Ondersteuningsprofiel van Integraal Kind Centrum Wereldwijs werkend aan Passende Ontwikkeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondersteuningsprofiel van Integraal Kind Centrum Wereldwijs werkend aan Passende Ontwikkeling"

Transcriptie

1 Ondersteuningsprofiel van Integraal Kind Centrum Wereldwijs werkend aan Passende Ontwikkeling

2 Inleiding IKC Wereldwijs maakt deel uit van een groter verband van basisscholen en kinderopvang, dat bestuurd wordt door Meer Primair (basisonderwijs), respectievelijk Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer. Vanuit onze visie op mens en maatschappij, met aandacht en respect voor wie anders is, streven we in onze werkwijze voor elk kind optimale ontwikkelkansen na. De wil om voor elk kind een betekenisvol dag-arrangement te verzorgen maakt dat wij als kinderopvang en onderwijs hecht samenwerken. Wij willen aansluiten bij wat de kinderen nodig hebben. Onze hoofddoelstelling is dan ook: Optimale ontwikkelkansen voor elk kind tussen 0 en 13 jaar. Wij bieden deze kansen door aan te sluiten op de naaste zone van ontwikkeling die past bij het kind. Allereerst door de kinderen in de voorschoolse leeftijd goed te begeleiden tijdens spel, verkenning van materialen, motorische- en taal/spraakontwikkeling. Gaan de kinderen eenmaal naar school, dan dagen wij uit tot rekenen, lezen, spreken en schrijven in de Nederlandse taal. Daarnaast verbinden wij kennis en vaardigheden tot inzicht, als het gaat om de wereld oriënterende vakken. De voortgang van de kinderen evalueren wij systematisch en loopt langs een doorgaande zorgroute van kinderopvang tot en met overstap naar het voortgezet onderwijs. Elke dag sport en bewegen, Engels vanaf de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf en ieder kind een eigen tablet in de basisschool, zijn de speerpunten die ons arrangement compleet maken. Alle besturen van primair onderwijs in Nederland hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek moet krijgen. De besturen werken samen in een regionaal samenwerkingsverband om de zorgplicht te kunnen garanderen. Het samenwerkingsverband (alle besturen) moet zorgen voor een dekkend netwerk. Het samenwerkingsverband maakt via de verzamelde ondersteuningsprofielen inzichtelijk hoe zij met de scholen zorgt voor een dekkend netwerk. Het kader voor het ondersteuningsprofiel wordt op SWV-niveau ontwikkeld zodat er zicht komt op het totale netwerk. IKC Wereldwijs maakt deel uit van het samenwerkingsverband Haarlemmermeer en beschrijft in dit document waar haar ondersteuningskracht ligt in haar aanbod van begeleiding van kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Het is een breder aanbod dan dat van een basisschool alleen, omdat in IKC Wereldwijs de integrale aanpak van onderwijs en kinderopvang met een doorgaande didactische en pedagogische lijn centraal staat. Dit document beperkt zich dan ook niet tot passend onderwijs, maar richt zich op de passende ontwikkeling van 0 tot 13 jaar. Februari 2015

3 Het ondersteuningsprofiel van IKC Wereldwijs binnen Passend Onderwijs Haarlemmermeer Een ondersteuningsprofiel van iedere school bestaat uit een basiszorg, een breedtezorg en een dieptezorg (zie landelijk referentiekader). Het Samenwerkingsverband Haarlemmermeer spreekt van een basisaanbod, een breedteaanbod en een diepteaanbod en scholen formuleren een plusaanbod. De onderwijsprofielen van de PO, SBO en SO scholen gezamenlijk leveren een onderwijscontinuüm op, waarmee alle leerlingen in het samenwerkingsverband een passend onderwijsaanbod kunnen ontvangen. IKC Wereldwijs voegt hieraan de ontwikkelondersteuning van de kinderopvang toe, waarmee het perspectief van dit document verbreed wordt van beschrijving van Passend Onderwijs naar Passende Ontwikkeling. Het breedte en het diepteaanbod op scholen is een intensivering van de onderwijsaanpak zoals de school het biedt in het basisaanbod. Het ondersteuningsprofiel van IKC Wereldwijs breidt dit basisaanbod uit en geeft daarmee zicht op het ontwikkelaanbod wat verder reikt dan de basisschoolleeftijd, namelijk een aanbod voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Het ondersteuningsprofiel moet een zichtbare kwaliteit van ontwikkeling waarborgen. Een goed gedifferentieerd ontwikkelaanbod op het Integraal Kind Centrum zorgt ervoor dat veel kinderen thuis nabij kunnen leren en slechts een beperkt aantal kinderen een beroep hoeft te doen op het breedteaanbod. Dit ondersteuningsprofiel geeft een beeld van kwaliteit van werken in het Integraal Kind Centrum per februari De vaste onderdelen van het ondersteuningsprofiel zijn: Planmatig werken De leerresultaten Een helder geformuleerd ontwikkelaanbod en effectieve methodieken. De bewaking van de leertijd. De instructievaardigheden Het (pedagogisch) klimaat Het klassenmanagement We sluiten aan bij de begrippen in het waarderingskader van de inspectie van onderwijs en van kinderopvang en bij de vele kwaliteitsinstrumenten. Het zijn al deze elementen uit het ontwikkelproces tezamen die direct invloed hebben op de leerresultaten van de kinderen. Het ondersteuningsprofiel hangt op deze wijze sterk samen met het IKC-beleidsplan en onderdelen uit het kwaliteitssysteem van zowel de kinderopvang als ook de school. Voor gedetailleerde informatie over beleidsmatige ontwikkelplannen van het Integraal Kind Centrum verwijzen wij dan ook graag naar het in ontwikkeling zijnde IKC-beleidsplan De vaste onderdelen van het onderwijsprofiel zijn voor alle scholen in het samenwerkingsverband Haarlemmermeer gelijk. De onderdelen moeten beschreven worden in concreet waarneembaar gedrag; wat zie ik. De ondersteuningsprofielen in het samenwerkingsverband Haarlemmermeer zijn qua vorm vergelijkbaar, maar qua inhoud per school en per bestuur verschillen d. Zo ontstaat een dekkend netwerk. 1 Gereed juni 2015

4 Planmatig werken: Opbrengstgericht werken en verbetertrajecten De inspectie brengt in kaart in hoeverre scholen opbrengstgericht werken op basis van vijf indicatoren: 1. De school gebruikt een systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen 2. De leraren volgen en analyseren de vorderingen van hun leerlingen systematisch 3. De school gaat de effecten van de zorg na 4. De school evalueert jaarlijks systematisch de kwaliteit van haar opbrengsten 5. De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces. In IKC Wereldwijs werken wij handelingsgericht (HGW) aan de leeropbrengsten. Van 0 tot 4 jaar: De pedagogisch medewerkers van de kinderopvang werken handelingsgericht met de methode; een methode om de kinderen te ondersteunen in alle ontwikkelingsgebieden maar waarbij de nadruk ligt op de taalontwikkeling. Deze werkwijze wordt jaarlijks geëvalueerd volgens de PIP ( in de Praktijk). Er wordt per thema volgens een thema planning gewerkt. Onderdeel van deze planning is een groepsoverzicht waarin de kinderen van de groep in sub groepjes worden ingedeeld. Om de kinderen goed in te kunnen delen in deze kleine groepjes worden de kinderen geobserveerd in alledaagse situaties op de groep. Daaruit komt informatie over waar zij sterk in zijn, wat zij leuk vinden om te doen, wat zij nog lastig vinden en waar zij hulp bij nodig hebben. Deze informatie wordt aangevuld met factoren die helpend en/of factoren die belemmerend zijn als het gaat om aanleren van nieuwe vaardigheden. Wanneer dit in kaart gebracht is wordt op grond van deze gegevens de ontwikkelbehoefte van de kinderen geformuleerd. Wat heeft het kind nodig? Wat is er nodig in de begeleiding? Er wordt elke 4 weken een thema afgerond met een evaluatie waarna een nieuwe thema planning wordt ingevuld. Om in de kinderopvang opbrengstgericht te kunnen werken wordt door de pedagogisch medewerkers gewerkt met: -Peutervolgsysteem voor VVE kinderen van Cito LOVS(voor reguliere kinderen geen toets) -peuterestafette voor alle kinderen -observatieformulier SKH voor kinderen van 0 tot 2 jaar De allerjongste kinderen in het IKC worden gevolgd met een observatieformulier. Daarnaast wordt gewerkt met de peuterestafette. De peuterestafette is een vragenlijst ontwikkeld voor kinderen van 3 jaar en 10 maanden. Om de ontwikkeling goed inzichtelijk te maken wordt de vragenlijst ook bij 2 jaar en 10 maanden ingevuld. De start in groep 1 (na warme overdracht) betekent een voortgang van zowel werkwijze () als ook van de monitoring volgens het Cito LOVS, van peuterestafette naar Taal en Rekenen voor kleuters.

5 Van 4 tot 13 jaar: Bij het handelingsgericht werken worden kinderen aangesproken op hun mogelijkheden en talenten. De school richt zich op betrokkenheid, welbevinden en een optimale ontwikkeling van de kinderen. Het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van ieder kind. Deze onderwijsbehoeften formuleren we door aan te geven wat een kind nodig heeft om een bepaald doel te kunnen bereiken. De centrale vragen zijn: Wat heeft het kind nodig om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen? Welke werkplek, aanpak, ondersteuning, materialen, instructie heeft het nodig? Om het leer- en ontwikkelingsproces goed te kunnen volgen, worden verschillende activiteiten ondernomen die passen binnen de cyclus van de 1-zorgroute: Tijdig signaleren. ( Waarnemen) Analyseren. ( Begrijpen) Passende plannen maken voor de komende periode. ( Plannen) De uitvoering. (Realiseren) De evaluatie. (Waarnemen en begrijpen) Het signaleren van de ontwikkeling gebeurt middels methode gebonden en methode onafhankelijke toetsen (Cito). Wij gebruiken de volgende toetsen: Groep Peuters Toets VVE Taal voor peuters x Rekenen voor peuters x Observatielijst voor peuters x Taal voor kleuters x x Rekenen voor kleuters x x Observatielijst voor kleuters x x Begrijpend Lezen x x x x x x Woordenschat x x x x x x Spelling x x x x x x Rekenen & Wiskunde x x x x x x Drie minuten test x x x x x x AVI toets x x x x Studievaardigheden x x x x Cito Entree toets x NIO-toets x CITO Eindtoets x Daarnaast geven observaties, gesprekken met de kinderen en behaalde resultaten, zoals werkstukken en presentaties, een beeld van de ontwikkeling van de leerling. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd en tweemaal per jaar geregistreerd middels Peuterestafette (0-4 jaar) en ZIEN! ( groep 1/8). De resultaten worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem Parnassys.

6 Leerresultaten De leerresultaten van het plus, basis, en breedteaanbod zijn gebaseerd op de landelijke normscores van CITO of de vaardigheidsscores. Deze scores worden overzichtelijk geregistreerd in het leerling volgsysteem Parnassys. (zie onderstaande voorbeeldschema) Met name op de vakgebieden begrijpend lezen, woordenschat en rekenen & wiskunde wordt twee keer per jaar aan de hand van de behaalde resultaten geëvalueerd. Dit evalueren gebeurt handelingsgericht; observeren, signaleren, begrijpen, plannen maken, uitvoeren en evalueren. Naast de groepsbesprekingen (Intern begeleider) worden er gerichte opbrengstgesprekken (directie) gevoerd met alle leerkrachten. Er wordt een trendanalyse gemaakt voor elk vakgebied, waaraan doelgerichte acties worden verbonden. Landelijk gemiddelde A B C D E 25% 25 % 25% 15% 10% Voorbeeld: 2014 / (leerjaar 6) - CITO Drie-Minuten-Toets LOVS - Totaal Hoofdlocatie in 2011 / / 2015 Gem. Land Insp. Nw. Niv. A B C D E n= 3-III 32, ,2 C- 0% 50% 40% 10% 0% 10 4-II 55, ,8 B+ 33% 22% 33% 11% 0% 9 4-III 63, ,2 B- 30% 30% 20% 20% 0% 10 5-II 68, ,6 C 20% 40% 0% 30% 10% 10 5-III 80, ,1 A- 40% 20% 20% 20% 0% 10 6-II 89,5 82 4,2 A- 64% 0% 18% 9% 9% 11 32% 27% 22% 17% 3% Wij hebben hoge verwachtingen van de ontwikkelpotentie van onze leerlingen en willen dit terug zien in minimaal een gemiddelde groei in vaardigheidsscores op de cito toetsen. Om de resultaten goed te kunnen analyseren wordt er twee keer per jaar van alle leerlingen binnen een leerjaar een groepsoverzicht gemaakt. Deze indeling wordt tussentijds (na 10 weken) geëvalueerd. In het groepsoverzicht worden de resultaten (Cito LVS en methode gebonden toetsen), de bevorderende en belemmerende factoren en de onderwijsbehoeften zowel pedagogisch als ook didactisch) in kaart gebracht. Naar aanleiding van dit groepsoverzicht worden de kinderen in een passende subgroep ingedeeld, waardoor zij een instructie en verwerking passend bij hun onderwijsbehoeften ontvangen. Dit staat beschreven in het groepsplan. Er wordt gewerkt met drie subgroepen: De basisgroep, de extra instructiegroep (subgroep 1) en de plusgroep (subgroep 2). De grove indeling van de subgroepen op resultaatdoelen zijn als volgt:

7 groep Extra instructiegroep (subgroep 1) groep (subgroep 2) Cito LVS B en C D en E A ( hoge B) Methode gebonden Minimaal 80% Minimaal 65% Minimaal 90% De bevorderende en belemmerende factoren zijn daarnaast ook van groot belang bij de indeling van de subgroepen. Voor elke subgroep zijn de resultaatdoelen vastgesteld in vaardigheidsscores. Daarnaast staan de inhoudelijke doelen vastgesteld in het groepsplan.

8 Leerstofaanbod Het onderwijsaanbod wordt beschreven in methodieken en materialen. In het breedte aanbod staat hoe ontwikkelaanbod intensiveert voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften. In het plus aanbod staat beschreven welke middelen worden ingezet ter verdieping. Het aanbod wordt beschreven voor VVE, technisch lezen, taal, woordenschat, begrijpend lezen, spelling, rekenen en sociale competenties. Taal VVE 1 2 Pientere kinderen Pientere kinderen Pre-teaching en verlengde instructie van de tutor Pre-teaching en verlengde instructie van de tutor Pre-teaching en verlengde instructie van de tutor Leesbalans Pre-teaching en verlengde instructie van de tutor Taal 3 Veilig leren lezen (zon) Veilig leren lezen (maan) Veilig leren lezen (ster) Leesbalans Taal Taalactief Taalwerkboek Taalactief Taalactief woordenschat VVE 1 2 Pre-teaching en verlengde instructie van de tutor Pre-teaching en verlengde instructie van de tutor woordenschat 3 Veilig leren lezen (zon) Veilig leren lezen (maan) Veilig leren lezen (ster)

9 woordenschat Nieuwsbegrip XL International Primary Curriculum Nieuwsbegrip XL International Primary Curriculum Nieuwsbegrip XL International Primary Curriculum Technisch lezen 3 Veilig leren lezen (zon) Estafette Veilig leren lezen (maan) Veilig leren lezen (ster) Technisch lezen Estafette Estafetteloper Estafette Estafette Tutorlezen Begrijpend lezen 3 Veilig leren lezen (zon) Veilig leren lezen (maan) Veilig leren lezen (ster) Begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL Nieuwsbegrip XL Nieuwsbegrip XL Spelling 3 Veilig leren lezen (zon) Veilig leren lezen (maan) Veilig leren lezen (ster) Spelling Taalactief Taalactief Taalactief Zelfstandig spellen Hulpboeken CITO Rekenen VVE 1 2 9

10 Pre-teaching en verlengde instructie van de tutor Pre-teaching en verlengde instructie van de tutor Pientere kinderen Pientere kinderen Rekenen 3 Routeboekje SLO Wereld in getallen werkboek Computerprogramma Ambrasoft Maatwerk Wereld in getallen Computerprogramma Ambrasoft Wereld in getallen Bijwerkboek Computerprogramma Ambrasoft Rekentijgers Rekenen Routeboekje SLO Wereld in getallen Computerprogramma Ambrasoft Maatwerk Wereld in getallen Computerprogramma Ambrasoft Wereld in getallen Computerprogramma Ambrasoft Rekentijgers Sociale competenties VVE 1 2 Leefstijl Leefstijl Leefstijl Leefstijl Leefstijl Leefstijl Leefstijl Leefstijl Leefstijl Sociale competenties Leefstijl Leefstijl Leefstijl De bewaking van de leertijd (per vakgebied in uren per week) 10

11 De leertijd in de kinderopvang wordt bepaald door het aantal dagdelen dat elk kind daadwerkelijk de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf bezoekt. De tijden in het onderstaande schema (VVE) aangegeven beschrijven het dagelijks aanbod op de kinderopvang. Alle leerlingen van IKC Wereldwijs gaan structureel 26,25 uur per week naar school. Door de diverse vakken elke dag horizontaal in alle groepen in te plannen werken wij met een strak leertijdenrooster en dat vijf hele dagen per week voor groepen 1 tot en met 8. De verschillen die er zijn tussen de leerjaren (zie onderstaande schema) ontstaan door bijvoorbeeld zwemles (groep 3 en 4, zie sport en bewegen) en natuurlijk naar verhouding meer ruimte voor vrij ontwikkelingsspel enerzijds en meer focus op taalontwikkeling in groepen 1 tot en met 3 anderzijds. Technisch VVE 1* 2* lezen n.v.t. Zie onder taal 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 (* betreft hier Taal voor kleuters, respectievelijk VLL) Begrijpend VVE 1* 2* lezen 1 1 Zie onder taal 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,17 Rekenen VVE ,9 2,9 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 1,17 spelling VVE n.v.t. Zie onder n.v.t. taal 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 taal VVE ,75 8,75 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 1,17 11

12 Wereldorientatie/ VVE 1* 2* Creatief n.v.t. 4,58 3 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 Sport/beweging VVE 1* 2* ,5 2,75 2,75 2,5 2,5 2,5 2,5 Sociaalemotioneel VVE 1* 2* /Leefstijl 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 In IKC Wereldwijs werken wij handelingsgericht met groepsplannen. In deze groepsplannen ligt de lesplanning en daarmee de leertijd verankerd voor de basis, plus en breedte groep volgens het directe instructiemodel. Op het moment van schrijven van dit document is er naast de inhoudelijke instructie differentiatie (nog ) geen sprake van differentiatie in de leertijd. Schooltijd Schooltijd 8:30 Kring/Trefwoord 8:45 Taal Wie: Wie: zie groepsplan Wie: Wie: zie groepsplan Wie: bijwerkboek Wie: zie groepsplan Wie: Wie: 9:25 Spelling I: H1-1 V: 9:45 Woordenschat Toetsing Toetsing Toetsing Toetsing 10:00 Taalactiviteit 10:30 Technisch Lezen Wie: zie groepsplan Wie: zie groepsplan Wie: zie groepsplan Wie: Vrij lezen Vrij lezen Ralfi-lezen 10:40 Technisch lezen Wie: zie groepsplan 11:10 Rekenen Wie: zie groepsplan routeboekje Talententijd 12:00 Lunch 12:30 Sport/Keuze Wereldtijd 13:15 Ev. talententijd IPC 14:50 Evaluatiekring Wie: zie groepsplan Wie: zie groepsplan Wie: zie groepsplan Wie: zie groepsplan bijwerkboek Wie: Wie: 12

13 Didactisch handelen, instructievaardigheden & klassenmanagement We sluiten aan bij de opvattingen van de Inspectie die het als volgt omschrijft: Het didactisch handelen van de leerkracht is gericht op het ontlokken en bevorderen van leerprocessen waarbij de leerkracht sturing geeft aan het leerproces en de eigen keuzes van leerlingen. Zo vraagt de leerkracht zich voortdurend af welke hulp, opdracht of aanwijzing gegeven kan worden om leerlingen te helpen tot leren te komen. Uitgangspunt bij het didactisch handelen is het werken met een instructiemodel. Daarnaast stemt de leerkracht de instructie af op het niveau van de kinderen. Op IKC Wereldwijs werken wij met een doorgaande didactische lijn door: in alle groepen (vanaf 3 jaar) te werken met thema s volgens de werkwijze van International Primary Curriculum ( Ik weet, Ik kan & Ik begrijp ) in ons aanbod rekening te houden met individuele verschillen een rijke leeromgeving te creëren het onderwijs zo in te richten dat kinderen met en van elkaar kunnen leren een coachende en begeleidende rol van pedagogisch medewerkers en leerkrachten die structuur en ruimte geeft opbrengstgericht te werken, zowel in proces als resultaat planmatig te werken (observeren, signaleren, begrijpen, plannen maken, uitvoeren en evalueren). In de kinderopvang betekent dit dat er bij elke thematische ontwikkelactiviteit gewerkt wordt volgens de opbouw van pre-teaching, naar algemene uitleg in de kring gevolgd door remedial teaching. Er is sprake van tutoring, kringactiviteiten en er wordt gewerkt in kleine groepjes. Er is altijd sprake van een duidelijk startpunt doordat wij de vraag stellen: wat gaan wij leren? Ook de afsluiting is duidelijk: wat hebben wij geleerd? In de groepen 3 t/m 8 wordt in de ochtenden, tijdens Schooltijd, gewerkt volgens het directe instructiemodel. (zie bovenstaand schema) Bovendien wordt er gewerkt volgens een horizontaal rooster. Dit wil zeggen dat alle kinderen op hetzelfde tijdstip met hetzelfde vakgebied bezig zijn. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om in de nabije toekomst nog beter aan te kunnen sluiten bij de diverse niveaus van de leerlingen door ze in niveaugroepen te verdelen. Deze niveaugroepen willen wij realiseren in schooljaar In het huidige schooljaar wordt, bij wijze van pilot, in de groep 6/7/8 in niveaugroepen gewerkt. 13

14 In groep 1/2 krijgen de kinderen instructie in kleine kringen (subgroepen) passend bij hun ontwikkelingsniveau. Schematisch ziet dit er als volgt uit: 14

15 In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt met het directie instructiemodel. In klassen met één jaargroep ziet dit er als volgt uit: 15

16 In een klas met twee leerjaren ziet het directe instructiemodel er als volgt uit: 16

17 het pedagogisch klimaat omschreven in: Pedagogisch handelen (algemeen) & gedrag. Vanuit geborgenheid en vertrouwen worden vaardigheden aangeleerd op verschillende ontwikkelingsgebieden met als doel bij te dragen aan de ontwikkeling tot een zelfstandig en positief kritisch denkend mens. Daarom wordt er gewerkt met een sociaal-emotionele methode en een eenduidige pedagogische aanpak die rekening houden met verschillen tussen onze leerlingen en die ook zelfstandig en samenwerkend leren mogelijk maken. Hieronder volgt een toelichting hierop. Als IKC Wereldwijs werken wij vanaf 0 tot 13 jaar preventief met de methode Leefstijl. Leefstijl is een methode die kinderen helpt om hun sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen. Om er een aantal te noemen: samen spelen, samenwerken, praten, luisteren, rekening houden met elkaar, zelfvertrouwen opdoen, gevoelens uiten, omgaan met verschillen, conflicten oplossen en omgaan met groepsdruk. Ook komen media-educatie, gezondheidsvaardigheden en burgerschap aan bod. Allemaal essentiële basisvaardigheden die voor kinderen belangrijk zijn om goed te kunnen functioneren. Zowel nu op school, thuis, als later wanneer zij volwassen zijn. Om een doorgaande positieve pedagogische lijn te realiseren wordt er gewerkt volgens de Positive Behavior Support (PBS)- aanpak voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar. PBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. De pijlers hierin zijn: veilige, positieve leeromgeving structurele bekrachtiging van gewenst gedrag duidelijke consequenties voor ongewenst gedrag actieve samenwerking met de ouders in gesprek gaan met kinderen De drie basiswaarden op IKC Wereldwijs zijn respect, veiligheid en (zelf)vertrouwen. Hierop gebaseerd zijn tien gedragsregels voor IKC (positief) geformuleerd. Deze gedragsregels worden wekelijks m.b.v. gedragslesjes ingeoefend. Positief gedrag bekrachtigen is van groot belang. Daarom wordt positief gedrag beloond met beloningskaartjes. De kinderen sparen deze kaartjes individueel. De gespaarde kaartjes hangen zichtbaar in elke groep. Bij een bepaald aantal kaartjes (afhankelijk van de leeftijd) krijgt een kind een beloning. Bij ongewenst gedrag hebben wij een reactieprocedure (feedback op gedrag), bestaande uit drie stappen om gewenst gedrag te stimuleren. Het kind krijgt twee kansen om het ongewenste gedrag om te buigen naar gewenst gedrag. Bij de derde stap volgt een consequentie. De consequentie is passend bij (de mate van) ongewenst gedrag. 17

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Onderwijsprofiel passend onderwijs. Dr. Plesmanschool

Onderwijsprofiel passend onderwijs. Dr. Plesmanschool Onderwijsprofiel passend onderwijs Dr. Plesmanschool Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek

Nadere informatie

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007 Ouderavond 16 november 7 mei 2007 Durf te stralen, je dient de wereld niet door je klein te houden! Durf te ervaren wat je kunt! Kijk naar mogelijkheden, dat motiveert om het beste naar boven te halen!

Nadere informatie

Basisschool t Venne Onderwijsprofiel in passend onderwijs

Basisschool t Venne Onderwijsprofiel in passend onderwijs Basisschool t Venne Onderwijsprofiel in passend onderwijs Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs

Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs Wat is opbrengstgericht werken? Opbrengstgericht werken is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de prestaties van leerlingen.

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Opbrengst-en handelingsgericht werken Ad Kappen, Gerdie Deterd Oude Weme Programma 16.00 16.15 17.30 17.45 18.30 20.30 opening Marielle lezing ogw

Nadere informatie

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel nevenvestiging van De Pionier Bezoek/ Postadres: Triversum/het Buitenrif Spaarnepoort 1-3 2134 TM Hoofddorp 023-5553296 Onderwijsprofielen in passend onderwijs format onderwijsprofiel Inleiding Alle besturen

Nadere informatie

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel 1 Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende

Nadere informatie

Onderwijsprofiel in passend onderwijs

Onderwijsprofiel in passend onderwijs Onderwijsprofiel in passend onderwijs Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek moet krijgen. De

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Februari 2015

Onderwijsprofiel Februari 2015 Onderwijsprofiel Februari 2015 Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek moet krijgen. De besturen

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie

Protocol leesproblemen en dyslexie 1 KC Den Krommen Hoek Protocol leesproblemen en dyslexie Verantwoording: Het protocol leesproblemen en dyslexie van kindcentrum Den Krommen Hoek is opgesteld op basis van het Protocol Leesproblemen en

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Annie M.G. Schmidt

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Annie M.G. Schmidt RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Annie M.G. Schmidt Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 24BG Onderzoeksnummer : 126085 Datum schoolbezoek : 7 juni 2012 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER School : basisschool Albert Schweitzer Plaats : Emmeloord BRIN-nummer : 08JS Onderzoeksnummer : 94651 Datum schoolbezoek : 4 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN nummer : 19HH C1 Onderzoeksnummer : 271891 Datum onderzoek : 4 februari 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014 Inleiding Rust, orde en regelmaat. Het is de uitstraling als je het schoolgebouw van o.b.s. Skoatterwiis binnenloopt. Er heerst een fijn op leren gerichte sfeer. Kinderen, leerkrachten en ouders werken

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering door handelingsgericht werken

Kwaliteitsverbetering door handelingsgericht werken Ellen Klitsie en Nora Booij Kwaliteitsverbetering door handelingsgericht werken Conferentie Opbrengstgericht werken 22 september 2010 Welk attribuut associeer jij met opbrengstgericht werken? Waarom heb

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Deze kaart biedt een aantal indicatoren om bij de uitvoering van de stappen uit 1-zorgroute op groepsniveau en op schoolniveau de kwaliteit te monitoren en te

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 270 Klassendeler: 25 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een groeiende, moderne, Christelijke basisschool.

Nadere informatie

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij onderwijs, de ontwikkelingen op een rij Veel scholen zijn begonnen met het werken met groepsplannen. Anderen zijn zich aan het oriënteren hierop. Om groepsplannen goed in te kunnen voeren is het belangrijk

Nadere informatie

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen Format groepsplan Groep namen WAT wil ik bereiken? WAT bied ik aan om dit doel te bereiken? HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving HOEveel tijd? Zelfstandig of met de leerkracht? HOE volg ik de

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2016-2017 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 251 Klassendeler: 27 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een Christelijke basisschool. We lezen en werken

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING School : de Christelijke basisschool De Ontmoeting Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17YO Onderzoeksnummer : 94844 Datum

Nadere informatie

1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1

1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1 1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1 Om passend onderwijs vorm te geven kunnen scholen kiezen voor de 1-zorgroute. Het groepsniveau, het schoolniveau en het bovenschools

Nadere informatie

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010 Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs 24 maart 2010 Programma Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP) Voor wie een OPP? Waarom van een OPP? Wanneer een OPP opstellen? Hoe

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI School : Panta Rhei Plaats : Almere BRIN-nummer : 12QK Onderzoeksnummer : 112991 Datum schoolbezoek : 15 mei 2009 Datum vaststelling

Nadere informatie

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen Leerlingen met een opvallende ontwikkeling Hoe ga je om met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? Cruciaal in de zorgstructuur is de kwaliteit van instructie. Maar inspelen op onderwijsbehoeften

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG School : Pc Basisschool De Regenboog Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 21RR Onderzoeksnummer : 94593 Datum schoolbezoek : 5 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Deel A : Basis Ontwikkelingsperspectief: voor wie, wat, waarom, wanneer en hoe? Deel

Nadere informatie

De opbrengst van Opbrengstgericht Werken

De opbrengst van Opbrengstgericht Werken De opbrengst van Opbrengstgericht Werken 21 september 2011 Yvonne Leenders Juffrouw Marieke, op weg naar school.. Iedere landelijke onderwijsvernieuwing of - verandering vraagt van leraren. Meerdere landelijke

Nadere informatie

Toetsen voor peuters

Toetsen voor peuters Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen Cito Volgsysteem Toetsen voor peuters Taal en Rekenen opvolgers van de toetsen Taal, Ordenen en Ruimte uit het peutervolgsysteem (2000) nieuwe opgaven met duidelijke

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 OBS REMBRANDT School: openbare basisschool Rembrandt Plaats: Akersloot BRIN-nummer: 04GB Onderzoeksnummer: 103497 Datum uitvoering

Nadere informatie

Handelingsgericht werken in de klas & samenwerken met ouders

Handelingsgericht werken in de klas & samenwerken met ouders Handelingsgericht werken in de klas & samenwerken met ouders Nationale Dyslexie Conferentie 3 april 2013, Ede Noëlle Pameijer, schoolpsycholoog, SWV Annie M.G. Schmidt te Hilversum 1 Doel en opzet Aandachtspunten

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie Protocol Ontwikkelingsperspectief 1. Inleiding In het ontwikkelingsperspectief (OPP) beschrijft de school de doelen die een leerling kan halen. Het biedt handvatten waarmee de leraar het onderwijs kan

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD Locatie : Het Mozaïek - Brinnummer : 12DF Plaats : Veenendaal

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in regulier basis- en voortgezet onderwijs. Suzanne Beek en Arjan Clijsen Kennisparade, 13 november 2013

Ontwikkelingsperspectief in regulier basis- en voortgezet onderwijs. Suzanne Beek en Arjan Clijsen Kennisparade, 13 november 2013 Ontwikkelingsperspectief in regulier basis- en voortgezet onderwijs Suzanne Beek en Arjan Clijsen Kennisparade, 13 november 2013 Wat beschrijft een OPP? Wet- en regelgeving (per 1-8-2014) Verwachte uitstroombestemming

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 12BV Onderzoeksnummer : 122154 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE HORIZON

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE HORIZON RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE HORIZON School : De Horizon Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 17SL Onderzoeksnummer : 112528 Datum schoolbezoek : 21 en 23 april 2009 Datum

Nadere informatie

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. obs De Fuik

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. obs De Fuik VERSLAG VOORTGANGSGESPREK obs De Fuik Plaats : Den Ilp BRIN nummer : 11SO C1 Onderzoeksnummer : 289464 Datum onderzoek : 4 juli 2016 Datum vaststelling : 3 oktober 2016 Pagina 2 van 13 INHOUDSOPGAVE 1

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS OVER DE SLINGE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS OVER DE SLINGE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS OVER DE SLINGE School : OBS Over de Slinge Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18QZ Onderzoeksnummer : 116770 Datum schoolbezoek : 22 juni

Nadere informatie

Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken

Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken

Nadere informatie

Waar staat de Spaarneschool voor als het gaat om vormgeven aan Passend Onderwijs?

Waar staat de Spaarneschool voor als het gaat om vormgeven aan Passend Onderwijs? Waar staat de Spaarneschool voor als het gaat om vormgeven aan Passend Onderwijs? Passend Onderwijs vraagt een continue investering in goede didactische kwaliteiten van leerkrachten, een pedagogisch klimaat

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Meander

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Meander RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij basisschool De Meander Plaats : Hendrik-Ido-Ambacht BRIN-nummer : 12GN Onderzoeksnummer : 120272 Datum schoolbezoek : 7 oktober 2010 Rapport

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

EVALUATIE STRUCTUURWIJZIGING SPOE JUNI 2012, directeuren, interne begeleiders, taal-en rekencoördinatoren N=31. (max.

EVALUATIE STRUCTUURWIJZIGING SPOE JUNI 2012, directeuren, interne begeleiders, taal-en rekencoördinatoren N=31. (max. EVALUATIE STRUCTUURWIJZIGING SPOE 2011-2012. JUNI 2012, directeuren, interne begeleiders, taal-en rekencoördinatoren N=31. (max. 43) Ad Kappen In het schooljaar 2011-2012 zijn de scholen behorend bij het

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL School : Kardinaal Alfrinkschool Plaats : Maassluis BRIN-nummer : 09AG Onderzoeksnummer : 95006 Datum schoolbezoek : 11 en 12 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

de Samenwerkingsschool "Balans"

de Samenwerkingsschool Balans RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Samenwerkingsschool "Balans" Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26PT Onderzoeksnummer : 122926 Datum schoolbezoek : 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PCBS DE DUIF. BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 94572

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PCBS DE DUIF. BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 94572 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PCBS DE DUIF School : pcbs De Duif Plaats : Heiloo BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 94572 Datum schoolbezoek : 12 juni 2007 Datum vaststelling : 17 september 2007

Nadere informatie

Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen. Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer

Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen. Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer Masterclass Waarom, waarvoor, hoe? Verdieping m.b.t. taalontwikkeling en werken met groepsplannen

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON School : o.b.s. De Kameleon Plaats : Drachten BRIN-nummer : 14XM Onderzoeksnummer : 94578 Datum schoolbezoek : 13 september 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel o.b.s. De Bonte Stegge

Ondersteuningsprofiel o.b.s. De Bonte Stegge Ondersteuningsprofiel 2013-2014 o.b.s. De Bonte Stegge o.b.s. De Bonte Stegge Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Visie - schoolconcept... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe.

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe. 1. Uitgangspunten HGW 2. Reflectie 3. Communicatie Implementatie HGW-OGW Leerkrachten Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 1.1. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten van HGW niet maar passen deze (gedeeltelijk)

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

OBS De Tovercirkel. Zandbos DE Hoofddorp Julia Weytingh & Fiona Troupin

OBS De Tovercirkel. Zandbos DE Hoofddorp Julia Weytingh & Fiona Troupin OBS De Tovercirkel Zandbos 46 2134 DE Hoofddorp 023-5624353 directie@de-tovercirkel.nl www.de-tovercirkel.nl Julia Weytingh & Fiona Troupin Onderwijsprofielen in passend onderwijs Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BRON

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BRON RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BRON School : Basisschool De Bron Plaats : Barneveld BRIN-nummer : 01VE Onderzoeksnummer : 94446 Datum schoolbezoek : 5 juni 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DELFTSCHE SCHOOLVEREENIGING

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DELFTSCHE SCHOOLVEREENIGING ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DELFTSCHE SCHOOLVEREENIGING Plaats : Delft BRIN-nummer : 08CF Onderzoeksnummer : 117645 Datum schoolbezoek : 16 november 2009 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

Onderwijsprofiel obs Aldoende

Onderwijsprofiel obs Aldoende Onderwijsprofiel obs Aldoende Bron: Passend Onderwijs Haarlemmermeer Versie: 2015 Het onderwijsprofiel Passend onderwijs Haarlemmermeer Een onderwijsprofiel van iedere school bestaat uit een basiszorg,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. 't Krekeltje

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. 't Krekeltje RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE 't Krekeltje Plaats : Rotterdam LRKP nummer : 170468756 Onderzoeksnummer : 264606 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 IKC Het Sterrenbos 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van IKC Het Sterrenbos. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2013-2014 Basisschool Jan Ligthart Plaats : Zelhem BRIN nummer : 10EJ C1 Onderzoeksnummer : 274481 Datum onderzoek : 15 april 2014 Datum vaststelling : 16 juni

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 De Egelantier Soest 31 mei & 1 juni 2016 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de school

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Pius X

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Pius X RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool Pius X Plaats : Steenbergen Nb BRIN nummer : 07BP C1 Onderzoeksnummer : 275558 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 10 juli 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs Weidevogels

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs Weidevogels RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Weidevogels Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 23EA Onderzoeksnummer : 122588 Datum schoolbezoek : 27 juni 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op: 7

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten Speerpunt 3 Doorgaande leerlijn 2016 2017 1. Waarom Het didactisch handelen van leerkrachten is erop gericht dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Voor die ontwikkeling is een rijke

Nadere informatie

Kwaliteitskader Basisonderwijs

Kwaliteitskader Basisonderwijs Kwaliteitskader Basisonderwijs Een Kwaliteitskader is een hulpmiddel om te sturen op de kwaliteit van het onderwijs. Een Kwaliteitskader gaat uit van vier fasen van sturing: definiëren van kwaliteit: welke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Inleiding GBS De Open Kring is een gereformeerde basisschool binnen schoolvereniging Veluwe Plus. We worden in veel ondersteuningsvragen op dit moment ondersteund door zorgteam

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Maria. : 's-heerenberg

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Maria. : 's-heerenberg RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Maria Plaats : 's-heerenberg BRIN-nummer : 15BZ Onderzoeksnummer : 123549 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Uitgangspunten: De toewijzing van het arrangement gebeurt op basis van de onderwijsbehoefte van de leerling. De onderwijsbehoefte van een cluster

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. Rk Basisschool Op Dreef

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. Rk Basisschool Op Dreef RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Rk Basisschool Op Dreef Plaats : Nieuw-Vennep BRIN nummer : 09VX C1 Onderzoeksnummer : 273217 Datum onderzoek : 18 februari

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Informatieavond groep september 2016

Informatieavond groep september 2016 Informatieavond groep 4 20 september 2016 Van harte welkom Opzet van de avond: Kort overzicht van de vakken Zaken van algemene aard Stellen van vragen Rondkijken Het rooster van groep 4 Maandag 8.30-8.45

Nadere informatie