Het herkennen, voorkomen en behandelen van Delier op Intensive Care

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het herkennen, voorkomen en behandelen van Delier op Intensive Care"

Transcriptie

1 Het herkennen, voorkomen en behandelen van Delier op Intensive Care Inleiding Delirium (delier) is een bewustzijnsstoornis met cognitieve veranderingen, ontwikkelt zich in korte tijd en kenmerkt zich door fluctuaties in de tijd. Het ontstaan van een delier is multifactorieel. (1,2) Risicofactoren voor een delier bij IC patiënten zijn: Hoge leeftijd Hypo- en hypertensie Alcoholmisbruik en onthouding Hoge APACHE score Respiratoire aandoening Gebruik van benzodiazepinen en opiaten Lever- en nierfunctiestoornissen Elektrolytstoornissen Koorts en infectie. (3,4,5) Delier komt voor bij 11-89% van de IC patiënten, en is geassocieerd met een langere IC- en ziekenhuisopnameduur en een hogere ziekenhuismortaliteit. (6,7) Elke dag delier extra is geassocieerd met 10% stijging van kans op sterfte of cognitief disfunctioneren binnen een half jaar. (8,15) Er bestaan drie subtypen van delier: Hyperactief delier: Verhoogde waakzaamheid, rusteloosheid, agressie en hevige emoties zoals woede of angst.(2%) Hypoactief delier: Verminderde waakzaamheid, spaarzame spraak en apathie.(44%) Gemengd delier waarbij de hyperactieve en hypoactieve perioden elkaar afwisselen.(55%) Het hypoactieve subtype wordt het vaakst niet herkend, terwijl dit juist bij IC patiënten mogelijk het vaakst voorkomt. (9,10) In een Nederlands onderzoek uit 2009 bleek bij minder dan 30% van de patiënten een delier op klinische gronden te worden herkend door de behandelend arts. Ook de IC- verpleegkundigen onderkenden een delier in 65% van de patiënten niet. (11) Bij het gebruik van een screenings- en behandelprotocol met gebruikmaking van de CAM-ICU worden patiënten met een delier vaker als zodanig herkend. (12) Delier op IC LZR. Lisa Mijzen; versie juni pagina 1 van 10

2 Protocol delier op de IC Handelswijze t.a.v. preventie, herkenning en behandeling van delier bij IC patiënten: Herkennen van delier: Uitvoerende: Arts. Bij patienten met een RASS hoger dan +1 word eerst onderzocht of patient pijn heeft, zonodig wordt pijnmedicatie toegediend. Een eventuele angstcomponent wordt behandeld met anxiolytica, en daarna wordt de RASS opnieuw bepaald. Bij patienten met een RASS -4 of -5 wordt elke acht uur heroverwogen of er nog steeds een noodzaak bestaat voor diepe sedatie. (Zie ook protocol beademingsbeleid) Uitvoerende: Verpleegkundige. Bij elke patiënt wordt minimaal elke acht uur de Glasgow coma score bepaald en genoteerd. Bij gesedeerde patiënt wordt minimaal elke acht uur de RASS bepaald en genoteerd. Screening op delier wordt verricht bij elke patiënt met RASS van -3 tot en met +1. Voor deze screening wordt gebruik gemaakt van de CAM-ICU (zie bijlage 1) Niet-medicamenteuze preventie en behandeling: Uitvoerende: Arts Overweeg zodra de kliniek dit toelaat het verwijderen van de blaascatheter, maagsonde, extra infusen en andere vrijheidsbeperkende middelen. Verricht diagnostiek en zet zonodig behandeling in naar oorzakelijke of bijkomende risicofactoren voor delier. (zie bijlage 2) Uitvoerenden: Gehele team werkzaam op IC. Streef naar een duidelijk dag- nachtritme: Aktiviteiten overdag, 's nachts geen onnodig geluids- of andere prikkels. Streef naar vroege fysiotherapie en mobilisatie. Zet de patiënt zoveel mogelijk rechtop in de stoel, dit vergroot de oriëntatie. Laat de patiënt zo nodig gebruik maken van gehoorapparaat en/of bril. Spreek de patient aan met vertrouwde (roep-) naam. Zeg bij elk contact wie je bent en wat je komt doen. Gebruik heldere en duidelijke taal (bv. Gesloten korte vragen). Geef 1 opdracht tegelijk en ga na of de patiënt begrepen heeft wat je zegt, of wat je van hem vraagt. Zorg dat de patiënt inzicht heeft in wat je aan het doen bent. Geef geen gelijk of tegenargumenten als de patiënt redeneert vanuit wanen of hallucinaties. Vertel de patient wanneer familie weggaat, en wanneer ze terugkomen, en wie de volgende is die op bezoek komt. 5 Medicamenteuze preventie: Staak -zo mogelijk- anticholinerge medicatie. Veel antipsychotica, anti-parkinsonmidelen en medicatie bij COPD en astma hebben een anticholinerge (bij-)werking. Zie bijlage 3 Medicamenteuze behandeling van delier op de IC: In principe is haloperidol het eerste middel van keuze. Start bij patiënt tot en met 65 jaar: Haloperidol 3 dd 1-2,5 mg i.v. Boven de 65 jaar: Haloperidol 3 dd 0,5-1 mg i.v.

3 Bij ernstig delier: 5-10 mg i.m. of i.v. 1-2 dd, max. 20 mg/24 uur Co-medicatie: Oxazepam 10 mg p.o. zonodig tot 4 dd 10 mg p.o. Tijdens therapie met haloperidol wordt dagelijks een ECG gemaakt. Haloperidol wordt gestopt of vervangen door andere medicatie bij een QTc tijd van > 500 msec of een toename van QTC van > 60 msec ten opzichte van het uitgangs-ecg. 14 (Bij-) werkingen van haloperidol: Sufheid en slaperigheid Parkinsonisme en dystonie, maligne antipsychoticasyndroom Droge mond, visusstoornissen, obstipatie, urineretentie. Tachycardie, hypotensie, ventriculaire aritmie, verlenging QT tijd Cholestase, leverfunctiestoornissen en maagdarmklachten. Depressie, convulsies, fotosensibilisatie, thrombo-embolie en hyperprolactinemie. Contra-indicaties voor haloperidol: Absoluut: Overgevoeligheid voor butyrofenon derivaten, coma, laesies van de basale ganglia. Relatief: hypokinetisch rigide syndroom (morbis Parkinson), Lewy body dementia, ernstige nier- en leverfunctie stoornissen (i.v.m. gevaar voor cumulatie), amfetamine intoxicatie. In geval van contra-indicaties of bijwerkingen voor haloperidol: olanzapine 2,5-5 mg 1 dd p.o. of: quetiapine 25 mg 2 dd p.o. Bij alcoholonttrekkingsdelier en andere vormen van overmatige symphaticusactiviteit: thiamine 100 mg 1 dd i.v. Vitamine B complex 1 dd p.o./i.m. Daarnaast: diazepam 2mg iv of i.m. per half uur tot sedatief is bereikt. (Max. 100 mg) bij normale leverfunctie. Bij leverinsufficiëntie: lorazepam 2mg i.v. of i.m. per half uur tot sedatief is bereikt (Max. 20 mg) Wanneer dit onvoldoende effect heeft: clonidine 450 microgram in 45 ml NaCl 0.9%. = 10 microgram/ml. Start met 60 microgram/uur = 6 ml/uur. Daarna verlagen op geleide van effect. Maximaal 1,5 mg/24 uur. Contra- indicaties: Sick-sinus syndroom, 2e of 3e graads AV blok, nierinsufficiëntie, hypotensie. Bijwerkingen: Duizeligheid, hypotensie, sedatie. Delier op IC LZR. Lisa Mijzen; versie juni pagina 3 van 10

4 Protocol delier op de IC Bij hypoactief delier: Overweeg methylfenidaat 5 mg 2 dd p.o. Contra-indicaties: Ischemisch hartlijden, hartfalen, perifeer vaatlijden, cerebraal vasculair lijden, type I bipolaire stoornis, schizfrenie hypertheroïdie, glaucoom, feochromocytoom. Bijwerkingen: Slapeloosheid, nervositeit, hoofdpijn, luchtweginfecties, anorexie, agressie, angst, aritmie, tachycardie, hypertensie. Bij persistent delier ondanks gebruik antipsychotica: Overweeg staken van alle antipsychotica Overweeg consult geriatrie/psychiatrie bij: Ernstig of moeilijk te behandelen delier op IC Persistent delier en/of nog aanwezig delier bij ontslag van IC Aanwezige risicofactoren (zie boven) voor ontstaan van delier bij ontslag naar verpleegafdeling.

5 Referenties 1 NVIC Richtlijn Delirium op de Intensive Care Versie 14 mei M.M.J. van Eijk, A.J.C. Slooter, J. Kesecioglu, R.C. van der Mast. Delirium op de intensive care. NTVG 2008; 152: Van Rompaey B, Schuurmans MJ, Shortridge-Baggett LM, Truijen S, Bossaert L. Risk factors for intensive care delirium: A systematic review. Intensive and Critical Care Nursing Apr;24(2): Pandharipande P, Shintani A, Peterson J, Pun BT, Wilkinson GR, Dittus RS, et al. Lorazepam is an independent risk factor for transitioning to delirium in intensive care unit patients. Anesthesiology Jan;104(1): Kierkels J, Meuwissen E. "Maak me niet gek" Het vroegtijdig herkennen van een delirium door de verpleegkundigen van de intensive care unit van het Laurentius Ziekenhuis te Roermond. Presentatie april Thomason JW, Shintani A, Peterson JF, Pun BT, Jackson JC, Ely EW. Intensive care unit delirium is an independent predictor of longer hospital stay: a prospective analysis of 261 non-ventilated patients. Crit Care. 2005;9(4):R375 7 Ely E, Gautam S, Margolin R. et al. The impact of delirium in the intensive care unit on hospital length of stay. Intensive Care Med Dec 1;27(12): Ely E, Shintani A, Truman B. et al. Delirium as a predictor of mortality in mechanically ventilated patients in the intensive care unit. JAMA 2004 Apr 14;291(14): Peterson JF, Pun BT, Dittus RS, Thomason JWW, Jackson JC, Shintani AK, et al. Delirium and Its Motoric Subtypes: A Study of 614 Critically Ill Patients. Journal of the American Geriatrics Society (3): van Eijk MM, van den Boogaard M, van Marum RJ, Benner P, Eikelenboom P, Honing ML, et al. Routine Use of the Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit: A Multicenter Study. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine Jul 30;184(3):340 4 Delier op IC LZR. Lisa Mijzen; versie juni pagina 5 van 10

6 Protocol delier op de IC 11 Spronk PE, Riekerk B, Hofhuis J, Rommes JH. Occurrence of delirium is severely underestimated in the ICU during daily care. Intensive Care Med Apr 7;35(7): Pun BT, Gordon SM, Peterson JF, Shintani AK, Jackson JC, Foss J, et al. Large-scale implementation of sedation and delirium monitoring in the intensive care unit: A report from two medical centers*. Crit Care Med Jun;33(6): Chevrolet J-C, Jolliet P. Clinical review: Agitation and delirium in the critically ill significance and management. Crit Care. 2007;11(3): Haddad PM, Anderson IM. Antipsychotic-related QTc prolongation, torsade de pointes and sudden death. Drugs. 2002;62(11): Pandharipande P ea. Log-Term Cognitive Impairment After Critical illness. NEJM, 2013; 369:

7 Bijlage (1) CAM-ICU formulier Delier op IC LZR. Lisa Mijzen; versie juni pagina 7 van 10

8 Protocol delier op de IC

9 Bijlage (2) Flowchart Delier 12 Delier op IC LZR. Lisa Mijzen; versie juni pagina 9 van 10

10 Protocol delier op de IC Bijlage (3) Veelgebruikte medicatie met anticholinerge (bij-) werking: Amantadine Amitryptiline Atropine Biperideen Bromocriptine Clomipramine Dosulepine Doxepine Clozapine Glycopyrronium Imipramine Ipratroprium Levodopa Maprotiline Methylxhantine Nortriptyline Olanzapine Pimozide Promethazine Rifampicine Risperdon Theofylline Tiotropium Trihexyfenidyl

Richtlijn Delier. Delier 1

Richtlijn Delier. Delier 1 Richtlijn Delier Delier 1 Colofon De eerste versie van de richtlijn delier werd in 1998 geschreven als onderdeel van de richtlijnen palliatieve zorg van het Integraal Kankercentrum Midden-Nederland. De

Nadere informatie

evidence based medisch inhoudelijke thema s, maakt het programma wereldwijd vooruitstrevend.

evidence based medisch inhoudelijke thema s, maakt het programma wereldwijd vooruitstrevend. Kwetsbare ouderen Het VMS Veiligheidsprogramma is bedoeld voor alle Nederlandse ziekenhuizen. Door de deelname van maar liefst 93 ziekenhuizen, belooft het VMS Veiligheidsprogramma een succesvolle stap

Nadere informatie

Doel: betere herkenning, eerder ingrijpen en betere behandeling in geval van depressie bij ouderen

Doel: betere herkenning, eerder ingrijpen en betere behandeling in geval van depressie bij ouderen Toolkit Depressie bij ouderen Doel: betere herkenning, eerder ingrijpen en betere behandeling in geval van depressie bij ouderen Achtergrond Definitie De definitie depressie wordt gehanteerd zoals in de

Nadere informatie

In het register ingeschreven onder Haldol decanoas oplossing voor injectie 50 mg/ml, oplossing voor injectie

In het register ingeschreven onder Haldol decanoas oplossing voor injectie 50 mg/ml, oplossing voor injectie Informatie voor de patiënt Het is belangrijk dat u eerst deze gebruiksaanwijzing leest, ook als u Haldol decanoas al eerder toegediend heeft gekregen. Er kan nieuwe belangrijke informatie in staan. Vraag

Nadere informatie

Richtlijn Zorg in de stervensfase

Richtlijn Zorg in de stervensfase 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Richtlijn Zorg in de stervensfase Colofon De Richtlijn Zorg in de stervensfase werd in 2009 geschreven door: Lia van Zuylen, internist-oncoloog, Erasmus Medisch Centrum

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Medikinet 5 mg, tabletten Medikinet 10 mg, tabletten Medikinet 20 mg, tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Medikinet

Nadere informatie

Toolkit Angst bij ouderen

Toolkit Angst bij ouderen Toolkit Angst bij ouderen Doelen 1. Betere herkenning en eerder ingrijpen in geval van angst bij ouderen. 2. Betere behandeling in geval van angst bij ouderen. Screening In de praktijk kunnen zowel de

Nadere informatie

Preventie en behandeling van somatische. Somatische Complicaties bij Antipsychoticagebruik

Preventie en behandeling van somatische. Somatische Complicaties bij Antipsychoticagebruik overzichtsartikel Preventie en behandeling van somatische complicaties bij antipsychoticagebruik w. cahn, d. ramlal, r. bruggeman, l. de haan, f.e. scheepers, m.m. van soest, j. assies, c.j. slooff achtergrond

Nadere informatie

In de war? Op de Intensive Care

In de war? Op de Intensive Care In de war? Op de Intensive Care Albert Schweitzer ziekenhuis juni 2015 pavo 1168 Inleiding Uw partner of familielid is in het Albert Schweitzer ziekenhuis opgenomen op de Intensive Care. Waarschijnlijk

Nadere informatie

Farmacotherapeutische richtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties

Farmacotherapeutische richtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties Farmacotherapeutische richtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties Deze FTR moet worden geciteerd als: Fraanje WL, Giesen PHJ, Knobbe K, Van Putten AM, Draijer LW. Farmacotherapeutische

Nadere informatie

Richtlijn Dehydratie en vochttoediening

Richtlijn Dehydratie en vochttoediening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Richtlijn Dehydratie en vochttoediening Colofon De eerste versie van de richtlijn Dehydratie en vochttoediening werd in 2001 geschreven als onderdeel

Nadere informatie

Portrait SmPC nortriptyline Nortrilen tablets 10 25 50 mg SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

Portrait SmPC nortriptyline Nortrilen tablets 10 25 50 mg SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN Portrait SmPC nortriptyline Nortrilen tablets 10 25 50 mg SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Nortrilen 10 mg, filmomhulde tabletten Nortrilen 25 mg, filmomhulde tabletten

Nadere informatie

4.3. DE ROL VAN GEN EN OMGEVING BIJ PSYCHOPROBLEMATIEK SBU 4

4.3. DE ROL VAN GEN EN OMGEVING BIJ PSYCHOPROBLEMATIEK SBU 4 4.3. DE ROL VAN GEN EN OMGEVING BIJ PSYCHOPROBLEMATIEK SBU 4 ACHTERGROND Een belangrijke indeling van de oorzakelijke factoren van psychiatrische stoornissen is die in genetische en omgevingsfactoren.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Cisordinol-Acutard 50 mg/ml Zuclopentixol (als acetaat)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Cisordinol-Acutard 50 mg/ml Zuclopentixol (als acetaat) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Cisordinol-Acutard 50 mg/ml Zuclopentixol (als acetaat) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Voorkomen van lijnsepsis en behandeling van ernstige sepsis

Voorkomen van lijnsepsis en behandeling van ernstige sepsis Voorkomen van lijnsepsis en behandeling van ernstige sepsis Het VMS Veiligheidsprogramma is bedoeld voor alle Nederlandse ziekenhuizen. Door de deelname van maar liefst 82 ziekenhuizen, belooft het VMS

Nadere informatie

Sarotex Retard 25mg en Sarotex Retard 50mg, capsules met gereguleerde afgifte Amitriptyline (als hydrochloride)

Sarotex Retard 25mg en Sarotex Retard 50mg, capsules met gereguleerde afgifte Amitriptyline (als hydrochloride) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Sarotex Retard 25mg en Sarotex Retard 50mg, capsules met gereguleerde afgifte Amitriptyline (als hydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Lioresal 5, tabletten 5 mg Lioresal 10, tabletten 10 mg Lioresal 25, tabletten 25 mg.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Lioresal 5, tabletten 5 mg Lioresal 10, tabletten 10 mg Lioresal 25, tabletten 25 mg. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Lioresal 5, tabletten 5 mg Lioresal 10, tabletten 10 mg Lioresal 25, tabletten 25 mg Baclofen Lees goed de hele bijsluiter voordat u of uw kind dit geneesmiddel

Nadere informatie

Richtlijn Forensische Geneeskunde - Behandeling drugsgebruik in de politiecel m.u.v. opiaten en alcohol

Richtlijn Forensische Geneeskunde - Behandeling drugsgebruik in de politiecel m.u.v. opiaten en alcohol Richtlijn Forensische Geneeskunde - Behandeling drugsgebruik in de politiecel m.u.v. opiaten en alcohol Inhoudsopgave 1. Onderwerp 2 2. Doelstelling 2 3. Toepassingsgebied 2 4. Uitgangspunt 2 5. Toelichting

Nadere informatie

Huisartsen in een Programma Palliatieve Zorg HIPP. Pijn & Symptoomcontrole

Huisartsen in een Programma Palliatieve Zorg HIPP. Pijn & Symptoomcontrole Huisartsen in een Programma Palliatieve Zorg HIPP Pijn & Symptoomcontrole Afdeling Kwaliteitsbevordering Domus Medica vzw- Commissie Zorg voor het Levenseinde HIPP-project Peter De Meulenaere Versie 12

Nadere informatie

bij psychische en/of psychiatrische klachten Stichting Pandora

bij psychische en/of psychiatrische klachten Stichting Pandora Stichting Pandora, maart 2003 1/14 GEBRUIK VAN MEDICIJNEN bij psychische en/of psychiatrische klachten Stichting Pandora Stichting Pandora, maart 2003 2/14 Gebruik van medicijnen bij psychische en/of psychiatrische

Nadere informatie

Antidepressiva. Voorlichting voor cliënt en hulpverlener Jan van Ingen Schenau Psychopraxis jaargang 10, nummer 3 (juni 2008) p.

Antidepressiva. Voorlichting voor cliënt en hulpverlener Jan van Ingen Schenau Psychopraxis jaargang 10, nummer 3 (juni 2008) p. Voorlichting Antidepressiva Voorlichting voor cliënt en hulpverlener Jan van Ingen Schenau Psychopraxis jaargang 10, nummer 3 (juni 2008) p. 120-125 Inhoud Neurotransmitters Soorten antidepressiva Wanneer

Nadere informatie

Dehydratie bij ouderen. Preventie en behandeling, extra aandacht bij ziekte en bij hitteperioden

Dehydratie bij ouderen. Preventie en behandeling, extra aandacht bij ziekte en bij hitteperioden Dehydratie bij ouderen Preventie en behandeling, extra aandacht bij ziekte en bij hitteperioden Alert, doelgericht, inspirerend Dehydratie bij ouderen preventie en behandeling, extra aandacht bij ziekte

Nadere informatie

Preventie en behandeling van dehydratie bij ouderen; extra aandacht bij ziekte en bij hitteperioden.

Preventie en behandeling van dehydratie bij ouderen; extra aandacht bij ziekte en bij hitteperioden. Preventie en behandeling van dehydratie bij ouderen; extra aandacht bij ziekte en bij hitteperioden. Schols JMGA 1, Groot CPGM de 2, Cammen TJM van der 3, Olde Rikkert MGM 4 1. Vakgroep Huisartsgeneeskunde

Nadere informatie

Flufenazinedecanoaat

Flufenazinedecanoaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Anatensol Decanoaat 25 mg/ml oplossing voor injectie Anatensol Decanoaat 100 mg/ml concentraat voor oplossing voor injectie Flufenazinedecanoaat Lees goed de hele

Nadere informatie

Ambulante bloeddrukmeting gedurende 24 uur per dag

Ambulante bloeddrukmeting gedurende 24 uur per dag Naar verwachting zal de 24-uurs ambulante bloeddrukregistratie de komende jaren flink toenemen. Voor het behalen van een maximaal rendement moeten alle betrokkenen weten wat de mogelijkheden van ambulante

Nadere informatie

Richtlijnen. Elektrolytstoornissen

Richtlijnen. Elektrolytstoornissen Richtlijnen Elektrolytstoornissen Colofon Richtlijnen Elektrolytstoornissen ISBN 90-8523-080-2 Richtlijnen Elektrolytstoornissen 2005, Nederlandsche Internisten Vereeniging Postbus 20066, 3502 LB Utrecht

Nadere informatie

Borderline persoonlijkheidsstoornis

Borderline persoonlijkheidsstoornis Borderline persoonlijkheidsstoornis Borderline 1/8 1/4 Borderline persoonlijkheidsstoornis, kortweg borderline, is een psychische aandoening. De belangrijkste kenmerken zijn sterke wisselingen in zowel

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Bijsluiter: informatie voor de gebruiker tabletten SIFROL 0,18 mg tabletten SIFROL 0,35 mg tabletten SIFROL 0,7 mg tabletten SIFROL 1,1 mg tabletten pramipexol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

1. Wat is Paroxetine en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

1. Wat is Paroxetine en waarvoor wordt dit middel gebruikt? and Package Leaflet page 1/16 1.3.1 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Paroxetine 20 mg, filmomhulde tabletten Werkzame stoffen: paroxetine (als mesilaat) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie

Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie Inventarisatie richtlijnen en inzichten rondom onbegrepen gedrag bij ouderen met dementie S. Zwijsen, J. de Lange, & A.M. Pot, Trimbos-instituut Postbus 725 3500

Nadere informatie