De Rainbow fondsen :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Rainbow fondsen :"

Transcriptie

1 Nr 1 - Juni 2008 Editoriaal Beste klant, U hebt momenteel de eerste uitgave in handen van Ascento News, de fonkelnieuwe nieuwsbrief van Fortis Employee Benefits die twee keer per jaar zal verschijnen. De bedoeling van deze nieuwsbrief is om actuele en praktische informatie te verschaffen aan u en aan iedereen die reeds zijn vertrouwen in ons heeft gesteld. Het team van Fortis Ascento staat volledig tot uw dienst om u te helpen bij het vinden van de beste oplossingen voor uw toekomst en die van uw familie, zowel betreffende beleggingen en aanvullende inkomsten als wat betreft vermogensoverdracht. Hebt u vragen of suggesties? Wij ontvangen uw reacties graag via of via uw vertrouwde contactpersoon. Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat u er iets van opsteekt! De Rainbow fondsen : goede prestaties in een moeilijke markt Wat betreft de beurzen, kunnen we 2007 moeilijk omschrijven als een rustig kabbelend riviertje. Nochtans zult u, wat de voorgestelde resultaten betreft, kunnen vaststellen dat onze Rainbow fondsen, zowel in tak 21 als in tak 23, meer dan behoorlijke resultaten neerzetten. In tak 21, waarin zich de beleggingsproducten bevinden met een gegarandeerd kapitaal en een gegarandeerd rendement, vinden we het fonds Rainbow Ivory terug. Het gaat om een fonds dat wordt uitgedrukt in euro en dat hoofdzakelijk is samengesteld uit obligaties. Het biedt op dit moment een gewaarborgde basisrentevoet van 3,25% gedurende 10 jaar, verhoogd met een jaarlijkse winstdeling die afhangt van het rendement verkregen door het fonds. Totaal jaarlijks rendement van Rainbow Ivory ,75% 4,70% 4,15% 4,70% 4,70% (*) (*) De winstdeelname moet goedgekeurd worden door de Algemene Vergadering van Fortis Insurance Belgium. Het gemiddelde totale rendement van Rainbow Ivory van de laatste 5 jaar bedraagt 4,60%, gekoppeld aan een gewaarborgd rendement. Ter vergelijking geven we u mee dat één van onze belangrijkste concurrenten tijdens dezelfde periode een gemiddeld rendement optekende van 4,48% per jaar gedurende 5 jaar, bij de andere daalde dit zelfs tot 4,10%! Er dient eveneens opgemerkt te worden dat deze rentevoet, die hoog is en stabiel in de tijd, toegekend wordt over de volledige reserve, terwijl sommige verzekeraars een verschillende rentevoet toepassen over de bijdragen van het jaar in vergelijking met de bestaande reserves. Uw vertrouwen in onze beleggingen op lange termijn is bijgevolg volledig terecht. Jean-Michel Kupper Bestuurder-Directeur In tak 23 vindt u producten met een onderverdeling in obligaties en aandelen, in functie van hun risicoprofiel, waarvan het rendement afhankelijk is van de beurskoersen. vervolg blz. 2» P2 Rainbow fondsen : resultaten 2007 P3 Fortis Ascento Free, een uitgelezen instrument voor vermogensoverdracht P5 Coach een jongere! P6 Het team Fortis Ascento, elke dag opnieuw tot uw dienst

2 Ondanks de woelige beurstijden in 2007, hebben de rendementen van onze Rainbow fondsen mooie prestaties neergezet, in vergelijking met de prestaties van onze concurrenten. Hieronder vindt u een samenvatting van de samenstelling van onze Rainbow fondsen en hun rendement in 2007, over een tijdspanne van 3, 5 en 10 jaar. Rainbow fondsen Rainbow Blue Rainbow Indigo Rainbow Green Rainbow Orange Rainbow Red RARFAA (1) Samenstelling van de fondsen 100% obligaties 70% obligaties 30% aandelen 50% obligaties 50% aandelen 30% obligaties 70% aandelen 100% aandelen Flexible Asset Allocation Rendement ,63% 1,10% 1,26% 1,94% 0,22% 2,90% Rendement op jaarbasis op 3 jaar 1.33% 4.59% 6.70% 8.89% 11.28% 7.48% Rendement op jaarbasis op 5 jaar 1.78% 5.15% 7.34% 9.60% 12.22% 7.16% Rendement op jaarbasis op 10 jaar Gecreëerd in % 4.56% 4.98% Gecreëerd in 2000 Gecreëerd in 2002 Rainbow fondsen Rainbow Blue Rainbow Indigo Rainbow Green Rainbow Orange Rainbow Red RARFAA Categorie MorningStar TM Globaal obligatie-fonds Gemengd fonds aandeel / obligatie globaal defensief Gemengd fonds aandeel / obligatie globaal neutraal Gemengd fonds aandeel / obligatie globaal dynamisch Globaal aandelenfonds Gemengd fonds aandeel / obligatie flexibel Notatie MorningStar **** **** **** **** **** **** TM (1) RARFAA : Rainbow Absolute Return Flexible Asset Allocation De notatie MorningStar TM (www.morningstar.be) verenigt het merendeel van de notaties van grote internationale ratingagentschappen. Deze wordt berekend op een gewogen gemiddelde van de notaties op 3 jaar, 5 jaar en 10 jaar volgens de lengte van de historiek van het fonds. Dankzij het gebruik van meerdere periodes krijgen investeerders een duidelijker en stabieler beeld van de historiek van de prestaties van het fonds. Aan elk fonds wordt een bepaald aantal sterren toegekend (maximum 5). Voorbeeld voor 100% van de fondsen : ***** beste 10% **** 22,5% volgende *** 35% volgende ** 22,5% volgende * 10% resterende De notatie MorningStar TM, die wordt toegekend aan de Rainbow fondsen, bevestigt de kwaliteit van onze investeringsstrategie en hun prestatie in vergelijking met fondsen met een gelijkaardig risicoprofiel. p.2

3 Fortis Ascento Free : een uitgelezen instrument voor vermogensoverdracht Onze oplossing? Het contract Fortis Ascento Free maakt het mogelijk periodieke afkopen te doen, en het biedt de begiftigde de kans tegemoet te komen aan zijn verplichting om het verwachte inkomen te storten aan de schenker. Dit contract beantwoordt dus uitstekend aan deze bepaling. De schenker heeft bijgevolg de zekerheid dat het vastgelegde bedrag hem periodiek zal gestort worden. Schenking met een beding van conventionele terugkeer Als de schenker wenst dat het geschonken geld naar hem terugkeert wanneer de begiftigde vóór hem overlijdt, neemt hij in de schenking een clausule op van conventionele terugkeer. Dankzij dit beding zullen de geschonken goederen terugkeren naar het vermogen van de schenker, zonder dat deze successierechten verschuldigd is. Onze oplossing? Door een clausule op te nemen in het contract Fortis Ascento Free wordt de schenker, ten belope van het geschonken bedrag, aangeduid als begunstigde bij overlijden van de begiftigde tot uitvoering van een eventuele conventionele terugkeer. Elke periode in het leven heeft haar eigen prioriteiten en doelstellingen. Elke nieuwe fase en de nieuwe prioriteiten die ermee gepaard gaan, leiden daarbij vaak tot het herbekijken van de vermogenstoestand. In een dergelijk planmatig beheer van het vermogen krijgt successieplanning ook steeds meer aandacht. Successieplanning heeft als belangrijkste doel de overgang te organiseren van het vermogen naar de volgende generatie en dat op een fiscaal zo voordelig mogelijke manier en op een zelfgekozen moment. Beleggingsverzekeringen, zoals Fortis Ascento Free, hebben in de successieplanning van vandaag zeker hun plaats. Een beleggingsverzekering is in de eerste plaats een ideaal instrument om vermogen over te dragen. Een bankgift (of een handgift) combineren met een beleggingsverzekering Fortis Ascento Free zorgt ervoor dat, zowel schenker als begiftigde, de zekerheid hebben dat de modaliteiten die met de schenking gepaard gaan opgevolgd worden, denk maar aan de oplegging van een financiële last of de terugkeer naar de schenker van het geschonken geld bij vooroverlijden van de begiftigde. Welke modaliteiten zijn verbonden aan de schenking? Schenking met last : de schenker wenst een levenslang inkomen te verkrijgen De opname van een beding van last betekent dat de begiftigde iets dient te geven of te doen ten aanzien van de schenker. Dikwijls wordt bepaald dat de begiftigde periodiek een som geld dient te betalen aan de schenker. Hoe een schenking combineren met Fortis Ascento Free? 1. De eerste stap is het geld te schenken aan de begiftigde, bv. door het te storten op de bankrekening van laatstgenoemde. 2. Vervolgens wordt er een pacte adjoint opgesteld. Het bevat de modaliteiten van de schenking, bv. een financiële last, een beding van conventionele terugkeer. Het zal ook dienen als bewijs van de voordien uitgevoerde schenking. 3. De volgende stap bestaat erin dat de begiftigde een bedrag, dat overeenstemt met dat van de schenking, investeert in een contract Fortis Ascento Free. 4. De begiftigde staat zijn recht op afkoop op het contract Fortis Ascento Free af aan de schenker ten belope van de opgelegde last. Door periodieke afkopen, is de schenker zeker dat hij de periodieke betaling van de voorziene last ontvangt. 5. Het contract Fortis Ascento Free is eveneens opgemaakt zodat een conventionele terugkeer mogelijk wordt in geval van vooroverlijden van de begiftigde. p.3

4 6. Wanneer de schenker overlijdt, heeft de begiftigde volledig beschikkingsrecht over het contract Fortis Ascento Free en is hij vrij een nieuwe begunstigde aan te duiden. De periodieke afkopen nemen een einde. 7. Schenkingen van een geldsom kunnen geregistreerd worden aan een verlaagd forfaitair tarief (zie hieronder voor de tarieven). 8. Als de schenking niet geregistreerd werd, zal de begiftigde successierechten verschuldigd zijn op de gekregen som als de schenker overlijdt binnen de 3 jaar na de schenking. Het voordeel van de registratie is dat, bij overlijden van de schenker, de begiftigde geen successierechten moet betalen, zelfs indien dit overlijden plaatsvindt binnen de 3 jaar na de schenking. En de geldende tarieven? De schenkingsrechten verschillen van regio tot regio. - In Vlaanderen bedraagt het schenkingsrecht 3% voor schenkingen in rechte lijn, tussen echtgenoten, tussen wettelijk samenwonenden en onder bepaalde voorwaarden tussen feitelijk samenwonenden. Het schenkingsrecht loopt op tot 7% voor schenkingen aan andere personen. - In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedraagt het schenkingsrecht 3% voor schenkingen in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen wettelijk samenwonenden. Het schenkingsrecht loopt op tot 7% voor schenkingen aan andere personen. - In Wallonië bedraagt het schenkingsrecht 3% voor schenkingen in rechte lijn, tussen echtgenoten, en onder bepaalde voorwaarden tussen wettelijk samenwonenden. Het bedraagt 5% voor schenkingen tussen broers en zussen, en tussen ooms of tantes en neven of nichten; het bedraagt 7% voor schenkingen aan andere personen. Het ideale instrument Een beleggingsverzekering Fortis Ascento Free gekoppeld aan een schenking is een ideale manier om vermogen over te dragen op een fiscaal voordelige manier. De schenker is er zeker van dat de voorwaarden die opgelegd waren aan de schenking ook effectief gerespecteerd worden. Een dergelijke operatie realiseren vereist nauwgezetheid! Contacteer uw vertrouwde Employee Benefits consultant die u graag in deze materie zal bijstaan. Coach een jongere met Bright Future! In partnerschap met Fortis Foundation Belgium, helpt Bright Future studenten die uit sociaal achtergestelde milieus komen. Ook vandaag nog zijn er immers te veel getalenteerde en wilskrachtige jongeren die kwetsbaar zijn door de sociale situatie en de omgeving waarin ze opgroeien. Daardoor beschikken ze over beperktere mogelijkheden om het in de toekomst te brengen tot verantwoordelijke in een onderneming of om een managementfunctie uit te oefenen. De missie van Bright Future berust op twee principes : enerzijds engageert een gemotiveerde student zich in een project, anderzijds wijdt een coach een klein gedeelte van zijn tijd aan deze student, hij laat hem delen in zijn kennis en mee genieten van zijn relaties en ervaring. vervolg blz 5» p.4

5 Luc Daems, verantwoordelijke van de coaching van Bright Future : We streven ernaar elk jaar 40 nieuwe coachingrelaties op te bouwen. gesprekken met de vzw Promo Jeunes. De coaching zelf wordt opgevolgd door de stichting Bright Future. Welk advies kunt u de jongeren meegeven? Eerst en vooral willen we de jongeren ondersteunen in hun professionele carrière. De afstemming tussen het profiel van de student en zijn professionele ambitie is niet altijd eenvoudig. Vervolgens willen we hen helpen bij het ontwikkelen van een beginnend netwerk. We geven hen ook een aantal aanbevelingen over de manier waarop ze zich kunnen voorstellen bij een sollicitatiegesprek, over de manier waarop ze hun tijd kunnen indelen, enzovoort. Bijzondere aandacht gaat naar het verhogen van het zelfvertrouwen van de student en hem of haar helpen kennismaken met de realiteit van het bedrijfsleven. Voor al deze aspecten biedt Bright Future een echte toegevoegde waarde. Kunt u uw stichting even voorstellen? Luc Daems: Bright Future is een heel jonge organisatie die operationeel is sinds Het is een privéstichting die werd opgericht door Kris Verhellen, CEO van Extensa, in samenwerking met Amélie d Oultremont, voorzitster van het uitvoerend comité van Fortis Foundation Belgium. Op dit moment zijn er 48 coachingrelaties opgestart. Het is de bedoeling om elk jaar 40 nieuwe tot stand te brengen. Hoe verloopt de selectie van de kandidaat-studenten? De selectie gebeurt via de sociale dienst van de universiteit of de hogeschool die bevestigt dat de student aan onze doelstellingen beantwoordt. Er wordt gepeild naar de motivatie via persoonlijke Wat zijn de kwaliteiten van een coach? Bij Bright Future gebeurt de coaching volledig op vrijwillige basis. Een coach moet volgens mij meerdere kwaliteiten hebben. Zijn motivatie moet intact zijn en hij moet ertoe bereid zijn zijn ervaring en verantwoordelijkheden in de onderneming of in de organisatie ter beschikking te stellen. Hij moet er eveneens van overtuigd zijn dat, in het kader van de mondialisering, onze maatschappij multicultureel is geworden. Met andere woorden, de vrijwilligers die zich engageren in dit project houden ervan hun ervaring te delen, blijk te geven van geduld en luisterbereidheid tegenover de persoon die ze coachen. Ze gaan er ook mee akkoord hun netwerk open te stellen in de veronderstelling dat een coachingrelatie gebaseerd is op het concept van een two way street. We doen een beroep op uw goede wil. Amélie d Oultremont : Fortis Foundation Belgium biedt financiële ondersteuning aan actieve verenigingen en instellingen die zich inzetten voor : sociaal achtergestelde kinderen, van wie de moeilijke levensomstandigheden specifieke hulp vereisen die een aanvulling vormt op openbare of privé-initiatieven; steun aan opvangtehuizen voor kinderen die door het leven getekend zijn jongeren in moeilijkheden, zodat zij toegang krijgen tot onderwijs en opleiding als springplank voor hun (her)integratie in de maatschappij solidariteit tussen generaties, door steun aan projecten die hulpbehoevenden van alle generaties samenbrengen en de sociale contacten tussen maatschappelijk geïsoleerde medemensen bevorderen. Ook u kan met Bright Future een gedeelte van uw tijd wijden aan jongeren en uw ervaring met hen delen. Word coach van een student en geef hem, dankzij uw contacten en uw goede raad voldoende kracht en vertrouwen om in zijn kansen te geloven en zijn plannen om te zetten in de praktijk. Fortis Foundation Belgium Bright Future The Coaching Network Neemt contact op met Bright Future, Bel Luc Daems op het nummer of stuur een naar p.5

6 Ascento News N 1 Het team Fortis Ascento : elke dag opnieuw tot uw dienst De diensten Fortis Ascento zijn exclusief voorbehouden voor de ex-aangeslotenen bij een pensioenplan bij Fortis Employee Benefits. Fortis Ascento maakt deel uit van Fortis Employee Benefits, de entiteit die de groepsverzekeringen en de gezondheidszorgverzekeringen beheert voor rekening van Fortis Insurance Belgium. Het totale incasso van de activiteiten van Fortis Employee Benefits bedroeg 1,1 miljard euro in De beheerde reserves bedroegen meer dan 11 miljard euro. Aangezien vertrouwen een waarde is die je elke dag opnieuw moet verdienen, wenst het team van Fortis Ascento met u een stabiele langetermijnrelatie op te bouwen. Het team van Fortis Ascento bestaat uit beheerders, commerciëlen, actuarissen, financiële experts en juristen die hun kennis en ervaring te uwer beschikking stellen. Het team van Employee Benefits Consultants Eliane Van den Stock, verantwoordelijke van het team Luc Bosmans Ann Delcourt Benny Driesen Yves Hérion Alban Huyghé Fabienne Differding Het team Support Voor méér info Bel op Per Website : Employee Benefits. Trust in Expertise. Van links naar rechts: Carl De Clercq, Isabelle Rochtus, Emmanuel Larue, Kathy Vanhee, Luc Wouters (verantwoordelijke Beheer), Ruben Van Den Bulcke, François Cassette (verantwoordelijke Marketing) en Marieke Keyaerts. Verantwoordelijke uitgever : Jean-Michel Kupper, Emile Jacqmainlaan 20, B-1000 Brussel Hoofdredacteur : Alexandre Homez Werkten mee aan dit nummer : François Cassette, Karel Coudré, Amélie d Oultremont, Bo Grell, Alban Huyghé, Eliane Van den Stock Vertaling : Anne-Marie Lafullarde and C Lay-out : Nazo Sislian Prepress : Alain Hardy Drukkerij : Michel Jaumoulle & C Ascento News 2008 Ascento NEWS wordt gedrukt op milieuvriendelijk papier. Employee Benefits, Kruidtuinlaan 20, B-1000 Brussel Tel. +32(0) Fax +32(0) Fortis Insurance Belgium nv, E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE Onderneming toegelaten onder codenummer 0079 om de takken 21 Levensverzekeringen (KB 4/7/79 BS 14/7/79), 23 Levensverzekeringen verbonden met beleggingsfondsen (KB 30/3/93 BS 7/5/93), 26 Kapitalisatieverrichtingen (Beslissing CBFA 26/4/05 BS 12/5/05), 27 Beheer van Collectieve Pensioenfondsen (KB 11/1/91 BS 13/2/91) en alle takken Niet-Leven (takken 1 tot 18) te beoefenen (KB 4/7/79 BS 14/7/79, KB 29/12/86 BS 14/1/87, KB 7/12/88 BS 20/12/88, Beslissing CBFA 31/5/05 BS 14/6/05) p.6

Ascento news. Waarom evolueren de interestvoeten?

Ascento news. Waarom evolueren de interestvoeten? AG Ascento news Nr. 10 December 2012 Waarom evolueren de interestvoeten? Onlangs kondigden de voornaamste Belgische verzekeringsmaatschappijen een daling aan van de gewaarborgde interestvoet van toepassing

Nadere informatie

news Aandelen zijn interessant, vooral de Europese Nr. 15 Mei 2015

news Aandelen zijn interessant, vooral de Europese Nr. 15 Mei 2015 AG Employee Benefits Ascento news Nr. 15 Mei 2015 Aandelen zijn interessant, vooral de Europese De toestand van de huidige financiële markten is weinig rooskleurig. Welke alternatieven zijn er voor beleggers

Nadere informatie

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd.

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd. AG Ascento Free Financiële informatiefiche levensverzekering* Type levensverzekering Waarborgen - In geval van leven AG Ascento Free is een individueel levensverzekeringscontract dat toelaat te investeren

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht Dossier successieplanning en vermogensoverdracht ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/35-09-12-2013 Colofon Antwerpen, 9 december 2013 Verantwoordelijk uitgever: Anne

Nadere informatie

STRUCTUREREN OP LANGE TERMIJN? BESLISSEN OP KORTE TERMIJN!

STRUCTUREREN OP LANGE TERMIJN? BESLISSEN OP KORTE TERMIJN! UW FINANCIEEL PLAN STRUCTUREREN OP LANGE TERMIJN? BESLISSEN OP KORTE TERMIJN! Financieel geluk of financiële gemoedsrust kent veel vormen. Een appeltje voor de dorst, een regelmatig en behoorlijk inkomen,

Nadere informatie

MIJN AANVULLEND PENSIOEN?

MIJN AANVULLEND PENSIOEN? MIJN AANVULLEND PENSIOEN? Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen 3 Uw vooruitzichten 3 De 4 pijlers

Nadere informatie

www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen

www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen Simple, sûre et pour tous www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen Informatie over de door Bank van De Post

Nadere informatie

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN 30.30.023/10 10/13 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Oplossingen op maat van uw verwachtingen U wilt uw geld

Nadere informatie

Obligaties. Een lening aan een bedrijf / overheid. Enkele kenmerken

Obligaties. Een lening aan een bedrijf / overheid. Enkele kenmerken Obligaties Een lening aan een bedrijf / overheid Ondernemers hebben geld nodig om een bedrijf op te starten en te laten groeien. Dat geld kunnen ze op verschillende manieren bij elkaar brengen. Ze kunnen

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren beleggingsverzekering ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren piazza invest U wilt in de financiële markten beleggen. Maar aan een dergelijk belangrijke

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen Beleggen met het advies van uw bank sparen en beleggen Inhoud Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 7 Beleggen volgens uw beleggersprofiel

Nadere informatie

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet?

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Plan uw successie, voor uw erfgenamen en uzelf 02 Complexe materie, regionaal verschillend 04 De basisprincipes van het erfrecht 06 Wat zit

Nadere informatie

Beleggen Productaanbod voor particulieren

Beleggen Productaanbod voor particulieren Beleggen Beleggen 3 Uw kapitaal haalt een optimaal rendement Beschikt u over een bedrag dat u gerust een aantal jaar kunt missen? Onvoorziene kosten komen meestal op een slecht moment. Sommige uitgaven

Nadere informatie

Sparen en beleggen. Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan

Sparen en beleggen. Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan Sparen en beleggen Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan Inleiding Iedereen wil de grootst mogelijke opbrengst voor zijn spaargeld en voor zijn beleggingen. Mensen verschillen evenwel,

Nadere informatie

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers 1 Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Deel 1... 3 Hoeveel successierechten betalen uw erfgenamen op uw nalatenschap?

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES

VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Vooruitzicht op attractieve rendementen en berekende risico s 30.30.023/10 06/15 VITA INVEST DYNAMIC - FONDS

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen tak 21 en tak 23 Synthesenota

Beleggingsverzekeringen tak 21 en tak 23 Synthesenota Beleggingsverzekeringen tak 21 en tak 23 Synthesenota 4 maart 2013 (versie 1) Median NV - Steenwagenstraat 48-1820 Melsbroek - T. +32 (0)2 245 01 01 E. info@median.be - BTW BE 0476.765.787 - RPR Brussel

Nadere informatie

Onze opdracht : maatschappelijk verantwoord beleggen

Onze opdracht : maatschappelijk verantwoord beleggen Onze opdracht : maatschappelijk verantwoord beleggen Een transparante kijk op duurzaam beleggen Inhoud Beleggen met eerbied voor onderlinge waarden Ethias volgt de strengste gedragscodes Ethias sluit zich

Nadere informatie

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 6 Beleggen

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld

oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld uw AXA Bankagent of verzekeringsmakelaar spaar- en beleggingsverzekering oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld oxylife een persoonlijke en transparante spaaroplossing die met u meegroeit www.axa.be levensverzekeringsproduct

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Kinderen helpen bij de aankoop van een huis. Een financieel duwtje via een schenking, een lening of een huizenruil

Kinderen helpen bij de aankoop van een huis. Een financieel duwtje via een schenking, een lening of een huizenruil NR 4 OKTOBER 2013 uw magazine boordevol financiële informatie en voordelen Kinderen helpen bij de aankoop van een huis Een financieel duwtje via een schenking, een lening of een huizenruil Zin om uw huis

Nadere informatie

... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van.

... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. ... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. Een nieuw jaar, een gezonde start. Ook voor uw bankzaken? Inhoud Naar een goed geregelde vermogensoverdracht Nieuw leven voor uw vermogen

Nadere informatie

In dit nummer. Zullen we het over beleggingen hebben? FOCUS. Investeren vanaf 500 2, zo is de beurs voor iedereen

In dit nummer. Zullen we het over beleggingen hebben? FOCUS. Investeren vanaf 500 2, zo is de beurs voor iedereen De primeurs en info van Bank van De Post nr 2 April 2008 Zullen we het over beleggingen hebben? Over beleggingen valt veel te vertellen... Vandaar dat we er in dit nummer een volledig dossier aan wijden.

Nadere informatie

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING VROEG BEGONNEN IS HALF GEWONNEN We worden overspoeld met sloganeske informatie

Nadere informatie