017 Opdrachtgever Stichting Proceon Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Profiel Leden Raad van Toezicht Plantein en Tellens

Profiel Leden Raad van Toezicht Plantein en Tellens Profiel Leden Raad van Toezicht Plantein en Tellens voor de nieuw op te richten Raad van Toezicht met specifieke aandachtsgebieden: Zorg & Kwaliteit, Wonen & Vastgoed en Financiën Plantein en Tellens Met

Nadere informatie

Profiel. Directeur. Academie voor Medisch Specialisten. 6 oktober Opdrachtgever

Profiel. Directeur. Academie voor Medisch Specialisten. 6 oktober Opdrachtgever Profiel Directeur Academie voor Medisch Specialisten 6 oktober 2016 Opdrachtgever Academie voor Medisch Specialisten Voor meer informatie over de functie Manon Min, Leeuwendaal Telefoon (088) 008 68 00

Nadere informatie

Manager Primair Proces

Manager Primair Proces Manager Primair Proces Verbindende en van buiten naar binnen denkende people manager met hands-on mentaliteit en ondernemerschap Korte profielschets ONS welzijn is dé aanbieder van welzijn en zorg in de

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Bestuur

Profielschets Lid Raad van Bestuur Profielschets Lid Raad van Bestuur Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Bestuur en organisatie 3. Strategische agenda 4. Profiel lid Raad van Bestuur 5. Bezoldiging 6. Procedure en Planning 7. Informatie en sollicitatie

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Hoofd HRM. Kind en Onderwijs Rotterdam. bij. PublicSpirit. drs. Marylin Demers senior consultant

FUNCTIEPROFIEL. Hoofd HRM. Kind en Onderwijs Rotterdam. bij. PublicSpirit. drs. Marylin Demers senior consultant FUNCTIEPROFIEL Hoofd HRM bij Kind en Onderwijs Rotterdam PublicSpirit drs. Marylin Demers senior consultant Amersfoort, augustus 2015 Organisatie & context Kind en Onderwijs Rotterdam is een Protestants-Christelijke

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Youké Profiel Zorgexpertise

Lid Raad van Toezicht Youké Profiel Zorgexpertise Lid Raad van Toezicht Youké Profiel Zorgexpertise Youké: jij bent oké, de jeugd is oké Youké organiseert met ketenpartners een dekkend aanbod op het gebied van jeugd & opvoedhulp voor kinderen en jongeren

Nadere informatie

Directeur HR met overwicht

Directeur HR met overwicht Directeur HR met overwicht strategisch - koersvast - sparringpartner expert peoplemanager Korte schets context vacatureprofiel Dichterbij Dichterbij biedt zorg- en dienstverlening in het stroomgebied van

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg

PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg TIRIONS CONSULTANCY BV VERSIE 1 SEPTEMBER 2015 BESTEMD VOOR DE ORGANISATIE ANJA TIRIONS MHA Inleiding Savant Zorg is een grote, regionale, gecertificeerde organisatie

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Manager HRM Koersvaste manager, kritisch expert en verbindend adviseur

Manager HRM Koersvaste manager, kritisch expert en verbindend adviseur Manager HRM Koersvaste manager, kritisch expert en verbindend adviseur Organisatie en context Vivantes Zorggroep (hierna Vivantes) biedt een totaalpakket van wonen met zorg, verpleging, thuiszorg en welzijn

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER december 2014 DE ORGANISATIE Woonstichting is een toegelaten instelling met als statutair werkgebied de gemeente Lelystad. heeft 8.700 woningen (ongeveer 30% van de

Nadere informatie

Profielschets. Raad van Toezicht Junis Kinderopvang

Profielschets. Raad van Toezicht Junis Kinderopvang Profielschets Raad van Toezicht Junis Kinderopvang ERLY the consulting company Opdrachtgever: Junis Kinderopvang Datum: februari 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Junis Kinderopvang is een ambitieuze

Nadere informatie

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij Strategisch bedrijfsplan 2013-2016 Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij 1 2013-2016 Maatschappelijk werk beweegt zich van oudsher tussen de vragen van de lokale maatschappij

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht De Rading Jeugd & Opvoedhulp

Profiel Raad van Toezicht De Rading Jeugd & Opvoedhulp Profiel Raad van Toezicht De Rading Jeugd & Opvoedhulp Complementair aan de huidige Raad van Toezicht zoeken wij twee leden met specifieke aandachtsgebieden: Financiën & Bedrijfsvoering (affiniteit HRM

Nadere informatie

Profiel. Manager ICT. 4 augustus Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht

Profiel. Manager ICT. 4 augustus Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Profiel Manager ICT 4 augustus 2016 Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 0629004723 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Profiel. Directeur. 23 november Opdrachtgever Stichting Hulst voor Elkaar

Profiel. Directeur. 23 november Opdrachtgever Stichting Hulst voor Elkaar Profiel Directeur 23 november 2017 Opdrachtgever Stichting Hulst voor Elkaar Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Profiel. Manager Expertisecentrum. 7 juli 2015. Opdrachtgever Tragel Zorg

Profiel. Manager Expertisecentrum. 7 juli 2015. Opdrachtgever Tragel Zorg Profiel Manager Expertisecentrum 7 juli 2015 Opdrachtgever Tragel Zorg Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-29004723 Voor sollicitatie

Nadere informatie

> Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Tel

> Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Tel en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Tel. 030 2040851 www.gitp.nl > Profiel Kenmerk >JS/Pameijer/15.053 Onderwerp > Profiel lid Raad van Bestuur portefeuille Financiën en Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Ons visiedocument? www.wilgaerden.nl Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgvraag die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Raad van Toezicht Dimence Groep Dimence Groep

Raad van Toezicht Dimence Groep Dimence Groep Raad van Toezicht Dimence Groep Lid met affiniteit en kennis van cliëntperspectief (G)GZ Lid met kennis bedrijfsvoering / bedrijfsprocessen / ondernemerschap De Dimence Groep opereert in de driehoek geestelijke

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Algemeen coördinator. bij. Toon Hermans Huis Amersfoort. PublicSpirit drs. Annette Ettes senior consultant

PROFIELSCHETS. Algemeen coördinator. bij. Toon Hermans Huis Amersfoort. PublicSpirit drs. Annette Ettes senior consultant PROFIELSCHETS Algemeen coördinator bij Toon Hermans Huis Amersfoort PublicSpirit drs. Annette Ettes senior consultant Amersfoort, juni 2015 Organisatie en context In het Toon Hermans Huis Amersfoort komen

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Inspirerende, verbindende manager en sparringpartner op strategisch niveau met gevoel voor ondernemerschap Korte profielschets ONS welzijn is dé aanbieder van welzijn en zorg in

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

>Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon:

>Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon: Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030-6355213 www.gitp.nl >Profiel >JS/RS Onderwerp > Functie- en Competentieprofiel Directeur - bestuurder

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Ellen Bruin, september 2015 Over de Dienst Gezondheid en Jeugd De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering

Nadere informatie

Voorzitter gefuseerde Raad van Toezicht Triade-Vitree

Voorzitter gefuseerde Raad van Toezicht Triade-Vitree Voorzitter gefuseerde Raad van Toezicht Triade-Vitree ervaring als bestuurder (zorg / onderwijs) met netwerk in Flevoland Triade en Vitree hebben na een zorgvuldig, gezamenlijk gevoerd proces, besloten

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Functieprofiel. Directeur Maasveld. K o r a a l G r o e p. M a a s t r i c h t. Final

Functieprofiel. Directeur Maasveld. K o r a a l G r o e p. M a a s t r i c h t. Final K o r a a l G r o e p M a a s t r i c h t Final 1 Koraal Groep / Maasveld Koraal Groep is een intersectorale organisatie werkzaam op het gebied van gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs, arbeidstoeleiding

Nadere informatie

Voorzitter en twee Leden Bestuur. Diabetesvereniging Nederland

Voorzitter en twee Leden Bestuur. Diabetesvereniging Nederland Voorzitter en twee Leden Bestuur Diabetesvereniging Nederland Aanleiding Ambities van Diabetesvereniging Nederland (DVN) in combinatie met een steeds sneller veranderende omgeving eisen een heldere focus,

Nadere informatie

Profiel. Directeuren Zorg Jeugdformaat 24 oktober Opdrachtgever Jeugdformaat

Profiel. Directeuren Zorg Jeugdformaat 24 oktober Opdrachtgever Jeugdformaat Profiel Directeuren Zorg Jeugdformaat 24 oktober 2016 Opdrachtgever Jeugdformaat Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga, directeur IM en W&S Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Profiel. Bestuurder. 2 november Opdrachtgever Jeugdbescherming Gelderland

Profiel. Bestuurder. 2 november Opdrachtgever Jeugdbescherming Gelderland Profiel Bestuurder 2 november 2017 Opdrachtgever Jeugdbescherming Gelderland Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29 00 47 81 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Manager Kenniscentrum Middin

Manager Kenniscentrum Middin Manager Kenniscentrum Middin verandermanager die met een divers team van adviseurs klantgerichtheid in het DNA van het Kenniscentrum Middin professioneel verankert Middin Middin is een zorgorganisatie

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Bestuur

Voorzitter Raad van Bestuur voor een beperkte periode van ca. anderhalf jaar zoekt Dichterbij een Voorzitter Raad van Bestuur ervaren zorgbestuurder met zichtbaar en inspirerend leiderschap, aantoonbare veranderervaring en een doortastende,

Nadere informatie

Profiel. Teamleider Zorg en Wonen. 23 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour

Profiel. Teamleider Zorg en Wonen. 23 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour Profiel Teamleider Zorg en Wonen 23 april 2015 Opdrachtgever InteraktContour Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-2900 47 45 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Profielschets. Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard

Profielschets. Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard Profielschets Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woonwaard Datum: maart 2015 Inleiding Woonwaard is een klantgerichte en vernieuwende woningcorporatie,

Nadere informatie

Manager Ondersteuning. Openbare ScholenGroep Schoonoord

Manager Ondersteuning. Openbare ScholenGroep Schoonoord profiel 2 april 2015 Opdrachtgever Openbare Scholengroep Schoonoord Voor meer informatie over de functie Vester Reijnders, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Zoekprofiel DIRECTEUR ZORG (extramuraal)

Zoekprofiel DIRECTEUR ZORG (extramuraal) Zoekprofiel DIRECTEUR ZORG (extramuraal) Esther van Zwol Soesterberg, februari 2017 1 Voor Magentazorg verricht de Veghte de werving & selectie van een directeur zorg (extramuraal). Magentazorg biedt zorg

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

DIRECTEUR GGZ NEDERLAND

DIRECTEUR GGZ NEDERLAND DIRECTEUR GGZ NEDERLAND 1 De organisatie. De ggz-sector in Nederland is goed voor een omzet van ruim vijf miljard euro en biedt werk aan ca. 70.000 mensen. GGZ Nederland is de brancheorganisatie die de

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Manager HRM Stichting Havensteder, Rotterdam. PublicSpirit. De heer dr. José M.A. Coenen Senior consultant

PROFIELSCHETS. Manager HRM Stichting Havensteder, Rotterdam. PublicSpirit. De heer dr. José M.A. Coenen Senior consultant PROFIELSCHETS Manager HRM Stichting Havensteder, Rotterdam PublicSpirit De heer dr. José M.A. Coenen Senior consultant Amersfoort, 18 januari 2016 Organisatie en context Havensteder is een woningcorporatie

Nadere informatie

Profiel. Manager team Midden-Brabant-Noord. 22 juli 2015. Opdrachtgever GGD Hart voor Brabant

Profiel. Manager team Midden-Brabant-Noord. 22 juli 2015. Opdrachtgever GGD Hart voor Brabant Profiel Manager team Midden-Brabant-Noord 22 juli 2015 Opdrachtgever GGD Hart voor Brabant Voor meer informatie over de functie Zie informatie selectieprocedure Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl Niets

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Profielschets. Raad van Toezicht

Profielschets. Raad van Toezicht Profielschets Raad van Toezicht Baarn, 29 september 2016 1 Inhoudsopgave Vivent... 3 Samenstelling Raad van Toezicht... 3 Profiel leden Raad van Toezicht... 3 Huidige vacatures... 5 De procedure... 5 Informatie...

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie