Nr. 9 Juni Alain Smets, een wereldburger met een passie voor kunst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nr. 9 Juni 2012. Alain Smets, een wereldburger met een passie voor kunst"

Transcriptie

1 AG Employee Benefits Ascento news Nr. 9 Juni 2012 Onze solvabiliteit blijft sterk Ondanks de turbulentie op de financiële markten behoudt AG Insurance zijn solide positie en zijn capaciteit om al zijn verbintenissen na te komen. De obligatierente, en meer bepaald die van de staatsleningen, bleef de laatste maanden in ons land en de ons omringende landen bijzonder laag. De financiële markten schommelen hoofdzakelijk in neerwaartse zin. En de problemen van bepaalde landen blijven voorpaginanieuws in vele kranten. vervolg P 2 Alain Smets, een wereldburger met een passie voor kunst Het appartement van Alain Smets op de 7 de verdieping van een appartementsgebouw aan de rand van Hasselt, met een weids zicht op de omgeving, ademt kunst. Van bij het betreden van de hall valt het op: overal schilderijen, beelden en kunstvoorwerpen... vervolg P 4 P2 en 3 AG Insurance, een solide en betrouwbare partner in verzekeringen P5 Impact van de regeringshervormingen P1 en 4 Alain Smets, burger van Hasselt en wereldburger... Ascento news Nr. 9 Juni /6

2 AG Employee Benefits AG Insurance houdt rekening met deze moeilijke omstandigheden. Daarom heeft onze maatschappij vorig jaar haar blootstelling aan staatsobligaties van Zuid-Europa sterk verminderd. Zo bedroeg de marktwaarde van de Griekse obligaties eind 2011 nog slechts 350 miljoen euro op een totale beleggingsportefeuille van meer dan 60 miljard euro. Een solvabiliteit van 191 % Ondanks het verlies te wijten aan de Griekse obligaties, blijft de solvabiliteit van AG Insurance zeer sterk met een ratio van 191 % (begin 2012). Dit solvabiliteitsniveau, dat heel wat hoger is dan het wettelijke vereiste, biedt u de garantie die u als klant kunt verwachten van uw verzekeringspartner. Bijkomende waarborgen Bovenop die belangrijke solvabiliteitsmarge genieten onze producten met gewaarborgd kapitaal en rendement nog volgende, bijkomende waarborgen: 1 Onze verplichtingen zijn 100 % gedekt De waarde van de beleggingsportefeuille moet minstens gelijk zijn aan de verplichtingen van de verzekeraar tegenover de verzekerden. Dit is voorzien in de wetgeving op de verzekeringen, net zoals de regels voor de berekening van onze verplichtingen ook bij wet worden bepaald. Op die manier is er een volledige dekking van onze verplichtingen door deze beleggingsportefeuille. 2 Een kwaliteitsvolle beleggingsportefeuille 16,73 % 3,43 % 0,51 % Voor de producten die een gewaarborgd rendement genieten, wordt in de verzekeringswetgeving bepaald dat de beleggingen moeten beantwoorden aan bepaalde criteria op het vlak van veiligheid, rendement en liquiditeit. De beleggingsportefeuille van AG Employee Benefits waartoe de producten Ascento met gewaarborgd kapitaal en rendement behoren, was op als volgt samengesteld: 1,75 % 4,02 % 73,56 % Beleggingsportefeuille AG Employee Benefits Staatsobligaties Bedrijfsobligaties Aandelen Vastgoed Cash Leningen Ascento news Nr. 9 Juni /6

3 3 Een bevoorrechte 4 schuldvordering De verzekerden en de begunstigden beschikken over een bevoorrechte schuldvordering op de beleggingsportefeuille die afzonderlijk wordt beheerd. Dit betekent dat ze aanspraak kunnen maken op de waarde van de beleggingen vóór de andere schuldeisers, zoals de fiscus of de Sociale Zekerheid. Deze bevoorrechte schuldvordering kan eveneens uitgeoefend worden op de andere activa van de verzekeringsonderneming, meer bepaald op de solvabiliteitsmarge. Verschillende controlemechanismen Naast de interne controles zijn er ook verschillende externe controlemechanismen. De Nationale Bank van België (NBB) is belast met het prudentiële toezicht en de FSMA (ex-cbfa) gaat na of de reglementering wordt nageleefd. Bovendien controleert de externe audit eveneens de wettelijk vereiste solvabiliteitsmarge. U wordt nog meer beschermd door het permanente toezicht van de FSMA op de naleving van de beschermings- en gedragsregels door de kredietinstellingen, de beleggingsmaatschappijen, verzekeringsondernemingen en pensioenfondsen. AG Insurance blijft een sterke, klantgerichte onderneming, die krachtig genoeg is om op rendabele wijze te blijven groeien. U vindt meer informatie over deze verschillende waarborgen in de rubriek In de kijker op onze website Ascento news Nr. 9 Juni /6

4 Alain Smets, wereldburger en kunstliefhebber (vervolg) Een rijk gevulde loopbaan Na het behalen van zijn rechtendiploma en een paar bijkomende diploma s kon Alain aan de slag bij Euratom, om na een jaar over te stappen naar de Verenigde Naties, meer bepaald de FAO (Food and Agriculture Organization). Na een passage bij de Unesco in Ivoorkust maakt hij in 1972 de overstap naar Sabena. In een periode van 21 jaar was hij directeur van Sabena in maar liefst 10 verschillende landen. Tijdens de periode dat ik voor Sabena in de US werkte, leverde ik een belangrijke bijdrage aan de Belgisch- Amerikaanse Kamer van Koophandel. Ik kreeg hiervoor de titel van erevoorzitter voor het leven. Daarnaast ben ik ook ereburger van Atlanta omdat ik een verbroedering tot stand bracht tussen Atlanta en Brussel. Tussendoor was ik ook nog gastprofessor Internationaal Luchtvaartrecht aan de Universiteit van Georgia en aan de VUB. Als gepensioneerde is hij momenteel nog altijd ereadviseur buitenlandse handel. Een leven vol met kunst Kunst is altijd zijn hobby geweest. Of is passie een beter woord om te beschrijven waar deze man al heel zijn leven mee bezig is? Zijn hele leven lang heeft Alain Smets geïnvesteerd in kunst. Op die manier bouwde hij een schitterende collectie op. Mijn interesse gaat in eerste instantie uit naar Vlaamse en Nederlandse kunst vanaf de 17 de eeuw. Mijn diepgaande interesse voor de geschiedenis van de Vlaamse roots heeft hier wellicht veel mee te maken. Meerdere prachtige werken van de hand van meesters uit o.a. de school van Van Goyen, Nicolaas Maes en Watteau sieren zijn leefruimte. Een werkje waar hij bijzonder fier op is dat hij het heeft kunnen bemachtigen, omdat een Nederlander er ook bijzonder op gebrand was, is van de hand van Waegemans en is een afbeelding van een verdwenen stadsdeel van Rotterdam. Zijn oriëntaalse en Afrikaanse stukken zijn een souvenir uit de periodes dat hij in die landen verbleef. Tot de topstukken behoort een 17 de eeuws dodenmasker uit Benin. Een beeld dat een bijzondere plaats heeft in de living stelt de incarnatie voor van de god Vishnu als Garuda, een beeld uit Nepal uit de 18 de eeuw. Naast de schilderijen en de beelden heb ik ook nog 2 kasten gevuld met 19 de eeuwse boeken. De 14 delen tellende boekenreeks Histoire des Peintres is zeer opmerkelijk. Ik deed er twee jaar over om via diverse veilingen en antiquariaten de serie te vervolledigen. Oog voor waardevol werk Bij het aankopen heeft hij vlug door of een werk een goed werk is. De kennis die ik vergaard heb door veel bezig te zijn met kunst, door veilingen en tentoonstellingen te bezoeken maar ook door opleidingen kunstgeschiedenis te volgen over zeer uiteenlopende kunstdomeinen, hebben me ongetwijfeld die neus voor zaken bezorgd. Schenking aan Stadsmus Omdat hij trots is Hasselaar te zijn, zich zeer goed voelt in deze stad waar hij als gepensioneerde rust vindt en hij geen verwanten heeft, wil hij zijn collectie schenken aan Het Stadsmus het stadsmuseum van Hasselt. Een aantal zeer waardevolle en dure stukken heeft hij nu al om veiligheidsredenen aan het museum geschonken. Het betreft o.a. De Edelman van de hand van Abraham De Vries, een leerling uit de school van Rembrandt, en een zeer zeldzame zilveren thee- en koffiekan, in empirestijl uit de napoleontische periode. Het plan is op lange termijn nog andere kunstwerken en boeken aan het Stadsmus te schenken. Wil u ook eens een bezoek brengen aan Het Stadsmus? Raadpleeg dan de website Ascento news Nr. 9 Juni /6

5 AG Employee Benefits Over de regeringsmaatregelen Wie is begunstigde van de levensverzekering? Het wetsvoorstel Swennen (zie Ascento news 8) werd gestemd op 13 januari Als de wettige erfgenamen aangeduid zijn als begunstigden zonder hun namen te vermelden, zijn de verzekeringsprestaties verschuldigd aan de nalatenschap van de verzekeringsnemer, tot het bewijs van het tegendeel of behoudens andersluidende clausule. Deze nieuwe wet impliceert dus dat als in de begunstigingsclausule van een contract vermeld staat de wettige erfgenamen zonder vermelding van de naam/namen, het voordeel van het verzekeringscontract behoort tot het totaal van de goederen waaruit de nalatenschap bestaat, met onderstaande gevolgen: als er geen testament is, gebeurt de verdeling van het kapitaal volgens de erfopvolgingsregels en niet langer in gelijke delen tussen de wettige erfgenamen. als er wel een testament is, gebeurt de verdeling van het kapitaal naargelang de wilsbeschikking van de overledene zoals beschreven in het testament. Goed om te weten Aangezien het contract deel uitmaakt van de nalatenschap, moeten de wettelijke erfgenamen de erfenis aanvaarden om recht te hebben op het voordeel van de levensverzekering. De nieuwe wet is van kracht sinds 5 maart Ze is van toepassing op alle nieuwe contracten afgesloten vanaf die datum. Voor de contracten die reeds bestonden vóór die datum, werd een overgangsperiode van twee jaar voorzien. Gedurende deze periode zullen we de klanten contacteren die in hun AG Ascento-contracten een begunstigingsclausule de wettige erfgenamen hebben om te vragen naar hun keuze. Tijdens deze termijn van twee jaar vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wet, kunnen verzekeringsnemers expliciet aangeven of ze de toepassing van deze nieuwe wet al dan niet aanvaarden. De personen met een andere begunstigingsclausule dan de wettige erfgenamen zullen niet gecontacteerd worden. Wat met de antimisbruikbepalingen? Onlangs werd in de pers gewag gemaakt van het feit dat handgiften (bv: geld geschonken aan zijn kinderen) voortaan beschouwd zouden kunnen worden als fiscaal misbruik. Tijdens de zitting in de Kamer van 31 mei 2012 heeft minister Vanackere die informatie weerlegd en bevestigde hij dat de nieuwe bepaling niets verandert voor de belastingplichtige die een handgift wenst te doen aan zijn kinderen. Het lijkt dus dat de overgrote meerderheid van de handgiften niet beschouwd zullen worden als fiscaal misbruik, eventueel met uitzondering van gevallen waarin ingewikkelde juridische constructies worden opgezet voor successieplanning Hervorming van de roerende voorheffing De wet van 28 december 2011 maakt het voortaan verplicht om de roerende inkomsten aan te geven, zelfs als de roerende voorheffing werd ingehouden. Er is een bijkomende heffing van 4 % verschuldigd als de belastingplichtige gedurende het aanslagjaar interesten en dividenden ontvangt boven een bepaalde drempel. Deze drempel werd geïndexeerd en bedraagt nu EUR (inkomsten 2012). De belastingplichtige kan zijn anonimiteit bewaren door te kiezen voor een inhouding aan de bron van de bijkomende bijdrage. In dit geval wordt het bedrag van de inkomsten niet meegedeeld aan het centrale aanspreekpunt ingericht door een afdeling van de Federale Overheidsdienst Financiën die gescheiden is van de belastingadministraties. Stijging van de schenkingsrechten in Wallonië De Waalse regering besloot om in haar begroting van 2012 de verlaagde tarieven op schenkingen van roerende goederen te verhogen. Vroeger bedroegen deze tarieven 3 %, 5 % of 7 % (naargelang de graad van verwantschap). Sinds 29 december 2011 stegen deze naar 3,3 %, 5,5 % en 7,7 %. In Vlaanderen en in Brussel blijven de schenkingsrechten ongewijzigd. Btw ook voor notarissen! Sinds 1 januari 2012 zijn notarissen btw-plichtig, wat zich concreet vertaalt in een verhoging van 21 % op notariskosten. Door die maatregel staat België op dezelfde voet als de meeste Europese landen. 5/6

6 Internettip Hoe eenvoudig inloggen op de beveiligde website AG Ascento? 1 Ofwel klikt u op de homepage op Toegang beveiligde website AG Ascento. Tip: gelieve de welkomstpagina om technische redenen niet toe te voegen aan uw favorieten. 2 Ofwel gebruikt u een zoekmotor (Google, ) en krijgt u het volgende scherm te zien. Klik op Connecteer u op de beveiligde website AG Ascento. 3 Geef uw gebruikersnaam (die u krijgt van het AG Ascento-team) in op de welkomstpagina. Daarna geeft u uw paswoord in. Uw eerste paswoord hebt u van Banksys ontvangen. Wijzig dit wanneer u de eerste keer inlogt. Daarna kunt u altijd het paswoord gebruiken dat u zelf hebt gekozen. Gelieve uw ideeën en tips door te mailen naar AG Employee Benefits. Trust in Expertise. Hoofdredacteur Alexandre Homez Werkten mee aan dit nummer Karel Coudré, Dries De Dauw, Anne Marie Dujardeyn, Eliane Van den Stock, Sara Van de Vijver Vertaling Anne-Marie Lafullarde & C Foto s Christopher Jaumoulle AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel AG Employee Benefits: Kruidtuinlaan 20, B-1000 Brussel Tel. +32(0) Fax +32(0) Lay-out Nathalie Collard Prepress Alain Hardy Drukkerij Van Gansen & C Lezersrubriek Tel Ascento news wordt gedrukt op papier afkomstig uit goed beheerde bossen. Verantwoordelijke uitgever: Jean-Michel Kupper, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel Ascento news Nr. 9 Juni /6

Ascento news. Waarom evolueren de interestvoeten?

Ascento news. Waarom evolueren de interestvoeten? AG Ascento news Nr. 10 December 2012 Waarom evolueren de interestvoeten? Onlangs kondigden de voornaamste Belgische verzekeringsmaatschappijen een daling aan van de gewaarborgde interestvoet van toepassing

Nadere informatie

news Aandelen zijn interessant, vooral de Europese Nr. 15 Mei 2015

news Aandelen zijn interessant, vooral de Europese Nr. 15 Mei 2015 AG Employee Benefits Ascento news Nr. 15 Mei 2015 Aandelen zijn interessant, vooral de Europese De toestand van de huidige financiële markten is weinig rooskleurig. Welke alternatieven zijn er voor beleggers

Nadere informatie

De Rainbow fondsen :

De Rainbow fondsen : Nr 1 - Juni 2008 Editoriaal Beste klant, U hebt momenteel de eerste uitgave in handen van Ascento News, de fonkelnieuwe nieuwsbrief van Fortis Employee Benefits die twee keer per jaar zal verschijnen.

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd.

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd. AG Ascento Free Financiële informatiefiche levensverzekering* Type levensverzekering Waarborgen - In geval van leven AG Ascento Free is een individueel levensverzekeringscontract dat toelaat te investeren

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

Eva Neirinckx Legal Advisor Aan het opstellen van het nalatenschapdossier, zijn bij Rabobank.be geen kosten verbonden. p. 10

Eva Neirinckx Legal Advisor Aan het opstellen van het nalatenschapdossier, zijn bij Rabobank.be geen kosten verbonden. p. 10 over bewust omgaan met spaargeld april 2014 Eva Neirinckx Legal Advisor Aan het opstellen van het nalatenschapdossier, zijn bij Rabobank.be geen kosten verbonden. p. 10 U erft? Zo gebeurt de verdeling

Nadere informatie

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht Dossier successieplanning en vermogensoverdracht ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/35-09-12-2013 Colofon Antwerpen, 9 december 2013 Verantwoordelijk uitgever: Anne

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet?

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Plan uw successie, voor uw erfgenamen en uzelf 02 Complexe materie, regionaal verschillend 04 De basisprincipes van het erfrecht 06 Wat zit

Nadere informatie

Maak uw immoprojecten waar

Maak uw immoprojecten waar Maak uw immoprojecten waar Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet. ing.be/huis 2015 hypothecair krediet 1 Inleiding 3 Het hypothecair krediet, concreet 4 De verschillende vormen van hypothecair

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN 30.30.023/10 10/13 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Oplossingen op maat van uw verwachtingen U wilt uw geld

Nadere informatie

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie

GEEFROUTE. Gebruik maken van fiscale faciliteiten voor kunst en cultuur INHOUD. Geven 4.1. Ik ben een particulier 4

GEEFROUTE. Gebruik maken van fiscale faciliteiten voor kunst en cultuur INHOUD. Geven 4.1. Ik ben een particulier 4 GEEFROUTE Gebruik maken van fiscale faciliteiten voor kunst en cultuur Ik heb een bedrijf 5 Ik ben een particulier 4 De culturele instelling is een ANBI 3 De culturele instelling is een ANBI 3 Geven 4.1

Nadere informatie

UW WENSEN ONZE INSPIRATIE BELGIË 2015

UW WENSEN ONZE INSPIRATIE BELGIË 2015 UW WENSEN ONZE INSPIRATIE BELGIË 2015 2 www.vitislife.com Vitis Life INHOUD Vitis Life, een eersteklas levensverzekering 'made in Luxembourg'...p.6 Uw dagelijkse leven, inspiratiebron voor onze levensverzekeringsdeskundigen...p.8

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

In dit nummer. Zullen we het over beleggingen hebben? FOCUS. Investeren vanaf 500 2, zo is de beurs voor iedereen

In dit nummer. Zullen we het over beleggingen hebben? FOCUS. Investeren vanaf 500 2, zo is de beurs voor iedereen De primeurs en info van Bank van De Post nr 2 April 2008 Zullen we het over beleggingen hebben? Over beleggingen valt veel te vertellen... Vandaar dat we er in dit nummer een volledig dossier aan wijden.

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

Beleggingen. Investeren in vastgoed? 10 voorspellingen voor 2015. De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen STRATEGIE FOCUS FOCUS

Beleggingen. Investeren in vastgoed? 10 voorspellingen voor 2015. De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen STRATEGIE FOCUS FOCUS Uw Beleggingen januari oktober 2015 2013 STRATEGIE 10 voorspellingen voor 2015 FOCUS De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen FOCUS Investeren in vastgoed? EDITO Is vastgoed nog interessant

Nadere informatie

SPECIFIEKE KENMERKEN VAN HET AANBOD VAN CARDIF LUX VIE

SPECIFIEKE KENMERKEN VAN HET AANBOD VAN CARDIF LUX VIE SPECIFIEKE KENMERKEN VAN HET AANBOD VAN CARDIF LUX VIE COMMERCIËLE VOORSTELLINGSFICHE CARDIF LUX VIE WEALTH MANAGEMENT BELGISCHE MARKT BESCHERMING VAN HET VERMOGEN : Luxemburg biedt de onderschrijver van

Nadere informatie

Newsletter. Editie juni 2015. Advisory. Belasting & BTW. Juridische diensten

Newsletter. Editie juni 2015. Advisory. Belasting & BTW. Juridische diensten Newsletter Editie juni 2015 Advisory 02 Draagt uw IT bij tot uw ondernemingsgroei? Kom het te weten door een IT-audit 04 Corporate governance bij Pensioenfondsen: interne audit als hoeksteen Belasting

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers 1 Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Deel 1... 3 Hoeveel successierechten betalen uw erfgenamen op uw nalatenschap?

Nadere informatie

Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk

Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk De Tak 21-beleggingsverzekeringen hebben in 2011 sterk geleden onder de eurocrisis en de terugval van de aandelenmarkten. Vooral de lage winstdeelnemingen

Nadere informatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie NL SpreadWinx Inhoud Algemene voorwaarden voor alle contracten uitgegeven door Private Estate Life... 3 Speciale

Nadere informatie