Onderwijsprofiel Albert Schweitzerschool

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijsprofiel Albert Schweitzerschool"

Transcriptie

1 2014 Onderwijsprofiel Albert Schweitzerschool

2 Inhoud: Pag. 2 Pag. 3 Pag. 4 Pag. 5 Pag. 7 Pag. 11 Pag. 12 Pag. 15 Pag. 18 Inhoud Inleiding/toelichting Cyclus Opbrengstgericht werken en Verbetertrajecten Leerresultaten en ambitie Leerstofaanbod Leertijd per vakgebied Didactisch handelen / Zelfstandigheid Pedagogisch handelen Klassenmanagement

3 Inleiding De Albert Schweitzerschool is een middelgrote school gelegen in de groene wijk Pax in Hoofddorp. Onze school bestaat sinds 1975 en ontleent haar naam aan Albert Schweitzer ( ). Hij was naast theoloog ook zendingsarts en stichtte in Afrika, in de plaats Lambarene, een ziekenhuis. Zijn stelregel was Eerbied voor het leven. In 1952 ontving hij de Nobelprijs voor de vrede en zo past de naam van de school ook goed in de wijk Pax (dat Vrede betekent), waar alle straten namen dragen van Nobelprijswinnaars voor de vrede. Om u een korte impressie te geven van onze school leest u hiernaast een kort overzicht van onze belangrijkste kenmerken: We zijn een school met een open sfeer en een veilig pedagogisch klimaat. De leerkrachten en de directie zijn zeer betrokken bij het welzijn van de leerlingen en hun ouders. Ouders zijn betrokken bij het reilen en zeilen in de school. We willen een school zijn waar iedereen zich thuis voelt ongeacht nationaliteit, levensbeschouwing of cultuur. Respect voor elkaar is daarin het belangrijkste uitgangspunt. We vinden het belangrijk dat leerlingen samen opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen. Tot mensen die geleerd hebben verantwoording te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen. We vinden het belangrijk dat de school een veilige plek is waar mensen elkaar ontmoeten, met elkaar leren werken en op ontdekking gaan. We vinden het belangrijk leerlingen een veilige plek te bieden, waar ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Daarom is er in ons eigen gebouw een voorziening gerealiseerd voor voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang. Ook buiten schooltijd zijn leerlingen in een vertrouwde omgeving, samen met vriendjes en vriendinnetjes van hun eigen school. We vinden het belangrijk dat leerlingen zich op alle gebieden goed ontwikkelen; sociaal, creatief en cognitief. Toelichting op het onderwijsprofiel Binnen het Samenwerkingsverband Haarlemmermeer spreken we van een basisaanbod en een breedteaanbod en formuleren scholen een plusaanbod. Een breed aanbod waar binnen iedere leerling de uitdaging moet krijgen die het verdient. De onderwijsprofielen van PO, SBO en SO-scholen gezamenlijk leveren een onderwijscontinuüm op waarmee wij alle leerlingen een passend onderwijsaanbod kunnen geven. Het breedte- en diepteaanbod op onze scholen is een intensivering van de onderwijsaanpak zoals ook wij dit bieden in het basisaanbod. Dit geldt voor alle vormen voor onderwijs. De onderwijsprofielen geven zicht op het onderwijs voor alle leerlingen in een school. Passend Onderwijs is geen nieuwe term voor ons team. De afgelopen jaren zijn we o.a. door middel van visieontwikkeling en kwaliteitstrajecten op weg naar een school waar leerlingen thuis-nabij kwalitatief goed onderwijs kunnen ontvangen.

4 Met de jaarplanning, het onderwijsaanbod, in de groepen op 3 niveaus en waar van toepassing een 4 e verdiepend niveau willen wij alle leerlingen een optimaal onderwijsaanbod bieden. Voor de beste leerlingen is er vanaf groep 5 een plusaanbod, in een speciaal opgezette Plusgroep. In deze groep krijgen zij op maandag een verdiepend aanbod. Met opdrachten uit de Plusgroep kunnen zij in de week daaropvolgend in de groep verder. Het is aan de groepsleerkracht om hier leertijd voor vrij te maken. Zonder relatie geen prestatie. Een uitspraak die aan de basis ligt van ons onderwijs. Om leerlingen tot de beste didactische prestaties, op hun niveau, te kunnen laten komen, vinden wij een kwalitatief goed pedagogisch klimaat van groot belang. De kwaliteit van de leerkracht is hierbij cruciaal. De leerkracht doet er toe. We geven hierbij aan dat de kwaliteit van de groepsleerkracht op hoog niveau moet zijn. Deze moet naast zijn didactische kwaliteiten een goed pedagogisch klimaat weten te realiseren. We zijn ons er van bewust dat de eerste 6 weken van een schooljaar een groep wordt gevormd, ook al is ze al meerdere jaren als groep bij elkaar. Het accent voor de groepsvorming incl. aandacht voor (school-)regels en afspraken ligt dan ook in de periode voor de herfstvakantie. Door de basis die dan wordt gelegd kunnen we met grote regelmaat weer teruggrijpen op dat wat we samen met de leerlingen hebben vastgelegd. Competentie, Autonomie en Relatie zijn termen die daarbij van belang zijn. Dit onderwijsprofiel geeft richting aan ons onderwijs. In het schooljaar zal de start zijn van de implementatie. Evaluatiemomenten en bijstelling van het Onderwijsprofiel zullen 2 maal per schooljaar worden ingepland, in februari en juni. De cyclus zoals hierbij afgebeeld staat zal als richtinggevend instrument hiervoor gebruikt worden. De onderdelen beschreven in dit Onderwijsprofiel sluiten aan bij het waarderingskader van de Inspectie voor Onderwijs en Kwaliteitsinstrumenten.

5 Opbrengstgericht werken en verbetertrajecten I II Aug. Toets Cyclus I: Leeropbrengsten Bespreken evaluatie jaarplan vorig jaar en jaarplan lopende schooljaar met team. Tevens bespreking tussen directie en bestuur Bestuur Meer primair. Cyclus II: Verbetering onderwijs Overdracht per groep, aanpassingen van jaarplan op schoolniveau en groepsplan op jaargroep niveau. Okt/ Jan Jan Febr/ Mei - M-toets CITO afnemen: - M-toets analyseren: - Opstellen Cito-zelfevaluatie - Vaardigheidsscores van verschillende toetsen leggen naast ondergrenzen inspectie, landelijk gemiddelden en eigen doelen. - Heeft het verbeteronderwerp het verwachtte effect op de leeropbrengsten? - Welke positieve ontwikkelingen zien we en welke zorgsignalen vragen de aandacht? - Analyse en conclusies - N.a.v. analyse en conclusies van de cito-zelfevaluatie en het al dan niet behalen van de eigen doelstellingen, bepaalt de school waarmee zij denken de leeropbrengsten te kunnen verhogen. Management stelt een plan van aanpak van dit schooljaar zo nodig eventueel bij. Op leerkrachtniveau worden de groepsplannen bijgesteld. - Uitbreiden onderwijsprofiel met nieuwe inhoud of huidige onderwijsprofiel verbeteren. Mei Juni - E-toets CITO afnemen: - Eindevaluatie verbetering onderdeel uit het onderwijsprofiel/jaarplan (waar de cito-zelfevaluatie een onderdeel van is). Analyse E-toets en bijstellen van de geformuleerde ambities en plan van aanpak. Welk verbetertraject gaat de school volgend jaar starten? Dit verwoorden in het jaarplan van het komende jaar en op leerkrachtniveau het bijstellen van de groepsplannen en het onderwijsaanbod.

6 Leerresultaten De leerresultaten van het plus, basis, en breedteaanbod zijn gebaseerd op de landelijke normscores van CITO of de vaardigheidsscores. Onderstaande schema s geven de resultaten van het meest recente schooljaar weer. Binnen de analyse die we maken voor alle vakken kunnen we een opwaartse trend herkennen. Schooljaar Leerresultaten Onderwijsprofiel in Niveauwaarden In onderstaande tabel zijn de ondergrens en bovengrens opgenomen die horen bij de Basisgroep. In termen van niveauwaarde en daaronder in termen van 4D-waarde. Spelling M3 E3 M4 E4 M5 E5 M6 E6 M7 E7 B/M8 E8 Landelijke norm D waarde norm Huidige schoolresultaten 111 4D waarde schoolnorm Technisch lezen M3 E3 M4 E4 M5 E5 M6 E6 M7 E7 B/M8 E8 Landelijke norm DMT Landelijke norm Technisch lezen leestechniek Landelijke norm Technisch lezen leestempo 4D waarde norm Van wat??? Huidige schoolresultaten DMT Huidige schoolresultaten leestempo D waarde DMT D waarde ?????? Leestempo, 215 > Schoolnorm DMT Schoolnorm Leestempo Normering CITO matcht niet met tabel 4D waarde bij Leestempo. Waar is de 4D waarde norm van?

7 Begrijpend lezen E3 M4 E4 M5 M6 M7 B/M8 Landelijke norm D waarde norm Huidige schoolresultaten 4D waarde schoolnorm Rekenen M3 E3 M4 E4 M5 E5 M6 E6 M7 E7 B/M8 Landelijke norm D waarde norm Huidige schoolresultaten 4D waarde schoolnorm woordenschat M3 E3 M4 E4 M5 E5 M6 E6 M7 E7 B/M8 E8 Landelijke norm D waarde norm Huidige schoolresultaten D waarde schoolnorm Van woordenschat heb ik geen 4D waarde tabel. M5 landelijke norm kan niet.

8 Leerstofaanbod Het onderwijsaanbod wordt beschreven in methodieken en materialen. In het breedte en diepteaanbod staat hoe de school intensiveert voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Het aanbod wordt beschreven voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen & sociale competentie. Taal 1 2 Plus - Speciale activiteiten fonemisch bewustzijn - Zelf leervragen formuleren - Hypotheses formuleren - Leerlingen gesprekken met elkaar laten voeren - Allerlei taalactiviteiten uit Kleuterplein Basis Thematisch werken: - 8 thema s per jaar aansluitend bij de belevingswereld van de leerling, waarvan 4 thema s uit de Methode Kleuterplein. - ontwikkelingsmateriaal gericht op doelen groep 1/2 - verteltafel - beeldwoordenweb - themahoek - thematafel - Kleine kring aansluitend bij het actuele thema of belevingswereld van de leerling - Concrete materialen van de thematafel bij woordenschatoefeningen - Speciale activiteiten fonemisch bewustzijn - Taalactiviteiten en opdrachten in de kleine kring. - Logopedie - OPP Rekenen 1 2 Plus - Kleuterplein - Getallen plaatsen op de getallenlijn - Vergelijken en ordenen - Verkort tellen - Uitdaging en verdieping in ontwikkelingsmateriaal en opdrachten. Basis - Kleuterplein - Werkbladen uit de kopieermappen - Omgaan met de telrij 1 tot 20 - Omgaan met hoeveelheden en getalsymbolen - Tijd - Meetkundige begrippen( lang kort etc) - Voorschotbenadering - Kleine kring met extra oefenmomenten - Ontwikkelingsmaterialen o.a. Seriant - OPP

9 Technisch lezen Plus Zon VLL Raket VLL Estafetteloper. Basis - Veilig Leren Lezen maanversie 2. - Boekjes Leessleutel - Leesboekjes VLL - PC VLL - software van Ambrasoft - Maatjes lezen - Tutor lezen - Estafette - Estafette Voortgezet technisch lezen. - Computerprogram ma Estafette. - Toneellezen - Vrij lezen - Voorlezen -Bavi-lezen -toneellezen - Bladen uit het Leesinterventieprog ramma van de Zuid Vallei - Flitsen op de computer - Veilig stap Voor stap. - Ster VLL - OPP - RT - Leesouderhulp - Bladen uit het Leesinterventieprogramma van de Zuid Vallei - Connect-lezen - Vloeiend en vlot - Kopieermap Estafette - OPP - RT - Leesouderhulp - Bladen uit het Leesinterventieprogramma van de Zuid Vallei - Connect lezen - OPP

10 Spelling Plus Taalkaarten en compacten van verwerking. Hogere eisen aan spelling in vrij schrijfwerk. Zelf spellinglessen en/of materiaal ontwikkelen. Basis Veilig leren Taal op Maat Spelling Taal op Maat Spelling Lezen Loco Loco Ambrasoft Varia Varia Oefening en VLL Stap voor stap. Kopieermateriaal uit het kopieerboek van Taal op Maat Spelling. Andere materialen uit de orthotheek (spelling Zuid Vallei) en Ambrasoft. T.O.M. spelling software Cito Goed Spel Loco Varia Bloon Kopieermateriaal uit het kopieerboek van Taal op Maat Spelling. Andere materialen uit de orthotheek (spelling Zuid Vallei) en Ambrasoft. T.O.M. spelling software Cito Goed Spel Loco Varia Bloon Begrijpend lezen Plus Werkschtift plustaak begrijpend Lezen Cito werkboek begrijpend lezen Tekst Verwerken Extra (software) Basis Veilig leren lezen Tekst verwerken Tekst Verwerken Cito werkboek Cito werkboek begrijpend begrijpend lezen. lezen. Tekst Verwerken vooraf (software) Cito werkboek begrijpend lezen Piccolo Varia Tekst Verwerken vooraf (software) Cito werkboek begrijpend lezen Piccolo Varia

11 Rekenen Plus - Pluswerkboek Wereld in Getallen 4 - Werkboek Wereld in Getallen - Computeroefenprogram ma Wereld in Getallen - Kien - Stenvert rekenmeesters - Plustaak - Loco - Varia - Piccolo - Rekenslangen - Plustaak Rekenen - Breinbrekers - Rekenweb (computerprogramma) - Rekenspellen Basis - Wereld in getallen - Wereld in Getallen software - Varia - Met sprongen vooruit ( t/m gr. 5) - Ambrasoft - Mini Loco - Piccolo - Rekenslangen - Rekenspellen - Plusboek Wereld in getallen 4 - Kien - Stenvert rekenmeesters - Computeroefenprogramma Wereld in getallen - Plustaak - Loco - Varia - Piccolo - Rekenslangen - Plustaak Rekenen - Breinbrekers - Rekenweb (computerprogramma) - Rekenspellen - Wereld in getallen - Wereld in Getallen software - Varia - Ambrasoft - Mini Loco - Piccolo - Rekenslangen - Rekenspellen - Bijwerkboek Wereld in getallen - Leerlingenboek Wereld in Getallen - Wereld in Getallen software - Ambrasoft - Tafeltrainers - Met sprongen vooruit - Maatwerk (software+stencils) - OPP - Bijwerkboek Wereld in Getallen - Ambrasoft - Tafeltrainers - Wereld in getallen software - Maatwerk(software en stencils) - OPP

12 Leertijd (per vakgebied) De leertijd wordt beschreven in gestelde leertijd (roostertijd) in aantal uren per week. De leertijd wordt verder verfijnd in gerealiseerde en effectieve leertijd in termen van percentages van de gestelde leertijd. De gerealiseerde leertijd is het percentage van de roostertijd dat daadwerkelijk aan het vak besteed wordt. De effectieve leertijd is een percentage van de gerealiseerde leertijd waarop de leerlingen daadwerkelijk met de les bezig zijn. Technisch 1* 2* lezen Plus Basis 6 uur 6 uur 2 ½ uur 3 ½ uur 3 uur 1 uur 1 uur + 5 x 10 minuten (* betreft hier Fon. Bewustzijn ) Begrijpend 1* 2* lezen Plus Basis 0,5 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur + 5 x 10 minuten Rekenen Plus -1 methode + verdiepings-/verrijkingsstof Basis 2 5 uur u + 1 u r Spelling 1* 2* Plus Basis * ** 1,5 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur + 5 x 10 minuten (* betreft hier Fon. Bewustzijn/Kleuterplein, zie ook techn. Lezen; betr. VLL zie ook techn. lezen)

13 Didactisch handelen. We sluiten aan bij de opvattingen van de Inspectie die het als volgt omschrijft: Het didactisch handelen van de leerkracht is gericht op het ontlokken en bevorderen van leerprocessen waarbij de leerkracht sturing geeft aan het leerproces en de eigen keuzes van leerlingen. Zo vraagt de leerkracht zich voortdurend af welke hulp, opdracht of aanwijzing gegeven kan worden om leerlingen te helpen tot leren te komen. Uitgangspunt bij het didactisch handelen is het werken met een instructiemodel. Daarnaast is het van belang dat de leerkracht afstemt op het niveau van de leerlingen. Instructiemodel: - Wij werken met het IGDI-model (Interactief-gedifferentieerde-directe-instructie) - We hebben bepaald welke elementen we per lesfase terug wil zien in de les. Deze staan in het schema hieronder. Dit kan per les verschillen:

14 Zelfstandigheid: De werkgroep Zelfstandig Werken heeft de leerlijn hieraan gekoppeld nieuw leven ingeblazen en een leerlijn ontwikkeld die leerlingen vanaf groep 1 een doorgaande lijn naar zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid biedt. Tijdsduur zelfstandig werken. Groep 3: half uur per dag. De leerlingen kunnen zelfstandig aan de slag met Veilig leren lezen werkboekje en de spelletjes en met het zelfstandig werken van rekenen. Groep 4: 2x een half uur per dag. Leerlingen kunnen aan de slag met rekenen, taal of spellingsopdrachten. Groep 5: 2x een half uur per dag. Leerlingen kunnen aan de slag met rekenen, taal of spellingsopdrachten. Groep 6: 2x een half uur per dag. Leerlingen kunnen aan de slag met rekenen, taal of spellingsopdrachten. Groep 7: 1x drie kwartier en 1x een half uur per dag. Leerlingen kunnen aan de slag met rekenen, taal of spellingsopdrachten. Soms kunnen ook opdrachten uit de werkboekjes van de zaakvakken zelfstandig verwerkt worden. Groep 8: 1x drie kwartier en 1x een half uur per dag. Leerlingen kunnen aan de slag met rekenen, taal of spellingsopdrachten. Soms kunnen ook opdrachten uit de werkboekjes van de zaakvakken zelfstandig verwerkt worden. Waarom is het bevorderen van het zelfstandig werken zo belangrijk? - Leerlingen leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk. - Leerlingen leren hun werk te evalueren tijdens en na het maken van een opdracht. - Leerlingen leren probleempjes op te lossen. - Leerlingen helpen een ander. - Leerlingen leren hun taken te plannen. - De leerkracht heeft de handen vrij om aan de instructietafel leerlingen extra ondersteuning te geven. Bij iedere vorm van zelfst.werken. laat je als leerkracht een stukje van directe controle los. Je verwacht van de leerlingen dat zij ook zonder toeziend oog hun werk doen. Ze hoeven dus niet elk moment gemotiveerd te worden om aan het werk te blijven. De motivatie zal stijgen als: - De leermiddelen en de opdrachten aantrekkelijk zijn. - De leermiddelen moeten zonder hulp te gebruiken zijn. - Leerlingen van jongs af aan gewend zijn zelfstandig te werken. - Zij waardering krijgen voor een goede werkhouding. - Zij weten, dat het niet erg is om fouten te maken. - Zij in staat zijn verschillende instructies achter elkaar te volgen en deze op een later tijdstip kunnen verwerken. Van de leerkracht verwachten wij dat hij/zij: - in staat is om organisatorische maatregelen te treffen, die de zelfstandigheid van de leerlingen bevordert. - zacht gepraat en geloop niet als hinderlijk ervaart. - dat wanneer hij/zij instructie geeft aan een groepje, toch het overzicht kan behouden. - de leerlingen individueel en als groep kan motiveren tot zelfstandig werkgedrag. - hij zachtjes praat tijdens zelfstandig werken. Om een doorgaande lijn te krijgen, moeten er natuurlijk afspraken gemaakt worden. Deze afspraken gelden in alle groepen.

15 De afspraken waar we voorlopig mee aan de slag gaan zijn: - In elke klas hangt duidelijk zichtbaar een verkeerslicht. Rood : De leerkracht is niet beschikbaar. Groen : Leerkracht geeft geen instructie en is beschikbaar. Ook tijdens het servicerondje het licht op groen. - Ieder kind vanaf groep 3 heeft op zijn tafel een blokje met een groene zijde een rode zijde en een zijde met een vraagteken. Rood = Ik wil niet gestoord worden Groen= Je mag iets aan me vragen? = Ik heb een vraag voor de leerkracht. Pedagogisch handelen Het programma Leefstijl. Wij gebruiken in elke groep het programma Leefstijl. Leerlingen beginnen al jong met het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden. In ons onderwijs hebben wij veel belangstelling voor sociaal-emotionele vaardigheden en normen en waarden. Leefstijl heeft een methode ontwikkeld waardoor leerlingen zich bewust worden van de normen en waarden in de maatschappij. Dit leren ze niet op een theoretische manier maar in de praktijk. Samen met klasgenoten doen leerlingen allerlei activiteiten en opdrachten die het besef van goed met elkaar omgaan versterken. Sociale en emotionele competenties Voor het optimaal functioneren van leerlingen en het ontwikkelen van hun talenten zijn competenties als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens uiten en rekening houden met anderen onmisbaar. Leefstijl is een methode die niet alleen de emotionele intelligentie stimuleert maar, doordat leerlingen beter in hun vel zitten, ook de cognitieve intelligentie. Gezond en redzaam gedrag Leefstijl sluit aan bij de kerndoelen voor gezond en redzaam gedrag. In de handleidingen die bij het programma horen, wordt de aansluiting bij de kerndoelen uitgewerkt. De methode biedt naast sociaalemotionele competenties ook gezondheidsvaardigheden. Bij gezondheidsvaardigheden speelt preventie een belangrijke rol. Op steeds jongere leeftijd beginnen leerlingen te experimenteren met roken, alcohol en drugs. De leeftijdsfase tussen tien en veertien blijkt een kritieke periode. Effectieve preventie moet daarom vóór die leeftijd beginnen, op de basisschool. Thema s Het Leefstijl-programma voor primair onderwijs kent zes thema s die ieder jaar terugkomen. Hoe ouder de leerlingen, des te dieper in wordt gegaan op de thema s. De zes Leefstijlthema s voor primair onderwijs zijn: De groep, dat zijn wij! (over sfeer in de groep) Praten en luisteren (over communicatie) Ken je dat gevoel? (over gevoelens) Ik vertrouw op mij (over zelfvertrouwen) Iedereen anders, allemaal gelijk (over diversiteit) Lekker gezond (over gezondheidsvaardigheden)

16 Het pedagogisch handelen van de leerkrachten is afgestemd op het versterken van de drie basisbehoeften van de leerlingen, te weten: relatie, competentie en autonomie. Relatie: De leerlingen voelen zich geaccepteerd. Ze horen erbij. Ze zijn welkom. Ze voelen zich veilig. Er wordt met de leerlingen gepraat en niet over hen. Competentie: De leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, aankunnen. Ze ontdekken dat ze steeds meer aankunnen. Autonomie: Leerlingen willen vrijheid en zelfbepaling. Ze willen verantwoordelijk zijn voor hun eigen taken. Zij kunnen (in elk geval voor een deel) hun leergedrag sturen. Gezamenlijke schoolregels op onze school zijn: Binnen de school is het een wandelgebied, buiten hoeft dat lekker niet We zullen goed voor de spullen zorgen, zodat ze weer te gebruiken zijn morgen Luisteren doen we goed, zodat we weten hoe het moet Voor groot en klein zullen we aardig zijn Binnen de groepen zijn specifieke regels, in samenspraak met de leerlingen, gemaakt. In elke groep hangen deze op een zichtbare plaats in de groep. Gedrag Rondom het omgaan met (on)gewenst gedrag zijn afspraken op een rij gezet. Ambitie is dat deze afspraken zullen worden nageleefd door alle leerkrachten en betrekking hebben op alle leerlingen. Onze ambitie is: Omgaan met gedrag Afspraken, van toepassing op alle leerlingen - De leerkracht beloont gewenst gedrag, door het geven van een compliment (verbaal, non-verbaal) of door het geven van een beloning (al dan niet van tevoren afgesproken met de leerlingen). - De leerkracht negeert ongewenst gedrag. - De leerkracht handelt volgens een opbouw in het sturen van gedrag als negeren niet helpt: hij maakt gebruik van gebaren om stilte hij wijst naar een betreffende pictogram (waarin de gedragsregel is omschreven) hij wijst op de timetimer, de afsprakenlijst, het stoplicht, etc. hij beloont het gewenste gedrag via een beloningssysteem zowel groepsgericht als individueel hij sanctioneert ongewenst gedrag met een straf. - De leerkracht geeft positieve feedback op het gedrag van de leerlingen: hij geeft ten minste vier complimenten ten opzichte van een correctie. Pedagogisch handelen gericht op de relatie

17 Basis - De leerkracht ontvangt en begroet de leerlingen bij het begin van de dag bij de deur. - De leerkracht kijkt de leerlingen aan als hij met hen spreekt. - De leerkracht maakt beredeneerde keuzes bij het samenstellen van groepjes leerlingen om het samenwerken te bevorderen. - De leerkracht benoemt de afgesproken gedragseisen aan het begin van elk dagdeel en houdt de leerlingen en zichzelf daar consequent aan. - De leerkracht hanteert consequent het pestprotocol. - De leerkracht praat alleen met betrokkenen over de leerlingen en hun thuissituatie. - De leerkracht spreekt zijn interesse wekelijks uit naar de leerling over schoolwerk, spel en culturele achtergronden. - De leerkracht signaleert onzekerheid bij de leerling in leer- en gedragssituaties en ondersteunt de leerling in zijn behoefte aan veiligheid en acceptatie door dingen samen en/of voor te doen. - De leerkracht koppelt een tweetal leerlingen aan elkaar die elkaar ondersteunen in het werk; bijvoorbeeld een dyslectische leerling krijgt een goede lezer als ondersteuner naast zich (maatje, tutor). Pedagogisch handelen gericht op de competentie Basis - De leerkracht spreekt zijn vertrouwen uit in de leerlingen in het omgaan met elkaar. Hij gaat hierbij uit van hoge, maar realistische verwachtingen. - De leerkracht laat zien, dat hij het gewenste gedrag heeft opgemerkt in woord en gebaar. Bijvoorbeeld door een duim op te steken. - De leerkracht sluit elk dagdeel af met positieve feedback op het gewenst gedrag, gericht op het werk dat de leerlingen hebben gedaan (product gericht). - De leerkracht sluit elk dagdeel af met positieve feedback op de inzet van de leerlingen en op het sociaal emotioneel functioneren (proces gericht). - De leerkracht spreekt met de leerlingen over hun kwaliteiten om hen bewust te maken van hun mogelijkheden. - De leerkracht bespreekt met een leerling zijn gedragsmogelijkheden en ondersteunt hem door vertrouwen uit te spreken in zijn capaciteiten. - De leerkracht schrijft het bereiken van gewenst gedrag toe aan de inzet van de leerling zelf. - De leerkracht vergelijkt de leerling met zichzelf. - De leerkracht zet trainingen in (bijvoorbeeld van Leefstijl, methode voor sociaal emotionele ontwikkeling), die de weerbaarheid van de leerling versterken.

18 Pedagogisch handelen gericht op de autonomie Basis - De leerkracht daagt alle leerlingen uit om aan het woord te komen en geeft de leerlingen de ruimte om hun gedachten en gevoelens onder woorden te brengen. - De leerkracht daagt de leerlingen uit om mee te denken over minimaal 4 belangrijke gedragsregels in de groep. - De leerkracht herinnert de leerlingen via complimenten aan de opgestelde gedragsregels. - De leerkracht geeft de leerlingen de ruimte om mee te denken en beslissen over de inrichting van het lokaal. - De leerkracht laat de leerlingen mee denken en mee beslissen over (bijvoorbeeld - feestelijke) activiteiten in de groep. - De leerkracht creëert onderwijsleersituaties, bijvoorbeeld een kringgesprek, waarin leerlingen elkaar de ruimte geven voor een eigen inbreng, en waardeert die positief. - De leerkracht zorgt voor werkvormen, die ervoor zorgen dat de leerlingen vorm kunnen geven aan hun eigen keuzes. Bijvoorbeeld het maken van een bouwwerk, het plakken van een collage, het schrijven van een verhaal, etc. - De leerkracht bespreekt met de leerlingen hoe zij om kunnen gaan met leerlingen in de groep die extra onderwijsbehoeften hebben en maakt hierover afspraken. Diepte - De leerkracht bespreekt met de leerlingen het verantwoordelijk zijn voor elkaar. - De leerkracht bespreekt met de leerlingen hoe zij zelfstandig hun problemen kunnen oplossen. - De leerkracht bespreekt met de leerlingen hoe hij omgaat met verschillen tussen leerlingen wat betreft zelfstandigheid en het dragen van verantwoordelijkheid. Een lid van het Brugteam kan worden ingeschakeld door de intern begeleider van onze school. Het brugteam stuurt dan een ambulant begeleider, die kan observeren en soms ook diagnosticeren.

19 Klassenmanagement Klassenmanagement bestaat zoveel mogelijk uit structureren van ruimte, tijd en activiteit zodat de leerkracht de geplande activiteiten uit kan voeren. We onderscheiden hier binnen de organisatie van de fysieke ruimte en de organisatie van de ruimte rondom het lesgeven, waarbij het leerkrachtgedrag en de leerkrachtvaardigheden een belangrijke rol spelen. Ruimte Basis - De klassenregels hangen zichtbaar in de klas. - De regels voor zelfstandig werken hangen zichtbaar in de klas. - De tafels en stoelen zijn zo georganiseerd dat er duidelijke looproutes zijn in de klas. - De klok, stoplicht en de stemthermometer hangen zichtbaar in de klas. - De pictogrammen met de dagplanning zijn zichtbaar voor de leerlingen en in elke groep hetzelfde. (3 t/m 8) - De pictogrammen met de dagplanning liggen zichtbaar op de tafel van de leerling. - Er zijn kleurenklokjes beschikbaar voor op de tafel van de leerling. - De leerling houdt indien nodig een vaste plaats in de klas. - In elke groep zijn rustige werkplekken gecreëerd. - Er zijn koptelefoons beschikbaar. Tijd Plus Basis - De leerkracht laat de leerling een deel van de planning zelf maken met behulp van een weektaak-/dagtaak - De leerkracht gebruikt een rooster waarin alle hij alle lessen plant. - De leerkracht houdt zich aan de roostertijden. - De leerkracht vertelt bij aanvang van de dag wat de planning van de dag zal zijn. - De leerkracht plant op het rooster de volgende werkvormen in: zelfstandig werken (minstens 5 keer per week) instructiemomenten (minstens 4 keer per week per basisvak) samenwerken (minstens 3 keer per week) - De leerkracht van groep 1 en 2 laat de leerlingen direct na binnenkomst aan de slag gaan met een of meer van de volgende activiteiten: een zelfgekozen activiteit activiteiten die klaarstaan activiteiten voorzien van een naamkaartje - De leerkracht maakt voor de leerling een planning in pictogrammen.

20 Activiteit Basis De leerkracht legt de materialen voor de les zo klaar dat de leerlingen ze zelf kunnen pakken. De leerkracht vertelt voor de les of er sprake is van: a. individueel werken, waarbij geen hulp gevraagd mag worden b. individueel werken waarbij hulp gevraagd mag worden als iets niet lukt c. samenwerkend leren De leerkracht geeft op een klok de tijdsplanning aan. De leerkracht vertelt wanneer de les eindigt. De leerlingen krijgen dan nog een paar minuten de tijd om het werk af te ronden De leerkracht vertelt: wat hij zelf gaat doen tijdens het zelfstandig werken wanneer hij niet beschikbaar is voor alle leerlingen en hoe lang dat duurt wanneer hij weer beschikbaar is. - De leerkracht legt de materialen voor de leerlingen klaar op de tafel van de leerling of een andere vastgestelde plek. Gedragsspecialist. Sinds het schooljaar beschikt de Albert Schweitzerschool over een gedragsspecialist. Paula Oudshoorn heeft de Post-Hbo opleiding tot gedragsspecialist in 2014 met goed gevolg afgerond. Zij heeft een aantal dagen per jaar beschikbaar om collega s te ondersteunen als het gaat om gedragsproblemen.

21 Ondersteuning door ZIEN! De sociale emotionele ontwikkeling van de leerlingen wordt op de Albert Schweitzerschool gevolgd met het LVS van Zien. Wat is de ZIEN? ZIEN! is een expertsysteem dat meer doet dan het volgen van de leerling. ZIEN! geeft op basis van een analyse van observaties concrete doelen en handelingssuggesties. Om op die manier de leerkracht te helpen bij het ondersteunen van leerlingen en groepen. ZIEN! ondersteunt het gehele proces van signaleren tot en met handelen. Sociaal-emotioneel functioneren bevorderen Met ZIEN! voor het primair onderwijs brengen leerkrachten het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen van groep 1 t/m groep 8 systematisch in kaart. ZIEN! geeft inzicht in de eventuele ondersteuningsvragen op het gebied van het sociaal-emotioneel functioneren en helpt de leerkracht om het gedrag van de leerling beter te begrijpen. Indien nodig kunnen leerkracht en leerling aan de slag gaan met de concrete handelingssuggesties die het systeem biedt, hierbij kan de leerkracht de eventuele sterke kanten van een kind benutten, want ook hierin geeft ZIEN! inzicht. Zo wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling bevorderd. Dat is immers wat de leerkracht wil! ZIEN! en handelingsgericht werken ZIEN! wil een belangrijke rol vervullen binnen de 1-zorgroute in het kader van passend onderwijs. ZIEN! werkt systematisch en transparant, wanneer alle fasen van handelingsgericht werken cyclisch worden doorlopen. ZIEN! biedt zicht op zowel de sterke kanten van het sociaal-emotioneel functioneren van een kind als op de ondersteuningsbehoefte die er is, zodat er een goed hulpplan gemaakt kan worden indien gewenst. Door op deze manier de leerlingenzorg in te richten, draagt het team bij aan handelingsgericht werken. Bovendien wordt in ZIEN! aangegeven wanneer externe hulp (diagnostiek en/of behandeling) nodig lijkt.

Onderwijsprofiel o.b.s. De Zuidwester

Onderwijsprofiel o.b.s. De Zuidwester Onderwijsprofiel o.b.s. De Zuidwester Onderwijsprofielen in passend onderwijs Dit onderwijsprofiel is tot stand gekomen met dank aan: - Team van OBS de Zuidwester met in het bijzonder; - Door de bouwcoördinatoren

Nadere informatie

Onderwijsprofiel. openbare basisschool de Crayenester Heemstede. In samenwerking met

Onderwijsprofiel. openbare basisschool de Crayenester Heemstede. In samenwerking met Onderwijsprofiel openbare basisschool de Crayenester Heemstede In samenwerking met INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 OPBRENGSTGERICHT WERKEN EN VERBETERTRAJECTEN...4 LEERRESULTATEN M AFNAME

Nadere informatie

Onderwijsprofiel passend onderwijs. Dr. Plesmanschool

Onderwijsprofiel passend onderwijs. Dr. Plesmanschool Onderwijsprofiel passend onderwijs Dr. Plesmanschool Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek

Nadere informatie

Basisschool t Venne Onderwijsprofiel in passend onderwijs

Basisschool t Venne Onderwijsprofiel in passend onderwijs Basisschool t Venne Onderwijsprofiel in passend onderwijs Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek

Nadere informatie

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel nevenvestiging van De Pionier Bezoek/ Postadres: Triversum/het Buitenrif Spaarnepoort 1-3 2134 TM Hoofddorp 023-5553296 Onderwijsprofielen in passend onderwijs format onderwijsprofiel Inleiding Alle besturen

Nadere informatie

Onderwijsprofiel. In samenwerking met:

Onderwijsprofiel. In samenwerking met: Onderwijsprofiel In samenwerking met: Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek moet krijgen. De

Nadere informatie

Bezoek/ Postadres: Het Buitenrif/Triversum Spaarnepoort TM Hoofddorp

Bezoek/ Postadres: Het Buitenrif/Triversum Spaarnepoort TM Hoofddorp Bezoek/ Postadres: Het Buitenrif/Triversum Spaarnepoort 1-3 2134 TM Hoofddorp 023-5553296 Algemene informatie PI-school het Buitenrif; Het Buitenrif is een kleine cluster 4 school, verbonden aan Triversum,

Nadere informatie

Onderwijsprofiel RK basisschool Vredeburg

Onderwijsprofiel RK basisschool Vredeburg Onderwijsprofiel RK basisschool Vredeburg Inhoud Inleiding... 3 Het onderwijsprofiel Passend onderwijs Haarlemmermeer... 4 RK basisschool Vredeburg... 5 Opbrengstgericht werken en verbetertrajecten...6

Nadere informatie

Onderwijsprofiel in passend onderwijs

Onderwijsprofiel in passend onderwijs 1 P agina Onderwijsprofiel in passend onderwijs CBC De Brandaris Dussenstraat 34 2134 DL Hoofddorp Brincode: 27 PG T: 023-5618610 E: directie@cbsdebrandaris.nl W: www.cbsdebrandaris.nl 2 P agina Inleiding

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van Integraal Kind Centrum Wereldwijs werkend aan Passende Ontwikkeling

Ondersteuningsprofiel van Integraal Kind Centrum Wereldwijs werkend aan Passende Ontwikkeling Ondersteuningsprofiel van Integraal Kind Centrum Wereldwijs werkend aan Passende Ontwikkeling Inleiding IKC Wereldwijs maakt deel uit van een groter verband van basisscholen en kinderopvang, dat bestuurd

Nadere informatie

Onderwijsprofiel in passend onderwijs

Onderwijsprofiel in passend onderwijs Onderwijsprofiel juni 2013 Onderwijsprofiel in passend onderwijs Colofon Dit onderwijsprofiel is tot stand gekomen met dank aan: - Bavo Noord - Bavo Westergracht - Bos en Vaart - De Zuiderpolder - Dr.

Nadere informatie

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel 1 Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende

Nadere informatie

Onderwijsprofiel van de

Onderwijsprofiel van de Onderwijsprofiel van de Opgesteld in oktober 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Leerresultaten per vakgebied Koningin Emmaschool... 5 Leerresultaten rekenen op schoolniveau in januari en juni 2012... 5

Nadere informatie

Onderwijsprofiel CBS De Wijngaard

Onderwijsprofiel CBS De Wijngaard Samen groot worden Onderwijsprofiel CBS De Wijngaard December 2014 Onderwijsprofiel CBS De Wijngaard Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Het onderwijsprofiel 3. Opbrengstgericht werken 4. Leerresultaten

Nadere informatie

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel Inleiding Voor u ligt het onderwijsprofiel van obs de Waterwolf vallend onder het bestuur Openbaar primair onderwijs Haarlemmermeer.

Nadere informatie

Onderwijsprofiel. In samenwerking met:

Onderwijsprofiel. In samenwerking met: Onderwijsprofiel In samenwerking met: Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek moet krijgen. De

Nadere informatie

in het kader van Passend Onderwijs Haarlemmermeer

in het kader van Passend Onderwijs Haarlemmermeer Onderwijsprofiel RKBS Klavertje vier in het kader van Passend Onderwijs Haarlemmermeer Inleiding Zonder relatie, geen prestatie Alleen ga je sneller, samen kom je verder Voor u ligt het onderwijsprofiel

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Vrije School Kennemerland Vrije School Kleverpark

Onderwijsprofiel Vrije School Kennemerland Vrije School Kleverpark Onderwijsprofiel Vrije School Kennemerland Vrije School Kleverpark Colofon Het onderwijsprofiel van Vrije School Kennemerland en Vrije School Kleverpark is opgesteld door: - Maarten Roest Crollius (directeur)

Nadere informatie

Onderwijsprofiel 2015

Onderwijsprofiel 2015 Onderwijsprofiel 2015 20 september 2016 Inhoudsopgave Inleiding Het onderwijsprofiel Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland Opbrengstgericht werken en ontwikkelingstrajecten Leerresultaten Leerstofaanbod

Nadere informatie

Onderwijsprofiel

Onderwijsprofiel Onderwijsprofiel 2015-2016 In samenwerking met: Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek moet

Nadere informatie

Onderwijsprofiel obs Aldoende

Onderwijsprofiel obs Aldoende Onderwijsprofiel obs Aldoende Bron: Passend Onderwijs Haarlemmermeer Versie: 2015 Het onderwijsprofiel Passend onderwijs Haarlemmermeer Een onderwijsprofiel van iedere school bestaat uit een basiszorg,

Nadere informatie

Onderwijsprofielen in passend onderwijs. Onderwijsprofiel Nicolaas Beetsschool Heemstede

Onderwijsprofielen in passend onderwijs. Onderwijsprofiel Nicolaas Beetsschool Heemstede Onderwijsprofielen in passend onderwijs Onderwijsprofiel Nicolaas Beetsschool Heemstede Juni 2013 Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat

Nadere informatie

Inleiding. Het onderwijsprofiel SWV WSNS ZK. Planmatig handelen. Leerresultaten. Leerstofaanbod. Leertijd. Didactisch handelen. Pedagogisch handelen

Inleiding. Het onderwijsprofiel SWV WSNS ZK. Planmatig handelen. Leerresultaten. Leerstofaanbod. Leertijd. Didactisch handelen. Pedagogisch handelen ONDERWIJSPROFIEL 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Het onderwijsprofiel SWV WSNS ZK Planmatig handelen Leerresultaten Leerstofaanbod Leertijd Didactisch handelen Pedagogisch handelen Klassenmanagement Bijlage

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Antoniusschool. in kader van Passend Onderwijs

Onderwijsprofiel Antoniusschool. in kader van Passend Onderwijs Onderwijsprofiel Antoniusschool in kader van Passend Onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 Het onderwijsprofiel van het samenwerkingsverband 4 De Antoniusschool Opbrengstgericht werken en verbetertrajecten

Nadere informatie

ONDERWIJSPROFIEL PASSEND ONDERWIJS HAARLEMMERMEER 2015. ICBS de Tweemaster Vijfhuizen

ONDERWIJSPROFIEL PASSEND ONDERWIJS HAARLEMMERMEER 2015. ICBS de Tweemaster Vijfhuizen 1 ONDERWIJSPROFIEL PASSEND ONDERWIJS HAARLEMMERMEER 2015 ICBS de Tweemaster Vijfhuizen 2 Schoolgegevens Interconfessionele basisschool de Tweemaster Baarsjesweg 1 2141 VJ Vijfhuizen 023-5581245 Brinnummer

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Februari 2015

Onderwijsprofiel Februari 2015 Onderwijsprofiel Februari 2015 Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek moet krijgen. De besturen

Nadere informatie

Onderwijsprofiel. Oktober2014. Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel

Onderwijsprofiel. Oktober2014. Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel Onderwijsprofiel Oktober2014 Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. Het onderwijsprofiel Passend onderwijs Haarlemmermeer 4 3. Opbrengst

Nadere informatie

Onderwijsprofiel in passend onderwijs

Onderwijsprofiel in passend onderwijs 1 P a g i n a Onderwijsprofiel in passend onderwijs 2015-2016 CBS De Brandaris Dussenstraat 34 2134 DL Hoofddorp Brincode: 27 PG T: 023-5618610 E: directie@cbsdebrandaris.nl W: www.cbsdebrandaris.nl 2

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Vesterhavet

Onderwijsprofiel Vesterhavet Onderwijsprofiel Vesterhavet Inhoudsopgave Inleiding Het onderwijsprofiel: 1. Planmatig werken 5 2. De leerresultaten 9 3. Een helder geformuleerd onderwijsaanbod en effectieve methodieken 12 4. De bewaking

Nadere informatie

Het onderwijsprofiel Bosch en Hovenschool

Het onderwijsprofiel Bosch en Hovenschool Onderwijsprofielen in passend onderwijs Bosch en Hovenschool 2013-2014 Het onderwijsprofiel Bosch en Hovenschool Het concept voor dit onderwijsprofiel is afkomstig van het samenwerkingsverband Passend

Nadere informatie

Onderwijsprofiel RKBS Klavertje vier. in het kader van Passend Onderwijs Haarlemmermeer

Onderwijsprofiel RKBS Klavertje vier. in het kader van Passend Onderwijs Haarlemmermeer l Onderwijsprofiel RKBS Klavertje vier in het kader van Passend Onderwijs Haarlemmermeer Inleiding Zonder relatie, geen prestatie Alleen ga je sneller, samen kom je verder Voor u ligt het onderwijsprofiel

Nadere informatie

Onderwijsprofiel in passend onderwijs. Openbare Basisschool De Zevensprong. Pampusstraat 28. 1435 LJ Rijsenhout 0297-327842

Onderwijsprofiel in passend onderwijs. Openbare Basisschool De Zevensprong. Pampusstraat 28. 1435 LJ Rijsenhout 0297-327842 Openbare Basisschool De Zevensprong Pampusstraat 28 1435 LJ Rijsenhout 0297-327842 Onderwijsprofiel in passend onderwijs Onderwijsprofiel januari 2015 Passend Onderwijs Haarlemmermeer Inleiding Alle besturen

Nadere informatie

Onderwijsprofiel obs Aldoende

Onderwijsprofiel obs Aldoende - Onderwijsprofiel obs Aldoende Bron: Passend Onderwijs Haarlemmermeer Versie: 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Onze school en leerlingen Blz. 4 2.1 Onze school Blz. 4 2.2 Het onderwijsconcept

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs

Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs Wat is opbrengstgericht werken? Opbrengstgericht werken is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de prestaties van leerlingen.

Nadere informatie

Onderwijsprofiel in passend onderwijs OBS de Erasmus

Onderwijsprofiel in passend onderwijs OBS de Erasmus Onderwijsprofiel in passend onderwijs OBS de Erasmus 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Het onderwijsprofiel SWV WSNS ZK p. 3 1. Opbrengst gericht werken en verbetertrajecten p. 4 2. Leerresultaten p. 5 3.

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Informatieavond groep september 2016

Informatieavond groep september 2016 Informatieavond groep 4 20 september 2016 Van harte welkom Opzet van de avond: Kort overzicht van de vakken Zaken van algemene aard Stellen van vragen Rondkijken Het rooster van groep 4 Maandag 8.30-8.45

Nadere informatie

Onderwijsprofiel passend onderwijs. Dr. Plesmanschool

Onderwijsprofiel passend onderwijs. Dr. Plesmanschool Onderwijsprofiel passend onderwijs Dr. Plesmanschool Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe.

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe. 1. Uitgangspunten HGW 2. Reflectie 3. Communicatie Implementatie HGW-OGW Leerkrachten Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 1.1. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten van HGW niet maar passen deze (gedeeltelijk)

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Overzichten voor een sterk basisaanbod op klassenmanagement, didactisch en pedagogisch handelen. omgaan met plannen.

Overzichten voor een sterk basisaanbod op klassenmanagement, didactisch en pedagogisch handelen. omgaan met plannen. Overzichten voor een sterk basisaanbod op klassenmanagement, didactisch en pedagogisch handelen 1. Klassenmanagement Maak een overzichtelijke indeling van het lokaal. Hang een klok duidelijk zichtbaar

Nadere informatie

Rooms Katholieke basisschool. Onderwijsprofiel

Rooms Katholieke basisschool. Onderwijsprofiel Rooms Katholieke basisschool Onderwijsprofiel Inhoudsopgave Inleiding... 3 De St. Willibrordusschool... 4 Het onderwijsprofiel Passend onderwijs Haarlemmermeer... 5 Planmatig werken: Opbrengstgericht werken

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen.

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Zelfstandig werken Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Visie Leerlinggericht: gericht op de mogelijkheden van

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Cbs Gaandeweg

Onderwijsprofiel Cbs Gaandeweg Onderwijsprofiel Cbs Gaandeweg Bron: Passend Onderwijs Haarlemmermeer Versie: 2015 Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling

Nadere informatie

Informatieavond groep 3-4

Informatieavond groep 3-4 Welkom allemaal. Informatieavond groep 3-4 Schooljaar 2013-2014 19-08-2013 Agenda Veel handen in de klas Schoolmissie Brede basisschool De Klimboom Eigen verantwoordelijkheid Organisatie in de groep Vakken

Nadere informatie

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat KIJKWIJZER PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN IN DE KLAS School : Vakgebied : Leerkracht : Datum : Groep : Observant : 1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat (SBL competenties 1 en 2) 1.1* is

Nadere informatie

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep OSBO Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep Ontwikkelingen binnen het OSBO Het uitgangspunt van ons onderwijs: Er heeft een verandering plaatsgevonden

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 HUISWERKBELEID Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Het doel van dit huiswerkbeleid... 2 Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 Doelstellingen huiswerk... 3 Opbouw van het huiswerk... 3 Incidenteel huiswerk... 6

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De Fontein Algemene gegevens School De Fontein BRIN 04FI Locatieleider Mw. L. v.d. Wel Adres Hoyledestraat 23, 3036 LP Rotterdam Telefoon 010-4659366 E-mail

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Stap 3 Leeractiviteiten begeleiden

Stap 3 Leeractiviteiten begeleiden Stap 3 Leeractiviteiten begeleiden Bij het begeleiden van leeractiviteiten kun je twee aspecten aan het gedrag van leerkrachten onderscheiden, namelijk het pedagogisch handelen en het didactisch handelen.

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van

Nadere informatie

VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD

VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD VISIE EN WERKWIJZE Op De Schatgraver werken we met een continurooster. Een continurooster houdt bij onze school in dat alle kinderen de hele dag op school zijn. De leerkrachten

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

Juf, wat gaan we eigenlijk leren? Jouw vakkennis - hun basis

Juf, wat gaan we eigenlijk leren? Jouw vakkennis - hun basis Juf, wat gaan we eigenlijk leren? Jouw vakkennis - hun basis Inleiding: Al eerder schreef ik het ebook `het kan zonder groepsplan`. In veel scholen ervaren leerkrachten het maken van groepsplannen als

Nadere informatie

Welkom bij de informatieavond van groep 5 2015-2016

Welkom bij de informatieavond van groep 5 2015-2016 Welkom bij de informatieavond van groep 5 2015-2016 Inhoud van de avond - Voorstellen - Vakken - Thematisch werken - Leerlingenzorg - Algemene zaken - Vragen Voorstellen Ellen van den Wildenberg Dinsdag,

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Uitgangspunten: De toewijzing van het arrangement gebeurt op basis van de onderwijsbehoefte van de leerling. De onderwijsbehoefte van een cluster

Nadere informatie

Inhoud. Onderwijsprofiel Basisschool De Tonne Abbenes 2

Inhoud. Onderwijsprofiel Basisschool De Tonne Abbenes 2 Onderwijsprofiel Inhoud Inleiding... 3 Het onderwijsprofiel Passend onderwijs Haarlemmermeer... 4 Basisschool De Tonne Algemene informatie... 5 De organisatie van de school... 5 Organisatie van de zorg

Nadere informatie

- Betrokkenheid - Vertrouwen - Verantwoordelijkheid Betrokkenheid is motivatie. Leerlingen die gemotiveerd zijn, ontwikkelen zich.

- Betrokkenheid - Vertrouwen - Verantwoordelijkheid Betrokkenheid is motivatie. Leerlingen die gemotiveerd zijn, ontwikkelen zich. Waarom vinden wij deze kernwaarden belangrijk voor de leerlingen van de Driesprong? Hoe organiseren we ons onderwijs gebaseerd op onze overtuigingen? Wat voor soort onderwijs geven wij op de Driesprong?

Nadere informatie

Informatieavond groep 3-4

Informatieavond groep 3-4 Welkom allemaal. Informatieavond groep 3-4 Schooljaar 2014-2015 Maandag 1 september 2014 Groep 3-4 groep 3: 14 kinderen groep 4: 17 kinderen Agenda Voorstellen Schoolmissie Brede basisschool De Klimboom

Nadere informatie

De opbrengst van Opbrengstgericht Werken

De opbrengst van Opbrengstgericht Werken De opbrengst van Opbrengstgericht Werken 21 september 2011 Yvonne Leenders Juffrouw Marieke, op weg naar school.. Iedere landelijke onderwijsvernieuwing of - verandering vraagt van leraren. Meerdere landelijke

Nadere informatie

ZELFSTANDIG WERKEN OP DE. TWEEMASTER /Catamaran

ZELFSTANDIG WERKEN OP DE. TWEEMASTER /Catamaran ZELFSTANDIG WERKEN OP DE TWEEMASTER /Catamaran maart 2015 ALGEMENE DOELEN: Kinderen kunnen zelfstandig werken: zelf keuzes maken op welk tijdstip ze bepaalde werkzaamheden uitvoeren (plannen) en dan aan

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute Beleidsplan Ieder kind telt Werken volgens de 1-zorgroute November 2012 Voorwoord 3 Schematisch overzicht van de 1-zorgroute 4 Handelingsgericht werken op groepsniveau 5 Waarnemen 5 1. Groepsoverzicht

Nadere informatie

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen Format groepsplan Groep namen WAT wil ik bereiken? WAT bied ik aan om dit doel te bereiken? HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving HOEveel tijd? Zelfstandig of met de leerkracht? HOE volg ik de

Nadere informatie

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014 Inleiding Rust, orde en regelmaat. Het is de uitstraling als je het schoolgebouw van o.b.s. Skoatterwiis binnenloopt. Er heerst een fijn op leren gerichte sfeer. Kinderen, leerkrachten en ouders werken

Nadere informatie

Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS

Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS Een aantal richtlijnen gesteld vanuit de nieuwe CAO Wat is de definitie van een startende leraar? Met de startende leraar wordt de leerkracht bedoeld die

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Opbrengst-en handelingsgericht werken Ad Kappen, Gerdie Deterd Oude Weme Programma 16.00 16.15 17.30 17.45 18.30 20.30 opening Marielle lezing ogw

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

2012-2016. Zelfstandig Leren

2012-2016. Zelfstandig Leren 2012-2016 Zelfstandig Leren 0 Inhoud Beschrijving doelgroep... 2 Visie op onderwijs... 2 Basisvisie... 2 Leerinhouden/ activiteiten... 2 Doelen voor het zelfstandig leren... 3 Definitie zelfstandig leren...

Nadere informatie

Beschrijving van de leerlingenzorg van RK. Bs. De Achtsprong

Beschrijving van de leerlingenzorg van RK. Bs. De Achtsprong Vakgebieden groepsplannen: Technisch lezen Rekenen Spelling Begrijpend lezen Taal woordenschat (SEO) Beschrijving van de leerlingenzorg van RK. Bs. De Achtsprong Afspraken doublures: - 1 e periode doublurejaar

Nadere informatie

Brief voor ouder over thema 1

Brief voor ouder over thema 1 Brief voor ouder over thema 1 Steeds meer scholen besteden aandacht aan sociaal-emotionele vaardigheden en gezondheidsvaardigheden. Niet alleen om probleemgedrag te bestrijden en om ongewenst gedrag te

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Babylon Taalschool (08GN00) Babylon Taalschool 08GN00 Directeur Mieke der Kinderen Adres Van Speykstraat 109 3014

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014 Jaargang: 2014-2015

Nieuwsbrief November 2014 Jaargang: 2014-2015 Nieuwsbrief November 2014 Jaargang: 2014-2015 Nieuwe leerlingen op onze school Senne van Oene is onze nieuwe leerling in groep 1a. Welkom Senne, een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst! Belangrijke

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

JAARPLAN Koningin Wilhelminaschool Zoetermeer 1. Handelingsgericht werken (HGW) Kernactiviteit

JAARPLAN Koningin Wilhelminaschool Zoetermeer 1. Handelingsgericht werken (HGW) Kernactiviteit 1. Handelingsgericht werken (HGW) Onderstaande doelen zijn gedeeltelijk behaald in het jaar 2013-2014 Schooljaar 2013-2014 vindt een verdiepingsslag en verdere borging plaats. Leerkrachten stellen de onderwijsbehoefte

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Jacobusschool

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Jacobusschool Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Jacobusschool Algemene gegevens School Jacobus BRIN 16KS01 Directeur Ron van Leeuwen Adres Hesselingstraat 5 Telefoon 010-2950095 E-mail directie@kbsjacobus.nl

Nadere informatie

KINDEREN DIE MEER KUNNEN

KINDEREN DIE MEER KUNNEN KINDEREN DIE MEER KUNNEN INLEIDING Op de IJwegschool staat het kind centraal. Het onderwijs wordt aangepast aan het kind en niet andersom. Doordat de leerkrachten handelingsgericht werken waarbij de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel Onderwijs Ondersteuningsprofiel CBS De Ark 1. Naam en adres CBS De Ark Acaciahage 17 19 9501 WD Stadskanaal Tel: 0599-614924 email: de-ark@picto.nl www.cbsdeark.picto.nl 2. Denominatie Wij zijn een open

Nadere informatie

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007 Ouderavond 16 november 7 mei 2007 Durf te stralen, je dient de wereld niet door je klein te houden! Durf te ervaren wat je kunt! Kijk naar mogelijkheden, dat motiveert om het beste naar boven te halen!

Nadere informatie

Onderwijsprofiel CBS De Regenboog (21RR) Zandbos 48 2134 DE Hoofddorp 023 5634514

Onderwijsprofiel CBS De Regenboog (21RR) Zandbos 48 2134 DE Hoofddorp 023 5634514 Onderwijsprofiel CBS De Regenboog (21RR) Zandbos 48 2134 DE Hoofddorp 023 5634514 Onderwijsprofielen in passend onderwijs Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Het onderwijsprofiel Passend Onderwijs Haarlemmermeer

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

OBS De Optimist Deltaweg 109 2134 XS Hoofddorp www.obsoptimist.nl directie@obsoptimist.nl. Onderwijsprofiel in passend onderwijs

OBS De Optimist Deltaweg 109 2134 XS Hoofddorp www.obsoptimist.nl directie@obsoptimist.nl. Onderwijsprofiel in passend onderwijs OBS De Optimist Deltaweg 109 2134 XS Hoofddorp www.obsoptimist.nl directie@obsoptimist.nl Onderwijsprofiel in passend onderwijs Inhoudsopgave Blz. 3 Blz. 4 Blz. 5 Blz. 6 Blz. 12 Blz. 14 Blz. 21 Blz. 22

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie

Protocol leesproblemen en dyslexie 1 KC Den Krommen Hoek Protocol leesproblemen en dyslexie Verantwoording: Het protocol leesproblemen en dyslexie van kindcentrum Den Krommen Hoek is opgesteld op basis van het Protocol Leesproblemen en

Nadere informatie

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Onderwijsprofiel van de Prof. Dumontschool

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Onderwijsprofiel van de Prof. Dumontschool Onderwijsprofielen in passend onderwijs Onderwijsprofiel van de Prof. Dumontschool Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie