Stichting Pensioenfonds Pon. jaarverslag 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds Pon. jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 Stichting Pensioenfonds Pon jaarverslag 2013

2 inhoud 1. Inleiding Activiteiten van het bestuur De cijfers van Ring P Balans Staat van Baten en lasten Toelichting De cijfers van Ring G Balans Staat van baten en lasten Toelichting De cijfers van Ring A Balans Staat van baten en lasten Toelichting Personalia Stichting Pensioenfonds Pon stichting pensioenfonds pon

3 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds Pon (SPP) over het jaar Stichting Pensioenfonds Pon is ontstaan uit de fusie van Stichting Pensioenfonds Pon Holdings (SPPH) en Stichting Pensioenfonds Geveke (SPG) per 1 januari Per 1 januari 2013 is Stichting Anw-fonds Pon Holdings (SAPH) gefuseerd met Stichting Pensioenfonds Pon. Per 1 januari 2014 is Stichting Pensioenfonds Gazelle gefuseerd met Stichting Pensioenfonds Pon. In dit jaarverslag is Ring K (Stichting Pensioenfonds Gazelle) niet meegenomen. Omdat er geen vermenging van gelden mag plaatsvinden, worden het vermogen en de verplichtingen in afgescheiden ringen beheerd. Ring P is oud SPPH, Ring G is oud SPG en Ring A is oud SAPH. Eerst vindt u de deeljaarrekening van Ring P, daarna de deeljaarrekening van Ring G en ten slotte de deeljaarrekening van Ring A. Aan de deelnemers aan de Beschikbare Premieregeling in Ring G kon over 2013 een rendement worden toegekend van 3,41% (jonger dan 60) respectievelijk 0,47% (60 jaar en ouder). Voor de hoogte van het indexatiedepots is belangrijk welke overrente SPP van de verzekeraars Nationale-Nederlanden en Aegon ontvangt. Het koersresultaat op de vastrentende waarden telt niet mee bij de vaststelling van de overrente. Het rendement dat wel wordt meegenomen in de overrenteberekeningen was uiteindelijk hoger dan 4%. Bij Aegon had dat tot gevolg dat de negatieve overrente geheel is ingelopen en positieve overrente is bijgeschreven op de Reserve voor toeslagen. Het positieve rendement bij Nationale-Nederlanden op de bij het indexatiedepot behorende beleggingen is aan het depot toegekend. Wij hopen u met deze presentatie van de cijfers een goed inzicht te geven in de financiële positie van het pensioenfonds. Het bestuur * De officiële jaarrekening ligt ter inzage bij de administratie van het pensioenfonds te Almere. jaarverslag

4 Activiteiten van het Bestuur Het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Pon heeft in het jaar 2013 vier vergaderingen gehad. Er heeft twee keer overleg plaatsgevonden met de Deelnemersraad en drie keer met het Verantwoordingsorgaan. Als gevolg van de fusie van Stichting Pensioenfonds Pon en Stichting Anw-fonds Pon Holdings zijn verschillende fondsdocumenten (waaronder de ABTN) geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. In 2013 is ook gesproken over de toetreding van Stichting Pensioenfonds Gazelle als nieuwe Ring K tot Stichting Pensioenfonds Pon. Deze fusie heeft per 1 januari 2014 plaatsgevonden. Verscheidende fondsdocumenten zoals, ABTN en statuten, zijn in verband hiermee aangepast. De heer K. Jamoel is als opvolger van de heer P.J.M. Robben benoemd als bestuurslid namens de gepensioneerden. De heer F.F. Waller is, in verband met zijn uitdiensttreding, afgetreden als bestuurslid namens de werkgever. Zijn functie als voorzitter van het fonds is overgenomen door de heer B. Sprong. De werkgever heeft vervolgens de heer A. Zoetbrood voorgedragen als nieuw bestuurslid namens de werkgever. De goedkeuring door De Nederlandsche Bank heeft begin 2014 plaatsgevonden. Als onderdeel van het Opleidingsplan heeft AonHewitt in 2013 voorafgaand aan elke bestuursvergadering een college verzorgd om het Bestuur voor te bereiden op de Deskundigheidstoets Niveau 2, die begin 2014 heeft plaatsgevonden. De resultaten daarvan zullen verwerkt worden in een aangepast Opleidingsplan. In 2013 heeft de driejaarlijkse visitatie plaatsgevonden over de periode De visitatiecommissie heeft een rapport uitgebracht over haar bevindingen, dat in de juni-vergadering 2013 is toegelicht. In het jaarverslag over 2012 is hierover verslag gedaan. De aanbevelingen van de Visitatiecommissie zijn inmiddels door het Bestuur opgepakt. Tevens heeft het Bestuur de aanbevelingen uit de Code Pensioenfondsen opgepakt en zijn voorbereidingen gestart om te voldoen aan de Wet Versterking Pensioenfondsen. Het Bestuur heeft besloten zich het meest te kunnen vinden in een paritair bestuursmodel, omdat daarmee de vertegenwoordiging van en de herkenbaarheid naar de achterban het best wordt gewaarborgd. Het Verantwoordingsorgaan en de Deelnemersraad zullen dan per 1 juli 2014 opgaan in een Verantwoordingsorgaan nieuwe stijl. In de juni-vergadering zijn de jaarverslagen over 2012 van Stichting Pensioenfonds Pon en Stichting Anw-fonds Pon Holdings vastgesteld. In deze vergaderingen zijn tevens de rendementen bepaald die over 2012 worden toegekend aan de opgebouwde kapitalen in de beschikbare premieregeling van Ring G. Het Bestuur heeft de ISAE-3402 type II rapportages van de verzekeraars en vermogensbeheerders beoordeeld. Naar aanleiding daarvan zijn enkele aandachtspunten gedefinieerd die met de betreffende partijen zijn opgenomen. In de novembervergadering is de indexatie per 1 januari 2014 voor Ring A en Ring P volledig toegekend. De financiële situatie van Ring G laat een indexatie nog niet toe. Wel is besloten aan de oude groep slapers en gepensioneerden een indexatie van 0,25% toe te kennen. Zij hadden uit het verleden nog een indexatie van 0,5% tegoed. Dit tegoed is met deze toekenning gehalveerd. Vanaf 1 januari 2013 is een verbod op beleggingen in clustermunitie van kracht geworden. Bij alle vermogensbeheerders is vastgelegd dat beleggingen in clustermunitie niet mogen/kunnen plaatsvinden. Met betrekking tot Ring A is besloten de eindleeftijd aan te passen van leeftijd 65 naar de AOW-leeftijd (maximaal 67 jaar). De aanwezige reserve was dusdanig groot, dat de aanpassing van de voorziening verantwoord was. Op advies van de actuaris is in de startbrief duidelijker weergegeven dat de in een jaar ingegane uitkeringen kunnen worden gekort als er in een jaar meer deelnemers overlijden dan uit de premie en de reserve kan worden gefinancierd. Om de kans te minimaliseren dat deze korting daadwerkelijk moet worden toegepast, is besloten om per 1 januari 2014 een stop-loss herverzekering te sluiten. Ten slotte is besloten de premie te baseren op de gemiddelde schade van de afgelopen 6 jaar in plaats van 5 jaar, omdat het schadeverloop met name de eerste jaren nogal grillig was en er geen sprake is van een stabiel schadeverloop. 4 stichting pensioenfonds pon

5 Met betrekking tot Ring P is de pensioenregeling per 1 januari 2014 aangepast aan gewijzigde fiscale wetgeving. Ook is uitgebreid gesproken met Nationale-Nederlanden over de verlenging van het contract. Daarbij is de opgave van Nationale-Nederlanden vergeleken met de aanbieding van een andere verzekeraar. Uiteindelijk is de overeenkomst met Nationale-Nederlanden met 1 jaar verlengd. Hierbij is de rekenrente verlaagd naar 3% (met een marktrentetoeslag omdat de marktrente zich onder de 3% bevond), is de overlevingstafel aangepast en zijn de garantiepremies verhoogd. De werkgever heeft zich bereid gevonden de premiestijging voor 2014 voor zijn rekening te nemen. Hierbij heeft de werkgever aangegeven dat er per 1 januari 2015 een nieuwe pensioenregeling van kracht zou moeten worden (aangepast aan de fiscale wijzigingen en de wijzigingen in het Financieel Toetsingskader) waarbij de premie zich weer op het niveau van 2013 moet begeven. Het Bestuur heeft besloten het beleggingsmandaat binnen het verzekeringscontract niet aan te passen naar het Matching en Return product van Nationale-Nederlanden, aangezien het verwachte rendement in het nieuwe product veel lager is dan in het bestaande mandaat. Het mandaat is dus ongewijzigd gebleven. De stijging van de garantiepremie die daarmee gemoeid is, is kleiner dan het verwachte hogere rendement. De stijging van de garantiepremie wordt in mindering gebracht op de overrente. Met Nationale-Nederlanden is afgesproken dat de mogelijkheid bestaat het contract premievrij achter te laten zonder verdere betalingen aan kosten. Verder is besloten de excassovoorziening te verhogen naar 1,75% van de voorziening. Hiermee wordt voldaan aan de eisen om Ring P te beschouwen als volledig herverzekerd fonds. Inzake het lopende contract met Nationale-Nederlanden bestaat onduidelijkheid over de wijze waarop Nationale-Nederlanden de zogenaamde yield vast stelt, waarop de overrente wordt gebaseerd. Het Bestuur heeft een afspraak gepland met ING Investment Management om hier helderheid over te verkrijgen. Met betrekking tot Ring G is reglementair vastgelegd dat aankoop van pensioenen, uit opgebouwde pensioenkapitalen, plaatsvindt op basis van een rekenrente van 4%. De mogelijkheden om binnen een verzekeringscontract daadwerkelijk tegen 4% rekenrente aan te kopen, zijn klein. Mogelijk dat alleen binnen het Aegon-contract nog een 4% rekenrente mogelijk is. Het Bestuur heeft besloten een voorziening aan te houden voor het verschil tussen de 4% rekenrente en de marktrente en begin 2014 verder te onderzoeken hoe het beste met deze toezegging omgegaan kan worden. Het Bestuur is zich bewust van de aankomende wijzigingen in de fiscale pensioenwetgeving en in het Financieel Toetsingskader. Er is een stuurgroep ingericht en diverse pensioenwerkgroepen om de risicobereidheid te toetsen bij de deelnemers en om de kaders te scheppen van een nieuwe pensioenregeling per 1 januari jaarverslag

6 Toekomstparagraaf Per 1 januari 2014 is Stichting Pensioenfonds Gazelle toegetreden tot Stichting Pensioenfonds Pon onder de naam Ring K. Op 1 januari 2014 zijn de diverse regelingen aangepast in verband met de gewijzigde fiscale faciliteiten. De politieke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor het Financieel Toetsingskader en de fiscale faciliëring van pensioenregelingen worden nauwlettend gevolgd. Ook de renteontwikkelingen, mede in relatie tot het beleggingsbeleid van het Fonds, zijn een blijvend punt van aandacht. Per 1 januari 2015 zal het reglement opnieuw aangepast moeten worden aan de nieuwe fiscale regels en het nieuwe Financieel Toetsingskader. Hiervoor zijn, op initiatief van het Pensioenfonds, een stuurgroep en diverse werkgroepen ingericht die zich bezighouden met de gewenste cq meest gepaste aanpassing van de pensioenregeling. Almere, 23 juni 2014 Stichting Pensioenfonds Pon Het Bestuur B. Sprong j.w.n. Luckner 6 stichting pensioenfonds pon

7 jaarverslag

8 3. De cijfers van Ring P 3.1 Balans 31 december december 2012 Activa X X Beleggingen Aandeel herverzekeraars in technische voorziening (4%) Bij: Aanpassing aan marktwaarde Aandeel herverzekeraar in de voorziening (marktwaarde) Kortlopende vorderingen en overige activa Liquide middelen Totaal Passiva Reserves * Technische Voorzieningen Bij: aanpassing aan marktwaarde Technische voorziening (marktwaarde) Overige technische voorzieningen Overige passiva Totaal * De post Reserves bestaat uit: Beleggingsreserve obligaties Reserve bestemd voor toeslagen Gecumuleerd Technisch resultaat Totaal Dekkingsgraad 116% 117% 8 stichting pensioenfonds pon

9 3.2 Staat van Baten en lasten Baten X X Premies Inkomende individuele waardeoverdrachten Baten uit herverzekering Beleggingsresultaat Wijziging Aandeel herverzekeraar in Technische Voorziening Overige baten Totaal Lasten Toevoegingen aan Technische Voorzieningen * Toevoeging aan Overige Technische Voorzieningen Uitgaande waardeoverdrachten Uitgekeerde pensioenen Premies betaald aan herverzekeraar Kosten Overige lasten Totaal Negatief/Positief saldo ** * de toevoegingen aan Technische Voorzieningen bestaan uit: Voorziening pensioenverplichtingen (4%) Wijziging marktrente in boekjaar Wijziging sterftegrondslagen Transfer Ring P naar Ring G Totaal ** het Negatief/Positief Saldo is als volgt toegerekend: Beleggingsreserve obligaties Reserve Bestemd voor Toeslagen Gecumuleerd Technisch resultaat Totaal jaarverslag 2013 ring p 9

10 Hoeveel (ex-) deelnemers zitten er in het pensioenfonds? 3.3 Toelichting (ex-) deelnemers Actieven Slapers *) Gepensioneerden Totaal De mutaties binnen de groep Actieven zijn het gevolg van regulier verloop binnen de aangesloten werkmaatschappijen. Onder de gewezen deelnemers is een afkoopactie van klein pensioen gehouden. *) Slapers zijn deelnemers die uit dienst zijn gegaan en vooralsnog geen waardeoverdracht hebben gedaan naar hun nieuwe pensioenfonds. Hoe zit het met de beleggingen van ons fonds? Waarin beleggen we? De verzekerde pensioengelden zijn ondergebracht in een separaat (dus SPP) beleggingsdepot bij Nationale-Nederlanden (N.N,). Dit wordt beheerd door ING-Investment Management. De beleggingsmix is door het bestuur gekozen waarbij rekening wordt gehouden met de door N.N. aangegeven, voorzichtige beleggingsrichtlijnen, omdat door NN een garantie van 4% wordt -afgegeven. Hierdoor en door het met N.N. afgesloten herverzekeringscontract wordt op een veilige manier met uw pensioenrechten omgegaan en kunnen geen dekkingstekorten ontstaan. De eigen middelen van het fonds (waaronder het indexatiedepot) zijn rechtstreeks belegd bij ING Investment Management met een vergelijkbare beleggingsmix. Door belegging in verschillende beleggingsfondsen (en dus niet in individuele fondsnamen of leningen) worden beleggingsrisico s gespreid. Hierdoor wordt de potentie voor het realiseren van een rendement hoger dan 4%, en daarmee de toestroom van middelen naar het indexatiedepot, verhoogd. 10 stichting pensioenfonds pon

11 wat was het beleggingsresultaat? De beleggingsresultaten (rendement op eigen middelen) zien er als volgt uit: Beleggingsresultaat 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Obligaties Aandelen Overige beleggingen Liquide middelen Totaal % -8% 4% 0% 14% % 17% 0% 0% 3% % 11% 0% 0% 3% Wat gebeurt er met het resultaat? Ons fonds kent drie reserves, t.w. de Bestemmingsreserve, de Reserve Bestemd voor Toeslagen en het Gecumuleerd Technisch resultaat. In de bestemmingssreserve is de waarde opgenomen van de overrentedeling die nog niet direct opeisbaar is. De Reserve Bestemd voor Toeslagen is het indexatiedepot (zie hierna). De Reserve Gecumuleerd Technisch resultaat is ons aandeel in het opgebouwd positief technisch resultaat. Als het resultaat aan het einde van de contractsperiode ( ) negatief is, dan zal dat geheel voor rekening van Nationale-Nederlanden komen. Dit als gevolg van de herverzekering door het pensioenfonds van overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico s. jaarverslag 2013 ring p 11

12 Hoe wordt uw pensioen waardevast gehouden? In de meeste van onze pensioenreglementen is een artikel opgenomen onder de kop indexatie waarin het streven naar waardevastheid van uw pensioen wordt geregeld. De indexatie in het pensioenreglement is een voorwaardelijke indexatie. Dit betekent dat de indexatie alleen wordt toegekend indien er voldoende geld in het betreffende indexatiedepot aanwezig is. Het bestuur beslist jaarlijks of er voldoende geld aanwezig is en stelt vervolgens vast of en in welke mate er indexatie kan worden toegekend. Om indexaties te financieren houdt het fonds indexatiedepots aan voor elk van de verschillende uitgevoerde regelingen. Uit deze depots wordt (zo mogelijk) jaarlijks de indexatie van aanspraken van slapers en gepensioneerden gefinancierd. De indexatiedepots worden gevoed met de behaalde overrente, die ontstaat indien het rendement op ons pensioenvermogen in enig jaar hoger is dan 4% en er per einde van dat jaar geen negatief overrentesaldo is. Als het rendement op ons vermogen in enig jaar lager is dan 4% ( negatieve overrente ), stromen er geen nieuwe middelen naar de depots en wordt er pas weer overrente aan de indexatiedepots toegevoegd als de negatieve overrente uit voorgaande jaren weer is ingelopen. Het rendement over 2013 was hoger dan 4%. Onderstaand ziet u de ontwikkeling van het totaal van de indexatiedepots: X Beginsaldo per Toevoeging rendement Overige toevoegingen/onttrekkingen Onttrekkingen vanwege indexatie Eindsaldo per In onderstaand overzicht treft u de indexatiepercentages aan, die het fonds de afgelopen twee jaren heeft toegekend: % per % per Pon Holdingregeling voor ,10 % 0,00 % Pon Holdingregeling na ,10 % 0,00 % Regeling MAN Rollo oud 1,10 % 0,00 % Regeling Agripon 1,10 % 0,00 % Regeling ICS 1,10 % 0,00 % Regeling Motrac Intern Transport 1,10 % 0,00 % Regeling VVS oud 1,10 % 0,00 % Regelingen zonder indexatieregeling 1,10 % 0,00 % 12 stichting pensioenfonds pon

