Onderwijsprofiel. Oktober2014. Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijsprofiel. Oktober2014. Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel"

Transcriptie

1 Onderwijsprofiel Oktober2014 Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel

2 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. Het onderwijsprofiel Passend onderwijs Haarlemmermeer 4 3. Opbrengst gericht werken 5 4. Leerresultaten 6 5. Leerstofaanbod 8 6. Leertijd Didactisch handelen Pedagogisch handelen Klassenmanagement 19 Schoolgegevens: EBS Talisha Hammarskjöldstraat VN Hoofddorp I I Brinnummer: 30FN Onderwijsprofiel EBS Talisha oktober

3 1. Inleiding De school EBS Talisha is in het schooljaar van start gegaan in de wijk Pax op het scholenplein aan de Hammarskjöldstraat te Hoofddorp. Basisschool Talisha staat in een ouder deel van Hoofddorp, genaamd Pax. Pax is de eerste grote nieuwbouwwijk in Hoofddorp en het merendeel is gebouwd in de periode 1974 tot en met Deze wijk is een stabiele wijk. De gemiddelde woonduur is 16 jaar. Door de leeftijd van de wijk wonen er relatief veel ouderen. Basisschool Talisha is gehuisvest aan een scholenplein in Pax. Een scholenplein kenmerkt zich, doordat er verschillende scholen met verschillende identiteiten rondom een plein gehuisvest zijn. Aan het scholenplein Pax zijn er vier verschillende denominaties. In ons schoolgebouw zijn er vier verschillende scholen gevestigd, tezamen met een buitenschoolse opvang. De leerlingen Kenmerkend voor de leerlingen van Talisha is dat ze met name niet uit de directe omgeving van de school komen en dat ze (meestal) een Evangelische achtergrond hebben. Het leerlingenaantal is groeiende. Op dit moment telt de school 22 leerlingen. Behalve groep 6, zijn alle groepen vertegenwoordigd. Er wordt lesgegeven in combinatiegroepen. Er is een onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Visie De visie van onze school is dat de christelijke normen en waarden verweven zijn met een zo hoog mogelijke kwaliteit van het onderwijs. Onze visie komt terug in de keuzes die wij maken bij het vertalen van de kerndoelen naar onderwijsleersituaties. Tegelijkertijd komt onze visie tot uiting in de wijze waarop het team zich aan de buitenwereld presenteert. Hoe wij met de kinderen en hun ouders omgaan. Dit alles moet vervolgens resulteren in een: Veilige (leer-) omgeving waarin de kinderen spelenderwijs de wereld leren ontdekken en elk kind het maximale uit zichzelf kan halen. Omgeving waarin de kinderen worden uitgedaagd om te leren. Omgeving waarin alle opvoeders als voorbeelddragers fungeren. Op EBS Talisha willen wij een onderwijsleersituatie scheppen, die het mogelijk maakt een continu ontwikkelingsproces bij de kinderen te bewerkstelligen. Zodat alle aspecten van de kinderlijke ontwikkeling aan de orde komen; het verstandelijke (cognitieve), het sociaal-emotionele, het motorische en het creatieve. Het streven is er op gericht om in nauwe samenwerking met de ouders, te komen tot een situatie, waarin elk kind op zijn/haar niveau kan functioneren. Hierbij rekening houdend met de verschillen in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling en motivatie. Passend onderwijs Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek moet krijgen. De besturen werken samen in het samenwerkingsverband om de zorgplicht te kunnen garanderen. Het samenwerkingsverband (alle besturen) moet zorgen voor een dekkend netwerk. Het samenwerkingsverband maakt via de onderwijsprofielen inzichtelijk hoe zij met de scholen zorgt voor een dekkend netwerk. Het kader voor het onderwijsprofiel wordt op SWV-niveau ontwikkeld zodat er zicht komt op het totale netwerk. De veranderingen zijn een prima gelegenheid om met elkaar een verdere kwaliteitsslag te slaan. De focus ligt op verdere kwaliteitsverbetering. Het samenwerkingsverband, bestaande uit de samenwerking van schoolbesturen, kan zich verder ontwikkelen in het tijdig signaleren en kan doorgaan met het verbeteren van opbrengstgericht werken in leerresultaten en leerkrachtvaardigheden. Onderwijsprofiel EBS Talisha oktober

4 2. Het onderwijsprofiel Passend onderwijs Haarlemmermeer Een onderwijsprofiel van iedere school bestaat uit een basiszorg, een breedtezorg en een dieptezorg (zie landelijk referentiekader). In het Samenwerkingsverband Haarlemmermeer spreken we van een basisaanbod, een breedteaanbod en een diepteaanbod en formuleren scholen een plusaanbod. De onderwijsprofielen van de PO, SBO en SO scholen gezamenlijk leveren een onderwijscontinuüm op, waarmee wij alle leerlingen een passend onderwijsaanbod kunnen geven. Het breedte en het diepteaanbod op onze scholen is een intensivering van de onderwijsaanpak zoals de school het biedt in het basisaanbod. Dit geldt voor alle vormen van onderwijs. De onderwijsprofielen geven zicht op het onderwijsaanbod voor alle leerlingen in een school. Het onderwijsprofiel moet een zichtbare kwaliteit van onderwijs waarborgen. Een goed gedifferentieerd onderwijsaanbod op de basisschool zorgt ervoor dat veel leerlingen thuisnabij onderwijs kunnen volgen en slechts een beperkt aantal leerlingen een beroep hoeft te doen op het diepteaanbod. Het onderwijsprofiel is een instrument in handen van de schooldirecteur om het onderwijsaanbod gericht te verbeteren. De vaste onderdelen van het onderwijsprofiel zijn: Planmatig werken De leerresultaten Een helder geformuleerd onderwijsaanbod en effectieve methodieken. De bewaking van de leertijd. De instructievaardigheden Het (pedagogisch) klimaat Het klassenmanagement We sluiten aan bij de begrippen in het waarderingskader van de inspectie en bij de vele kwaliteitsinstrumenten. Het zijn die elementen uit het primair proces die direct invloed hebben op de leerresultaten van de leerlingen. Het onderwijsprofiel hangt op deze wijze sterk samen met het onderwijskundig deel van het schoolplan en de onderdelen uit het kwaliteitssysteem van de school. Op iedere school is in het onderwijsprofiel beschreven hoe de school deze onderwijskwaliteit definieert en monitort. De vaste onderdelen van het onderwijsprofiel zijn voor al onze scholen gelijk. De onderdelen moeten beschreven worden in concreet waarneembaar gedrag. Het gedrag is meetbaar en beschreven in termen van wat zie ik. We vinden dat iedere school of ieder schoolbestuur zelf de elementen uit het onderwijsprofiel inhoudelijk vorm moet geven en eventueel een eigen ambitieniveau moet formuleren. Het betekent dat de onderwijsprofielen qua vorm vergelijkbaar zijn, maar qua inhoud per school en per bestuur moeten verschillen om te komen tot een dekkend netwerk. Onderwijsprofiel EBS Talisha oktober

5 3. Opbrengstgericht werken en verbetertrajecten Bij het opbrengstgericht werken liggen de volgende vijf indicatoren als basis: 1. De school gebruikt een systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen 2. De leraren volgen en analyseren de vorderingen van hun leerlingen systematisch 3. De school gaat de effecten van de zorg na 4. De school evalueert jaarlijks systematisch de kwaliteit van haar opbrengsten 5. De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces. Cyclus I Cyclus II Sept Toets Cyclus I: Leeropbrengsten - Opstellen groepsplannen 1 en groepsoverzichten 1, om de leeropbrengsten te borgen. Cyclus II: Verbetering onderwijsprofiel - Startbijeenkomst voor verbeteringen onderdeel uit het onderwijsprofiel. Okt. - Aanpassen groepsplan 1 en groepsoverzicht 1 Nov. -Cito en KIJK! - Opstellen groepsplannen 2 en groepsoverzichten 2 om de leeropbrengsten te borgen. Dec. / jan. Jan. / febr. - M-toets CITO afnemen: - Aanpassen groepsplan 2 en groepsoverzicht 2 - Heeft het verbeteronderwerp het verwachtte effect op de leeropbrengsten? -Observaties in de klas -Werkgroepen - Leerling- en/of groepsbespreking - Evaluatie groepsplannen 1 en groepsoverzichten 1. - Verbeteringen onderwijsprofiel. - Evaluatie eigen didactisch handelen - Evaluatie investering in onderwijstijd -Observaties in de klas -Werkgroepen - Leerling- en/of groepsbespreking - Welk verbetertraject gaat de school volgend jaar starten? - Team kiest het onderdeel uit het onderwijsprofiel waarmee zij denken de leeropbrengsten te kunnen verhogen. Management stelt een plan van aanpak voor het komend schooljaar vast: Onderwijsprofiel EBS Talisha oktober

6 Febr/ maart - M-toets analyseren: - Wat is op basis van de toets resultaten de keuze voor het vakgebied dat je centraal wilt stellen (Plus, basis, breedte) - Ambitie opstellen: Wat zijn je ambities ten aanzien van je leeropbrengsten? - Opstellen groepsplannen 3 en groepsoverzichten 3 om de leeropbrengsten te borgen. April - - Aanpassen groepsplan 3 en groepsoverzicht 3 Mei /juni - E-toets CITO afnemen en analyseren: - Eindevaluatie verbetering onderdeel uit het onderwijsprofiel. - Opstellen groepsplannen en groepsoverzichten nieuw schooljaar om de leeropbrengsten te borgen. Uitbreiden onderwijsprofiel met nieuwe inhoud, of: Niveau huidige onderwijsprofiel verbeteren - Voortgang huidige plan van aanpak - Opzet nieuwe plan van aanpak Evaluatie groepsplannen 2 en groepsoverzichten 2. - Evaluatie eigen didactisch handelen - Evaluatie investering in onderwijstijd - Observaties in de klas -Werkgroepen - Leerling- en/of groepsbespreking - Analyse E-toets en bijstellen van de geformuleerde ambities en plan van aanpak. - Evaluatie verbeteringen onderwijsprofiel, eigen didactisch handelen en de investering in onderwijstijd 4. Leerresultaten EBS Talisha is een school met leerlingen vanuit de hele regio. De leerlingenpopulatie is niet regio gebonden en erg wisselend. Hierdoor is het moeilijk om vooraf al een duidelijk beeld te scheppen van wat de leerprestaties zullen zijn. De groepen op Talisha zijn klein. Een groepsgemiddelde is daardoor lastig vast te stellen. Als school zetten wij ons vooral in op de individuele leerlingen. We geven hen de aandacht en de uitdaging die zij nodig hebben om de beste leerprestaties te laten zien. Er wordt dan ook gekeken naar de prestaties van de individuele leerlingen. Een omschrijving in getallen m.b.t. leerresultaten zoals de meeste scholen doen, waarbij uitgegaan wordt van het basisaanbod doet onze school geen recht. Wat doen we wel? Op schoolniveau worden de eind- en tussenresultaten elk half jaar geanalyseerd. Waar staat de school, zijn de gestelde doelen behaald en waar wilt ze in het volgende half jaar naar toe. Dit wordt weergegeven in vaardigheidsscores per groep per vakgebied. Drie keer per jaar worden er groepsplannen en groepsoverzichten gemaakt. In de groepsoverzichten staan de kwaliteiten en de uitdagingen van elk kind beschreven. De leerlingen worden per vakgebied op basis van hun leerresultaten ingedeeld in een plus-, basis- of breedtegroep. In de groepsplannen worden doelen vastgesteld waar in de komende periode aan gewerkt gaat wordt op het plus-, basis- en breedteniveau in de groep. De leerresultaten zijn daarin uitgebreid beschreven. Onderwijsprofiel EBS Talisha oktober

7 In de individuele handelingsplannen worden doelen gesteld op leerlingenniveau. Afhankelijk van het doel wordt dit weergegeven in Cito niveaus ( A t/m E ) en/of in vaardigheidsscores. Om toch enig inzage te geven wat de leerresultaten zijn op EBS Talisha zal er in de toekomst een eigen standaard worden ontwikkeld, waarop de leerresultaten zichtbaar zijn in dit onderwijsprofiel. Hier zal samen met de intern begeleider en de consulent van het Passend Onderwijs Haarlemmermeer naar gekeken worden. 5. Leerstofaanbod Het onderwijsaanbod wordt beschreven in methodieken en materialen. In het breedte en diepteaanbod staat hoe de school intensiveert voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Het aanbod wordt beschreven voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen & sociale competentie. Taal 1 2 Plus - Speciale activiteiten Schatkist kleuters - Zelf leervragen formuleren - Bladen uit de map: van beginnende geletterdheid tot lezen - Leerlingen gesprekken met elkaar laten voeren - Materialen in de klas (letter en woordkaarten, letterstempels, labels in de klas, prentenboeken) Basis Schatkist kleuters: - Activiteitenboek anker herfst, winter, zomer en lente - Ankerverhaal met reuzenprentenboek of een set verhaalplaten - Praatpop Pompom - Tijdwijzer waarin tijd, gebeurtenissen en feesten zichtbaar worden gemaakt, met activiteiten los van de ankers - Lettermuur, met aanvullende activiteiten naast de activiteiten bij het anker - Kleutersetje, vaak bestaande uit het gesproken ankerverhaal en het prentenboek hiervan, en een spelinstructie met eventueel een correctie - Cd-rom, voor elk seizoen één, inhoud is ontleed aan de tussendoelen geletterdheid en gecijferdheid? - Materialen in de klas (letter en woordkaarten, letterstempels, labels in de klas, prentenboeken) - Vertelbeurten via vertelhoed en vertelstoel - Concrete materialen van de thematafel bij woordenschatoefeningen - Beeldwoordenweb - Speciale activiteiten Schatkist kleuters - BAK-woordenlijst - Materialen in de klas (letter en woordkaarten, letterstempels, labels in de klas, prentenboeken) Technisch lezen Plus Veilig leren lezen, zonlijn en raket - Software van Ambrasoft - Vrij lezen - Plus boek Goed gelezen, technisch lezen Onderwijsprofiel EBS Talisha oktober

8 Basis - Vrij lezen - Veilig Leren lezen - Software van Ambrasoft - Tutorlezen - Vrij lezen - Software van Ambrasoft - Tutorlezen - Goed gelezen, technisch lezen - Vrij lezen - Leesouderhulp - Flitsen op de computer onder begeleiding van een tutor. - Veilig leren lezen, ster - Leesouderhulp - Ralfilezen, - Flitsen op de computer onder begeleiding van een tutor - Software van Ambrasoft - Online lezen, - Ralfilezen, - Software van Ambrasoft - Flitsen op de computer (onder begeleiding van een tutor) - Ontwikkelingsperspectief (OPP) Rekenen Plus - Rekenactiviteiten in kleine kring - Routeboekje SLO bij de methode - Rekenrijk verrijkingsbladen - software van Ambrasoft Basis - Rekenrijk - Rekenactiviteiten in thema s gegroepeerd - Rekenmaterialen in de klas (vormen, cijferkaarten, dobbelstenen, weegschaal, miniloco etc.) - software van Ambrasoft - Schatkist - Voorschot benadering (In kleine kring) Pluswerk - Redactiesommen - Rekenrijk - Rekenrijk - software van - software van Ambrasoft Ambrasoft - Redactiesommen - Rekenrijk herhalingsbladen - Rekenrijk i-lijn/f-lijn - Ajodact, redactiesommen - Ambrasoft computerversie Voorwaarden training - MRT - Ontwikkelingsperspectief (OPP) Onderwijsprofiel EBS Talisha oktober

9 Woorden schat Plus Basis Slimme taal (SLO) - Spelletjes waarbij leerlingen met woorden aan de gang gaan - Nieuwsbegrip niveau D/C/B - Woordenschat van - Nieuwsbegrip niveau C/B/A/AA Veilig Leren Lezen - Woordenschat model naar aanleiding van de kwaliteitskaarten van Taal pilots - Woordenschathulpboek Cito voor groep 3 t/m 7. - Voor groep 7 en 8 Van Dale junior woordenboek Spelletjes en activiteiten uit de praktijk waarbij leerlingen met woorden aan de gang gaan - Taal Op Maat, les 2 en 3 van elk thema is een les woordenschat - Spelletjes en activiteiten uit de praktijk waarbij leerlingen met woorden aan de gang gaan - Woordenschathulpboek Cito voor groep 3 t/m 7. - Nieuwsbegrip niveau B/A/AA - Logopedie - Ontwikkelingsperspectief (OPP) Spelling Plus Basis - Taal Op Maat spelling - Taal Op maat hoofdstuk 6 en 7 van elk thema Schrijf- en stel opdrachten - Slimme taal (SLO) - Woordpakketten van Ambrasoft - Controledictees van Veilig Leren Lezen - Taal Op Maat spelling - Taal Op maat hoofdstuk 6 en 7 van elk thema Schrijf- en stel opdrachten - Taal Op Maat spelling - Taal Op maat hoofdstuk 6 en 7 van elk thema Schrijf- en stel opdrachten - Woordpakketten van Ambrasoft - Logopedie - Ontwikkelingsperspectief (OPP) Godsdienstmethode Als godsdienstmethode maken wij gebruik van de methode Startpunt. Het doel van Startpunt is de kinderen van jongs af aan vertrouwd te maken met de Bijbel. Deze te leren kennen, te leren lezen en deze kennis toe te kunnen passen in hun eigen leven. Dit in de wetenschap dat: het Woord van God levend en krachtig is en de Heilige Geest ons helpt dit alles te begrijpen. Startpunt werkt met een chronologisch vertelrooster. Hierdoor krijgen kinderen in de middenbouw en bovenbouw inzicht in de structuur van de Bijbel en in de tijd waarin de gebeurtenissen zich afspeelden. Daarnaast is de opbouw concentrisch. Dit houdt in dat iedere twee jaar dezelfde verhalen terugkomen, maar dan verdiept, op het niveau van de kinderen. Op deze manier lopen de kinderen tijdens hun basisschooltijd vier maal de gehele Bijbel door en hebben ze kennis van de meest belangrijke verhalen en feiten van de Bijbel. Onderwijsprofiel EBS Talisha oktober

10 De Christelijke feestdagen, zoals Kerstmis en Pasen vieren we uitgebreid. Hemelvaart en Pinksteren worden in de godsdienstlessen besproken. Aan deze belangrijke momenten zullen we schoolbreed aandacht besteden. Bewegingsonderwijs Een keer in de week krijgen de leerlingen van de bovenbouw gymles van een vakdocent. Zwemles Voor de leerlingen van de groepen 3 en 4 is er de mogelijkheid zwemles te krijgen. Dit gebeurt in samenwerking met Sportplaza in de Haarlemmermeer. Op deze manier hopen wij dat onze leerlingen snel een diploma mogen behalen en zich daardoor vrij in het water kunnen bewegen. Burgerschapsvorming Wij vinden het belangrijk kinderen goed op te voeden als burgers van de samenleving. Als kind is je wereld nog heel klein. Je eigen huis en je gezin vormen de basis van je bestaan. Naarmate je groeit, groeit de wereld met je mee. Je leefomgeving wordt steeds groter. En belangrijker nog, het besef van de wereld om je heen groeit ook. Je vormt een eigen mening, krijgt te maken met normen en waarden, je sociale leven breidt zicht uit. Kortom, je ontwikkelt een steeds groter bewust zijn van jezelf en je omgeving. Een groot deel van onze burgerschap bevordering is geïmplementeerd binnen ons Godsdienst onderwijs. De normen en waarden van onze cultuur, maar juist ook omgang met andere culturen, de wijze en overtuigingen komen overeen met die van de Bijbel. Wij besteden hier met name door onze visie veel tijd aan. Elke leerling krijgt minimaal een uur per week onderwijs hierin. Dit is geïntegreerd in het rooster. Daarbij komen nog de maandvieringen die we doelbewust thema s geven die hiermee te maken hebben. (v.b. verandering, Afrika, liefde voor elkaar, respect, gehoorzaam ongehoorzaamheid.) Voor het bevorderen van sociaal gewenst gedrag van de leerlingen gebruiken wij de methode Kinderen en hun Sociale talenten van Kwintessens. In de methode is er gekozen voor een opbouw per jaargroep, per gedragscategorie. Per jaargroep komen één voor één de volgende gedragscategorieën aan de orde: we beginnen met Ervaringen delen, dan Aardig doen, Samen spelen en werken, Een taak uitvoeren, Jezelf presenteren, Een keuze maken, Opkomen voor jezelf en we eindigen met de categorie Omgaan met ruzie. Zo zijn per jaargroep alle twintig lessen sociale competenties samengevoegd. Daarnaast nodigen wij een keer per jaar een agent uit op school. Bureau Halt komt langs voor het geven van voorlichting over vuurwerk. Wij hebben meegedaan aan het programma Schoenmaatjes van Edukans en doen nu mee aan het programma Schoenmaatjes van Actie4Kids van Stichting de Samaritaan. Met Kerst geven wij of op het Kinderdagcentrum Babbels een Kerstvoorstelling aan de kleuters of bij het ouderen centrum Overdag bij ons. Leerlingen van verschillende groepen onderhouden een schooltuintje. Dit jaar waren het de leerlingen van groep 3 en hoger. Aankomend schooljaar zullen de leerlingen van groep 1 t/m 6 de schooltuintjes onderhouden. De lessen aardrijkskunde, geschiedenis, staatsinrichting, cultuuronderwijs en het bezoeken van musea, verkeer en het daarbij behorende fietsexamen zijn allemaal verschillende manieren om de leerlingen kennis te laten maken met hun leefomgeving, waarbij zij leren daar deel van te zijn. Verkeer Onze school vindt verkeerseducatie belangrijk. Daarom besteden wij hier binnen onze school veel aandacht aan. Naast de verkeerslessen hebben wij het praktische en theoretische verkeersexamen. Met de verkeerseducatie willen we voldoen aan de geldende kerndoelen zoals die in de wet op het basisonderwijs zijn geformuleerd. Maar een belangrijkere reden om kwalitatief hoogwaardig verkeersonderwijs aan te bieden is, dat dit naar onze overtuiging een belangrijke bijdrage levert aan de stapsgewijze ontwikkeling van onze leerlingen tot veilige, zelfstandige verantwoordelijke verkeersdeelnemers. Het VerkeersveiligheidsLabel Onderwijsprofiel EBS Talisha oktober

11 van de gemeente Haarlemmermeer biedt scholen en gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alledag gerichte verkeerseducatie te geven. Ook onze school heeft zich aangemeld om in aanmerking te komen voor het VerkeersveiligheidsLabelkeurmerk en dus VerkeersveiligheidsLabel-school te worden. Komende schooljaren, startende , zullen we alles op alles zetten om aan alle eisen te voldoen. Vindt u het belangrijk er een goede verkeersveiligheid rondom de school is en dat kinderen verkeer vooral in de praktijk leren? Wij ook! U kunt ook verkeersouder worden. Verkeersouders zijn vrijwilligers die op de basisschool werken aan een verkeersveilige schoolomgeving voor kinderen. Ze zorgen ervoor dat verkeersveiligheid hoog op de agenda staat van de school. Verkeersouders zijn daarom onmisbaar in de uitvoering van activiteiten en het genereren van aandacht voor de verkeersveiligheid in de schoolomgeving en op de schoolthuisroutes. Wij houden u gedurende het schooljaar op de hoogte van de voortgang. Kunst en cultuur Cultuureducatie geeft de leerlingen meer zelfvertrouwen, vergroot het gevoel van eigenwaarde en verbreedt de horizon. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen op een actieve manier in de maatschappij staan. Goede cultuureducatie is hierbij onmisbaar. Ontdekkend leren in vrijheid en ruimte voor eigen initiatief, de grenzen verleggen en plezier ervaren zijn uitgangspunten voor de keuzes die de school maakt voor het cultuureducatie programma. Daarbij komen de disciplines dans, drama, muziek en beeldende vorming aan bod. Elk jaar wordt de nadruk op een andere discipline gelegd. Creatieve ontwikkeling Kinderen ontwikkelen zich ieder op hun eigen manier. Er zijn verschillende manieren om te leren. Het ontwikkelen van je creatieve vaardigheden is hier een van. We vinden het dan ook belangrijk dat kinderen hun talenten om zich op verschillende manieren te uiten in de groep aangeboden krijgen tijdens de creatieve vakken. Bij tekenen, handvaardigheid, muziek en drama worden de ideeën van de kinderen gehoord en worden ze aangemoedigd deze verder te ontwikkelen. 6. Leertijd (per vakgebied) De leertijd wordt beschreven in gestelde leertijd (roostertijd) in aantal uren per week. Hoeveel tijd er minder of extra is voor de leerlingen is terug te zien in het plus c.q. breedteaanbod. Taal 1* 2* Plus Basis 3 7/12 uur - 4 uur 4 1/2 uur 4 1/2 uur 4 3/4 uur 4 3/4 uur + 5 x 10 minuten Individuele leerlijn (* betreft hier Taal voor kleuters) Technisch lezen Plus Basis - 6 uur 1 3/4 uur 1 3/4 uur 1 3/4 uur 1 1/4 uur 1 1/4 uur + 5 x 10 minuten Individuele leerlijn Begrijpend lezen Plus Basis /2 uur 1 1/2 uur 1 1/2 uur 1 1/2 uur 1 1/2 uur + 5 x 10 minuten Individuele leerlijn Onderwijsprofiel EBS Talisha oktober

12 Spelling Plus Basis - 1/2 uur 1 1/2 uur 1 1/2 uur 1 1/2 uur 1 1/4 uur 1 1/4 uur + 5 x 10 minuten Individuele leerlijn Rekenen Plus 2 x 10 minuten huiswerk Basis 3 uur en 15 minuten 5 uur 5 uur 5 uur 5 1/2 uur 5 1/2 uur 5 uur 2 x 10 minuten huiswerk Individuele leerlijn Onderwijsprofiel EBS Talisha oktober

13 7. Didactisch handelen We sluiten aan bij de opvattingen van de Inspectie die het als volgt omschrijft: Het didactisch handelen van de leerkracht is gericht op het ontlokken en bevorderen van leerprocessen waarbij de leerkracht sturing geeft aan het leerproces en de eigen keuzes van leerlingen. Zo vraagt de leerkracht zich voortdurend af welke hulp, opdracht of aanwijzing gegeven kan worden om leerlingen te helpen tot leren te komen. Uitgangspunt bij het didactisch handelen is het werken met een instructiemodel. Daarnaast is het van belang dat de leerkracht afstemt op het niveau van de leerlingen. Instructiemodel: - De school werkt met het direct instructie model - De school heeft bepaald welke elementen ze per lesfase terug wil zien in de les. Deze staan in het volgende schema: Fase 1. Introductie: Instructie-afhankelijk - Eventueel voorinstructie Basis Instructie-gevoelig - Leerkracht geeft de start van de les duidelijk aan - Leerkracht vertelt het doel van de les - Leerkracht vertelt wat de leerlingen deze les gaan doen (lesopbouw) Plus Instructieonafhankelijk - Leerling verwoordt zelf het doel van de les Zie eigen leerlijn, het OPP. Instructie volgens 2. Instructie: - Leerling krijgt verlengde instructie - Leerkracht doet de opgave minimaal twee keer goed voor - Leerkracht laat de leerlingen nadenken over oplossingen/strategie ën - Leerkracht geeft uitleg over inhoud van de opgaven - Leerkracht creëert betrokkenheid door vragen te stellen en leerlingen opgaven voor te laten doen 3. Inoefening: - Leerkracht maakt minimaal twee voorbeeldopgave - Leerkracht maakt samen met de leerlingen een opgave - Leerling gaat zelfstandig aan het werk Onderwijsprofiel EBS Talisha oktober

14 4. Verwerking: 5. Terugkoppeling: (evaluatie en feedback) samen met de leerling (begeleide inoefening) -Leerkracht vertelt de leerlingen individueel wat ze moeten doen. De lijst met taken ligt in het zicht van de leerlingen - Leerkracht vertelt of schrijft op het bord wat de leerlingen moeten doen. - Leerkracht maakt duidelijke afspraken over wanneer en hoe de leerling om hulp mag vragen m.b.v. het vragenblokje - Leerkracht zorgt voor regelmatige feedback - Leerkracht houdt de nabespreking direct na de inoefening/ verwerking - Leerkracht vat de les en het lesdoel samen (met de leerlingen) - Leerkracht complimenteert de leerlingen met wat ze geleerd hebben -Leerling rapporteert aan de leerkracht over het gemaakte werk; hij geeft aan wat hij geleerd heeft en hoe het werken ging 8. Pedagogisch handelen Wat is pedagogisch handelen? Het pedagogisch handelen van de leerkrachten is afgestemd op het versterken van de drie basisbehoeften van de leerlingen, te weten: relatie, competentie en autonomie. Relatie: De leerlingen voelen zich geaccepteerd. Ze horen erbij. Ze zijn welkom. Ze voelen zich veilig. Er wordt met de leerlingen gepraat en niet over hen. Competentie: De leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, aankunnen. Ze ontdekken dat ze steeds meer aankunnen. Autonomie: Leerlingen willen vrijheid en zelfbepaling. Ze willen verantwoordelijk zijn voor hun eigen taken. Zij kunnen (in elk geval voor een deel) hun leergedrag sturen. Dit moet aansluiten bij de evangelische identiteit van de school, waarbij het werkbaar moet zijn voor de diversiteit aan leerlingen die de school bezoeken. Gezien de evangelische identiteit zijn dit veelal leerlingen die christelijk opgevoed worden. De identiteit moet duidelijk zijn voor leerlingen, ouders, het team en vooral ook voor nieuwe ouders en mogelijk nieuwe leerlingen, de identiteit moet helder vormgegeven worden en onderwezen worden. Hier zal een protocol voor worden opgesteld. Visie op pedagogisch handelen Ons pedagogisch handelen moeten wij dan ook toetsen aan de Bijbel en aan personen die in een bepaalde functie in de maatschappij functioneren, waarin zij in de positie zijn een advies uit te brengen Onderwijsprofiel EBS Talisha oktober

15 aan een organisatie die zich beweegt vanuit de christelijke identiteit. Dit zijn bijvoorbeeld voorgangers van kerkgenootschappen. Vanuit deze visie willen wij als leerkrachten de leerlingen ruimte geven aan de eigen verantwoording van onze leerlingen. We honoreren initiatieven van leerlingen. We waarderen ideeën van leerlingen en wat ze ermee doen. We dagen leerlingen uit om eigen oplossingen te bedenken. We laten de leerlingen zelf keuzes maken bij het doen van taken (hoe en wat). We laten de leerlingen meebepalen bij de inrichting van het lokaal en vertrouwen organisatorische zaken aan leerlingen toe. Voor leerkrachten, leerlingen en ouders geldt dat we respect hebben voor elkaar en voor de omgeving. Algemene schoolregels gelden voor allen en worden door allen nageleefd, waarbij voor een ieder geldt: Goed voorbeeld doet goed volgen. Wij volgen de sociale ontwikkeling van de leerlingen door het afnemen van het Cito Volgsysteem Viseon, door het afnemen van KIJK!, leerlingentevredenheidspeilingen en veiligheidspeilingen. De uitkomsten hiervan worden aan de ouders overlegd en indien nodig met hen besproken. Tevens worden de bevindingen in de groepsplannen opgenomen. De algemene schoolregels zijn op EBS Talisha zijn onderverdeeld in klassenregels en pleinregels. Regels in de klas 1) Ik ga met andere kinderen om, zoals ik wil dat ze met mij omgaan 2) Ik gebruik spullen van een ander alleen met toestemming en ga daar dan voorzichtig mee om. 3) Ik kom altijd op tijd op school en in de klas. 4) In de klas praat ik zachtjes met andere leerlingen als ik wil overleggen. 5) In de school loop ik rustig. 6) Ik doe mijn best om ervoor te zorgen dat iedereen met plezier op school is. 7) Leerlingen die aan het werk zijn laat ik ongestoord doorwerken. 8) Als een ander praat ben ik stil en laat ik diegene uitpraten. Regels op het plein 1) Ik ga op een vriendelijke manier met andere kinderen om. 2) Ik gebruik alleen spullen van een ander als dat mag en ik ga voorzicht met die spullen om. 3) Ik doe geen vechtspelletjes. 4) Ik blijf van de kleren van andere kinderen af. 5) Ruzies probeer ik eerst zelf op te lossen. Ik ga naar de pleinwacht wanneer dit niet juist lukt. 6) Als ik wil dat kinderen stoppen met een voor mij vervelend spel, dan zeg ik dat duidelijk: stop, ik vind het niet leuk (meer). De leerkracht gebruikt deze regels als uitgangspunt om de regels in de groep gestalte te geven. Deze regels kunnen aangevuld worden met specifieke groepsafspraken. De groep ondertekent de regels, een soort van gezamenlijk contract. De regels worden zichtbaar in de klas opgehangen. Onderwijsprofiel EBS Talisha oktober

16 Leerkrachtgedrag Rondom het omgaan met (on)gewenst gedrag zijn afspraken op een rij gezet. Deze afspraken worden nageleefd door alle leerkrachten en hebben betrekking op alle leerlingen. Gedragsregels, haalbaar, duidelijk en zichtbaar voor iedereen - Aan het begin van het schooljaar worden de schoolregels aan de leerlingen vertelt. Samen worden de klassenregels opgesteld, ondertekend en duidelijk opgehangen in het lokaal. Deze regels worden regelmatig herhaald. Soms dagelijks, soms wekelijks en soms als het nodig is, dat ze weer onder de aandacht gebracht worden. - Aan het begin van de dag vertelt de leerkracht wat er vandaag gaat gebeuren en hoe het gebeurd. Hiervoor wordt het bord gebuikt. Met behulp van plaatjes, kaarten of geschreven tekst wordt de dag-planning zichtbaar gemaakt. - De regels voor het zelfstandig werken zijn zichtbaar in het klaslokaal. Er wordt gewerkt met het vragenblokje en het stoplicht. Het stoplicht werkt als volgt: staat het stoplicht op rood, dan werkt de groep door zonder te praten. Staat het stoplicht op oranje, dan mag er onderling zachtjes overlegd worden. Staat het stoplicht op groen, dan mag er vrij gesproken worden, bijvoorbeeld bij samenwerkend leren en creatieve vakken. Het vragenblokje wordt gebruikt als het stoplicht op rood staat. Kinderen werken met het blokje op groen of rood. Zodra het vraagteken boven staat geven ze aan, dat ze een vraag hebben voor de leerkracht. De leerkracht loopt regelmatig langs en beantwoordt dan de vragen van de leerling. In de tussentijd werkt de leerling door met de opdrachten die zonder hulp gemaakt kunnen worden. Structuur door het regelmatig herhalen van gedragsafspraken. - De regels voor zelfstandig werken worden dagelijks herhaald door de leerkracht of door de leerlingen zelf. - De gedragsregels in de klas en de school worden herhaald wanneer en zo vaak als de leerkracht dat nodig acht. Aanleren van respect, verantwoordelijkheid en veiligheid binnen de groep. - Leerkracht geeft wekelijks lessen sociale talenten. - Leerkracht geeft lessen over goed gedrag wanneer dat nodig wordt geacht. Onderwijsprofiel EBS Talisha oktober

17 Door middel van coachen: positief bekrachtigen van goed gedrag. - De leerkracht beloont gewenst gedrag, door het geven van een compliment (verbaal, non-verbaal) wat doe je dat goed!, wat ben je goed aan het werk of door het geven van een beloning (al dan niet van tevoren afgesproken met de leerlingen). Dit kunnen stickers zijn, krulletjes of een plusje op het bord bij de naam van de leerling. - De leerkracht negeert ongewenst gedrag zoveel mogelijk, als het gaat om klein ongewenst gedrag. Het gewenste gedrag wordt dan weer beloont. - De leerkracht handelt volgens een opbouw in het sturen van gedrag als negeren niet helpt: hij maakt gebruik van gebaren om stilte hij wijst naar een betreffende pictogram (waarin de gedragsregel is omschreven) hij wijst op de timetimer, de afsprakenlijst, het stoplicht, etc. hij beloont het gewenste gedrag via een beloningssysteem zowel groepsgericht als individueel hij sanctioneert ongewenst gedrag met een straf. - De leerkracht geeft positieve feedback op het gedrag van de leerlingen: de correctie wordt gecompenseerd met het geven van voldoende complimenten. Pedagogisch handelen gericht op de relatie met de leerlingen Basis - De leerkracht ontvangt en begroet de leerlingen bij het begin van de dag. - De leerkracht kijkt de leerlingen aan als hij met hen spreekt. - De leerkracht maakt beredeneerde keuzes bij het samenstellen van groepjes leerlingen om het samenwerken te bevorderen. - De leerkracht benoemt de afgesproken gedragseisen m.b.t. het zelfstandig werken aan het begin van elk dagdeel en houdt de leerlingen en zichzelf daar consequent aan. - De leerkracht benoemt de opgestelde gedragsregels zo vaak als nodig is. - De leerkracht hanteert consequent het pestprotocol. - De leerkracht praat alleen met betrokkenen over de leerlingen en hun thuissituatie. - De leerkracht spreekt zijn interesse wekelijks uit naar de leerling over schoolwerk, spel en culturele achtergronden. - De leerkracht signaleert onzekerheid bij de leerling in leer- en gedragssituaties en ondersteunt de leerling in zijn behoefte aan veiligheid en acceptatie door dingen samen en/of voor te doen. - De leerkracht koppelt een tweetal leerlingen aan elkaar die elkaar ondersteunen in het werk; bijvoorbeeld een dyslectische leerling krijgt een goede lezer als ondersteuner naast zich (maatje, tutor). - De leerkracht ondersteunt de leerling en sluit hierbij aan bij de adviezen gegeven door externe instanties. De specifieke onderwijsbehoefte staat omschreven in het handelingsplan en komt terug in de groepsoverzichten. Onderwijsprofiel EBS Talisha oktober

18 Pedagogisch handelen gericht op de competentie van de leerlingen Basis - De leerkracht spreekt zijn vertrouwen uit in de leerlingen in het omgaan met elkaar. Hij gaat hierbij uit van hoge, maar realistische verwachtingen. - De leerkracht laat zien, dat hij het gewenste gedrag heeft opgemerkt in woord en gebaar. Bijvoorbeeld door een duim op te steken. - De leerkracht sluit elk dagdeel af met positieve feedback op het gewenst gedrag, gericht op het werk dat de leerlingen hebben gedaan (product gericht). - De leerkracht sluit elk dagdeel af met positieve feedback op de inzet van de leerlingen en op het sociaal emotioneel functioneren (proces gericht). - De leerkracht spreekt met de leerlingen over hun kwaliteiten om hen bewust te maken van hun mogelijkheden. - De leerkracht besteedt wekelijks tijd aan het ontwikkelen van de sociale talenten van de leerlingen d.m.v. de methode voor Sociale Talenten, die de weerbaarheid van de leerling versterken. - De leerkracht bespreekt met een leerling zijn gedragsmogelijkheden en ondersteunt hem door vertrouwen uit te spreken in zijn capaciteiten. - De leerkracht schrijft het bereiken van gewenst gedrag toe aan de inzet van de leerling zelf. - De leerkracht vergelijkt het gedrag van de leerling met eerder vertoond gedrag. - De leerkracht zet trainingen in via CJG, die de weerbaarheid van de leerling versterken. - De leerkracht besteedt wekelijks tijd aan het ontwikkelen van de sociale talenten van de leerlingen d.m.v. de methode voor Sociale Talenten, die de weerbaarheid van de leerling versterken. - De leerkracht ondersteunt de leerling en sluit hierbij aan bij de adviezen gegeven door externe instanties. De specifieke onderwijsbehoefte staat omschreven in het handelingsplan en komt terug in de groepsoverzichten. Pedagogisch handelen gericht op de zelfstandigheid van de leerling Basis - De leerkracht daagt alle leerlingen uit om aan het woord te komen en geeft de leerlingen de ruimte om hun gedachten en gevoelens onder woorden te brengen. - De leerkracht daagt de leerlingen uit om mee te denken over belangrijke gedragsregels in de groep. - De leerkracht herinnert de leerlingen via complimenten aan de opgestelde gedragsregels. - De leerkracht geeft de leerlingen de ruimte om mee te denken en beslissen over de inrichting van het lokaal. - De leerkracht laat de leerlingen mee denken en mee beslissen over (bijvoorbeeld feestelijke) activiteiten in de groep. - De leerkracht creëert onderwijsleersituaties, bijvoorbeeld een kringgesprek, waarin leerlingen elkaar de ruimte geven voor een eigen inbreng, en waardeert die positief. - De leerkracht zorgt voor werkvormen, die ervoor zorgen dat de leerlingen vorm kunnen geven aan hun eigen keuzes. Bijvoorbeeld het maken van een bouwwerk, het plakken van een collage, het schrijven van een verhaal, etc. - De leerkracht bespreekt met de leerlingen hoe zij om kunnen gaan met leerlingen in de Onderwijsprofiel EBS Talisha oktober

19 groep die extra onderwijsbehoeften hebben en maakt hierover afspraken. - De leerkracht bespreekt met de leerlingen het verantwoordelijk zijn voor elkaar. - De leerkracht bespreekt met de leerlingen hoe zij zelfstandig hun problemen kunnen oplossen. - De leerkracht bespreekt met de leerlingen hoe zij omgaan met verschillen tussen leerlingen wat betreft zelfstandigheid en het dragen van verantwoordelijkheid. - De leerkracht ondersteunt de leerling en sluit hierbij aan bij de adviezen gegeven door externe instanties. De specifieke onderwijsbehoefte staat omschreven in het handelingsplan en komt terug in de groepsoverzichten. 9. Klassenmanagement Klassenmanagement bestaat zoveel mogelijk uit structureren van ruimte, tijd en activiteit zodat de leerkracht de geplande activiteiten uit kan voeren. We onderscheiden hierbinnen de organisatie van de fysieke ruimte en de organisatie van de ruimte rondom het lesgeven, waarbij het leerkrachtgedrag en de leerkrachtvaardigheden een belangrijke rol spelen. Ruimte Basis - De klassenregels hangen zichtbaar in de klas. - De tafels en stoelen zijn zo georganiseerd dat er duidelijke looproutes zijn in de klas. - De klok hangt zichtbaar in de klas. - De dagplanning hangt zichtbaar in de klas. In groep 1/3 wordt de dagplanning m.b.v. pictogrammen of dagritmekaarten weergegeven. In groep 4 t/m 8 staat het geschreven op het bord. - Het stoplicht hangt zichtbaar in de klas. - De leerlingen van groep 1/2 kiezen tijdens het spelen op het keuzebord wat en waar ze gaan spelen. - De pictogrammen met de dagplanning zijn zichtbaar voor de leerling. - Er zijn kleine timetimers beschikbaar voor de leerling. - De leerling houdt indien nodig een aparte plaats in de klas. - Er zijn werkplekjes in en buiten de klas waar de leerlingen kunnen werken. - Er zijn koptelefoons beschikbaar. Tijd Plus - De leerkracht laat de leerling een deel van de planning zelf maken met behulp van een agenda. Onderwijsprofiel EBS Talisha oktober

20 Basis Activiteit Basis - De leerkracht gebruikt een rooster waarin hij alle lessen plant. - De leerkracht houdt zich aan de roostertijden. - De leerkracht vertelt bij aanvang van de dag wat de planning van de dag zal zijn en bevestigd hiermee wat er op het bord staat. Bij groep 1/2 wordt dat met dagritmekaarten getoond. - De leerkracht vertelt bij aanvang wanneer de les eindigt. - De leerkracht vertelt halverwege de les hoe lang ze nog hebben voor deze les. - Vijf minuten voor het einde van de les vertelt de leerkracht dat er over vijf minuten een andere activiteit begint en welke activiteit dit is. - De leerkracht van groep 1 en 2 laat de leerlingen direct na binnenkomst aan de slag gaan met een of meer van de volgende activiteiten: een zelfgekozen kleurplaat een zelfgekozen puzzel neemt plaats in de kring voor de dagopening en gaat een boekje lezen - De leerkracht plant op het rooster de volgende werkvormen in: zelfstandig werken instructiemomenten samenwerken - De leerkracht maakt voor de leerling een aangepast rooster en bespreekt deze met hen. - De leerkracht biedt extra ondersteuning volgens de afspraken uit het groepsplan, handelingsplan. - De leerkracht zorgt ervoor dat de materialen voor de les zo klaar liggen, dat de leerlingen ze zelf kunnen pakken. - De leerkracht werkt met het stoplicht en het vragenblokje. Voor de les wordt er verteld of er sprake is van: individueel werken, waarbij geen hulp gevraagd mag worden, anders dan d.m.v. het vragenblokje (stoplicht staat op rood) individueel werken waarbij hulp gevraagd mag worden aan anderen als iets niet lukt ( stoplicht staat op oranje) samenwerkend leren, creatieve vakken ( stoplicht staat op groen) - De leerkracht geeft (op een klok) de tijdsplanning aan. - De leerkracht geeft halverwege de les aan, hoe lang er nog gewerkt wordt. - De leerkracht vertelt wanneer de les eindigt. De leerlingen krijgen dan nog een paar minuten de tijd om het werk af te ronden. - De leerkracht vertelt: wat hij zelf gaat doen tijdens het zelfstandig werken wanneer hij niet beschikbaar is voor alle leerlingen en hoe lang dat duurt wanneer hij weer beschikbaar is. wat de leerlingen doen als ze een vraag hebben bij een opdracht, dan gaan ze door met een opdracht die ze wel kunnen maken. - De leerkracht legt de materialen voor de leerlingen klaar in een werkbak, of op de tafel van de leerling. Onderwijsprofiel EBS Talisha oktober

Onderwijsprofiel. In samenwerking met:

Onderwijsprofiel. In samenwerking met: Onderwijsprofiel In samenwerking met: Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek moet krijgen. De

Nadere informatie

Onderwijsprofiel passend onderwijs. Dr. Plesmanschool

Onderwijsprofiel passend onderwijs. Dr. Plesmanschool Onderwijsprofiel passend onderwijs Dr. Plesmanschool Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek

Nadere informatie

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel nevenvestiging van De Pionier Bezoek/ Postadres: Triversum/het Buitenrif Spaarnepoort 1-3 2134 TM Hoofddorp 023-5553296 Onderwijsprofielen in passend onderwijs format onderwijsprofiel Inleiding Alle besturen

Nadere informatie

Basisschool t Venne Onderwijsprofiel in passend onderwijs

Basisschool t Venne Onderwijsprofiel in passend onderwijs Basisschool t Venne Onderwijsprofiel in passend onderwijs Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek

Nadere informatie

Onderwijsprofiel van de

Onderwijsprofiel van de Onderwijsprofiel van de Opgesteld in oktober 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Leerresultaten per vakgebied Koningin Emmaschool... 5 Leerresultaten rekenen op schoolniveau in januari en juni 2012... 5

Nadere informatie

Onderwijsprofiel in passend onderwijs

Onderwijsprofiel in passend onderwijs 1 P agina Onderwijsprofiel in passend onderwijs CBC De Brandaris Dussenstraat 34 2134 DL Hoofddorp Brincode: 27 PG T: 023-5618610 E: directie@cbsdebrandaris.nl W: www.cbsdebrandaris.nl 2 P agina Inleiding

Nadere informatie

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel 1 Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van Integraal Kind Centrum Wereldwijs werkend aan Passende Ontwikkeling

Ondersteuningsprofiel van Integraal Kind Centrum Wereldwijs werkend aan Passende Ontwikkeling Ondersteuningsprofiel van Integraal Kind Centrum Wereldwijs werkend aan Passende Ontwikkeling Inleiding IKC Wereldwijs maakt deel uit van een groter verband van basisscholen en kinderopvang, dat bestuurd

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Onderwijsprofiel obs Aldoende

Onderwijsprofiel obs Aldoende Onderwijsprofiel obs Aldoende Bron: Passend Onderwijs Haarlemmermeer Versie: 2015 Het onderwijsprofiel Passend onderwijs Haarlemmermeer Een onderwijsprofiel van iedere school bestaat uit een basiszorg,

Nadere informatie

Onderwijsprofiel RK basisschool Vredeburg

Onderwijsprofiel RK basisschool Vredeburg Onderwijsprofiel RK basisschool Vredeburg Inhoud Inleiding... 3 Het onderwijsprofiel Passend onderwijs Haarlemmermeer... 4 RK basisschool Vredeburg... 5 Opbrengstgericht werken en verbetertrajecten...6

Nadere informatie

Onderwijsprofiel in passend onderwijs

Onderwijsprofiel in passend onderwijs Onderwijsprofiel juni 2013 Onderwijsprofiel in passend onderwijs Colofon Dit onderwijsprofiel is tot stand gekomen met dank aan: - Bavo Noord - Bavo Westergracht - Bos en Vaart - De Zuiderpolder - Dr.

Nadere informatie

Onderwijsprofiel CBS De Wijngaard

Onderwijsprofiel CBS De Wijngaard Samen groot worden Onderwijsprofiel CBS De Wijngaard December 2014 Onderwijsprofiel CBS De Wijngaard Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Het onderwijsprofiel 3. Opbrengstgericht werken 4. Leerresultaten

Nadere informatie

Onderwijsprofiel obs Aldoende

Onderwijsprofiel obs Aldoende - Onderwijsprofiel obs Aldoende Bron: Passend Onderwijs Haarlemmermeer Versie: 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Onze school en leerlingen Blz. 4 2.1 Onze school Blz. 4 2.2 Het onderwijsconcept

Nadere informatie

ONDERWIJSPROFIEL PASSEND ONDERWIJS HAARLEMMERMEER 2015. ICBS de Tweemaster Vijfhuizen

ONDERWIJSPROFIEL PASSEND ONDERWIJS HAARLEMMERMEER 2015. ICBS de Tweemaster Vijfhuizen 1 ONDERWIJSPROFIEL PASSEND ONDERWIJS HAARLEMMERMEER 2015 ICBS de Tweemaster Vijfhuizen 2 Schoolgegevens Interconfessionele basisschool de Tweemaster Baarsjesweg 1 2141 VJ Vijfhuizen 023-5581245 Brinnummer

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Onderwijsprofielen in passend onderwijs. Onderwijsprofiel Nicolaas Beetsschool Heemstede

Onderwijsprofielen in passend onderwijs. Onderwijsprofiel Nicolaas Beetsschool Heemstede Onderwijsprofielen in passend onderwijs Onderwijsprofiel Nicolaas Beetsschool Heemstede Juni 2013 Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat KIJKWIJZER PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN IN DE KLAS School : Vakgebied : Leerkracht : Datum : Groep : Observant : 1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat (SBL competenties 1 en 2) 1.1* is

Nadere informatie

Onderwijsprofiel in passend onderwijs OBS de Erasmus

Onderwijsprofiel in passend onderwijs OBS de Erasmus Onderwijsprofiel in passend onderwijs OBS de Erasmus 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Het onderwijsprofiel SWV WSNS ZK p. 3 1. Opbrengst gericht werken en verbetertrajecten p. 4 2. Leerresultaten p. 5 3.

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Februari 2015

Onderwijsprofiel Februari 2015 Onderwijsprofiel Februari 2015 Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek moet krijgen. De besturen

Nadere informatie

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen Format groepsplan Groep namen WAT wil ik bereiken? WAT bied ik aan om dit doel te bereiken? HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving HOEveel tijd? Zelfstandig of met de leerkracht? HOE volg ik de

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Albert Schweitzerschool

Onderwijsprofiel Albert Schweitzerschool 2014 Onderwijsprofiel Albert Schweitzerschool Inhoud: Pag. 2 Pag. 3 Pag. 4 Pag. 5 Pag. 7 Pag. 11 Pag. 12 Pag. 15 Pag. 18 Inhoud Inleiding/toelichting Cyclus Opbrengstgericht werken en Verbetertrajecten

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Opbrengst-en handelingsgericht werken Ad Kappen, Gerdie Deterd Oude Weme Programma 16.00 16.15 17.30 17.45 18.30 20.30 opening Marielle lezing ogw

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

ontwikkelingsperspectief

ontwikkelingsperspectief ontwikkelingsperspectief Leerlijnen OPP uitstroombestemming Thema nieuwsbrief schooljaar 2013-2014 IvOO - VSO Diplomastroom 15-11-2013 In oktober is er een ouderavond geweest met als onderwerp het (document)

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Onderwijsprofiel in passend onderwijs. Openbare Basisschool De Zevensprong. Pampusstraat 28. 1435 LJ Rijsenhout 0297-327842

Onderwijsprofiel in passend onderwijs. Openbare Basisschool De Zevensprong. Pampusstraat 28. 1435 LJ Rijsenhout 0297-327842 Openbare Basisschool De Zevensprong Pampusstraat 28 1435 LJ Rijsenhout 0297-327842 Onderwijsprofiel in passend onderwijs Onderwijsprofiel januari 2015 Passend Onderwijs Haarlemmermeer Inleiding Alle besturen

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

kempelscan K1-fase Eerste semester

kempelscan K1-fase Eerste semester kempelscan K1-fase Eerste semester Kempelscan K1-fase eerste semester 1/6 Didactische competentie Kern 3.1 Didactisch competent Adaptief omgaan met leerlijnen De student bereidt systematisch lessen/leeractiviteiten

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 270 Klassendeler: 25 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een groeiende, moderne, Christelijke basisschool.

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT School : Christelijke Basisschool De Poort Plaats : Bleiswijk BRIN-nummer : 07XM Onderzoeksnummer : 116787

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Antoniusschool. in kader van Passend Onderwijs

Onderwijsprofiel Antoniusschool. in kader van Passend Onderwijs Onderwijsprofiel Antoniusschool in kader van Passend Onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 Het onderwijsprofiel van het samenwerkingsverband 4 De Antoniusschool Opbrengstgericht werken en verbetertrajecten

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE Heutink ICT ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE op de C.B.S. De Bruinhorst 22-5-2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Pagina 1. Burgerschap op de Bruinhorstschool 3 2. Kerndoelen 3 3. Visie 4 4. Hoofddoelen

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Deze kaart biedt een aantal indicatoren om bij de uitvoering van de stappen uit 1-zorgroute op groepsniveau en op schoolniveau de kwaliteit te monitoren en te

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel Inhoudsopgave Inleiding blz. 3 Passend onderwijs blz. 3 De Zilvermeeuw blz. 4 Leonardo onderwijs blz. 4 Het onderwijsprofiel Passend

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Achtergrond informatie:

Achtergrond informatie: Pestprotocol Inleiding Voor u ligt het pestprotocol van de Koningin Wilhelminaschool. Met behulp van dit protocol willen wij het pestgedrag binnen de school voorkomen en indien nodig aanpakken. In onze

Nadere informatie

Inleiding. Het onderwijsprofiel SWV WSNS ZK. Planmatig handelen. Leerresultaten. Leerstofaanbod. Leertijd. Didactisch handelen. Pedagogisch handelen

Inleiding. Het onderwijsprofiel SWV WSNS ZK. Planmatig handelen. Leerresultaten. Leerstofaanbod. Leertijd. Didactisch handelen. Pedagogisch handelen ONDERWIJSPROFIEL 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Het onderwijsprofiel SWV WSNS ZK Planmatig handelen Leerresultaten Leerstofaanbod Leertijd Didactisch handelen Pedagogisch handelen Klassenmanagement Bijlage

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken Plaats : Nieuw-Beijerland BRIN-nummer : 13BG Onderzoeksnummer : 122975 Datum schoolbezoek : 21 juni 2011 Rapport

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank Ondersteuning van leerlingen op CBS De Rank Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Onze uitgangspunten en ambitie... 2 3. De organisatie van de zorg op De Rank... 2 4. Wanneer spreken we van leerlingen die ondersteuning

Nadere informatie

Zelfstandig werken op CBS Ichthus. Beleidsdocument over zelfstandig werken

Zelfstandig werken op CBS Ichthus. Beleidsdocument over zelfstandig werken Zelfstandig werken op CBS Ichthus Beleidsdocument over zelfstandig werken vastgesteld teamvergadering 12 feb 2013 Inleiding In de missie van CBS Ichthus is opgenomen dat we onze leerlingen willen laten

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS Elburg, locatie De Vrijheid

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS Elburg, locatie De Vrijheid RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OBS Elburg, locatie De Vrijheid Plaats : Elburg BRIN nummer : 18GW C1 Onderzoeksnummer : 253918 Datum onderzoek : 28 november 2013 Datum vaststelling : 31 januari

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs

Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs Wat is opbrengstgericht werken? Opbrengstgericht werken is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de prestaties van leerlingen.

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

INSPECTIE. hetonderwus RAPPORT VAN BEVINDINGEN

INSPECTIE. hetonderwus RAPPORT VAN BEVINDINGEN INSPECTIE RAPPORT VAN BEVINDINGEN School : o.b.s. De Hanwizer Plaats : Vrouwenparochie BRIN-nummer : 18TK Datum uitvoering onderzoek : 10 juni 2008 Datum conceptrapport bevindingen: 19 juni 2008 Datum

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Speciale basisschool Nieuw Hessen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Speciale basisschool Nieuw Hessen RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Speciale basisschool Nieuw Hessen Plaats : Aalten BRIN-nummer : 02WC Onderzoeksnummer : 123655 Datum schoolbezoek : 11 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE School : basisschool 't Mêêtje Plaats : Ellemeet BRIN-nummer : 05ZJ Onderzoeksnummer : 112723 Datum schoolbezoek : 28

Nadere informatie

in het kader van Passend Onderwijs Haarlemmermeer

in het kader van Passend Onderwijs Haarlemmermeer Onderwijsprofiel RKBS Klavertje vier in het kader van Passend Onderwijs Haarlemmermeer Inleiding Zonder relatie, geen prestatie Alleen ga je sneller, samen kom je verder Voor u ligt het onderwijsprofiel

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Werken met een ontwikkelingsperspectief

Werken met een ontwikkelingsperspectief Werken met een ontwikkelingsperspectief Conferentie SPPOH 12 november 2014 Arjan Clijsen OPP driedimensionaal Hoe nu verder? Wat willen we bereiken? leerkracht Ik kan leermoment het niet bij benen. Help

Nadere informatie

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Onderwijsprofiel van de Prof. Dumontschool

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Onderwijsprofiel van de Prof. Dumontschool Onderwijsprofielen in passend onderwijs Onderwijsprofiel van de Prof. Dumontschool Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP A. BARON VAN DEDEM

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP A. BARON VAN DEDEM RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP A. BARON VAN DEDEM School : A. Baron van Dedem Plaats : Dalfsen BRIN-nummer : 10QO Onderzoeksnummer : 113044 Datum schoolbezoek : 25 juni

Nadere informatie

BAS: Zelfstandige Leerhouding

BAS: Zelfstandige Leerhouding BAS: Zelfstandige Leerhouding Tijdsbewustzijn&Taakplanning Versie Versie 1. Datum mei 2012 Documenteigenaar Borging vastgesteld in het team Initiatief planning Ria Tijdens de vergadering van 1 juli 2013

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

Stap 1 Doelen vaststellen

Stap 1 Doelen vaststellen Stap 1 Doelen vaststellen! Lesdoelen staan altijd in relatie tot langere termijn doelen. Zorg dat je de leerlijn of opbouw van doelen op schoolniveau helder hebt! Groepsdoelen staan altijd in relatie tot

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs 'Anne Frank'

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs 'Anne Frank' RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs 'Anne Frank' Plaats : Bunnik BRIN-nummer : 08GH Onderzoeksnummer : 125829 Datum schoolbezoek : 12 april Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ c.b.s. H. de Cock

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ c.b.s. H. de Cock RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ c.b.s. H. de Cock Plaats : Ulrum BRIN-nummer : 1 5DS Onderzoek uitgevoerd op : 26 november 2009 Rapport vastgesteld te Groningen op: 10 februari 2010 HB

Nadere informatie

UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS

UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS Basisschool Aquamarin te Bonaire School: Aquamarin Plaats: Jato Baco, Bonaire BRIN-nummer: 30KX Datum uitvoering onderzoek: 20 mei 2014 Datum

Nadere informatie

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe.

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe. 1. Uitgangspunten HGW 2. Reflectie 3. Communicatie Implementatie HGW-OGW Leerkrachten Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 1.1. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten van HGW niet maar passen deze (gedeeltelijk)

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK Plaats : Terschelling Hoorn BRIN-nummer : 18LY Onderzoek uitgevoerd op : 12 november 2009 Conceptrapport verzonden op : 27 november

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Vesterhavet

Onderwijsprofiel Vesterhavet Onderwijsprofiel Vesterhavet Inhoudsopgave Inleiding Het onderwijsprofiel: 1. Planmatig werken 5 2. De leerresultaten 9 3. Een helder geformuleerd onderwijsaanbod en effectieve methodieken 12 4. De bewaking

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK R.K. basisschool De Regenboog Plaats : Delft BRIN nummer : 14GD C1 Onderzoeksnummer : 275807 Datum onderzoek : 26 juni 2014 Datum vaststelling : 1 september

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR School : Basisschool De Troubadour Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 04QY Onderzoeksnummer : 79475 Datum schoolbezoek : 1 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015. De Klimboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015. De Klimboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015 De Klimboom Plaats : Hoofddorp BRIN nummer : 02WW C1 Onderzoeksnummer : 281667 Datum onderzoek : 27 januari 2015 Datum vaststelling : 26 maart 2015 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom Plaats : Pijnacker BRIN-nummer : 11YJ Onderzoeksnummer : 125122 Datum schoolbezoek : 14 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

De opbrengst van Opbrengstgericht Werken

De opbrengst van Opbrengstgericht Werken De opbrengst van Opbrengstgericht Werken 21 september 2011 Yvonne Leenders Juffrouw Marieke, op weg naar school.. Iedere landelijke onderwijsvernieuwing of - verandering vraagt van leraren. Meerdere landelijke

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De Fontein Algemene gegevens School De Fontein BRIN 04FI Locatieleider Mw. L. v.d. Wel Adres Hoyledestraat 23, 3036 LP Rotterdam Telefoon 010-4659366 E-mail

Nadere informatie

Keuchenius: School met Talent. Groep 4 Schooljaar 2015-2016

Keuchenius: School met Talent. Groep 4 Schooljaar 2015-2016 Keuchenius: School met Talent Groep 4 Schooljaar 2015-2016 Groepssamenstelling Groep 4 17 leerlingen 7 meisjes 10 jongens Leerkrachten Juf Annelies Griepink-Roodenburg (maandag, dinsdag, en de woensdag

Nadere informatie

Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma

Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma Algemeen Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma Maart 2015 o Groep 0/instroom: Afhankelijk van de ontwikkeling van het kind kunnen de muisvaardigheden geoefend worden door het programma Spelen met

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH School : o.b.s. De Borgh Plaats : Zuidhorn BRIN-nummer : 03FT Onderzoeksnummer : 93885 Datum schoolbezoek : 21 en 22 mei 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. Scholengemeenschap Beyaert

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. Scholengemeenschap Beyaert RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS Scholengemeenschap Beyaert Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 23FW C1 Onderzoeksnummer : 195414 Datum onderzoek : 16 mei 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

BAS: Zelfstandige Leerhouding

BAS: Zelfstandige Leerhouding BAS: Zelfstandige Leerhouding Tijdsbewustzijn&Taakplanning Versie Versie 1. Datum mei 2012 Documenteigenaar Borging vastgesteld in het team Initiatief planning Ineke Lavèn Tijdens de vergadering van 25

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DS. G.H. KERSTENSCHOOL

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DS. G.H. KERSTENSCHOOL DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DS. G.H. KERSTENSCHOOL Plaats : Borsele BRIN-nummer : 07KB Onderzoeksnummer : 119810 Arrangementsnummer : 86068 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

Moderne onderwijskundige concepten

Moderne onderwijskundige concepten Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken onder

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP EMMAUS. Onderzoeksnummer : 113141

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP EMMAUS. Onderzoeksnummer : 113141 RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP EMMAUS School : Emmaus Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 17ZI Onderzoeksnummer : 113141 Datum schoolbezoek : 26 mei 2009 Datum vaststelling

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij onderwijs, de ontwikkelingen op een rij Veel scholen zijn begonnen met het werken met groepsplannen. Anderen zijn zich aan het oriënteren hierop. Om groepsplannen goed in te kunnen voeren is het belangrijk

Nadere informatie