De notulen d.d. 16 februari 2010 worden vastgesteld. De voorzitter bedankt Helga Brandse voor de notulen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De notulen d.d. 16 februari 2010 worden vastgesteld. De voorzitter bedankt Helga Brandse voor de notulen."

Transcriptie

1 WIJKKERNGROEP WHEERMOLEN Betreft : Notulen Wijkkerngroep Wheermolen, d.d. 30 maart 2010 J. de Winter (VZ), B. Schenk, S. de Blij (wijkmanager), Aanwezig B. Daan (wijkwethouder), A. Biervliet, W. Matthijsen, M. v. Waadenoijen : Kernekamp, H. Aslander, R. Langedijk, M. Lageveen, R. Delsman, S. Slagt, B. Bosma, H. Brandse (notulist) Afwezig (mb) : P. Morsch (WOP), H. de Kruijf, P. Bouwer (wijkagent) Afwezig (zb) : E. Agema, A. Kempenaar (Wherestad) T.k.n. : Intermaris Hoeksteen, Woningstichting Rochdale, Wooncompagnie. AGENDA 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen agenda 3. Vaststellen verslag d.d. 16 februari actielijst 4. Ingekomen en verzonden stukken 5. Politiezaken 6. Presentatie website wijkkerngroep Wheermolen 7. Wheermolen-West 8. Resultaten voorschouw 9. Positie wijkkerngroep inzake wijkgericht werken 10. Wijkkalender 11. Wijkbudget Terugmelding wijkwerkgroepen 13. Volgende vergadering 14 Rondvraag 15 Sluiting 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen van harte welkom met name de heer Ruud Delsman. Er zijn afberichten van Peter Morsch en Peter Bouwer. De voorzitter meldt te hebben verzuimd contact op te nemen met Wherestad. Naar aanleiding van een vraag van Helana Aslander op de terugkoppeling van het onderhoudsplan 2010, wordt gemeld dat Jeroen Otten ziek is. Er wordt intern bij de afdeling Stadsbeheer gekeken wie Jeroen vervangt en de acties oppakt. Afgesproken wordt dat Helena Aslander en Sylvia de Blij hierover even apart contact opnemen. Sylvia de Blij meldt dat naar aanleiding van de verkiezingen de burgermeester, met betrekking tot het wijkgericht werken, in overleg gaat met de nieuwe raadsleden. Als aanvulling hierop meldt Berent Daan dat wijkgericht werken als aparte portefeuille genoemd is. Pagina 1 van 5

2 Vaststellen agenda Afgesproken wordt dat punt 5. Politiezaken vervalt in verband met de afwezigheid van Peter Bouwer. Afgesproken wordt om punt 8. Resultaten voorschouw te verplaatsen naar de eerstvolgende vergadering. De agenda wordt vastgesteld. 3. Vaststellen verslag d.d. 16 februari actielijst Naar aanleiding van het verslag Blz. 3. punt. 10. De Wijkkrant ; Sylvia de Blij meldt dat naar aanleiding van de overheveling van de wijkkrant naar het wijkbudget en het verzoek van Bart Schenk hier inzage in te hebben, dit via Luuk de Boer en de wijkkerngroep loopt; dit is geen actie voor Sylvia. De notulen d.d. 16 februari 2010 worden vastgesteld. De voorzitter bedankt Helga Brandse voor de notulen. 4. Ingekomen en verzonden stukken. Gemeld wordt dat er vanuit de kerngroep een brief is verzonden met betrekking tot het manegeterrein. Simon Slagt meldt hierop een ontvangstbevestiging te hebben gekregen; binnen zes weken wordt de brief beantwoord. 6. Presentatie website wijkkerngroep Wheermolen Menno Lageveen licht toe dat er een drietal offertes zijn aangevraagd. Ter vergadering volgt er een korte uitleg van Smit Web Design. Met betrekking tot de voortgang wordt afgesproken dat Bart Schenk, Helena Aslander en Menno Lageveen samen met Smit Web Design een en ander gaan concretiseren en de details gaan doorspreken. Berent adviseert de wijkkerngroep om duidelijke afspraken te maken over wat het mag kosten. Sylvia de Blij meldt dat er vooralsnog met de wijkkleur niets gedaan wordt. De heer Ruud Delsman deelt mee dat hij een wijkweblog bijhoudt; dit zou als link toegevoegd kunnen worden aan de wijkwebsite. 7. Wheermolen-West Wil Matthijsen meldt dat naar aanleiding van een recent gesprek op het stadhuis, inzake de overlast van de heiwerkzaamheden, de bouwaanvraag is teruggetrokken door de aanvrager. De geluidsoverlast had veel minder kunnen zijn met een aantal geluidreducerende maatregelen; dit voor een bedrag van ,00. De gemeente werkt momenteel aan een protocol hoe om te gaan met overlast in inbreilocaties. Dit komt binnenkort in de raad. Het zou als leidraad kunnen dienen voor overige projecten. Zodra de aanvraag binnen is wordt er door de desbetreffende ambtenaar contact opgenomen met Wil Matthijsen; Wil brengt het dan weer in binnen de wijkkerngroep. Berent Daan geeft Wil Matthijsen ter vergadering een compliment voor zijn verdienste Verder meldt Wil Matthijsen met betrekking tot de bouw van starterwoningen locatie de dansschool, dat hier nog een nieuw bestemmingsplan voor komt. Berent Daan stelt via de wijkkerngroep en Sylvia actief achter het bestemmingsplan aan te gaan. Afgesproken wordt dat Berent Daan actie neemt na te vragen of de bestemmingsplannen op de website worden gepubliceerd. Afgesproken wordt dat Berent Daan via de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling regelt dat Sylvia de Blij als wijkmanager op de hoogte wordt gehouden over de stand van zaken. Pagina 2 van 5

3 9. Positie wijkkerngroep inzake wijkgericht werken Gemeld wordt dat de aangehouden datum 3 maart 2010 niet concreet was; een en ander loopt en wordt afgewacht. 10. Wijkkalender Helana Aslander heeft de wijkkalender rondgestuurd. De kalender krijgt dankzij Helana steeds meer gestalte. Er is een werkgroep communicatie opgericht. Henk de Kruijf, Simon Slagt, Joop de Winter en Menno Lageveen nemen deel aan de werkgroep. Afgesproken wordt dat de werkgroep voorafgaande aan de agendacommissie vergadert; van uur tot uur. De wijkkalender wordt toegevoegd aan de website. 11. Wijkbudget 2010 Sylvia de Blij meldt dat aanvragen niet meer via de kleine kas lopen, maar dat de aanvragen via een link op de website in gediend moeten worden; betaling vindt dan binnen veertien dagen plaats. Afgesproken wordt dat de voorzitter alle declaraties met betrekking tot de eenmalige vergoeding voor de leden gezamenlijk indient. Mits er aantoonbaar meer kosten worden gemaakt, moet dit even aangegeven worden. Op een vraag van Marga van Waadenooien Kernekamp wordt gemeld dat de kosten voor het hekwerk niet vanuit het wijkbudget betaald worden. Met betrekking tot de stand van zaken aangaande het vervangen en bijplaatsen van fietsenrekken, meldt Sylvia dat het aantal verzoeken via de afdeling Stadsbeheer worden geïnventariseerd. Het is niet bekend wat de vakafdeling uit kan geven aan de fietsrekken. Het betreft een vijftal concrete aanvragen ad 800,00 per stuk, inclusief plaatsing. Menno Lageveen geeft aan dit te duur te vinden. Afgesproken wordt dat Sylvia de Blij de specificaties bij het management gaat navragen. Afgesproken wordt dat Berent Daan hier graag van op de hoogste gehouden wil worden. De voorzitter stelt voor om eventueel de resterende gehonoreerde aanvragen via de wijkkerngroep te laten betalen. De voorzitter meldt dat zich via de wijkkrant een notuliste heeft aangemeld. Bart Schenk gaat een gesprek met haar aan. Er is een verzoek binnengekomen om basketbalpalen te plaatsten op het leegstaande pleintje achter de Orionweg/Planetenstraat. Afgesproken wordt dat Bart Schenk hierop actie neemt. Rob Langedijk verzoekt namens het flatteam Mercuriusflat I om 200,00 te honoreren voor de aanleg van tuintjes aan de kop van de flat. Sylvia de Blij meldt dat dit gemeentegrond betreft en waarschuwt de wijkkerngroep dat hier in principe toestemming voor gevraagd moet worden. Afgesproken wordt dat Salvia de Blij actie neemt en het punt indient via het OBS (=Overleg Bestaande Stad) van de gemeente Purerend. Afgesproken wordt dat als er wordt ingestemd, de wijkkerngroep akkoord gaat. Helana Aslander stelt voor om op de website inzichtelijk te maken hoe de kansen voor een aanvraag liggen. Tevens wordt voorgesteld dat bewoners te alle tijde de argumenten kenbaar dienen te maken. Naar aanleiding van de beargumentering kan de wijkkerngroep dan met een tegenargument komen. De voorzitter verzoekt om wellicht aan alle flats eenmalig een bedrag te honoreren om de tuintjes op te knappen. Afgesproken wordt om dit na d.d. 07 april 2010 te bespreken. Afgesproken wordt om een eenmalige bijdrage te verstrekken voor het vullen van de bloembakken bij de flat. Pagina 3 van 5

4 Voor het opleuken van bestaande bakken wordt een bijdrage van 25,00 per bak gehonoreerd. Het betreft in totaal ongeveer twintig bakken. Afgesproken wordt dat echter wel een bepaalde dwang achterzit; elke bak is gekoppeld aan een contactpersoon. Afgesproken wordt dat de wijkwerkgroep Groen actie neemt en het verder afgehandeld. Afgesproken wordt dat de voorzitter bij Sylvia de Blij terugkomt op de achterpadverlichting. De voorzitter verzoekt de wijkkerngroep voor het wijkfeest d.d. 05 juni 2010 een bijdrage van 2.000,00 garantiegeld te honoreren. Dit bedrag is met name bestemd voor de vrijwilligers en deelnemers. De wijkkerngroep gaat akkoord. Afgesproken wordt dat de voorzitter in verband met de huur van de koets even contact opneemt met Bernard de Koning. 12. Terugmelding wijkwerkgroepen Wijkwerkgroep 55+ Gemeld wordt dat de plannen voor 2010 niet door gaan; er worden nog deze week nieuwe afspraken gemaakt. Op d.d. woensdag 7 april of zaterdag 10 april 2010 wordt er voor de eerste keer ingezaaid op het Kinderparadijs. De wijkkerngroep spreekt zijn voorkeur uit voor d.d. zaterdag 10 april Op d.d. 22 mei 2010 is de officiële opening van de Moestuin. Op d.d. 03 mei 2010 is er ene schoningsactie in samenwerking met bedrijven en vrijwilligers. Wijkwerkgroep V&V Hans Smulders is op het verzoek van de werkgroep aangeschoven bij de laatste vergadering. Het doel was om met elkaar van gedachte t wisselen over de verkeerssituatie, samenwerking en toekomstvisie van de gemeente (Vervoersplan). Tijdens het gesprek is gebleken dat er helaas te weinig personeel is om de diverse doelstellingen uit het verkeersplan te halen. De wijkkergroep heeft de verkeerssituatie op de Churchillaan onder Hans Smulders zijn aandacht gebracht. Het toenemende aantal verkeersbewegingen in combinatie met het spoor zorgt voor veel vertraging. Op dit moment zijn er geen plannen om iets aan deze situatie te doen. Hans Smulders heeft nog verder nog enige uitleg gegeven over de plannen met betrekking tot de rondweg. Wijkwerkgroep Groen Er zijn geen terugmeldingen. Werkgroep P600 Er zijn geen terugmeldingen. Werkgroep Wijkkrant De wijkkrant van de maand mei 2010 staat geheel in het teken van Purmerend Volgende vergadering De volgende vergadering wordt gehouden d.d. dinsdag 11 mei Rondvraag Marga van Waadenooien Kernekamp meldt dat er miscommunicatie aangaande de ondergrondse containers heeft plaatsgevonden; de bakken zijn niet geplaatst volgens eerder gemaakte afspraken die Marga met de betrokken ambtenaar heeft gemaakt. Afgesproken wordt dat Sylvia actie neemt en uit gaat zoeken hoe dit plaats heeft kunnen vinden. 15. Sluiting De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering. Pagina 4 van 5

5 Eerstvolgend overleg Planning wijkkerngroep Wheermolen Datum Tijd Locatie Dinsdag 11 mei uur 't Noot Dinsdag 22 juni uur 't Noot Dinsdag 14 september uur Nader te bepalen Dinsdag 26 oktober uur idem Dinsdag 07 december uur idem Pagina 5 van 5

Verslag Dorpsraad Lith

Verslag Dorpsraad Lith Verslag van de openbare vergadering van Dorpsraad Lith Datum : 1 september 2011 Aanvang : 20.00 uur Locatie : Gemeenschapshuis De Hoeve, Past. van Hapertstraat 1 te Lith Leden dorpsraad : T.Janssen, B.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 17 maart 2015

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 17 maart 2015 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 17 maart 2015 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Leden: dhr. D. Uijl dhr. R. Schoenaker mevr. C. Kranenborg VVD dhr. R. Kouwenberg

Nadere informatie

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Commissie M Aanwezig: Voorzitter: Griffie: Leden commissie M: Portefeuille: Notulist: Afw. m.k. J. Roefs P. Berkers Dhr. M. Chahim (PvdA), dhr.

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Dag leden, Hierbij het Jaarverslag 2014 van de Bewonersvereniging Watergras. Op 26 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij we een

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

Verslag WIJKOVERLEG ZUID d.d. 27 juni 2011

Verslag WIJKOVERLEG ZUID d.d. 27 juni 2011 Verslag WIJKOVERLEG ZUID d.d. 27 juni 2011 Verslag: ie van Beest Onderwerp Besproken Opvolgen 1.Opening De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering. Hij verwelkomt in het bijzonder Romy, die

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Datum : 12 december 2011 Aanvang : 20.00 uur Plaats : clubhuis Aanwezig : 26 leden inclusief 7 bestuursleden 1. Opening, vaststellen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam 1. Opening door de voorzitter. Mw. Brinkman opent de

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 21 mei 2015 aanvang 14.30 uur in NH Hotels te Amersfoort

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 21 mei 2015 aanvang 14.30 uur in NH Hotels te Amersfoort Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 21 mei 2015 aanvang 14.30 uur in NH Hotels te Amersfoort 1 Opening Mededelingen De Voorzitter, de heer Ten Cate, opent de vergadering

Nadere informatie

op grond van artikel 8 lid 5 van de statuten heeft het bestuur de eer u op te roepen voor het bijwonen van de

op grond van artikel 8 lid 5 van de statuten heeft het bestuur de eer u op te roepen voor het bijwonen van de op grond van artikel 8 lid 5 van de statuten heeft het bestuur de eer u op te roepen voor het bijwonen van de te houden op donderdag 11 april 2013 in het SOCIAAL EN CULTUREELCENTRUM DE KIEKMURE Tesselschadelaan

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Notulen vergadering 2015

Notulen vergadering 2015 Notulen vergadering 2015 Datum: 20.01.2015 Tijd: 9.30 12.00 uur Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: G. van Elk, H. van Birgelen, C. Hustinx, J. van Horen,

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur.

Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur. Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur. Aanwezig bestuur: Tanja Beelen (algemeen/technisch bestuur) Hans

Nadere informatie

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D nummer 3 jaargang 37 2015 De Water-Lander twee-maandelijks informatie-bulletin van v.t.v. water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D MEDEDELINGEN agenda Algemene ledenvergadering 11 juli 2015 notulen algemene

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK 102450 SAMENVATTING Berisping wegens afwezigheid bij cursus en wegens ongeldig BAPO-gebruik BVE Docent heeft zijn leidinggevende vooraf medegedeeld niet aanwezig te zullen zijn bij de cursus vanwege detacheringswerkzaamkeheden.

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 15 juni 2011 Aanwezig:

Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 15 juni 2011 Aanwezig: Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 15 juni 2011 Aanwezig: Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken Verslaglegging T.S.J. Meester RA, voorzitter

Nadere informatie

Notulen commissievergadering Digitale bibliotheek 22-07-2010

Notulen commissievergadering Digitale bibliotheek 22-07-2010 Notulen commissievergadering Digitale bibliotheek 22-07-2010 Vergaderdatum: 22-07-2010 Verslagdatum: 26-07-2010 Locatie: Adres: Aanwezig: Afwezig: Cubiss Statenlaan 4, Tilburg Voorzitter: Notulist: Henriëtte

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Voorzitter: Griffier: de heer J.M. van Baardwijk de heer G.H. Kocken Commissieleden de heer G.

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Agenda van de 14 e CCR Praktijk van woensdag 12 maart 2014 Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.00-17.00 uur Vergaderzaal: 15.

Agenda van de 14 e CCR Praktijk van woensdag 12 maart 2014 Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.00-17.00 uur Vergaderzaal: 15. Agenda van de 14 e CCR Praktijk van woensdag 12 maart Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.00-17.00 uur Vergaderzaal: 15.30 1. Opening 2. Vaststellen van de agenda 3. Verslag 13e vergadering

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

Algemene vergadering van Villandry

Algemene vergadering van Villandry Algemene vergadering van Villandry Aanwezig: 79 personen waarvan 60 leden Datum: 3 juni 2015, Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht Namens het bestuur zijn aanwezig: Anke de Jong (vz), Lubbert Schenk,

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR Van : vergadering raadscommissie Burger en Bestuur Datum : 15 mei 2003 Aanwezig : de heer J.P. Tanis voorzitter de heer G.M. van Dijk } de heer A. Pietersen } de heer

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie