N OTA. Hierbij verzoek 1k UH aandachl voor het volgende: In vapenkarners in gebruik bij de Koninklijke narine word! frequent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "N OTA. Hierbij verzoek 1k UH aandachl voor het volgende: In vapenkarners in gebruik bij de Koninklijke narine word! frequent"

Transcriptie

1 van de marineslaf MINISïËRIE VAN DEFENSIÊ ' MABINE N OTA í.'\ è..: van; de lnspecteur geneeskundige dienst der zeer.tacnr opsleller dooídruk LTZAR 1 nummeí i I rlp.êrhêf l OAn ) 2 \\(, / r'" /'J' medezendên voorstel-/opdrachtor.: ondetwerp PX,1O classificatie 1 Hierbij verzoek 1k UH aandachl voor het volgende: In vapenkarners in gebruik bij de Koninklijke narine word! frequent geherki nel uapenolie PX-'10. Uil dezerzijds ontvangen rapporlages blijkt dat voor het vlerken met deze wapenolie geerl voorzorgsmaa lregel en zijn getroffen; helgeen gelet op de saílenstelling nj"el veranthoord lrordl geachl. Het zij bekend dat PX-10 nanrelljk onder meer benzeen, Lolueen en xy]een beval, alldsloffen,die t.ot de groep apomalische koolwa Lers loffen behoren e' een nancolische werking hebben. Aan het werken mel deze sloffen zijn risicots verbonden. Zo is benzeen een slof, dle de werking van de hartspier beínvloedt en ín hgge doseringen ( ppm) kan reeds een bloolslelling hieraan van 5 à l0 minulerr acuut falaal zijn, Lerwijl langdurige blootste1llng aan ook zeer kleine cioseringen eveneens I ev ensgevaarlijk kan zijn. Behoudens voornoende gevaren geven genoemde sloffen ook aar.lf eiding Lol acuut oplreo'ende klachten zoals irrila!ie van huj"d en slijmvliezer.r. Recentelijk hebberr enkele officieren-arls ilelding gemaakl van dergelijke klachlen. Op grond van vorenyermelde gevarên en niel 1n de laalsle p]aêts daar deze slof een aangeloonde carcinogene uerking heefl is voor industriële t,oepassing hel gebruik van benzeen ín de burgermaa t sc happi j zefís verboden. Naar mijn neni.ng zi-jn over deze stof zoveel gegevens bekend dal ook jn de K.M. de toepassing hiervan in reínigingsmiddelen e.d. ontoelaatbaar noet worden geachi. iiel gebruik van middefen, die andere aromalische koollra têrslo ffen bevalten dient lol een rninlnun lê uorden beperkl en bij hel eventuele gebruik var deze sloffen dienen vofdoende en adequale voorzorgsrnaa tregelen te worden gelroffen; dii ]aatsle helzij door bel aan_ brengen valr afzulgins tallaties, hêlzij door zorg te dragen voor goede venlifalie, zodal de risicots LoL een uitersl minimurn worden beperkt. B j j D1'l!{}"1 ware er aan Le drtngen.1el PX- 10 Le doen vervangen door nirlder schadelijke niddelen doch Lenminste adequate maalregelen Le trefíen voor vejlig uerken mel deze slof. lndlen vervanging niet mogelijk zoa zí jrt, lll]oge ik í.^ /iseren er zorg voor le doen dragen dat de, in de lijst brandbareen gevaarlj-ike sloffen Eenoende/ MAc-waarden niet worden overschreden. nr,.êhófti -i i ^.+ ri idêne hêt e.hni fjvlll ivon v:n vol, deze nola een drietaf Lelegrammen als info verden onlvangen nel belrekking Lo! PX-10, Ik verzoek U dez nota als nedische ondersleuning van hel geslelde in deze Lelegrammen (02A134 z dec.'80 en O2072A z dec. t80 fm CZMNED) Le beschouwen indice: v vré rvw Lo - 0! F

2 MINISTERIE VAN DEFENSIE MA RINE - v e r v o 1 s N OTA opsteller doordruk medezenden í onderweíp datum nummer voorstel-/opd.achtnr-: classificatie Tol slot ben ik van nenj.ng dat ook ln dit geval, evenals eerder Ínet, otto fuel II, opnieuw de noodzaak blijkl om het 'rsloffenbeheerrr in de K.M, mel voortvaiendheid naden Le slruclueren en vorm Ue geven. Geliezen zij hierbij ook op de briefl van de voorzitler van de bedrijfsveiligheld K.M. nr / 1000/B\l d.d. 10 november 1980, die ik ten volle ondersleun, DE INSPECTEUR GENEESKUND]GE DIENST DERlZËEMACHT lf tá /F UtU!^^, H. S. BarlÍ6'a - coírmanoeur -arts.t indice: ?735nó090a1f

3 rnl ::iïl'..,'i:.- lefér'ten: 1. Brief, van del óorneàníladt,van het kolpê Oaminí'ors aan de Minieiter vá.n!efêil6!e, nr- 0ó?554, /oo75397 ' ''ir': - Olt de lnspàcti etrapporten von leh.uit.)c de-íu f,cfeite..gêroêllde.bïíef, totb et: beríchten. j.è rli J 'geb]ek6ë 'Aat hèt vaterrl l spler.cin8 flujd -PX-1! onder niê-l a,ccdlltàbel,e códdltle,ir.r vapenkaners vorrli gebïulkt. :2oa1g bonzeeur.tólàèën èn :cyleq! onherstelb,aan kunnen ztjn voot de di zorrdheid vàn het personeel, dai met korte terdijír nêatrêg'elen tê aloed. DËmê1,, die.èab dege uit.oógroerk ran bedri J fevei 1-i glreid ed fler6onee 2016 ongevenste situs*1è eeu,ainde]ueken,. :. : Iir denk hlêrbij op de eerste plaati.aatr',het aa1 vervangàií ifeí.rr-ngsri <ran 1àn Ht-1o Ht-lO dgor c een Íninder geváarlíjke Étof nf, alp d{t. iei ul+voe4}a.àr js, lret eb.ruik van?x-10 net a"dequ:ut e v e i 1lghe j.dsmaatregele n fe "begelelder;. ])it laatvoor:bee1d íle sp clfiekr eteen ctle ;t.in v:lpenli4mere ziin deeteld el vanvege de ornêtaddíghêden, w,ràtconder ibariniers bun wapehê moeten kunnen ïeinigen. Ik verzoek II &ij oetr.ent de rloor Í gedloif,en ê.c+jviteitên te bèri chtên.!e CHE!' VAN IE I{ÀR:I NESTAF.r^^Y À Á, ó V. Ul1nT V4}1 NE MÀFINESI'A É' j -nac h!i

4 K{}NíNKN.{JKf, &4AR{NË KORPS viariniers HOOFDKWARTIF]R I{/ESTPLEÍN 12- I3 'Í BI_ BM RO]TTERDA M AAN _r.-de minister van defens i e SECTIE Uw kenrnerk Uw bíief van I or'. n,,.,,,". I oo-o*oor, po7ii4i /0ol>lgll de 10e decembêr rffi0 Onderwefp: Bijlagen: Uaterdisplacíng f }u j-d PX-10 1g t;tc.,+qo Met verlri-jzing naar de gevoegd.e blrierren vaíl d.e commandant van de Va:n Braam Eouckgeostkazerne nr, l\g/c/vbh/g ód. 21 novenber 1!80 en vaír de chef medische díenst van ge-' noend.e ln"iehting dd. 1J november 1!80, verzoek ik U on zo spoedig nogelijk ove:: te gaan tot afstotlng van het l.rapenreinigingsnni ddel Pï-10 en invoering van een a,nd.er ninder gevaarli jk reinigíngsnidd.e1. De door de comrnandant zeena,cht Ned.erl-and per bericht dtg A2O714Z voorgesteld.e veij. ighei dsnaatregel en komen raij niet af d.oend e voor. Door het niet aanwezig zijn van brillen en hand.schoenen za het dagelijkse lrapenond.erhoud voorlopig niet uitvoerbaar ziin, Ook het te veld.e (onder tactische omstandigheden) onderhoud zal níet uitvoerbaar zijn. Alhoewel dit onderhoud veela] in de buitenlucht pj.aatsvindt acht ik het i;och bijzonder ongeuenst, zekeï daar nog steeds de nadruk gelegd wo::dt op het dagelij\g onderhoud. Na ondeïhoud. wcrden de wapens opgeslagen in d.e wapenka.ner en d.oor verda,:nping za1 elc immeï een concentratie gassen aarl\tel-íg zi.jn. Voor vrapenkanerp ers one e1 blijlt dit een bijzonóer ongezond.e s i tuati e. Het aanbrengen van ventilatie in vapenkameys zal nogelijkerwíjs evêntuêle kwaaêr^rj-lf igen de gelegenheid geven oa ve:rderreri.c ga,ssen naar binnen te spuiten. Voorai on ge z ondhel d.sred.enen, roaar ook uit ( be )ve il ighe id.soverwegingen moge ik U da,n ook voorstellen geen ventilatie openingen in wapenkamers te d.oen Opst, r Typ.: Coll.;.../... iltèn!/ordt VERZOCHT i]ij TlÈT Á}rI'WCORD I.IdUW(ÈUiItiC IJÈr NUNiMER EN DÈ DÀGTEKEi.IING 'van DE BRIE-F 1B \TERi!1ELDEN, alsèiede ÊÉN onderwerp per BRIÈF TE ÈuHANDELEN Ii^:irS U,:inc r0j21a0a!rri7 l

5 vervolgblad nr. 1 op brief nr,.0-(.5' 1 /OOl>lgl dd. 10 december 1!80 aanbrengen, dooh zo en vêrstrêkking van spoedig mogelijk over te gaan tot aanschaf een and.er reinigingsnidd el. VA}T IIEI KORPS I4ART}ÏfERS voor d,eze MABIT'TIERS :-uí-va{-}pn ronns kolonel der loáríniers

6 fii inisie ríe vair Deíensie Drr ec1 eui [4élet i.:el K orl; f i]',lijl,.e 14ar rne PosÍbus ÉS s-gíave ]hage TeteÍoon 070-r69111 Telegramadres: Mai ne Den Haág Telex nr á.an; Ce connand an t in Iederland der ze emacht Uw kenmerk ^ Gebruik van Ons nummer Yt /)r1182 PX-10 bij vape nond erhoud. VooÍslel-/opdÍachlní. Dalum 26 Junj. 1!8{ referte; Zendbrief dd. 7-e-1 981, nr / Eierbij dee] ik U het volgende mede. Ee" produkt PX-10 blijft bij de I(I{ (evena}s blj de XL en K!u) gehandhaafd. Voor de te treffen voorzo:cgsmaatregelen vordt verr^tezen naar narals 95e/el, dtgr 161 1fraz aprít 81 en maralg 175/81, d.t gr fr sept. 8, (zie bijlage 1). Innidde)s is door de ï1, een artikefveíl.igheids infornatiebl ad van PX-1 O opgesteld (zie bijlage 2). nit is voor de IO,í van toepassing en zal word.en opgenomên in de "lijst van brandbare en gevaarlijke sloffen in gebruik bij de XM'r. TnnidCels is er reeds aktie genomen om het gebruik van PX-1 0 a1s op)osnidde] te vermj nderen door víjziging van het te gebruiken conserveerrniddel PX-z in PX-'l 6 (C-642). Een onderzoek naar de ioepassingsnogelijkheden van een nieuu ontr.,ikkeid produki "Breakfree CiP" (reinigend.e serendê ed conserverende eigenschappen) vordt overigens bij de l0l mocrelr tee f ui ígevoe rd. vo or DE SOUSC:!F eze RIEEL 1O"1 ITATIE lu.lnsrer,turwv -{)I.fl{WD nb\{ CI,{D B ijlage n 2 BezoekadÍes van dêr Burchlàan 31 's-grêveohage V. G/lJ. Rademakers c oninand.e rr:l E Doorkresnummeí Ve12oÈke bij bearrlv.,oorllrng,jslurn. n!mrnèí er ofdèr,érp té vd/rnclajen

7 \ràí_j t:,, ili:iliirlanus li;, \./ Á L ai aj i,1 t"'i u N lc A'i I I UIJCLAS I'r L. : JJcJt írr mojrlnar,)r tc a7.p?-ia1 bt rnclag t' C51 11(z t.cp 3j ;;:[. //i.i.1) -È;'l-.," 1, ''l i] ::' {,PrÈ19,:_175/a3-i toe p-q..: s.1nc- cn cebr"u L;i van \.,,ir i e,.c 1.s;-i;^cin9 p::--'.a 1. I-'x*13 'ls bi'j ce ll'r r.e virliri jge r c,i,ie.r (ií, \,rot.lí t;i( l:;r: : e " h 68,;O*i7-10J-2)t Lt { er. h àtlx*-ii. )c_t9,6i h. h AaSO-11-7C.J-2:;Z) {extt ê3)d-i1 -',)O- 2:ea9\ cc h 6*i:"-1]-7)o-j'Jj1 {ex;', ê3f0-'í}.--; )3-:,,\-7 } c " h 6Z!;C j1l (. {e:/.!1 F;l'j,j- i'ï-. t io-.i1-í 6.j,. r'tl jz j.g:.nq vatl ní; n-,rr' oa i; ll l -6, s 5, 6. itltt'1àt:t'?ct2j (. cct"i-..,s:tyrèi'(-?í,- os; mi.ccjc l,<.n) n:rar (,a5o (. ct ha'í,:.ií: ( I'ie. )'i:j'.::'l-'í.el!.\ i.s.:tar'iti-lt bi, il?n Cje rra.\'o í)\,eí'ctnoefii;,lci-1 í' Ê íiíi L -i ;! : 3 i. iii \/Cl'f)a-11l.l:Ë-i (rt)ií)et-i j r,,:r i(ici,1i-í1:; ii.r: vllr êr-i i j.:'t,-?, :, l...!'i-','ocí i :c,rri' cr 1';<-ÍO 7" p:t.* 1r-, y c."ot 1.,:i ïiíi.í Ce l-:tj, icclg:::. 1:Li:l.i \r r-iè:' qi)ijf f iii a:ls ti'i: i: ei''- \'cl^cl'-: jt'iï:i ','i::r t I crt ;.g o:i í)i,n,. rrr':.il: :.;l iti.'i oi'í'c?:'i, i. i;..t ir: Ci tíl:- e- r V (l: É I i L:i Cí.i,:t,]i3Cv'\.'/.f ei-r \tí:,t ;'iíií:it- I t p:.9e: 2 rnil9 2'ë1 : uiftl.l.. 4. px-io \ïoici't {-:vcr'tcen:' -io::11:pas 1. al:. i-r i.r,-:r-.!,-r,.t::,;.i;t i t'a;; rrt.-..i naíjc tr- i L' J ttïi)n.-, il.rí r,a;; ï,,.i;e n: :. it.qá;"=ii"a'i#"pi-ío'ir:",1;váiuèn-.ic,rce;-url. àirr; 'i"'i-í L'-t is.t'oages i,aê-r!.íáiq'.,is-. i,o!.íi.íjr-r Ëar-r,!it,tyl31:qji:f:.Í-:l:i{'9i'r;i'-gfi!3ËE-'t '-'._"- oar'óí, à_c,,.:u Lc i;e:i ;j..:- t..l 1;,:l iéri ni -Ar',r.,:.:.,'rir'::.i.r-. r,:1:s.to-i;i' ij, bac, n gcr.rt,lí: ns': 1:>',-1'.; r,, j)eteíj t.1 jr:=,,:' r: - :.: ' c:-cli,' rlar' geste'lc i i'r t-:ei': \,OL{j(,1lir-e clcvr)t'i'r j l.e '.r:i.:.r:..:. -,-;.: í'{ l'l-, Stcli LuCi.tir of zijn,.rc;:';icn \'?1't -,-r;:t: j..,14' ;) fr: í" e 1 u:' c. t r l^e 1 i,3p1,p;;',t!, (t'í g:t2;'.,i rnit iix-'ií-t f:i :.i, e-ri!roëda h.troienl Íl:tla'.,ei, í.i"lr;ia;-c" e rr bi. j r.lt f-l':zaê.iii..:ó.:1't Inc'i ír)-.-.-1c s'ac3{js b - 9cr í:fir.jnoc 1.a.t'i.:.Chc:I'Ín (;;:i-: :,ir!il:- 1-í--{,, -t f't-:::: 2.84i5-',1-U.-l- r,,?:-:).,:roci.,.:c:i..,i -it cl):iirrscí-!:, ilc.;3(:ri:;':;i,:i' j-l ligi.',- lr i Kc rr í. cotirrr::;:t,e ;,. l,'-;::;'g3r: val; citiai l;ou d s 5: d t. : '-l'.'i, ii i:;i :: iclts'r--' hclríden íir-cëï1'.i ;: ",a:'!.í::iai? i"iil:.1 oa ni:rír.-..i,-r :;;'; cri. i.:'c:.. j-io:i:!rl'i c::;:'ia;lí' ;: - i Liiii 1'.' r:'lilit: -it'.1 i i.i:í,, lt Ls,",=c: ar'j ( i.:l i-- l-l'a't:-:tjii b?l(cn3 Ír,i 1',ci-i '.,tit'.:: j1.-r;1 oí:i,,i-i i. tr: ( i v,::t-l ii.,ii.l.'i v!i 1.":!-'i'.i l. oc'ze Íi:,r': i. t,í.j-''i Li o: : :. : ll ops 1, g]l; j-lra.r t ak11e O5f ia'j/:: 12Lr!24. 1!:a".'r',r:'1'l:: 7?':';i2 lrrfo nanalgclstr 2'10?2O 23) i\3 2iO plx maratr.'i:l l,5 n:-.ton/-ï it;iil'ti. l-..,,,1.,ër'^r1/3 ::'-r t -i 5c;tÍ tt;:t":,i1-':-i j.-il niaratl ím: Iprrrt' t.: s: ;íj jii :ói s:,r;r xl Ctl,l0 : ; ;i,i 2rÉa I n ii l:':irjl È;' l7: i l;i'' i:-:i! n :i'31;l' - - f ',1'Jl tfp \./BD

8 i'.i\ i!j'\a l tt\r t. i 1 i : : /-, i i L! : t-.-- rl \,'!.: l t i\ r,;l.-< i-,1 ::r-.i iig i i i_ll D { px - 10 /- l 4,1. a,if.li IN UJI I Êr F L r:. ii G p I _r ]i I I E L [ Í] i._-r Ciíi'.tt t fi.r,e n S Edt.l,.,ódrr!èIIJI dái_ cr,sa:,.b& i.rdd!!r,n,ltrlrjr&!d!erd!n sèb.dlkt!,or:i.1 doèl tll'ydd:t 211rjÉs,.oEd zjjh. d!l da julrt. "o.r:.!a.:{!rrdgélr!?dró.b [!,ÉnDr,.n. Errl.r,!rl i.t tií1ejt,z3 c É n..:e!tv tédr1 Jtr&rtÈ r*, ljt.rtac oia-14e725 D)D--l\22OA ( E N MERKEN trtl/tíyr-1 7 /brsco xll K Ltt, l \,+t 0, +. tn rrt lvjrs lth TOIPASSIN6 o"t o-1)1a15 ofo.9t?)39, o'/ o-1 b3"í 2'. C.lb.u1n 6ÈLl?!rd. vloelstot, djê dé h!1d Il11E t el. nd wát r! rdrínaendê cigenechappen. w:rrdr ( tggj : I Á,.iÈN ST ELLING,!:r::::::, etl X-lDrrr]Ê oll. r 1* rddltlrr.! 6í trrpèn{1n. Irh!rrjÀr&t Zca eroáar1 Corrostev rendeiddct roor voor-trpeh, d1..l.chlr Iorr tljd téael corroderen beêchered behoev!d r eord.n b., tljc.n! odderbreljnech rn h 1 fabrjceaè.q h i!1.tt1b6,l,!haest vordt PX-10 ib vêrbr.d nèt r'jjn ullsirledd6 yerdrlrs nd. e1êèdáchê!!en stbr-l1k1 et! vóór p!êrèrv.r dj. nr b 1 drogéb de px_.lo yld.!n duur:s. trèicrysèrteaa vord!e vóó!r1.n. FYSISCHE EIGENSCHAPPEN OploBba.rnrid trflorj.6ràdr.d 1i er tcr : cr.,8oc : bthil ' 1-6 vor * ra tu"ht 'Êl.ND iáoimen v I r t-a...* t r 5t. ;rà b.t ldchr ÉrploE)ev Duirèlishelc, adeznoodi IPREvENTtE CeêE open 'uu, èed vob)rer ên loe lbu tl ventllerên. loelbaíier wèdtllêtle, p)aàíbèlljlsl atz!16ihe Df rdcbb EcherEln6 ; (oot"!ur, poéd.!, tchute È! h.: I rrl r.. lxch1, n!t- r.j td tladdèchoéned rad ]1l trl lrubbe:-l YlróD ot eêb rnd r. se6chlllè!'êr or t re lnl6n. llêdjha Dl ttr I I Y. r r.r È.t yei.r-.tr t..]j. CEN iloodheid, b.an d erj aevóel. V.1 Il g]).1d s b.t1. 15 E 1Dx t.d!!oèlsd Drt B1J trl l Jv ènd. l!!itrt1. JSLIXKEN X.èlpiln, bajlp) jnr djèrrèê. onrlddorlljl nbr rl.t.d!lrlt )VE RIGE T RPÀXKJNG MAATREGELgN i Heraát, cóntofu r c s É Rvot R vc)i:5.r, AÊVOEF r r -rrs-o)4 (Kl PSL ÀG (o l bràndveil1s, en in I eoé C ÊprÉnrilEÈrD. rurr!e. TIXEIIERINC V!8YDLN vlc/l)r PRUII.lINC ÀN\T,'U:JNCENt. 0oR Dt ÁRTS; _ o!w:nfènr ro.svjoéjerof c"dr"rd!r -tsos-o)a { Kt), C eb b.alen otr )tken. ràê6 hé!eled EÁ èddotrèc!,alc í!íulrite. oprêj,en ln zènd! áardr of r,er àdso.prjeejddel XICS r L- :r.i t i!(.tciir;.- arnlê.1 hê1 - rjl..f!.r:_ 'it n!rd Èo.i...!rdFri.rr.iF{ifD. rq -i j -.!.' r, i,:r i : : ;.1! r-.i i

9 h,linislerie vjn Deiensie DiÍsciie l'.ra1eíjeel Koninklijke h4 arine Alde,;ng Lte rk td l gbouv l.jola b!9i4md voíjr de ciref var: ie :arinestaf Nuntmer M Àqqqn4/1q 1 Onderwerp.G ebruik van Datum juni 1984 P): -1O h:: rarerondorhoud. referte: a. 1r Marstaf agendablad dd, !80, nr Nota s A/154.e96, dd. ' ':' HÍerbij deel ik U het volgende mede. Het produkt PX-10 blijft bij de KJ"i (evenals bij de KL en KLu) gehandhaafd. Voor de te treffen voorzorgsmaatregelen wordt rerwezen naar maralg É1e/al, dtgr 1611É82 apr íl 81 en maralg 1I5/e1, dt8l sept 8l (zie bi ji-ge 1). Jnrnidoets is door de KL een artikelvej ]igheidsinfornatiebl ad van PI-1 O opgesteld (zie b:' jlage 2). Dit is voor de I{J'l van toepassing en zal r.,orden opgenomen in de "Lij6t van brandbare en ge- vd4rrrjás rrl =- 6!-4-a'\ rohrrrilt hii ào I1M" Inniddels is er reeds aktie genomen on het gebrrrik van PX-1 O a1s oplosmiddel te verninderen door vijzigiíg van bet te gebruiken conserveermíddel PX-2 in PX-16 (C-642). Een onderzoek naar de toepassingsnogelijkheden van een nj.euv on-uwikkeld produkt "Sreakfree CLP" (reinigende, snerende en conserverende ei-genschappen) vordt overigens bij de ISI nomenteel ui igevo erd. DE SOUSC }.iateriee], IO4 àeze EXP],O1TÁTIE. Rad e make rs ande-ojr E Bijlagen 2 Opsleller Toesleln0mmer

10 @f so'g s8 tssffs. 9 r&\ e3+!qaq earoaa, uety la na ttr a DOA tr stus; tlrlilurc n el'ttfo'a4aí.tll.rq rcrrteoc -g+1:f4!a?tr!l-!t:.d f,lod l9o lrd q E l.ddf.tultplr: =1111rI-:T.nÉ.rr i."qrrtr.q -Ë.t ".lr.j.r r.fo :U1:-ï!..r-'ï'!.:Ë.trrïtor.rrt Er^ 'o.r.rfln rurlrd.: q!f,. ' rg.tt.d roo. l È. otq ETt.g rtrrrp 56g1 rrrr a,írta " 8'1 tt'ttto'tllt'ftt.r! lct::ltroc r.lr.j.t 'ttrït oo3) rr Í-oot-lr-o33t 'r. rrrl og) rttftso-lr-oc39 rorrr rr. -rcparq-.rnir--lïgrïl St*i$i:;lï: à.e.o Vf t$"e' fzntr --, r.61 rrrdt R r rl..esltaol! r t aíillaésar rgetffirffilt0{! r t.laoa! el aratstucl $ntt olli haraatc Ucqld Ytrefr r3fnj ufhrême dflr{rex *Ààt3+F##"Á}re

11 Fds&a#iruiiTË Van IXKL/BVC Sectlê BOSCO Bursau l{atvor8orglng Drrun l_2_ tggf rtuer Í-5vc 5p làa lí.aroadàlr8t 3Ll * $ta HtXt, t.r.r 1' Ia hat ktd.r van dc wralndêrlot v.! llll.bïaroatrtlaijtq door cholrche rtof fo d. vcrb.tcrtng vea da erbrld. rtrdlll.drm Íoor paraoo.a dt. n t d. bcrr.ff.gdastoffcn srrk.n. nrdt hrt rrrlh.l.ap.tt t y.a &lro 3actl. r.grlntit doortrlícht. 2. lggr.cèuccl La d. ngrrltld.rtat e.n da ut t3toot rrn loolntarrtoffen en brt óliuln r.o rrrn rrc.tt..chr hoolritrrrtof frn. Alr giyolg hiornn rul ha do rrtl.kêl.n ultt.fr.aard rordca r Dtï Cl.lAtric SOLv glt. 1{0ol fl.rh. n.o 6150-lt-0tt-t55!.a - Koof,.Pnnlulllll. 100r1ao (om rttl0-1? t). lfb: Gcao.[de hookpuatbcnrlac l'! rordr earr rtab doot tro rltlos- ra krr produkt doch rordt. 6 oraaat.atortrcàa rada6ao. troa at..dr oadêr nrn gcyocrd. Uordt.chÈ.r r.lald3 DÈ.ao ahdar aoalla nrt'.la3 van produkt. 3. Dc ln PrrnÈ 2 B.noda produht.n rirll.o, lad&a dr hsl,rll3o voorrad.a t'ljrl ve rord.d y.rvrntab door aáa prodult. ta nttaa r - K()of,Pt lltlrxr Itï8. 160/2Ó0 (cra t 20 llt.rt a.a 6!50-l? t23 ). 4. Dc nrkj.ng vro hct alt.mrtl,gv. produtt elt jraod ta Innt! 1r ln b.p.rlc. grvellen Eindcr rnêi door dc Lrngrrr w'rd.rp{dt.tajd. If b.a tulgd, drt evcntu.la nrdrlca nlat oflaan tagaa da vcrbetordr strndigbeden. lfl de in punt 2 en 3 bedoelde vcrvrntlng mg.n blj seetle tocdgakeurde uitlond.rln8an, llla.n not dc Ien sorden toetepatt t ar acbtar van olrlfr. alllcu- cn rrbo trl-..abadas, bchoudcng door vol8.bd. altalr.n rrlniglng tr.ter) rn nsn OO (vrt I 200 lltar) rlt relnlglngr - / ontvert lngr - ' nlddel lír d3 onderd.lenr.inlgrrr vrn hct huldtge ttp. 'YA8XIECIT JUNIoR'-.n 'SENIOR' ), DI DIIICTII'T ËÀTB,IIAL KL do \tn 8GcÈiG!0SC0 van de Afdclia3 C!nÈinev6rrorglng Llrl.teÍrant-koronel Po6tbcrichten dl ÍEn RFt derelfdè Ëtcd tê rcrden ld dlr telegímnr dc

12 :) ritrí""f*sêffiti-è"$ Koffihfrdn#É Èrxbs IncËA br.mp &[LY(t.tt Frr o o!ídart rtrnrc}{{ kolotorn ef il{f.ffi à-f,d rf.toti.{ ve C. yoita!{a t 6t50-l?-O5a_atU (60 llt r.!!19-r!-too-trr,o (aoo lttcr, 6t5o-tt-lot-tata (too lltaso Lf.8t. t Cata.cr ar. t"tttr.o{al.ti ffim#sffiwm p*adltr.t, I J t hrrotler.* $nlclsoqrïb vtr Lato: L.8., catrrcr!r. faa.!?tr.046a.lt. lit l..t: st rtr!a. arlí ltli: E Eor B GI Yrr 9f ts É. có.i Wt {bí &!Í lda$ gr ilsn}

13 NE"T#WUïË Kofl nldlfto lsndlmscht Pgstadícr MPC 16 A Portb l w Don Hmg PTT 070-3tc{8e7 rft)til at&"{827 Frl Orc{ dc wnmdlig &Í. tlc MetsÍNael Drrrsn t2tt-u-teer Onftrmrp VccdA rtr3dcíiot 20- lo-!9 ]l m,b.r upêiai3lí. lllrilr.íull.f OOIS4 ni3mcjc rdr U rra hd rcrft3 vu dc vtqrdcilq vu è d-d. 20_ l0_ lggj ;:fo{fu wrflaiae Ul 760 m.b.r. de ondmcoca - À Arnprrdq fiecoícinipr, - B. ïiarrc' rèiaisinftrtogiêfi.! cr - C. VoÍrgrD t!.b-r- op.l t Boolood.tco" Hicrond.r rclgr in hct host d. dt t!o..ga Íic.: - vrpcarein{c* anlcn d.m.v, dc na-procoó'c.roo. da.bh v4o'r rudca $oodric.cr4-7$ V4co rel de drrroor UcmAfdc tct-íngcrt ro 7ó0 ca 7il Vrto doca roctmco - Dc psocf nct & dr,amrticrt rcinijiryrrbci*ficl 'r ro<dco rdfáadd ur cao ondcínat o.., d. t rclgro voor dc nu erattaijc ondcrdchorciaijal Bij dc* rord DMKL/BVC rlfaór dt uir 13 Ê.ÍG! i.o-o?ó0 Vtco. - AIle bctodrcn m.b.t, miliacrtco diem bi, NTC b trsrdcn iasdicod- - Nict-urgÊtrre atcn zullca, m..coord vra Nrt/Miliar. dffi DI{K./AU ntdco uqcrchdt DB DIRE1CTEUR MATERTFEL wor drzc HBT HOOFD VAN DE Á.PDELINO W-usi qmu923 8 zo6kadr6s Van der Burchlaan 31 Dsn Flsag

14 geísi g. rcíee.derílrg -d. d. Lphrtio; 780 Vreco " Strrqht. (hdarrorpco: A. Arnprsrinq lcpêortinilrrr 8.'llidrr.' R.inioingi.ylo.lrtof f]. C. Voortoena r.b.t. oarho fl$d$rdrrm- Annnzigcn: r{.c/c{ 1{.C/G{ 7S 750 7Ê Vrgco Yrgco Yroco Yzgêo Vrgco Vrgêo m(l/pl-c Dr(L/EVC Da(L/EYC ÍIr(L/EVC /z) Íll(L/AU lnlciding: Dczc vcrgedcring is bijcongorolp.n i.v.n...n unt.l onduidr I i J hhrdcn ovar d. noodzaak tot hct ranptrscn vrn dê rtpanrainigar. Tcvonr ir van dc gclcacnheid gcbruik g.a.rkt oc in d.r. vcrgedoring door do vg rt Ggonwoord i gorr vrn ItfiL/BVC/Bolco do voortglog r.b,t. hrt ondrrzook nrer rltgrnrtigvg rcinigingraiddclon tc l!t!n naldan. Al3 lrltstc punt vln dc vrrgedrring it door tll(l/au ran do vrrgrdoríng tcnberr g.maakt drt DH(L/AU zich cnigc zorg.n nlrkt oy.r d. g.ng v.n z.k!n r.b.t. dc voortgang bii hct vtrt3tollan vln da r.nt.ll.n an rooítan vrn dl voor do oprlag van Borco-goodcrcn bonodigdc bcdri j f niddclcn. Hct rapport "oindcvaluatio opslagariddclon voor Bo3co-9o.d.r.n' ir modio 1993 atn DOiiL aangobodon, drarn! is hct yoor Ill(L/AU stil g.uordrn a,b,t. dit ondorrcrp. líol rordt door DlftL/AU gêconatttcard drt ondanks do aftprark drt!r., ti.u.y. urgcntc zakan, oon complctc invcntari8atio Kl-brctd zoudên houd n cr toch bepaaldc zakcn scparaat wordcn aangeboden.

15 Vcrallg vrrctdr"rin$: À*,lr urrrrl n! rrqmftini0êr, d.d. ll ir door a.n groot lsnt.l vrn d. bil d.ra u.íg.d.?iie rearrtleta ocn blzorlr e.brrcht ren dr lolrtir OlÍ.chot y.n?60 Yrgco l.r.r,.an drrr uitg.yocrd. Írodificrtlc arn da rapanrcinigt, E.c,e. rm efgcrprolln ià rtn io hat l.da? vrn 106 t aahoudar ïareada.lng van h.t rcrly.?brnd Infrr i.b.t. da rrnplr.ln!.i vra 4r rr9emndorhoudrrulrtrn tn à dmrbii brhorrndc Arbo- rn riii.uno.n r.rrvrn dr górullrr ngoarctaiger doel uittraatta. Tijdrnr dit b.zo.k raran aan rrntrl rfrprrlan gtarlt r - lr toudln eenvullrndo ratingan rordcn varrlcht, - cr rou..n gorprrk plr.tavind.n tuaaan DtÍL/Arbo rn dr A?boldrl n.p.lt do bdrocf to len "prororvmr inrtrl I rt lor' :on oonfon dr Yt*.H2tl rordon rf grdmn, - ar rou ïordan uitgarocht oí d..v.ntual..odiílc.tla door da Yreco'r t.lí lon ïord.n uitg.vo.rd. hiarvoor rou..n aan prl rtoglava [lan. Op d.t roi.nt rard doo? do vzgco't voor hat doprrtrrvrrcn,rn da rap.oa gnbrull goorlkt vrn h.t door dc f irre Crrbrrto golovrrdr rrinlgingliódrl Cfi 6f1, Dc firnr rirrrldr d. yrt.n t.ll.nr o.. hat bl..t drt do nlouro yrtan da gcrcgcnorcrrdc oudc vlorirtof bavatta. Nr di. tiid ir door Cll(L/EVr.. Eorco ovrrgogr.n o0 ni.t grrcgrnrrctrdo C n-6tt, d.z.rriid. rrrd.r to.n yrnuit!.g[.n d.t hat 'problao' rer opgrlort. drnral ernvullcndc ecg.vanr vrn llël noodakrlijl rrrrn. D,d ir door BVC/8o.co r.t..r lll ern OlÍL v.rrocht or rlrnog tot arnprrring v.n d. ïrp.nr.inig.r ovar ta g ln o.rdrt aan rltarnrtlrvr rrlnlgingrvlocistof, ni.t ziind. ccn elifrtirchc toohet rrrtofv.rbindi ng, niat op lorta tcrniin zou ziin ingcvocrd binn.n d. KL. llct rainigcn vrn rrpcnr cn replnondtrdalan rat rrt ar-zaapopl orti ngan rordt voorrlrnog door dr produkt rfdal ingan rmr dr rrprnr ïord.n gayoa?d rlr nirt gor.nat bc.chourd, t.nzij k.n rord.n.rngatoond drt dit gaan 'kreed' ken. Dit ondcrrock Yorgt.nig. tiid. oc noodzerk r"ot lfruiging bij do rrprnr.inlg.r l.e in h.t Ícit drt d. nu gcbruikt. rcinigingrvloristof..n.lifrtircha koolrrt.r.toí vorbinding lr. Hct r.pport ven IGD(L (Hr. otto) gef ern d.t rfruielng :rnrlljl nr. ook d. garae.ncrccrdl CAR-511 ir nog rtldr arn.liírtlrcha hoolïrtarrtoí vcrbinding cn dc vrijkoncndc dragrn kunnrn nog.t.ada h.t b.3t. ïord.n rfgczo- 90n. Icderc nu eanwczigo waplnrainigar hloft lan rftuiging rat acn traaladig dorl,!n.ru iidi (dcstijds hct bohngriikrt.) hrt vcrrncllcn vrn hct droogproccr vrn do gcrcinigdg wapcnondardcl cn, cn andcr2ijdo ccn brpcrktc eízuiging vrn dr bij hct rcinigcn vri jkonondc danp. Bij dc gofiodificccrdc rapcnrcinigcr i3 dc lucht.nclhcid. door dr Arbo-raodcrcrkrr van 750 Vzgco gcncton, bovcn h.t brd O,3 h/rcc hctgccn voldocndc ir. Dc "droogfunctio' is door de nodificatic gcd.cltrlijk vcrvtllon. 77O Vzgco hcoft altornaticve rcinigcrs golocht bij de firma ES-Supply cn darrbij tavcn! ccn prclorvè6rinstallatie (oliedompolmachino). Er rijn (nog) gocn nctingcn varricht of dcz6 rpprratuur wcl aan dr airan voldo.t,.r ziin Êchtor gccn klrchten van dó gobr ikár. ': ij :1r)i 1:]:. rri a:: r'l

16 sw0vsis,in9--qa--êeeslj6eá"es; - Arngorion dr!n dè Bep nrai rgdr gêbruitt vleeirtoí nog 3tscds oon olitsil scho koolwatqrstofvcrbindin it' rn cr n.lr ygrr ht ing uen B\tC ni t op kgrto t.rmijn.rn Yoi I i g.r rltorftltl.f voor gcvondoa arl Ëorden ltl dc upcnrclnlgcr moston wordrn rrnggpert. - Er zal nict opnirur mot do nu grbruikto vloslltof nordon gantcn, ar it bcsloton drt do dortijdl uite.yo.rdt ;at iog.n alatg.y.nd ríjn' do nu g.bruiltr vlocistof aou "vrirndcliikcr" noot.n riin órt do lenr drt dc nrtíngln 'rlrch tcr* zullcn zijn ir tcar onrrlr.chijnlijk' - Dc Vcrzorgi ngccomando' t zullcn dc rrpcnrcinigtrra ralí rantatrn confore dr RA-proccdurc. 750 Yrgco ral do endcrc Yrgco's d. takaninlon vrn da rodlílcrtla toa3turan. B- 'lliour.' n.i nioinq.vlo.i ttoff.n ' mt(l/bvc hccft opdrecht gckrag.n dc horvcclhrid rliírtirchc koolmtcretoffrn aanzicnlijk tarug t. dringon o.l. i.v.n. nilioubrlrsting. Do rasbcnzinc cn dc 8SP liin niot nccr ondor t{sl{ vorkrijgberr. Dfl(L/8YC ir nu ongcvccr ccn j rr bozig nrt prrttiikprocvcn r.t tlt.rnrtitva rcinigingsmiddclcn ( urt or-tocpoplols i ng.n ). Dcec zijn bcdoctd yoor gcbruik in do ondordcl.nr. i n i garr. Dc procvon zijn gchoudon bii 770 Vrgco.n 790 Ïrnkrkpl. Hêt b st6 rasultrrt rordt bcrrikt rlr dr vlocirtof rordt vcrrtrnd on dr vloristof in bcïcging blijft. Dit eou rndcro ondardcl cn rci ni gc rr bctak.nan, an zokar niet mcgr voor dc huidigc Priit. Dit zou voor h t gcbrlrik binncn hot Lcgcrkorpr acn probloca kunnan ziin, nên h Gft vanuit LLC ocn bohocftc ingrdicnd lrn ruin 250 ondcrdclcnrcinigorr' Bii dat hst 790 zijn rodelijk gocdc rcsultetcn bcrcikt' hct m6n bcschikt over Gcn UF-inBtallatic waardoor do vcrvuildo produkt gecn problccm ic' Mon hcoft bii 790 Tankklpl. divcrrc aoorton produkt!n gcrcinigd' moch,, do clgktrischc produkt.n wcrdcn na rciniging 'C.droogd" in voordccl bij 79{t Tankwpl. il vcrrcrking cn dc rfvocr Yrn 770 is mindcr onthousiast ov.r h.t.ltcrn.ti.v. middcl. mct nlnc mot ccvcrfd. ondcrdcton blijkt de vorf cr na vcrloop van tijd!f ta "brrndon"' Er Ííordt binncn otl(l ctcode mccr gotwiifold len do noodzaek om tonnigc ondordolcn tc roinigcn cn dc nato wàarin. Dit zou bctckcncn noímstglling n.b.t. reinigon van ondcrdolon. (fíic gaat/gtan dolo norncn opstgllon?) Dtd(L/AU vrargt zich af wat do conscquonti 3 vàn?on uat r-zccpoploss i ng zijn op de roods aangcschaftc ondcrdol onrci ni gor I nct namo n.b.t. ovcntutl! roratvorming. Er is ook nog esn problosm mot hot schcídon van hot watcr cn do vervuilde zcepopl oss i ng ' Dlv$(L/BVe zal nog vcrdor gaan mot hèt ond6rzoek sn dc wster-zoopoplosring "doot" bii d u gobruikto h cft nog reinigêrs in hot magaziin 3tsan. DtilKL/AU zal aan BVe een I*t stur n mst hàt vereoak hydr. al.ktr. oan ovan. zal o.a. Erar, ondorzoêken t$lt ondcrdclonreinigcr, 760 Vrgoo dit ondcrzoek t6 houdgn'

17 ind 6n eosc]u&ig*j * de procf Rot slt inati6vo roini0ing$idd3l.n it nèg nigt gghêgl Êtgarshd. - or is nog onduidclijkheid ovor dc afvoor. - er zullon normon w6tcn koftsn n.b.t. da nsodttlk an da artc vrn Íalnlting. - tll(l/au zal DI (L/BVC vorrs kin dr invlosd vrn h.t ni.ur. 16 i nl eingsniddr I op do 'oude" ondrrdólonrcinigerr te ondrrrockon, C. lvoortorno" oprleq Bosco oordrrcn, D,d hccft DO(L/PL-C ing.rt.àd n.t hct houdcn van o.n pro.f a.b.t. d. opsl.g vrn bcdrijfr3toffsn on nilicurrkcn. In drt ondarzock noost do eard, oivtng an tafonrtalling ytn da Yoorradan an da Grtcrnc mi I icuvoorschri ftcn rordon bctrokkan, oarruit noèst.n wordon kunnon wordcn rfgclcid oprlagrichtliinon retrbii, bii voorkour oon lrndcliik, bclcid noast kunn.n rordrn gcformllrd, rerruit d. t. ngmon latragclrn moêltan kunnon rordln gahrald. Dc r.ssorts NLC, NTC, CoKL, ll-k, DPKL/Arbo, DES(L, DoKL cn [lgll&t rrrcn v.n proofnomoning op dc hoogtc cn zijn bij hrt op3t.ll.n vrn dr lindrv.lurtio botrokkcn gcn cst, Hct aindítpport i3 gcnaakt door vcrt.gcnroordi grrr vrn tlx, wrerbij in dc conccatfasc rl door port naar rncni ng van Dfl(L/AU midodclr ccn bricf r.. ungca.v.n d.t h.t cindrrptll(l/au niot vold.cd ean dc door DO(L g..t.ldo 'oircn". Hct uitcindclijko rapport lart vocl vrrgcn onbcrntïoord cn gaaft 3l3cht! aan lantal beprogvingsrosultatcn van do gcbruiktc eiddolcn rccr. De proof kan ats nict goslaagd wordon bcrchouwd. Offici6è! is hot NTC ranogwczcn rlr landclijk cooídinttor voor milicuzrk.n, dit gezion do "pgt" dic dc Kazor nccomnrndant llr hulrbur vrn hot cornplor ophsoft waardoor hij vorantwoordolijk it voor dc niliouzekcn op hct complcr cn op dit monont als zodanig nog ondor vêrant woordol i j khci d ven hot NTC valt. E.c,a. is in do infra vergadoringon Hot'ISA b.kcnd g.et.ld. NTC/ltilisu h cft voor hct ophoffcn van 6chtr knclpuntcn ccn budg.t bcschikbrar cn do ovorigo zakên zoudan nt hct ttoll n van dc normcn on da dalruit Yoortvloeicndc invontarisatio, na accoord van NTC wordcn aangcvraagd via hct V&Uplan. DM(L/AU heoft hiorvoor gold in do begroting voor 1994 gcrosorvcord. Er zijn na de proof in Havclte oon aantal andero zakcn opgostart, tvaarondêr hct proofprojoct BIMS-KL in Havolts en Oongon. Ër:ijn proêvsn gedaan mêt grit, abso rpt i adocken, opvangbakken otc. on c n aantàl van díc zakcn zijn reeds of wordon ingevoard zondtr dat daarbij gekckencn is naar do eventuolc govolgon,

18 uoor DIí(L/AU is iiii owl/fl-c de Hn. l{sijkora kanbser gofieskt dst msn 6ír{06 Eor0 hsàfi m.b.t. do uit da niet gacoordincorda àhtieb voortk$sendo blho Íten ásn bodri jfsmiddelon. Daarbij hcift Dlf,(L/AU avfngóne ÊNngogcv n ds indruk ts hsbbln good wordt gocoordi nccrd. drt niêt àllae Dit rou door DOI(L bii h.t NTC/Hili.u in dc workgroop ltiliouzorc KL rordon bolondgostold, Sregnvettino rn concluticrl - Ecn rantal vln dc aanwczigrn rijn r.chtrtrc.kr bctrolkcn bij dc ailicu-:.k.n. Er blcok toch wol onigo onduidotijkhcid t. baatlrn ovcr dc iuirtc rout. n.b.t' bchoaft n. - Tijdcns dc HO{SZ i n f r.-vcrgrd.r i ngcn ir brkrnd gcrtcld det ellr Arbo-zrkon vil dc NLC liin nootcn lopon on ellc niliourekcn vie dc NTC lijn. - Dc door dc Vzgco(s) gcdanc iny.ntrrirrti. zrl bii h.t NTC/NiIi.u noatan ïordan ingcdicnd, indicn NTC rccoord zullrn dc uro.nt. zekcn vrnuit h.t budggt vrn HTC wordcn gcrcal i sccrd. - Dc nict urgcntc ztkcn zullcn voor vcrwcrying naar DH(L/AU rordan doorgaatuurd. Rondvrrao: Gccn opmorkingcn, 760 Vzgco ríordt bcdankt voor hct rcgclcn vrn dc vcrgadcrruimt. ln dc lunch. vcrg201o. nlc

19 MiÍisietiê vêil ifefensie frrnota Aan AtschÍiít aan C-LSK C-ZSK C.LAS C-KMar D-DMO c-cdc? 7 otrï.2008 ons kenmerk SXO o St O 1.-y-s ïc*! ooderuerp InventarisatiePX'10 Á '*r{/ DeÍens;estaí Directie Aansluren Operationele Gereedstelling Bezoekadresl Prinses Julianakazene Thérèse SchwadzesÍaal 15 PostadÍes: I\4PC 5B G Postbus LS Dên Haag t4/\4/w.defensie. nl Steller: I'elêfoon (070) Fax (070) Intêrn (546) PX-10 is sinds de jaren zeventig, en mogelijk al eerder, als wapenreinigingsmiddel in gebruik bij DeÍensie. PX-10 bêvatte tot in de tachtiger jaren de stoí benzeen. Benzeen is een kankervêíwekkende stof en wordt in verband gebracht met het ontstaan van leukemie. PX-10 werd door pêrsoneel van defênsie toegepast voor het gereedmaken van wapens voor langdurige opslag (conserveren) en voor het gebíuiksgereed maken van wapens na opslag (deconserveren). Ook is PX-10 door militairen van alle krijgsmachlonderdelen gebíuikt als reinigingsvloeistof voor wapens. Verder is PX-10 gebruikt bij het reinigen van gasturbines aan boord van marineschepen en zware motoren. Vanuit het op 13 oktober 2008 ingestelde informatiepunt PX-10 komen signalen dat er ook sprake was van oneigenlijke toepassingen. Om groepen personêel te inventariseren die door veelvuldige aanraking met PX-10 een verhoogd risico Íopen en om meer inzicht te verkrijgen in de omvang van de blootstêlling aan PX-10, de wijze van gebruik en de mogelijk te nemen maatregelen, verzoek ik u het volgende aan te geven: " Specificeer de kazernes en de werkplaatsen waar PX-10 werd gebruikt;. GeeÍ daarbij aan voor welke toepassingen en in welke periode PX-10 werd gebruikt;. Geef aan welke voorzorgsmaatregelen daarbij in de loop der tijd voorgeschreven waren ên hoe op de naleving daarvan werd ioegezien;. DeÍinleêr groepen personeel die veelvuldig, langdurig en/oí dagelijks in aanraking zijn geweêst en/oí gewerkt hebben met PX-10; ; Gà náóí èr nog hièiorlsche documèntatie (Oijvoorbeeid instructies; over het gebruik van PX-10 beschikbaar is. Het verzoek om groepen personeel te inventariseren wil niet zeggen dat er mensen uilgesloten worden. ledereên kan zich laten regislreren bij het ingestelde iníormatiepunt. Bij beanlwoorcling dalun ons kenmek en ondetwerp vetmelden. Pa(Jrna l/i

20 jijii,ris";,:e t!1 fr.r:ei.ii- DcÍe.,siêniirl ljir.).iic A:rnsiu iên Opefat,,nel,r Gerccdslè l;rll Daru,,, 2,, irilll-" r.liiiil; Ons kennre,r( iltl.j u i)l.?. i 3 I í-j Ik verzoek Lr het overzichi van genoemde gegevens alsnede een aíschriít van de eventueel beschikbare historische documentatie over PX-10 uiterlijk 1 december 2008 aan de steller van deze nota te zenden. Deze nota is afgestemd met HDP/D \4G. DE WAARNEMEND COMIVANDANT DER STRIJDKRACHTEN t;.. 4:,.--., E..,,i.... ' F.H. l,4eulman Luitenant-Generaal

21 íi.',, irfl irl,i I Deferrsie ^IaieÍieel "r*^rtj/ fulinisteíie van Dofensie Di.ectiê Wapênsystemên Afdeling P alíonntêchnologie i(enrscent.rm ARBO à M lierr Nota Aan i-./,,- ",,, f " -r -:, f.l lr HDP/DMG/H-AGB t.a.v. KTZAF t U:zoekadres: Fredefikkazerne Van deí B!fchlaan 31 Posladres: tulpc 58 A Poslbus LV Den Haag Steller: Telefoon (u/u) Fax (070) Inlern (546) E mail: Afschrifi aan 'Detum Ons kênmerk Onderwerp r)(r-r?--f-tre& 25 i?f'f l>-.oo8,>f z-b tl lnventarisaiie PX-10 Referte: a. b. Kamervragen van de heren De Wit en Poppe van de SP d.d. 16 september 2008 over het gebruik van het reinigings- en preserveermiddel PX-10 binnen het Ministerie van Defensie. Antwoord van de Staatssecretaris van Defensie d.d. 3 oktober 2008 op Kamervragen van de heren De Wit en Poppe over het gebruik van het rernigings- en preserveermiddel PX-10 binnen het Ministerie van Defensie. 1. In relatie tot referte t heeft er rntern de DMO een onderzoek plaatsgevonden naar de aanwezigheid van dossiers over het reinigings- en preserveerm iddel PX-10. Binnen de DMO is één dossier aangetroffen, wat afkomstig is van de voormalige DMKM. Een chronologisch overzicht van de in dit dossier aangetroffen informatie is u op 23 september jl. aangeboden, inclusief een tekstvoorstel voor beantwoording van de Kamervragen 3, 4 en Naar aanleidrng van de door de Staatssecretaris van Defensie in referte 2 gedane toezeggingen heeft intern de DM O een vervolgonderzoek naar de aanwezigheid van dossiers en andere archiefstukken plaatsgevonden om de samenstelling van PX-10 boven water te halen. Over de resultaten van dit onderzoek kan het volgende worden gerapporteerd: a. Het volledige archief van het Defensie Bedrijfsstoffen Bedrrjf (DBB) is doorzocht. Bij dit onderzoek is geen informatie over PX-10 aangetroffen; b. Het DBB heeít binnen de informatiesystemen van CLSK geen informatie over PX-í 0 aangetroffen; c. Het Marinebedrijf heeft binnen haar informatiesystemen geen informatie over PX-1 0 aangetroffen; B.i be.-t,toatd;. 9.ë1tm o e, 4,-tk en a"detwe,p vê'm tll-,t. Pag!,rr l/3

22 Ministeric van Dêiensic Directic Wapcnsysternen Aídelln!J Platior nrtechnologie l(eirn scentfl,n ARBO & N/lilieu Datum Ons kênnrerk a.r r.-l _ t 2_ I.-..;lt't-It: r.j rr, tt,.',.:, 8 a.a 2. 'il: I t d. Het Landelijk Bevoorradingsbedrilf heeft binnen de inform atiesystemen van de CLAS geen informatie over PX-10 aangetroífen; Voor 1996 heeít de firma lts Caleb Brett ten behoeve van DMKL / Matlogco analyses uitgevoerd op de samenstelling van PX-10. ITS Caleb Brett heeft aangegeven, dat haar archieven maximaal 10 jaar teruggaan en dat zij geen jnformatie meer in haar bezít heeft over de voor '1996 uítgevoerde analyses. 3. Op grond van bovenstaand onderzoek informeer ik u, dat binnen de DMO geen informatie aanwezig is over de exacte samenstelling van PX-10 en/of leveranciers, welke PX-10 in de loop der jaren daadwerkelijk aan het Ministerie van Defensie hebben geleverd. De Archiefwet kent overigens voor verwervingsdossiers een bewaarterm ijn van 7 jaar. À De DMO beschikt wel over de volgende iníormatíe die een inzicht geeít over de ontwikkeling van de globale samenstelling van PX-10: a. DEF STAN , in 1970 uitgegeven door het Britse Ministerie van Defensie, welke feitelijk een product performance specificatie is. Deze publicatie is in 1996 ingetrokken; b. Chemiekaart van terpentine (uitgave 1980) waarin staat vermeld, dat het in PX-10 aanwezige oplosmiddel terpentine voor 10 tot maximaal 70 % uít aromaten bestaat; c. lnspecteur Geneeskundiqe Dienst Der Zeemacht (nota uit 1980). PX-í0 bevat onder meer benzeen, tolueen en xyleen. d. Bedriifsveiliqheidscomm issie Zeemacht (verslag uit 1981), Twee bedrijfsartsen melden, dat zij op de verpakking van PX-'10 hebben gelezen, dat PX-'l0 onder andere tolueen en xyleen bevat; e. Artikel Veiliqheids Informatie Blad (AVIB) over PX-10 (uitgave 1985). PX-10 bestaat voor 85 à 95 % uit terpentine, welke maximaal 20 7o aromaten bevat; f. Telefoonnotitie uit 1987, PX-10 bevai maximaal 1% aromaten en minder dan 5 parts per million (ppm) benzeen. Deze laatste waarde van minder dan 5 ppm benzeen betekent dat die betreffende levering PX-10 feitelijk vri1 was van benzeen; g. Toxicoloqisch en veiliqheidsform ulier uit Reinigingsm iddel welke PX-'Í0 vervangt als wapenreiniger (Carberto Cat511), bevat geen benzeen. 1..!rrr:,r lrl

23 Minisiefie van Dofensie DiÍêctiê Wapensystêmen Afdeling Platfof mteclrnologie Kenniscenlrum ARBO & l\/ilieu Dátum Ons kenmeík à 3.- i: - ',z- $eg z 5; l?tr.i ( 2t'êdc32-Jtl 5, Naar aanlelding van de verstrekte informatie heeít u verzocht u nader geïnformeerd te willen worden over de chemische verschillen tussen "terpentine" en "white spirit". "White spirit" en "terpentine" zrjn feitelijk verschillende benamingen voor een mengsel van aiifatische en alicyclische koolwaterstoffen, die afhankelijk van de op dit moment geldende productspecificaties 0 (nul) tot maximaal 25 % aromatische koolwaterstoffen bevatten. Er is feitelijk geen verschil tussen white spirit en terpentine, beide zijn een mengsel van C7-C12 koolwatersioffen met een beginkookpunt (lbp) tussen 120 "C en 180 "C. Hierbrj geldt dat: a. Hoe hoger het aromaatgehalte is, des te beter de oplossende b. eigenschappen zijn; Hoe lager het beginkookpunt is, des te hoger de vluchtigheld en des te sneller het gereinigde product droogt. Tevens heeft u vezocht u nader te informeren over andere door Defensie (rn het verleden) gevoerde bednjfsstoífen, welke benzeen bevatten. Het Kennrscentrum Arbo & Milieu van mijn Directie heeft binnen haar informatiesystemen alleen informatie gevonden over handelgebruikelijke benzine superplus 98, welke in het verleden 5 % en tegenwoordig 0,4 To benzeen bevat. Dit laaiste is volledig in overeenstemming met de vigerende EG-regelgevrng. Bij Shell is verder de vraag uitgezet of vliegtuigbrandstof in het verleden benzeen bevatte. U zal zo spoedig mogelijk over het antwoord worden geïnformeerd, DE DIRE Voor dez DE DIRE MAERIEEL ORGANISATIE APENSYSTEMEN ;),' Pagirra 3/3

24 I I I,f DeÍensie,7 fulinisteriê van DeÍensiê DeÍensiestaÍ DiÍectie AansiuÍen Operationele Gereedstêlling Nota Aan HDP HDP/DMG // {' Bezoekadres: Prinsês Julianakazerne Thérèse Schwartzestraat 15 Posladrês: MPC 58 G Postbus LS Dên Haag w\vu deíensie. nl Aischrift aan Datum 15- i?, -1ood onskenmerk Sjr,at9o.3Z5l3 ondêíwerp InventarisatiePX-10 Siellêr: 'I Te,efoon (070) Fax (070) lnlern (546) Aan de deíensieonderdelen heb ik verzocht om uiterlijk 1 december 2008 iníormatie aan te leveren over groepen personeel die veelvuldig in aanraking zijn gêweest met PX-10. Om groepen personeel te inventariseren die door veelvuldige aanraking met PX- l O een veíhoogd risíco lopen en om meer inzicht tê verkrijgen in de omvang van de blootstelling aan PX-l0, de wljze van gebruik en de mogelijk te nemen maatregelen, heb ik verzocht het volgende aan te geven:. SpeciÍiceer de kazernes en de werkplaatsen waar PX-10 werd gebruikt;. GeeÍ daarbu aan voor welke toepassingên en in welke periode PX-10 wêrd gebrulki;. GeeÍ aan welke voorzorgsmaatregelen daarbij in de loop der tijd voorgeschreven waren en hoe op de naleving daarvan werd loegezien;. DeÍinieer groepen personeel die veelvuldig, langdurig en/oí dagelijks in aanraking zijn gewêest en/of gewerkt hebben mei PX-10;. Ga na oí er nog histoíischê documentatie (bijvoorbeeld instructies) over het gebruik van PX-10 beschikbaar is. De ontvangen gegevens en de aíschrjítên van de beschikbare historische gegevens heb ik verwerkt in de bijlagen. Van CZSK heb ik nog niets ontvangen en van CDC heb ik geen volledig overzicht ontvangen. lk heb beide defensieonderdelen verzocht om de gevraagde gegevens zo snel als mogelijk aan te leveren. DE COI\4IVANDANT DER STRIJDKRACHTEN voor oeze Dê Directeur Aansturen Operationele Gereedheid.-'-:?',.,ÁÉ;j:".. ":-"":: -4:"' *"' drs. J.H. Wehren GeneraaFmajoor Bijlage 1 : Gegevens van de defensieonderdelen. Bij beantv/aarclhlg datutn, ans kenmetk an anderwery veímeldên. Pêgina l/1

25 ljlinisteíie van fjcíensie Bijlage i Dalum Ons kenmetk 93r;:,p{Íee t5 lei Dêfênsiestaf Di ectie Aansluren Olii:rationele Geícedstel in! Bezoekadtost Plein..1 Posladres: MPC 58 B Postbus ES Den Haag CI,SK Algemeen Hieronder is een overzicht opgenomen van het historjsch gebruik op de huidige ClfKondeldelen, uitgesplitst naal functiegroep. Bij deze opson'rming moet een kanttekening worden geplaatst. Het invelitarisatieverzoek is gelicht aan de huidige gebruikers vzrn cleze onderdelen, zij waren echter ten tijde van het gebèlik van PX-10 elders gestationeeíd. Dit geldt met name vool DHC op de locatie Gilze-Rijen, Luchttranspolt op cie locatie Eindhoven en de Gloep Geleide Wapens op de locatie de Peel. Aangenomen mag lvorden dat de situatie op de inmiddels gedeactiveerde luchtmachtonderdelen Ypenburg, Twenthe, Soestelberg, Deelen, KLS, 1LVG,2LVG, CTL en CLO en de gedeactiveerde opleidingseenheden LIMOS, KKSL, LUOS en LETS vergelijkbaar is geweest met de nog actieve onderdelen. De belanglijkste groepen gebt'uikers van PX-10 is personeel in de functiegroep GRO, het personeel van de voormalige Object Luchtverdediging (OLVD) die werkten met de wapensystemen punt 50, M55, M63 en 40L70 en personeel van de afdelingen Wapenonderhoud. Bij het oneigenlijke gebruik is dit het personeel van de mechanische gronduitrusting (MEGU). Toepassingen PX 1.0: PX-10 is met name gebruikt bij het ondelhouden van wapens en 20 mm schakels. Daarnaast is het ontroesten, conserveren en het gebluik als generiek reinigingsmiddel r aslgesteld alr oneigenlijke toepassing. Het folmele gebruik heeft plaats gevonden van begin jaren 70 tot ongeveel Vanwege de eenvoudige verklijgbaarheid en de kleine eenheid van verpakking, vanaf buisjes van 25 mi (NSN pleserveerolie PX ml), is het aannemelijk dat het gebrllik van PX-10 nogjaren na het staken van het tbrmele gebruik is voortgezet. Niet in de laatste plaats in het oneigenlijke gebluik cloor cle technische afdelingen. Voolgeschreven voorzorgsnraátregelen en het toezicht op de naleving: Via divelse bronnen heeft CLSK velnomer.l dat een aantal mensen wel handschoenen heeft gebruikt om verkleuring van de handen te voolkomer. Daarnaast gebruikte een enkeling moncl- cq. adembescherming. Bii i1èt tru)otjitg ttdrt,t,.t^ IuuÊtk tt u,le^tery) êttk. Prgrrr l/il

26 Ministeriê van DeÍensio Detensiestaf Dirêctie Aansturen Operationele Gereêdstelling Daturr onsken,ne,k rp"#${ge áa-fr! # Groepen personeel die in aanraking zijn geweest en/of met PX 10 gewelkt hebben: Vliegbasis Leeuwarden - bewakingspersoneel (LB) incl. OGRV - pelsoneel OLVD - personeel MEGU - personeelwapenonderhoud Vliegbasis Volkel - bewakingspersoneel (LB) incl. OGRV - personeel OLVD - personeel MEGU - personeelwapenonderhoud Vliegbasis Eindhoven - bewakingspersoneel (LB) incl. OGRV - personeel OLVD - personeel MEGU - personeelwapenonderhoud Vliegbasis Gilze-Rijen - bewakingspersoneel (LB) incl. OGRV - personeel OLVD - personeel MEGU - personeelwapenonderhoud Miegbasis Vy'oensdrecht - bewakingspersoneel (LB) incl. OGRV - personeel OLVD - personeel MEGU - personeelwapenonderhoud GGW - bewakingspersoneel (LB) incl. OGRV - personeel MEGU - personeelwapenonderhoud AOCS - bewakingspersoneel (LB) incl. OGRV - personeelwapenonderhoud MLM - mogelijk gebruikt tijdens conservatorwerkzaamheden echter alle personeelsleden uit die tijd zijn thans niet meer werkzaam op het MLM LMG - personeelwapenouderhoud Pagnrn 2/8

27 Ministerie van Defensie Detensiestat Directie Aansturen OpeÍaiionele Gereedstelling Dahrrn $,áee:rxós"zi'r e5 MVVK - technisch personeel Beschikbaarheid historische documentatie: Binnen CLSK is geen historische documentatie terug te vinden over (voorzorgmaatregelen bij) het gebruik van PX-10' Ook is blijkens opgave van het CML in het verleden geen onderzoef ven'icht gerelateerd aan het gebruik van PX-10 Viiir' t1':, 'd11{ In mei 20b0 is' naar áanleidilig van een brief van de StaatsecretaÍis van Defensie (nr. P/ d.d.22 nít 2000) het Klu-personeel in de gelegenheid gesteld om het gebruik van en blootstelling aan gevaarlijke stoffen in het verleden alsnog te laten registleren. uit de informatie van de onderdelen blijkt dat hier verschillend invulling aan is gegeven; sommige afdelingen hebben breed gebruik gemaakt van deze registlatiemogelijkheid, terwijl vergelijkbare afdelingen binnen hetzelfde onderdeel hier maar beperkt invulling aan hebben gegeven. Deze gegevens zouden worden opgenomen in het P-dossiel van betrokkenen. Voor het merendeel van het betrokken personeel bestaat dezezijds geen inzage mogelijkheid in deze dossiers. Ook blijkt dat in sommige gevallen het registratiefoímulier in beheer van de betrokken medewerker is gegeven. Hoewel de historische registratieperiode in principe liep van 1 jan 1994 Íot I juni 2000, en PX- i0 in die periode foímeel niet meer werd gebruikt, is uit interviews gebleken dat diverse medewerkers op dat moment al hebben laten vastleggen dat zij hebben gewerkt met PX-10. Bijzonderheden: Binnen CLSK werken veel mensen van de voormalige MLVD, voor zovet zlj geinterviewd zijn melden sommige het gebruik van PX-10, betrokkenen hebben zowel op valkenburg als op de Kooy gewerkt. Hier ligt een taak voor GZSK orn daar duidelijkheid in te brengen. CLSK gaat er van nit dat de inventarisatie van de voormalige Klu-eenheden, zoals LCW en MPA, die thans zijn ondergebracht bij DMO, door zorg van D-DMO worden geïnventariseerd. Verder blijkt uit onze inventarisatie dat de bekendheid met het dossiel PX-10 niet gloot is, ondanks publicatie in de Defensiekrant en het intíanet. CLSK verzoekt om een zo groot nogelijke openheid ovet'dit onderwerp, waar-bij vooral de post-actieven niet wolden vetgeten. Pasjnai/S

28 lvlinisterie van DeÍensie DeÍensiestaf Directie Aansturen Operationele Gerêedstelllng DrluJn *Ja,Cr$r:,;.ag l# CKMar Algemeen Bij de KMar beschikbare informatie over PX 10 zeer beperkt is. Veel informatie is "van horen zeggen". Reden hielvan is mede dat de KMal in de betreffende periode voor wat betreft regeigeving en materieel-logistieke ondersteuning sterk aíhankelijk was van de KL. Bij de verkregen informatie was het onduideiijk of het PX 10 dan wel kerosine betrof. Kazernes en werkplaatsen waar PX 10 werd gebruikt: Er is geen specifieke informatie over locaties beschikbaar. Toepassingen PX 10: PX 10 werd in beginsel voor zovel bekend niet op gebruikersniveau gebruikt. Het was een wapenontsmettingsmiddel dat veelal bij de hogere echelons werd gebruikt. Wapenonderhoud, in het bijzonder het ontvetten en reinigen van groeps- en/of persoonlijke wapens. Voorgeschreven voorzorgsmàatregelen en het toezicht op de naleving: Veelal geen voorzorgsmaatregelen, el wetd met de handen zonder handschoenen met kwasten in de vloeistof gewerkt. Uit enkele reacties blijkt dat op sommige locaties luchtafzuigapparatuur in de omgeving van de vloeistof aanwezig was. Groepen personeel die in aanraking zijn geweest en/of met PX 10 gewerkt hebben: - langdurig: wapenonderhoudsmonteurs 2'echelonenhoger' - incidenteel: mogelijk personeel van Pantserwagenpelotons in de 70-er en 80-er jaren (ondelhoud.50 en MAG in spoelbakken), vuurwapeninstructeurs KMar en individuele medewerkers. Beschikbaarheid historische documentatie: Bij de KMar is geen documentatie meer voorhanden. Pàgina4/8

29 lministerie van oefensie Defensiestai Diteclie Aansturcn Opêrationele G{Íeedslelling {lr)s Iic linerk *: -.-,,i-::j,;í".11,^ :.-", Í;-. DMO Algemeen PX 10 wordt waalschijnlijk sinds cle jalen 60 binnen clc Knjgsrnacht gebruikt. DMO heeft geen informatie van het gebruik van PX [0 bij LCW. In de 70'erjalen walen er gezondheidsproblemen (eczeem) bij personeel wat werkzaam was bij in iecler geval de Marir.re. Deze problemen zijn eind i980 geóscaleerd. Naar aanleiding van een Nota van de Ilspecteur Gezondheidszorg der Zeemacht aan C- Zeenracht. In 1981 is PX 10 van boord van schepen verwrjdercl en is het gebruik geleidelijk in welkplaatsen afgebonwd. In 1996 is de Britse pelfolmance specificatie door UK MOD ingetrokken. Kazernes en werkplaatsen waar PX 10 werd gebruikt: Bewapeningswerkplaatsen van het Marinebedrij f IBL Toepassingen PX 10: Het werd toegepast als reinigings- en preserveelmídclel voor wapens ír wapenonderhoudskamers, o.a. de bewapeningswerkplaatsen van het Marinebedrijf. PX-10 werd bij de Marine gebluikt aan boold van schepen als watervet'dringend middel. Bij IBL werd PX 10 in ieder geval toegepast als middel voor kortdurend preserveren van gereinigde ondeldelen. Groepen personeel die in aanraking zijn geweest en/of met PX l0 gewerkt hebben: Personeel van de Marine. Beschikbaarheid historische documentatie: Intern de DMO beeft een vervolgonderzoek naal de aanwezigheid van dossiers en andere arcbiefstukken plaatsgevonden om de samenstelling van PX-10 boven water te halen. Ovel cle resnltaten van dit onderzoek kan het volgencle worden gerapporteeld:. Het volledige archief van het Defensie Bednjfsstoffen Bedrijf (DBB) is cloorzocht. Bij dit onilelzoek is geen informatie ovel PX-10 aangetl'ofïen;. Het DBB heeft binnen de inforrnatiesystemen van CLSK geen informatie over PX- 10 aangetloft-en;. Het Marinebedrijl heelt binnen haar infblmaticsystemen geen informatie ovet' PX- l0 aangetloffen;. Het Landeluk Bevoon'aclingsbeclrijf heelt binnen de iníbrmatiesystemen van de CLI\S geen informatie over PX- 10 aangetroí'ten;. Vool 1996 heeíi de firma ITS Caleb Brett ten behoeve van DMKL / Matlogco analyses uitgevoerd op de samenstelling van PX- 10. ITS Caleb Brett heeít aangcgevenr dat hzral alchieven maximaal l0jaal teruggaan en clat zij geen infornratie rneer in haal bezit hecft ovet tle voot' 1996 uitgevoerde atralyses. Op grond vau bovenstaalcl onclerzock blukt dat lrinncn dc DMIO geen infotluatie etanrvezig is over cle exacie sanlenslclling van PX- l0 en/of ievl:rar)oiers, welke PX- l0 in cle loop cler.jaren claaclwerj<elijh aan het Nriinistetie van Dclènsie lrcbben gelevet'cl. I'r9iju r/)l

30 Ministerie van DeÍensie DeÍensiêstaÍ Difectie Aansturen opegtionele GeÍeedstelling o''skennerk SSss#gggë;J$ CDC Groepen personeel die in aanraking zijn geweest en/of met PX 10 gewerkt hebben: Bewakers/beveiiigers van de Directie Beveiliging Vastgoed (Haagse regio inclusief Gouda en Twente en Soesterberg) Bewakers/Beveiligers van het toekomstige (medio 2009) DBBO KM (den helder)/kma (breda) Pasina 6/8

31 Min;sterie van DeÍensie DefensiestaÍ Directie OpeÍaliDnele ^afstuíen Gereedstelling.;.'.Ld:'friti:t;" :,;, í..ri CT,AS Algemeen Uit gepubliceerde gegevens blijkt dat px-10 in ieder geval sinds halverwege de j ar.en zeventig beschikbaar was in de bevojijn van de landmacht. vanaf begin jar.en tachtig is het middel uitgefaseerd en sinds 1989 is px-10 nier meer gebruikt voàr wapenreiniging. vanaf 1995 zijn alle toepassingen gesropt. Het gehalte aan benzeen i'px-i0 is vanáf " 1979 drastisch teruggebracht en na 1988 bevatte px-10 slechts nog spoíen van deze stof. Kazernes en werkplaatsen waar px 10 werd sebruikt: op vrijwel alle lanclmachtlocaties ken px-r0 z1n gebruikt. op locaties waar clestijds herstel- en onderhoudseenheclen waren gehuisvest clie een onderhouclsrelatie hadden met mobilisabele eenheden is dit vriiwel zeker het seval. Toepassingen PX 10: is breed fx-10 verkrijgbaar geweest in de nolmare logistieke rijn en werd gebruikt voor het tijdelijk co'osiewerend maken (prese'veren), clepreserveren en van onbehandelde metalen onderdelen, voornamelijk wapens en wapensysremen. 'einigen Voorgeschreven voorzorgsmaatregelen en het toezicht op de naleving: De voorgeschreven preventiemaafegelen bestonden o.a. uit: px-10 alleen gebruiken in goed geventileerde ruimtes en het dragen van beschermende haudschoenen. kledins (overall) en adembescherming. Voor een juiste intelpretatie moet rnen het maatregelenpakket plaatsen tegen de kennis en de stancl van de wetenschap in die tijd. Groepen personeel die in aanraking zijn geweest enlof met px 10 gewerkt hebben: Potentieel (dagelijks) blootgestelden moeten bij cle Iandmacht worden gezocht in de categolie rredewerkers die binnen deze werkplaatsen geplaatst zijn geweest op uitvoerend niveau. Daalbij moet worden gedacht aan buiger- en militaire medewerkers tot en met het rangsniveau van selgeant-majoor en bnrgerequivalent. Beschikbaarheid historische clocumentatie: In de tijdspanne waarin PX-10 binnen de la'clmacht gebruikt werd, was dit bi.r.ren de toen geldende regels en normen. In november 1985 is een algemeen veiligheidsinfbrmatieblad (AVIB) met nummer voor px-10 uirgegeven. De AVIB is binnen het CLAS nog steeds beschikba ar. Deze AVIB bevat iniomatie over de samenstelling van het product en de claaraan verbonclen gevaareigenschappen. I'.1giirr 7/i

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Antwoorden op vragen van de leden De Wit en Poppe over het werken met benzeen door defensiepersoneel

Antwoorden op vragen van de leden De Wit en Poppe over het werken met benzeen door defensiepersoneel Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum 3 oktober 2008 Ons kenmerk D/2008025764

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

ALGEMENE VRAGEN OVER PX-10

ALGEMENE VRAGEN OVER PX-10 De lijst met veelgestelde vragen inzake PX-10 In deze lijst kunt u wellicht al een antwoord op uw vraag vinden. De lijst wordt zonodig geactualiseerd met vragen die via de telefoon door u gesteld worden.

Nadere informatie

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23 O 2015-7 - 23 iif Oi E W i (J 1:22) E i i i W i f i Ki G N : i Li D i c O i i Sici Vi W i W G N G O i A i f G ic i Z i E Li I i Oi: Li N Ki B V B i R Ti M Bif i Bië B i A Ui V i C: Ki Cf I Sici Vi ii W

Nadere informatie

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing Truma Secumotion Toepassingsgebied De Truma gasdrukregelaar SecuMotion zorgt voor een gelijkmatige gasdruk van 30 mbar bij een toegestane ingangs druk van 0,3 16 bar. SecuMotion regelt en bewaakt het verbruik

Nadere informatie

Guizing Theater Oz (WAL/BXL)

Guizing Theater Oz (WAL/BXL) M i ji 12 2 PROGRAMMA 2016-2017 2 123 W ij i? M if 45 i i j! J ii S i - fij i i i i Fi i ii! D i f i FESTIVAL 26/12 ij 30/12 i 03/01 07/01 H i S i ij i Ti i 1000 1600 i f i Di f i V ji ji i f : i i! Fii:

Nadere informatie

Minister IGK SG/PSG. CZSK Bestuursstaf

Minister IGK SG/PSG. CZSK Bestuursstaf BIJLAGE: ORGANOGRAMMEN Organogrammen vraag 98 Organogram Defensie Minister IGK SG/PSG ADD BSG DBO DCo DF&C DJZ CDS HDB HDFC HDBV HDP MIVD MLA CDC DMO CLSK CLAS Operationele Commando s CZSK Bestuursstaf

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra j 4 I 4 Sci l jil ii! ER: M M U N IN DIT Ii O Pij V I S c i l i i V li ijz ii W i Hj Dz i lij lli i z zi A Bi O 9 2012 40 j l ij z ii E ijz ijll, i ijz c i V z i ij i l A ili ii z l i W f i i l ii jili

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. Bijlage 1 bij het besluit van de N Ma " Modelcontract voor de levering van

Bevestigingsbrief. Bijlage 1 bij het besluit van de N Ma  Modelcontract voor de levering van Bevestigingsbrief ma Geachte [klant], Welkom als klant bij [leverancier]. n le rding v i i in vu lbaar Onze gegevens Naam: Postadres: Postcode: Plaats: Tel E-mailadres: D e le ve ran cie rsg,?ee ven s

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Visie In de pleidin Starten met adviseren (SAV) staan de basisvaardiheden p het ebied van adviseren centraal. De pleidin is ntwrpen vr de delrep startende

Nadere informatie

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/ltwd0004

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/ltwd0004 Roken Percentage rokers Totaal Geslacht Verzekeringsvorm Leeftijd Opleiding Mannen Vrouwen Ziekenfon Particulier 16-04jaar 45E4jaar 65 jaar of Lager Mavo,lbo Havo, Hbo, Mannen Vrouwen ds Totaal IZAIIZR

Nadere informatie

De lijst met veelgestelde vragen

De lijst met veelgestelde vragen De lijst met veelgestelde vragen In deze lijst kunt u wellicht al een antwoord op uw vraag vinden. De lijst wordt zo nodig geactualiseerd met vragen die via de telefoon worden gesteld. Mocht u het antwoord

Nadere informatie

Van: Utrecht (NL, 3511) Naar: St Jean de Minervois (F, 34360) Afstand: 1266 km. Reisduur: 11:49 Notities: 1 uw startpunt is: Catharijnebaan vertrek in zuid-westelijke richting 2 op Catharijnebaan na 546

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

Onderwerp Vliegbaanregistratie 2015 T +31 (0) MDTN * ajp.

Onderwerp Vliegbaanregistratie 2015 T +31 (0) MDTN * ajp. > Retouradres Postbus 8762 4820 BB Breda Zie verzendlijst en Rapportering Luchtmachtplein 1, Breda MPC 92 A Postbus 8762 4820 BB Breda Nederland www.luchtmacht,nl Contactpersoon Lkol AJP Hardenbol Datum

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

Geboeid door het Woord

Geboeid door het Woord 2016-8 - 24 ibif Oi T Hi i, Hi ili fi b, i i i, l i bb (Mü 9:36) Bi 2000 l D H J i i E Hi i? E i i ib ll, lii D i Hi ili fi b, if Mü D ili fi li f l J i i i Zi il b il H, Hi i b l i l E 2016 Al J Zi i,

Nadere informatie

'3 RIJKSWA'PEKSTAAT '

'3 RIJKSWA'PEKSTAAT ' '3 RIJKSWA'PEKSTAAT '.._---- 3 DIRECT IE W ATEIiHUiU1SlIOIJPT NG EN W AT8RBE'YEG I 1iG 't 'I *Hydrometrische Afdeling ---.._- Memorandum IV 1. jlnì,eidinr: in dc mcniornnda -1.1on :i!.i zijn gol.fro~intratios

Nadere informatie

De reflectie. geboeid was, omdat..rk..r e q"^a.2 s\q sv!a.!-"a-!-oe \-t 5vj

De reflectie. geboeid was, omdat..rk..r e q^a.2 s\q sv!a.!-a-!-oe \-t 5vj De reflectie. Reflecteer geheel vrij en open op deze training en beargumenteerje mening. Geef dus duideliik aan waarom je een bepaald waardeoordeel uitspreek. Gebruik bij deze reflectie geen woorden, zoals

Nadere informatie

'd-ttdf" veuenddat'trn - l8 0tt 281 Onderwerp: beschikking op aanvíaag ff. 2010-680 (bijverdêrecoríespondeitieoverdezeaanvraasdllnummervemelden).

'd-ttdf veuenddat'trn - l8 0tt 281 Onderwerp: beschikking op aanvíaag ff. 2010-680 (bijverdêrecoríespondeitieoverdezeaanvraasdllnummervemelden). ...,...'...,.,,.. i,; & 'd-ttdf" Gemeente Assen :,t, ',.."; Wilhelminaziekerihuis Assen t.a.v. de heer U. Frar& Europaweg-Zuid I 9,{01 RK ASSEN conr!.tpcsoon M!v. M.J. Pohaya Tostel 6503 Bezoelodres Noordersingel

Nadere informatie

Het hoqer beroep. Het vonnls waêrvan beroed

Het hoqer beroep. Het vonnls waêrvan beroed Parketnummer: t l -:a.-11a'97 Uitspraak do.i ' december 1998 TÉG EN S PRAA K GERECHTSHOF TE ARNHEM meetvoud ge kêrnqr voot straízêken ARREST gewezen op het hoger beroep, ngeste d tegen het vonnis vên de

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil Siu JUNI 2015 TEBERDE Aii Si l Ci Mi, Ki D Kli M, ill ii Bif W l ui, i u u l lië BIJZONDER IN SAMENLEVEN E l lië ui f i l D, i lf i ll lif l Z uffl i fli f, uj l H fi i l i, lui i l Ci Mi li l i

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! #  $ % &&&$  $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum 10 juli 2009 Ons kenmerk P/2009010971

Nadere informatie

Raad. vailstate. At(lcliu S bcstlnrrsrcchtsp:::r.rk VIANEN. Betreft : STICHTINGBOOGBRUG. W.J. VAN SIJL Walkade 15 3401 DR IJSSELSTEIN UT

Raad. vailstate. At(lcliu S bcstlnrrsrcchtsp:::r.rk VIANEN. Betreft : STICHTINGBOOGBRUG. W.J. VAN SIJL Walkade 15 3401 DR IJSSELSTEIN UT Raad vailstate At(lcliu S bcstlnrrsrcchtsp:::r.rk Betreft : STICHTINGBOOGBRUG VIANEN W.J. VAN SIJL Walkade 15 3401 DR IJSSELSTEIN UT Datunl 21 juni 20Ob 200503986/1/H2 Ondcnrc4) BOOGBRUG/OCW MONUM ENTEN

Nadere informatie

.I V{! 1L.I. SF{ L;V[; I11 Ni

.I V{! 1L.I. SF{ L;V[; I11 Ni - Saneringsbe /anviaig Beleids lav. 11)1)1,iiIti(»ifttiiI 1 iv ii Irlif,tt 1 1 ) 1 ((liii [th1tuni fl S 1

Nadere informatie

Contactpersoon Lkol AJP Hardenbol Datum 7 februari 2014 Hoofd Bureau Geluidhinder,

Contactpersoon Lkol AJP Hardenbol Datum 7 februari 2014 Hoofd Bureau Geluidhinder, > Retouradres Postbus 8762 4820 BB Breda Zie verzend lijst Luchtstrijdkrachten C4ISR Bureau Geluidhinder, Zonering en Rapportering Luchtmachtplein 1, Breda MPC 92 A Postbus 8762 4820 BB Breda Nederland

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over bericht ziekte oud-medewerkers vanwege blootstelling aan giftige stoffen

Antwoorden op vragen over bericht ziekte oud-medewerkers vanwege blootstelling aan giftige stoffen Ministerie van Defensie > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701

Nadere informatie

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern.

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern. 1 Atoombouw 1.1 Atoomnummer en massagetal Er bestaan vele miljoenen verschillende stoffen, die allemaal zijn opgebouwd uit ongeveer 100 verschillende atomen. Deze atomen zijn zelf ook weer opgebouwd uit

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum 7 november 2014 Betreft Schriftelijke antwoorden gebruik PX-10

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum 7 november 2014 Betreft Schriftelijke antwoorden gebruik PX-10 > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Partieel bevel nr. 04 bij operatiebevel nr. 13208-1 nota (FGO MINUSMA)

Partieel bevel nr. 04 bij operatiebevel nr. 13208-1 nota (FGO MINUSMA) DEPMTTEMENTAAL VERTROUWELIJK Koninklijke Landmacht Cfm BIJLAGE ZZ (VERZENDLIJST) Partieel bevel nr. 04 bij operatiebevel nr. 13208-1 nota (FGO MINUSMA) HInIstarl* van D«r*n«i«Staf Commando LandrtrUdkrachten

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

n 3" kdi 3 T ( D c <Q al (A *«. UlfD N " ^> Bl * n SS8 5 m P Q. 3 cr o f D - I". cs: Co < D-TO S =3 ft fo 5 a -, N. O Q 3- Sgcr IQ v_i.

n 3 kdi 3 T ( D c <Q al (A *«. UlfD N  ^> Bl * n SS8 5 m P Q. 3 cr o f D - I. cs: Co < D-TO S =3 ft fo 5 a -, N. O Q 3- Sgcr IQ v_i. '=; -t =() B '- j ) ^ H* l- D *" «- ) g Q QJ QJ tt..» Q) " 2. - 9 ft fp_ - -. D -f. fl r 2. =T - h * : f 2 -t " Q H ; -, 22. l _ ( - 2. B - f?. * u ' = 2, 2. - K \\ D *f tf) /} H e D 4 - ;: r 8 z r " (/)»

Nadere informatie

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk,

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk, Bistasvruw lai lais! AGEDA 14 Rlmll uit ista Ht vrwzli va rm lit rst mli vrvls waarshili maar uitili vrmili Christhr Rv a ht a! aa staa str vruwli rlmll traal Zi zi va vr m h las mt rr maar zi i u mi vóóruit

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

0NTVAN6EN2 0 DEC 2012. Team. Onderwerp

0NTVAN6EN2 0 DEC 2012. Team. Onderwerp 0T6 0 D 0 prvii ::Urh RZDF 9 D. ll v Gdprd Pyhl 0 _ Pb 8000 ~- 08 TH Urh d d v d ii Pb 40 UWG Tl. 00- Fx 00-840.prvii-rh.l D r U bri v U r Bijl 7 d( J0 80D7F99 hkli "b: lli jrrki 0" T Rri Drkir Fxr -ldr

Nadere informatie

1 tftp;y ^^-,7"f:\,,,i'i.

1 tftp;y ^^-,7f:\,,,i'i. ,/! 'Pa,t,l r, n lt,t,' L L,'/ i ï'vë 11 [.kt' f., It t!,,*,r \;! i _.-^n_j 'r^,, "- {-- 'l} t &d,f í7n.---'x :, 'y { ) -.-,'á- -ft - /.ttt',; ':.:è 1 tftp;y ^^-,7"f:\,,,i'i. - *r/ ".,r"#,ïf{ b Cï;,,,,',.,n

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

GflB0{lla dztne. Europeês sanensp l. Bii dê foto op de voorpagihà

GflB0{lla dztne. Europeês sanensp l. Bii dê foto op de voorpagihà GHB 0zrne GflB0{lla dztne Europeês sanensp l Bii dê foto op de voorpagihà Face in Gent {inr ^d ftnendq h àeè) h eedg4 nhí nd nijr d4&rffii i.l :& [o6dhd 'j4d* 'Het ir goed om tê zien hoe veííhillênd sommige

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z S IU r b v l i r, S r c i P i i R ri v f b I r ic U l h r i l i l i i v i i r l l l r r vi zi c b r r i r i iv h v rh i r f R i r h l l b c l v b h r i iv iv r lv ic i S v l r iv l i i P i l b h r

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#   )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! *  #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

! "###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6

! ###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6 ! "###$ % &''!()*+, --. /*. 01 232 &' 4 5#( 6 7 809##:04;< :

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wat kunnen we voor u betekenen? ? W? D N T N, V S N,. M. E. D,. H T N. D N. W? E! H N D N N,. T. D N T. H N. H 22. D N,. S. E N ;. O N. M N. Z N. O N. I N. 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z,, -. A B C D E F G H I

Nadere informatie

2'3"4"')3%()!"#$%&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B)

2'34')3%()!#$%&'),56-) ),783'9(&4*'9':'((&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?(#A'9B) "#$""&'()*+)&)#&',-('$-&.##)#&')/$/0/'1233"#4567 "#$&'( ) ) "#$&'()*"#) +''$),-).'/01''$) 2'3"4"')3()"#$&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B) ) ) ) 2'3"4"')CCDE6D5ECF)

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Oost & West -Vlaanderen. lb 11 -, if) l'i ii LO

Oost & West -Vlaanderen. lb 11 -, if) l'i ii LO VINÇOTTE CERTIGO vzvv Tel +32(0)2 674 57 11 fax +32(0)2 674 59 59 info@vincotte.be www.vincotte.com Maatschappelijke zetel: Diamant Building i Boulevard A. Reyerslaan 80 B-1030 Brussel O Antwerpen-Limburg

Nadere informatie

Montage. Montage DC RTS Receiver. Montage Power 2,5 DC. A. Muur montage: B0or 2 gaten v0lgens de m0ntage tekening en srhroef de onderzijde vast.

Montage. Montage DC RTS Receiver. Montage Power 2,5 DC. A. Muur montage: B0or 2 gaten v0lgens de m0ntage tekening en srhroef de onderzijde vast. Montage Montage DC RTS Receiver A. Muur montage: Verwtder deksel door aan beide kanten knijpen. B0or 2 gaten v0lgens de m0ntage tekening en srhroef de onderzijde vast. B. Vastplakken: Verwijder aan de

Nadere informatie

CARE FOR THE ENVIRONMENT while caring for your clothes

CARE FOR THE ENVIRONMENT while caring for your clothes CARE FOR THE ENVIRONMENT i i f y SOCIAL MEIA AVERTENTIE POSTER HANGTAG CARE FOR THE ENVIRONMENT i i f y IN HANELINGEN L ij i L j i i i j i i z i ff Z ji i j i L j i ij j i 4 Sij z ii ij FOLER CAR EF OR

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat CH Almere tel. +31 (0) fax +31 (0)

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat CH Almere tel. +31 (0) fax +31 (0) i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

Brussel, 2 g/januari 1952.

Brussel, 2 g/januari 1952. FhDhKAllUN ürhntkalt UU KAVAL ut s ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND 42. RUE HAUTE, BRUXELLES LJTT. HOOGSTRAAT 42, BRUSSEL W-ck/HM- 52/ 00 A '23/6 Brussel, 2 g/januari 952. DE EBDEN VAN HET BUREAU, Waarde Makkers,

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN Economische impact, bezoekersprofiel en beleving

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN Economische impact, bezoekersprofiel en beleving WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN 2011 Economische impact, bezoekersprofiel en beleving 866.6(!"#$%& ' ()*+,./& 01/'()+2&3 /+& 3 /+&45,63% 2'() % /('72 8/+&,6, 9*9 + * 3,(277$( 2":";"# +& 0)1 6

Nadere informatie

PCV Onderdeel van ROC West-Brabant. VMBO Groen

PCV Onderdeel van ROC West-Brabant. VMBO Groen PCV145-0911 O ROC W-B VMBO G 2012-2013 O j Zi j i 8 j i VMBO i j i? O Pii j j ii z i zi ii B i j i i I i I z i i i z i J j Pii z i W j j i Gz i ZOEKTOCHT i D j j i Pii! KLEIN Oz : 1 2 3 GOED BEREIKBAAR

Nadere informatie

!FaÈ í+e,r JAARVERS G 2S13. Hebreeuws voor "Hulp', Apeldoorn, maart2o!4

!FaÈ í+e,r JAARVERS G 2S13. Hebreeuws voor Hulp', Apeldoorn, maart2o!4 'lí!!faè í+e,r JAARVERS G 2S13 Hebreeuws vr "Hulp', Apeldrn, maart2o!4 Inhud L Algemeen 2. - Recapitulatie inkmsten/uitgaven 2013 - Overzicht liquide middelen per 3L december 20L3 - Balans per 3L december

Nadere informatie

www.kuyperhof.nl Bouwnummer A1, A2, A8, A14 Vanaf E 205.500,- v.o.n.

www.kuyperhof.nl Bouwnummer A1, A2, A8, A14 Vanaf E 205.500,- v.o.n. Ridderkerk A, A, A, A e, e, e en e verdieping Driekamerappartement m Royale woonkamer/keuken van circa 0 m met veel lichtinval en een aangrenzend balkon. op de eerste verdieping. Privé parkeerplaats op

Nadere informatie

& t:á. iëlieïtëésg,ï,ëg:sëëggiëtgïu* Í--.,t. ilsq CJX^ é (.) !H..C. -i'1 Ë k -d. -U aj O..o. 2l:Jo Í HË# d C)-:1.= ;'Ëoe.

& t:á. iëlieïtëésg,ï,ëg:sëëggiëtgïu* Í--.,t. ilsq CJX^ é (.) !H..C. -i'1 Ë k -d. -U aj O..o. 2l:Jo Í HË# d C)-:1.= ;'Ëoe. oo @ o\ I N o\ q d d rj Fïi Ér oo (,) rr u o a) :CJ.Í -.14 só >N (Eo (,)! C) ts qidë 'rj -!4.j-'É É I ^-q E H.r.9 'Ei o'l3 "' E së 3oilc.: -o -1 "' ss qc 'o.opè ^;i(rp NA o 60!H..C d C)-:1.= idil- -i'1

Nadere informatie

statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om

statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om MINISTERIE VAN ONDERWf^ KUNSTEN EN WETENSCHAPP N. 1387 Afd. H.ü. Bericht op schrijven van gg No«5659A. Februari betrefifende aanvul ling...a.c.ade.mi statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om advies aan

Nadere informatie

Aangetekend, met bericht van ontvangst advocaat

Aangetekend, met bericht van ontvangst advocaat Aangetekend, met bericht van ontvangst Aan (iedeputecrde Staten van de r0v nc ic Drenthe I.a.v. dr. P.1. van Eijk Strawinskylaan 2001 Postbus 122 9400 AC Assen Tevens per lax (zonder lagen): 0592 36 57

Nadere informatie

Intrekking subsidieverordeningen: I. Investeringspremieregeling uit 2009 II. Human Resource Management+ uit 2010

Intrekking subsidieverordeningen: I. Investeringspremieregeling uit 2009 II. Human Resource Management+ uit 2010 2015-717 Intrekking subsidieverordeningen: I. Investeringspremieregeling uit 2009 II. Human Resource Management+ uit 2010 Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie

Nadere informatie

Over deze "Verklaring" is op bedoelde vergadering

Over deze Verklaring is op bedoelde vergadering 2CLI TMLC INLICI! T IIIG SD IC11ST 's-gllivx"hgz,s5 Juni 1927. i! toekomen van een llverklaringll, aangenomen op Bene huis- houdeli jke algemeene beaturen-vargadering van de bij hot Beder1.Arbei.de Seoretarlaat

Nadere informatie

Behoort bij punt 4 van de agenda van de 239 ste vergadering van het bestuur d.d. 21 januari 2010

Behoort bij punt 4 van de agenda van de 239 ste vergadering van het bestuur d.d. 21 januari 2010 Behoort bij punt 4 van de agenda van de 239 ste vergadering van het bestuur d.d. 21 BESTUUR PRODUCTSCHAP MVO ZITTINGSPERIODE 2010-2011 OLIEFABRICAGE, OLIERAFFINADERIJ, SPIJSOLIE- EN HARDINGSINDUSTRIE Vereniging

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 30 Alexander - Schollevaar Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 30 Alexander - Schollevaar Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 30 Alexander - Schollevaar Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 30 Alexander - Schollevaar 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht. huisnummer

Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht. huisnummer Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode 1e Achterstraat 2 3512VL Utrecht Rijksmonument 1e Achterstraat 3 3512VL Utrecht Rijksmonument 1e Achterstraat 1 3512VL Utrecht Rijksmonument

Nadere informatie

Leukemie door het gebruik van PX-10?

Leukemie door het gebruik van PX-10? Auteurs: Kuilenburg, I.E. van Schram-Bijkerk, D. Publiekssamenvatting van het rapport: Schram-Bijkerk, D.; Tongeren, M. van; Vermeulen, R.C.H. (ed.). Exposure to toxic substances and potential health effects

Nadere informatie

1. Operationele voorbereiding op de winter q Aanleiding q Programma aanpak q

1. Operationele voorbereiding op de winter q Aanleiding q Programma aanpak q Seizoensvoorbereiding winter Presentatie @ Managing Successful Programmes User Group (MSPUG) Utrecht, 19 oktober 2011 Noot: persoonlijk gebruik leden MSPUG niet verspreiden! De inhoudsopgave van deze presentatie

Nadere informatie

~fl. Medewerker: B[.WFE~ Kaart 009 Tafel 103/1 Gasten: 1 Gebied. Tota~J Lid. Hiilen, dhr. drs 4565 00 betalen. BedanL ~ voor uw bezoek

~fl. Medewerker: B[.WFE~ Kaart 009 Tafel 103/1 Gasten: 1 Gebied. Tota~J Lid. Hiilen, dhr. drs 4565 00 betalen. BedanL ~ voor uw bezoek ~fl 2oiZ 0 K1~n L 13cm ~-GRAVENH~GE Kassanr~ Winkel BoekingmPeIiOde 21S? Referentie MASTERCARD MASTERCARD Pas: Pasnr: ~i. BETALING Datum: 15,R6,2812 11:59 Auth. code: Totaal: 174,50 EUR U HEEFT BETAALD

Nadere informatie