. : : : : = : VAN DE : = = : : : : = = : : : = = : : : :a = = : : = ii i OPENBARE BOEKERIJ ~ 0 u D R. :. = : = ... Supplement-[atalogus /i i i

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ". : : : : = : VAN DE : = = : : : : = = : : : = = : : : :a = = : : = ii i OPENBARE BOEKERIJ ~ 0 u D R. :. = : = ... Supplement-[atalogus /i i i"

Transcriptie

1 ....,... ~ =.!).(!.!).(! : : : : :. : : : : :a :.. = : : : : = = : : = i = i : i : = Supplement-[atalogus /i i i : : = : :a = = : VAN DE : = : = : : = ii i OPENBARE BOEKERIJ ~ = ii : : = = : = : TE : = :: G = 0 u D R. :.!11 = : : :a = a: : = : = = : : : =.. : : a: : ~.. ~.. : :a ~~ : i.'i.i.'i. : " : : : : : :.. : : ~~ : : = : = r : : = a: : : : : = GOUDA : : : : : : : J. VAN BENTUM & ZOON : : : : : : 1910 : : = :...:...:... : =.. :~: ~. =~=.~...

2 CAT AL 0 G US.

3 Stoom-Snelpen I ruk, J. VAN BEN 'l'um & ZOON, Gouda.

4 Supplement-Catalogus VAN DE OPENBARE BoEKERIJ TE G 0 U D A.. GOUDA J. VAN BENTUI'Y\ & ZOON 1910.

5 VOORREDE_ Een pctcw woo? den mogen voorafr;aan aan dil Supplemrnt dat cloo?' m ij in opclntcht van Hce? en Lib? yc?necsten betcc'!'lct is, en?uaarbij ilc steeds de g1 ootstc httlpvaar&igheül, in het b i:jzonrler van den Fleer Bibliotheca? is mocht gen:ietcn. Ove?' cle geschieclc?~is dm bocleer i:) kan -i.lc kort zijn: m?:jn voo?-gangei' gaf reeels een ove'l'zicht dat ilc, al is alles niet geheel j uist, vooml wacw hij Walvis ~ olgt, hiel' niet b c ho~f aan te vullen, noch te ve? beteren. 'l'e z ijner t i:jcl zctl de geschiedenis de? Gouclsche Lib?!Je wel in b i:jzo?icle? heden het l icht z ien. I 'an hetgeen na zijn t1jcl gebetmle moet i lc één feit mc?1w?'eeren, n. l. de g1 oote vemncle1 ing die uitwe?ldig met de b ihliotheelc plaats g J'CCJ.J. Voo1 het ee? st na haa r ontstaan went z 1;}, 1:n 18.98, VCI' pla.at.st, en o vm r1ebmcht van de 8t Jánskerlc naar een eir;en tehn is, cle voonnal ige fvetalsche K e? -lc aan de Oosthaven. 'l'erccht met_q dit ec?~ g1 oote vm beteri?o.!j genomncl wol'clen : de oude eer waa?'clige bewam plaats, hoe aanti'elckel Ulc ot e? ir; e~ts ook, n as voo? het steeds!)?'oote1 wo? dencl aantal boelcmt te lcle in gewm clen. lvat cle ve1 rneerclej ing del' boeleen bet? ejt, de Dilwyemccslen h e bbe1~ e?' bl-ijlcbctet'l' steeels naa?' ges t1 eejd om het wetenschappeli:jlc karakter, dat cle Bibliotheek steeels d1 oeg, zooveel moqel i:jlc te bewcwen. Dam cloor behield de Lib J ye ham C'igenaa?'Clig cachet. ljit volgen van een vast zjlan bij cle Hitb? eicling cler b ibt-iotheelc mnnlcte het mogd~jlc in vele opz1'chten cle incleeling t nn clen Catalo.c;ns te vo lgm~, en i lc kon voo?' het?1uje?'c11deel der ntbrielcen 1wcw cle ove? emtlcomstige bladz1;jclen clacw?jan ve?'w?jzen. Uit clm1 acwcl cle1 zaak vervielen e?' enkelen en ko'iiclen andere ingevoerd wonlmt, wacwonde r één gewichtige: cle 1 eecls gentimen

6 VT VOORREDE. t~jcl cloo1.t Jib? vemee.~tm.< aangelegele ve1 zarneling "Gouclcma" boocl tlwns stof gerwe.r; voo1 Pen afzonderlijlee nob1 1:ek. Do01 een ttitvoe1 ig re,c' is ter is het zoeleen gemalclcel ij leer genwetlet: rnen zal e1 ook cle ve wijzi.ngen vinden op alle namen clie in de titels genoernel wo? clm. Indien dit Stopp lemt nt m.ee?'cle? en in kennis b1 engt met het vele wetenswa&clige dat in het oude, hooge gebomu bijeengebmcht is, clan zullen de vele o? en, zoo coange1wcmn doo?-gebmcht in de stuclee?1cmne?' van Leicle? s CO?wervato?, clen Heer Lours D. PETJ'l', bl ij leen n iet alleen 1>oo1 rn1j V?'tocht te hebben geclmgen. P. H. VAN R. J ~ JW'l' DOWl'LltNJ >. Leiden, AJ)ril 1910.

7 IN H 0 U D. ALGEMEENE \VERKEN. Encyclopaediën, enz. 1 \Verken van Genootschappen on Ven-mmeJin ge n 1 Letterkundige gcschiodt~n i s 2 Geschiedenis cler boekdrukkunst 3 Bibliographie 4 GODGELEERDHEID. B\jbeluitgaven. 7 B\ibelsche uitl egkunde 7 Leerstellige Godgeleerdheid 8 Zodekunde 8 Apologetiek en Polemiek. 9 Mystiek 11 Leerreelenen 12 Liturgie 13 Godsdiensten buiten het Christe11dom 13 S'l'AATSWETENSCHAPPEN EN H.ECHTS- GELEERDHEID. Algemeene werken, Staatkunde, Staathnishouclkunue 15 Volkenrecht, Yredesverdragen. 15 Hollanclsch Recht 1G Staatsrecht van Nederland 18 Rom ~.; insch Recht 18 GESCHIEDENIS. Algem. werken, Aardrijkskunde, Tijdrekenk1.1nd e, \Vapenkunde 20 Algemeene Geschiedenis. 22 Beschavingsgeschiedenis. 23 Oude Geschiedenis, Antiquiteiten, :0lumismatiek 24 Byzantijnsche Rijk. 25 Geschied. der Middeleeuwen en Nieuwe Geschied. Algemeene Werken 26 Geschiedenis en beschrijving der landen in Europa 26 Geschiedenis van Nederland. Inleiding, Verzamelingen, vvoordenboeken. 31 Aardrijkskunde, Oudheden, Munt-enPenningkunde 33 Blz.

8 VIII INHOU) VA~ DEN CA'l' ALOGUS. ln het algemeen tot de 17e eeuw 17 e tot 20ste ee w Geschiedenis der N ederl. Provinciën en Geschiedenis van Gouda Geschiedenis der Zuid e l~jk o Nederlanden Geschiedenis en beschr. dor landen buiten Ke1~kgesch i ecl en is. Algemeene W erl< en K erkgeschiedclnis van Nederland. WIJSBEGEERrl'E Blz Steden Europa OPVOEDI NG EN 0 1 DERWIJS 75 WIS- E~ ~ATUGRI.UNDIGE WETENSCHAPPEN. Ljui vere on toegopa ste Wiskunde 82 Natuurkunde, Sche kunde. 83 Geologie, Botanie, Zoölogie 84 GENEES- EN H:Ji;E LKUNDE. Algemeene ~W e r k en, Geschiedenis, Methodologie 86 Medische Schrij ven. 86 Anatomie, Physiol gie 87 Pathologie, Themp e 88.Heelkunde 89 Verloskunde, Vrou l'enziekten 90 Ziekte n van oog, or, neus on keel 90 Pharmacologie, Hy ; iène 90 SOI-IOONE KUNS'l'EN 92 FRAAI~ LE'rrrERE.~. Inleiding. - Oostersch e, Egyptische taal- on letterk. 95 Grieksch e en Latijnsche taalkunde. 95 Grieksche dichters, redenaars onz. 95 La tij nsche dich tors, redenaars enz Nieuwere L at\jn sch ~ schrijvers 97 Europeesche talon n letterkunde. 99 N edorlandsch e taal- en lolterknncle. Gosclli edenis, V o zamelingen, rraalkuncle 101 N oclerlanclschr: üi chter:,; en prozaschrijvers 10;3 ALPHABErriSCI-J R ~ GIS 'l'er 111

9 ALGÈMEENE WERKEN. Zie clen Catalogu-s blz ENCYCLOPAEDIEN, EN~. Zie clen Gat. blz I.;uïcrT;::; (A. G.), Algem een, histori sch, geogmpbisch l Ji genealogisch \V oo rd on boek. 's llravenhagc, z. ui tg :, -! clln. folio. WEH.KE ~ VAN GE.:,rOOTSCHAPPEN E.:,r YERZAMELJNGEN. Zie clen Uat. blz. 2. Werken van do Maatschappij der N edcrlandsch o Letterkunde. Leiden, E. J. Bril!. Naamlijs ten. e n R egle menten van de Mij. de r N e d. Le tt e rk. fl 766 -t83s1. So. H a nde ling e n van de Maatschappij dt:r Nederbmdsrhe Le tte rkunde. 1 7~9 - t 8'2z, fol. z.j. en dr. Vanaf r823. So. (Sinds r86.} Hand e ling-e n e n 1\'lededeeli ng c:- n). Levensberichte n v an afgestorven leden der Maatsch. van Letterkunde. t868- t 886, 43 deelen. So. Gede nkschriften van de Maatschappij van Letterkunde, t L t: iden, r867. So. Vvorkcn der Kon. Academie van \V etenschappen te Amsterdam, mot pl. 4'. en 8. Verhandelingen de1 Afd. Natuurkunde, r874- T8]g, 5 cll n. V erslagen e n Mededeelingen de rzt:!l fäe Afd. Derde reeks e n V e rvolg. A ms terd;n11 I874- VersJa gen e n Mededeelingen dtr Afd. L e tterkunde van af r874. Jaarboek van de K on. A cade mie van Wetenschappe n, Overzicht van de boeken, kaarte n, penningen e nz. in gekomen bij de Kon. A cade mi e van W e te nschappen, T87'2 - t8gr) 7 dln. F eestgave van het Natuur- en Lotterk. Gonootsch. "Solus nomo satis sapit" te Alkmaar. Alkmaar, z. ui tg. J ". T e r g e legenhe id van h e t too jarig bestaan. A.lgemeene Bibliotheek, vervattonel e namrkcurigo en onpartijdige berigten van de voornaamste \\" Crkon in de geleerde wereld uitkomende. A.msterdam, M. clo Bruijn, 1772, '78, '82, '84 on '8G, 5 dlll. 8. Vaderlandsche Bibliotheek van vvetenscllap, Kunst en Smaak. Amsterdam, M. de Bruijn, J 789- '96, 8 dln. 16 st. 8. 1

10 2 WERKEN VAN GK~ "OOTSCHAPPEN EN VERZ:AMELINGEN. ~iouwo Vaderlanclsch Bibliotheek van W etenschap, Kunst on Smaak. \..m ten ln.m, l\ L de Bruijn, ±. ti (Un. 16 st. 8. H e(1onclaagscho VadcJlandsch c BibTiothook van \Voton scl1ap, Kunst en Smaa. 1 l'nsterdam., M. do Bruijn, J 808, 4 dln. 8 st. 8. Wetenschappelijke Bladen. 'l'ijdschr. onder H.ecl. v. J. C.:. VAN DEVEN'rEH, 2 Jaa.rg. 8 dln. Haarlem, rrjeonk \ Villink, 1891-' Navorsch or. Lettc rk. 'l'~jdschri ft. Amsterdam en elders, l f\!) ". mnj. LE'l''J'EHJ\: U~ DlUB UESUHJEDEKJS. Zie C:a.t. blz. 4-- (i. AA, (A. J. v.!>.) '' a. Biograpltisch Woonlcnboek cl n Nederlanden. Ham lom, J. J. van Broclorodo, '78. :2J dlu. 27 bml. 8' P. 1c~ uot, (A.) y[énwiros pour scrvir à l'h isloirc li Ltérniro dos X\'ll Provimcs des Pays-B[Is, clo la principauté de Liègo, et do qtwlq 1os con tréos voisinos. 18 dln. Louvain, I mpr. Académiqu o, '70. 8". Rl'llü'I'JGL, (G. D. J) Do Academie te Leidon in do 1G 11 ", 17d : on 18<lc eeuw, met pl. H aarlem, Krusoma.n & Tjocnk \Villink, :1''. Al hum Stucliosorum Acadomia.o Lugcluno-Batavao, J Hagao Uomi.um, l\j..n jhoff ~1". \'ohs'l'man, (M. A. U.) Eon m erkwaardig A lbum Amicorum. Ovordr. uit "Stmm 1011 voor \'Vaarheid on Vrede". Utrecht, K omink & Zn. 18,,7. 8". MOLJJ UlJSE:\', (P. C.:.) Oornolins Aurelius. Korte schots va11 zijn loven on 1u rken. Overdruk. L eiden, S. C.:. van Doesburgh, f,o_ ] JWNUE, (J. A.) Dc;idorius Erasmus, zijn leven on zij n brieven. Uit het Engelsch vort. on m et aant. voorz. d. J. I-I. lvi.a.ro:nmh. mstorclam, z. u.itg clln. 8". ERASHW, (DEs.) Opn s epistolarum donuo r ecognitum ct a.n ctum a ut. P. 8.. \ l,lex. Oxonii, ex typ. C.:larondon. J 906. Tvn1. l ( 1-:l:ö.J:- 1 ;-, l k) So.

11 LE1"l' J~RK U~DTGE GESCHIEDEXis. KESPER, (L. A.) Eon vorvalschte brief van Erasmus" Ovordr. uit de Ned. Speet. 190 b, n' ". MoommEs, (F. D. J.) Dirk Volkertszoon Coornhert. Loven on Karakterschets. Sch oo nhovun, z. uitg '. Bm NK, (J. 'l'ex) D. V"'. C.:oo mhert en zijn W oll evonskunst. Amsterdam, Gebr. Bi nger. 1 8ö0. 8''. BonEL NYE~HUIS, (J. '1'.) Over h et Leven on do lotterk. venlionsto van Frederick de Houtman, Ovorch. z. j. 8'. Het leven van Hugo do Groot, uit echte stukken opgemnakt, versierel met twee juiste afb. van lwt koffer, nl. 2 pl..:0. pl. en uitg ÛRAS, (H. C.) Laudatio Hugonis Grotii. Amstclaccla mi, P. den Hengst, 'W oll 'F (B.) en A. DEI\:EN, Brieven. 1\f. aant. van J. DYsEHTNCK. Den Haag, Gebr. van Clccf, '. Catalogus der Tentoonstelling van Boeken, Hand e;lwifton, PorLroLten enz. betrekking hebbende op E. W olh' en A. Deken. Vli ssingen, z. uitg \V A "P, Bildenl ~j k, con b\jdmgc tot zijn leven en wmkcn. Leiden, E. J. Bril!, DysgmNCK, (J.) Stillen in clcn Lanrlc. Heri nn ering aan dr. 1\I. A. U. Yorstman en Mcv~r. J. U. Yorstman- J'éri er. Don Haag, G. C.:. Visser, ". ()oo K, Peter Jacob Oosijn. In memoriam. Ovenlr. uit The J ournal of Germ.ani c Philology, Yol. ltl N. 3, (1888). 8'. BUIW I<: R, (C. P.) H. C.:. Hoggo ttls l>ibliograaf en als bibli o thecaris. Ovcrdr. u it het Tijdschrift voor Bock- en Bil>liotheckwczcn. Den Haag, J 90G. 8". UESCHIEDENIS DER BOEKDlUJKKUNS'J'. Zie Uat. blz. 5-6'. Histoire de l'originc ct rlcs premi ers progrès ]e l'imprimcri e. La I-Iaye, Le Vier &.Paupie, 17 4:0. 8. CAMl'BEJ.T,, (M. F. A. G.) Allnales do la. Typographie Néerlanclaise au XVe sièclc. La Haye, l\i. ~ ij hof-i', 187 -L 8". }If;;mKYTII<:nrE I{, (T-I.) Artikelen over Gutenberg in de "Mainzer Anzeiger". Jrg. 1897, '98, st.

12 4 GESCHIEDEXIS DER BOEKDHUKKUNST. HEIDENREBmR, (H.) Yon Ruhme J oh. Gutenbergs. Litorargeschichthche StncliL..i\[ainz, 1900 z. uitg. 8. Geelenkschrift van h e ; 150-jarig bestaan Jer Lettergieterij van Job. Ensch edé & Zn. Haarlem, fol. Catalogus van de TeHtoonstclling van HulpmiJdelen voor den Boekhandel. Ui tg. van de V er. ter bevordering van de belangen des Bo ~ kh. Amsterdam, ". Catalogus van de In1 ern. Tentoonstelling van den Boekhandel en aanverw. vakken. Amsterdam, BJBLIOURAPHIE. Zie Gat. blz. C- 7. MEULEN, (R. VAN DJ<l{) Over de liefhebberij voor Boeken. Leiden, A. vv. 8ijtl toff, GRAESEL, (A.) H anc'buch der Bibliothekslchre. Leipzig, J. J. vveber, Lms'r, (F.) Urku nclc nlchre. 2c Ausgabe. Leipzig, J. J. vveber, CAPELLI, (A.) Lexic m abbreviaturarum. Lcipzig, J. J. Weber, MmNSîltA, z. uitg. Bibliographische Nijhoff, (K. 0.) Micldeleeuwsche Bibliotheken. Zntphcn Ad ersaria, ' Koninklijke Bibliothc ok den Haag. II-V Afl. 1. Den I-Ia.ag, Aanwinsten, 1874 Bo. Werken en hand ~c hr.. v 'ln 11. ToLI.El"!i en A. HocAl:.ll.S. 1 8g6. So. Catalogus Geschteûen1s der Nedt rlanden (Noord en Zuid), rgo r. van Frankrijk, " Gr. Brittan ie, rgo3. Bal~an s taten en <Jd ekenland, " Zwitserland, rgo3. Afrika, Azië, rgo4. 11 " Amerika en Australië rgo4. "., Scandinavit:, rgo4. 11 " " Russisch l<.ijk, 1904, allen So. maj. Catalogus.der Hibliog aphie e n Bibliotheconomie, rgo3. So. Catalogus.Schoonc Ku 1s te n e n Kuns tnijve rheid. rgos. So. Bibliotheek der Uni\ crsiteit van Amsterdam. Aanwins te n: Boekerij A..J. DE BuL - e n M ej. S. j. PoTGil!:T ER Nienwe Lette1 en, Boeke n en Broch ures over de H.. J<. K erk in 't algemee n e n de orde der Jezuïete n in t bizonder, rgot. Feiten e n cijfe 1 s door den Bibliothecaris, Boeke r~~ van J. c... DE {on JN G mtl aa 1_nv. Staat_s- e n R~::~.:ht s wetensc h appen, BoekenJ Prof. J. C. C. BooT met aanw. Klass1eke lerte 1 en, rgo3.

13 x x x x x A anw inste n betreffende de koloniën: Catalogus der H and ::;chr. schenking DrEDE I<I CIIS, Nedtrl. Afd., sgo. Handst.:hr. S te dc lijk t:: Biblio theek me t :H\nw in sten 190'2. Sche nking fjj[.fi E R I CII.S Fransche Afcl. Aanw ins te n op he t gebied de r \Vis en Natuurkundige Wete nsch. bibliotheek dr. C. P. BuR G t: R 1 TO dln. Catal ogu der P aodagogisch e Biblioth eek van h et ~e cl e rl. Onder lv\jzersgen ootsch ap. S upplement T8gg,. Aanwinsten Lijs t de r tijdschriften, Ams terdam. z. uitg. t 8gg -'os, 5 dln. Bo. BRUG:\[ A xs, (H.) Catalogus Uni vcrsita tis Groningae Bibliothecac corlicu m m anu scripto rurn. Uroningae z. uitg. 189S, 8. Lijst van Periodiek en van clo B iljli oth eek der T echnisch e Hoogeschool t e Delft. Delft, \ \Taltrna n Jr So. Catalog u. dor.provinciale Biblioth eek van Zeeland. Dl. 1- Midclelburg, so. Ca talogu dur Bibliotheek van het Steelolijk l\[useum te Alkmna.r. 3 clln. Alkmaar, z. ui tg. 1S So. Supplement op don U n tt~. l og u s (lor Prontvcrza meling over A lkmaar en Omstrek en, beh oorende b ij h ot S t.oclel\jk :\ r usu un L. y ül' lll üol'cl OrÜc h onlru k. A l km na r, A. ]( nstcrs, Sn. Catalogus dor Ath ena.o um J3ihlio th ook te Deventer. I - IJ dool. nitg Boe kerij A. J. D u vmat:lt v,\ N TwiST, L8g8. Catalog us dt: 1 hanch:;chrifte n, t8g2. Deve llte r, So. EEKHO! ' t ', (\ \T.) Do Steelolijke Biblioth eek van Leem m rden, voorn. \rorken Vfl.n schrij vers u it. en OVC'l ' llc ze h oofdstad. ;\[ct Uoschiodk. Bibliogr a.plji c. Leemru.nlell, z. ui tg. 1S70. Sn Steelelijke Kunstvorzarn oling m et vervolg op clen Catalogus der Stod. Biblioth eek en overzich t van de ue.. ch iecl enis dor kunst in li'ri osla.n cl. Loe UII'<11'(1cn, z. nitg. JS/ 6. Sn. Ua talogue :\-Ióth olliquo do la Bibli oth èqr1c Publique cle Doua i. Doua.i, z. uitg. 6 dln. Sn. Scie nces R tviî:: t<t: (H.J Ca ta logue des M anuscrits avec S upp His lo ire de France J- ly, tgo2. Ca.ta.logu o of Publications from th o Hispau ic Society of A mcrica. z. pl. uitg. on j. Sn. \Vetonsch a.p, L ettoren en Klmst in ~e d e rl<in<l, voorn. J 9 ecu\\'. Bibli ogr. Overzich t d. "'N. ~ J J l l O I ' Jt', dl. J. 'faal on L etteren. Den H aag, Nijhofl', J S96. Sn. 5

14 6 BIBLIOGRAPHU:. Lanél. en Volk V<1.n Nederland. Catalogus van Boeken en K aarten. Den H aag, \V. P. van f:>tockum, 1895, 3 dl. 8'. TmLE, (P. A.) Bibli otheek van :Nederl. Pamfletten, verzameld door i:i'jt. MuLLER. i.mstcrda.m, Fr. Muller, clln. 4'. K J\'U'I"l' IU,, (\V..P. U.) C:atalogus van de Pamflettcnvcr r.a.mcling dor Kon. Bibliotheek Den Haag, Landsdrukkerij, clln. 7 st. 4". l{o< :c: lê, (H. C.) Uat üogus der.pamhctten verzameling der Boekerij van de Hemonstrantsche kerk te AmsterLlam. A msterdam, J. H. Scholtcma, dl. Sn. 1' TUI <; oja~, (J.) Catalogus der Thoologisch e Bibliotheek der B,cmonstrautsch o kerk te Rotterelam. Utrecht, K emink & hl ". 8< '11 "LTEMA, (P.) Ual alogus der Handschriften en Bockon van de Bibliothoeh der Remonstra.ntsch--Goreform. kerk te Amsterdam. Amsterdam, Spin & Zn Sn. TIDEl>IAN, (J.) CaLalo g us der H andschriften en Boeken van de Bibliotheek do r Remonstrantsch- Gereform. kerk te Amsterdam. Amstmdam, IJ. Rogge, fvogelensanck, (R.) Catalogus van bockon on uitgaven L van Ghcracrt LocH in de 15e eeuw, 18L19. HS. fol. SERVAAS VAN H,ooYJ~\T, (A. J.) Verboelen boeken, geschriften, couranten enz. in de 18c eeuw. Bijdrage tot do Goschiod<:niscler Haagsch e censuur. Afl H aarlem, ". maj. Catalogue de la y e lte do :vr. J. V A~ Burger & Schadé, ". BAALEX, nottordam. Cntaloguo de la Bibliothèque ct do la Coll oetion Artistiquc de M. C. Iü{Ai\lM. Utrecht, J. L. Beyers, ". Cata.loguo de la Bil li othèque cl e M. L. V. LKDJ<:BOJêJ: BzN. Hotterdam, v. H e 1gel, Coll oetion de JVL. J. L. BEYEns. Ca.taloguc clc Li vrcs rarcs et curieux. La 11 ye, M. Nijho{f, ".

15 GODGELEERDHEID. Zie clen Gat. blz BIJBEL UlTG A V EN. Zie Gat. blz LOKG, (I. LE) Bockzaal der Neclerduytsche Bijbels. Amsterdam, H. Vioroot ". Bibel vortaold door ~1c. VAN IVINGHE. Gosereven te Loven 15-1:8, (zomlor 'J'itelblacl). Leuven, B. van th avo, ~" - Nieuw T estament. Amsterdam, 13roor & Appela.er, Novum 'l'estamentum Graeco n.uctoro.j 0.1-r. ;_), L- 1~us D.t;;K. Amsterdam,.J. \Vetstonius, ". LuiK I~N, (JA~) Afbeuldingen der morkinw.rcligste Geschio (leni. se n van hot Oude on Nionwe 'restamont. Amsterdam, Covens Mortier, lï29. fol. (Mot titelplaat van 17 49). BIJBKLSCHE GESCHIEDENIS EN OUDHEDEN. Zie Gat. blz. JO. FLA vjus.j osjwnus, J oo(lscho h istoriën omlo boekon. Noch Eu-.t;;siPPUS van do.!lllondigo Vcrstoring dor sta(l J o rusah~ m. Amsterdam, J. E. Cloppenbnrch, 160L1. 4". (J.) Boschrijving-ho van h et Oude J erusa lom rnitsgaders h et Nieuwe J erusalem. Loven, H. v. I-lastens, ". BocKENB J~ JW H, J<. Kn.oM, (J. H.) J?annos de Doper. Leerboek. 3 st. (Alleen 2' stuk aamrez1g). Amstcrclan1, Yntoma, HEu.:R, (A. D.t;;) Aamrijzing cler voornaamste Geschiedenissen des Bijbels. Gouda, G. B. van Goor, ''....--":),. '>( BIJBELSCHE UlTLEGK UNDE. Zie clen Gat. blz BUCTI. \.X"\", (G.) Psalmornm Da.virlis P araplm.tsis pootica.. H orb. Na.ssaviorum,

16 8 DJ. fl3elsche TTT'rU:GKUNDE. PAL~r, (J. H. va~ l >Jm, Salomo. Amsterdam, J. All a.rt, J dln. 8". EwALn, (J. L.) Jc r.u::' m ensch enkennis _of overdenkingen over do Gclijkt ni s. en van o n ~cn Hmlaocl. Utrecht, do Waal, tl". tfiwo'l', (H. m :) J on tok cningon over do Briov en van den Apostol Paulus, vll't. ui t h ot Latijn tloor D. v. 1-Joo<: S THATJ<; ~. Amsterdam, A. Yissch or, l:, 2 dl n. 4". LHIBO IWH (Pn. à.) () mmcntnrius in Acta Apostolarum ut Epistalas a.cl H.omt.nos et H ebraios. Hottenlnm, B. Bos, fo l. LEERS'l'ELf1IGE GODGELEEH.DHEID. Zie clen C'a t. blz UALVJ.r::o;, (J oll.) lns.ilutie of Onclcnrij sing he. Dordrech t, P. Ver hagen, 1 i5ï~. -! ". 1-ll<:RHEH s, (H.) Bckcntcnisse <les Uheloofs. T er Gourlc, J. '/;, Hocnsz, 1591.,)". min. PuccJ, (FH.) Do Chri sti Ser va.to ris ufli cn.ci tnte. C-loucla.e, J. Z:. Hoon s~, 159:2. 8". min. -- ~ MELAN C ll TON, (PH.) Chronica Ca.rionis, vert. door \ \T. v. Z:uYLKX v. Yn:v1n:r. Arnhe m, J an Jans fo l. EERS'I', (G. Tn.. n) Getromren Loijc1 tsman ofte W eg)n1 ij scr. ~ C. Dyvoo t, 1G63. lf)".. M1w, (JoH. Jm) Alle II'Crk cn.l\iidclelburg, J. [uertens, l G81. fol. Ln:sKxs, (J.) Y crl< laring van h ot v il' rclo Uebocl. Uoncl a. J. van der Hoev,, 1GSS. 8. '- ' n BUI ts I :TT, (TH.) De Rta tn mor tnorum et rosurgcntim11. Lon(len, r.. uitg ". LHIBO RCH, (PH. t\) 'l' h eologia Cbristinna tt(l pmxin piotatis ac promot. pagis Uhristianao Ed. Y". Adj. rl'lat.io hist. de P raedestina.tiono, t.ract. postb. Amste]'(lnm, Balt. La.kemm fol. ' c FA~HT CIU S, (F1u~c.) Des Christen Goclgeloe rclhoy tl. Leiden, S.. Luchtmans, J ï3:2. 4". ZEDEKUN DE. Zie den C'at. onclm het Hoofd "Zedelcnnde en lli vstiek" blz Rm NH. um,.(t. \ '. 1 Zamonstel dor Christelij k o Zedekull<le. Deventer, v. cl. :ligtcnlwrst, <lln. 8".

17 ~ OcKERSE, CW. A.) Ont\1"1:-rp tot con algomeen e Cllarakterkundc. Utrecht, U. T. van Puddenburg & Zn. J 788, 3 dln. 8. lvi JL'l'ELJUt KAMP, (R.) D e Charactere Hominum ac Populorum n cque cura H OC lcgibus supcriore. (Prot'fsch.) H a rcl erv. J. Moujin, ". SE:-> Jo: c. ~, (L. A-xN M:us) V an de ' r eldaden. Vert. door D. CoOHXHJill'l'. Haerlcm, J. van Zuren, 1562, 8". min Hctz. werk. Am sterdam, I. F. Stam, J 6-±-±, J 2". GooJtXJTER'r, _(D. V.) Recht Gcbruyck ende ~[i sbr u yck van ' tljlllwke Have. Leiden, Ghr. Plantijn, 1585, Ll" Zelfde werk. Amsterdam, D. Piotorsz. J 610. "1" Zelfde werk. Ibid Ll ". CICE JW, (M. 'l'.) Offióa., locr ondo 'rat cijgclyek in all en SLatP belwor t te doen... vert. door D. UoüHKHEHT. Dulft, B. Hzn. Schinkel, HiO-±. 8". min. ScJ-: PEJW::i, (J.) Bac hus, do Oude en Huydcnda egsch en Droncke-man... Onderricht uyt d e H oijligc Schriften. Gouda, F. H oola, J ". - Historie van dr. Jon. FAURTUS.... m eer ondoels u it zij11 schriften bij convorgaclunl. Allo h ovacnligon... m c n s~.:h o n als een schrikkelijk voorb. en \l'aarsch.... z. j. l'l1 uitg. -b". QoVP 1HUS, (J.) D o civium crgu patria.m offi c.:iis. Lug d. l3nt. j. Le Mair, ] 77îJ. -1". BLLT>GJ-:.DJJK, CW.) Va n h ot kwancl. Met Tn l. v. \ V. VA:'\ lll~ J : JAC:T. Amsterdam, J. i\. Wormsor z. j. (1889). 8''. Y ohfi' J ' II!A~, (1\J. A. G.) Noochak elijkheitl en Vcnmtll"oord olijkliëill. Ovordr11 k GhrisLcl ijk A lbum. z. j. 8". APOLOGETJEK EN I'OLEMJEK. Zie clcn C'al. blz l'l BuX'l'OlWI <', (1\i. J.) Strij d tusschc n oen Jood en eon Ghristen, z. uitg. en j. 8". NAUDÉ, (G.) Apologie pour tous les grands p ersonnnges etui ont osté faussem cn t soups:onncz de 1\[agio. La Ha.ye, Aclr. \' lac, so. MAH.:->rx, (Pn. v.\ N) Bij enkorf d er H. Roomseh c k e rk. Utrecht, v. Dorp & H eriga, 1884, 2 clln. 8".

18 10.\ POVJGETIEK E::'\ POLEMIEK. NL\lGIX v.'..::'\ ST. AUl iwonj>e, Godsd. en K erk el. Geschriften m. hist.. inl. van J. J. VA~ T üühene::'\hjn-tge::'\. Dun Hna.g, 1\ti. ~~jh off, 187l. ;, cun. 8". J uxrm;, (JPR.) Gathol wo Doctrinn(' Colla.tio. Lugcl. Bat. ex off. P lantiniana. 1.)9:2. 8". min. DoxnoB:-<IU::i, (D. H.) Antipater U uclac, <1. i. ll"c<krlughinge over rlo Precli cati e Patris loa.nnis do Goucln.... ovur s ~jn o.pred. 01'.Paops-aldorhuyLigh cndach geclnnn opgeteekent ende \re,l erluijrlt. Hottonbm, Ji'. v. Ra.mbJX, 161"1. 8". JoJL\::'\Kf::i l )E Uotï> \ 1 Anrler-half bon11ert lougenh Heiil". Boxh omii gcm o n~ ; ht in s ~jn vonijnieh Teghen-ghift... Antwerpen, 11. \ ', mlns:;u n, ]()11. 8". lllîji. H ulc K, (A. v. J>.) (+root holl"ijs, claerin \rcdorlcijdt 1\"0rdt con seker Pm pse n Boocxkon gu'i ntit : "Gloy n B e1rijs rlcr Hoylighe, Oude, Hoomscho, Cutholycko Kercke", hesclu. <loor J. D. C., tc r Gourle, \V. v. cl. Hoeve, lgöo. 8". min. Com~:-.r n EJ:T, (D. \'.) Van de Toola.tingho Oilllo Deerute (!odes. A.ltu na, z. uitg. 1.)7:2, 8". min. CooHNifEHT, (D. Y.).Proeve va.u tlo }ü idelburg:ch c GaLoeliisnm.- omnw te vcrstaen of rli e voortgok is 1l) 7 t Go<ld. 8chrift, dan nyt l1 ot nicnsch. vomuft. 1;. p. e. uilg. 1ó.S2. 8". Proeos van 't Kcttorclo clo n ende dwnng cler UoncionLiën t.ussch en I. LJP ::ij P :~r, schrijver van de Politic<l, A". l ó88 rlna.rvoor, en de D. Goolt~ JJI ; wr claer tcglton sprok encle. Ter UoLHle bij J. Toumay, 1óDO. 8". 1nin. CooHXJJIWT, (D. \'.) Vtrouclingh o van dos\' ernnfts plantingh e. T er Goudo, J. i;: s Ho<'JJSII, A". lö91. 18". CooH:-;JI ~<:wr, (TJI. \.) Dofonsio procossus tlo non occidentli s ha.ereticis con tra rrr cap. l. IY Politiemum I. LJI'Sfl, UÏ LISquu li bri ndv. chalogista.m confuta.tio. Hannoviae u.d :\Joenum, U. Anfoninm, J ó83. 12". Coonxr-um TIUS, ('!'ll.) Epitom e procossu s cl occid. h acr.iticis ct vi conseiontii 3 infer. inter I. Ln srmr Polit. auct. A". l ó88... et 'l'n. CooRXHERTimr. Goudue, C. 'J'omna.eus, 1ö2G. 8". min. Coo u.nhkj{'l', (Dnm w K Y üluke l{tsz. ) \Vorken. Amsterdam, J. Aortsz Colom, 1G30. 3 ' clln. fol. EJ'ISCOPlUs, (8.).\.n t\\ oord op do.proeve van Abr. lloydanus

19 APOLOGETIEK F-K J>OL J<; ~IIEK. 11 togen de ond erw~j zin g in cle ChristeLijke R eligie. Rotterdam, Nacr a nus, 1G4-!. 8. ScEPERUS, (J.) Ohrysopolorotus cl. i. Goutscho Vrager. Gouda, l~'. Hoola, lggl. 8". min. Ch rysopolipoim eon, cl. i. lioutsch e H erder, voreledigende Chrysopolerotum togen Pb. ;'\. Limborch. Amsterdam, 0. Banmtsz. 1G m in. Doom~SLABH, (A.) on I\..usTno FJyr.vrcs (P. J.) c:rondigo on klare Y crtooningho van hot ÜJHlorsclteydt tussd1on do Goreformeerclou en \ V edercloopers. Enchu:vson, A. vv. Kluppel, 16"10. 4". VAT,K, (E.) Vortoog \regens cl e zaak van En1. Yalk, pn:c1t. te Vian en, aan de E on\". U lassis vün U oucla 'n bcl1oonh oven. Utrecht, P. Mt11lteJ1(lam, ". VEx ~;;:~ra, (H.) Korte vei cl elliging vau zij ne Eere en Leen over h ot \'erboml dor w erk en. Leemmrclou, T. v. Dissel, ". VoJ; ST~lAx, CM. A. G.) Kuypor's laatste Vlugschrift beoorrloelcl. Gouda., G. B. v. Goor Zonen, (188ö). 8". MYSTIEK Zie clen Ca.t. oncle1 het H oofcl "Zecleknnclc en JJiy.sliclc" bl.z. 22. L Buso, (l-1.) Horologinm sapien tiao aoi.ernae, vor t. goclngt. 1 : ". Zie over dit werk PREG F.R, G e~c h ich t e cl. dcutschen 1\Iystik dl. H. \V:-\~H schijnlijk geschrtven circa 1'.~6o. lh;w;on, (I.) De vita, aogritudine ct njorle anima.e spirituali. Gomla, Clh eraert L uen, "1". Dyalogus creaturan un cl. i. 'rll'yspra.eck der Creaturen. Gouda, Gh eraert Lcuu, -1 April l-b81. l". T nml\s à Ki :'u'js, )lavolginghe Cl1risti. Vert. door CoHS". Bo rn. Amstordant, P. Ulaosz. z. j. (na 16ó0). 8" Id. Niou we overzetting, 3" clrnk. Gouda. W. on J. van Esch, min. MATHIJS VA:\' DmwitJ<:CH'l', FascicnlL1s lvlyrrhe. Dit is oeu sonclcrlinge devote Materio van die Passic ons Hoeren J esu Christ.i. Ant\\'erpon, S. Cock, ". (13ancl ivoor handsnij werk). (' S ALZ~lA NN, (0. C:.) Do Ilom ol op aan le. Amstorclan1. H. Scha.lokamp, ".

20 12. MYS'l'IEK. q SwEDENBOB.G, (E~1. ) The Doctrine of Live for. the. ~evv J erusalem..i\lanche ;tor, tho New J orusalem church prmtmg ancl tract SocieL)' ".. ~ EEHJ:{EDENEN. PoPPIUS, (E.) Pra.odü a.ti ën en geschriften. L1. Zie den Gat. blz ::. Aenhanghs el van de Eng-e Poo rt: bevatten de e en V erclari nghe over de w oorden des Apos t ls Pauli. Enchuysen, D. Waerm o ndt, r624. zo. ~i ec kentr oos t. 162,:, z. uitg. 3o. Troost eliick N ieu v. e fa er, z. ui tg. 162o. 4o. Nieuwe.Jae r, ven <tüendc stofft::"n tot Goede en Vreedsame bedenkingen... r 6:2 11 z. uitg..... so. A e nwijs ing-he vnn de groote end e g rove n11ss laghen. D. BarLIL N 1colan Onder 't Cru ijs, 1 b z. 6o. Pntedicatie over l1et Droe vig afs te rv en van Pet!'. Cuperus en Benj. Sapmn, z. j. Rotterdam, S. Landsbergen.. 7o. TH OMAS GA T A KEn, Betrachting over Amos 6: 6. Gorkum, A dr. He lnu chs, ao. BARTI-L PITJ SCUS, Leichprcd igt liber Fl iedrich IV. He idelberg, z. j. (l6io?). MooH, (B. ne) Bes lcnclig geluk van een g eestelijk over-. "-wïiîilaa.r tot a.fsch Lids-rec1en. Gouda, \ V. en J. van E sch, ". ~ SmELIUS, (T.). 'r11 ee Leerredenen. U trecht, do Waal, ". Sm'!', (J. A.) Loer oden over Mal. li : 10. Qou_da, W. Verbla.auw, ". 8TAHJ:\'GH, (J. G.), Do in Godt roomende Grij sa.ar t, ter (3edachtenis van ~ ij n o n vijftigjarige prodikdienst. Gouda, W. V erblauu\1, 'l'eu'l'mr, (F. v,1n) Bijbel. ch e tafereden in Loerreden en gesch etst. Rottenlam, v. cl. Dries, Sm GENBEKK, 18H. 8. (M. ) I oen oden on. H aarlem, A. Loosjes Pz. Bussrxm-r, ( J. 'vv.) 'odovooriug bij N orlerlands ver] ossing en Oraujes zegopr w.l. Rotterdam, N. Cornol, " K erkelijke l{edevoeringon t or h erinnering aan Neelorlands ve lossing en bij andere plechtige gelegenh eden. H.ottercl am N. Cornel, ". Loerreelen en ter vier ing van h et. 3" eeuwfeest der Hervorming 2 No v door vcrsch eidon P redikanten. A msterdam, J. ten Brink Gz. L817. 8". Boscn, (A. 'l'en) ' weetal prok en naar aanleiding (lor h eersch onde Cholc ra. Gouda, van Goor, ". LA LAu (J.) Laa. Lstc Leerrede (niet uitgosvrokon ). Gouda, G. B. van Uo r, _

21 j_3 \Ton."l'MAN, (M. A. CL) L eerrede bij de 40-ja.rio u Evmweliebodicning (31 Doe. 1809). Gomla, van B e nt~1m, ". WARTENA, (A.) Afscheidsrede te Amersfoort. Amersfoort, A. M. Slothouwer, LlTUHUlE. Zie clen Gat. blz. 23. JA COBU :-: DE VoRAGIXE,.Passiouaol, \ Vinter- en Somerstuc. Ter Goucle, G. Leeu, HSO. 2 clln. fol. Zie HoLTnoP, Monum. typographiques blz. 74 Liedebook. Yerclubbelcl ni euw pelgrims of Gouschc de~otio li cdeboek voor de pelgrims naar Kcvi3'I'lliu. l~. otte r dam,... 'l'hompson, (z. j.). 8. RECH'l'UY'l', (J.) l\iaria, Mater Dolorosa. Musijkstuk, vertaald. ~' Erven van Esch, De OL Psalmen van den lrofcct David mitsgaders eeni gc auclere Lofsangen, door PETRIJs DA'l'HE:\\'US, op musyck gezet door OoltN 5 DE LEEUW mitsg. do Ontcchi mus en de Belijdenis dos Gcloofs. Amsterdam, \V cel. Th. Lootsman, ". Bijbclsche historij-liodekens. i'vl pl. Amsterdam, J. Kanuewet, Liedoren voor h et Korstfeest te Gouda. Gouda, w. V erblaamv, Gezangen op hot feest van de Opstanding van Jezus op den Eersten Paaschclag, ~ucla, W. Verblaauw, ". EuS.'I"NGH, (J. vv.) Gezangen voor het Godsdienstig ~ a n g gezelschap te Gouda bij hot eindigen van h et jaar. l.{oucht, Verblaaü\i'ë'Ïl v. BonLum, Iel. voor H emelvaart en Paschon, st. 8. GODSDIENSTEN BUITEN HE'l' CHIUSTENDOM. Zie clen Catalogus blz (l Ku rmen, (A). Volksgocl sclionst en W erelclgodsdicnst. \'ijf voorlezingen. Leiden, S. 0. V. Doesburgh, ? K"NAPPER'l', (L.) Do Beteekonis van de \Vetenschap van h et Folklore voor de Goclsclienstgeschiedenis, onderzocht

22 on aan do H olcla-n yth en getoetst. Proefschr. Amston1am, D. B. Centen, 1 8'". 8". f") BuxTOIWF, ("YL.J.) Sch oole dor Joden, begrijpen de h et ' guh oolo J oo cl Hclw ( oloof. H.ottunlarn, r.. ni tg. 1.7::31. 8". min. '~ K.m;xEx, (A.) Go<l~ cli.ens t van Jsraël. H aarlem, A. C. K ruso man, t>". maj. (' 'l'tele, (C. P.) Gocls<li enst van Zu.rathustra. H aarlem, A. U. K rusom <:Ln, J 864.,;". m aior. 1 SY.\fO~s, (B. ) Do On wikkelingsgang; rlor Germaansch ' 1\'[yth ologio. H.ceLo rw1,f:lovcnlrach tsrode. ( ironillgon, \V olten:;, ".

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra j 4 I 4 Sci l jil ii! ER: M M U N IN DIT Ii O Pij V I S c i l i i V li ijz ii W i Hj Dz i lij lli i z zi A Bi O 9 2012 40 j l ij z ii E ijz ijll, i ijz c i V z i ij i l A ili ii z l i W f i i l ii jili

Nadere informatie

Calcar (Prof. R. P. van); Bezuiniging of... Open brief aan Prof. Dr. Slotemaker de en

Calcar (Prof. R. P. van); Bezuiniging of... Open brief aan Prof. Dr. Slotemaker de en Lijst van werken, betrekking hebbende op Leiden en Omgeving, verschenen in 1935, ten gemeente-archieve aanwezig. Jaarverslagen, catalogi, dag- en weekbladen, periodieken, programma s en courantenartikelen

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil Siu JUNI 2015 TEBERDE Aii Si l Ci Mi, Ki D Kli M, ill ii Bif W l ui, i u u l lië BIJZONDER IN SAMENLEVEN E l lië ui f i l D, i lf i ll lif l Z uffl i fli f, uj l H fi i l i, lui i l Ci Mi li l i

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing Truma Secumotion Toepassingsgebied De Truma gasdrukregelaar SecuMotion zorgt voor een gelijkmatige gasdruk van 30 mbar bij een toegestane ingangs druk van 0,3 16 bar. SecuMotion regelt en bewaakt het verbruik

Nadere informatie

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/ltwd0004

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/ltwd0004 Roken Percentage rokers Totaal Geslacht Verzekeringsvorm Leeftijd Opleiding Mannen Vrouwen Ziekenfon Particulier 16-04jaar 45E4jaar 65 jaar of Lager Mavo,lbo Havo, Hbo, Mannen Vrouwen ds Totaal IZAIIZR

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#   )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! *  #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk,

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk, Bistasvruw lai lais! AGEDA 14 Rlmll uit ista Ht vrwzli va rm lit rst mli vrvls waarshili maar uitili vrmili Christhr Rv a ht a! aa staa str vruwli rlmll traal Zi zi va vr m h las mt rr maar zi i u mi vóóruit

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014 D Pi Ful 2012-2014 PNIN 2014 wwwill Pi i iiii CNV J FNV J VCP Yu Pil i wi PiFi FVP I w z 60 j ili ui l u w ull i w ii i l i l u D iz Pi z l il l u Pi wil u w i iiii? K wwwill ()ii M il : PGGM yu M D Nl

Nadere informatie

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern.

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern. 1 Atoombouw 1.1 Atoomnummer en massagetal Er bestaan vele miljoenen verschillende stoffen, die allemaal zijn opgebouwd uit ongeveer 100 verschillende atomen. Deze atomen zijn zelf ook weer opgebouwd uit

Nadere informatie

Op een dag...was er hagelslag!

Op een dag...was er hagelslag! O w hll W w jij hll L E S 1 Rcl uc, u DE GESCIEDENIS VAN AGELSLAG i hll u b lll i Vi i i uw I 1890 bi hij i A hl i chcl w I 1892 w zij z P b Tw j l, i 1894, w zij w z G b I j VENZ fi D Vi EN Z I 1904 w

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra

Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra (1878-1915 (1917)) 460 Samengesteld door J.F. Seijlhouwer en F. de Vries Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige ge ge vens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige ge ge vens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 57e jaar gang no. 42 / 25 oktober 2001 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Arbeid Werkloosheidscijfers juli 2001 september 2001. pag. 2 Cao-lonen per

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek in Beweging

Handleiding Onderzoek in Beweging Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Onderzoek in Beweging Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8.

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8. %DVLVVFKRRO+HW3DOHW +HWKRXGHQYDQ HHQVSUHHNEHXUW INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 5 SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 7. SPREEK BEURT IN GROEP 8. HOE BEREID IK MIJ N SPREEK BEURT

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Visie In de pleidin Starten met adviseren (SAV) staan de basisvaardiheden p het ebied van adviseren centraal. De pleidin is ntwrpen vr de delrep startende

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39147 10 november 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 november 2015, nr. 825853,

Nadere informatie

Grafschriften uit de oudheid

Grafschriften uit de oudheid 1 3ous 39 Grchrin oudheid oor (SATB) Soranen Aln Tenoren Bn 1 q = 80 Er is een b Er is een Er is een Er is een b da d da d da d b da d ad ad ad ad door b door door door do b do do do dlik ta dlik ta dlik

Nadere informatie

Heb jij een mavo- of vmbo-advies? Kom dan naar SG Newton!

Heb jij een mavo- of vmbo-advies? Kom dan naar SG Newton! Wl Scl 2016/2017 v? b v f v Hb! G S K IHOUSOPGAVE 2 3 V 4 u cl 5 Lbë 6 l Ll 7 L 8 TlFcy 9 C Sll 10 Buy Hlh & C Wl v SG! 11 Sp Sll 12 Tc Sll 13 Th Sll 14 A Su 15 E- 16 Pc bu cl W h v u hb v z cl T vl f

Nadere informatie

(wi s ) Uitdagend teken-, kleur- en doeboek. Anna Weltman

(wi s ) Uitdagend teken-, kleur- en doeboek. Anna Weltman A Wetm R U L K D N U K ) (w KLUR(w )KUND o e, y mm et e O td ek ee we e d v p t td g e de te ke g e. e ve e d e vo m e u j ke d e ho ek e e ge mo o, e k c e g d e o M et t d t bo ek je e b jo de e k eu

Nadere informatie

.I V{! 1L.I. SF{ L;V[; I11 Ni

.I V{! 1L.I. SF{ L;V[; I11 Ni - Saneringsbe /anviaig Beleids lav. 11)1)1,iiIti(»ifttiiI 1 iv ii Irlif,tt 1 1 ) 1 ((liii [th1tuni fl S 1

Nadere informatie

,JJ. S[* ol* besl"-.,uol op. du t 'un ia ouort hu* . Open een nieuw bestand.. Typ de tekst: Ïaak 3 Sommen maken met Excel. . Ktik in celar.

,JJ. S[* ol* besl-.,uol op. du t 'un ia ouort hu* . Open een nieuw bestand.. Typ de tekst: Ïaak 3 Sommen maken met Excel. . Ktik in celar. A i mo oppn voorai m h aak kaar bn, a h ban an op onr naam: Sommnr. ln zaakkun i hgmakvan n rknba zlf onkkn.!o biiwrkn àki logbok bij oor naam van aak n aum in vuln. i$ gran Bgrkn l lnvogn Oprna lro Da

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

Voorbereid voor de kom st van Jezus

Voorbereid voor de kom st van Jezus Voorbereid voor de kom st van Jezus 1. Inleiding n. a. v Tit u s 2: 1-1 5 E é n v a n d e k e n m e r k e n v a n e e n c h r i s t e n, e e n v o l g e l i n g v a n J e z u s, is d a t H ij J e z u s

Nadere informatie

Adres post code Soort monument Woonplaats

Adres post code Soort monument Woonplaats Monumenten Gemeente Oisterwijk Gemeentelijke monumentenlijst Adres post code Soort monument Woonplaats Baaneind 6 5059 AS boerderij Heukelom Heukelomseweg 29 5059 AJ boerderij Heukelom Heukelomseweg 34

Nadere informatie

Vergelijking ijkingen vleugelinstrumenten (jaren 1941, '43, '47 en '48)

Vergelijking ijkingen vleugelinstrumenten (jaren 1941, '43, '47 en '48) Vergelijking ijkingen vleugelinstrumenten (jaren 1941, '43, '47 en '48) door Ir. W. Tops april 1949 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland Bibliotheek

Nadere informatie

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN NOORD, ZUID EN KLEINE KERNEN

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN NOORD, ZUID EN KLEINE KERNEN HIOICH ONEZOE EEINGPN NOO, ZUI EN EINE ENEN fli, mili & mm ll: I.... v Hij ppmm: IE m: m Ihpv. Ilii.... civ.... lm lciv.... mp hyli.... lm mlii.... lii p li.... lm, Hiich m (H-).... il-n.... Pij.... ij

Nadere informatie

Oost & West -Vlaanderen. lb 11 -, if) l'i ii LO

Oost & West -Vlaanderen. lb 11 -, if) l'i ii LO VINÇOTTE CERTIGO vzvv Tel +32(0)2 674 57 11 fax +32(0)2 674 59 59 info@vincotte.be www.vincotte.com Maatschappelijke zetel: Diamant Building i Boulevard A. Reyerslaan 80 B-1030 Brussel O Antwerpen-Limburg

Nadere informatie

AUTEURSRECHT @ INTERNET. M arie-christine JANSSENS. Hendrik VA N HEES. UGf!

AUTEURSRECHT @ INTERNET. M arie-christine JANSSENS. Hendrik VA N HEES. UGf! AUTEURSRECHT @ INTERNET M arie-christine JANSSENS Hendrik VA N HEES m ' UGf! IN H O U D INHOUD I. IN L E ID IN G... 11 1. H et auteursrecht en zijn impact op het dagelijks leven... 11 2. H et auteursrecht

Nadere informatie

'3 RIJKSWA'PEKSTAAT '

'3 RIJKSWA'PEKSTAAT ' '3 RIJKSWA'PEKSTAAT '.._---- 3 DIRECT IE W ATEIiHUiU1SlIOIJPT NG EN W AT8RBE'YEG I 1iG 't 'I *Hydrometrische Afdeling ---.._- Memorandum IV 1. jlnì,eidinr: in dc mcniornnda -1.1on :i!.i zijn gol.fro~intratios

Nadere informatie

J. Snitker. aantal vennootschappen onder firma en exploitatie van cafés en restaurants, Verwezen wordt naar het agemene deel, zie 1.1.

J. Snitker. aantal vennootschappen onder firma en exploitatie van cafés en restaurants, Verwezen wordt naar het agemene deel, zie 1.1. Gegevens onderneming Bart NAGEL h o d n VOF Grand Cafe Dichters FaiUissementsnum er 15/13/454 Daturr uitspraak 23ju1i 2013 Curator R. Kaas RC J. Snitker Activiteiten onderneming de heer Nagel is betrokken

Nadere informatie

lie:~ ik de eer U7.ier E;:celler_tie beluer"3 mede te deelen,dat bij

lie:~ ik de eer U7.ier E;:celler_tie beluer3 mede te deelen,dat bij lie:~ ik de eer U7.ier E;:celler_tie beluer"3 mede te deelen,dat bij i1 1 c b e er 1 L bc -1 i PROCUREUR-GENERAAL BJ HET GERECHTSHOF Amsterdam, den...... Z.sen &pk.!&.~.i 192... e,. *r. ' 6?7flfl/.NOOFDBUREAU

Nadere informatie

0NTVAN6EN2 0 DEC 2012. Team. Onderwerp

0NTVAN6EN2 0 DEC 2012. Team. Onderwerp 0T6 0 D 0 prvii ::Urh RZDF 9 D. ll v Gdprd Pyhl 0 _ Pb 8000 ~- 08 TH Urh d d v d ii Pb 40 UWG Tl. 00- Fx 00-840.prvii-rh.l D r U bri v U r Bijl 7 d( J0 80D7F99 hkli "b: lli jrrki 0" T Rri Drkir Fxr -ldr

Nadere informatie

LVC3 Expertise Taakgroep Mytyl-tyltyl

LVC3 Expertise Taakgroep Mytyl-tyltyl Mytylschool Eindhoven Brin nummer: 16SO Toledolaan 4 5629 CC EINDHOVEN Toledolaan 4 5629 CC EINDHOVEN Theo Goossens (040) 241 81 81 t.goossens@ssoe.nl Emiliusschool Tyltyl Brin nummer: 01PA Nieuwstraat

Nadere informatie

A.van de Bund Belasting advies- Administratie Heidebloemstraat 49 6533 SL Nijmegen Tel 024-3882912 avdbund@worldmail.nl

A.van de Bund Belasting advies- Administratie Heidebloemstraat 49 6533 SL Nijmegen Tel 024-3882912 avdbund@worldmail.nl A.van de Bund Belasting advies- Administratie Heidebloemstraat 49 6533 SL Nijmegen Tel 024-3882912 avdbund@worldmail.nl Administratiekantoor K. Bakker Spuistraat 226 1012 VV Amsterdam 020-6208473 amsterdam@administratiekantoorbakker.nl

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

Medewerkers van IBN aan de slag bij Kuehne & Nagel. Werk met diploma

Medewerkers van IBN aan de slag bij Kuehne & Nagel. Werk met diploma Medewerkers van IBN aan de slag bij Kuehne & Nagel. Werk met diploma Hoe kan functiedifferentiatie kansen bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? En hoe kunnen daarmee (toekomstige) personeelstekorten

Nadere informatie

E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren

E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren Druk op enter, loop met de pijltjes toetsen door het menu ( ) wanneer u bij het juiste programma bent bevestigt u dit met enter, u gaat d.m.v. van naar het door

Nadere informatie

LRQA Business Assurance

LRQA Business Assurance CERTIFICAAT Hiermede wordt verklaard dat het Information Security managementsysteem van: door Lloyd's Register Quality Assurance is geëvalueerd en goedgekeurd volgens de volgende Information Security managementsysteemnormen:

Nadere informatie

Uitslagen. Uitslagen. Uitslagen van prisma en cilinder

Uitslagen. Uitslagen. Uitslagen van prisma en cilinder Usn Usn Usn Vn on vn pmr m worn, mo v n us n worn. ou n n nn m wor vn n prou, zos u n v p n worn, us voor vouwn, z, on, ws, m o s wor. mrn wr ms n or s, s m (sp) n ppr/ron n vrpnsrn. N vn vorm n n us nn.

Nadere informatie

Werken in de Sociale Werkvoorziening. Informatie voor mensen met een beperking

Werken in de Sociale Werkvoorziening. Informatie voor mensen met een beperking Werken in de Sociale Werkvoorziening Informatie voor mensen met een beperking Wat staat er in dit boekje? Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4-5 Waarom dit boekje? Wat is de Sociale Werkvoorziening? Voor

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1214 17 27 27januari 2009 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 december 2008, nr.

Nadere informatie

H4 econ 90 21-1-2016 10:20-11:50 KOO NAM H4 wisa 100 21-1-2016 12:30-14:10 JAM VIG WER H4 wisb 100 21-1-2016 12:30-14:10 KRM RAP RUW

H4 econ 90 21-1-2016 10:20-11:50 KOO NAM H4 wisa 100 21-1-2016 12:30-14:10 JAM VIG WER H4 wisb 100 21-1-2016 12:30-14:10 KRM RAP RUW Toetsnaam minuten datum tijd akdocent H4 ges 90 18-1-2016 08:20-09:50 FK SCJ H4 fatl luistertoets 55 18-1-2016 10:20-11:15 DD EP H4 mo 90 18-1-2016 12:30-14:00 HEM KH H4 wisd samen met H5 100 18-1-2016

Nadere informatie

statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om

statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om MINISTERIE VAN ONDERWf^ KUNSTEN EN WETENSCHAPP N. 1387 Afd. H.ü. Bericht op schrijven van gg No«5659A. Februari betrefifende aanvul ling...a.c.ade.mi statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om advies aan

Nadere informatie

BillBoard 332 x236 cm MAKRO PARALLELWEG 126 1948 NN BEVERWIJK NH 52.48125 4.66907

BillBoard 332 x236 cm MAKRO PARALLELWEG 126 1948 NN BEVERWIJK NH 52.48125 4.66907 BillBoard 332 x236 cm CITROEN STADIONPLEN STADIONPLEIN 22 1076 CM AMSTERDAM NH 52.33002 4.92578 BillBoard 332 x236 cm CITROEN STADIONPLEN STADIONPLEIN 26 1076 CM AMSTERDAM NH 52.33002 4.92578 BillBoard

Nadere informatie

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN TIEL-WEST

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN TIEL-WEST HIOICH OZO IG I- fi, ii & : I.... v Hij : I : Ihv. Iii.... civ.... civ.... hyi.... ii.... ii i...., Hiich (H-).... Viii..... Vch ci..... Uiv z.... vi..... Vch ci..... Uiv z.... ihv..... Vch ci..... Uiv

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert Dit is wt IVW u llml oplt D uitstk liggig i mtopoolgio Amstm jlg omstiti, it gbi hft l l zichzlf. Ht zij cht ms i ctif zij smwk, i succs mk. Voo zichzlf oo lk. Ht twk IVW splt i blgijk ol. E cti igig,

Nadere informatie

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wat kunnen we voor u betekenen? ? W? D N T N, V S N,. M. E. D,. H T N. D N. W? E! H N D N N,. T. D N T. H N. H 22. D N,. S. E N ;. O N. M N. Z N. O N. I N. 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z,, -. A B C D E F G H I

Nadere informatie

e e n b o s t u l p e n

e e n b o s t u l p e n een bos tulpen E e n p r o j e c t v a n Ge r C. Bo u t, Al b e d a Co l l e g e, Euroskills 2008, KMR, OBM-Ri j n m o n d, PWS, SKVR e n Villa Ze b r a Tulpen uit Amsterdam??? Nee, natuurlijk niet: Tulpen

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Magazine B 440 mm x H 300 mm (10 mm afl oop) of B 410 mm x H 270 mm. Magazine B 220 mm x H 300 mm (10 mm afl oop) of B 190 mm x H 270 mm

Magazine B 440 mm x H 300 mm (10 mm afl oop) of B 410 mm x H 270 mm. Magazine B 220 mm x H 300 mm (10 mm afl oop) of B 190 mm x H 270 mm DUBBELE MODULE FORMAAT A 1/1 PANO B 288 mm x H 440 mm B 440 mm x H 300 mm B 410 mm x H 270 mm 12.500 FORMAAT B 1/2H 1/1 B 288 mm x H 220 mm B 220 mm x H 300 mm B 190 mm x H 270 mm 8.500 FORMAAT C 1/2V

Nadere informatie

Lees U laat uw kind de eerste set woorden van de week voorlezen. Deze woorden staan rechtsboven op iedere uitlegkaart.

Lees U laat uw kind de eerste set woorden van de week voorlezen. Deze woorden staan rechtsboven op iedere uitlegkaart. Snel aan de slag! Wat heeft u nodig? Het juiste Spelling in beeld-oefenboekje Een schriftje waar uw kind in kan werken Een pen waarmee uw kind prettig werkt Een markeerstift of een aantal kleurpotloden

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

Het register van akten van de burgerlijke stand

Het register van akten van de burgerlijke stand Het register van akten van de burgerlijke stand 91 door Hans Merckens Zo als ker ke lij ke re gis ters er voor ker ke lij ke aang if tes en voor het vast leg gen van de voor de kerk be lang rij ke za ken,

Nadere informatie

De GO!-specifieke opleiding voor zorgcoördinatoren: ook iets voor jou?

De GO!-specifieke opleiding voor zorgcoördinatoren: ook iets voor jou? OPLE ID IN G A l s zorgc oör dinato r De GO!-specifieke opleiding voor zorgcoördinatoren: ook iets voor jou? geef j e elke dag vorm aa n zor g i n het basiso nde rwij s Om j ou d eze taak goe d te he lpe

Nadere informatie

Nieu s rief jeugdopleidi g

Nieu s rief jeugdopleidi g Nieu s rief jeugdopleidi g ZATERDAG MAART JAARGANG, NR VOORBEREIDINGEN SEIZOEN - GESTART O da ks dat het huidige seizoe og olop gaa de is, zij de oor ereidi ge op het ieu e seizoe al a start. Door hier

Nadere informatie

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Februari 2012

Nadere informatie

hr,w! il("v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl " upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel

hr,w! il(v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl  upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel B s ^ =g \ s Ë_! -a_ ry È_ lr -' A - fl = rd s. li - Als je moe soppen voorda je me de ele aak kaar en, sa e esandan op onder de naam: Sommen-r. n deze aak kun je e gemakvan een rekenlad zelf ondekken.

Nadere informatie

Vo o r e e n g lo baal indruk v an mijn aanbo d: Kijk o p e e rs te indruk bo v e naan mijn s ite. De datum achter het item geeft de actualiteit aan

Vo o r e e n g lo baal indruk v an mijn aanbo d: Kijk o p e e rs te indruk bo v e naan mijn s ite. De datum achter het item geeft de actualiteit aan Affiches Bureau Total Des ign 1963) Beste belangstellende, Voorgesteld: Dirk de Wit Mijn verzameldrang uit het recente verleden heeft geleid tot een collectie design documentatie, waarvan ik deels afscheid

Nadere informatie

3 « ro ai I?. I» i 3. Iff -Ji.il. ^ r- < < ö. erbij d houde aken v enings. ictie opz ade. kom ang' 201. sten v 'deel 4, bij. n> ^r. o3 DJ O : OS.

3 « ro ai I?. I» i 3. Iff -Ji.il. ^ r- < < ö. erbij d houde aken v enings. ictie opz ade. kom ang' 201. sten v 'deel 4, bij. n> ^r. o3 DJ O : OS. n> ^r OJ (0 fd /O I?. I» L P? 9 P. 6 Iff -Ji.il ro ai «: OS IÖ 7 X fd - DJ O l/l > CL /5 r> " in ^ r- 2 CU ro o. (T> Ü) ft ro y O, (O x erbij d houde aken v enings rt- DJ O ö : CL _ - fd m fd - fd A O"

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie