Onderwijsprofiel RKBS Klavertje vier. in het kader van Passend Onderwijs Haarlemmermeer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijsprofiel RKBS Klavertje vier. in het kader van Passend Onderwijs Haarlemmermeer"

Transcriptie

1 l Onderwijsprofiel RKBS Klavertje vier in het kader van Passend Onderwijs Haarlemmermeer

2 Inleiding Zonder relatie, geen prestatie Alleen ga je sneller, samen kom je verder Voor u ligt het onderwijsprofiel van RKBS Klavertje vier een Rooms-katholieke basisschool. Het is een gezellige grote school en onderdeel van de brede school in de Breedte in de wijk Floriande te Hoofddorp. Bovenstaande gezegden zijn kenmerkend voor onze school. We vinden het belangrijk om een goede relatie met de leerlingen te hebben, dat ze met plezier naar school gaan en zich gezien weten. Over het algemeen presteren kinderen dan beter. Wij zijn een Vreedzame school. Het is belangrijk kinderen respect voor elkaar en de leerkrachten bij te brengen en ze te leren dat je samen meer kunt bereiken. In dit onderwijsprofiel wordt het huidige bekwaamheidsniveau van de school beschreven. Er wordt voortdurend naar verbetering gestreefd. We zijn continu bezig met kwaliteitsverbetering van het onderwijs voor onze leerlingen. Op 1 augustus 2014 is de wet op Passend onderwijs van kracht gegaan. Deze wet moet ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk kinderen regulier onderwijs kunnen (blijven) volgen, thuis nabij en met een zo n licht mogelijke ondersteuning. De schoolbesturen hebben een zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Op de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de klas, op een andere reguliere school in de regio of in het (voortgezet) speciaal onderwijs. We vinden het belangrijk dat ouders hier nauw bij betrokken zijn. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. RKBS Klavertje vier maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend onderwijs Haarlemmermeer. Onderwijsprofiel Passend Onderwijs RKBS Klavertje vier 2

3 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het onderwijsprofiel van het samenwerkingsverband 4 RKBS Klavertje vier Opbrengstgericht werken en verbetertrajecten 5 De verbetertrajecten per schooljaar uitgewerkt 8 Leerresultaten 10 Spelling 10 Rekenen 11 DMT 11 Begrijpend lezen 12 Leerstofaanbod 13 Taal 14 Technisch lezen 15 Rekenen 16 Spelling 17 Begrijpend lezen 17 Leertijd (per vakgebied) 18 Lesurentabel basisaanbod 18 Extra leertijd voor het breedteaanbod 18 Extra leertijd voor het plusaanbod in de kleutergroep 18 Didactisch handelen 19 Pedagogisch handelen 22 Visie op pedagogische identiteit 22 De opvattingen van RKBS Klavertje vier 22 Omgaan met gedrag 24 Pedagogisch handelen gericht op de relatie 25 Pedagogisch handelen gericht op de competentie 25 Pedagogisch handelen gericht op de autonomie 26 Klassenmanagement 27 Ruimte 27 Tijd 28 Activiteit 29 Verklarende woordenlijst 30 Onderwijsprofiel Passend Onderwijs RKBS Klavertje vier 3

4 Het onderwijsprofiel Een onderwijsprofiel van iedere school bestaat uit een basiszorg, een breedtezorg en een dieptezorg (zie landelijk referentiekader * ). In het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Haarlemmermeer spreekt men van een basisaanbod, een breedteaanbod en een plusaanbod. De onderwijsprofielen van de Primair Onderwijs (PO), SBO (Speciaal Basisonderwijs) en SO (Speciaal Onderwijs) scholen gezamenlijk leveren een onderwijscontinuüm op, waarmee het samenwerkingsverband alle leerlingen een passend onderwijsaanbod kan geven. Het breedte-en het plusaanbod op de scholen is een intensivering van de onderwijsaanpak zoals de school het biedt in het basisaanbod. Dit geldt voor alle vormen van onderwijs. De onderwijsprofielen geven zicht op het onderwijsaanbod voor alle leerlingen in een school en zijn een verplicht onderdeel binnen het Passend Onderwijs. Het onderwijsprofiel moet een zichtbare kwaliteit van onderwijs waarborgen. Een goed gedifferentieerd onderwijsaanbod op de basisschool zorgt ervoor dat veel leerlingen in hun eigen buurt onderwijs kunnen volgen. Het onderwijsprofiel is een instrument in handen van de schooldirecteur om het onderwijsaanbod gericht te bekijken en te beoordelen. De directeur kan, waar nodig, inzetten op verbetering. De vaste onderdelen van het onderwijsprofiel, geformuleerd door het samenwerkingsverband Haarlemmermeer zijn: 1. Planmatig werken 2. De leerresultaten 3. Een helder geformuleerd onderwijsaanbod en effectieve methodieken 4. De bewaking van de leertijd 5. De instructievaardigheden 6. Het pedagogisch klimaat 7. Het klasse management Het samenwerkingsverband sluit natuurlijk aan bij de begrippen in het waarderingskader van de inspectie en bij de vele kwaliteitsinstrumenten. Het zijn die elementen uit het primair proces die direct invloed hebben op de leerresultaten van de leerlingen. Het onderwijsprofiel hangt op deze wijze sterk samen met het onderwijskundig deel van het schoolplan en de onderdelen uit het kwaliteitssysteem van de school. De vaste onderdelen van het onderwijsprofiel zijn voor alle scholen binnen het samenwerkingsverband gelijk. De onderdelen zijn beschreven in concreet waarneembaar gedrag. Het gedrag is meetbaar en in concrete termen omschreven. Het samenwerkingsverband is van mening dat iedere school of ieder schoolbestuur zelf de elementen uit het onderwijsprofiel inhoudelijk vorm moet geven en eventueel een eigen ambitieniveau moet formuleren. Het betekent dat de onderwijsprofielen qua vorm vergelijkbaar zijn, maar qua inhoud per school en per bestuur zullen verschillen om te komen tot een dekkend netwerk. Onderwijsprofiel Passend Onderwijs RKBS Klavertje vier 4

5 1 Planmatig werken Opbrengstgericht werken is een speerpunt in het Nederlandse beleid met betrekking tot het primair onderwijs. Het team van Klavertje vier zet zich planmatig in voor het verbeteren van de vorderingen van leerlingen. Dit gebeurt door hoge doelen te stellen, gericht te werken doelen en leerlingen systematisch te volgen in hun vorderingen. Op Klavertje vier vindt dit cyclische proces als volgt plaats: 1 het formuleren van doelen en standaarden 2 het verzamelen van informatie 3 het registreren van informatie 4 het analyseren en interpreteren van informatie 5 het nemen van beslissingen op basis van de informatie Onderwijsprofiel Passend Onderwijs RKBS Klavertje vier 5

6 Opbrengstgericht werken en verbetertrajecten Klavertje vier evalueert twee keer per jaar de kwaliteit van het onderwijs aan de hand van de resultaten op de CITO toetsen. Evaluatie en het bijstellen van groepsplannen zijn gekoppeld aan deze toets momenten. Ook worden de groepsplannen geëvalueerd en zo nodig aangepast. Het indelen van de kinderen in de niveaugroepen gebeurt niet alleen op basis van de leerling resultaten op de CITO toetsen. Er wordt ook rekening gehouden met de onderwijsbehoefte van een leerling, de observaties van de leerkracht en de resultaten op de methodetoetsen. In het voorjaar wordt een schoolzelfevaluatie opgesteld n.a.v. de resultaten op de midden toetsen van CITO. In deze schoolzelfevaluatie analyseren wij de toetsresultaten op school-en groepsniveau. Verbetertrajecten op schoolniveau worden bepaald en ingezet op basis van de evaluaties. De leer en schoolresultaten worden als volgt geëvalueerd in de cyclus van Formuleren doelen september Toetsen: (Verzamelen Informatie) Leeropbrengst Registreren van informatie) Verbetering onderwijsprofiel (Analyseren en interpreteren informatie) Startbijeenkomst Aanpassen schoolprofiel (Beslissingen nemen op basis van die informatie) Implementatie groepsplannen voor verbeteringen spelling, rekenen, begrijpend onderdeel uit en technisch lezen. onderwijsprofiel. Borgen van afspraken voor Vaststellen ambitie verbetering van de resultaten spelling en begrijpend lezen. Implementatie structurele groepsbesprekingen Implementatie ondersteuningsteam Doorlopende leerlijnen van rekenen, begrijpend lezen en taal uitzetten Oktober Januari 2015 Programma ZIEN invullen voor alle groepen Herfstsignalering groep 3 Start met de MEERgroep Groepsobservaties Samen onderwijs voorbereiden Estafette groep 4 Onderwijsprofiel Passend Onderwijs RKBS Klavertje vier 6

7 Groep 8: begrijpend lezen en leestempo Jan Leestempo 3-8 februari Begrijpend lezen 4-8 Spelling 3-8 RVK: 1-3 RW: 3-8 WS: 3-8 ½: voorschot toets Wintersignalering: 3 DMT: 3-8 Heeft het verbeter onderwerp het verwachtte effect op leeropbrengsten Aanpassen groepsplan Teamleren pedagogische en didactische vaardigheden Aanpassen groepsplan Keuze verbetertraject aankomend schooljaar. Keuze onderdeel aanpassen. Schoolprofiel aanpassen binnen de doelen schoolplan Borgen groepsbesprekingen Borgen ondersteuningsteam Uitrollen van het teamleren Doorlopende leerlijnen afstemmen Optimaliseren van groepsadministratie maart Lente singalering: 3 Voorbereiding Entreetoets: 7 Estafette: 4-8 Zien: alle groepen PI dictee: 3-8 Mei DMT 3 tot en met 7 Leerjaar zelf evaluatie opstellen Welke vakgebied behoeft op basis van de resultaten verbetering, plus, basis, breedte Ambities opstellen juni Eindsignalering: 3 Woordenschat: 3-7 DMT: 3-8 Begrijpend lezen: 3-5 RVK: 1-3 LT&T: 3-8 AVI scores: 3-8 RW: 3-7 Spelling: Leerresultaten Evalueren en analyseren eindresultaten Schoolevaluatie opstellen. Welke vakgebieden moeten verbeterd worden? Ambities verwerken in nieuw plan van aanpak. Onderwijsprofiel Passend Onderwijs RKBS Klavertje vier 7

8 Leerresultaten Onderwijsprofiel in vaardigheidsscores, nieuwe norm M 2014 In onderstaande tabel zijn de ondergrens en bovengrens opgenomen die horen bij de Basisgroep. In termen van vaardigheidsscore en daaronder in termen van 4D-waarde. Onder de resultaten is er ruimte voor de school om haar schoolnorm in te vullen. Spelling M3 E3 M4 E4 M5 E5 M6 E6 M7 E7 B/M8 E8 Landelijke norm D waarde Schoolresultaten In 4D waarden schoolnorm Technisch lezen M3 E3 M4 E4 M5 E5 M6 E6 M7 E7 B/M8 E8 Landelijke norm DMT Landelijke norm Technisch lezen leestempo D waarde schoolresultaten 202- DMT in 4D 218 Schoolnorm 202- In 4D > >230 Begrijpend E3 M4 E4 M5 M6 M7 B/M8 lezen Landelijke norm D waarde Huidige schoolresultaten In 4D Schoolnorm in 4D Rekenen M3 E3 M4 E4 M5 E5 M6 E6 M7 E7 B/M8 Landelijke norm D waarde Huidige schoolresultaten In 4D Schoolnorm In 4D Onderwijsprofiel Passend Onderwijs RKBS Klavertje vier 8

9 4.Leertijd per schoolweek schooljaar Aantal uren per schoolweek aan diverse vak- en vormingsgebieden Vak- en vormingsgebied Nederlandse taal groep Taal 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 Spelling 2,50 2,00 2,00 2,00 2,00 Lezen 11,00 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 Begrijpend lezen en studievaardigheden 1,00 1,50 2,25 2,25 2,25 totaal 12,00 12,50 12,00 12,25 12,25 12,25 Rekenen en wiskunde 5,25 5,50 5,00 5,00 5,00 5,00 Engelse taal 0,50 0,75 Oriëntatie op jezelf en de wereld Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur (waaronder biologie en techniek), maatschappelijke verhoudingen (waaronder staats- inrichting, geestelijke stromingen en burgerschap en integratie), bevordering van gezond en redzaam gedrag + actieve en gezonde leefstijl Sociale redzaamheid Bevordering van soc. redzaamheid (Vreedzameschool) en gedrag in het verkeer Kunstzinnige oriëntatie, waaronder Bevordering van het taalgebruik (drama), handvaardigheid digheid, tekenen en muziek + dans totaal 0,25 0,50 3,00 3,00 2,75 3,00 totaal 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 totaal 1,75 2,00 1,25 1,25 1,25 1,25 Zintuiglijke en lichamelijke oefening, waaronder schrijven Zintuiglijke oefening (schrijven) 2,50 1,25 0,75 0,50 0,25 0,25 Lichamelijke oefening 2,00 2,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 Vrij op te geven (spel) 6,00 6,00 0,25 totaal 8,00 8,00 4,25 3,00 2,25 2,00 1,75 1,75 Voor de groepen 1-2 KRING en WERKEN Nederlandse taal, rekenen en wiskunde, wereldoriëntatie, sociale 16,50 16,50 redzaamheid, bevordering gezond gedrag en expressie Godsdienst/levensbeschouwelijk onderwijs 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 TOTAAL 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 3. Leerstofaanbod In dit hoofdstuk wordt het onderwijsaanbod beschreven in methodieken en materialen. Het BASIS-aanbod geldt voor alle kinderen op onze school. Onderwijsprofiel Passend Onderwijs RKBS Klavertje vier 9

10 Het BREEDTE-aanbod is bedoeld voor de instructiegroep (staat vermeld in het groepsplan). Deze kinderen hebben extra hulp en inoefening nodig. Mocht dit aanbod onvoldoende tegemoet komen aan de behoefte van de leerling, dan kunnen we het aanbod afstemmen op de individuele leerling. Dit aanbod staat beschreven in een ontwikkelingsperspectief (OPP). Dit is een document waarin de onderwijsdoelen, het leerstofaanbod en de wijze van begeleiding zijn vastgelegd en leidt tot een vastgesteld eindperspectief. Het PLUS-aanbod is bedoeld voor de plusgroep (zie het groepsplan). Deze kinderen hebben verrijking of verdieping van de basisstof nodig. Voor de kinderen die meer/ hoogbegaafd zijn, bieden wij de MEERgroep aan. Onze ambitie is om deze MEERgroep de komende jaren structureel aan te bieden en uit te breiden. Technisch lezen Groep 3 Groep 4 t/m 7 (1 e helft van het schooljaar) Gebruikte methode Veilig Leren lezen Estafette versie 2. maanversie 2. Plus ZONaanbod van de AANPAK 3 van de Leesboekjes aangepast Leesboeken op niveau. niveau. Villa Alfabet Mini-informatie met opdrachten. MEERgroep Villa Alfabet Leeskrakers Basis Breedte MAANaanbod van de Leesboekjes. STERaanbod van de Connect-lezen. Samen leesboeken. AANPAK 2 van de Leesboeken. AANPAK 1 van de Leesboeken op niveau. aanpak dyslexie (zie dyslexie-protocol). Toneel lezen. En actie lezen. Samen Leesboeken. Groep 7 (2 e helft van het schooljaar) en 8 Stillezen uit leesboeken op niveau. Zinder groep 8 Villa Alfabet Villa Alfabet Zinder groep 8 Leeskrakers En actie lezen. Toneel lezen. Taal Groep 1 en 2 Groep 3 Groep 4 t/m 8 Gebruikte methode Schatkist Veilig Leren Lezen maanversie 2. Taal actief TAAL versie 4. Plus De methode - Speciale activiteiten in de kleine kring. Map fonemisch bewustzijn: speciale activiteiten in kleine kring Werkbladen op eigen niveau (ipv werkbladen uit het basisaanbod). Ontwikkelingsmaterialen afgestemd op plusleerling. Spelen met moeilijkere opdrachten (ipv opdrachten uit het basisaanbod). Het ZONaanbod van de Plustaak. Leeskrakers. Boekjes van Kinheim. Slimme Uilen reeks Plustaak. Leeskrakers. Boekjes van kinheim. Topklassers Slimme Uilen reeks Onderwijsprofiel Passend Onderwijs RKBS Klavertje vier 10

11 MEERgroep Basis De methode jaarlijks 4 thema s). activiteitenboeken ankers. ankerverhaal. prentenboeken. lettermuur. kleuterset. Map fonemisch bewustzijn. Ontwikkelingsmaterialen met en zonder takenkaart. Werkbladen. Voorleesboeken. Prentenboeken. Schooltv-Koekeloere. Kringgesprekken. Spelen met opdrachten. Vrij spelen. Stempelen. Woordvelden. Thematafel of themahoek. Digitale ondersteuning door methode Schatkist: taal en woordenschat. Breedte De methode - speciale activiteiten in kleine kring. Extra hulp in kleine kring op het basisaanbod. Woordenschat oefeningen met concrete materialen. Ontwikkelingsmateriaal met takenkaart afgestemd op niveau van de leerling. Spelen met eenvoudigere opdrachten (ipv opdrachten uit het basisaanbod). Plustaak Leeskrakers Boekjes van Kinheim Slimme taal MAANaanbod van de De software bij de De methode Pennenstreken voor schrijfonderwijs. Kringgesprekken. Voorlezen. Schooltv. Ambrasoft (Softw.). De Taalzee (softw.). Het STERaanbod van de Connect-lezen. Oefenboekjes woordenschat. Plustaak Topklassers; o.a. Spaans Leeskrakers Boekjes van Kinheim Logische breinbrekers Vooruit leerstof Cryptologisch Denkwerk Slimme taal De methode TA. De software bij de Pennenstreken voor het schrijfonderwijs. Kringgesprekken. Voorlezen. Schooltv. Boekpromotie. Boekenkring/Boekenbeurt (vanaf gr.4). Spreekbeurt (vanaf gr.5). Werkstukken (vanaf gr.6) Verlengde instructie voor het basisaanbod. Oefenboekjes woordenschat. Oefenboekjes ontleden. Spelling Groep 3 Groep 4 en 5 Groep 6 t/m 8 Gebruikte methode Veilig Leren lezen Taal actief SPELLING Taal actief SPELLING Onderwijsprofiel Passend Onderwijs RKBS Klavertje vier 11

12 Plus Basis Breedte maanversie 2. versie 4. versie 4. ZONaanbod van de AANPAK 3ster. AANPAK 3ster. methode PLUSboek van de PLUSboek van de Flits MAANaanbod van de methode Software van de methode Flits FOEF Taalzee STERaanbod van de methode Flits Spellingoefeningen voor thuis Ander soort opdrachten AANPAK 2ster. FOEF AANPAK 1ster. Speciale spellingbegeleiding vanuit de FOEF. Spelling in de lift. Bloon (softw.). WRTS (softw.). Ander soort opdrachten AANPAK 2ster. FOEF (gr.6) AANPAK 1ster. Speciale spellingbegeleiding vanuit de FOEF (gr.6). Spelling in de lift. Bloon (softw.). WRTS (softw.). Oefenboekjes werkwoordspelling. Begrijpend en studerend lezen Groep 3 Groep 4 t/m 8 Begr.lezen Gebruikte methode Veilig Leren Lezen Lezen in beeld. maanversie 2. Meergroep Leeskrakers leeskrakers Plus ZONaanbod van de Webkwestie.nl. methode Slimme Uilen vanaf gr.5. Leesboeken Plustaak. Denkwerk. Basis MAANaanbod van de Leesstudio (softw.) methode Breedte STERaanbod van de Goed begrepen. methode Groep 6 t/m 8 Stud.lezen Blits. Leeskrakers Webkwestie.nl. Rekenen Groep 1 en 2 Groep 3 Groep 4 t/m 8 Gebruikte methode Schatkist. Wereld in getallen Wereld in getallen versie 4. versie 4. Plus De methode Speciale AANPAK 3ster. AANPAK 3ster. activiteiten kleine kring. Map gecijferd bewustzijn: PLUStaken vanuit de PLUStaken vanuit speciale activiteiten in de Kringde kleine kring. Kien. Kien. Werkbladen op eigen Pico Piccolo. Pico Piccolo. niveau (ipv werkbladen Met sprongen vooruit. Met sprongen vooruit. uit het basisaanbod). Rekentuin (softw.). Rekentuin (softw.) Ontwikkelingsmaterialen Plustaak. afgestemd op Logische breinbrekers. plusleerling. Spelen met moeilijkere Diverse oefenboekjes. opdrachten (ipv opdrachten uit het Onderwijsprofiel Passend Onderwijs RKBS Klavertje vier 12

13 basisaanbod). Computerprogramma Rekentuin en Ambrasoft. MEERgroep Cuboro knikkerbaan Bolleboos rekenen/wiskunde Plustaak Somplex Tridio Basis Breedte De Map gecijferd bewustzijn. Ontwikkelingsmaterialen met en zonder takenkaart. Werkbladen. Cijfermuur. Spelen met opdrachten. De methode - Speciale activiteiten in de kleine kring. Map gecijferd bewustzijn: speciale activiteiten in de kleine kring. Extra hulp in kleine kring op het basisaanbod. Ontwikkelingsmateriaal afgestemd op niveau van de leerling. Spelen met eenvoudigere opdrachten (ipv opdrachten uit het basisaanbod). AANPAK 2ster. PicoPiccolo. Met sprongen vooruit Rekentuin (softw.) AANPAK 1ster. Maatwerk. Pico Piccolo. Met sprongen vooruit. Rekentuin (softw.) Breinkrakers Bolleboos rekenen/wiskunde doeboeken vierkant voor wiskunde Wisschriften Topklassers wiskunde/exacte vakken Somplex Somplextra Tridio AANPAK 2ster. Pico Piccolo. Met sprongen vooruit. Rekentuin (softw.) AANPAK 1ster. Maatwerk. Pico Piccolo. Met sprongen vooruit. Rekentuin (softw.). Diverse oefenboekjes. 5. Didactisch handelen Het didactisch handelen van de leerkracht is gericht op het bevorderen van leerprocessen. De leerkracht geeft sturing aan deze processen en aan de eigen keuzes van de leerlingen, waardoor zij mede verantwoordelijk worden voor hun eigen leerproces. De onderwijsbehoefte en ontwikkeling van het kind zijn het uitgangspunt. De leerkracht begeleidt het kind naar het worden van een zelfstandig, zelfbewust en verantwoordelijk persoon. De leerkracht ontwerpt een krachtige leeromgeving in de groep en in de lessen. De leerkracht stemt de leerinhouden en ook haar doen en laten af op de leerlingen en houdt rekening met individuele verschillen. De leerkracht motiveert de leerlingen voor het leren, daagt hen uit om er het beste van te maken en helpt hen om leertaken met succes af te ronden. Bij het didactisch handelen is het werken met het IGDI-model (directe instructiemodel) uitgangspunt en de leerkracht stemt af op het niveau van de leerling. Onderwijsprofiel Passend Onderwijs RKBS Klavertje vier 13

14 Op Klavertje vier gelden een aantal vaste regels en afspraken ten aanzien van klassenmanagement. Deze regels en afspraken ondersteunen en vormen het didactisch handelen van de leerkracht. Tijdens het zelfstandig werken worden onderstaande punten ingezet: We werken tijdens het werken met uitgestelde aandacht met een symbool. De leerkracht loopt servicerondes. De kinderen steken geen vinger op maar vragen hulp d.m.v. het vragenkaartje. De leerkracht werkt in 3 niveaus. De leerkracht geeft kinderen in het Breedte aanbod extra leertijd. De groepen werken met een dag planning. De leerkracht geeft de kinderen een weektaak. Tijdens het zelfstandig werken mogen de kinderen zelf plannen wat ze wanneer maken, als het verplichte werk aan het eind van de week maar af is. De leerkracht kan gebruik maken van een timetimer (eventueel op het digibord). De leerkracht laat de kinderen vanaf groep 5 zelf taken controleren en verbeteren. Het directe instructiemodel kent een vijftal fases. Klavertje vier heeft bepaald welke elementen er in iedere fase herkenbaar in de les wil zien (zie onderstaand schema). Wanneer een leerling een op hem/haar afgestemd leerstofaanbod (OPP) krijgt, staat hierin ook het didactisch handelen beschreven. IGDI-model PLUS-aanbod (vanaf gr.6) 1 Oriëntatie op de les Zie basisaanbod. 2 Presentatie/uitleg Laat de leerling de les bekijken. Geef, indien nodig, een korte instructie. Ga na of de leerlingen de stof begrijpen. 3 en 4 (in)oefening en verwerking/toepassen van de strategieën De leerling gaat zelfstandig aan het werk. Zorg dat de kinderen weten wat ze moeten doen (schrijf het eventueel op het bord). Maak duidelijk afspraken over wanneer en hoe de leerling om hulp kan vragen en bij wie. Zorg ervoor dat de leerlingen snel kunnen beginnen. Maak kinderen bewust van een kritische werkhouding. Laat kinderen weten dat hun werk wordt gecontroleerd. Geef extra verwerkingsstof. Zorg voor regelmatige feedback aan de leerlingen. Geef het naderende eind van de activiteit duidelijk aan. 5 Evaluatie Zie basisaanbod, aangevuld met: Leerling kijkt het werk zelf na en beoordeelt het eventueel. Koppel minimaal een keer per week het gemaakte werk terug door een extra moment voor de plusgroep in te lassen tijdens de les. BASIS-aanbod 1 Oriëntatie op de les Terugblik op voorgaand werk (welke (voor gr aanpak/strategie is de vorige keer aan de orde geldt dit ook geweest / bespreek het voorgaande werk op basis voor de van correctie). plusgroep, al Vat voorkennis samen. Onderwijsprofiel Passend Onderwijs RKBS Klavertje vier 14

15 kan de inoefening voor deze leerlingen ingekort worden) BREEDTEaanbod Onderwerp en lesdoel aangeven (wat ga je leren/oefenen?). Geef lesoverzicht. 2 Presentatie/uitleg Geef concrete voorbeelden. Denk hardop. Demonstreer de strategie. Leg uit. 3 (in)oefening van de strategieën 4.a Verwerken/toepassen van de strategieën Laat de leerlingen onder begeleiding oefenen (toepassen van de strategie-aanpak). Kinderen passen de strategie hardop denkend toe (interactief). Geef korte en duidelijke opdrachten. Stel veel vragen vanuit denken-delen-uitwisselen. Zorg ervoor dat de leerlingen onmiddellijk kunnen beginnen. Zorg ervoor dat de inhoud gelijk is aan de voorafgaande lesfase. Maak kinderen bewust van een kritische werkhouding. Laat kinderen weten dat hun werk wordt gecontroleerd. Laat leerlingen elkaar helpen (tweetallen, groepjes). Geef extra toepassingsopdrachten aan goed presterende leerlingen. Geef het naderende eind van de activiteit duidelijk aan. 5 Evaluatie Terugkoppleing / feedback: Laat leerlingen vertellen wat ze geleerd hebben. Laat leerlingen vertellen wat goed ging en wat ze de volgende keer anders gaan doen. Controleer of de lesdoel(en) bereikt is(zijn). 1 Oriëntatie op de les Zie basisaanbod. 2 Presentatie/uitleg Zie basisaanbod. 3 (in)oefening van de Zie basisaanbod. strategieën 4.a Verwerken/toepassen Zie basisaanbod, aangevuld met: (zie 4.b) van de strategieën 4.b Verlengde instructie Pas hierbij modellen toe: Fase 1: doe voor (demonstreer de strategie). Fase 2: begeleid (uitvoeren van de strategie). Fase 3: toepassend door de leerlingen, controle van de leerkracht. 5 Evaluatie Zie basisaanbod. 6. Pedagogisch handelen (algemeen) Het pedagogisch handelen van de leerkrachten is afgestemd op het versterken van de drie basisbehoeften van de leerlingen, te weten: relatie, competentie en autonomie. Onderwijsprofiel Passend Onderwijs RKBS Klavertje vier 15

16 Relatie: De leerlingen voelen zich geaccepteerd. Ze horen erbij. Ze zijn welkom. Ze voelen zich veilig. Er wordt met de leerlingen gepraat en niet over hen. Competentie: De leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, aankunnen. Ze ontdekken dat ze steeds meer aankunnen. Autonomie: Leerlingen willen vrijheid en zelfbepaling. Ze willen verantwoordelijk zijn voor hun eigen taken. Zij kunnen (in elk geval voor een deel) hun leergedrag sturen. Visie op pedagogisch handelen Leerkrachten geven ruimte aan het autonomie gevoel van hun leerlingen. Ze honoreren initiatieven van leerlingen. Ze waarderen ideeën van leerlingen en wat ze ermee doen. Ze dagen leerlingen uit om eigen oplossingen te bedenken. Ze laten de leerlingen zelf keuzes maken bij het doen van taken (hoe en wat). Ze laten de leerlingen meebepalen bij de inrichting van het lokaal en vertrouwen organisatorische zaken aan leerlingen toe. Visie op de pedagogische identiteit Onze school is een samenleving op zich: een maatschappij in het klein, waarin wij kinderen waarden en normen meegeven en hen leren functioneren als verantwoordelijke, maatschappelijk betrokken en zelfstandige personen. Op onze school dragen directie, leerkrachten en ouders gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor een optimale ontwikkeling van ieder kind, zowel op cognitief gebied als op sociaal en emotioneel gebied. Kinderen die in een groep en binnen de school samen leven, leren ook met en van elkaar. We dragen het concept van de Vreedzame school uit samen met partners van de Brede school. De opvoeding is een primaire verantwoordelijkheid van de ouders. De school dient daar op in te spelen. De school hecht veel waarde aan de driehoek ouders-kind-leerkracht. Er wordt naar een goed overleg tussen ouders, kind en leerkracht gestreefd omdat we het belangrijk vinden een goede basis te creëren voor een evenwichtige ontwikkeling van het kind. Het kind moet zich vooral thuis en veilig voelen op onze school. Ouders moeten zich kunnen vinden in de regels en de manier van onderwijs geven van de school. Gedrag Rondom het omgaan met (on)gewenst gedrag zijn afspraken op een rij gezet. Deze afspraken worden nageleefd door alle leerkrachten en hebben betrekking op alle leerlingen. Er zijn met het hele team gedragsregels opgesteld en deze zijn als volgt geformuleerd: Iedereen hoort erbij, we sluiten niemand buiten We pesten niet We praten met elkaar en niet over elkaar We blijven van elkaar en elkaars spullen af Voor groot en klein zullen we aardig zijn In en om de school gedragen we ons rustig We luisteren naar elkaar We doen elkaar geen pijn, ook niet met woorden Op het schoolterrein zetten we het mobieltje stil en bergen het mobieltje op We zijn zelf verantwoordelijk voor onze eigendommen De school hanteert een anti-pestprotocol, waar duidelijke afspraken in staan. De voorwaarden die nodig zijn om pestgedrag te kunnen bestrijden staan hierin vermeld. Het anti-pestprotocol heeft als doel pestgedrag te voorkomen en indien het zich voordoet er adequaat op te kunnen reageren. Het protocol staat op de web site. Onderwijsprofiel Passend Onderwijs RKBS Klavertje vier 16

17 Afspraken, van toepassing op alle leerlingen Afspraken van toepassing op alle leerlingen De leerkracht beloont gewenst gedrag, door het geven van een compliment (verbaal, non-verbaal) of door het geven van een beloning (al dan niet van tevoren afgesproken met de leerlingen). De leerkracht negeert ongewenst gedrag zoveel mogelijk. De leerkracht creëert ruimte om verschillend te zijn, deze verschillen kunnen betrekking hebben op persoonsgebonden of cultuurgebonden verschillen. De leerkracht geeft positieve feedback op het gedrag van de leerlingen (na een correctie volgt een positieve benadering) De leerlingen lopen rustig door de school, de leerkracht spreekt kinderen aan als dit niet gebeurt - De leerkracht handelt volgens een opbouw in het sturen van gedrag als negeren niet helpt: hij maakt gebruik van gebaren om stilte. hij wijst naar een betreffende pictogram (waarin de gedragsregel is omschreven) hij wijst op de timetimer, de afsprakenlijst, het stoplicht, etc. hij sanctioneert ongewenst gedrag met een straf. Straffen Op de Klavertje vier straffen we alleen als het niet anders kan en als belonen en negeren niet goed genoeg werken. We straffen in ieder geval als: de leerling anderen pijn doet de leerling herhaaldelijk de gedragsafspraken overtreedt Ouders worden op de hoogte gebracht (schriftelijk, mondeling of via telefoon) als een leerling herhaaldelijk de gedragsregels overtreedt. We straffen op de volgende wijze: een time-out geven de leerling iets laten doen wat hij niet leuk vindt tijd in laten halen na schooltijd (ouders worden op de hoogte gebracht) Onderwijsprofiel Passend Onderwijs RKBS Klavertje vier 17

18 01: Pedagogisch handelen gericht op de relatie Basis Breedte - De leerkracht ontvangt en begroet de leerlingen bij het begin van de dag. - De leerkracht kijkt de leerlingen aan als hij met hen spreekt - De leerkracht maakt beredeneerde keuzes bij het samenstellen van groepjes leerlingen om het samenwerken te bevorderen. - De leerkracht benoemt de afgesproken gedragseisen regelmatig en houdt de leerlingen en zichzelf daar consequent aan. - De leerkracht hanteert consequent het anti-pestprotocol. - De leerkracht praat alleen met betrokkenen over de leerlingen en hun thuissituatie. - De leerlingen respecteren elkaar: de leerkracht geeft het goede voorbeeld. - De leerkracht organiseert activiteiten die het groepsgevoel versterken. - De leerkracht spreekt zijn interesse uit naar de leerling over schoolwerk, spel en culturele achtergronden. - De leerkracht signaleert onzekerheid bij de leerling in leer-en gedragssituaties en ondersteunt de leerling in zijn behoefte aan veiligheid en acceptatie door dingen samen en/of voor te doen. - De leerkracht koppelt een tweetal leerlingen aan elkaar die elkaar ondersteunen in het werk. Bij het aanleren van gewenst gedrag kan gebruik gemaakt worden van een beloningssysteem. Soms worden er trainingen aan kinderen aangeboden. Als leerlingen zich door een beperking niet kunnen houden aan gedragsregels, is dit opgenomen in het leerling dossier. 02: Pedagogisch handelen gericht op de competentie Basis - De leerkracht spreekt zijn vertrouwen uit in de leerlingen in het omgaan met elkaar. Hij gaat hierbij uit van hoge, maar realistische verwachtingen. - De leerkracht laat zien, dat hij het gewenste gedrag heeft opgemerkt. - De leerkracht sluit regelmatig af met positieve feedback op het gewenst gedrag, gericht op het werk dat de leerlingen hebben gedaan (product gericht). - De leerkracht sluit af met positieve feedback op de inzet van de leerlingen en op het sociaal emotioneel functioneren (proces gericht). - De leerkracht spreekt met de leerlingen over hun kwaliteiten om hen bewust te maken van hun mogelijkheden. - Zelfstandig handelen en werken: de leerkracht geeft de leerling verantwoordelijkheden voor taken Onderwijsprofiel Passend Onderwijs RKBS Klavertje vier 18

19 03: Pedagogisch handelen gericht op de autonomie Basis - De leerkracht daagt alle leerlingen uit om aan het woord te komen en geeft de leerlingen de ruimte om hun gedachten en gevoelens onder woorden te brengen. - De leerkracht daagt de leerlingen uit om mee te denken over belangrijke gedragsregels in de groep. - De leerkracht herinnert de leerlingen via complimenten aan de opgestelde gedragsregels. - De leerkracht laat de leerlingen mee denken en mee beslissen over (bijvoorbeeld feestelijke) activiteiten in de groep. - De leerkracht creëert onderwijsleersituaties, bijvoorbeeld een kringgesprek, waarin leerlingen elkaar de ruimte geven voor een eigen inbreng, en waardeert die positief. - De leerkracht zorgt voor werkvormen, die ervoor zorgen dat de leerlingen vorm kunnen geven aan hun eigen keuzes. (Bijvoorbeeld het maken van een bouwwerk, het plakken van een collage, het schrijven van een verhaal, etc.) - Leerkrachten letten erop dat de leerling zich ook buiten aan de gedragsregels houden. - De leerkracht maakt duidelijk dat rommel opgeruimd dient te worden. - De leerkracht maakt regels voor de klassendienst en zorgt dat deze uitgevoerd worden. - De leerkracht bespreekt met de leerlingen het verantwoordelijk zijn voor zichzelf en elkaar. - De leerkracht bespreekt met de leerlingen hoe zij zelfstandig hun problemen kunnen oplossen. Voor alle groepen Onderwijsprofiel Passend Onderwijs RKBS Klavertje vier 19

20 7. Klassenmanagement Klassen management bestaat zoveel mogelijk uit structureren van ruimte, tijd en activiteit zodat de leerkracht de geplande activiteiten uit kan voeren. We onderscheiden hierbinnen de organisatie van de fysieke ruimte en de organisatie van de ruimte rondom het lesgeven, waarbij het leerkrachtgedrag en de leerkrachtvaardigheden een belangrijke rol spelen. 01: Ruimte Plus Basis - De klassenregels hangen zichtbaar in de klas. -De tafels en stoelen zijn zo georganiseerd dat er duidelijke looproutes zijn in de klas -De klok hangt zichtbaar in de klas. - De timetimer is tijdens het gebruik zichtbaar aanwezig op het bord. - De leerkracht stelt regelmatig nieuwe tafelgroepen samen. -De leswisselingen verlopen rustig en de leerkracht begeleidt deze wisselingen. - Materialen kunnen door de leerlingen zelf gepakt en opgeruimd worden. - Materialen hebben een vaste plaats in de klas of op de gang. - In de kleutergroepen is een projecthoek of thematafel aanwezig (keuze is afhankelijk van het thema waaraan gewerkt wordt) - Elke groep heeft een instructietafel in de klas staan. - Vanaf groep 1/2 wordt er gebruik gemaakt van een stoplicht (rood=stil en er mag niet gelopen worden, oranje=overleggen mag, groen=mogelijkheid tot hulp vragen aan de leerkracht) -Groep 1/2 heeft een kies bord in de klas hangen. - Er zijn koptelefoons aanwezig voor computergebruik. - Er zijn afschermbladen - Er zijn wiebelkussens -In iedere groep is een klassenmap beschikbaar waarin in ieder geval de volgende onderdelen te vinden zijn: -noodnummers -Belangrijke medische gegevens van de leerlingen -Weekrooster -Ingevulde dag-en lesplanning -Plattegrond met namen van de kinderen -Registratiegegevens (absentie, verjaardagen e.d.) voor zover deze nog niet in ParnasSys staan -Groepsplannen en OWPP -Vakken-en cijfer invullijsten / resultaten; o.a. laatste CITO gegevens, methodegebonden toetsen, leesniveaus (voor zover deze niet in de digitale groepsmap staan) -Informatie voor de invaller/invalster Onderwijsprofiel Passend Onderwijs RKBS Klavertje vier 20

21 Breedte Indien de leerling dit nodig heeft, liggen er individuele stappenplannen of pictogrammen op zijn tafel. De leerling houdt, indien nodig, een vaste plaats in de klas. Er zijn op school gehoorbeschermers aanwezig voor kinderen die extreem veel last hebben van omgevingsgeluiden. Voor een aantal leerlingen kan een rustige werkplek gecreëerd worden door de tafel even weg te schuiven van de rij of tafelgroep. 02: Tijd Plus aanbod Basis aanbod Breedte De leerkracht laat de leerlingen een deel van de tijd zelfstandig verwerken. De leerkracht zorgt voor aanvullend werk en verrijkingsmateriaal De leerkracht gebruikt een rooster (klassenmap) waarin alle lessen gepland worden. De leerkracht houdt zich aan de roostertijden, uitzonderingen daargelaten. De leerkracht vertelt bij aanvang van de dag wat de planning is. De leerkracht gaat effectief met de tijd om, dit betekent: Op tijd beginnen met de lessen Weinig tijd verloren laten gaan tijdens leswisselingen Zoveel mogelijk materiaal klaarleggen zodat er meteen kan worden begonnen De tijd gedurende de eet- en drink pauzes gebruiken voor bijvoorbeeld voorlezen De kinderen van groep 1 en 2 beginnen direct na binnenkomst in de kring. De leerkracht plant op het rooster de volgende werkvormen in: zelfstandig werken Instructiemomenten samenwerken De leerkracht zorgt voor extra tijd bij het maken van toetsen De leerkracht beperkt de hoeveelheid, zodat de leerling het af kan hebben. 03: Activiteit Plus Basis De leerkracht legt de materialen voor de les zo klaar dat de leerlingen het zelf kunnen pakken. De leerkracht geeft in het rooster aan wanneer er tijd is voor zelfstandig werken. De leerkracht vertelt voor de les of er sprake is van: individueel werken, waarbij geen hulp mag worden gevraagd individueel werken waarbij wel hulp mag worden gevraagd samenwerkend leren De leerkracht geeft (eventueel op een klok) de tijdsplanning aan. De leerkracht vertelt wanneer de les eindigt. De leerlingen krijgen dan nog een paar minuten om het werk af te ronden. De leerkracht schept de voorwaarden die nodig zijn voor zelfstandig werken (regels zijn bekend, stoplicht wordt gebruikt). De lessen worden geëvalueerd en bevindingen worden meegenomen in de volgende lessen De leerkracht geeft aan hoe leerlingen die hun werk afhebben kunnen nakijken en verbeteren. De leerkracht zorgt ervoor dat leerlingen die klaar zijn met het opgegeven werk kunnen beschikken over betekenisvol, extra werk. Onderwijsprofiel Passend Onderwijs RKBS Klavertje vier 21

22 De leerkracht bespreekt na elke les zelfstandig werken regelmatig een aantal punten: wijze waarop gewerkt en geleerd wordt hoe leerlingen het geleerde kunnen toepassen in andere situaties huiswerk van leerlingen groep 7 en 8 Duo leerkrachten dragen zorg voor het door hen samengestelde duo beleid, waarin afspraken m.b.t. taakverdelingen, informatie en overdracht staat. Breedte De leerkracht legt indien nodig de materialen voor de leerlingen klaar op de kast. De leerkracht zorgt, indien nodig, voor een geordende werkplek met daarop de benodigde materialen. Onderwijsprofiel Passend Onderwijs RKBS Klavertje vier 22

in het kader van Passend Onderwijs Haarlemmermeer

in het kader van Passend Onderwijs Haarlemmermeer Onderwijsprofiel RKBS Klavertje vier in het kader van Passend Onderwijs Haarlemmermeer Inleiding Zonder relatie, geen prestatie Alleen ga je sneller, samen kom je verder Voor u ligt het onderwijsprofiel

Nadere informatie

Onderwijsprofiel passend onderwijs. Dr. Plesmanschool

Onderwijsprofiel passend onderwijs. Dr. Plesmanschool Onderwijsprofiel passend onderwijs Dr. Plesmanschool Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Antoniusschool. in kader van Passend Onderwijs

Onderwijsprofiel Antoniusschool. in kader van Passend Onderwijs Onderwijsprofiel Antoniusschool in kader van Passend Onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 Het onderwijsprofiel van het samenwerkingsverband 4 De Antoniusschool Opbrengstgericht werken en verbetertrajecten

Nadere informatie

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel nevenvestiging van De Pionier Bezoek/ Postadres: Triversum/het Buitenrif Spaarnepoort 1-3 2134 TM Hoofddorp 023-5553296 Onderwijsprofielen in passend onderwijs format onderwijsprofiel Inleiding Alle besturen

Nadere informatie

Onderwijsprofiel o.b.s. De Zuidwester

Onderwijsprofiel o.b.s. De Zuidwester Onderwijsprofiel o.b.s. De Zuidwester Onderwijsprofielen in passend onderwijs Dit onderwijsprofiel is tot stand gekomen met dank aan: - Team van OBS de Zuidwester met in het bijzonder; - Door de bouwcoördinatoren

Nadere informatie

Onderwijsprofiel RK basisschool Vredeburg

Onderwijsprofiel RK basisschool Vredeburg Onderwijsprofiel RK basisschool Vredeburg Inhoud Inleiding... 3 Het onderwijsprofiel Passend onderwijs Haarlemmermeer... 4 RK basisschool Vredeburg... 5 Opbrengstgericht werken en verbetertrajecten...6

Nadere informatie

Onderwijsprofiel. openbare basisschool de Crayenester Heemstede. In samenwerking met

Onderwijsprofiel. openbare basisschool de Crayenester Heemstede. In samenwerking met Onderwijsprofiel openbare basisschool de Crayenester Heemstede In samenwerking met INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 OPBRENGSTGERICHT WERKEN EN VERBETERTRAJECTEN...4 LEERRESULTATEN M AFNAME

Nadere informatie

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel 1 Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende

Nadere informatie

Onderwijsprofiel in passend onderwijs

Onderwijsprofiel in passend onderwijs 1 P agina Onderwijsprofiel in passend onderwijs CBC De Brandaris Dussenstraat 34 2134 DL Hoofddorp Brincode: 27 PG T: 023-5618610 E: directie@cbsdebrandaris.nl W: www.cbsdebrandaris.nl 2 P agina Inleiding

Nadere informatie

Onderwijsprofielen Passend Onderwijs Haarlemmermeer

Onderwijsprofielen Passend Onderwijs Haarlemmermeer Onderwijsprofielen Passend Onderwijs Haarlemmermeer Inleiding Huppelend naar school en vrolijk weer naar huis Dat is het motto van de Burgemeester Amersfoordt school (BAS). Er is een sfeer van acceptatie,

Nadere informatie

Basisschool t Venne Onderwijsprofiel in passend onderwijs

Basisschool t Venne Onderwijsprofiel in passend onderwijs Basisschool t Venne Onderwijsprofiel in passend onderwijs Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek

Nadere informatie

Onderwijsprofiel. In samenwerking met:

Onderwijsprofiel. In samenwerking met: Onderwijsprofiel In samenwerking met: Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek moet krijgen. De

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Passend onderwijs RK Basisschool De Meerbrug

Onderwijsprofiel Passend onderwijs RK Basisschool De Meerbrug Onderwijsprofiel Passend onderwijs RK Basisschool De Meerbrug versie mei 2016 Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 1. Visie, missie & eigenheid van de school 4 2. Concretisering van de visie, missie & eigenheid

Nadere informatie

OBS De Tovercirkel. Zandbos DE Hoofddorp Julia Weytingh & Fiona Troupin

OBS De Tovercirkel. Zandbos DE Hoofddorp Julia Weytingh & Fiona Troupin OBS De Tovercirkel Zandbos 46 2134 DE Hoofddorp 023-5624353 directie@de-tovercirkel.nl www.de-tovercirkel.nl Julia Weytingh & Fiona Troupin Onderwijsprofielen in passend onderwijs Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Bezoek/ Postadres: Het Buitenrif/Triversum Spaarnepoort TM Hoofddorp

Bezoek/ Postadres: Het Buitenrif/Triversum Spaarnepoort TM Hoofddorp Bezoek/ Postadres: Het Buitenrif/Triversum Spaarnepoort 1-3 2134 TM Hoofddorp 023-5553296 Algemene informatie PI-school het Buitenrif; Het Buitenrif is een kleine cluster 4 school, verbonden aan Triversum,

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Onderwijsprofiel passend onderwijs. Dr. Plesmanschool

Onderwijsprofiel passend onderwijs. Dr. Plesmanschool Onderwijsprofiel passend onderwijs Dr. Plesmanschool Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van Integraal Kind Centrum Wereldwijs werkend aan Passende Ontwikkeling

Ondersteuningsprofiel van Integraal Kind Centrum Wereldwijs werkend aan Passende Ontwikkeling Ondersteuningsprofiel van Integraal Kind Centrum Wereldwijs werkend aan Passende Ontwikkeling Inleiding IKC Wereldwijs maakt deel uit van een groter verband van basisscholen en kinderopvang, dat bestuurd

Nadere informatie

Onderwijsprofiel obs Aldoende

Onderwijsprofiel obs Aldoende Onderwijsprofiel obs Aldoende Bron: Passend Onderwijs Haarlemmermeer Versie: 2015 Het onderwijsprofiel Passend onderwijs Haarlemmermeer Een onderwijsprofiel van iedere school bestaat uit een basiszorg,

Nadere informatie

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel Inleiding Voor u ligt het onderwijsprofiel van obs de Waterwolf vallend onder het bestuur Openbaar primair onderwijs Haarlemmermeer.

Nadere informatie

Onderwijsprofiel in passend onderwijs

Onderwijsprofiel in passend onderwijs Onderwijsprofiel juni 2013 Onderwijsprofiel in passend onderwijs Colofon Dit onderwijsprofiel is tot stand gekomen met dank aan: - Bavo Noord - Bavo Westergracht - Bos en Vaart - De Zuiderpolder - Dr.

Nadere informatie

ONDERWIJSPROFIEL januari 2015

ONDERWIJSPROFIEL januari 2015 ONDERWIJSPROFIEL januari 2015 Inhoud Inleiding 3 Het onderwijsprofiel 4 Visie op Passend Onderwijs 5 Opbrengstgericht werken en verbetercyclus 6 Leerresultaten 8 Leerstofaanbod 10 Leertijd 14 Didactisch

Nadere informatie

Onderwijsprofiel. In samenwerking met:

Onderwijsprofiel. In samenwerking met: Onderwijsprofiel In samenwerking met: Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek moet krijgen. De

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Albert Schweitzerschool

Onderwijsprofiel Albert Schweitzerschool 2014 Onderwijsprofiel Albert Schweitzerschool Inhoud: Pag. 2 Pag. 3 Pag. 4 Pag. 5 Pag. 7 Pag. 11 Pag. 12 Pag. 15 Pag. 18 Inhoud Inleiding/toelichting Cyclus Opbrengstgericht werken en Verbetertrajecten

Nadere informatie

Onderwijsprofiel in Passend Onderwijs

Onderwijsprofiel in Passend Onderwijs Onderwijsprofiel in Passend Onderwijs Schoolgegevens Rooms Katholieke basisschool De Reiger Azollastraat 47 2165 XP Lisserbroek 0252-412128 Brinnummer 07RH Inhoudsopgave Inleiding blz. 2 Het onderwijsprofiel

Nadere informatie

Onderwijsprofiel van de

Onderwijsprofiel van de Onderwijsprofiel van de Opgesteld in oktober 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Leerresultaten per vakgebied Koningin Emmaschool... 5 Leerresultaten rekenen op schoolniveau in januari en juni 2012... 5

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Onderwijsprofiel obs Aldoende

Onderwijsprofiel obs Aldoende - Onderwijsprofiel obs Aldoende Bron: Passend Onderwijs Haarlemmermeer Versie: 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Onze school en leerlingen Blz. 4 2.1 Onze school Blz. 4 2.2 Het onderwijsconcept

Nadere informatie

Rooms Katholieke basisschool. Onderwijsprofiel

Rooms Katholieke basisschool. Onderwijsprofiel Rooms Katholieke basisschool Onderwijsprofiel Inhoudsopgave Inleiding... 3 De St. Willibrordusschool... 4 Het onderwijsprofiel Passend onderwijs Haarlemmermeer... 5 Planmatig werken: Opbrengstgericht werken

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Inleiding. Fijn dat je er bent!

Inleiding. Fijn dat je er bent! Inleiding Fijn dat je er bent! Dat is het uitgangspunt van Klippeholm. Een school waar geleerd wordt op een hoog niveau, er gewerkt wordt in een goede harmonieuze sfeer, overzicht en rust geboden wordt

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Februari 2015

Onderwijsprofiel Februari 2015 Onderwijsprofiel Februari 2015 Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek moet krijgen. De besturen

Nadere informatie

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat KIJKWIJZER PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN IN DE KLAS School : Vakgebied : Leerkracht : Datum : Groep : Observant : 1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat (SBL competenties 1 en 2) 1.1* is

Nadere informatie

Onderwijsprofiel in passend onderwijs. Openbare Basisschool De Zevensprong. Pampusstraat 28. 1435 LJ Rijsenhout 0297-327842

Onderwijsprofiel in passend onderwijs. Openbare Basisschool De Zevensprong. Pampusstraat 28. 1435 LJ Rijsenhout 0297-327842 Openbare Basisschool De Zevensprong Pampusstraat 28 1435 LJ Rijsenhout 0297-327842 Onderwijsprofiel in passend onderwijs Onderwijsprofiel januari 2015 Passend Onderwijs Haarlemmermeer Inleiding Alle besturen

Nadere informatie

ONDERWIJSPROFIEL PASSEND ONDERWIJS HAARLEMMERMEER 2015. ICBS de Tweemaster Vijfhuizen

ONDERWIJSPROFIEL PASSEND ONDERWIJS HAARLEMMERMEER 2015. ICBS de Tweemaster Vijfhuizen 1 ONDERWIJSPROFIEL PASSEND ONDERWIJS HAARLEMMERMEER 2015 ICBS de Tweemaster Vijfhuizen 2 Schoolgegevens Interconfessionele basisschool de Tweemaster Baarsjesweg 1 2141 VJ Vijfhuizen 023-5581245 Brinnummer

Nadere informatie

2.BESCHRIJVING VAN HET TAALONDERWIJS VAN DE SCHOOL

2.BESCHRIJVING VAN HET TAALONDERWIJS VAN DE SCHOOL Taalbeleid 1.ALGEMEEN 1.1 Woord vooraf 1.2 Visie van de school 1.3 Omschrijving taalbeleid 1.4 Motivering van het belang van taalbeleid onze school 1.5 De populatie van de school 2.BESCHRIJVING VAN HET

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Onderwijsprofiel

Onderwijsprofiel Onderwijsprofiel 2015-2016 In samenwerking met: Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek moet

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Onderwijsprofiel CBS De Wijngaard

Onderwijsprofiel CBS De Wijngaard Samen groot worden Onderwijsprofiel CBS De Wijngaard December 2014 Onderwijsprofiel CBS De Wijngaard Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Het onderwijsprofiel 3. Opbrengstgericht werken 4. Leerresultaten

Nadere informatie

Bornwaterschool. Onderwijs Profiel. Bornwaterschool onderwijsprofiel

Bornwaterschool. Onderwijs Profiel. Bornwaterschool onderwijsprofiel Bornwaterschool Onderwijs Profiel Dit onderwijsprofiel is tot stand gekomen in de Plenaire Teamvergaderingen september 2014 Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht.

Nadere informatie

Onderwijsprofiel in passend onderwijs

Onderwijsprofiel in passend onderwijs 1 P a g i n a Onderwijsprofiel in passend onderwijs 2015-2016 CBS De Brandaris Dussenstraat 34 2134 DL Hoofddorp Brincode: 27 PG T: 023-5618610 E: directie@cbsdebrandaris.nl W: www.cbsdebrandaris.nl 2

Nadere informatie

Onderwijsprofielen in passend onderwijs. Onderwijsprofiel Nicolaas Beetsschool Heemstede

Onderwijsprofielen in passend onderwijs. Onderwijsprofiel Nicolaas Beetsschool Heemstede Onderwijsprofielen in passend onderwijs Onderwijsprofiel Nicolaas Beetsschool Heemstede Juni 2013 Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat

Nadere informatie

ontwikkelingsperspectief

ontwikkelingsperspectief ontwikkelingsperspectief Leerlijnen OPP uitstroombestemming Thema nieuwsbrief schooljaar 2013-2014 IvOO - VSO Diplomastroom 15-11-2013 In oktober is er een ouderavond geweest met als onderwerp het (document)

Nadere informatie

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel Inhoudsopgave Inleiding blz. 3 Passend onderwijs blz. 3 De Zilvermeeuw blz. 4 Leonardo onderwijs blz. 4 Het onderwijsprofiel Passend

Nadere informatie

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007 Ouderavond 16 november 7 mei 2007 Durf te stralen, je dient de wereld niet door je klein te houden! Durf te ervaren wat je kunt! Kijk naar mogelijkheden, dat motiveert om het beste naar boven te halen!

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Onderwijsprofiel 2015

Onderwijsprofiel 2015 Onderwijsprofiel 2015 20 september 2016 Inhoudsopgave Inleiding Het onderwijsprofiel Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland Opbrengstgericht werken en ontwikkelingstrajecten Leerresultaten Leerstofaanbod

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Vrije School Kennemerland Vrije School Kleverpark

Onderwijsprofiel Vrije School Kennemerland Vrije School Kleverpark Onderwijsprofiel Vrije School Kennemerland Vrije School Kleverpark Colofon Het onderwijsprofiel van Vrije School Kennemerland en Vrije School Kleverpark is opgesteld door: - Maarten Roest Crollius (directeur)

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie

Protocol leesproblemen en dyslexie 1 KC Den Krommen Hoek Protocol leesproblemen en dyslexie Verantwoording: Het protocol leesproblemen en dyslexie van kindcentrum Den Krommen Hoek is opgesteld op basis van het Protocol Leesproblemen en

Nadere informatie

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag )

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag ) RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 8 Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag,

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

De Luithorst: Schoolzelfevaluatie (midden) Schooljaar

De Luithorst: Schoolzelfevaluatie (midden) Schooljaar Kwaliteit van het onderwijs en de leerresultaten op de Luithorst Inleiding Een van de belangrijkste onderwerpen voor een basisschool is natuurlijk de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Daaraan

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST School : basisschool Bisschop Ernst Plaats : Goes BRIN-nummer : 05GY Onderzoeksnummer : 94508 Datum schoolbezoek : 29 en 31 mei Datum vaststelling

Nadere informatie

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen Format groepsplan Groep namen WAT wil ik bereiken? WAT bied ik aan om dit doel te bereiken? HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving HOEveel tijd? Zelfstandig of met de leerkracht? HOE volg ik de

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

versie okt 2017 protocol aanpak plusleerlingen

versie okt 2017 protocol aanpak plusleerlingen protocol aanpak plusleerlingen 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanpak plus-leerlingen... 3 2.1 Het menu voor alle plusgroep-leerlingen.... 3 2.2 Het menu voor de plusklas leerlingen... 4 3 en verrijken Rekenen,

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL School : c.b.s. H.H. Simonidesschool Plaats : Roodeschool BRIN-nummer : 07EO Onderzoeksnummer : 93887 Datum schoolbezoek : 18 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Deel A : Basis Ontwikkelingsperspectief: voor wie, wat, waarom, wanneer en hoe? Deel

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Cbs Gaandeweg

Onderwijsprofiel Cbs Gaandeweg Onderwijsprofiel Cbs Gaandeweg Bron: Passend Onderwijs Haarlemmermeer Versie: 2015 Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling

Nadere informatie

Juf, wat gaan we eigenlijk leren? Jouw vakkennis - hun basis

Juf, wat gaan we eigenlijk leren? Jouw vakkennis - hun basis Juf, wat gaan we eigenlijk leren? Jouw vakkennis - hun basis Inleiding: Al eerder schreef ik het ebook `het kan zonder groepsplan`. In veel scholen ervaren leerkrachten het maken van groepsplannen als

Nadere informatie

Het onderwijsprofiel Bosch en Hovenschool

Het onderwijsprofiel Bosch en Hovenschool Onderwijsprofielen in passend onderwijs Bosch en Hovenschool 2013-2014 Het onderwijsprofiel Bosch en Hovenschool Het concept voor dit onderwijsprofiel is afkomstig van het samenwerkingsverband Passend

Nadere informatie

Onderwijsprofiel. Openbare basisschool. De Zwanebloem. in passend onderwijs

Onderwijsprofiel. Openbare basisschool. De Zwanebloem. in passend onderwijs Onderwijsprofiel Openbare basisschool De Zwanebloem in passend onderwijs 2014-2015 Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Vesterhavet

Onderwijsprofiel Vesterhavet Onderwijsprofiel Vesterhavet Inhoudsopgave Inleiding Het onderwijsprofiel: 1. Planmatig werken 5 2. De leerresultaten 9 3. Een helder geformuleerd onderwijsaanbod en effectieve methodieken 12 4. De bewaking

Nadere informatie

kempelscan K1-fase Eerste semester

kempelscan K1-fase Eerste semester kempelscan K1-fase Eerste semester Kempelscan K1-fase eerste semester 1/6 Didactische competentie Kern 3.1 Didactisch competent Adaptief omgaan met leerlijnen De student bereidt systematisch lessen/leeractiviteiten

Nadere informatie

Welkom bij de workshop van groep 7 8!

Welkom bij de workshop van groep 7 8! Welkom bij de workshop van groep 7 8! Doelen van deze ouderavond: U krijgt een idee hoe uw kind les krijgt in groep 7 of 8. U ervaart zelf de manier waarop wij lesgeven (directe instructiemodel). U krijgt

Nadere informatie

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep OSBO Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep Ontwikkelingen binnen het OSBO Het uitgangspunt van ons onderwijs: Er heeft een verandering plaatsgevonden

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Onderwijsprofiel CBS De Regenboog (21RR) Zandbos 48 2134 DE Hoofddorp 023 5634514

Onderwijsprofiel CBS De Regenboog (21RR) Zandbos 48 2134 DE Hoofddorp 023 5634514 Onderwijsprofiel CBS De Regenboog (21RR) Zandbos 48 2134 DE Hoofddorp 023 5634514 Onderwijsprofielen in passend onderwijs Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Het onderwijsprofiel Passend Onderwijs Haarlemmermeer

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Juni 2013

Onderwijsprofiel Juni 2013 Onderwijsprofiel Juni 2013 O.B.S. De Peppelaer Leidseplein 33 2013 PW Haarlem Tel: 023-5510422 Brinnr: 16ZF www.obsdepeppelaer.nl directie@obsdepeppelaer.nl Inhoudsopgave pagina Inleiding blz 3 Opbrengstgericht

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 95001 Datum schoolbezoek : 23 augustus Datum

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Trendanalyse Midden Toetsen Cito. Schooljaar Vakgebieden:

Trendanalyse Midden Toetsen Cito. Schooljaar Vakgebieden: KONINGIN JULIANASCHOOL Trendanalyse Midden Toetsen Cito Schooljaar 2014-2015 Vakgebieden: 1. Taal voor kleuters 2. Rekenen voor kleuters 3. Technisch Lezen (DMT) 4. Begrijpend Lezen 5. Spelling 6. Rekenen

Nadere informatie

Dyslexieprotocol. Oranje Nassau School Geldermalsen. Oktober 2012

Dyslexieprotocol. Oranje Nassau School Geldermalsen. Oktober 2012 Dyslexieprotocol Oranje Nassau School Geldermalsen Oktober 2012 1 Dyslexieprotocol: stappenplan voor groep 1 Stap Moment in leerjaar Actie door de leerkracht Toetsen alle leerlingen: In kaart brengen van:

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Richtlijn Het Activerende Directe Instructie Model

Richtlijn Het Activerende Directe Instructie Model Richtlijn Het Activerende Directe Instructie Model Omschrijving Verwijzing naar Doelgroep Opsteller Intern document die uitleg geeft over het activerende directe instructiemodel. Vaardigheidsmeter Betrokken

Nadere informatie

Kijkwijzer Primair Onderwijs. Jantien Voorbeeld. Competentie Thermometer Nicolaes Maesstraat

Kijkwijzer Primair Onderwijs. Jantien Voorbeeld. Competentie Thermometer Nicolaes Maesstraat Kijkwijzer Primair Onderwijs Jantien Voorbeeld Competentie Thermometer 0756143561 Nicolaes Maesstraat 2 216 daniel@ctmeter.nl Zaandam www.ctmeter.nl Assessment Jantien Voorbeeld» Rapportage Rapportage

Nadere informatie

Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS

Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS Een aantal richtlijnen gesteld vanuit de nieuwe CAO Wat is de definitie van een startende leraar? Met de startende leraar wordt de leerkracht bedoeld die

Nadere informatie

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 HUISWERKBELEID Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Het doel van dit huiswerkbeleid... 2 Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 Doelstellingen huiswerk... 3 Opbouw van het huiswerk... 3 Incidenteel huiswerk... 6

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

P.C.B.S. De Driemaster

P.C.B.S. De Driemaster P.C.B.S. De Driemaster Postbus 11 3150 AA Hoek van Holland tel.: 0174 383834 E-mail: directie@dedriemaster.nl Huiswerkprotocol PCBS De Driemaster Definitie: Huiswerk is werk dat in opdracht van school

Nadere informatie

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen.

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Zelfstandig werken Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Visie Leerlinggericht: gericht op de mogelijkheden van

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PCBS DE DUIF. BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 94572

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PCBS DE DUIF. BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 94572 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PCBS DE DUIF School : pcbs De Duif Plaats : Heiloo BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 94572 Datum schoolbezoek : 12 juni 2007 Datum vaststelling : 17 september 2007

Nadere informatie

Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen. Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer

Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen. Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer Masterclass Waarom, waarvoor, hoe? Verdieping m.b.t. taalontwikkeling en werken met groepsplannen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.K. Basisschool Klavertje vier

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.K. Basisschool Klavertje vier RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK R.K. Basisschool Klavertje vier Plaats : Hoofddorp BRIN nummer : 27NT C1 Onderzoeksnummer : 287268 Datum onderzoek : 2 en 4 februari 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

Visie en beleid ten aanzien van beter presterende leerlingen

Visie en beleid ten aanzien van beter presterende leerlingen Visie en beleid ten aanzien van beter presterende leerlingen Inleiding Eén van de profielpijlers van De Duif is presteren. We proberen uit alle leerlingen te halen wat er in zit. Ons doel is om voor alle

Nadere informatie

Beleidsnotitie Zelfstandig werken OBS DE BOUWSTEEN

Beleidsnotitie Zelfstandig werken OBS DE BOUWSTEEN Beleidsnotitie Zelfstandig werken OBS DE BOUWSTEEN zelfstandig werken Pagina 1 Wat is zelfstandig werken: Het principe zelfstandig werken houdt in dat de kinderen enige tijd leerstof op hun eigen niveau

Nadere informatie

Inhoud. Onderwijsprofiel Basisschool De Tonne Abbenes 2

Inhoud. Onderwijsprofiel Basisschool De Tonne Abbenes 2 Onderwijsprofiel Inhoud Inleiding... 3 Het onderwijsprofiel Passend onderwijs Haarlemmermeer... 4 Basisschool De Tonne Algemene informatie... 5 De organisatie van de school... 5 Organisatie van de zorg

Nadere informatie

VERBETERPLAN Deel 3B

VERBETERPLAN Deel 3B VERBETERPLAN Deel 3B onderwerp: Verbeteren rekenonderwijs datum: augustus 2010 proceseigenaar: Rekenverbeterteam: Gerjanne Meedendorp (rekenspecialist), Chantal Sheehan (IB-er), Maike Sabajo (adjunctdirecteur)

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering door handelingsgericht werken

Kwaliteitsverbetering door handelingsgericht werken Ellen Klitsie en Nora Booij Kwaliteitsverbetering door handelingsgericht werken Conferentie Opbrengstgericht werken 22 september 2010 Welk attribuut associeer jij met opbrengstgericht werken? Waarom heb

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs

Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs Wat is opbrengstgericht werken? Opbrengstgericht werken is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de prestaties van leerlingen.

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON School : o.b.s. De Kameleon Plaats : Drachten BRIN-nummer : 14XM Onderzoeksnummer : 94578 Datum schoolbezoek : 13 september 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Opbrengst-en handelingsgericht werken Ad Kappen, Gerdie Deterd Oude Weme Programma 16.00 16.15 17.30 17.45 18.30 20.30 opening Marielle lezing ogw

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie