Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel"

Transcriptie

1 Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel

2 Inhoudsopgave Inleiding blz. 3 Passend onderwijs blz. 3 De Zilvermeeuw blz. 4 Leonardo onderwijs blz. 4 Het onderwijsprofiel Passend onderwijs Haarlemmermeer blz. 5 Opbrengstgericht werken en verbetertrajecten blz. 6 Leerresultaten blz. 9 Leerstofaanbod blz. 16 Leertijd (per vakgebied) blz. 20 Didactisch handelen blz. 21 Pedagogisch handelen blz. 23 Klassenmanagement blz. 27 Onderwijsprofiel november 2014 De Zilvermeeuw 2

3 Inleiding Passend onderwijs Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek moet krijgen. De besturen werken samen in het samenwerkingsverband om de zorgplicht te kunnen garanderen. Het samenwerkingsverband (alle besturen) moet zorgen voor een dekkend netwerk. Het samenwerkingsverband maakt via de onderwijsprofielen inzichtelijk hoe zij met de scholen zorgt voor een dekkend netwerk. Het kader voor het onderwijsprofiel wordt op SWV-niveau ontwikkeld zodat er zicht komt op het totale netwerk. De veranderingen zijn een prima gelegenheid om met elkaar een verdere kwaliteitsslag te slaan. De focus ligt op verdere kwaliteitsverbetering. Het samenwerkingsverband, bestaande uit de samenwerking van schoolbesturen, kan zich verder ontwikkelen in het tijdig signaleren en kan doorgaan met het verbeteren van opbrengstgericht werken in leerresultaten en leerkrachtvaardigheden. Onderwijsprofiel november 2014 De Zilvermeeuw 3

4 De Zilvermeeuw De zilvermeeuw is een kleine basisschool in Lisserbroek. De school is onderdeel van SOPOH (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer). Jarenlang lag het leerlingenaantal tussen de 60 en 80. De school werkt in combinatiegroepen. Sinds januari 2014 wordt er op De Zilvermeeuw 5 dagen onderwijs gegeven aan hoogbegaafde kinderen volgens het Leonardoconcept. De school biedt een passend lesaanbod voor leerlingen die op cito A+ scoren en leerlingen die meer hulp nodig hebben. De missie van De Zilvermeeuw is iedere leerling een hoogvlieger te laten zijn. Voor alle kinderen op De Zilvermeeuw is een individueel ontwikkelingsplan. We stemmen de leerstof en pedagogische aanpak af op wat de leerling nodig heeft. Daarbij staat de vraag: Wat heeft het kind nodig om tot leren te komen? centraal. We stimuleren door groepsdoorbrekend te werken het van- en met elkaar leren. We vinden het contact met ouders belangrijk. Jaarlijks staan 3 vaste momenten gepland waarop we de voortgang van de leerlingen met ouders bespreken. Daarnaast kan, indien nodig, op verzoek van ouders of leerkracht een gesprek worden aangevraagd. Op De Zilvermeeuw vinden we het belangrijk dat kinderen zelfstandig worden en leren leren. Kinderen werken met een weektaak, waarbij zij hun werk leren plannen. Daarnaast stimuleren we een taakgerichte en zelfstandige werkhouding door taakspel. Door taakspel leren leerlingen zich te houden aan afspraken, zodat zij hun werk rustig en geconcentreerd kunnen doen. Leonardo onderwijs Op De Zilvermeeuw wordt in twee groepen onderwijs aan hoogbegaafde kinderen (IQ 130 of hoger) uit de groepen 3 t/m 8 aangeboden. De Leonardogroepen op De Zilvermeeuw geven invulling aan het Leonardoconcept door met de aan haar beschikbaar gestelde mensen, middelen en materialen een lesprogramma op te zetten waarmee de doelstelling gehaald kan worden. Deze doelstelling is het creëren van een uitdagende leeromgeving waarin deze hoogbegaafde kinderen zich ongehinderd en in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. De kinderen van de Leonardogroepen krijgen onderwijs dat is afgestemd op hun specifieke onderwijsbehoeften. Voor ieder kind is een individueel ontwikkelingsplan op maat. Het onderwijs wordt top-down aangeboden. Behalve rekenen, spelling, begrijpend lezen en taal worden Spaans, Engels, bridge en muziek als aparte vakken aangeboden. In de Leonardogroepen staat wekelijks Leonardotijd op het rooster. Deze tijd wordt gebruikt om leerlingen intellectuele uitdaging te bieden door: vragen en opdrachten, klassenactiviteiten, wetenschappelijke proefjes, discussies en verbanden tussen de verschillende vakgebieden. Op deze manier ontwikkelen zij een Growth Mindset en een positieve houding ten aanzien van leren. Met behulp van ipads en laptops krijgen de kinderen de gelegenheid meer te ontdekken en leren over hetgeen hen interesseert. Onderwijsprofiel november 2014 De Zilvermeeuw 4

5 Het onderwijsprofiel Passend onderwijs Haarlemmermeer Een onderwijsprofiel van iedere school bestaat uit een basiszorg, een breedtezorg en een dieptezorg (zie landelijk referentiekader). In het Samenwerkingsverband Haarlemmermeer spreken we van een basisaanbod, een breedteaanbod en een diepteaanbod en formuleren scholen een plusaanbod. De onderwijsprofielen van de PO, SBO en SO scholen gezamenlijk leveren een onderwijscontinuüm op, waarmee wij alle leerlingen een passend onderwijsaanbod kunnen geven. Het breedte en het diepteaanbod op onze scholen is een intensivering van de onderwijsaanpak zoals de school het biedt in het basisaanbod. Dit geldt voor alle vormen van onderwijs. De onderwijsprofielen geven zicht op het onderwijsaanbod voor alle leerlingen in een school. Het onderwijsprofiel moet een zichtbare kwaliteit van onderwijs waarborgen. Een goed gedifferentieerd onderwijsaanbod op de basisschool zorgt ervoor dat veel leerlingen thuisnabij onderwijs kunnen volgen en slechts een beperkt aantal leerlingen een beroep hoeft te doen op het diepteaanbod. Het onderwijsprofiel is een instrument in handen van de schooldirecteur om het onderwijsaanbod gericht te verbeteren. De vaste onderdelen van het onderwijsprofiel zijn: Planmatig werken De leerresultaten Een helder geformuleerd onderwijsaanbod en effectieve methodieken. De bewaking van de leertijd. De instructievaardigheden Het (pedagogisch) klimaat Het klassenmanagement We sluiten aan bij de begrippen in het waarderingskader van de inspectie en bij de vele kwaliteitsinstrumenten. Het zijn die elementen uit het primair proces die direct invloed hebben op de leerresultaten van de leerlingen. Het onderwijsprofiel hangt op deze wijze sterk samen met het onderwijskundig deel van het schoolplan en de onderdelen uit het kwaliteitssysteem van de school. Op iedere school is in het onderwijsprofiel beschreven hoe de school deze onderwijskwaliteit definieert en monitort. De vaste onderdelen van het onderwijsprofiel zijn voor al onze scholen gelijk. De onderdelen moeten beschreven worden in concreet waarneembaar gedrag. Het gedrag is meetbaar en beschreven in termen van wat zie ik. We vinden dat iedere school of ieder schoolbestuur zelf de elementen uit het onderwijsprofiel inhoudelijk vorm moet geven en eventueel een eigen ambitieniveau moet formuleren. Het betekent dat de onderwijsprofielen qua vorm vergelijkbaar zijn, maar qua inhoud per school en per bestuur moeten verschillen om te komen tot een dekkend netwerk. Onderwijsprofiel november 2014 De Zilvermeeuw 5

6 Opbrengstgericht werken en verbetertrajecten Het uitgangspunt van De Zilvermeeuw is handelingsgericht werken. Van daaruit streven we naar het verhogen van de opbrengsten. In onderstaand schema geven wij weer hoe we op De Zilvermeeuw verbeteringen van de school inzet, koppelt aan leerresultaten, inplant in de jaarcyclus en borgt in het onderwijsprofiel. periode toets activiteiten verbetering september Start individuele ontwikkelingsplannen (1) Onderwijsbehoeften vastleggen in individuele ontwikkelingsplannen September oktober Herfstsignalering Zien! Groepsbespreking groepen 1 t/m 8. Invoeren van taakspel (1 e training). Verwachte citoresultaten = prognose van Midden (tussenopbrengsten) en doelen stellen. Afspraken klassenmanagement vastleggen. Implementatie Reken Zeker. Leerkrachten en leerlingen van de groepen 5 t/m 8 Zien! Invullen. Technisch en begrijpend (aanpak en organisatie). Collegiale consultatie Rekenen. ZAT November December Groep 1 en 2 observatiemoment 1 van Schatkist Groepsbesprekingen groepen 1 t/m 8. Aanpassen individueel ontwikkelingsplan. Bijstellen individueel ontwikkelingsplan (2) Training hoogbegaafde kinderen en gedrag. Klassenbezoeken taakspel. Januari Cito Midden: Groepsbespreking groepen 1 t/m 8 Onderwijsbehoefte vaststellen en individuele Onderwijsprofiel november 2014 De Zilvermeeuw 6

7 Februari -spelling -begrijpend lezen Groepen 2 t/m 8: ontwikkelingsplannen aanpassen/bijstellen. -studievaardigheden B8 -rekenen Aanpassen groepsoverzichten bekijken van prognose nieuwe doelen stellen/prognose maken. -technisch lezen (DMT, Avi, leestempo) -taal voor kleuters Bijstellen individueel ontwikkelingsplan (3) -rekenen voor kleuters Opbrengsten(team) -Zien! vergadering Bespreken van resultaten cito, verbeterpunten en de aanpak. -Observatiemoment 2 van schatkist Klassenbezoeken taakspel. ZAT Training taakspel. periode toets activiteiten verbetering April Eind Cito groep 8 Entreetoets groep 7 Klassenbezoeken taakspel. ZAT Training taakspel. Mei/juni Cito Eind: Spelling groep 3 7 Begrijpend lezen groep 3-4 Groepsbespreking groepen 1 t/m 8. Groepen 1 t/m 8: Onderwijsbehoefte vaststellen en individuele ontwikkelingsplannen aanpassen/bijstellen. DMT 3 7 Avi Rekenen groep 3 7 Rekenen voor kleuters Aanpassen groepsoverzichten bekijken van prognose nieuwe doelen stellen/prognose maken. Bijstellen individueel ontwikkelingsplan (4) Evaluatie verbetertrajecten uit onderwijsprofiel en schoolplan m.b.v. informatie van de leerkracht en resultaten leerlingen. Aanpassen en uitbreiden van Onderwijsprofiel november 2014 De Zilvermeeuw 7

8 Taal voor kleuters Observatiemoment 3 schatkist Opbrengsten (team)vergadering Klassenbezoeken taakspel. onderwijsprofiel. Verbeterpunten vaststellen voor schooljaar Overdracht leerlingen naar volgend schooljaar. Onderwijsprofiel november 2014 De Zilvermeeuw 8

9 Leerresultaten De leerresultaten van het plus, basis, en breedteaanbod zijn gebaseerd op de landelijke normscores van CITO of de vaardigheidsscores. Op de Zilvermeeuw zijn kleine groepen. Door het kleine aantal leerlingen, verschillen de opbrengsten per leerjaar. In onderstaande tabellen hebben we in kaart gebracht op welk niveau de groepen functioneren. Leerstaandaarden algemeen Verwijzing van het Voortgezet Onderwijs en het IQ: Voortgezet Onderwijs Overleggebied IQ Toelaatbaar IQ Praktijk en achterstanden Vmbo- B (LWOO) VMBO- T (LWOO) HAVO VWO en hoger Theoretisch leerrendement: VO IQ Eind DLE Doellijn LR % 4D index PRO E4 < 20% < 159 PRO E % M % VMBO- B E % (LWOO) VMBO- T M % (LWOO) HAVO VWO >104 >212

10 Tussendoelen rekenen tussendoelen/ DL 5/ M3 15/ M4 25/ M5 35/ M6 45/ M7 55/ M8 VWO HAVO VMBO-T VMBO- B PRO tussendoelen/ DL 5/ M3 15/ M4 25/ M5 35/ M6 45/ M7 55/ M VWO 2 = 20% 2 = 40 % 5 = 33 % 3 = 43 % 3 = 30 % 0 HAVO 1 = 10 % 0 5 = 33 % 0 3 = 30 % 2 = 29 % VMBO-T 3 = 30 % 0 2 = 13 % 3 = 43 % 1 = 10 % 2 = 29 % VMBO- B 0 2 = 40 % 3 = 20 % 1 = 14 % 3 = 30 % 3 = 42 % PRO 4 = 40 % 1 = 20 % Tussendoelen spelling tussendoelen / DL 5/ M3 15/ M4 25/ M5 35/ M6 45/ M7 55/ M8 VWO HAVO VMBO-T VMBO- B PRO Onderwijsprofiel november 2014 De Zilvermeeuw 10

11 tussendoelen/ DL 5/ M3 15/ M4 25/ M5 35/ M6 45/ M7 55/ M VWO 4 = 50 % 3 = 60 % 8 = 53 % 2 = 29 % 2 = 20 % 2 = 29 % HAVO = 20 % 1 = 14 % 3 = 30 % 0 VMBO-T = 7 % 0 5 = 50 % 3 = 42 % VMBO- B 1 = 12 % 2 = 40 % 3 = 20 % 3 = 43 % 0 2 = 29 % PRO 3 = 38 % = 14 % 0 0 tussendoelen begrijpend lezen Uitstroom/ DL 5/ E3 15/ M4 25/ M5 35/ M6 45/ M7 55/ M8 VWO HAVO VMBO-T VMBO- B PRO Uitstroom in % 10/ E3 20/ E4 25/ M5 35/ M6 45/ M7 55/ M VWO 4 = 44% 1 = 20 % 5 = 33 % 3 = 42 % 3 = 30 % 2 = 29 % HAVO 2 = 22 % 2 = 40 % 3 = 20 % 1 = 14 % 2 = 20 % 2 = 29 % Onderwijsprofiel november 2014 De Zilvermeeuw 11

12 VMBO-T 1 = 11 % 1 = 20 % 4 = 27 % 1 = 14 % 4 = 40 % 0 VMBO- B 1 = 11 % 1 = 20 % 1 = 7 % 2 = 30 % 1 = 10 % 3 = 42 % PRO 1 = 11 % 0 2 = 13 % Tussendoelen technisch lezen tussendoelen / DL 5/ M3 15/ M4 25/ M5 35/ M6 45/ M7 55/ M8 VWO HAVO VMBO-T VMBO- B PRO tussendoelen/ DL 5/ M3 15/ M4 25/ M5 35/ M6 45/ M7 55/ M8 VWO 4 = 40 % 2 = 40 % 9 = 60 % 2 = 28 % 4 = 40 % 1 = 14 % HAVO 1 = 10 % 2 = 40 % 1 = 7 % 1 = 14 % 4 = 40 % 1 = 14 % VMBO-T = 13% 2 = 28 % 0 1 = 14 % VMBO- B 3 = 30 % 1 = 20 % 1 = 7 % 2 = 28 % 2 = 20 % 4 = 57 % PRO 2 = 20 % 0 2 = 13 % Onderwijsprofiel november 2014 De Zilvermeeuw 12

13 Leerstaandaarden rekenen Uitstroom/ DL 10/ E / E4 30/ E5 40/ E6 50/ E7 55/ M8 VWO HAVO VMBO-T VMBO- B PRO Uitstroom in % 10/ E / E4 30/ E5 40/ E6 50/ E7 55/ M VWO 2 = 25 % 2 = 33 % 6 = 40 % 2 = 29 % 3 = 30 % 0 HAVO 3 = 37 % 1 = 17 % 5 = 33 % 1 = 14 % 3 = 30 % 2 = 29 % VMBO-T 2 = 25 % 0 3 = 20 % 3 = 43 % 4 = 40 % 2 = 29 % VMBO- B 0 3 = 50 % 1 = 7 % 1 = 14 % 0 3 = 42 % PRO 1 = 13 % Leerstaandaarden spelling Uitstroom/ DL 10/ E3 20/ E4 30/ E5 40/ E6 50/ E7 55/ M8 VWO HAVO VMBO-T VMBO- B PRO Onderwijsprofiel november 2014 De Zilvermeeuw 13

14 Uitstroom in % 10/ E3 20/ E4 30/ E5 40/ E6 50/ E7 55/ M VWO 4 = 44 % 0 5 = 33 % 1 = 14 % 2 = 20 % 2 = 29 % HAVO 3 = 33 % 4 = 66 % 4 = 27 % 2 = 29 % 1 = 10 % 0 VMBO-T 1 = 11 % 1 = 17 % 4 = 27 % 1 = 14 % 7 = 70 % 3 = 42 % VMBO- B 1 = 11 % 1 = 17 % 1 = 7 % 3 = 43 % 0 2 = 29 % PRO = 7 % Leerstaandaarden begrijpend lezen Uitstroom/ DL 10/ E3 20/ E4 25/ M5 35/ M6 45/ M7 55/ M8 VWO HAVO VMBO-T VMBO- B PRO Uitstroom in % 10/ E3 20/ E4 25/ M5 35/ M6 45/ M7 55/ M VWO 4 = 44% 1 = 20 % 5 = 33 % 3 = 42 % 3 = 30 % 2 = 29 % HAVO 2 = 22 % 2 = 40 % 3 = 20 % 1 = 14 % 2 = 20 % 2 = 29 % VMBO-T 1 = 11 % 1 = 20 % 4 = 27 % 1 = 14 % 4 = 40 % 0 Onderwijsprofiel november 2014 De Zilvermeeuw 14

