. : : : : = : VAN DE : = = : : : : = = : : : = = : : : :a = = : : = ii i OPENBARE BOEKERIJ ~ 0 u D R. :. = : = ... Supplement-[atalogus /i i i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ". : : : : = : VAN DE : = = : : : : = = : : : = = : : : :a = = : : = ii i OPENBARE BOEKERIJ ~ 0 u D R. :. = : = ... Supplement-[atalogus /i i i"

Transcriptie

1 ....,... ~ =.!).(!.!).(! : : : : :. : : : : :a :.. = : : : : = = : : = i = i : i : = Supplement-[atalogus /i i i : : = : :a = = : VAN DE : = : = : : = ii i OPENBARE BOEKERIJ ~ = ii : : = = : = : TE : = :: G = 0 u D R. :.!11 = : : :a = a: : = : = = : : : =.. : : a: : ~.. ~.. : :a ~~ : i.'i.i.'i. : " : : : : : :.. : : ~~ : : = : = r : : = a: : : : : = GOUDA : : : : : : : J. VAN BENTUM & ZOON : : : : : : 1910 : : = :...:...:... : =.. :~: ~. =~=.~...

2 CAT AL 0 G US.

3 Stoom-Snelpen I ruk, J. VAN BEN 'l'um & ZOON, Gouda.

4 Supplement-Catalogus VAN DE OPENBARE BoEKERIJ TE G 0 U D A.. GOUDA J. VAN BENTUI'Y\ & ZOON 1910.

5 VOORREDE_ Een pctcw woo? den mogen voorafr;aan aan dil Supplemrnt dat cloo?' m ij in opclntcht van Hce? en Lib? yc?necsten betcc'!'lct is, en?uaarbij ilc steeds de g1 ootstc httlpvaar&igheül, in het b i:jzonrler van den Fleer Bibliotheca? is mocht gen:ietcn. Ove?' cle geschieclc?~is dm bocleer i:) kan -i.lc kort zijn: m?:jn voo?-gangei' gaf reeels een ove'l'zicht dat ilc, al is alles niet geheel j uist, vooml wacw hij Walvis ~ olgt, hiel' niet b c ho~f aan te vullen, noch te ve? beteren. 'l'e z ijner t i:jcl zctl de geschiedenis de? Gouclsche Lib?!Je wel in b i:jzo?icle? heden het l icht z ien. I 'an hetgeen na zijn t1jcl gebetmle moet i lc één feit mc?1w?'eeren, n. l. de g1 oote vemncle1 ing die uitwe?ldig met de b ihliotheelc plaats g J'CCJ.J. Voo1 het ee? st na haa r ontstaan went z 1;}, 1:n 18.98, VCI' pla.at.st, en o vm r1ebmcht van de 8t Jánskerlc naar een eir;en tehn is, cle voonnal ige fvetalsche K e? -lc aan de Oosthaven. 'l'erccht met_q dit ec?~ g1 oote vm beteri?o.!j genomncl wol'clen : de oude eer waa?'clige bewam plaats, hoe aanti'elckel Ulc ot e? ir; e~ts ook, n as voo? het steeds!)?'oote1 wo? dencl aantal boelcmt te lcle in gewm clen. lvat cle ve1 rneerclej ing del' boeleen bet? ejt, de Dilwyemccslen h e bbe1~ e?' bl-ijlcbctet'l' steeels naa?' ges t1 eejd om het wetenschappeli:jlc karakter, dat cle Bibliotheek steeels d1 oeg, zooveel moqel i:jlc te bewcwen. Dam cloor behield de Lib J ye ham C'igenaa?'Clig cachet. ljit volgen van een vast zjlan bij cle Hitb? eicling cler b ibt-iotheelc mnnlcte het mogd~jlc in vele opz1'chten cle incleeling t nn clen Catalo.c;ns te vo lgm~, en i lc kon voo?' het?1uje?'c11deel der ntbrielcen 1wcw cle ove? emtlcomstige bladz1;jclen clacw?jan ve?'w?jzen. Uit clm1 acwcl cle1 zaak vervielen e?' enkelen en ko'iiclen andere ingevoerd wonlmt, wacwonde r één gewichtige: cle 1 eecls gentimen

6 VT VOORREDE. t~jcl cloo1.t Jib? vemee.~tm.< aangelegele ve1 zarneling "Gouclcma" boocl tlwns stof gerwe.r; voo1 Pen afzonderlijlee nob1 1:ek. Do01 een ttitvoe1 ig re,c' is ter is het zoeleen gemalclcel ij leer genwetlet: rnen zal e1 ook cle ve wijzi.ngen vinden op alle namen clie in de titels genoernel wo? clm. Indien dit Stopp lemt nt m.ee?'cle? en in kennis b1 engt met het vele wetenswa&clige dat in het oude, hooge gebomu bijeengebmcht is, clan zullen de vele o? en, zoo coange1wcmn doo?-gebmcht in de stuclee?1cmne?' van Leicle? s CO?wervato?, clen Heer Lours D. PETJ'l', bl ij leen n iet alleen 1>oo1 rn1j V?'tocht te hebben geclmgen. P. H. VAN R. J ~ JW'l' DOWl'LltNJ >. Leiden, AJ)ril 1910.

7 IN H 0 U D. ALGEMEENE \VERKEN. Encyclopaediën, enz. 1 \Verken van Genootschappen on Ven-mmeJin ge n 1 Letterkundige gcschiodt~n i s 2 Geschiedenis cler boekdrukkunst 3 Bibliographie 4 GODGELEERDHEID. B\jbeluitgaven. 7 B\ibelsche uitl egkunde 7 Leerstellige Godgeleerdheid 8 Zodekunde 8 Apologetiek en Polemiek. 9 Mystiek 11 Leerreelenen 12 Liturgie 13 Godsdiensten buiten het Christe11dom 13 S'l'AATSWETENSCHAPPEN EN H.ECHTS- GELEERDHEID. Algemeene werken, Staatkunde, Staathnishouclkunue 15 Volkenrecht, Yredesverdragen. 15 Hollanclsch Recht 1G Staatsrecht van Nederland 18 Rom ~.; insch Recht 18 GESCHIEDENIS. Algem. werken, Aardrijkskunde, Tijdrekenk1.1nd e, \Vapenkunde 20 Algemeene Geschiedenis. 22 Beschavingsgeschiedenis. 23 Oude Geschiedenis, Antiquiteiten, :0lumismatiek 24 Byzantijnsche Rijk. 25 Geschied. der Middeleeuwen en Nieuwe Geschied. Algemeene Werken 26 Geschiedenis en beschrijving der landen in Europa 26 Geschiedenis van Nederland. Inleiding, Verzamelingen, vvoordenboeken. 31 Aardrijkskunde, Oudheden, Munt-enPenningkunde 33 Blz.

8 VIII INHOU) VA~ DEN CA'l' ALOGUS. ln het algemeen tot de 17e eeuw 17 e tot 20ste ee w Geschiedenis der N ederl. Provinciën en Geschiedenis van Gouda Geschiedenis der Zuid e l~jk o Nederlanden Geschiedenis en beschr. dor landen buiten Ke1~kgesch i ecl en is. Algemeene W erl< en K erkgeschiedclnis van Nederland. WIJSBEGEERrl'E Blz Steden Europa OPVOEDI NG EN 0 1 DERWIJS 75 WIS- E~ ~ATUGRI.UNDIGE WETENSCHAPPEN. Ljui vere on toegopa ste Wiskunde 82 Natuurkunde, Sche kunde. 83 Geologie, Botanie, Zoölogie 84 GENEES- EN H:Ji;E LKUNDE. Algemeene ~W e r k en, Geschiedenis, Methodologie 86 Medische Schrij ven. 86 Anatomie, Physiol gie 87 Pathologie, Themp e 88.Heelkunde 89 Verloskunde, Vrou l'enziekten 90 Ziekte n van oog, or, neus on keel 90 Pharmacologie, Hy ; iène 90 SOI-IOONE KUNS'l'EN 92 FRAAI~ LE'rrrERE.~. Inleiding. - Oostersch e, Egyptische taal- on letterk. 95 Grieksch e en Latijnsche taalkunde. 95 Grieksche dichters, redenaars onz. 95 La tij nsche dich tors, redenaars enz Nieuwere L at\jn sch ~ schrijvers 97 Europeesche talon n letterkunde. 99 N edorlandsch e taal- en lolterknncle. Gosclli edenis, V o zamelingen, rraalkuncle 101 N oclerlanclschr: üi chter:,; en prozaschrijvers 10;3 ALPHABErriSCI-J R ~ GIS 'l'er 111

9 ALGÈMEENE WERKEN. Zie clen Catalogu-s blz ENCYCLOPAEDIEN, EN~. Zie clen Gat. blz I.;uïcrT;::; (A. G.), Algem een, histori sch, geogmpbisch l Ji genealogisch \V oo rd on boek. 's llravenhagc, z. ui tg :, -! clln. folio. WEH.KE ~ VAN GE.:,rOOTSCHAPPEN E.:,r YERZAMELJNGEN. Zie clen Uat. blz. 2. Werken van do Maatschappij der N edcrlandsch o Letterkunde. Leiden, E. J. Bril!. Naamlijs ten. e n R egle menten van de Mij. de r N e d. Le tt e rk. fl 766 -t83s1. So. H a nde ling e n van de Maatschappij dt:r Nederbmdsrhe Le tte rkunde. 1 7~9 - t 8'2z, fol. z.j. en dr. Vanaf r823. So. (Sinds r86.} Hand e ling-e n e n 1\'lededeeli ng c:- n). Levensberichte n v an afgestorven leden der Maatsch. van Letterkunde. t868- t 886, 43 deelen. So. Gede nkschriften van de Maatschappij van Letterkunde, t L t: iden, r867. So. Vvorkcn der Kon. Academie van \V etenschappen te Amsterdam, mot pl. 4'. en 8. Verhandelingen de1 Afd. Natuurkunde, r874- T8]g, 5 cll n. V erslagen e n Mededeelingen de rzt:!l fäe Afd. Derde reeks e n V e rvolg. A ms terd;n11 I874- VersJa gen e n Mededeelingen dtr Afd. L e tterkunde van af r874. Jaarboek van de K on. A cade mie van Wetenschappe n, Overzicht van de boeken, kaarte n, penningen e nz. in gekomen bij de Kon. A cade mi e van W e te nschappen, T87'2 - t8gr) 7 dln. F eestgave van het Natuur- en Lotterk. Gonootsch. "Solus nomo satis sapit" te Alkmaar. Alkmaar, z. ui tg. J ". T e r g e legenhe id van h e t too jarig bestaan. A.lgemeene Bibliotheek, vervattonel e namrkcurigo en onpartijdige berigten van de voornaamste \\" Crkon in de geleerde wereld uitkomende. A.msterdam, M. clo Bruijn, 1772, '78, '82, '84 on '8G, 5 dlll. 8. Vaderlandsche Bibliotheek van vvetenscllap, Kunst en Smaak. Amsterdam, M. de Bruijn, J 789- '96, 8 dln. 16 st. 8. 1

10 2 WERKEN VAN GK~ "OOTSCHAPPEN EN VERZ:AMELINGEN. ~iouwo Vaderlanclsch Bibliotheek van W etenschap, Kunst on Smaak. \..m ten ln.m, l\ L de Bruijn, ±. ti (Un. 16 st. 8. H e(1onclaagscho VadcJlandsch c BibTiothook van \Voton scl1ap, Kunst en Smaa. 1 l'nsterdam., M. do Bruijn, J 808, 4 dln. 8 st. 8. Wetenschappelijke Bladen. 'l'ijdschr. onder H.ecl. v. J. C.:. VAN DEVEN'rEH, 2 Jaa.rg. 8 dln. Haarlem, rrjeonk \ Villink, 1891-' Navorsch or. Lettc rk. 'l'~jdschri ft. Amsterdam en elders, l f\!) ". mnj. LE'l''J'EHJ\: U~ DlUB UESUHJEDEKJS. Zie C:a.t. blz. 4-- (i. AA, (A. J. v.!>.) '' a. Biograpltisch Woonlcnboek cl n Nederlanden. Ham lom, J. J. van Broclorodo, '78. :2J dlu. 27 bml. 8' P. 1c~ uot, (A.) y[énwiros pour scrvir à l'h isloirc li Ltérniro dos X\'ll Provimcs des Pays-B[Is, clo la principauté de Liègo, et do qtwlq 1os con tréos voisinos. 18 dln. Louvain, I mpr. Académiqu o, '70. 8". Rl'llü'I'JGL, (G. D. J) Do Academie te Leidon in do 1G 11 ", 17d : on 18<lc eeuw, met pl. H aarlem, Krusoma.n & Tjocnk \Villink, :1''. Al hum Stucliosorum Acadomia.o Lugcluno-Batavao, J Hagao Uomi.um, l\j..n jhoff ~1". \'ohs'l'man, (M. A. U.) Eon m erkwaardig A lbum Amicorum. Ovordr. uit "Stmm 1011 voor \'Vaarheid on Vrede". Utrecht, K omink & Zn. 18,,7. 8". MOLJJ UlJSE:\', (P. C.:.) Oornolins Aurelius. Korte schots va11 zijn loven on 1u rken. Overdruk. L eiden, S. C.:. van Doesburgh, f,o_ ] JWNUE, (J. A.) Dc;idorius Erasmus, zijn leven on zij n brieven. Uit het Engelsch vort. on m et aant. voorz. d. J. I-I. lvi.a.ro:nmh. mstorclam, z. u.itg clln. 8". ERASHW, (DEs.) Opn s epistolarum donuo r ecognitum ct a.n ctum a ut. P. 8.. \ l,lex. Oxonii, ex typ. C.:larondon. J 906. Tvn1. l ( 1-:l:ö.J:- 1 ;-, l k) So.

11 LE1"l' J~RK U~DTGE GESCHIEDEXis. KESPER, (L. A.) Eon vorvalschte brief van Erasmus" Ovordr. uit de Ned. Speet. 190 b, n' ". MoommEs, (F. D. J.) Dirk Volkertszoon Coornhert. Loven on Karakterschets. Sch oo nhovun, z. uitg '. Bm NK, (J. 'l'ex) D. V"'. C.:oo mhert en zijn W oll evonskunst. Amsterdam, Gebr. Bi nger. 1 8ö0. 8''. BonEL NYE~HUIS, (J. '1'.) Over h et Leven on do lotterk. venlionsto van Frederick de Houtman, Ovorch. z. j. 8'. Het leven van Hugo do Groot, uit echte stukken opgemnakt, versierel met twee juiste afb. van lwt koffer, nl. 2 pl..:0. pl. en uitg ÛRAS, (H. C.) Laudatio Hugonis Grotii. Amstclaccla mi, P. den Hengst, 'W oll 'F (B.) en A. DEI\:EN, Brieven. 1\f. aant. van J. DYsEHTNCK. Den Haag, Gebr. van Clccf, '. Catalogus der Tentoonstelling van Boeken, Hand e;lwifton, PorLroLten enz. betrekking hebbende op E. W olh' en A. Deken. Vli ssingen, z. uitg \V A "P, Bildenl ~j k, con b\jdmgc tot zijn leven en wmkcn. Leiden, E. J. Bril!, DysgmNCK, (J.) Stillen in clcn Lanrlc. Heri nn ering aan dr. 1\I. A. U. Yorstman en Mcv~r. J. U. Yorstman- J'éri er. Don Haag, G. C.:. Visser, ". ()oo K, Peter Jacob Oosijn. In memoriam. Ovenlr. uit The J ournal of Germ.ani c Philology, Yol. ltl N. 3, (1888). 8'. BUIW I<: R, (C. P.) H. C.:. Hoggo ttls l>ibliograaf en als bibli o thecaris. Ovcrdr. u it het Tijdschrift voor Bock- en Bil>liotheckwczcn. Den Haag, J 90G. 8". UESCHIEDENIS DER BOEKDlUJKKUNS'J'. Zie Uat. blz. 5-6'. Histoire de l'originc ct rlcs premi ers progrès ]e l'imprimcri e. La I-Iaye, Le Vier &.Paupie, 17 4:0. 8. CAMl'BEJ.T,, (M. F. A. G.) Allnales do la. Typographie Néerlanclaise au XVe sièclc. La Haye, l\i. ~ ij hof-i', 187 -L 8". }If;;mKYTII<:nrE I{, (T-I.) Artikelen over Gutenberg in de "Mainzer Anzeiger". Jrg. 1897, '98, st.

12 4 GESCHIEDEXIS DER BOEKDHUKKUNST. HEIDENREBmR, (H.) Yon Ruhme J oh. Gutenbergs. Litorargeschichthche StncliL..i\[ainz, 1900 z. uitg. 8. Geelenkschrift van h e ; 150-jarig bestaan Jer Lettergieterij van Job. Ensch edé & Zn. Haarlem, fol. Catalogus van de TeHtoonstclling van HulpmiJdelen voor den Boekhandel. Ui tg. van de V er. ter bevordering van de belangen des Bo ~ kh. Amsterdam, ". Catalogus van de In1 ern. Tentoonstelling van den Boekhandel en aanverw. vakken. Amsterdam, BJBLIOURAPHIE. Zie Gat. blz. C- 7. MEULEN, (R. VAN DJ<l{) Over de liefhebberij voor Boeken. Leiden, A. vv. 8ijtl toff, GRAESEL, (A.) H anc'buch der Bibliothekslchre. Leipzig, J. J. vveber, Lms'r, (F.) Urku nclc nlchre. 2c Ausgabe. Leipzig, J. J. vveber, CAPELLI, (A.) Lexic m abbreviaturarum. Lcipzig, J. J. Weber, MmNSîltA, z. uitg. Bibliographische Nijhoff, (K. 0.) Micldeleeuwsche Bibliotheken. Zntphcn Ad ersaria, ' Koninklijke Bibliothc ok den Haag. II-V Afl. 1. Den I-Ia.ag, Aanwinsten, 1874 Bo. Werken en hand ~c hr.. v 'ln 11. ToLI.El"!i en A. HocAl:.ll.S. 1 8g6. So. Catalogus Geschteûen1s der Nedt rlanden (Noord en Zuid), rgo r. van Frankrijk, " Gr. Brittan ie, rgo3. Bal~an s taten en <Jd ekenland, " Zwitserland, rgo3. Afrika, Azië, rgo4. 11 " Amerika en Australië rgo4. "., Scandinavit:, rgo4. 11 " " Russisch l<.ijk, 1904, allen So. maj. Catalogus.der Hibliog aphie e n Bibliotheconomie, rgo3. So. Catalogus.Schoonc Ku 1s te n e n Kuns tnijve rheid. rgos. So. Bibliotheek der Uni\ crsiteit van Amsterdam. Aanwins te n: Boekerij A..J. DE BuL - e n M ej. S. j. PoTGil!:T ER Nienwe Lette1 en, Boeke n en Broch ures over de H.. J<. K erk in 't algemee n e n de orde der Jezuïete n in t bizonder, rgot. Feiten e n cijfe 1 s door den Bibliothecaris, Boeke r~~ van J. c... DE {on JN G mtl aa 1_nv. Staat_s- e n R~::~.:ht s wetensc h appen, BoekenJ Prof. J. C. C. BooT met aanw. Klass1eke lerte 1 en, rgo3.

13 x x x x x A anw inste n betreffende de koloniën: Catalogus der H and ::;chr. schenking DrEDE I<I CIIS, Nedtrl. Afd., sgo. Handst.:hr. S te dc lijk t:: Biblio theek me t :H\nw in sten 190'2. Sche nking fjj[.fi E R I CII.S Fransche Afcl. Aanw ins te n op he t gebied de r \Vis en Natuurkundige Wete nsch. bibliotheek dr. C. P. BuR G t: R 1 TO dln. Catal ogu der P aodagogisch e Biblioth eek van h et ~e cl e rl. Onder lv\jzersgen ootsch ap. S upplement T8gg,. Aanwinsten Lijs t de r tijdschriften, Ams terdam. z. uitg. t 8gg -'os, 5 dln. Bo. BRUG:\[ A xs, (H.) Catalogus Uni vcrsita tis Groningae Bibliothecac corlicu m m anu scripto rurn. Uroningae z. uitg. 189S, 8. Lijst van Periodiek en van clo B iljli oth eek der T echnisch e Hoogeschool t e Delft. Delft, \ \Taltrna n Jr So. Catalog u. dor.provinciale Biblioth eek van Zeeland. Dl. 1- Midclelburg, so. Ca talogu dur Bibliotheek van het Steelolijk l\[useum te Alkmna.r. 3 clln. Alkmaar, z. ui tg. 1S So. Supplement op don U n tt~. l og u s (lor Prontvcrza meling over A lkmaar en Omstrek en, beh oorende b ij h ot S t.oclel\jk :\ r usu un L. y ül' lll üol'cl OrÜc h onlru k. A l km na r, A. ]( nstcrs, Sn. Catalogus dor Ath ena.o um J3ihlio th ook te Deventer. I - IJ dool. nitg Boe kerij A. J. D u vmat:lt v,\ N TwiST, L8g8. Catalog us dt: 1 hanch:;chrifte n, t8g2. Deve llte r, So. EEKHO! ' t ', (\ \T.) Do Steelolijke Biblioth eek van Leem m rden, voorn. \rorken Vfl.n schrij vers u it. en OVC'l ' llc ze h oofdstad. ;\[ct Uoschiodk. Bibliogr a.plji c. Leemru.nlell, z. ui tg. 1S70. Sn Steelelijke Kunstvorzarn oling m et vervolg op clen Catalogus der Stod. Biblioth eek en overzich t van de ue.. ch iecl enis dor kunst in li'ri osla.n cl. Loe UII'<11'(1cn, z. nitg. JS/ 6. Sn. Ua talogue :\-Ióth olliquo do la Bibli oth èqr1c Publique cle Doua i. Doua.i, z. uitg. 6 dln. Sn. Scie nces R tviî:: t<t: (H.J Ca ta logue des M anuscrits avec S upp His lo ire de France J- ly, tgo2. Ca.ta.logu o of Publications from th o Hispau ic Society of A mcrica. z. pl. uitg. on j. Sn. \Vetonsch a.p, L ettoren en Klmst in ~e d e rl<in<l, voorn. J 9 ecu\\'. Bibli ogr. Overzich t d. "'N. ~ J J l l O I ' Jt', dl. J. 'faal on L etteren. Den H aag, Nijhofl', J S96. Sn. 5

14 6 BIBLIOGRAPHU:. Lanél. en Volk V<1.n Nederland. Catalogus van Boeken en K aarten. Den H aag, \V. P. van f:>tockum, 1895, 3 dl. 8'. TmLE, (P. A.) Bibli otheek van :Nederl. Pamfletten, verzameld door i:i'jt. MuLLER. i.mstcrda.m, Fr. Muller, clln. 4'. K J\'U'I"l' IU,, (\V..P. U.) C:atalogus van de Pamflettcnvcr r.a.mcling dor Kon. Bibliotheek Den Haag, Landsdrukkerij, clln. 7 st. 4". l{o< :c: lê, (H. C.) Uat üogus der.pamhctten verzameling der Boekerij van de Hemonstrantsche kerk te AmsterLlam. A msterdam, J. H. Scholtcma, dl. Sn. 1' TUI <; oja~, (J.) Catalogus der Thoologisch e Bibliotheek der B,cmonstrautsch o kerk te Rotterelam. Utrecht, K emink & hl ". 8< '11 "LTEMA, (P.) Ual alogus der Handschriften en Bockon van de Bibliothoeh der Remonstra.ntsch--Goreform. kerk te Amsterdam. Amsterdam, Spin & Zn Sn. TIDEl>IAN, (J.) CaLalo g us der H andschriften en Boeken van de Bibliotheek do r Remonstrantsch- Gereform. kerk te Amsterdam. Amstmdam, IJ. Rogge, fvogelensanck, (R.) Catalogus van bockon on uitgaven L van Ghcracrt LocH in de 15e eeuw, 18L19. HS. fol. SERVAAS VAN H,ooYJ~\T, (A. J.) Verboelen boeken, geschriften, couranten enz. in de 18c eeuw. Bijdrage tot do Goschiod<:niscler Haagsch e censuur. Afl H aarlem, ". maj. Catalogue de la y e lte do :vr. J. V A~ Burger & Schadé, ". BAALEX, nottordam. Cntaloguo de la Bibliothèque ct do la Coll oetion Artistiquc de M. C. Iü{Ai\lM. Utrecht, J. L. Beyers, ". Cata.loguo de la Bil li othèque cl e M. L. V. LKDJ<:BOJêJ: BzN. Hotterdam, v. H e 1gel, Coll oetion de JVL. J. L. BEYEns. Ca.taloguc clc Li vrcs rarcs et curieux. La 11 ye, M. Nijho{f, ".

15 GODGELEERDHEID. Zie clen Gat. blz BIJBEL UlTG A V EN. Zie Gat. blz LOKG, (I. LE) Bockzaal der Neclerduytsche Bijbels. Amsterdam, H. Vioroot ". Bibel vortaold door ~1c. VAN IVINGHE. Gosereven te Loven 15-1:8, (zomlor 'J'itelblacl). Leuven, B. van th avo, ~" - Nieuw T estament. Amsterdam, 13roor & Appela.er, Novum 'l'estamentum Graeco n.uctoro.j 0.1-r. ;_), L- 1~us D.t;;K. Amsterdam,.J. \Vetstonius, ". LuiK I~N, (JA~) Afbeuldingen der morkinw.rcligste Geschio (leni. se n van hot Oude on Nionwe 'restamont. Amsterdam, Covens Mortier, lï29. fol. (Mot titelplaat van 17 49). BIJBKLSCHE GESCHIEDENIS EN OUDHEDEN. Zie Gat. blz. JO. FLA vjus.j osjwnus, J oo(lscho h istoriën omlo boekon. Noch Eu-.t;;siPPUS van do.!lllondigo Vcrstoring dor sta(l J o rusah~ m. Amsterdam, J. E. Cloppenbnrch, 160L1. 4". (J.) Boschrijving-ho van h et Oude J erusa lom rnitsgaders h et Nieuwe J erusalem. Loven, H. v. I-lastens, ". BocKENB J~ JW H, J<. Kn.oM, (J. H.) J?annos de Doper. Leerboek. 3 st. (Alleen 2' stuk aamrez1g). Amstcrclan1, Yntoma, HEu.:R, (A. D.t;;) Aamrijzing cler voornaamste Geschiedenissen des Bijbels. Gouda, G. B. van Goor, ''....--":),. '>( BIJBELSCHE UlTLEGK UNDE. Zie clen Gat. blz BUCTI. \.X"\", (G.) Psalmornm Da.virlis P araplm.tsis pootica.. H orb. Na.ssaviorum,

16 8 DJ. fl3elsche TTT'rU:GKUNDE. PAL~r, (J. H. va~ l >Jm, Salomo. Amsterdam, J. All a.rt, J dln. 8". EwALn, (J. L.) Jc r.u::' m ensch enkennis _of overdenkingen over do Gclijkt ni s. en van o n ~cn Hmlaocl. Utrecht, do Waal, tl". tfiwo'l', (H. m :) J on tok cningon over do Briov en van den Apostol Paulus, vll't. ui t h ot Latijn tloor D. v. 1-Joo<: S THATJ<; ~. Amsterdam, A. Yissch or, l:, 2 dl n. 4". LHIBO IWH (Pn. à.) () mmcntnrius in Acta Apostolarum ut Epistalas a.cl H.omt.nos et H ebraios. Hottenlnm, B. Bos, fo l. LEERS'l'ELf1IGE GODGELEEH.DHEID. Zie clen C'a t. blz UALVJ.r::o;, (J oll.) lns.ilutie of Onclcnrij sing he. Dordrech t, P. Ver hagen, 1 i5ï~. -! ". 1-ll<:RHEH s, (H.) Bckcntcnisse <les Uheloofs. T er Gourlc, J. '/;, Hocnsz, 1591.,)". min. PuccJ, (FH.) Do Chri sti Ser va.to ris ufli cn.ci tnte. C-loucla.e, J. Z:. Hoon s~, 159:2. 8". min. -- ~ MELAN C ll TON, (PH.) Chronica Ca.rionis, vert. door \ \T. v. Z:uYLKX v. Yn:v1n:r. Arnhe m, J an Jans fo l. EERS'I', (G. Tn.. n) Getromren Loijc1 tsman ofte W eg)n1 ij scr. ~ C. Dyvoo t, 1G63. lf)".. M1w, (JoH. Jm) Alle II'Crk cn.l\iidclelburg, J. [uertens, l G81. fol. Ln:sKxs, (J.) Y crl< laring van h ot v il' rclo Uebocl. Uoncl a. J. van der Hoev,, 1GSS. 8. '- ' n BUI ts I :TT, (TH.) De Rta tn mor tnorum et rosurgcntim11. Lon(len, r.. uitg ". LHIBO RCH, (PH. t\) 'l' h eologia Cbristinna tt(l pmxin piotatis ac promot. pagis Uhristianao Ed. Y". Adj. rl'lat.io hist. de P raedestina.tiono, t.ract. postb. Amste]'(lnm, Balt. La.kemm fol. ' c FA~HT CIU S, (F1u~c.) Des Christen Goclgeloe rclhoy tl. Leiden, S.. Luchtmans, J ï3:2. 4". ZEDEKUN DE. Zie den C'at. onclm het Hoofd "Zedelcnnde en lli vstiek" blz Rm NH. um,.(t. \ '. 1 Zamonstel dor Christelij k o Zedekull<le. Deventer, v. cl. :ligtcnlwrst, <lln. 8".

17 ~ OcKERSE, CW. A.) Ont\1"1:-rp tot con algomeen e Cllarakterkundc. Utrecht, U. T. van Puddenburg & Zn. J 788, 3 dln. 8. lvi JL'l'ELJUt KAMP, (R.) D e Charactere Hominum ac Populorum n cque cura H OC lcgibus supcriore. (Prot'fsch.) H a rcl erv. J. Moujin, ". SE:-> Jo: c. ~, (L. A-xN M:us) V an de ' r eldaden. Vert. door D. CoOHXHJill'l'. Haerlcm, J. van Zuren, 1562, 8". min Hctz. werk. Am sterdam, I. F. Stam, J 6-±-±, J 2". GooJtXJTER'r, _(D. V.) Recht Gcbruyck ende ~[i sbr u yck van ' tljlllwke Have. Leiden, Ghr. Plantijn, 1585, Ll" Zelfde werk. Amsterdam, D. Piotorsz. J 610. "1" Zelfde werk. Ibid Ll ". CICE JW, (M. 'l'.) Offióa., locr ondo 'rat cijgclyek in all en SLatP belwor t te doen... vert. door D. UoüHKHEHT. Dulft, B. Hzn. Schinkel, HiO-±. 8". min. ScJ-: PEJW::i, (J.) Bac hus, do Oude en Huydcnda egsch en Droncke-man... Onderricht uyt d e H oijligc Schriften. Gouda, F. H oola, J ". - Historie van dr. Jon. FAURTUS.... m eer ondoels u it zij11 schriften bij convorgaclunl. Allo h ovacnligon... m c n s~.:h o n als een schrikkelijk voorb. en \l'aarsch.... z. j. l'l1 uitg. -b". QoVP 1HUS, (J.) D o civium crgu patria.m offi c.:iis. Lug d. l3nt. j. Le Mair, ] 77îJ. -1". BLLT>GJ-:.DJJK, CW.) Va n h ot kwancl. Met Tn l. v. \ V. VA:'\ lll~ J : JAC:T. Amsterdam, J. i\. Wormsor z. j. (1889). 8''. Y ohfi' J ' II!A~, (1\J. A. G.) Noochak elijkheitl en Vcnmtll"oord olijkliëill. Ovordr11 k GhrisLcl ijk A lbum. z. j. 8". APOLOGETJEK EN I'OLEMJEK. Zie clcn C'al. blz l'l BuX'l'OlWI <', (1\i. J.) Strij d tusschc n oen Jood en eon Ghristen, z. uitg. en j. 8". NAUDÉ, (G.) Apologie pour tous les grands p ersonnnges etui ont osté faussem cn t soups:onncz de 1\[agio. La Ha.ye, Aclr. \' lac, so. MAH.:->rx, (Pn. v.\ N) Bij enkorf d er H. Roomseh c k e rk. Utrecht, v. Dorp & H eriga, 1884, 2 clln. 8".

18 10.\ POVJGETIEK E::'\ POLEMIEK. NL\lGIX v.'..::'\ ST. AUl iwonj>e, Godsd. en K erk el. Geschriften m. hist.. inl. van J. J. VA~ T üühene::'\hjn-tge::'\. Dun Hna.g, 1\ti. ~~jh off, 187l. ;, cun. 8". J uxrm;, (JPR.) Gathol wo Doctrinn(' Colla.tio. Lugcl. Bat. ex off. P lantiniana. 1.)9:2. 8". min. DoxnoB:-<IU::i, (D. H.) Antipater U uclac, <1. i. ll"c<krlughinge over rlo Precli cati e Patris loa.nnis do Goucln.... ovur s ~jn o.pred. 01'.Paops-aldorhuyLigh cndach geclnnn opgeteekent ende \re,l erluijrlt. Hottonbm, Ji'. v. Ra.mbJX, 161"1. 8". JoJL\::'\Kf::i l )E Uotï> \ 1 Anrler-half bon11ert lougenh Heiil". Boxh omii gcm o n~ ; ht in s ~jn vonijnieh Teghen-ghift... Antwerpen, 11. \ ', mlns:;u n, ]()11. 8". lllîji. H ulc K, (A. v. J>.) (+root holl"ijs, claerin \rcdorlcijdt 1\"0rdt con seker Pm pse n Boocxkon gu'i ntit : "Gloy n B e1rijs rlcr Hoylighe, Oude, Hoomscho, Cutholycko Kercke", hesclu. <loor J. D. C., tc r Gourle, \V. v. cl. Hoeve, lgöo. 8". min. Com~:-.r n EJ:T, (D. \'.) Van de Toola.tingho Oilllo Deerute (!odes. A.ltu na, z. uitg. 1.)7:2, 8". min. CooHNifEHT, (D. Y.).Proeve va.u tlo }ü idelburg:ch c GaLoeliisnm.- omnw te vcrstaen of rli e voortgok is 1l) 7 t Go<ld. 8chrift, dan nyt l1 ot nicnsch. vomuft. 1;. p. e. uilg. 1ó.S2. 8". Proeos van 't Kcttorclo clo n ende dwnng cler UoncionLiën t.ussch en I. LJP ::ij P :~r, schrijver van de Politic<l, A". l ó88 rlna.rvoor, en de D. Goolt~ JJI ; wr claer tcglton sprok encle. Ter UoLHle bij J. Toumay, 1óDO. 8". 1nin. CooHXJJIWT, (D. \'.) Vtrouclingh o van dos\' ernnfts plantingh e. T er Goudo, J. i;: s Ho<'JJSII, A". lö91. 18". CooH:-;JI ~<:wr, (TJI. \.) Dofonsio procossus tlo non occidentli s ha.ereticis con tra rrr cap. l. IY Politiemum I. LJI'Sfl, UÏ LISquu li bri ndv. chalogista.m confuta.tio. Hannoviae u.d :\Joenum, U. Anfoninm, J ó83. 12". Coonxr-um TIUS, ('!'ll.) Epitom e procossu s cl occid. h acr.iticis ct vi conseiontii 3 infer. inter I. Ln srmr Polit. auct. A". l ó88... et 'l'n. CooRXHERTimr. Goudue, C. 'J'omna.eus, 1ö2G. 8". min. Coo u.nhkj{'l', (Dnm w K Y üluke l{tsz. ) \Vorken. Amsterdam, J. Aortsz Colom, 1G30. 3 ' clln. fol. EJ'ISCOPlUs, (8.).\.n t\\ oord op do.proeve van Abr. lloydanus

19 APOLOGETIEK F-K J>OL J<; ~IIEK. 11 togen de ond erw~j zin g in cle ChristeLijke R eligie. Rotterdam, Nacr a nus, 1G4-!. 8. ScEPERUS, (J.) Ohrysopolorotus cl. i. Goutscho Vrager. Gouda, l~'. Hoola, lggl. 8". min. Ch rysopolipoim eon, cl. i. lioutsch e H erder, voreledigende Chrysopolerotum togen Pb. ;'\. Limborch. Amsterdam, 0. Banmtsz. 1G m in. Doom~SLABH, (A.) on I\..usTno FJyr.vrcs (P. J.) c:rondigo on klare Y crtooningho van hot ÜJHlorsclteydt tussd1on do Goreformeerclou en \ V edercloopers. Enchu:vson, A. vv. Kluppel, 16"10. 4". VAT,K, (E.) Vortoog \regens cl e zaak van En1. Yalk, pn:c1t. te Vian en, aan de E on\". U lassis vün U oucla 'n bcl1oonh oven. Utrecht, P. Mt11lteJ1(lam, ". VEx ~;;:~ra, (H.) Korte vei cl elliging vau zij ne Eere en Leen over h ot \'erboml dor w erk en. Leemmrclou, T. v. Dissel, ". VoJ; ST~lAx, CM. A. G.) Kuypor's laatste Vlugschrift beoorrloelcl. Gouda., G. B. v. Goor Zonen, (188ö). 8". MYSTIEK Zie clen Ca.t. oncle1 het H oofcl "Zecleknnclc en JJiy.sliclc" bl.z. 22. L Buso, (l-1.) Horologinm sapien tiao aoi.ernae, vor t. goclngt. 1 : ". Zie over dit werk PREG F.R, G e~c h ich t e cl. dcutschen 1\Iystik dl. H. \V:-\~H schijnlijk geschrtven circa 1'.~6o. lh;w;on, (I.) De vita, aogritudine ct njorle anima.e spirituali. Gomla, Clh eraert L uen, "1". Dyalogus creaturan un cl. i. 'rll'yspra.eck der Creaturen. Gouda, Gh eraert Lcuu, -1 April l-b81. l". T nml\s à Ki :'u'js, )lavolginghe Cl1risti. Vert. door CoHS". Bo rn. Amstordant, P. Ulaosz. z. j. (na 16ó0). 8" Id. Niou we overzetting, 3" clrnk. Gouda. W. on J. van Esch, min. MATHIJS VA:\' DmwitJ<:CH'l', FascicnlL1s lvlyrrhe. Dit is oeu sonclcrlinge devote Materio van die Passic ons Hoeren J esu Christ.i. Ant\\'erpon, S. Cock, ". (13ancl ivoor handsnij werk). (' S ALZ~lA NN, (0. C:.) Do Ilom ol op aan le. Amstorclan1. H. Scha.lokamp, ".

20 12. MYS'l'IEK. q SwEDENBOB.G, (E~1. ) The Doctrine of Live for. the. ~evv J erusalem..i\lanche ;tor, tho New J orusalem church prmtmg ancl tract SocieL)' ".. ~ EEHJ:{EDENEN. PoPPIUS, (E.) Pra.odü a.ti ën en geschriften. L1. Zie den Gat. blz ::. Aenhanghs el van de Eng-e Poo rt: bevatten de e en V erclari nghe over de w oorden des Apos t ls Pauli. Enchuysen, D. Waerm o ndt, r624. zo. ~i ec kentr oos t. 162,:, z. uitg. 3o. Troost eliick N ieu v. e fa er, z. ui tg. 162o. 4o. Nieuwe.Jae r, ven <tüendc stofft::"n tot Goede en Vreedsame bedenkingen... r 6:2 11 z. uitg..... so. A e nwijs ing-he vnn de groote end e g rove n11ss laghen. D. BarLIL N 1colan Onder 't Cru ijs, 1 b z. 6o. Pntedicatie over l1et Droe vig afs te rv en van Pet!'. Cuperus en Benj. Sapmn, z. j. Rotterdam, S. Landsbergen.. 7o. TH OMAS GA T A KEn, Betrachting over Amos 6: 6. Gorkum, A dr. He lnu chs, ao. BARTI-L PITJ SCUS, Leichprcd igt liber Fl iedrich IV. He idelberg, z. j. (l6io?). MooH, (B. ne) Bes lcnclig geluk van een g eestelijk over-. "-wïiîilaa.r tot a.fsch Lids-rec1en. Gouda, \ V. en J. van E sch, ". ~ SmELIUS, (T.). 'r11 ee Leerredenen. U trecht, do Waal, ". Sm'!', (J. A.) Loer oden over Mal. li : 10. Qou_da, W. Verbla.auw, ". 8TAHJ:\'GH, (J. G.), Do in Godt roomende Grij sa.ar t, ter (3edachtenis van ~ ij n o n vijftigjarige prodikdienst. Gouda, W. V erblauu\1, 'l'eu'l'mr, (F. v,1n) Bijbel. ch e tafereden in Loerreden en gesch etst. Rottenlam, v. cl. Dries, Sm GENBEKK, 18H. 8. (M. ) I oen oden on. H aarlem, A. Loosjes Pz. Bussrxm-r, ( J. 'vv.) 'odovooriug bij N orlerlands ver] ossing en Oraujes zegopr w.l. Rotterdam, N. Cornol, " K erkelijke l{edevoeringon t or h erinnering aan Neelorlands ve lossing en bij andere plechtige gelegenh eden. H.ottercl am N. Cornel, ". Loerreelen en ter vier ing van h et. 3" eeuwfeest der Hervorming 2 No v door vcrsch eidon P redikanten. A msterdam, J. ten Brink Gz. L817. 8". Boscn, (A. 'l'en) ' weetal prok en naar aanleiding (lor h eersch onde Cholc ra. Gouda, van Goor, ". LA LAu (J.) Laa. Lstc Leerrede (niet uitgosvrokon ). Gouda, G. B. van Uo r, _

21 j_3 \Ton."l'MAN, (M. A. CL) L eerrede bij de 40-ja.rio u Evmweliebodicning (31 Doe. 1809). Gomla, van B e nt~1m, ". WARTENA, (A.) Afscheidsrede te Amersfoort. Amersfoort, A. M. Slothouwer, LlTUHUlE. Zie clen Gat. blz. 23. JA COBU :-: DE VoRAGIXE,.Passiouaol, \ Vinter- en Somerstuc. Ter Goucle, G. Leeu, HSO. 2 clln. fol. Zie HoLTnoP, Monum. typographiques blz. 74 Liedebook. Yerclubbelcl ni euw pelgrims of Gouschc de~otio li cdeboek voor de pelgrims naar Kcvi3'I'lliu. l~. otte r dam,... 'l'hompson, (z. j.). 8. RECH'l'UY'l', (J.) l\iaria, Mater Dolorosa. Musijkstuk, vertaald. ~' Erven van Esch, De OL Psalmen van den lrofcct David mitsgaders eeni gc auclere Lofsangen, door PETRIJs DA'l'HE:\\'US, op musyck gezet door OoltN 5 DE LEEUW mitsg. do Ontcchi mus en de Belijdenis dos Gcloofs. Amsterdam, \V cel. Th. Lootsman, ". Bijbclsche historij-liodekens. i'vl pl. Amsterdam, J. Kanuewet, Liedoren voor h et Korstfeest te Gouda. Gouda, w. V erblaamv, Gezangen op hot feest van de Opstanding van Jezus op den Eersten Paaschclag, ~ucla, W. Verblaauw, ". EuS.'I"NGH, (J. vv.) Gezangen voor het Godsdienstig ~ a n g gezelschap te Gouda bij hot eindigen van h et jaar. l.{oucht, Verblaaü\i'ë'Ïl v. BonLum, Iel. voor H emelvaart en Paschon, st. 8. GODSDIENSTEN BUITEN HE'l' CHIUSTENDOM. Zie clen Catalogus blz (l Ku rmen, (A). Volksgocl sclionst en W erelclgodsdicnst. \'ijf voorlezingen. Leiden, S. 0. V. Doesburgh, ? K"NAPPER'l', (L.) Do Beteekonis van de \Vetenschap van h et Folklore voor de Goclsclienstgeschiedenis, onderzocht

22 on aan do H olcla-n yth en getoetst. Proefschr. Amston1am, D. B. Centen, 1 8'". 8". f") BuxTOIWF, ("YL.J.) Sch oole dor Joden, begrijpen de h et ' guh oolo J oo cl Hclw ( oloof. H.ottunlarn, r.. ni tg. 1.7::31. 8". min. '~ K.m;xEx, (A.) Go<l~ cli.ens t van Jsraël. H aarlem, A. C. K ruso man, t>". maj. (' 'l'tele, (C. P.) Gocls<li enst van Zu.rathustra. H aarlem, A. U. K rusom <:Ln, J 864.,;". m aior. 1 SY.\fO~s, (B. ) Do On wikkelingsgang; rlor Germaansch ' 1\'[yth ologio. H.ceLo rw1,f:lovcnlrach tsrode. ( ironillgon, \V olten:;, ".

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r N e d e r l a n d s ( E n g l i s h b e l o w ) F r a c t i e S A M 1 M e i - L i n K o s t e r M i j n n a a m i s M e i - L i n K o s t e r, i k b e n 2 1 j a a r e n m o m e n t e e l b e n i k d e

Nadere informatie

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden b e s p r e k in g op 23-4-1971 teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden r a p p o r t v o o r b u r g e m e e s t e r en" w e t h o u d e r s I /

Nadere informatie

Topografische kaart met toponiemen

Topografische kaart met toponiemen R OOATRAANPA ILA 3 Tpch p p uu p A3 110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 205 R OOATRAANPA ILA 4 z Nu2000- p, uu p A3-110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 206 R OOATRAANPA ILA 5 U R 2 p, uu p A0-110502/ZF8/38/201086/010

Nadere informatie

Van: Utrecht (NL, 3511) Naar: St Jean de Minervois (F, 34360) Afstand: 1266 km. Reisduur: 11:49 Notities: 1 uw startpunt is: Catharijnebaan vertrek in zuid-westelijke richting 2 op Catharijnebaan na 546

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG

Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG3 64-28 -I- -2 - -3- -4- -5- L - 6- -7-4 C 8 9 -6- -9- -ti- (%= -4 (x=- p, -/2 - -13- -/4 - - /6- -/6- -/7- '/ I y= f u.

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen:

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Personenauto s Serie 1 2 letters vooraf, gevolgd door 4

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil Siu JUNI 2015 TEBERDE Aii Si l Ci Mi, Ki D Kli M, ill ii Bif W l ui, i u u l lië BIJZONDER IN SAMENLEVEN E l lië ui f i l D, i lf i ll lif l Z uffl i fli f, uj l H fi i l i, lui i l Ci Mi li l i

Nadere informatie

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra j 4 I 4 Sci l jil ii! ER: M M U N IN DIT Ii O Pij V I S c i l i i V li ijz ii W i Hj Dz i lij lli i z zi A Bi O 9 2012 40 j l ij z ii E ijz ijll, i ijz c i V z i ij i l A ili ii z l i W f i i l ii jili

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

Calcar (Prof. R. P. van); Bezuiniging of... Open brief aan Prof. Dr. Slotemaker de en

Calcar (Prof. R. P. van); Bezuiniging of... Open brief aan Prof. Dr. Slotemaker de en Lijst van werken, betrekking hebbende op Leiden en Omgeving, verschenen in 1935, ten gemeente-archieve aanwezig. Jaarverslagen, catalogi, dag- en weekbladen, periodieken, programma s en courantenartikelen

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

Algemene en Technische Scheikunde

Algemene en Technische Scheikunde Algemene en Technische Scheikunde Naam en voornaam: Examennummer: Reeks: Theorie: Oefeningen: Totaal: 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A 1 1 H 1.008 2 He 4.003 2 3 Li 6.941 4 Be 9.012 5 B

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

HERVERPANDING REPLEDGE OF COLLATERAL. ter verkrijg in g van de graad van doctor aan de Erasmus U niversiteit Rotterdam

HERVERPANDING REPLEDGE OF COLLATERAL. ter verkrijg in g van de graad van doctor aan de Erasmus U niversiteit Rotterdam HERVERPANDING REPLEDGE OF COLLATERAL P ro e fs c h rift ter verkrijg in g van de graad van doctor aan de Erasmus U niversiteit Rotterdam op gezag van de rector magnificus Prof.dr. H.G. Schmidt en volgens

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/ltwd0004

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/ltwd0004 Roken Percentage rokers Totaal Geslacht Verzekeringsvorm Leeftijd Opleiding Mannen Vrouwen Ziekenfon Particulier 16-04jaar 45E4jaar 65 jaar of Lager Mavo,lbo Havo, Hbo, Mannen Vrouwen ds Totaal IZAIIZR

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

41 luxe vrije sector huurwoningen. Huren in. Vermeer Kwartier. Schilderswijk - Den Haag

41 luxe vrije sector huurwoningen. Huren in. Vermeer Kwartier. Schilderswijk - Den Haag 41 luxe vrije sector huurwoningen Huren in Vermeer Kwrtier Schilderswijk - Den Hg tr uis t r t tr dst l w ord o d Ge J n Westeinde He nd str rik t rk M te Gro l gw ur Lociekrt eb pt m de Ge gel sin om

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing Truma Secumotion Toepassingsgebied De Truma gasdrukregelaar SecuMotion zorgt voor een gelijkmatige gasdruk van 30 mbar bij een toegestane ingangs druk van 0,3 16 bar. SecuMotion regelt en bewaakt het verbruik

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#   )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! *  #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

harold hamersma & esmee langereis de grote hamersma

harold hamersma & esmee langereis de grote hamersma 2018 & VOORWOORD 2 3293 AUSTRALIË ROOD R H! I NU, C?! M,?. M é,. S,. B. D. H. D D H. O, E L, D H. Eé, :. E -. H,. O Cè C, S-É. D, -. E! N D H, H H E L AUSTRALIË ROOD ë; R;A W C S 2014 C V : : 14% : 12,95

Nadere informatie

Welkom op Ibiza. Inhoud. Contact. Verken. Proef. Beleef. Ontdek 18 Info van A tot Z 22 Een woordje Spaans 24 Discotheken 26 Woordzoeker

Welkom op Ibiza. Inhoud. Contact. Verken. Proef. Beleef. Ontdek 18 Info van A tot Z 22 Een woordje Spaans 24 Discotheken 26 Woordzoeker I NL- I W I V 5 W I 6 Z 9 I- 10 F 9 Z,. E I. V,,? D. O! P 12 E & 14 B I B 16 T! 12 16 W H O ()! T. W? K! H,? J (). W? B. G óó :. A,. O 18 I A Z 22 E S 24 D 26 W 24 C TUI Eñ T S.A. C A 6 B 07800 I T.: 0034

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

Voorwerk DGH 3.1_WE.indd :27

Voorwerk DGH 3.1_WE.indd :27 2018 INHOUD 2017 H H/F U BV V : W : R D D: X, R P Z: V PM S Pö : M L- D E: Y K 978 90 5956 755 9 447. N,,,,,. D. T,,. O. D. M, (@.). W 5 H D G H 8 T 100 S 9 T 25 R 13 T 25 S B 14 T 25 C 15 T 25 M 16 T

Nadere informatie

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014 D Pi Ful 2012-2014 PNIN 2014 wwwill Pi i iiii CNV J FNV J VCP Yu Pil i wi PiFi FVP I w z 60 j ili ui l u w ull i w ii i l i l u D iz Pi z l il l u Pi wil u w i iiii? K wwwill ()ii M il : PGGM yu M D Nl

Nadere informatie

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - -

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - - Lantaarnte Uit Zitserland La Lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, La lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, F F Son zon F - ne, Mond ond Stärn - - - en maan en ster - - - Bb b b F li ren 01 Acanthus

Nadere informatie

Bijlage 5 Overzicht leerlingen / scholen en schooltijden Peildatum 7 januari 2016

Bijlage 5 Overzicht leerlingen / scholen en schooltijden Peildatum 7 januari 2016 Bijlage 5 Overzicht leerling / schol schooltijd Peildatum 7 januari 2016 DE PERCELEN: Perceel Uitstapplaats Aantal locaties Aantal leerling 1 BREDA/RIJSBERGEN 21 94 2 OOSTERHOUT & VUGHT 6 43 3 KLUNDERT

Nadere informatie

Bardelenbos. Venepebos. Sint-Sixtushoek. Dozinghem. Canadabos. Eversambos. De Lovie. Eikhoek. Couthof. Wippehoek. Legende

Bardelenbos. Venepebos. Sint-Sixtushoek. Dozinghem. Canadabos. Eversambos. De Lovie. Eikhoek. Couthof. Wippehoek. Legende V Bl C Dzih Si-Sixuh L AB vici -Vl iv Bcu Luc Billi D Li Buy Michl/Cvl l Ki A-Mi/ 'U 'Acz Hl Mi B 'U 'Acz Ki A-Mi/ H Kilij Mji i Mhil C Mi D Bc R/Cu Di D Lvi D li/ryci Chii Dl i/cll l Jch Ji/i J Li B L

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

Op een dag...was er hagelslag!

Op een dag...was er hagelslag! O w hll W w jij hll L E S 1 Rcl uc, u DE GESCIEDENIS VAN AGELSLAG i hll u b lll i Vi i i uw I 1890 bi hij i A hl i chcl w I 1892 w zij z P b Tw j l, i 1894, w zij w z G b I j VENZ fi D Vi EN Z I 1904 w

Nadere informatie

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk,

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk, Bistasvruw lai lais! AGEDA 14 Rlmll uit ista Ht vrwzli va rm lit rst mli vrvls waarshili maar uitili vrmili Christhr Rv a ht a! aa staa str vruwli rlmll traal Zi zi va vr m h las mt rr maar zi i u mi vóóruit

Nadere informatie

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap Natura 2000 Waddengebied O n d e rd e le n : W a d d e n z e e e n N o o rd z e e k u s tz o n e Natuur in een dynamis ch lands chap Opzet pres entatie 2 Natura 2000 Aanwijzing s bes luiten Natuurdoelen

Nadere informatie

Plaatsingslijst van de gemeentelijke dienst sociale belangen, met de voorloper gemeentelijke dienst maatschappelijk hulpbetoon,

Plaatsingslijst van de gemeentelijke dienst sociale belangen, met de voorloper gemeentelijke dienst maatschappelijk hulpbetoon, Nummer Toegang: 67 Plaatsingslijst van de gemeentelijke dienst sociale belangen, met de voorloper gemeentelijke dienst maatschappelijk hulpbetoon, 1907-1972. Archief Delft 67 Gemeentelijke dienst Sociale

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8.

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8. %DVLVVFKRRO+HW3DOHW +HWKRXGHQYDQ HHQVSUHHNEHXUW INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 5 SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 7. SPREEK BEURT IN GROEP 8. HOE BEREID IK MIJ N SPREEK BEURT

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra

Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra (1878-1915 (1917)) 460 Samengesteld door J.F. Seijlhouwer en F. de Vries Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije

Nadere informatie

Ideeën van bewoners herstel groenstrook Opaalweg. Bewoners Opaalweg en omgeving, 3 november 2009

Ideeën van bewoners herstel groenstrook Opaalweg. Bewoners Opaalweg en omgeving, 3 november 2009 Ideeën van bewoners herstel groenstrook Opaalweg Bewoners Opaalweg en omgeving, 3 november 2009 a wen s ertrou Met v e menw rken! Gerrit Rietveld Gerrit Rietveld (1888-1964) was betrokken bij het ontwerp

Nadere informatie

Mo na co Zien en Ster ven

Mo na co Zien en Ster ven Mo na co Zien en Ster ven Meer en meer Bel gi sche za ken men sen geven een ap par te ment in Mo na co op als thuis adres. Maar wonen ze er echt? De Tijd brengt de zon ni ge adres sen in kaart. Op val

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern.

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern. 1 Atoombouw 1.1 Atoomnummer en massagetal Er bestaan vele miljoenen verschillende stoffen, die allemaal zijn opgebouwd uit ongeveer 100 verschillende atomen. Deze atomen zijn zelf ook weer opgebouwd uit

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Ministerie van Financien Directie Begrotingszaken ter attentie van de heer mr. R.J.M. Creusen Postbus 20120 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek in Beweging

Handleiding Onderzoek in Beweging Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Onderzoek in Beweging Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB krstli vr mgd kr SATB Dtch Chrtmas sngs fr mixd chir SATB Gillms Mssas 159 160) 006/0/1 nhdspgav 1 E kk ns br zig, hilig l Mt z niw jar 5 t kwam dri knn 6 Th ditin may b frly dtribd, dplicad, prfrmd, r

Nadere informatie

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Algemene kenmerken Toegangsnummer: 30649 Periode: 1992-2004 Archiefvormer Bevolkingsregister;

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige ge ge vens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige ge ge vens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 57e jaar gang no. 42 / 25 oktober 2001 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Arbeid Werkloosheidscijfers juli 2001 september 2001. pag. 2 Cao-lonen per

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Bijsluiter: informatie voor de gebruiker RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39147 10 november 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 november 2015, nr. 825853,

Nadere informatie

Geboeid door het Woord

Geboeid door het Woord 2016-8 - 24 ibif Oi T Hi i, Hi ili fi b, i i i, l i bb (Mü 9:36) Bi 2000 l D H J i i E Hi i? E i i ib ll, lii D i Hi ili fi b, if Mü D ili fi li f l J i i i Zi il b il H, Hi i b l i l E 2016 Al J Zi i,

Nadere informatie

bestemmingsplan Buitengebied 2014

bestemmingsplan Buitengebied 2014 PEIE EIESUIIE RIKE FUCIEUIIE (ER) bi izo - ii. () i EKEESEIE RIKE viiizo - bvi. (b) pobij ic viiizo - p. (v) vbijci - ic - ic bij vijaizo -. (v) vpp b p - ic - ai vijaizo - obiop. (v) vp p ij FUCIEUIIE

Nadere informatie

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn.

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn. Psalm 31 Driestemmig gemengd koor Nr. 10.031.002 Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) Ky - ri - e e - - - lei - - - son, e - - - le - - - - - - i - son.

Nadere informatie

ijsselgraof stichting voor openbaar primair nderwijs

ijsselgraof stichting voor openbaar primair nderwijs ijsselgrf stihtg vr penbr priir nderwijs Geeente Dethe T..v. de Wethuder vn nderwijs, evruw L. vn der Meijs Pstbus 92 7 HA DETNCHEM Afd. teente [^D Detk n Kpie C^T. 8 'NV. 2 f: Nuer slue ntvngstbev, Rppel

Nadere informatie

3 royale stadswoningen in het centrum van Hilversum. Huren in. Hof van Holland

3 royale stadswoningen in het centrum van Hilversum. Huren in. Hof van Holland 3 royale stadswoningen in het centrum van Hilversum Huren in Hof van Holland Locatiekaart Neu w ew osserw rift Laapersveld Eijk b 01 ns La re t traa ens Hav stra at Bosd N2 e nka mp Geert van Me rec hts

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Visie In de pleidin Starten met adviseren (SAV) staan de basisvaardiheden p het ebied van adviseren centraal. De pleidin is ntwrpen vr de delrep startende

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

Grafschriften uit de oudheid

Grafschriften uit de oudheid 1 3ous 39 Grchrin oudheid oor (SATB) Soranen Aln Tenoren Bn 1 q = 80 Er is een b Er is een Er is een Er is een b da d da d da d b da d ad ad ad ad door b door door door do b do do do dlik ta dlik ta dlik

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2&#2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

,JJ. S[* ol* besl"-.,uol op. du t 'un ia ouort hu* . Open een nieuw bestand.. Typ de tekst: Ïaak 3 Sommen maken met Excel. . Ktik in celar.

,JJ. S[* ol* besl-.,uol op. du t 'un ia ouort hu* . Open een nieuw bestand.. Typ de tekst: Ïaak 3 Sommen maken met Excel. . Ktik in celar. A i mo oppn voorai m h aak kaar bn, a h ban an op onr naam: Sommnr. ln zaakkun i hgmakvan n rknba zlf onkkn.!o biiwrkn àki logbok bij oor naam van aak n aum in vuln. i$ gran Bgrkn l lnvogn Oprna lro Da

Nadere informatie

(wi s ) Uitdagend teken-, kleur- en doeboek. Anna Weltman

(wi s ) Uitdagend teken-, kleur- en doeboek. Anna Weltman A Wetm R U L K D N U K ) (w KLUR(w )KUND o e, y mm et e O td ek ee we e d v p t td g e de te ke g e. e ve e d e vo m e u j ke d e ho ek e e ge mo o, e k c e g d e o M et t d t bo ek je e b jo de e k eu

Nadere informatie