news Aandelen zijn interessant, vooral de Europese Nr. 15 Mei 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "news Aandelen zijn interessant, vooral de Europese Nr. 15 Mei 2015"

Transcriptie

1 AG Employee Benefits Ascento news Nr. 15 Mei 2015 Aandelen zijn interessant, vooral de Europese De toestand van de huidige financiële markten is weinig rooskleurig. Welke alternatieven zijn er voor beleggers die verdeeld worden tussen de erg lage rentevoeten op spaarproducten enerzijds, en de niet langer zó goedkope obligaties anderzijds? Om dat te weten te komen, praten we met Jacques Crabbé, verantwoordelijk voor de tak 23 producten bij AG Insurance. vervolg P 2 P2 Edito Ascento News 15 NL_6.indd 1 P6 Wist u dat? P7 AG Ascento, een team dat zich 100 % inzet voor zijn klanten

2 Ascento news Nr. 15 Mei 2015 AANDELEN ZIJN INTERESSANT, VOORAL DE EUROPESE (Vervolg P 1) De interestvoeten van staatsobligaties op 10 jaar bevinden zich op een historisch laag niveau. Wat is de oorzaak van deze lage interestvoeten? EDITORIAAL Jaarresultaten 2014 De lage rentevoeten hebben een impact gehad op alle financiële markten en meer in het bijzonder op deze van de risicoloze beleggingen. Voor AG Insurance bedroeg het premie-incasso, zowel in Leven als in Niet-Leven, 5,85 miljard euro in 2014, resultaten die vergelijkbaar zijn met die van vorig boekjaar. Financiële stabiliteit In 2014 bedroeg ons beheerd vermogen 57,6 miljard euro met een marktaandeel van 16,6 % in NietLeven en 27,6 % in Leven. Opnieuw hebben de opgetekende resultaten ons toegelaten onze solvabiliteitsratio te versterken. Deze ratio, die met 27 % is gestegen ten opzichte van 2013, bereikt nu 210 %, of meer dan het dubbele van wat wettelijk vereist is. Dit hoge solvabiliteitsniveau weerspiegelt de financiële stabiliteit van AG Insurance en de garantie dat we al onze verbintenissen tegenover onze klanten vervullen en nakomen. We zien nu een lichte heropleving van de economie, voornamelijk in Europa. Landen hebben een hoge overheidsschuld opgebouwd en de budgettaire perspectieven zijn somber. Bovendien is er een zwakke groei en blijven de werkloosheidscijfers hoog. Deze situatie spoort de ondernemingen en gezinnen uiteraard niet meteen aan om te investeren en te consumeren. De centrale banken op hun beurt willen de heropleving van de economie niet in gevaar brengen zolang de fundamentele problemen niet opgelost zijn. Nieuwe investeringen blijven vooral in Europa achterwege. De inflatie is heel laag en wordt nog versneld door de sterke daling van de energieprijzen. De centrale banken wereldwijd houden de interestvoeten kunstmatig laag door massaal geld te injecteren. Zo gaat de Europese Centrale Bank (ECB) tot september 2016 voor 60 miljard euro obligaties kopen van openbare en private instellingen. Het gevolg van deze maatregel is een rentedaling op de betrokken leningen. Antonio Cano, Bestuurder-Directeur AG Insurance Ascento News 15 NL_6.indd 2

3 3/8 Hoe lang gaat die situatie nog aanslepen? In Europa verwacht men dat dit nog een jaar of twee zal duren, aangezien de ECB zeker tot september 2016 obligaties blijft aankopen. En misschien nog wel langer als de inflatie zo laag blijft. dat investeerders massaal op zoek zijn naar inkomsten (dividenden en koerswinsten). De interestvoeten van de spaarproducten en de klassieke obligaties kunnen hen niet langer bekoren.... vervolg op P 4 In welke sectoren kan het geld blijven renderen? Is tak 23 een uitgelezen alternatief? Ja, voornamelijk de producten die risicovollere activa bevatten, zoals bijvoorbeeld aandelen en bedrijfsobligaties. De basisfactoren blijven positief voor deze twee activaklassen. De spreads, of het verschil tussen de bedrijfsobligaties en de staatsleningen, zijn niet overdreven laag. De ondernemingen tonen een gezonde balans, wat zich in een historisch lage rentevoet vertaalt voor het wanbetalingsrisico. Aandelen zijn eveneens interessant, vooral dan de Europese. De waardering van deze aandelen blijft aantrekkelijk en de ondernemingen zouden moeten profiteren van het economisch herstel en de heropleving van de export. We denken dat de bedrijfswinsten met ongeveer 10 % gaan toenemen. Te n s l o t t e z o u d e n d e risicovollere activa volop moeten profiteren van de massale geldinjecties door de ECB. Een ander even belangrijk aspect is Jacques Crabbé: Tot september 2016 gaat de Europese Centrale Bank (ECB) voor 60 miljard euro obligaties kopen van openbare en private instellingen. Ascento News 15 NL_6.indd 3

4 Ascento news Nr. 15 Mei 2015 Voor particulieren houdt de keuze om te beleggen in tak 23 ook een risico in. Deze beslissing moet overeenstemmen met hun beleggersprofiel, behoeften en met het risiconiveau dat ze in hun portefeuille willen opnemen. Hoe worden de fondsen bij AG Insurance beheerd? Door het uitbouwen van een goed gediversifieerde portefeuille van activa(sub)klassen, beheerd door verschillende gespecialiseerde fondsbeheerders, mikken wij op een zo performant mogelijk beheer in combinatie met een goede risicobeheersing. Zo combineren wij verschillende fondsen beheerd door verschillende beheerders met verschillende stijlen. Op die manier verhogen wij onze kans op een beter rendement in vergelijking met een zuiver passief beheer. Deze multi-beheerstrategie houdt dankzij de combinatie van verschillende beleggingsstijlen normaal gezien een lager risico in. Goede beheerders, is dat de sleutel tot succes? Ja, de sleutel tot het succes van deze producten bestaat in het vinden van de beste beheerders. Voor deze belangrijke taak werken we samen met Russell Investment, een vooraanstaande consultant die ons helpt bij het selecteren van de beheerders. Russell beschikt over meer dan 200 analisten die wereldwijd op zoek gaan naar de beste beheerders. Uit die opgebouwde reserve kiezen we er enkel de besten uit. Hoe kiest u de beheerders? We doen dit op basis van verschillende, voornamelijk kwalitatieve criteria: hun beleggingsproces, de stabiliteit van het beheerteam of hun reactievermogen op verschillende marktsituaties. Ze moeten ons ervan overtuigen dat hun prestaties niet zomaar toevallig zijn en dat ze ook in de toekomst identieke resultaten kunnen neerzetten. Bovendien selecteren wij beheerders die in staat zijn om op het juiste moment in en uit de markt te stappen. Dit type beheerders is eerder zeldzaam. Een goede timing is immers het moeilijkste binnen het hele portefeuillebeheer. Ascento News 15 NL_6.indd 4

5 5/8 Rainbowfonds vs Markt 5 jaar Om de resultaten van de Rainbowfondsen te meten, vergelijken wij deze met de resultaten van gelijkaardige fondsen op de markt. In 2014 waren ze vergelijkbaar met de benchmark. Over een langere termijn (bv. vijf jaar) presteren de Rainbowfondsen beter dan het gemiddelde van de andere fondsen. De opbouw van de portefeuilles is eveneens heel belangrijk aangezien ze alle marktsituaties moeten kunnen doorstaan. Uiteindelijk is de opvolging van de beheerders een continu proces, aangezien de prestaties evolueren in de tijd. Deze opvolging gebeurt dagelijks, maandelijks en driemaandelijks via diverse analyses en conference calls met de beheerders. Denkt u dat wij, ondanks enkele positieve signalen in de Belgische economie, in een periode van deflatie en nulgroei gaan belanden? Volgens ons is deflatie een fenomeen dat op middellange termijn zou moeten verdwijnen. De voornaamste trigger is de plotse val van de energieprijzen, maar die hebben nu hun laagste peil bereikt. Als ze over een jaar of twee opnieuw gaan stijgen, zal er geen risico op deflatie meer zijn. We moeten ook rekening houden met een stijging van de loonkosten in de meeste Europese landen, waardoor de prijzen zullen stijgen. Blijvende deflatie is enkel mogelijk als de consumenten hun aankopen blijven uitstellen in de hoop een betere prijs te verkrijgen. Dit doet zich doorgaans maar voor na een lange periode van loonstop en tijdens een recessie, zoals dit in Japan het geval was. Dit fenomeen doet zich niet voor in de eurozone. Volgens ons zou de economische groei moeten terugkeren, want: In vergelijking met 2014 is de economische wereldgroei iets sneller dan verwacht en zou deze 3 % moeten bedragen in De eurozone kan daar mee voordeel uit halen, vooral via de export; Dankzij de daling van de energieprijzen beschikt de consument over meer beschikbare inkomsten die hij kan gebruiken voor andere uitgaven. De ondernemingen verlagen dan weer hun productiekosten; De daling van de euro ten opzichte van de dollar versterkt de concurrentiepositie van onze ondernemingen. De tussenkomst van de ECB, die liquiditeiten injecteert, wordt ervaren als zeer positief aangezien een deel ervan in elk geval opnieuw in de economie zal terechtkomen. Ascento News 15 NL_6.indd 5

6 Ascento news Nr. 15 Mei 2015 WIST U DAT? Registratie van begunstigingsclausule niet meer mogelijk in Wallonië Deze bepaling beperkt de successierechten verschuldigd door de begunstigden van een levensverzekeringscontract en was van toepassing sinds Het volstond het bijvoegsel van aanvaarding van de begunstiging door de begunstigden te laten registreren en de schenkingsrechten te betalen, berekend op de afkoopwaarde van het contract. Zo hoefden de begunstigden op het moment van overlijden geen successierechten te betalen op het geschonken bedrag. Een nieuw decreet van het Waalse Gewest schrapte deze bepaling op 19 mei Successierechten in het Vlaamse Gewest Tot 31 december 2014 vielen de successierechten onder de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën die instond voor het bepalen, controleren en innen van de successierechten. De opbrengst van deze belasting werd vervolgens integraal teruggestort aan de Gewesten. Sinds 1 januari heeft het Vlaamse Gewest die dienst van de successierechten overgenomen, alsook van bepaalde registratierechten. Deze overdracht van bevoegdheden impliceert onder meer: de verandering van bepaalde regels zoals de boete voor laattijdige aangifte; dat men niet langer spreekt van successierechten of schenkingsrechten maar van erfbelasting of schenkbelasting; de wetgeving wordt overgebracht van het Wetboek der Successierechten en het Wetboek der Registratierechten naar de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Ook na 1 januari 2015 blijft de federale overheid bevoegd voor het afleveren van de attesten van erfopvolging. De Vlaamse belastingdienst is dus niet bevoegd om deze attesten uit te reiken. Hiervoor dient u zich te richten tot het plaatselijke registratiekantoor van de FOD Financiën. Meer info vindt u op Wat het Waalse en het Brusselse Gewest betreft, wijzigt er niets. Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving Een nalatenschap bestaat uit goederen en rechten waarover de overledene beschikte (het actief). Maar ook uit alle schulden en belastingen die de overledene verschuldigd was (het passief). Het verschil tussen het actief en het passief maakt de nalatenschap uit, te verdelen onder de erfgenamen. Deze nalatenschap kan positief zijn als het actief groter is dan het passief, en negatief in het tegenovergestelde geval. De erfgenamen kunnen een nalatenschap zuiver en eenvoudig aanvaarden of verwerpen. Maar de wet voorziet nog een derde mogelijkheid, deze van de aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving. In dat geval worden de schulden van de nalatenschap betaald met het actief van de nalatenschap, zonder het persoonlijke vermogen van de erfgenamen aan te spreken. Voorheen kon de verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving of de verklaring van verwerping enkel gedaan worden op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de nalatenschap is opengevallen. Dankzij een wetswijziging die van toepassing is sinds mei 2014 kunnen de erfgenamen deze aangifte voortaan doen bij de notaris die zij zelf kiezen. Ascento News 15 NL_6.indd 6

7 7/8 AG ASCENTO, EEN TEAM DAT ZICH 100 % INZET VOOR ZIJN KLANTEN AG Ascento is exclusief voorbehouden voor de ex-aangeslotenen van een pensioenplan bij AG Employee Benefits. De dienst bestaat uit een team van experts (in recht, financiën, marketing, methodes, ), consultants en beheerders die met u een bevoorrechte langetermijnrelatie wensen op te bouwen, gebaseerd op ervaring. Alban Huyghé Éliane Van den Stock Ann Delcourt Benny Driesen Fabienne Differding Viviane Samyn Mirella Rinaldi COMMERCIEEL TEAM AG ASCENTO Dit team staat u bij in de verschillende praktische en administratieve aspecten van uw contract. Dankzij hun advies op het vlak van herbelegging kan u de formule kiezen die het best past bij uw situatie en doelstellingen. Dit jaar vertrekt Yves Hérion met (welverdiend) pensioen en start Mirella Rinaldi als Employee Benefit Consultant. Mirella begon haar loopbaan bij AG Insurance waar zij een grondige kennis opbouwde in groepsverzekeringen. Dit zal zeker nuttig zijn in haar nieuwe opdracht ten dienste van de klanten van AG Ascento. Kathy Vanhee Carl De Clercq TEAM BEHEER Luc Wouters Darine De Portemont Ascento News 15 NL_6.indd 7 Aurélie Debontridder De leden van dit team behandelen al uw wijzigingsaanvragen (adres, aanvraag tot afkoop, ) en beantwoorden al uw vragen. Als gevolg van een functiewijziging van Ruben Vandenbulcke zal Aurélie Debontridder, die lange tijd gewerkt heeft in een dienst die nauw samenhangt met Ascento, dit jaar het team versterken.

8 ZIN OM EEN NACHTJE IN EEN PITTORESK HOTELLETJE DOOR TE BRENGEN? Doe mee aan onze wedstrijd en maak kans op een overnachting in een charmant hotel. BINGO BONGO Lees deze editie aandachtig en u vindt ongetwijfeld de correcte antwoorden. Stuur ze op en wie weet wordt u wel uitgeloot en sleept u de Bongobon in de wacht Bezorg ons uw antwoorden met uw gegevens en uw contractnummer vóór 8 juni Ofwel via Ofwel met de post: AG Insurance AG Ascento Ter attentie van Anne Marie Dujardeyn Emile Jacqmainlaan Brussel. De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht 1. Tot september 2016 gaat de ECB voor 60 miljard euro obligaties opkopen van openbare en private instellingen. Wat wil de ECB hiermee bereiken? A. Een renteverlaging B. Een rentestijging 2. Welke instelling staat in voor de inning van de successierechten in Wallonië? A. Vlabel B. De Federale Overheidsdienst Financiën C. Het Waalse Gewest 3. Waar kan sinds mei 2014 de aanvaarding van een nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving gedaan worden? A. Enkel op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg B. Enkel bij een notaris C. Op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg of bij een notaris De heer en Mevrouw Messely Er waren opnieuw heel wat deelnemers voor de Ascento News-wedstrijd van november, waarvoor dank! Hier zijn de juiste antwoorden: Vraag 1: sinds wanneer is de FATCA-wet van kracht? Antwoord C: 01/07/2014. De winnaars van de vorige editie Vraag 2: Welke tentoonstelling in het Wielermuseum van Roeselare is geen permanente tentoonstelling? Antwoord C. West-Vlaanderen in/en de Tour. Vraag 3: In het kader van een rechterlijke bescherming: als de beschermde persoon bijgestaan wordt, kan de bewindvoerder dan handelen zonder tussenkomst van een vrederechter? Antwoord A. Ja. Voor dit optreden van de bewindvoerder hoeft de vrederechter geen toestemming te geven. AG Employee Benefits. Trust in Expertise. Hoofdredacteur Alexandre Homez Werkten mee aan dit nummer Kristel Awouters, Frederik De Mol, Véronique Dufour, Anne Marie Dujardeyn, Denis Durieux, Benoit Halbart, Rob Maes, Eliane Van den Stock Vertaling Anne-Marie Lafullarde & C Lay-out Chloé Peckel Drukkerij Stefan Van Gansen & C Lezersrubriek Tel Ascento news wordt gedrukt op papier afkomstig uit goed beheerde bossen. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE Tel. +32(0) Fax +32(0) Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel Verantwoordelijke Uitgever: Benoit Halbart Ascento News 15 NL_6.indd 8

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten?

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? Uw Beleggingen september oktober 2013 2014 FOCUS Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! ACTUA Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? FOCUS Beleggen in België? EDITO Zit er nog toekomst

Nadere informatie

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant!

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant! uw Beleggingen oktober maart 04 03 STRATEGIE Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost ACTUA Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 04 interessant! FOCUS Gezondheidssector in vorm! edito Een nieuwe

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen 2800 Me c h e l e n Ma i l - P 309 595 16d e Ja a r g a n g - Nr. 10-2 s e p t e m b e r 2013 - Ve r s c h ij n t n i e t in au g u s t

Nadere informatie

De jacht op de onnodige kosten is geopend

De jacht op de onnodige kosten is geopend Lente 2011 Het financiële magazine van Deutsche Bank De jacht op de onnodige kosten is geopend U Nieuwe uitdagingen van de wereldeconomie: laat uw portefeuille ervan profiteren. U Ruime keuze, kwalitatief

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit Uw beleggingen September 2013 De economie trekt eindelijk aan in de eurozone Na zes opeenvolgende kwartalen van krimpende economische activiteit knoopt de eurozone sinds het tweede kwartaal van 2013 weer

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen Beleggen met het advies van uw bank sparen en beleggen Inhoud Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 7 Beleggen volgens uw beleggersprofiel

Nadere informatie

In de praktijk. Vertrouwen in 2014? Wij wel!

In de praktijk. Vertrouwen in 2014? Wij wel! In de praktijk Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen januari 2014 Expertise: Hoe vandaag (her)beleggen? Wim Oste, Specialist financiële markten bij Bank J.Van Breda & C, geeft u een korte macro-economische

Nadere informatie

OUTLINE. Neo-impressionisme. De aanzet naar de moderne schilderkunst. Reportage: Rik Vandenberghe, de nieuwe CEO van ING België Juridisch:

OUTLINE. Neo-impressionisme. De aanzet naar de moderne schilderkunst. Reportage: Rik Vandenberghe, de nieuwe CEO van ING België Juridisch: OUTLINE ING PRIVATE BANKING MAGAZINE DECEMBER 2013 Neo-impressionisme De aanzet naar de moderne schilderkunst Reportage: Rik Vandenberghe, de nieuwe CEO van ING België Juridisch: Gesplitste aankoop vruchtgebruik/blote

Nadere informatie

Gepersonaliseerd discretionair beheer

Gepersonaliseerd discretionair beheer Gepersonaliseerd discretionair beheer Mijn vermogensbeheer op maat vind ik bij ING Private Banking ing.be/privatebanking Private Banking 1 Ik vertrouw op mijn persoonlijke beheerder voor het beheer van

Nadere informatie

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren beleggingsverzekering ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren piazza invest U wilt in de financiële markten beleggen. Maar aan een dergelijk belangrijke

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN

ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN Nooit eerder was beleggen zo laagdrempelig als nu. De drie belangrijke voordelen van online beleggen? De snelheid, het eenvoudige beheer en de geringe kosten die ermee gepaard

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

Dossier. Vermogensbeheer. woensdag 7 april 2010

Dossier. Vermogensbeheer. woensdag 7 april 2010 Dossier Vermogensbeheer Vermogensbeheer Blaas uw effecten aan toonder nieuw leven in Tot 500 euro transferkosten terugbetaald 0,50% premie op de waarde van uw effecten Geef uw beleggingen een tweede adem.

Nadere informatie

MIJN AANVULLEND PENSIOEN?

MIJN AANVULLEND PENSIOEN? MIJN AANVULLEND PENSIOEN? Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen 3 Uw vooruitzichten 3 De 4 pijlers

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van.

... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. ... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. Een nieuw jaar, een gezonde start. Ook voor uw bankzaken? Inhoud Naar een goed geregelde vermogensoverdracht Nieuw leven voor uw vermogen

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 6 Beleggen

Nadere informatie

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv 2012 G E C O M B I N E E R D J A A R V E R S L A G 2 Overeenkomstig artikel 95, 96 en 119 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de raad van bestuur van Argenta

Nadere informatie