Onderwijsprofiel. openbare basisschool de Crayenester Heemstede. In samenwerking met

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijsprofiel. openbare basisschool de Crayenester Heemstede. In samenwerking met"

Transcriptie

1 Onderwijsprofiel openbare basisschool de Crayenester Heemstede In samenwerking met

2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 OPBRENGSTGERICHT WERKEN EN VERBETERTRAJECTEN...4 LEERRESULTATEN M AFNAME LEERSTOFAANBOD...6 LEERTIJD (PER VAKGEBIED)...8 DIDACTISCH HANDELEN...9 PEDAGOGISCH HANDELEN (ALGEMEEN)...11 KLASSENMANAGEMENT...14 AMBITIE...15 Onderwijsprofiel

3 Inleiding Voor u ligt het onderwijsprofiel van de Crayenesterbasisschool. In dit profiel beschrijven wij de huidige situatie op de Crayenesterbassischool wat betreft schoolresultaten, leerstofaanbod, onderwijstijd, didactisch en pedagogisch handelen en klassenmanagement. Wij streven ernaar dat alle verschillende klassen op dezelfde wijze handelen. Uiteraard zijn er verschillen tussen de bouwen (kleuterbouw, middenbouw en bovenbouw) en brengen de verschillende leerkrachten allemaal hun eigen persoonlijkheid en sfeer mee in de klas. Maar in de basis zou het voor een leerling niet uit moeten maken in welke klas hij/zij zit. Een doorgaande lijn binnen de school wordt hierdoor gewaarborgd. In het onderwijsprofiel hebben we de huidige situatie weergegeven. In de bijlage staan de ambities, die we de komende jaren willen realiseren. Het onderwijsprofiel is een plan in ontwikkeling dat regelmatig besproken wordt tijdens vergaderingen op school. Het l is hét uitgangspunt voor het verbeteren van ons onderwijs. Er zal regelmatig een nieuwe versie van ons onderwijsprofiel verschijnen. Daarnaast maken we met het onderwijsprofiel inzichtelijk hoe wij de leerlingenzorg op de Crayenesterbasisschool vormgeven. Wij beschrijven onze basisaanpak die in principe geldt voor alle leerlingen van de school. Daarnaast is er het breedteaanbod voor leerlingen die meer nodig hebben dan de basisaanpak biedt. Ook is er een plusaanbod voor leerlingen die juist meer behoefte hebben aan een meer zelfstandige aanpak op hoger niveau. Dit plusaanbod is nog in ontwikkeling. Op dit moment werken de plusleerlingen vooral met Rekentuin en Taalzee. Voor alle leerlingen is er een techniekaanbod. Onderwijsprofiel

4 Opbrengstgericht werken en verbetertrajecten I II sept okt/ jan jan febr/ mei juni Toets - M-toets CITO afnemen - M-toets analyseren - E-toets CITO afnemen Cyclus I Leeropbrengsten - Heeft het verbeteronderwerp het verwachtte effect op de leeropbrengsten? - Wat is op basis van de toetsresultaten de keuze voor het vakgebied dat je centraal wilt stellen (, basis, breedte)? - Ambitie opstellen: wat zijn je ambities ten aanzien van je leeropbrengsten? - Eindevaluatie verbetering onderdeel uit het onderwijsprofiel. Cyclus II Verbetering onderwijsprofiel - Startbijeenkomst voor verbeteringen onderdeel uit het onderwijsprofiel - Observaties in de klas - Werkgroepen - Evaluatie verbeteringen onderwijsprofiel - Welk verbetertraject gaat de school volgend jaar starten? - Team kiest het onderdeel uit het onderwijsprofiel waarmee zij denken de leeropbrengsten te kunnen verhogen. Management stelt een plan van aanpak voor het komend schooljaar vast: uitbreiden onderwijsprofiel met nieuwe inhoud, of niveau huidige onderwijsprofiel verbeteren. - Voortgang huidige plan van aanpak - Opzet nieuwe plan van aanpak - Analyse E-toets en bijstellen van de geformuleerde ambities en plan van aanpak. Onderwijsprofiel

5 Leerresultaten M-afname

6 Leerstofaanbod Het onderwijsaanbod wordt beschreven in methodieken en materialen. In het breedte- en diepteaanbod staat hoe de school intensiveert voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Het aanbod wordt beschreven voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen & sociale competentie. Er zijn minimaal 4 computers per groep beschikbaar, waarop kinderen individueel kunnen oefenen (bijvoorbeeld taalzee, rekentuin) maar die zij ook kunnen gebruiken bij het maken van werkstukken, presentaties en dergelijke. In de groepen 3 tot en met 8 is een digibord aanwezig. Sommige methoden hebben hun eigen digitale programma, maar het wordt ook gebruikt voor schooltelevisie, klasse-tv, instructie en week- en dagplanning. Bij de kleuters is (nog)geen digibord in de groepen. Rekenen 1 2 Basis Kleuterplein Hoekenwerk Met sprongen vooruit Rekentuin, Taalzee - Rekene n Basis Diepte Routeboekje SLO KIEN Stenvert rekenmeesters Denkwerk Ajodact Wereld in Getallen boek Tafelboek Met sprongen vooruit (t/m groep 4) Rekentuin Ambrasoft Remelka MAB, rekenrek Taal 1 2 Taalzee Basis Kleuterplein Hoekenwerk Met sprongen vooruit Taalzee Computerprogramma TaalActief - Technisc h lezen Veilig Onderwijsprofiel

7 leren lezen Zon Basis - VLL Maan VNL methode VLL ster Vloeiend en Vlot Diepte Begrijpen d lezen Methode Lezen in Beeld extra Basis - Taalze e Methode Lezen in Beeld, aangevuld met Nieuwsbegrip, Leesstudio, informatieboeken Methode Lezen in beeld (plus kopieerblad) aangevuld met methode aardrijkskunde, geschiedenis en Nieuwsbegrip Diepte spelling Bakkaarten Kasteel Basis - Taalze e Methode Taal Actief plus woordpakketten, Taalschrift, Verhaalschrift, bakkaarten Huis, computerprogramma taalactief Methode plus woordpakketten, Taalschrift, Verhaalschrift, bakkaarten Tent, Ambrasoft Diepte Onderwijsprofiel

8 Leertijd (per vakgebied) De leertijd wordt beschreven in gestelde leertijd (roostertijd) in aantal uren per week. De leertijd wordt verder verfijnd in gerealiseerde en effectieve leertijd in termen van percentages van de gestelde leertijd. De gerealiseerde leertijd is het percentage van de roostertijd dat daadwerkelijk aan het vak besteed wordt. De effectieve leertijd is een percentage van de gerealiseerde leertijd waarop de leerlingen daadwerkelijk met de les bezig zijn. rekenen 1* 2* Minus 1 uur methodewerk 1 uur verdieping/verrijking Basis 5 uur 1 uur extra leertijd Diepte spelling 1* 2* Basis Diepte 3x 30 min. 3x 10min. 2 ½ uur Per week 3x 10min. 2 uur 3x 10min. 3x 30 min. 2x per week 15 minuten 3x 30 min. 15 min. techn.lezen 1* 2* Basis Diepte 7 uur 1 uur 5x15 minuten 2 tot 3x 15 min 2,25 uur 5x 15 min. 1 uur per week begr.lezen 1* 2* geen Basis 45 min./1 geen 45 min. 45 min. 2 uur 1 uur uur geen Diepte Onderwijsprofiel

9 Didactisch handelen We sluiten aan bij de opvattingen van de inspectie van onderwijs die het als volgt omschrijft: Het didactisch handelen van de leerkracht is gericht op het ontlokken en bevorderen van leerprocessen waarbij de leerkracht sturing geeft aan het leerproces en de eigen keuzes van leerlingen. Zo vraagt de leerkracht zich voortdurend af welke hulp, opdracht of aanwijzing gegeven kan worden om leerlingen te helpen tot leren te komen. Uitgangspunt bij het didactisch handelen is het werken met een instructiemodel. Daarnaast is het van belang dat de leerkracht afstemt op het niveau van de leerlingen. Instructiemodel - Op de Crayenester werken we met het directe instructie model. - De school heeft bepaald welke elementen ze per lesfase terug wil zien in de les. Deze staan in het volgende schema. Basis - De leerkracht haalt samen met de leerlingen de benodigde voorkennis op en benoemt het doel van de les. - De leerlingen gaan zelfstandig aan het werk, gebruik makend van Compacten voor de rekenles en (in de toekomst) Compacten voor de taalles. - De leerlingen evalueren zelfstandig het gemaakte werk. De leerkracht kijkt steekproefsgewijs na. - De leerlingen krijgen 1 keer per week instructie op de plus leertaak. - De leerkracht sluit de week af met een terugblik en een vooruitblik op de komende week. De leerkracht geeft de instructie nieuwe leerstof op de volgende manier. Voorkennis - De leerkracht bespreekt samen met de leerlingen de vorige les, haalt de benodigde voorkennis op en vat deze samen. Oriëntatiefase Het hoe en waarom van de les komt aan de orde. - De lesstof wordt in een context geplaatst. - Het onderwerp van de les wordt gepresenteerd en wordt gerelateerd aan de vorige les en betekenisvolle situaties. - Er worden leerdoelen gesteld. - De leerkracht geeft een schematisch lesoverzicht. Uitleg - Tijdens de uitleg maakt de leerkracht gebruik van voorbeelden, illustraties,demonstraties en extra uitleg. De leerkracht plant hier genoeg tijd voor in. - De leerkracht betrekt de leerlingen actief bij de uitleg. - De leerkracht maakt gebruik van materialen en stappenplannen. - De leerkracht doet de vaardigheid hardop denkend voor (modelleren). - De leerkracht gaat na of de leerlingen de stof begrijpen door hoofdzaken terug te vragen, te laten samenvatten. - De leerkracht vat de uitleg bondig samen. Begeleide inoefening -De leerkracht geeft korte duidelijke opdrachten. -De leerkracht laat de leerlingen onder begeleiding (denk aan maatjes ) oefenen. -Vermindert geleidelijk de ondersteuning. Zelfstandige verwerking -De leerkracht zorgt ervoor dat de leerlingen meteen kunnen beginnen. -Laat de leerlingen evt. in tweetallen of in groepjes werken. Onderwijsprofiel

10 -De leerkracht stelt leerlingen verantwoordelijk voor hun werk. -Stimuleert de leerlingen om zelf te zoeken naar oplossingen. Evaluatie -De leerkracht laat de leerlingen onder woorden brengen wat er goed ging, wat niet goed ging en wat ze de volgende keer gaan doen. -Het resultaat wordt besproken. -De leerkracht controleert samen met de leerlingen of het lesdoel is gehaald. Terug- en vooruitblik -Plaats de les in de context van een lessenreeks. -Geef aan waar de volgende les over zal gaan. Terugkoppeling -Koppel vaak en regelmatig terug. -Corrigeer fouten direct. -Geef terugkoppeling op het proces (waarom is iets fout of goed). -Geef veel aanmoediging. - Alle bij basis genoemde activiteiten. - De leerkracht geeft de zwakke leerlingen verlengde instructie en oefent de nieuwe stof samen met de leerlingen in (modelling) op het moment dat de andere leerlingen zelfstandig werken. - De leerlingen zitten aan een instructietafel. - De leerkracht biedt de oplossingsstrategie nogmaals aan door duidelijk uitleg, voordoen, samen doen, zelf doen. - Leerlingen die zelfstandig verder kunnen, werken aan hun eigen tafel verder. Onderwijsprofiel

11 Pedagogisch handelen (algemeen) Het pedagogisch handelen van de leerkrachten is afgestemd op het versterken van de drie basisbehoeften van de leerlingen, te weten: relatie, competentie en autonomie. Relatie De leerlingen voelen zich geaccepteerd. Ze horen erbij. Ze zijn welkom. Ze voelen zich veilig. Er wordt met de leerlingen gepraat en niet over hen. Competentie De leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, aankunnen. Ze ontdekken dat ze steeds meer aankunnen. Autonomie Leerlingen willen vrijheid en zelfbepaling. Ze willen verantwoordelijk zijn voor hun eigen taken. Zij kunnen (in elk geval voor een deel) hun leergedrag sturen middels dag- en weektaken en op de vaste momenten van keuzewerk. Visie op pedagogisch handelen Leerkrachten honoreren initiatieven van leerlingen. Ze waarderen ideeën van leerlingen en wat ze ermee doen. Ze dagen leerlingen uit om eigen oplossingen te bedenken. Ze laten de leerlingen zo veel mogelijk zelf keuzes maken bij het doen van taken (hoe en wat). Voor leerkrachten, leerlingen en ouders geldt dat ze respect hebben voor elkaar en voor de omgeving. Algemene schoolregels gelden voor allen en worden door allen nageleefd, waarbij voor een ieder geldt: goed voorbeeld doet goed volgen. Gedrag Rondom het omgaan met (on)gewenst gedrag zijn afspraken op een rij gezet. Deze afspraken worden nageleefd door alle leerkrachten en hebben betrekking op alle leerlingen. Wij constateren dat er toch een groep kinderen is in onze school die minder respectvol omgaat met anderen (kinderen, leerkrachten, andere volwassenen) en materiaal. Wij vinden het belangrijk om daar een speerpunt van te maken. In het schooljaar zal er vanuit het team een gedragsspecialist aangesteld worden. Op het sociaal-emotionele vlak gebruiken wij de toets VISEON. Op basis van deze toets en de observaties van de leerkracht zal er vanaf januari 2014 gewerkt gaan worden met een pedagogisch groepsplan. 00: Omgaan met gedrag Afspraken, van toepassing op alle leerlingen - De leerkracht beloont gewenst gedrag, door het geven van een compliment (verbaal, non-verbaal) of door het geven van een beloning (al dan niet van tevoren afgesproken met de leerlingen). - De leerkracht negeert indien mogelijk ongewenst gedrag. - De leerkracht handelt volgens een opbouw in het sturen van gedrag als negeren niet helpt: hij maakt gebruik van gebaren om stilte hij wijst op de timetimer, de afsprakenlijst, het stoplicht, de muis, etc. hij beloont het gewenste gedrag via een beloningssysteem zowel groepsgericht als individueel hij sanctioneert indien noodzakelijk ongewenst gedrag met een straf. - De leerkracht geeft positieve feedback op het gedrag van de leerlingen - De leerkracht zorgt ervoor dat elke leerling in zijn groep op een moment in het schooljaar het Craaytje van de Week is geweest. Onderwijsprofiel

12 01: Pedagogisch handelen gericht op de relatie Basis - De leerkracht geeft de leerlingen een hand aan het begin en eind van de dag. - De leerkracht kijkt de leerlingen aan als hij met hen spreekt. - De leerkracht maakt beredeneerde keuzes bij het samenstellen van groepjes leerlingen om het samenwerken en of sociale contacten te bevorderen. - De leerkracht benoemt de afspraken aan het begin van elk(e) dag(deel) en houdt de leerlingen en zichzelf daar consequent aan. - De leerkracht hanteert consequent het gedragsregels van SOEMO (SOciaal EMOtioneel). - De leerkracht praat alleen met betrokkenen over de leerlingen en hun thuissituatie. - De leerkracht koppelt een tweetal leerlingen aan elkaar die elkaar ondersteunen, zoals in het werk; bijvoorbeeld een dyslectische leerling krijgt een goede lezer als ondersteuner naast zich (maatje, tutor) of maatje voor een nieuwe leerling. - De leerkracht signaleert onzekerheid bij de leerling in leer- en gedragssituaties en ondersteunt de leerling in zijn behoefte aan veiligheid en acceptatie door dingen samen en/of voor te doen. 02: Pedagogisch handelen gericht op de competentie Basis - De leerkracht spreekt zijn vertrouwen uit in de leerlingen in het omgaan met elkaar. Hij gaat hierbij uit van hoge, maar realistische verwachtingen. - De leerkracht laat zien, dat hij het gewenste gedrag heeft opgemerkt in woord en gebaar. Bijvoorbeeld door een duim op te steken. - De leerkracht sluit elk dagdeel af met positieve feedback op het gewenst gedrag, gericht op het werk dat de leerlingen hebben gedaan (productgericht). - De leerkracht sluit elk dagdeel af met positieve feedback op de inzet van de leerlingen en op het sociaal-emotioneel functioneren (proces gericht). - De leerkracht spreekt met de leerlingen over hun kwaliteiten om hen bewust te maken van hun mogelijkheden. - De leerkracht bespreekt met een leerling zijn gedragsmogelijkheden en ondersteunt hem door vertrouwen uit te spreken in zijn capaciteiten. - De leerkracht schrijft het bereiken van gewenst gedrag toe aan de inzet van de leerling zelf. 03: Pedagogisch handelen gericht op de autonomie Basis - De leerkracht daagt alle leerlingen uit om aan het woord te komen en geeft de leerlingen de ruimte om hun gedachten en gevoelens onder woorden te brengen. - De leerkracht herinnert de leerlingen via complimenten aan de opgestelde gedragsregels. - De leerkracht laat de leerlingen meedenken en meebeslissen over (bijvoorbeeld feestelijke) activiteiten in de groep. - De leerkracht creëert onderwijsleersituaties, bijvoorbeeld een kringgesprek, waarin leerlingen elkaar de ruimte geven voor een eigen inbreng, en waardeert die positief. - De leerkracht zorgt voor werkvormen, die ervoor zorgen dat de leerlingen vorm Onderwijsprofiel

13 kunnen geven aan hun eigen keuzes. Bijvoorbeeld het maken van een bouwwerk, het plakken van een collage, het schrijven van een verhaal, etc. - De leerkracht bespreekt met de leerlingen hoe zij om kunnen gaan met leerlingen in de groep die extra onderwijsbehoeften hebben en maakt hierover afspraken. - De leerkracht bespreekt met de leerlingen het verantwoordelijk zijn voor elkaar. - De leerkracht bespreekt met de leerlingen hoe zij zelfstandig hun problemen kunnen oplossen. Onderwijsprofiel

14 Klassenmanagement Klassenmanagement bestaat zoveel mogelijk uit structureren van ruimte, tijd en activiteit zodat de leerkracht de geplande activiteiten uit kan voeren. We onderscheiden hierbinnen de organisatie van de fysieke ruimte en de organisatie van de ruimte rondom het lesgeven, waarbij het leerkrachtgedrag en de leerkrachtvaardigheden een belangrijke rol spelen. 01: Ruimte Basis - De klassenregels hangen zichtbaar in de klas. - De tafels en stoelen zijn zo georganiseerd dat er duidelijke looproutes zijn in de klas. - De klok hangt zichtbaar in de klas of op het digitale bord. - De pictogrammen met de dagplanning hangen zichtbaar op het bord. - De leerkracht stelt in ieder geval na iedere vakantie nieuwe tafelgroepen samen. - Er zijn kleine timetimers beschikbaar voor op de tafel van de leerling. - De leerling houdt indien nodig een vaste plaats in de klas. - In dien nodig werkt een leerling op een aparte/rustige plek. - Er zijn koptelefoons beschikbaar. 02: Tijd Basis - De leerkracht laat de leerlingen vanaf begin groep 7 een deel van de planning zelf maken met behulp van een agenda. - De leerkracht gebruikt een rooster waarin alle hij alle lessen plant. - De leerkracht houdt zich aan de roostertijden. - De leerkracht vertelt bij aanvang van de dag wat de planning van de dag zal zijn. - De leerkracht van groep 1 en 2 laat de leerlingen starten in de kring, waarna zij aan de slag gaan met een of meer van de volgende activiteiten: activiteiten op het planbord activiteiten die klaarstaan activiteiten op het kiesbord (zelfgekozen). - De leerkracht plant op het rooster de volgende werkvormen in: keuzewerk (minstens 1 á 2 keer per week 30 minuten) instructiemomenten (minstens per week) samenwerken (minstens 1 keer per week). - De leerkracht maakt voor de leerling een planning in pictogrammen. 03: Activiteit - Het materiaal ligt op een vaste plek, waar de leerlingen het zelf kunnen pakken. Basis - De leerkracht legt de materialen voor de les zo klaar dat de leerlingen ze zelf kunnen pakken. - De leerkracht vertelt voor de les of er sprake is van: individueel werken, waarbij geen hulp gevraagd mag worden, de muis hangt op het bord (muisstil) individueel werken waarbij hulp gevraagd mag worden als iets niet lukt samenwerkend leren. - De leerkracht geeft op een (kleuren)klok of digibord de tijdsplanning aan. - De leerkracht vertelt wanneer de les eindigt. De leerlingen krijgen dan nog een paar minuten de tijd om het werk af te ronden. - De leerkracht vertelt: wat hij zelf gaat doen tijdens het zelfstandig werken wanneer hij niet beschikbaar is voor alle leerlingen en hoe lang dat duurt wanneer hij weer beschikbaar is. - De leerkracht legt de materialen klaar en biedt verlengde instructie bij het starten van de opdracht. Onderwijsprofiel

15 Bijlage 1 Ambitie De ambitie op gebied van rekenen, lezen, begrijpend lezen en spellen is vastgelegd in schoolnormen. Wij weten op dit moment nog onvoldoende of dit een reëel gestelde norm is. De normen van rekenen en begrijpend lezen willen we handhaven, voor spelling en lezen hebben we de normen naar boven bijgesteld. Wij hebben in het schooljaar meegedaan aan het project OpbrengstGericht Werken, met spelling als onderwerp. Dit willen wij in schooljaar voortzetten. Daarnaast zullen we met de tips van Dolf Janson gaan werken. In schooljaar beraden we ons op een eventuele aanvulling op de leesmethode. Naast de ambities op de vakgebieden rekenen, begrijpend lezen, spellen en lezen zijn we met het team van de Crayenester tot de volgende ambities gekomen. 1. De Engelse taal aanbieden aan de groepen 1 tot en met 8 De moderne samenleving vraagt erom dat mensen zich in meerdere talen verstaanbaar kunnen maken en kunnen begrijpen. Veel van onze leerlingen groeien op in een internationaal milieu, vanwege beroepen van ouders. Daarnaast komen er regelmatig kinderen van internationale scholen of uit het buitenland naar de Crayenester. Uit onderzoek is gebleken dat jonge kinderen een andere taal makkelijker aanleren dan oudere kinderen. Vroeg Engels leren past bij het niveau en de populatie van onze school en het geeft kinderen een voorsprong in het voortgezet onderwijs. Op dit moment wordt er op de Crayenester Engels gegeven in de groepen 7 en kinderen Veel van onze leerlingen behalen hoge scores op alle vakgebieden. Zij zijn meer begaafd, een enkeling hoogbegaafd. Dit vraagt om een andere manier van leren. Om tegemoet te kunnen komen aan de onderwijsbehoefte van deze leerlingen is er meer uitbreiding van het materiaal nodig en is het noodzakelijk de deskundigheid van leerkrachten op dit gebied te verhogen. Het is belangrijk dat ook deze leerlingen leren leren, dat wil zeggen: zelf oplossingen bedenken, samenwerken, oplossingsgericht leren denken, doorzettingsvermogen ontwikkelen en fouten leren maken. Op dit moment maken juist de plusleerlingen, die hoge scores behalen op de (CITO-)toetsen, de minste groei door. Er zal structureel instructie aan (groepen) plusleerlingen worden aangeboden. Dit gebeurt nu nog te weinig. 3.Sociaal-emotioneel De ambitie op sociaal-emotioneel gebied is tweeledig; aan de ene kant is er een aantal leerlingen met gedragsproblemen. Zij tonen te weinig respect voor anderen (medeleerlingen, medewerkers van de school en anderen) en materiaal. Aan de andere kant is er een groep leerlingen met gediagnosticeerde gedragsstoornissen, die wij ook passend onderwijs willen bieden. Voor deze leerlingen is vaak een specifieke, door thuis en de school gedragen aanpak nodig. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich op de Crayenester veilig voelt en zich gedraagt zoals afgesproken, zal er een gedragsspecialist worden aangesteld, die op zowel groeps- als leerlingniveau aanbevelingen en adviezen geeft en ondersteuning biedt aan de leerkracht. Het doel hiervan is dat alle leerlingen die zich als kleuter aanmelden op de Crayenester de volle 8 jaar daar kunnen blijven en niet verwezen worden naar andere onderwijstypen. 4. Digiborden kleuters Onderwijsprofiel

16 Om een doorgaande lijn te kunnen waarborgen tussen onder- midden- en bovenbouw is het noodzakelijk om digiborden voor de kleuters aan te schaffen. Op dit moment hebben de groep 3 tot en met 8 een digibord. Een digibord biedt een scala aan mogelijkheden, hebben wij ervaren in de midden- en bovenbouw. Onderwijsprofiel

Onderwijsprofiel o.b.s. De Zuidwester

Onderwijsprofiel o.b.s. De Zuidwester Onderwijsprofiel o.b.s. De Zuidwester Onderwijsprofielen in passend onderwijs Dit onderwijsprofiel is tot stand gekomen met dank aan: - Team van OBS de Zuidwester met in het bijzonder; - Door de bouwcoördinatoren

Nadere informatie

Onderwijsprofielen Passend Onderwijs Haarlemmermeer

Onderwijsprofielen Passend Onderwijs Haarlemmermeer Onderwijsprofielen Passend Onderwijs Haarlemmermeer Inleiding Huppelend naar school en vrolijk weer naar huis Dat is het motto van de Burgemeester Amersfoordt school (BAS). Er is een sfeer van acceptatie,

Nadere informatie

Bezoek/ Postadres: Het Buitenrif/Triversum Spaarnepoort TM Hoofddorp

Bezoek/ Postadres: Het Buitenrif/Triversum Spaarnepoort TM Hoofddorp Bezoek/ Postadres: Het Buitenrif/Triversum Spaarnepoort 1-3 2134 TM Hoofddorp 023-5553296 Algemene informatie PI-school het Buitenrif; Het Buitenrif is een kleine cluster 4 school, verbonden aan Triversum,

Nadere informatie

Onderwijsprofiel. In samenwerking met:

Onderwijsprofiel. In samenwerking met: Onderwijsprofiel In samenwerking met: Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek moet krijgen. De

Nadere informatie

Onderwijsprofiel passend onderwijs. Dr. Plesmanschool

Onderwijsprofiel passend onderwijs. Dr. Plesmanschool Onderwijsprofiel passend onderwijs Dr. Plesmanschool Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek

Nadere informatie

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel nevenvestiging van De Pionier Bezoek/ Postadres: Triversum/het Buitenrif Spaarnepoort 1-3 2134 TM Hoofddorp 023-5553296 Onderwijsprofielen in passend onderwijs format onderwijsprofiel Inleiding Alle besturen

Nadere informatie

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel 1 Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende

Nadere informatie

Bornwaterschool. Onderwijs Profiel. Bornwaterschool onderwijsprofiel

Bornwaterschool. Onderwijs Profiel. Bornwaterschool onderwijsprofiel Bornwaterschool Onderwijs Profiel Dit onderwijsprofiel is tot stand gekomen in de Plenaire Teamvergaderingen september 2014 Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht.

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Passend onderwijs RK Basisschool De Meerbrug

Onderwijsprofiel Passend onderwijs RK Basisschool De Meerbrug Onderwijsprofiel Passend onderwijs RK Basisschool De Meerbrug versie mei 2016 Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 1. Visie, missie & eigenheid van de school 4 2. Concretisering van de visie, missie & eigenheid

Nadere informatie

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat KIJKWIJZER PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN IN DE KLAS School : Vakgebied : Leerkracht : Datum : Groep : Observant : 1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat (SBL competenties 1 en 2) 1.1* is

Nadere informatie

Onderwijsprofiel in passend onderwijs

Onderwijsprofiel in passend onderwijs Onderwijsprofiel juni 2013 Onderwijsprofiel in passend onderwijs Colofon Dit onderwijsprofiel is tot stand gekomen met dank aan: - Bavo Noord - Bavo Westergracht - Bos en Vaart - De Zuiderpolder - Dr.

Nadere informatie

Onderwijsprofiel. In samenwerking met:

Onderwijsprofiel. In samenwerking met: Onderwijsprofiel In samenwerking met: Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek moet krijgen. De

Nadere informatie

Basisschool t Venne Onderwijsprofiel in passend onderwijs

Basisschool t Venne Onderwijsprofiel in passend onderwijs Basisschool t Venne Onderwijsprofiel in passend onderwijs Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek

Nadere informatie

Onderwijsprofiel

Onderwijsprofiel Onderwijsprofiel 2015-2016 In samenwerking met: Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek moet

Nadere informatie

Richtlijn Het Activerende Directe Instructie Model

Richtlijn Het Activerende Directe Instructie Model Richtlijn Het Activerende Directe Instructie Model Omschrijving Verwijzing naar Doelgroep Opsteller Intern document die uitleg geeft over het activerende directe instructiemodel. Vaardigheidsmeter Betrokken

Nadere informatie

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel Inleiding Voor u ligt het onderwijsprofiel van obs de Waterwolf vallend onder het bestuur Openbaar primair onderwijs Haarlemmermeer.

Nadere informatie

Onderwijsprofielen in passend onderwijs. Onderwijsprofiel Nicolaas Beetsschool Heemstede

Onderwijsprofielen in passend onderwijs. Onderwijsprofiel Nicolaas Beetsschool Heemstede Onderwijsprofielen in passend onderwijs Onderwijsprofiel Nicolaas Beetsschool Heemstede Juni 2013 Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat

Nadere informatie

Onderwijsprofiel van de

Onderwijsprofiel van de Onderwijsprofiel van de Opgesteld in oktober 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Leerresultaten per vakgebied Koningin Emmaschool... 5 Leerresultaten rekenen op schoolniveau in januari en juni 2012... 5

Nadere informatie

OBS De Tovercirkel. Zandbos DE Hoofddorp Julia Weytingh & Fiona Troupin

OBS De Tovercirkel. Zandbos DE Hoofddorp Julia Weytingh & Fiona Troupin OBS De Tovercirkel Zandbos 46 2134 DE Hoofddorp 023-5624353 directie@de-tovercirkel.nl www.de-tovercirkel.nl Julia Weytingh & Fiona Troupin Onderwijsprofielen in passend onderwijs Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Juni 2013

Onderwijsprofiel Juni 2013 Onderwijsprofiel Juni 2013 O.B.S. De Peppelaer Leidseplein 33 2013 PW Haarlem Tel: 023-5510422 Brinnr: 16ZF www.obsdepeppelaer.nl directie@obsdepeppelaer.nl Inhoudsopgave pagina Inleiding blz 3 Opbrengstgericht

Nadere informatie

Onderwijsprofiel in passend onderwijs

Onderwijsprofiel in passend onderwijs 1 P agina Onderwijsprofiel in passend onderwijs CBC De Brandaris Dussenstraat 34 2134 DL Hoofddorp Brincode: 27 PG T: 023-5618610 E: directie@cbsdebrandaris.nl W: www.cbsdebrandaris.nl 2 P agina Inleiding

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Vrije School Kennemerland Vrije School Kleverpark

Onderwijsprofiel Vrije School Kennemerland Vrije School Kleverpark Onderwijsprofiel Vrije School Kennemerland Vrije School Kleverpark Colofon Het onderwijsprofiel van Vrije School Kennemerland en Vrije School Kleverpark is opgesteld door: - Maarten Roest Crollius (directeur)

Nadere informatie

Onderwijsprofiel CBS De Wijngaard

Onderwijsprofiel CBS De Wijngaard Samen groot worden Onderwijsprofiel CBS De Wijngaard December 2014 Onderwijsprofiel CBS De Wijngaard Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Het onderwijsprofiel 3. Opbrengstgericht werken 4. Leerresultaten

Nadere informatie

Onderwijsprofiel in Passend Onderwijs

Onderwijsprofiel in Passend Onderwijs Onderwijsprofiel in Passend Onderwijs Schoolgegevens Rooms Katholieke basisschool De Reiger Azollastraat 47 2165 XP Lisserbroek 0252-412128 Brinnummer 07RH Inhoudsopgave Inleiding blz. 2 Het onderwijsprofiel

Nadere informatie

Onderwijsprofiel 2015

Onderwijsprofiel 2015 Onderwijsprofiel 2015 20 september 2016 Inhoudsopgave Inleiding Het onderwijsprofiel Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland Opbrengstgericht werken en ontwikkelingstrajecten Leerresultaten Leerstofaanbod

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Albert Schweitzerschool

Onderwijsprofiel Albert Schweitzerschool 2014 Onderwijsprofiel Albert Schweitzerschool Inhoud: Pag. 2 Pag. 3 Pag. 4 Pag. 5 Pag. 7 Pag. 11 Pag. 12 Pag. 15 Pag. 18 Inhoud Inleiding/toelichting Cyclus Opbrengstgericht werken en Verbetertrajecten

Nadere informatie

Onderwijsprofiel RK basisschool Vredeburg

Onderwijsprofiel RK basisschool Vredeburg Onderwijsprofiel RK basisschool Vredeburg Inhoud Inleiding... 3 Het onderwijsprofiel Passend onderwijs Haarlemmermeer... 4 RK basisschool Vredeburg... 5 Opbrengstgericht werken en verbetertrajecten...6

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Stap 3 Leeractiviteiten begeleiden

Stap 3 Leeractiviteiten begeleiden Stap 3 Leeractiviteiten begeleiden Bij het begeleiden van leeractiviteiten kun je twee aspecten aan het gedrag van leerkrachten onderscheiden, namelijk het pedagogisch handelen en het didactisch handelen.

Nadere informatie

Inleiding. Fijn dat je er bent!

Inleiding. Fijn dat je er bent! Inleiding Fijn dat je er bent! Dat is het uitgangspunt van Klippeholm. Een school waar geleerd wordt op een hoog niveau, er gewerkt wordt in een goede harmonieuze sfeer, overzicht en rust geboden wordt

Nadere informatie

Waarom kiest t Kienholt voor Daltononderwijs?

Waarom kiest t Kienholt voor Daltononderwijs? Waarom kiest t Kienholt voor Daltononderwijs? Lesgeven aan leerlingen wordt regelmatig aangepast aan de veranderende eisen en verwachtingen van onze samenleving. We vinden dit terug in drie principes:

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Antoniusschool. in kader van Passend Onderwijs

Onderwijsprofiel Antoniusschool. in kader van Passend Onderwijs Onderwijsprofiel Antoniusschool in kader van Passend Onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 Het onderwijsprofiel van het samenwerkingsverband 4 De Antoniusschool Opbrengstgericht werken en verbetertrajecten

Nadere informatie

Onderwijsprofiel obs Aldoende

Onderwijsprofiel obs Aldoende Onderwijsprofiel obs Aldoende Bron: Passend Onderwijs Haarlemmermeer Versie: 2015 Het onderwijsprofiel Passend onderwijs Haarlemmermeer Een onderwijsprofiel van iedere school bestaat uit een basiszorg,

Nadere informatie

Stap 2 Leeractiviteiten ontwerpen

Stap 2 Leeractiviteiten ontwerpen Stap 2 Leeractiviteiten ontwerpen Bij het ontwerpen van een leeractiviteit is het belangrijk dat je vertrekt vanuit het doel dat je ermee hebt. Het overzicht leeractiviteit organiseren geeft een aantal

Nadere informatie

Onderwijsprofiel. Oktober2014. Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel

Onderwijsprofiel. Oktober2014. Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel Onderwijsprofiel Oktober2014 Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. Het onderwijsprofiel Passend onderwijs Haarlemmermeer 4 3. Opbrengst

Nadere informatie

uitgangssituatie Doelstelling

uitgangssituatie Doelstelling Deelplan b: Rekenen Pedagogisch handelen, taakgerichte werksfeer Verdere implementatie en borging werken met het ADI model en afstemming en verwerking (groepsplan) Invoer nieuwe rekenmethode Rekenlijn

Nadere informatie

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen.

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Zelfstandig werken Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Visie Leerlinggericht: gericht op de mogelijkheden van

Nadere informatie

Onderwijsprofiel in passend onderwijs. Openbare Basisschool De Zevensprong. Pampusstraat 28. 1435 LJ Rijsenhout 0297-327842

Onderwijsprofiel in passend onderwijs. Openbare Basisschool De Zevensprong. Pampusstraat 28. 1435 LJ Rijsenhout 0297-327842 Openbare Basisschool De Zevensprong Pampusstraat 28 1435 LJ Rijsenhout 0297-327842 Onderwijsprofiel in passend onderwijs Onderwijsprofiel januari 2015 Passend Onderwijs Haarlemmermeer Inleiding Alle besturen

Nadere informatie

Het onderwijsprofiel Bosch en Hovenschool

Het onderwijsprofiel Bosch en Hovenschool Onderwijsprofielen in passend onderwijs Bosch en Hovenschool 2013-2014 Het onderwijsprofiel Bosch en Hovenschool Het concept voor dit onderwijsprofiel is afkomstig van het samenwerkingsverband Passend

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

ONDERWIJSPROFIEL PASSEND ONDERWIJS HAARLEMMERMEER 2015. ICBS de Tweemaster Vijfhuizen

ONDERWIJSPROFIEL PASSEND ONDERWIJS HAARLEMMERMEER 2015. ICBS de Tweemaster Vijfhuizen 1 ONDERWIJSPROFIEL PASSEND ONDERWIJS HAARLEMMERMEER 2015 ICBS de Tweemaster Vijfhuizen 2 Schoolgegevens Interconfessionele basisschool de Tweemaster Baarsjesweg 1 2141 VJ Vijfhuizen 023-5581245 Brinnummer

Nadere informatie

Onderwijsprofiel in passend onderwijs

Onderwijsprofiel in passend onderwijs 1 P a g i n a Onderwijsprofiel in passend onderwijs 2015-2016 CBS De Brandaris Dussenstraat 34 2134 DL Hoofddorp Brincode: 27 PG T: 023-5618610 E: directie@cbsdebrandaris.nl W: www.cbsdebrandaris.nl 2

Nadere informatie

Marzano (2003) Scholen maken het verschil

Marzano (2003) Scholen maken het verschil Programma Effectieve directe instructie Opfrismiddag 20 oktober 2010 Dortie Mijs Wat is het IGDI-model? Verdieping op twee aspecten: - Doelen formuleren - Werken met IGDI in een combinatiegroep Voorbereiden

Nadere informatie

De Gastheer/vrouw Een veilige leeromgeving

De Gastheer/vrouw Een veilige leeromgeving ; Vijf rollen van de docent De Gastheer/vrouw Een veilige leeromgeving Ontvangt de leerlingen in de les Is de docent op tijd in het lokaal, hij ontvangt de leerlingen? Heeft de docent de les voorbereid?

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van

Nadere informatie

BAS: Zelfstandige Leerhouding

BAS: Zelfstandige Leerhouding BAS: Zelfstandige Leerhouding Tijdsbewustzijn&Taakplanning Versie Versie 1. Datum mei 2012 Documenteigenaar Borging vastgesteld in het team Initiatief planning Ineke Lavèn Tijdens de vergadering van 25

Nadere informatie

BAS: Zelfstandige Leerhouding

BAS: Zelfstandige Leerhouding BAS: Zelfstandige Leerhouding Tijdsbewustzijn&Taakplanning Versie Versie 1. Datum mei 2012 Documenteigenaar Borging vastgesteld in het team Initiatief planning Ria Tijdens de vergadering van 1 juli 2013

Nadere informatie

ONDERWIJSPROFIEL januari 2015

ONDERWIJSPROFIEL januari 2015 ONDERWIJSPROFIEL januari 2015 Inhoud Inleiding 3 Het onderwijsprofiel 4 Visie op Passend Onderwijs 5 Opbrengstgericht werken en verbetercyclus 6 Leerresultaten 8 Leerstofaanbod 10 Leertijd 14 Didactisch

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen Format groepsplan Groep namen WAT wil ik bereiken? WAT bied ik aan om dit doel te bereiken? HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving HOEveel tijd? Zelfstandig of met de leerkracht? HOE volg ik de

Nadere informatie

versie okt 2017 protocol aanpak plusleerlingen

versie okt 2017 protocol aanpak plusleerlingen protocol aanpak plusleerlingen 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanpak plus-leerlingen... 3 2.1 Het menu voor alle plusgroep-leerlingen.... 3 2.2 Het menu voor de plusklas leerlingen... 4 3 en verrijken Rekenen,

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Cbs Gaandeweg

Onderwijsprofiel Cbs Gaandeweg Onderwijsprofiel Cbs Gaandeweg Bron: Passend Onderwijs Haarlemmermeer Versie: 2015 Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling

Nadere informatie

kempelscan K1-fase Eerste semester

kempelscan K1-fase Eerste semester kempelscan K1-fase Eerste semester Kempelscan K1-fase eerste semester 1/6 Didactische competentie Kern 3.1 Didactisch competent Adaptief omgaan met leerlijnen De student bereidt systematisch lessen/leeractiviteiten

Nadere informatie

Onderwijsprofiel in passend onderwijs OBS de Erasmus

Onderwijsprofiel in passend onderwijs OBS de Erasmus Onderwijsprofiel in passend onderwijs OBS de Erasmus 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Het onderwijsprofiel SWV WSNS ZK p. 3 1. Opbrengst gericht werken en verbetertrajecten p. 4 2. Leerresultaten p. 5 3.

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel Inhoudsopgave Inleiding blz. 3 Passend onderwijs blz. 3 De Zilvermeeuw blz. 4 Leonardo onderwijs blz. 4 Het onderwijsprofiel Passend

Nadere informatie

Inleiding. Het onderwijsprofiel SWV WSNS ZK. Planmatig handelen. Leerresultaten. Leerstofaanbod. Leertijd. Didactisch handelen. Pedagogisch handelen

Inleiding. Het onderwijsprofiel SWV WSNS ZK. Planmatig handelen. Leerresultaten. Leerstofaanbod. Leertijd. Didactisch handelen. Pedagogisch handelen ONDERWIJSPROFIEL 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Het onderwijsprofiel SWV WSNS ZK Planmatig handelen Leerresultaten Leerstofaanbod Leertijd Didactisch handelen Pedagogisch handelen Klassenmanagement Bijlage

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van Integraal Kind Centrum Wereldwijs werkend aan Passende Ontwikkeling

Ondersteuningsprofiel van Integraal Kind Centrum Wereldwijs werkend aan Passende Ontwikkeling Ondersteuningsprofiel van Integraal Kind Centrum Wereldwijs werkend aan Passende Ontwikkeling Inleiding IKC Wereldwijs maakt deel uit van een groter verband van basisscholen en kinderopvang, dat bestuurd

Nadere informatie

Rooms Katholieke basisschool. Onderwijsprofiel

Rooms Katholieke basisschool. Onderwijsprofiel Rooms Katholieke basisschool Onderwijsprofiel Inhoudsopgave Inleiding... 3 De St. Willibrordusschool... 4 Het onderwijsprofiel Passend onderwijs Haarlemmermeer... 5 Planmatig werken: Opbrengstgericht werken

Nadere informatie

Onderwijsprofiel. In samenwerking met:

Onderwijsprofiel. In samenwerking met: Onderwijsprofiel In samenwerking met: Inhoud Inleiding... 3 Het onderwijsprofiel SWV WSNS ZK... 4 Opbrengstgericht werken en verbetertrajecten... 5 Leerresultaten... 6 Leerstofaanbod... 10 Onderwijsaanbod

Nadere informatie

Onderwijsprofiel passend onderwijs. Dr. Plesmanschool

Onderwijsprofiel passend onderwijs. Dr. Plesmanschool Onderwijsprofiel passend onderwijs Dr. Plesmanschool Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek

Nadere informatie

niet apart, maar samen

niet apart, maar samen 4 Daltononderwijs op de Ieme. Het woord Ieme betekent werkbij. Werkbijen werken hard met elkaar om tot goede resultaten te komen. We willen dat onze leerlingen veel leren en met plezier naar school gaan.

Nadere informatie

in het kader van Passend Onderwijs Haarlemmermeer

in het kader van Passend Onderwijs Haarlemmermeer Onderwijsprofiel RKBS Klavertje vier in het kader van Passend Onderwijs Haarlemmermeer Inleiding Zonder relatie, geen prestatie Alleen ga je sneller, samen kom je verder Voor u ligt het onderwijsprofiel

Nadere informatie

O M V G Norm: 1.1 (ontspannen sfeer) 1.2 (veiligheid) 1.3 (respect) 1.4 (zelfvertrouwen) Opmerkingen

O M V G Norm: 1.1 (ontspannen sfeer) 1.2 (veiligheid) 1.3 (respect) 1.4 (zelfvertrouwen) Opmerkingen KwaliteitWijzer primair onderwijs augustus 2013 Naam: Vakgebied : Datum: Groep: Team : ob - mb - bb (omcirkelen) indicator 1 : PEDAGOGISCH HANDELEN aandachtspunten goede praktijken - + nvt 1.1 zorgt voor

Nadere informatie

Onderwijsprofiel obs Aldoende

Onderwijsprofiel obs Aldoende - Onderwijsprofiel obs Aldoende Bron: Passend Onderwijs Haarlemmermeer Versie: 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Onze school en leerlingen Blz. 4 2.1 Onze school Blz. 4 2.2 Het onderwijsconcept

Nadere informatie

ZELFSTANDIG WERKEN OP DE. TWEEMASTER /Catamaran

ZELFSTANDIG WERKEN OP DE. TWEEMASTER /Catamaran ZELFSTANDIG WERKEN OP DE TWEEMASTER /Catamaran maart 2015 ALGEMENE DOELEN: Kinderen kunnen zelfstandig werken: zelf keuzes maken op welk tijdstip ze bepaalde werkzaamheden uitvoeren (plannen) en dan aan

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel Onderwijs Ondersteuningsprofiel CBS De Ark 1. Naam en adres CBS De Ark Acaciahage 17 19 9501 WD Stadskanaal Tel: 0599-614924 email: de-ark@picto.nl www.cbsdeark.picto.nl 2. Denominatie Wij zijn een open

Nadere informatie

Opbrengst Gericht Werken

Opbrengst Gericht Werken Anneke van Ooijen & Fritz Spliethoff Opbrengst Gericht Werken Klassenmanagement opbrengstgericht organiseren Wat gaan we doen? De Driesprong in juni 2009. Problemen in groep 8 en de aanpak. De zichtbare

Nadere informatie

Basisdocument instructie in een stamgroep. Instructie en groepsnormen

Basisdocument instructie in een stamgroep. Instructie en groepsnormen Basisdocument instructie in een stamgroep Instructie en groepsnormen Onderzoek naar effectief onderwijzen heeft een aantal onderwijsgedragingen geïdentificeerd, die tezamen kunnen worden getypeerd als

Nadere informatie

Beleid huiswerk/hulpwerk t Speel-Kwartier

Beleid huiswerk/hulpwerk t Speel-Kwartier Beleid huiswerk/ t Speel-Kwartier 2015-2016 Dit beleid is geschreven vanuit de visie van t Speel-Kwartier. Dit beleid ondersteunt ons bij het bereiken van ons onderwijskundig doel; Kinderen begeleiden

Nadere informatie

Overzichten voor een sterk basisaanbod op klassenmanagement, didactisch en pedagogisch handelen. omgaan met plannen.

Overzichten voor een sterk basisaanbod op klassenmanagement, didactisch en pedagogisch handelen. omgaan met plannen. Overzichten voor een sterk basisaanbod op klassenmanagement, didactisch en pedagogisch handelen 1. Klassenmanagement Maak een overzichtelijke indeling van het lokaal. Hang een klok duidelijk zichtbaar

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Zelfstandige leerhouding 3 Begeleid zelfstandig leren

Zelfstandige leerhouding 3 Begeleid zelfstandig leren Zelfstandige leerhouding 3 Begeleid zelfstandig leren In dit schema is weergegeven in welke groep een bepaalde leerfunctie aan de orde komt. Er is een doorgaande lijn. 1 2 3 4 5 6 7 8 Kiezen x x x x x

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Vesterhavet

Onderwijsprofiel Vesterhavet Onderwijsprofiel Vesterhavet Inhoudsopgave Inleiding Het onderwijsprofiel: 1. Planmatig werken 5 2. De leerresultaten 9 3. Een helder geformuleerd onderwijsaanbod en effectieve methodieken 12 4. De bewaking

Nadere informatie

Doorgaande lijn Vrijheid in Gebondenheid Groep 1-2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8. instructie aan de. doen.

Doorgaande lijn Vrijheid in Gebondenheid Groep 1-2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8. instructie aan de. doen. Instructie Doorgaande lijn Vrijheid in Gebondenheid Groep 1-2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Op de maandag in Eerst klassikale Eerst klassikale De kinderen zien op De kinderen zien op

Nadere informatie

KINDEREN DIE MEER KUNNEN

KINDEREN DIE MEER KUNNEN KINDEREN DIE MEER KUNNEN INLEIDING Op de IJwegschool staat het kind centraal. Het onderwijs wordt aangepast aan het kind en niet andersom. Doordat de leerkrachten handelingsgericht werken waarbij de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Onderwijsprofiel van de Prof. Dumontschool

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Onderwijsprofiel van de Prof. Dumontschool Onderwijsprofielen in passend onderwijs Onderwijsprofiel van de Prof. Dumontschool Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling

Nadere informatie

Effectieve instructie

Effectieve instructie Effectieve instructie Bij het aanbieden van (nieuwe) leerstof is het geven van instructie een belangrijk aspect van het onderwijsgedrag. Bestaan er 'effectieve' en 'minder effectieve' manieren van instructie

Nadere informatie

Welkom 29 oktober 2015

Welkom 29 oktober 2015 Welkom 29 oktober 2015 Een dagje dalton op de Edelsteen Chantal Beeloo Doel van vanavond Wij willen inzichtelijk maken hoe een globale dag bij ons op school eruit ziet en hoe de daltonkernwaarden zichtbaar

Nadere informatie

Zelfstandig werken op CBS Ichthus. Beleidsdocument over zelfstandig werken

Zelfstandig werken op CBS Ichthus. Beleidsdocument over zelfstandig werken Zelfstandig werken op CBS Ichthus Beleidsdocument over zelfstandig werken vastgesteld teamvergadering 12 feb 2013 Inleiding In de missie van CBS Ichthus is opgenomen dat we onze leerlingen willen laten

Nadere informatie

P.C.B.S. De Driemaster

P.C.B.S. De Driemaster P.C.B.S. De Driemaster Postbus 11 3150 AA Hoek van Holland tel.: 0174 383834 E-mail: directie@dedriemaster.nl Huiswerkprotocol PCBS De Driemaster Definitie: Huiswerk is werk dat in opdracht van school

Nadere informatie

Informatieavond groep 3-4

Informatieavond groep 3-4 Welkom allemaal. Informatieavond groep 3-4 Schooljaar 2013-2014 19-08-2013 Agenda Veel handen in de klas Schoolmissie Brede basisschool De Klimboom Eigen verantwoordelijkheid Organisatie in de groep Vakken

Nadere informatie

Onderwijsprofiel CBS De Regenboog (21RR) Zandbos 48 2134 DE Hoofddorp 023 5634514

Onderwijsprofiel CBS De Regenboog (21RR) Zandbos 48 2134 DE Hoofddorp 023 5634514 Onderwijsprofiel CBS De Regenboog (21RR) Zandbos 48 2134 DE Hoofddorp 023 5634514 Onderwijsprofielen in passend onderwijs Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Het onderwijsprofiel Passend Onderwijs Haarlemmermeer

Nadere informatie

Bijlage bij groepsplan begrijpend lezen

Bijlage bij groepsplan begrijpend lezen Bijlage bij groepsplan Aanpak in de klas via IGDI model Voorbereiding Start van de les: te behandelen leesstrategie op het bord, doel van de les benoemen Instructie en inoefening: 1. één strategie hardop

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken bij andere vakken. Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan

Opbrengstgericht werken bij andere vakken. Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan Opbrengstgericht werken bij andere vakken Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan Doel Leerkrachten kunnen een les tekenen of geschiedenis ontwerpen volgens de uitgangspunten van OGW die ze direct

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

PLG Leerkrachten. 8 december PLG Leerkrachten (2) Agenda

PLG Leerkrachten. 8 december PLG Leerkrachten (2) Agenda PLG Leerkrachten (2) PLG Leerkrachten 8 december 2010 vs 1.0 100422 Agenda 1. Introductie 1.1: Programma en doelen schooljaar 2010-2011 1.2: Terugblik PLG 1 en huiswerk 1.3: Doelen vandaag 1.4: De verbinding

Nadere informatie

Lesvoorbereiding Onderbouw (groep 1/2/3)

Lesvoorbereiding Onderbouw (groep 1/2/3) Lesvoorbereiding Onderbouw (groep 1/2/3) Zakelijke gegevens naam student: Bente Veenstra stageschool: De Ontdekking in Didam Iselinge klas: VR2C mentor/mentrix: Hetty Bennink datum:06-11-2014 aantal leerlingen:

Nadere informatie

Kijkwijzer Primair Onderwijs. Jantien Voorbeeld. Competentie Thermometer Nicolaes Maesstraat

Kijkwijzer Primair Onderwijs. Jantien Voorbeeld. Competentie Thermometer Nicolaes Maesstraat Kijkwijzer Primair Onderwijs Jantien Voorbeeld Competentie Thermometer 0756143561 Nicolaes Maesstraat 2 216 daniel@ctmeter.nl Zaandam www.ctmeter.nl Assessment Jantien Voorbeeld» Rapportage Rapportage

Nadere informatie

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Inhoud Doelgroep 3 Signalering en diagnosticering 3 Het vertrekpunt 3 Onderwijskundige maatregelen 4 Verrijken en

Nadere informatie

BAS. Samenwerkend Leren Vastgesteld mei 2009. De Overstap

BAS. Samenwerkend Leren Vastgesteld mei 2009. De Overstap BAS Samenwerkend Leren Vastgesteld mei 2009 De Overstap DE OVERSTAP BAS-project Ontwikkelingslijn: Samenwerken Ontwikkelingsveld: Coöperatief leren/tandemleren Vastgesteld: mei 2009 BAS Doel: Door middel

Nadere informatie

Onderwijsprofiel. In samenwerking met:

Onderwijsprofiel. In samenwerking met: Onderwijsprofiel Openbare Basisschool de Duinroos Schooljaar 2013-2014 Dr. J.P. Thijsseweg 24 2041 BM Zandvoort Telefoon: 023-5740000 Brin: 09RU00 e-mail: info@deduinroos.nl internet : www.deduinroos.nl

Nadere informatie

Huiswerkprotocol Mattheusschool

Huiswerkprotocol Mattheusschool Huiswerkprotocol Mattheusschool De Mattheusschool geeft huiswerk aan onze leerlingen vanaf groep 3. Dit huiswerk past in onze visie dat de omgeving steeds meer eisen aan de kinderen stelt naarmate ze ouder

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje Informatieboekje 2016-2017 Basisschool Windekind Van Weerden Poelmanstraat 192 6417 ES HEERLEN E: info.windekind@innovo.nl T: 045-5419761 W; www.bswindekind.nl Beste ouders/verzorgers, In dit boekje informeren

Nadere informatie

En, wat hebben we deze les geleerd?

En, wat hebben we deze les geleerd? Feedback Evaluatie Team 5 En, wat hebben we deze les geleerd? FEED BACK in de klas En, wat hebben we deze les geleerd? Leerkracht Marnix wijst naar het doel op het bord. De leerlingen antwoorden in koor:

Nadere informatie

Informatieavond groep september 2016

Informatieavond groep september 2016 Informatieavond groep 4 20 september 2016 Van harte welkom Opzet van de avond: Kort overzicht van de vakken Zaken van algemene aard Stellen van vragen Rondkijken Het rooster van groep 4 Maandag 8.30-8.45

Nadere informatie