De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd:"

Transcriptie

1 Welke zekerheden en garanties werden er ingebouwd in de groepsverzekering van de tweede pijler voor de contractuele personeelsleden van de lokale besturen? De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd: - Wettelijke beschermingsmechanismen eigen aan verzekeringen in België - Opsplitsing in 2 afgezonderde fondsen - De spelregels binnen de THV DIB-Ethias Lokale Contractanten en de uitgebrachte offerte Het zijn de beide verzekeraars die elk de helft van de premies beleggen. Verzekeringen en beleggen: een essentieel verschil met bancaire activiteiten is de wettelijke verplichting tot de aanleg van reserves (dekkingswaarden en solvabiliteitsmarge), de looptijd en de lange termijn visie overeenkomstig de aangegane engagementen. Eerste en belangrijkste doelstelling is het halen van de gewaarborgde rendementen. Het is pas in tweede instantie dat de focus ligt op het behalen en optimaliseren van de winstdeelname. Er werd bewust gekozen voor het beleggen onder de (defensieve) vorm van een Tak 21 fonds. Voor een Tak 21 fonds en voor de verzekeringsactiviteit in zijn algemeenheid gelden strikte wettelijke regels die de verzekeraar in zijn handelen en beleggen dient te volgen. De wettelijke beschermingsmechanismen: De wetgever heeft een aantal beschermingsmechanismen in het leven geroepen waarvan we hier graag verdere precisering geven. Elke verzekeraar heeft strikte regels, met name betreffende reserveopbouw en solvabiliteitsratio s, waaraan hij moet voldoen om huidige en toekomstige verplichtingen na te komen. Dit geldt voor de integrale activiteit als verzekeraar, zowel voor de verzekeringsactiviteit leven als niet-leven. Meer in het bijzonder nog, in het kader van Tak 21 beleggingen, voorziet de Wet van 9 juli 1975 betreffende de Controle der verzekeringsondernemingen (B.S. 29 juli 1975) in een aantal specifieke voorzorgsmaatregelen die elke verzekeringsonderneming dient te respecteren zodat haar financiële situatie op langere termijn veilig gesteld blijft en zij haar verplichtingen ten opzichte van haar klanten kan nakomen. De permanente controle op de correcte naleving van deze wetgeving is sinds 1 april 2011 toevertrouwd aan de Nationale Bank België (NBB). Zij is de opvolger van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA). Meer bepaald is elke verzekeringsonderneming, ertoe gehouden om: - al haar lopende verplichtingen te berekenen en de overeenstemmende financiële reserves aan te leggen op de passiefzijde van de balans (de zogenaamde technische voorzieningen); - deze technische voorzieningen af te dekken door gelijkwaardige activa dekkingswaarden genoemd met de wettelijke bepaling ter bescherming van de verzekerden, dat deze fondsen exclusief aangewend worden om de genomen contractuele verplichtingen na te komen; - periodiek en duidelijk te rapporteren aan NBB over voorgaande punten.

2 Het wettelijk beschermingsmechanisme bestaat uit 5 componenten: 1. Dekkingswaarden en technische voorzieningen De dekkingswaarden zijn de beleggingen die specifiek voorzien zijn om de verplichtingen tegenover de aangeslotenen van de groepsverzekering te kunnen voldoen. De dekkingswaarden moeten op ieder ogenblik minstens gelijk zijn aan de technische voorzieningen. De technische voorzieningen zijn de verplichtingen van een verzekeraar ten opzichte van zijn klanten en zijn, in Tak 21, de opstelsom van de netto-premies, intresten en verworven winstdeelname. Bij eventuele vereffening van de verzekeringsonderneming zijn de aangeslotenen van de groepsverzekering de bevoorrechte schuldeiser van de dekkingswaarden. 2. Kwaliteit van de dekkingswaarden De samenstelling van de beleggingsportefeuille van een verzekeraar wordt in detail door de wetgever bepaald, zowel voor een schade- als levensverzekeraar. Voor producten met kapitaals- en/of rendementswaarborg gelden criteria naar veiligheid, spreiding van risico en rendement, afstemming met de verplichtingen en liquiditeit. Het gaat grotendeels om vastrentende instrumenten, zoals gewaarborgde obligaties en overheidsobligaties 3. Solvabiliteitsmarge Naast deze dekkingswaarden dient een verzekeraar bovendien voldoende solvabiliteitsmarge aan te houden. Dit is een kapitaalbuffer waarop de aangeslotenen ook een bevoorrechte aanspraak kunnen maken indien de dekkingswaarden ontoereikend zouden zijn. De solvabiliteitsmarge bedraagt, onder de huidig geldende regels, minimaal 4% van de reserves en is gereserveerd kapitaal in het eigen vermogen van de verzekeraar. 4. Rendabiliteitsvereiste Negatieve resultaten in een bepaalde activiteit, bijvoorbeeld Tak21, Tak 23 of Niet-Leven, blijven beperkt tot die activiteit en brengen het gewaarborgd kapitaal en rendement van de verzekeringscontracten van een andere tak niet in het gedrang. Technische reserves moeten immers per activiteitstak in een afzonderlijke technische resultatenrekening worden ondergebracht. De verzekeraar dient continu per activiteitstak de dekkingswaarden te inventariseren die staan tegenover de verzekeringsverplichtingen van die activiteitstak en dient hierover periodiek te rapporteren aan de NBB. 5. Permanente controle van de NBB De permanente controle van de NBB heeft betrekking op de solvabiliteitsmarge, de dekkingswaarden en de rendabiliteit. De kapitaalbuffer van minimaal 4% wordt door de NBB strikt opgevolgd. Zodra deze onder de wettelijke limieten zou dalen, moet de verzekeraar onmiddellijk maatregelen nemen. De verzekeraar moet ook rapporteren over de verhouding van de dekkingswaarde en de technische voorzieningen. Bovendien ziet de NBB toe op de rendabiliteit van de verzekeringsonderneming als geheel en per afzonderlijke productgroep. De NBB zal ingrijpen wanneer een verzekeringsmaatschappij structureel verliezen zou boeken en de solvabiliteitsmarge in gevaar komt. Er werden met andere woorden aanzienlijke beschermingsmaatregelen opgenomen in de wet om de verzekeringnemers en aangeslotenen bij een groepsverzekering een behoorlijke veiligheid te bieden.

3 Voor het plan RSZPPO: Opsplitsing in 2 afgezonderde fondsen De premies, ontvangen en belegd in het kader van de tweede pijler voor de contractuele medewerkers, worden beheerd door twee verschillende verzekeraars, Ethias en DIB, telkens in een eigen afgezonderd fonds. Een afgezonderd fonds vormt een bijzonder afzonderlijk beheerd vermogen dat bij een eventuele vereffening van de verzekeraar bij voorrang is voorbehouden ter nakoming van verbintenissen tegenover de verzekeringnemers die onder dat afzonderlijk beheer vallen. De middelen staan met andere woorden afgezonderd op de balans en andere verzekeringnemers, verzekerden, begunstigden of andere schuldeisers van de verzekeraar(s) kunnen hierop geen voorrecht laten gelden ingeval van een vereffening of een faillissement van de verzekeraar(s). Na uitputting van het voorrecht op het afgezonderd fonds hebben de verzekeringnemers dan nog een vordering op het vermogen van de verzekeraar ten belope van het eventueel resterend saldo. In het geval van de groepsverzekering van de tweede pijler voor de contractuele personeelsleden van de lokale besturen, wordt deze beveiliging nog verdubbeld. Immers de geïnde premies zullen verdeeld worden over een afgezonderd fonds bij Ethias (50%) en een afgezonderd fonds bij DIB (50%). Voor beide fondsen speelt de bescherming van een afgezonderd Tak 21-fonds. Maar dankzij de THV DIB Ethias Lokale Contractanten is er daarenboven nog een extra bescherming. De spelregels binnen de THV DIB Ethias Lokale Contractanten en de uitgebrachte offerte. De spelregels, afgesproken bij de oprichting van de THV en ter gelegenheid van de aanbesteding van de tweede pijler van de contractuele medewerkers expliciet opgenomen in de offerte, bepalen dat beide verzekeraars solidair gehouden zijn tot de verplichtingen die de THV DIB-Ethias Lokale Contractanten heeft aangegaan. Met andere woorden, naast de afgezonderde fondsen die een afdoende waarborg dienen te bieden voor de veiligheid van de belegde gelden, zijn ook elk van de verzekeraars afzonderlijk gehouden jegens de rechthebbende om integraal te verplichtingen na te komen in geval van vereffening. De concrete samenstelling van beide afgezonderde fondsen (Situatie ): 1. De verdeling van het Ethias Fonds:

4

5 2. De verdeling van het DIB Fonds: Asset class Bookvalue (%) Bonds ,89 99,38% Cash ,91 0,62% Total ,80 100,00% Cash Bonds Rating Bookvalue (%) AAA ,98 62,71% AA ,91 37,29% AA+ AAA Sector Bookvalue (%) Government ,89 100,00% Government Country/Zone Bookvalue (%) BELGIUM ,91 37,29% FRANCE ,15 27,91% AUSTRIA ,48 17,81% NETHERLANDS ,78 11,79% LUXEMBURG ,57 5,20% NETHERLANDS LUXEMBURG AUSTRIA FRANCE BELGIUM Uiteraard staan wij steeds ter beschikking voor bijkomende toelichting en informatie mocht u nog bijkomende vragen hebben. Met vriendelijke groeten, Voor de Tijdelijke handelsvennootschap DIB Ethias lokale contractanten. Geert Windmolders Commercieel Directeur Organisaties & Ondernemingen Dexia Insurance Belgium NV Peter Vinck Commercieel verantwoordelijke Cliënten Leven Collectiviteiten Ethias NV

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie NL SpreadWinx Inhoud Algemene voorwaarden voor alle contracten uitgegeven door Private Estate Life... 3 Speciale

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen tak 21 en tak 23 Synthesenota

Beleggingsverzekeringen tak 21 en tak 23 Synthesenota Beleggingsverzekeringen tak 21 en tak 23 Synthesenota 4 maart 2013 (versie 1) Median NV - Steenwagenstraat 48-1820 Melsbroek - T. +32 (0)2 245 01 01 E. info@median.be - BTW BE 0476.765.787 - RPR Brussel

Nadere informatie

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO 1 / 32 Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO MiFID De Europese richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten Product- en risicobeschrijving Informatie over het orderuitvoeringsbeleid

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

UW WENSEN ONZE INSPIRATIE BELGIË 2015

UW WENSEN ONZE INSPIRATIE BELGIË 2015 UW WENSEN ONZE INSPIRATIE BELGIË 2015 2 www.vitislife.com Vitis Life INHOUD Vitis Life, een eersteklas levensverzekering 'made in Luxembourg'...p.6 Uw dagelijkse leven, inspiratiebron voor onze levensverzekeringsdeskundigen...p.8

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT 2014. Treasurystatuut 2014 stadsregio Rotterdam 1

TREASURYSTATUUT 2014. Treasurystatuut 2014 stadsregio Rotterdam 1 TREASURYSTATUUT 2014 Treasurystatuut 2014 stadsregio Rotterdam 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Wettelijke kaders... 3 1.3 Stadsregionale kaders... 3 2 UITGANGSPUNTEN... 4 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds

Beheersreglement van het beleggingsfonds Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Beheersreglement van het beleggingsfonds Top Protect Financials 08/2018 1 Benaming van het fonds : Top Protect Financials 08/2018 01/06/2008 Oprichtingsdatum

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Verklaring inzake beleggingsbeginselen Verklaring inzake beleggingsbeginselen 1. Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Stichting

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Informatiebrochure financiële instrumenten

Informatiebrochure financiële instrumenten Informatiebrochure financiële instrumenten Inleiding Goed beleggen vereist informatie. Informatie over de aard, de troeven en de nadelen van de verschillende beleggingsvormen. En uiteraard ook over de

Nadere informatie

NIEUWE INFORMATIEVERPLICHTING VOOR VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN

NIEUWE INFORMATIEVERPLICHTING VOOR VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN NIEUWE INFORMATIEVERPLICHTING VOOR VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN TOELICHTINGSNOTA FICHE VOOR HET SPAREN OF BELEGGEN MET EEN LEVENSVERZEKERING FICHE VOOR EEN LEVENSVERZEKERING FICHE VOOR EEN VERZEKERING NIET-LEVEN

Nadere informatie

AMIFOR VERENIGING VOOR DE ONDERLINGE VERZEKERING TEGEN BOSBRAND VAN DE LEDEN VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE BOSBOUWMAATSCHAPPIJ

AMIFOR VERENIGING VOOR DE ONDERLINGE VERZEKERING TEGEN BOSBRAND VAN DE LEDEN VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE BOSBOUWMAATSCHAPPIJ AMIFOR VERENIGING VOOR DE ONDERLINGE VERZEKERING TEGEN BOSBRAND VAN DE LEDEN VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE BOSBOUWMAATSCHAPPIJ (ASSOCIATION D ASSURANCE MUTUELLE DES MEMBRES DE LA SOCIETE ROYALE FORESTIERE

Nadere informatie

Handreiking bij de regeling Beleggen en Belenen. Doelgroep

Handreiking bij de regeling Beleggen en Belenen. Doelgroep Handreiking bij de regeling Beleggen en Belenen Doelgroep Het ministerie van OCW (als wetgever) en de Onderwijsinspectie (als toezichthouder) rekenen het tot hun taak om verbetering van de informatie uitwisseling

Nadere informatie

Uw beleggingswijzer voor het investeren in With Profits verzekeringen

Uw beleggingswijzer voor het investeren in With Profits verzekeringen BFI Uw beleggingswijzer voor het investeren in With Profits verzekeringen Investering in de PAC With Profits Funds middels de International Prudence Bond > Contents International Prudence Bond 3 Kenmerken

Nadere informatie

beleggingsfonds boost ethico

beleggingsfonds boost ethico beleggingsfonds boost ethico Beheersreglement van de beleggingsfondsen Samenvatting van de Prospectus van het Ethias Life Fund Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

1 Inleiding: het uitzetten van (tijdelijk) overtollige liquiditeiten en het aangaan van derivatentransacties door openbare lichamen

1 Inleiding: het uitzetten van (tijdelijk) overtollige liquiditeiten en het aangaan van derivatentransacties door openbare lichamen Vermogensbeheer 1 Inleiding: het uitzetten van (tijdelijk) overtollige liquiditeiten en het aangaan van derivatentransacties door openbare lichamen 1.1 Openbare lichamen zijn bij het uitzetten van (tijdelijk)

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 131201 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NijmegenBewind

Algemene Voorwaarden NijmegenBewind Algemene Voorwaarden NijmegenBewind Artikel 1. Begripsbepaling 1.1. Onder opdrachtnemer wordt verstaan: NijmegenBewind, gevestigd en kantoorhoudend te Nijmegen, Kamer van Koophandel nummer: 59783346. 1.2.

Nadere informatie

Boekhoudkundige verwerking van een vermogensportefeuille

Boekhoudkundige verwerking van een vermogensportefeuille COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies NFP 5 van 29 oktober 2008 Boekhoudkundige verwerking van een vermogensportefeuille Aan de Commissie werden door een belangrijke private stichting twee vragen

Nadere informatie