Handleiding Loonkostsimulatie. Jobcentrum West-Vlaanderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Loonkostsimulatie. Jobcentrum West-Vlaanderen"

Transcriptie

1 Handleiding Jobcentrum West-Vlaanderen ESF-Ambassadeur 2011

2 1. Voorwoord Door Dirk Deweert, Directeur Sodiro vzw Als erkend sociaal secretariaat en als expert op vlak van loonadministratie en sociaal advies heeft SODIRO vzw met veel plezier haar know-how ter beschikking gesteld van JOBCENTRUM WEST-VLAANDEREN vzw bij de ontwikkeling van een tool voor loonkostsimulaties. Iedere werkgever kan bevestigen dat de loonlast een ferme hap uit het budget neemt en door het kluwen aan (al dan niet cumuleerbare) federale en regionale steunmaatregelen loert het gevaar om de hoek dat de berekening van de RSZ verminderingen niet optimaal verloopt. De federale structurele RSZ-vermindering voor werkgevers geldt steeds als basis en kan eventueel worden aangevuld met een bijkomende doelgroepvermindering, waarvan enkele door de loonkostsimulatie zijn uitgewerkt. Regionale tewerkstellingsstimulansen bieden extra ondersteuning voor werkgevers die mensen die behoren tot risicogroepen willen aanwerven : we denken hierbij aan de Vlaamse Ondersteuningspremie bij de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap. Het werkinstrument dat u door JOBCENTRUM WEST-VLAANDEREN vzw wordt aangeboden, biedt u de mogelijkheid om op een gebruiksvriendelijke manier een inschatting te maken van de kostprijs voor de tewerkstelling van een persoon met een arbeidshandicap, waarbij u ook een vergelijking kan maken met de kostprijs bij een tewerkstelling zonder steunmaatregelen. Met de levering van expertise hoopt SODIRO vzw een steentje te kunnen bijdragen om kandidaat werkgevers te stimuleren om personen met een arbeidshandicap, op een professionele manier begeleid door een bemiddelingsorganisatie, in te schakelen in het arbeidscircuit. 2

3 2. Doel van de De loonkostsimulatie is bedoeld om een beeld te geven aan de werkgever van de loonkost van de persoon met arbeidshandicap; rekening houdend met enkele specifieke tewerkstellingsmaatregelen. We vergelijken dit in ons instrument met de loonkost van een andere werknemer die niet in aanmerking komt voor die maatregelen met als doel een extra stimulans te geven aan de persoon met arbeidshandicap. Daarnaast toont het instrument ook loongegevens voor de werknemer. 3. Gebruik van de 3.1.Verzamelen van gegevens Vooraleer het simulatieinstrument ingevuld kan worden, zijn een aantal gegevens nodig. Gegevens op te vragen bij werkgever of werknemer : Naam werknemer Geboortedatum werknemer PC (paritair comite) Functie Arbeider of bediende Tewerkstellingsbreuk Maand indienstname Gegevens op te vragen bij RVA/VDAB: Activakaart: ja/neen + welke code (RVA) Startbanenkaart: ja/neen + welk voordeel (RVA) Start activa: ja/neen (RVA) VOP : te checken bij VDAB Gegevens op te vragen bij sociaal bureau: Minimumloon per uur of per maand (afhankelijk van arbeiders-of bediendestatuut en PC) Eindejaarspremie Vakantiegeld Brutojaarloon RSZ Gewone bijdrage RSZ Vakantiebijdrage RSZ Bijdrage vermindering RSZ Structurele vermindering Bijdrage voor het Fonds voor Bestaanszekerheid Om deze gegevens aan te vragen aan het sociaal secretariaat kan men gebruik maken van een standaard faxformulier. U vindt dit in bijlage 1. 3

