De checklist bestaat uit deelvragen bij de hoofdstappen. Deze deelvragen gaan met name over de zogenaamde PIOFACH aspecten: Personeel, Informatie,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De checklist bestaat uit deelvragen bij de hoofdstappen. Deze deelvragen gaan met name over de zogenaamde PIOFACH aspecten: Personeel, Informatie,"

Transcriptie

1 Geachte heer/mevrouw, Houvast voor implementatie Welkom bij deze (online) checklist voor administratieve processen Wmo. De checklist is gemaakt voor projectleiders die in gemeenten bezig zijn met de implementatie van de Wmo samen met de gecontracteerde aanbieders. Door het invullen van de checklist krijgt u een overzicht van waar u wel of niet nog zaken te regelen hebt in het administratieve proces tussen gemeente en aanbieder in de aanloop naar 1 januari Waar relevant wordt u doorverwezen naar andere bestaande producten waar meer informatie is te vinden. Met deze checklist en achterliggende informatie kunt u het gesprek aangaan met uw collega s bij bedrijfsvoering en aanbieders van zorg. Zo kan de expertise van de verschillende onderdelen van de administratieve processen zowel binnen als buiten de gemeente geïntegreerd worden tot één werkend proces. Kapstok met keuzemogelijkheden en weblinks De (online) checklist is ingedeeld naar de vier hoofdstappen van de administratieve processen voor de levering van zorg en ondersteuning in het kader van de Wmo 2015: 1) Toewijzing en beschikking, 2) Plaatsing en registratie, 3) Declaratie en betaling 4) Verantwoording. Daarnaast is een korte keuzemodule over inkoop beschikbaar, die bedoeld is voor gemeenten die hun inkoopafspraken nog niet hebben gemaakt of nog een keer willen nalopen. Tot slot is er nog een afrondende module met algemene aandachtspunten. Bijgaande figuur geeft deze indeling van het hoofdproces weer. Figuur 1 Basis procesmodel voor deze checklist De checklist bestaat uit deelvragen bij de hoofdstappen. Deze deelvragen gaan met name over de zogenaamde PIOFACH aspecten: Personeel, Informatie, Organisatie, Financien, Automatisering, Communicatie en Huisvesting. Voor een en goede implementatie is deze mate van gedetailleerdheid nodig. Per processtap zijn circa 10 belangrijke of kapstokvragen in de kleur van de processtap weergegeven. Deze top 10 kunt u gebruiken bij weinig tijd of voor een eerste check. U kunt vanzelfsprekend zelf kiezen welke onderdelen van de checklist u invult. Waar mogelijk wordt via weblinks doorverwezen naar aansluitende producten (checklist, handreikingen, protocollen, standaarden). De informatie uit deze checklist is bedoeld voor uw eigen gebruik. Van de online beantwoorde vragen kunt u een pdf rapport ontvangen via . Doorontwikkeling checklist De checklist helpt beoordelen of de administratieve processen voor de Wmo voldoende op orde zijn. Daarnaast wordt deze checklist waar nodig verbeterd, waarbij ervaringen van gebruikers worden verwerkt en de verbinding wordt gelegd met aanvullende deelproducten waar nog aan wordt gewerkt. Deze checklist is gemaakt in opdracht van het ministerie van VWS en opgesteld door Think Public Advies. De checklist maakt dankbaar gebruik van bijdragen van vele collega s binnen (koploper)gemeenten, zorgaanbieders, VNG en het ministerie van VWS. Het TransitieBureau Wmo beheert deze checklist:

2 1. Zorginkoop Zorginkoop. 1. Is de inkoop bij alle bestaande en nieuwe aanbieders via contractuele afspraken geregeld? Contracten sluiten: Informatiekaart inkoopmodellen: Stappenplan inkoop Wmo ingwmo.nl/sites/default/files/informatiekaart%20stappenplan%20inkoop%20wmo.pdf 2. Zijn contractuele of werkafspraken gemaakt m.b.t.: a. gegevensuitwisseling/informatievoorziening (gebruik iwmo-standaarden) Infolink: https://www.istandaarden.nl/istandaarden/wmo.html https://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/wmo-2015/nieuws/werkafspraken-berichtenuitwisseling berichtenuitwisseling-iwmo-overzicht b. bekostiging en eventueel bevoorschotting c. toewijzing (noodzakelijk voordat ondersteuning geleverd en gedeclareerd kan worden) d. overgangsrecht (aantal cliënten vastgelegd en evt. overname van cliënten niet-gecontracteerde aanbieders?) e. nieuwe cliënten (dezelfde producten als overgangscliënten of meer transformatie gericht?) f. plaatsing g. declaratie/facturering h. crisissituaties zonder voorafgaand onderzoek i. verantwoording? Infolink: 3. Is er een verantwoordelijke aangesteld voor het inkoop- en contractmanagement? 4. Is er relatiebeheer naar externe uitvoerende partijen (CAK, SVB)? 5. Is ook voor aanbieders duidelijk wie hun relatiebeheerder bij de gemeente is? 6. Is het benodigde budget voor inkoop van zorg beschikbaar per voor de aanbieder?

3 2. Toewijzing en Beschikking Toewijzing en beschikking. stellen van de verschillende informatiebronnen (bv. Zorgverzekeraar, rzekeraar, CIZ, mantelzorger enz.)? Personeel 1. Zijn de functies en personen die de toewijzing doen en de beschikking opstellen bekend (is dit bij gemeente, aanbieder of regionaal)? 2. Zijn er goede werkinstructies voor toewijzing en beschikking? 3. Hebben de personen die deze processtap uitvoeren de juiste kennis en vaardigheden? 4. Is berekend (op basis van GO-bestand) hoeveel capaciteit nodig is voor deze taken? 5. Zijn er afspraken gemaakt voor de opvang van ondercapaciteit, via bijv. samenwerkingsverbanden? _ 6. Is er rekening gehouden met bezwaar- en beroepsprocedures in de capaciteit? Informatie 7. Heeft eft u overeenstemming met aanbieders over eenduidige product- en categorie definities? 8. Is alle informatie voor het toewijzen en beschikken aanwezig en zijn er afspraken over beschikbaar 9. Is vastgelegd op basis van welke informatie en criteria (zie verordening) toewijzing plaatsvindt? 10. Is er een format voor vastlegging van het onderzoek conform Wmo 2015, voordat er een beschikking kan worden afgegeven? 11. Heeft u een format voor de vastlegging van toestemmingsverklaringen van cliënten voor het opvragen en verwerken van benodigde (bijzondere) persoonsgegevens? 12. Is er een PIA (Privacy Impact Assessment) uitgevoerd op de systemen en bestanden en gegevensstromen i.v.m. de privacy? Privacyscan: https://www.visd.nl/secties/gegevensuitwisseling-en-privacy/producten/toelichting-privacy-scan- gemeenten 13. Is het cliëntenbestand voor de overgangscliënten ingericht bij de gemeenten en aanbieder o.a. via GO en bestaande registratiesystemen? 14. Over welke informatie(bronnen) bestaan er zorgen? Open invul veld: Organisatie 15. Is het werkproces voor toewijzen en beschikken goed ingericht (incl. eventuele mandatering) atering)? 16. Is duidelijk welke consequenties het nieuwe toewijzing- en beschikkingsproces heeft voor bestaande en nieuwe gevallen?

4 Toewijzing en beschikking. 17. Zijn er afspraken met aanbieders over toewijzen en interpretatie van gegevens? 18. Is duidelijk binnen hoeveel tijd een toewijzing moet zijn opgepakt? 19. Is duidelijk hoe een toewijzing wordt gevolgd en gewijzigd? 20. Is duidelijk wie mag toewijzen (mandaat/delegatie)? 21. Zijn betrokkenen ingelicht dan wel voorbereid op de consequenties van mandatering en delegatie? _ Infolink: zie ledenbrief Wmo VNG p. 61 punt Is in alle gevallen duidelijk hoe toewijzingen en beschikkingen worden geregistreerd? 23. Zijn telefoonnummers, loket en digitale bereikbaarheid voor burgers goed ingericht en bemand? 24. Is bekend hoe om te gaan met de eigen bijdrage bij beschikkingen? Infolink: 25. Is duidelijk hoe ondersteuning in crisissituaties wordt ingezet? 26. Weten huisartsen en wijkverpleegkundigen naar wie ze kunnen doorverwijzen? 27. Is het relatiebeheer naar alle externe partijen goed geregeld? 28. Is voor het proces van toewijzen en beschikken duidelijk hoe de RACI is verdeeld? (RACI: Responsible=uitvoerend verantwoordelijk, Accountable=eindverantwoordelijk, Consulted=geraadpleegd, Informed=geïnformeerd) Financieel 29. Zijn er met alle gecontracteerde aanbieders duidelijke afspraken over bevoorschotting of aanvangsbetaling bij start levering zorg? 30. Is er een proces ingericht voor het salderen van bevoorschotting of aanvangsbetaling? 31. Is een nood-, overbruggings- of alternatief scenario voor financiering uitgewerkt? Infolink: 32. Is het benodigde budget gereserveerd en beschikbaar per ? 33. Zijn budgetverantwoordelijkheden duidelijk? 34. Is een goed risicomanagement proces gedefinieerd en is dit onderdeel van de control functie? 35. Is toegang tot budgetverantwoordelijkheid geregeld en gecommuniceerd? Automatisering 36. Is het gehele proces van toewijzing en beschikking digitaal en handmatig getest op functioneren? _ 37. Zijn handmatige (terugval) procedures gereed en getest waar nodig? infolink: Het zorginstituut biedt een aantal oplossingen: https://www.istandaarden.nl/istandaarden/modules/module-uitstroom-awbz.html 38. Is op het proces van beschikken en toewijzen geheel gedigitaliseerd? Infolink: 39. Is de gemeente aangesloten op het gemeentelijk gegevensknooppunt? infolink: https://www.knooppuntdiensten.nl/ 40. Zijn koppelingen met VECOZO door de aanbieder voorzien en zijn de benodigde processen en systemen gereed? Infolink: https://www.vecozo.nl/ 41. Zijn processen voor iwmo-berichtenverkeer ingericht? Infolink: Handreiking iwmo standaarden https://www.istandaarden.nl/istandaarden/wmo/werken-met-iwmo-1.0/specificaties.html Tips van gemeenten https://www.visd.nl/visd/nieuws/tips-voor-de-toepassing-van-de-iwmo-standaarden Checklist voor iwmostandaarden: https://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/wmo-2015/nieuws/werkafsprakenberichtenuitwisseling-iwmo-overzicht

5 Toewijzing en beschikking. 42. Zijn processen voor iwmo-berichtenverkeer getest? 43. Is er een pilot met een groep (test)gebruikers gepland voordat het systeem in productie gaat? 44. Zijn er onderdelen die een terugvalproces nodig hebben i.v.m. betrouwbaarheid, compleetheid of beschikbaarheid? 45. Welke onderdelen zijn dit? Open invul veld: 46. Welke onderdelen zijn per nog niet geautomatiseerd? Open invul veld: Communicatie 47. Is duidelijk met wie bij aanbieders te communiceren over het proces van toewijzen en beschikken? _ 48. Is duidelijk met wie intern te communiceren over dit proces? 49. Is duidelijk met welke persoon gecommuniceerd wordt bij aanbieders over toewijzing/besluit levering ondersteuning? 50. Wordt er voor overgangscliënten een toewijzingsbericht opgesteld van gemeente naar aanbieder? 51. Zijn er afspraken met aanbieders over ondersteuning aan en communicatie naar overgangscliënten? 52. Worden cliënten geïnformeerd hoe ze een besluit van de gemeente of CIZ (tot half februari 2015) kunnen benutten? 53. Worden cliënten en aanbieders geïnformeerd over de eigen bijdrage en/of trekkingsrecht? Overig en kennisdeling 54. Ziet u knelpunten in het proces van toewijzing en beschikking die niet in deze checklist staan? 55. Welke knelpunten zijn dit? Open invul veld: 56. Zijn er in uw gemeente oplossingen gebruikt waar anderen mogelijk van kunnen profiteren? 57. Welke oplossingen? Open invul veld:

6 3. Plaatsing en registratie Plaatsing en registratie. Personeel 1. Zijn de functies en personen die de plaatsing gaan uitvoeren bekend? 2. Zijn de functies en personen die de registratie gaan uitvoeren bekend? 3. Zijn er goede werkinstructies en een werkend systeem voor de registratie? 4. Hebben de personen die deze processtap uitvoeren de juiste kennis en vaardigheden? 5. Is de beschikbare capaciteit bij deze mensen voor deze taken gebaseerd op cijfermatige onderbouwing op basis van beleidsinformatie en gegevensoverdracht? 6. Zijn er afspraken voor opvang van ondercapaciteit via samenwerkingsverbanden of anders? Informatie 7. Zijn er afspraken over de op te vragen kerninformatie voor plaatsing en registratie aanwezig (bevestiging bij aanbieders dat informatie daadwerkelijk opgeleverd kan worden)? 8. Is privacy van de cliënt geborgd in het registratieproces (conform Wbp en Wmo 2015)? 9. Zijn duidelijke ijke afspraken gemaakt over wanneer welke berichten/informatie opgeleverd worden, nodig voor registratie bij verschillende partijen? 10. Is het cliëntenbestand ingericht o.a. via GO en bestaande registratie? 11. Gebruiken alle betrokken partijen de standaarden voor productcodes, gegevensvelden etc.? Infolink https://www.istandaarden.nl/istandaarden/wmo/werken-met-iwmo-1.0/tabellen.html 12. Over welke informatie(bronnen) bestaan er zorgen? Open invul veld: Organisatie 13. Is het proces voor plaatsing en registratie goed ingericht? 14. Is duidelijk hoe cliënten ingevoerd worden in de registratie bij gemeenten en aanbieders (rekening houdend met afhandelingsbericht dat via zorgkantoren wordt afgegeven op )? Infolink: overgangscli%c3%abnten 15. Is duidelijk hoe nieuwe cliënten worden geplaatst en hoe dit wordt geregistreerd? 16. Is voor de plaatsing en registratie duidelijk hoe de RACI is verdeeld? (RACI: Responsible=uitvoerend verantwoordelijk, Accountable=eindverantwoordelijk, Consulted=geraadpleegd, Informed=geïnformeerd)

7 Plaatsing en registratie. Automatisering 17. Is het proces van plaatsing en registratie digitaal en handmatig getest op functioneren? 18. Zijn handmatige (terugval)procedures in gereedheid en getest waar nodig? 19. Is op het registratieproces geautomatiseerd? 20. Zijn processen voor berichtenverkeer goed ingericht? Infolink: Handreiking iwmo standaarden https://www.istandaarden.nl/istandaarden/wmo/werken-met-iwmo-1.0/specificaties.html Infolink: Tips van gemeenten https://www.visd.nl/visd/nieuws/tips-voor-de-toepassing-van-de-iwmo-standaarden 21. Zijn processen voor berichtenverkeer getest? 22. Is er een pilot met een groep (test)gebruikers gepland voordat het systeem in productie gaat? 23. Welke onderdelen van het plaatsings- en registratieproces zijn per nog niet geautomatiseerd? Open invul veld: Communicatie 24. Worden plaatsing en registratie eenduidig en gelijkvormig gecommuniceerd met alle aanbieders? 25. Is duidelijk met welke contactpersoon bij aanbieders gecommuniceerd wordt over plaatsingen? 26. Is duidelijk met wie intern gecommuniceerd gaat worden over dit proces? Overig en kennisdeling 27. Ziet u knelpunten in het proces van plaatsing en registratie die niet in deze checklist staan? 28. Welke knelpunten zijn dit? Open invul veld: 29. Zijn er in uw gemeente oplossingen gebruikt waar anderen mogelijk van kunnen profiteren? 30. Welke oplossingen? Open invul veld:

8 4. Declaratie en betaling Declaratie en betaling. Personeel 1. Zijn de functies en personen die de declaraties en betalingen gaan uitvoeren bekend? 2. Zijn er goede werkinstructies voor declaraties en betaling? 3. Hebben de personen die deze processtap uitvoeren de juiste kennis (bijv over iwmo standaarden en werkafspraken) en vaardigheden? 4. Is er voldoende capaciteit bij deze mensen voor deze taken? 5. Zijn er afspraken voor opvang van ondercapaciteit via samenwerkingsverbanden of anders? Informatie 6. Is alle informatie voor declaratie en betaling aanwezig? 7. Heeft u overeenstemming met aanbieder(s) over eenduidige product- en categorie definities? infolink: https://www.istandaarden.nl/dam/istandaarden/documenten-wmo/productcodetabel-wmo---versie-1.0/productcodetabel%20wmo%20 1.0/Productcodetabel%20Wmo%20- %20versie%201.0.pdf 8. Is met alle betrokkenen eenduidig afgesproken met welke frequentie wordt gefactureerd? 9. Is bekend waar prestaties worden vastgelegd? 10. Gebruiken alle betrokken partijen de standaarden voor productcodes, gegevensvelden etc.? Infolink: https://www.istandaarden.nl/istandaarden/wmo/werken-met-iwmo-1.0/tabellen.html 11. Over welke informatie(bronnen) bestaan er zorgen? Open invul veld: Organisatie 12. Is geregeld dat ontvangen declaraties en facturen in 2015 correct en tijdig worden betaald? 13. Is duidelijk hoe dit proces loopt voor bestaande en nieuwe gevallen? 14. Is er een terugvalscenario als declaratieprocessen onverhoopt niet werken? Infolink: Infolink: Het zorginstituut biedt een aantal oplossingen: https://www.istandaarden.nl/istandaarden/modules.html 15. Is er een noodproces voor declaraties en facturen die niet verwerkt kunnen worden in dit proces? 16. Is in alle gevallen duidelijk hoe wordt gedeclareerd en hoe wordt betaald? 17. Is duidelijk hoe declaraties worden verwerkt? 18. Zijn er duidelijke eisen aan declaraties? 19. Zijn deze duidelijke eisen geaccepteerd door alle aanbieders?

9 Declaratie en betaling. 20. Krijgt de aanbieder zijn zorg tijdig betaald? Infolink: 21. Is de toekenning PGB georganiseerd? 22. Is huidige PGB voor overgang naar 2015 i.v.m. Wmo getoetst en voor akkoord gestuurd naar SVB? 23. Bij Trekkingsrechts PGB: is duidelijk hoe gegevensstromen en processen met SVB lopen? 24. Is voor dit proces duidelijk hoe de RACI is verdeeld? (RACI: Responsible=uitvoerend verantwoordelijk, Accountable=eindverantwoordelijk, Consulted=geraadpleegd, Informed=geïnformeerd) Financieel en eigen bijdrage 25. Hoe gaat de check van prestaties met de beschikking (matching) en leidt matching tot betaling? 26. Is de procedure bekend voor het compenseren van burgers in de eigen bijdrage? 27. Zijn de beleids- en of rekenregels voor bepaling van de hoogte van de eigen bijdrage vastgesteld? 28. Zijn deze beleids- en/of rekenregels, etc. doorgegeven aan het CAK? 29. Ondersteunt het systeem de beleidsregels en sturing op inning van de eigen bijdrage via het CAK? 30. Ondersteunt het systeem de standaard voor gegevensuitwisseling met het CAK? 31. Is het proces ingericht op registreren en doorgeven van de informatie aan het CAK? 32. Zijn er afspraken met aanbieders over wie wat doorgeeft aan het CAK, welke productcodes etc.? Infolink: Automatisering 33. Is het proces van declaratie en betaling digitaal en handmatig getest op functioneren? 34. Zijn handmatige (terugval) procedures in gereedheid en getest waar nodig? 35. Zijn iwmo standaarden voor gegevensuitwisseling met aanbieders gerealiseerd? Infolink: https://www.istandaarden.nl/istandaarden.htm 36. Is dit proces op geautomatiseerd? 37. Is uw software gereed voor digitaal berichten verkeer? infolink: https://www.softwarecatalogus.nl/ 38. Zijn handmatige procedures in gereedheid en getest waar geen automatisering is? infolink: basis op orde sessie (binnenkort beschikbaar). 39. Zijn processen voor berichtenverkeer goed ingericht? Infolink: Handreiking iwmo-standaarden https://www.istandaarden.nl/istandaarden/wmo/werken-met-iwmo-1.0/specificaties.html Infolink: Tips van gemeenten https://www.visd.nl/visd/nieuws/tips-voor-de-toepassing-van-de-iwmo-standaarden 40. Zijn processen voor berichtenverkeer getest? 41. Is er een pilot met een groep (test)gebruikers gepland voordat het systeem in productie gaat? 42. Welke onderdelen zijn per nog niet geautomatiseerd? Open invul veld: Communicatie 43. Is voor back office gemeenten en aanbieders duidelijk wat de eisen zijn aan declaraties? 44. Is duidelijk met wie bij aanbieders gecommuniceerd wordt over declaraties en betalingen? 45. Is duidelijk met wie intern gecommuniceerd gaat worden over dit proces?

10 Declaratie en betaling. 46. Is duidelijk waar cliënten terecht kunnen bij problemen en vragen zowel bij aanbieders als gemeenten? Overig en kennisdeling 47. Ziet u nog knelpunten in het proces declaratie en betalen die niet in deze checklist staan? 48. Welke knelpunten? Open invul veld: 49. Zijn er in uw gemeente oplossingen gebruikt waar anderen mogelijk van kunnen profiteren? 50. Welke oplossingen? Open invul veld:

11 5. Verantwoording Verantwoording Verantwoording. Personeel 1. Zijn de functies en personen die de declaraties en betalingen gaan uitvoeren bekend? Informatie 2. Weet u voor het niveau van de regio en het niveau van de gemeente, welke verantwoordingsinformatie minimaal nodig is? 3. Is alle informatie voor invoer via beschikbaar? 4. Is bekend wie de benodigde gegevens evens voor verantwoording tijdig registreert? 5. Zijn de definities, formaten en aanbiedingswijze rondom verantwoording eenduidig afgesproken? 6. Heeft u de afspraak om verantwoordingsinformatie te beperken tot de gegevensset zoals vastgesteld teld in algemene leden vergadering van juni 2014? Infolink: https://www.visd.nl/sites/visd/files/definitieve-gegevensset-gemeentelijke-monitor-sociaal-domein-juni-2014.pdf 7. Zijn aanbieders geïnformeerd over de gegevensset en is benodigde informatie beschikbaar uit registratie van aanbieders? Infolink: https://www.visd.nl/visd/beleidsinformatie-sociaal-domein-2015 Organisatie 8. Hebt u het verantwoordingsproces op orde? 9. Zitten de benodigde informatiestromen voor verantwoording in werkprocessen en en systemen? 10. Is bekend hoe de aanbieder geleverde prestaties communiceert? 11. Is ingericht dat prestaties van zorgaanbieders worden gecontroleerd? 12. Is de frequentie bepaald waarmee aangeleverde prestaties worden gecontroleerd? 13. Is duidelijk hoe beleidsinformatie wordt verkregen? 14. Is duidelijk hoe t.b.v. de verantwoording wordt gerapporteerd? 15. Is gekozen welke kwaliteitscriteria en normen worden gebruikt? 16. Is alles gereed voor het gebruik van de CBS standaard voor verantwoording? 17. Zijn afspraken gemaakt en processen ingericht voor realisatie van kwaliteitsinformatie? 18. Is er een klachten- en bezwaarschriften procedure ingericht en belegd? 19. Is het huidige Wmo gebruik op het gemeentelijk en landelijk niveau in kaart? 20. Is duidelijk welke indicatoren Wmo worden getoond in de Planning & Control cyclus?

12 Verantwoording. 21. Zijn er afspraken om de klant tevredenheids monitor 2014 te verkrijgen? Financieel 22. Is de begroting volgens de aangepaste IV3 (informatie voor derden) indeling ingericht? 23. Is duidelijk welke verantwoordingsinformatie in de Planning & Control cyclus wordt opgenomen? _ 24. Is de accountant betrokken bij het toetsen van de deugdelijkheid van de verantwoordingsinformatie? Communicatie 25. Zijn er afspraken tussen gemeente en aanbieders over het structureel communiceren over hoe de beste zorg tegen de beste prijs realiseren? Overig en kennisdeling 26. Ziet u knelpunten in het proces verantwoording die niet in deze checklist staan? 27. Welke knelpunten? Open invul veld: 28. Zijn er in uw gemeente oplossingen gebruikt waar anderen mogelijk van kunnen profiteren? 29. Welke oplossingen? Open invul veld:

13 6. Overall Items Overall items. Overall info- en automatisering 1. Is er proefgedraaid met de gehele keten met dummy bestanden? 2. Zijn er uitgebreide testscripts gemaakt en uitgevoerd voor het hele traject? 3. Is er een pilot gepland voor het (waar mogelijk) stapsgewijs live gaan met het hele proces? 4. Is er een planning gemaakt (met software leveranciers, aanbieders en binnen de gemeente) voor implementatie van zaken die nu nog niet digitaal kunnen en in 2015 wel? 5. Is duidelijk welke knelpunten urgent en minimaal noodzakelijk zijn voor ? 6. Is gewaarborgd dat de gegevensuitwisseling WMO binnen wettelijke kaders plaatsvindt (denk aan GBA check etc.)? 7. Worden alle stappen van de route planner CORV op tijd uitgevoerd? Infolink: https://www.visd.nl/corv/nieuws/online-routeplanner-om-aan-te-sluiten-op-corv 8. Is de lokale ICT inrichting en aansluiting op CORV ruim voor gereed ed en getest? Infolink: https://www.visd.nl/secties/corv/leveranciers-gereed-voor-koppeling-corv 9. Is de informatiebeveiliging van het volledige Wmo proces gecheckt en voldoet deze? Juridisch 10. Worden knelpunten n op juridisch gebied voorzien? 11. Is de privacy van cliënten gewaarborgd? Infolink: informatie over privacy m.b.t. iwmo berichten https://www.istandaarden.nl/istandaarden/wmo/werken-met-iwmo-1.0/specificaties.html infolink: 3D PIA s (binnenkort beschikbaar). 12. Is er een privacyscan gemeenten uitgevoerd zoals voorgestaan door het VISD? Infolink https://www.visd.nl/secties/gegevensuitwisseling-en-privacy/producten/toelichting-privacy-scan-gemeenten Andere mogelijke knelpunten 13. Is duidelijk hoe vanaf toezicht en handhaving vanuit de gemeente plaatsvindt? Dat wil zeggen: is er kwaliteitsbewaking en wordt oneigenlijk gebruik of zorgfraude tegen gegaan (e.e.a. in afstemming met en aanvullend op de werkzaamheden van de landelijke inspecties)? 14. Is een vertrouwenspersoon aangesteld voor de nieuwe taken Wmo? 15. Is gecontroleerd dat zorgaanbieders voldoen aan de wet normering topinkomen? 16. Ziet u nog knelpunten voor Wmo die niet in deze checklist staan?

14 Overall items. 17. Welke knelpunten? Open invul veld: Kennisdeling 18. Zijn er in uw gemeente nog andere oplossingen gebruikt waar anderen mogelijk van kunnen profiteren? 19. Welke oplossingen? Open invul veld:

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Financiën en de 3 decentralisaties

Financiën en de 3 decentralisaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor uw financiële aanpak Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor

Nadere informatie

Informatie-uitwisseling van de SUWIketen met andere partijen. Programmarapportage Informatieprocessen

Informatie-uitwisseling van de SUWIketen met andere partijen. Programmarapportage Informatieprocessen Informatie-uitwisseling van de SUWIketen met andere partijen Programmarapportage Informatieprocessen Colofon Programma Informatieprocessen Datum Augustus 2012 Nummer R12/01 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-253-0

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien Gemeente Groningen, mei 2013 1 Minstens twee goede redenen U kunt niet omvallen.

Nadere informatie

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v HANDREIKING goed opdrachtgeverschap informatieveiligheid inhoudsopgave Voorwoord 3 Achtergrond en doel van de handreiking 5 1 2 3 4 + samenvatting 9 basisvragen - strategiefase 13 basisvragen - voorbereidingen

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies Opmerking vooraf Deze leidraad dient als ondersteuning van het M&O-beleid bij subsidies. Het bevat een praktische handreiking door middel van voorbeelden, het benoemen van aandachtspunten en het duiden

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag 1digitale overheid: betere service, méér gemak Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen rbodige vragen Transparant en aanspreekbaar ciënt Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen overbodige

Nadere informatie

DE BURGER OP ZOEK ANALYSE VAN DE INFORMATIEBEHOEFTE VAN DE BURGER IN HET SOCIAAL DOMEIN

DE BURGER OP ZOEK ANALYSE VAN DE INFORMATIEBEHOEFTE VAN DE BURGER IN HET SOCIAAL DOMEIN DE BURGER OP ZOEK ANALYSE VAN DE INFORMATIEBEHOEFTE VAN DE BURGER IN HET SOCIAAL DOMEIN 1 Colofon Titel De burger op zoek: analyse van de informatiebehoefte van de burger in het sociaal domein Datum 13

Nadere informatie

Wet- en regelgeving in de zorg

Wet- en regelgeving in de zorg Wet- en regelgeving in de zorg 1 Een overzicht voor ICT en ehealth ISBN 978-90-820304-0-2 Inhoud Leeswijzer 4 Begrippen 5 Wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens 8 Wetten

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie