Ascento news. Waarom evolueren de interestvoeten?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ascento news. Waarom evolueren de interestvoeten?"

Transcriptie

1 AG Ascento news Nr. 10 December 2012 Waarom evolueren de interestvoeten? Onlangs kondigden de voornaamste Belgische verzekeringsmaatschappijen een daling aan van de gewaarborgde interestvoet van toepassing op de nieuwe stortingen in de tak 21-groepsverzekeringen. Wat AG Ascento betreft, genieten de bedragen belegd in het fonds Rainbow Ivory sinds 24/09/2012 ook een lagere interestvoet dan vroeger. vervolg p 2 & 3 P 4 & 5 Notaris Eric Spruyt: Als de fiscus ten strijde trekt... P 6 & 7 Jo Desmedt, een buitengewoon man met vele, uiteenlopende passies. P 8 Het voltallige team van AG Ascento.

2 AG Jean-Michel Kupper, Bestuurder-Directeur van AG : Onze beleggingsstrategie beoogt zekerheid op lange termijn om al onze verbintenissen te kunnen nakomen. In enkele jaren tijd zijn de financiële markten immers sterk geëvolueerd, meer in het bijzonder de interestvoeten van de langetermijnobligaties. Op 31/08/2012 bereikte de rentevoet van een Belgische OLO 1 op tien jaar amper 2,55 %. De interestvoet van Duitse staatsobligaties over dezelfde periode daalde zelfs tot 1,33 %. De laatste jaren merken we dus een structurele daling die nog sterker werd vanaf In dergelijke financiële omstandigheden is het dan ook niet langer verantwoord om een hoog rendement te blijven garanderen. Goede huisvader AG Insurance ziet het als een absolute prioriteit om de beleggingen als een goede huisvader te beheren. Zo is onze strategie niet gebaseerd op kortetermijnspeculatie: we zijn op zoek naar beleggingsmogelijkheden die zekerheid bieden op lange termijn zodat we onze verbintenissen kunnen nakomen. We beleggen hoofdzakelijk in staatsobligaties. Tot voor kort werden deze beschouwd als risicoloos. Vandaag is het van groot belang om de portefeuille te diversifiëren, met name door te beleggen in obligaties uitgegeven door de meest solvabele Europese landen zoals Duitsland, Finland, Oostenrijk, Frankrijk, België of Nederland. Daarnaast wordt een deel van onze portefeuille belegd in bedrijfsobligaties, onroerende activa en, in mindere mate, in aandelen. Een dergelijke beleggingsportefeuille streeft in de eerste plaats naar een evenwicht tussen rendement en zekerheid. Evolutie van de rentevoeten op staatsobligaties op 10 jaar ,5 2 1,5 3,25% 2,25% 1,75% 1 1/01 7/01 1/02 7/02 1/03 7/03 1/04 7/04 1/05 7/05 1/06 7/06 1/07 7/07 1/08 7/08 1/09 7/09 1/10 7/10 1/11 7/11 1/12 7/12 Bron: Bloomberg Duitsland België 2/8

3 AG Insurance, een gezonde en goed beheerde maatschappij In de huidige context gekenmerkt door lage interestvoeten, is en blijft kiezen voor een verzekeraar die een gezond beleggingsbeleid voert, de beste garantie om de verbintenissen tegenover de klanten na te komen. Onze solvabiliteit bedraagt bijna het dubbele van het wettelijke vereiste minimum. Ze toont op een betrouwbare en objectieve manier aan dat AG Insurance een gezonde onderneming is. Dit niveau van solvabiliteit biedt u de garantie die u terecht mag verwachten van uw verzekeringspartner. Jean-Michel Kupper, Bestuurder- Directeur van AG : In de huidige financiële context willen we een solvabele en gezonde verzekeraar blijven, die in staat is om al zijn verbintenissen tegenover zijn klanten na te komen, zowel nu als in de toekomst. (1) OLO: lineaire obligatie, uitgedrukt in euro, uitgegeven door de Belgische staat aan een vaste interestvoet op middellange of lange termijn. Vastgoed Gediversifieerde portefeuille van AG. Aandelen Bedrijfsobligaties Leningen Staatsobligaties Nieuwe fiscale bepalingen voor de levensverzekering vanaf 2013 Recent heeft de ministerraad de begroting voor 2013 opgesteld. Op welke manier heeft het akkoord een impact op de levensverzekeringscontracten? De roerende voorheffing stijgt van 21 naar 25 % voor de tak 21-levensverzekeringen, ongeacht het betrokken bedrag Sinds 1 januari 2012 bedraagt de roerende voorheffing 21 %. In bepaalde gevallen kan dit verhoogd worden met een bijkomende heffing van 4 %: - Indien het bedrag van de roerende inkomsten (interesten, dividenden,...) groter is dan euro, is de bijkomende heffing van 4 % verschuldigd op het gedeelte dat die drempel overschrijdt. - Indien de belastingplichtige anonimiteit wenst over het bedrag van zijn roerende inkomsten, kan hij kiezen voor een inhouding aan de bron van deze bijkomende heffing van 4 %. De verhoging van de voorheffing tot 25 % vanaf 2013 stelt dus een einde aan dat systeem. Bovendien zal de roerende voorheffing van 25 % bevrijdend werken, aangezien het vanaf 2013 niet meer nodig zal zijn op die manier belaste roerende inkomsten aan te geven. Tot slot blijft de vrijstelling van roerende voorheffing van toepassing voor de levensverzekeringen van meer dan 8 jaar of deze met overlijdensdekking van 130 %. De taks op de individuele levensverzekeringspremies stijgt van 1,1 naar 2 % De taks op de premies die gestort worden in het kader van een levensverzekering, bedraagt op dit ogenblik 1,1 %. Vanaf 2013 stijgt deze naar 2 %, behalve voor de schuldsaldoverzekeringen en de pensioenspaarcontracten. De maatregel betreft de tak 21-producten (levensverzekeringen met gewaarborgde interestvoet) en tak 23 (levensverzekeringen verbonden aan beleggingsfondsen). Deze verschillende maatregelen moeten nog in wetteksten worden gegoten; we delen ze dus enkel mee onder voorbehoud. We zullen u op de hoogte houden over de definitieve modaliteiten van deze nieuwe hervorming. Volgend jaar ontvangt u... De mededeling van het rendement. Dit hangt af van de resultaten van de maatschappij en moet goedgekeurd worden door de Algemene Vergadering. Het wordt eind januari meegedeeld. Het jaarlijks rekeninguittreksel. Dit document herneemt alle bewegingen uitgevoerd op uw contract tijdens het afgelopen jaar (afkoop, storting van een nieuwe premie, overdracht, ). Het wordt verstuurd in maart-april. 3/8

4 AG Successieplanning De fiscus pakt misbruiken aan! Sinds 1 juni 2012 is in het registratie- en successierecht een zogenaamde fiscale antimisbruikbepaling in werking getreden. Een aantal klassieke technieken van successieplanning worden door de fiscus niet langer geduld. Wat is er van aan? Fiscaal misbruik De maatregel komt er op neer dat de fiscus een juridische handeling van de burger naast zich kan neerleggen wanneer ze in strijd wordt bevonden met de specifieke doelstelling van een fiscale wettekst. Of ook wanneer hij hierdoor aanspraak tracht te maken op een belastingvoordeel, daar waar dit - volgens de fiscale administratie - niet strookt met de bedoeling van de wet. De belastingplichtige kan hieraan ontsnappen door aan te tonen dat hij de bewuste doelstelling van de fiscale bepaling niet schendt, of door te bewijzen dat zijn keuze ook ingegeven is door andere motieven dan louter fiscale. De Brepols-doctrine De fiscus wil zo de strijd aangaan tegen al te gekunstelde fiscale constructies en een halt toeroepen aan de uitwassen van de zogenaamde Brepols-doctrine, een leer gebaseerd op een cassatie-arrest van Dit arrest bevestigt dat de burger het recht heeft te kiezen voor de minst belaste weg. Omdat de nieuwe regel, in het bijzonder voor successieplanningen, veel vragen en onzekerheden oproept, werd afgelopen zomer een administratieve circulaire uitgebracht (Circulaire nr. 8/2012 van 19 juli 2012) met daarin een witte en zwarte lijst. Op de witte lijst treft men een resem zaken aan die nog steeds probleemloos kunnen. Op de zwarte lijst heeft de fiscus opgelijst wat in haar ogen als fiscaal misbruik zal aanzien worden. Groen licht Een aantal voor de praktijk belangrijke technieken van successieplanning staan op de witte lijst en zijn nog steeds toegelaten. Bijvoorbeeld: een schenking via handgift of bankgift; het koppelen van allerlei lasten en voorwaarden aan een notariële schenking (bv. voorbehoud van vruchtgebruik, beding van terugkeer enz.); zogenaamde striptease-schenkingen. Dit is het schenken van onroerend goed in schijfjes, om de drie jaar, om zo aan de progressiviteit van de schenkingsrechten te ontsnappen; een testament met generation skipping waarbij u rechtstreeks een deel van uw vermogen nalaat aan uw kleinkinderen. Ook nog steeds mogelijk is het duo-legaat waarbij u, bij gebrek aan naaste familieleden, via testament uw erfenis nalaat aan een verre verwant of vriend en tegelijk ook deels aan een vzw of stichting uit de non-profitsector. Deze laatste wordt dan belast met het betalen van de successierechten van uw andere erfgenaam. Opgelet, de fiscus eist voortaan wel dat uw nalatenschap aan het goede doel substantieel is. Dit laatste zal geval per geval beoordeeld worden. Rood licht Verschillende constructies lopen in het vizier en worden door de fiscus als fiscaal misbruik beschouwd. Doet u het toch, dan 4/8

5 zal de fiscus u of uw erfgenamen toch belasten op wat u heeft willen ontwijken. Gesplitste aankoop Een gesplitste aankoop zal niet langer in alle omstandigheden het gewenste fiscaal effect hebben. De ouders kopen het vruchtgebruik van een onroerend goed en de kinderen de naakte eigendom. Dit blijft mogelijk, maar als de ouders vooraf het geld schenken aan de kinderen om hen toe te laten de naakte eigendom te kopen, beschouwt de fiscus dit als fiscaal misbruik. Het gevolg is dat men er bij het overlijden van de ouders zal van uitgaan dat het onroerend goed nog steeds in volle eigendom in de erfenis van de ouders zit. De kinderen zullen op dat goed toch successierechten moeten betalen, wat men net via een gesplitste aankoop tracht te vermijden. Wie op deze wijze kocht voor 1 juni 2012 hoeft zich geen zorgen te maken. De maatregel geldt maar voor gesplitste aankopen na deze datum. Mortuariumclausule Ook de mortuariumclausule ligt onder vuur. Deze formule wordt gebruikt door koppels die gehuwd zijn met gemeenschap van goederen, wanneer één van de partners terminaal ziek is. Ze komt er op neer dat men net voor het overlijden het huwelijkscontract wijzigt en de ganse huwgemeenschap in volle eigendom toebedeelt aan de gezonde partner. Reeds in de zomer van 2011 en dit ondanks een voor de belastingplichtige gunstig arrest van ons Hof van Cassatie in december 2010 had de fiscus formeel beslist dat ze dergelijke toebedeling van de huwgemeenschap niet langer zou vrijstellen van successierecht. Dit wordt nu herhaald in de circulaire over de antimisbruikbepaling. Wederzijdse schenking van roerende goederen De laatste tijd werd door echtgenoten gehuwd onder scheiding van goederen vaak gebruik gemaakt van de techniek van de wederzijdse schenking van roerende goederen. Men schenkt mekaar wederzijds roerend goed (meestal banktegoeden) en bij overlijden van één van de partners wordt de schenking gedaan in het voordeel van de eerststervende herroepen, zodat het ganse roerend vermogen opnieuw in handen komt van de langstlevende partner. Bovendien moet op dergelijke gekruiste schenking slechts eenmaal schenkingsrecht betaald worden (namelijk op die schenking die aanleiding geeft tot de hoogste heffing). De wederzijdse schenking kan nog steeds, ook na 1 juni Wat niet meer geduld wordt, is dat men eerst de roerende goederen via een wijziging van de huwgemeenschap uit de huwelijkgemeenschap haalt om vervolgens wederzijds te gaan schenken. Andere techniek betreffende een onroerend goed In het verleden werd vaak een onroerend goed, eigen aan één van de getrouwden (bv. voorhuwelijks bezit of verkregen uit erfenis of schenking) eerst ingebracht in de huwgemeenschap en vervolgens vanuit de huwelijksgemeenschap geschonken aan één van de kinderen. Door het vooraf in te brengen in de gemeenschap en pas dan te schenken, kon bespaard worden op de schenkingsrechten. Wie dit voortaan doet, zal op dergelijke schenking belast worden alsof hij/zij toch schenkt vanuit zijn eigen vermogen (de successierechten zullen dus hoger uitvallen). Wat denkt de fiscus echt? Met de zwart-witlijst die de fiscus bekendgemaakt heeft, is niet alles gezegd. Uiteindelijk is dit slechts een weergave van wat de fiscus er van denkt. Het is niet omdat de fiscale overheid oordeelt dat er in de bovenvermelde gevallen fiscaal misbruik in het spel is, dat dit ook effectief zo is. De rechtbanken hebben in ons land nog steeds het laatste woord. Er is in de juridische en fiscale wereld felle kritiek op de nieuwe maatregelen en het staat als een paal boven water dat er in de nabije toekomst vele juridische processen zullen gevoerd worden. Pas binnen enkele jaren zullen we met meer zekerheid weten wat binnen de successieplanning al dan niet wordt beschouwd als fiscaal misbruik. Bovendien kan de belastingplichtige steeds trachten aan te tonen dat hij naast fiscale ook andere motieven had voor het stellen van een bepaalde rechtshandeling. Slaagt hij in dat bewijs, dan kan de fiscus de maatregel niet toepassen. Ondertussen, zeker voor de zaken die thans op de zwarte lijst figureren, is voorzichtigheid geboden. Men raadpleegt best een specialist alvorens een stap te zetten in successieplanning. In een aantal gevallen zal men (voorlopig) zijn toevlucht moeten zoeken tot alternatieven. En die zijn er vaak! Eric Spruyt, notaris en docent KU Leuven / HUB-EHSAL 5/8

6 AG Jo Desmedt: Fotografie en muziek helpen mij om de kunst Jo Desmedt, economist van opleiding, startte zijn loopbaan bij Kodak. Vandaar stapte hij over naar het domein van de reprografie bij Scott Graphics, alvorens te worden aangeworven bij Amylum. In die onderneming doorliep hij alle hiërarchische niveaus, tot vicevoorzitter van de afdeling Zetmelen. Maar het leven is zelden een rustig, voortkabbelend beekje. Op zijn 60ste is Jo Desmedt verplicht zijn beroepsactiviteiten stop te zetten wegens familiale omstandigheden. Hij beslist om zich volop te wijden aan de hobby s die hij in zijn jeugd beoefende en die nu zeer waardevol blijken in zijn nieuw traject. Componist, schrijver, fotograaf, lifestyle in overvloed Al het geluk dat ik heb gehad in mijn gezinsleven: mijn vrouw, mijn twee dochters en vervolgens ook mijn rijk gevulde loopbaan, vandaag ligt dat alles achter mij en dit heeft mij doen nadenken. Ik wou meer zin aan mijn leven geven, duidelijke doelstellingen definiëren, iets goeds doen. Niet alleen hobby s beoefenen om de tijd te verdrijven, maar met eigen middelen een zeker geluk trachten te creëren en dit te delen met anderen. Voor mij is de kunst van het leven, een mooi evenwicht te zoeken tussen momenten van positieve eenzaamheid, namelijk foto s maken en bewerken en muziek componeren, en daarna dat geluk delen door tentoonstellingen te organiseren en concerten te geven. Wat is vandaag uw favoriete hobby? Op dit ogenblik is dat fotografie. Ik wil die hobby in alle vrijheid beoefenen en afstand nemen van bepaalde referenties. Natuurlijk kijk ik om me heen, lees ik tijdschriften, laat ik me inspireren door Cartier-Bresson, Lartigue, en ook door gewezen reporters. Het is echter niet altijd gemakkelijk om je niet te laten beïnvloeden. Anderzijds vind ik het jammer dat men ons vandaag de dag vaak een etiket tracht op te plakken: portrettist, specialist in macrofotografie, in landschappen enz. Op dit ogenblik ben ik gepassioneerd door stadsfotografie, mensen met de stad als achtergrond. Voor jou heeft elke foto zijn verhaal? Niet noodzakelijk. Maar vaak kan je er niet aan ontsnappen! Binnenkort plaats ik trouwens een galerie op mijn website, onder de titel Every picture tells a story. Het zijn beelden die, denk ik, echte vragen oproepen. Ik geef het begin van mijn visie aan en ik laat het vervolgens aan anderen over om die visie voort te zetten. Soms weet ik niet wat er zal worden van foto s die ik maakte (bijvoorbeeld in de Verenigde Staten of zelfs gewoon in Brussel), maar op het ogenblik dat ik die nam, had ik een magisch moment Jo Desmedt: Een hobby moet je beoefenen met een zekere ambitie. Ascento news N 10 Novembre /8

7 van het leven te ontwikkelen! Welke foto s zou jij kiezen uit je galerieën 1 om aan ons voor te stellen? De andere kunstvorm die je beoefent is muziek Toen ik 12 was, speelde ik gitaar. Zonder het te beseffen, speelde ik reeds blues! Op mijn vijfenvijftigste ben ik drie jaar les gaan volgen, kwestie van mijn kennis weer op te frissen en een degelijk niveau te halen. Daarna ben ik via het internet muzikanten gaan zoeken en heb ik een tijdje gespeeld in het Antwerpse. In 2007 werd ik lid van een groep, dichter bij huis. Op dit ogenblik zijn we met z n vieren: twee muzikanten van 23 jaar, één van 40 en ik, met mijn 64 jaar. Een mooi evenwicht! We spelen in bars, soms in kleine of grotere zalen en ook in het buitenland. Wat is je lievelingsinstrument? Deze foto werd genomen in New York, mijn favoriete plek. Ik hou van de omzetting naar zwart-wit met in het midden de gele taxi, die bijdraagt aan het effect van snelheid en aan de sfeer die in de stad hangt. De harmonica. En dat is een hele uitdaging! Ik had immers gemerkt dat er heel weinig muzikanten bluesharmonica spelen. Misschien omdat je voor blues een beetje ervaring, een beetje techniek en heel veel feeling moet hebben. Als je een hobby hebt, moet je ambitieus zijn. Dat heeft me ertoe aangezet om in de Verenigde Staten mijn technische kennis bij te schaven. Ik heb ook lessen bluesharmonica gevolgd (spel, houding op de scène ) in Engeland. Daarna heb ik, tot drie keer toe, de eer gehad op te treden in één van de beste bluesclubs in Chicago: de Buddy Guy s Legends, waar ondermeer Eric Clapton en the Rolling Stones nog hebben gespeeld Kunst, brengt dat geld in het laatje? Mijn kunst doet mij leven, maar ik kan er niet van leven! Geld is mijn drijfveer niet. Dit beeld heb ik vastgelegd op de Wabash Avenue in Chicago. Er was net een kantoorgebouw afgebroken en de gemeenschappelijke muur stond bloot. Je ziet nog steeds waar de trappenhallen waren, de lift, de kantoren,... Een schilderachtig fragment van de muur levert een interessante kleurencompositie op die je aan een Picasso kan doen denken. (1) (2) Tentoonstelling van geselecteerde werken in Ecuries de Waterloo, Brusselsesteenweg 308 te 1410 Waterloo, van 22 november tot 16 december (3) In concert in de wijnbar In vino veritas op 29 december 2012, Theofiel Delbarstraat 2, 1410 Waterloo. Waar vind jij de tijd voor al die activiteiten? Ik hou me ook veel bezig met mijn twee dochters en mijn kleinkinderen. En heb ik dan een keertje een minuut voor mezelf, dan nog voeren al mijn lopende projecten tentoonstellingen 2, concerten 3, website, reizen al snel weer de boventoon. Dat alles zet me onder een zachte druk, maar dat vind ik helemaal niet vervelend. Een ander aspect van die levenskunst zijn de jam sessions die vaak midden in de nacht beginnen. Ik heb dus een onregelmatig leven, maar dat is niet erg. Het is belangrijk je uren slaap en activiteiten goed te beheren en dan komt alles in orde 7/8

8 Onze ervaring staat te uwer beschikking Vertrouwen is iets dat men moet verdienen. Om die reden willen onze medewerkers, één voor één expert in verschillende domeinen (beheer, recht, finance, marketing, methodes, ) met u een bevoorrechte langetermijnrelatie opbouwen. Met onze knowhow en ervaring is het onze enige doelstelling om samen te werken aan de goede uitvoering van uw verzekeringscontract. Het salesteam van AG Ascento Eliane Van den Stock Verantwoordelijke van het team Ann Delcourt Benny Driesen Yves Herion Alban Huyghé Viviane Samyn Fabienne Differding Commercieel medewerkster Het team Beheer & Marketing Van l. naar r.: Dries De Dauw, Anne Marie Dujardeyn, Luc Wouters, Ruben Vandenbulcke, Carl De Clercq, Kathy Vanhee, Denis Durieux en Darine De Portemont. Voor alle verdere info, bel op het nummer (NL) of (FR). Via Website: AG. Trust in Expertise. Hoofdredacteur Alexandre Homez Werkten mee aan dit nummer Dries De Dauw, Frederik De Mol, Véronique Dufour, Anne Marie Dujardeyn, Eliane Van den Stock, Sara Van de Vijver Vertaling Anne-Marie Lafullarde & C Foto s Christopher Jaumoulle AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel AG : Kruidtuinlaan 20, B-1000 Brussel Tel. +32(0) Fax +32(0) Lay-out François Bourdon Prepress Stéphanie Bauthier Drukkerij Van Gansen & C Lezersrubriek Tel.: Ascento news wordt gedrukt op papier afkomstig uit goed beheerde bossen. 8/8 Verantwoordelijke uitgever: Benoit Halbart, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus

Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus Op 1 juni 2012 is de nieuwe algemene anti-misbruikbepaling op het gebied van registratie- en successierechten

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

PLANNEN ZONDER SCHENKEN. Legal Counsel Wealth Analysis & Planning

PLANNEN ZONDER SCHENKEN. Legal Counsel Wealth Analysis & Planning PLANNEN ZONDER SCHENKEN Legal Counsel Wealth Analysis & Planning Inhoud Inleiding Planning via huwelijkscontract Planning via testament Beding van aanwas Besluit 2 Inhoud Inleiding Planning via huwelijkscontract

Nadere informatie

Er wordt verwezen naar de Circulaire nr. 4 van 4 mei 2012. Huidige circulaire wijzigt in niets deze eerste circulaire. * * *

Er wordt verwezen naar de Circulaire nr. 4 van 4 mei 2012. Huidige circulaire wijzigt in niets deze eerste circulaire. * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Sector registratie Dienst VI - Directies VI/8&9 Dossier nr. EE/L.214 Antimisbruikbepaling Toepassing gevallen fiscaal

Nadere informatie

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan Veel ouders willen geld opzijleggen voor hun kinderen. Want alles gaat zo snel

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Omzendbrief 2014/2 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Omzendbrief 2014/2 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Omzendbrief 2014/2 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Omzendbrief betreffende art. 3.17.0.0.2 van de Vlaamse Codex

Nadere informatie

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Gewaarborgde rentevoet AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Een vaste, gewaarborgde rentevoet AG Safe+ is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Ze is onderworpen aan Belgisch

Nadere informatie

Deel 1 - Wat zegt de vernieuwde federale antimisbruikbepaling precies? 1. Hoe is de antimisbruikbepaling geformuleerd?... 5

Deel 1 - Wat zegt de vernieuwde federale antimisbruikbepaling precies? 1. Hoe is de antimisbruikbepaling geformuleerd?... 5 Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Wat zegt de vernieuwde federale antimisbruikbepaling precies? 1. Hoe is de antimisbruikbepaling geformuleerd?... 5 1.1. Hoe luidt die antimisbruikbepaling precies?...

Nadere informatie

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits AG Ascento Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits Het einde van uw loopbaan is in zicht? Dan hebt u waarschijnlijk heel wat vragen over hoe u uw pensioen het best kan voorbereiden.

Nadere informatie

Antimisbruikbepaling - Fiscaal misbruik - Toepassingsgevallen - Registratie- en successierecht

Antimisbruikbepaling - Fiscaal misbruik - Toepassingsgevallen - Registratie- en successierecht Circulaire nr. 5/2013 (vervangt Circ. Nr. 8/2012) dd. 10.04.2013 Antimisbruikbepaling - Fiscaal misbruik - Toepassingsgevallen - Registratie- en successierecht Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene

Nadere informatie

Vermogensplanning & de antimisbruikbepaling: of over een aangekondigde tsunami die er geen blijkt te zijn

Vermogensplanning & de antimisbruikbepaling: of over een aangekondigde tsunami die er geen blijkt te zijn VERMOGEN // 29.06.2012 Vermogensplanning & de antimisbruikbepaling: of over een aangekondigde tsunami die er geen blijkt te zijn Auteurs: Jan Sandra, Stijn Lamote Tot voor 1 juni 2012 was geen antimisbruikbepaling

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

16 februari 2015. Deze omzendbrief vervangt vanaf 1 januari 2015 de omzendbrief 2014/2. Inhoudstabel

16 februari 2015. Deze omzendbrief vervangt vanaf 1 januari 2015 de omzendbrief 2014/2. Inhoudstabel Omzendbrief 2015/1 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Omzendbrief betreffende art. 3.17.0.0.2

Nadere informatie

Ascento news. De beaux solvabiliteitsmarge en 2012 in. AG Insurance

Ascento news. De beaux solvabiliteitsmarge en 2012 in. AG Insurance AG Employee Benefits Ascento news N Nr. 811 Novembre/Decmbre Maart 2013 2011 De beaux Een résultats sterke pour solvabiliteitsmarge en 2012 in AG Insurance 2012 Wij houden u via Ascento news graag op de

Nadere informatie

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Successieplanning Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Inhoud 1. Hoe wordt het huwelijksvermogen verdeeld bij overlijden? 2. Hoe wordt de nalatenschap verdeeld? 3. Hoe worden successierechten berekend?

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be

www.mentorinstituut.be www.mentorinstituut.be Fiscaal misbruik in vermogensstructurering en successieplanning Brussel, 20 oktober 2012 J. Ruysseveldt 2 Agenda Nieuwe fiscale misbruikbepaling inzake registratie- en successierechten

Nadere informatie

Erfrecht. Wie erft wat?

Erfrecht. Wie erft wat? Erfrecht. Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Iven De Hoon Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Lees nu

Nadere informatie

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien!

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ biedt u absolute zekerheid 1. Jaar na jaar

Nadere informatie

De anti-misbruikbepaling in de registratie- en successierechten Invloed op technieken van successieplanning

De anti-misbruikbepaling in de registratie- en successierechten Invloed op technieken van successieplanning De anti-misbruikbepaling in de registratie- en successierechten Invloed op technieken van successieplanning door Karl Ruts, Leo Stevens & Cie A. TOEPASSELIJKE WETTEKSTEN ANTI-MISBRUIKBEPALINGEN Door de

Nadere informatie

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen?

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen? Inhoudstafel Voorwoord 1 Deel 1 - U bent gehuwd Wat betekent dit voor uw bezittingen? 1 U bent gehuwd zonder huwelijks contract 5 11 Wat betekent dit eigenlijk? 5 12 Welke goederen zijn van wie? 5 121

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt?

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7.1. Wat is het? Als u aan vermogens- en successieplanning doet, wilt u ervoor zorgen dat uw vermogen bij uw eigen familie (met name

Nadere informatie

De Rainbow fondsen :

De Rainbow fondsen : Nr 1 - Juni 2008 Editoriaal Beste klant, U hebt momenteel de eerste uitgave in handen van Ascento News, de fonkelnieuwe nieuwsbrief van Fortis Employee Benefits die twee keer per jaar zal verschijnen.

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Vier schenkingstechnieken... 1

Inhoudstafel. 1. Vier schenkingstechnieken... 1 Inhoudstafel 1. Vier schenkingstechnieken... 1 1.1. Handgift... 1 1.1.1. Wat is het?... 1 1.1.2. Wat is het verschil met een cadeau?.... 1 1.1.3. Hoe doet u concreet een handgift en hoeveel kost dat?....

Nadere informatie

Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015

Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015 Beobank Workshop Successieplanning in samenwerking met EY Private Client Services Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015 Hoe kan u uw vermogensplanning veiligstellen door middel van

Nadere informatie

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET moneytalk SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET SUCCESSIEPLANNING VOOR ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN SCHENKEN DOET U GOEDKOOP Als u wilt vermijden dat uw kinderen een hoge erf

Nadere informatie

4/07/2013 Bart De Graeve

4/07/2013 Bart De Graeve 1 Fiscaliteit Verzekeringsaspect Context Tak 21 Belegging Tak 23 Planning Verzekering = contract De voorwaarden worden vastgelegd bij ondertekening 3 Verzekering = contract Enige premie Opvragingen Premieplan

Nadere informatie

ROEREND SCHENKEN Alles over de handgift en de bankgift!

ROEREND SCHENKEN Alles over de handgift en de bankgift! Alles over de handgift en de bankgift! Iven De Hoon ALLES OVER DE HANDGIFT EN DE BANKGIFT! 1. Waarom schenken?... 3 2. Moet een schenking niet via een notaris te gebeuren?... 3 De handgift... 5 1. Kan

Nadere informatie

Nr. 9 Juni 2012. Alain Smets, een wereldburger met een passie voor kunst

Nr. 9 Juni 2012. Alain Smets, een wereldburger met een passie voor kunst AG Employee Benefits Ascento news Nr. 9 Juni 2012 Onze solvabiliteit blijft sterk Ondanks de turbulentie op de financiële markten behoudt AG Insurance zijn solide positie en zijn capaciteit om al zijn

Nadere informatie

news Aandelen zijn interessant, vooral de Europese Nr. 15 Mei 2015

news Aandelen zijn interessant, vooral de Europese Nr. 15 Mei 2015 AG Employee Benefits Ascento news Nr. 15 Mei 2015 Aandelen zijn interessant, vooral de Europese De toestand van de huidige financiële markten is weinig rooskleurig. Welke alternatieven zijn er voor beleggers

Nadere informatie

Ascento news. AG Ascento : al 10 jaar oplossingen en dienstverlening! Ons tienjarig bestaan is een uitstekende gelegenheid om even terug te blikken...

Ascento news. AG Ascento : al 10 jaar oplossingen en dienstverlening! Ons tienjarig bestaan is een uitstekende gelegenheid om even terug te blikken... AG Employee Benefits Ascento news Nr. N 12 8 Novembre/Decmbre September 2013 2011 AG Ascento : al 10 jaar oplossingen en dienstverlening! Ons tienjarig bestaan is een uitstekende gelegenheid om even terug

Nadere informatie

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang!

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! KVK Pieter DEBBAUT Maart 2015 ERGO slide master 2010 1 1. Inleiding 2. Gevolgen wijziging begunstigingsclausule: wettelijke erfgenamen vs de nalatenschap

Nadere informatie

A. Algemeen 13. B. Vorm en voorwerp van de schenking 15. C. Grenzen en modaliteiten 32

A. Algemeen 13. B. Vorm en voorwerp van de schenking 15. C. Grenzen en modaliteiten 32 Inhoud 1. Voorwoord 11 2. De schenking 13 A. Algemeen 13 Vraag 1 Wat is een schenking? 13 B. Vorm en voorwerp van de schenking 15 Vraag 2 Onder welke vorm kan men een schenking verrichten? 15 Vraag 3 Zijn

Nadere informatie

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Testamenten en legaten Een gebaar voor het leven 1 IS ER LEVEN NA DE DOOD? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS

Nadere informatie

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5 Inhoudstafel Deel 1: Het beheer over de goederen van het minderjarige kind 1. Belang... 1 2. Wie is minderjarig?... 1 3. Bevoegdheid van de ouders... 2 3.1. Ouderlijk gezag... 2 3.2. Wettelijk genot...

Nadere informatie

Tien jaar geleden werden de

Tien jaar geleden werden de moneytalk 3 is het tarief in Vlaanderen voor de schenking in eerste lijn 7 betaalt u in Vlaanderen voor de schenking aan derden 3,3 is het tarief in Wallonië voor een schenking aan een wettelijke partner

Nadere informatie

Eric Spruyt 23.09.2012

Eric Spruyt 23.09.2012 Op late(re) leeftijd vastgoed kopen is niet zo n goed idee, althans niet op het vlak van de successierechten. De kinderen zullen het huis of appartement immers aantreffen in de erfenis van de ouders en

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11 Inhoud Woord vooraf 3 Inleiding 11 Deel 1 Analyse van de situatie 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 De persoonlijke situatie 23 1 Inleiding 23 2 De familiale aspecten 23 2.1 De huidige burgerlijke

Nadere informatie

Een slim testament? Finance Avenue 16.11.2013. Ann Maelfait Advocaat-vennoot Rivus

Een slim testament? Finance Avenue 16.11.2013. Ann Maelfait Advocaat-vennoot Rivus Een slim testament? Finance Avenue 16.11.2013 Ann Maelfait Advocaat-vennoot Rivus Vraag 1: Waaruit bestaat uw nalatenschap? Vraag 2: Welke wettelijke regels zijn hierop van toepassing? Vraag 3: Hoe kan

Nadere informatie

Is er leven na de dood?

Is er leven na de dood? Is er leven na de dood? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS IK NU PLOTS ZOU OVERLIJDEN? WAT HEB IK EN AAN WIE WIL IK WAT GEVEN? OF LAAT IK ALLES AAN DE STAAT? IS ER

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten De nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten Aan uw testament werken is niet altijd gemakkelijk. Het is echter voor ieder van u de enige manier om te garanderen dat uw wensen perfect gerespecteerd

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1 Type levensverzekering Een levensverzekering waarbij een gewaarborgd rendement (tak 21) gecombineerd kan worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). De verzekeringnemer bepaalt

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30

ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30 ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30 ERVEN. 1. Erfgenamen kun je kiezen voor zover de reservataire erfgenamen hun deel krijgen.

Nadere informatie

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen 35 Enkele belangrijke begrippen en afkortingen De volgende lijst geeft een beknopte omschrijving 3 van enkele juridische termen die in dit boek aan bod komen, en dient enkel om die begrippen beter te kunnen

Nadere informatie

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) :

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Naam persoon 1 :.Voornaam :.. Naam persoon 2 :.Voornaam :.. Adres :. Heeft u een partner? : ja / neen Aantal kinderen ten laste + hun leeftijd :. Voor

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN

ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN www.ing.be 1 2 ADVIES VOOR HET BEHEER VAN UW PORTEFEUILLE 6 DOELSTELLINGEN, RISICO S EN BELEGGINGSHORIZON UW BELEGGERSPROFIEL

Nadere informatie

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen.

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. DE NIEUWE VLAAMSE SCHENKINGSRECHTEN Wettelijk kader Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. Tariefherschikking : art 131 W.Reg

Nadere informatie

Junior Invest Plan SPAREN EN BELEGGEN. Bouwen aan een droomstart voor uw kind of kleinkind

Junior Invest Plan SPAREN EN BELEGGEN. Bouwen aan een droomstart voor uw kind of kleinkind Junior Invest Plan SPAREN EN BELEGGEN Bouwen aan een droomstart voor uw kind of kleinkind Junior Invest Plan De toekomst van uw kinderen of kleinkinderen In alle vrijheid sparen voor uw kinderen Met Junior

Nadere informatie

Seminarie Estate Planning

Seminarie Estate Planning Seminarie Estate Planning Uw Vermogen, mooi gestructureerd Wat is Estate Planning? Vermogensbeheer in de ruime zin van het woord > beleggingsadvies (banken), >pure successieplanning (louter fiscaal), Planning

Nadere informatie

Welkom. Finance Day 1 juni 2013. Christophe REGOUT

Welkom. Finance Day 1 juni 2013. Christophe REGOUT Welkom Finance Day 1 juni 2013 Christophe REGOUT Wegens de dalende rentes, bestaat er nog een belegging die uw spaargeld in alle veiligheid laat opgroeien? AFER Europe AFER Europe Bestaat sinds 37 jaar

Nadere informatie

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap?

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? INHOUDSTAFEL Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? 1. Een aantal principes.................................................... 1 2. De zeven basisregels van het erfrecht....................................

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve.  Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

FAQ Schenkingen en Legaten

FAQ Schenkingen en Legaten FAQ Schenkingen en Legaten SCHENKINGEN EN LEGATEN AAN DOMINIEK SAVIO Waarom kiezen voor Dominiek Savio voor een schenking of (duo)legaat? Dominiek Savio wil voor kinderen, jongeren en volwassenen met een

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 DECEMBER 2010 F.08.0102.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.08.0102.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kantoor te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt

Nadere informatie

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel:

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel: Junior Life Cycle 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van het verzekerde kind op de einddatum:

Nadere informatie

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd.

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd. AG Ascento Free Financiële informatiefiche levensverzekering* Type levensverzekering Waarborgen - In geval van leven AG Ascento Free is een individueel levensverzekeringscontract dat toelaat te investeren

Nadere informatie

exclusief Registratierecht

exclusief Registratierecht Belasting op uw tweede verblijf 4 Droomt u ook van een chalet in de Ardennen om er gedurende de zomermaanden samen met uw kinderen uw vakantie door te brengen? Of denkt u eraan om een appartementje aan

Nadere informatie

Handboek Estate Planning Bijzonder Deel... Voorwoord...

Handboek Estate Planning Bijzonder Deel... Voorwoord... Inhoudstafel Handboek Estate Planning Bijzonder Deel..................... Voorwoord.............................................. i iii ALGEMEEN DEEL........................................... 1 Inleiding.................................................

Nadere informatie

berekening en tarieven

berekening en tarieven Page 1 of 6 Leven - Schenken en Erven Schenkingsrechten in Vlaanderen: tarieven Net zoals bij successies worden de heffingen op schenkingen, de belastbare basis en de eventuele vrijstellingen door elk

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel:

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel: Life Cycle Plan 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde (= verzekeringsnemer) op

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen. Maurice de Clercq 18 april 2011

Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen. Maurice de Clercq 18 april 2011 Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen Maurice de Clercq 18 april 2011 Inhoudsopgave Inleiding Roerend vermogen Onroerend vermogen Man en vrouw Vragen Conclusie Inleiding Voor iemand

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan 2 Sparen en beleggen Junior Future Plan Omdat u voor uw kinderen alleen het beste

Nadere informatie

... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van.

... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. ... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. Een nieuw jaar, een gezonde start. Ook voor uw bankzaken? Inhoud Naar een goed geregelde vermogensoverdracht Nieuw leven voor uw vermogen

Nadere informatie

Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop

Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop De zgn. gesplitste aankoop van een onroerend goed door ouders en kinderen is een efficiënte manier om later veel successierechten te besparen. Nu de fiscus

Nadere informatie

Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris

Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris Eerst tien jaar weg uit Nederland... Voor Nederbelgen heeft schenken over het algemeen pas zin als men meer dan tien jaar weg is uit Nederland. De

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 1. Welke instellingen komen tussen in het beheer van uw aanvullend pensioen? De

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

De Private Stichting als modern alternatief voor successieplanning van ouders met een zorgenkind

De Private Stichting als modern alternatief voor successieplanning van ouders met een zorgenkind De Private Stichting als modern alternatief voor successieplanning van ouders met een zorgenkind Annick Buggenhout Adviseur Estate Planning 18/10/2014 1 Agenda Uitgangspunt (praktijkvoorbeeld) Geen planning:

Nadere informatie

PROGRAMMA. 19.00 u Ontvangst. 19.15 u Inleiding door uw gastheer Hans Veirman

PROGRAMMA. 19.00 u Ontvangst. 19.15 u Inleiding door uw gastheer Hans Veirman PROGRAMMA 19.00 u Ontvangst 19.15 u Inleiding door uw gastheer Hans Veirman 19.20 u Aandachtspunten om vermogen en erfgenamen te beschermen door de heer Luc Wynant 20.00 u Beleggingsverzekeringen als instrument

Nadere informatie

Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk

Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk De Tak 21-beleggingsverzekeringen hebben in 2011 sterk geleden onder de eurocrisis en de terugval van de aandelenmarkten. Vooral de lage winstdeelnemingen

Nadere informatie

VRAGENLIJST n r II CONSULTATIES-CLAUSULES

VRAGENLIJST n r II CONSULTATIES-CLAUSULES 1 NEDERLANDSTALIGE BENOEMINGSCOMMISSIE VOOR HET NOTARIAAT Beenhouwersstraat, 67 B 1000 Brussel Tel. 02 506 46 44 Fax 02 506 46 49 info@bcn-not.be VERGELIJKEND EXAMEN 2006 SCHRIFTELIJK GEDEELTE Brussel,

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

Inhoudstafel. DEEL 1 Inleiding... 1

Inhoudstafel. DEEL 1 Inleiding... 1 Inhoudstafel Inhoudstafel WAARSCHUWING................................................ HANDLEIDING.................................................. vii ix DEEL 1 Inleiding....................................................

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief

www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief vastgoed Brussel, 16 november 2013 J. Ruysseveldt 2 Agenda Problematiek bij overdracht Via klassieke technieken: schenking, verkoop, inbreng,

Nadere informatie

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer VIVIUM Managed Funds Tak 23-fonds met een mooi rendement Professioneel portefeuillebeheer door experts Interessante fiscale voordelen Een belegging aangepast aan uw profiel Verdient u meer dan wat u vandaag

Nadere informatie

Leo De Broeck. Advocatenkantoor De Broeck -Van Laere & Partners

Leo De Broeck. Advocatenkantoor De Broeck -Van Laere & Partners Leo De Broeck Advocatenkantoor De Broeck -Van Laere & Partners 1 Noopt nota Di Rupo (*)tot aanpassing van onze familiale planning Leo DE BROECK Advocaten De Broeck Van Laere & Partners (Brussel, Gent,

Nadere informatie

Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen. Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014

Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen. Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014 Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014 Nieuwe liefde? Nieuw samengesteld gezin? Iets voor mij? of niet soms? maar wat met onze kinderen?

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

DOSSIER. Hoe de controle behouden na een schenking?

DOSSIER. Hoe de controle behouden na een schenking? DOSSIER Hoe de controle behouden na een schenking? De schenking is één van de meest gekende instrumenten van vermogensplanning. Om de progressiviteit van de successierechten te doorbreken en om hun kinderen

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 _ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Privileged Portfolio KBC-Life Privileged Portfolio 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden

Nadere informatie

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende?

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De laatste tijd komen steeds vaker testamenten voor waarbij de ene echtgenoot aan de andere 99,6 % van de gezinswoning in volle eigendom legateert

Nadere informatie

3,00% in 2012 1! Regelmatig sparen, een eerste stap naar een zekere toekomst!

3,00% in 2012 1! Regelmatig sparen, een eerste stap naar een zekere toekomst! 3,00% in 2012 1! For Kids 2 Regelmatig sparen, een eerste stap naar een zekere toekomst! For Kids De eerste stap naar een zekere toekomst! 1,50 % gewaarborgd 3 + eventuele winstdeling 4 Hoe kunt u de toekomst

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven. Prof. Walter Pintens

MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven. Prof. Walter Pintens MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven Prof. Walter Pintens 1 Wettelijk stelsel 3 vermogens Eigen vermogen Man - Goederen verkregen vóór het huwelijk; - Goederen verkregen tijdens het huwelijk om niet:

Nadere informatie

I. Inleiding: de maatschap: successie planning met behoud van inkomsten en controle. 2. Belangrijkste kenmerken van een burgerlijke maatschap...

I. Inleiding: de maatschap: successie planning met behoud van inkomsten en controle. 2. Belangrijkste kenmerken van een burgerlijke maatschap... Inhoudstafel I Inleiding: de maatschap: successie planning met behoud van inkomsten en controle II De burgerlijke maatschap 1 Wat is een maatschap wettelijk kader 2 2 Belangrijkste kenmerken van een burgerlijke

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Wat u vooraf moet weten. Voorwoord... 1. 1. Wat is van wie?... 5. 2. Wie erft wat?... 12

Inhoudstafel. Deel I - Wat u vooraf moet weten. Voorwoord... 1. 1. Wat is van wie?... 5. 2. Wie erft wat?... 12 Inhoudstafel Voorwoord..................................................... 1 Deel I - Wat u vooraf moet weten 1. Wat is van wie?... 5 1.1. U bent gehuwd....................................... 5 1.1.1.

Nadere informatie