Ondersteuning bij inrichten van administratieve processen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondersteuning bij inrichten van administratieve processen"

Transcriptie

1 Ondersteuning bij inrichten van administratieve processen Versie november 2014 Inhoud Managementsamenvatting wethouders en beleidsmedewerkers...1 Managementsamenvatting projectleiders en informatiemanagers...2 Ondersteuning bij inrichten van administratieve processen...4 Zorg dichtbij...4 Inkoopafspraken vertalen naar werkafspraken en processen...4 Als het kan: digitaal via elektronisch berichtenverkeer...4 Gestandaardiseerd informatie uitwisselen op 1 januari 2015: iwmo en ijw of alternatief...5 Wat moet u regelen? Toewijzen en beschikken Levering en registratie Declaratie en betaling Verantwoording...7 Bijlage 1: Wat moet een gemeente doen om elektronisch gegevens uit te kunnen wisselen met aanbieders?...8 Bijlage 2: Wat heeft een aanbieder nodig om elektronisch berichten uit te wisselen met een gemeente?...9 Bijlage 3: Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet...10 Bijlage 4: Wmo Kennisportaal...11 Managementsamenvatting wethouders en beleidsmedewerkers Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten opdrachtgevers van aanbieders van zorg in de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Hiervoor zal het proces van beschikken, toewijzen, registreren, leveren, declareren, betalen en verantwoorden goed moeten verlopen. Gemeenten en aanbieders moeten daar concrete werkafspraken over maken. En ze zullen elk hun processen, administratie en ICT voor moeten hebben ingericht. Om de samenwerking van gemeenten en aanbieders te ondersteunen wordt een landelijke infrastructuur gerealiseerd onder regie van de VNG en het ministerie van VWS. Via deze infrastructuur worden op een veilige en gestandaardiseerde manier elektronische berichten uitgewisseld voor o.a. het toewijzen en declareren. Voor de gemeenten verloopt dit via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK), voor aanbieders via VECOZO. Het heeft de voorkeur dat gemeenten en aanbieders zo snel mogelijk gebruik maken van deze diensten. Hierdoor kunnen administratieve lasten voor gemeenten en aanbieders worden beperkt. 1

2 Dit is mogelijk vanaf 1 januari 2015 voor gemeenten en aanbieders die daar klaar voor zijn. Er zijn ondersteunende middelen beschikbaar voor de juiste inrichting hiervan. Gemeenten en aanbieders moeten echter ook rekening houden met een overbruggingsperiode waarin de uitwisseling van gegevens nog niet via elektronisch berichtenverkeer zal plaatsvinden. Medio december wordt bekend of de infrastructuur kan worden vrijgegeven. Ook als een gemeente of aanbieder nog niet is aangesloten of nog niet kan beschikken over software die de berichten kan verwerken zijn alternatieve maatregelen noodzakelijk. In deze situaties moet het proces soepel kunnen verlopen. Gemeenten en zorgaanbieders moeten hier samen afspraken over maken. Hier zijn tevens ondersteunende middelen voor beschikbaar. Managementsamenvatting projectleiders en informatiemanagers Per 1 januari 2015 moeten zorgaanbieders en gemeenten de processen ingericht hebben rondom beschikking, toewijzing, registratie, levering, declaratie, betaling en verantwoording. Het maken van goede afspraken over de inrichting van de administratieve organisatie, de gegevensuitwisseling en het aanpassen van de ICT in de keten is hier een belangrijke voorwaarde voor. Dit vergt een aantal processen die minimaal geregeld moeten zijn: Beschikking en toewijzing 1. Gemeente controleert eventueel op Wlz-indicatie bij CIZ voor nieuwe cliënten. 2. Gemeente verstuurt beschikking naar cliënt. 3. Gemeente verstuurt een toewijzingsbericht voor overgangscliënten en nieuwe cliënten. Bij Zorg In Natura wordt de toewijzing naar de zorgaanbieder verstuurd. Bij een PGB volgt gegevensuitwisseling met de SVB. Registratie en levering 4. Zorgaanbieder maakt een zorgplan op basis van ondersteuningsvraag van cliënt. 5. Zorgaanbieder levert en registreert zorg. 6. Communicatie zorgaanbieder/gemeente over mutaties (o.a. aanpassen toewijzing, verhuizing, overlijden). 7. Zorgaanbieder legt prestaties vast. Bij voorkeur door het vertalen van registratie uit primair proces (zorglevering) naar de met gemeenten afgesproken prestaties voor declaratie. Declaratie/ betaling 8. Gemeente of zorgaanbieder wisselt gegevens uit met het CAK. In de inkoopafspraken tussen gemeenten en zorgaanbieders is mogelijk afgesproken dat de zorgaanbieder de gegevensuitwisseling met het CAK verzorgt. 9. Zorgaanbieder declareert de zorg en de gemeente voert de betaling uit. Verantwoording 10. Gemeente legt verantwoording af, lokaal, regionaal en landelijk. 11. Zorgaanbieder verantwoordt de gedeclareerde zorg en inkoopafspraken. De stappen die voor gegevensuitwisseling tussen gemeenten en aanbieders nodig zijn, worden ondersteund via de standaarden iwmo en ijw. Vanuit VWS en VNG/KING zijn en komen ondersteunende middelen voor het implementeren van de standaarden en het aansluiten op de infrastructuur beschikbaar. De verwachting is echter dat niet alle gemeenten en aanbieders op 1 januari 2015 zijn aangesloten op deze voorzieningen. Maar ook zonder het gebruik van de standaarden en de bijbehorende infrastructuur moet het proces soepel kunnen verlopen. 2

3 Gemeenten en zorgaanbieders moeten hier samen afspraken over maken. Hier zijn tevens ondersteunende middelen voor beschikbaar. 3

4 Ondersteuning bij inrichten van administratieve processen Zorg dichtbij Ouderen en mensen met een beperking willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven leven. Ook moet de zorg goed, betaalbaar en passend zijn. Daarom wordt de ondersteuning en langdurige zorg anders georganiseerd. Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wmo en de jeugdzorg. Dit vraagt een nieuwe samenwerking tussen gemeenten en aanbieders van zorg. Hiervoor wordt met nieuwe partijen samengewerkt en gegevens uitgewisseld. Zo gaan gemeenten met aanbieders gegevens uitwisselen voor toewijzingen en declaraties, met het CAK voor de eigen bijdrage, met de SVB voor het PGB en het CIZ voor de WLZ-indicatie. Inkoopafspraken vertalen naar werkafspraken en processen In de Focuslijst Wmo 2015 hebben de VNG en het ministerie van VWS met elkaar vastgelegd wat moet gebeuren om continuïteit van de maatschappelijke ondersteuning te waarborgen. Deze continuïteit is belangrijk voor mensen die op basis van het overgangsrecht aanspraak maken op ondersteuning onder dezelfde voorwaarden. En het is belangrijk voor mensen die voor het eerst een beroep doen op ondersteuning of voor wie de indicatie afloopt. Bij de meeste gemeenten zijn de inkoopafspraken gemaakt. Het is zaak dat de resterende tijd benut wordt om deze te vertalen in concrete werkafspraken tussen gemeenten en aanbieders. Vervolgens worden deze afspraken vertaald naar de primaire en ondersteunende processen in de eigen organisatie. Dit is essentieel om hele het proces van toewijzen, plaatsen, bevoorschotten, declareren, betalen en verantwoorden vanaf 1 januari soepel te laten verlopen. Zo wordt een goede dienstverlening voor de cliënt gegarandeerd. Voor het inregelen van de processen hebben VNG, VWS, brancheorganisaties van aanbieders, het Zorginstituut en een aantal gemeenten hulpmiddelen uitgewerkt. Zo is in een handige Checklist voor administratieve processen Wmo op een rij gezet wat hierbij komt kijken. Per stap is daarbij aangegeven welke tools en landelijke maatregelen beschikbaar zijn. Als het kan: digitaal via elektronisch berichtenverkeer Om de administratieve processen te ondersteunen wordt in samenwerking een landelijke infrastructuur neergezet door VNG, VWS, KING, Zorginstituut Nederland, VECOZO en het Inlichtingenbureau. Via deze infrastructuur worden op een veilige en gestandaardiseerde manier elektronische berichten uitgewisseld. Voor de gemeenten verloopt dit via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK), voor aanbieders via VECOZO. Het GGK wordt gerealiseerd door de VNG in samenwerking met het Inlichtingenbureau. Daarnaast zijn standaarden vastgesteld voor het uitwisselen van berichten. Met deze geboden oplossing kunnen gemeenten en aanbieders door één koppeling meerdere digitale diensten afnemen. Dit voorkomt onveilige gegevensuitwisseling en hoge administratieve lasten. Het heeft de voorkeur dat gemeenten en aanbieders zo snel mogelijk gebruik maken van de gegevensuitwisseling via het GGK en VECOZO. Dit is mogelijk vanaf 1 januari 2015 als de partijen daar klaar voor zijn, anders zo snel mogelijk daarna. Het uitwisselen van berichten via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt wordt getest in december. Wanneer het testen en opleveren van de diensten van het gegevensknooppunt volgens planning 4

5 loopt, kunnen gemeenten en aanbieders vanaf 1 januari 2015 gebruik maken van de volgende digitale diensten: Gemeenten kunnen digitaal een toewijzingsbericht voor Wmo sturen aan en retourberichten ontvangen van een aanbieder. Een aanbieder kan bij de gemeente digitaal declareren en retourberichten ontvangen voor Wmo (en hetzelfde geldt voor Jeugd). Gemeenten kunnen indien nodig digitaal bij CIZ controleren of een Wmo-aanvrager een Wlzindicatie heeft. Gestandaardiseerd informatie uitwisselen op 1 januari 2015: iwmo of alternatief Gemeenten en aanbieders moeten rekening houden met een overbruggingsperiode waarin de uitwisseling van gegevens nog niet via elektronisch berichtenverkeer zal plaatsvinden. De verwachting is dat niet alle gemeenten en aanbieders op 1 januari 2015 aangesloten zijn. Het aansluiten vergt namelijk enige doorlooptijd. Maar ook zonder elektronisch berichtenverkeer moet het proces van toewijzen, plaatsen, betalen en verantwoorden soepel kunnen verlopen. Hier zijn en komen hulpmiddelen voor beschikbaar die het wel al mogelijk maken om gestandaardiseerd informatie uit te wisselen. Dat maakt een soepele overgang mogelijk op het moment dat de aansluitingen op de infrastructuur en de bijbehorende berichtstandaarden toegepast kunnen worden. Wat moet u regelen? Bent u gemeente of aanbieder en wilt u dat het proces van beschikken, toewijzen, plaatsen, declareren, betalen en verantwoorden met de door u gecontracteerde aanbieders soepel verloopt? Gebruik dan deze online Checklist voor administratieve processen Wmo met de weblinks naar ondersteunde tools en maatregelen. U weet dan in korte tijd wat u nog te doen staat. 1. Toewijzen en beschikken Wat minimaal regelen? Indien nodig stuurt de gemeente voor nieuwe cliënten een beschikking aan de cliënt en een toewijzing aan een aanbieder die de dienstverlening gaat aanbieden. Voor cliënten die vallen onder het overgangsrecht stuurt de gemeente alleen een toewijzing aan de zorgaanbieder. Wanneer een eigen bijdrage moet worden vastgesteld wordt het CAK geïnformeerd. Wat wordt daarvan via de standaarden iwmo ondersteund? De toewijzing wordt ondersteund door een standaard iwmo-bericht dat een gemeente digitaal naar een aanbieder kan sturen. De gemeente en de zorgaanbieders moeten hiervoor nog wel keuzen maken rondom de invulling van deze berichten. Zie voor een gedetailleerde beschrijving van het voorbereidingsproces de Handreiking iwmo-standaard. Zorginstituut Nederland heeft een referentietabel voor productcodes beschikbaar. Wanneer gemeenten en aanbieders een andere productindeling kiezen dan moeten zij deze uploaden bij het Zorginstituut, die deze specifieke productlijst in de landelijke Verwijsindex Productcodes opneemt. Randvoorwaarde voor het gebruik van de standaarden is dat gemeenten zich tijdig aansluiten op het Gemeentelijk Gegevensknooppunt en aanbieders zich tijdig aansluiten bij Vecozo (zie bijlage 1 en 2) Hoe kunt u het regelen zonder elektronisch berichtenverkeer? Kunt u (nog) geen gebruik maken van digitaal toewijzen? Dan kunt u gebruik maken van de Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet. Deze zet de invoer van een gebruiker om in een bericht iwmo en kan een ontvangen bericht in een leesbaar formaat weergeven. Dit stelt gemeenten en aanbieders die nog geen elektronisch berichtenverkeer hebben in staat om toch digitaal gegevens uit te wisselen met gemeenten en 5

6 aanbieders die dit al wel hebben. Kiest u voor een papieren toewijzing? Sluit dan zo veel mogelijk aan bij de gegevensset zoals die in de berichtenstandaard is vastgelegd. Voor de praktische werkafspraken rond toewijzen komt een Afsprakenkaart gemeente/aanbieder beschikbaar die u kunt gebruiken als voorbeeld voor de werkafspraken die gemaakt moeten worden. Over het overgangsrecht voor bestaande cliënten bestaat een Handreiking Overgangsrecht. 2. Levering en registratie Wat minimaal regelen? Aanbieders ontvangen de toewijzingen voor dienstverlening en stellen vervolgens een zorgplan op. Daarna wordt de dienstverlening gestart. Tijdens het leveren van zorg is er gegevensuitwisseling tussen gemeente en zorgaanbieders over aanvang zorg en mutaties. Gemeenten en aanbieders zullen hierover werkafspraken moeten maken. Wat wordt daarvan via de standaard iwmo ondersteund? Per 1 januari 2015 worden de berichten voor aanvang dienstverlening en mutatie/beëindiging nog niet ondersteund door het GGK. Hoe kunt u het regelen zonder elektronisch berichtenverkeer? Gemeenten en aanbieders moeten werkafspraken maken hoe zij rond wachtlijsten, aanvang dienstverlening, verhuizing e.d. elkaar informeren. 3. Declaratie en betaling Wat minimaal regelen? Gemeenten en aanbieders moeten met elkaar afspreken hoe zij omgaan met het declareren van geleverde dienstverlening. Ook moeten ze eventueel afspraken maken over bevoorschotting, zeker voor de startperiode wanneer het proces van declaratie en betaling nog op stoom moet komen. Wat wordt daarvan via de standaarden iwmo ondersteund? Voor inkoopvormen die zich daarvoor lenen (P*Q en trajectfinanciering) kan digitaal worden gedeclareerd op basis van het standaard iwmo. Gemeenten en aanbieders moeten wel een aantal werkafspraken maken over de invulling van de keuzevelden in de berichten. Advies is om in 2015 terughoudend te zijn t.a.v. het gebruik van de optionele velden. Ter ondersteuning van de afspraken rondom gegevensverkeer zijn Uitvoeringsvarianten iwmo uitgewerkt. Bij deze varianten staat beschreven welke invulling van de berichten iwmo aanbevolen wordt. Zie voor een gedetailleerde beschrijving van de voorbereiding van gemeenten en aanbieders: Handreiking iwmo-standaard. Hoe kunt u het regelen zonder elektronisch berichtenverkeer? Kunt u (nog) geen gebruik maken van digitaal declareren? Dan kunt u gebruik maken van de Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet. Deze zet invoer van de gebruiker om in een bericht en kan een bericht in een leesbaar formaat weergeven. Dit stelt gemeenten/aanbieders die nog geen elektronisch berichtenverkeer hebben in staat om gegevens uit te wisselen met gemeenten en aanbieders die al wel beschikken over elektronisch berichtenverkeer. Kiest u voor een papieren declaratie? Sluit dan zo veel mogelijk aan bij de gegevensset zoals die in de berichtenstandaard is vastgelegd. De standaarden zijn ontwikkeld voor de gangbare financierings- en inkoopmodellen voor maatwerkvoorzieningen: trajectfinanciering, resultaatfinanciering, p maal q, en arrangementen. Voor andere vormen van financiering van Wmo zoals populatiebekostiging, subsidiering, en wijkfinanciering, ed.) zijn mogelijk andere afspraken noodzakelijk. Zie hiervoor de Handreiking Wmo en Jeugd. 6

7 Voor bevoorschotting komt een Informatiekaart Bevoorschotting Door hierover afspraken te maken kunt u voorkomen dat aanbieders in liquiditeitsproblemen komen mochten er administratieve aanloopproblemen zijn. 4. Verantwoording Wat minimaal regelen? De gemeentelijke Monitor Sociaal Domein kan gebruikt worden voor verantwoording van gemeenten op verschillende vlakken: landelijk (VWS), uitputting van het budget, en richting de raad. Zorgaanbieders moeten verantwoorden of ze de gedeclareerde zorg ook toegewezen en geleverd hebben en dat ze voldoen aan de inkoopvoorwaarden van gemeenten. Zie hiervoor de Handreiking verantwoording. En ook handig is het Inrichtingspakket voor gemeenten en de notitie Sociale Wijkteams in Ontwikkeling. Wat wordt daarvan digitaal ondersteund? De basisset van gegevens in de gemeentelijke Monitor Sociaal Domein is gebaseerd op de gegevensset van de berichten iwmo. Als gemeenten en aanbieders hun afspraken over verantwoording aansluiten bij deze gegevensset kunnen de nodige administratieve lasten worden voorkomen. 7

8 Bijlage 1: Wat moet een gemeente doen om elektronisch gegevens uit te kunnen wisselen met aanbieders? Bent u een gemeente en heeft u werkende afspraken over het proces van toewijzen, declareren, verantwoorden? En wilt u op korte termijn elektronisch toewijzen en declareren en elektronisch de Wlz-indicatie verifiëren? Op de website van staat wat u moet doen. In het kort gaat om: 1. Regel uw aansluiting op het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK). Meld een projectleider aan bij KING. Deze projectleider wordt via de website stap voor stap door het aansluitproces geleid. U moet hierbij o.a. aangeven welke diensten u wilt afnemen, wie u bij uw gemeente daarvoor wilt autoriseren etc. Houd rekening met een paar weken doorlooptijd. 2. Kijk in de softwarecatalogus van KING of en wanneer uw softwareleverancier applicatie(s) heeft of oplevert die deze berichten kunnen genereren en verwerken. Zorg dat u de updates op tijd implementeert. 3. Maak met uw aanbieders afspraken over de manier waarop u de toewijzings- en declaratieberichten inzet in de samenwerking. Het betreft o.a. keuzen t.a.v. de situaties waarvoor u de berichten wel en niet gebruikt, welke productcodes u gebruikt etc. Zie voor een gedetailleerde beschrijving: Handreiking iwmo-standaard. 4. Maak afspraken met aanbieders over berichtgeving rond aanvang dienstverlening en mutaties zolang de iwmo-berichten hiervoor nog niet ondersteund worden. 5. Zorg voor de lokale implementatie van deze afspraken in uw administratie, ICT-configuratie en werkprocessen. Zorg dat het is belegd, dat medewerkers zijn geïnstrueerd, etc. 6. Test het berichtenverkeer voordat u start. 7. Wilt u elektronisch berichten gaan uitwisselen met aanbieders die dit nog niet geïmplementeerd hebben, gebruik dan de Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet van het Zorginstituut. 8

9 Bijlage 2: Wat heeft een aanbieder nodig om elektronisch berichten uit te wisselen met een gemeente? Bent u zorgaanbieder en heeft u afspraken over het proces van toewijzen, declareren, verantwoorden? En wilt u op korte termijn via het elektronisch berichtenverkeer declareren? 1. Regel uw aansluiting op het knooppunt van VECOZO. Aanbieders dienen de juiste AGB-code, dan wel een erkenning voor een bestaande code aan te vragen bij Vektis en aan te sluiten bij VECOZO. Een Stappenplan Aansluiten is hiervoor beschikbaar. Houd rekening met een paar weken doorlooptijd. 2. Bespreek met uw softwareleverancier wanneer uw applicatie(s) deze berichten kan genereren en verwerken. Zorg dat u de updates tijdig implementeert. 3. Maak met uw gemeenten afspraken over de manier waarop u de toewijzings- en declaratieberichten inzet in de samenwerking. Het betreft o.a. keuzen t.a.v. de situaties waarvoor u de berichten wel en niet gebruikt, welke productcodes u gebruikt, etc. Zie voor een gedetailleerde beschrijving: Handreiking iwmo-standaard. 4. Zorg voor de lokale implementatie van deze afspraken in uw administratie, ICT-configuratie en werkprocessen. Zorg dat het is belegd, dat medewerkers zijn geïnstrueerd, etc. 5. Test het berichtenverkeer voordat u start. 6. Wilt u digitaal gaan uitwisselen en heeft een (deel) van uw gemeenten dit nog niet geïmplementeerd, wijs dan uw gemeente op het gebruik van de Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet van het Zorginstituut. Hiermee kan de gemeente uw elektronische berichten omzetten in een leesbaar formaat. 9

10 Bijlage 3: Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet iwmo en ijw zijn de berichtstandaarden die de decentralisatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet (Jw) ondersteunen. Met de standaarden, beheerd door Zorginstituut Nederland, kan in de keten informatie uitgewisseld worden. Vanaf 1 januari 2015 kunnen gemeenten en zorgaanbieders gebruikmaken van iwmo en ijw om met elkaar over de zorg en ondersteuning van cliënten te communiceren. Wanneer gebruiken? Gemeenten en zorginstellingen waarvan de software op 1 januari 2015 nog niet geschikt is voor het gebruik van de iwmo- en ijw-standaarden, kunnen ervoor kiezen om gebruik te maken van de Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet. Het is een hulpmiddel dat input uit Excel of handmatig ingebracht naar een bericht converteert. Daarnaast kunnen gemeenten en zorgaanbieders met de Berichtenconverter ontvangen berichten inzien in een voor hen leesbaar formaat. Ondersteuning van negen berichtspecificaties De Berichtenconverter is eenvoudig in gebruik, heeft een gebruiksvriendelijke interface, en ondersteunt in totaal negen verschillende berichtspecificaties. Voor de iwmo-standaard ondersteunt de converter de berichten WMO301, WMO303, WMO305 en WMO307. Voor ijw zijn dat JW301, JW303, JW305, JW307 en JW321. Berichten maken Om een bericht te maken dat voldoet aan de iwmo- of ijw-standaard, voeren gebruikers informatie in via de schermen of ze gebruiken een Excel-definitie. De Excel-optie geldt alleen voor de WMO303-, JW303- en JW321-berichten. Na invoer kunnen de berichten die het GGK en VSP ondersteund gewoon via de infrastructuur van het GGK of het VSP worden verstuurd. Met opmaak: Geen spelling- of grammaticacontrole uitvoeren Berichten bekijken Om een bericht in te zien, leest de gebruiker het bericht in. De Berichtenconverter geeft de inhoud van het bericht in een leesbaar formaat weer. Met opmaak: Geen spelling- of grammaticacontrole uitvoeren Validatie De Berichtenconverter voert een validatie op de technische en in de standaard opgenomen regels uit. De validatie loopt gelijk aan de controles die de validatiemodule van Zorginstituut Nederland uitvoert. 10

11 Bijlage 4: Wmo Kennisportaal Gemeenten en aanbieders hebben baat bij de juiste kennis over en zo min mogelijk administratieve last bij de informatie-uitwisseling binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarom is het Wmo Kennisportaal ingericht: een digitale leeromgeving voor administratief medewerkers bij gemeenten en zorgaanbieders. Het Kennisportaal biedt ondersteuning bij het gebruik van de iwmo-standaard en verbreding van algemene kennis over de Wmo. In het Wmo Kennisportaal ligt de nadruk op kennis over het zorgdomein en over informatieuitwisseling in de keten. Vanaf 17 november is de module over informatie-uitwisseling beschikbaar. Voor wie is het Wmo Kennisportaal? Het portaal richt zich op medewerkers van gemeenten en zorgaanbieders en wordt uitgevoerd door het ROC Da Vinci College. Hiermee is ook de koppeling naar het reguliere onderwijs geborgd. Samenwerking Het Wmo Kennisportaal is een samenwerkingsverband van alle bij de Wmo betrokken ketenpartners. Door de expertise van kennishouders te bundelen, kunnen medewerkers bij gemeenten en zorginstellingen over modules beschikken die direct aansluiten bij de prakti jk. De samenwerking met de Stichting Consortium Beroepsonderwijs maakt het mogelijk om de e-learningmodules in samenwerking met andere ROCinstellingen te introduceren in het regulier onderwijs. Aandacht voor verschillen Het Wmo Kennisportaal bevat modules over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de informatie-uitwisseling volgens de standaard iwmo. Gemeenten hebben beleidsvrijheid bij de uitvoering van taken. In de modules van het Wmo Kennisportaal wordt aandacht geschonken aan de verschillende uitvoeringsvarianten en hoe die doorwerken in de informatie-uitwisseling. Meer informatie? Een abonnement op het Wmo Kennisportaal kost 90, per kalenderjaar excl. btw. Hiervoor krijgt u toegang tot de lesmodules die regelmatig worden geactualiseerd. Ook kunt u deelnemen aan de toetsen die het ROC Da Vinci College afneemt. U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website. Wilt u meer informatie of een afspraak maken over e-learning binnen uw organisatie? Neemt u dan contact op met het ROC Da Vinci College, via het contactformulier op de website Met opmaak: Sectiebegin: doorlopend, Breedte: 20,99 cm, Hoogte: 29,7 cm 11

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Beheerteam istandaarden Datum 24 december 2014 Versie 0.8 Status Concept Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 2 januari 2015 Versie 1.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder

Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder Acties voor informatiemanager, applicatiebeheerder, teamleider administratie Dit is een overzicht met de belangrijkste afspraken die

Nadere informatie

iwmo Landelijke Sectordag VVT (Vereniging HEAD) 20 november 2014 Indra Henneman

iwmo Landelijke Sectordag VVT (Vereniging HEAD) 20 november 2014 Indra Henneman iwmo Landelijke Sectordag VVT (Vereniging HEAD) 20 november 2014 Indra Henneman Agenda 1. iwmo en het belang van afspraken maken 2. Wat is de iwmo-standaard? 3. Wat staat er per 1 januari? 4. Wat moet

Nadere informatie

Het leveren en declareren van jeugdhulp

Het leveren en declareren van jeugdhulp Het leveren en declareren van jeugdhulp Gecontracteerde aanbieders voor jeugdhulp in de regio s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben twee formele momenten van gegevensuitwisseling met hun

Nadere informatie

Stappenplan overstap Standaarden 2.0

Stappenplan overstap Standaarden 2.0 Stappenplan overstap Standaarden 2.0 Dit stappenplan helpt u een haalbare datum te bepalen voor overstappen naar de Standaarden 2.0. Alle acties die u moet ondernemen zijn erin beschreven. Gebruik dit

Nadere informatie

Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet. Corine Bos Goes, 21 januari 2016

Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet. Corine Bos Goes, 21 januari 2016 Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Corine Bos Goes, 21 januari 2016 Inhoud - Introductie istandaarden - Hoe werkt de Berichtenconverter? - Veelgestelde vragen Berichtenconverter istandaarden algemeen Beleid

Nadere informatie

Aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt

Aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Wijnand Heijnen en Idius Felix Josien de Reuver en Arjen Brienen 1 Onderwerpen Introductie GGK en Knooppuntdiensten Planning diensten 2014

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Súdwest-Fryslân Adres Marktstraat 15, Sneek Telefoonnummer 14 0515 Declaratieformat Wmo

Nadere informatie

Uitvoeringsvarianten van iwmo

Uitvoeringsvarianten van iwmo Uitvoeringsvarianten van iwmo In 2014 is de iwmo-standaard ontwikkeld waarmee gestandaardiseerde elektronische gegevensuitwisseling mogelijk wordt tussen gemeenten en aanbieders in de nieuwe Wmo. Wat iwmo

Nadere informatie

Handout Online Stappenplan aansluiten diensten GGK

Handout Online Stappenplan aansluiten diensten GGK Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Versie 0.7 24-10-2014 Datum: 24-10-2014 Pagina 1 van

Nadere informatie

Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt

Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Versie 0.6 23-10-2014 Datum: 23-10-2014 Pagina 1 van

Nadere informatie

Model inrichting declaratie- / facturatieproces. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratie-jeugd

Model inrichting declaratie- / facturatieproces. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratie-jeugd Model inrichting declaratie- / facturatieproces VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratie-jeugd Declaratie- / facturatieproces Procesmodel op hoofdlijnen Gemeentelijke administratie Zorgaanbieder

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Aan: Deelnemers pilots gegevensuitwisseling iwmo, ijw, WLZ Van: Frank Ooms (VECOZO), Wijnand Heijnen (VNG/KING) Datum: 5 november 2014 Betreft: Stappenplan pilots en integrale ketentest Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo. Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum

Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo. Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum Programma 1. Welkom - Gemeente Arnhem 2. Introductie - WMO kantoor 3. Toelichting Administratief

Nadere informatie

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule Wmo 27 / 30 maart & 1 april 2015 Presentatie declaratiemodule Programma 1. Welkomstwoord gemeente en Stipter 2. Toelichting op MO-platform: factuurmodule 3. GGK (ijz berichtenverkeer) / Vecozo 4. CAK aanlevering

Nadere informatie

Stap 4: Technische uitwerking - Lokale boodschappenlijst declaratieprocessen. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.

Stap 4: Technische uitwerking - Lokale boodschappenlijst declaratieprocessen. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng. Stap 4: Technische uitwerking - Lokale boodschappenlijst declaratieprocessen VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratiejeugd Inrichting van de boodschappenlijst Doel Structureren van de aanpak

Nadere informatie

Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK. Gemeentelijke Groene Vink

Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK. Gemeentelijke Groene Vink Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente 1. Vul hieronder uw gegevens in. We gebruiken uw persoonlijke contactgegevens alleen voor onze eigen administratie. Naam

Nadere informatie

ADDENDUM. iwmo-berichtstandaarden Decentralisaties. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers. tussen KING en Leveranciers

ADDENDUM. iwmo-berichtstandaarden Decentralisaties. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers. tussen KING en Leveranciers ADDENDUM iwmo-berichtstandaarden Decentralisaties tussen KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 1.1 Datum: 19 september 2014 Inleiding (Standaard en toepassingsgebied)

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 13 augustus 2015 Versie 1.1 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 3 2 Installatie 5 3 Het gebruik: Berichten aanmaken

Nadere informatie

Berichten uitwisselen via VECOZO. Informatie voor zorgaanbieders en gemeenten

Berichten uitwisselen via VECOZO. Informatie voor zorgaanbieders en gemeenten Berichten uitwisselen via VECOZO Informatie voor zorgaanbieders en gemeenten Wat komt voorbij? Kennismaking met VECOZO Hoe sluit een zorgaanbieder aan op berichtenverkeer met gemeenten? Overgang naar Wmo-

Nadere informatie

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule Wmo 27 / 30 maart & 1 april 2015 Presentatie declaratiemodule Programma 1. Welkomstwoord gemeente en Stipter 2. Toelichting op MO-platform: declaratiemodule 3. GGK (i-wmo berichtenverkeer) / Vecozo 4.

Nadere informatie

Bestuurlijk Overleg: ICT/aanpassing administratieve organisatie HLZ en Jeugdwet

Bestuurlijk Overleg: ICT/aanpassing administratieve organisatie HLZ en Jeugdwet Bestuurlijk Overleg: ICT/aanpassing administratieve organisatie HLZ en Jeugdwet 1 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 treden de Wmo2015, de Jeugdwet en de Wlz in werking en maken de wijkverpleging

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 14 oktober 2015 Versie 1.2 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 3 2 Installatie 5 3 Het gebruik: Berichten aanmaken

Nadere informatie

ADDENDUM. ijw (Jeugdwet) standaarden Decentralisaties. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers. Versie: 1.0 Datum: 19 september 2014

ADDENDUM. ijw (Jeugdwet) standaarden Decentralisaties. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers. Versie: 1.0 Datum: 19 september 2014 ADDENDUM ijw (Jeugdwet) standaarden Decentralisaties Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 1.0 Datum: 19 september 2014 Inleiding (Standaard en toepassingsgebied) De ijw-standaard

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE RAALTE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Raalte Adres Zwolsestraat 16 E-mailadres info@raalte.nl Telefoonnummer 0572-347799 Declaratieformat

Nadere informatie

Programma VISD 2014 Ketenkaart Jeugd/AZR versie 1.0 28 mei 2014

Programma VISD 2014 Ketenkaart Jeugd/AZR versie 1.0 28 mei 2014 Ketenkaart Deze ketenkaart bevat de uitwerking van één van de berichtenstromen die door het gegevensknooppunt ondersteund moet worden. Omschrijving Het betreft berichtenverkeer dat als doel heeft gestandaardiseerde

Nadere informatie

HANDREIKING: REGISTREREN VAN VERPLICHTINGEN. N.a.v. de impactanalyse financiële berichtenstromen en het Gemeentelijk Gegevensknooppunt

HANDREIKING: REGISTREREN VAN VERPLICHTINGEN. N.a.v. de impactanalyse financiële berichtenstromen en het Gemeentelijk Gegevensknooppunt HANDREIKING: REGISTREREN VAN VERPLICHTINGEN N.a.v. de impactanalyse financiële berichtenstromen en het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Auteur KING visd Datum maandag 5 januari 2015 Registreren van verplichtingen

Nadere informatie

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE WMO303 Inleiding De gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland gaan ervan uit dat gecontracteerde aanbieders van ondersteuning

Nadere informatie

Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman. 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1

Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman. 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1 Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1 Programma van vandaag Welkom Karin Jentzsch Overzicht proces Ronald Noorman Proces

Nadere informatie

Handreiking berichtenverkeer DBC's jeugd-ggz (concept)

Handreiking berichtenverkeer DBC's jeugd-ggz (concept) Handreiking berichtenverkeer DBC's jeugd-ggz (concept) 1. Inleiding In augustus 2015 is de 'handreiking uitvoeringsvarianten iwmo en ijw' verschenen. Daarin worden drie uitvoeringsvarianten beschreven

Nadere informatie

Wat u moet weten over istandaarden

Wat u moet weten over istandaarden i Wat u moet weten over istandaarden 2 3 4 Inleiding Het aantal mensen dat werkt met istandaarden neemt toe. Vooral in de Wmo en Jeugdwet verwelkomen we steeds meer gebruikers. Voor veel betrokkenen zijn

Nadere informatie

Handleiding facturering 8 gemeenten Achterhoek

Handleiding facturering 8 gemeenten Achterhoek Handleiding facturering 8 gemeenten Achterhoek Op dit moment ontvangen wij facturen van aanbieders voor geleverde Wmo maatwerkvoorzieningen. Omdat de facturen nog niet voldoen aan de gestelde criteria

Nadere informatie

Checklist decentralisaties

Checklist decentralisaties AEOLUS VERSIE 1 AEOLUS CHECKLIST DECENTRALISATIES Checklist decentralisaties Gemeenten Versie 1 / 1-12-2014 VERSIE 1 / AEOLUS CHECKLIST DECENTRALISATIES Horlings & Eerbeek Automatisering BV behoudt zich

Nadere informatie

AANBIEDERSBIJEENKOMST 30 SEPTEMBER 2014

AANBIEDERSBIJEENKOMST 30 SEPTEMBER 2014 AANBIEDERSBIJEENKOMST 30 SEPTEMBER 2014 Mar1jn Pepping Consultant WMO kantoor Theo Fleerkamp Consultant WMO kantoor donderdag 20 juni 2013 FACTSHEET WMO KANTOOR 37 KLANTGEMEENTEN 33.000 CLIENTEN DRIE AANDEELHOUDERS:

Nadere informatie

Bijlage bij collegevoorstel t.b.v. de aansluiting van het Digitaal Leefplein bij het gegevensknooppunt.

Bijlage bij collegevoorstel t.b.v. de aansluiting van het Digitaal Leefplein bij het gegevensknooppunt. Bijlage bij collegevoorstel t.b.v. de aansluiting van het Digitaal Leefplein bij het gegevensknooppunt. Toelichting: 1. Inleiding Het Digitaal Leefplein is een webbased platform dat inwoners, gemeenten,

Nadere informatie

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken Suite4Jeugdzorg Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 Suite4Jeugdzorg... 6 1.1 Jeugddossier... 6 1.2 Aanbieders en contracten... 6 1.3 Module

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN INLOGGEN OP HET PORTAAL VOOR (NIEUWE)GEBRUIKERS Versie 1.0 Datum December 2014 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding... 3 Knooppuntdiensten en het portaal

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017-

NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017- ZUID OOST NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017- Beste zorgaanbieders, Dit is de tiende nieuwsbrief van de bestuurlijke aanbesteding Wmo begeleiding en Zorg om Tafel in Zuid Oost Utrecht.

Nadere informatie

Protocol: omgaan met gemeentelijke herindeling en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw

Protocol: omgaan met gemeentelijke herindeling en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw Protocol: omgaan met gemeentelijke herindeling en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw Datum 8 juli 2016 Versie 1.0 Status Definitief Auteur Beheerteam istandaarden Zorginstituut Nederland 1 Inleiding

Nadere informatie

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Opgesteld door: Anneke Renckens WMO kantoor Pagina 1 van 6 Dit is een procesbeschrijving van het administratieve systeem van het WMO

Nadere informatie

Toegang, administratie en betaling van zorg AFSTEMMINGSBIJEENKOMST MET ZORGAANBIEDERS 11 MAART 2015 REGIONALE ORGANISATIE SOCIAAL DOMEIN FRYSLAN

Toegang, administratie en betaling van zorg AFSTEMMINGSBIJEENKOMST MET ZORGAANBIEDERS 11 MAART 2015 REGIONALE ORGANISATIE SOCIAAL DOMEIN FRYSLAN Toegang, administratie en betaling van zorg AFSTEMMINGSBIJEENKOMST MET ZORGAANBIEDERS 11 MAART 2015 REGIONALE ORGANISATIE SOCIAAL DOMEIN FRYSLAN INHOUD 1. Scope en afbakening 2. Berichtenverkeer 3. Overdracht

Nadere informatie

Stap 3: Uitwerking van het declaratie- / facturatieproces op hoofdlijnen. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratie-jeugd

Stap 3: Uitwerking van het declaratie- / facturatieproces op hoofdlijnen. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratie-jeugd Stap 3: Uitwerking van het declaratie- / facturatieproces op hoofdlijnen VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratie-jeugd Declaratie- / facturatieproces Procesmodel op hoofdlijnen Gemeentelijke

Nadere informatie

BIJEENKOMST ZORGAANBIEDERS WMO 2015 HEUVELLAND-GEMEENTEN

BIJEENKOMST ZORGAANBIEDERS WMO 2015 HEUVELLAND-GEMEENTEN BIJEENKOMST ZORGAANBIEDERS WMO 2015 HEUVELLAND-GEMEENTEN Frank Sampers, Operationeel Manager & Kristel Veugelers, Consultant WMO kantoor 10 december 2014 donderdag 20 juni 2013 AGENDA 1. Welkom en opening

Nadere informatie

Softwareleveranciersbijeenkomst

Softwareleveranciersbijeenkomst Softwareleveranciersbijeenkomst Project iza Voor en door zorgaanbieders Yvette Trepels & Hindrik Wytzes 16 juni 2015 Inhoud Project iza (wie zijn wij en rol) Stand van zaken iza werkagenda Gebruik JW321

Nadere informatie

Gestelde vragen en antwoorden door zorgaanbieders

Gestelde vragen en antwoorden door zorgaanbieders Gestelde vragen en antwoorden door zorgaanbieders over financieel administratief beheer hulp/zorg voor jeugd en beschermd wonen Nr Vraag Antwoord Z01 Hoe moeten onze facturen geadresseerd worden? Dat hangt

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE TEYLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE TEYLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE TEYLINGEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Teylingen Adres Raadhuisplein 1, Voorhout E-mailadres - Telefoonnummer 14 0252 De gemeente

Nadere informatie

UITVOERINGSORGANISATIE JEUGD. Afspraken berichtenverkeer/gegevensuitwisseling Jeugd Peel 6.1 17 december 2014

UITVOERINGSORGANISATIE JEUGD. Afspraken berichtenverkeer/gegevensuitwisseling Jeugd Peel 6.1 17 december 2014 UITVOERINGSORGANISATIE JEUGD Afspraken berichtenverkeer/gegevensuitwisseling Jeugd Peel 6.1 17 december 2014 Inhoud Jeugd proces en berichtenverkeer: Start Structureel vanaf uiterlijk 1 juli 2015 Gegevensoverdracht

Nadere informatie

Instructiebijeenkomst inrichting werkproces t.b.v. declaratie en betalingsverkeer

Instructiebijeenkomst inrichting werkproces t.b.v. declaratie en betalingsverkeer Instructiebijeenkomst inrichting werkproces t.b.v. declaratie en betalingsverkeer Friese gemeenten 16 december 2014 Maxim ter Hedde Kwartiermaker inrichting beheertaken Centrumgemeenteconstructie 3d Fryslân

Nadere informatie

Auteurs Emiel Wanningen, Regionaal Ondersteuningsbureau WMO en Jeugdhulp Regio Nijmegen Paul Brederveld, Backoffice Zorg en Inkomen gemeente Nijmegen

Auteurs Emiel Wanningen, Regionaal Ondersteuningsbureau WMO en Jeugdhulp Regio Nijmegen Paul Brederveld, Backoffice Zorg en Inkomen gemeente Nijmegen Auteurs Emiel Wanningen, Regionaal Ondersteuningsbureau WMO en Jeugdhulp Regio Nijmegen Paul Brederveld, Backoffice Zorg en Inkomen gemeente Nijmegen Wijzigingen t.o.v. versie 1.3 - Vragen in FAQ toegevoegd

Nadere informatie

dialoog tussen Utrechtse zorgaanbieders en hun gemeenten Regiobijeenkomst no. 5 Kontakt der Kontinenten, Soest, 30 maart 2015

dialoog tussen Utrechtse zorgaanbieders en hun gemeenten Regiobijeenkomst no. 5 Kontakt der Kontinenten, Soest, 30 maart 2015 Aan de slag -dag dialoog tussen Utrechtse zorgaanbieders en hun gemeenten Regiobijeenkomst no. 5 Kontakt der Kontinenten, Soest, 30 maart 2015 Aan de slag in Soest Doelen Praktische oplossingen voor dagelijkse

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Schiermonnikoog Adres Nieuwestreek 5 E-mailadres Postbus20@schiermonnikoog.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Berichten uitwisselen via VECOZO

Berichten uitwisselen via VECOZO Berichten uitwisselen via VECOZO Informatie voor zorgaanbieders en gemeenten Frank Ooms, productowner/projectmanager iwmo, ijw, iwlz. Wat komt voorbij? Korte kennismaking met VECOZO Hoe sluit een zorgaanbieder

Nadere informatie

Toelichting Informatievoorziening Sociaal Domein (isd 2015-2016)

Toelichting Informatievoorziening Sociaal Domein (isd 2015-2016) Toelichting Informatievoorziening Sociaal Domein (isd 2015-2016) Het Bestuur van de VNG stelt u een collectieve aanpak voor om de administratie in het sociaal domein te vereenvoudigen. De vereenvoudiging

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Amersfoort Adres Stadhuisplein 1, Amersfoort E-mailadres info@amersfoort.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Versie 2.0. Laatste aanpassing 16/04/2015 Check regelmatig deze factsheet op aanpassingen in de werkprocessen en afspraken.

Versie 2.0. Laatste aanpassing 16/04/2015 Check regelmatig deze factsheet op aanpassingen in de werkprocessen en afspraken. Pagina: 1 van 7 Versie 2.0. Laatste aanpassing 16/04/2015 Check regelmatig deze factsheet op aanpassingen in de werkprocessen en afspraken. Inleiding Deze factsheet geeft een beschrijving van de manier

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN GEBRUIKERSBEHEER Versie 1.0 Datum December 2014 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding... 3 Knooppuntdiensten en het portaal van het Inlichtingenbureau...

Nadere informatie

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet De Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet geeft een overzicht van de productcodes die per gemeente worden gebruikt voor de informatie-uitwisseling

Nadere informatie

Implementatieplan van aanvraag tot factuur voor de nieuwe WMO

Implementatieplan van aanvraag tot factuur voor de nieuwe WMO Implementatieplan van aanvraag tot factuur voor de nieuwe WMO gegevensuitwisseling gemeenten zorgaanbieders mbt onderdeel begeleiding Werkgroep gegevensuitwisseling iwmo Peel 6.1 23-12-2014 Inleiding Ten

Nadere informatie

FACTSHEET IMPLEMENTATIE IWMO & IJW XML-RELEASE 2.1. Softwareleveranciers Gemeenten & Zorgaanbieders

FACTSHEET IMPLEMENTATIE IWMO & IJW XML-RELEASE 2.1. Softwareleveranciers Gemeenten & Zorgaanbieders FACTSHEET IMPLEMENTATIE IWMO & IJW XML-RELEASE 2.1 Softwareleveranciers Gemeenten & Zorgaanbieders Versie 1.1 22 juli 2016 Doelstelling Softwareleveranciers informeren over de overgang in berichtenverkeer

Nadere informatie

Van contract tot juiste, tijdige en volledige declaratie en verantwoording ~ Door: Lennart Roest, Hilde van Dongen en Noortje Peters

Van contract tot juiste, tijdige en volledige declaratie en verantwoording ~ Door: Lennart Roest, Hilde van Dongen en Noortje Peters REGIE OP DE WMO 2016 Van contract tot juiste, tijdige en volledige declaratie en verantwoording ~ Door: Lennart Roest, Hilde van Dongen en Noortje Peters Voor veel aanbieders die Wmo zorg en ondersteuning

Nadere informatie

KETEN INFORMATIEVOORZIENING SOCIAAL DOMEIN (ISD)

KETEN INFORMATIEVOORZIENING SOCIAAL DOMEIN (ISD) KETEN INFORMATIEVOORZIENING SOCIAAL DOMEIN (ISD) Structureel Beheer 2016-2018 ISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING Opgesteld door Datum Versie VNG/KING 3 mei 2015

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 22 december 2015 Versie 2.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 4 2 Installatie 6 3 Het gebruik: Berichten aanmaken

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Harlingen Adres Voorstraat 35 E-mailadres gemeentebestuur@harlingen.nl Telefoonnummer 140517

Nadere informatie

Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie)

Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie) Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie) Met de berichtenapp van VNG kunt u nu snel en makkelijk Wmo- en Jeugdzorg-berichten versturen en ontvangen. Dit kan met een app (beschikbaar via de Appstore

Nadere informatie

Implementatie iwlz 1.1. Diemen 10 juli 2015

Implementatie iwlz 1.1. Diemen 10 juli 2015 Implementatie iwlz 1.1 Diemen 10 juli 2015 Inhoud Uitgangspunten Implementatiestrategie en planning Ondersteunende modules Taken en verantwoordelijkheden Zorginstituut Nederland Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013)

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp wordt gebruik gemaakt

Nadere informatie

Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom

Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom Inleiding De hervorming langdurige zorg leidt in 2015 tot een verschuiving van een groot aantal cliënten: zij gaan vanuit het AWBZ-domein

Nadere informatie

Tips voor de implementatie van de iwmo-standaarden

Tips voor de implementatie van de iwmo-standaarden Hoe doen zij het? Tips voor de implementatie van de iwmo-standaarden Na 1 januari 2015 moeten gemeenten berichten kunnen uitwisselen met alle zorgaanbieders in hun regio. Om dit proces voor zowel de gemeenten

Nadere informatie

Handreiking Ouderbijdrage jeugdwet. Versie: 30 januari 2015

Handreiking Ouderbijdrage jeugdwet. Versie: 30 januari 2015 Handreiking Ouderbijdrage jeugdwet Versie: 30 januari 2015 1 1. Waarom deze handreiking? Gemeenten bepalen vanaf 1 januari 2015 welke ouders een ouderbijdrage opgelegd krijgen. De VNG heeft over de ouderbijdrage

Nadere informatie

Landelijk draaiboek migratie AZR 3.2 naar iwlz 1.0 per 1 januari 2015

Landelijk draaiboek migratie AZR 3.2 naar iwlz 1.0 per 1 januari 2015 Landelijk draaiboek migratie AZR 3.2 naar iwlz 1.0 per 1 januari 2015 Datum 19 november 2014 Status Definitief Auteur Beheerteam istandaarden Afdeling Contactcentrum Zakelijk Volgnummer 2014132192 Inhoud

Nadere informatie

Handreiking iwmo-standaard

Handreiking iwmo-standaard Handreiking iwmo-standaard iwmo 1.0 Datum 27 oktober 2014 Status versie 1.1 Colofon Auteur Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Programma iwmo Versie 1.1 Volgnummer 2014136695 Toelichting

Nadere informatie

Declaratieprotocol jeugdhulp

Declaratieprotocol jeugdhulp H-10 inkoopbureau Declaratieprotocol jeugdhulp Procesbeschrijving voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp voor de H-10 gemeenten H-10 inkoopbureau 19-2-2015 Inhoudsopgave Context... 2 Toewijzing...

Nadere informatie

1. Zorg kan alleen gedeclareerd worden bij een beschikking voor Maatwerk begeleiding. De tarieven zijn vast tijdens het jaar 2015.

1. Zorg kan alleen gedeclareerd worden bij een beschikking voor Maatwerk begeleiding. De tarieven zijn vast tijdens het jaar 2015. Tekstvoorstel m.b.t. facturatie, monitoring en verantwoording A Factureren 1. Zorg kan alleen gedeclareerd worden bij een beschikking voor Maatwerk begeleiding. De tarieven zijn vast tijdens het jaar 2015.;

Nadere informatie

Handreiking Uitvoeringsvarianten iwmo en ijw

Handreiking Uitvoeringsvarianten iwmo en ijw Handreiking Uitvoeringsvarianten iwmo en ijw Handreiking Uitvoeringsvarianten iwmo en ijw Vereniging van Nederlandse Gemeenten 3 Colofon Samenstelling Deze handreiking is opgesteld door Zorginstituut

Nadere informatie

De checklist bestaat uit deelvragen bij de hoofdstappen. Deze deelvragen gaan met name over de zogenaamde PIOFACH aspecten: Personeel, Informatie,

De checklist bestaat uit deelvragen bij de hoofdstappen. Deze deelvragen gaan met name over de zogenaamde PIOFACH aspecten: Personeel, Informatie, Geachte heer/mevrouw, Houvast voor implementatie Welkom bij deze (online) checklist voor administratieve processen Wmo. De checklist is gemaakt voor projectleiders die in gemeenten bezig zijn met de implementatie

Nadere informatie

HANDREIKING: DECLARATIEBERICHT EN FACTUREREN

HANDREIKING: DECLARATIEBERICHT EN FACTUREREN HANDREIKING: DECLARATIEBERICHT EN FACTUREREN N.a.v. de impactanalyse financiële berichtenstromen en het GGK Update in verband met de introductie van iwmo en ijw v2.0 Auteur KING ISD Datum donderdag 5 november

Nadere informatie

communicatie met burgers en professionals en over de inhoud, de vorm en de afstemming van de communicatie.

communicatie met burgers en professionals en over de inhoud, de vorm en de afstemming van de communicatie. Focuslijst Wmo 2015 Het Transitiebureau Wmo, een samenwerkingsverband van VNG en VWS, heeft op basis van het stappenplan Wmo een focuslijst opgesteld voor implementatie van de Wmo 2015 in het jaar 2014.

Nadere informatie

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet De Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet geeft een overzicht van de productcodes die per gemeente worden gebruikt voor de informatie-uitwisseling

Nadere informatie

Whitepaper Mozard 3D Suite

Whitepaper Mozard 3D Suite Regisseert uw zorgverlening Whitepaper Mozard 3D Suite Gemeenten werden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk & inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hadden gemeenten

Nadere informatie

Factsheet. Berichtenverkeer ijw 2.0 en iwmo 2.0

Factsheet. Berichtenverkeer ijw 2.0 en iwmo 2.0 Factsheet Berichtenverkeer ijw 2.0 en iwmo 2.0 Inleiding Vanaf januari 2017 gaat gemeente Apeldoorn uitsluitend werken met het berichtenverkeer. Bent u nog niet aangesloten op het berichtenverkeer, dan

Nadere informatie

17 gemeenten of gemeentelijke samenwerkingsverbanden i.v.m. WMO (± 60 AGBcodes

17 gemeenten of gemeentelijke samenwerkingsverbanden i.v.m. WMO (± 60 AGBcodes Procesbeschrijving registratie WMO (ook toe te passen op de Jeugdwet) Versie: 2 Datum: 6 augustus 2014 Situatieschets op hoofdlijnen: - Nu: 16 AGB codes (7 zorgkantoren) t.b.v. AWBZ - Straks: 16 AGB codes

Nadere informatie

Tweede aanvullende TOELICHTING OP HET AANBOD EN DE CONCEPTOVEREENKOMST VOOR HET OVERGANGSREGIME 2015

Tweede aanvullende TOELICHTING OP HET AANBOD EN DE CONCEPTOVEREENKOMST VOOR HET OVERGANGSREGIME 2015 Tweede aanvullende TOELICHTING OP HET AANBOD EN DE CONCEPTOVEREENKOMST VOOR HET OVERGANGSREGIME 2015 Gemeente Leeuwarden, September 2014 Blad 2 I. Inleiding De afgelopen periode zijn enkele vragen gesteld

Nadere informatie

Handleiding Validatiemodule iwlz, iwmo en ijw 6 september 2016

Handleiding Validatiemodule iwlz, iwmo en ijw 6 september 2016 Handleiding Validatiemodule iwlz, iwmo en ijw 6 september 2016 Handleiding Validatiemodule iwlz, iwmo en ijw Inhoud 1 Over de Validatiemodule 3 2 Het gebruik 4 2.1 Een bericht uploaden 4 2.2 Een bericht

Nadere informatie

ADDENDUM. Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Ministerie van Veiligheid en Justitie.

ADDENDUM. Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Ministerie van Veiligheid en Justitie. ADDENDUM Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Ministerie van Veiligheid en Justitie & Leveranciers Versie: 1.0 Datum: 25 april 2014 Plaats: Den Haag

Nadere informatie

Handleiding Berichtenverkeer Versie 1.5 Auteurs: Emiel Wanningen, Regio Nijmegen; Paul Brederveld, Michiel Rademaker, gemeente Nijmegen

Handleiding Berichtenverkeer Versie 1.5 Auteurs: Emiel Wanningen, Regio Nijmegen; Paul Brederveld, Michiel Rademaker, gemeente Nijmegen Wijzigingen t.o.v. versie 1.4 - Info over berichtenapp VNG toegevoegd. Het toeleidings- en declaratieproces voor zorgaanbieders Het declaratieproces tussen de zorgaanbieder en de gemeente verloopt via

Nadere informatie

Handreiking iwmo-standaard

Handreiking iwmo-standaard Handreiking iwmo-standaard iwmo 1.0 Datum 18 juli 2014 Status versie 1.0 Colofon Auteur Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Programma iwmo Versie 1.0 Volgnummer 2014093354 Toelichting - Versie

Nadere informatie

HANDREIKING TOEGANG EN DECLARATIE 2016. WMO, BESCHERMD WONEN en JEUGDWET

HANDREIKING TOEGANG EN DECLARATIE 2016. WMO, BESCHERMD WONEN en JEUGDWET HANDREIKING TOEGANG EN DECLARATIE 2016 WMO, BESCHERMD WONEN en JEUGDWET Organisaties betrokken bij de totstandkoming Netwerkorganisatie regio Alkmaar in samenspraak met het regionale kenniscentrum Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Organisaties betrokken bij de totstandkoming Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Platform Directeuren Sociale Pijler (PDSP).

Organisaties betrokken bij de totstandkoming Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Platform Directeuren Sociale Pijler (PDSP). Addendum inkooprichtlijnen Wmo 2015 en Jeugdwet Organisaties betrokken bij de totstandkoming Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Platform Directeuren Sociale Pijler (PDSP). Project IZA namens de

Nadere informatie

Beschrijving administratieve organisatie Jeugdzorg gecontracteerde zorgaanbieders RIGG per 2015 voor zorg in Natura

Beschrijving administratieve organisatie Jeugdzorg gecontracteerde zorgaanbieders RIGG per 2015 voor zorg in Natura Beschrijving administratieve organisatie Jeugdzorg gecontracteerde zorgaanbieders RIGG per 2015 voor zorg in Natura (Concept) Versie : 0.2 DD : 6 januari 2015 Vastgesteld : G.Kalfsbeek, directeur RIGG

Nadere informatie

Referentiegroep iwlz. 8 maart 2016

Referentiegroep iwlz. 8 maart 2016 Referentiegroep iwlz 8 maart 2016 Referentiegroep iwlz 3 Inleiding Agenda 1 e Referentiegroep Uitgangspunt en doelstelling Referentiegroep 4 Agenda 1 e Referentiegroep iwlz Inleiding Veranderingen wet-

Nadere informatie

Toelichting productcodetabellen iwmo en ijw. 24 augustus 2015 Online vragenuur

Toelichting productcodetabellen iwmo en ijw. 24 augustus 2015 Online vragenuur Toelichting productcodetabellen iwmo en ijw 24 augustus 2015 Online vragenuur Agenda Waar voor dienen de productcodes? Uitgangspunten Toelichting op productcodetabellen Opbouw van de productcodetabellen

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK ISD 2015 van transitie naar innovatie in dienstverlening

PLAN VAN AANPAK ISD 2015 van transitie naar innovatie in dienstverlening PLAN VAN AANPAK ISD 2015 van transitie naar innovatie in dienstverlening ISD 2015 Plan van Aanpak 2015 Bestand: Pagina 1 van 11 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 Inleiding... 3 3 Casus uit de praktijk van de gemeente...

Nadere informatie

ZZP registratiepunt heeft van u de volgende informatie ontvangen, dat U beschikt over

ZZP registratiepunt heeft van u de volgende informatie ontvangen, dat U beschikt over Stappenplan ten behoeve van openstelling van de pilot zzp ers 2014 Uitgangspunten: De pilot is opengesteld voor 1200 plaatsen. Indien u al gecontracteert bent voor de Pilot AWBZ zin 2014 kunt u zich niet

Nadere informatie

Verslag werkgroep implementatie

Verslag werkgroep implementatie Verslag werkgroep implementatie Vergadering : werkgroep implementatie Datum : 8 december 2014 Locatie : Stationsplein 107 Leiden, kamer 627 Tijd : 11:00 uur 12:00 uur Aanwezig: Mevr. Monja van der Weide

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE EPE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE EPE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE EPE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Epe Adres Markt 14, Epe E-mailadres gemeente@epe.nl Telefoonnummer 14 0578 Declaratieformat Wmo De

Nadere informatie

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet De Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet geeft een overzicht van de productcodes die per gemeente worden gebruikt voor de informatie-uitwisseling

Nadere informatie

Middels dit document houden wij u op de hoogte van de belangrijkste (inhoudelijke) wijzigingen.

Middels dit document houden wij u op de hoogte van de belangrijkste (inhoudelijke) wijzigingen. Middels dit document houden wij u op de hoogte van de belangrijkste (inhoudelijke) wijzigingen. Wijzigingen versie 1.14 t.o.v. versie 1.13 Toevoeging stap 5 Kostprijzen, aandachtspunten Wlz Informatie

Nadere informatie

HANDREIKING: DECLARATIEBERICHT EN FACTUREREN. N.a.v. de impactanalyse financiële berichtenstromen en het Gemeentelijk Gegevensknooppunt

HANDREIKING: DECLARATIEBERICHT EN FACTUREREN. N.a.v. de impactanalyse financiële berichtenstromen en het Gemeentelijk Gegevensknooppunt HANDREIKING: DECLARATIEBERICHT EN FACTUREREN N.a.v. de impactanalyse financiële berichtenstromen en het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Auteur KING visd Datum maandag 15 december 2014 1 Declaratiebericht

Nadere informatie