De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland. Verkort jaarverslag 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland. Verkort jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Verkort jaarverslag 2013

2 Dit is een uitgave van De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Het verkorte jaarverslag is een populaire samenvatting van het jaarverslag. Aan dit verkort jaarverslag kunt u geen rechten ontlenen.

3 Voorwoord Dit verkort jaarverslag bevat een samenvatting van de ontwikkelingen en cijfers in 2013 bij De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland. Per 31 december 2013 bedraagt de dekkingsgraad 97,1% (31 december 2012: 93,6%). Dat is lager dan de vereiste dekkingsgraad in het herstelplan (die bedraagt 101,9%). Eind 2013 verkeert het pensioenfonds daarmee in onderdekking. Op grond van de financiële situatie en in overeenstemming met de wet heeft het bestuur besloten in juli 2013 geen toeslag te verlenen. Het bestuur overlegt intensief met de werkgevers over een bijstorting die noodzakelijk is om weer op het niveau van het herstelplan te komen. Mocht per 31 juli 2014 de dekkingsgraad onvoldoende hersteld zijn, dan moet het fonds overgaan tot korten van de pensioenrechten en de pensioenaanspraken. In 2013 is het bestuur bezig geweest met de aanpassing van het pensioenovereenkomst aan nieuwe wetgeving. Per 1 januari 2014 gelden er andere voorwaarden voor de belastingvrije pensioenopbouw. Om daaraan te voldoen, hebben de werkgevers en werknemers het pensioenreglement aangepast. De jaarlijks toegestane pensioenopbouw voor eindloonregelingen is verlaagd van 2,0% naar 1,9%. Ook is de pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 67 jaar. De aanpassing van de regeling geldt overigens alleen voor de opbouw in Naar verwachting komen er in de loop van 2014 nieuwe wetswijzigingen die onder andere het fiscaal toegestane opbouwpercentage verder verlagen. Deze wijzigingen worden effectief per 1 januari De werkgevers en werknemers moeten in 2014 dus opnieuw aanpassingen in de pensioenovereenkomst bespreken. De Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen treedt per 1 juli 2014 in werking. Het doel van de nieuwe wetgeving is de verbetering van de effectiviteit van pensioenbesturen. De samenstelling van het bestuur wordt aangepast. Gepensioneerden zullen nu ook in het bestuur direct vertegenwoordigd worden. De taken, samenstelling en omvang van het verantwoordingsorgaan worden uitgebreid. Gelijktijdig verdwijnt de huidige deelnemersraad. Medezeggenschap wordt dan via het verantwoordingsorgaan geregeld. Extern toezicht zal jaarlijks plaats vinden door de visitatiecommissie. Mocht u vragen hebben over dit verslag, dan antwoorden we graag. De contactgegevens vindt u achterin deze brochure. Met vriendelijke groet, Namens het bestuur van De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland, B.C. Doets, Voorzitter 3

4 4

5 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Over het pensioenfonds en het bestuur 7 2. De organisatie van het pensioenfonds 8 3. Wat biedt de pensioenregeling van het pensioenfonds? Ontwikkelingen in Financieel beleid/positie Kerncijfers 15 - Balans per 31 december Staat van baten en lasten 18 5

6 6

7 1 Over het pensioenfonds en het bestuur De pensioenregeling van Kuwait Petroleum in Nederland wordt uitgevoerd door het eigen pensioenfonds. De rechtsvorm van het fonds is een stichting. Deze is juridisch onafhankelijk van de werkgevers. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgevers en van de werknemers van Kuwait Petroleum. Beleggingscommissie E. Droste D.J. Kraan H. Trumpi (voorzitter) P. van Woerkom Eind 2013 was de samenstelling van de verschillende organen als volgt: Bestuurssamenstelling Namens de werkgevers: Namens de deelnemers: B.C. Doets (voorzitter) E. Droste R. de Graaf D.J. Kraan A.F. Meeusen R.J. van der Velden P.M.J. Thomassen (Vacature) Deelnemersraad De samenstelling is als volgt: Namens de deelnemers: Namens de gepensioneerden: H. Hovius (voorzitter) J. Bevaart A. Kraak A. Boender G.P.M. Pickkers (secretaris) J.L. Brouwer A. J. Reuvers J. Goedegebuur M. Sihasale A.J. Willemsen A. Versteeg P. van Woerkom Verantwoordingsorgaan J.F.Z. Innegraeve M. Sihasale J.L. Brouwer Visitatiecommissie VCHolland Actuaris Mercer (Nederland) B.V. Accountant Deloitte Accountants B.V. Vermogensbeheerder Aberdeen Asset Managers Ltd Secretaris H.G. Kleiss Custodian en administratie beleggingen KAS BANK N.V. Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. 7

8 2 De organisatie van het pensioenfonds Met het onderstaande schema brengen we de organisatie van het pensioenfonds in beeld. zich door het bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. Van de twee in 2012 ontstane vacatures (betrof werknemersvertegenwoordigers) is er in 2013 één vervuld. Secretartis Beleggingscommissie Deelnemersraad De deelnemersraad bestaat uit vertegenwoordigers van de werknemers en de gepensioneerden. De deelnemersraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur. Vermogensbeheerder: - Aberdeen Asset Management Administratie: - Syntrus Achmea Verz.- en fin. administratie - KAS BANK Beleggingsadministratie Advisering: - Deelnemersraad - Raadgevend actuaris (Mercer) Certificering - Mercer Certificering - Deloitte Herverzekeraar AEGON Beleggingscommissie De beleggingscommissie toetst het door de vermogensbeheerder uitgevoerde beleggingsbeleid tegen de richtlijnen van het bestuur. Zij rapporteert over haar bevindingen aan het bestuur. Verder adviseert zij het bestuur op strategisch en tactisch niveau over het beleggingsbeleid en stelt jaarlijks een beleggingsplan voor. De beleggingscommissie maakte in 2013 gebruik van de diensten van 2 externe pensioen/financële deskundigen. Bestuur Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het pensioenfonds en de uitvoering van de door de werkgevers toegezegde pensioenregeling, waaronder het doen van pensioenuitkeringen aan gepensioneerden en hun nabestaanden. Op grond van de statuten en reglementen en de uitvoeringsovereenkomst heeft het bestuur bevoegdheden tot het verrichten van betalingen en het aangaan van contractuele verplichtingen met derden. Bij de vervulling van zijn taken richt het bestuur zich naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers (slapers), andere aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden en de werkgevers. Het bestuur zorgt er daarbij voor dat de genoemde betrokkenen Verantwoordingsorgaan Het verantwoordingsorgaan beoordeelt of het bestuur op evenwichtige wijze rekening houdt met de belangen van alle belanghebbenden bij het fonds. Op basis van de door het bestuur verstrekte informatie oordeelt het verantwoordingsorgaan over het handelen van het bestuur, over het gevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst, evenals over de naleving van de gedragscode. 8

9 Visitatiecommissie Het intern toezicht vindt plaats door een visitatiecommissie. Deze bezoekt eens in de drie jaar het bestuur (laatste in 2012). Het toezicht richt zich vooral op de beoordeling van de procedures en processen ten aanzien van het beleid en het bestuur, de wijze waarop de regeling wordt uitgevoerd en de wijze waarop het bestuur omgaat met de risico s voor het pensioenfonds. Deskundigen Naast deze interne organen kent het fonds ook twee externe deskundigen. De certificerend actuaris rapporteert jaarlijks over de financiële positie van het fonds en geeft een actuariële verklaring af. De externe accountant controleert de jaarrekening en de verslagstaten voor DNB. Hij doet verslag van zijn bevindingen in de vorm van een accountants-verklaring en een verslag aan het bestuur. Administrateur en Vermogensbeheerder De administrateur van de pensioenregeling verzorgt zowel de deelnemers- als de financiële administratie van het pensioenfonds. De vermogensbeheerder belegt de pensioenpremies volgens het opgestelde beleggingsplan. 9

10 3 Wat biedt de pensioen regeling van het pensioenfonds? De pensioenregeling biedt: een ouderdomspensioen; een partner- en wezenpensioen bij overlijden; een aanvulling op het wettelijke arbeidsongeschiktheidspensioen; mogelijkheid tot uitruil tussen ouderdoms- en partnerpensioen; de mogelijkheid tot vervroegde pensionering; mogelijkheid om pensioenuitkeringen anders te verdelen over de jaren (hoog-laag constructie). 4 Ontwikkelingen in 2013 Interne ontwikkelingen Dekkingsgraad De dekkingsgraad van het pensioenfonds bedroeg per 31 december 2013: 97,1%. Op 31 december 2012 was dit 93,6%. De dekkingsgraad wordt berekend door het bedrag aan beleggingen te delen door het bedrag van de pensioen voorziening (verplichtingen). De stijging van de dekkingsgraad in 2013 is het resultaat van een combinatie van de volgende factoren: een licht negatief beleggingsresultaat (-0,1%), een vrijwillige bijstorting van e 2 miljoen door de werkgevers en de stijging van de rente gedurende Op de dekkingsgraad van 31 december 2013 is een correctie toegepast van dus -0,21% vanwege aangepaste sterftekanscorrectiefactoren als gevolg van de alsmaar verder stijgende levensverwachting. Op 31 juli 2014 loopt het herstelplan af dat het pensioenfonds in 2011 heeft opgesteld. De dekkingsgraad moet dan 104,2% bedragen. Met de werkgevers is jaarlijks overleg over mogelijke bijstorting als het herstelpad naar juli 2014 niet gehaald mocht worden. In april 2013 hebben de werkgevers een vrijwillige bijstorting van e 2 miljoen gedaan, zijnde het tekort per 31 december De werkgevers hebben in 2013 een extra vrijwillige bijstorting van e 13,6 miljoen toegezegd om het tekort per eind 2012 te dekken. Deze bijstorting is inmiddels in 2014 betaald. Omdat het fonds per 31 december 2013 nog steeds onder de minimale dekkingsgraad volgens het herstelpad zat (deze bedroeg 101,9% eind 2013), is de werkgever recent verzocht om e 6 miljoen bij te storten. Voor het eventueel resterende tekort per 31 juli 2014 (afloop van het herstelplan) wordt nogmaals een extra bijstorting van de werkgevers gevraagd. Mocht per 31 juli 2014 de dekkingsgraad onvoldoende hersteld zijn, dan moet het fonds overgaan tot korten van de pensioenen en pensioenaanspraken. Uitvoerings- en financieringsovereenkomst met de werkgevers De geldende uitvoeringsovereenkomst en de daarbij behorende financieringsovereenkomst zijn onverminderd van kracht. Behoudens eventuele tussentijdse wijzigingen gelden deze overeenkomsten tot en met 31 december IDS Europe B.V. is als nieuwe werkgever toegetreden. Pension fund governance De Wet versterking bestuur pensioenfondsen treedt per 1 juli 2014 in werking. Het is een volledige herziening van de governance (toezicht) en medezeggenschap bij pensioenfondsen. Deze wet moet zorgen voor verbetering van de kwaliteit van het pensioenfondsbestuur. In 2013 en 2014 moeten de organisatie en interne regels van het pensioenfonds hierop aangepast worden. In het kader van deze wet moest het bestuur kiezen uit 5 bestuursmodellen. Het bestuur heeft eind 2013 gekozen voor de zogenaamde paritaire bestuursvorm, met vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en gepensioneerden. Deze bestuursvorm ligt dicht bij de bestaande bestuursvorm. Nieuw is dat binnen het bestuur nu ook de groep van gepensioneerden direct vertegen- 10

11 woordigd zal zijn. In de loop van 2014 komt een nieuwe bestuurssamenstelling tot stand. Daarnaast verdwijnt per 1 juli 2014 de deelnemersraad en veranderen de taken, samenstelling en de omvang van het verantwoordingsorgaan. Het nieuwe verantwoordings orgaan zal in het kader van medezeggenschap het bestuur van advies voorzien. Communicatiebeleid In 2013 heeft het bestuur een verkort jaarverslag (over 2012) opgesteld voor de deelnemers en gepensioneerden. Verder zijn er twee nieuwsbrieven uitgegeven met informatie over de financiële situatie van het fonds en de wijzigingen in de wet- en regelgeving. Nieuwsbrieven en jaarverslag staan op de website. De website bevat onder meer informatie over de pensioenregeling en over bijzondere situaties, die voor deelnemers en gepensioneerden van belang kunnen zijn. Er is ook een pensioenplanner waarmee deelnemers toegang kunnen krijgen tot hun persoonlijke pensioengegevens. Zo kunnen ze berekeningen maken voor hun persoonlijke situatie is overigens een overgangsjaar waar het de pensioenregeling betreft. De planner wordt daarom niet aangepast voor het nieuwe opbouwpercentage van 1,9% (was: 2%) en de verhoogde pensioen richtleeftijd van 67 (was: 65 jaar). Dat gebeurt pas nadat de nieuwe wijzigingen per 1 januari 2015 zijn doorgevoerd. Pensioenuitvoeringskosten De pensioenuitvoeringskosten bedroegen in 2013 e (2012: e ). Het aantal deelnemers en gepensioneerden per 31 december 2013 bedraagt (2012: 1.715). De kosten in euro s per deelnemer/gepensioneerde bedragen in 2013: e 625 (2012: e 711). De pensioenuitvoeringskosten van het fonds bestaan uit de administratievergoeding voor de uitvoerder, controle- en advieskosten en kosten voor het bestuur en andere organen. Kosten vermogensbeheer De beleggingskosten hebben voortdurend de aandacht van het bestuur en de rapportages van de vermogensbeheerders worden nauwgezet gevolgd. Het totaal gemiddeld belegd vermogen bedroeg in 2013 e De kosten van het vermogensbeheer bedroegen in 2013 gemiddeld 63 bp (1 basis punt is 0.01%) van het totaal gemiddeld belegd vermogen. Externe ontwikkelingen AOW-leeftijd in stappen omhoog De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 67 jaar. Dit is al in wetgeving vastgelegd. De overheid wil de verhoging versneld invoeren tot 67 jaar in Medio april 2014 was er echter nog geen wetsvoorstel ingediend in de Tweede Kamer. Daarna wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Een verdere verhoging gaat dan met stappen van één jaar. Verhoging pensioenrichtleeftijd van 65 jaar naar 67 jaar Per 1 januari 2014 is de standaard pensioenleeftijd in de pensioenregeling (de pensioenrichtleeftijd ) verhoogd naar 67 jaar. Deze verhoging ineens naar 67 jaar in plaats van het volgen van de toenemende AOW-leeftijd maakt de administratie voor het fonds eenvoudiger. Binnen onze pensioenregeling zijn afspraken gemaakt over vervroegd pensioen zodat men vóór 67 jaar met pensioen kan gaan. Verlaging opbouwpercentage Per 1 januari 2014 werd het maximale opbouwpercentage met 0,1% verlaagd naar 1,9%. Nadat de werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers een nieuwe pensioen overeenkomst afgesproken hadden, heeft het pensioenfonds het pensioenreglement aangepast en met ingang van 1 januari 2014 ingevoerd. Deze aanpassing van het reglement III geldt alleen voor de opbouw in De pensioenopbouwpercentages gaan per 1 januari 2015 nog verder omlaag. Voor een eindloonregeling wordt dit 1,657% en voor een middelloonregeling 1,875%. Ook wordt een maximum pensioengevend salaris van e ingevoerd waarover belasting vrij pensioen kan worden opgebouwd. Voor het bedrag boven e kan een netto spaarregeling vrijwillig gekozen worden. De werkgevers en werknemers zijn in overleg over een nieuw pensioenreglement. De nieuwe pensioenovereenkomst moet op 1 januari 2015 ingevoerd zijn. Den Haag, juli 2014 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Het bestuur 11

12 5 Financieel beleid/positie Een van de belangrijkste taken van het bestuur is het financiële beheer van het pensioenfonds. Het pensioenfonds ontvangt de pensioenpremies van de werkgevers en de werknemers, belegt deze, en beslist of er financiële ruimte is voor de toekenning van toeslagen. Daarnaast kent het fonds pensioenaanspraken toe aan de actieve deelnemers en keert het pensioenfonds pensioenen uit aan de gepensioneerden. Het pensioenfonds heeft het risico van vroegtijdig overlijden van een deelnemer, in verband met uitkeringen aan de nabestaanden, bij een verzekeringsmaatschappij herverzekerd. De middelen van het pensioenfonds worden verkregen uit de financiering door werkgevers en werknemers (premie-inkomsten) en uit de rendementen op beleggingen. Premies Over 2013 bedroeg de totale betaalde premie (werkgevers- en werknemersdeel) e 17,8 mln. exclusief de bijstorting door de werkgevers van e 2 mln. De kostendekkende premie bedroeg e 15,6 mln. Deze kostendekkende premie wordt gebruikt voor het opbouwen van pensioenrechten, de uitvoeringskosten van het fonds en het opbouwen van een verplichte financiële buffer. Het verschil van e 2,2 mln bestaat uit koopsommen voor de franchisereparatie, premie voor vrijwillige verzekeringen en een reservecomponent die wordt aangewend ter versterking van het eigen vermogen. Beleggingsbeleid De algemene doelstelling van het pensioenfonds is te voldoen aan alle toekomstige pensioenverplichtingen. Het beleid is gericht op het behalen van een bevredigend rendement, rekening houdend met de risico s verbonden aan de diverse beleggingscategorieën. Het bestuur geeft de vermogensbeheerder de bandbreedtes aan waarbinnen in zakelijke waarden (aandelen met meer risico en een hoger verwacht rendement) en vastrentende waarden (obligaties met minder risico en een lager verwacht rendement) mag worden belegd. Beleggingen en rendement Het rendement van de beleggingen is in 2013 uitgekomen op -0,1%. Dit is het totaal van directe opbrengsten (rente en dividend) en indirecte opbrengsten bestaande uit (al dan niet gerealiseerde) koersresultaten. Het afdekken van het valutarisico 12

13 beïnvloedde het resultaat positief met + 2,56%. Het netto rendement op de beleggingen was - 0,1% en was daarmee 4,4% slechter dan de benchmark (4,3%). De benchmark is een erkende vergelijkingsmaatstaf in de beleggings wereld. Het beleggingsresultaat over 2013 heeft dus geleid tot een daling van de waarde van de beleggingsportefeuille. Echter, mede door de bijstorting is de waarde van de beleggingen gestegen van e 404,2 mln ultimo 2012 tot e 404,4 mln ultimo De vastrentende ( dit zijn staatsleningen, obligaties) portefeuille liet een verlies zien van 4,67% (vóór valuta-afdek king), veroorzaakt door de gestegen rente en een slecht resultaat in de opkomende markten, door uitstroom van kapitaal uit die gebieden. Aandelen global lieten een positief resultaat zien. Maar dit resultaat bleef sterk achter bij de benchmark. Het rendement op aandelen in de opkomende markten was negatief evenals het rendement op onroerend goed. Het bestuur heeft in 2013 een onderzoek opgestart om naar mogelijkheden voor betere beleggingsresultaten te kijken. De prestaties van de vermogensbeheerder zijn over een periode van 3 jaren geëvalueerd. Het huidige actieve beleggingsbeleid van de vermogensbeheerder levert niet de gewenste outperformance over de benchmark op. In 2014 wordt een nieuwe Asset Liability Management studie uitgevoerd en het beleggingsbeleid aangepast in overeenstemming met de resultaten van dit onderzoek. indexcijfer van januari van het lopende kalenderjaar ten opzichte van januari van het daaraan voorafgaande kalenderjaar. Indien en voor zover de middelen van de stichting dit toelaten kan het bestuur ook jaarlijks een procentuele toeslag verstrekken op de extra premievrije aanspraken uit hoofde van het voorheen van toepassing zijnde reglement I dan wel II. Als uitgangspunt bij het vaststellen van deze procentuele toeslag geldt de loonindex, zijnde het Indexcijfer voor CAO-lonen voor Particuliere bedrijven per maand vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek als het verschil tussen het indexcijfer van januari van het lopende kalenderjaar ten opzichte van januari van het daaraan voorafgaande kalenderjaar. Toeslagenbeleid Als de financiële middelen van het fonds dit toelaten streeft het bestuur naar toeslagverlening van de premievrije, de wegens arbeidsongeschiktheid premievrijgestelde en de ingegane pensioenen op basis van waardevastheid. De toeslagverlening vindt plaats per 1 juli. Uitgangspunt bij het vaststellen van de procentuele toeslag is de prijsindex, zijnde de Consumentenprijsindex alle huishoudens, afgeleid, vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek als het verschil tussen het Het bestuur beslist gebaseerd op interne richtlijnen evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken worden aangepast. Er is dus sprake van een voorwaardelijke toeslagverlening. Op grond van de financiële situatie van het fonds heeft het bestuur echter moeten besluiten om per 1 juli 2013 geen toeslag te verlenen. 13

14 14 6 Bijlagen

15 Kerncijfers Kerncijfers (bedragen x e 1.000) Pensioenen Aantal deelnemers ,4% ,1% Aantal gewezen deelnemers ,9% ,0% Aantal gepensioneerden ,7% ,9% Totaal ,0% ,0% Premies van werkgever en werknemers* Pensioenuitkeringen Saldo waardeoverdrachten - - Pensioenuitvoerings- en administratiekosten Technische voorzieningen Reserves <12.111> <27.734> Vermogen - Beleggingen Liquide middelen Saldo overige activa en passiva <1.788> <944> Totaal belegd vermogen FTK dekkingsgraad 97,1% 93,6% Toeslagen (indexatie) voor actieve deelnemers ** 0,0% 0,0% - voor inactieve deelnemers 0,0% 0,0% * inclusief een extra vrijwillige bijstorting van de werkgevers van 2 miljoen euro ** Betreft de toeslag op premievrije rechten uit de omgezette OP/TOP-rechten tussen 60 en 65 jaar uit een eerdere Pensioenregeling. 15

16 Kerncijfers (vervolg) Beleggingen Vastgoed beleggingen ,5% ,9% Aandelen ,9% ,0% Vastrentende waarden ,4% ,0% Derivaten ,9% ,4% Overige beleggingen ,3% ,7% Totaal belegd vermogen % % Derivaten in passiva Totaal Beleggingsopbrengsten en kosten vermogensbeheer Directe opbrengsten Indirecte opbrengsten <5.872> Kosten vermogensbeheer <1.747> <1.556> <1.480> Beleggingsrendement Totaal rendement <0,1%> 10,7% 16

17 Balans per 31 december 2013 Balans na bestemming saldo van baten en lasten (in duizenden euro s) Activa Beleggingen Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Passiva Stichtingskapitaal en reserves <12.111> <27.734> Technische voorzieningen Kortlopende schulden en overige passiva

18 Staat van baten en lasten 2013 (bedragen x e 1.000) Premiebijdragen van werkgever en werknemers Beleggingsresultaten <1.480> Saldo waardeoverdrachten - - Pensioenuitkeringen <16.908> <16.888> Mutatie technische voorzieningen <verlies>/winst Pensioenopbouw <12.178> <12.633> Rentetoevoeging <1.512> < 6.149> Pensioenuitkeringen en afkopen Uitvoeringskosten Saldo waardeoverdrachten - - Wijziging marktrente <26.101> Wijziging actuariële grondslagen <884> <4.298> Toeslagverlening - - Overige mutaties technische voorzieningen - - Overige wijzigingen <12> <31.916> Mutatie overige technische voorzieningen <117> <103> <32.019> Herverzekeringen <27> <22> Uitvoerings- en administratiekosten <857> <963> Diverse baten en lasten <6> <185> Resultaat Bestemming saldo Mutatie solvabiliteitsreserve

19 19

20 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Administrateur: Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Postbus LM Tilburg telefoon: (013) adres:

Verkort jaarverslag 2014

Verkort jaarverslag 2014 Verkort jaarverslag 2014 Dit is een uitgave van De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Het verkorte jaarverslag is een populaire samenvatting van het jaarverslag. Aan dit verkort jaarverslag

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2012

Verkort jaarverslag 2012 Verkort jaarverslag 2012 2 Voorwoord Voor u ligt het verkort jaarverslag van Protector over het jaar 2012. De pensioenwereld beleeft hectische tijden. Gelukkig kunnen we concluderen dat de financiële situatie

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

PENSIOENFONDS ARCHIMEDES

PENSIOENFONDS ARCHIMEDES PENSIOENFONDS ARCHIMEDES Verkort jaarverslag 2015 Stichting Pensioenfonds Archimedes (voorheen: De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland) Inhoud Voorwoord 3 1. Over het pensioenfonds en het

Nadere informatie

Verkort jaarverslag Stichting Pensioenfonds Archimedes

Verkort jaarverslag Stichting Pensioenfonds Archimedes Verkort jaarverslag 2016 Stichting Pensioenfonds Archimedes Inhoud Voorwoord 4 1. Over het pensioenfonds en het bestuur 5 2. De organisatie van het pensioenfonds 6 3. Wat biedt de pensioenregeling van

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

pensioenkrant augustus 2015

pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 5 WOORD VAN DE VOORZITTER 6 DEKKINGSGRAAD 7 INDEXATIE RENDEMENT OP DE BELEGGINGEN 8 KERNCIJFERS KOSTEN UITVOERING EN VERMOGENSBEHEER 9 COMMUNICATIE

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen?

Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen? Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen? Pensioenfonds Vooraf 2 U bent uit dienst bij ABN AMRO Bank of één van de andere bij ABN AMRO Pensioenfonds aangesloten ondernemingen. Vanaf dat

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen.

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. Verkort jaarverslag 2014 In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. U kunt het volledige jaarverslag downloaden op www.bpfmedewerkersnotariaat.nl.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Verkort jaarverslag PHI 2010

Verkort jaarverslag PHI 2010 Verkort jaarverslag PHI 2010 uitgave van stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de houtverwerkende industrie Voorwoord 2010 was een roerig jaar. Ook voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende

Nadere informatie

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

27 september Deelnemersvergadering

27 september Deelnemersvergadering 27 september 2007 Deelnemersvergadering Kernpunten 2006 Goed jaar, dekkingsgraad van 117,1% naar 122,7% Geen herstelplan meer nodig in 2007 Indexatie in 2006 verleend over 2005 van: - 0,63% voor de actieve

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7 Jaarbericht 2014 Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3 2014 in cijfers 5 Wijzigingen in de pensioenregeling 7 De organisatie Pensioenfonds Forbo 8 Kerncijfers 11 2014 stond vooral in het teken van gewijzigde

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 23-02-2017 Versie 23-02-2017 Toeslagverlening Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook wel indexatie

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om 1 Jaarbericht 2011 Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag 2011. Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om kennis te nemen van de belangrijkste

Nadere informatie

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 10 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Deelnemersvergadering Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Agenda Opening, mededelingen Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag 2016: beleggingen en pensioenaanspraken

Nadere informatie

Toeslagverlening Uitgave mei 2015

Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds Sabic, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 1 Doel van deze bijeenkomst Toelichting waarom overstap naar nieuwe pensioenuitvoerder Toelichting waarom nieuwe pensioenregeling per 1-1-2015

Nadere informatie

Verkort jaarverslag Woord van de voorzitter

Verkort jaarverslag Woord van de voorzitter Verkort jaarverslag 2015 Verkort jaarverslag 2015 In deze verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2015 voor het pensioenfonds is verlopen. U kunt het volledige jaarverslag

Nadere informatie

Pensioen Informatie sessie

Pensioen Informatie sessie Pensioen Informatie sessie Pensioenreglement B Oktober 2013 Voorbehoud De tekst in deze presentatie is louter ter informatie bedoeld. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Bij onduidelijkheden

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

Pensioen-Bijeenkomst. 23 maart 2017

Pensioen-Bijeenkomst. 23 maart 2017 Pensioen-Bijeenkomst 23 maart 2017 Programma Welkom! Het fonds - mensen en cijfers 10 minuten Financiële positie en beleid 10 minuten Pensioenregeling en keuzes 20 minuten Website en digitalisering 10

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 07-10-2016 Versie 07-10-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R. 16 juni 2017

J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R. 16 juni 2017 H E A L T H W E A L T H C A R E E R J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R 16 juni 2017 Bestuur Stichting Pensioenfonds Mercer F I N

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen Verkort jaarverslag 2008

stichting pensioenfonds wonen Verkort jaarverslag 2008 stichting pensioenfonds wonen Verkort jaarverslag 2008 01 Voorwoord Over een paar jaar kijken we terug op 2008 en 2009 als een periode van economisch zwaar weer. We zitten midden in een wereldwijde crisis.

Nadere informatie

Stichting CRH Pensioenfonds. 20 februari 2013 Utrecht-De Meern

Stichting CRH Pensioenfonds. 20 februari 2013 Utrecht-De Meern Deelnemersvergadering Stichting CRH Pensioenfonds 20 februari 2013 Utrecht-De Meern Agenda 1. Opening 2. Evaluatie herstelplan 31-12-2012 en korting pensioenen 3. Toeslagenbesluit (indexatie) 4. Rondvraag

Nadere informatie

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 AMF een goed geregeld pensioen Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 Het bestuur van het Algemeen Mijnwerkersfonds (AMF) wil haar rechthebbenden van goede en belangrijke informatie voorzien. Leest u

Nadere informatie

Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda

Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda Toelichting en aanvullende onderwerpen Indexatie Bij indexatie streeft het bestuur er naar om de pensioenen van de actieve deelnemers te verhogen

Nadere informatie

Premie en pensioenuitkeringen Totale premie 26.639 27.681 Pensioenuitkeringen 22.717 20.913 Toeslagverlening inactieven 0,0% 0,0%

Premie en pensioenuitkeringen Totale premie 26.639 27.681 Pensioenuitkeringen 22.717 20.913 Toeslagverlening inactieven 0,0% 0,0% Verkort jaarverslag 2010 INLEIDING In juni 2011 is door het Algemeen Bestuur van Pensioenfonds Deloitte het Jaarverslag 2010 vastgesteld. Hieronder treft u een samenvatting aan van dit verslag. Het volledige

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad. staat de nieuwe beleidsdekkingsgraad

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad. staat de nieuwe beleidsdekkingsgraad Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #13 augustus 15 1 Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE 2 Nieuwe financiële spelregels voor pensioenfondsen 3/4

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 25 juni 2015 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 26

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2014 AUGUSTUS 2015 In dit Jaarbericht over 2014 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording af voor het

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

stichting jan huysman wz.fonds

stichting jan huysman wz.fonds Koog aan de Zaan, mei 2015 Beste deelnemer van Stichting Jan Huysman Wz. Fonds, In deze brief willen wij uw aandacht voor de volgende drie items: 1 Nieuw mailadres en nieuwe naam voor de uitvoerder van

Nadere informatie

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012)

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012 (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) 1 1 Inhoud Algemeen 5 De bestuursleden van Pensioenfonds C1000 6 Uw pensioen van Pensioenfonds

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2014

Verkort Jaarverslag 2014 Verkort Jaarverslag 2014 Het bestuur: de pensioenwereld blijft in beweging Ook in 2014 stond de pensioenwereld niet stil. Het bestuur volgde alle actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2006. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel

Verkort jaarverslag 2006. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Verkort jaarverslag 2006 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Inleiding Hierbij ontvangt u het verkorte jaarverslag 2006 van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel

Nadere informatie

Beschikbare premieregeling (x 1.000) Beleggingen voor risico deelnemers (Robeco) 289.419 253.667

Beschikbare premieregeling (x 1.000) Beleggingen voor risico deelnemers (Robeco) 289.419 253.667 VERKORT JAARVERSLAG 2013 INLEIDING In juni 2014 is door het Algemeen Bestuur van Pensioenfonds Deloitte het Jaarverslag 2013 vastgesteld. Hieronder treft u een samenvatting aan van dit verslag. Aan dit

Nadere informatie

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit?

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioen Pensioen is meer! Oktober / november 2015 Onderwerpen van vandaag Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioenfonds (2) Jaarverslag 2014 Hoe is het pensioenfonds georganiseerd?

Nadere informatie

Verkort. Jaarverslag 2013. stichting pensioenfonds jacobs nederland

Verkort. Jaarverslag 2013. stichting pensioenfonds jacobs nederland Verkort Jaarverslag 2013 stichting pensioenfonds jacobs nederland Verkort jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Voorwoord Beste lezer, 2013 was voor het Pensioenfonds het jaar waarin

Nadere informatie

Verkort. Jaarverslag 2012. stichting pensioenfonds jacobs nederland

Verkort. Jaarverslag 2012. stichting pensioenfonds jacobs nederland Verkort Jaarverslag 2012 stichting pensioenfonds jacobs nederland Verkort jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Voorwoord Beste Lezer, 2012 was voor het Pensioenfonds een jaar van stabilisatie.

Nadere informatie

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd Verkort jaarverslag 2013 In dit verkorte jaarverslag 2013 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2013 en

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2012

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2012 DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND Jaarrapport 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 3 B Bestuur en organisatie 6 C Verslag van het verantwoordingsorgaan 10 D Bestuursverslag 13 Hoofdlijnen

Nadere informatie

Pensioenkrant 2013 AUGUSTUS

Pensioenkrant 2013 AUGUSTUS Pensioenkrant 2013 AUGUSTUS Disclaimer Hoewel deze krant met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Pensioenkrant augustus 2013 Woord van de voorzitter

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Deelnemersvergadering 26 september 2013

Deelnemersvergadering 26 september 2013 Deelnemersvergadering 26 september 2013 2 1. Opening Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Notulen (27 september 2012 en 24 januari 2013) 3. Jaarverslag 2012 4. Beleggingen 2012 en ontwikkelingen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Juni 2015

NIEUWSBRIEF Juni 2015 NIEUWSBRIEF Juni 2015 De financiële positie van het fonds De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de verplichtingen

Nadere informatie

RBS Pensioen Update. voor een pensioenregeling die voldoet aan de nieuwe wetgeving per 1 januari 2015.

RBS Pensioen Update. voor een pensioenregeling die voldoet aan de nieuwe wetgeving per 1 januari 2015. RBS Pensioen Update De pensioenwereld beleeft hectische tijden. Gelukkig kunnen we concluderen dat de financiële situatie van ons fonds gezond is. In deze RBS Pensioen Update vindt u een samenvatting van

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Pag. /8 Delta Lloyd garandeert de opgebouwde aanspraken en tarieven. Het Garantiepensioen

Nadere informatie

POPULAIR JAARVERSLAG. Financiële situatie. Beleggingen. De organisatie. Veranderingen. Communicatie. 2014 in cijfers

POPULAIR JAARVERSLAG. Financiële situatie. Beleggingen. De organisatie. Veranderingen. Communicatie. 2014 in cijfers POPULAIR JAARVERSLAG 2014 Financiële situatie Beleggingen De organisatie Veranderingen Communicatie 2014 in cijfers 2 Pensioenfonds UWV heeft in 2014 veel aandacht besteed aan de toekomst van het pensioenfonds,

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart 2016 Stand van zaken SVG 1 van 21 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2015 Vooruitblik 2016 Derivaten Vragen 2 van 21 Pensioenfonds

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling (x 1.000) Beleggingen voor risico deelnemers (Robeco) 253.667 208.267

Beschikbarepremieregeling (x 1.000) Beleggingen voor risico deelnemers (Robeco) 253.667 208.267 VERKORT JAARVERSLAG 2012 INLEIDING In juni 2013 is door het Algemeen Bestuur van Pensioenfonds Deloitte het Jaarverslag 2012 vastgesteld. Hieronder treft u een samenvatting aan van dit verslag. Aan dit

Nadere informatie

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen Verkort jaarverslag 2014 In dit verkorte jaarverslag 2014 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2014 en

Nadere informatie

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2013

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2013 DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 3 B Bestuur en organisatie 6 C Verslag van het verantwoordingsorgaan 10 D Bestuursverslag 13 Governance

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #11 juni 14 1 Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE 2 Bereid je tijdig voor op je pensioen Uw pensioenoverzicht: weet hoe u er voor staat

Nadere informatie

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag 2010. Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag 2010. Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om Jaarbericht 2010 1 Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag 2010. Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om kennis te nemen van de belangrijkste

Nadere informatie

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds?

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds? Veelgestelde vragen en antwoorden Ontbinding Stichting Pensioenfonds Bavaria (in liquidatie) Wat gaat er op 1 april 2017 gebeuren? Dan gaan de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve en gewezen deelnemers

Nadere informatie

2014 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2014 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2014 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 samenvatting van het jaarverslag In het Jaarverslag 2014 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan Jaarbericht 2011 Ruim 1.600 mensen ontvangen op dit moment een pensioenuitkering via ons pensioenfonds. Nog eens ruim 2.300 (oud) DuPont-medewerkers zullen in de toekomst een pensioenuitkering ontvangen.

Nadere informatie

Verkort. Jaarverslag 2011. stichting pensioenfonds jacobs nederland

Verkort. Jaarverslag 2011. stichting pensioenfonds jacobs nederland Verkort Jaarverslag 2011 stichting pensioenfonds jacobs nederland Verkort jaarverslag 2011 Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Voorwoord In het afgelopen jaar gebeurde er opnieuw veel op pensioengebied.

Nadere informatie

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Samenvatting cijfers per 30 juni 2017 Dekkingsgraad (UFR): 104,9% Beleidsdekkingsgraad: 101,8% Belegd vermogen: 23,5 miljard Rendement 2017 t/m juni:

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Stichting Pensioenfonds DHV Informatiebijeenkomst 24 september 2013 2013 Royal HaskoningDHV, All rights reserved Alleen voor intern gebruik Agenda Opening Jaarverslag 2012 Paul Canisius Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2012. 2012: Herstel zichtbaar, maar we zijn er nog niet. Inclusief de pensioenkrant:

Verkort jaarverslag 2012. 2012: Herstel zichtbaar, maar we zijn er nog niet. Inclusief de pensioenkrant: Verkort jaarverslag 2012 Inclusief de pensioenkrant: 2012: Herstel zichtbaar, maar we zijn er nog niet De Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat heeft een bewogen jaar achter

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 1 1: OPENING & AGENDA Opening Notulen deelnemersvergadering 2015 Deelnemersvergadering juli 2016 Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2015 AUGUSTUS 2016 In dit Jaarbericht over 2015 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording af voor het

Nadere informatie

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 WELKOM Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 Agenda Opening Nieuws vanuit het bestuur Hoe staat het fonds ervoor? Pensioen: wat is er gewijzigd en wat betekent dat?

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

FINANCIËLE POSITIE EN TOESLAGVERLENING 2015

FINANCIËLE POSITIE EN TOESLAGVERLENING 2015 FINANCIËLE POSITIE EN TOESLAGVERLENING 2015 Deelnemersvergadering Financiële positie en toeslagverlening 2015 18 november 2014 Pagina 1 CONTRACT NATIONALE-NEDERLANDEN Garantiecontract: Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 26 juni 2014 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 27

Nadere informatie