15 VMBO- B 1 = 11 % 1 = 20 % 1 = 7 % 2 = 30 % 1 = 10 % 3 = 42 % PRO 1 = 11 % 0 2 = 13 % Leerstaandaarden technisch lezen Uitstroom/ DL 10/ E3 20/ E4 30/ E5 40/ E6 50/ E7 55/ M8 VWO HAVO VMBO-T VMBO- B PRO Uitstroom in % 10/ E3 20/ E4 30/ E5 40/ E6 50/ E7 55/ E VWO 3 = 27 % 2 = 40 % 9 = 60 % 3 = 43 % 5 = 50% 1 = 14 % HAVO 2 = 18 % = 14 % 3 = 30% 1 = 14 % VMBO-T 2 = 18 % 2 = 40 % 4 = 27 % = 14 % VMBO- B 3 = 27 % 1 = 20 % 2 = 13 % 3 = 43 % 2 = 20 % 4 = 57 % PRO 1 = 9 % Onderwijsprofiel november 2014 De Zilvermeeuw 15

16 Leerstofaanbod Het onderwijsaanbod wordt beschreven in methodieken en materialen. In het breedte en diepteaanbod staat hoe de school intensiveert voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Het aanbod wordt beschreven voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen & sociale competentie. Taal 1 2 Veilig leren lezen Basis Piramide Tiptop Schatkist (pompom, lettermuur) Ontwikkelingsmateriaal Speelmateriaal Spelen in de hoeken Wat zeg je (taalactiveringsmethode) Fonemisch bewustzijn Taal Basis Villa Alfabet Spaans (Que guay) Engels (o.a. Primary colors) Zelf gekozen taal via app (Japans, Grieks, Chinees, Arabisch) Taalsymbolen en zinsontleding Poëziebak Storycubes Dixit Kant en klaar Veilig leren lezen MAAN/RAKET en ZON Leonardo boekjes bij thema SLO kranten en tijdschriften/ kinderliteratuur Taalmeesters taal Schrijven zonder pen Veilig leren lezen MAAN Tutor lezen Pennenstreken/Schrijftaal Taal op maat taal + software Ambrasoft Speelleesset Veilig leren lezen Speurneus Junior (Engels) Taalzee Cito begrijpend lezen (hulpboek) Taal in blokjes Veilig leren lezen STER Stenvert taal Horen Zien en Schrijven

17 Woorden schat Basis Nieuwsbegrip (XL) bespreken alle niveaus Woordzoekers Veilig leren lezen Nieuwsbegrip (XL) Taal op maat spelling (bespreken moeilijke woorden) Taal op maat taal Kruiswoordraadsels (Kinheim) Taalzee Nieuwsbegrip (XL) preteaching thuis/school Horen Zien en Schrijven Stenvert woordenschat Technisch lezen Basis Veilig leren lezen MAAN/ RAKET en ZON Ziezo Veilig leren lezen MAAN Lekker lezen Leesbalans Speelleesset Veilig leren lezen Pravoolijsten Boekpromotie boekbespreking Kinderboekenweek voorleeswedstrijd Dyslexieprotocol Leesmaatjes Speciale leesbegeleiding rekenen 1 2 Smartgames Basis Ontwikkelingsmateriaal Speelmateriaal RekenZeker tellen en ordenen Met sprongen vooruit Spelen in hoeken Bobo s leerwereld Ambrasoft Rekenen Rekentijgers Somplextra ipad dragonbox Speurwerk RekenZeker routeboekjes plus Kien Breukencirkels met opdrachtkaarten Worteltrekbord (Montessori) Romeinse cijfers 100 bord Deelbak met opdrachtkaarten/ deelbordjes Onderwijsprofiel november 2014 De Zilvermeeuw 17

18 Basis Rekenkundige kubus Vermenigvuldigbord Fichesspel Blauwe driehoeken Bankspel Geometrische lichamen Wisschriften boek (het grote rekenboek) Kant en klaar Blits (studievaardigheden) Rekenmeesters taak rekenen Somplex Ontwikkelingsmateriaal Op weg naar t VO Smartgames RekenZeker Rekentuin Hoofdwerk Ambrasoft Breukenstokken Redactiesommen Mijn tafelboek Maatwerk Cito hulpboek rekenen Handig hoofdrekenen MAB-materiaal Abacus Spelling verhalen schrijven (spellingcontrole + bespreken) Basis Taal op maat spelling + software Spellingswerk Taalzee Speelleesset Veilig leren lezen Spelling in de lift/ werkwoordspelling in de lift Taal in blokjes Stenvert werkwoordspelling Ajodidakt werkwoordspelling Varia spelling Pico picolo Zuidvallei spelling Zelfstandig spellen Begrijpend lezen Blits (studievaardigheden) Leesmeesters Super detective denkwerk ABCDE, ik begrijp het Veilig leren lezen MAAN/RAKET en ZON Onderwijsprofiel november 2014 De Zilvermeeuw 18

19 Basis Veilig leren lezen speurneus Nieuwsbegrip (XL) Goed gelezen bakkaarten Detective Denkwerk Cito werkboek begrijpend lezen Jippie Veilig leren lezen MAAN Informatieverwerking Nieuwsbegrip (XL) preteaching thuis/school Sociale competenties Basis Coöperatieve spellen kinderkwaliteitenspel Projecten (KikkerbeCool) Taakspel ZIEN! Wereld-oriëntatie Leonardo aanbod vanuit thema Leonardoboekjes vanuit thema Eigen projecten van kinderen Kant en klaar Diverse spellen (o.a. geheugen, ruimtelijk inzicht) Sterrenmateriaal Landvormen Reis door de ruimte Basis Wijzer door de wereld Wijzer door de tijd Wijzer door het verkeer Leefwereld (ook 1/2) Blokboek geschiedenis groep 6 Schooltv/ Beeldbank Cultuur-onderwijs Muziekles (wekelijks) Basis NME excursies/leskisten Open podium/zilvermeeuw got talent/ musical Creatieve middagen (wekelijks) Moet je doen muziek, drama, handvaardigheid, tekenen Moet je doen 1/2 tekenen, muziek, drama, handvaardigheid Laat wat van je horen Techniektalent (projectmatig) EHBO Mediawijsheid Eigenwijs Onderwijsprofiel november 2014 De Zilvermeeuw 19

20 Leertijd (per vakgebied) De leertijd wordt beschreven in gestelde leertijd (roostertijd) in aantal uren per week. De leertijd wordt verder verfijnd in gerealiseerde en effectieve leertijd in termen van percentages van de gestelde leertijd. De gerealiseerde leertijd is het percentage van de roostertijd dat daadwerkelijk aan het vak besteed wordt. De effectieve leertijd is een percentage van de gerealiseerde leertijd waarop de leerlingen daadwerkelijk met de les bezig zijn. Technisch 1* 2* lezen Basis 3 uur per week 5 uur 4 ½ uur 4 uur 2 uur 2 uur 2 uur + 5 x 10 minuten Diepte + 2 x ½ uur (* betreft hier Taal voor kleuters) Rekenen 1* 2* uur methode +1 uur verrijking/verdieping Basis 3 uur per week 5 uur per week + 1 uur Diepte Individuele leerlijn (*het betreft hier Rekenen voor kleuters) Begrijpend lezen - ½ uur Basis 1 uur 2 uur per week 1 X 20 minuten verlengde instructie en huiswerk Diepte Individuele leerlijn Spelling uur Basis 2 uur per week 2 x 15 minuten verlengde instructie Diepte + 2 x ½ uur uur Onderwijsprofiel november 2014 De Zilvermeeuw 20

