Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal"

Transcriptie

1 Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal S&L Zorg, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, is op zoek naar een zorgmanager voor de regio Roosendaal. Een veelzijdige functie in een veranderende organisatie, waar de uitdaging ligt om een bijdrage te leveren aan het mee ontwikkelen en uitvoeren van de nieuwe koers van S&L Zorg. I De organisatie S&L Zorg is een zorgorganisatie in West-Brabant met 2 woon-, zorgcentra met behandeling voor mensen met een verstandelijke beperking: zorgcentrum Sterrebos in Roosendaal en zorgcentrum Lambertijnenhof in Bergen op Zoom. Daarnaast kent S&L Zorg een aantal kleine woonvoorzieningen verspreid over de regio west Brabant. In totaal heeft de organisatie een budgetverantwoordelijkheid van ruim 31 miljoen en zijn er circa 800 medewerkers werkzaam. Vanuit integrale verantwoordelijkheid worden deze divisies ondersteund door afdelingen Financiën en Informatie, Facilitair, HRM, Behandeling en Kwaliteit en Innovatie. S&L Zorg kenmerkt zich door een grote loyaliteit van de medewerkers. Het menselijke aspect is voelbaar binnen de organisatie. Men typeert S&L Zorg als een organisatie met een open en procesgerichte cultuur, waar veel mensen al lang werken en men elkaar goed kent. Men staat voor de organisatie en haar cliënten en is er voor elkaar. Dit heeft S&L Zorg vertaald in de 3 V s: Vertrouwen, Verbinding en Verantwoordelijkheid. Vanuit deze drie V s wil S&L Zorg zich onderscheiden als cliëntgerichte organisatie waar menslievende zorg centraal staat. De besturingsfilosofie wordt gekenmerkt door integraal management waarin de begrippen ondernemen (markt- en klantgerichte oriëntatie), managen (beheer van middelen) en leidinggeven (effectief benutten van mensen) centraal staan met communicatie als verbindende factor. Planetree ondersteunt de integrale kijk op de zorg; een zorgconcept waarbij de menselijke kant van de zorg aan cliënten en familie heel bewust centraal staat. Ontwikkelingen binnen S&L Zorg en het organogram S&L Zorg heeft de afgelopen jaren de toegevoegde waarde van een fusie onderzocht. Het afgelopen jaar werd een fusie onderzocht met SOVAK, maar deze verkenning is in oktober gestopt. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het netjes afhechten van dit proces. Tevens beraadt S&L Zorg zich momenteel op de toekomst en is aan de slag met het voorbereiden van een nieuwe visie. Zij blijven actief samenwerken met de zorgaanbieder in de regio op het gebied van de dienstverlening naar de cliënt. 1

2 De afgelopen periode heeft S&L Zorg meer zelfbewustzijn opgeleverd; zij zijn zich meer dan voorheen bewust van het feit dat ze het eigenlijk best heel goed doen, en meer trots zouden mogen voelen. De medewerkers hebben echter de houding van een goede club die gewoon hard werkt. Het profileren van S&L Zorg mag meer aandacht krijgen. Vooral de locaties Sterrebos en Lambertijnenhof hebben naam, S&L Zorg als organisatie minder. S&L Zorg is zich terdege bewust dat er een transitie nodig is om zich goed voor te bereiden op de kortingen inzake de wet langdurige zorg die per 2017 zijn aangekondigd. De WMO zal de organisatie minder treffen, maar S&L Zorg zit wel bij elke gemeente aan tafel om mee te praten over de opgave die er ligt in het adherentiegebied. Op 2017 zal wel geanticipeerd moeten worden. Vertrekpunt is en blijft het centraal stellen van de cliënt. Dit wil men tevens doorvoeren naar elke individuele medewerker. S&L Zorg wil gaan sturen op een hoger zelf organiserend vermogen van medewerkers en teams. In 2010 heeft men al een verplatting doorgevoerd, door de laag van hoofden weg te halen en aan de slag te gaan met (meewerkend) teamleiders. Dit loopt goed, de teamleiders zijn opgeleid en de slag naar meer zelf organiserend is gaande. Dit vraagt in toenemende mate coachend leiderschap en een rolverschuiving van het management om te ondernemen binnen kaders. Tevens vraagt dit aandacht voor empowerment en een faciliterende houding van de leidinggevenden naar hun teams en medewerkers. Voor de RvB en het hoger management betekent dit dat zij naar de toekomst hun rol zien in het vaststellen, communiceren en bewaken van de kaders, het bepalen van de bewegingsvrijheid voor de organisatie, de risico s in beeld brengen en het sturen op en zorgdragen voor een gezonde exploitatie met een hoge kwaliteit van zorg. Veel van dit gedachtengoed gold ook in de afgelopen jaren, en is dus niet vreemd voor de medewerkers van S&L Zorg. Momenteel wordt de nieuwe koers verder uitgewerkt door de Raad van Bestuur en in de organisatie besproken. Aan het eind van het jaar hoopt men de eerste contouren van het meerjarenbeleidplan gereed te hebben. Tevens wil men zich gaan richten op een aantal ondersteunende processen, die de afgelopen jaren, in afwachting van een mogelijke fusie, on hold zijn gezet. Onderstaand het huidige organogram van S&L Zorg. Het management team wordt gevormd door de Raad van Bestuur, de twee zorgmanagers en de managers van de ondersteunende diensten. Binnen S&L Zorg zijn nu circa 30 teamleiders actief, bijna alle teamleiders zijn meewerkend en gedeeltelijk vrijgesteld. 2

3 II De functie Wegens ziekte van de huidige zorgmanager, waarvan bekend is dat hij niet meer kan terugkeren in zijn huidige functie, is men op zoek naar een nieuwe zorgmanager. Momenteel worden de honneurs waargenomen door een interim manager. S&L Zorg is echter zeer gehecht aan het feit dat deze functie snel voor vast wordt ingevuld daar er behoefte is aan continuïteit. Als zorgmanager van het gebied ben je verantwoordelijk voor een budget van circa 10 miljoen. Een groot deel van je gebied wordt gevormd door de intramurale voorziening Sterrebos. Je werkt actief samen met je collega zorgmanager in Bergen op Zoom, die verantwoordelijk is voor Lambertijnenhof en samen ben je verantwoordelijk voor het primair proces. In totaal geef je leiding aan circa 12 teamleiders, die ieder een team van 15 tot 20 mensen aansturen. Inzake kwaliteit van zorg voor de cliënt is er een actieve samenwerkingsrelatie met de behandelaren. De zorgmanager krijgt leiding van de Raad van Bestuur, maakt onderdeel uit van het MT en participeert in diverse overlegvormen. Zowel binnen de regio als organisatie breed, zowel binnen de lijn als met de staf. Doelstelling van de functie Gezien de transitiefase van de organisatie is men op zoek naar een zorgmanager die een bijdrage levert aan het ontwikkelen van een heldere visie naar de toekomst toe en deze ook weet vorm te geven, deze weet te vertalen naar de impact op zijn/ haar eigen regio en hier in de regio actief op stuurt. Iemand die zowel in de keten actief is als intern, beide zijn in transitie en vragen veel aandacht. Iemand met aanvullende competenties op de collega MT leden. Een out of the box denker, die creatief en vernieuwend invulling geeft aan het nieuwe zorgstelsel, met de realiteitszin dit te doen op een wijze die bij S&L Zorg past. Die context overstijgend kan denken, en deze context specifiek weet te vertalen. Een ondernemend iemand, met een positieve attitude als het gaat om de mogelijkheden die deze transitie biedt. Iemand die met trots S&L Zorg weet te positioneren in de regio en gewend is met ketenpartners te schakelen en te zoeken naar samenwerkingsvormen. En die intern met de staf/ ondersteunende diensten zo lean en mean mogelijk tot optimale kwaliteit van moderne zorg én een gezonde exploitatie komt. Een ondernemer met realiteitszin. Iemand die intern zorg draagt voor rust en evenwicht ten tijde van transitie, een rots in de branding. Iemand die helderheid schetst over de kaders, hier goed over communiceert, en een faciliterende leiderschapsstijl heeft naar de teamleiders toe. Iemand die weet te empoweren en hen prikkelt tot ondernemerschap. Iemand die de zorg kent, en op alle niveaus weet te schakelen. Overall wordt verwacht dat hij/ zij een bijdrage levert aan de organisatie, brede transitie en professionalisering. Hiermee doelt men op integrale projecten die organisatie breed worden ingezet. Hier is ruimte om te prikkelen in het kader van ondernemerschap en het leveren van 3

4 een bijdrage aan de organisatieontwikkeling; een en ander in nauw overleg met collega MTleden en de Raad van Bestuur. III Het profiel Bovenstaande bevindingen hebben we door vertaald naar onderstaand profiel. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen resultaatgebieden, kennis, ervaring- en deskundigheidseisen, persoonskenmerken en competenties. Resultaatgebieden op hoofdlijnen Als lid van het MT verantwoordelijk voor het leveren van een bijdrage aan het ontwikkelen van een toekomstbestendige visie , anticiperend op de komende wetswijziging van de Wet Langdurige zorg. Het signaleren/ volgen van en anticiperen op interne en externe ontwikkelingen en deze vertalen naar nieuw te vormen beleid, zowel binnen de regio als organisatie breed; Het mede vormgeven van deze gewenste transitie in de organisatie, zowel organisatie breed, alsook op MT en regioniveau, met aandacht voor de optimalisering van de samenwerking en groepsdynamiek; Verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg van de regio Roosendaal en integraal leidinggeven aan de teamleiders wonen. Binnen vastgestelde beleidslijnen op creatieve wijze vorm en inhoud geven aan integraal management, opstellen van jaarplannen en prestatie-indicatoren; Situationeel leiderschap. Het verder op maat ontwikkelen en professionaliseren van de teamleiders; hen begeleiden in hun veranderende rol in het kader van het vergroten van het zelforganiserend vermogen ; Vertegenwoordigen van de regio Roosendaal van S&L Zorg binnen de regio en het onderhouden van regionale contacten zoals collega-instellingen, gemeentelijke overheden en zorgverzekeraars. Zichtbaar zijn. 4

5 Kennis, ervaring en deskundigheidseisen Beschikt over HBO+/academisch werk- en denkniveau; goed bedrijfskundig onderlegd; Ervaring met organisatieveranderingsprocessen en processturing; Bekend met integrale verantwoordelijkheid op MT niveau; vervullen van de rol van sparring partner; bij voorkeur zowel binnen als buiten de zorg; Kennis van de inhoudelijke processen, bedrijfsvoering en financieringsstromen binnen de zorg; Kennis van de VGZ en een goed inlevingsvermogen in cliënten en verwanten; Bewezen competenties op gebied van zorgondernemerschap: in staat kansen in de markt te zien en deze projectmatig op te pakken en te vertalen naar nieuwe dienstverlening; Gewend te schakelen op verschillende niveaus; Goede communicatieve vaardigheden; Gezien de huidige samenstelling van het MT gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een man. Persoonskenmerken Out of the box-denkend, ondernemend, met lef, proactief en innovatief; Stevige persoonlijkheid, in balans, stressbestendig en autonoom; zowel binnen MT als in de regio een stevige gesprekspartner zijn. Op een evenwichtige, toegankelijke wijze senioriteit doen gelden, kunnen jongleren, samenwerken en relativeren; goed reflectief vermogen; Het maken van verbinding met de cultuur van de organisatie. Het onderschrijven van de 3 V s en de juiste balans hebben tussen bezieling en zakelijkheid; Visie kunnen ontwikkelen en deze weten te vertalen naar beleid. Dagelijkse business kunnen overstijgen. Vanuit breed, strategisch perspectief verbanden kunnen leggen (multidisciplinair); Communicatief vaardig; helder en duidelijk, waarbij het menselijk aspect niet wordt vergeten. Goed in afspreken, uitspreken en aanspreken ; Inspirerend leider met een coachende en faciliterende benadering; iemand die medewerkers coacht en helpt zich verder te professionaliseren; Samenwerkingsgericht en de kracht om te kunnen verbinden, zowel intern als extern èn op alle niveaus; Humor, authentiek, flexibel, no nonsens, transparant en open. 5

6 Competenties Omgevingsbewustzijn: Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie. Visie: Afstand nemen van de dagelijkse praktijk; zich concentreren op de hoofdlijnen en het lange termijnbeleid. Eigen visie en opvatting ontwikkelen en hierin sturend en adviserend optreden. Ondernemerschap/lef: Signaleren van kansen in de markt, zowel voor bestaande als voor nieuwe producten/diensten, hierin markt- en concurrentiebewust optreden, relaties aangaan, en daarbij ook risico s durven nemen. Onafhankelijkheid: Binnen de aangegeven kaders verantwoordelijkheid dragen voor het zorg- en behandelbeleid en hierin zelfstandig beslissen ten aanzien van strategische keuzes. Coachend leiderschap: Richting en sturing geven aan een groep en samenwerkingsverbanden tot stand brengen en handhaven om een beoogd doel te bereiken. Teamspirit opbouwen om zichzelf en eigen merk te profileren. Coachen en stimuleren van medewerkers bij hun ontwikkeling. Ontwikkelen medewerkers: Analyseren van ontwikkelbehoeften en het (laten) uitvoeren van ontwikkelingsactiviteiten. Communicatieve vaardigheden: In staat zich helder en krachtig uit te spreken, voor iedereen begrijpelijk, op alle niveaus 6

7 IV Honorering De functie van zorgmanager kent de inschaling volgens de CAO Gehandicaptenzorg. De functie is ingeschaald in FWG 70. Het betreft een fulltime functie. Standplaats is Roosendaal. Er wordt een jaarcontract geboden met uitzicht op een contract voor langere tijd. Een ACT-meting maakt deel uit van de procedure. V Procedure Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met drs. Astrid Booij-Liewers en/ of Monique Smit op telefoonnummer Gelieve uw sollicitatie in de vorm van uw schriftelijke motivatie en actueel CV te sturen ter attentie van Monique Smit. Bij voorkeur ontvangen wij uw reactie per U kunt reageren tot 2 januari De selectiegesprekken bij Movimento vinden plaats in week 2 en 3 van De interne procedure bij S&L vindt plaats in week 4 en 5 van Het streven is de procedure af te ronden vóór 1 februari Zeist, december 2014 Movimento Astrid Booij-Liewers en Monique Smit 7

Profiel. Manager Behandeling. 14 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour

Profiel. Manager Behandeling. 14 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour Profiel Manager Behandeling 14 april 2015 Opdrachtgever InteraktContour Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-2900 47 45 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur Profiel Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur 14 juli 2015 Opdrachtgever Gemeente Papendrecht Voor meer informatie over de functie Manon min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Governance in de zorg

Governance in de zorg vereniging van bestuurders in de zorg Governance in de zorg Over besturing en bestuurders in de zorg anno 2015 Rapport Commissie Governance NVZD o.l.v. prof. mr. H.J. de Kluiver 27 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De cliënt in regie: een programmatische aanpak

De cliënt in regie: een programmatische aanpak De cliënt in regie: een programmatische aanpak Een reflectie op de keuzes en de aanpak van Archipel Zorggroep, Pameijer, Pluryn en SDW Karel de Grotelaan 415 5654 NN Eindhoven Tel: 040-265 4800 www.archipelzorggroep.nl

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager Pim HR Scan organisatie: Zuiver Zorg adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet contactpersoon: Karen Janzen Hoofd adm/hr Manager 1 contactinformatie: www.vraagpim.nl contact@vraagpim.nl drs. Math Hoenen

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort

Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort Inleiding De gedachte dat de persoon van de professional van doorslaggevende betekenis is bij acquisitie (zie

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie