Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen. Maurice de Clercq 18 april 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen. Maurice de Clercq 18 april 2011"

Transcriptie

1 Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen Maurice de Clercq 18 april 2011

2 Inhoudsopgave Inleiding Roerend vermogen Onroerend vermogen Man en vrouw Vragen Conclusie

3 Inleiding Voor iemand met Nederlandse nationaliteit is de schenk- en erfbelasting nog 10 jaar na emigratie van toepassing Indien buitenland heft treedt, Nederland terug: indien buitenland te weinig heft, heft Nederland bij Oplossing na emigratie, nationaliteit wijzigen

4 Inleiding België (Vlaanderen) heft successierecht tegen maximaal 27%. Roerende en onroerende goederen gaan apart in de heffing Over handgiften van roerende goederen, heft België niet. Indien schenker binnen drie jaar overlijdt na schenking wordt het geschonken bedrag bij de nalatenschap geteld en in de successieheffing betrokken

5 Inleiding In België kun je schenking laten registreren tegen 3% registratierecht In dat geval wordt de schenking bij overlijden binnen drie jaar niet bij de nalatenschap geteld en in de heffing betrokken.

6 Inleiding Schenken leidt tot belastingbesparing en tot verschuiving inkomstenbelasting Indien schenker geen inkomstenbelasting betaalt en begiftigde dit wel moet gaan betalen, leidt schenking tot een jaarlijks nadeel

7 Inleiding Voorbeeld: 1 mio belegd in kapitaliserende sicav s wordt door vader geschonken aan in Nederland wonende zoon. Vanaf schenking ontstaat plicht om in Box 3 belasting te betalen in Nederland

8 Inleiding Rekenvoorbeeld: , successieplanning max. voordeel , jaarlijkse heffing over de beleggingen Na 22,5 is er break-even tussen successieplanning en inkomstenbelastingbesparing

9 Inleiding Bij schenken gaat het vermogen over van de schenker naar de begiftigde. De schenker is het vermogen kwijt Na schenking komen de inkomsten uit het vermogen toe aan de begiftigde De schenker moet nog inkomsten hebben om van te leven

10 Inleiding Na de schenking komt de zeggenschap over het vermogen toe aan de begiftigde Er zijn methodes om eigendom en zeggenschap te scheiden: Belgische maatschap op aandelen Certificering van vermogen middels een stichting administratiekantoor Bewind Al deze oplossingen zijn fiscaal transparant

11 Inleiding Belgische maatschap op aandelen Pa Ma 5% K1 30% K2 30% K3 30% 5% Maatschap op aandelen Vader en moeder Levenslang bestuurder

12 K1 33,3% K2 33,3% K3 33,3% Stichting Administratiekantoor Vader en moeder Levenslang bestuurder Vermogen of vennootschap ed

13 Inleiding Bewind: Leidt tot afgescheiden vermogen Bewindvoerder beheer- en beschikkingsbevoegd Na vijf jaar kan begiftigde naar de rechtbank gaan en vragen of bewind over vermogen opgeheven kan worden, omdat hij zelf goed voor vermogen kan zorgen

14 Inleiding Indien begiftigde eerder overlijdt dan de schenker leidt de belastingbesparing tot een fiscaal nadeel Terugkeer vermogen (droit de retour) Fidei commis naar kleinkinderen of broer/zus

15 Inleiding Voorkomen dat geld naar schoonfamilie weglekt: Priveclausule: geschonkene mag niet in gemeenschap vallen, of voor verrekening in aanmerking komen A. Goed administreren B. Geschonkene is later moeilijk mee te plannen (uitsluiten, verrekenen bij overlijden) C. Attentie indien begiftigde achterblijft zonder nalating kinderen gaat alles naar enig erfgenaam fidei commis naar broer/zus

16 Schenken roerend vermogen Schenken onder opschortende voorwaarde Schenken onder voorbehoud vruchtgebruik Bedingen lijfrente bij een stichting particulier fonds Schenken onder last van een lijfrente

17 Schenken onder opschortende voorwaarde Casus: vader schenkt 1 mio aan de zoon onder de voorwaarde dat de zoon op zijn vijftigste getrouwd is en twee kinderen heeft. Voor Belgische wet is deze schenking perfect. Kan bij handgift, maar dan moet vader nog 3 jaar leven. Indien 3% registratierecht betaald wordt, dan staat het vader vrij te overlijden.

18 Schenken onder opschortende voorwaarde Opschortende voorwaarde mag niet afhankelijk zijn van het leven van vader, omdat anders fiscaal geacht wordt van vader te zijn verkregen en bijgevolg belast met successierecht. In Nederland wordt de schenking geacht pas fiscaal perfect te zijn wanneer de voorwaarde is vervuld. Tot dat moment doet zich geen box 3 heffing voor.

19 Schenken onder opschortende voorwaarde Indien vader op moment vervullen opschortende voorwaarde in Nederland zou wonen, zou de schenking alsnog in Nederland belast zijn voor de schenk- en erfbelasting

20 Schenken onder voorbehoud vruchtgebruik Casus: Vader schenkt 1mio aan de zoon onder het voorbehoud van vruchtgebruik. De zoon verkrijgt het bloot eigendom. Het vruchtgebruik vervalt bij het overlijden van vader. Op dat moment wordt de zoon de eigenaar Vader behoudt het vruchtgebruik voor. Dat wil zeggen zolang hij leeft mag hij genieten van de inkomsten van die 1 mio. Hij kan ook beheer voorbehouden

21 Schenken onder voorbehoud vruchtgebruik Indien vader 3% registratierechten betaalt over het volledige bedrag (zijnde 1 mio) is bij overlijden vader geen successierecht verschuldigd over de waardeaangroei van bloot naar vol eigendom bij de zoon

22 Schenken onder voorbehoud vruchtgebruik Indien vader op moment overlijden in Nederland woont, is de volledige 1 mio (of wat resteert) belast in Nederland met erfbelasting Vader betaalt in België personenbelasting over de inkomsten, die (als de bankrekening in België wordt aangehouden) bij wijze van inhouding roerende voorheffing door de bank wordt afgedragen

23 Schenken onder voorbehoud vruchtgebruik De zoon betaalt in Nederland over de waarde van de bloot eigendom Box 3 heffing. Waarde bloot eigendom is waarde vol eigendom minus waarde vruchtgebruik. Waarde vruchtgebruik is afhankelijk leeftijd vader.

24 Leeftijd vader Vruchtgebruik Bloot eigendom zoon

25 Bedingen lijfrente bij een stichting particulier fonds Casus: Vader stort een koopsom bij een stichting particulier fonds en bedingt hier tegenover een levenslang recht op lijfrenteuitkeringen. Als vader overlijdt, vervalt voor de stichting de lijfrenteverplichting en maakt deze sterftewinst. Vader heeft als houder van de oprichtingsrechten de zoon als begunstigde van de stichting aangewezen. De zoon ontvangt de sterftewinst als schenking van de stichting

26 Vader Zoon Storting koopsom Recht op lijfrenteuitkeringen Begunstigde Bezittingen -/- lijfrenteverplichting Lijf bezitting = winst

27 Lijfrente SPF Een stichting particulier fonds is een parkeerplaats van vermogen op Curaçao. Een dergelijke stichting is niet onderworpen aan belastingen. Een dergelijke stichting kan onbelast uitkeringen aan een particulier doen. Dergelijke uitkeringen zijn in beginsel niet belast in het land van de ontvanger.

28 Lijfrente SPF Een dergelijke lijfrenteuitkering is in België forfaitair belast. Het rendement is forfaitair 3% van 1 mio en dit wordt belast tegen 15%. Per saldo bedraagt de heffing De lijfrenteuitkering zal ongeveer bedragen. Afhankelijk leeftijd vader.

29 Lijfrente SPF De in Nederland wonende zoon hoeft pas belasting in Box 3 te betalen over de bezittingen als vader is overleden De sterftewinst in de stichting particulier fonds is onbelast. De schenking aan de begunstigde van de stichting particulier fonds is op Curaçao onbelast Indien op het moment overlijden vader in Nederland woont, worden de bezittingen van de stichting particulier fonds in de erfbelasting betrokken

30 Schenken onder last van een lijfrente Casus: Vader schenkt aan zoon 1 mio onder de last hem levenslang een lijfrente uit te keren. Ter nakoming van de lijfrenteverplichting aan de vader verpandt de zoon de som van 1 mio aan de vader

31 Vader Schenking onder last Lijfrenteverplichting Zoon

32 Schenken onder last van een lijfrente Een lijfrenteuitkering die afkomstig is van een andere natuurlijk persoon is in België onbelast. De belastingheffing vindt plaats bij degene die het geld op zijn rekening heeft staan De zoon in Nederland heeft het geld op zijn rekening staan. Echter hij wordt in Box 3 belast op basis bezittingen -/- schulden. Omdat de bezittingen nagenoeg even groot zijn als de lijfrenteverplichting vindt geen belastingheffing plaats. Voorzover er bronbelasting is ingehouden, kan deze worden verrekend worden met de door zoon verschuldigde inkomstenbelasting

33 Schenken onder last van een lijfrente Indien vader binnen drie jaar overlijdt hoeft niets bij de nalatenschap geteld te worden omdat hij per saldo niets aan de zoon geschonken heeft. De last was even groot als de schenking Als vader in België overlijdt, valt de lijfrenteverplichting vrij. Hetgeen resteert van de koopsom is geheel onbelast voor de zoon

34 Schenken onder last van een lijfrente Als vader in Nederland overlijdt, wordt de koopsom van de lijfrente minus de som van de reeds gedane lijfrenteuitkeringen in de erfbelasting betrokken.

35 Schenken onroerend vermogen Onverdeeld eigendom Belgisch onroerend goed Vererven Nederlands onroerend goed Verkoop Nederlands onroerend goed met schenking bloot eigendom schuldigerkende koopsom aan zoon Schenken bloot eigendom Nederlands beleggings onroerend goed De eigen woning van het in Nederland wonend kind

36 Schenken onroerend vermogen Onverdeeld eigendom Belgisch onroerend goed Casus: Vader koopt een eigen woning en/of een tweede woning in België. Bij de aankoop wordt meteen de zoon voor 1% gerechtigd in de (tweede) woning. De overige 99% komt aan vader toe

37 Schenken onroerend vermogen Omdat de zoon bij aanvang mede-eigenaar is geworden van de (tweede) woning kan vader gebruik maken van de regeling om uit onverdeeldheid te komen Tegen 1% belastingheffing deelt vader zijn 99% aan zijn zoon toe. De zoon wordt op deze wijze 100% eigenaar en hoeft geen 10% registratierechten bij koop of 27% successierechten bij vererving over vaders gedeelte af te rekenen.

38 Vererven Nederlandse onroerend goed Casus: Vader heeft een in Nederland gelegen onroerend goed waard 1 mio. Dit onroerend goed is verhuurd voor De zoon erft het onroerend bij het overlijden van vader. Per 1 januari 2010 heeft Nederland het recht van overgang afgeschaft. Indien iemand meer dan 10 jaar uit Nederland weg is heft Nederland niet meer ( binnen die periode wordt nog wel erfbelasting geheven)

39 Vererven Nederlandse onroerend goed Omdat Nederland niet heft zal België de volledige waarde van het in Nederland gelegen onroerend goed in de heffing betrekken tegen max. 27%. Een kostenpost van België hoeft geen aftrek ter voorkoming van dubbele belasting te geven over het in het buitenland gelegen onroerend goed. Onroerend goed normaliter alleen belast in land van ligging, met eventueel progressievoorbehoud voor woonland

40 Verkoop Nederlands onroerend goed met schenking bloot eigendom schuldigerkende koopsom aan zoon. Casus: Vader verkoopt het hiervoor bedoelde pand voor 1mio aan de zoon. De zoon blijft de koopsom schuldig. Vervolgens schenkt vader de bloot eigendom van de lening van de zoon

41 De verkoop van het pand kost 6% overdrachtsbelasting, zijnde De schenking van de vordering met voorbehoud vruchtgebruik kost 3% registratierechten zijnde De zoon ontvangt de huurinkomsten. Met deze huurinkomsten betaalt hij de rente die hij verschuldigd is op de lening aan zijn vader. Als vader overlijdt vervalt voor hem deze rentelast omdat hij dan volledig eigenaar is van de vordering. Hij had al de blooteigendom.

42 De vader moet over de renteinkomsten 15% belasting betalen. Als vader overlijdt in België is er geen successierecht verschuldigd over de vererving van de vordering. Bij schenking van het bloot eigendom is er 3% registratierecht betaald over de gehele vordering, daardoor vrijval vruchtgebruik onbelast De zoon betaalt in Nederland belasting over de waarde van het pand minus de vruchtgebruikwaarde van de schuld. Heffing vindt plaats in box 3.

43 Schenken bloot eigendom Nederlands beleggings onroerend goed Casus: Vader schenkt het bloot eigendom van het hiervoor bedoelde pand aan de zoon. Vader behoudt zich van levenlang recht van vruchtgebruik voor.

44 De vader ontvangt tot zijn dood de huurinkomsten. Hij kan zich ook het beheer voorbehouden. Op het moment van het overlijden van vader wordt de zoon volledig eigenaar Vader wordt bij leven in Nederland in box 3 in de heffing betrokken voor de vruchtgebruik waarde van het onroerend goed. In België telt de huur mee ter bepaling van de progressie (progressievoorbehoud)

45 Bij de schenking van het onroerend goed is alleen 6% overdrachtsbelasting verschuldigd over de bloot eigendomwaarde van de woning, stel , dus in totaal Op grond van een aanschrijving uit 1925 kwalificeert deze overdrachtstbelasting als registratierechten in België. Het buitenland mag heffen over aldaar gelegen onroerend goed. Bij gevolg is dat bij het overlijden van vader in België geen successierecht verschuldigd over de aangroei van vol naar blooteigendom

46 De zoon wordt in Nederland in de heffing betrokken voor de bloot eigendomwaarde van het onroerend goed. Indien vader in Nederland overlijdt, wordt de volledige waarde van het onroerend goed in de erfbelasting betrokken

47 De eigen woning van het in Nederland wonend kind. Casus: De zoon wil een eigen woning. Vader wil de woning betalen. De zoon wil van de hypotheekrenteaftrek genieten

48 De zoon koop de woning De vader financieert de woning rentedragend De zoon trekt de rente af van zijn inkomen De vader schenkt de bloot eigendom van de vordering op zijn zoon aan zijn zoon. De vader behoudt het vruchtgebruik. De zoon behoort rente te blijven betalen en kan deze aftrekken. Zoon geeft bloot eigendomwaarde vordering in box 3 aan

49 De vader betaalt 15% personenbelasting over de renteinkomsten Bij overlijden van vader heeft de zoon geen eigen woningschuld meer. Deze vrijval is onbelast indien vader bij overlijden in België woonde

50 Man en vrouw Uitsluiting van iedere gemeenschap Gemeenschap van goederen

51 Uitsluiting van ieder gemeenschap Casus: man en vrouw zijn gehuwd in uitsluiting van ieder gemeenschap. De man heeft alles, de vrouw heeft niets

52 Uitsluiting van ieder gemeenschap De man gaat eerder dood dan de vrouw Een finaal verrekenbeding is in België aanvaard. Dit houdt in dat indien het huwelijk door overlijden wordt ontbonden er kort voor het overlijden gemeenschap van goederen ontstaat. Het beding vermeldt ook dat ingeval het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding er geen gemeenschap van goederen ontstaat.

53 Uitsluiting van ieder gemeenschap De vrouw hoeft over de helft van het vermogen niet af te rekenen Als de vrouw eerder overlijdt dan de man, moet de man over zijn verdiende helft wel afrekenen Een optimaal resultaat bereik je pas op het laatste moment.

54 Gemeenschap van goederen Casus: Man en vrouw zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. De man hoort dat hij niet lang meer te leven heeft. Een sterfhuisclausule biedt een oplossing

55 Gemeenschap van goederen De sterfhuisclausule houdt in dat men in het huwelijkscontract van de verdeling kan afwijken en meer dan de helft kan toekennen aan de langstlevende echtgenoot (beding van ongelijke verdeling) De sterfhuisclausule extremis houdt in dat in het huwelijkscontract wordt bepaald dat het gemeenschappelijk vermogen volledig toebedeeld wordt aan één van beide, bij naam genoemde echtgenoten dus niet de langstlevende en ongeacht hoe de huwelijksgemeenschap wordt ontbonden

56 Gemeenschap van goederen Hof van cassatie heeft beslist dat een dergelijke verkrijging onbelast is Het optimale resultaat behaal je pas op het laatste moment.

57 Gemeenschap van goederen Finale casus Een man heeft 10 mio. De vrouw heeft niets Zij wijzigen hun huwelijkstelsel naar gemeenschap van goederen De man neemt vervolgens in het huwelijkscontract een sterfhuisclausule op, waarbij alles van hem in de gemeenschap naar de vrouw gaat De man overlijdt. Door deze twee stappen bespaart de vrouw 2,7 mio belastingen

58 Vragen?

59 Conclusie De wereld is vol mogelijkheden

60 ESJ Accountants & Belastingadviseurs

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

Belasting en schenking

Belasting en schenking 2006 Belasting en schenking Als u een behoorlijke som geld krijgt van iemand of een voorwerp dat veel waard is, dan moet u soms belasting betalen: het schenkingsrecht. Of u belasting moet betalen en hoeveel

Nadere informatie

Waarom een testament?

Waarom een testament? notaris Oude Delft 62 2611 CD Delft Postbus 2882 2601 CW Delft tel. 015-213 70 50 fax 015-213 70 55 notaris@boelens.net Waarom een testament? REDENEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN (NIEUW) TESTAMENT - Benoemen

Nadere informatie

een goede nalatenschapsplanning nuttige tips en adviezen

een goede nalatenschapsplanning nuttige tips en adviezen een goede nalatenschapsplanning nuttige tips en adviezen 1 Tekst: Bureau Schrijfwerk Aan deze pocket werkten mee: Notariskantoor Timmers, Lisse Ontwerp en lay-out: De Commandos, Leiden Uitgever: Luiken

Nadere informatie

SCHENKEN AAN KINDEREN

SCHENKEN AAN KINDEREN Hengelosestraat 571 Postbus 126 7500 AC Enschede Tel : 053 484 00 84 SCHENKEN AAN KINDEREN Voordat een ouder aan een kind iets schenkt, moet worden nagegaan of dit zinvol is (kind studeert, kind komt via

Nadere informatie

Belasting en schenken

Belasting en schenken 2011 Belasting en Krijgt u een schenking? Dan moet u misschien schenkbelasting betalen. Doet u een schenking? Dan kunt u die schenking mogelijk als gift van de belasting aftrekken. In deze brochure leest

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor Particulieren

Eindejaartips 2011 voor Particulieren Eindejaartips 2011 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht Dossier successieplanning en vermogensoverdracht ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/35-09-12-2013 Colofon Antwerpen, 9 december 2013 Verantwoordelijk uitgever: Anne

Nadere informatie

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers 1 Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Deel 1... 3 Hoeveel successierechten betalen uw erfgenamen op uw nalatenschap?

Nadere informatie

Eindejaartips 2013 voor Pariculieren

Eindejaartips 2013 voor Pariculieren Eindejaartips 2013 voor Pariculieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Vragen en antwoorden. Allianz Plus. Versie april 2013

Allianz Nederland Asset Management B.V. Vragen en antwoorden. Allianz Plus. Versie april 2013 Allianz Nederland Asset Management B.V. Vragen en antwoorden Allianz Plus Versie april 2013 Vragen en antwoorden Allianz Plus Lijst van gebruikte afkortingen Wet Inkomstenbelasting 2001 Wet IB 2001 Spaarrekening

Nadere informatie

Belastingdienst. Belasting en schenken 2014

Belastingdienst. Belasting en schenken 2014 Belastingdienst Belasting en schenken 2014 Krijgt u een schenking? Dan moet u misschien schenkbelasting betalen. Doet u een schenking? Dan kunt u die schenking mogelijk als gift van de belasting aftrekken.

Nadere informatie

Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 19 juni 2009. t.b.v. de correctoren bij correctie van de examenuitwerkingen.

Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 19 juni 2009. t.b.v. de correctoren bij correctie van de examenuitwerkingen. Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 19 juni 2009 t.b.v. de correctoren bij correctie van de examenuitwerkingen. Uitdrukkelijk zij vermeld dat het hier gaat om richtlijnantwoorden ten behoeve

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

in Frankrijk tweede woning Franse belastingen Inkomstenbelasting

in Frankrijk tweede woning Franse belastingen Inkomstenbelasting Kenniscentrum Vermogensadvies & Beleggen tweede woning in Frankrijk Antwoorden op de vragen van nu over fiscale gevolgen van een tweede woning in het buitenland Dit informatieblad is specifiek bedoeld

Nadere informatie

WWW.UWNOTARIS.NL TOELICHTING BIJ HUWELIJKSE- EN PARTNERSCHAPSVOORWAARDEN

WWW.UWNOTARIS.NL TOELICHTING BIJ HUWELIJKSE- EN PARTNERSCHAPSVOORWAARDEN 1 WWW.UWNOTARIS.NL Van Ee & De Jonge notariaat, estate planning, mediation Willemsplantsoen 12, 3511 LB Utrecht Postbus 19200, 3501 DE Utrecht T 030-2314133 F 030-2334271 vraaghet@uwnotaris.nl www.uwnotaris.nl

Nadere informatie

HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING

HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING Wanneer u voor de financiering van een huis een hypothecaire lening afsluit, verlangt uw financier vaak dat tevens een levensverzekering

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Verschillen 2 Checklist notaris 6. Aanbreng 8 Koude uitsluiting 9 Beperkte gemeenschap 9 Verrekenstelsels 9 Woning en inboedel 10.

Verschillen 2 Checklist notaris 6. Aanbreng 8 Koude uitsluiting 9 Beperkte gemeenschap 9 Verrekenstelsels 9 Woning en inboedel 10. Inhoud kop Samenlevingsvormen 2 Verschillen 2 Checklist notaris 6 Algehele gemeenschap van goederen 7 Huwelijkse voorwaarden 8 Aanbreng 8 Koude uitsluiting 9 Beperkte gemeenschap 9 Verrekenstelsels 9 Woning

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

DE NALATENSCHAP. 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen. I. Spoedeisende zaken:

DE NALATENSCHAP. 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen. I. Spoedeisende zaken: 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen Hengelosestraat 571 Postbus 126 7500 AC ENSCHEDE Tel : 053 484 00 00 www.123notaris.com DE NALATENSCHAP Wanneer je in aanraking komt met het overlijden

Nadere informatie

HUWELIJKSE VOORWAARDEN EN PARTNERSCHAPSVOORWAARDEN

HUWELIJKSE VOORWAARDEN EN PARTNERSCHAPSVOORWAARDEN NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-20 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 M:\FAMILIE\HUWELIJK\KNB BROCHURE HUW GERP VOORWAARDEN.DOC HUWELIJKSE VOORWAARDEN EN PARTNERSCHAPSVOORWAARDEN

Nadere informatie

ERFRECHT VANAF 1 JANUARI 2003

ERFRECHT VANAF 1 JANUARI 2003 VANAF 1 JANUARI 2003 Inleiding Op 1 januari 2003 is het erfrecht ingrijpend veranderd. Eén van de belangrijkste wijzigingen betreft de positie van de langstlevende echtgenoot. Het nieuwe erfrecht zorgt

Nadere informatie

Dossier. Eigen woning en echtscheiding

Dossier. Eigen woning en echtscheiding Editie 1 September 2006 Dossier Eigen woning en echtscheiding Verdeling inkomsten uit eigen woning 4 De scheidingsregeling in de praktijk 5 Renteaftrek eigen woning bij echtscheiding 8 Een uitgebreid voorbeeld

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

Eindejaartips 2012 voor Particulieren

Eindejaartips 2012 voor Particulieren Eindejaartips 2012 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

jaarstips estate planning

jaarstips estate planning FISCALE Fiscale einde- EINDEJAARSTIPS Particulieren en [1/9] jaarstips estate planning Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen.

Nadere informatie

Dit besluit actualiseert het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M. Het

Dit besluit actualiseert het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M. Het Schenk- en erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 17 januari 2013, nr. BLKB2012/1221M De staatssecretaris van

Nadere informatie

Addendum PE Plus Adviseur Pensioen

Addendum PE Plus Adviseur Pensioen Addendum PE Plus Adviseur Pensioen Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht

Nadere informatie

Addendum PE Plus Adviseur Vermogen

Addendum PE Plus Adviseur Vermogen Addendum PE Plus Adviseur Vermogen Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht

Nadere informatie