ONTWERP- EN AFWEGINGSNOTITIE HOOFDWEG TEN BEHOEVE VAN BESTUURLIJKE AFWEGING GEMEENTE ZUIDPLAS GEMEENTE ROTTERDAM, ZUIDPLAS & CAPELLE AAN DEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTWERP- EN AFWEGINGSNOTITIE HOOFDWEG TEN BEHOEVE VAN BESTUURLIJKE AFWEGING GEMEENTE ZUIDPLAS GEMEENTE ROTTERDAM, ZUIDPLAS & CAPELLE AAN DEN"

Transcriptie

1 ONTWERP- EN AFWEGINGSNOTITIE HOOFDWEG TEN BEHOEVE VAN BESTUURLIJKE AFWEGING GEMEENTE ZUIDPLAS GEMEENTE ROTTERDAM, ZUIDPLAS & CAPELLE AAN DEN 12 januari :A - Concept D

2

3 Inhoud 1 Inleiding Aanleiding Doel notitie Leeswijzer Beschrijving van de varianten Verkeerskundig haalbare varianten Verkeerskundig niet haalbare varianten Ontwerpuitgangspunten Ontwerpuitgangspunten variant 1: 2*2-rijstroken met keerlus en VRI Ontwerpuitgangspunten variant 2: 2*2-rijstroken met rotonde Ontwerpuitgangspunten variant 3: 2*1 rijstrook met keerlus en VRI Beoordeling van de varianten Beoordelingsmethodiek Samenvatting van de varianten Vervolg: aangepaste variant Terugkoppeling bestuurlijk overleg Aangepaste variant Samenvatting van de varianten Bijlage 1 Voorlopig Ontwerp variant Bijlage 2 Voorlopig Ontwerp variant Bijlage 3 Voorlopig Ontwerp variant Bijlage 4 Schetsontwerp variant Bijlage 5 Schetsontwerp variant Bijlage 6 Voorlopig Ontwerp variant Bijlage 7 Intensiteiten (etmaal) parallelwegen... 30

4

5 1 Inleiding 1.1 AANLEIDING In 2001 zijn door de gemeente Rotterdam met de gemeenten Capelle aan den IJssel en Zuidplas afspraken gemaakt over de verkeersontsluiting van de wijk Nesselande. Gekozen is om zoveel mogelijk gebruik te maken van de bestaande ontsluitingswegen, te weten aan de oostzijde via de Eerste Tochtweg/N219 in de gemeente Zuidplas en aan de zuidzijde via de Hoofdweg in de gemeente Zuidplas en verder westwaarts in de gemeente Capelle aan den IJssel. Een deel van de Hoofdweg die als ontsluiting wordt gebruikt is al verbreed tot 2*2 weg. Dit is het deel in Capelle aan den IJssel. Echter, het deel van de Hoofdweg tussen de kruising Schollevaartse Dreef en de kruising met de Laan van Avant-Garde is nog uitgevoerd als 2*1 weg. Omdat op dit deel al wel vertragingen ervaren worden, is gevraagd dit deel nader te bestuderen. Dit deel van de Hoofdweg ligt in de gemeente Capelle aan den IJssel én in de gemeente Zuidplas. De route Laan van Avant-Garde Hoofdweg vormt ook één van de hoofdontsluitingen van de wijk Nesselande, wijk van Rotterdam, wat de betrokkenheid van de gemeente Rotterdam verklaart. De drie gemeenten staan samen voor de opgave om het nog ontbrekende deel van de capaciteitsverruiming op de Hoofdweg te realiseren. De gemeenten hebben ARCADIS gevraagd om de benodigde onderzoeken uit te voeren om te komen tot een verkeersrapport, een wegontwerp en een bestemmingsplan. 1.2 DOEL NOTITIE Deze notitie betreft een ontwerp- en afwegingsnotitie waarin varianten zijn beschreven en beoordeeld. Eén van de varianten is in lijn met het raadsbesluit van Zuidplas van 26 november 2013 (= 2*2 rijstroken met keerlus). De andere varianten brengen feitelijk een verbreding van de scope met zich mee. Enerzijds om op basis van actuele verkeersgegevens waar mogelijk te komen tot een optimalisatie en anderzijds om recht te kunnen doen aan het verzoek tot heroverweging van de voorgenomen verdubbeling van ook dit deel van de Hoofdweg, zoals opgenomen in het Coalitieakkoord Zuidplas Het doel van deze notitie is om de verschillen tussen de varianten te duiden om een bestuurlijke keuze te kunnen maken. Op basis van de bestuurlijke keuze kan vervolgens gestart worden met de planologische procedure en het definitief maken van het ontwerp. In de afgelopen periode heeft reeds een bestuurlijk overleg tussen de gemeente Capelle aan den IJssel en de gemeente Zuidplas plaatsgevonden. Op basis van dit overleg is één van de varianten, variant 2, afgevallen en is een nieuwe variant ontwikkeld, variant 3.1 (zie hoofdstuk 5). 1.3 LEESWIJZER In hoofdstuk twee wordt ingegaan op de beschrijving van de mogelijke varianten. Hoofdstuk drie gaat in op de ontwerpuitgangspunten. In hoofdstuk vier worden de varianten beoordeeld. In hoofdstuk vijf is op basis van bestuurlijk overleg gekeken naar een nieuwe variant. De ontwerptekeningen van al de varianten zijn weergegeven in de bijlagen (bijlage 1 t/m 6). In bijlage 7 is een tabel opgenomen met de etmaalintensiteiten op de beide parallelwegen in de varianten 1, 2 en 3.

6 2 Beschrijving van de varianten In dit hoofdstuk worden de mogelijke varianten beschreven. De varianten zijn tot stand gekomen in een ontwerpsessie met de ontwerpers van de drie gemeenten en zijn afgestemd met het projectteam van de drie gemeenten (juni 2015). Het verkeersrapport van maart heeft als basis gediend voor ontwikkelen van varianten. Op basis van het verkeersrapport is bekeken welke varianten verkeerskundig haalbaar zijn en welke varianten niet. Hieronder worden de verkeerskundig haalbare varianten beschreven (2.1) en de varianten die verkeerskundige niet haalbaar zijn (2.2). 2.1 VERKEERSKUNDIG HAALBARE VARIANTEN Het doel van de verkeerskundige opgave is het verbeteren van de doorstroming op de Hoofdweg in de gemeente Zuidplas en de gemeente Capelle aan den IJssel. Dit is bestuurlijk vastgelegd in het Aanvullend Convenant Nesselande uit Daarom is het noodzakelijk dat de varianten zowel de huidige als ook de toekomstige verkeersstroom goed kunnen verwerken. De varianten moeten ook in de toekomst voldoende capaciteit hebben om de verkeerstroom te kunnen verwerken. Hierbij is uitgegaan van een verhouding tussen intensiteit en capaciteit, de zogenaamde IC-waarde, van 80% in Aan dat criterium voldoen op basis van het verkeersrapport 1 alleen de volgende varianten: Variant 1: 2*2 rijstroken met een keerlus en een geregeld kruispunt (VRI) bij de Akeleibaan. Variant 2: 2*2 rijstroken met een rotonde bij de Akeleibaan. Variant 3: 2*1 rijstrook met een keerlus en een geregeld kruispunt (VRI) bij de Akeleibaan. Bij het ontwerpen van de varianten is gekeken naar het aantal aansluitingen op de hoofdrijbaan in relatie tot de doorstroming en de verkeersveiligheid, de verkeersveiligheid van kruispunten en de capaciteit van rijstroken en kruispunten. Bij de herinrichting van de Hoofdweg zijn tevens de aansluitingen met de beide parallelwegen van belang, evenals de aansluiting met Akeleibaan en Laan van Avant-Garde. Wat betreft het projectgebied, gaat het om het weggedeelte van de Hoofdweg tussen de kruising Schollevaartse Dreef in de gemeente Capelle aan den IJssel tot en met de kruising met de Britsezoom in de gemeente Zuidplas en om het weggedeelte van de Laan van Avant-Garde tot het viaduct over de A20. Variant 1: 2*2 rijstroken met keerlus en met verkeerslichten bij de Akeleibaan (bijlage 1) In deze variant is uitgegaan van 2*2 rijstroken op de Hoofdweg, een keerlus, een geregeld kruispunt met verkeerslichten (VRI) ter hoogte van de Akeleibaan en een rotonde met twee bypasses ter hoogte van de Laan van Avant-Garde. Er is in dit ontwerp een middenberm toegepast voor een veilige doorstroming van het verkeer en voor de oversteekbaarheid van langzaam verkeer. De middenberm is zo gedimensioneerd dat er voldoende opstelruimte is voor fietsers ter hoogte van de fietsoversteek bij het Weidezoompad. De fietsoversteek wordt in deze variant geregeld omdat het fietsverkeer 2*2 rijstroken moet oversteken. De 1 Bron: Hoofdweg verkeersrapport, 27 maart 2015, kenmerk: :C

7 afsluitingen of knips op de beide parallelwegen blijven in dit ontwerp gehandhaafd conform de huidige situatie, namelijk één afsluiting aan de noordzijde en twee afsluitingen aan de zuidzijde. Wat betreft het aantal in- en uitritten van en naar de parallelwegen, komt aan de noordzijde één extra inrit ter hoogte van huisnummer 15 en komt er aan de zuidzijde één extra inrit ter hoogte van huisnummer 40. Ter hoogte van de gemeentegrens ligt een keerlus om vanaf de Hoofdweg Noord terug te kunnen rijden. De keerlus kan niet worden gebruikt door het vrachtverkeer. Het vrachtverkeer kan alleen keren via de Akeleibaan op het bedrijventerrein of moet een andere route kiezen van en naar de snelweg e.v. Variant 2: 2*2 rijstroken met een rotonde bij de Akeleibaan (bijlage 2) In deze variant is uitgegaan van 2*2 rijstroken op de Hoofdweg, een rotonde ter hoogte van de Akeleibaan en een rotonde met twee bypasses ter hoogte van de Laan van Avant-Garde. De rotonde ter hoogte van de Akeleibaan wordt uitgevoerd in de vorm van een knierotonde om de hoeveelheid verkeer goed te kunnen verwerken. Het realiseren van een knierotonde vraagt om een behoorlijk ruimtebeslag. Langzaam verkeer moet bij dit type rotonde wel 2*2 rijstroken oversteken. Echter, het voordeel van een rotonde is dat hier al het verkeer kan keren, ook het vrachtverkeer. Er is in deze variant geen keerlus nodig. Er is in dit ontwerp een middenberm toegepast voor een veiligere doorstroming van verkeer en voor oversteekbaarheid van het langzaam verkeer. De middenberm is zo gedimensioneerd dat er voldoende opstelruimte is voor al de fietsers ter hoogte van de fietsoversteek bij het Weidezoompad. De fietsoversteek wordt in deze variant geregeld omdat het fietsverkeer 2*2 rijstroken moet oversteken. Wat betreft de afsluitingen of knips op de parallelwegen blijft in dit ontwerp één afsluiting aan de noordzijde en ook één afsluiting aan de zuidzijde gehandhaafd; één afsluiting aan de zuidzijde komt te vervallen namelijk ter hoogte van huisnummer (gemeentegrens). Wat betreft het aantal in- en uitritten van en naar de parallelwegen, komt aan de noordzijde één extra inrit ter hoogte van huisnummer 15 en komt er aan de zuidzijde één extra inrit ter hoogte van huisnummer 40. Variant 3: 2*1 rijstrook met keerlus en met verkeerslichten bij de Akeleibaan (bijlage 3) In deze variant is uitgegaan van 2*1 rijstrook, een keerlus, een geregeld kruispunt met verkeerslichten (VRI) ter hoogte van de Akeleibaan en een rotonde met twee bypasses ter hoogte van de Laan van Avant- Garde. Er is in dit ontwerp een middenberm toegepast voor een veilige doorstroming van het verkeer en voor de oversteekbaarheid van langzaam verkeer. De middenberm is zo gedimensioneerd dat voldoende opstelruimte is voor fietsers ter hoogte van de fietsoversteek bij het Weidezoompad. De fietsoversteek wordt in deze variant niet geregeld omdat het fietsverkeer maar één rijstrook hoeft over te steken. De afsluitingen of knips op de beide parallelwegen blijven in dit ontwerp niet gehandhaafd. De knip aan de noordzijde van de Hoofdweg ter hoogte van het Weidezoompad is verwijderd om de doorstroming in dit profiel te optimaliseren. Aan de zuidkant is de knip ter hoogte van de gemeentegrens verwijderd. Deze knip functioneert nu om sluipverkeer tegen te houden. Als de capaciteit op de Hoofdweg wordt verbeterd, is de kans op sluipverkeer via de zuidelijke parallelweg gering. De knip aan de zuidkant ter hoogte van het Weidezoompad blijft behouden voor de verkeersveiligheid van de fietsers vanaf het Weidezoompad en om te voorkomen dat de parallelweg een doorgaande route wordt voor bewoners ten oosten van de knip (huisnummer 12 tot 34). In deze variant is tevens uitgegaan van maximaal twee in- en uitritten naar de beide parallelwegen om hiermee de doorstroming op de hoofdrijbaan te stimuleren. Aan de zuidkant is de inrit bij nr. 64b toonaangevend in verband met het in- en uitrijden van vrachtverkeer. De tweede inrit is zo veel mogelijk naar het oosten verplaatst om er voor te zorgen dat het verkeer zoveel mogelijk één kant oprijdt. Aan de noordkant is de uitrit van de Hornbach leidend. Ter hoogte van deze bestaande uitrit wordt in het 2*1 ontwerp een in- en uitrit gesitueerd. Ter hoogte van de gemeentegrens ligt een keerlus om vanaf de Hoofdweg Noord weer terug te rijden. De keerlus kan niet worden gebruikt voor vrachtverkeer. Het vrachtverkeer moet keren via de Akeleibaan op het bedrijventerrein of moet een andere route kiezen van en naar de snelweg e.v.

8 2.2 VERKEERSKUNDIG NIET HAALBARE VARIANTEN Naast de verkeerskundige haalbare varianten, zoals beschreven in paragraaf 2.1, is nog een aantal andere varianten bekeken. Deze varianten zijn deels uitgewerkt in een ontwerptekening maar niet in de afweging meegenomen (zie bijlage 4 en 5) Hieronder zijn de varianten weergegeven evenals de reden waarom de varianten niet in de afweging zijn meegenomen: Variant 0: het handhaven van het huidige profiel met alleen een aanpassing van de rotonde bij de Laan van Avant-Garde (bijlage 4). Deze variant is afgevallen vanwege te weinig capaciteit op het wegvak, te veel verstoringen van het verkeer door de vele in- en uitritten en de doorsteken via de middenberm (zie ook verkeersrapport van maart 2015); Variant 0+: het handhaven van het huidige profiel met een aanpassing van de rotonde bij de Laan van Avant-Garde én het realiseren van een geregeld kruispunt (VRI) bij de Akeleibaan (bijlage 5). Deze variant is afgevallen vanwege te weinig capaciteit, te veel verstoringen van het verkeer door de vele inen uitritten en de doorsteken via de middenberm (zie ook verkeersrapport van maart 2015); Variant 4: een profiel met 2*1 rijstrook én een rotonde ter hoogte van de Akeleibaan (van dit ontwerp is geen ontwerptekening gemaakt). Deze variant is afgevallen omdat een profiel met 2*1 rijstrook én een rotonde gecombineerd niet voldoende robuust is en daardoor niet de voorkeur heeft.

9 3 Ontwerpuitgangspunten Om een voorlopig ontwerp te kunnen maken, zijn eerst de ontwerpuitgangspunten bepaald als basis voor de verdere uitwerking. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op deze ontwerpuitgangspunten waarbij de drie betrokken gemeenten overeenstemming moeten hebben over de uitgangspunten als basis voor de nadere uitwerking van de drie varianten. In de afgelopen periode zijn diverse ontwerpsessies georganiseerd om te komen tot gedragen ontwerptekeningen van een variant met 2*2-rijstroken en een geregeld kruispunt ter hoogte van de Akeleibaan, een variant met 2*2 rijstroken en een rotonde ter hoogte van de Akeleibaan en een variant met 2*1 rijstrook en een geregeld kruispunt ter hoogte van de Akeleibaan (bijlage 1 t/m 3). Hieronder wordt ingegaan op de ontwerpuitgangspunten die per variant zijn gehanteerd en waarover in de afgelopen periode overeenstemming is bereikt met de betrokkenen vanuit de drie gemeenten. 3.1 ONTWERPUITGANGSPUNTEN VARIANT 1: 2*2-RIJSTROKEN MET KEERLUS EN VRI Functie van de weg De Hoofdweg is een gebiedsontsluitingsweg type 1. De weg ligt binnen de bebouwde kom en er geldt een toegestane snelheid van 50 km/uur. In deze variant is de doorstroming op de hoofdrijbaan (= 2*2 rijstroken) en op de parallelwegen goed. De afmeting van de rijstroken voldoet aan de verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming met een afmeting van 3.25 meter. Het aantal aansluitingen is gelijk waardoor de intensiteit op de parallelwegen lager is. Het verkeer op de beide parallelwegen heeft wel invloed van de aansluitingen en de fietsers maar de intensiteit is laag. Verplaatsen bushalte noordkant De bushalte aan de noordkant van de Hoofdweg wordt verplaatst. De bushalte ligt momenteel ten westen van het kruispunt met de Akeleibaan en moet naar de oostkant worden verplaatst. Aan deze kant ligt ook een uitvoegstrook. Vanwege de beschikbare ruimte is hier gekeken naar de mogelijkheid om de bushalte te combineren met de uitvoegstrook. Dit is mogelijk als wordt voldaan aan een lengte van de bus-stop van minimaal 12 meter. Aan deze eis is voldaan. De bushalte is in het ontwerp dan ook verplaatst. Het trottoir langs de bushalte is deels 1,20 meter maar loopt op naar 2,00 meter en voldoet daarmee ook aan de norm. Verplaatsen bushalte zuidkant De bushalte aan de zuidkant dient ook te worden verplaatst in verband met de ligging van de oversteek in het nieuwe ontwerp. De maatvoering is overgenomen vanaf de huidige situatie. De bushalte is 20 meter lang met de minimale inrijdhoeken conform het ASVV Het trottoir langs de halte is 1,20 meter breed (dit is conform de 1,20 norm) maar het voldoet niet aan de 1,80 meter die geadviseerd wordt. Middenberm en doorsteken Er is een middenberm toegepast met zo min mogelijk doorsteken ten behoeve van een goede en veilige doorstroming van het verkeer en voor de oversteekbaarheid van het langzaam verkeer. De middenberm is zo gedimensioneerd dat er genoeg opstelruimte is voor fietsers ter hoogte van de fietsoversteek bij het

10 Weidezoompad. De fietsoversteek wordt geregeld omdat het fietsverkeer 2*2 rijstroken moet oversteken. Verkeer van en naar de percelen aan de parallelwegen hoeft niet om te rijden, maar moet wel doorrijden naar de keerlus omdat de huidige doorsteken door de middenberm zijn komen te vervallen. Berm tussen de Hoofdweg en de parallelwegen De dimensionering van de bermen tussen de Hoofdweg en de parallelwegen is gebaseerd op de minimale afmeting die nodig is om een voertuig veilig op te stellen. De bermen zijn in deze variant minimaal 3 meter breed. In de bermen kunnen verlichting, borden en bomen veilig worden geplaatst. Afsluitingen of knips op beide parallelwegen De afsluitingen of knips op de beide parallelwegen blijven in dit ontwerp gehandhaafd conform de huidige situatie (één afsluiting aan de noordzijde en twee afsluitingen aan de zuidzijde). In- en uitritten van en naar de parallelwegen In deze variant wordt het aantal in- en uitritten op de noordelijke parallelweg met één inrit uitgebreid ten opzichte van de huidige situatie (deze inrit komt ter hoogte van huisnummer 15). Er wordt geen extra inen uitrit geplaatst ter hoogte van huisnummer 31 en 33 i.v.m. de verkeersdoorstroming. De zuidelijke parallelweg krijgt één extra uitrit ter hoogte van huisnummer 40. In bijlage 7 zijn de intensiteiten (etmaal) op de noordelijke en zuidelijke parallelweg weergegeven rekening houdend met de ligging van in- en uitritten. De in-en uitritten worden voorzien van een hellingsvlak om het hoogteverschil te overbruggen. Als het hellingsvlak te stijl wordt voor het (vracht)verkeer zal de hoofdrijbaan worden verlaagd, of worden de parallelbanen (plaatselijk) verhoogd in zo verre dat het rijcomfort niet wordt geschaad. Keerlus en keermogelijkheid vrachtverkeer De keerlus is gepositioneerd ter hoogte van de gemeentegrens om het verkeer van de Hoofdweg Noord zo snel mogelijk een keeroplossing aan te bieden. De keerlus is geschikt voor personenauto s en bestelauto s, eventueel met aanhangers 2. Vrachtauto s dienen te keren bij de Akeleibaan of moeten een andere route kiezen van en naar de snelweg e.v. Om te voorkomen dat vrachtverkeer toch gebruik zal maken van de keerlus, wordt er een verhoogde scheiding toegepast aan het einde van de uitvoegstrook voor de keerlus. Oversteek voor langzaam verkeer ter hoogte van de Akeleibaan Het kruispunt met de Akeleibaan wordt geregeld met verkeerslichten; het langzaam verkeer kan hier geregeld, veilig oversteken. Oversteek voor langzaam verkeer ter hoogte van Weidezoompad Er komt een apart verkeerslicht ter hoogte van de oversteek voor langzaam verkeer ter hoogte van het Weidezoompad dat alleen op afroep zal werken. Dit is noodzakelijk om 2*2-rijstroken over te steken. Oversteek voor langzaam verkeer ter hoogte van de rotonde Laan van Avant-Garde Voor de noordelijke oversteek van de rotonde, oversteek over Laan van Avant-Garde, is uit oogpunt van verkeersveiligheid, de oversteek voor het langzaam verkeer verwijderd. Door de realisatie van een bypass tussen de Laan van Avant-Garde en de Hoofdweg moet het langzaam verkeer aan deze kant niet één maar twee rijstroken oversteken en dat is niet gewenst. Het langzaam verkeer moet hier gebruik maken van de zuidelijke parallelweg of van de oversteek op de Laan van Avant-Garde ter hoogte van de entree naar de Hornbach. Ook bij de oostelijke oversteek van de rotonde is, uit oogpunt van verkeersveiligheid en 2 Bij het bepalen van de keerlus is in het voorlopig ontwerp uitgegaan van de draaicurves van de BE-combinaties van hoveniersbedrijf Blok.

11 verkeersdoorstroming, de oversteek voor het langzaam verkeer verwijderd. Langzaam verkeer kan gebruik maken van de oversteek ter hoogte van de Britsezoom. Oversteek voor langzaam verkeer ter hoogte van de Britsezoom Er komt een verbinding voor langzaam verkeer ter hoogte van de Britsezoom om langzaam verkeer goed te kunnen ontsluiten wat van noord naar zuid verplaatst. De berm fungeert als buffer tussen de rijbaan en de opstelplek voor het langzaam verkeer. De waterpartij wordt hierdoor verschoven naar het oosten. 3.2 ONTWERPUITGANGSPUNTEN VARIANT 2: 2*2-RIJSTROKEN MET ROTONDE Functie van de weg De Hoofdweg is een gebiedsontsluitingsweg type 1. De weg is gelegen binnen de bebouwde kom en er geldt een toegestane snelheid van 50 km/uur. In deze variant is de doorstroming op de hoofdrijbaan (= 2*2 rijstroken) en op de parallelwegen goed. De afmeting van de rijstroken voldoet aan de verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming met een afmeting van 3.25 meter. Het aantal aansluitingen is gelijk waardoor de intensiteit op de parallelwegen lager is. Het verkeer op de beide parallelwegen heeft wel invloed van de aansluitingen en de fietsers maar de intensiteit is laag. Verplaatsen bushalte noordkant De bushalte aan de noordkant van de Hoofdweg wordt verplaatst. De bushalte ligt momenteel ten westen van het kruispunt met de Akeleibaan en moet naar de oostkant worden verplaatst. Aan deze kant ligt ook een uitvoegstrook. Vanwege de beschikbare ruimte is hier gekeken naar de mogelijkheid om de bushalte te combineren met de uitvoegstrook. Dit is mogelijk als wordt voldaan aan een lengte van de bus-stop van minimaal 12 meter. Aan deze eis is voldaan. De bushalte is in het ontwerp dan ook verplaatst. Het trottoir langs de bushalte is deels 1,20 meter maar loopt op naar 2,00 meter en voldoet daarmee ook aan de norm. Verplaatsen bushalte zuidkant De bushalte aan de zuidkant dient ook te worden verplaatst in verband met de ligging van de oversteek in het nieuwe ontwerp. De maatvoering is overgenomen vanaf de huidige situatie. De bushalte is 20 meter lang met de minimale inrijdhoeken conform het ASVV Het trottoir langs de halte is 1,20 meter breed (dit is conform de 1,20 norm) maar het voldoet niet aan de 1,80 meter die geadviseerd wordt. Middenberm en doorsteken Er is een middenberm toegepast met zo min mogelijk doorsteken ten behoeve van een goede en veilige doorstroming van het verkeer en voor de oversteekbaarheid van het langzaam verkeer. De middenberm is zo gedimensioneerd dat er genoeg opstelruimte is voor fietsers ter hoogte van de fietsoversteek bij het Weidezoompad. De fietsoversteek wordt geregeld omdat het fietsverkeer 2*2 rijstroken moet oversteken. Verkeer van en naar de percelen aan de beide parallelwegen hoeft niet om te rijden, maar moet doorrijden naar de rotonde omdat de huidige doorsteken door de middenberm zijn komen te vervallen. Berm tussen de Hoofdweg en de parallelwegen De dimensionering van de bermen tussen de Hoofdweg en de parallelwegen is gebaseerd op de minimale afmeting die nodig is om een voertuig veilig op te stellen. De berm is minimaal 3 meter breed. In de berm kunnen verlichting, borden en bomen veilig worden geplaatst. Afsluitingen of knips op beide parallelwegen Een afsluiting aan de zuidzijde ter hoogte van de huisnummers (gemeentegrens) vervalt, om de bereikbaarheid te faciliteren. De andere twee afsluitingen blijven behouden: één aan de noordzijde en één aan de zuidzijde.

12 In- en uitritten van en naar de parallelwegen In deze variant wordt het aantal in- en uitritten op de noordelijke parallelweg met één inrit uitgebreid ten opzichte van de huidige situatie (deze inrit komt ter hoogte van huisnummer 15). Er komt geen extra in-en uitrit ter hoogte van huisnummer 31 en 33 i.v.m. verkeersdoorstroming. De zuidelijke parallelweg krijgt één extra uitrit ter hoogte van huisnummer 40. De in- en uitrit ter hoogte van huisnummers komt te vervallen om conflicten te voorkomen met verkeer dat de rotonde verlaat en weer moet invoegen op de hoofdrijbaan. Dit deel van de parallelweg moet omrijden 3. De in-en uitritten worden voorzien van een hellingsvlak om het hoogteverschil te overbruggen. Als het hellingsvlak uiteindelijk te steil wordt voor het (vracht)verkeer zal de hoofdrijbaan worden verlaagd, of worden de parallelbanen (plaatselijk) verhoogd in zo verre dat het rijcomfort niet wordt geschaad. In bijlage 7 zijn de intensiteiten (etmaal) op de noordelijke en zuidelijke parallelweg weergegeven rekening houdend met de ligging van in- en uitritten. Keerlus en keermogelijkheid vrachtverkeer In deze variant is uitgegaan van een rotonde waardoor alle verkeer op de Hoofdweg kan keren en niet om hoeft te rijden. Een rotonde maakt het voor auto s makkelijker om te keren (voorrang bij verlaten van de rotonde) maar betekent wel iets verder doorrijden van en naar de rotonde. Voor vrachtverkeer zorgt de rotonde voor een verkorting van de omrijdbeweging. Oversteek voor langzaam verkeer ter hoogte van de Akeleibaan Het kruispunt met de Akeleibaan wordt voorzien van een rotonde. Dit is positief voor de doorstroming van het gemotoriseerd verkeer maar het is minder gunstig voor de oversteekbaarheid van het langzaam verkeer; dit verkeer moet ongeregeld 2*2 rijstroken oversteken. De oversteken wordt geplaatst aan de noord- en zuidkant van de rotonde. Aan de westkant wordt geen oversteek gesitueerd in verband met de doorstroming en de veiligheid. Oversteek voor langzaam verkeer ter hoogte van Weidezoompad Er komt er een apart verkeerslicht ter hoogte van de oversteek voor langzaam verkeer ter hoogte van het Weidezoompad dat alleen op afroep zal werken. Dit is noodzakelijk om 2*2-rijstroken over te steken. Oversteek voor langzaam verkeer ter hoogte van rotonde Laan van Avant-Garde Voor de noordelijke oversteek van de rotonde, oversteek over de Laan van Avant-Garde, is uit oogpunt van verkeersveiligheid, de oversteek voor het langzaam verkeer verwijderd. Door de realisatie van een bypass tussen de Laan van Avant-Garde en de Hoofdweg moet het langzaam verkeer aan deze kant niet één maar twee rijstroken oversteken en dat is niet gewenst. Het langzaam verkeer kan gebruik maken van de parallelweg aan de zuidkant van de Hoofdweg of van de oversteek op de Laan van Avant-Garde ter hoogte van de entree naar de Hornbach. Ook bij de oostelijke oversteek van de rotonde is, uit oogpunt van verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming, de oversteek voor het langzaam verkeer verwijderd. Langzaam verkeer kan gebruik maken van de oversteek ter hoogte van de Britsezoom. Oversteek voor langzaam verkeer ter hoogte van de Britsezoom Er komt een verbinding voor het langzaam verkeer ter hoogte van de Britsezoom voor langzaam verkeer dat zich van noord naar zuid verplaatst en andersom. De berm fungeert als buffer tussen de rijbaan en de opstelplek voor het langzaam verkeer. De waterpartij wordt hierdoor verschoven naar het oosten. 3 Het is mogelijk om de in- en uitrit te behouden mits de bushalte behouden blijft op de huidige locatie aan de westkant van de rotonde. Om vrachtverkeer de kans te geven om veilig van de inrit gebruik te maken, is het noodzakelijk dat zij al op de rechterrijstrook rijden van de rotonde anders moeten zij over een te korte afstand van rijstrook wisselen direct na de rotonde. Dit vraagt om een 2*2-rotonde; dit dient nader uitgewerkt te worden.

13 3.3 ONTWERPUITGANGSPUNTEN VARIANT 3: 2*1 RIJSTROOK MET KEERLUS EN VRI Functie van de weg De Hoofdweg is een gebiedsontsluitingsweg type 1. De weg is gelegen binnen de bebouwde kom en er geldt een toegestane snelheid van 50 km/uur. In deze variant is de doorstroming goed. De afmeting van de rijstroken voldoet aan de verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming met een afmeting van 3.25 meter. De hoofrijbaan heeft in deze variant minder rijstroken maar ook minder in- en uitritten en geen extra verkeerslicht voor langzaam verkeer bij het Weidezoompad. De doorstroming op de parallelwegen is goed; de intensiteit is hoger maar het aantal aansluitingen is minder waardoor het verkeer grotendeels in één richting rijdt. Bushaltes De bushaltes zijn gepositioneerd op dezelfde locaties als in het 2*2 ontwerp. Deze zijn in deze situatie wel geoptimaliseerd en kunnen op een goede wijze ingepast worden in het 2*1 ontwerp. Middenberm en doorsteken Er is een middenberm toegepast met zo min mogelijk doorsteken ten behoeve van een goede en veilige doorstroming van het verkeer en voor de oversteekbaarheid van het langzaam verkeer. De middenberm is zo gedimensioneerd dat er genoeg opstelruimte is voor fietsers ter hoogte van de fietsoversteek bij het Weidezoompad. Verkeer van en naar de parallelwegen moet doorrijden naar de keerlus omdat de doorsteken door de middenberm zijn komen te vervallen. Berm tussen de Hoofdweg en de parallelwegen De dimensionering van de bermen tussen de Hoofdweg en de parallelwegen is gebaseerd op de minimale afmeting die nodig is om een voertuig veilig op te stellen. In deze variant is de berm minimaal 6 meter. Afsluitingen of knips op beide parallelwegen De afsluitingen of knips op de beide parallelwegen blijven in dit ontwerp niet gehandhaafd. De afsluiting aan de noordzijde van de Hoofdweg ter hoogte van het Weidezoompad is verwijderd om de doorstroming in dit profiel te optimaliseren. Aan de zuidkant is de afsluiting ter hoogte van de huisnummers (gemeentegrens) verwijderd. Deze afsluiting functioneert nu om het sluipverkeer tegen te houden. Als de capaciteit op de Hoofdweg wordt verbeterd, is de kans op sluipverkeer via de zuidelijke parallelweg gering. De knip aan de zuidkant ter hoogte van het Weidezoompad blijft behouden om te voorkomen dat de zuidelijke parallelweg een doorgaande weg wordt voor de bewoners van de huizen ten oosten van de knip (nr. 12 tot nr. 34). In- en uitritten van en naar de parallelwegen In dit ontwerp is uitgegaan van maximaal twee in- en uitritten naar de beide parallelwegen om hiermee de doorstroming op de hoofdrijbaan te stimuleren. Aan de zuidkant is de inrit bij nr. 64b toonaangevend in verband met het in- en uitrijden van vrachtverkeer. De tweede inrit is zoveel mogelijk naar het oosten verplaatst om er voor te zorgen dat het verkeer zoveel mogelijk één kant oprijdt. Aan de noordkant is de uitrit van de Hornbach leidend. Ter hoogte van deze bestaande uitrit wordt in het 2*1 ontwerp een in- en uitrit gesitueerd. Voor de uitrit aan de noordzijde is huisnummer 49 leidend, de uitrit is recht tegenover de uitrit van dit huisnummer gesitueerd. Kortom: in deze variant zijn minder in- en uitritten ten opzichte van de huidige situatie, namelijk (één in- en uitrit aan noord- en zuidkant), verkeer blijft hierdoor langer op de parallelwegen rijden. In bijlage 7 zijn de intensiteiten (etmaal) op de noordelijke en zuidelijke parallelweg weergegeven rekening houdend met de ligging van in- en uitritten.

14 Keerlus en keermogelijkheid vrachtverkeer De keerlus is gepositioneerd ter hoogte van de gemeentegrens om het verkeer van de Hoofdweg zo snel mogelijk een keeroplossing aan te bieden. De keerlus is geschikt voor personen- en bestelauto s, eventueel met aanhangers 4. In dit ontwerp is meer ruimte beschikbaar voor de keerlus ten opzichte van een profiel met 2*2-rijstroken. Vrachtauto s dienen te keren bij de Akeleibaan of moeten een andere route kiezen van en naar de snelweg e.v. Om te voorkomen dat vrachtverkeer gebruik zal maken van de keerlus, wordt er een verhoogde scheiding toegepast aan het einde van de uitvoegstrook voor de keerlus. Oversteek voor langzaam verkeer ter hoogte van de Akeleibaan Het kruispunt met de Akeleibaan wordt geregeld met verkeerslichten; ook het langzaam verkeer kan geregeld, veilig oversteken. Oversteek voor langzaam verkeer ter hoogte van Weidezoompad In deze variant is oversteekbaarheid voor langzaam verkeer goed uitgaande van de berekende intensiteit voor De oversteek bij het Weidezoompad hoeft niet geregeld te worden. Oversteek voor langzaam verkeer ter hoogte van rotonde Laan van Avant-Garde Voor de noordelijke oversteek van de rotonde, oversteek over de Laan van Avant-Garde, is uit oogpunt van verkeersveiligheid, de oversteek voor het langzaam verkeer verwijderd. Door de realisatie van een bypass tussen de Laan van Avant-Garde en de Hoofdweg moet het langzaam verkeer aan deze kant niet één maar twee rijstroken oversteken en dat is niet gewenst. Het langzaam verkeer kan gebruik maken van de zuidelijke parallelweg of van de oversteek op de Laan van Avant-Garde ter hoogte van de entree naar de Hornbach. Ook bij de oostelijke oversteek van de rotonde is, uit oogpunt van verkeersveiligheid en van verkeersdoorstroming, de oversteek voor het langzaam verkeer verwijderd. Langzaam verkeer kan gebruik maken van de oversteek ter hoogte van de Britsezoom. Oversteek voor langzaam verkeer ter hoogte van de Britsezoom Er komt een verbinding voor het langzaam verkeer ter hoogte van de Britsezoom om langzaam verkeer te ontsluiten wat van noord naar zuid verplaatst. De berm fungeert als een buffer tussen de rijbaan en de opstelplek voor het langzaam verkeer. De waterpartij wordt hierdoor verschoven naar het oosten. 4 Bij het bepalen van de keerlus is in het voorlopig ontwerp uitgegaan van de draaicurves van de BE-combinaties van hoveniersbedrijf Blok.

15 4 Beoordeling van de varianten In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de beoordeling van de drie genoemde varianten (hoofdstuk 2 en 3) op diverse aspecten. Eerst wordt ingegaan op de methodiek en daarna vindt de beoordeling plaats. 4.1 BEOORDELINGSMETHODIEK De drie varianten zijn op hoofdlijnen beoordeeld op de volgende aspecten (tabel 1):

16 Aspect Doorstroming Doorstroming hoofdrijbaan Doorstroming parallelwegen Toekomstvastheid Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid ontwerp Verkeersveiligheid hoofdrijbaan Verkeersveiligheid parallelwegen Bereikbaarheid Toegankelijkheid van percelen Overig Inpassing groen Trillingen Geluid Luchtkwaliteit Toelichting De doorstroming wordt bepaald door het aantal aansluitingen op de hoofdrijbaan en door het aantal rijstroken op de hoofdrijbaan. De doorstroming wordt bepaald door het aantal aansluitingen van de hoofdrijbaan op de parallelwegen, door de aanwezigheid van fietsverkeer en door de hoeveelheid aansluitingen van de aanliggende percelen. De mate waarin het ontwerp de toekomstige ontwikkeling van het verkeer kan verwerken, de robuustheid van het ontwerp (let wel: dit aspect kan niet gescoord worden ten opzichte van de huidige situatie. Bij dit aspecten zijn de varianten ten opzichte van elkaar gescoord). Een veilige verkeersafwikkeling voor het gemotoriseerd verkeer en het langzaam verkeer (zicht op elkaar) en een veilige vormgeving van de kruising ter hoogte van de Akeleibaan en van de Laan van Avant-Garde. Aantal conflicten op de hoofdrijbaan (bij meerdere rijstroken en op basis van het aantal aansluitingen) en de mate van oversteekbaarheid voor langzaam verkeer. Aantal aansluitingen in relatie tot gemotoriseerd verkeer (bij veel aansluitingen is er minder gemotoriseerd verkeer op de parallelweg en daardoor minder overlast en conflicten) en fietsverkeer (bij veel aansluitingen is grotere kans op conflicten ter hoogte van de aansluitingen en in hoeverre is er sprake van menging van het fietsverkeer met het vrachtverkeer op parallelwegen). De mate van toegankelijkheid van het vrachtverkeer en van het autoverkeer van en naar de bedrijven en van en naar de woningen langs de Hoofdweg. De mate waarin binnen het verkeerskundig ontwerp ruimte is voor de inpassing van groen. De mate waarin de toename van (vracht)verkeer op de beide parallelwegen zorgt voor extra overlast in de vorm van trillingen (conform bijlage 7). De mate waarin de toename van het (vracht)verkeer op de Hoofdweg invloed heeft op de geluidsbelasting op de woningen langs de weg op basis van geluidsberekeningen. De mate waarin de toename van het (vracht)verkeer op de Hoofdweg invloed heeft op de luchtkwaliteit op de woningen langs de weg op basis van toetsing aan de normen stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10 en PM25). Tabel 1: Beoordelingstabel De beoordeling van de varianten is gedaan ten opzichte van de huidige situatie (met uitzondering van het aspect toekomstvastheid). Per aspect is een min (-), een nul (0) of een plus (+) gegeven. Als de variant neutraal scoort op het aspect krijgt deze een 0, als de variant negatief scoort op het aspect, krijgt deze een - en als de variant positief scoort op het aspect, krijgt deze een + (zie tabellen 2 t/m 4). Het aspect realisatiekosten is niet beoordeeld omdat alle varianten vallen binnen het beschikbare budget vallen en daarmee is dit aspect niet onderscheidend.

17 Variant 1: 2*2 rijstroken met keerlus en verkeerslichten bij de Akeleibaan (bijlage 1) De beoordeling van variant 1 is weergegeven in tabel 2.

18 Aspect Score Toelichting Doorstroming Doorstroming hoofdrijbaan + In deze variant is de doorstroming goed: meer rijstroken maar ook meer in- en uitritten, wel komt er een extra verkeerslicht ter hoogte van de oversteek voor het langzaam verkeer bij het Weidezoompad dat alleen op afroep zal werken. Doorstroming parallelwegen + In deze variant is de doorstroming op de parallelweg goed doordat de intensiteit lager is, wel invloed van aansluitingen en fietsers. Toekomstvastheid + Deze variant heeft meer toekomstvastheid omdat het profiel meer capaciteit biedt. VRI is meer toekomst vast dan een rotonde. Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid ontwerp 0 Het kruispunt met de Akeleibaan wordt geregeld met verkeerslichten; het langzaam verkeer kan hier veilig oversteken. De verkeersdeelnemers, gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer, hebben minder zicht op elkaar vanwege de afstand tussen hoofdrijbaan en parallelwegen. Verkeersveiligheid hoofdrijbaan - In deze variant is meer kans op conflicten door inhalen. In deze variant is meer kans op conflicten met in- en uitvoegend verkeer als aantal in- en uitritten behouden blijft. In deze variant is oversteekbaarheid voor langzaam verkeer slechter (let wel: de oversteek zal wel geregeld worden met verkeerslichten). Verkeersveiligheid parallelwegen 0 In deze variant is de intensiteit op de parallelweg lager, wat aantrekkelijk is voor het langzaam verkeer. In deze variant zijn meer aansluitingen op de parallelweg, waardoor er wel kans is op meer conflicten tussen de verkeersdeelnemers. Bereikbaarheid Toegankelijkheid van percelen - In deze variant is uitgegaan van een keerlus voor uitsluitend het autoverkeer, het vrachtverkeer op Hoofdweg moet omrijden. In deze variant wordt het aantal in- en uitritten op de noordelijke parallelweg met één extra in- en uitrit uitgebreid ten opzichte van de huidige situatie (deze in- en uitrit komt ter hoogte van de huisnummers 31 en 33). De zuidelijke parallelweg krijgt één extra uitrit ter hoogte van huisnummer 40. Verkeer van en naar de percelen aan de parallelwegen hoeft niet om te rijden, maar moet wel doorrijden naar de keerlus omdat de huidige doorsteken door de middenberm zijn komen te vervallen. Overig Inpassing groen - In deze variant is minder ruimte voor groen. Trillingen + In deze variant blijft de intensiteit op de parallelwegen nagenoeg gelijk maar rijdt er minder vrachtverkeer op de parallelwegen vanwege betere doorstroming. Geluid 0 In deze variant neemt de geluidsbelasting toe met 2 db of meer bij 23 woningen. Dit betekent dat er wel sprake is van een reconstructie in de zin van de wet geluidhinder vanwege de wijziging van de Hoofdweg. Met maatregelen kan dit voor 21 woningen worden opgelost (bij 2 woningen zijn extra maatregelen nodig). In deze variant neemt de geluidsbelasting toe met maximaal 0,8 db. Dit betekent dat er geen sprake is van een reconstructie in de zin van de wet geluidhinder vanwege de wijziging van de Laan van Avant-Garde. Luchtkwaliteit 0 In deze variant is geen sprake van een overschrijding van de grenswaarden. Tabel 2: Beoordeling variant 1

19 Variant 2: 2*2 rijstroken met een rotonde bij de Akeleibaan (bijlage 2) De beoordeling van variant 2 is weergegeven in tabel 3.

20 Aspect Score Toelichting Doorstroming Doorstroming hoofdrijbaan + In deze variant is de doorstroming goed: meer rijstroken maar ook meer in- en uitritten, wel een extra verkeerslicht ter hoogte van de oversteek voor het langzaam verkeer bij het Weidezoompad. Doorstroming parallelwegen + In deze variant is de doorstroming op de parallelweg goed doordat de intensiteit lager is, wel invloed van aansluitingen en fietsers. Toekomstvastheid + Deze variant heeft meer toekomstvastheid omdat het profiel meer capaciteit biedt. Rotonde is echter minder toekomst vast dan VRI. Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid ontwerp 0 Het kruispunt met de Akeleibaan wordt voorzien van een rotonde. Dit is positief voor de doorstroming van het gemotoriseerd verkeer maar het is minder gunstig voor de oversteekbaarheid van het langzaam verkeer; dit verkeer moet wel 2*2 rijstroken oversteken. De verkeersdeelnemers, gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer, hebben minder zicht op elkaar vanwege afstand tussen hoofdrijbaan en parallelwegen. Verkeersveiligheid hoofdrijbaan - In deze variant is meer kans op conflicten door inhalen. In deze variant is meer kans op conflicten met in- en uitvoegend verkeer als aantal in- en uitritten behouden blijft. In deze variant is oversteekbaarheid voor langzaam verkeer slechter (let wel: de oversteek zal wel geregeld worden met verkeerslichten). Verkeersveiligheid parallelwegen 0 In deze variant is de intensiteit op de parallelweg lager wat aantrekkelijk is voor het langzaam verkeer. In deze variant zijn meer aansluitingen op de parallelweg waardoor er wel kans is op meer conflicten tussen de verkeersdeelnemers. Bereikbaarheid Toegankelijkheid van percelen 0 In deze variant is uitgegaan van een rotonde waardoor alle verkeer op de Hoofdweg kan keren en niet hoeft om te rijden. Een rotonde maakt het voor auto s makkelijker om te keren (voorrang bij verlaten van de rotonde) maar betekent wel iets verder doorrijden van en naar de rotonde. Voor vrachtverkeer zorgt de rotonde voor een aanzienlijke verkorting van de omrijdbeweging. In deze variant wordt het aantal in- en uitritten op de noordelijke parallelweg met één extra in-/uitrit uitgebreid ten opzichte van de huidige situatie (deze in- en uitrit komt ter hoogte van de huisnummers 31 en 33). De zuidelijke parallelweg krijgt één extra uitrit ter hoogte van huisnummer 40. Echter, de in- en uitrit ter hoogte van de gemeentegrens komt te vervallen om conflicten te voorkomen met verkeer dat de rotonde verlaat. Dit deel van de parallelweg moet wel iets omrijden. Verkeer van en naar de parallelwegen moet doorrijden naar de rotonde omdat de doorsteken door de middenberm zijn komen te vervallen. Overig Inpassing groen - In deze variant is minder ruimte voor groen. Trillingen In deze variant blijft de intensiteit op de parallelwegen nagenoeg gelijk maar rijdt er minder vrachtverkeer op de parallelwegen vanwege betere doorstroming. Geluid 0 In deze variant neemt de geluidsbelasting toe met 2 db of meer bij 23 woningen. Dit betekent dat er wel sprake is van een reconstructie in de zin van de wet geluidhinder vanwege de wijziging van de Hoofdweg. Met maatregelen kan dit voor 21 woningen worden opgelost (bij 2 woningen zijn extra maatregelen nodig). In deze variant neemt de geluidsbelasting toe met maximaal 0,8 db. Dit betekent dat

21 er geen sprake is van een reconstructie in de zin van de wet geluidhinder vanwege de wijziging van de Laan van Avant-Garde. Luchtkwaliteit 0 In deze variant is geen sprake van een overschrijding van de grenswaarden. Tabel 3: Beoordeling variant 2 Variant 3: 2*1 rijstrook met keerlus en verkeerslichten bij de Akeleibaan (bijlage 3) De beoordeling van variant 3 is weergegeven in tabel 4.

22 Aspect Score Toelichting Doorstroming Doorstroming hoofdrijbaan 0 In deze variant is de doorstroming goed: minder rijstroken maar ook minder in- en uitritten en geen extra verkeerslicht ter hoogte van het Weidezoompad. Doorstroming parallelwegen + In deze variant is de doorstroming op de parallelweg goed. De intensiteit is hoger maar het aantal aansluitingen is minder en het verkeer rijdt grotendeels in één richting. Toekomstvastheid 0 Deze variant is minder toekomst vast omdat het profiel minder capaciteit biedt. Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid ontwerp + Het kruispunt met de Akeleibaan wordt geregeld met verkeerslichten; ook het langzaam verkeer kan veilig oversteken. De verkeersdeelnemers, gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer, hebben meer zicht op elkaar omdat de afstand tussen de hoofdrijbaan en de parallelwegen beperkt is. Verkeersveiligheid hoofdrijbaan + In deze variant is geen kans op conflicten door inhalen. In deze variant is minder kans op conflicten met in- en uitvoegend verkeer doordat aantal in- en uitritten beperkt is. In deze variant is oversteekbaarheid voor langzaam verkeer voldoende; de oversteek bij het Weidezoompad hoeft niet geregeld te worden. Verkeersveiligheid parallelwegen 0 In deze variant is de intensiteit op de parallelweg hoger wat minder aantrekkelijk is voor het langzaam verkeer en zeker in combinatie met het vrachtverkeer dat op de parallelwegen rijdt (let wel: dit geldt niet voor het vrachtverkeer van/naar Hornbach en huisnummer 64). In deze variant zijn minder aansluitingen op de parallelweg waardoor er minder kans is op conflicten tussen de verkeersdeelnemers. In deze variant is grotendeels eenrichtingsverkeer op de parallelwegen met één in- en uitrit; dit levert een veiligere verkeerssituatie op. Bereikbaarheid Toegankelijkheid van percelen - In deze variant is uitgegaan van een keerlus waardoor vrachtverkeer op de Hoofdweg moet omrijden. Het overig verkeer moet omrijden via de keerlus omdat de doorsteken door de middenberm komen te vervallen. In deze variant zijn minder in- en uitritten ten opzichte van de huidige situatie, namelijk (één in- en uitrit aan noord- en zuidkant), verkeer blijft hierdoor langer op de parallelwegen rijden. Verkeer van en naar de parallelwegen moet doorrijden naar de keerlus omdat de doorsteken door de middenberm zijn komen te vervallen. Overig Inpassing groen 0 In deze variant blijft het groenoppervlak ten minste gelijk aan de huidige situatie. Trillingen 0 In deze variant neemt de intensiteit op de parallelwegen iets toe. Het vrachtverkeer blijft vooral gebruik maken van de hoofdrijbaan omdat er minder aansluitingen zijn. Geluid 0 In deze variant neemt de geluidsbelasting toe met 2 db of meer bij 14 woningen. Dit betekent dat er wel sprake is van een reconstructie in de zin van de wet geluidhinder vanwege de wijziging van de Hoofdweg. Met maatregelen kan dit voor 12 woningen worden opgelost (bij 2 woningen zijn extra maatregelen nodig). In deze variant neemt de geluidsbelasting toe met maximaal 0,8 db. Dit betekent dat er geen sprake is van een reconstructie in de zin van de wet geluidhinder vanwege de wijziging van de Laan van Avant-Garde. Luchtkwaliteit 0 In deze variant is geen sprake van een overschrijding van de grenswaarden. Tabel 4: Beoordeling variant 3

23 4.2 SAMENVATTING VAN DE VARIANTEN In de vorige paragrafen zijn drie varianten beoordeeld. In tabel 5 zijn de scores per aspect van de drie varianten overzichtelijk weergegeven. Aspect Huidige situatie Variant 1: 2*2 met keerlus Variant 2: 2*2 met rotonde Variant 3: 2*1 met keerlus Doorstroming Doorstroming hoofdrijbaan Doorstroming parallelwegen Toekomstvastheid Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid ontwerp Verkeersveiligheid hoofdrijbaan Verkeersveiligheid parallelwegen Bereikbaarheid Toegankelijkheid van percelen Overig Inpassing groen Trillingen Geluid* Luchtkwaliteit Tabel 5: Overzicht scores varianten ten opzichte van de huidige situatie (*met behulp van aanvullende maatregelen is het mogelijk om de geluidsbelasting tot het huidige niveau terug te brengen). Uit tabel 5 blijkt dat beide 2*2 varianten, variant 1 en 2, vooral positief scoren op het aspect doorstroming en trillingen en dat de 2*1 variant, variant 3, vooral positief scoort op het aspect ruimtelijke inpassing en verkeersveiligheid. Het grote voordeel van een rotonde ten opzichte van een geregeld kruispunt (VRI) ter hoogte van de Akeleibaan is de toegankelijkheid van de percelen. Er is dan geen keerlus nodig. Echter, het nadeel is dat de rotonde alleen met grondverwerving inpasbaar is.

24 5 Vervolg: aangepaste variant 3.1 In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het traject dat is doorlopen in de periode t/m december In deze periode heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Zuidplas over de drie genoemde varianten (zie hoofdstuk 2, 3 en 4). Op basis van dit overleg is variant 3 verder doorontwikkeld tot variant 3.1. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de aangepaste variant TERUGKOPPELING BESTUURLIJK OVERLEG Op 23 november 2015 heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de gemeente Capelle aan den IJssel en de gemeente Zuidplas over de varianten met betrekking tot de Hoofdweg. De gemeente Capelle aan den IJssel houdt vast aan een profiel met 2*2-rijstroken en ziet geen mogelijkheden voor een rotonde ter hoogte van de Akeleibaan. Dit betekent dat variant 2 niet meer mogelijk is en dat op het grondgebied van de gemeente Capelle aan den IJssel een profiel van 2*2-rijstroken wordt gerealiseerd. Op basis van dit bestuurlijk overleg en het bestuurlijke traject dat binnen de gemeente Zuidplas is doorlopen, is variant 3 doorontwikkeld tot variant 3.1 (zie paragraaf 5.2). 5.2 AANGEPASTE VARIANT 3.1 Beschrijving variant 3.1 In variant 3.1 wordt voor het gedeelte in de gemeente Capelle aan den IJssel uitgegaan van 2*2-rijstroken en voor het gedeelte in de gemeente Zuidplas van 2*1-rijstrook. Bij de overgang van 2*2- naar 2*1-rijstrook is rekening gehouden met de ligging van de keerlus en het maken van een logische overgang tussen beide profielen. In eerste instantie is gekeken naar de mogelijkheid om een overgang te realiseren ten oosten van de keerlus maar dat is niet veilig voor de afwikkeling van het verkeer ter hoogte van de keerlus. Besloten is om de overgang te realiseren ten westen van de keerlus om een veilige afwikkeling van het verkeer ter hoogte van de keerlus na te streven. De linkerrijstrook op de zuidelijke rijbaan valt af omdat dit veiliger is dan het laten afvallen van de rechterrijstrook. Voor een veilige verkeersafwikkeling is het in deze variant ook noodzakelijk om de aansluiting ter hoogte van huisnummers te verwijderen. Het verkeer dat gebruik maakt van deze aansluiting zorgt anders voor conflicten met het invoegend verkeer van 2*2- naar 2*1-rijstrook. De knip ter hoogte van huisnummer 64 op de zuidelijke parallelweg wordt in variant 3.1 dan wel opgeheven voor de bereikbaarheid. Op de noordelijke rijbaan komt de overgang van 2*1- naar 2*2- rijstroken ter hoogte van de keerlus te liggen opdat geen onveilige verkeerssituatie kan ontstaan. Variant 3.1 kan relatief eenvoudig worden omgebouwd tot een profiel met 2*2 rijstroken. Het voorlopig ontwerp van de aangepaste variant 3.1 is weergegeven in bijlage 6.

25 Nieuwe ontwerpuitgangspunten variant 3.1 In variant 3.1 is rekening gehouden met: Bij de oversteek ter hoogte van het Weidezoompad en de Britsezoom hebben fietsers en voetgangers geen voorrang. De blokmarkering en zebra worden vervangen door kanalisatiestrepen. Dit maakt het passeren van de geparkeerde voertuigen door fietsers, auto s en vrachtwagens beter mogelijk. De parallelweg aan de noordkant worden uitgevoerd met een breedte van 5 meter; dit is dezelfde breedte als de parallelweg aan de zuidkant. Ter hoogte van huisnummer 17 wordt een inrit gerealiseerd. Deze inrit was in variant 1 opgenomen maar in variant 3 niet. Besloten is om deze inrit in deze variant 3.1 weer toe te voegen. Tot slot kan variant 3.1 relatief eenvoudig worden omgebouwd tot een profiel met 2*2 rijstroken. Het voorlopig ontwerp van de aangepaste variant 3.1 is weergegeven in bijlage SAMENVATTING VAN DE VARIANTEN In tabel 6 zijn de scores per aspect van variant 1 en variant 3.1 overzichtelijk weergegeven ten opzichte van de huidige situatie. Aspect Huidige situatie Variant 1: 2*2 met keerlus Variant 3.1: 2*1 met keerlus (aangepast) Doorstroming Doorstroming hoofdrijbaan Doorstroming parallelwegen Toekomstvastheid + 0 Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid ontwerp Verkeersveiligheid hoofdrijbaan Verkeersveiligheid parallelwegen Bereikbaarheid Toegankelijkheid van percelen Overig Inpassing groen Trillingen Geluid* Luchtkwaliteit Tabel 6: Overzicht scores varianten ten opzichte van de huidige situatie (*met behulp van aanvullende maatregelen is het mogelijk om de geluidsbelasting tot het huidige niveau terug te brengen). Uit tabel 6 blijkt dat variant 3.1 ten opzichte van de huidige situatie een betere doorstroming kent op de hoofdrijbaan en op de parallelwegen en verkeersveiliger is. De toegankelijkheid van percelen neemt in variant 3.1 wel af.

26 Bijlage 1 Voorlopig Ontwerp variant 1

27

28

29

30 Bijlage 2 Voorlopig Ontwerp variant 2

31

32

33

34 Bijlage 3 Voorlopig Ontwerp variant 3

35

36

37

38 Bijlage 4 Schetsontwerp variant 0

39

40

41

42 Bijlage 5 Schetsontwerp variant 0+

43

Raadsinformatiebijeenkomst Hoofdweg-West. 1 oktober 2013

Raadsinformatiebijeenkomst Hoofdweg-West. 1 oktober 2013 Raadsinformatiebijeenkomst Hoofdweg-West 1 oktober 2013 Agenda 1. Opening 2. Presentatie 3. Bestuderen paneelpresentatie 4. Plenaire terugkoppeling en ruimte voor vragen en opmerkingen 5. Sluiting Inhoud

Nadere informatie

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Schetsontwerp Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Presentatie definitief schetsontwerp - 19 maart 2015 INHOUD 1. GEFORMULEERDE KNELPUNTEN EN OPGAVEN - doorstroming van het verkeer - organisatie

Nadere informatie

INTEGRALE AFWEGINGSNOTITIE VERKEERSOPLOSSING knoop Zernikedreef-Sylviusweg Notitie voor de inspraak d.d. 7 september 2015

INTEGRALE AFWEGINGSNOTITIE VERKEERSOPLOSSING knoop Zernikedreef-Sylviusweg Notitie voor de inspraak d.d. 7 september 2015 INTEGRALE AFWEGINGSNOTITIE VERKEERSOPLOSSING knoop Zernikedreef-Sylviusweg Notitie voor de inspraak d.d. 7 september 2015 Inleiding In het traject om tot een voorlopig verkeersontwerp voor het Masterplan

Nadere informatie

Herinrichting Utrechtseweg Zeist. Slotsessie Ontwerp

Herinrichting Utrechtseweg Zeist. Slotsessie Ontwerp Herinrichting Utrechtseweg Zeist Slotsessie Ontwerp 18 mei 2015 1 Welkom Slotsessie ontwerp 2 Agenda Ontwerptraject tot nu toe 2 ontwerpen 2+1 varianten 2+1 2+1 en parallelstructuur 2+1 met groene noordberm

Nadere informatie

Huidige inrichting Aan de ventweg Zeeweg liggen 12 woningen. De Ventweg wordt voornamelijk gebruikt door bewoners en bezoekers van deze woningen.

Huidige inrichting Aan de ventweg Zeeweg liggen 12 woningen. De Ventweg wordt voornamelijk gebruikt door bewoners en bezoekers van deze woningen. Inleiding Parallelweg Zeeweg Vraag van de gemeenteraad: Kan de voorgestelde fietsroutestructuur nog verder geoptimaliseerd worden? Wij achten het noodzakelijk om de door belanghebbenden en raadsleden gedane

Nadere informatie

Bereikbaarheid woonwijken rondom Bentz-Berg

Bereikbaarheid woonwijken rondom Bentz-Berg Bereikbaarheid woonwijken rondom Bentz-Berg Gemeente Vianen Status concept Opdrachtgever Gemeente Vianen Kenmerk GVi1715 Contactpersoon Hans Bomers Versie/revisie 2 Datum 18 januari 2018 Opdrachtnemer

Nadere informatie

5.1 Diependaalselaan - Zeverijnstraat - Kerkelandenlaan

5.1 Diependaalselaan - Zeverijnstraat - Kerkelandenlaan 5.1 Diependaalselaan - Zeverijnstraat - Kerkelandenlaan Beschrijving In de huidige situatie is hier een rotonde. De capaciteit van de rotonde wordt uitgebreid door het aanleggen van een bypass: er ontstaat

Nadere informatie

Kruispunt N733 Oude Deventerweg / Landweerweg

Kruispunt N733 Oude Deventerweg / Landweerweg Kruispunt N733 Oude Deventerweg / Landweerweg Klankbordgroep 2: 28 januari 2016 Agenda 1. Terugblik eerste bijeenkomst 2. Toelichting varianten 3. Bespreken voor- en nadelen 4. Voorkeursvariant 5. Vervolgproces

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard. Visie Zuidtangent. Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent

Gemeente Heerhugowaard. Visie Zuidtangent. Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent Gemeente Heerhugowaard Visie Zuidtangent Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent Gemeente Heerhugowaard Visie Zuidtangent Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent Datum 2 mei 2012 Kenmerk HHW036/Mmj/0186

Nadere informatie

Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 8 september 2011

Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 8 september 2011 Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 8 september 2011 Programma opening en welkom door wethouder Van der Zanden toelichting door projectleider van Duren pauze en gelegenheid voor vragen beantwoording

Nadere informatie

Herinrichting N270 Via Venray fase 1

Herinrichting N270 Via Venray fase 1 Via Venray Herinrichting N270 Via Venray fase 1 Klankbordgroepen *22 mei 2017, 18.30 uur 20.30 uur *23 mei 2017, 15:30 uur 17:30 uur Via Venray Provincie Limburg Ron Baars Riny van Deursen projectmanager

Nadere informatie

2.2. Verkeersontsluiting Lekdijk-Standardmolen (TL )

2.2. Verkeersontsluiting Lekdijk-Standardmolen (TL ) Het doorgaande tweerichtingen fietspad langs de Lekdijk is in het ontwerp op de kruin van de dijk gesitueerd. Dit komt het comfort van het doorgaande fietsverkeer ten goede, omdat het fietsverkeer hierdoor

Nadere informatie

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015 Verkenning N65 Vught - Haaren Informatieavond 25 November 2015 25 november 2015 Opbouw presentatie Het waarom van de verkenning: wat is het probleem? Proces en bestuurlijke uitgangspunten (mei 2013) Tussenbalans

Nadere informatie

Wilhelminalaan verkeersveiliger. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. 4 e bewonersbijeenkomst 21 februari Utrecht.nl.

Wilhelminalaan verkeersveiliger. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. 4 e bewonersbijeenkomst 21 februari Utrecht.nl. Wilhelminalaan verkeersveiliger Hier komt tekst Hier komt ook tekst 4 e bewonersbijeenkomst 21 februari 2018 (versie 3, EGK) Opzet avond Opening en terugblik Uitgewerkte varianten Vergelijking en afweging

Nadere informatie

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen Presentatie doortrekken Haarsweg Donderdag 10 april 2014 Aanleiding Raadscommissie van 6 juni 2013 behandeling verkeersonderzoek De Strangen en de rotonde Schurinkstraat- Chevalleraustraat Over de Haarsweg

Nadere informatie

Uitwerking verkeersonderzoek Olst. Informatieavond. 16 mei 2018

Uitwerking verkeersonderzoek Olst. Informatieavond. 16 mei 2018 Uitwerking verkeersonderzoek Olst Informatieavond 16 mei 2018 2 Agenda vanavond Aanleiding Verbeteren Leefbaarheid en Veiligheid in Olst Eerder onderzoek rondweg Olst Jan Hooglandstraat Twee varianten

Nadere informatie

Knelpunten N237. Soestduinen. Amersfoort. Den Dolder. Bilthoven. Groenekan. Huis ter Heide. Soesterberg. De Bilt. Zeist. Utrecht. Austerlitz N237 N221

Knelpunten N237. Soestduinen. Amersfoort. Den Dolder. Bilthoven. Groenekan. Huis ter Heide. Soesterberg. De Bilt. Zeist. Utrecht. Austerlitz N237 N221 Knelpunten N237 Den Dolder Soestduinen 16 23 Amersfoort Bilthoven N238 13 14 15 N237 N221 Groenekan 10 24 A28 9 21 2 3 De Bilt 4 7 8 Huis ter Heide Soesterberg 17 18 19 20 22 1 N237 N412 Utrecht 5 6 A28

Nadere informatie

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT. Nr mei Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT. Nr mei Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 27768 17 mei 2018 VERKEERSBESLUIT Nummer besluit: 17.013 Datum besluit: 17 mei 2018 Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

1. Aanleiding NOTITIE VARIANTEN FIETSPAD BERKELSEDIJKJE

1. Aanleiding NOTITIE VARIANTEN FIETSPAD BERKELSEDIJKJE NOTITIE VARIANTEN FIETSPAD BERKELSEDIJKJE 1. Aanleiding Op 31 maart 2016 heeft de gemeenteraad op basis van de herziening van het Mobiliteitsplan besloten om een nadere studie te doen naar de positie van

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel. 1. Inleiding. 2. Beschrijving huidige situatie

Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel. 1. Inleiding. 2. Beschrijving huidige situatie Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel 1. Inleiding In opdracht van de gemeente Meppel werkt buro Hollema aan de uitwerking van de planvorming voor de

Nadere informatie

Definitief ontwerp Willemskade

Definitief ontwerp Willemskade op stap Expertisecentrum Projecten, Realisatie en Beheer Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 422 69 66 NH.Munnik@zwolle.nl www.zwolle.nl Inhoud 1 Inleiding 3 2 Ontwerp

Nadere informatie

Inleiding. Kruising Biltlaan - Rijnsoever

Inleiding. Kruising Biltlaan - Rijnsoever Inleiding Kruising Biltlaan - Rijnsoever Vraag van de gemeenteraad: Het ontwerp van de voorrangskruising Biltlaan/Rijnsoever achten wij nog onvoldoende uitgewerkt om er mee in te stemmen. Dit wordt gesterkt

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM

Referentienummer Datum Kenmerk ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 295747.ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM Betreft Variantenstudie Beerseweg Inleiding De gemeente Oirschot heeft aan Grontmij gevraagd om een studie uit te voeren

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Onderwerp: Memo doorstroming rotonde Parklaan Zandlaan - Horalaan

Memo. Inleiding. Onderwerp: Memo doorstroming rotonde Parklaan Zandlaan - Horalaan Memo Onderwerp: Memo doorstroming rotonde Parklaan Zandlaan - Horalaan Kampen, Projectomschrijving: 30 november 2018 Simulatie rotonde Parklaan Zandlaan Horalaan. Van: BonoTraffics bv, Opgesteld door:

Nadere informatie

N631 Oosterhout Gilze-Rijen

N631 Oosterhout Gilze-Rijen N631 Oosterhout Gilze-Rijen Op 13 juni vond een inloopavond plaats over de plannen voor de N631 Rijen- Oosterhout (Vijf Eikenweg Oosterhoutseweg). Hier werden onderstaande varianten voor de weg gepresenteerd:

Nadere informatie

0+ MAATREGELEN 2015 GEMEENTE VALKENSWAARD

0+ MAATREGELEN 2015 GEMEENTE VALKENSWAARD 0+ MAATREGELEN 2015 GEMEENTE VALKENSWAARD 1 PROGRAMMA AGENDA 2 Aanleiding studie Scope opgave 0+ maatregelen 2015 Proces met werkgroepen Toelichting 0+ maatregelen Varianten Onderzoeken Consequenties Conclusies

Nadere informatie

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan'

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' STAATSCOURANT 31 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38027 december 2014 Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' Burgemeester

Nadere informatie

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig De herinrichting heeft betrekking op de openbare inrichting van de locatie ter plaatse van de toekomstige supermarkt. De herinrichting houdt voornamelijk het realiseren van een toegang van de supermarkt

Nadere informatie

Inrichtingsvarianten N640 Presentatie Raadsinformatiebijeenkomst Halderberge 28 feb

Inrichtingsvarianten N640 Presentatie Raadsinformatiebijeenkomst Halderberge 28 feb Inrichtingsvarianten N640 Presentatie Raadsinformatiebijeenkomst Halderberge 28 feb Aanleiding + doelstelling Integraal groot onderhoud weggedeelte N640 tussen km 8.600 en km 14.900. De inrichting van

Nadere informatie

Wat ging vooraf? Dit is gedaan aan de hand van het beoordelingskader uit de NRD (zie hiernaast).

Wat ging vooraf? Dit is gedaan aan de hand van het beoordelingskader uit de NRD (zie hiernaast). Proces en procedure Wat ging vooraf? Na de publicatie van de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) in december 2017 zijn: Wegontwerpen gemaakt van de alternatieven Smart Mobility-maatregelen vertaald

Nadere informatie

Arnhem. Onderzoek verkeersontsluiting RIN locatie. Kemperbergerweg, Arnhem

Arnhem. Onderzoek verkeersontsluiting RIN locatie. Kemperbergerweg, Arnhem Arnhem Onderzoek verkeersontsluiting RIN locatie Kemperbergerweg, Arnhem Arnhem Onderzoek verkeersontsluiting RIN locatie GEGEVENS VAN DE AANVRAGER Dutch Housing Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG 's-gravenhage

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN REINIER DE GRAAFWEG

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN REINIER DE GRAAFWEG PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN REINIER DE GRAAFWEG Samengestelde versie 3 / 19-12-2014 1. Inleiding 2. Ruimtelijk programma - doorlopende bomenrijen volgen de Reinier de Graafweg en maken er een laan van,

Nadere informatie

Uitwerking thema avond verkeer Huis ter Heide 3 juni 2019

Uitwerking thema avond verkeer Huis ter Heide 3 juni 2019 Uitwerking thema avond verkeer Huis ter Heide 3 juni 09 Inhoudsopgave:. Zorgpunten. Samenvatting 3. Samenvatting voor en nadelen in tabel verwerkt 4. Bijlage : bijdrage per groepje. Aan het begin van de

Nadere informatie

Herinrichting komtraverse Midwolda - Oostwold Principe-uitwerkingen. 23 januari 2008 Eindrapport 9R8910.A0

Herinrichting komtraverse Midwolda - Oostwold Principe-uitwerkingen. 23 januari 2008 Eindrapport 9R8910.A0 Herinrichting komtraverse Midwolda - Oostwold Principe-uitwerkingen 23 januari 2008 Eindrapport 9R8910.A0 Documenttitel Herinrichting komtraverse Midwolda - Oostwold Principe-uitwerkingen Verkorte documenttitel

Nadere informatie

Planstudie Ring Utrecht A27/A12 Opbrengstnotitie meedenkbijeenkomsten december Bijlage 2 Aansluiting Utrecht Noord april 2012

Planstudie Ring Utrecht A27/A12 Opbrengstnotitie meedenkbijeenkomsten december Bijlage 2 Aansluiting Utrecht Noord april 2012 Planstudie Ring Utrecht A27/A12 Opbrengstnotitie meedenkbijeenkomsten december 2011 Bijlage 2 Aansluiting Utrecht Noord april 2012 Rijkswaterstaat heeft voor de aansluiting Utrecht Noord een aantal mogelijke

Nadere informatie

Afweging alternatieve tracés bouwweg Hofstad III, mrt 2015

Afweging alternatieve tracés bouwweg Hofstad III, mrt 2015 1 Afweging alternatieve tracés bouwweg Hofstad III mrt 2015 PROJECT EN ALTERNATIEVEN Het project betreft de legalisering en uitbreiding van een bouwweg die tot 2020 in gebruik zal blijven. In het voortraject

Nadere informatie

Verkeerseffecten structuurvarianten

Verkeerseffecten structuurvarianten Rembrandtlaan Veghel 1 Verkeerseffecten structuurvarianten Eerst een stapje terug hoe ziet de (verkeer)structuur van Veghel eruit? Figuur: Ontwikkelingen Veghel Figuur: Wegencategorisering Veghel De A50

Nadere informatie

Bijlage A: Variantenbeschrijving

Bijlage A: Variantenbeschrijving Bijlage A: Variantenbeschrijving 1 Variant A: Brug huidige locatie Figuur 1: Variant A Figuur 2: Ontwerptekening In deze variant wordt de nieuwe Steekterbrug op de bestaande locatie gerealiseerd (zie figuur

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

Datum 25 november 2014 Gemeente Woerden

Datum 25 november 2014 Gemeente Woerden RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00532 ^ SJ Van: college van burgemeester en wethouders gemeente WOERDEN Datum 25 november 2014 Portefeuillehouder(s) wethouder Schreurs Portefeuille(s)

Nadere informatie

Hoofdweg, Nieuwerkerk aan den IJssel

Hoofdweg, Nieuwerkerk aan den IJssel Hoofdweg, Nieuwerkerk aan den IJssel Inhoudsopgave Toelichting Hoofdstuk 1 5 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Voorgeschiedenis 6 1.3 Doel 8 1.4 Bestaande situatie 8 1.5 Planbeschrijving 9 1.6 Leeswijzer

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Voortgangsrapportage mbt de voorkeurslocatie brede school op de Bremlaan

Voortgangsrapportage mbt de voorkeurslocatie brede school op de Bremlaan Voortgangsrapportage mbt de voorkeurslocatie brede school op de Bremlaan Inleiding 1. In zijn vergadering, gehouden op 26 februari 2013, heeft de raad de locatie Bremlaan aangewezen als de voorkeurslocatie

Nadere informatie

Samenvatting onderzoeken variant 7 en 7B

Samenvatting onderzoeken variant 7 en 7B De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd: Verkeerstechnisch (tekeningen) Verkeerskundig (verkeersmodellen) Kostenramingen Geluidberekeningen Strategische Milieu Beoordeling Maatschappelijke Kosten Baten

Nadere informatie

Aansluiting Bloemenheuvel

Aansluiting Bloemenheuvel McGregor Fashion group Aansluiting Bloemenheuvel notitie Utrecht, 12 december 2014 1. Aansluiting Bloemenheuvel op de Hoofdstraat De Hoofdstraat in Driebergen is de verbindingsweg tussen de A12, het station

Nadere informatie

CONCEPT. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel. Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten

CONCEPT. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel. Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten CONCEPT 1 1. Inhoud 1. Toetsingscriteria... 3 1.1 Samenstelling van de toetsingscriteria...

Nadere informatie

PLANSTUDIE N324 OSS-GRAVE Wegvak gemeente Landerd

PLANSTUDIE N324 OSS-GRAVE Wegvak gemeente Landerd Wegvak gemeente Landerd 1 AGENDA 2 - Inleiding wethouder Roelofs - Scope herijkte planstudie - Projectteam - Kansen - Vervolgproces & planning - Uitgangspunten - Resultaat - Beantwoording vragen SCOPE

Nadere informatie

Ambtelijk advies. 1. Baardwijkse overlaat

Ambtelijk advies. 1. Baardwijkse overlaat Ambtelijk advies 1. Baardwijkse overlaat Voor de Baardwijkse overlaat is het ambtelijk advies aan de Stuurgroep GOL om variant A (voorkeursvariant NRD) en variant C (nr. 369) beide mee te nemen in de MER.

Nadere informatie

Reactienota. Inloopbijeenkomst d.d. 12 december 2011. N308: Plannen verplaatsing komgrens oostzijde Oldebroek en herinrichting Gemeente Oldebroek

Reactienota. Inloopbijeenkomst d.d. 12 december 2011. N308: Plannen verplaatsing komgrens oostzijde Oldebroek en herinrichting Gemeente Oldebroek Reactienota Inloopbijeenkomst d.d. 12 december 2011 N308: Plannen verplaatsing komgrens oostzijde Oldebroek en herinrichting Gemeente Oldebroek Provincie Gelderland februari 2012 1. Inleiding Op 12 december

Nadere informatie

TOELICHTING PLAN VERBETERING VERKEERSVEILIGHEID N411 UTRECHT - BUNNIK. Bijlagenrapport

TOELICHTING PLAN VERBETERING VERKEERSVEILIGHEID N411 UTRECHT - BUNNIK. Bijlagenrapport TOELICHTING PLAN VERBETERING VERKEERSVEILIGHEID N411 UTRECHT - BUNNIK Bijlagenrapport INHOUDSOPGAVE Bijlage 1: Telgegevens fiets 3 Bijlage 2: Telgegevens landbouwvoertuigen 8 Bijlage 3: Afwijkingen van

Nadere informatie

Memo. Verhouding auto-fiets 2015

Memo. Verhouding auto-fiets 2015 Uit de verkeerstellingen van de gemeente blijkt dat op deel twee op een werkdag gemiddeld 1.400 1 motorvoertuigen rijden waarvan 4% a 5% vrachtverkeer betreft. Op deel drie rijden gemiddeld per werkdag

Nadere informatie

Projectnummer: B01064.000231.0120. Opgesteld door: R.P.I. Groenhof. Ons kenmerk: 077108343:0.3. Kopieën aan:

Projectnummer: B01064.000231.0120. Opgesteld door: R.P.I. Groenhof. Ons kenmerk: 077108343:0.3. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Utopialaan 40-48 Postbus 1018 5200 BA 's-hertogenbosch Tel 073 6809 211 Fax 073 6144 606 www.arcadis.nl Onderwerp: Verkeerstoets ten behoeve van Bestemmingsplan ASML 's-hertogenbosch,

Nadere informatie

Centrumplan Hart voor Valkenburg

Centrumplan Hart voor Valkenburg Samenstelling: Ben van Eijsden Centrumplan Hart voor Valkenburg Document: 20110127-second opinion.doc Status: concept Blad 1 Inhoudsopgave 01 INLEIDING 2 02 SAMENVATTING SECOND OPINION 3 02.01 Kaders en

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen

Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen Toelichting proces, onderzoeken en advies Aletta Koster 11 december 2017 Open Opbouw presentatie 1. Aanleiding & doel 2. Wat is een snelle fietsroute?

Nadere informatie

Notitie. Referentienummer Datum Kenmerk 8 oktober Betreft Verkeersonderzoek t.b.v. bestemmingsplan Huizerstraatweg

Notitie. Referentienummer Datum Kenmerk 8 oktober Betreft Verkeersonderzoek t.b.v. bestemmingsplan Huizerstraatweg Notitie Datum Kenmerk 8 oktober 2010 274940 Betreft Verkeersonderzoek t.b.v. bestemmingsplan Huizerstraatweg 1 Inleiding Aan de Huizerstraatweg te Naarden bestaan plannen voor de ontwikkeling van een kantoorgebouw.

Nadere informatie

Verlengde Spoorlaan Drunen

Verlengde Spoorlaan Drunen Verlengde Spoorlaan Drunen Verlengde Spoorlaan Drunen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Vrijgegeven voor NRD GOL is een samenwerking tussen provincie Noord-Brabant, de gemeenten Heusden, Waalwijk

Nadere informatie

Memo. Inleiding. (bron CROW publicatie 216 Fietsstraten in hoofdfietsroutes). datum 08 oktober 2014 referentie BT/011/141737 pagina 1 van 5

Memo. Inleiding. (bron CROW publicatie 216 Fietsstraten in hoofdfietsroutes). datum 08 oktober 2014 referentie BT/011/141737 pagina 1 van 5 Memo Ter attentie van Gemeente Utrecht T.a.v. dhr. R. Hilhorst Datum 8 oktober 2014 Distributie R. Hilhorst, A. Wenning, J. Blok Projectnummer 141737 VVA Fietsstraat Leidseweg Onderwerp Fietsstraat Leidseweg:

Nadere informatie

Bijzondere plekken: Jan van Houtkade / Korevaarstraat

Bijzondere plekken: Jan van Houtkade / Korevaarstraat Bijzondere plekken: Jan van Houtkade / Korevaarstraat Vormgeving entree Binnenstad De kruising van de Centrumroute met de Jan van Houtkade-Korevaarstraat is een bijzondere plek in het tracé waar extra

Nadere informatie

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg Notitie 60 80 km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg 1. INLEIDING In het kader van de herinrichting van de Antwerpsestraatweg is in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom een sober herinrichtingvoorstel

Nadere informatie

Goudappel Cofferig Adviseurs verkeer en vervoer

Goudappel Cofferig Adviseurs verkeer en vervoer Goudappel Cofferig Adviseurs verkeer en vervoer Technische Dienst Beemster en Zeevang Verkenning aansluiting Purmerenderweg - N244 Datum 26 april 2007 Kenmerk TDB004/Adr/0016 Eerste versie 12 maart 2007

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Ligging van de route. Verkeersstudie Olst. Gemeente Olst-Wijhe. Analyse route Olsterveer - N juni 2017 OLW032/Fdf/concept

1 Inleiding. 2 Ligging van de route. Verkeersstudie Olst. Gemeente Olst-Wijhe. Analyse route Olsterveer - N juni 2017 OLW032/Fdf/concept Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Ammerzoden en Hedel. Evaluatie verkeersaanpassingen. Peter Nijhout November 2017

Ammerzoden en Hedel. Evaluatie verkeersaanpassingen. Peter Nijhout November 2017 Ammerzoden en Hedel Evaluatie verkeersaanpassingen Peter Nijhout November 2017 Inhoud Doelstelling projecten Hedel en Ammerzoden Doel evaluatie Zijn modelverwachtingen gerealiseerd? Evaluatie Huidige verkeersproblematiek

Nadere informatie

Inloopavond 30 juni 2015

Inloopavond 30 juni 2015 Inloopavond 30 juni 2015 1 Waarom deze inloopavond? Toelichting stand van zaken Haalbaarheidsonderzoeken (Arcadis) Planning 2015 Gelegenheid tot meedenken Beoordelingsaspecten ontsluitingen Ideeën voor

Nadere informatie

Betreft Verkenning van de mogelijkheden voor een nieuwe ontsluiting van de Sotaweg

Betreft Verkenning van de mogelijkheden voor een nieuwe ontsluiting van de Sotaweg Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 17 december 2012 325526 Betreft Verkenning van de mogelijkheden voor een nieuwe ontsluiting van de Sotaweg 1 Inleiding Gemeente Kaag en Braassem denkt aan een nieuwe

Nadere informatie

Verkenning provinciaal kruispunt N348 N314. Informatie-avond. Presentatie 30 juni 2009

Verkenning provinciaal kruispunt N348 N314. Informatie-avond. Presentatie 30 juni 2009 Verkenning provinciaal kruispunt N348 N314 Informatie-avond Presentatie 30 juni 2009 PRESENTATIE DIT IS EEN DOORLOPENDE PRESENTATIE De presentatie geeft informatie over de verkeerskundige aanleiding en

Nadere informatie

Reconstructie kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat

Reconstructie kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat Nieuwsbrief november 205 Reconstructie kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken rondom de verbetering van het kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat.

Nadere informatie

BEOORDELINGSCRITERIA FIETSOVERSTEEK EIKENLAAN. Algemeen

BEOORDELINGSCRITERIA FIETSOVERSTEEK EIKENLAAN. Algemeen BEOORDELINGSCRITERIA FIETSOVERSTEEK EIKENLAAN Algemeen Met het uitvoeren van het monitoringsplan wordt het functioneren van de fietsoversteek in de verschillende situaties in beeld gebracht, namelijk in

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

Verkeersbesluit aanpassingen verlengde Clusiuslaan en Gooimeerlaan (tunnel Poelgeest)

Verkeersbesluit aanpassingen verlengde Clusiuslaan en Gooimeerlaan (tunnel Poelgeest) B&W-nr.: 06.0342 d.d. 14-03-2006 Onderwerp Verkeersbesluit aanpassingen verlengde Clusiuslaan en Gooimeerlaan (tunnel Poelgeest) BESLUITEN Behoudens advies van de commissie VOCS 1. in te stemmen met het

Nadere informatie

Herinrichting N257 Steenbergen

Herinrichting N257 Steenbergen Herinrichting N257 Steenbergen Raadscommissie: Toelichting herinrichtingsvoorstel Agenda Aanleiding Uitgangspunten N257 Aandachtspunten bewoners Toelichting uitgewerkte variant Vervolgproces Vragen Aanleiding

Nadere informatie

Herinrichting t Goylaan. Presentatie 22 april 2015

Herinrichting t Goylaan. Presentatie 22 april 2015 Herinrichting t Goylaan Presentatie 22 april 2015 Opbouw presentatie Waarom is het nodig? Wat stellen we voor? Wat zijn de verkeerseffecten? Wat zijn milieu-effecten? Wat bereiken we ermee? Hoe gaat het

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen. Ontwerp Bestemmingsplan Ammerzoden Noord mei 2017

Reactienota zienswijzen. Ontwerp Bestemmingsplan Ammerzoden Noord mei 2017 Reactienota zienswijzen Ontwerp Bestemmingsplan Ammerzoden Noord 2016 11 mei 2017 1. INLEIDING Voor het gebied Ammerzoden Noord, 2 e fase is een woningbouwplan in voorbereiding. In het woningbouwplan worden

Nadere informatie

Hoe van fietspad spoorbrug naar N344

Hoe van fietspad spoorbrug naar N344 Hoe van fietspad spoorbrug naar N344 (en vice versa) Huidige situatie: Fietsers moeten afstappen en met de trap (½ minuut tijdverlies, risico van vallen, zwaar met de trap met e-bike). Of fietsers moeten

Nadere informatie

RESULTATEN VAN DE ONDERZOEKEN

RESULTATEN VAN DE ONDERZOEKEN RESULTATEN VAN DE ONDERZOEKEN Doelstelling/kader van het project De N35 valt als belangrijke verbinding tussen Noord- en Oost-Nederland onder het hoofdwegennet. De N35 is ontworpen als een gebiedsontsluitingsweg

Nadere informatie

Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren

Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren Deelproject 1: Mansholtlaan verbreden naar 2 rijstroken per richting Toelichting op

Nadere informatie

Reactienota Aangepast ontwerp rotonde bij de Admiraal van Ghentlaan

Reactienota Aangepast ontwerp rotonde bij de Admiraal van Ghentlaan nota Aangepast ontwerp rotonde bij de Admiraal van Ghentlaan 12-8-2019 1 Inleiding In april 2019 hebben we de plannen voor de inrichting van de Prinses Irenelaan en de geplande rotonde ter hoogte van de

Nadere informatie

Extra parkeerplaatsen in groene halfverharding nabij de bushalte. Mogelijkheid bekijken of de fietstunnel niet anders gepositioneerd kan worden zodat

Extra parkeerplaatsen in groene halfverharding nabij de bushalte. Mogelijkheid bekijken of de fietstunnel niet anders gepositioneerd kan worden zodat Waarom ontwerpt u dit deel van de N223 niet op een maximale snelheid van 60 km/u? Dat verhoogt de verkeersveiligheid, zonder dat er kosten mee gemoeid zijn en vermindert uitstoot en geluid. Bovendien is

Nadere informatie

MIRT-Verkenning N65 Vught- Haaren. Resultaten uitwerking Quickscan, Bijlage 1: Achtergrondinformatie verkeer

MIRT-Verkenning N65 Vught- Haaren. Resultaten uitwerking Quickscan, Bijlage 1: Achtergrondinformatie verkeer MIRT-Verkenning N65 Vught- Haaren Resultaten uitwerking Quickscan, Bijlage 1: Achtergrondinformatie verkeer definitief 17 december 2015 MIRT-Verkenning N65 Vught-Haaren Resultaten uitwerking Quickscan,

Nadere informatie

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing N207 Passage Leimuiden Samenwerken aan een gedragen oplossing Inhoud presentatie Corridorstudie N207 en maatregelen N207 N207 Passage Leimuiden Proces Varianten, verkeerseffecten Varianten, technische

Nadere informatie

N223, Duurzaam Veilig Fase 3. Bewonersavond 9 november 2016

N223, Duurzaam Veilig Fase 3. Bewonersavond 9 november 2016 N223, Duurzaam Veilig Fase 3 Bewonersavond 9 november 2016 Agenda Doel van de avond Duurzaam Veilig Terugblik Onafhankelijk advies: conclusies en aanbevelingen Waar staan we nu? Vervolg 2 Doel van de avond

Nadere informatie

Vormgeving kruising Tweehekkenweg - Bergmaas

Vormgeving kruising Tweehekkenweg - Bergmaas Vormgeving kruising Tweehekkenweg - Bergmaas Gemeente Landerd Opdrachtgever: Rapportnummer: Gemeente Landerd 18.020_a_040302 Datum vrijgave: 5 maart 2004 Vrijgave: Ing. K. Akkers paraaf Goedkeuring: A.P.M.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst reconstructie Leenderweg / John F. Kennedylaan

Informatiebijeenkomst reconstructie Leenderweg / John F. Kennedylaan Informatiebijeenkomst reconstructie Leenderweg / John F. Kennedylaan op 10 april van 19.30 tot 21.15 uur in de zaal Maenen te Valkenswaard Aanwezig: Wethouder M. Wijnen A. De Vries (projectleider gemeente)

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bedrijfsontsluiting Dodewaardsestraat te Opheusden

Bedrijfsontsluiting Dodewaardsestraat te Opheusden notitie Werknummer opdrachtgever GNb1401 Gemeente Neder-Betuwe datum van aan 21 juli 2014 R. Vermeulen Bedrijf Kegelaar Transport B.V. Aanleiding Op 25 februari 2013 heeft Megaborn voor de gemeente Neder-Betuwe

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst. Verlengde Schrans

Informatiebijeenkomst. Verlengde Schrans Informatiebijeenkomst Verlengde Schrans 19 januari 2016 Welkom Voorstellen Kees Bunschoten (projectleider) Hein Waterlander (verkeer) Douwe Wiebe Beek (ontwerper) Wieger Postma (stedenbouw) Bart v.d. Scheer

Nadere informatie

Naar een veiligere N35 Wijthmen tussen Wijthmen en Nijverdal

Naar een veiligere N35 Wijthmen tussen Wijthmen en Nijverdal Naar een veiligere N35 Wijthmen tussen Wijthmen en Nijverdal Verslag Meepraatbijeenkomst Haarle Datum 3-10-2017 Locatie Sportorant Sprengendal, Haarle 1. Plenaire opening Fred Tank van Rijkswaterstaat

Nadere informatie

RICHTLIJNEN FIETSROUTES PLUS 2016

RICHTLIJNEN FIETSROUTES PLUS 2016 VERBINDEN MET DE FIETS Bijlagen RICHTLIJNEN FIETSROUTES PLUS 2016 SAMENHANG 1. Herkenbaarheid als doorgaande Fietsroute Plus, bijvoorbeeld door minimaal twee continu toe te passen 2. Zo veel mogelijk eenduidigheid

Nadere informatie

Fietsroute Apeldoorn - Deventer

Fietsroute Apeldoorn - Deventer Fietsroute Apeldoorn - Deventer Het proces Tijdens de inloopavonden op 19 en 20 januari zijn eerste ideeën in schetsontwerpen getoond. Naar aanleiding van reacties uit de Zonnewende is het verbeteren van

Nadere informatie

KiK Damwâld. Proces. Toelichting ontwerp.

KiK Damwâld. Proces. Toelichting ontwerp. KiK Damwâld Het project omvat de herstructurering van bijna 2 kilometer weg en het winkelplein. Bijzonder punten in de weg worden ook bijzonder vormgegeven. Denk hierbij aan de kruisingen, de entrees en

Nadere informatie

portefeuillehouder M. Bosman

portefeuillehouder M. Bosman Informatienota aan de raad ** onderwerp Dossier : resultaten verkeerstelling nummer raadsstuk B 254 datum 26/06/2012 afzender college portefeuillehouder M. Bosman behandelend ambtenaar R. Simons bijlagen

Nadere informatie

Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen

Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen Aanleiding Tijdens de raadsbehandeling van de nota Fietsen in Lelystad op 15 maart 2016 is door het college

Nadere informatie

Samenvatting onderzoeken variant 7

Samenvatting onderzoeken variant 7 De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd: Verkeerstechnisch (tekeningen) Verkeerskundig (verkeersmodellen) Kostenramingen Geluidberekeningen Strategische Milieu Beoordeling Maatschappelijke Kosten Baten

Nadere informatie

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure Memo Aan: ECN Petten, de heer J. Schrover Van: Martin Wouters en Lucien De Baere Datum: 17 december 2015 Kopie: - Ons kenmerk: N002_INFRA_BE4386 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland

Nadere informatie

Doetinchem, 31 mei 2017

Doetinchem, 31 mei 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 10.9 ALDUS VASTGESTELD 8 JUNI 2017 Verdubbeling Europaweg Te besluiten om: 1. Voor de doorstroming van de Europaweg het maatregelpakket onder 2 t/m 7 als belangrijkste opgaven

Nadere informatie

Jan Jaap van Dijke en Aart van Bree zijn de projectleiders N237. Jan Jaap van Dijke is verantwoordelijk

Jan Jaap van Dijke en Aart van Bree zijn de projectleiders N237. Jan Jaap van Dijke is verantwoordelijk Aanleiding De N237 tussen Utrecht en Amersfoort is een oude rijksweg. Na de aanleg van de A28 in 1986, verplaatste het verkeer zich van de N237 naar de A28. In de loop van de tijd is het op de A28 zo druk

Nadere informatie

RECONSTRUCTIE ROTONDE BROMTOL Toelichting Den Hout 7 april 2016

RECONSTRUCTIE ROTONDE BROMTOL Toelichting Den Hout 7 april 2016 Toelichting Den Hout 7 april 2016 1 Agenda 2 1. Toelichting variantenonderzoek 8 varianten 2. Probleemanalyse Beoordeling huidige situatie Beoordeling situatie 2030 t.o.v. 2015 3. Kenmerken van de varianten

Nadere informatie

1 Inleiding. Ontwerp Johan Wagenaarlaan. Gemeente Heemstede. 21 mei 2015 HSD028/Gth/0167.02 20 mei 2015

1 Inleiding. Ontwerp Johan Wagenaarlaan. Gemeente Heemstede. 21 mei 2015 HSD028/Gth/0167.02 20 mei 2015 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Capaciteitsanalyse Van Zijstweg

Capaciteitsanalyse Van Zijstweg Capaciteitsanalyse Van Zijstweg Resultaten simulatiestudie busbaan in zuidligging 2 x 1 2 x 1,5 BC 4490-101-100 21-10-13 1 Inhoudsopgave Doel Uitgangspunten Wijze van beoordeling verkeersafwikkeling Knoppen

Nadere informatie