De checklist bestaat uit deelvragen bij de hoofdstappen. Deze deelvragen gaan met name over de zogenaamde PIOFACH aspecten: Personeel, Informatie,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De checklist bestaat uit deelvragen bij de hoofdstappen. Deze deelvragen gaan met name over de zogenaamde PIOFACH aspecten: Personeel, Informatie,"

Transcriptie

1 Geachte heer/mevrouw, Houvast voor implementatie Welkom bij deze (online) checklist voor administratieve processen Wmo. De checklist is gemaakt voor projectleiders die in gemeenten bezig zijn met de implementatie van de Wmo samen met de gecontracteerde aanbieders. Door het invullen van de checklist krijgt u een overzicht van waar u wel of niet nog zaken te regelen hebt in het administratieve proces tussen gemeente en aanbieder in de aanloop naar 1 januari Waar relevant wordt u doorverwezen naar andere bestaande producten waar meer informatie is te vinden. Met deze checklist en achterliggende informatie kunt u het gesprek aangaan met uw collega s bij bedrijfsvoering en aanbieders van zorg. Zo kan de expertise van de verschillende onderdelen van de administratieve processen zowel binnen als buiten de gemeente geïntegreerd worden tot één werkend proces. Kapstok met keuzemogelijkheden en weblinks De (online) checklist is ingedeeld naar de vier hoofdstappen van de administratieve processen voor de levering van zorg en ondersteuning in het kader van de Wmo 2015: 1) Toewijzing en beschikking, 2) Plaatsing en registratie, 3) Declaratie en betaling 4) Verantwoording. Daarnaast is een korte keuzemodule over inkoop beschikbaar, die bedoeld is voor gemeenten die hun inkoopafspraken nog niet hebben gemaakt of nog een keer willen nalopen. Tot slot is er nog een afrondende module met algemene aandachtspunten. Bijgaande figuur geeft deze indeling van het hoofdproces weer. Figuur 1 Basis procesmodel voor deze checklist De checklist bestaat uit deelvragen bij de hoofdstappen. Deze deelvragen gaan met name over de zogenaamde PIOFACH aspecten: Personeel, Informatie, Organisatie, Financien, Automatisering, Communicatie en Huisvesting. Voor een en goede implementatie is deze mate van gedetailleerdheid nodig. Per processtap zijn circa 10 belangrijke of kapstokvragen in de kleur van de processtap weergegeven. Deze top 10 kunt u gebruiken bij weinig tijd of voor een eerste check. U kunt vanzelfsprekend zelf kiezen welke onderdelen van de checklist u invult. Waar mogelijk wordt via weblinks doorverwezen naar aansluitende producten (checklist, handreikingen, protocollen, standaarden). De informatie uit deze checklist is bedoeld voor uw eigen gebruik. Van de online beantwoorde vragen kunt u een pdf rapport ontvangen via . Doorontwikkeling checklist De checklist helpt beoordelen of de administratieve processen voor de Wmo voldoende op orde zijn. Daarnaast wordt deze checklist waar nodig verbeterd, waarbij ervaringen van gebruikers worden verwerkt en de verbinding wordt gelegd met aanvullende deelproducten waar nog aan wordt gewerkt. Deze checklist is gemaakt in opdracht van het ministerie van VWS en opgesteld door Think Public Advies. De checklist maakt dankbaar gebruik van bijdragen van vele collega s binnen (koploper)gemeenten, zorgaanbieders, VNG en het ministerie van VWS. Het TransitieBureau Wmo beheert deze checklist:

2 1. Zorginkoop Zorginkoop. 1. Is de inkoop bij alle bestaande en nieuwe aanbieders via contractuele afspraken geregeld? Contracten sluiten: Informatiekaart inkoopmodellen: Stappenplan inkoop Wmo ingwmo.nl/sites/default/files/informatiekaart%20stappenplan%20inkoop%20wmo.pdf 2. Zijn contractuele of werkafspraken gemaakt m.b.t.: a. gegevensuitwisseling/informatievoorziening (gebruik iwmo-standaarden) Infolink: berichtenuitwisseling-iwmo-overzicht b. bekostiging en eventueel bevoorschotting c. toewijzing (noodzakelijk voordat ondersteuning geleverd en gedeclareerd kan worden) d. overgangsrecht (aantal cliënten vastgelegd en evt. overname van cliënten niet-gecontracteerde aanbieders?) e. nieuwe cliënten (dezelfde producten als overgangscliënten of meer transformatie gericht?) f. plaatsing g. declaratie/facturering h. crisissituaties zonder voorafgaand onderzoek i. verantwoording? Infolink: 3. Is er een verantwoordelijke aangesteld voor het inkoop- en contractmanagement? 4. Is er relatiebeheer naar externe uitvoerende partijen (CAK, SVB)? 5. Is ook voor aanbieders duidelijk wie hun relatiebeheerder bij de gemeente is? 6. Is het benodigde budget voor inkoop van zorg beschikbaar per voor de aanbieder?

3 2. Toewijzing en Beschikking Toewijzing en beschikking. stellen van de verschillende informatiebronnen (bv. Zorgverzekeraar, rzekeraar, CIZ, mantelzorger enz.)? Personeel 1. Zijn de functies en personen die de toewijzing doen en de beschikking opstellen bekend (is dit bij gemeente, aanbieder of regionaal)? 2. Zijn er goede werkinstructies voor toewijzing en beschikking? 3. Hebben de personen die deze processtap uitvoeren de juiste kennis en vaardigheden? 4. Is berekend (op basis van GO-bestand) hoeveel capaciteit nodig is voor deze taken? 5. Zijn er afspraken gemaakt voor de opvang van ondercapaciteit, via bijv. samenwerkingsverbanden? _ 6. Is er rekening gehouden met bezwaar- en beroepsprocedures in de capaciteit? Informatie 7. Heeft eft u overeenstemming met aanbieders over eenduidige product- en categorie definities? 8. Is alle informatie voor het toewijzen en beschikken aanwezig en zijn er afspraken over beschikbaar 9. Is vastgelegd op basis van welke informatie en criteria (zie verordening) toewijzing plaatsvindt? 10. Is er een format voor vastlegging van het onderzoek conform Wmo 2015, voordat er een beschikking kan worden afgegeven? 11. Heeft u een format voor de vastlegging van toestemmingsverklaringen van cliënten voor het opvragen en verwerken van benodigde (bijzondere) persoonsgegevens? 12. Is er een PIA (Privacy Impact Assessment) uitgevoerd op de systemen en bestanden en gegevensstromen i.v.m. de privacy? Privacyscan: gemeenten 13. Is het cliëntenbestand voor de overgangscliënten ingericht bij de gemeenten en aanbieder o.a. via GO en bestaande registratiesystemen? 14. Over welke informatie(bronnen) bestaan er zorgen? Open invul veld: Organisatie 15. Is het werkproces voor toewijzen en beschikken goed ingericht (incl. eventuele mandatering) atering)? 16. Is duidelijk welke consequenties het nieuwe toewijzing- en beschikkingsproces heeft voor bestaande en nieuwe gevallen?

4 Toewijzing en beschikking. 17. Zijn er afspraken met aanbieders over toewijzen en interpretatie van gegevens? 18. Is duidelijk binnen hoeveel tijd een toewijzing moet zijn opgepakt? 19. Is duidelijk hoe een toewijzing wordt gevolgd en gewijzigd? 20. Is duidelijk wie mag toewijzen (mandaat/delegatie)? 21. Zijn betrokkenen ingelicht dan wel voorbereid op de consequenties van mandatering en delegatie? _ Infolink: zie ledenbrief Wmo VNG p. 61 punt Is in alle gevallen duidelijk hoe toewijzingen en beschikkingen worden geregistreerd? 23. Zijn telefoonnummers, loket en digitale bereikbaarheid voor burgers goed ingericht en bemand? 24. Is bekend hoe om te gaan met de eigen bijdrage bij beschikkingen? Infolink: Is duidelijk hoe ondersteuning in crisissituaties wordt ingezet? 26. Weten huisartsen en wijkverpleegkundigen naar wie ze kunnen doorverwijzen? 27. Is het relatiebeheer naar alle externe partijen goed geregeld? 28. Is voor het proces van toewijzen en beschikken duidelijk hoe de RACI is verdeeld? (RACI: Responsible=uitvoerend verantwoordelijk, Accountable=eindverantwoordelijk, Consulted=geraadpleegd, Informed=geïnformeerd) Financieel 29. Zijn er met alle gecontracteerde aanbieders duidelijke afspraken over bevoorschotting of aanvangsbetaling bij start levering zorg? 30. Is er een proces ingericht voor het salderen van bevoorschotting of aanvangsbetaling? 31. Is een nood-, overbruggings- of alternatief scenario voor financiering uitgewerkt? Infolink: Is het benodigde budget gereserveerd en beschikbaar per ? 33. Zijn budgetverantwoordelijkheden duidelijk? 34. Is een goed risicomanagement proces gedefinieerd en is dit onderdeel van de control functie? 35. Is toegang tot budgetverantwoordelijkheid geregeld en gecommuniceerd? Automatisering 36. Is het gehele proces van toewijzing en beschikking digitaal en handmatig getest op functioneren? _ 37. Zijn handmatige (terugval) procedures gereed en getest waar nodig? infolink: Het zorginstituut biedt een aantal oplossingen: Is op het proces van beschikken en toewijzen geheel gedigitaliseerd? Infolink: Is de gemeente aangesloten op het gemeentelijk gegevensknooppunt? infolink: Zijn koppelingen met VECOZO door de aanbieder voorzien en zijn de benodigde processen en systemen gereed? Infolink: Zijn processen voor iwmo-berichtenverkeer ingericht? Infolink: Handreiking iwmo standaarden Tips van gemeenten Checklist voor iwmostandaarden:

5 Toewijzing en beschikking. 42. Zijn processen voor iwmo-berichtenverkeer getest? 43. Is er een pilot met een groep (test)gebruikers gepland voordat het systeem in productie gaat? 44. Zijn er onderdelen die een terugvalproces nodig hebben i.v.m. betrouwbaarheid, compleetheid of beschikbaarheid? 45. Welke onderdelen zijn dit? Open invul veld: 46. Welke onderdelen zijn per nog niet geautomatiseerd? Open invul veld: Communicatie 47. Is duidelijk met wie bij aanbieders te communiceren over het proces van toewijzen en beschikken? _ 48. Is duidelijk met wie intern te communiceren over dit proces? 49. Is duidelijk met welke persoon gecommuniceerd wordt bij aanbieders over toewijzing/besluit levering ondersteuning? 50. Wordt er voor overgangscliënten een toewijzingsbericht opgesteld van gemeente naar aanbieder? 51. Zijn er afspraken met aanbieders over ondersteuning aan en communicatie naar overgangscliënten? 52. Worden cliënten geïnformeerd hoe ze een besluit van de gemeente of CIZ (tot half februari 2015) kunnen benutten? 53. Worden cliënten en aanbieders geïnformeerd over de eigen bijdrage en/of trekkingsrecht? Overig en kennisdeling 54. Ziet u knelpunten in het proces van toewijzing en beschikking die niet in deze checklist staan? 55. Welke knelpunten zijn dit? Open invul veld: 56. Zijn er in uw gemeente oplossingen gebruikt waar anderen mogelijk van kunnen profiteren? 57. Welke oplossingen? Open invul veld:

6 3. Plaatsing en registratie Plaatsing en registratie. Personeel 1. Zijn de functies en personen die de plaatsing gaan uitvoeren bekend? 2. Zijn de functies en personen die de registratie gaan uitvoeren bekend? 3. Zijn er goede werkinstructies en een werkend systeem voor de registratie? 4. Hebben de personen die deze processtap uitvoeren de juiste kennis en vaardigheden? 5. Is de beschikbare capaciteit bij deze mensen voor deze taken gebaseerd op cijfermatige onderbouwing op basis van beleidsinformatie en gegevensoverdracht? 6. Zijn er afspraken voor opvang van ondercapaciteit via samenwerkingsverbanden of anders? Informatie 7. Zijn er afspraken over de op te vragen kerninformatie voor plaatsing en registratie aanwezig (bevestiging bij aanbieders dat informatie daadwerkelijk opgeleverd kan worden)? 8. Is privacy van de cliënt geborgd in het registratieproces (conform Wbp en Wmo 2015)? 9. Zijn duidelijke ijke afspraken gemaakt over wanneer welke berichten/informatie opgeleverd worden, nodig voor registratie bij verschillende partijen? 10. Is het cliëntenbestand ingericht o.a. via GO en bestaande registratie? 11. Gebruiken alle betrokken partijen de standaarden voor productcodes, gegevensvelden etc.? Infolink Over welke informatie(bronnen) bestaan er zorgen? Open invul veld: Organisatie 13. Is het proces voor plaatsing en registratie goed ingericht? 14. Is duidelijk hoe cliënten ingevoerd worden in de registratie bij gemeenten en aanbieders (rekening houdend met afhandelingsbericht dat via zorgkantoren wordt afgegeven op )? Infolink: overgangscli%c3%abnten 15. Is duidelijk hoe nieuwe cliënten worden geplaatst en hoe dit wordt geregistreerd? 16. Is voor de plaatsing en registratie duidelijk hoe de RACI is verdeeld? (RACI: Responsible=uitvoerend verantwoordelijk, Accountable=eindverantwoordelijk, Consulted=geraadpleegd, Informed=geïnformeerd)

7 Plaatsing en registratie. Automatisering 17. Is het proces van plaatsing en registratie digitaal en handmatig getest op functioneren? 18. Zijn handmatige (terugval)procedures in gereedheid en getest waar nodig? 19. Is op het registratieproces geautomatiseerd? 20. Zijn processen voor berichtenverkeer goed ingericht? Infolink: Handreiking iwmo standaarden Infolink: Tips van gemeenten Zijn processen voor berichtenverkeer getest? 22. Is er een pilot met een groep (test)gebruikers gepland voordat het systeem in productie gaat? 23. Welke onderdelen van het plaatsings- en registratieproces zijn per nog niet geautomatiseerd? Open invul veld: Communicatie 24. Worden plaatsing en registratie eenduidig en gelijkvormig gecommuniceerd met alle aanbieders? 25. Is duidelijk met welke contactpersoon bij aanbieders gecommuniceerd wordt over plaatsingen? 26. Is duidelijk met wie intern gecommuniceerd gaat worden over dit proces? Overig en kennisdeling 27. Ziet u knelpunten in het proces van plaatsing en registratie die niet in deze checklist staan? 28. Welke knelpunten zijn dit? Open invul veld: 29. Zijn er in uw gemeente oplossingen gebruikt waar anderen mogelijk van kunnen profiteren? 30. Welke oplossingen? Open invul veld:

8 4. Declaratie en betaling Declaratie en betaling. Personeel 1. Zijn de functies en personen die de declaraties en betalingen gaan uitvoeren bekend? 2. Zijn er goede werkinstructies voor declaraties en betaling? 3. Hebben de personen die deze processtap uitvoeren de juiste kennis (bijv over iwmo standaarden en werkafspraken) en vaardigheden? 4. Is er voldoende capaciteit bij deze mensen voor deze taken? 5. Zijn er afspraken voor opvang van ondercapaciteit via samenwerkingsverbanden of anders? Informatie 6. Is alle informatie voor declaratie en betaling aanwezig? 7. Heeft u overeenstemming met aanbieder(s) over eenduidige product- en categorie definities? infolink: 1.0/Productcodetabel%20Wmo%20- %20versie%201.0.pdf 8. Is met alle betrokkenen eenduidig afgesproken met welke frequentie wordt gefactureerd? 9. Is bekend waar prestaties worden vastgelegd? 10. Gebruiken alle betrokken partijen de standaarden voor productcodes, gegevensvelden etc.? Infolink: Over welke informatie(bronnen) bestaan er zorgen? Open invul veld: Organisatie 12. Is geregeld dat ontvangen declaraties en facturen in 2015 correct en tijdig worden betaald? 13. Is duidelijk hoe dit proces loopt voor bestaande en nieuwe gevallen? 14. Is er een terugvalscenario als declaratieprocessen onverhoopt niet werken? Infolink: Infolink: Het zorginstituut biedt een aantal oplossingen: Is er een noodproces voor declaraties en facturen die niet verwerkt kunnen worden in dit proces? 16. Is in alle gevallen duidelijk hoe wordt gedeclareerd en hoe wordt betaald? 17. Is duidelijk hoe declaraties worden verwerkt? 18. Zijn er duidelijke eisen aan declaraties? 19. Zijn deze duidelijke eisen geaccepteerd door alle aanbieders?

9 Declaratie en betaling. 20. Krijgt de aanbieder zijn zorg tijdig betaald? Infolink: Is de toekenning PGB georganiseerd? 22. Is huidige PGB voor overgang naar 2015 i.v.m. Wmo getoetst en voor akkoord gestuurd naar SVB? 23. Bij Trekkingsrechts PGB: is duidelijk hoe gegevensstromen en processen met SVB lopen? 24. Is voor dit proces duidelijk hoe de RACI is verdeeld? (RACI: Responsible=uitvoerend verantwoordelijk, Accountable=eindverantwoordelijk, Consulted=geraadpleegd, Informed=geïnformeerd) Financieel en eigen bijdrage 25. Hoe gaat de check van prestaties met de beschikking (matching) en leidt matching tot betaling? 26. Is de procedure bekend voor het compenseren van burgers in de eigen bijdrage? 27. Zijn de beleids- en of rekenregels voor bepaling van de hoogte van de eigen bijdrage vastgesteld? 28. Zijn deze beleids- en/of rekenregels, etc. doorgegeven aan het CAK? 29. Ondersteunt het systeem de beleidsregels en sturing op inning van de eigen bijdrage via het CAK? 30. Ondersteunt het systeem de standaard voor gegevensuitwisseling met het CAK? 31. Is het proces ingericht op registreren en doorgeven van de informatie aan het CAK? 32. Zijn er afspraken met aanbieders over wie wat doorgeeft aan het CAK, welke productcodes etc.? Infolink: Automatisering 33. Is het proces van declaratie en betaling digitaal en handmatig getest op functioneren? 34. Zijn handmatige (terugval) procedures in gereedheid en getest waar nodig? 35. Zijn iwmo standaarden voor gegevensuitwisseling met aanbieders gerealiseerd? Infolink: Is dit proces op geautomatiseerd? 37. Is uw software gereed voor digitaal berichten verkeer? infolink: Zijn handmatige procedures in gereedheid en getest waar geen automatisering is? infolink: basis op orde sessie (binnenkort beschikbaar). 39. Zijn processen voor berichtenverkeer goed ingericht? Infolink: Handreiking iwmo-standaarden Infolink: Tips van gemeenten Zijn processen voor berichtenverkeer getest? 41. Is er een pilot met een groep (test)gebruikers gepland voordat het systeem in productie gaat? 42. Welke onderdelen zijn per nog niet geautomatiseerd? Open invul veld: Communicatie 43. Is voor back office gemeenten en aanbieders duidelijk wat de eisen zijn aan declaraties? 44. Is duidelijk met wie bij aanbieders gecommuniceerd wordt over declaraties en betalingen? 45. Is duidelijk met wie intern gecommuniceerd gaat worden over dit proces?

10 Declaratie en betaling. 46. Is duidelijk waar cliënten terecht kunnen bij problemen en vragen zowel bij aanbieders als gemeenten? Overig en kennisdeling 47. Ziet u nog knelpunten in het proces declaratie en betalen die niet in deze checklist staan? 48. Welke knelpunten? Open invul veld: 49. Zijn er in uw gemeente oplossingen gebruikt waar anderen mogelijk van kunnen profiteren? 50. Welke oplossingen? Open invul veld:

11 5. Verantwoording Verantwoording Verantwoording. Personeel 1. Zijn de functies en personen die de declaraties en betalingen gaan uitvoeren bekend? Informatie 2. Weet u voor het niveau van de regio en het niveau van de gemeente, welke verantwoordingsinformatie minimaal nodig is? 3. Is alle informatie voor invoer via beschikbaar? 4. Is bekend wie de benodigde gegevens evens voor verantwoording tijdig registreert? 5. Zijn de definities, formaten en aanbiedingswijze rondom verantwoording eenduidig afgesproken? 6. Heeft u de afspraak om verantwoordingsinformatie te beperken tot de gegevensset zoals vastgesteld teld in algemene leden vergadering van juni 2014? Infolink: 7. Zijn aanbieders geïnformeerd over de gegevensset en is benodigde informatie beschikbaar uit registratie van aanbieders? Infolink: Organisatie 8. Hebt u het verantwoordingsproces op orde? 9. Zitten de benodigde informatiestromen voor verantwoording in werkprocessen en en systemen? 10. Is bekend hoe de aanbieder geleverde prestaties communiceert? 11. Is ingericht dat prestaties van zorgaanbieders worden gecontroleerd? 12. Is de frequentie bepaald waarmee aangeleverde prestaties worden gecontroleerd? 13. Is duidelijk hoe beleidsinformatie wordt verkregen? 14. Is duidelijk hoe t.b.v. de verantwoording wordt gerapporteerd? 15. Is gekozen welke kwaliteitscriteria en normen worden gebruikt? 16. Is alles gereed voor het gebruik van de CBS standaard voor verantwoording? 17. Zijn afspraken gemaakt en processen ingericht voor realisatie van kwaliteitsinformatie? 18. Is er een klachten- en bezwaarschriften procedure ingericht en belegd? 19. Is het huidige Wmo gebruik op het gemeentelijk en landelijk niveau in kaart? 20. Is duidelijk welke indicatoren Wmo worden getoond in de Planning & Control cyclus?

12 Verantwoording. 21. Zijn er afspraken om de klant tevredenheids monitor 2014 te verkrijgen? Financieel 22. Is de begroting volgens de aangepaste IV3 (informatie voor derden) indeling ingericht? 23. Is duidelijk welke verantwoordingsinformatie in de Planning & Control cyclus wordt opgenomen? _ 24. Is de accountant betrokken bij het toetsen van de deugdelijkheid van de verantwoordingsinformatie? Communicatie 25. Zijn er afspraken tussen gemeente en aanbieders over het structureel communiceren over hoe de beste zorg tegen de beste prijs realiseren? Overig en kennisdeling 26. Ziet u knelpunten in het proces verantwoording die niet in deze checklist staan? 27. Welke knelpunten? Open invul veld: 28. Zijn er in uw gemeente oplossingen gebruikt waar anderen mogelijk van kunnen profiteren? 29. Welke oplossingen? Open invul veld:

13 6. Overall Items Overall items. Overall info- en automatisering 1. Is er proefgedraaid met de gehele keten met dummy bestanden? 2. Zijn er uitgebreide testscripts gemaakt en uitgevoerd voor het hele traject? 3. Is er een pilot gepland voor het (waar mogelijk) stapsgewijs live gaan met het hele proces? 4. Is er een planning gemaakt (met software leveranciers, aanbieders en binnen de gemeente) voor implementatie van zaken die nu nog niet digitaal kunnen en in 2015 wel? 5. Is duidelijk welke knelpunten urgent en minimaal noodzakelijk zijn voor ? 6. Is gewaarborgd dat de gegevensuitwisseling WMO binnen wettelijke kaders plaatsvindt (denk aan GBA check etc.)? 7. Worden alle stappen van de route planner CORV op tijd uitgevoerd? Infolink: 8. Is de lokale ICT inrichting en aansluiting op CORV ruim voor gereed ed en getest? Infolink: 9. Is de informatiebeveiliging van het volledige Wmo proces gecheckt en voldoet deze? Juridisch 10. Worden knelpunten n op juridisch gebied voorzien? 11. Is de privacy van cliënten gewaarborgd? Infolink: informatie over privacy m.b.t. iwmo berichten infolink: 3D PIA s (binnenkort beschikbaar). 12. Is er een privacyscan gemeenten uitgevoerd zoals voorgestaan door het VISD? Infolink Andere mogelijke knelpunten 13. Is duidelijk hoe vanaf toezicht en handhaving vanuit de gemeente plaatsvindt? Dat wil zeggen: is er kwaliteitsbewaking en wordt oneigenlijk gebruik of zorgfraude tegen gegaan (e.e.a. in afstemming met en aanvullend op de werkzaamheden van de landelijke inspecties)? 14. Is een vertrouwenspersoon aangesteld voor de nieuwe taken Wmo? 15. Is gecontroleerd dat zorgaanbieders voldoen aan de wet normering topinkomen? 16. Ziet u nog knelpunten voor Wmo die niet in deze checklist staan?

14 Overall items. 17. Welke knelpunten? Open invul veld: Kennisdeling 18. Zijn er in uw gemeente nog andere oplossingen gebruikt waar anderen mogelijk van kunnen profiteren? 19. Welke oplossingen? Open invul veld:

iwmo Landelijke Sectordag VVT (Vereniging HEAD) 20 november 2014 Indra Henneman

iwmo Landelijke Sectordag VVT (Vereniging HEAD) 20 november 2014 Indra Henneman iwmo Landelijke Sectordag VVT (Vereniging HEAD) 20 november 2014 Indra Henneman Agenda 1. iwmo en het belang van afspraken maken 2. Wat is de iwmo-standaard? 3. Wat staat er per 1 januari? 4. Wat moet

Nadere informatie

communicatie met burgers en professionals en over de inhoud, de vorm en de afstemming van de communicatie.

communicatie met burgers en professionals en over de inhoud, de vorm en de afstemming van de communicatie. Focuslijst Wmo 2015 Het Transitiebureau Wmo, een samenwerkingsverband van VNG en VWS, heeft op basis van het stappenplan Wmo een focuslijst opgesteld voor implementatie van de Wmo 2015 in het jaar 2014.

Nadere informatie

Ondersteuning bij inrichten van administratieve processen

Ondersteuning bij inrichten van administratieve processen Ondersteuning bij inrichten van administratieve processen Versie 1.0 20 november 2014 Inhoud Managementsamenvatting wethouders en beleidsmedewerkers...1 Managementsamenvatting projectleiders en informatiemanagers...2

Nadere informatie

Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder

Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder Acties voor informatiemanager, applicatiebeheerder, teamleider administratie Dit is een overzicht met de belangrijkste afspraken die

Nadere informatie

Stappenplan overstap Standaarden 2.0

Stappenplan overstap Standaarden 2.0 Stappenplan overstap Standaarden 2.0 Dit stappenplan helpt u een haalbare datum te bepalen voor overstappen naar de Standaarden 2.0. Alle acties die u moet ondernemen zijn erin beschreven. Gebruik dit

Nadere informatie

Stap 4: Technische uitwerking - Lokale boodschappenlijst declaratieprocessen. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.

Stap 4: Technische uitwerking - Lokale boodschappenlijst declaratieprocessen. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng. Stap 4: Technische uitwerking - Lokale boodschappenlijst declaratieprocessen VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratiejeugd Inrichting van de boodschappenlijst Doel Structureren van de aanpak

Nadere informatie

Model inrichting declaratie- / facturatieproces. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratie-jeugd

Model inrichting declaratie- / facturatieproces. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratie-jeugd Model inrichting declaratie- / facturatieproces VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratie-jeugd Declaratie- / facturatieproces Procesmodel op hoofdlijnen Gemeentelijke administratie Zorgaanbieder

Nadere informatie

- 6 JUNI 21)14. Gemeente Woerden 14.009184. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393

- 6 JUNI 21)14. Gemeente Woerden 14.009184. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 betreft ons kenmerk datum Invoering Trekkingsrecht PGB

Nadere informatie

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken Suite4Jeugdzorg Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 Suite4Jeugdzorg... 6 1.1 Jeugddossier... 6 1.2 Aanbieders en contracten... 6 1.3 Module

Nadere informatie

Checklist decentralisaties

Checklist decentralisaties AEOLUS VERSIE 1 AEOLUS CHECKLIST DECENTRALISATIES Checklist decentralisaties Gemeenten Versie 1 / 1-12-2014 VERSIE 1 / AEOLUS CHECKLIST DECENTRALISATIES Horlings & Eerbeek Automatisering BV behoudt zich

Nadere informatie

Bestuurlijk Overleg: ICT/aanpassing administratieve organisatie HLZ en Jeugdwet

Bestuurlijk Overleg: ICT/aanpassing administratieve organisatie HLZ en Jeugdwet Bestuurlijk Overleg: ICT/aanpassing administratieve organisatie HLZ en Jeugdwet 1 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 treden de Wmo2015, de Jeugdwet en de Wlz in werking en maken de wijkverpleging

Nadere informatie

ECSD/U Lbr. 14/048

ECSD/U Lbr. 14/048 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Invoering Trekkingsrecht PGB uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201401121 Lbr. 14/048 bijlage(n) datum 6 juni 2014

Nadere informatie

dialoog tussen Utrechtse zorgaanbieders en hun gemeenten Regiobijeenkomst no. 5 Kontakt der Kontinenten, Soest, 30 maart 2015

dialoog tussen Utrechtse zorgaanbieders en hun gemeenten Regiobijeenkomst no. 5 Kontakt der Kontinenten, Soest, 30 maart 2015 Aan de slag -dag dialoog tussen Utrechtse zorgaanbieders en hun gemeenten Regiobijeenkomst no. 5 Kontakt der Kontinenten, Soest, 30 maart 2015 Aan de slag in Soest Doelen Praktische oplossingen voor dagelijkse

Nadere informatie

Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo. Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum

Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo. Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum Programma 1. Welkom - Gemeente Arnhem 2. Introductie - WMO kantoor 3. Toelichting Administratief

Nadere informatie

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule Wmo 27 / 30 maart & 1 april 2015 Presentatie declaratiemodule Programma 1. Welkomstwoord gemeente en Stipter 2. Toelichting op MO-platform: declaratiemodule 3. GGK (i-wmo berichtenverkeer) / Vecozo 4.

Nadere informatie

17 gemeenten of gemeentelijke samenwerkingsverbanden i.v.m. WMO (± 60 AGBcodes

17 gemeenten of gemeentelijke samenwerkingsverbanden i.v.m. WMO (± 60 AGBcodes Procesbeschrijving registratie WMO (ook toe te passen op de Jeugdwet) Versie: 2 Datum: 6 augustus 2014 Situatieschets op hoofdlijnen: - Nu: 16 AGB codes (7 zorgkantoren) t.b.v. AWBZ - Straks: 16 AGB codes

Nadere informatie

Instructiebijeenkomst inrichting werkproces t.b.v. declaratie en betalingsverkeer

Instructiebijeenkomst inrichting werkproces t.b.v. declaratie en betalingsverkeer Instructiebijeenkomst inrichting werkproces t.b.v. declaratie en betalingsverkeer Friese gemeenten 16 december 2014 Maxim ter Hedde Kwartiermaker inrichting beheertaken Centrumgemeenteconstructie 3d Fryslân

Nadere informatie

Handout Online Stappenplan aansluiten diensten GGK

Handout Online Stappenplan aansluiten diensten GGK Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Versie 0.7 24-10-2014 Datum: 24-10-2014 Pagina 1 van

Nadere informatie

HANDREIKING: REGISTREREN VAN VERPLICHTINGEN. N.a.v. de impactanalyse financiële berichtenstromen en het Gemeentelijk Gegevensknooppunt

HANDREIKING: REGISTREREN VAN VERPLICHTINGEN. N.a.v. de impactanalyse financiële berichtenstromen en het Gemeentelijk Gegevensknooppunt HANDREIKING: REGISTREREN VAN VERPLICHTINGEN N.a.v. de impactanalyse financiële berichtenstromen en het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Auteur KING visd Datum maandag 5 januari 2015 Registreren van verplichtingen

Nadere informatie

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Opgesteld door: Anneke Renckens WMO kantoor Pagina 1 van 6 Dit is een procesbeschrijving van het administratieve systeem van het WMO

Nadere informatie

Zorgarrangement: planning = realisatie

Zorgarrangement: planning = realisatie Zorgarrangement: planning = realisatie Algemene informatie Organisatie: Rivas Zorggroep Aantal zorgprofessionals: 6.000 waarvan 2.500 werkzaam in de extramurale AWBZ Registratievorm: van handmatige registratie

Nadere informatie

Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt

Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Versie 0.6 23-10-2014 Datum: 23-10-2014 Pagina 1 van

Nadere informatie

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule Wmo 27 / 30 maart & 1 april 2015 Presentatie declaratiemodule Programma 1. Welkomstwoord gemeente en Stipter 2. Toelichting op MO-platform: factuurmodule 3. GGK (ijz berichtenverkeer) / Vecozo 4. CAK aanlevering

Nadere informatie

UITVOERINGSORGANISATIE JEUGD. Afspraken berichtenverkeer/gegevensuitwisseling Jeugd Peel 6.1 17 december 2014

UITVOERINGSORGANISATIE JEUGD. Afspraken berichtenverkeer/gegevensuitwisseling Jeugd Peel 6.1 17 december 2014 UITVOERINGSORGANISATIE JEUGD Afspraken berichtenverkeer/gegevensuitwisseling Jeugd Peel 6.1 17 december 2014 Inhoud Jeugd proces en berichtenverkeer: Start Structureel vanaf uiterlijk 1 juli 2015 Gegevensoverdracht

Nadere informatie

Q&A Trekkingsrecht n.a.v. terugvalscenario s zorgovereenkomsten en toekenningsberichten Versie geactualiseerd op 20 feb. 15

Q&A Trekkingsrecht n.a.v. terugvalscenario s zorgovereenkomsten en toekenningsberichten Versie geactualiseerd op 20 feb. 15 Q&A Trekkingsrecht n.a.v. terugvalscenario s zorgovereenkomsten en toekenningsberichten Versie geactualiseerd op 20 feb. 15 Welke maatregelen zijn genomen (de terugvalscenario s) opdat de SVB op tijd de

Nadere informatie

Raadsinformatienota. Zaaknr: 80357. Datum: 26-1-2016. Onderwerp: Accountantscontrole sociaal domein

Raadsinformatienota. Zaaknr: 80357. Datum: 26-1-2016. Onderwerp: Accountantscontrole sociaal domein Raadsinformatienota Zaaknr: 80357 Datum: 26-1-2016 Onderwerp: Accountantscontrole sociaal domein Kennisnemen van: De controle- en procesmaatregelen die in 2015 in Veghel zijn genomen in het kader van de

Nadere informatie

Van contract tot juiste, tijdige en volledige declaratie en verantwoording ~ Door: Lennart Roest, Hilde van Dongen en Noortje Peters

Van contract tot juiste, tijdige en volledige declaratie en verantwoording ~ Door: Lennart Roest, Hilde van Dongen en Noortje Peters REGIE OP DE WMO 2016 Van contract tot juiste, tijdige en volledige declaratie en verantwoording ~ Door: Lennart Roest, Hilde van Dongen en Noortje Peters Voor veel aanbieders die Wmo zorg en ondersteuning

Nadere informatie

AANBIEDERSBIJEENKOMST 30 SEPTEMBER 2014

AANBIEDERSBIJEENKOMST 30 SEPTEMBER 2014 AANBIEDERSBIJEENKOMST 30 SEPTEMBER 2014 Mar1jn Pepping Consultant WMO kantoor Theo Fleerkamp Consultant WMO kantoor donderdag 20 juni 2013 FACTSHEET WMO KANTOOR 37 KLANTGEMEENTEN 33.000 CLIENTEN DRIE AANDEELHOUDERS:

Nadere informatie

BIJEENKOMST ZORGAANBIEDERS WMO 2015 HEUVELLAND-GEMEENTEN

BIJEENKOMST ZORGAANBIEDERS WMO 2015 HEUVELLAND-GEMEENTEN BIJEENKOMST ZORGAANBIEDERS WMO 2015 HEUVELLAND-GEMEENTEN Frank Sampers, Operationeel Manager & Kristel Veugelers, Consultant WMO kantoor 10 december 2014 donderdag 20 juni 2013 AGENDA 1. Welkom en opening

Nadere informatie

Voorstel onderzoek PGB huishoudelijke hulp

Voorstel onderzoek PGB huishoudelijke hulp Voorstel onderzoek PGB huishoudelijke hulp In de gemeente Zoetermeer vindt jaarlijks een evaluatie plaats van het WMO-beleid als geheel. Deze jaarlijkse evaluatie stelt het college van B&W op, en wordt

Nadere informatie

Decentralisaties Sociaal Domein in Lingewaard. Informatieve bijeenkomst Raad 16 december 2014

Decentralisaties Sociaal Domein in Lingewaard. Informatieve bijeenkomst Raad 16 december 2014 Decentralisaties Sociaal Domein in Lingewaard Informatieve bijeenkomst Raad 16 december 2014 Decentralisaties Sociaal Domein Programma 19.30 uur opening door beide wethouders 19.40 stand van zaken invoering

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017-

NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017- ZUID OOST NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017- Beste zorgaanbieders, Dit is de tiende nieuwsbrief van de bestuurlijke aanbesteding Wmo begeleiding en Zorg om Tafel in Zuid Oost Utrecht.

Nadere informatie

Gemeente: 1. Verordening en besluit

Gemeente: 1. Verordening en besluit Gemeente: 1. Verordening en besluit Heb ik invloed op het Wmo beleid? a. Heeft het College van B&W met (representatieve organisaties van) burgers overlegd over de conceptverordening? b. Is de door het

Nadere informatie

Stap 3: Uitwerking van het declaratie- / facturatieproces op hoofdlijnen. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratie-jeugd

Stap 3: Uitwerking van het declaratie- / facturatieproces op hoofdlijnen. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratie-jeugd Stap 3: Uitwerking van het declaratie- / facturatieproces op hoofdlijnen VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratie-jeugd Declaratie- / facturatieproces Procesmodel op hoofdlijnen Gemeentelijke

Nadere informatie

HANDREIKING GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN: EEN STAPPENPLAN

HANDREIKING GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN: EEN STAPPENPLAN HANDREIKING GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN: EEN STAPPENPLAN Opgesteld door: programma VISD Datum: 28 november 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Wat is de gemeentelijke monitor sociaal domein? 3 1.2 Hoe

Nadere informatie

23. Over het PGB en het Trekkingrecht. In 20 minuten

23. Over het PGB en het Trekkingrecht. In 20 minuten 23. Over het PGB en het Trekkingrecht In 20 minuten Twee onderdelen 1. Pgb in de Wmo en Jeugd. 2. Invoeren Trekkingsrecht en SVB Toegang: handreiking Overgangsrecht: handreiking in de maak PGB beleid:

Nadere informatie

Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman. 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1

Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman. 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1 Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1 Programma van vandaag Welkom Karin Jentzsch Overzicht proces Ronald Noorman Proces

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Súdwest-Fryslân Adres Marktstraat 15, Sneek Telefoonnummer 14 0515 Declaratieformat Wmo

Nadere informatie

Aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt

Aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Wijnand Heijnen en Idius Felix Josien de Reuver en Arjen Brienen 1 Onderwerpen Introductie GGK en Knooppuntdiensten Planning diensten 2014

Nadere informatie

Stappenplan invoering Wmo vanuit cliëntperspectief

Stappenplan invoering Wmo vanuit cliëntperspectief Kies uw moment voor beleidsbeïnvloeding Stappenplan invoering Wmo vanuit cliëntperspectief De decentralisatie van de AWBZ is een stap dichterbij gekomen nu het wetsvoorstel Wmo naar de Tweede Kamer is

Nadere informatie

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE WMO303 Inleiding De gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland gaan ervan uit dat gecontracteerde aanbieders van ondersteuning

Nadere informatie

Middelen Wat Financien

Middelen Wat Financien Prestaties Wat Uitwerken prestatie afspraken * Uitwerken caseload * Opvangen eenmalige gegevensoverdracht vanuit het Rijk * Confrantatie dat Rijk met GBA * Uitwerken te verwachten clienten (bestaand en

Nadere informatie

Deel Inleiding 2. Toelichting macrobudget 3. AWBZ beleidsinformatie voor transitie 4. Overgangsproces

Deel Inleiding 2. Toelichting macrobudget 3. AWBZ beleidsinformatie voor transitie 4. Overgangsproces mei/juni 2014 Praktijkdagen Wmo Agenda Deel 1 1. Inleiding 2. Toelichting macrobudget 3. AWBZ beleidsinformatie voor transitie 4. Overgangsproces Deel 2 5. Inkoop/opdrachtgeverschap. Presentatie zorgkantoor

Nadere informatie

Protocol: omgaan met gemeentelijke herindeling en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw

Protocol: omgaan met gemeentelijke herindeling en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw Protocol: omgaan met gemeentelijke herindeling en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw Datum 8 juli 2016 Versie 1.0 Status Definitief Auteur Beheerteam istandaarden Zorginstituut Nederland 1 Inleiding

Nadere informatie

Checklist voor de ontvangst van cliëntgegevens huishoudelijke verzorging

Checklist voor de ontvangst van cliëntgegevens huishoudelijke verzorging Checklist voor de ontvangst van cliëntgegevens huishoudelijke verzorging Inleiding Vanaf 1 januari a.s. bent u als gemeente verantwoordelijk voor het leveren van huishoudelijke verzorging, ook aan die

Nadere informatie

PGB in de Wmo en Jeugdwet in 2016

PGB in de Wmo en Jeugdwet in 2016 workshop Raad op Zaterdag PGB in de Wmo en Jeugdwet in 2016 Ronald Bellekom VNG 3 onderwerpen PGB beleid Trekkingsrecht Voorkomen fraude pgb beleid: balanceren tussen verschillende doelstellingen? Keuzevrijheid

Nadere informatie

Tweede aanvullende TOELICHTING OP HET AANBOD EN DE CONCEPTOVEREENKOMST VOOR HET OVERGANGSREGIME 2015

Tweede aanvullende TOELICHTING OP HET AANBOD EN DE CONCEPTOVEREENKOMST VOOR HET OVERGANGSREGIME 2015 Tweede aanvullende TOELICHTING OP HET AANBOD EN DE CONCEPTOVEREENKOMST VOOR HET OVERGANGSREGIME 2015 Gemeente Leeuwarden, September 2014 Blad 2 I. Inleiding De afgelopen periode zijn enkele vragen gesteld

Nadere informatie

Het leveren en declareren van jeugdhulp

Het leveren en declareren van jeugdhulp Het leveren en declareren van jeugdhulp Gecontracteerde aanbieders voor jeugdhulp in de regio s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben twee formele momenten van gegevensuitwisseling met hun

Nadere informatie

Vooruitbetaling door gemeenten

Vooruitbetaling door gemeenten december 2014 Vooruitbetaling door gemeenten Een tijdelijke oplossing in de aanloop naar volwaardige declaratieprocessen in de nieuwe Wmo TransitieBureau Wmo Inhoudsopgave Aanleiding 3 Inleiding 3 Doel

Nadere informatie

VOORUITBETALING DOOR GEMEENTEN

VOORUITBETALING DOOR GEMEENTEN VOORUITBETALING DOOR GEMEENTEN Een tijdelijke oplossing in de aanloop naar volwaardige declaratieprocessen in de nieuwe Wmo Pagina 1 van 8 Inhoud Aanleiding... 3 Inleiding... 3 Doel van deze handreiking...

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Bijeenkomst ZZP-ers 13 oktober 2015

Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Bijeenkomst ZZP-ers 13 oktober 2015 Wet Maatschappelijke Ondersteuning Bijeenkomst ZZP-ers 13 oktober 2015 Programma Inleiding (doelen en resultaten): Daphne Kagelmaker en Martina Kames Inkoopproces: Nick Cruts Pauze Contractmanagement:

Nadere informatie

Middels dit document houden wij u op de hoogte van de belangrijkste (inhoudelijke) wijzigingen.

Middels dit document houden wij u op de hoogte van de belangrijkste (inhoudelijke) wijzigingen. Middels dit document houden wij u op de hoogte van de belangrijkste (inhoudelijke) wijzigingen. Wijzigingen versie 1.14 t.o.v. versie 1.13 Toevoeging stap 5 Kostprijzen, aandachtspunten Wlz Informatie

Nadere informatie

ECSD/U Lbr. 16/072

ECSD/U Lbr. 16/072 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft Overheveling huishoudelijke hulp van thuiswonende Wlz-cliënten naar de Wlz ons kenmerk

Nadere informatie

KETEN INFORMATIEVOORZIENING SOCIAAL DOMEIN (ISD)

KETEN INFORMATIEVOORZIENING SOCIAAL DOMEIN (ISD) KETEN INFORMATIEVOORZIENING SOCIAAL DOMEIN (ISD) Structureel Beheer 2016-2018 ISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING Opgesteld door Datum Versie VNG/KING 3 mei 2015

Nadere informatie

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland DinZ Web ZVW Gebruikershandleiding Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Berichten uitwisselen via VECOZO. Informatie voor zorgaanbieders en gemeenten

Berichten uitwisselen via VECOZO. Informatie voor zorgaanbieders en gemeenten Berichten uitwisselen via VECOZO Informatie voor zorgaanbieders en gemeenten Wat komt voorbij? Kennismaking met VECOZO Hoe sluit een zorgaanbieder aan op berichtenverkeer met gemeenten? Overgang naar Wmo-

Nadere informatie

Stand van zaken uitbreiding Wmo

Stand van zaken uitbreiding Wmo 1. Inleiding De Wmo 2015 is vastgesteld, de budgetten voor de nieuwe taken zijn bekend en we krijgen steeds actuelere gegevens over inwoners die gebruik maken van de taken die naar de gemeente over komen.

Nadere informatie

Implementatie iwlz 1.1. Diemen 10 juli 2015

Implementatie iwlz 1.1. Diemen 10 juli 2015 Implementatie iwlz 1.1 Diemen 10 juli 2015 Inhoud Uitgangspunten Implementatiestrategie en planning Ondersteunende modules Taken en verantwoordelijkheden Zorginstituut Nederland Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK. Gemeentelijke Groene Vink

Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK. Gemeentelijke Groene Vink Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente 1. Vul hieronder uw gegevens in. We gebruiken uw persoonlijke contactgegevens alleen voor onze eigen administratie. Naam

Nadere informatie

Gestelde vragen en antwoorden door zorgaanbieders

Gestelde vragen en antwoorden door zorgaanbieders Gestelde vragen en antwoorden door zorgaanbieders over financieel administratief beheer hulp/zorg voor jeugd en beschermd wonen Nr Vraag Antwoord Z01 Hoe moeten onze facturen geadresseerd worden? Dat hangt

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 2 januari 2015 Versie 1.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

CHECKLIST: IS UW ZORGADMINISTRATIE DOT-PROOF?

CHECKLIST: IS UW ZORGADMINISTRATIE DOT-PROOF? CHECKLIST: IS UW ZORGADMINISTRATIE DOT-PROOF? Na een druk en roerig jaar kijken veel ziekenhuizen terug op de overgang van DBC s naar DOT. Het is een flink project geweest. Maar wanneer is uw ziekenhuis

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Oktober 2011 Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Plan van aanpak TransitieBureau Inhoudsopgave Aanleiding Ambitie en Visie van het TransitieBureau Werkwijze TransitieBureau Activiteiten TransitieBureau

Nadere informatie

Inkoopbureau H-10 Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Tel 079-889 60 24. www.h10inkoop.nl. Email: info@h10inkoop.nl 1 S T E RAPPORTAGE 2015

Inkoopbureau H-10 Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Tel 079-889 60 24. www.h10inkoop.nl. Email: info@h10inkoop.nl 1 S T E RAPPORTAGE 2015 Inkoopbureau H-10 Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Tel 079-889 60 24 www.h10inkoop.nl Email: info@h10inkoop.nl 1 S T E RAPPORTAGE 2015 Zoetermeer, 25 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Begroting...

Nadere informatie

Privacy Scan VISD juni 2014. Antwoordcategorie Ja/Nee/ Onbekend

Privacy Scan VISD juni 2014. Antwoordcategorie Ja/Nee/ Onbekend 1 Governance Deze vragen geven inzicht in de te ondernemen acties met betrekking tot de governance en organisatie van privacy. Dit is afhankelijk van de lokale situatie vanaf 2015. Elke gemeente moet nadenken

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Aan: Deelnemers pilots gegevensuitwisseling iwmo, ijw, WLZ Van: Frank Ooms (VECOZO), Wijnand Heijnen (VNG/KING) Datum: 5 november 2014 Betreft: Stappenplan pilots en integrale ketentest Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Aan : Gemeenteraad Van : Wence Wassink CC : Datum : 13 mei 2015 Betreft : Stand van zaken decentralisaties Noordoost Friesland 1e kwartaal 2015

Aan : Gemeenteraad Van : Wence Wassink CC : Datum : 13 mei 2015 Betreft : Stand van zaken decentralisaties Noordoost Friesland 1e kwartaal 2015 Aan : Gemeenteraad Van : Wence Wassink CC : Datum : 13 mei 2015 Betreft : Geachte Raad, Met deze informatiebrief stellen wij u op de hoogte over de wijze waarop in januari 2015 de gebiedsteams van start

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Beheerteam istandaarden Datum 24 december 2014 Versie 0.8 Status Concept Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Referentiegroep iwlz. 8 maart 2016

Referentiegroep iwlz. 8 maart 2016 Referentiegroep iwlz 8 maart 2016 Referentiegroep iwlz 3 Inleiding Agenda 1 e Referentiegroep Uitgangspunt en doelstelling Referentiegroep 4 Agenda 1 e Referentiegroep iwlz Inleiding Veranderingen wet-

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Toelichting Informatievoorziening Sociaal Domein (isd 2015-2016)

Toelichting Informatievoorziening Sociaal Domein (isd 2015-2016) Toelichting Informatievoorziening Sociaal Domein (isd 2015-2016) Het Bestuur van de VNG stelt u een collectieve aanpak voor om de administratie in het sociaal domein te vereenvoudigen. De vereenvoudiging

Nadere informatie

ECSD/U201402069 Lbr. 14/085

ECSD/U201402069 Lbr. 14/085 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief beleidsinformatie jeugd / gedwongen kader uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201402069 Lbr. 14/085 bijlage(n)

Nadere informatie

Uitvoeringsvarianten van iwmo

Uitvoeringsvarianten van iwmo Uitvoeringsvarianten van iwmo In 2014 is de iwmo-standaard ontwikkeld waarmee gestandaardiseerde elektronische gegevensuitwisseling mogelijk wordt tussen gemeenten en aanbieders in de nieuwe Wmo. Wat iwmo

Nadere informatie

Handleiding. Zorgregelbestanden

Handleiding. Zorgregelbestanden Handleiding Zorgregelbestanden Inleiding Wij stellen periodiek een zorgregelbestand beschikbaar aan de gemeenten. Met het zorgregelbestand is het voor u mogelijk om de facturen, die ingediend zijn door

Nadere informatie

Versie 2.0. Laatste aanpassing 16/04/2015 Check regelmatig deze factsheet op aanpassingen in de werkprocessen en afspraken.

Versie 2.0. Laatste aanpassing 16/04/2015 Check regelmatig deze factsheet op aanpassingen in de werkprocessen en afspraken. Pagina: 1 van 7 Versie 2.0. Laatste aanpassing 16/04/2015 Check regelmatig deze factsheet op aanpassingen in de werkprocessen en afspraken. Inleiding Deze factsheet geeft een beschrijving van de manier

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma 16/17. 3 november 2016

Ontwikkelprogramma 16/17. 3 november 2016 Ontwikkelprogramma 16/17 3 november 2016 1 Inhoud Naar een professioneel en zichtbaar Procesmodel Organisatiemodel Programma Status: concept 2 Ontwikkelprogramma Naar een professioneel en zichtbaar 3 Procesmodel

Nadere informatie

www.zn.nl/branche/zorgkantoren/ www.zorgkantoorfriesland.nl www.achmeazorgkantoor.nl www.czzorgkantoren.nl www.zorgkantoordsw.nl

www.zn.nl/branche/zorgkantoren/ www.zorgkantoorfriesland.nl www.achmeazorgkantoor.nl www.czzorgkantoren.nl www.zorgkantoordsw.nl Tabel 13. Stappenplan 2013-2014 voor Zelfstandig Ondernemend Zorgverleners Nr. Omschrijving processtap Duur Verwijzing Benodigde documenten Voorbereiden op overeenkomst met zorgkantoor: vanaf voorjaar

Nadere informatie

SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN IN DE GGZ OF EEN JEUGD GGZ-INSTELLING (SPELREGELDOCUMENT 2016)

SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN IN DE GGZ OF EEN JEUGD GGZ-INSTELLING (SPELREGELDOCUMENT 2016) SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN IN DE GGZ OF EEN JEUGD GGZ-INSTELLING (SPELREGELDOCUMENT 2016) 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels voor het door TOPde stichting TOP

Nadere informatie

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013)

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp wordt gebruik gemaakt

Nadere informatie

Trekkingsrecht in het PGB vanaf 2015: wat betekent dit voor gemeenten?

Trekkingsrecht in het PGB vanaf 2015: wat betekent dit voor gemeenten? Trekkingsrecht in het PGB vanaf 2015: wat betekent dit voor gemeenten? Trekkingsrecht in het PGB vanaf 2015: wat betekent dit voor gemeenten? Inhoud Wat is trekkingsrecht? 3 Wat verandert er voor gemeenten?

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK ISD 2015 van transitie naar innovatie in dienstverlening

PLAN VAN AANPAK ISD 2015 van transitie naar innovatie in dienstverlening PLAN VAN AANPAK ISD 2015 van transitie naar innovatie in dienstverlening ISD 2015 Plan van Aanpak 2015 Bestand: Pagina 1 van 11 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 Inleiding... 3 3 Casus uit de praktijk van de gemeente...

Nadere informatie

Declaratieprotocol jeugdhulp

Declaratieprotocol jeugdhulp H-10 inkoopbureau Declaratieprotocol jeugdhulp Procesbeschrijving voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp voor de H-10 gemeenten H-10 inkoopbureau 19-2-2015 Inhoudsopgave Context... 2 Toewijzing...

Nadere informatie

2016D21474. Lijst van vragen

2016D21474. Lijst van vragen 2016D21474 Lijst van vragen De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Algemene Rekenkamer inzake het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Schiermonnikoog Adres Nieuwestreek 5 E-mailadres Postbus20@schiermonnikoog.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Van Contract tot Controle. Harmonisatie langs drie uitvoeringsvarianten om administratieve lasten te verminderen

Van Contract tot Controle. Harmonisatie langs drie uitvoeringsvarianten om administratieve lasten te verminderen Van Contract tot Controle Harmonisatie langs drie uitvoeringsvarianten om administratieve lasten te verminderen Webinar 8 september 2016 Het programma Ondersteuning van gemeenten én zorgaanbieders Zoveel

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE RAALTE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Raalte Adres Zwolsestraat 16 E-mailadres info@raalte.nl Telefoonnummer 0572-347799 Declaratieformat

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

VVE-UP. De Haagse Scholen 18 juni 2012. Margot de Ruiter Projectleider VVE-UP

VVE-UP. De Haagse Scholen 18 juni 2012. Margot de Ruiter Projectleider VVE-UP VVE-UP De Haagse Scholen 18 juni 2012 Margot de Ruiter Projectleider VVE-UP Doel vanavond U informeren over VVE-UP (Met de gedachte: als u meer weet over de achtergrond kunt u beter meedenken). Beantwoorden

Nadere informatie

Steller :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Advies en Control - PC Email : j.verbeek@hoorn.nl

Steller :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Advies en Control - PC Email : j.verbeek@hoorn.nl 1 van 5 -W- T QEMEENTE J ^ Q Q J * J ^ Zaaknummer : Behoort bij oplegger: nr. : Programmabegroting: 6. Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200

Nadere informatie

Inspiratiedag. Workshop 2: Interne controle in het Sociaal Domein. 15 september 2016

Inspiratiedag. Workshop 2: Interne controle in het Sociaal Domein. 15 september 2016 Inspiratiedag Workshop 2: Interne controle in het Sociaal Domein 15 september 2016 Programma Voorstellen en verwachtingen Interne beheersing en interne controle Relatie met de externe accountant Belangrijkste

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Amersfoort Adres Stadhuisplein 1, Amersfoort E-mailadres info@amersfoort.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE TEYLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE TEYLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE TEYLINGEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Teylingen Adres Raadhuisplein 1, Voorhout E-mailadres - Telefoonnummer 14 0252 De gemeente

Nadere informatie

ECSD/U201501520 Lbr. 15/072

ECSD/U201501520 Lbr. 15/072 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Gemeentelijke monitor sociaal domein uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201501520 Lbr. 15/072 bijlage(n) 1 datum

Nadere informatie

Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau

Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau Aanleiding In de afgelopen weken is gebleken dat er bij diverse partijen onduidelijkheid bestaat over het traject om te komen tot het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 40557 29 juli 2016 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Veiligheid

Nadere informatie

Beschrijving administratieve organisatie Jeugdzorg gecontracteerde zorgaanbieders RIGG per 2015 voor zorg in Natura

Beschrijving administratieve organisatie Jeugdzorg gecontracteerde zorgaanbieders RIGG per 2015 voor zorg in Natura Beschrijving administratieve organisatie Jeugdzorg gecontracteerde zorgaanbieders RIGG per 2015 voor zorg in Natura (Concept) Versie : 0.2 DD : 6 januari 2015 Vastgesteld : G.Kalfsbeek, directeur RIGG

Nadere informatie

Bijlage bij collegevoorstel t.b.v. de aansluiting van het Digitaal Leefplein bij het gegevensknooppunt.

Bijlage bij collegevoorstel t.b.v. de aansluiting van het Digitaal Leefplein bij het gegevensknooppunt. Bijlage bij collegevoorstel t.b.v. de aansluiting van het Digitaal Leefplein bij het gegevensknooppunt. Toelichting: 1. Inleiding Het Digitaal Leefplein is een webbased platform dat inwoners, gemeenten,

Nadere informatie