13 jaarverslag

14 4. De cijfers van Ring G 4.1 Balans 31 december december 2012 Activa X X Beleggingen voor risico pensioenfonds Beleggingen voor risico deelnemer Totale beleggingen Aandeel herverzekeraars in technische voorziening (4%) Bij: Aanpassing aan marktwaarde Aandeel herverzekeraars in voorziening (marktwaarde) Kortlopende vorderingen en overige activa Liquide middelen Totaal Passiva Reserves Technische Voorzieningen afgedekt door herverzekeraar Bij: aanpassing aan marktwaarde Technische voorziening (marktwaarde) Technische voorzieningen Beschikbare Premiereg Overige voorzieningen Overige passiva Totaal * De post Reserves bestaat uit: Reserve bestemd voor toeslagen Algemene Reserve Totaal Dekkingsgraad 104% 103% 14 stichting pensioenfonds pon

15 4.2 Staat van baten en lasten Baten X X Premies Baten uit herverzekering Beleggingsresultaat Wijziging Aandeel herverzekeraar in Technische Voorziening Overige baten Totaal Lasten Toevoegingen aan Technische Voorzieningen * Toevoeging aan Overige Technische Voorzieningen Uitgaande waardeoverdrachten Uitgekeerde pensioenen Premies betaald aan herverzekeraar Kosten Overige lasten Totaal Positief saldo ** * de toevoegingen aan Technische Voorzieningen bestaan uit: Voorziening pensioenverplichtingen (4%) afgedekt door herverzekeraar Wijziging marktrente in boekjaar Wijziging sterftegrondslagen Voorziening Beschikbare Premiereg Transfer Ring P naar Ring G Totaal ** het Negatief/Positief Saldo is als volgt toegerekend: Reserve Bestemd voor Toeslagen Algemene Reserve Totaal jaarverslag 2013 ring g 15

16 Hoeveel (ex-) deelnemers zitten er in het pensioenfonds? 4.3 Toelichting (ex-) deelnemers Actieven Slapers *) Gepensioneerden Totaal Er is sprake van een sterke afname van het aantal actieve deelnemers, omdat het hier voornamelijk werknemers betreft die voor 1 januari 1950 zijn geboren. De groep gaat in het komende jaar met pensioen. De daling bij de gewezen deelnemers wordt grotendeels veroorzaakt door een afkoopactie van klein pensioen. *) Slapers zijn deelnemers die uit dienst zijn gegaan en vooralsnog geen waardeoverdracht hebben gedaan naar hun nieuwe pensioenfonds. Hoe zit het met de beleggingen van ons fonds? Waarin beleggen we? De verzekerde pensioengelden zijn ondergebracht in een separaat beleggingsdepot bij Aegon en Nationale-Nederlanden. Deze worden beheerd door Aegon Asset Management respectievelijk ING Investment Management. De beleggingsmix is door het bestuur gekozen waarbij rekening wordt gehouden met de door Aegon respectievelijk N.N. aangegeven, voorzichtige beleggingsrichtlijnen, omdat door Aegon en N.N. een garantie van 4% wordt afgegeven. Hierdoor en door het met Aegon en N.N. afgesloten herverzekeringscontract wordt op een veilige manier met uw pensioenrechten omgegaan en kunnen geen dekkingstekorten ontstaan. De eigen middelen van het fonds (waaronder het indexatiedepot) zijn rechtstreeks belegd bij ING Investment Management met een vergelijkbare beleggingsmix. Door belegging in verschillende beleggingsfondsen (en dus niet in individuele fondsnamen of leningen) worden beleggingsrisico s gespreid. Vanaf wordt het Beschikbare premievermogen voor de 60-plussers in een andere mix belegd (90% vastrentende waarden en 10% aandelen) dan voor de 60-minners (70% vastr. waarden en 30% aandelen) 16 stichting pensioenfonds pon

17 wat was het beleggingsresultaat? De beleggingsresultaten zien er als volgt uit: Beleggingsresultaat 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Aegon ING Toegekend rendement ,60% 14,20% 12,59% ,30% 14,60% 15,93% ,60% 2,60% 2,36% 5,56% ,80% 1,80% 0,47% 3,41% Wat gebeurt er met het resultaat? Ons fonds kent twee reserves, t.w. de Reserve Bestemd voor Toeslagen, en de Algemene Reserve. De Reserve Bestemd voor Toeslagen is het indexatiedepot (zie hierna). In de Algemene Reserve worden de overige resultaten geboekt. jaarverslag 2013 ring g 17

18 Hoe wordt uw pensioen waardevast gehouden? In het pensioenreglement is een artikel opgenomen onder de kop indexatie waarin het streven naar waardevastheid van uw pensioen wordt geregeld. De indexatie in het pensioenreglement is een voorwaardelijke indexatie. Dit betekent dat de indexatie alleen wordt toegekend indien er voldoende geld in het indexatiedepot aanwezig is. Het bestuur beslist jaarlijks of er voldoende geld aanwezig is en stelt vervolgens vast of en in welke mate er indexatie kan worden toegekend. Om indexaties te financieren houdt het fonds een indexatiedepot aan. Uit dit depot wordt (zo mogelijk) jaarlijks de indexatie van aanspraken van slapers en gepensioneerden gefinancierd. De indexatiedepots worden gevoed met de behaalde overrente, die ontstaat indien het rendement op ons pensioenvermogen in enig jaar hoger is dan 4% en er per einde van dat jaar geen negatief overrentesaldo is. Als het rendement op ons vermogen in enig jaar lager is dan 4% ( negatieve overrente ), stromen er geen nieuwe middelen naar het depot en wordt er pas weer overrente aan het indexatiedepot toegevoegd als de negatieve overrente uit voorgaande jaren weer is ingelopen. Het rendement over 2013 was hoger dan 4% contractueel (zie SPP). Hierdoor is saldo negatieve overrente van D 0,8 mln ingelopen en er is een positieve overrente uitgekeerd van D 1,7 mln. Op het vermogen van het garantiecontract bij Nationale- Nederlanden werd tevens een positieve overrente behaald. Hierdoor kon D 0,25 mln worden bijgeschreven bij het indexatiedepot. Als gevolg van de uitkomsten van de continuiteitsanalyse is de indexatie-ambitie door het bestuur bijgesteld naar 10% van het in het reglement aangegeven prijsindexcijfer. Onderstaand ziet u de ontwikkeling van het totaal van het indexatiedepot: X Beginsaldo per Toevoeging rendement 1 Toegevoegde overrente Overige -130 Eindsaldo per Per is geen indexatie toegekend: (per : 0,0%) Per is een indexatie toegekend van 0,75% Per is geen indexatie toegekend. Per is een indexatie toegekend 0,25% aan de groep oude slapers en gepensioneerden en 0% aan de overigen. 18 stichting pensioenfonds pon

19 jaarverslag

20 5. De cijfers van Ring A 5.1 Balans 31 december december 2012 Activa X X Beleggingen voor risico pensioenfonds Kortlopende vorderingen en overige activa 8 20 Liquide middelen Totaal Passiva Reserves Technische voorzieningen Overige voorzieningen Overige passiva Totaal * De post Reserves bestaat uit: Algemene Reserve Dekkingsgraad 148% 169% 20 stichting pensioenfonds pon

21 5.2 Staat van baten en lasten Baten X X Premies Beleggingsresultaat Overige baten 9 99 Totaal Lasten Toevoegingen aan Technische Voorzieningen * Toevoeging aan Overige Technische Voorzieningen Uitgekeerde pensioenen Kosten Totaal Positief/Negatief saldo ** * de toevoegingen aan Technische Voorzieningen bestaan uit: Voorziening pensioenverplichtingen Wijziging marktrente in boekjaar Wijziging sterftegrondslagen Aanpassing pensioenleeftijd Totaal ** het Negatief/Positief Saldo is als volgt toegerekend: Algemene Reserve jaarverslag 2013 ring A 21

22 Hoeveel (ex-) deelnemers zitten er in het pensioenfonds? 5.3 Toelichting (ex-) deelnemers Actieven Slapers *) Gepensioneerden Totaal De mutaties binnen de actieven zijn het gevolg van regulier verloop binnen de aangesloten werkmaatschappijen. *) Slapers zijn deelnemers die uit dienst zijn gegaan. De Anw-hiaat regeling is een risicoverzekering. Bij uitdiensttreding zijn er geen opgebouwde aanspraken. Hoe zit het met de beleggingen van ons fonds? Waarin beleggen we? De beleggingen worden beheerd door ABN-AMRO MeesPierson. De beleggingsmix is in 2012 aangepast naar 80% vastrentende waarden en 20% aandelen. De wijziging van de beleggingsmix (alles was belegd in vastrentende waarden) is begin 2013 geëffectueerd. 22 stichting pensioenfonds pon

23 wat was het beleggingsresultaat? De beleggingsresultaten zien er als volgt uit: Beleggingsresultaat 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% -1,00% Rendementen ,10% ,62% ,26% Wat gebeurt er met het resultaat? Het resultaat wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve. Hoe wordt uw pensioen waardevast gehouden? De indexatie wordt in principe volledig toekend als de dekkingsgraad groter is dan 120%. Bij een dekkingsgraad tussen105% en 120% zal naar rato worden geïndexeerd. Bij een dekkingsgraad lager dan 105% is de indexatie nihil. Tot nog toe is de indexatie altijd toegekend. jaarverslag 2013 ring A 23

24 Personalia Bestuur b. Sprong voorzitter namens de werkgever e.p.c. van t Hof Penningmeester namens de werkgever a. Zoetbrood Bestuurslid namens de werkgever j.w.n. Luckner Secretaris namens de werknemers (Ring P) b. Bartelse bestuurslid namens de werknemers (Ring P) M. van Bergen Bestuurslid namens de deelnemers (Ring G) a. van Kuilenburg Bestuurslid namens de werknemers (Ring A) K. Jamoel bestuurslid namens de gepensioneerden (Ring G) Pon Pensioenbureau Bart van der Gaag Directeur Accountant frans Glorie (KPMG) Actuaris jan Tol (Triple A) Stichting Pensioenfonds Pon Rondebeltweg 31 :: 1329 BN Almere :: The Netherlands P.O. Box :: 1303 AB Almere :: The Netherlands T +31 (0) :: F +31 (0) E :: I 24 stichting pensioenfonds pon

Stichting Pensioenfonds Pon JAARVERSLAG 2014

Stichting Pensioenfonds Pon JAARVERSLAG 2014 Stichting Pensioenfonds Pon JAARVERSLAG 2014 2 STICHTING PENSIOENFONDS PON INHOUD 1. INLEIDING... 5 2. ACTIVITEITEN VAN HET BESTUUR... 6 3. DE CIJFERS VAN 2014 - RING P... 10 3.1 Balans... 10 3.2 Staat

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Pon VERKORT JAARVERSLAG 2015

Stichting Pensioenfonds Pon VERKORT JAARVERSLAG 2015 Stichting Pensioenfonds Pon INHOUD 1. INLEIDING...5 2. BESTUURSVERSLAG...6 3. DE CIJFERS VAN 2015 - RING P... 12 3.1 Balans... 12 3.2 Staat van baten en lasten... 13 3.3 Toelichting... 14 4. DE CIJFERS

Nadere informatie

FINANCIËLE POSITIE EN TOESLAGVERLENING 2015

FINANCIËLE POSITIE EN TOESLAGVERLENING 2015 FINANCIËLE POSITIE EN TOESLAGVERLENING 2015 Deelnemersvergadering Financiële positie en toeslagverlening 2015 18 november 2014 Pagina 1 CONTRACT NATIONALE-NEDERLANDEN Garantiecontract: Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Ballast Nedam Pensioenfonds. Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden. Theo Bruijninckx 1 november 2004

Ballast Nedam Pensioenfonds. Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden. Theo Bruijninckx 1 november 2004 Ballast Nedam Pensioenfonds Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden Theo Bruijninckx 1 november 2004 Onderwerpen Agendapunt 1: Jaarverslag 2003 Overzicht 2003 Herstelplan 2002 Agendapunt

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Windmolenproject Egmond, 2006 1 Deelnemersvergadering 28 september 2006 Agendapunt 4 Kernpunten 2005 Goed jaar, dekkingsgraad van 112,1% naar 117,1% gestegen, ondanks

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Premie en pensioenuitkeringen Totale premie 26.639 27.681 Pensioenuitkeringen 22.717 20.913 Toeslagverlening inactieven 0,0% 0,0%

Premie en pensioenuitkeringen Totale premie 26.639 27.681 Pensioenuitkeringen 22.717 20.913 Toeslagverlening inactieven 0,0% 0,0% Verkort jaarverslag 2010 INLEIDING In juni 2011 is door het Algemeen Bestuur van Pensioenfonds Deloitte het Jaarverslag 2010 vastgesteld. Hieronder treft u een samenvatting aan van dit verslag. Het volledige

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Waardeoverdracht van VPTech naar Pensioenfonds Vegro

Waardeoverdracht van VPTech naar Pensioenfonds Vegro Waardeoverdracht van VPTech naar Pensioenfonds Vegro Doel: overdracht van de aanspraken vroegpensioen (OP/PP 61-64 jaar) naar SPGV (pens. > 65 jaar) VPTech: tot 2011 collectieve w.o. / individuele w.o.

Nadere informatie

27 september Deelnemersvergadering

27 september Deelnemersvergadering 27 september 2007 Deelnemersvergadering Kernpunten 2006 Goed jaar, dekkingsgraad van 117,1% naar 122,7% Geen herstelplan meer nodig in 2007 Indexatie in 2006 verleend over 2005 van: - 0,63% voor de actieve

Nadere informatie

Ballast Nedam Pensioenfonds. Deelnemersvergadering. Theo Bruijninckx 22 september 2004

Ballast Nedam Pensioenfonds. Deelnemersvergadering. Theo Bruijninckx 22 september 2004 Ballast Nedam Pensioenfonds Deelnemersvergadering Theo Bruijninckx 22 september 2004 Onderwerpen Agendapunt 4: Jaarverslag 2003 Overzicht 2003 Herstelplan 2002 Agendapunt 6: Wijziging bijsparen Agendapunt

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Agenda 1. Rol klankbordgroep 2. Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Financiële positie pensioenfonds

Financiële positie pensioenfonds Financiële positie pensioenfonds Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds TBI 20 november 2012 Robert Deddens Agenda Achtergrond Financiële positie Stichting Pensioenfonds TBI ultimo 2011 Toeslagverlening

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM Aanpassing pensioenregeling een must Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM 1 Aanpassing pensioenregeling een must Inhoud Marcel Brussee: Achtergrond wijzigingen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Pon VERKORT JAARVERSLAG 2016

Stichting Pensioenfonds Pon VERKORT JAARVERSLAG 2016 Stichting Pensioenfonds Pon VERKORT JAARVERSLAG 2016 2 STICHTING PENSIOENFONDS PON INHOUD 1. INLEIDING...5 2. BESTUURSVERSLAG...6 3. DE CIJFERS VAN 2016 RING P... 14 3.1 Balans... 14 3.2 Staat van baten

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 18 november 2014 13 oktober 2010 Deelnemersbijeenkomst Agenda Opening 2013 Financiën: Dekkingsgraad en financiële situatie Henk Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Financiële positie en toeslagverlening 2014

Financiële positie en toeslagverlening 2014 Financiële positie en toeslagverlening 2014 Deelnemersvergadering 19 november 2013 19 november 2013 2 Contract Nationale-Nederlanden (NN) Garantiecontract: NN garandeert uitkeringen levenslang, ongeacht

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7 Jaarbericht 2014 Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3 2014 in cijfers 5 Wijzigingen in de pensioenregeling 7 De organisatie Pensioenfonds Forbo 8 Kerncijfers 11 2014 stond vooral in het teken van gewijzigde

Nadere informatie

- H.A.J. Knoors (penningmeester)

- H.A.J. Knoors (penningmeester) Bestuursverslag Jaarrekening 2006 Het jaarverslag 2006 toont de cijfers van de balans per 31 december 2006 en de rekening van baten en lasten over 2006 van de Stichting Pensioenfonds Transavia Cabinepersoneel,

Nadere informatie

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit?

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioen Pensioen is meer! Oktober / november 2015 Onderwerpen van vandaag Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioenfonds (2) Jaarverslag 2014 Hoe is het pensioenfonds georganiseerd?

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 25 juni 2015 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 26

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Voorzitter: R.J.P. Siebesma AGENDA: 1. Opening 2. Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september 2011 3. Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Bestuurssamenstelling, administrateur, actuaris, accountant 2. Deelnemersoverzicht 12

Bestuurssamenstelling, administrateur, actuaris, accountant 2. Deelnemersoverzicht 12 Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave 1 Bestuurssamenstelling, administrateur, actuaris, accountant 2 Voorwoord 3 Financieel verslag 4 Deelnemersoverzicht 12 Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro Alkmaar

Nadere informatie

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds delta lloyd pensioenfonds Jaarbericht 2010 Terugblikken en vooruitkijken In dit Jaarbericht leest u wat er in 2010 bij het pensioenfonds gebeurde. We gaan wat dieper in op onze beleggingen en andere financiële

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland

Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland Peter de Bruijne Voorzitter Bestuur Pensioenfonds ING 31 oktober 2013 QR code website Pensioenfonds ING Agenda Financiële situatie Klanttevredenheid

Nadere informatie

FINANCIËLE POSITIE. Deelnemersvergadering 29 november Financiële positie 29 november 2016 Pagina 1

FINANCIËLE POSITIE. Deelnemersvergadering 29 november Financiële positie 29 november 2016 Pagina 1 FINANCIËLE POSITIE Deelnemersvergadering 29 november 2016 Financiële positie 29 november 2016 Pagina 1 SITUATIE T/M 31 DECEMBER 2016 Garantiecontract bij NN: Nationale-Nederlanden (NN) garandeert opgebouwde

Nadere informatie

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 1 Doel van deze bijeenkomst Toelichting waarom overstap naar nieuwe pensioenuitvoerder Toelichting waarom nieuwe pensioenregeling per 1-1-2015

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 26 juni 2014 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 27

Nadere informatie

Pensioenfonds Deloitte.

Pensioenfonds Deloitte. Pensioenfonds Deloitte. In de afgelopen weken heeft het bestuur van het pensioenfonds van meerdere (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden vragen ontvangen over de toekomst van pensioenfonds Deloitte.

Nadere informatie

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012)

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012 (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) 1 1 Inhoud Algemeen 5 De bestuursleden van Pensioenfonds C1000 6 Uw pensioen van Pensioenfonds

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Vereniging (VeLP) 17 februari 2011

Algemene Ledenvergadering Vereniging (VeLP) 17 februari 2011 Algemene Ledenvergadering Vereniging (VeLP) 17 februari 2011 Agenda Welkom Notulen vergadering 2 november Performance SPLB Het pensioengebouw en juridisch advies Financiën Communicatie en LinkedIn groep

Nadere informatie

Pensioen. Verzekeraar of Algemeen Pensioenfonds? Een algemeen pensioenfonds als alternatief voor uw salaris-diensttijdregeling. meeus.

Pensioen. Verzekeraar of Algemeen Pensioenfonds? Een algemeen pensioenfonds als alternatief voor uw salaris-diensttijdregeling. meeus. Pensioen Verzekeraar of Algemeen Pensioenfonds? Een algemeen pensioenfonds als alternatief voor uw salaris-diensttijdregeling. meeus.com/pensioen 1 Het Algemeen Pensioenfonds Vanaf 1 januari 2016 is het

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 23-02-2017 Versie 23-02-2017 Toeslagverlening Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook wel indexatie

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Deelnemersvergadering Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Agenda Opening, mededelingen Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag 2016: beleggingen en pensioenaanspraken

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart 2016 Stand van zaken SVG 1 van 21 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2015 Vooruitblik 2016 Derivaten Vragen 2 van 21 Pensioenfonds

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Stichting Pensioenfonds DHV Informatiebijeenkomst 24 september 2013 2013 Royal HaskoningDHV, All rights reserved Alleen voor intern gebruik Agenda Opening Jaarverslag 2012 Paul Canisius Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Deelnemersvergadering 29 september 2011

Deelnemersvergadering 29 september 2011 Deelnemersvergadering 29 september 2011 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Notulen van de vergadering van 30 september 2010 en 22 november 2010 3. Jaarverslag 2010 goedkeuring en decharge

Nadere informatie

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon ANW-REGELING (RING A) IN GEWONE TAAL VOORWOORD Het is misschien niet een onderwerp waar u graag over nadenkt, maar het is belangrijk genoeg om even bij

Nadere informatie

Beschikbare premieregeling (x 1.000) Beleggingen voor risico deelnemers (Robeco) 289.419 253.667

Beschikbare premieregeling (x 1.000) Beleggingen voor risico deelnemers (Robeco) 289.419 253.667 VERKORT JAARVERSLAG 2013 INLEIDING In juni 2014 is door het Algemeen Bestuur van Pensioenfonds Deloitte het Jaarverslag 2013 vastgesteld. Hieronder treft u een samenvatting aan van dit verslag. Aan dit

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015 Stand van zaken SVG 1 van 19 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2014 Vooruitblik 2015 Vragen 2 van 19 Pensioenfonds SVG

Nadere informatie

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015 Belanghebbendenvergadering 24 september 2015 Agenda 1. Opening 2. Actuele ontwikkelingen Ballast Nedam N.V. 3. Jaarverslag 2014 4. Nieuwe pensioenregelgeving en herstelplan 5. Toekomst pensioenfonds 6.

Nadere informatie

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Welkom! september / oktober 2016

Welkom! september / oktober 2016 Informatiebijeenkomst 2016 Welkom! september / oktober 2016 Agenda Voorstellen Deelnemersonderzoek 2016 Jouw pensioen Communicatie Jaarverslag 2015 Afwikkeling contract NN Resultaten Beleggen Verantwoord

Nadere informatie

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon ANW-REGELING (RING A) IN GEWONE TAAL 2 STICHTING PENSIOENFONDS PON VOORWOORD Het is misschien niet een onderwerp waar u graag over nadenkt, maar het

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Pon. Jaarverslag 2015

Stichting Pensioenfonds Pon. Jaarverslag 2015 Stichting Pensioenfonds Pon Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave VOORWOORD... 5 KERNCIJFERS RINGEN... 6 BESTUURSVERSLAG... 10 1. KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS... 10 1.1 PROFIEL... 10 1.2 BELEID EN VERANTWOORDING...

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM

De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM Wormerveer, 12 december 2011 Betreft: Herstelplan Stichting Pensioenfonds De Fracties Geachte heer Keereweer, De dekkingsgraad

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

Toeslagverlening Uitgave mei 2015

Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds Sabic, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

HERSTELPLAN 31 maart 2009

HERSTELPLAN 31 maart 2009 HERSTELPLAN 31 maart 2009 Naam pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds Akzo Nobel Nummer fonds: 07781 Dekkingsgraad per 31 december 2008: 95,6% Status financiële positie (reservetekort, dekkingstekort):

Nadere informatie

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Benchmark pensioenfondsen Inleiding De Vereniging exleaseplan (VeLP) heeft het initiatief genomen om een benchmarkstudy te maken voor de Stichting Pensioenfonds Lease Beheer (SPLB). Het doel van deze benchmark

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #11 juni 14 1 Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE 2 Bereid je tijdig voor op je pensioen Uw pensioenoverzicht: weet hoe u er voor staat

Nadere informatie

Notulen van de deelnemersvergadering gehouden op 22 november 2010 in Villa Vijverbos, Mr. Lagrostraat 27 te Ammerzoden.

Notulen van de deelnemersvergadering gehouden op 22 november 2010 in Villa Vijverbos, Mr. Lagrostraat 27 te Ammerzoden. CONCEPT Notulen van de deelnemersvergadering gehouden op 22 november 2010 in Villa Vijverbos, Mr. Lagrostraat 27 te Ammerzoden. Aanwezig waren volgens de getekende presentielijst 4 deelnemers, 9 gepensioneerden,

Nadere informatie

Deelnemersvergadering 25 september 2014

Deelnemersvergadering 25 september 2014 Deelnemersvergadering 25 september 2014 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Notulen 3. Jaarverslag 2013 4. Beleggingen 2013 en ontwikkelingen (Martijn Euverman) 5. Nieuwe pensioenregelgeving

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017 Reglement excedent-premieregeling Versie: 1 juli 2017 Inhoudsopgave I De excedent-premieregeling van BPL Pensioen... 3 Artikel 1 Welke pensioensoorten biedt mijn excedent-premieregeling?... 3 Artikel 2

Nadere informatie

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro. 11 december 2007

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro. 11 december 2007 De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro 11 december 2007 Wat is pensioen? Wat is Pensioen? Een uitkering bij: Ouderdom (65 jaar) Overlijden Arbeidsongeschiktheid (tot 65 jaar)

Nadere informatie

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd Verkort jaarverslag 2013 In dit verkorte jaarverslag 2013 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2013 en

Nadere informatie

VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS

VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS Deelnemersvergadering 14 september 2015 Voorgenomen liquidatie pensioenfonds 14 september 2015 Pagina 1 AGENDA Regelingen pensioenfonds Achtergrond Voorgenomen besluit

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2014 AUGUSTUS 2015 In dit Jaarbericht over 2014 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording af voor het

Nadere informatie

Stichting CRH Pensioenfonds. 20 februari 2013 Utrecht-De Meern

Stichting CRH Pensioenfonds. 20 februari 2013 Utrecht-De Meern Deelnemersvergadering Stichting CRH Pensioenfonds 20 februari 2013 Utrecht-De Meern Agenda 1. Opening 2. Evaluatie herstelplan 31-12-2012 en korting pensioenen 3. Toeslagenbesluit (indexatie) 4. Rondvraag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2015 AUGUSTUS 2016 In dit Jaarbericht over 2015 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording af voor het

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Pon. Jaarverslag 2016

Stichting Pensioenfonds Pon. Jaarverslag 2016 Stichting Pensioenfonds Pon Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave VOORWOORD... 5 KERNCIJFERS RINGEN... 6 BESTUURSVERSLAG... 10 1. KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS... 10 1.1 PROFIEL... 10 1.2 BELEID EN VERANTWOORDING...

Nadere informatie

Verzekeraar of Algemeen Pensioenfonds?

Verzekeraar of Algemeen Pensioenfonds? Verzekeraar of Algemeen Pensioenfonds? EEN ALGEMEEN PENSIOENFONDS ALS ALTERNATIEF VOOR UW SALARIS-DIENSTTIJDREGELING Het Algemeen Pensioenfonds Vanaf 1 januari 2016 is het wettelijk mogelijk een Algemeen

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen.

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. Verkort jaarverslag 2014 In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. U kunt het volledige jaarverslag downloaden op www.bpfmedewerkersnotariaat.nl.

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 07-10-2016 Versie 07-10-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

Jaarverslag verkorte versie STICHTING BEROEPSPENSIOENFONDS LOODSEN

Jaarverslag verkorte versie STICHTING BEROEPSPENSIOENFONDS LOODSEN Jaarverslag 2014 - verkorte versie STICHTING BEROEPSPENSIOENFONDS LOODSEN Verkort jaarverslag 2014 In deze verkorte versie van het Jaarverslag 2014 leest u de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

De fiscale aspecten van het pensioenakkoord: het is lastiger dan het lijkt. Workshop 9 mei 2012

De fiscale aspecten van het pensioenakkoord: het is lastiger dan het lijkt. Workshop 9 mei 2012 De fiscale aspecten van het pensioenakkoord: het is lastiger dan het lijkt Workshop 9 mei 2012 Programma De aanleiding en het pensioenakkoord op hoofdlijnen Aanpassingsmechanismes Fiscale pensioenkader

Nadere informatie

Indexatie-IQ, voor een transparant en stabiel pensioen.

Indexatie-IQ, voor een transparant en stabiel pensioen. Indexatie-IQ, voor een transparant en stabiel pensioen. De Bazel 24 mei 2012 Het Pensioenakkoord Drie delen: - De AOW-leeftijd - Pensioen in de tweede pijler - Ouderenparticipatie Wat is de aanleiding?

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u uitsluitend over de pensioenregeling(en) die onder het beheer van SPAN vallen.

Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u uitsluitend over de pensioenregeling(en) die onder het beheer van SPAN vallen. Van het SPAN bestuur In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds. Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u

Nadere informatie

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015 Verkort jaarverslag 2015 Elk jaar legt Metro Pensioenfonds in het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Voor degenen die liever een overzicht willen lezen van de

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Dekkingsgraad van uw Pensioenfonds Behaalde rendementen in het tweede kwartaal Overige mededelingen De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het SPAN fonds.

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het SPAN fonds. Van het SPAN bestuur In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het SPAN fonds. Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 19 november 2013 13 oktober 2010 Deelnemersbijeenkomst Agenda Opening Financiën: Financiële situatie Beleggingsbeleid Risico s en rendement

Nadere informatie

Deelnemersvergadering 30 september 2010

Deelnemersvergadering 30 september 2010 Deelnemersvergadering 30 september 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Notulen van de vergadering van 17 september 2009 3. Jaarverslag 2009 goedkeuring en decharge 4. Stijgende

Nadere informatie

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Pag. /8 Delta Lloyd garandeert de opgebouwde aanspraken en tarieven. Het Garantiepensioen

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt.

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt. ABTN A-Factor AFM Afkoop Anw AOW Arbeidsongeschiktheidspensioen Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt. Aanduiding voor

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie