. : : : : = : VAN DE : = = : : : : = = : : : = = : : : :a = = : : = ii i OPENBARE BOEKERIJ ~ 0 u D R. :. = : = ... Supplement-[atalogus /i i i

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ". : : : : = : VAN DE : = = : : : : = = : : : = = : : : :a = = : : = ii i OPENBARE BOEKERIJ ~ 0 u D R. :. = : = ... Supplement-[atalogus /i i i"

Transcriptie

1 ....,... ~ =.!).(!.!).(! : : : : :. : : : : :a :.. = : : : : = = : : = i = i : i : = Supplement-[atalogus /i i i : : = : :a = = : VAN DE : = : = : : = ii i OPENBARE BOEKERIJ ~ = ii : : = = : = : TE : = :: G = 0 u D R. :.!11 = : : :a = a: : = : = = : : : =.. : : a: : ~.. ~.. : :a ~~ : i.'i.i.'i. : " : : : : : :.. : : ~~ : : = : = r : : = a: : : : : = GOUDA : : : : : : : J. VAN BENTUM & ZOON : : : : : : 1910 : : = :...:...:... : =.. :~: ~. =~=.~...

2 CAT AL 0 G US.

3 Stoom-Snelpen I ruk, J. VAN BEN 'l'um & ZOON, Gouda.

4 Supplement-Catalogus VAN DE OPENBARE BoEKERIJ TE G 0 U D A.. GOUDA J. VAN BENTUI'Y\ & ZOON 1910.

5 VOORREDE_ Een pctcw woo? den mogen voorafr;aan aan dil Supplemrnt dat cloo?' m ij in opclntcht van Hce? en Lib? yc?necsten betcc'!'lct is, en?uaarbij ilc steeds de g1 ootstc httlpvaar&igheül, in het b i:jzonrler van den Fleer Bibliotheca? is mocht gen:ietcn. Ove?' cle geschieclc?~is dm bocleer i:) kan -i.lc kort zijn: m?:jn voo?-gangei' gaf reeels een ove'l'zicht dat ilc, al is alles niet geheel j uist, vooml wacw hij Walvis ~ olgt, hiel' niet b c ho~f aan te vullen, noch te ve? beteren. 'l'e z ijner t i:jcl zctl de geschiedenis de? Gouclsche Lib?!Je wel in b i:jzo?icle? heden het l icht z ien. I 'an hetgeen na zijn t1jcl gebetmle moet i lc één feit mc?1w?'eeren, n. l. de g1 oote vemncle1 ing die uitwe?ldig met de b ihliotheelc plaats g J'CCJ.J. Voo1 het ee? st na haa r ontstaan went z 1;}, 1:n 18.98, VCI' pla.at.st, en o vm r1ebmcht van de 8t Jánskerlc naar een eir;en tehn is, cle voonnal ige fvetalsche K e? -lc aan de Oosthaven. 'l'erccht met_q dit ec?~ g1 oote vm beteri?o.!j genomncl wol'clen : de oude eer waa?'clige bewam plaats, hoe aanti'elckel Ulc ot e? ir; e~ts ook, n as voo? het steeds!)?'oote1 wo? dencl aantal boelcmt te lcle in gewm clen. lvat cle ve1 rneerclej ing del' boeleen bet? ejt, de Dilwyemccslen h e bbe1~ e?' bl-ijlcbctet'l' steeels naa?' ges t1 eejd om het wetenschappeli:jlc karakter, dat cle Bibliotheek steeels d1 oeg, zooveel moqel i:jlc te bewcwen. Dam cloor behield de Lib J ye ham C'igenaa?'Clig cachet. ljit volgen van een vast zjlan bij cle Hitb? eicling cler b ibt-iotheelc mnnlcte het mogd~jlc in vele opz1'chten cle incleeling t nn clen Catalo.c;ns te vo lgm~, en i lc kon voo?' het?1uje?'c11deel der ntbrielcen 1wcw cle ove? emtlcomstige bladz1;jclen clacw?jan ve?'w?jzen. Uit clm1 acwcl cle1 zaak vervielen e?' enkelen en ko'iiclen andere ingevoerd wonlmt, wacwonde r één gewichtige: cle 1 eecls gentimen

6 VT VOORREDE. t~jcl cloo1.t Jib? vemee.~tm.< aangelegele ve1 zarneling "Gouclcma" boocl tlwns stof gerwe.r; voo1 Pen afzonderlijlee nob1 1:ek. Do01 een ttitvoe1 ig re,c' is ter is het zoeleen gemalclcel ij leer genwetlet: rnen zal e1 ook cle ve wijzi.ngen vinden op alle namen clie in de titels genoernel wo? clm. Indien dit Stopp lemt nt m.ee?'cle? en in kennis b1 engt met het vele wetenswa&clige dat in het oude, hooge gebomu bijeengebmcht is, clan zullen de vele o? en, zoo coange1wcmn doo?-gebmcht in de stuclee?1cmne?' van Leicle? s CO?wervato?, clen Heer Lours D. PETJ'l', bl ij leen n iet alleen 1>oo1 rn1j V?'tocht te hebben geclmgen. P. H. VAN R. J ~ JW'l' DOWl'LltNJ >. Leiden, AJ)ril 1910.

7 IN H 0 U D. ALGEMEENE \VERKEN. Encyclopaediën, enz. 1 \Verken van Genootschappen on Ven-mmeJin ge n 1 Letterkundige gcschiodt~n i s 2 Geschiedenis cler boekdrukkunst 3 Bibliographie 4 GODGELEERDHEID. B\jbeluitgaven. 7 B\ibelsche uitl egkunde 7 Leerstellige Godgeleerdheid 8 Zodekunde 8 Apologetiek en Polemiek. 9 Mystiek 11 Leerreelenen 12 Liturgie 13 Godsdiensten buiten het Christe11dom 13 S'l'AATSWETENSCHAPPEN EN H.ECHTS- GELEERDHEID. Algemeene werken, Staatkunde, Staathnishouclkunue 15 Volkenrecht, Yredesverdragen. 15 Hollanclsch Recht 1G Staatsrecht van Nederland 18 Rom ~.; insch Recht 18 GESCHIEDENIS. Algem. werken, Aardrijkskunde, Tijdrekenk1.1nd e, \Vapenkunde 20 Algemeene Geschiedenis. 22 Beschavingsgeschiedenis. 23 Oude Geschiedenis, Antiquiteiten, :0lumismatiek 24 Byzantijnsche Rijk. 25 Geschied. der Middeleeuwen en Nieuwe Geschied. Algemeene Werken 26 Geschiedenis en beschrijving der landen in Europa 26 Geschiedenis van Nederland. Inleiding, Verzamelingen, vvoordenboeken. 31 Aardrijkskunde, Oudheden, Munt-enPenningkunde 33 Blz.

8 VIII INHOU) VA~ DEN CA'l' ALOGUS. ln het algemeen tot de 17e eeuw 17 e tot 20ste ee w Geschiedenis der N ederl. Provinciën en Geschiedenis van Gouda Geschiedenis der Zuid e l~jk o Nederlanden Geschiedenis en beschr. dor landen buiten Ke1~kgesch i ecl en is. Algemeene W erl< en K erkgeschiedclnis van Nederland. WIJSBEGEERrl'E Blz Steden Europa OPVOEDI NG EN 0 1 DERWIJS 75 WIS- E~ ~ATUGRI.UNDIGE WETENSCHAPPEN. Ljui vere on toegopa ste Wiskunde 82 Natuurkunde, Sche kunde. 83 Geologie, Botanie, Zoölogie 84 GENEES- EN H:Ji;E LKUNDE. Algemeene ~W e r k en, Geschiedenis, Methodologie 86 Medische Schrij ven. 86 Anatomie, Physiol gie 87 Pathologie, Themp e 88.Heelkunde 89 Verloskunde, Vrou l'enziekten 90 Ziekte n van oog, or, neus on keel 90 Pharmacologie, Hy ; iène 90 SOI-IOONE KUNS'l'EN 92 FRAAI~ LE'rrrERE.~. Inleiding. - Oostersch e, Egyptische taal- on letterk. 95 Grieksch e en Latijnsche taalkunde. 95 Grieksche dichters, redenaars onz. 95 La tij nsche dich tors, redenaars enz Nieuwere L at\jn sch ~ schrijvers 97 Europeesche talon n letterkunde. 99 N edorlandsch e taal- en lolterknncle. Gosclli edenis, V o zamelingen, rraalkuncle 101 N oclerlanclschr: üi chter:,; en prozaschrijvers 10;3 ALPHABErriSCI-J R ~ GIS 'l'er 111

9 ALGÈMEENE WERKEN. Zie clen Catalogu-s blz ENCYCLOPAEDIEN, EN~. Zie clen Gat. blz I.;uïcrT;::; (A. G.), Algem een, histori sch, geogmpbisch l Ji genealogisch \V oo rd on boek. 's llravenhagc, z. ui tg :, -! clln. folio. WEH.KE ~ VAN GE.:,rOOTSCHAPPEN E.:,r YERZAMELJNGEN. Zie clen Uat. blz. 2. Werken van do Maatschappij der N edcrlandsch o Letterkunde. Leiden, E. J. Bril!. Naamlijs ten. e n R egle menten van de Mij. de r N e d. Le tt e rk. fl 766 -t83s1. So. H a nde ling e n van de Maatschappij dt:r Nederbmdsrhe Le tte rkunde. 1 7~9 - t 8'2z, fol. z.j. en dr. Vanaf r823. So. (Sinds r86.} Hand e ling-e n e n 1\'lededeeli ng c:- n). Levensberichte n v an afgestorven leden der Maatsch. van Letterkunde. t868- t 886, 43 deelen. So. Gede nkschriften van de Maatschappij van Letterkunde, t L t: iden, r867. So. Vvorkcn der Kon. Academie van \V etenschappen te Amsterdam, mot pl. 4'. en 8. Verhandelingen de1 Afd. Natuurkunde, r874- T8]g, 5 cll n. V erslagen e n Mededeelingen de rzt:!l fäe Afd. Derde reeks e n V e rvolg. A ms terd;n11 I874- VersJa gen e n Mededeelingen dtr Afd. L e tterkunde van af r874. Jaarboek van de K on. A cade mie van Wetenschappe n, Overzicht van de boeken, kaarte n, penningen e nz. in gekomen bij de Kon. A cade mi e van W e te nschappen, T87'2 - t8gr) 7 dln. F eestgave van het Natuur- en Lotterk. Gonootsch. "Solus nomo satis sapit" te Alkmaar. Alkmaar, z. ui tg. J ". T e r g e legenhe id van h e t too jarig bestaan. A.lgemeene Bibliotheek, vervattonel e namrkcurigo en onpartijdige berigten van de voornaamste \\" Crkon in de geleerde wereld uitkomende. A.msterdam, M. clo Bruijn, 1772, '78, '82, '84 on '8G, 5 dlll. 8. Vaderlandsche Bibliotheek van vvetenscllap, Kunst en Smaak. Amsterdam, M. de Bruijn, J 789- '96, 8 dln. 16 st. 8. 1

10 2 WERKEN VAN GK~ "OOTSCHAPPEN EN VERZ:AMELINGEN. ~iouwo Vaderlanclsch Bibliotheek van W etenschap, Kunst on Smaak. \..m ten ln.m, l\ L de Bruijn, ±. ti (Un. 16 st. 8. H e(1onclaagscho VadcJlandsch c BibTiothook van \Voton scl1ap, Kunst en Smaa. 1 l'nsterdam., M. do Bruijn, J 808, 4 dln. 8 st. 8. Wetenschappelijke Bladen. 'l'ijdschr. onder H.ecl. v. J. C.:. VAN DEVEN'rEH, 2 Jaa.rg. 8 dln. Haarlem, rrjeonk \ Villink, 1891-' Navorsch or. Lettc rk. 'l'~jdschri ft. Amsterdam en elders, l f\!) ". mnj. LE'l''J'EHJ\: U~ DlUB UESUHJEDEKJS. Zie C:a.t. blz. 4-- (i. AA, (A. J. v.!>.) '' a. Biograpltisch Woonlcnboek cl n Nederlanden. Ham lom, J. J. van Broclorodo, '78. :2J dlu. 27 bml. 8' P. 1c~ uot, (A.) y[énwiros pour scrvir à l'h isloirc li Ltérniro dos X\'ll Provimcs des Pays-B[Is, clo la principauté de Liègo, et do qtwlq 1os con tréos voisinos. 18 dln. Louvain, I mpr. Académiqu o, '70. 8". Rl'llü'I'JGL, (G. D. J) Do Academie te Leidon in do 1G 11 ", 17d : on 18<lc eeuw, met pl. H aarlem, Krusoma.n & Tjocnk \Villink, :1''. Al hum Stucliosorum Acadomia.o Lugcluno-Batavao, J Hagao Uomi.um, l\j..n jhoff ~1". \'ohs'l'man, (M. A. U.) Eon m erkwaardig A lbum Amicorum. Ovordr. uit "Stmm 1011 voor \'Vaarheid on Vrede". Utrecht, K omink & Zn. 18,,7. 8". MOLJJ UlJSE:\', (P. C.:.) Oornolins Aurelius. Korte schots va11 zijn loven on 1u rken. Overdruk. L eiden, S. C.:. van Doesburgh, f,o_ ] JWNUE, (J. A.) Dc;idorius Erasmus, zijn leven on zij n brieven. Uit het Engelsch vort. on m et aant. voorz. d. J. I-I. lvi.a.ro:nmh. mstorclam, z. u.itg clln. 8". ERASHW, (DEs.) Opn s epistolarum donuo r ecognitum ct a.n ctum a ut. P. 8.. \ l,lex. Oxonii, ex typ. C.:larondon. J 906. Tvn1. l ( 1-:l:ö.J:- 1 ;-, l k) So.

11 LE1"l' J~RK U~DTGE GESCHIEDEXis. KESPER, (L. A.) Eon vorvalschte brief van Erasmus" Ovordr. uit de Ned. Speet. 190 b, n' ". MoommEs, (F. D. J.) Dirk Volkertszoon Coornhert. Loven on Karakterschets. Sch oo nhovun, z. uitg '. Bm NK, (J. 'l'ex) D. V"'. C.:oo mhert en zijn W oll evonskunst. Amsterdam, Gebr. Bi nger. 1 8ö0. 8''. BonEL NYE~HUIS, (J. '1'.) Over h et Leven on do lotterk. venlionsto van Frederick de Houtman, Ovorch. z. j. 8'. Het leven van Hugo do Groot, uit echte stukken opgemnakt, versierel met twee juiste afb. van lwt koffer, nl. 2 pl..:0. pl. en uitg ÛRAS, (H. C.) Laudatio Hugonis Grotii. Amstclaccla mi, P. den Hengst, 'W oll 'F (B.) en A. DEI\:EN, Brieven. 1\f. aant. van J. DYsEHTNCK. Den Haag, Gebr. van Clccf, '. Catalogus der Tentoonstelling van Boeken, Hand e;lwifton, PorLroLten enz. betrekking hebbende op E. W olh' en A. Deken. Vli ssingen, z. uitg \V A "P, Bildenl ~j k, con b\jdmgc tot zijn leven en wmkcn. Leiden, E. J. Bril!, DysgmNCK, (J.) Stillen in clcn Lanrlc. Heri nn ering aan dr. 1\I. A. U. Yorstman en Mcv~r. J. U. Yorstman- J'éri er. Don Haag, G. C.:. Visser, ". ()oo K, Peter Jacob Oosijn. In memoriam. Ovenlr. uit The J ournal of Germ.ani c Philology, Yol. ltl N. 3, (1888). 8'. BUIW I<: R, (C. P.) H. C.:. Hoggo ttls l>ibliograaf en als bibli o thecaris. Ovcrdr. u it het Tijdschrift voor Bock- en Bil>liotheckwczcn. Den Haag, J 90G. 8". UESCHIEDENIS DER BOEKDlUJKKUNS'J'. Zie Uat. blz. 5-6'. Histoire de l'originc ct rlcs premi ers progrès ]e l'imprimcri e. La I-Iaye, Le Vier &.Paupie, 17 4:0. 8. CAMl'BEJ.T,, (M. F. A. G.) Allnales do la. Typographie Néerlanclaise au XVe sièclc. La Haye, l\i. ~ ij hof-i', 187 -L 8". }If;;mKYTII<:nrE I{, (T-I.) Artikelen over Gutenberg in de "Mainzer Anzeiger". Jrg. 1897, '98, st.

12 4 GESCHIEDEXIS DER BOEKDHUKKUNST. HEIDENREBmR, (H.) Yon Ruhme J oh. Gutenbergs. Litorargeschichthche StncliL..i\[ainz, 1900 z. uitg. 8. Geelenkschrift van h e ; 150-jarig bestaan Jer Lettergieterij van Job. Ensch edé & Zn. Haarlem, fol. Catalogus van de TeHtoonstclling van HulpmiJdelen voor den Boekhandel. Ui tg. van de V er. ter bevordering van de belangen des Bo ~ kh. Amsterdam, ". Catalogus van de In1 ern. Tentoonstelling van den Boekhandel en aanverw. vakken. Amsterdam, BJBLIOURAPHIE. Zie Gat. blz. C- 7. MEULEN, (R. VAN DJ<l{) Over de liefhebberij voor Boeken. Leiden, A. vv. 8ijtl toff, GRAESEL, (A.) H anc'buch der Bibliothekslchre. Leipzig, J. J. vveber, Lms'r, (F.) Urku nclc nlchre. 2c Ausgabe. Leipzig, J. J. vveber, CAPELLI, (A.) Lexic m abbreviaturarum. Lcipzig, J. J. Weber, MmNSîltA, z. uitg. Bibliographische Nijhoff, (K. 0.) Micldeleeuwsche Bibliotheken. Zntphcn Ad ersaria, ' Koninklijke Bibliothc ok den Haag. II-V Afl. 1. Den I-Ia.ag, Aanwinsten, 1874 Bo. Werken en hand ~c hr.. v 'ln 11. ToLI.El"!i en A. HocAl:.ll.S. 1 8g6. So. Catalogus Geschteûen1s der Nedt rlanden (Noord en Zuid), rgo r. van Frankrijk, " Gr. Brittan ie, rgo3. Bal~an s taten en <Jd ekenland, " Zwitserland, rgo3. Afrika, Azië, rgo4. 11 " Amerika en Australië rgo4. "., Scandinavit:, rgo4. 11 " " Russisch l<.ijk, 1904, allen So. maj. Catalogus.der Hibliog aphie e n Bibliotheconomie, rgo3. So. Catalogus.Schoonc Ku 1s te n e n Kuns tnijve rheid. rgos. So. Bibliotheek der Uni\ crsiteit van Amsterdam. Aanwins te n: Boekerij A..J. DE BuL - e n M ej. S. j. PoTGil!:T ER Nienwe Lette1 en, Boeke n en Broch ures over de H.. J<. K erk in 't algemee n e n de orde der Jezuïete n in t bizonder, rgot. Feiten e n cijfe 1 s door den Bibliothecaris, Boeke r~~ van J. c... DE {on JN G mtl aa 1_nv. Staat_s- e n R~::~.:ht s wetensc h appen, BoekenJ Prof. J. C. C. BooT met aanw. Klass1eke lerte 1 en, rgo3.

13 x x x x x A anw inste n betreffende de koloniën: Catalogus der H and ::;chr. schenking DrEDE I<I CIIS, Nedtrl. Afd., sgo. Handst.:hr. S te dc lijk t:: Biblio theek me t :H\nw in sten 190'2. Sche nking fjj[.fi E R I CII.S Fransche Afcl. Aanw ins te n op he t gebied de r \Vis en Natuurkundige Wete nsch. bibliotheek dr. C. P. BuR G t: R 1 TO dln. Catal ogu der P aodagogisch e Biblioth eek van h et ~e cl e rl. Onder lv\jzersgen ootsch ap. S upplement T8gg,. Aanwinsten Lijs t de r tijdschriften, Ams terdam. z. uitg. t 8gg -'os, 5 dln. Bo. BRUG:\[ A xs, (H.) Catalogus Uni vcrsita tis Groningae Bibliothecac corlicu m m anu scripto rurn. Uroningae z. uitg. 189S, 8. Lijst van Periodiek en van clo B iljli oth eek der T echnisch e Hoogeschool t e Delft. Delft, \ \Taltrna n Jr So. Catalog u. dor.provinciale Biblioth eek van Zeeland. Dl. 1- Midclelburg, so. Ca talogu dur Bibliotheek van het Steelolijk l\[useum te Alkmna.r. 3 clln. Alkmaar, z. ui tg. 1S So. Supplement op don U n tt~. l og u s (lor Prontvcrza meling over A lkmaar en Omstrek en, beh oorende b ij h ot S t.oclel\jk :\ r usu un L. y ül' lll üol'cl OrÜc h onlru k. A l km na r, A. ]( nstcrs, Sn. Catalogus dor Ath ena.o um J3ihlio th ook te Deventer. I - IJ dool. nitg Boe kerij A. J. D u vmat:lt v,\ N TwiST, L8g8. Catalog us dt: 1 hanch:;chrifte n, t8g2. Deve llte r, So. EEKHO! ' t ', (\ \T.) Do Steelolijke Biblioth eek van Leem m rden, voorn. \rorken Vfl.n schrij vers u it. en OVC'l ' llc ze h oofdstad. ;\[ct Uoschiodk. Bibliogr a.plji c. Leemru.nlell, z. ui tg. 1S70. Sn Steelelijke Kunstvorzarn oling m et vervolg op clen Catalogus der Stod. Biblioth eek en overzich t van de ue.. ch iecl enis dor kunst in li'ri osla.n cl. Loe UII'<11'(1cn, z. nitg. JS/ 6. Sn. Ua talogue :\-Ióth olliquo do la Bibli oth èqr1c Publique cle Doua i. Doua.i, z. uitg. 6 dln. Sn. Scie nces R tviî:: t<t: (H.J Ca ta logue des M anuscrits avec S upp His lo ire de France J- ly, tgo2. Ca.ta.logu o of Publications from th o Hispau ic Society of A mcrica. z. pl. uitg. on j. Sn. \Vetonsch a.p, L ettoren en Klmst in ~e d e rl<in<l, voorn. J 9 ecu\\'. Bibli ogr. Overzich t d. "'N. ~ J J l l O I ' Jt', dl. J. 'faal on L etteren. Den H aag, Nijhofl', J S96. Sn. 5

14 6 BIBLIOGRAPHU:. Lanél. en Volk V<1.n Nederland. Catalogus van Boeken en K aarten. Den H aag, \V. P. van f:>tockum, 1895, 3 dl. 8'. TmLE, (P. A.) Bibli otheek van :Nederl. Pamfletten, verzameld door i:i'jt. MuLLER. i.mstcrda.m, Fr. Muller, clln. 4'. K J\'U'I"l' IU,, (\V..P. U.) C:atalogus van de Pamflettcnvcr r.a.mcling dor Kon. Bibliotheek Den Haag, Landsdrukkerij, clln. 7 st. 4". l{o< :c: lê, (H. C.) Uat üogus der.pamhctten verzameling der Boekerij van de Hemonstrantsche kerk te AmsterLlam. A msterdam, J. H. Scholtcma, dl. Sn. 1' TUI <; oja~, (J.) Catalogus der Thoologisch e Bibliotheek der B,cmonstrautsch o kerk te Rotterelam. Utrecht, K emink & hl ". 8< '11 "LTEMA, (P.) Ual alogus der Handschriften en Bockon van de Bibliothoeh der Remonstra.ntsch--Goreform. kerk te Amsterdam. Amsterdam, Spin & Zn Sn. TIDEl>IAN, (J.) CaLalo g us der H andschriften en Boeken van de Bibliotheek do r Remonstrantsch- Gereform. kerk te Amsterdam. Amstmdam, IJ. Rogge, fvogelensanck, (R.) Catalogus van bockon on uitgaven L van Ghcracrt LocH in de 15e eeuw, 18L19. HS. fol. SERVAAS VAN H,ooYJ~\T, (A. J.) Verboelen boeken, geschriften, couranten enz. in de 18c eeuw. Bijdrage tot do Goschiod<:niscler Haagsch e censuur. Afl H aarlem, ". maj. Catalogue de la y e lte do :vr. J. V A~ Burger & Schadé, ". BAALEX, nottordam. Cntaloguo de la Bibliothèque ct do la Coll oetion Artistiquc de M. C. Iü{Ai\lM. Utrecht, J. L. Beyers, ". Cata.loguo de la Bil li othèque cl e M. L. V. LKDJ<:BOJêJ: BzN. Hotterdam, v. H e 1gel, Coll oetion de JVL. J. L. BEYEns. Ca.taloguc clc Li vrcs rarcs et curieux. La 11 ye, M. Nijho{f, ".

15 GODGELEERDHEID. Zie clen Gat. blz BIJBEL UlTG A V EN. Zie Gat. blz LOKG, (I. LE) Bockzaal der Neclerduytsche Bijbels. Amsterdam, H. Vioroot ". Bibel vortaold door ~1c. VAN IVINGHE. Gosereven te Loven 15-1:8, (zomlor 'J'itelblacl). Leuven, B. van th avo, ~" - Nieuw T estament. Amsterdam, 13roor & Appela.er, Novum 'l'estamentum Graeco n.uctoro.j 0.1-r. ;_), L- 1~us D.t;;K. Amsterdam,.J. \Vetstonius, ". LuiK I~N, (JA~) Afbeuldingen der morkinw.rcligste Geschio (leni. se n van hot Oude on Nionwe 'restamont. Amsterdam, Covens Mortier, lï29. fol. (Mot titelplaat van 17 49). BIJBKLSCHE GESCHIEDENIS EN OUDHEDEN. Zie Gat. blz. JO. FLA vjus.j osjwnus, J oo(lscho h istoriën omlo boekon. Noch Eu-.t;;siPPUS van do.!lllondigo Vcrstoring dor sta(l J o rusah~ m. Amsterdam, J. E. Cloppenbnrch, 160L1. 4". (J.) Boschrijving-ho van h et Oude J erusa lom rnitsgaders h et Nieuwe J erusalem. Loven, H. v. I-lastens, ". BocKENB J~ JW H, J<. Kn.oM, (J. H.) J?annos de Doper. Leerboek. 3 st. (Alleen 2' stuk aamrez1g). Amstcrclan1, Yntoma, HEu.:R, (A. D.t;;) Aamrijzing cler voornaamste Geschiedenissen des Bijbels. Gouda, G. B. van Goor, ''....--":),. '>( BIJBELSCHE UlTLEGK UNDE. Zie clen Gat. blz BUCTI. \.X"\", (G.) Psalmornm Da.virlis P araplm.tsis pootica.. H orb. Na.ssaviorum,

16 8 DJ. fl3elsche TTT'rU:GKUNDE. PAL~r, (J. H. va~ l >Jm, Salomo. Amsterdam, J. All a.rt, J dln. 8". EwALn, (J. L.) Jc r.u::' m ensch enkennis _of overdenkingen over do Gclijkt ni s. en van o n ~cn Hmlaocl. Utrecht, do Waal, tl". tfiwo'l', (H. m :) J on tok cningon over do Briov en van den Apostol Paulus, vll't. ui t h ot Latijn tloor D. v. 1-Joo<: S THATJ<; ~. Amsterdam, A. Yissch or, l:, 2 dl n. 4". LHIBO IWH (Pn. à.) () mmcntnrius in Acta Apostolarum ut Epistalas a.cl H.omt.nos et H ebraios. Hottenlnm, B. Bos, fo l. LEERS'l'ELf1IGE GODGELEEH.DHEID. Zie clen C'a t. blz UALVJ.r::o;, (J oll.) lns.ilutie of Onclcnrij sing he. Dordrech t, P. Ver hagen, 1 i5ï~. -! ". 1-ll<:RHEH s, (H.) Bckcntcnisse <les Uheloofs. T er Gourlc, J. '/;, Hocnsz, 1591.,)". min. PuccJ, (FH.) Do Chri sti Ser va.to ris ufli cn.ci tnte. C-loucla.e, J. Z:. Hoon s~, 159:2. 8". min. -- ~ MELAN C ll TON, (PH.) Chronica Ca.rionis, vert. door \ \T. v. Z:uYLKX v. Yn:v1n:r. Arnhe m, J an Jans fo l. EERS'I', (G. Tn.. n) Getromren Loijc1 tsman ofte W eg)n1 ij scr. ~ C. Dyvoo t, 1G63. lf)".. M1w, (JoH. Jm) Alle II'Crk cn.l\iidclelburg, J. [uertens, l G81. fol. Ln:sKxs, (J.) Y crl< laring van h ot v il' rclo Uebocl. Uoncl a. J. van der Hoev,, 1GSS. 8. '- ' n BUI ts I :TT, (TH.) De Rta tn mor tnorum et rosurgcntim11. Lon(len, r.. uitg ". LHIBO RCH, (PH. t\) 'l' h eologia Cbristinna tt(l pmxin piotatis ac promot. pagis Uhristianao Ed. Y". Adj. rl'lat.io hist. de P raedestina.tiono, t.ract. postb. Amste]'(lnm, Balt. La.kemm fol. ' c FA~HT CIU S, (F1u~c.) Des Christen Goclgeloe rclhoy tl. Leiden, S.. Luchtmans, J ï3:2. 4". ZEDEKUN DE. Zie den C'at. onclm het Hoofd "Zedelcnnde en lli vstiek" blz Rm NH. um,.(t. \ '. 1 Zamonstel dor Christelij k o Zedekull<le. Deventer, v. cl. :ligtcnlwrst, <lln. 8".

17 ~ OcKERSE, CW. A.) Ont\1"1:-rp tot con algomeen e Cllarakterkundc. Utrecht, U. T. van Puddenburg & Zn. J 788, 3 dln. 8. lvi JL'l'ELJUt KAMP, (R.) D e Charactere Hominum ac Populorum n cque cura H OC lcgibus supcriore. (Prot'fsch.) H a rcl erv. J. Moujin, ". SE:-> Jo: c. ~, (L. A-xN M:us) V an de ' r eldaden. Vert. door D. CoOHXHJill'l'. Haerlcm, J. van Zuren, 1562, 8". min Hctz. werk. Am sterdam, I. F. Stam, J 6-±-±, J 2". GooJtXJTER'r, _(D. V.) Recht Gcbruyck ende ~[i sbr u yck van ' tljlllwke Have. Leiden, Ghr. Plantijn, 1585, Ll" Zelfde werk. Amsterdam, D. Piotorsz. J 610. "1" Zelfde werk. Ibid Ll ". CICE JW, (M. 'l'.) Offióa., locr ondo 'rat cijgclyek in all en SLatP belwor t te doen... vert. door D. UoüHKHEHT. Dulft, B. Hzn. Schinkel, HiO-±. 8". min. ScJ-: PEJW::i, (J.) Bac hus, do Oude en Huydcnda egsch en Droncke-man... Onderricht uyt d e H oijligc Schriften. Gouda, F. H oola, J ". - Historie van dr. Jon. FAURTUS.... m eer ondoels u it zij11 schriften bij convorgaclunl. Allo h ovacnligon... m c n s~.:h o n als een schrikkelijk voorb. en \l'aarsch.... z. j. l'l1 uitg. -b". QoVP 1HUS, (J.) D o civium crgu patria.m offi c.:iis. Lug d. l3nt. j. Le Mair, ] 77îJ. -1". BLLT>GJ-:.DJJK, CW.) Va n h ot kwancl. Met Tn l. v. \ V. VA:'\ lll~ J : JAC:T. Amsterdam, J. i\. Wormsor z. j. (1889). 8''. Y ohfi' J ' II!A~, (1\J. A. G.) Noochak elijkheitl en Vcnmtll"oord olijkliëill. Ovordr11 k GhrisLcl ijk A lbum. z. j. 8". APOLOGETJEK EN I'OLEMJEK. Zie clcn C'al. blz l'l BuX'l'OlWI <', (1\i. J.) Strij d tusschc n oen Jood en eon Ghristen, z. uitg. en j. 8". NAUDÉ, (G.) Apologie pour tous les grands p ersonnnges etui ont osté faussem cn t soups:onncz de 1\[agio. La Ha.ye, Aclr. \' lac, so. MAH.:->rx, (Pn. v.\ N) Bij enkorf d er H. Roomseh c k e rk. Utrecht, v. Dorp & H eriga, 1884, 2 clln. 8".

18 10.\ POVJGETIEK E::'\ POLEMIEK. NL\lGIX v.'..::'\ ST. AUl iwonj>e, Godsd. en K erk el. Geschriften m. hist.. inl. van J. J. VA~ T üühene::'\hjn-tge::'\. Dun Hna.g, 1\ti. ~~jh off, 187l. ;, cun. 8". J uxrm;, (JPR.) Gathol wo Doctrinn(' Colla.tio. Lugcl. Bat. ex off. P lantiniana. 1.)9:2. 8". min. DoxnoB:-<IU::i, (D. H.) Antipater U uclac, <1. i. ll"c<krlughinge over rlo Precli cati e Patris loa.nnis do Goucln.... ovur s ~jn o.pred. 01'.Paops-aldorhuyLigh cndach geclnnn opgeteekent ende \re,l erluijrlt. Hottonbm, Ji'. v. Ra.mbJX, 161"1. 8". JoJL\::'\Kf::i l )E Uotï> \ 1 Anrler-half bon11ert lougenh Heiil". Boxh omii gcm o n~ ; ht in s ~jn vonijnieh Teghen-ghift... Antwerpen, 11. \ ', mlns:;u n, ]()11. 8". lllîji. H ulc K, (A. v. J>.) (+root holl"ijs, claerin \rcdorlcijdt 1\"0rdt con seker Pm pse n Boocxkon gu'i ntit : "Gloy n B e1rijs rlcr Hoylighe, Oude, Hoomscho, Cutholycko Kercke", hesclu. <loor J. D. C., tc r Gourle, \V. v. cl. Hoeve, lgöo. 8". min. Com~:-.r n EJ:T, (D. \'.) Van de Toola.tingho Oilllo Deerute (!odes. A.ltu na, z. uitg. 1.)7:2, 8". min. CooHNifEHT, (D. Y.).Proeve va.u tlo }ü idelburg:ch c GaLoeliisnm.- omnw te vcrstaen of rli e voortgok is 1l) 7 t Go<ld. 8chrift, dan nyt l1 ot nicnsch. vomuft. 1;. p. e. uilg. 1ó.S2. 8". Proeos van 't Kcttorclo clo n ende dwnng cler UoncionLiën t.ussch en I. LJP ::ij P :~r, schrijver van de Politic<l, A". l ó88 rlna.rvoor, en de D. Goolt~ JJI ; wr claer tcglton sprok encle. Ter UoLHle bij J. Toumay, 1óDO. 8". 1nin. CooHXJJIWT, (D. \'.) Vtrouclingh o van dos\' ernnfts plantingh e. T er Goudo, J. i;: s Ho<'JJSII, A". lö91. 18". CooH:-;JI ~<:wr, (TJI. \.) Dofonsio procossus tlo non occidentli s ha.ereticis con tra rrr cap. l. IY Politiemum I. LJI'Sfl, UÏ LISquu li bri ndv. chalogista.m confuta.tio. Hannoviae u.d :\Joenum, U. Anfoninm, J ó83. 12". Coonxr-um TIUS, ('!'ll.) Epitom e procossu s cl occid. h acr.iticis ct vi conseiontii 3 infer. inter I. Ln srmr Polit. auct. A". l ó88... et 'l'n. CooRXHERTimr. Goudue, C. 'J'omna.eus, 1ö2G. 8". min. Coo u.nhkj{'l', (Dnm w K Y üluke l{tsz. ) \Vorken. Amsterdam, J. Aortsz Colom, 1G30. 3 ' clln. fol. EJ'ISCOPlUs, (8.).\.n t\\ oord op do.proeve van Abr. lloydanus

19 APOLOGETIEK F-K J>OL J<; ~IIEK. 11 togen de ond erw~j zin g in cle ChristeLijke R eligie. Rotterdam, Nacr a nus, 1G4-!. 8. ScEPERUS, (J.) Ohrysopolorotus cl. i. Goutscho Vrager. Gouda, l~'. Hoola, lggl. 8". min. Ch rysopolipoim eon, cl. i. lioutsch e H erder, voreledigende Chrysopolerotum togen Pb. ;'\. Limborch. Amsterdam, 0. Banmtsz. 1G m in. Doom~SLABH, (A.) on I\..usTno FJyr.vrcs (P. J.) c:rondigo on klare Y crtooningho van hot ÜJHlorsclteydt tussd1on do Goreformeerclou en \ V edercloopers. Enchu:vson, A. vv. Kluppel, 16"10. 4". VAT,K, (E.) Vortoog \regens cl e zaak van En1. Yalk, pn:c1t. te Vian en, aan de E on\". U lassis vün U oucla 'n bcl1oonh oven. Utrecht, P. Mt11lteJ1(lam, ". VEx ~;;:~ra, (H.) Korte vei cl elliging vau zij ne Eere en Leen over h ot \'erboml dor w erk en. Leemmrclou, T. v. Dissel, ". VoJ; ST~lAx, CM. A. G.) Kuypor's laatste Vlugschrift beoorrloelcl. Gouda., G. B. v. Goor Zonen, (188ö). 8". MYSTIEK Zie clen Ca.t. oncle1 het H oofcl "Zecleknnclc en JJiy.sliclc" bl.z. 22. L Buso, (l-1.) Horologinm sapien tiao aoi.ernae, vor t. goclngt. 1 : ". Zie over dit werk PREG F.R, G e~c h ich t e cl. dcutschen 1\Iystik dl. H. \V:-\~H schijnlijk geschrtven circa 1'.~6o. lh;w;on, (I.) De vita, aogritudine ct njorle anima.e spirituali. Gomla, Clh eraert L uen, "1". Dyalogus creaturan un cl. i. 'rll'yspra.eck der Creaturen. Gouda, Gh eraert Lcuu, -1 April l-b81. l". T nml\s à Ki :'u'js, )lavolginghe Cl1risti. Vert. door CoHS". Bo rn. Amstordant, P. Ulaosz. z. j. (na 16ó0). 8" Id. Niou we overzetting, 3" clrnk. Gouda. W. on J. van Esch, min. MATHIJS VA:\' DmwitJ<:CH'l', FascicnlL1s lvlyrrhe. Dit is oeu sonclcrlinge devote Materio van die Passic ons Hoeren J esu Christ.i. Ant\\'erpon, S. Cock, ". (13ancl ivoor handsnij werk). (' S ALZ~lA NN, (0. C:.) Do Ilom ol op aan le. Amstorclan1. H. Scha.lokamp, ".

20 12. MYS'l'IEK. q SwEDENBOB.G, (E~1. ) The Doctrine of Live for. the. ~evv J erusalem..i\lanche ;tor, tho New J orusalem church prmtmg ancl tract SocieL)' ".. ~ EEHJ:{EDENEN. PoPPIUS, (E.) Pra.odü a.ti ën en geschriften. L1. Zie den Gat. blz ::. Aenhanghs el van de Eng-e Poo rt: bevatten de e en V erclari nghe over de w oorden des Apos t ls Pauli. Enchuysen, D. Waerm o ndt, r624. zo. ~i ec kentr oos t. 162,:, z. uitg. 3o. Troost eliick N ieu v. e fa er, z. ui tg. 162o. 4o. Nieuwe.Jae r, ven <tüendc stofft::"n tot Goede en Vreedsame bedenkingen... r 6:2 11 z. uitg..... so. A e nwijs ing-he vnn de groote end e g rove n11ss laghen. D. BarLIL N 1colan Onder 't Cru ijs, 1 b z. 6o. Pntedicatie over l1et Droe vig afs te rv en van Pet!'. Cuperus en Benj. Sapmn, z. j. Rotterdam, S. Landsbergen.. 7o. TH OMAS GA T A KEn, Betrachting over Amos 6: 6. Gorkum, A dr. He lnu chs, ao. BARTI-L PITJ SCUS, Leichprcd igt liber Fl iedrich IV. He idelberg, z. j. (l6io?). MooH, (B. ne) Bes lcnclig geluk van een g eestelijk over-. "-wïiîilaa.r tot a.fsch Lids-rec1en. Gouda, \ V. en J. van E sch, ". ~ SmELIUS, (T.). 'r11 ee Leerredenen. U trecht, do Waal, ". Sm'!', (J. A.) Loer oden over Mal. li : 10. Qou_da, W. Verbla.auw, ". 8TAHJ:\'GH, (J. G.), Do in Godt roomende Grij sa.ar t, ter (3edachtenis van ~ ij n o n vijftigjarige prodikdienst. Gouda, W. V erblauu\1, 'l'eu'l'mr, (F. v,1n) Bijbel. ch e tafereden in Loerreden en gesch etst. Rottenlam, v. cl. Dries, Sm GENBEKK, 18H. 8. (M. ) I oen oden on. H aarlem, A. Loosjes Pz. Bussrxm-r, ( J. 'vv.) 'odovooriug bij N orlerlands ver] ossing en Oraujes zegopr w.l. Rotterdam, N. Cornol, " K erkelijke l{edevoeringon t or h erinnering aan Neelorlands ve lossing en bij andere plechtige gelegenh eden. H.ottercl am N. Cornel, ". Loerreelen en ter vier ing van h et. 3" eeuwfeest der Hervorming 2 No v door vcrsch eidon P redikanten. A msterdam, J. ten Brink Gz. L817. 8". Boscn, (A. 'l'en) ' weetal prok en naar aanleiding (lor h eersch onde Cholc ra. Gouda, van Goor, ". LA LAu (J.) Laa. Lstc Leerrede (niet uitgosvrokon ). Gouda, G. B. van Uo r, _

21 j_3 \Ton."l'MAN, (M. A. CL) L eerrede bij de 40-ja.rio u Evmweliebodicning (31 Doe. 1809). Gomla, van B e nt~1m, ". WARTENA, (A.) Afscheidsrede te Amersfoort. Amersfoort, A. M. Slothouwer, LlTUHUlE. Zie clen Gat. blz. 23. JA COBU :-: DE VoRAGIXE,.Passiouaol, \ Vinter- en Somerstuc. Ter Goucle, G. Leeu, HSO. 2 clln. fol. Zie HoLTnoP, Monum. typographiques blz. 74 Liedebook. Yerclubbelcl ni euw pelgrims of Gouschc de~otio li cdeboek voor de pelgrims naar Kcvi3'I'lliu. l~. otte r dam,... 'l'hompson, (z. j.). 8. RECH'l'UY'l', (J.) l\iaria, Mater Dolorosa. Musijkstuk, vertaald. ~' Erven van Esch, De OL Psalmen van den lrofcct David mitsgaders eeni gc auclere Lofsangen, door PETRIJs DA'l'HE:\\'US, op musyck gezet door OoltN 5 DE LEEUW mitsg. do Ontcchi mus en de Belijdenis dos Gcloofs. Amsterdam, \V cel. Th. Lootsman, ". Bijbclsche historij-liodekens. i'vl pl. Amsterdam, J. Kanuewet, Liedoren voor h et Korstfeest te Gouda. Gouda, w. V erblaamv, Gezangen op hot feest van de Opstanding van Jezus op den Eersten Paaschclag, ~ucla, W. Verblaauw, ". EuS.'I"NGH, (J. vv.) Gezangen voor het Godsdienstig ~ a n g gezelschap te Gouda bij hot eindigen van h et jaar. l.{oucht, Verblaaü\i'ë'Ïl v. BonLum, Iel. voor H emelvaart en Paschon, st. 8. GODSDIENSTEN BUITEN HE'l' CHIUSTENDOM. Zie clen Catalogus blz (l Ku rmen, (A). Volksgocl sclionst en W erelclgodsdicnst. \'ijf voorlezingen. Leiden, S. 0. V. Doesburgh, ? K"NAPPER'l', (L.) Do Beteekonis van de \Vetenschap van h et Folklore voor de Goclsclienstgeschiedenis, onderzocht

22 on aan do H olcla-n yth en getoetst. Proefschr. Amston1am, D. B. Centen, 1 8'". 8". f") BuxTOIWF, ("YL.J.) Sch oole dor Joden, begrijpen de h et ' guh oolo J oo cl Hclw ( oloof. H.ottunlarn, r.. ni tg. 1.7::31. 8". min. '~ K.m;xEx, (A.) Go<l~ cli.ens t van Jsraël. H aarlem, A. C. K ruso man, t>". maj. (' 'l'tele, (C. P.) Gocls<li enst van Zu.rathustra. H aarlem, A. U. K rusom <:Ln, J 864.,;". m aior. 1 SY.\fO~s, (B. ) Do On wikkelingsgang; rlor Germaansch ' 1\'[yth ologio. H.ceLo rw1,f:lovcnlrach tsrode. ( ironillgon, \V olten:;, ".

VAN. SdHIEDAM.,.. "",,-'1""""",.."..;;,... UITGAVE 1917.

VAN. SdHIEDAM.,.. ,,-'1,....;;,... UITGAVE 1917. :r ADRESBOEK 6; VAN SdHIEDAM.,.. "",,-'1""""",.."..;;,... UITGAVE 1917. SCHIEDAM. - H. A. M. ROELAl 'l's. INHOUDSOPGA VE, in a lphabetisch e orde gerangschikt. EERSTE GEDEELTE. Aan de Hoofdstukken voorafgaande

Nadere informatie

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector Bureau informatie t.b.v. private sector wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? De Vri esh ase lho ff Co pyr igh t 201 0. Dit rap por t, wa aro p het aut eur sre cht van toe -

Nadere informatie

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER H ET T U R B IN E DUBBEL-SCHROEFSTOOM SCH IP P A T R IA

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER H ET T U R B IN E DUBBEL-SCHROEFSTOOM SCH IP P A T R IA P A T R I A» N U M M E R le JAARGANG Bij dit nummer behooreu twee losse teekeningen 5 DECEMBER 1919 No. 21 HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER VEREENIGING

Nadere informatie

Chronologische signaleringslijst van koloniaal en niet-surinaams literair werk over Suriname

Chronologische signaleringslijst van koloniaal en niet-surinaams literair werk over Suriname Chronologische signaleringslijst van koloniaal en niet-surinaams literair werk over Suriname Onder redactie van Michiel van Kempen Deze hieronder afgedrukte lijst bevat alle getraceerde bellettristische

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEID. Actie rond de campus

VERKEERSVEILIGHEID. Actie rond de campus Studententijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking mei BSG, Studiekring Vrij Onderzoek en Dienst Kuituur - 11de jaargang - nummer 6-22 december 1993- V erb o fsta d t op d e V.U.B.

Nadere informatie

BYDRAGEN T 0 T OUDE NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE, D 0 O R. 7dC. drn. CLIGNET'T,

BYDRAGEN T 0 T OUDE NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE, D 0 O R. 7dC. drn. CLIGNET'T, BYDRAGEN T 0 T D E OUDE NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE, D 0 O R MP-. 7dC. drn. CLIGNET'T, LID VAIN IIET KCNINKLIYf - NE DER L4NDSCHE JNSTITUUD PAN WETENSCH4PPE4, L FTTERKVNDE, EN SCHOONE KUNSTEN. In 's CR4VEIVHII

Nadere informatie

"Het Intemationale Tehuis" geopendl

Het Intemationale Tehuis geopendl Een greep uit de geschiedenis van de EBN Op het vlak van de huisvesting is 1986 een zeer ingrijpend jaar geweest voor de EBN. Immers, eind maart brandde het monumentale pand aan de Alexanderstraat 2 voor

Nadere informatie

en van het h v m bestaande uit de Gemeenten

en van het h v m bestaande uit de Gemeenten ZONDAG 27 JANUARI 889 6 JAARGANG 25 en van het h v m bestaande ut de Gemeenten Burcht, Galloo, Doel, Kelcrscht, Melssle, Verrebroeck & Zwjndrecht Dt, ch ] f go < ^ I atwrdagen Abonnementen k nnen het hesle

Nadere informatie

tt ~tamboompjt ZUID- EN MIDDENWESTVLAAMS V.V.F.-KRANTJE 17 e jaargang, nr. 1. januari 1989 AFGIFTEKANTOOR 8800 ROESEl~

tt ~tamboompjt ZUID- EN MIDDENWESTVLAAMS V.V.F.-KRANTJE 17 e jaargang, nr. 1. januari 1989 AFGIFTEKANTOOR 8800 ROESEl~ tt ~tamboompjt ZUID- EN MIDDENWESTVLAAMS V.V.F.-KRANTJE 17 e jaargang, nr. 1. januari 1989 Tweemaandelijks tijdschrift, uitgegeven door de V.V.F. afdelingen Kortrijk en Roeselare Verschijnt niet in juli

Nadere informatie

H e t e f f e c t v a n s o c i a l e c u e s o p v e r t r o u w e n i n e e n o n l i n e f o r u m.

H e t e f f e c t v a n s o c i a l e c u e s o p v e r t r o u w e n i n e e n o n l i n e f o r u m. H e t e f f e c t v a n s o c i a l e c u e s o p v e r t r o u w e n i n e e n o n l i n e f o r u m. A f s t u d e e r s c r i p t i e v a n H. P. T. v a n D i j k B e g e l e i d e n d d o c e n t P.

Nadere informatie

it Haven-pypke '-. .1l! '-I .. ",,'" 1----_..._.,' \\..,,-...:,...'~:I '... ' '..:Jiz.~.I,.:: ,~,... " r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~...l...-,." :~.

it Haven-pypke '-. .1l! '-I .. ,,' 1----_..._.,' \\..,,-...:,...'~:I '... ' '..:Jiz.~.I,.:: ,~,...  r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~...l...-,. :~. '-I.1l! ri,., 11 '".. ",,'" '... ' \\..,,-...:,...'~:I '--l_.c; :~., r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~....l...-,." 1----_..._.,' _r-..."..~"l '..:Jiz.~.I,.:: '-....,;=0',~,... ". ol' ',,,j'i!'jt"";'; --- -

Nadere informatie

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT DEEL II ZUIDELIJK SLUITGAT RAPPORT MODELONDERZOEK BIBLIOTHEEK Stanst Weg- en Waterbouwkunde Postbus 5044, 2600 GA DELFT WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM DELFT M675-2 Vlfcpr d.2

Nadere informatie

bs 'te 2- (}Oz-~ r~ doe /2 () GEMEENTE ROERMOND. ROERMOND. 14 september '64. 29.7. '64 gedenkboek bevrijding.

bs 'te 2- (}Oz-~ r~ doe /2 () GEMEENTE ROERMOND. ROERMOND. 14 september '64. 29.7. '64 gedenkboek bevrijding. (}Oz-~ r~ oe /2 () GEMEENTE ROERMOND. Telefoo 04750-4041 Giro 1031949 Wor verzoch bil beawoorig aum e ummer aa e hale. r A a e heer gemeee-archivaris, Swalmersraa 12, ROERMOND. Uw ummer Bereffee L Uw brief

Nadere informatie

JAP. RGANG 8 SEPT/o a 1988. Prijs FI 2,00

JAP. RGANG 8 SEPT/o a 1988. Prijs FI 2,00 11 JAP. RGANG 8 SEPT/o a 1988 Prijs FI 2,00 REDACTIONEEL Werelddierendag 'Allicht' iseenuitgave van de stichting Allicht. Deze zet zich in voor eendemocratisch, mens- enmilieuvriendelijk energiebeleid.

Nadere informatie

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat dienst verkeerskunde EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL 1985 Rijkswaterstaat Dienst Verkeersku' Bureau Dokumenta ie )( \J 4 '1( Postbus

Nadere informatie

Bo mar sund. Ton Steen bak kers

Bo mar sund. Ton Steen bak kers Ton Steen bak kers Bo mar sund Al eni ge ja ren heb ik in mijn bu reau la de wat schrijf sels lig gen die be trek king heb - ben op een en het zelf de on der werp: Bo - mar sund. Een on der werp wat me

Nadere informatie

tla NIEUW- EN VERBOUW TWEEDE KAMER DER ST.ATEN-GENERAAL PriJS f. 19,00 echmscbe Un1VElrs1te1t Eindhoven

tla NIEUW- EN VERBOUW TWEEDE KAMER DER ST.ATEN-GENERAAL PriJS f. 19,00 echmscbe Un1VElrs1te1t Eindhoven tla echmscbe Un1VElrs1te1t Eindhoven NEUW- EN VERBOUW TWEEDE KAMER DER ST.ATEN-GENERAAL 1 PriJS f. 19,00 0 VOORWOORD Door de grote hoeveelheid aan materiaal was het noodzakelijk dit jaar het collegedictaat

Nadere informatie

Het Nieuws van den Dag.

Het Nieuws van den Dag. Het Nieuws van den Dag. DRECTE EN BEDACTB: ABONNEMENT FEB DRE HAANDEN: foor Amsterdam /2.20; buiten Amsterdam 2,891 Afzonderlijke No», ö (Jent. H. Z. VOORBURGWAL jr. 187, AMSTERDAM. Telephoon: Uur. en

Nadere informatie

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1917

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1917 Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1917 bron Handelingen en levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, over het jaar 1916-1917. E.J. Brill, Leiden

Nadere informatie

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCH EEPVAART T E V E N S O R G A A N D E R

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCH EEPVAART T E V E N S O R G A A N D E R ! 1 HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCH EEPVAART T E V E N S O R G A A N D E R VEREENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED en van het NATIONAAL TECHNISCH SCHEEPVAARTKUNDIG MUSEUM

Nadere informatie

SO N ST~FE DESERT."ê::stm lau REL

SO N ST~FE DESERT.ê::stm lau REL YOU'U BE IHITIATED ;"/0. IholU...4 "'"' '-thi;" lawn - H.Jtl """*11 1.J1 u.t,h I'MrIT' pir""" SO N ST~FE DESERT."ê::Stm lau REL.. It' C H A I L E Y C H AS' _.. ne... _O"'YC"."". lkllllutt\.mft.t 010.....,

Nadere informatie

ij WOE - I Kostendeclaraties fll3

ij WOE - I Kostendeclaraties fll3 Dossier: Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) WOB-verzoek geadresseerd aan: tumc Datum WOB-verzoek: 17 maart 2015 ij WOE - Kostendeclaraties fll3 irr WüE - Z Kostend,eclaratles ü14 irr WOB; - J fl.red:itcards

Nadere informatie

CATALOGUS WISKUNDE Versie: 9 november 2010 Boekenbezit van: Hessel Pot, Tournoysveld 67, 3443 ER Woerden; e-mail: h.n.pot@hetnet.nl.

CATALOGUS WISKUNDE Versie: 9 november 2010 Boekenbezit van: Hessel Pot, Tournoysveld 67, 3443 ER Woerden; e-mail: h.n.pot@hetnet.nl. CATALOGUS WISKUNDE Versie: 9 november 2010 Boekenbezit van: Hessel Pot, Tournoysveld 67, 3443 ER Woerden; e-mail: h.n.pot@hetnet.nl. Door belangstellenden te raadplegen en te lenen. Boeken van na ±1968

Nadere informatie

ra e Ie nsis an zon er VI

ra e Ie nsis an zon er VI Uitgege en door de vz Liberaal laams erbono, St'chting A. anderpoorten,hoofdredacteur en verantwoordelijke uitgever.piet Van Brabant. Zeelaan 124, 8670 Koksijde Administratie: de heer Stiel jens. Liberatar.

Nadere informatie

CRA PROJEKTHULP. 2 e ja.argang ni'.. 1 jtuü / j1ül 19B3 PV.

CRA PROJEKTHULP. 2 e ja.argang ni'.. 1 jtuü / j1ül 19B3 PV. \,' I 1 N H lj D 1. Voorwoord bu deze nieuwsbrief. 2. Een brief van Edit.h. 3. Hezcek van Edith Nieman aan Nederland. I.. I Buen provecho I,Smakelijk eten I 5. Ingezonden tekening. 6. Een bevalling op

Nadere informatie

Sporikronijkr. aan don prijs van 1778 fr. De beste op dit oogenbtlk, voor prijs en welke U toelaat eene aanzienlijke

Sporikronijkr. aan don prijs van 1778 fr. De beste op dit oogenbtlk, voor prijs en welke U toelaat eene aanzienlijke î «t Getrouwe MaWegfcei»» 33 Sept, 19à4. VfcÉK "KLA>SsUri» : DUVENNEU Of< ONZE KAMriQENEXDAQ 26 OCTOBER W34 stell veel GROOTE KAMPOENEN huboe duiv tec.toon schk on» e boa. voor e Jonge duif. 1. APOTHEEK

Nadere informatie

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN DOOR LEDEN VAN MET WISKUNDIG GENOOTSCMAP TER SPREUKE VOERENDE LEN ONVERMOEIDE ARBEID KOMT ALLES TB BOVEN Ia~~;o_ IO~~4 NEGENTIENDE DEEL BOEKBINDERrJ K I ~ V I T ST

Nadere informatie

Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen

Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen Zwart op wit - Janique Vanderstocken 2 Referentiewoorden 1. ik 5 2. lat 13 3. map 25 4. lees 37 5. raam 51 6. pen 65 7. gom 79 8. vier 93 9. doos

Nadere informatie

.AD VOO EXPERIMENTEEL RADIO-ONDERZOEK

.AD VOO EXPERIMENTEEL RADIO-ONDERZOEK .AD VOO EXPERIMENTEEL RADIO-ONDERZOEK Elke amateur heeft in zijn kortegolf-ontvanger of -zender H.F.-smoorspoeltjes noodig. TRILECTRON brengt deze thans in den handel : vredesuitvoering op steatiet, belastbaar

Nadere informatie