21 Didactisch handelen Op De Zilvermeeuw sluiten de leerkrachten aan bij de opvattingen van de Inspectie die het als volgt omschrijft: Het didactisch handelen van de leerkracht is gericht op het ontlokken en bevorderen van leerprocessen waarbij de leerkracht sturing geeft aan het leerproces en de eigen keuzes van leerlingen. Zo vraagt de leerkracht zich voortdurend af welke hulp, opdracht of aanwijzing gegeven kan worden om leerlingen te helpen tot leren te komen. Uitgangspunt bij het didactisch handelen is het werken met een instructiemodel. Daarnaast is het van belang dat de leerkracht afstemt op het niveau van de leerlingen. Instructiemodel: - De school werkt met het direct instructie model - De school heeft bepaald welke elementen ze per lesfase terug wil zien in de les. Deze staan in het volgende schema: Instructie onafhankelijk Basis Instructie gevoelig Instructie afhankelijk Terugblik vorige les, voorkennis activeren Doel van de les benoemen Vertellen wat in de les aan bod komt (lesopbouw) Instructie (kort en bondig) Zelfstandige verwerking Verlengde instructie, begeleid inoefenen Maakt gebruik van smiley Zelfstandige verwerking Maakt gebruik van smiley Hulpronde Met gebruik van smiley Evaluatie en feedback Kom terug op het doel Zelfstandige verwerking Met gebruik van smiley Extra instructie aan de instructietafel Zelfstandige verwerking Onderwijs aan hoogbegaafde kinderen, Leonardo onderwijs (schoolgids en flyer). Basis Inoefening/Verwerking: - De leerling gaat zelfstandig aan het werk na de introductie. Terugkoppeling: - De leerkracht controleert het gemaakte werk. Introductie: - De leerkracht geeft de start van de les duidelijk aan. - De leerkracht activeert de voorkennis en blikt terug naar de vorige les. - De leerkracht vertelt het doel van de les. - De leerkracht vertelt wat de leerlingen deze les gaan doen. (lesopbouw) Instructie: - De leerkracht laat de leerlingen nadenken over oplossingen/strategieën. - De leerkracht geeft uitleg over inhoud van de opgaven. - De leerkracht creëert betrokkenheid door vragen te stellen en leerlingen opgaven voor te laten doen. Inoefening: - De leerkracht maakt samen met de leerlingen een opgave. Verwerking: - De leerkracht vertelt of schrijft op het bord wat de leerlingen moeten doen. - De leerkracht maakt duidelijke afspraken over wanneer en hoe de leerling om hulp Onderwijsprofiel november 2014 De Zilvermeeuw 21

22 mag vragen. - De leerkracht zorgt voor regelmatige feedback. Terugkoppeling: - De leerkracht houdt de nabespreking direct na de inoefening/verwerking. - De leerkracht vat de les en het lesdoel samen. (met de leerlingen) - De leerkracht complimenteert de leerlingen met wat ze geleerd hebben en hoe ze gewerkt hebben. Instructie: - De leerling krijgt verlengde instructie. - De leerkracht doet de opgave voor. Inoefening: - De leerkracht maakt een gedeelte van de opdrachten samen met de leerling. Verwerking: - De leerkracht laat de leerlingen individueel weten wat ze moeten doen. Onderwijsprofiel november 2014 De Zilvermeeuw 22

23 Pedagogisch handelen Het pedagogisch handelen van de leerkrachten is afgestemd op het versterken van de drie basisbehoeften van de leerlingen, te weten: relatie, competentie en autonomie. Relatie: De leerlingen voelen zich geaccepteerd. Ze horen erbij. Ze zijn welkom. Ze voelen zich veilig. Er wordt met de leerlingen gepraat en niet over hen. Competentie: De leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, aankunnen. Ze ontdekken dat ze steeds meer aankunnen. Autonomie: Leerlingen willen vrijheid en zelfbepaling. Ze willen verantwoordelijk zijn voor hun eigen taken. Zij kunnen (in elk geval voor een deel) hun leergedrag sturen. Visie op pedagogisch handelen Leerkrachten geven ruimte aan het autonome gevoel van hun leerlingen. Ze honoreren initiatieven van leerlingen. Ze waarderen ideeën van leerlingen en wat ze ermee doen. Ze dagen leerlingen uit om eigen oplossingen te bedenken. Ze laten de leerlingen zelf keuzes maken bij het doen van taken (hoe en wat). Ze laten de leerlingen meebepalen bij de inrichting van het lokaal en vertrouwen organisatorische zaken aan leerlingen toe. Voor leerkrachten, leerlingen en ouders geldt dat ze respect hebben voor elkaar en voor de omgeving. Algemene schoolregels gelden voor allen en worden door allen nageleefd, waarbij voor een ieder geldt: Goed voorbeeld doet goed volgen. Gedrag Rondom het omgaan met (on)gewenst gedrag zijn afspraken op een rij gezet. Deze afspraken worden nageleefd door alle leerkrachten en hebben betrekking op alle leerlingen. Op De Zilvermeeuw zijn vier schoolafspraken: 1. Je gaat met anderen om, zoals jij wilt dat zij met jou omgaan. - Wie je ook bent, je hoort erbij. - We hebben respect voor iedereen. - Als iemand iets doet wat je niet leuk vindt, zeg je dat rustig. Als dat niet helpt, vraag je hulp aan een volwassene. 2. We gaan zorgvuldig om met spullen van onszelf en anderen. - Gebruik spullen waarvoor ze bedoeld zijn. - Als je iets wilt gebruiken van een ander dan vraag je dat. 3. We zorgen ervoor dat iedereen het fijn heeft op school. - We lopen en praten rustig in de gang, ook bij het komen en verlaten van de school. - We helpen elkaar en spelen samen. 4. We zijn een gezonde school. - Op dinsdag en donderdag eten we in de kleine pauze groente of fruit. - Alleen bij verjaardagen en schoolactiviteiten mag met mate worden gesnoept op school. Taakspel In de groepen 3 t/m 8 spelen de kinderen taakspel. Zij leren op planmatige wijze een taakgerichte en zelfstandige werkhouding aan met behulp van een beloningssysteem. Taakspel is een interventie waardoor leerlingen zich beter aan klassenregels houden waardoor onrustig en storend gedrag afneemt. Er ontstaat een prettig klassenklimaat, waarbinnen de leerlingen geconcentreerd kunnen werken. Leerlingen spelen taakspel in teams tijdens de reguliere lessen of activiteiten. De leerkracht bespreekt vooraf welke klassenregels er tijdens Taakspel gelden. Tijdens taakspel staan drie positief geformuleerde regels centraal. Bij de regels worden pictogrammen gebruikt. De leerlingen stimuleren elkaar om zich aan de regels te houden. Het taakspel heeft een groepsgerichte aanpak zodat de kinderen veel van elkaar Onderwijsprofiel november 2014 De Zilvermeeuw 23

24 kunnen leren en elkaar kunnen ondersteunen. De leerlingen krijgen een beloning wanneer zij gedurende een vooraf afgesproken periode zich aan de geldende regels hebben gehouden. De leerkracht deelt tijdens het spelen van Taakspel alleen complimenten uit en negeert negatief gedrag. Taakspel is een bewezen effectief programma, dat bovendien preventief werkt tegen pesten. 00: Omgaan met gedrag Afspraken, van toepassing op alle leerlingen - De leerkracht beloont gewenst gedrag, door het geven van een compliment (verbaal, non-verbaal) of door het geven van een beloning (al dan niet van tevoren afgesproken met de leerlingen). - De methode Taakspel wordt v.a. groep 3 ingezet om zelfstandigheid en gewenst gedrag te stimuleren. - De leerkracht negeert ongewenst gedrag waar mogelijk. - De leerkracht handelt volgens onderstaande wijze om ongewenst gedrag te corrigeren wanneer negeren niet werkt. De leerkracht: complimenteert het gewenste gedrag van andere om zo gewenst gedrag uit te lokken. heeft een vast signaal om stilte en/of aandacht te vragen. vertelt en laat zien hoe gewenst gedrag eruit ziet en geeft de kinderen de mogelijkheid verbeterd gedrag te laten zien, waarna een compliment kan volgen. wijst naar een betreffende pictogram/ regel (waarin de gedragsregel is omschreven) wijst op de timetimer, het stoplicht, etc. beloont het gewenste gedrag via een beloningssysteem zowel groepsgericht als individueel hanteert een passende maatregel bij structureel ongewenst gedrag. - De leerkracht geeft positieve feedback op het gedrag van de leerlingen en zich ervan bewust dat hij meer complimenten geeft dan correcties. 01: Pedagogisch handelen gericht op de relatie Basis - De leerkracht ontvangt en begroet de leerlingen bij het begin van de dag. - De leerkracht kijkt de leerlingen aan als hij met hen spreekt. - De leerkracht maakt beredeneerde keuzes (aan de hand van Taakspelobservaties) bij het samenstellen van groepjes leerlingen om het (samen)werken te bevorderen. - De leerkracht benoemt de afgesproken gedragseisen als hij merkt dat het nodig is en aan het begin van een bijzondere activiteit, zoals een open podium of gastles en houdt de leerlingen en zichzelf daar consequent aan. - De leerkracht bespreekt dagelijks met de leerlingen de situaties die zich voordoen. - De leerkracht praat alleen met betrokkenen over de leerlingen en hun thuissituatie. - De leerkracht oefent door middel van bv een rollenspel hoe leerlingen op een prettige manier met elkaar om gaan. - De leerkracht spreekt zijn interesse uit naar buitenschoolse bezigheden van de leerling, zoals cultuur gerelateerde gebeurtenissen, toernooien en hobby s. Onderwijsprofiel november 2014 De Zilvermeeuw 24

25 - De leerkracht signaleert onzekerheid bij de leerling in leer- en gedragssituaties en ondersteunt de leerling in zijn behoefte aan veiligheid en acceptatie door dingen samen en/of voor te doen. - De leerkracht stimuleert de samenwerking tussen twee leerlingen, wanneer één van hen hulp in het werk behoeft. De leerling neemt dan de rol van tutor op zich. 02: Pedagogisch handelen gericht op de competentie Basis - De leerkracht spreekt zijn vertrouwen uit in de leerlingen in het omgaan met elkaar. Hij gaat hierbij uit van hoge, maar realistische verwachtingen. - De leerkracht laat zien, dat hij het gewenste gedrag heeft opgemerkt in woord en gebaar. Bijvoorbeeld door een duim op te steken. - De leerkracht sluit geregeld af met positieve feedback (o.a. bij Taakspel) op het gewenste gedrag, gericht op het werk dat de leerlingen hebben gedaan (product gericht). - De leerkracht sluit geregeld af met positieve feedback op de inzet van de leerlingen. - De leerkracht spreekt met de leerlingen over hun kwaliteiten en maakt hen bewust van hun mogelijkheden. - De leerkracht bespreekt met een leerling zijn gedragsmogelijkheden en ondersteunt hem door vertrouwen uit te spreken in zijn capaciteiten. - De leerkracht schrijft het bereiken van gewenst gedrag toe aan de inzet van de leerling zelf. - De leerkracht zet trainingen in (bijvoorbeeld Kikker be Cool, methode voor sociaal emotionele ontwikkeling), die de weerbaarheid van de leerling versterken. 03: Pedagogisch handelen gericht op de autonomie Basis - De leerkracht daagt alle leerlingen uit om aan het woord te komen en geeft de leerlingen de ruimte om hun gedachten en gevoelens onder woorden te brengen. - De leerkracht daagt de leerlingen uit om mee te denken over belangrijke (gedrags)regels en afspraken in de groep. - De leerkracht herinnert de leerlingen via complimenten aan de opgestelde gedragsregels. - De leerlingen dragen zelf de verantwoordelijkheid over de verzorging van de klas en de gebruikte materialen. - De leerlingen leren zorg te dragen voor de door hen gebruikte ruimte(s), door deze netjes achter te laten. - De leerkracht laat de leerlingen mee denken en mee beslissen over (bijvoorbeeld feestelijke) activiteiten in de groep. - De leerkracht creëert onderwijsleersituaties, bijvoorbeeld een kringgesprek, waarin leerlingen elkaar de ruimte geven voor een eigen inbreng, en waardeert die positief. - De leerkracht zorgt voor werkvormen, die ervoor zorgen dat de leerlingen vorm kunnen geven aan hun eigen keuzes. Bijvoorbeeld het maken van een bouwwerk, het plakken van een collage, het schrijven van een verhaal, etc. - De leerkracht bespreekt met de leerlingen het verantwoordelijk zijn voor zichzelf en een ander kunnen helpen. Onderwijsprofiel november 2014 De Zilvermeeuw 25

26 - - De leerkracht bespreekt met de leerlingen hoe zij zelfstandig hun problemen kunnen oplossen. - De leerkracht bespreekt met de leerlingen hoe zij met elkaar een probleem kunnen oplossen, al dan niet met een hulpvraag aan de leerkracht. - De leerkracht bespreekt met de leerlingen hoe hij omgaat met verschillen tussen leerlingen wat betreft zelfstandigheid en het dragen van verantwoordelijkheid. Onderwijsprofiel november 2014 De Zilvermeeuw 26

27 Klassenmanagement Klassenmanagement bestaat zoveel mogelijk uit structureren van ruimte, tijd en activiteit zodat de leerkracht de geplande activiteiten uit kan voeren. We onderscheiden hierbinnen de organisatie van de fysieke ruimte en de organisatie van de ruimte rondom het lesgeven, waarbij het leerkrachtgedrag en de leerkrachtvaardigheden een belangrijke rol spelen. 01: Ruimte Basis 02: Tijd Basis - De klassenregels hangen zichtbaar in de klas. - De tafels en stoelen zijn zo georganiseerd dat er duidelijke looproutes zijn in de klas. - De klok en de timetimer hangen zichtbaar in de klas. - De dagplanning is zichtbaar op het bord. - De tafelgroepen zijn aan de hand van Taakspel observaties samengesteld en worden n.a.v. taakspelobservaties aangepast gedurende het schooljaar. - De kleuters starten elke dag in de kring en werken gedurende de dag op verschillende werkplekken. - Er zijn binnen en buiten de klas vaste werkplaatsen beschikbaar. - Er zijn kleine timetimers beschikbaar voor op de tafel van de leerling. - De leerling houdt indien nodig een vaste plaats in de klas. - Er zijn koptelefoons beschikbaar binnen school. - De leerkracht laat de leerling uit de bovenbouw een deel van de planning zelf maken met behulp van een agenda. - De leerkracht gebruikt een rooster waarin alle lessen zijn gepland. - De leerkracht houdt zich aan de roostertijden. - De leerkracht vertelt bij aanvang van de dag wat de planning van de dag zal zijn. - De leerkracht van groep 1 en 2 laat de leerlingen na de lunchpauze aan de slag gaan met een of meer van de volgende activiteiten: een zelfgekozen activiteit; activiteiten die klaarstaan. - - De leerlingen werken met een dag- of weekplanning. - - De leerlingen in de bovenbouw plannen hun huiswerk zelf in hun agenda in. 03: Activiteit Basis - Indien nodig helpt de leerkracht met het plannen van het werk of het gebruik van de dag/weektaak. - De leerkracht legt de materialen voor de les zo klaar dat de leerlingen ze zelf kunnen pakken. - Vanaf groep 3 hebben alle leerlingen een vraagtekenkaartje in de vorm van een smiley. De leerlingen weten hoe zij het kaartje gebruiken tijdens het zelfstandig werken. - De leerkracht vertelt voor de les of er sprake is van: individueel werken, waarbij geen hulp gevraagd mag worden; individueel werken waarbij hulp gevraagd mag worden als iets niet lukt; samenwerkend leren. - De leerkracht zet de timetimer in om de tijdsplanning aan te geven. - De leerkracht vertelt wanneer de les eindigt. De leerlingen krijgen dan nog een paar minuten de tijd om het werk af te ronden. - De leerkracht vertelt: wat de leerkracht zelf gaat doen tijdens het zelfstandig werken; Onderwijsprofiel november 2014 De Zilvermeeuw 27

28 wanneer de leerkracht niet beschikbaar is voor alle leerlingen en hoe lang dat. duurt wanneer de leerkracht weer beschikbaar is. - Onderwijsprofiel november 2014 De Zilvermeeuw 28

Onderwijsprofiel passend onderwijs. Dr. Plesmanschool

Onderwijsprofiel passend onderwijs. Dr. Plesmanschool Onderwijsprofiel passend onderwijs Dr. Plesmanschool Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek

Nadere informatie

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel nevenvestiging van De Pionier Bezoek/ Postadres: Triversum/het Buitenrif Spaarnepoort 1-3 2134 TM Hoofddorp 023-5553296 Onderwijsprofielen in passend onderwijs format onderwijsprofiel Inleiding Alle besturen

Nadere informatie

Onderwijsprofiel o.b.s. De Zuidwester

Onderwijsprofiel o.b.s. De Zuidwester Onderwijsprofiel o.b.s. De Zuidwester Onderwijsprofielen in passend onderwijs Dit onderwijsprofiel is tot stand gekomen met dank aan: - Team van OBS de Zuidwester met in het bijzonder; - Door de bouwcoördinatoren

Nadere informatie

Basisschool t Venne Onderwijsprofiel in passend onderwijs

Basisschool t Venne Onderwijsprofiel in passend onderwijs Basisschool t Venne Onderwijsprofiel in passend onderwijs Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek

Nadere informatie

Onderwijsprofielen Passend Onderwijs Haarlemmermeer

Onderwijsprofielen Passend Onderwijs Haarlemmermeer Onderwijsprofielen Passend Onderwijs Haarlemmermeer Inleiding Huppelend naar school en vrolijk weer naar huis Dat is het motto van de Burgemeester Amersfoordt school (BAS). Er is een sfeer van acceptatie,

Nadere informatie

OBS De Tovercirkel. Zandbos DE Hoofddorp Julia Weytingh & Fiona Troupin

OBS De Tovercirkel. Zandbos DE Hoofddorp Julia Weytingh & Fiona Troupin OBS De Tovercirkel Zandbos 46 2134 DE Hoofddorp 023-5624353 directie@de-tovercirkel.nl www.de-tovercirkel.nl Julia Weytingh & Fiona Troupin Onderwijsprofielen in passend onderwijs Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Onderwijsprofiel in passend onderwijs

Onderwijsprofiel in passend onderwijs 1 P agina Onderwijsprofiel in passend onderwijs CBC De Brandaris Dussenstraat 34 2134 DL Hoofddorp Brincode: 27 PG T: 023-5618610 E: directie@cbsdebrandaris.nl W: www.cbsdebrandaris.nl 2 P agina Inleiding

Nadere informatie

Onderwijsprofiel. openbare basisschool de Crayenester Heemstede. In samenwerking met

Onderwijsprofiel. openbare basisschool de Crayenester Heemstede. In samenwerking met Onderwijsprofiel openbare basisschool de Crayenester Heemstede In samenwerking met INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 OPBRENGSTGERICHT WERKEN EN VERBETERTRAJECTEN...4 LEERRESULTATEN M AFNAME

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Passend onderwijs RK Basisschool De Meerbrug

Onderwijsprofiel Passend onderwijs RK Basisschool De Meerbrug Onderwijsprofiel Passend onderwijs RK Basisschool De Meerbrug versie mei 2016 Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 1. Visie, missie & eigenheid van de school 4 2. Concretisering van de visie, missie & eigenheid

Nadere informatie

Onderwijsprofiel RK basisschool Vredeburg

Onderwijsprofiel RK basisschool Vredeburg Onderwijsprofiel RK basisschool Vredeburg Inhoud Inleiding... 3 Het onderwijsprofiel Passend onderwijs Haarlemmermeer... 4 RK basisschool Vredeburg... 5 Opbrengstgericht werken en verbetertrajecten...6

Nadere informatie

Onderwijsprofiel. In samenwerking met:

Onderwijsprofiel. In samenwerking met: Onderwijsprofiel In samenwerking met: Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek moet krijgen. De

Nadere informatie

Bezoek/ Postadres: Het Buitenrif/Triversum Spaarnepoort TM Hoofddorp

Bezoek/ Postadres: Het Buitenrif/Triversum Spaarnepoort TM Hoofddorp Bezoek/ Postadres: Het Buitenrif/Triversum Spaarnepoort 1-3 2134 TM Hoofddorp 023-5553296 Algemene informatie PI-school het Buitenrif; Het Buitenrif is een kleine cluster 4 school, verbonden aan Triversum,

Nadere informatie

Bornwaterschool. Onderwijs Profiel. Bornwaterschool onderwijsprofiel

Bornwaterschool. Onderwijs Profiel. Bornwaterschool onderwijsprofiel Bornwaterschool Onderwijs Profiel Dit onderwijsprofiel is tot stand gekomen in de Plenaire Teamvergaderingen september 2014 Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht.

Nadere informatie

Onderwijsprofiel in Passend Onderwijs

Onderwijsprofiel in Passend Onderwijs Onderwijsprofiel in Passend Onderwijs Schoolgegevens Rooms Katholieke basisschool De Reiger Azollastraat 47 2165 XP Lisserbroek 0252-412128 Brinnummer 07RH Inhoudsopgave Inleiding blz. 2 Het onderwijsprofiel

Nadere informatie

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel 1 Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende

Nadere informatie

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel Inleiding Voor u ligt het onderwijsprofiel van obs de Waterwolf vallend onder het bestuur Openbaar primair onderwijs Haarlemmermeer.

Nadere informatie

Onderwijsprofiel obs Aldoende

Onderwijsprofiel obs Aldoende Onderwijsprofiel obs Aldoende Bron: Passend Onderwijs Haarlemmermeer Versie: 2015 Het onderwijsprofiel Passend onderwijs Haarlemmermeer Een onderwijsprofiel van iedere school bestaat uit een basiszorg,

Nadere informatie

Onderwijsprofiel in passend onderwijs

Onderwijsprofiel in passend onderwijs Onderwijsprofiel juni 2013 Onderwijsprofiel in passend onderwijs Colofon Dit onderwijsprofiel is tot stand gekomen met dank aan: - Bavo Noord - Bavo Westergracht - Bos en Vaart - De Zuiderpolder - Dr.

Nadere informatie

Onderwijsprofiel obs Aldoende

Onderwijsprofiel obs Aldoende - Onderwijsprofiel obs Aldoende Bron: Passend Onderwijs Haarlemmermeer Versie: 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Onze school en leerlingen Blz. 4 2.1 Onze school Blz. 4 2.2 Het onderwijsconcept

Nadere informatie

Onderwijsprofiel. In samenwerking met:

Onderwijsprofiel. In samenwerking met: Onderwijsprofiel In samenwerking met: Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek moet krijgen. De

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van Integraal Kind Centrum Wereldwijs werkend aan Passende Ontwikkeling

Ondersteuningsprofiel van Integraal Kind Centrum Wereldwijs werkend aan Passende Ontwikkeling Ondersteuningsprofiel van Integraal Kind Centrum Wereldwijs werkend aan Passende Ontwikkeling Inleiding IKC Wereldwijs maakt deel uit van een groter verband van basisscholen en kinderopvang, dat bestuurd

Nadere informatie

Onderwijsprofielen in passend onderwijs. Onderwijsprofiel Nicolaas Beetsschool Heemstede

Onderwijsprofielen in passend onderwijs. Onderwijsprofiel Nicolaas Beetsschool Heemstede Onderwijsprofielen in passend onderwijs Onderwijsprofiel Nicolaas Beetsschool Heemstede Juni 2013 Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat

Nadere informatie

Onderwijsprofiel 2015

Onderwijsprofiel 2015 Onderwijsprofiel 2015 20 september 2016 Inhoudsopgave Inleiding Het onderwijsprofiel Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland Opbrengstgericht werken en ontwikkelingstrajecten Leerresultaten Leerstofaanbod

Nadere informatie

Onderwijsprofiel CBS De Wijngaard

Onderwijsprofiel CBS De Wijngaard Samen groot worden Onderwijsprofiel CBS De Wijngaard December 2014 Onderwijsprofiel CBS De Wijngaard Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Het onderwijsprofiel 3. Opbrengstgericht werken 4. Leerresultaten

Nadere informatie

Onderwijsprofiel passend onderwijs. Dr. Plesmanschool

Onderwijsprofiel passend onderwijs. Dr. Plesmanschool Onderwijsprofiel passend onderwijs Dr. Plesmanschool Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Vrije School Kennemerland Vrije School Kleverpark

Onderwijsprofiel Vrije School Kennemerland Vrije School Kleverpark Onderwijsprofiel Vrije School Kennemerland Vrije School Kleverpark Colofon Het onderwijsprofiel van Vrije School Kennemerland en Vrije School Kleverpark is opgesteld door: - Maarten Roest Crollius (directeur)

Nadere informatie

ONDERWIJSPROFIEL PASSEND ONDERWIJS HAARLEMMERMEER 2015. ICBS de Tweemaster Vijfhuizen

ONDERWIJSPROFIEL PASSEND ONDERWIJS HAARLEMMERMEER 2015. ICBS de Tweemaster Vijfhuizen 1 ONDERWIJSPROFIEL PASSEND ONDERWIJS HAARLEMMERMEER 2015 ICBS de Tweemaster Vijfhuizen 2 Schoolgegevens Interconfessionele basisschool de Tweemaster Baarsjesweg 1 2141 VJ Vijfhuizen 023-5581245 Brinnummer

Nadere informatie

Onderwijsprofiel in passend onderwijs. Openbare Basisschool De Zevensprong. Pampusstraat 28. 1435 LJ Rijsenhout 0297-327842

Onderwijsprofiel in passend onderwijs. Openbare Basisschool De Zevensprong. Pampusstraat 28. 1435 LJ Rijsenhout 0297-327842 Openbare Basisschool De Zevensprong Pampusstraat 28 1435 LJ Rijsenhout 0297-327842 Onderwijsprofiel in passend onderwijs Onderwijsprofiel januari 2015 Passend Onderwijs Haarlemmermeer Inleiding Alle besturen

Nadere informatie

Inleiding. Fijn dat je er bent!

