Ascento news. Waarom evolueren de interestvoeten?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ascento news. Waarom evolueren de interestvoeten?"

Transcriptie

1 AG Ascento news Nr. 10 December 2012 Waarom evolueren de interestvoeten? Onlangs kondigden de voornaamste Belgische verzekeringsmaatschappijen een daling aan van de gewaarborgde interestvoet van toepassing op de nieuwe stortingen in de tak 21-groepsverzekeringen. Wat AG Ascento betreft, genieten de bedragen belegd in het fonds Rainbow Ivory sinds 24/09/2012 ook een lagere interestvoet dan vroeger. vervolg p 2 & 3 P 4 & 5 Notaris Eric Spruyt: Als de fiscus ten strijde trekt... P 6 & 7 Jo Desmedt, een buitengewoon man met vele, uiteenlopende passies. P 8 Het voltallige team van AG Ascento.

2 AG Jean-Michel Kupper, Bestuurder-Directeur van AG : Onze beleggingsstrategie beoogt zekerheid op lange termijn om al onze verbintenissen te kunnen nakomen. In enkele jaren tijd zijn de financiële markten immers sterk geëvolueerd, meer in het bijzonder de interestvoeten van de langetermijnobligaties. Op 31/08/2012 bereikte de rentevoet van een Belgische OLO 1 op tien jaar amper 2,55 %. De interestvoet van Duitse staatsobligaties over dezelfde periode daalde zelfs tot 1,33 %. De laatste jaren merken we dus een structurele daling die nog sterker werd vanaf In dergelijke financiële omstandigheden is het dan ook niet langer verantwoord om een hoog rendement te blijven garanderen. Goede huisvader AG Insurance ziet het als een absolute prioriteit om de beleggingen als een goede huisvader te beheren. Zo is onze strategie niet gebaseerd op kortetermijnspeculatie: we zijn op zoek naar beleggingsmogelijkheden die zekerheid bieden op lange termijn zodat we onze verbintenissen kunnen nakomen. We beleggen hoofdzakelijk in staatsobligaties. Tot voor kort werden deze beschouwd als risicoloos. Vandaag is het van groot belang om de portefeuille te diversifiëren, met name door te beleggen in obligaties uitgegeven door de meest solvabele Europese landen zoals Duitsland, Finland, Oostenrijk, Frankrijk, België of Nederland. Daarnaast wordt een deel van onze portefeuille belegd in bedrijfsobligaties, onroerende activa en, in mindere mate, in aandelen. Een dergelijke beleggingsportefeuille streeft in de eerste plaats naar een evenwicht tussen rendement en zekerheid. Evolutie van de rentevoeten op staatsobligaties op 10 jaar ,5 2 1,5 3,25% 2,25% 1,75% 1 1/01 7/01 1/02 7/02 1/03 7/03 1/04 7/04 1/05 7/05 1/06 7/06 1/07 7/07 1/08 7/08 1/09 7/09 1/10 7/10 1/11 7/11 1/12 7/12 Bron: Bloomberg Duitsland België 2/8

3 AG Insurance, een gezonde en goed beheerde maatschappij In de huidige context gekenmerkt door lage interestvoeten, is en blijft kiezen voor een verzekeraar die een gezond beleggingsbeleid voert, de beste garantie om de verbintenissen tegenover de klanten na te komen. Onze solvabiliteit bedraagt bijna het dubbele van het wettelijke vereiste minimum. Ze toont op een betrouwbare en objectieve manier aan dat AG Insurance een gezonde onderneming is. Dit niveau van solvabiliteit biedt u de garantie die u terecht mag verwachten van uw verzekeringspartner. Jean-Michel Kupper, Bestuurder- Directeur van AG : In de huidige financiële context willen we een solvabele en gezonde verzekeraar blijven, die in staat is om al zijn verbintenissen tegenover zijn klanten na te komen, zowel nu als in de toekomst. (1) OLO: lineaire obligatie, uitgedrukt in euro, uitgegeven door de Belgische staat aan een vaste interestvoet op middellange of lange termijn. Vastgoed Gediversifieerde portefeuille van AG. Aandelen Bedrijfsobligaties Leningen Staatsobligaties Nieuwe fiscale bepalingen voor de levensverzekering vanaf 2013 Recent heeft de ministerraad de begroting voor 2013 opgesteld. Op welke manier heeft het akkoord een impact op de levensverzekeringscontracten? De roerende voorheffing stijgt van 21 naar 25 % voor de tak 21-levensverzekeringen, ongeacht het betrokken bedrag Sinds 1 januari 2012 bedraagt de roerende voorheffing 21 %. In bepaalde gevallen kan dit verhoogd worden met een bijkomende heffing van 4 %: - Indien het bedrag van de roerende inkomsten (interesten, dividenden,...) groter is dan euro, is de bijkomende heffing van 4 % verschuldigd op het gedeelte dat die drempel overschrijdt. - Indien de belastingplichtige anonimiteit wenst over het bedrag van zijn roerende inkomsten, kan hij kiezen voor een inhouding aan de bron van deze bijkomende heffing van 4 %. De verhoging van de voorheffing tot 25 % vanaf 2013 stelt dus een einde aan dat systeem. Bovendien zal de roerende voorheffing van 25 % bevrijdend werken, aangezien het vanaf 2013 niet meer nodig zal zijn op die manier belaste roerende inkomsten aan te geven. Tot slot blijft de vrijstelling van roerende voorheffing van toepassing voor de levensverzekeringen van meer dan 8 jaar of deze met overlijdensdekking van 130 %. De taks op de individuele levensverzekeringspremies stijgt van 1,1 naar 2 % De taks op de premies die gestort worden in het kader van een levensverzekering, bedraagt op dit ogenblik 1,1 %. Vanaf 2013 stijgt deze naar 2 %, behalve voor de schuldsaldoverzekeringen en de pensioenspaarcontracten. De maatregel betreft de tak 21-producten (levensverzekeringen met gewaarborgde interestvoet) en tak 23 (levensverzekeringen verbonden aan beleggingsfondsen). Deze verschillende maatregelen moeten nog in wetteksten worden gegoten; we delen ze dus enkel mee onder voorbehoud. We zullen u op de hoogte houden over de definitieve modaliteiten van deze nieuwe hervorming. Volgend jaar ontvangt u... De mededeling van het rendement. Dit hangt af van de resultaten van de maatschappij en moet goedgekeurd worden door de Algemene Vergadering. Het wordt eind januari meegedeeld. Het jaarlijks rekeninguittreksel. Dit document herneemt alle bewegingen uitgevoerd op uw contract tijdens het afgelopen jaar (afkoop, storting van een nieuwe premie, overdracht, ). Het wordt verstuurd in maart-april. 3/8

4 AG Successieplanning De fiscus pakt misbruiken aan! Sinds 1 juni 2012 is in het registratie- en successierecht een zogenaamde fiscale antimisbruikbepaling in werking getreden. Een aantal klassieke technieken van successieplanning worden door de fiscus niet langer geduld. Wat is er van aan? Fiscaal misbruik De maatregel komt er op neer dat de fiscus een juridische handeling van de burger naast zich kan neerleggen wanneer ze in strijd wordt bevonden met de specifieke doelstelling van een fiscale wettekst. Of ook wanneer hij hierdoor aanspraak tracht te maken op een belastingvoordeel, daar waar dit - volgens de fiscale administratie - niet strookt met de bedoeling van de wet. De belastingplichtige kan hieraan ontsnappen door aan te tonen dat hij de bewuste doelstelling van de fiscale bepaling niet schendt, of door te bewijzen dat zijn keuze ook ingegeven is door andere motieven dan louter fiscale. De Brepols-doctrine De fiscus wil zo de strijd aangaan tegen al te gekunstelde fiscale constructies en een halt toeroepen aan de uitwassen van de zogenaamde Brepols-doctrine, een leer gebaseerd op een cassatie-arrest van Dit arrest bevestigt dat de burger het recht heeft te kiezen voor de minst belaste weg. Omdat de nieuwe regel, in het bijzonder voor successieplanningen, veel vragen en onzekerheden oproept, werd afgelopen zomer een administratieve circulaire uitgebracht (Circulaire nr. 8/2012 van 19 juli 2012) met daarin een witte en zwarte lijst. Op de witte lijst treft men een resem zaken aan die nog steeds probleemloos kunnen. Op de zwarte lijst heeft de fiscus opgelijst wat in haar ogen als fiscaal misbruik zal aanzien worden. Groen licht Een aantal voor de praktijk belangrijke technieken van successieplanning staan op de witte lijst en zijn nog steeds toegelaten. Bijvoorbeeld: een schenking via handgift of bankgift; het koppelen van allerlei lasten en voorwaarden aan een notariële schenking (bv. voorbehoud van vruchtgebruik, beding van terugkeer enz.); zogenaamde striptease-schenkingen. Dit is het schenken van onroerend goed in schijfjes, om de drie jaar, om zo aan de progressiviteit van de schenkingsrechten te ontsnappen; een testament met generation skipping waarbij u rechtstreeks een deel van uw vermogen nalaat aan uw kleinkinderen. Ook nog steeds mogelijk is het duo-legaat waarbij u, bij gebrek aan naaste familieleden, via testament uw erfenis nalaat aan een verre verwant of vriend en tegelijk ook deels aan een vzw of stichting uit de non-profitsector. Deze laatste wordt dan belast met het betalen van de successierechten van uw andere erfgenaam. Opgelet, de fiscus eist voortaan wel dat uw nalatenschap aan het goede doel substantieel is. Dit laatste zal geval per geval beoordeeld worden. Rood licht Verschillende constructies lopen in het vizier en worden door de fiscus als fiscaal misbruik beschouwd. Doet u het toch, dan 4/8

5 zal de fiscus u of uw erfgenamen toch belasten op wat u heeft willen ontwijken. Gesplitste aankoop Een gesplitste aankoop zal niet langer in alle omstandigheden het gewenste fiscaal effect hebben. De ouders kopen het vruchtgebruik van een onroerend goed en de kinderen de naakte eigendom. Dit blijft mogelijk, maar als de ouders vooraf het geld schenken aan de kinderen om hen toe te laten de naakte eigendom te kopen, beschouwt de fiscus dit als fiscaal misbruik. Het gevolg is dat men er bij het overlijden van de ouders zal van uitgaan dat het onroerend goed nog steeds in volle eigendom in de erfenis van de ouders zit. De kinderen zullen op dat goed toch successierechten moeten betalen, wat men net via een gesplitste aankoop tracht te vermijden. Wie op deze wijze kocht voor 1 juni 2012 hoeft zich geen zorgen te maken. De maatregel geldt maar voor gesplitste aankopen na deze datum. Mortuariumclausule Ook de mortuariumclausule ligt onder vuur. Deze formule wordt gebruikt door koppels die gehuwd zijn met gemeenschap van goederen, wanneer één van de partners terminaal ziek is. Ze komt er op neer dat men net voor het overlijden het huwelijkscontract wijzigt en de ganse huwgemeenschap in volle eigendom toebedeelt aan de gezonde partner. Reeds in de zomer van 2011 en dit ondanks een voor de belastingplichtige gunstig arrest van ons Hof van Cassatie in december 2010 had de fiscus formeel beslist dat ze dergelijke toebedeling van de huwgemeenschap niet langer zou vrijstellen van successierecht. Dit wordt nu herhaald in de circulaire over de antimisbruikbepaling. Wederzijdse schenking van roerende goederen De laatste tijd werd door echtgenoten gehuwd onder scheiding van goederen vaak gebruik gemaakt van de techniek van de wederzijdse schenking van roerende goederen. Men schenkt mekaar wederzijds roerend goed (meestal banktegoeden) en bij overlijden van één van de partners wordt de schenking gedaan in het voordeel van de eerststervende herroepen, zodat het ganse roerend vermogen opnieuw in handen komt van de langstlevende partner. Bovendien moet op dergelijke gekruiste schenking slechts eenmaal schenkingsrecht betaald worden (namelijk op die schenking die aanleiding geeft tot de hoogste heffing). De wederzijdse schenking kan nog steeds, ook na 1 juni Wat niet meer geduld wordt, is dat men eerst de roerende goederen via een wijziging van de huwgemeenschap uit de huwelijkgemeenschap haalt om vervolgens wederzijds te gaan schenken. Andere techniek betreffende een onroerend goed In het verleden werd vaak een onroerend goed, eigen aan één van de getrouwden (bv. voorhuwelijks bezit of verkregen uit erfenis of schenking) eerst ingebracht in de huwgemeenschap en vervolgens vanuit de huwelijksgemeenschap geschonken aan één van de kinderen. Door het vooraf in te brengen in de gemeenschap en pas dan te schenken, kon bespaard worden op de schenkingsrechten. Wie dit voortaan doet, zal op dergelijke schenking belast worden alsof hij/zij toch schenkt vanuit zijn eigen vermogen (de successierechten zullen dus hoger uitvallen). Wat denkt de fiscus echt? Met de zwart-witlijst die de fiscus bekendgemaakt heeft, is niet alles gezegd. Uiteindelijk is dit slechts een weergave van wat de fiscus er van denkt. Het is niet omdat de fiscale overheid oordeelt dat er in de bovenvermelde gevallen fiscaal misbruik in het spel is, dat dit ook effectief zo is. De rechtbanken hebben in ons land nog steeds het laatste woord. Er is in de juridische en fiscale wereld felle kritiek op de nieuwe maatregelen en het staat als een paal boven water dat er in de nabije toekomst vele juridische processen zullen gevoerd worden. Pas binnen enkele jaren zullen we met meer zekerheid weten wat binnen de successieplanning al dan niet wordt beschouwd als fiscaal misbruik. Bovendien kan de belastingplichtige steeds trachten aan te tonen dat hij naast fiscale ook andere motieven had voor het stellen van een bepaalde rechtshandeling. Slaagt hij in dat bewijs, dan kan de fiscus de maatregel niet toepassen. Ondertussen, zeker voor de zaken die thans op de zwarte lijst figureren, is voorzichtigheid geboden. Men raadpleegt best een specialist alvorens een stap te zetten in successieplanning. In een aantal gevallen zal men (voorlopig) zijn toevlucht moeten zoeken tot alternatieven. En die zijn er vaak! Eric Spruyt, notaris en docent KU Leuven / HUB-EHSAL 5/8

6 AG Jo Desmedt: Fotografie en muziek helpen mij om de kunst Jo Desmedt, economist van opleiding, startte zijn loopbaan bij Kodak. Vandaar stapte hij over naar het domein van de reprografie bij Scott Graphics, alvorens te worden aangeworven bij Amylum. In die onderneming doorliep hij alle hiërarchische niveaus, tot vicevoorzitter van de afdeling Zetmelen. Maar het leven is zelden een rustig, voortkabbelend beekje. Op zijn 60ste is Jo Desmedt verplicht zijn beroepsactiviteiten stop te zetten wegens familiale omstandigheden. Hij beslist om zich volop te wijden aan de hobby s die hij in zijn jeugd beoefende en die nu zeer waardevol blijken in zijn nieuw traject. Componist, schrijver, fotograaf, lifestyle in overvloed Al het geluk dat ik heb gehad in mijn gezinsleven: mijn vrouw, mijn twee dochters en vervolgens ook mijn rijk gevulde loopbaan, vandaag ligt dat alles achter mij en dit heeft mij doen nadenken. Ik wou meer zin aan mijn leven geven, duidelijke doelstellingen definiëren, iets goeds doen. Niet alleen hobby s beoefenen om de tijd te verdrijven, maar met eigen middelen een zeker geluk trachten te creëren en dit te delen met anderen. Voor mij is de kunst van het leven, een mooi evenwicht te zoeken tussen momenten van positieve eenzaamheid, namelijk foto s maken en bewerken en muziek componeren, en daarna dat geluk delen door tentoonstellingen te organiseren en concerten te geven. Wat is vandaag uw favoriete hobby? Op dit ogenblik is dat fotografie. Ik wil die hobby in alle vrijheid beoefenen en afstand nemen van bepaalde referenties. Natuurlijk kijk ik om me heen, lees ik tijdschriften, laat ik me inspireren door Cartier-Bresson, Lartigue, en ook door gewezen reporters. Het is echter niet altijd gemakkelijk om je niet te laten beïnvloeden. Anderzijds vind ik het jammer dat men ons vandaag de dag vaak een etiket tracht op te plakken: portrettist, specialist in macrofotografie, in landschappen enz. Op dit ogenblik ben ik gepassioneerd door stadsfotografie, mensen met de stad als achtergrond. Voor jou heeft elke foto zijn verhaal? Niet noodzakelijk. Maar vaak kan je er niet aan ontsnappen! Binnenkort plaats ik trouwens een galerie op mijn website, onder de titel Every picture tells a story. Het zijn beelden die, denk ik, echte vragen oproepen. Ik geef het begin van mijn visie aan en ik laat het vervolgens aan anderen over om die visie voort te zetten. Soms weet ik niet wat er zal worden van foto s die ik maakte (bijvoorbeeld in de Verenigde Staten of zelfs gewoon in Brussel), maar op het ogenblik dat ik die nam, had ik een magisch moment Jo Desmedt: Een hobby moet je beoefenen met een zekere ambitie. Ascento news N 10 Novembre /8

7 van het leven te ontwikkelen! Welke foto s zou jij kiezen uit je galerieën 1 om aan ons voor te stellen? De andere kunstvorm die je beoefent is muziek Toen ik 12 was, speelde ik gitaar. Zonder het te beseffen, speelde ik reeds blues! Op mijn vijfenvijftigste ben ik drie jaar les gaan volgen, kwestie van mijn kennis weer op te frissen en een degelijk niveau te halen. Daarna ben ik via het internet muzikanten gaan zoeken en heb ik een tijdje gespeeld in het Antwerpse. In 2007 werd ik lid van een groep, dichter bij huis. Op dit ogenblik zijn we met z n vieren: twee muzikanten van 23 jaar, één van 40 en ik, met mijn 64 jaar. Een mooi evenwicht! We spelen in bars, soms in kleine of grotere zalen en ook in het buitenland. Wat is je lievelingsinstrument? Deze foto werd genomen in New York, mijn favoriete plek. Ik hou van de omzetting naar zwart-wit met in het midden de gele taxi, die bijdraagt aan het effect van snelheid en aan de sfeer die in de stad hangt. De harmonica. En dat is een hele uitdaging! Ik had immers gemerkt dat er heel weinig muzikanten bluesharmonica spelen. Misschien omdat je voor blues een beetje ervaring, een beetje techniek en heel veel feeling moet hebben. Als je een hobby hebt, moet je ambitieus zijn. Dat heeft me ertoe aangezet om in de Verenigde Staten mijn technische kennis bij te schaven. Ik heb ook lessen bluesharmonica gevolgd (spel, houding op de scène ) in Engeland. Daarna heb ik, tot drie keer toe, de eer gehad op te treden in één van de beste bluesclubs in Chicago: de Buddy Guy s Legends, waar ondermeer Eric Clapton en the Rolling Stones nog hebben gespeeld Kunst, brengt dat geld in het laatje? Mijn kunst doet mij leven, maar ik kan er niet van leven! Geld is mijn drijfveer niet. Dit beeld heb ik vastgelegd op de Wabash Avenue in Chicago. Er was net een kantoorgebouw afgebroken en de gemeenschappelijke muur stond bloot. Je ziet nog steeds waar de trappenhallen waren, de lift, de kantoren,... Een schilderachtig fragment van de muur levert een interessante kleurencompositie op die je aan een Picasso kan doen denken. (1) (2) Tentoonstelling van geselecteerde werken in Ecuries de Waterloo, Brusselsesteenweg 308 te 1410 Waterloo, van 22 november tot 16 december (3) In concert in de wijnbar In vino veritas op 29 december 2012, Theofiel Delbarstraat 2, 1410 Waterloo. Waar vind jij de tijd voor al die activiteiten? Ik hou me ook veel bezig met mijn twee dochters en mijn kleinkinderen. En heb ik dan een keertje een minuut voor mezelf, dan nog voeren al mijn lopende projecten tentoonstellingen 2, concerten 3, website, reizen al snel weer de boventoon. Dat alles zet me onder een zachte druk, maar dat vind ik helemaal niet vervelend. Een ander aspect van die levenskunst zijn de jam sessions die vaak midden in de nacht beginnen. Ik heb dus een onregelmatig leven, maar dat is niet erg. Het is belangrijk je uren slaap en activiteiten goed te beheren en dan komt alles in orde 7/8

8 Onze ervaring staat te uwer beschikking Vertrouwen is iets dat men moet verdienen. Om die reden willen onze medewerkers, één voor één expert in verschillende domeinen (beheer, recht, finance, marketing, methodes, ) met u een bevoorrechte langetermijnrelatie opbouwen. Met onze knowhow en ervaring is het onze enige doelstelling om samen te werken aan de goede uitvoering van uw verzekeringscontract. Het salesteam van AG Ascento Eliane Van den Stock Verantwoordelijke van het team Ann Delcourt Benny Driesen Yves Herion Alban Huyghé Viviane Samyn Fabienne Differding Commercieel medewerkster Het team Beheer & Marketing Van l. naar r.: Dries De Dauw, Anne Marie Dujardeyn, Luc Wouters, Ruben Vandenbulcke, Carl De Clercq, Kathy Vanhee, Denis Durieux en Darine De Portemont. Voor alle verdere info, bel op het nummer (NL) of (FR). Via Website: AG. Trust in Expertise. Hoofdredacteur Alexandre Homez Werkten mee aan dit nummer Dries De Dauw, Frederik De Mol, Véronique Dufour, Anne Marie Dujardeyn, Eliane Van den Stock, Sara Van de Vijver Vertaling Anne-Marie Lafullarde & C Foto s Christopher Jaumoulle AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel AG : Kruidtuinlaan 20, B-1000 Brussel Tel. +32(0) Fax +32(0) Lay-out François Bourdon Prepress Stéphanie Bauthier Drukkerij Van Gansen & C Lezersrubriek Tel.: Ascento news wordt gedrukt op papier afkomstig uit goed beheerde bossen. 8/8 Verantwoordelijke uitgever: Benoit Halbart, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel

news Aandelen zijn interessant, vooral de Europese Nr. 15 Mei 2015

news Aandelen zijn interessant, vooral de Europese Nr. 15 Mei 2015 AG Employee Benefits Ascento news Nr. 15 Mei 2015 Aandelen zijn interessant, vooral de Europese De toestand van de huidige financiële markten is weinig rooskleurig. Welke alternatieven zijn er voor beleggers

Nadere informatie

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen 2800 Me c h e l e n Ma i l - P 309 595 16d e Ja a r g a n g - Nr. 10-2 s e p t e m b e r 2013 - Ve r s c h ij n t n i e t in au g u s t

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van.

... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. ... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. Een nieuw jaar, een gezonde start. Ook voor uw bankzaken? Inhoud Naar een goed geregelde vermogensoverdracht Nieuw leven voor uw vermogen

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD

Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD Inhoud Uit elkaar 3 Stap 1: De financiële tegoeden en schulden 4 Stap 2: Ik informeer me 7 Stap 3: Mijn bank 10 Stap 4: Mijn banktegoeden 12 Stap 5: De tegoeden

Nadere informatie

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers 1 Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Deel 1... 3 Hoeveel successierechten betalen uw erfgenamen op uw nalatenschap?

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP Devloo Pieter Erkend Accountant & Belastingconsulent Zaakvoerder VDVACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN Website : www.vdvaccountants.be Email : devloo@vdvaccountants.be

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten?

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? Uw Beleggingen september oktober 2013 2014 FOCUS Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! ACTUA Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? FOCUS Beleggen in België? EDITO Zit er nog toekomst

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen Beleggen met het advies van uw bank sparen en beleggen Inhoud Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 7 Beleggen volgens uw beleggersprofiel

Nadere informatie

In de praktijk. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen januari 2013

In de praktijk. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen januari 2013 In de praktijk Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen januari 2013 Beleggen in tijden van crisis In het huidige klimaat vraagt u zich misschien af hoe u uw investeringen kan laten renderen en de inflatie

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

In de praktijk. Vertrouwen in 2014? Wij wel!

In de praktijk. Vertrouwen in 2014? Wij wel! In de praktijk Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen januari 2014 Expertise: Hoe vandaag (her)beleggen? Wim Oste, Specialist financiële markten bij Bank J.Van Breda & C, geeft u een korte macro-economische

Nadere informatie

Die verzekering bij uw lening...

Die verzekering bij uw lening... 20 Budget&Recht 227 - maart/april 2013 Er zijn twee grote nieuwigheden. Mannen mag men niet langer méér laten betalen dan vrouwen met hetzelfde profiel. En AFI ESCA, een vrij nieuwe speler op de Belgische

Nadere informatie

en hun kleinkinderen... ook een juridische relatie

en hun kleinkinderen... ook een juridische relatie Grootouders en hun kleinkinderen... ook een juridische relatie Grootouders Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat,

Nadere informatie

Dossier. Vermogensbeheer. woensdag 7 april 2010

Dossier. Vermogensbeheer. woensdag 7 april 2010 Dossier Vermogensbeheer Vermogensbeheer Blaas uw effecten aan toonder nieuw leven in Tot 500 euro transferkosten terugbetaald 0,50% premie op de waarde van uw effecten Geef uw beleggingen een tweede adem.

Nadere informatie

Uw spaarrekening in 1-2-3

Uw spaarrekening in 1-2-3 s Uw spaarrekening in 1-2-3 http://www.sparen-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw spaarrekening in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 a. SPAARREKENING...5

Nadere informatie

VERKOOP- EN VERHUURGIDS

VERKOOP- EN VERHUURGIDS VERKOOP- EN VERHUURGIDS VOORWOORD Verkopen, verhuren, met of zonder makelaar, met of zonder notaris...de verkoop en verhuur van onroerend goed roept heel wat vragen op. En brengt vaak heel wat stress

Nadere informatie

Te veel btw bij verkoop auto, wat dan?

Te veel btw bij verkoop auto, wat dan? tipsenadvies-eenmanszaken.be Veertiendaagse belastingadviezen voor wie een eenmanszaak heeft 3 jaargang - nummer 9 21 augustus 2013 Verschijnt niet in juli In dit nummer... Auto Te veel btw bij verkoop

Nadere informatie

Neem een goed doel op in je testament

Neem een goed doel op in je testament Ook als je er niet meer bent, kan je nog meer betekenen dan je denkt. Neem een goed doel op in je testament Een initiatief van vzw in samenwerking met 2 We denken liever niet aan de dag dat we er niet

Nadere informatie

Ann Moerman Customer Care Manager Onze medewerkers beantwoorden uw vragen persoonlijk en volledig. p. 14

Ann Moerman Customer Care Manager Onze medewerkers beantwoorden uw vragen persoonlijk en volledig. p. 14 over bewust omgaan met spaargeld december 2013 Ann Moerman Customer Care Manager Onze medewerkers beantwoorden uw vragen persoonlijk en volledig. p. 14 Uw geld uit de sluimerstand houden Enkele tips op

Nadere informatie

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6 magazine met praktische tips voor uw spaargeld april 2013 Patricia Boydens Head Product Management Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 start! Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck

Nadere informatie

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie

Ook na uw dood kunt u nog veel betekenen

Ook na uw dood kunt u nog veel betekenen Ook na uw dood kunt u nog veel betekenen Maak de strijd tegen kanker tot uw erfgenaam Infobrochure over schenkingen, legaten en nalatenschappen 2 Inhoud Voorwoord 4 De strijd van Kom op tegen Kanker 6

Nadere informatie

Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk

Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk De Tak 21-beleggingsverzekeringen hebben in 2011 sterk geleden onder de eurocrisis en de terugval van de aandelenmarkten. Vooral de lage winstdeelnemingen

Nadere informatie

Sparen en beleggen. Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan

Sparen en beleggen. Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan Sparen en beleggen Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan Inleiding Iedereen wil de grootst mogelijke opbrengst voor zijn spaargeld en voor zijn beleggingen. Mensen verschillen evenwel,

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie