Stichting Pensioenfonds Pon JAARVERSLAG 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds Pon JAARVERSLAG 2014"

Transcriptie

1 Stichting Pensioenfonds Pon JAARVERSLAG 2014

2 2 STICHTING PENSIOENFONDS PON

3 INHOUD 1. INLEIDING ACTIVITEITEN VAN HET BESTUUR DE CIJFERS VAN RING P Balans Staat van Baten en lasten Toelichting DE CIJFERS VAN RING G Balans Staat van baten en lasten Toelichting DE CIJFERS VAN RING A Balans Staat van baten en lasten Toelichting DE CIJFERS VAN RING K Balans Staat van baten en lasten Toelichting PERSONALIA STICHTING PENSIOENFONDS PON JAARVERSLAG

4 4 STICHTING PENSIOENFONDS PON

5 1. INLEIDING Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds Pon (SPP) over het jaar Stichting Pensioenfonds Pon is ontstaan uit de fusie van Stichting Pensioenfonds Pon Holdings (SPPH) en Stichting Pensioenfonds Geveke (SPG) per 1 januari Per 1 januari 2013 is Stichting Anw-fonds Pon Holdings (SAPH) gefuseerd met Stichting Pensioenfonds Pon. Per 1 januari 2014 is Stichting Pensioenfonds Gazelle gefuseerd met Stichting Pensioenfonds Pon. Omdat er geen vermenging van gelden mag plaatsvinden, worden de vermogens en de verplichtingen in afgescheiden ringen beheerd. Ring P is oud-spph, Ring G is oud-spg, Ring A is oud-saph en Ring K is oud-gazelle. Eerst vindt u de deeljaarrekening van Ring P, dan de deeljaarrekening van Ring G, daarna de deeljaarrekening van Ring A en ten slotte de deeljaarrekening van Ring K. Wij hopen u met deze presentatie van de cijfers een goed inzicht te geven in de financiële positie van het pensioenfonds. Het bestuur * De officiële jaarrekening ligt ter inzage bij de administratie van het pensioenfonds te Almere. JAARVERSLAG

6 2. ACTIVITEITEN VAN HET BESTUUR Pensioenregeling 2015 In 2014 is uitgebreid stilgestaan bij de wijziging van de pensioenregeling per 1 januari Deze wijziging werd noodzakelijk vanwege veranderingen in de fiscale wetgeving, wijzigingen in het Financiële Toetsingskader (FTK) en de expiratie van het verzekeringscontract met Nationale-Nederlanden. In samenwerking met werkgever en werknemer is eerst de risicohouding van de deelnemers onderzocht door een groot aantal werkgroepen in te richten. Binnen deze werkgroepen is uitgebreid gesproken over de verschillende vormen van risico s en hoe deze risico s vorm zouden moeten krijgen in de nieuwe pensioenregeling. In vervolg daarop hebben werkgever en werknemer in een stuurgroep, waarin ook het dagelijks bestuur van het pensioenfonds deelnam, diverse pensioenregelingen laten doorrekenen door de actuarieel adviseur Aon Hewitt. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de totstandkoming van een collectieve beschikbare premieregeling (CDC-regeling) voor zowel Ring P als Ring K met een voorwaardelijke toeslagverlening op basis van de consumentenprijsindex (CPI). Voor Ring P is tevens een overgangsmaatregel ingevoerd. Deze overgangsmaatregel betreft de afbouw van de onvoorwaardelijke indexatie in vijf jaar. Deze onvoorwaardelijke indexatie heeft alleen betrekking op de tot en met 31 december 2014 opgebouwde aanspraken. Voor deelnemers met een fulltime jaarsalaris boven ,- zal het pensioenfonds een netto pensioenregeling gaan uitvoeren. Beëindiging contract Nationale-Nederlanden Het contract met Nationale-Nederlanden is per 31 december 2014 beëindigd. Reden voor de beëindiging is dat een verlenging van het contract zou leiden tot een forse premieverhoging dan wel een sterke inperking van de kans op indexatie. Beide effecten pasten niet in de risicohouding van werkgever en werknemer die vooraf waren geïnventariseerd. Vervolgens zijn diverse mogelijkheden onderzocht wat er met de opgebouwde aanspraken in het aflopende contract diende te gebeuren. Uit het onderzoek kwam naar voren dat premievrij achter laten van de opgebouwde aanspraken zonder winstdeling de beste optie was. Er zijn vervolgens afspraken met Nationale-Nederlanden gemaakt om de dienstverlening na premievrijmaking van het contract op een juist niveau te garanderen. Administratie Het beëindigen van het verzekeringscontract met Nationale-Nederlanden betekende ook dat de pensioenadministratie elders ondergebracht diende te worden voor Ring P. Voor Ring K was het administratiecontract met Aon Hewitt per 31 december 2013 reeds beëindigd. Het bestuur heeft daarom besloten een (markt)onderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijkheden om de pensioenadministratie voor zowel Ring P als Ring K volledig uit te besteden, dan wel zelf een pensioenadministratiesysteem aan te schaffen. Bij het zelf aanschaffen van een administratiesysteem zal het pensioenbureau de volledige uitvoering van de pensioenadministratie gaan verzorgen. Op basis van alle verkregen informatie heeft het bestuur er eerst voor gekozen om de volledige pensioenadministratie door het pensioenbureau te laten verzorgen en niet uit te besteden. Hierdoor kan naar verwachting dichter en directer aangesloten worden bij de deelnemers van het pensioenfonds. Vervolgens heeft het bestuur een keuze gemaakt voor een pensioenadministratiesysteem. De implementatie van het pensioenadministratiesysteem dient in 2015 te zijn afgerond. Fiduciair vermogensbeheer Op dit moment heeft iedere ring binnen het fonds een eigen vermogensbeheerder en custodian. Het bestuur heeft besloten om een onderzoek in te stellen om voor alle ringen van het fonds dezelfde fiduciair vermogensbeheerder en dezelfde custodian aan te stellen. In dit proces is eerst een Request for Information uitgeschreven, waarna een drietal partijen zijn uitgenodigd om deel te nemen aan een Request for Proposal en een presentatie. 6 STICHTING PENSIOENFONDS PON

7 Op basis van de verkregen informatie heeft het bestuur inmiddels een voorkeur uitgesproken ten aanzien van een fiduciair vermogensbeheerder. Het selectieproces voor een custodian bevindt zich inmiddels in de eindfase, waarna ook hier een definitieve keuze kan worden gemaakt door het bestuur. Voor wat betreft de uitvoering van de netto pensioenregeling is NN Investment Partners geselecteerd als de partij die de beleggingsrekeningen van zowel het netto pensioen als voor het bruto pensioen, de zogenaamde bijspaarmodule, zal gaan beheren. Fusie met Stichting Pensioenfonds Gazelle Op 1 januari 2014 heeft de fusie plaatsgevonden tussen Stichting Pensioenfonds Pon en Stichting Pensioenfonds Gazelle. De bezittingen en verplichtingen zijn afgescheiden ondergebracht binnen Ring K van Stichting Pensioenfonds Pon. Als gevolg van de fusie zijn verschillende fondsdocumenten (waaronder de ABtN) geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. Governance In verband met de inwerkingtreding van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen is door het bestuur besloten om per 1 juli 2014 het verantwoordingsorgaan opnieuw in te richten. In de nieuwe inrichting bestaat het verantwoordingsorgaan nog maar uit vijf leden, waarbij er geen vertegenwoordiging meer is namens de werkgever. De vijf leden betreffen een werknemersvertegenwoordiger per ring en een gepensioneerde. De deelnemersraad is per 1 juli 2014 vervallen. Toekomstparagraaf Bestuursmodel Met de invoering van de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2015, heeft het bestuur stilgestaan bij de vraag of de huidige paritaire samenstelling van het bestuur nog wel de gewenste samenstelling is. De aanleiding hiervoor is tweeledig. Enerzijds gaat het fonds niet meer hoofdzakelijk de karakteristieken van een volledig herverzekerd pensioenfonds hebben, maar veel meer risico s zelf dragen. Dit vereist hogere eisen aan deskundigheid en professionaliteit die aan het bestuur worden gesteld. Anderzijds worden in een collectieve beschikbare premieregeling (CDC-regeling) de risico s tussen werkgever en werknemer meer verdeeld. De behoefte aan een onafhankelijke voorzitter in het bestuur wordt hierbij als wenselijk ervaren om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Na een hernieuwd onderzoek naar diverse bestuursmodellen heeft het bestuur besloten een voorkeur te hebben voor het omgekeerd gemengde model. In dit model worden zowel professionele onafhankelijken als uitvoerenden aan het bestuur toegevoegd. Het huidige paritaire bestuur zou in het omgekeerd model de niet-uitvoerende bestuurders worden. Tevens dient er een onafhankelijke voorzitter aan het bestuur toegevoegd te worden. Het bestuursmodel zal in 2015 verder worden uitgewerkt, alvorens daadwerkelijk besloten wordt of naar dit model wordt overgestapt. Nieuw Financieel Toetsingskader (nftk) Vanaf 1 januari 2015 wordt de vaststelling of een fonds een tekort heeft, gebaseerd op de beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste 12 maanden). Daarnaast is de berekening van het vereist eigen vermogen (VEV) veranderd. Mocht op de eerste peildatum van 31 december 2015 blijken dat de beleidsdekkingsgraad lager is dan het vereist eigen vermogen dan dient er een herstelplan te worden ingediend. Uit een toets is gebleken dat door de zwaardere buffereisen bij de vaststelling van het vereist eigen vermogen Ring K een beleidsdekkingsgraad heeft die lager is dan het vereist eigen vermogen. Voor Ring K zal voor 1 juli 2015 een herstelplan moeten worden ingediend bij De Nederlandsche Bank. JAARVERSLAG

8 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABtN) De introductie van het nieuwe FTK leidt tot aanpassingen van de financiële opzet van het fonds. Te denken valt hierbij aan beleidsdekkingsgraad, toeslagbeleid, premiebeleid, kortingsbeleid en beleggingsbeleid. Daarnaast zijn de voorschriften voor hetgeen in de ABtN moet worden opgenomen voor een aantal onderwerpen aangepast. Dit betreft onder andere het financieel crisisplan, vastlegging van het uitbestedingsbeleid en het integriteitsbeleid. De wijzigingen dienen uiterlijk 1 juli 2015 in de ABtN te zijn verwerkt. Uitzondering hierop is de vastlegging van de risicohouding. Deze dient uiterlijk 1 oktober 2015 in de ABtN te zijn verwerkt. Haalbaarheidstoets De continuïteitsanalyse is met de introductie van het FTK komen te vervallen. In plaats hiervan wordt de haalbaarheidstoets ingevoerd. Met de haalbaarheidstoets monitort het fonds of het verwachte pensioenresultaat en het pensioenresultaat in een slechtweer-scenario met elkaar in lijn zijn. De haalbaarheidstoets dient jaarlijks door het pensioenfonds te worden uitgevoerd. Actuariële uitgangspunten nieuwe pensioenregeling In verband met het uitvoeren van de pensioenregeling in eigen beheer heeft het pensioenfonds actuariële uitgangspunten vastgesteld om o.a. de premie en de pensioenvoorziening correct vast te stellen. Hiervoor heeft er onderzoek plaatsgevonden naar: de te hanteren correctiefactoren per Ring op de meest recente overlevingskansen van de AG-prognosetafel. de te hanteren kostenopslagen voor administratiekosten en excassokosten. De uitkomsten hebben mede als input gediend voor de vaststelling van de voorziening pensioenverplichtingen ultimo Almere, 30 juni 2015 Stichting Pensioenfonds Pon Het Bestuur B. Sprong J.W.N. Luckner 8 STICHTING PENSIOENFONDS PON

9 JAARVERSLAG

10 3. DE CIJFERS VAN RING P 3.1 Balans 31 december december 2013 ACTIVA X X Beleggingen Aandeel herverzekeraars in technische voorziening Bij: Aanpassing aan marktwaarde Aandeel herverzekeraar in de voorziening (marktwaarde) Kortlopende vorderingen en overige activa Liquide middelen Totaal PASSIVA Reserves* Technische voorzieningen Bij: aanpassing aan marktwaarde Technische voorziening (marktwaarde) Overige technische voorzieningen Overige passiva Totaal *DE POST RESERVES BESTAAT UIT: Beleggingsreserve obligaties Reserve bestemd voor toeslagen Gecumuleerd Technisch resultaat Totaal Dekkingsgraad 115% 116% 10 STICHTING PENSIOENFONDS PON

11 3.2 Staat van Baten en lasten BATEN X X Premies Inkomende individuele waardeoverdrachten Baten uit herverzekering Beleggingsresultaat Wijziging aandeel herverzekeraar in technische voorziening Overige baten 22 5 Totaal LASTEN Toevoegingen aan technische voorzieningen* Toevoeging aan overige technische voorzieningen Uitgaande waardeoverdrachten Uitgekeerde pensioenen Premies betaald aan herverzekeraar Kosten Overige lasten Totaal Negatief/Positiefsaldo** * DE TOEVOEGINGEN AAN TECHNISCHE VOORZIENINGEN BESTAAN UIT: Voorziening pensioenverplichtingen Wijziging marktrente in boekjaar Wijziging sterftegrondslagen Totaal ** HET NEGATIEF/POSITIEF SALDO IS ALS VOLGT TOEGEREKEND: Bestemmingsreserve Reserve bestemd voor toeslagen Gecumuleerd technisch resultaat Totaal JAARVERSLAG 2014 RING P 11

12 HOEVEEL (EX-) DEELNEMERS ZITTEN ER IN HET PENSIOENFONDS? 3.3 Toelichting (ex-) deelnemers Actieven Slapers* Gepensioneerden Totaal *Slapers zijn deelnemers die uit dienst zijn gegaan en vooralsnog geen waardeoverdracht hebben gedaan naar hun nieuwe pensioenfonds. HOE ZIT HET MET DE BELEGGINGEN VAN ONS FONDS? Waarin beleggen we? De verzekerde pensioengelden zijn ondergebracht in een separaat (dus SPP-)beleggingsdepot bij Nationale-Nederlanden (NN). Dit wordt beheerd door ING Investment Management. De beleggingsmix is door het bestuur gekozen waarbij rekening wordt gehouden met de door NN aangegeven, voorzichtige beleggingsrichtlijnen, omdat door NN een gegarandeerde rekenrente wordt afgegeven. Hierdoor en door het met NN afgesloten herverzekeringscontract wordt op een veilige manier met uw pensioenrechten omgegaan en kunnen geen dekkingstekorten ontstaan. Per 31 december 2014 is het herverzekeringscontract, en daarmee het gesepareerd depot, beëindigd. De eigen middelen van het fonds (waaronder het indexatiedepot) zijn rechtstreeks belegd bij ING Investment Management met een vergelijkbare beleggingsmix. Door belegging in verschillende beleggingsfondsen (dus niet in individuele fondsnamen of leningen) worden beleggingsrisico s gespreid. Hierdoor wordt de potentie voor het realiseren van een rendement hoger dan de gegarandeerde rekenrente en daarmee de toestroom van middelen naar het indexatiedepot verhoogd. 12 STICHTING PENSIOENFONDS PON

13 WAT WAS HET BELEGGINGSRESULTAAT? De beleggingsresultaten (rendement op eigen middelen) zien er als volgt uit: Beleggingsresultaat 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Vastrentende waarden Aandelen Overige beleggingen Totaal ,5% -7,6% 4% 13,7% ,1% 17,0% 0% 3,0% ,1% 11,0% 0% 3,0% ,6% 15,4% 0% 10,7% WAT GEBEURT ER MET HET RESULTAAT? Ons fonds kent drie reserves; de bestemmingsreserve, de reserve bestemd voor toeslagen en het gecumuleerd technisch resultaat. In de bestemmingsreserve is de waarde opgenomen van de overrentedeling die nog niet direct opeisbaar is. In verband met de beëindiging van herverzekeringsovereenkomst is per 31 december 2014 de gehele overrente opeisbaar. De bestemmingsreserve is daarom toegevoegd aan de reserve bestemd voor toeslagen. De reserve bestemd voor toeslagen is het indexatiedepot (zie hierna). De reserve gecumuleerd technisch resultaat is ons aandeel in het opgebouwd positief technisch resultaat. Als het resultaat aan het einde van de contractsperiode negatief is, dan zal dat geheel voor rekening van Nationale-Nederlanden komen. Dit als gevolg van de herverzekering door het pensioenfonds van overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico s. JAARVERSLAG 2014 RING P 13

14 HOE WORDT UW PENSIOEN WAARDEVAST GEHOUDEN? In de meeste van onze pensioenreglementen is een artikel opgenomen onder de kop indexatie waarin het streven naar waardevastheid van uw pensioen wordt geregeld. De indexatie in het pensioenreglement is een voorwaardelijke indexatie. Dit betekent dat de indexatie alleen wordt toegekend indien er voldoende geld in het betreffende indexatiedepot aanwezig is. Het bestuur beslist jaarlijks of er voldoende geld aanwezig is en stelt vervolgens vast of en in welke mate er indexatie kan worden toegekend. Om indexaties te financieren houdt het fonds een indexatiedepot aan. Uit dit depot wordt (zo mogelijk) jaarlijks de indexatie van aanspraken van slapers en gepensioneerden gefinancierd. Het indexatiedepot wordt gevoed met de behaalde overrente, die ontstaat indien het rendement op ons pensioenvermogen in enig jaar hoger is dan de gegarandeerde rekenrente en er per einde van dat jaar geen negatief overrentesaldo is. Als het rendement op het vermogen in enig jaar lager is dan de gegarandeerde rekenrente ( negatieve overrente ), stromen er geen nieuwe middelen naar het depot en wordt er pas weer overrente aan het indexatiedepot toegevoegd als de negatieve overrente uit voorgaande jaren is ingelopen. Het rendement over 2014 was hoger dan de gegarandeerde rekenrente. Onderstaand ziet u de ontwikkeling van het totaal van de indexatiedepots: X Beginsaldo per Toevoeging rendement Overige toevoegingen/onttrekkingen (overvoer bestemmingsreserve) Onttrekkingen vanwege indexatie -456 Eindsaldo per In onderstaand overzicht treft u de indexatiepercentages aan, die het fonds de afgelopen twee jaren heeft toegekend: % per % per Alle regelingen 0,15 % 0,00 % 14 STICHTING PENSIOENFONDS PON

15 JAARVERSLAG

16 4. DE CIJFERS VAN RING G 4.1 Balans 31 december december 2013 ACTIVA X X Beleggingen voor risico pensioenfonds Beleggingen voor risico deelnemer Totale beleggingen Aandeel herverzekeraars in technische voorziening (4%) Bij: Aanpassing aan marktwaarde Aandeel herverzekeraars in voorziening (marktwaarde) Kortlopende vorderingen en overige activa Liquide middelen Totaal PASSIVA Reserves* Technische voorzieningen afgedekt door herverzekeraar Bij: aanpassing aan marktwaarde Technische voorziening (marktwaarde) Technische voorzieningen ingegane pensioenen Technische voorzieningen beschikbare premieregeling Overige voorzieningen Overige passiva Totaal *DE POST RESERVES BESTAAT UIT: Reserve bestemd voor toeslagen Algemene reserve Totaal Dekkingsgraad 105% 104% 16 STICHTING PENSIOENFONDS PON

17 4.2 Staat van baten en lasten BATEN X X Premies Baten uit herverzekering Beleggingsresultaat Wijziging aandeel herverzekeraar in technische voorziening Overige baten Totaal LASTEN Toevoegingen aan technische voorzieningen* Toevoeging aan overige technische voorzieningen Uitgaande waardeoverdrachten Uitgekeerde pensioenen Premies betaald aan herverzekeraar Kosten Overige lasten Totaal Negatief/Positief saldo** * DE TOEVOEGINGEN AAN TECHNISCHE VOORZIENINGEN BESTAAN UIT: Voorziening pensioenverplichtingen afgedekt door herverzekeraar Wijziging marktrente in boekjaar Wijziging sterftegrondslagen Wijziging voorzieningen ingegane pensioenen Wijziging voorziening beschikbare premieregeling Totaal ** HET NEGATIEF/POSITIEF SALDO IS ALS VOLGT TOEGEREKEND: Reserve bestemd voor toeslagen Algemene reserve Totaal JAARVERSLAG 2014 RING G 17

18 HOEVEEL (EX-) DEELNEMERS ZITTEN ER IN HET PENSIOENFONDS? 4.3 Toelichting (ex-) deelnemers Actieven Slapers* Gepensioneerden Totaal *) Slapers zijn deelnemers die uit dienst zijn gegaan en vooralsnog geen waardeoverdracht hebben gedaan naar hun nieuwe pensioenfonds. HOE ZIT HET MET DE BELEGGINGEN VAN ONS FONDS? Waarin beleggen we? De verzekerde pensioengelden zijn ondergebracht in een separaat beleggingsdepot bij Aegon en Nationale-Nederlanden (NN). Deze worden beheerd door Aegon Asset Management respectievelijk ING Investment Management. De beleggingsmix is door het bestuur gekozen waarbij rekening wordt gehouden met de door Aegon respectievelijk NN aangegeven, voorzichtige beleggingsrichtlijnen, omdat door Aegon en NN een gegarandeerde rekenrente wordt afgegeven. Hierdoor en door het met Aegon en NN afgesloten herverzekeringscontract wordt op een veilige manier met uw pensioenrechten omgegaan en kunnen geen dekkingstekorten ontstaan. De eigen middelen van het fonds (waaronder het indexatiedepot) zijn rechtstreeks belegd bij ING Investment Management met een vergelijkbare beleggingsmix. Door belegging in verschillende beleggingsfondsen (dus niet in individuele fondsnamen of leningen) worden beleggingsrisico s gespreid. Vanaf 1 januari 2012 wordt het beschikbare premievermogen voor de 60-plussers in een andere mix belegd (90% vastrentende waarden en 10% aandelen) dan het beschikbare premievermogen voor de 60-minners (70% vastrentende waarden en 30% aandelen). 18 STICHTING PENSIOENFONDS PON

19 WAT WAS HET BELEGGINGSRESULTAAT? De beleggingsresultaten zien er als volgt uit: Beleggingsresultaat 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Vastrentende waarden Aandelen Totaal ,3% -5,9% 14,6% 15,9% 15,9% ,2% 15,8% 2,6% 2,4% 5,6% ,2% 11,8% 1,8% 0,5% 3,4% ,5% 17,1% 9,6% 8,5% 9,9% WAT GEBEURT ER MET HET RESULTAAT? Ons fonds kent twee reserves; de reserve bestemd voor toeslagen en de algemene reserve. De reserve bestemd voor toeslagen is het indexatiedepot (zie hierna). In de algemene reserve worden de overige resultaten geboekt. JAARVERSLAG 2014 RING G 19

20 HOE WORDT UW PENSIOEN WAARDEVAST GEHOUDEN? In het pensioenreglement is een artikel opgenomen onder de kop indexatie waarin het streven naar waardevastheid van uw pensioen wordt geregeld. De indexatie in het pensioenreglement is een voorwaardelijke indexatie. Dit betekent dat de indexatie alleen wordt toegekend indien er voldoende geld in het indexatiedepot aanwezig is. Het bestuur beslist jaarlijks of er voldoende geld aanwezig is en stelt vervolgens vast of en in welke mate er indexatie kan worden toegekend. Om indexaties te financieren houdt het fonds een indexatiedepot aan. Uit dit depot wordt (zo mogelijk) jaarlijks de indexatie van aanspraken van slapers en gepensioneerden gefinancierd. De indexatiedepots worden gevoed met de behaalde overrente, die ontstaat indien het rendement op ons pensioenvermogen in enig jaar hoger is dan de gegarandeerde rekenrente en er per einde van dat jaar geen negatief overrentesaldo is. Als het rendement op ons vermogen in enig jaar lager is dan de gegarandeerde rekenrente ( negatieve overrente ), stromen er geen nieuwe middelen naar het depot en wordt er pas weer overrente aan het indexatiedepot toegevoegd als de negatieve overrente uit voorgaande jaren weer is ingelopen. Het rendement over 2014 was hoger dan de gegarandeerde rekenrente contractueel (zie SPP). Als gevolg van de uitkomsten van de continuïteitsanalyse is de indexatie-ambitie door het bestuur bijgesteld naar 10% van het in het reglement aangegeven prijsindexcijfer. Onderstaand ziet u de ontwikkeling van het totaal van het indexatiedepot: X Beginsaldo per Toegevoegde overrente Toegekende indexatie -134 Eindsaldo per ,020 In onderstaand overzicht treft u de indexatiepercentages aan, die het fonds de afgelopen twee jaren heeft toegekend: % per % per Groep oude slapers en gepensioneerden 0,25 % 0,25 % Overige deelnemers 0,00 % 0,00 % 20 STICHTING PENSIOENFONDS PON

21 JAARVERSLAG

22 5. DE CIJFERS VAN RING A 5.1 Balans 31 december december 2013 ACTIVA X X Beleggingen voor risico pensioenfonds Kortlopende vorderingen en overige activa 20 8 Liquide middelen Totaal PASSIVA Reserves* Technische voorzieningen Overige voorzieningen Overige passiva Totaal *DE POST RESERVES BESTAAT UIT: Algemene Reserve Dekkingsgraad 148% 148% 22 STICHTING PENSIOENFONDS PON

23 5.2 Staat van baten en lasten BATEN X X Premies Beleggingsresultaat Overige baten 6 9 Totaal LASTEN Toevoegingen aan technische voorzieningen* Toevoeging aan overige technische voorzieningen Uitgekeerde pensioenen Kosten Totaal Negatief/Positief saldo** * DE TOEVOEGINGEN AAN TECHNISCHE VOORZIENINGEN BESTAAN UIT: Voorziening pensioenverplichtingen Wijziging marktrente in boekjaar Wijziging sterftegrondslagen Totaal ** HET NEGATIEF/POSITIEF SALDO IS ALS VOLGT TOEGEREKEND: Algemene reserve JAARVERSLAG 2014 RING A 23

24 HOEVEEL (EX-) DEELNEMERS ZITTEN ER IN HET PENSIOENFONDS? 5.3 Toelichting (ex-) deelnemers Actieven Slapers* Uitkeringsgerechtigden Totaal *) Slapers zijn deelnemers die uit dienst zijn gegaan. De Anw-hiaat regeling is een risicoverzekering. Bij uitdiensttreding zijn er geen opgebouwde aanspraken HOE ZIT HET MET DE BELEGGINGEN VAN ONS FONDS? Waarin beleggen we? De beleggingen worden beheerd door ABN-AMRO Mees Pierson. De beleggingsmix is 80% vastrentende waarden en 20% aandelen. 24 STICHTING PENSIOENFONDS PON

25 WAT WAS HET BELEGGINGSRESULTAAT? De beleggingsresultaten zien er als volgt uit: Beleggingsresultaat 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Vastrentende waarden Aandelen Liquiditeiten Totaal ,4% 0,0% 3,0% -0,1% ,5% 0,0% 2,3% 6,6% ,7% 13,2% 0,3% 5,0% ,9% 13,1% 0,1% 9,6% De gepresenteerde rendementen zijn rendementen voor kosten. WAT GEBEURT ER MET HET RESULTAAT? Het resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. HOE WORDT UW PENSIOEN WAARDEVAST GEHOUDEN? De indexatie wordt in principe volledig toegekend als de dekkingsgraad groter is dan 120%. Bij een dekkingsgraad tussen 105% en 120% zal naar rato worden geïndexeerd. Bij een dekkingsgraad lager dan 105% is de indexatie nihil. In onderstaand overzicht treft u de indexatiepercentages aan, die het fonds de afgelopen twee jaren heeft toegekend: % per % per Uitkeringsgerechtigden 0,55 % 0,63 % JAARVERSLAG 2014 RING A 25

26 26 STICHTING PENSIOENFONDS PON

27 6. DE CIJFERS VAN RING K 6.1 Balans 31 december december 2013 ACTIVA X X Beleggingen voor risico pensioenfonds Aandeel herverzekeraars in voorziening (marktwaarde) 5 18 Kortlopende vorderingen en overige activa Liquide middelen Totaal PASSIVA Reserves* Technische voorziening (marktwaarde) 5 18 Technische voorzieningen risico fonds Overige voorzieningen Overige passiva Totaal *DE POST RESERVES BESTAAT UIT: Algemene reserve Dekkingsgraad 113% 116% JAARVERSLAG 2014 RING K 27

28 6.2 Staat van baten en lasten BATEN X X Premies Beleggingsresultaat Baten uit herverzekering Overige baten Totaal LASTEN Toevoegingen aan technische voorzieningen* Toevoeging aan overige technische voorzieningen Premies betaald aan herverzekeraar Uitgaande waardeoverdrachten Uitgekeerde pensioenen Kosten Totaal Negatief/Positief saldo** * DE TOEVOEGINGEN AAN TECHNISCHE VOORZIENINGEN BESTAAN UIT: Wijziging voorziening pensioenverplichtingen Wijziging marktrente in boekjaar Wijziging sterftegrondslagen Totaal ** HET NEGATIEF/POSITIEF SALDO IS ALS VOLGT TOEGEREKEND: Algemene reserve STICHTING PENSIOENFONDS PON

29 HOEVEEL (EX-) DEELNEMERS ZITTEN ER IN HET PENSIOENFONDS? 6.3 Toelichting (ex-) deelnemers Actieven Slapers* Gepensioneerden Totaal *Slapers zijn deelnemers die uit dienst zijn gegaan en vooralsnog geen waardeoverdracht hebben gedaan naar hun nieuwe pensioenfonds. HOE ZIT HET MET DE BELEGGINGEN VAN ONS FONDS? Waarin beleggen we? Het fonds heeft de beleggingen voor Ring K rechtstreeks bij NN Investment Partners ondergebracht. De strategische beleggingsmix is 42% vastrentende waarden, 40% aandelen, 13% vastgoedbeleggingen en 5% overige beleggingen. De beleggingscommissie heeft in 2014 in samenspraak met NN Investment Partners de derivatenportefeuille afgebouwd ten gunste van de obligatieportefeuille en de aandelenportefeuille. Deze mix past beter bij de beperking van de rentegevoeligheid en heeft een betere diversificatie tussen de verschillende beleggingscategorieën. Het bestuur is akkoord gegaan met deze nieuwe beleggingsmix. JAARVERSLAG 2014 RING K 29

30 WAT WAS HET BELEGGINGSRESULTAAT? De beleggingsresultaten zien er als volgt uit: Beleggingsresultaat 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Aandelen Vastgoed beleggingen Vastrentende waarde Overige beleggingen Derivaten Totaal ,4% -0,2% 6,0% 4,4% 9,7% 7,3% ,3% 7,0% 10,2% -2,7% 2,7% 16,3% ,2% -1,4% -1,0% -5,8% -2,3% 4,9% ,7% 16,2% 16,3% -2,1% 5,9% 19,1% WAT GEBEURT ER MET HET RESULTAAT? Het resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. HOE WORDT UW PENSIOEN WAARDEVAST GEHOUDEN? De indexatie wordt in principe volledig toegekend als de dekkingsgraad groter is dan 120%. Bij een dekkingsgraad tussen 105% en 120% wordt gedeeltelijk geïndexeerd. Bij een dekkingsgraad lager dan 105% is de indexatie nihil. In onderstaand overzicht treft u de indexatiepercentages aan, die het fonds de afgelopen twee jaren heeft toegekend: % per % per Actieve deelnemers 0,48 % 0,59 % Slapende deelnemers en gepensioneerden 0,13 % 0,43 % 30 STICHTING PENSIOENFONDS PON

31 JAARVERSLAG

32 PERSONALIA Bestuur B. Sprong Voorzitter namens de werkgever Vacant Vice-voorzitter namens de werkgever Vacant Bestuurslid namens de werkgever A. Heuzinkveld Bestuurslid namens de deelnemers (Ring K) J.W.N. Luckner Secretaris namens de deelnemers (Ring P) B. Bartelse Vice-secretaris namens de deelnemers (Ring P) M. van Bergen Bestuurslid namens de deelnemers (Ring G) A. van Kuilenburg Bestuurslid namens de deelnemers (Ring A) K. Jamoel Bestuurslid namens de gepensioneerden (Ring G) Pon Pensioenbureau B.C. van der Gaag Directeur Accountant F. Glorie (KPMG) Actuaris J. Tol (Triple A) Stichting Pensioenfonds Pon Rondebeltweg 31 :: 1329 BN Almere :: The Netherlands P.O. Box :: 1303 AB Almere :: The Netherlands T +31 (0) :: F +31 (0) E :: I 32 STICHTING PENSIOENFONDS PON

Stichting Pensioenfonds Pon. jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Pon. jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Pon jaarverslag 2013 inhoud 1. Inleiding... 3 2. Activiteiten van het bestuur... 4 3. De cijfers van 2013 - Ring P... 8 3.1 Balans... 8 3.2 Staat van Baten en lasten... 9 3.3 Toelichting...

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

FINANCIËLE POSITIE EN TOESLAGVERLENING 2015

FINANCIËLE POSITIE EN TOESLAGVERLENING 2015 FINANCIËLE POSITIE EN TOESLAGVERLENING 2015 Deelnemersvergadering Financiële positie en toeslagverlening 2015 18 november 2014 Pagina 1 CONTRACT NATIONALE-NEDERLANDEN Garantiecontract: Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM

De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM Wormerveer, 12 december 2011 Betreft: Herstelplan Stichting Pensioenfonds De Fracties Geachte heer Keereweer, De dekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Deelnemersvergadering 25 september 2014

Deelnemersvergadering 25 september 2014 Deelnemersvergadering 25 september 2014 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Notulen 3. Jaarverslag 2013 4. Beleggingen 2013 en ontwikkelingen (Martijn Euverman) 5. Nieuwe pensioenregelgeving

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015 Belanghebbendenvergadering 24 september 2015 Agenda 1. Opening 2. Actuele ontwikkelingen Ballast Nedam N.V. 3. Jaarverslag 2014 4. Nieuwe pensioenregelgeving en herstelplan 5. Toekomst pensioenfonds 6.

Nadere informatie

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur,

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht pensioenfondsen Postbus 98 1000 AB Amsterdam 020 524 91 11 www.dnb.nl Onderwerp Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds Handelsregister

Nadere informatie

VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS

VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS Deelnemersvergadering 14 september 2015 Voorgenomen liquidatie pensioenfonds 14 september 2015 Pagina 1 AGENDA Regelingen pensioenfonds Achtergrond Voorgenomen besluit

Nadere informatie

Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland

Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland Peter de Bruijne Voorzitter Bestuur Pensioenfonds ING 31 oktober 2013 QR code website Pensioenfonds ING Agenda Financiële situatie Klanttevredenheid

Nadere informatie

De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland. Verkort jaarverslag 2013

De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland. Verkort jaarverslag 2013 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Verkort jaarverslag 2013 Dit is een uitgave van De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Het verkorte jaarverslag is een populaire samenvatting

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

Ballast Nedam Pensioenfonds. Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden. Theo Bruijninckx 1 november 2004

Ballast Nedam Pensioenfonds. Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden. Theo Bruijninckx 1 november 2004 Ballast Nedam Pensioenfonds Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden Theo Bruijninckx 1 november 2004 Onderwerpen Agendapunt 1: Jaarverslag 2003 Overzicht 2003 Herstelplan 2002 Agendapunt

Nadere informatie

Beschikbare premieregeling (x 1.000) Beleggingen voor risico deelnemers (Robeco) 289.419 253.667

Beschikbare premieregeling (x 1.000) Beleggingen voor risico deelnemers (Robeco) 289.419 253.667 VERKORT JAARVERSLAG 2013 INLEIDING In juni 2014 is door het Algemeen Bestuur van Pensioenfonds Deloitte het Jaarverslag 2013 vastgesteld. Hieronder treft u een samenvatting aan van dit verslag. Aan dit

Nadere informatie

Premie en pensioenuitkeringen Totale premie 26.639 27.681 Pensioenuitkeringen 22.717 20.913 Toeslagverlening inactieven 0,0% 0,0%

Premie en pensioenuitkeringen Totale premie 26.639 27.681 Pensioenuitkeringen 22.717 20.913 Toeslagverlening inactieven 0,0% 0,0% Verkort jaarverslag 2010 INLEIDING In juni 2011 is door het Algemeen Bestuur van Pensioenfonds Deloitte het Jaarverslag 2010 vastgesteld. Hieronder treft u een samenvatting aan van dit verslag. Het volledige

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Agenda 1. Rol klankbordgroep 2. Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012)

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012 (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) 1 1 Inhoud Algemeen 5 De bestuursleden van Pensioenfonds C1000 6 Uw pensioen van Pensioenfonds

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Stichting Pensioenfonds DHV Informatiebijeenkomst 24 september 2013 2013 Royal HaskoningDHV, All rights reserved Alleen voor intern gebruik Agenda Opening Jaarverslag 2012 Paul Canisius Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarvergadering van deelnemers. Stichting Pensioenfonds NIBC 22 juni 2015

Jaarvergadering van deelnemers. Stichting Pensioenfonds NIBC 22 juni 2015 Jaarvergadering van deelnemers Stichting Pensioenfonds NIBC 22 juni 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Vaststelling notulen jaarvergadering 25 juni 2014 4. Verslag, rekening en

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM Aanpassing pensioenregeling een must Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM 1 Aanpassing pensioenregeling een must Inhoud Marcel Brussee: Achtergrond wijzigingen

Nadere informatie

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Benchmark pensioenfondsen Inleiding De Vereniging exleaseplan (VeLP) heeft het initiatief genomen om een benchmarkstudy te maken voor de Stichting Pensioenfonds Lease Beheer (SPLB). Het doel van deze benchmark

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2006. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel

Verkort jaarverslag 2006. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Verkort jaarverslag 2006 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Inleiding Hierbij ontvangt u het verkorte jaarverslag 2006 van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen.

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. Verkort jaarverslag 2014 In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. U kunt het volledige jaarverslag downloaden op www.bpfmedewerkersnotariaat.nl.

Nadere informatie

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen.

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Premiebeleid 1. Definities Kostendekkende Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Gedempte Premie gebaseerd op gemiddelde rente curves, waardoor de invloed van

Nadere informatie

Notulen van de deelnemersvergadering gehouden op 22 november 2010 in Villa Vijverbos, Mr. Lagrostraat 27 te Ammerzoden.

Notulen van de deelnemersvergadering gehouden op 22 november 2010 in Villa Vijverbos, Mr. Lagrostraat 27 te Ammerzoden. CONCEPT Notulen van de deelnemersvergadering gehouden op 22 november 2010 in Villa Vijverbos, Mr. Lagrostraat 27 te Ammerzoden. Aanwezig waren volgens de getekende presentielijst 4 deelnemers, 9 gepensioneerden,

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015 Stand van zaken SVG 1 van 19 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2014 Vooruitblik 2015 Vragen 2 van 19 Pensioenfonds SVG

Nadere informatie

Deelnemersvergadering 29 september 2011

Deelnemersvergadering 29 september 2011 Deelnemersvergadering 29 september 2011 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Notulen van de vergadering van 30 september 2010 en 22 november 2010 3. Jaarverslag 2010 goedkeuring en decharge

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland. 1. Inleiding

Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland. 1. Inleiding Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland 1. Inleiding Op grond van de Europese pensioenfondsenrichtlijn zijn Nederlandse pensioenfondsen sinds 8 februari 2006 verplicht om een verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Nadere informatie

Deelnemersvergadering 30 september 2010

Deelnemersvergadering 30 september 2010 Deelnemersvergadering 30 september 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Notulen van de vergadering van 17 september 2009 3. Jaarverslag 2009 goedkeuring en decharge 4. Stijgende

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Herstelplan. In dit nummer. oktober 2015. Waar ging het ook alweer over?

Nieuwsbrief. Herstelplan. In dit nummer. oktober 2015. Waar ging het ook alweer over? Nieuwsbrief oktober 2015 Herstelplan In de nieuwsbrieven van juli (over o.a. het nieuwe Financieel ToetsingsKader nftk ) en augustus 2015 (over beleggen) informeerden we u al eerder over de eisen die De

Nadere informatie

VERKLARING INZAKE DE BELEGGINGSBEGINSELEN

VERKLARING INZAKE DE BELEGGINGSBEGINSELEN VERKLARING INZAKE DE BELEGGINGSBEGINSELEN SEPTEMBER 2015 1. Introductie 1.1 Inleiding Dit document ( de Verklaring ) beschrijft beknopt de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Financieel Crisisplan

Financieel Crisisplan Financieel Crisisplan Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door het bestuur 1 Inleiding Dit financieel crisisplan bevat een beschrijving van maatregelen die het bestuur

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 2 juli 2015 1 Agenda Opening 2014 Financiën: Dekkingsgraad en financiële situatie Henk nftk Henk Herstelplan Henk Beleggingsbeleid Bert

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

Het Nedlloyd Pensioenfonds van nu en in de toekomst

Het Nedlloyd Pensioenfonds van nu en in de toekomst Het Nedlloyd Pensioenfonds van nu en in de toekomst Jaarvergadering DNP 25 maart 2015 Frans Dooren, directeur 1 Agenda - Even voorstellen - Terugblik 2014 - Organisatie, Dekkingsgraad, Rente, Verplichtingen,

Nadere informatie

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Corporate Pensioen 4 Juni 2009 Vragen 1. Hoe zeker is mijn toekomstige pensioenvoorziening bij Nationale-Nederlanden? 3. Hoe weet ik hoeveel pensioen

Nadere informatie

POPULAIR JAARVERSLAG 2013

POPULAIR JAARVERSLAG 2013 POPULAIR JAARVERSLAG 2013 2 Het herstel van onze financiële positie blijft absolute topprioriteit. Twee gezichten Het jaar 2013, maar ook 2014 dat nog grotendeels voor ons ligt, kent twee gezichten. Enerzijds

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Deelnemersvergadering 26 september 2013

Deelnemersvergadering 26 september 2013 Deelnemersvergadering 26 september 2013 2 1. Opening Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Notulen (27 september 2012 en 24 januari 2013) 3. Jaarverslag 2012 4. Beleggingen 2012 en ontwikkelingen

Nadere informatie

Herstel beleggingen teniet gedaan, maar Metro pensioenen niet gekort

Herstel beleggingen teniet gedaan, maar Metro pensioenen niet gekort Verkort jaarverslag 2011 Elk jaar publiceert Metro Pensioenfonds een jaarverslag waarin het pensioenfonds verantwoording aflegt over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Dat moet van de toezichthouder,

Nadere informatie

Toelichting wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader. Juni 2014

Toelichting wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader. Juni 2014 Toelichting wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader Juni 2014 Inhoudsopgave Wetsvoorstel aanpassing FTK Beleidsdekkingsgraad Premievaststelling Toekomstbestendig indexeren Inhaalindexatie Hersteltermijn

Nadere informatie

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 15 Oktober 2014. Stichting Pensioenfonds Invista

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 15 Oktober 2014. Stichting Pensioenfonds Invista Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 15 Oktober 2014 Pensioen INVISTA (Nederland) BV Uitvoering door December 2008 in onderdekking. Maart 2009 korte termijnherstelplan ingediend bij en goedgekeurd

Nadere informatie

Herstelplan PME 2015. Vastgesteld door het algemeen bestuur op 25 juni 2015

Herstelplan PME 2015. Vastgesteld door het algemeen bestuur op 25 juni 2015 Herstelplan PME 2015 Vastgesteld door het algemeen bestuur op 25 juni 2015 1 PME Herstelplan 2015 dekkingraadsjabloon inclusief onderbouwing Dit document bevat het dekkingsgraadsjabloon dat deel uitmaakt

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015 KWARTAALVERSLAG DERDE KWARTAAL 2015 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 september 2015 bedroeg 112,6% Het rendement van 1 juli tot en met 30 september 2015 bedroeg -1,6% Het pensioenvermogen

Nadere informatie

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand?

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand? PensioenNieuws Voor deelnemers aan de pensioenregeling van TenCate TIP! Bewaar deze PensioenNieuws in uw pensioenmap! nummer 3 september 2009 Financiële crisis raakt het pensioenfonds Het jaar 2008 was

Nadere informatie

Kostentransparantie. Kostentransparantie. Bindend besluit December 2015. Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik

Kostentransparantie. Kostentransparantie. Bindend besluit December 2015. Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik Kostentransparantie Bindend besluit December 015 Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik Richtlijn 1: wanneer het kostenoverzicht opstellen Vanaf 1 juli 01 moet er een online kostenoverzicht zijn voor

Nadere informatie

CRISISPLAN - SAMENVATTING

CRISISPLAN - SAMENVATTING CRISISPLAN - SAMENVATTING MAATREGELEN ALS DE FINANCIËLE POSITIE IN GEVAAR IS 1 juli 2015 Inleiding Dit crisisplan beschrijft wat het Algemeen Bestuur gaat doen als het Pensioenfonds in een crisissituatie

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL. Vraag 1

RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL. Vraag 1 RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL Vraag 1 Onder het huidige FTK krijgen pensioenfondsen te maken met de zogenaamde beleggings -spagaat: aan de ene kant kan er weinig risico worden genomen

Nadere informatie

WELKOM! 22 april, NBC Congrescentrum, Nieuwegein

WELKOM! 22 april, NBC Congrescentrum, Nieuwegein WELKOM! 3061504048 Agenda: Algemene situatie pensioenland Wat betekent dit voor het BPF Textielverzorging? Herstructureringstraject Volgende bijeenkomst 23 juni 2 Algemene situatie pensioenland 3 Of verhoogt

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Beleggen. In dit nummer. augustus 2015. Inleiding

Nieuwsbrief. Beleggen. In dit nummer. augustus 2015. Inleiding Nieuwsbrief augustus 2015 Beleggen Inleiding In de nieuwsbrief van juli 2015 over het nieuwe FTK en het toeslag-/premiebeleid kondigden we aan dat het Q8 Pensioenfonds u graag nader wil informeren over

Nadere informatie

Verkort jaarverslag PHI 2010

Verkort jaarverslag PHI 2010 Verkort jaarverslag PHI 2010 uitgave van stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de houtverwerkende industrie Voorwoord 2010 was een roerig jaar. Ook voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 De maandelijkse nominale dekkingsgraad ultimo september is gedaald ten opzichte van eind juni; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Pag. /8 Delta Lloyd garandeert de opgebouwde aanspraken en tarieven. Het Garantiepensioen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 Conform artikel 42 van de Wet betreffende de Aanvullende Pensioenen (WAP) vindt U hierna het jaarlijks verslag dat informatie verstrekt over het door Pensio TL uitgevoerde beheer

Nadere informatie

publicatie jaarverslag

publicatie jaarverslag publicatie jaarverslag 2014 1 JAARVERSLAG 2014 DR. F.P. FISCHER-STICHTING INHOUD Pagina 1. BESTUURSVERSLAG Doelstelling van de stichting 3 Bestuur in 2014 3 Bestuursvergaderingen 3 Vaststellingen statutaire

Nadere informatie

Analyse financiële positie

Analyse financiële positie Analyse financiële positie Notitie voor deelnemers en gepensioneerden oktober 2012 2 Samenvatting Aanleiding SPOA krijgt regelmatig vragen van deelnemers over de financiële situatie bij het pensioenfonds.

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt.

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt. ABTN A-Factor AFM Afkoop Anw AOW Arbeidsongeschiktheidspensioen Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt. Aanduiding voor

Nadere informatie

pensioenkrant augustus 2015

pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 5 WOORD VAN DE VOORZITTER 6 DEKKINGSGRAAD 7 INDEXATIE RENDEMENT OP DE BELEGGINGEN 8 KERNCIJFERS KOSTEN UITVOERING EN VERMOGENSBEHEER 9 COMMUNICATIE

Nadere informatie

Pensioenfonds Deloitte.

Pensioenfonds Deloitte. Pensioenfonds Deloitte. In de afgelopen weken heeft het bestuur van het pensioenfonds van meerdere (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden vragen ontvangen over de toekomst van pensioenfonds Deloitte.

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling (x 1.000) Beleggingen voor risico deelnemers (Robeco) 253.667 208.267

Beschikbarepremieregeling (x 1.000) Beleggingen voor risico deelnemers (Robeco) 253.667 208.267 VERKORT JAARVERSLAG 2012 INLEIDING In juni 2013 is door het Algemeen Bestuur van Pensioenfonds Deloitte het Jaarverslag 2012 vastgesteld. Hieronder treft u een samenvatting aan van dit verslag. Aan dit

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad. staat de nieuwe beleidsdekkingsgraad

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad. staat de nieuwe beleidsdekkingsgraad Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #13 augustus 15 1 Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE 2 Nieuwe financiële spelregels voor pensioenfondsen 3/4

Nadere informatie

VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING CRH PENSIOENFONDS 18 JUNI 2012

VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING CRH PENSIOENFONDS 18 JUNI 2012 VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN 18 JUNI 2012 INHOUD 1. Inleiding... 1 2. Organisatie... 2 2.1 Het fonds... 2 2.2 Organisatie... 2 2.3 Toeslagenbeleid... 3 3. Beleggingsbeleid... 4 3.1 Doel van het

Nadere informatie

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 10 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Herstelplan. Stichting Personeelspensioenfonds APG

Herstelplan. Stichting Personeelspensioenfonds APG Herstelplan Stichting Personeelspensioenfonds APG PPF APG Herstelplan versie: juni 2015 Herstelplan PPF APG 2015 juni 2015 1. Inleiding In dit herstelplan 2015 voor PPF APG leest u eerst welke uitgangspunten

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Voorzitter: R.J.P. Siebesma AGENDA: 1. Opening 2. Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september 2011 3. Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

: Herstelplan Stichting Pensioenfonds ACF/Brocacef

: Herstelplan Stichting Pensioenfonds ACF/Brocacef De Nederlandsche Bank T.a.v. de heer drs. J.A.C. Luijks RA Postbus 929 7301 BD Apeldoorn Datum : 11 mei 2009 Betreft : Herstelplan Stichting Pensioenfonds ACF/Brocacef Geachte heer Luijks, Bijgaand treft

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7 Jaarbericht 2014 Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3 2014 in cijfers 5 Wijzigingen in de pensioenregeling 7 De organisatie Pensioenfonds Forbo 8 Kerncijfers 11 2014 stond vooral in het teken van gewijzigde

Nadere informatie

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 1 Doel van deze bijeenkomst Toelichting waarom overstap naar nieuwe pensioenuitvoerder Toelichting waarom nieuwe pensioenregeling per 1-1-2015

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

De antwoorden bij (onderdelen van ) de vragen 2a, 5a, 5b en 6b zijn aangeleverd door Pensioenfonds ABN AMRO.

De antwoorden bij (onderdelen van ) de vragen 2a, 5a, 5b en 6b zijn aangeleverd door Pensioenfonds ABN AMRO. Samenvatting van de meest gestelde vragen en de antwoorden daarop tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten over de pensioenregeling voor de werknemers van RBS N.V. In de hierna volgende samenvatting hebben

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Accountancy wordt per 1 januari 2015 aangepast. Het bestuur heeft inmiddels de hoofdlijnen van de nieuwe regeling vastgesteld.

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2014

Verkort Jaarverslag 2014 Verkort Jaarverslag 2014 Het bestuur: de pensioenwereld blijft in beweging Ook in 2014 stond de pensioenwereld niet stil. Het bestuur volgde alle actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op

Nadere informatie

Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen

Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen KIX code Nieuwsbrief van uw pensioenfonds Zeist, december 2015 1. Financiële positie PNB 2. Uw pensioenpremie in 2016 3.

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Wat betekenen de nieuwe pensioenmaatregelen voor u? De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel noch gedeeltelijk van. Page 2 of 5 Voorwoord In

Nadere informatie

POPULAIR JAARVERSLAG. Financiële situatie. Beleggingen. De organisatie. Veranderingen. Communicatie. 2014 in cijfers

POPULAIR JAARVERSLAG. Financiële situatie. Beleggingen. De organisatie. Veranderingen. Communicatie. 2014 in cijfers POPULAIR JAARVERSLAG 2014 Financiële situatie Beleggingen De organisatie Veranderingen Communicatie 2014 in cijfers 2 Pensioenfonds UWV heeft in 2014 veel aandacht besteed aan de toekomst van het pensioenfonds,

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief?

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief? Mei 2012 Extra nieuwsbrief Waarom een extra nieuwsbrief? De positie van pensioenfondsen krijgt voortdurend veel aandacht in de media. De berichten over pensioenen zijn vaak complex en de laatste tijd nogal

Nadere informatie

Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Wet versterking bestuur pensioenfondsen Wet versterking bestuur pensioenfondsen Presentatie voor het Platform Deelnemersraden Drs. Harrie J.P. Penders 12 april 2013 Leerdoelen inzicht bieden in het wetsvoorstel (sheet 3 24) inzicht bieden in

Nadere informatie

Beleggingsaspecten voorontwerp van wet herziening ftk

Beleggingsaspecten voorontwerp van wet herziening ftk Beleggingsaspecten voorontwerp van wet herziening ftk De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceerde op vrijdag 12 juli 2013 het lang verwachte consultatiedocument over de uitwerking

Nadere informatie

stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Verkort jaarverslag 2007

stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Verkort jaarverslag 2007 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Verkort jaarverslag 2007 Voorwoord Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel heeft de ontwikkelingen, die zich in 2006

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie

Toeslagverlening Uitgave mei 2015

Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds Sabic, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 2 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Achtergrond Wet versterking bestuur pensioenfondsen 3. Wet versterking bestuur pensioenfondsen 4. Wijzigingen

Nadere informatie

S&V Reflector. Dienen de pensioenfondsen hun. langlopende swaps te verkopen? De implementatie van het nieuwe. Financieel Toetsingskader

S&V Reflector. Dienen de pensioenfondsen hun. langlopende swaps te verkopen? De implementatie van het nieuwe. Financieel Toetsingskader S&V Reflector De implementatie van het nieuwe Dienen de pensioenfondsen hun Financieel Toetsingskader langlopende swaps te verkopen? Welke keuzes kunt u maken en wie betrekt u daarbij? Een risicomanagement

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Financieel crisisplan Stichting Pensioenfonds Xerox 1 juli 2015 Artikel 1 ~ Inleiding Het bestuur heeft besloten om een financieel crisisplan op te stellen. Dit is een beschrijving van maatregelen die

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Extra nieuwsbrief 2014 nummer 6

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Extra nieuwsbrief 2014 nummer 6 Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Extra nieuwsbrief 2014 nummer 6 In deze nieuwsbrief Voorwoord Toeslagverlening 1.1.2015 Inhaaltoeslagverlening Pensioenpremie 2015 De informatie in dit document

Nadere informatie

Boekjaar 2013. Inleiding. De financiële positie van SPHD. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Verkort Jaarverslag 2013 1

Boekjaar 2013. Inleiding. De financiële positie van SPHD. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Verkort Jaarverslag 2013 1 Boekjaar 2013 Inleiding Voor u ligt het verkort jaarverslag van Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas (SPHD) over het boekjaar 2013. Het volledige jaarverslag vindt u op onze website: www.pensioenfonds-hunterdouglas.nl.

Nadere informatie