4 3.2 Invullen van het instrument De loon(kost)simulatie is een excelbestand. Enkel bij cliëntgegevens, gegevens werk, loonkostgegevens en TewerkstellingsBevorderende Maatregelen van het excelbestand moeten er gegevens ingevuld worden. Bij de tewerkstellingsbevorderende maatregelen klikt men de maatregelen aan waarvoor de kandidaat-werknemer in aanmerking komt. De rest van de gegevens worden hierop automatisch berekend als men de knop bereken aanklikt. Keuze tewerkstellingsmaatregelen VOP : hier kan men ja of neen aanklikken Activa/win-winplan: hier krijg je de mogelijkheid om de code van de activakaart aan te klikken. Afhankelijk van de code kan de werkgever genieten van een RSZ-vermindering en/ of werkuitkering Startbaan: hier krijg je een keuzemogelijkheid die je afhankelijk van de kandidaatwerknemer kan aanklikken. Werkgever kan genieten van een RSZ-vermindering Activastart: kan enkel gecombineerd worden met een startbaan. Werkgever kan genieten van een werkuitkering Premie 50 plus: hier kan men ja of neen aanklikken Aanvullende opmerkingen Afhankelijk van de geboortedatum zullen de premies startbaan, activastart en premie 50-plus verschijnen of verdwijnen. Bij de berekening van een startbaan zal de loonkostsimulatie ook rekening houden met de leeftijd van de kandidaat-werknemer. Werkgever kan immers maar genieten van een RSZvermindering tot en met het kwartaal waarin de werknemer 26 jaar wordt. Combinaties die niet mogelijk zijn vb. premie 50+ en activa/win-winplan, kan men niet aanklikken. Enkel de activa/win-winplan met code C29 en C24 kan je combineren met een startbaan daar deze activa-codes geen RSZ-vermindering inhouden. Afhankelijk van de tewerkstellingsbreuk zal de RSZ-vermindering al of niet berekend worden. Men moet immers een minimum aantal uren in dienst zijn om recht te hebben op de RSZ-vermindering ikv de activa/win-winplan. De werkuitkering ikv activa/win-winplan wordt vanaf in alle gevallen geproportioneerd in functie van het aantal uren waarvoor het loon betaald wordt en niet langer in functie van het contractuele uurrooster. Bij de berekening van de werkuitkering wordt hier ook rekening mee gehouden. Afhankelijk van het brutoloon zal de premie 50-plus berekend worden. De werknemer moet immers een bepaald minimumloon ontvangen opdat de werkgever kan genieten van de 50-plus premie. Men vraagt bij de loonkostgegevens ook of cliënt een GIBO (Gespecialiseerde Individuele Beroepsopleiding) zal of heeft doorlopen. Dit heeft immers gevolgen in de loonkostberekening, specifiek voor de berekening van de VOP. 4

5 4. Interpretatie van de loonkostsimulatie Gegevens werk voor de werknemer Deze gegevens worden door het sociaal secretariaat of werkgever ter beschikking gesteld. Deze moeten enkel overgenomen worden. Met deze gegevens kan een inschatting van het loon, eindejaarspremie en vakantiegeld meegegeven worden aan de werkzoekende. Hierbij kan je dus duidelijk een onderscheid maken tussen de loonkost voor de werkgever en het loon van de kandidaat-werknemer. Loonkostgegevens voor de werkgever Het instrument berekent automatisch de loonkost aan de hand van de ingegeven gegevens. Die berekeningswijze wordt stap voor stap getoond in het tabblad (kolom A tem N) Bruto jaarloon + RSZ bijdrage RSZ verminderingen= TOTAAL (kolom I) De RSZ-vermindering kan verbonden zijn aan een specifieke tewerkstellingsmaatregel vb. activa/win-winplan of startbaan. We omschrijven deze specifieke RSZ-vermindering als doelgroepvermindering. De RSZ-vermindering kan ook los staan van deze maatregelen. Dit wordt ook duidelijk aangegeven in deze simulatie. De RSZ-verminderingen kunnen niet MEER bedragen dan de effectieve RSZ-bijdrage, vandaar kolom G, die een zicht geeft op de effectieve RSZ-bijdrage. In bepaalde situaties zal die dus 0 zijn. Nadat het totaal werd berekend, wordt nog een eventuele werkuitkering verbonden aan een tewerkstellingsbevorderende maatregel in vermindering gebracht om zo tot de basisloonkost te komen waarop de Vlaamse Ondersteuningspremie berekend wordt. Totaal - werkuitkering= Basis VOP Basis VOP - VOP= Loonkost (kolom M) Aanvullende opmerkingen : Bepaalde kolommen zijn gekleurd. Deze kleur komt overeen met de tewerkstellingsmaatregel die bovenaan het tabblad werd geselecteerd. Er wordt rekening gehouden bij de berekening van de VOP met het begrensd referteloon dat tweemaal het GGMMI bedraagt. De kolom Voordeel bij indienstname werknemer omvat het financieel voordeel die de werkgever zal hebben indien hij deze kandidaat-werknemer in dienst zal nemen. Dit omvat de som van de gekleurde kolommen. Elke kolom omvat verschillende rijen. De eerste rij toont telkens de kosten of verminderingen voor één kwartaal, de andere rijen spreken over 4 kwartalen of 1 jaar. Immers een werknemer kan in de loop van de eerste, tweede of derde maand van een kwartaal in dienst komen. 5

6 Zowel het activavoordeel, startbanenvoordeel als de Vlaamse Ondersteuningspremie zijn degressief van aard. Hier kan je ook duidelijk aan de werkgever aantonen dat de voordelen van de activakaart/startbanenkaart en VOP na verloop van tijd zullen uitdoven. De tabel helemaal onderaan het tabblad toont een samenvatting van de berekening. Daarin wordt de loonkost van de werknemer per maand en per kwartaal vergeleken met de loonkost van een andere werknemer die niet in aanmerking komt voor de aangegeven maatregelen. Onderaan vind je ook enkele opmerkingen van toepassing op de specifieke loonkostsimulatie. Bijlage 2 bevat een begeleidende brief die samen met de simulatie kan opgestuurd worden naar de potentiële werkgever. De ervaring leert ons dat het opsturen van de simulatie onvoldoende is. Dit toelichten tijdens een gesprek kan verhelderend zijn voor een werkgever. 6

7 5. Enkele kanttekeningen De loonkostsimulatie is in de eerste plaats een simulatie. Om het geheel overzichtelijk te houden, werden een aantal zaken niet in rekening gebracht. Voor een gedetailleerde en volledig correcte berekening van de loonkost doet een werkgever best beroep op zijn/haar sociaal secretariaat. Het resultaat van de simulatie kan op geen enkel ogenblik bindend zijn. Deze simulatie wordt beperkt tot een aantal tewerkstellingsmaatregelen. Dit zijn de maatregelen die voor de personen met arbeidshandicap heel vaak van toepassing zijn én het verschil maken met andere werknemers. In bepaalde gevallen komt men nog in aanmerking voor andere, meer algemeen geldende voordelen. Het sociaal secretariaat kan hier opnieuw het meest volledige beeld schetsen. Pas op bij het doormailen van dit product naar een werkgever. Probeer dit steeds in PDF door te sturen. 6. Bijkomende informatie De website bevat alle informatie rond de bestaande tewerkstellingsmogelijkheden. Een activa-, activastart- of startbaankaart kan aangevraagd worden bij het lokale RVA kantoor (zie voor de juiste contactgegevens). Dit kan ook schriftelijk aangevraagd worden door middel van een standaardformulier C63. Egov/Formulieren/Fiches/C63Werkkaart/FormNL.pdf Op de website is heel wat informatie terug te vinden rond tewerkstellingsmaatregelen specifiek voor personen met een arbeidshandicap. Onder andere het aanvraagformulier voor de Vlaamse Ondersteuningspremie is er te vinden. 7. Up to date blijven De loonkostsimulatie zal regelmatig bijgewerkt worden. Een update zal verzonden worden naar de gebruikers. 7

8 8. Voorbeelden Voorbeeld 1 Björn Mesenis heeft een auditieve beperking. Hij volgde BUSO-onderwijs en aansluitend een ABO jaar bij een werkgever. Deze werkgever wil hem een kans geven en cliënt start met een GIBO (Gespecialiseerde Individuele BeroepsOpleiding) bij de werkgever voor 6 maanden, deeltijds. Werkgever neemt na de GIBO Björn in dienst met een contract onbepaalde duur voor 19 uren. Werkgever vraag zich af wat de loonkost voor Björn zal zijn. Gegevens op te vragen bij werkgever of werknemer : Naam werknemer : Björn Mesenis Geboortedatum werknemer : 4/12/1988 PC (paritair comite) : 130 Functie : algemene hulp drukkerij Arbeider of bediende : arbeider Tewerkstellingsbreuk : 19/38 Gegevens op te vragen bij RVA/VDAB: Startbanenkaart: ja, voordeel als laaggeschoolde + VOP Activastart: neen, geen voltijds contract VOP : ja, op basis van zijn BUSO-scholing OV3 automatische toekenning Gegevens op te vragen bij sociaal bureau: Minimumloon per uur of per maand 9,526 /uur (afhankelijk van arbeiders-of bediendestatuut) : Eindejaarspremie: 783,13 Vakantiegeld : / Brutojaarloon : 8687,80 RSZ Gewone bijdrage: 4166,11 RSZ Vakantiebijdrage: 1050,48 RSZ Bijdrage vermindering: 23,68 RSZ Structurele vermindering: 1682,88 Bijdrage voor het Fonds voor / Bestaanszekerheid: 8

9 Interpretatie Björn komt in aanmerking voor een startbanenkaart en een Vlaamse Ondersteuningspremie. Indien werkgever cliënt in dienst neemt zal Björn 54,34% ten aanzien van een gewone werknemer kosten in het eerste jaar. De RSZ vermindering ikv startbanenkaart is geldig tot en met het 17 de kwartaal, dit is tot en met het kwartaal dat Björn 26 jaar wordt. De VOP geeft een vermindering aan tot en met het 21 ste kwartaal. 9

10 Voorbeeld 2 Guido Ghekiere heeft een fysieke problematiek (rug en heup). Hij volgde een BSO-onderwijs met 7-de specialisatiejaar. Guido is inactief sedert 23 juni Een werkgever (PC ) wenst hem in dienst te nemen met een contract van 3 maanden met kans op verlenging. Wat is de loonkost voor deze werkgever? Gegevens op te vragen bij werkgever of werknemer : Naam werknemer : Guido Ghekiere Geboortedatum werknemer : 10/06/1968 PC (paritair comite) : Functie : technieker in groenteverwerkend bedrijf Arbeider of bediende : arbeider Tewerkstellingsbreuk : 38/38 Gegevens op te vragen bij RVA/VDAB: Activakaart: ja, code 34 VOP : ja Gegevens op te vragen bij sociaal bureau: Minimumloon per uur of per maand 10,21 /uur (afhankelijk van arbeiders-of bediendestatuut) : Eindejaarspremie: 1681,23 Vakantiegeld : / Brutojaarloon: 18623,04 RSZ Gewone bijdrage: 9148,62 RSZ Vakantiebijdrage: 2252,07 RSZ Bijdrage vermindering: 50,76 RSZ Structurele vermindering: 2490,52 Bijdrage voor het Fonds voor / Bestaanszekerheid: 10

11 Interpretatie Guido komt in aanmerking voor een activakaart C34 en een Vlaamse Ondersteuningspremie. Indien werkgever cliënt in dienst neemt zal Guido 32,71% ten aanzien van een gewone werknemer kosten in het eerste jaar. De RSZ vermindering ikv activakaart is geldig tot en met het 5 de kwartaal, de werkuitkering ikv activakaart is geldig tot en met het 13 de kwartaal. De VOP geeft een vermindering aan tot en met het 21 ste kwartaal. 11

12 9. Bijlagen Bijlage 1: voorbeeld aanvraagfax loonkostsimulatie Aan: Van: Voornaam Naam Naam Organisatie fax. xxx Faxnr.: xxx Aantal pagina s (incl. deze pagina): 1 Aanvraag Datum: 22/02/2011 Beste Graag willen we een loonkostsimulatie opmaken voor een Bediende/Arbeider. Voltijds voor 38u per week (voltijds altijd invullen) en/of deeltijds voor 18u per week (indien voltijds alleen bovenstaande invullen ) Geboortedatum 29/06/1972. Paritair Comité PC 218 (Verplicht werkgever kan dit vinden op gelijk welke loonstrook van andere werknemer) Duidelijke omschrijving van de functie: xxx (Verplicht vb. een poetser op algemene dienst van een ziekenhuis heeft andere verloning dan poetser in labo van ziekenhuid, De code is vaak ook gekend door de werkgever, dus vraag na, help [SOCIAAL BUREAU] om zo correct mogelijke gegevens te verstrekken) Gelieve per kerende de studie loonkostprijs te faxen (of mailen). Indien een voltijdse tewerkstelling enkel voltijdse loonkostprijs. Bij een deeltijdse tewerkstelling zowel de deeltijdse EN voltijdse loonkostprijs-berekening. Alvast bedankt Voornaam+naam Functie Tel.: xxx Fax: xxx xxx 12

13 Bijlage 2: Begeleidende brief Voornaam+naam Bedrijf straat+nr postcode+woonplaats 22 februari 2011 Geachte Als bijlage vindt u de door u gevraagde loonkostsimulatie voor Naam werkzoekende. Rekening houdende met volgende gegevens: tewerkstelling als Bediende/Arbeider, Korte functieomschrijving met volgende uurregeling 38/38. Werknemers voor deze functie vallen onder volgend Paritair Comité Paritair comité nr Volgende maatregelen zijn van toepassing Activa C1/C3/C4/C5/C6/C7/C8/D1/D3/D5/D6/Startbanenkaart met/zonder VIP. De simulatie is gebaseerd op een brutojaarloonberekening. De door ons aangeboden loonkostsimulatie is slechts een benaderende berekening gebaseerd op de informatie door u verstrekt en bijkomende informatie opgevraagd aan ons sociaal secretariaat. Naam organisatie vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van eventuele onnauwkeurigheden. Tevens is er geen rekening gehouden met eventuele bijkomende kosten (bv. sociaal bureau) en/of onvoorziene variabelen zoals indexaties, ziekte, Hoogachtend voornaam+naam Functie 13

14 Dit product maakt deel uit van het ESF project Kansenwerkvloer, oproep Sociale Inclusie. Neem zeker een kijkje op voor meer informatie over dit project. Jobcentrum West-Vlaanderen realiseerde dit project in nauwe samenwerking met de stuurgroep waar volgende partners deel van uitmaakten: 14

Maatregelen 50+ opgemaakt door:

Maatregelen 50+ opgemaakt door: Maatregelen 50+ opgemaakt door: Event 2/06/09 Met 50-plussers leeft uw organisatie langer versie dd. 25/06/09 Inhoudstabel 1 Werkgevers maatregelen 3 1.1. De tewerkstellingspremie 50+ (Vlaamse maatregel)

Nadere informatie

Werken met een handicap bij de Vlaamse overheid Informatiebrochure

Werken met een handicap bij de Vlaamse overheid Informatiebrochure Werken met een handicap bij de Vlaamse overheid Informatiebrochure Een initiatief van de dienst Emancipatiezaken Inhoudopgave 1. Waarom deze brochure?... 4 2. Wie heeft een arbeidshandicap?... 4 3. Solliciteren

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be In deze EXTRA EDITIE IPA 2007-2008 - Krijtlijnen voor het komende sectoroverleg PAGINA 02 Schijnzelfstandigen en schijnwerknemers PAGINA 04 De tewerkstellingsmaatregel herstructurering vernieuwd PAGINA

Nadere informatie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Inleiding De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die aan de reglementaire

Nadere informatie

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7 Inhoudstafel Voorwoord........................................ 5 1. Arbeidsovereenkomst...................... 7 PRINCIPES.................................... 9 RECHTEN EN PLICHTEN........................

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET SUBSIDIES VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN NIET-PERIODIEKE PUBLICATIES < verwijder het hiernavolgende sectie-einde niet! het bepaalt de opmaak van alle volgende

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen garages www.abvvmetaal.be Inhoudsopgave SAMEN STERK Voorwoord...4 1. Inkomen...6 1.1 Loonvoorwaarden...6 1.1.1 Index...6 1.1.2 Koopkracht...6

Nadere informatie

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend

Nadere informatie

Scenario 1: volledige werkloosheid

Scenario 1: volledige werkloosheid Scenario 1: volledige werkloosheid Inleiding In toepassing van artikel 137 van het KB van 25.11.1991 bent u verplicht bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst, ongeacht van wie het initiatief uitgaat,

Nadere informatie

Eindeloopbaan. Generatiepact

Eindeloopbaan. Generatiepact Bart Buysse Adviseur Eindeloopbaan Generatiepact De eindeloopbaanbesprekingen resulteerden in een generatiepact, met daarin een hele reeks maatregelen om meer jongeren tewerk te stellen, om de arbeidsmarktkansen

Nadere informatie

Financiële audit van het stelsel van dienstencheques voor buurtdiensten en -banen. PwC

Financiële audit van het stelsel van dienstencheques voor buurtdiensten en -banen. PwC Financiële audit van het stelsel van dienstencheques voor buurtdiensten en -banen PwC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze opgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

Easypay News 2/2011. Inhoudsopgave. Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4

Easypay News 2/2011. Inhoudsopgave. Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4 N E W S Juli 2011 Inhoudsopgave Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4 1 RSZ-bijdragen... 4 2 RSZ-verminderingen... 5 3 DmfA-wijzigingen... 6 4 Andere... 7 5 Aangepaste bedragen...

Nadere informatie

Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze moet weten.

Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze moet weten. INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VRIJGESTELD VAN INSCHRIJVING ALS WERKZOEKENDE" (met een controlekaart C3C) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp Oudere werknemers: ervaring uitgestoten, vergrijzing op te vangen? Datum Maart 2003 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Handleiding carpool.be registratie, matching & fiscale tool

Handleiding carpool.be registratie, matching & fiscale tool 2014 Handleiding carpool.be registratie, matching & fiscale tool Met deze handleiding helpen wij jou om onze website www.carpool.be te gebruiken. We doorlopen met jou de registratie, de matching en het

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juni 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

Kunstenaars in België: welk sociaal statuut?

Kunstenaars in België: welk sociaal statuut? Kunstenaars in België: welk sociaal statuut? Een dossier van de juridische dienst van het Huis van de Auteurs Tanguy Roosen Bedrijfsjurist, directeur van de Juridische Dienst van het Huis van de Auteurs

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Oriënteren op een job? p.4 Solliciteren? Waar werk ik in 2015? Lees meer over de diensten die Opleiding? p.12 je kunnen helpen. p.3 p.7 Andere

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Begeleiding klanten tijdens periode van primaire ongeschiktheid en invaliditeit

Begeleiding klanten tijdens periode van primaire ongeschiktheid en invaliditeit Pagina 1 van 8 15-04-2015 Begeleiding klanten tijdens periode van primaire ongeschiktheid en invaliditeit Inhoudstafel Wat is primaire ongeschiktheid en invaliditeit p 1 Uitkeringsverzekering voor loontrekkenden

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo - IAB Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be

Aangeboden door Wouter Devloo - IAB Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be STEUNMAATREGELEN VOOR ZELFSTANDIGEN De overheid stelt een aantal steunmaatregelen ter beschikking van startende ondernemers. Deze kunnen een financieel duwtje in de rug betekenen voor je opstart. Het loont

Nadere informatie

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving Wegwijs Herstructureringen 2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen 2.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Deze regeling geldt voor werkgevers die overgaan tot collectief ontslag, maar

Nadere informatie