Inleiding. Fijn dat je er bent! Inleiding Fijn dat je er bent! Dat is het uitgangspunt van Klippeholm. Een school waar geleerd wordt op een hoog niveau, er gewerkt wordt in een goede harmonieuze sfeer, overzicht en rust geboden wordt

Nadere informatie

Onderwijsprofiel

Onderwijsprofiel Onderwijsprofiel 2015-2016 In samenwerking met: Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek moet

Nadere informatie

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat KIJKWIJZER PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN IN DE KLAS School : Vakgebied : Leerkracht : Datum : Groep : Observant : 1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat (SBL competenties 1 en 2) 1.1* is

Nadere informatie

Onderwijsprofiel in passend onderwijs

Onderwijsprofiel in passend onderwijs 1 P a g i n a Onderwijsprofiel in passend onderwijs 2015-2016 CBS De Brandaris Dussenstraat 34 2134 DL Hoofddorp Brincode: 27 PG T: 023-5618610 E: directie@cbsdebrandaris.nl W: www.cbsdebrandaris.nl 2

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

in het kader van Passend Onderwijs Haarlemmermeer

in het kader van Passend Onderwijs Haarlemmermeer Onderwijsprofiel RKBS Klavertje vier in het kader van Passend Onderwijs Haarlemmermeer Inleiding Zonder relatie, geen prestatie Alleen ga je sneller, samen kom je verder Voor u ligt het onderwijsprofiel

Nadere informatie

Onderwijsprofiel van de

Onderwijsprofiel van de Onderwijsprofiel van de Opgesteld in oktober 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Leerresultaten per vakgebied Koningin Emmaschool... 5 Leerresultaten rekenen op schoolniveau in januari en juni 2012... 5

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Cbs Gaandeweg

Onderwijsprofiel Cbs Gaandeweg Onderwijsprofiel Cbs Gaandeweg Bron: Passend Onderwijs Haarlemmermeer Versie: 2015 Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Vesterhavet

Onderwijsprofiel Vesterhavet Onderwijsprofiel Vesterhavet Inhoudsopgave Inleiding Het onderwijsprofiel: 1. Planmatig werken 5 2. De leerresultaten 9 3. Een helder geformuleerd onderwijsaanbod en effectieve methodieken 12 4. De bewaking

Nadere informatie

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010 Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs 24 maart 2010 Programma Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP) Voor wie een OPP? Waarom van een OPP? Wanneer een OPP opstellen? Hoe

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Februari 2015

Onderwijsprofiel Februari 2015 Onderwijsprofiel Februari 2015 Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek moet krijgen. De besturen

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Albert Schweitzerschool

Onderwijsprofiel Albert Schweitzerschool 2014 Onderwijsprofiel Albert Schweitzerschool Inhoud: Pag. 2 Pag. 3 Pag. 4 Pag. 5 Pag. 7 Pag. 11 Pag. 12 Pag. 15 Pag. 18 Inhoud Inleiding/toelichting Cyclus Opbrengstgericht werken en Verbetertrajecten

Nadere informatie

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014 Inleiding Rust, orde en regelmaat. Het is de uitstraling als je het schoolgebouw van o.b.s. Skoatterwiis binnenloopt. Er heerst een fijn op leren gerichte sfeer. Kinderen, leerkrachten en ouders werken

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. obs 't Joppe

Schoolondersteuningsprofiel. obs 't Joppe Schoolondersteuningsprofiel obs 't Joppe 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding...pagina 3 2. Schoolondersteuningsprofiel [SOP]...pagina 4 3. Opbrengstgericht werken en verbetertrajecten...pagina 5 4. Leerresultaten...pagina

Nadere informatie

Onderwijsprofiel. Oktober2014. Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel

Onderwijsprofiel. Oktober2014. Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel Onderwijsprofiel Oktober2014 Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. Het onderwijsprofiel Passend onderwijs Haarlemmermeer 4 3. Opbrengst

Nadere informatie

Schoolbeleid gewenst gedrag van Eenbes Basisschool De Wentelwiek

Schoolbeleid gewenst gedrag van Eenbes Basisschool De Wentelwiek Schoolbeleid gewenst gedrag van Eenbes Basisschool De Wentelwiek 1. Inleiding De Wentelwiek is een veilige en prettige school voor alle leerlingen, ouders en leerkrachten. Wij vragen ouders om ons, leerlingen

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Opbrengst-en handelingsgericht werken Ad Kappen, Gerdie Deterd Oude Weme Programma 16.00 16.15 17.30 17.45 18.30 20.30 opening Marielle lezing ogw

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Juni 2013

Onderwijsprofiel Juni 2013 Onderwijsprofiel Juni 2013 O.B.S. De Peppelaer Leidseplein 33 2013 PW Haarlem Tel: 023-5510422 Brinnr: 16ZF www.obsdepeppelaer.nl directie@obsdepeppelaer.nl Inhoudsopgave pagina Inleiding blz 3 Opbrengstgericht

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2016-2017 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 251 Klassendeler: 27 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een Christelijke basisschool. We lezen en werken

Nadere informatie

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Onderwijsprofiel van de Prof. Dumontschool

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Onderwijsprofiel van de Prof. Dumontschool Onderwijsprofielen in passend onderwijs Onderwijsprofiel van de Prof. Dumontschool Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling

Nadere informatie

Onderwijsprofiel RKBS Klavertje vier. in het kader van Passend Onderwijs Haarlemmermeer

Onderwijsprofiel RKBS Klavertje vier. in het kader van Passend Onderwijs Haarlemmermeer l Onderwijsprofiel RKBS Klavertje vier in het kader van Passend Onderwijs Haarlemmermeer Inleiding Zonder relatie, geen prestatie Alleen ga je sneller, samen kom je verder Voor u ligt het onderwijsprofiel

Nadere informatie

Zelfstandig werken op CBS Ichthus. Beleidsdocument over zelfstandig werken

Zelfstandig werken op CBS Ichthus. Beleidsdocument over zelfstandig werken Zelfstandig werken op CBS Ichthus Beleidsdocument over zelfstandig werken vastgesteld teamvergadering 12 feb 2013 Inleiding In de missie van CBS Ichthus is opgenomen dat we onze leerlingen willen laten

Nadere informatie

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen Format groepsplan Groep namen WAT wil ik bereiken? WAT bied ik aan om dit doel te bereiken? HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving HOEveel tijd? Zelfstandig of met de leerkracht? HOE volg ik de

Nadere informatie

kempelscan K1-fase Eerste semester

kempelscan K1-fase Eerste semester kempelscan K1-fase Eerste semester Kempelscan K1-fase eerste semester 1/6 Didactische competentie Kern 3.1 Didactisch competent Adaptief omgaan met leerlijnen De student bereidt systematisch lessen/leeractiviteiten

Nadere informatie

Werken met een ontwikkelingsperspectief

Werken met een ontwikkelingsperspectief Werken met een ontwikkelingsperspectief Conferentie SPPOH 12 november 2014 Arjan Clijsen OPP driedimensionaal Hoe nu verder? Wat willen we bereiken? leerkracht Ik kan leermoment het niet bij benen. Help

Nadere informatie

Onderwijsprofiel in passend onderwijs OBS de Erasmus

Onderwijsprofiel in passend onderwijs OBS de Erasmus Onderwijsprofiel in passend onderwijs OBS de Erasmus 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Het onderwijsprofiel SWV WSNS ZK p. 3 1. Opbrengst gericht werken en verbetertrajecten p. 4 2. Leerresultaten p. 5 3.

Nadere informatie

Welkom bij de informatieavond van groep 5 2015-2016

Welkom bij de informatieavond van groep 5 2015-2016 Welkom bij de informatieavond van groep 5 2015-2016 Inhoud van de avond - Voorstellen - Vakken - Thematisch werken - Leerlingenzorg - Algemene zaken - Vragen Voorstellen Ellen van den Wildenberg Dinsdag,

Nadere informatie

Openbare Basisschool Merlijn. School-ondersteuningsprofiel

Openbare Basisschool Merlijn. School-ondersteuningsprofiel Openbare Basisschool Merlijn School-ondersteuningsprofiel 2014-2015 Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Antoniusschool. in kader van Passend Onderwijs

Onderwijsprofiel Antoniusschool. in kader van Passend Onderwijs Onderwijsprofiel Antoniusschool in kader van Passend Onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 Het onderwijsprofiel van het samenwerkingsverband 4 De Antoniusschool Opbrengstgericht werken en verbetertrajecten

Nadere informatie

Rooms Katholieke basisschool. Onderwijsprofiel

Rooms Katholieke basisschool. Onderwijsprofiel Rooms Katholieke basisschool Onderwijsprofiel Inhoudsopgave Inleiding... 3 De St. Willibrordusschool... 4 Het onderwijsprofiel Passend onderwijs Haarlemmermeer... 5 Planmatig werken: Opbrengstgericht werken

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Een balans zoeken. Wat is mogelijk voor onze school. Kijkend naar de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van onze kinderen.

Een balans zoeken. Wat is mogelijk voor onze school. Kijkend naar de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van onze kinderen. Datum:29-05-2012 Bijeenkomst klankbordgroep Slim Fit Welkom Terug blik Slim Fit: Achtergronden en informatie. Moverende bewegingen: De school werkt opbrengstgericht. Kwaliteit meten. Een dynamisch project;

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

ONDERWIJSPROFIEL januari 2015

ONDERWIJSPROFIEL januari 2015 ONDERWIJSPROFIEL januari 2015 Inhoud Inleiding 3 Het onderwijsprofiel 4 Visie op Passend Onderwijs 5 Opbrengstgericht werken en verbetercyclus 6 Leerresultaten 8 Leerstofaanbod 10 Leertijd 14 Didactisch

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 270 Klassendeler: 25 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een groeiende, moderne, Christelijke basisschool.

Nadere informatie

De Schakel. Schooljaarplan

De Schakel. Schooljaarplan De Schakel Schooljaarplan 2017-2018 Directeur W. de Vries /C. Hertsenberg Adres Schoolstraat 5 Plaats Hollum Telefoon 0519-554361 E-Mail schakel@opo-ameland.nl Datum 6-9-2017 Inhoudsopgave Borging... 3

Nadere informatie

Bijlage bij groepsplan begrijpend lezen

Bijlage bij groepsplan begrijpend lezen Bijlage bij groepsplan Aanpak in de klas via IGDI model Voorbereiding Start van de les: te behandelen leesstrategie op het bord, doel van de les benoemen Instructie en inoefening: 1. één strategie hardop

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Akker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Akker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Akker Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 16MC Onderzoeksnummer : 124523 Datum schoolbezoek : 12 december 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Onze school werkt intensief aan de kwaliteit van ons onderwijs. Dit doen we door het volgen van nascholing door leerkrachten en begeleiding en coaching van leerkrachten.

Nadere informatie

Inleiding. Het onderwijsprofiel SWV WSNS ZK. Planmatig handelen. Leerresultaten. Leerstofaanbod. Leertijd. Didactisch handelen. Pedagogisch handelen

Inleiding. Het onderwijsprofiel SWV WSNS ZK. Planmatig handelen. Leerresultaten. Leerstofaanbod. Leertijd. Didactisch handelen. Pedagogisch handelen ONDERWIJSPROFIEL 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Het onderwijsprofiel SWV WSNS ZK Planmatig handelen Leerresultaten Leerstofaanbod Leertijd Didactisch handelen Pedagogisch handelen Klassenmanagement Bijlage

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag )

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag ) RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 8 Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag,

Nadere informatie

Inhoud. Onderwijsprofiel Basisschool De Tonne Abbenes 2

Inhoud. Onderwijsprofiel Basisschool De Tonne Abbenes 2 Onderwijsprofiel Inhoud Inleiding... 3 Het onderwijsprofiel Passend onderwijs Haarlemmermeer... 4 Basisschool De Tonne Algemene informatie... 5 De organisatie van de school... 5 Organisatie van de zorg

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van taakspel binnen BAG.

De toegevoegde waarde van taakspel binnen BAG. De toegevoegde waarde van taakspel binnen BAG. Taakgericht met Taakspel Taakspel is een hulpmiddel (spel) bij het invoeren van klassenregels. Zomaar wat uitspraken Kinderen worden steeds moeilijker, psychosociale

Nadere informatie

Onderwijsprofiel. Openbare basisschool. De Zwanebloem. in passend onderwijs

Onderwijsprofiel. Openbare basisschool. De Zwanebloem. in passend onderwijs Onderwijsprofiel Openbare basisschool De Zwanebloem in passend onderwijs 2014-2015 Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling

Nadere informatie

THEORETISCHE LEERRENDEMENTSVERWACHTING. Op basis van 3 meetmomenten m.b.v. het LOVS

THEORETISCHE LEERRENDEMENTSVERWACHTING. Op basis van 3 meetmomenten m.b.v. het LOVS THEORETISCHE LEERRENDEMENTSVERWACHTING Op basis van 3 meetmomenten m.b.v. het LOVS THEORETISCHE ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF In praktijk onderscheidt men het theoretisch ontwikkelingsperspectief (het OP volgens

Nadere informatie

Informatieavond groep 5

Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5 Programma Weekindeling Weekplanning Directe instructiemodel Leer en onderwijsbehoeften Diverse vakken De groep Zelfstandigheid Vragen Weekindeling Gemma: Maandag, donderdag & vrijdag

Nadere informatie

kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7

kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7 kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7 Interpersoonlijke competentie Kern 1.2 Inter-persoonlijk competent Communiceren in de groep De student heeft zicht op het eigen communicatief gedrag in de klas

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014 De Startbaan - 2 oktober 214 1B. Onderwijskundig concept van de school Onderwijskundig concept van de school Onze school zet de laatste jaren in op kwaliteitsgericht coachen. Daarbij gaan we uit van de

Nadere informatie

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen.

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Zelfstandig werken Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Visie Leerlinggericht: gericht op de mogelijkheden van

Nadere informatie

Onderwijsprofiel 2014-2015

Onderwijsprofiel 2014-2015 Onderwijsprofiel 2014-2015 Colofon Het onderwijsprofiel van De Meiboom is opgesteld door: - Rob van Tricht (directeur) - Miranda van Luling (intern begeleider) Met dank aan: - Marijke van Agteren (Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Meerbegaafden protocol

Meerbegaafden protocol Meerbegaafden protocol Kardinaal de Jongschool 1. Doelstelling Er zijn grote verschillen in begaafdheid, tempo en belangstelling van kinderen. Naast zorg voor kinderen die minder snel mee kunnen meekomen,

Nadere informatie

ZELFSTANDIG WERKEN OP DE. TWEEMASTER /Catamaran

ZELFSTANDIG WERKEN OP DE. TWEEMASTER /Catamaran ZELFSTANDIG WERKEN OP DE TWEEMASTER /Catamaran maart 2015 ALGEMENE DOELEN: Kinderen kunnen zelfstandig werken: zelf keuzes maken op welk tijdstip ze bepaalde werkzaamheden uitvoeren (plannen) en dan aan

Nadere informatie

niet apart, maar samen

niet apart, maar samen 4 Daltononderwijs op de Ieme. Het woord Ieme betekent werkbij. Werkbijen werken hard met elkaar om tot goede resultaten te komen. We willen dat onze leerlingen veel leren en met plezier naar school gaan.

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Inleiding. September 2014. Inhoud

Jaarverslag. 1 Inleiding. September 2014. Inhoud DEEL 1 NUMMER 2 Jaarverslag September 2014 Inhoud 1 Inleiding 1 Leerlinggegevens 2 Resultaten 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Formatie 4 Tevredenheidsenquête 5 Brede school 6 Bijzondere ontwikkelingen

Nadere informatie

Onderwijsprofielen in Passend Onderwijs SBO De Fakkel

Onderwijsprofielen in Passend Onderwijs SBO De Fakkel Onderwijsprofielen in Passend Onderwijs SBO De Fakkel 1 Inleiding algemeen Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek

Nadere informatie

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007 Ouderavond 16 november 7 mei 2007 Durf te stralen, je dient de wereld niet door je klein te houden! Durf te ervaren wat je kunt! Kijk naar mogelijkheden, dat motiveert om het beste naar boven te halen!

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

Overzichten voor een sterk basisaanbod op klassenmanagement, didactisch en pedagogisch handelen. omgaan met plannen.

Overzichten voor een sterk basisaanbod op klassenmanagement, didactisch en pedagogisch handelen. omgaan met plannen. Overzichten voor een sterk basisaanbod op klassenmanagement, didactisch en pedagogisch handelen 1. Klassenmanagement Maak een overzichtelijke indeling van het lokaal. Hang een klok duidelijk zichtbaar

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Pluspunt Een professioneel voorbeeld zijn voor leerlingen en in gesprek blijven over de vraag hoe gaan we met elkaar om.

Pluspunt Een professioneel voorbeeld zijn voor leerlingen en in gesprek blijven over de vraag hoe gaan we met elkaar om. Reflectie op de deeltaken; start bekwaam INTERPERSOONLIJK COMPETENT Je zorgt ervoor dat er in de groep een prettig leef- en werkklimaat is. Je geeft op een goede manier leiding, schept een vriendelijke

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie