Onderwijsprofiel Cbs Gaandeweg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijsprofiel Cbs Gaandeweg"

Transcriptie

1 Onderwijsprofiel Cbs Gaandeweg Bron: Passend Onderwijs Haarlemmermeer Versie: 2015

2 Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek moet krijgen. De besturen werken samen in het samenwerkingsverband om de zorgplicht te kunnen garanderen. Het samenwerkingsverband (alle besturen) moet zorgen voor een dekkend netwerk. Het samenwerkingsverband maakt via de onderwijsprofielen inzichtelijk hoe zij met de scholen zorgt voor een dekkend netwerk. Het kader voor het onderwijsprofiel wordt op SWV-niveau ontwikkeld zodat er zicht komt op het totale netwerk. De veranderingen zijn een prima gelegenheid om met elkaar een verdere kwaliteitsslag te slaan. De focus ligt op verdere kwaliteitsverbetering. Het samenwerkingsverband, bestaande uit de samenwerking van schoolbesturen, kan zich verder ontwikkelen in het tijdig signaleren en kan doorgaan met het verbeteren van opbrengstgericht werken in leerresultaten en leerkrachtvaardigheden. De school heeft een scholingsplan, waarin beschreven staat op welke wijze de school zich aan het ontwikkelen/professionaliseren is. Deze ontwikkeling is gericht op de kwaliteit van het onderwijs. CBS Gaandeweg, waar staan wij voor? CBS Gaandeweg is een christelijke basisschool. Dit wil zeggen, dat ons onderwijs niet neutraal is, maar vanuit een bepaalde visie gericht is op de mens en de wereld. Dit komt tot uiting in de omgang met elkaar, in het dagelijks taalgebruik en zeker in de sfeer die er op de school heerst. Wij werken vanuit de 3 r-en: rust, reinheid en regelmaat. Onze visie is dat dit belangrijke voorwaarden zijn om tot leren te komen. Naast het leren, dat natuurlijk de volle aandacht krijgt, besteden we ook veel tijd aan het bevorderen van het zelfvertrouwen, aan de nodige zelfkennis en aan positief gedrag. We staan open voor iedereen die onze uitgangspunten respecteert. Als school kunnen wij constateren dat zowel mensen met een kerkelijke achtergrond als buitenkerkelijken zich bij ons thuis voelen. De prettige sfeer spreekt veel mensen aan. 2

3 Onze visie op onderwijs. Het logo van CBS Gaandeweg verbeeldt de route, die wij samen met uw kind willen gaan. De kring van kinderen is open; uw kind is hier van harte welkom. Het is ons streven om de kinderen de school te laten ervaren als een goede leerschool en een prettige en veilige leefomgeving. In de jaren verandert gaandeweg de kleur. De eigenheid en mogelijkheden van uw kind komen scherper in beeld. Wij willen uw kind zien groeien, ontwikkelen en toevoegen wat belangrijk en nodig is. Daarbij beseffen wij, dat wat hier gedaan wordt, een basis moet zijn voor een aansluitende en haalbare plek in het vervolgonderwijs. Het resultaat wordt zichtbaar in leerprestaties en in de persoonlijke ontwikkeling van bijvoorbeeld de zelfstandigheid en werkhouding van de kinderen. Na de jaren op onze school laten wij uw kind in vertrouwen verder gaan. CBS Gaandeweg, bovendien de gezonde keus! Team, MR en ouders hebben gezamenlijk een profiel gemaakt voor de school. Dit profiel zal in de komende jaren steeds meer gestalte krijgen. Onze school profileert zich op het gebied van gezondheid in de breedste zin van het woord. De slogan is gebaseerd op 4 pijlers: -fysieke gezondheid -sociaal-emotionele ontwikkeling -duurzaamheid -veiligheid Rondom deze pijlers worden beleidskeuzes gemaakt en activiteiten ontwikkeld. Op dit moment wordt door de directeur een implementatieplan geschreven, wat zal worden voorgelegd aan MR en de klankbordgroep van ouders. 3

4 Het onderwijsprofiel Passend onderwijs Haarlemmermeer Een onderwijsprofiel van iedere school bestaat uit een basiszorg, een breedtezorg en een dieptezorg (zie landelijk referentiekader). In het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland spreken we van een basisaanbod, een breedteaanbod en een diepteaanbod en formuleren scholen een plusaanbod. De onderwijsprofielen van de PO, SBO en SO scholen gezamenlijk leveren een onderwijscontinuüm op, waarmee wij alle leerlingen een passend onderwijsaanbod kunnen geven. Het breedte en het diepteaanbod op onze scholen is een intensivering van de onderwijsaanpak zoals de school het biedt in het basisaanbod. Dit geldt voor alle vormen van onderwijs. De onderwijsprofielen geven zicht op het onderwijsaanbod voor alle leerlingen in een school. Het onderwijsprofiel moet een zichtbare kwaliteit van onderwijs waarborgen. Een goed gedifferentieerd onderwijsaanbod op de basisschool zorgt ervoor dat veel leerlingen thuisnabij onderwijs kunnen volgen en slechts een beperkt aantal leerlingen een beroep hoeft te doen op het diepteaanbod. Het onderwijsprofiel is een instrument in handen van de schooldirecteur om het onderwijsaanbod te gericht te verbeteren. De vaste onderdelen van het onderwijsprofiel zijn: Planmatig werken De leerresultaten Een helder geformuleerd onderwijsaanbod en effectieve methodieken. De bewaking van de leertijd. De instructievaardigheden Het (pedagogisch) klimaat Het klassenmanagement We sluiten aan bij de begrippen in het waarderingskader van de inspectie en bij de vele kwaliteitsinstrumenten. Het zijn die elementen uit het primair proces die direct invloed hebben op de leerresultaten van de leerlingen. Het onderwijsprofiel hangt op deze wijze sterk samen met het onderwijskundig deel van het schoolplan en de onderdelen uit het kwaliteitssysteem van de school. Op iedere school is in het onderwijsprofiel beschreven hoe de school deze onderwijskwaliteit definieert en monitort. De vaste onderdelen van het onderwijsprofiel zijn voor al onze scholen gelijk. De onderdelen moeten beschreven worden in concreet waarneembaar gedrag. Het gedrag is meetbaar en beschreven in termen van wat zie ik. We vinden dat iedere school of ieder schoolbestuur zelf de elementen uit het onderwijsprofiel inhoudelijk vorm moet geven en eventueel een eigen ambitieniveau moet formuleren. Het betekent dat de onderwijsprofielen qua vorm vergelijkbaar zijn, maar qua inhoud per school en per bestuur moeten verschillen om te komen tot een dekkend netwerk. 4

5 Opbrengstgericht werken en verbetertrajecten I II Sept Okt/ Jan Jan/feb Febr/ maart Juni Toets Cyclus I: Leeropbrengsten - M-toets CITO afnemen: - M-toets analyseren: - E-toets CITO afnemen: - Heeft het verbeteronderwerp het verwachtte effect op de leeropbrengsten? - Wat is op basis van de toetsresultaten de keuze voor het vakgebied dat je centraal wilt stellen (, basis, breedte) - Ambitie opstellen: Wat zijn je ambities ten aanzien van je leeropbrengsten? - Eindevaluatie verbetering onderdeel uit het onderwijsprofiel. Cyclus II: Verbetering onderwijsprofiel - Startbijeenkomst voor verbeteringen onderdeel uit het onderwijsprofiel. - Observaties in de klas - Werkgroepen - Evaluatie verbeteringen onderwijsprofiel - Welk verbetertraject gaat de school volgend jaar starten? - Team kiest het onderdeel uit het onderwijsprofiel waarmee zij denken de leeropbrengsten te kunnen verhogen. Management stelt een plan van aanpak voor het komend schooljaar vast: Uitbreiden onderwijsprofiel met nieuwe inhoud, of: Niveau huidige onderwijsprofiel verbeteren - Voortgang huidige plan van aanpak - Opzet nieuwe plan van aanpak - Analyse E-toets en bijstellen van de geformuleerde ambities en plan van aanpak. 5

6 Leerresultaten In onderstaande tabel zijn de ondergrens en bovengrens opgenomen die horen bij de groep. Eerst in termen van vaardigheidscore en daaronder in termen van OCwaarde. Onder de landelijke norm is er ruimte voor de school om haar schoolnorm in te vullen. Spelling M3 E3 M4 E4 M5 E5 M6 E6 M7 E7 M8 E8 Landelijke norm Huidige schoolnorm Rekenen M3 E3 M4 E4 M5 E5 M6 E6 M7 E7 M8 E8 Landelijke norm Huidige schoolnorm

7 DMT M3 E3 M4 E4 M5 Landelijke norm Huidige schoolnorm Begrijpend lezen Landelijke norm Huidige schoolnorm M3 E3 M4 E4 M5 E5 M6 E6 M7 E7 M8 E

8 Leerstofaanbod Het onderwijsaanbod wordt beschreven in methodieken en materialen. In het breedte en diepteaanbod staat hoe de school intensiveert voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Het aanbod wordt beschreven voor taal, woordenschat, technisch lezen, rekenen, begrijpend lezen, spelling, sociale emotioneel gedrag. Taal De methode die we gebruiken om tot de einddoelen van taal te komen is: Schatkist. Tijdens elk schooljaar worden 8 thema s uit Schatkist behandeld. De tussendoelen en resultaten die hierbij aan de orde komen worden geregistreerd op de registratielijst van Schatkist. De resultaten worden twee keer per jaar ingevoerd bij Pravoo. Taal Speciale activiteiten Schatkist kleuters - Leerlingen gesprekken met elkaar laten voeren. - Op het moment dat een kind uit groep 1 de tussendoelen van groep 1 heeft behaald gaat hij door met de doelen van groep 2. Als deze zijn behaald gaat hij door met het verrijkingsaanbod groep 2. - Schatkist kleuters: - Activiteitenboek anker herfst, winter, zomer en lente - Ankerverhaal met reuzenprentenboek of een set verhaalplaten - Praatpop Pompom - Tijdwijzer waarin tijd, gebeurtenissen en feesten zichtbaar worden gemaakt, met activiteiten los van de ankers - Lettermuur, met aanvullende activiteiten naast de activiteiten bij het anker - Kleutersetje, vaak bestaande uit het gesproken ankerverhaal en het prentenboek hiervan, en een spelinstructie met eventueel een correctie - Cd-rom, voor elk seizoen één, inhoud is ontleend aan de tussendoelen geletterdheid en gecijferdheid - Vertelbeurten - Concrete materialen van de thematafel bij woordenschatoefeningen - Beeldwoordenweb - Speciale activiteiten Schatkist kleuters Ambitie; Methode Kijk wordt in het komend schooljaar ingevoerd.

9 De school gebruikt voor de taalontwikkeling vanaf groep 4 de methode Taal Actief 4 van uitgeverij Malmberg, De leerlingen werken vanaf dag één op hun eigen niveau. In het taalboek is elk lesdoel op drie niveaus uitgewerkt: drempelniveau, basisniveau en verrijkingsniveau. De methode werkt vanuit een aantal thema s. De lessen die bij een thema horen starten met het beschrijven van het doel van de les. Vervolgens geeft de leerkracht instructie op de beschreven niveaus en eindigt de les met een reflectie. Taalactief hanteert het zogenaamde IGDI-model: interactief, gedifferentieerd, directe instructie. Dit betekent dat de uitleg de start vormt van het leerproces. Daarna passen de leerlingen de instructie toe bij enkele opdrachten. Leerlingen die intensievere instructie nodig hebben, krijgen dit bij de verlengde instructie en leerlingen die meer aan kunnen, krijgen de verrijkingsstof aangeboden. Taal Diepte - Taalactief taal - Werkboek - *** oefeningen - boek taal - toets - Oefensoftware Mijnklas.nl - Taalactief taal - Werkboek - ** oefeningen - basistoets - Oefensoftware Mijnklas.nl - Taalactief taal - Werkboek - * oefeningen - basistoets - Oefensoftware Mijnklas.nl - Logopedie - OPP 9

10 Woordenschat Het domein woordenschat is in Taal actief belangrijk en vormt een echte spilvormer. Woorden zijn immers de bouwstenen voor de ontwikkeling van mondelingen en schriftelijke taalvaardigheid. Woorden schat Diepte boek taal - Taalactief woordenschat extra - Werkboek ws extra - Oefensoftware ws extra - Nieuwsbegrip XL woordenschat groepsdoorbroken, dus op eigen niveau - Taalactief woordenschat extra - Werkboek ws extra - Oefensoftware ws extra - Nieuwsbegrip XL woordenschat groepsdoorbroken, dus op eigen niveau - Taalactief woordenschat extra - Werkboek ws extra - Oefensoftware ws extra - Nieuwsbegrip XL woordenschat groepsdoorbroken, dus op eigen niveau - Logopedie - OPP 10

11 Technisch lezen In groep 3 wordt de methode Veilig Leren Lezen, maanversie twee gehanteerd. Meer informatie over de wijze waarop de leerlingen worden ingedeeld is terug te vinden in de zorgstructuur van de school Na het aanvankelijk lezen krijgen de leerlingen technisch leesonderwijs volgens de methode Estafette. Deze voortgezet lezen methode sluit geheel aan bij Veilig Leren Lezen. Bij het technisch leesproces heeft de leerling instructie nodig. CBS Gaandeweg heeft gekozen om drie keer in een week te werken volgens het model van convergente differentiatie. Een leerkracht differentieert zoveel mogelijk binnen de eigen groep. Er is een aanpak voor methodevolgers, risicolezers en vlotte lezers. In tien niveaus is steeds een hoeveelheid leerstof van eenzelfde AVI-niveau bij elkaar gebracht en geordend. Leestempo toetsen, drieminuten toetsen, DMT-toetsen, AVI toetsen geven de leerkracht informatie over het niveau en de groei van leesvaardigheid gedurende de leerjaren. Technisch lezen methode Veilig Leren Lezen -zon/raket boekjes -ringboekjes -digibord en leerlingsoftware -veilig en vlot -woordendoos -Feestneus -methode Veilig Leren Lezen -maan/raket boekjes -ringboekjes -digibord en leerlingsoftware -veilig en vlot -woordendoos - Estafette lezen - Vloeiend en vlot - software van Mijnklas.nl lezen estafette loper - Estafette lezen - Vloeiend en vlot - Software Mijnklas.nl lezen - methode Veilig Leren Lezen - Ster boekjes - Sterleesboekjes - Kopieerbladen - Oefenbladen uit de map DMT speciale leesbegeleiding van Luc Koning - Oefenbladen uit de map; DMT speciale leesbegeleiding van Luc Koning - Software van Mijnklas.nl lezen - Connect lezen Diepte - - OPP - Oefenbladen uit de map; DMT speciale leesbegeleiding van Luc Koning - Software van Mijnklas.nl lezen 11

12 Rekenen De methode die we gebruiken voor rekenen in groep 1/2 is Wereld in Getallen [WIG]. De tussendoelen en resultaten die hierbij aan de orde komen worden geregistreerd op registratielijst WIG. de resultaten worden twee keer per jaar ingevoerd bij Pravoo. CBS Gaandeweg gebruikt in de groepen drie tot en met acht de methode Wereld in Getallen [WIG]deel 3, van Malmberg. WIG is opgebouwd via een dakpanconstructie: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. Elk onderwerp wordt eerst tijdens de instructie behandeld. Daarna komt het onderwerp terug bij het zelfstandig oefenen en wordt het uiteindelijk door de leerlingen ingeoefend en toegepast. Alle opgaven voor zelfstandig werken zijn ondergebracht in weektaken op *, ** of *** niveau. In elk leerjaar en elk blok wordt nauwkeurig aangegeven wat de leerlingen minimaal moeten beheersen, willen ze verantwoord de volgende stap in het leerproces kunnen zetten. D.m.v. toetsen op niveau wordt de voortgang bewaakt. Na de toets vindt er een periode van verlengde instructie plaats. Leerlingen werken de na de toets opdrachten door op eigen niveau. Aan het einde van deze periode wordt er opnieuw getoetst met schaduw-toetsen. Zo kunnen wij zien of niet voldoende onderdelen nu wel goed beheerst worden. Rekenen Op het moment dat een kind uit groep 1 de tussendoelen van groep 1 heeft behaald gaat hij door met de doelen van groep 2. Als deze zijn behaald gaat hij door met het verrijkingsaanbod groep 2. - Routeboekje SLO bij de methode - werkboek - *** oefeningen(weektaak) - Oefensoftware van de methode - Oefensoftware Mijnklas.nl - De wereld in getallen. - Rekenactiviteiten in thema s gegroepeerd - De wereld in getallen - werkboek - ** oefeningen (weektaak) - Oefensoftware van de methode - Oefensoftware Mijnklas.nl Herhaling van de leerstof van groep 7 in 8 katernen. Diepte - Voorschot benadering - (In kleine kring) Voorwaarden training - MRT - Logopedie - Ergotherapie - De wereld in getallen - Bijwerkboek (aan de instructietafel) - * oefeningen (weektaak) - Oefensoftware van de methode - Oefensoftware Mijnklas.nl - OPP 12

13 Spelling De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde onderscheiden. De leerlingen kennen de regels voor het spellen van de werkwoorden; de regels voor het spellen van andere woorden en de regels voor het gebruik van leestekens. De leerlijn bestaat uit onveranderlijke woorden met achtendertig spelling categorieën en werkwoorden met tien categorieën. In de eerste drie weken volgen alle leerlingen de basis instructie. Het niveau wordt bepaald door het aantal goede items bij het oefendictee. In week vier wordt het niveau bepaald a.d.h.v. het woordendictee resultaat en krijgen alleen kinderen die het nodig hebben instructie. Spelling Diepte - Taalactief spelling - Werkboek - *** oefeningen - bladen spelling - Oefensoftware Taalactief spelling - Oefensoftware Mijnklas.nl - Taalactief spelling - Werkboek - ** oefeningen - Oefensoftware Taalactief spelling - Oefensoftware Mijnklas.nl - Taalactief spelling - Werkboek - * oefeningen - Oefenbladen uit map speciale spellingbegeleiding - Oefensoftware Taalactief spelling - Oefensoftware Mijnklas.nl - Logopedie - OPP 13

14 Begrijpend lezen In de groepen vier tot en met acht gebruikt CBS Gaandeweg voor begrijpend lezen de methode Nieuwsbegrip basis en Nieuwsbegrip XL. Nieuwsbegrip is een aanpak waarbij leerlingen een tekst lezen over een actueel onderwerp. Aan de actuele tekst zijn leesbegrip- en woordenschatoefeningen gekoppeld, die tot doel hebben leerlingen strategisch te laten lezen. De werkwijze van NB zorgt niet alleen voor goede resultaten op het gebied van lezen, maar wekt bij de kinderen ook interesse in het nieuws en de wereld om hen heen. Het vergroot hun woordenschat en hun kennis van de wereld. NB biedt 42 lessen aan op drie niveaus: AA, A,B en C. Er wordt gewerkt in blokken van zes weken. In de eerste vijf weken staat per tekst een bepaalde leesstrategie centraal, terwijl in de zesde week de strategieën geïntegreerd aan bod komen. Nieuwsbegrip zorgt voor wekelijkse lessen a.d.h.v. actuele informatieve teksten. En NB-XL bevat wekelijks een les met steeds een andere tekstsoort en een woordenschat les. Deze lessen lopen in een doorgaande lijn van groep vier naar groep acht en zijn als extra begrijpend lezen moment in onze week ingeroosterd. Nieuwsbegrip wordt groepsdoorbroken gegeven, ieder kind krijgt les op eigen niveau. Begrijpend lezen Diepte Nieuwsbegrip basis en XL - Ingedeeld op eigen niveau, groepsdoorbroken - Nieuwsbegrip basis en XL - Ingedeeld op eigen niveau, groepsdoorbroken -Ingedeeld in niveau AA, tevens bladen uit de map speciale begeleiding begrijpend lezen - Logopedie - OPP Orthotheek; Als Gaandeweg beschikken wij over diverse leer- en hulpmiddelen. In de loop van dit jaar gaan wij al deze extra materialen samen brengen in een orthotheek. 14

15 Sociaal emotioneel gedrag Doel van de Kanjertraining op school is de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). Zodat de leerlingen een betere band krijgen met elkaar/met de leerkracht en zich prettiger gaan voelen in de klas. De training heeft overigens niet als doel kinderen braaf te krijgen. Het is een trainingsprogramma waarin veel ruimte is voor de autonomie van het kind. De ervaring leert dat nagenoeg alle kinderen (een zeldzame uitzondering daargelaten) zich autonoom en authentiek wil ontwikkelen op een positieve manier. Daarbij is niet alleen een goede pedagogische relatie met de leerkracht een vereiste, maar ook een veilige sfeer in de klas, zodat de kinderen tot hun recht kunnen komen. Sociaal emotioneel gedrag 1 / Kanjerles; bevordering van vertrouwen en veiligheid in de klas; versterking van sociale vaardigheden bij de leerlingen beheersing door leerlingen van verschillende oplossingsstrategieën in conflicten. (Ook mediation) bewustwording van eigenheid bij de leerlingen: Ik doe mij niet anders voor dan ik werkelijk ben. verantwoordelijkheid nemen bevordering actief burgerschap en sociale integratie Ambitie; 2x per jaar de Kanvas (Kanjer Volg- en Adviessysteem )afnemen, zowel door de leerkracht als door de leerlingen zelf. 15

16 Leertijd (per vakgebied) De leertijd wordt beschreven in gestelde leertijd (roostertijd) in aantal uren per week. Daarnaast is er een individueel wisselend aanbod per leerling. Er wordt per periode gekeken of zorg- of plusleerling extra lestijd besteedt aan een bepaald vakgebied. Bijvoorbeeld door pré-teaching, verlengde instructie of extra onderwijstijd bij de onderwijsassistent. Technisch 1* 2* lezen 6,5 uur 5 uur 10 4 uur 4 uur 5 uur 4 uur 4 uur minuten Diepte (* betreft hier Taal voor kleuters) Rekenen 1* 2* ,5 uur 4 uur Diepte 30minuten 5 uur 5 uur 15minuten 5 uur 15minuten 5 uur 15minuten 5 uur 15minuten Begrijpend lezen 2 uur 45 minuten 2 uur 45 minuten 2 uur 45 minuten 2 uur 45 minuten 2 uur 45 minuten Diepte 30 minuten 30 minuten Sociale 1* 2* competentie 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur Interventie volgens de kanjeraanpak Diepte Hulp van externen 16

17 Didactisch handelen We sluiten aan bij de opvattingen van de Inspectie die het als volgt omschrijft: Het didactisch handelen van de leerkracht is gericht op het ontlokken en bevorderen van leerprocessen waarbij de leerkracht sturing geeft aan het leerproces en de eigen keuzes van leerlingen. Zo vraagt de leerkracht zich voortdurend af welke hulp, opdracht of aanwijzing gegeven kan worden om leerlingen te helpen tot leren te komen. Uitgangspunt bij het didactisch handelen is het werken met een instructiemodel. Daarnaast is het van belang dat de leerkracht afstemt op het niveau van de leerlingen. Instructiemodel: - De school werkt met het direct instructie model 1.Dagelijkse terugblik, voorkennis activeren 2.Doel; wat gaan we leren 3. Presentatie/instructie 4.(in) Oefening 5. Individuele verwerking 6. Evaluatie (van het doel) De school heeft bepaald welke elementen ze per lesfase terug wil zien in de les. Deze staan in het volgende schema: Introductie: - Leerling verwoordt zelf het doel van de les Inoefening/Verwerking: - Leerling gaat zelfstandig aan het werk Terugkoppeling: - Leerling rapporteert aan de leerkracht over het gemaakte werk; hij geeft aan wat hij geleerd heeft en hoe het werken ging Introductie: - Leerkracht geeft de start van de les duidelijk aan - Leerkracht vertelt het doel van de les - Leerkracht vertelt wat de leerlingen deze les gaan doen (lesopbouw) Instructie: - Leerkracht laat de leerlingen nadenken over oplossingen/strategieën - Leerkracht geeft uitleg over inhoud van de opgaven - Leerkracht creëert betrokkenheid door vragen te stellen en leerlingen opgaven voor te laten doen Inoefening: - Leerkracht maakt samen met de leerlingen een opgave Verwerking: - Leerkracht vertelt of schrijft op het bord wat de leerlingen moeten doen. - Leerkracht maakt duidelijke afspraken over wanneer en hoe de leerling om hulp mag vragen - Leerkracht zorgt voor regelmatige feedback Terugkoppeling: - Leerkracht houdt de nabespreking direct na de inoefening/verwerking - Leerkracht vat de les en het lesdoel samen (met de leerlingen) 17

18 - Leerkracht complimenteert de leerlingen met wat ze geleerd hebben Instructie: - Leerling krijgt verlengde instructie - Leerkracht doet de opgave minimaal twee keer goed voor Inoefening: - Leerkracht maakt minimaal twee voorbeeldopgave samen met de leerling Verwerking: - Leerkracht vertelt de leerlingen individueel wat ze moeten doen. Pedagogisch handelen (algemeen) Het pedagogisch handelen van de leerkrachten is afgestemd op het versterken van de drie basisbehoeften van de leerlingen, te weten: relatie, competentie en autonomie. Relatie: De leerlingen voelen zich geaccepteerd. Ze horen erbij. Ze zijn welkom. Ze voelen zich veilig. Er wordt met de leerlingen gepraat en niet over hen. Competentie: De leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, aankunnen. Ze ontdekken dat ze steeds meer aankunnen. Autonomie: Leerlingen willen vrijheid en zelfbepaling. Ze willen verantwoordelijk zijn voor hun eigen taken. Zij kunnen (in elk geval voor een deel) hun leergedrag sturen. Visie op pedagogisch handelen Leerkrachten geven ruimte aan het autonomie gevoel van hun leerlingen. Ze honoreren initiatieven van leerlingen. Ze waarderen ideeën van leerlingen en wat ze ermee doen. Ze dagen leerlingen uit om eigen oplossingen te bedenken. Ze laten de leerlingen zelf keuzes maken bij het doen van taken (hoe en wat). Ze laten de leerlingen meebepalen bij de inrichting van het lokaal en vertrouwen organisatorische zaken aan leerlingen toe. Voor leerkrachten, leerlingen en ouders geldt dat ze respect hebben voor elkaar en voor de omgeving. Algemene schoolregels gelden voor allen en worden door allen nageleefd, waarbij voor een ieder geldt: Goed voorbeeld doet goed volgen. Gedrag Rondom het omgaan met (on)gewenst gedrag zijn afspraken op een rij gezet. Deze afspraken worden nageleefd door alle leerkrachten en hebben betrekking op alle leerlingen. Doel van de kanjertraining: Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties en daardoor komt tijd en energie vrij. Binnen de Kanjertraining worden kinderen geconfronteerd met de gevolgen van hun gedrag. Deze informatie krijgen ze van hun klasgenoten en indien nodig van de leerkrachten. 18

19 Afspraken, van toepassing op alle leerlingen Vanuit de Kanjertraining gaan we op school als volgt met elkaar om: -We vertouwen elkaar -We helpen elkaar - Niemand speelt de baas - Niemand lacht uit - Niemand doet zielig De basis van de Kanjertraining bestaat uit twee boeken, te weten het Kleine Kanjerboek voor groep 1-4 en het Grote Kanjerboek voor groep 5-8. De onderwerpen van de lessen zijn: - jezelf voorstellen. - iets aardigs zeggen. - weet jij hoe jij je voelt? - kun jij nee zeggen? - vertellen en vragen. - luisteren en samenwerken. - vriendschap. - vragen stellen. - je mening vertellen, maar niet altijd. - de laatste les en je diploma. De Kanjertraining probeert elk kind in te laten zien dat het beter en prettiger is voor jezelf en voor een ander om je goed te gedragen. Het pestprotocol van de Kanjertraining wordt gevolgd. 01: Pedagogisch handelen gericht op de relatie - De leerkracht ontvangt en begroet de leerlingen bij het begin van de dag. - De leerkracht kijkt de leerlingen aan als hij met hen spreekt. - De leerkracht maakt beredeneerde keuzes bij het samenstellen van groepjes leerlingen om het samenwerken te bevorderen. - De leerkracht hanteert consequent het pestprotocol. - De leerkracht praat alleen met betrokkenen over de leerlingen en hun thuissituatie. - De Kanvas vragenlijst wordt 2x per jaar afgenomen bij alle leerlingen. -De leerkracht signaleert onzekerheid bij de leerling in leer- en gedragssituaties en ondersteunt de leerling in zijn behoefte aan veiligheid en acceptatie door dingen samen en/of voor te doen. -De leerkracht koppelt een tweetal leerlingen aan elkaar die elkaar ondersteunen in het werk. 19

20 02: Pedagogisch handelen gericht op de competentie - De leerkracht spreekt zijn vertrouwen uit in de leerlingen in het omgaan met elkaar. Hij gaat hierbij uit van hoge, maar realistische verwachtingen. - De leerkracht laat zien, dat hij het gewenste gedrag heeft opgemerkt in woord en gebaar. Bijvoorbeeld door een duim op te steken. - De leerkracht spreekt met de leerlingen over hun kwaliteiten om hen bewust te maken van hun mogelijkheden. - De leerkracht bespreekt met een leerling zijn gedragsmogelijkheden en ondersteunt hem door vertrouwen uit te spreken in zijn capaciteiten. - De leerkracht schrijft het bereiken van gewenst gedrag toe aan de inzet van de leerling zelf. - De leerkracht verwijst eventueel leerlingen naar externe hulp. 03: Pedagogisch handelen gericht op de autonomie - De leerkracht daagt alle leerlingen uit om aan het woord te komen en geeft de leerlingen de ruimte om hun gedachten en gevoelens onder woorden te brengen. - De leerkracht herinnert de leerlingen via complimenten aan de opgestelde gedragsregels. - De leerkracht laat de leerlingen mee denken over (bijvoorbeeld feestelijke) activiteiten in de groep. - De leerkracht creëert onderwijsleersituaties, bijvoorbeeld een kringgesprek, waarin leerlingen elkaar de ruimte geven voor een eigen inbreng, en waardeert die positief. - De leerkracht zorgt voor werkvormen, die ervoor zorgen dat de leerlingen vorm kunnen geven aan hun eigen keuzes. Bijvoorbeeld het maken van een bouwwerk, het plakken van een collage, het schrijven van een verhaal, etc. - De leerkracht bespreekt met de leerlingen hoe zij om kunnen gaan met leerlingen in de groep die extra onderwijsbehoeften hebben en maakt hierover afspraken. - De leerkracht bespreekt met de leerlingen het verantwoordelijk zijn voor elkaar. - De leerkracht bespreekt met de leerlingen hoe zij zelfstandig hun problemen kunnen oplossen. - De leerkracht bespreekt met de leerlingen hoe hij omgaat met verschillen tussen leerlingen wat betreft zelfstandigheid en het dragen van verantwoordelijkheid. 20

21 Klassenmanagement Klassenmanagement bestaat zoveel mogelijk uit structureren van ruimte, tijd en activiteit zodat de leerkracht de geplande activiteiten uit kan voeren. We onderscheiden hierbinnen de organisatie van de fysieke ruimte en de organisatie van de ruimte rondom het lesgeven, waarbij het leerkrachtgedrag en de leerkrachtvaardigheden een belangrijke rol spelen. 01: Ruimte - De klassenregels hangen zichtbaar in de klas. - De tafels en stoelen zijn zo georganiseerd dat er duidelijke looproutes zijn in de klas. - De klok hangt zichtbaar in de klas. - De dagplanning hangt/staat zichtbaar op het bord. -Er zijn kleurenklokjes beschikbaar voor op de tafel van de leerling. - De leerling houdt indien nodig een vaste plaats in de klas. - Er zijn schotten in de klas waarachter de leerlingen kunnen werken. - Er zijn koptelefoons beschikbaar. 02: Tijd - De leerkracht laat de leerling een deel van de planning zelf maken met behulp van een agenda. - De leerkracht gebruikt een rooster waarin alle hij alle lessen plant. - De leerkracht houdt zich aan de roostertijden. - De leerkracht vertelt bij aanvang van de dag wat de planning van de dag zal zijn. - De leerkracht maakt voor de leerling een planning in pictogrammen. - Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften krijgen een picto agenda 03: Activiteit - De leerkracht legt de materialen voor de les zo klaar dat de leerlingen ze zelf kunnen pakken. - De leerkracht vertelt voor de les of er sprake is van: individueel werken, waarbij geen hulp gevraagd mag worden(blokje op rood) individueel werken waarbij hulp gevraagd mag worden als iets niet lukt(groen) samenwerkend leren - De leerkracht geeft op een klok de tijdsplanning aan. - De leerkracht vertelt wanneer de les eindigt. De leerlingen krijgen dan nog een paar minuten de tijd om het werk af te ronden. - De leerkracht legt de materialen voor de leerlingen klaar, zodat de klassendienst de materialen kan uitdelen. 21

Onderwijsprofiel o.b.s. De Zuidwester

Onderwijsprofiel o.b.s. De Zuidwester Onderwijsprofiel o.b.s. De Zuidwester Onderwijsprofielen in passend onderwijs Dit onderwijsprofiel is tot stand gekomen met dank aan: - Team van OBS de Zuidwester met in het bijzonder; - Door de bouwcoördinatoren

Nadere informatie

Onderwijsprofiel passend onderwijs. Dr. Plesmanschool

Onderwijsprofiel passend onderwijs. Dr. Plesmanschool Onderwijsprofiel passend onderwijs Dr. Plesmanschool Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek

Nadere informatie

Onderwijsprofiel. In samenwerking met:

Onderwijsprofiel. In samenwerking met: Onderwijsprofiel In samenwerking met: Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek moet krijgen. De

Nadere informatie

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel nevenvestiging van De Pionier Bezoek/ Postadres: Triversum/het Buitenrif Spaarnepoort 1-3 2134 TM Hoofddorp 023-5553296 Onderwijsprofielen in passend onderwijs format onderwijsprofiel Inleiding Alle besturen

Nadere informatie

Onderwijsprofiel. In samenwerking met:

Onderwijsprofiel. In samenwerking met: Onderwijsprofiel In samenwerking met: Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek moet krijgen. De

Nadere informatie

Basisschool t Venne Onderwijsprofiel in passend onderwijs

Basisschool t Venne Onderwijsprofiel in passend onderwijs Basisschool t Venne Onderwijsprofiel in passend onderwijs Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Passend onderwijs RK Basisschool De Meerbrug

Onderwijsprofiel Passend onderwijs RK Basisschool De Meerbrug Onderwijsprofiel Passend onderwijs RK Basisschool De Meerbrug versie mei 2016 Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 1. Visie, missie & eigenheid van de school 4 2. Concretisering van de visie, missie & eigenheid

Nadere informatie

Onderwijsprofiel in Passend Onderwijs

Onderwijsprofiel in Passend Onderwijs Onderwijsprofiel in Passend Onderwijs Schoolgegevens Rooms Katholieke basisschool De Reiger Azollastraat 47 2165 XP Lisserbroek 0252-412128 Brinnummer 07RH Inhoudsopgave Inleiding blz. 2 Het onderwijsprofiel

Nadere informatie

OBS De Tovercirkel. Zandbos DE Hoofddorp Julia Weytingh & Fiona Troupin

OBS De Tovercirkel. Zandbos DE Hoofddorp Julia Weytingh & Fiona Troupin OBS De Tovercirkel Zandbos 46 2134 DE Hoofddorp 023-5624353 directie@de-tovercirkel.nl www.de-tovercirkel.nl Julia Weytingh & Fiona Troupin Onderwijsprofielen in passend onderwijs Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel 1 Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende

Nadere informatie

Bezoek/ Postadres: Het Buitenrif/Triversum Spaarnepoort TM Hoofddorp

Bezoek/ Postadres: Het Buitenrif/Triversum Spaarnepoort TM Hoofddorp Bezoek/ Postadres: Het Buitenrif/Triversum Spaarnepoort 1-3 2134 TM Hoofddorp 023-5553296 Algemene informatie PI-school het Buitenrif; Het Buitenrif is een kleine cluster 4 school, verbonden aan Triversum,

Nadere informatie

Het onderwijsprofiel Passend onderwijs Haarlemmermeer

Het onderwijsprofiel Passend onderwijs Haarlemmermeer Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek moet krijgen. De besturen werken samen in het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Onderwijsprofielen Passend Onderwijs Haarlemmermeer

Onderwijsprofielen Passend Onderwijs Haarlemmermeer Onderwijsprofielen Passend Onderwijs Haarlemmermeer Inleiding Huppelend naar school en vrolijk weer naar huis Dat is het motto van de Burgemeester Amersfoordt school (BAS). Er is een sfeer van acceptatie,

Nadere informatie

Onderwijsprofiel. openbare basisschool de Crayenester Heemstede. In samenwerking met

Onderwijsprofiel. openbare basisschool de Crayenester Heemstede. In samenwerking met Onderwijsprofiel openbare basisschool de Crayenester Heemstede In samenwerking met INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 OPBRENGSTGERICHT WERKEN EN VERBETERTRAJECTEN...4 LEERRESULTATEN M AFNAME

Nadere informatie

Onderwijsprofiel

Onderwijsprofiel Onderwijsprofiel 2015-2016 In samenwerking met: Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek moet

Nadere informatie

Onderwijsprofiel van de

Onderwijsprofiel van de Onderwijsprofiel van de Opgesteld in oktober 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Leerresultaten per vakgebied Koningin Emmaschool... 5 Leerresultaten rekenen op schoolniveau in januari en juni 2012... 5

Nadere informatie

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel Inleiding Voor u ligt het onderwijsprofiel van obs de Waterwolf vallend onder het bestuur Openbaar primair onderwijs Haarlemmermeer.

Nadere informatie

Onderwijsprofiel obs Aldoende

Onderwijsprofiel obs Aldoende Onderwijsprofiel obs Aldoende Bron: Passend Onderwijs Haarlemmermeer Versie: 2015 Het onderwijsprofiel Passend onderwijs Haarlemmermeer Een onderwijsprofiel van iedere school bestaat uit een basiszorg,

Nadere informatie

Bornwaterschool. Onderwijs Profiel. Bornwaterschool onderwijsprofiel

Bornwaterschool. Onderwijs Profiel. Bornwaterschool onderwijsprofiel Bornwaterschool Onderwijs Profiel Dit onderwijsprofiel is tot stand gekomen in de Plenaire Teamvergaderingen september 2014 Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht.

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Onderwijsprofiel in passend onderwijs

Onderwijsprofiel in passend onderwijs 1 P agina Onderwijsprofiel in passend onderwijs CBC De Brandaris Dussenstraat 34 2134 DL Hoofddorp Brincode: 27 PG T: 023-5618610 E: directie@cbsdebrandaris.nl W: www.cbsdebrandaris.nl 2 P agina Inleiding

Nadere informatie

Onderwijsprofiel RK basisschool Vredeburg

Onderwijsprofiel RK basisschool Vredeburg Onderwijsprofiel RK basisschool Vredeburg Inhoud Inleiding... 3 Het onderwijsprofiel Passend onderwijs Haarlemmermeer... 4 RK basisschool Vredeburg... 5 Opbrengstgericht werken en verbetertrajecten...6

Nadere informatie

Onderwijsprofiel passend onderwijs. Dr. Plesmanschool

Onderwijsprofiel passend onderwijs. Dr. Plesmanschool Onderwijsprofiel passend onderwijs Dr. Plesmanschool Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Vrije School Kennemerland Vrije School Kleverpark

Onderwijsprofiel Vrije School Kennemerland Vrije School Kleverpark Onderwijsprofiel Vrije School Kennemerland Vrije School Kleverpark Colofon Het onderwijsprofiel van Vrije School Kennemerland en Vrije School Kleverpark is opgesteld door: - Maarten Roest Crollius (directeur)

Nadere informatie

Onderwijsprofiel obs Aldoende

Onderwijsprofiel obs Aldoende - Onderwijsprofiel obs Aldoende Bron: Passend Onderwijs Haarlemmermeer Versie: 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Onze school en leerlingen Blz. 4 2.1 Onze school Blz. 4 2.2 Het onderwijsconcept

Nadere informatie

Inleiding. Fijn dat je er bent!

Inleiding. Fijn dat je er bent! Inleiding Fijn dat je er bent! Dat is het uitgangspunt van Klippeholm. Een school waar geleerd wordt op een hoog niveau, er gewerkt wordt in een goede harmonieuze sfeer, overzicht en rust geboden wordt

Nadere informatie

Onderwijsprofielen in passend onderwijs. Onderwijsprofiel Nicolaas Beetsschool Heemstede

Onderwijsprofielen in passend onderwijs. Onderwijsprofiel Nicolaas Beetsschool Heemstede Onderwijsprofielen in passend onderwijs Onderwijsprofiel Nicolaas Beetsschool Heemstede Juni 2013 Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat

Nadere informatie

Onderwijsprofiel in passend onderwijs

Onderwijsprofiel in passend onderwijs Onderwijsprofiel juni 2013 Onderwijsprofiel in passend onderwijs Colofon Dit onderwijsprofiel is tot stand gekomen met dank aan: - Bavo Noord - Bavo Westergracht - Bos en Vaart - De Zuiderpolder - Dr.

Nadere informatie

Onderwijsprofiel CBS De Wijngaard

Onderwijsprofiel CBS De Wijngaard Samen groot worden Onderwijsprofiel CBS De Wijngaard December 2014 Onderwijsprofiel CBS De Wijngaard Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Het onderwijsprofiel 3. Opbrengstgericht werken 4. Leerresultaten

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van Integraal Kind Centrum Wereldwijs werkend aan Passende Ontwikkeling

Ondersteuningsprofiel van Integraal Kind Centrum Wereldwijs werkend aan Passende Ontwikkeling Ondersteuningsprofiel van Integraal Kind Centrum Wereldwijs werkend aan Passende Ontwikkeling Inleiding IKC Wereldwijs maakt deel uit van een groter verband van basisscholen en kinderopvang, dat bestuurd

Nadere informatie

Onderwijsprofiel. Oktober2014. Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel

Onderwijsprofiel. Oktober2014. Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel Onderwijsprofiel Oktober2014 Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. Het onderwijsprofiel Passend onderwijs Haarlemmermeer 4 3. Opbrengst

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Juni 2013

Onderwijsprofiel Juni 2013 Onderwijsprofiel Juni 2013 O.B.S. De Peppelaer Leidseplein 33 2013 PW Haarlem Tel: 023-5510422 Brinnr: 16ZF www.obsdepeppelaer.nl directie@obsdepeppelaer.nl Inhoudsopgave pagina Inleiding blz 3 Opbrengstgericht

Nadere informatie

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat KIJKWIJZER PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN IN DE KLAS School : Vakgebied : Leerkracht : Datum : Groep : Observant : 1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat (SBL competenties 1 en 2) 1.1* is

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Februari 2015

Onderwijsprofiel Februari 2015 Onderwijsprofiel Februari 2015 Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek moet krijgen. De besturen

Nadere informatie

Onderwijsprofiel 2015

Onderwijsprofiel 2015 Onderwijsprofiel 2015 20 september 2016 Inhoudsopgave Inleiding Het onderwijsprofiel Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland Opbrengstgericht werken en ontwikkelingstrajecten Leerresultaten Leerstofaanbod

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Onderwijsprofiel in passend onderwijs OBS de Erasmus

Onderwijsprofiel in passend onderwijs OBS de Erasmus Onderwijsprofiel in passend onderwijs OBS de Erasmus 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Het onderwijsprofiel SWV WSNS ZK p. 3 1. Opbrengst gericht werken en verbetertrajecten p. 4 2. Leerresultaten p. 5 3.

Nadere informatie

Onderwijsprofiel in passend onderwijs. Openbare Basisschool De Zevensprong. Pampusstraat 28. 1435 LJ Rijsenhout 0297-327842

Onderwijsprofiel in passend onderwijs. Openbare Basisschool De Zevensprong. Pampusstraat 28. 1435 LJ Rijsenhout 0297-327842 Openbare Basisschool De Zevensprong Pampusstraat 28 1435 LJ Rijsenhout 0297-327842 Onderwijsprofiel in passend onderwijs Onderwijsprofiel januari 2015 Passend Onderwijs Haarlemmermeer Inleiding Alle besturen

Nadere informatie

Onderwijsprofiel in passend onderwijs

Onderwijsprofiel in passend onderwijs 1 P a g i n a Onderwijsprofiel in passend onderwijs 2015-2016 CBS De Brandaris Dussenstraat 34 2134 DL Hoofddorp Brincode: 27 PG T: 023-5618610 E: directie@cbsdebrandaris.nl W: www.cbsdebrandaris.nl 2

Nadere informatie

ONDERWIJSPROFIEL PASSEND ONDERWIJS HAARLEMMERMEER 2015. ICBS de Tweemaster Vijfhuizen

ONDERWIJSPROFIEL PASSEND ONDERWIJS HAARLEMMERMEER 2015. ICBS de Tweemaster Vijfhuizen 1 ONDERWIJSPROFIEL PASSEND ONDERWIJS HAARLEMMERMEER 2015 ICBS de Tweemaster Vijfhuizen 2 Schoolgegevens Interconfessionele basisschool de Tweemaster Baarsjesweg 1 2141 VJ Vijfhuizen 023-5581245 Brinnummer

Nadere informatie

Waar staat de Spaarneschool voor als het gaat om vormgeven aan Passend Onderwijs?

Waar staat de Spaarneschool voor als het gaat om vormgeven aan Passend Onderwijs? Waar staat de Spaarneschool voor als het gaat om vormgeven aan Passend Onderwijs? Passend Onderwijs vraagt een continue investering in goede didactische kwaliteiten van leerkrachten, een pedagogisch klimaat

Nadere informatie

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets.

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets. TOETSEN OP DE PWA; het hoe en waarom Alle basisscholen in Nederland moeten beschikken over een leerlingvolgsysteem: een serie toetsen of observaties waarmee de ontwikkeling van de kinderen gevolgd kan

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Antoniusschool. in kader van Passend Onderwijs

Onderwijsprofiel Antoniusschool. in kader van Passend Onderwijs Onderwijsprofiel Antoniusschool in kader van Passend Onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 Het onderwijsprofiel van het samenwerkingsverband 4 De Antoniusschool Opbrengstgericht werken en verbetertrajecten

Nadere informatie

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014 Inleiding Rust, orde en regelmaat. Het is de uitstraling als je het schoolgebouw van o.b.s. Skoatterwiis binnenloopt. Er heerst een fijn op leren gerichte sfeer. Kinderen, leerkrachten en ouders werken

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Basisschool De Polderrakkers

Onderwijsprofiel Basisschool De Polderrakkers Onderwijsprofiel Basisschool De Polderrakkers INHOUD Inleiding... 3 Het onderwijsprofiel Passend onderwijs Haarlemmermeer... 4 Het onderwijsprofiel van De Polderrakkers... 5 1. Planmatigheid, opbrengstgericht/

Nadere informatie

Kanjerbeleid Samenvatting voor ouders

Kanjerbeleid Samenvatting voor ouders Kanjerbeleid Samenvatting voor ouders Voor u ligt het kanjerbeleid. We hopen dat het zicht geeft op wat we doen op school en waar we voor staan. Dit is de samenvatting van het kanjerbeleid. Het volledige

Nadere informatie

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen Format groepsplan Groep namen WAT wil ik bereiken? WAT bied ik aan om dit doel te bereiken? HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving HOEveel tijd? Zelfstandig of met de leerkracht? HOE volg ik de

Nadere informatie

2.BESCHRIJVING VAN HET TAALONDERWIJS VAN DE SCHOOL

2.BESCHRIJVING VAN HET TAALONDERWIJS VAN DE SCHOOL Taalbeleid 1.ALGEMEEN 1.1 Woord vooraf 1.2 Visie van de school 1.3 Omschrijving taalbeleid 1.4 Motivering van het belang van taalbeleid onze school 1.5 De populatie van de school 2.BESCHRIJVING VAN HET

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Bijlage bij groepsplan begrijpend lezen

Bijlage bij groepsplan begrijpend lezen Bijlage bij groepsplan Aanpak in de klas via IGDI model Voorbereiding Start van de les: te behandelen leesstrategie op het bord, doel van de les benoemen Instructie en inoefening: 1. één strategie hardop

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Opbrengst-en handelingsgericht werken Ad Kappen, Gerdie Deterd Oude Weme Programma 16.00 16.15 17.30 17.45 18.30 20.30 opening Marielle lezing ogw

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Inleiding. Het onderwijsprofiel SWV WSNS ZK. Planmatig handelen. Leerresultaten. Leerstofaanbod. Leertijd. Didactisch handelen. Pedagogisch handelen

Inleiding. Het onderwijsprofiel SWV WSNS ZK. Planmatig handelen. Leerresultaten. Leerstofaanbod. Leertijd. Didactisch handelen. Pedagogisch handelen ONDERWIJSPROFIEL 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Het onderwijsprofiel SWV WSNS ZK Planmatig handelen Leerresultaten Leerstofaanbod Leertijd Didactisch handelen Pedagogisch handelen Klassenmanagement Bijlage

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

in het kader van Passend Onderwijs Haarlemmermeer

in het kader van Passend Onderwijs Haarlemmermeer Onderwijsprofiel RKBS Klavertje vier in het kader van Passend Onderwijs Haarlemmermeer Inleiding Zonder relatie, geen prestatie Alleen ga je sneller, samen kom je verder Voor u ligt het onderwijsprofiel

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR 2016-2017 Leerkrachten: Dennis Voorst 7a Nicole Koevoets 7b Algemene zaken in groep 7: Huiswerk: Alle kinderen in groep 7 hebben een agenda nodig. Hierin wordt elke week het

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Albert Schweitzerschool

Onderwijsprofiel Albert Schweitzerschool 2014 Onderwijsprofiel Albert Schweitzerschool Inhoud: Pag. 2 Pag. 3 Pag. 4 Pag. 5 Pag. 7 Pag. 11 Pag. 12 Pag. 15 Pag. 18 Inhoud Inleiding/toelichting Cyclus Opbrengstgericht werken en Verbetertrajecten

Nadere informatie

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel Inhoudsopgave Inleiding blz. 3 Passend onderwijs blz. 3 De Zilvermeeuw blz. 4 Leonardo onderwijs blz. 4 Het onderwijsprofiel Passend

Nadere informatie

CBS Maranatha. Doel: Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Dyslexieprotocol 2013 aangepast sept.14

CBS Maranatha. Doel: Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Dyslexieprotocol 2013 aangepast sept.14 CBS Maranatha Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Dyslexieprotocol 2013 aangepast sept.14 Doel: Doel van ons dyslexieprotocol is een zo goed mogelijke begeleiding van leerlingen met (dreigende) leesproblemen.

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Vesterhavet

Onderwijsprofiel Vesterhavet Onderwijsprofiel Vesterhavet Inhoudsopgave Inleiding Het onderwijsprofiel: 1. Planmatig werken 5 2. De leerresultaten 9 3. Een helder geformuleerd onderwijsaanbod en effectieve methodieken 12 4. De bewaking

Nadere informatie

versie okt 2017 protocol aanpak plusleerlingen

versie okt 2017 protocol aanpak plusleerlingen protocol aanpak plusleerlingen 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanpak plus-leerlingen... 3 2.1 Het menu voor alle plusgroep-leerlingen.... 3 2.2 Het menu voor de plusklas leerlingen... 4 3 en verrijken Rekenen,

Nadere informatie

Onderwijsprofiel. In samenwerking met:

Onderwijsprofiel. In samenwerking met: Onderwijsprofiel In samenwerking met: Inhoud Inleiding... 3 Het onderwijsprofiel SWV WSNS ZK... 4 Opbrengstgericht werken en verbetertrajecten... 5 Leerresultaten... 6 Leerstofaanbod... 10 Onderwijsaanbod

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 7A SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 7A SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 7A SCHOOLJAAR 2017-2018 Leerkracht: Nicole Koevoets Algemene zaken in groep 7: Huiswerk: Alle kinderen in groep 7 hebben een agenda nodig. Hierin wordt elke week het huiswerk genoteerd voor

Nadere informatie

Alles over. Grip op lezen. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Grip op lezen. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2013-2014 Basisschool Jan Ligthart Plaats : Zelhem BRIN nummer : 10EJ C1 Onderzoeksnummer : 274481 Datum onderzoek : 15 april 2014 Datum vaststelling : 16 juni

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2016-2017 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 251 Klassendeler: 27 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een Christelijke basisschool. We lezen en werken

Nadere informatie

Groepsinfo-folder BS Theresia 1. Informatie folder groep 4. Welkom in groep 4.

Groepsinfo-folder BS Theresia 1. Informatie folder groep 4. Welkom in groep 4. Informatie folder groep 4 Postbus 16 5170AA Kaatsheuvel Tel: 0416-540 939 Email: directie@theresia-kaatsheuvel.nl Welkom in groep 4. Leuk dat uw kind in groep 4 zit. We zijn al enkele weken bezig en zoals

Nadere informatie

De Luithorst: Schoolzelfevaluatie (midden) Schooljaar

De Luithorst: Schoolzelfevaluatie (midden) Schooljaar Kwaliteit van het onderwijs en de leerresultaten op de Luithorst Inleiding Een van de belangrijkste onderwerpen voor een basisschool is natuurlijk de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Daaraan

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 270 Klassendeler: 25 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een groeiende, moderne, Christelijke basisschool.

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR 2015-2016 Leerkracht: Nicole Koevoets Algemene zaken in groep 7: Huiswerk: Alle kinderen in groep 7 hebben een agenda nodig. Hierin wordt elke week het huiswerk genoteerd voor

Nadere informatie

-Samen meertalig en talentvol de wereld in- GROEP Erik Smit

-Samen meertalig en talentvol de wereld in- GROEP Erik Smit -Samen meertalig en talentvol de wereld in- GROEP 8 2017-2018 Erik Smit erik.smit@agora.nu WAT KUNNEN DE KINDEREN VERWACHTEN DIT SCHOOLJAAR? Schoolkeuze voortgezet onderwijs Kamp van 27 september tot 29

Nadere informatie

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Studiedag LOWAN 16 november 2011 Thea Manders Miriam Baltussen Inhoud 1. Terug- en vooruitblik 2. Het toezichtkader 3. Het kwaliteitsonderzoek 4. Vragen

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 De Egelantier Soest 31 mei & 1 juni 2016 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de school

Nadere informatie

-Samen meertalig en talentvol de wereld in- GROEP Alie Zwaagstra

-Samen meertalig en talentvol de wereld in- GROEP Alie Zwaagstra -Samen meertalig en talentvol de wereld in- GROEP 5 2017-2018 Alie Zwaagstra alie.zwaagstra@agora.nu WAT KUNNEN DE KINDEREN VERWACHTEN DIT SCHOOLJAAR? Nieuwe rapporten Maandmail van de groep Opera Kennismakingsmiddag

Nadere informatie

-Samen talig en talentvol de wereld in- Groep Court.vandersloot

-Samen talig en talentvol de wereld in- Groep Court.vandersloot -Samen talig en talentvol de wereld in- Groep 7 2017-2018 Court.vandersloot court.vandersloot@agora.nu Wat kunnen jullie verwachten dit schooljaar? Nieuwe rapporten Maandmail van de groep Opera uitvoering

Nadere informatie

Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma

Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma Algemeen Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma Maart 2015 o Groep 0/instroom: Afhankelijk van de ontwikkeling van het kind kunnen de muisvaardigheden geoefend worden door het programma Spelen met

Nadere informatie

Onderwijsprofiel in passend onderwijs St. Jozefschool Halfweg

Onderwijsprofiel in passend onderwijs St. Jozefschool Halfweg Onderwijsprofiel in passend onderwijs St. Jozefschool Halfweg 2016-2017 Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende

Nadere informatie

Nieuwe generatie rekenmethodes vergeleken

Nieuwe generatie rekenmethodes vergeleken Nieuwe generatie rekenmethodes vergeleken Ruud Janssen Alles telt (2e editie - ThiemeMeulenhoff) De methode biedt een doorgaande lijn vanuit de kleuterbouw. De leerlijnen zijn digitaal beschikbaar. Het

Nadere informatie

Alles over. Taal actief. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Taal actief. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Taal actief Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking

Nadere informatie

Onderwijsprofiel. Openbare basisschool. De Zwanebloem. in passend onderwijs

Onderwijsprofiel. Openbare basisschool. De Zwanebloem. in passend onderwijs Onderwijsprofiel Openbare basisschool De Zwanebloem in passend onderwijs 2014-2015 Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen. Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer

Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen. Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer Masterclass Waarom, waarvoor, hoe? Verdieping m.b.t. taalontwikkeling en werken met groepsplannen

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 Van de

Jaarverslag 2014-2015 Van de Jaarverslag 2014-2015 Van de Taandersplein 3 3027 CN Rotterdam 010-2457081 info@maria-school.nl Jaarverslag van Mariaschool Taandersplein brinnummer 17ZO schooljaar 2014-2015 Samensteller verslag Judith

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT School : Christelijke Basisschool De Poort Plaats : Bleiswijk BRIN-nummer : 07XM Onderzoeksnummer : 116787

Nadere informatie

OPBRENGSTGERICHT WERKEN. Handleiding groepsoverzicht en groepsplan. versie 1

OPBRENGSTGERICHT WERKEN. Handleiding groepsoverzicht en groepsplan. versie 1 OPBRENGSTGERICHT WERKEN Handleiding groepsoverzicht en groepsplan versie 1 Met dank aan: Mariët Förrer CPS Onderwijsontwikkeling en advies Handleiding groepsoverzicht en groepsplan Leeslink Inhoud 1 Invullen

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST School: De Horst Plaats: Apeldoorn BRIN-nummer: 17UB Onderzoeksnummer: 103558 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

Kanjerbeleid. Doelstelling Voor de kinderen hebben we als doel dat ze zoveel mogelijk als volgt over zichzelf denken:

Kanjerbeleid. Doelstelling Voor de kinderen hebben we als doel dat ze zoveel mogelijk als volgt over zichzelf denken: Kanjerbeleid Inleiding Op de obs Stegeman werken we sinds januari 2012 met de kanjertraining. Voor u ligt het beleidsstuk Kanjertraining. We hopen dat het zicht geeft op wat we doen op school en waar we

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 6

Informatie. vakgebieden. Groep 6 Informatie vakgebieden Groep 6 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank Ondersteuning van leerlingen op CBS De Rank Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Onze uitgangspunten en ambitie... 2 3. De organisatie van de zorg op De Rank... 2 4. Wanneer spreken we van leerlingen die ondersteuning

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

Rooms Katholieke basisschool. Onderwijsprofiel

Rooms Katholieke basisschool. Onderwijsprofiel Rooms Katholieke basisschool Onderwijsprofiel Inhoudsopgave Inleiding... 3 De St. Willibrordusschool... 4 Het onderwijsprofiel Passend onderwijs Haarlemmermeer... 5 Planmatig werken: Opbrengstgericht werken

Nadere informatie

Onderwijsprofiel. In samenwerking met:

Onderwijsprofiel. In samenwerking met: Onderwijsprofiel Openbare Basisschool de Duinroos Schooljaar 2013-2014 Dr. J.P. Thijsseweg 24 2041 BM Zandvoort Telefoon: 023-5740000 Brin: 09RU00 e-mail: info@deduinroos.nl internet : www.deduinroos.nl

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie