De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland. Verkort jaarverslag 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland. Verkort jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Verkort jaarverslag 2013

2 Dit is een uitgave van De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Het verkorte jaarverslag is een populaire samenvatting van het jaarverslag. Aan dit verkort jaarverslag kunt u geen rechten ontlenen.

3 Voorwoord Dit verkort jaarverslag bevat een samenvatting van de ontwikkelingen en cijfers in 2013 bij De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland. Per 31 december 2013 bedraagt de dekkingsgraad 97,1% (31 december 2012: 93,6%). Dat is lager dan de vereiste dekkingsgraad in het herstelplan (die bedraagt 101,9%). Eind 2013 verkeert het pensioenfonds daarmee in onderdekking. Op grond van de financiële situatie en in overeenstemming met de wet heeft het bestuur besloten in juli 2013 geen toeslag te verlenen. Het bestuur overlegt intensief met de werkgevers over een bijstorting die noodzakelijk is om weer op het niveau van het herstelplan te komen. Mocht per 31 juli 2014 de dekkingsgraad onvoldoende hersteld zijn, dan moet het fonds overgaan tot korten van de pensioenrechten en de pensioenaanspraken. In 2013 is het bestuur bezig geweest met de aanpassing van het pensioenovereenkomst aan nieuwe wetgeving. Per 1 januari 2014 gelden er andere voorwaarden voor de belastingvrije pensioenopbouw. Om daaraan te voldoen, hebben de werkgevers en werknemers het pensioenreglement aangepast. De jaarlijks toegestane pensioenopbouw voor eindloonregelingen is verlaagd van 2,0% naar 1,9%. Ook is de pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 67 jaar. De aanpassing van de regeling geldt overigens alleen voor de opbouw in Naar verwachting komen er in de loop van 2014 nieuwe wetswijzigingen die onder andere het fiscaal toegestane opbouwpercentage verder verlagen. Deze wijzigingen worden effectief per 1 januari De werkgevers en werknemers moeten in 2014 dus opnieuw aanpassingen in de pensioenovereenkomst bespreken. De Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen treedt per 1 juli 2014 in werking. Het doel van de nieuwe wetgeving is de verbetering van de effectiviteit van pensioenbesturen. De samenstelling van het bestuur wordt aangepast. Gepensioneerden zullen nu ook in het bestuur direct vertegenwoordigd worden. De taken, samenstelling en omvang van het verantwoordingsorgaan worden uitgebreid. Gelijktijdig verdwijnt de huidige deelnemersraad. Medezeggenschap wordt dan via het verantwoordingsorgaan geregeld. Extern toezicht zal jaarlijks plaats vinden door de visitatiecommissie. Mocht u vragen hebben over dit verslag, dan antwoorden we graag. De contactgegevens vindt u achterin deze brochure. Met vriendelijke groet, Namens het bestuur van De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland, B.C. Doets, Voorzitter 3

4 4

5 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Over het pensioenfonds en het bestuur 7 2. De organisatie van het pensioenfonds 8 3. Wat biedt de pensioenregeling van het pensioenfonds? Ontwikkelingen in Financieel beleid/positie Kerncijfers 15 - Balans per 31 december Staat van baten en lasten 18 5

6 6

7 1 Over het pensioenfonds en het bestuur De pensioenregeling van Kuwait Petroleum in Nederland wordt uitgevoerd door het eigen pensioenfonds. De rechtsvorm van het fonds is een stichting. Deze is juridisch onafhankelijk van de werkgevers. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgevers en van de werknemers van Kuwait Petroleum. Beleggingscommissie E. Droste D.J. Kraan H. Trumpi (voorzitter) P. van Woerkom Eind 2013 was de samenstelling van de verschillende organen als volgt: Bestuurssamenstelling Namens de werkgevers: Namens de deelnemers: B.C. Doets (voorzitter) E. Droste R. de Graaf D.J. Kraan A.F. Meeusen R.J. van der Velden P.M.J. Thomassen (Vacature) Deelnemersraad De samenstelling is als volgt: Namens de deelnemers: Namens de gepensioneerden: H. Hovius (voorzitter) J. Bevaart A. Kraak A. Boender G.P.M. Pickkers (secretaris) J.L. Brouwer A. J. Reuvers J. Goedegebuur M. Sihasale A.J. Willemsen A. Versteeg P. van Woerkom Verantwoordingsorgaan J.F.Z. Innegraeve M. Sihasale J.L. Brouwer Visitatiecommissie VCHolland Actuaris Mercer (Nederland) B.V. Accountant Deloitte Accountants B.V. Vermogensbeheerder Aberdeen Asset Managers Ltd Secretaris H.G. Kleiss Custodian en administratie beleggingen KAS BANK N.V. Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. 7

8 2 De organisatie van het pensioenfonds Met het onderstaande schema brengen we de organisatie van het pensioenfonds in beeld. zich door het bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. Van de twee in 2012 ontstane vacatures (betrof werknemersvertegenwoordigers) is er in 2013 één vervuld. Secretartis Beleggingscommissie Deelnemersraad De deelnemersraad bestaat uit vertegenwoordigers van de werknemers en de gepensioneerden. De deelnemersraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur. Vermogensbeheerder: - Aberdeen Asset Management Administratie: - Syntrus Achmea Verz.- en fin. administratie - KAS BANK Beleggingsadministratie Advisering: - Deelnemersraad - Raadgevend actuaris (Mercer) Certificering - Mercer Certificering - Deloitte Herverzekeraar AEGON Beleggingscommissie De beleggingscommissie toetst het door de vermogensbeheerder uitgevoerde beleggingsbeleid tegen de richtlijnen van het bestuur. Zij rapporteert over haar bevindingen aan het bestuur. Verder adviseert zij het bestuur op strategisch en tactisch niveau over het beleggingsbeleid en stelt jaarlijks een beleggingsplan voor. De beleggingscommissie maakte in 2013 gebruik van de diensten van 2 externe pensioen/financële deskundigen. Bestuur Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het pensioenfonds en de uitvoering van de door de werkgevers toegezegde pensioenregeling, waaronder het doen van pensioenuitkeringen aan gepensioneerden en hun nabestaanden. Op grond van de statuten en reglementen en de uitvoeringsovereenkomst heeft het bestuur bevoegdheden tot het verrichten van betalingen en het aangaan van contractuele verplichtingen met derden. Bij de vervulling van zijn taken richt het bestuur zich naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers (slapers), andere aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden en de werkgevers. Het bestuur zorgt er daarbij voor dat de genoemde betrokkenen Verantwoordingsorgaan Het verantwoordingsorgaan beoordeelt of het bestuur op evenwichtige wijze rekening houdt met de belangen van alle belanghebbenden bij het fonds. Op basis van de door het bestuur verstrekte informatie oordeelt het verantwoordingsorgaan over het handelen van het bestuur, over het gevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst, evenals over de naleving van de gedragscode. 8

9 Visitatiecommissie Het intern toezicht vindt plaats door een visitatiecommissie. Deze bezoekt eens in de drie jaar het bestuur (laatste in 2012). Het toezicht richt zich vooral op de beoordeling van de procedures en processen ten aanzien van het beleid en het bestuur, de wijze waarop de regeling wordt uitgevoerd en de wijze waarop het bestuur omgaat met de risico s voor het pensioenfonds. Deskundigen Naast deze interne organen kent het fonds ook twee externe deskundigen. De certificerend actuaris rapporteert jaarlijks over de financiële positie van het fonds en geeft een actuariële verklaring af. De externe accountant controleert de jaarrekening en de verslagstaten voor DNB. Hij doet verslag van zijn bevindingen in de vorm van een accountants-verklaring en een verslag aan het bestuur. Administrateur en Vermogensbeheerder De administrateur van de pensioenregeling verzorgt zowel de deelnemers- als de financiële administratie van het pensioenfonds. De vermogensbeheerder belegt de pensioenpremies volgens het opgestelde beleggingsplan. 9

10 3 Wat biedt de pensioen regeling van het pensioenfonds? De pensioenregeling biedt: een ouderdomspensioen; een partner- en wezenpensioen bij overlijden; een aanvulling op het wettelijke arbeidsongeschiktheidspensioen; mogelijkheid tot uitruil tussen ouderdoms- en partnerpensioen; de mogelijkheid tot vervroegde pensionering; mogelijkheid om pensioenuitkeringen anders te verdelen over de jaren (hoog-laag constructie). 4 Ontwikkelingen in 2013 Interne ontwikkelingen Dekkingsgraad De dekkingsgraad van het pensioenfonds bedroeg per 31 december 2013: 97,1%. Op 31 december 2012 was dit 93,6%. De dekkingsgraad wordt berekend door het bedrag aan beleggingen te delen door het bedrag van de pensioen voorziening (verplichtingen). De stijging van de dekkingsgraad in 2013 is het resultaat van een combinatie van de volgende factoren: een licht negatief beleggingsresultaat (-0,1%), een vrijwillige bijstorting van e 2 miljoen door de werkgevers en de stijging van de rente gedurende Op de dekkingsgraad van 31 december 2013 is een correctie toegepast van dus -0,21% vanwege aangepaste sterftekanscorrectiefactoren als gevolg van de alsmaar verder stijgende levensverwachting. Op 31 juli 2014 loopt het herstelplan af dat het pensioenfonds in 2011 heeft opgesteld. De dekkingsgraad moet dan 104,2% bedragen. Met de werkgevers is jaarlijks overleg over mogelijke bijstorting als het herstelpad naar juli 2014 niet gehaald mocht worden. In april 2013 hebben de werkgevers een vrijwillige bijstorting van e 2 miljoen gedaan, zijnde het tekort per 31 december De werkgevers hebben in 2013 een extra vrijwillige bijstorting van e 13,6 miljoen toegezegd om het tekort per eind 2012 te dekken. Deze bijstorting is inmiddels in 2014 betaald. Omdat het fonds per 31 december 2013 nog steeds onder de minimale dekkingsgraad volgens het herstelpad zat (deze bedroeg 101,9% eind 2013), is de werkgever recent verzocht om e 6 miljoen bij te storten. Voor het eventueel resterende tekort per 31 juli 2014 (afloop van het herstelplan) wordt nogmaals een extra bijstorting van de werkgevers gevraagd. Mocht per 31 juli 2014 de dekkingsgraad onvoldoende hersteld zijn, dan moet het fonds overgaan tot korten van de pensioenen en pensioenaanspraken. Uitvoerings- en financieringsovereenkomst met de werkgevers De geldende uitvoeringsovereenkomst en de daarbij behorende financieringsovereenkomst zijn onverminderd van kracht. Behoudens eventuele tussentijdse wijzigingen gelden deze overeenkomsten tot en met 31 december IDS Europe B.V. is als nieuwe werkgever toegetreden. Pension fund governance De Wet versterking bestuur pensioenfondsen treedt per 1 juli 2014 in werking. Het is een volledige herziening van de governance (toezicht) en medezeggenschap bij pensioenfondsen. Deze wet moet zorgen voor verbetering van de kwaliteit van het pensioenfondsbestuur. In 2013 en 2014 moeten de organisatie en interne regels van het pensioenfonds hierop aangepast worden. In het kader van deze wet moest het bestuur kiezen uit 5 bestuursmodellen. Het bestuur heeft eind 2013 gekozen voor de zogenaamde paritaire bestuursvorm, met vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en gepensioneerden. Deze bestuursvorm ligt dicht bij de bestaande bestuursvorm. Nieuw is dat binnen het bestuur nu ook de groep van gepensioneerden direct vertegen- 10

11 woordigd zal zijn. In de loop van 2014 komt een nieuwe bestuurssamenstelling tot stand. Daarnaast verdwijnt per 1 juli 2014 de deelnemersraad en veranderen de taken, samenstelling en de omvang van het verantwoordingsorgaan. Het nieuwe verantwoordings orgaan zal in het kader van medezeggenschap het bestuur van advies voorzien. Communicatiebeleid In 2013 heeft het bestuur een verkort jaarverslag (over 2012) opgesteld voor de deelnemers en gepensioneerden. Verder zijn er twee nieuwsbrieven uitgegeven met informatie over de financiële situatie van het fonds en de wijzigingen in de wet- en regelgeving. Nieuwsbrieven en jaarverslag staan op de website. De website bevat onder meer informatie over de pensioenregeling en over bijzondere situaties, die voor deelnemers en gepensioneerden van belang kunnen zijn. Er is ook een pensioenplanner waarmee deelnemers toegang kunnen krijgen tot hun persoonlijke pensioengegevens. Zo kunnen ze berekeningen maken voor hun persoonlijke situatie is overigens een overgangsjaar waar het de pensioenregeling betreft. De planner wordt daarom niet aangepast voor het nieuwe opbouwpercentage van 1,9% (was: 2%) en de verhoogde pensioen richtleeftijd van 67 (was: 65 jaar). Dat gebeurt pas nadat de nieuwe wijzigingen per 1 januari 2015 zijn doorgevoerd. Pensioenuitvoeringskosten De pensioenuitvoeringskosten bedroegen in 2013 e (2012: e ). Het aantal deelnemers en gepensioneerden per 31 december 2013 bedraagt (2012: 1.715). De kosten in euro s per deelnemer/gepensioneerde bedragen in 2013: e 625 (2012: e 711). De pensioenuitvoeringskosten van het fonds bestaan uit de administratievergoeding voor de uitvoerder, controle- en advieskosten en kosten voor het bestuur en andere organen. Kosten vermogensbeheer De beleggingskosten hebben voortdurend de aandacht van het bestuur en de rapportages van de vermogensbeheerders worden nauwgezet gevolgd. Het totaal gemiddeld belegd vermogen bedroeg in 2013 e De kosten van het vermogensbeheer bedroegen in 2013 gemiddeld 63 bp (1 basis punt is 0.01%) van het totaal gemiddeld belegd vermogen. Externe ontwikkelingen AOW-leeftijd in stappen omhoog De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 67 jaar. Dit is al in wetgeving vastgelegd. De overheid wil de verhoging versneld invoeren tot 67 jaar in Medio april 2014 was er echter nog geen wetsvoorstel ingediend in de Tweede Kamer. Daarna wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Een verdere verhoging gaat dan met stappen van één jaar. Verhoging pensioenrichtleeftijd van 65 jaar naar 67 jaar Per 1 januari 2014 is de standaard pensioenleeftijd in de pensioenregeling (de pensioenrichtleeftijd ) verhoogd naar 67 jaar. Deze verhoging ineens naar 67 jaar in plaats van het volgen van de toenemende AOW-leeftijd maakt de administratie voor het fonds eenvoudiger. Binnen onze pensioenregeling zijn afspraken gemaakt over vervroegd pensioen zodat men vóór 67 jaar met pensioen kan gaan. Verlaging opbouwpercentage Per 1 januari 2014 werd het maximale opbouwpercentage met 0,1% verlaagd naar 1,9%. Nadat de werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers een nieuwe pensioen overeenkomst afgesproken hadden, heeft het pensioenfonds het pensioenreglement aangepast en met ingang van 1 januari 2014 ingevoerd. Deze aanpassing van het reglement III geldt alleen voor de opbouw in De pensioenopbouwpercentages gaan per 1 januari 2015 nog verder omlaag. Voor een eindloonregeling wordt dit 1,657% en voor een middelloonregeling 1,875%. Ook wordt een maximum pensioengevend salaris van e ingevoerd waarover belasting vrij pensioen kan worden opgebouwd. Voor het bedrag boven e kan een netto spaarregeling vrijwillig gekozen worden. De werkgevers en werknemers zijn in overleg over een nieuw pensioenreglement. De nieuwe pensioenovereenkomst moet op 1 januari 2015 ingevoerd zijn. Den Haag, juli 2014 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Het bestuur 11

12 5 Financieel beleid/positie Een van de belangrijkste taken van het bestuur is het financiële beheer van het pensioenfonds. Het pensioenfonds ontvangt de pensioenpremies van de werkgevers en de werknemers, belegt deze, en beslist of er financiële ruimte is voor de toekenning van toeslagen. Daarnaast kent het fonds pensioenaanspraken toe aan de actieve deelnemers en keert het pensioenfonds pensioenen uit aan de gepensioneerden. Het pensioenfonds heeft het risico van vroegtijdig overlijden van een deelnemer, in verband met uitkeringen aan de nabestaanden, bij een verzekeringsmaatschappij herverzekerd. De middelen van het pensioenfonds worden verkregen uit de financiering door werkgevers en werknemers (premie-inkomsten) en uit de rendementen op beleggingen. Premies Over 2013 bedroeg de totale betaalde premie (werkgevers- en werknemersdeel) e 17,8 mln. exclusief de bijstorting door de werkgevers van e 2 mln. De kostendekkende premie bedroeg e 15,6 mln. Deze kostendekkende premie wordt gebruikt voor het opbouwen van pensioenrechten, de uitvoeringskosten van het fonds en het opbouwen van een verplichte financiële buffer. Het verschil van e 2,2 mln bestaat uit koopsommen voor de franchisereparatie, premie voor vrijwillige verzekeringen en een reservecomponent die wordt aangewend ter versterking van het eigen vermogen. Beleggingsbeleid De algemene doelstelling van het pensioenfonds is te voldoen aan alle toekomstige pensioenverplichtingen. Het beleid is gericht op het behalen van een bevredigend rendement, rekening houdend met de risico s verbonden aan de diverse beleggingscategorieën. Het bestuur geeft de vermogensbeheerder de bandbreedtes aan waarbinnen in zakelijke waarden (aandelen met meer risico en een hoger verwacht rendement) en vastrentende waarden (obligaties met minder risico en een lager verwacht rendement) mag worden belegd. Beleggingen en rendement Het rendement van de beleggingen is in 2013 uitgekomen op -0,1%. Dit is het totaal van directe opbrengsten (rente en dividend) en indirecte opbrengsten bestaande uit (al dan niet gerealiseerde) koersresultaten. Het afdekken van het valutarisico 12

13 beïnvloedde het resultaat positief met + 2,56%. Het netto rendement op de beleggingen was - 0,1% en was daarmee 4,4% slechter dan de benchmark (4,3%). De benchmark is een erkende vergelijkingsmaatstaf in de beleggings wereld. Het beleggingsresultaat over 2013 heeft dus geleid tot een daling van de waarde van de beleggingsportefeuille. Echter, mede door de bijstorting is de waarde van de beleggingen gestegen van e 404,2 mln ultimo 2012 tot e 404,4 mln ultimo De vastrentende ( dit zijn staatsleningen, obligaties) portefeuille liet een verlies zien van 4,67% (vóór valuta-afdek king), veroorzaakt door de gestegen rente en een slecht resultaat in de opkomende markten, door uitstroom van kapitaal uit die gebieden. Aandelen global lieten een positief resultaat zien. Maar dit resultaat bleef sterk achter bij de benchmark. Het rendement op aandelen in de opkomende markten was negatief evenals het rendement op onroerend goed. Het bestuur heeft in 2013 een onderzoek opgestart om naar mogelijkheden voor betere beleggingsresultaten te kijken. De prestaties van de vermogensbeheerder zijn over een periode van 3 jaren geëvalueerd. Het huidige actieve beleggingsbeleid van de vermogensbeheerder levert niet de gewenste outperformance over de benchmark op. In 2014 wordt een nieuwe Asset Liability Management studie uitgevoerd en het beleggingsbeleid aangepast in overeenstemming met de resultaten van dit onderzoek. indexcijfer van januari van het lopende kalenderjaar ten opzichte van januari van het daaraan voorafgaande kalenderjaar. Indien en voor zover de middelen van de stichting dit toelaten kan het bestuur ook jaarlijks een procentuele toeslag verstrekken op de extra premievrije aanspraken uit hoofde van het voorheen van toepassing zijnde reglement I dan wel II. Als uitgangspunt bij het vaststellen van deze procentuele toeslag geldt de loonindex, zijnde het Indexcijfer voor CAO-lonen voor Particuliere bedrijven per maand vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek als het verschil tussen het indexcijfer van januari van het lopende kalenderjaar ten opzichte van januari van het daaraan voorafgaande kalenderjaar. Toeslagenbeleid Als de financiële middelen van het fonds dit toelaten streeft het bestuur naar toeslagverlening van de premievrije, de wegens arbeidsongeschiktheid premievrijgestelde en de ingegane pensioenen op basis van waardevastheid. De toeslagverlening vindt plaats per 1 juli. Uitgangspunt bij het vaststellen van de procentuele toeslag is de prijsindex, zijnde de Consumentenprijsindex alle huishoudens, afgeleid, vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek als het verschil tussen het Het bestuur beslist gebaseerd op interne richtlijnen evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken worden aangepast. Er is dus sprake van een voorwaardelijke toeslagverlening. Op grond van de financiële situatie van het fonds heeft het bestuur echter moeten besluiten om per 1 juli 2013 geen toeslag te verlenen. 13

14 14 6 Bijlagen

15 Kerncijfers Kerncijfers (bedragen x e 1.000) Pensioenen Aantal deelnemers ,4% ,1% Aantal gewezen deelnemers ,9% ,0% Aantal gepensioneerden ,7% ,9% Totaal ,0% ,0% Premies van werkgever en werknemers* Pensioenuitkeringen Saldo waardeoverdrachten - - Pensioenuitvoerings- en administratiekosten Technische voorzieningen Reserves <12.111> <27.734> Vermogen - Beleggingen Liquide middelen Saldo overige activa en passiva <1.788> <944> Totaal belegd vermogen FTK dekkingsgraad 97,1% 93,6% Toeslagen (indexatie) voor actieve deelnemers ** 0,0% 0,0% - voor inactieve deelnemers 0,0% 0,0% * inclusief een extra vrijwillige bijstorting van de werkgevers van 2 miljoen euro ** Betreft de toeslag op premievrije rechten uit de omgezette OP/TOP-rechten tussen 60 en 65 jaar uit een eerdere Pensioenregeling. 15

16 Kerncijfers (vervolg) Beleggingen Vastgoed beleggingen ,5% ,9% Aandelen ,9% ,0% Vastrentende waarden ,4% ,0% Derivaten ,9% ,4% Overige beleggingen ,3% ,7% Totaal belegd vermogen % % Derivaten in passiva Totaal Beleggingsopbrengsten en kosten vermogensbeheer Directe opbrengsten Indirecte opbrengsten <5.872> Kosten vermogensbeheer <1.747> <1.556> <1.480> Beleggingsrendement Totaal rendement <0,1%> 10,7% 16

17 Balans per 31 december 2013 Balans na bestemming saldo van baten en lasten (in duizenden euro s) Activa Beleggingen Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Passiva Stichtingskapitaal en reserves <12.111> <27.734> Technische voorzieningen Kortlopende schulden en overige passiva

18 Staat van baten en lasten 2013 (bedragen x e 1.000) Premiebijdragen van werkgever en werknemers Beleggingsresultaten <1.480> Saldo waardeoverdrachten - - Pensioenuitkeringen <16.908> <16.888> Mutatie technische voorzieningen <verlies>/winst Pensioenopbouw <12.178> <12.633> Rentetoevoeging <1.512> < 6.149> Pensioenuitkeringen en afkopen Uitvoeringskosten Saldo waardeoverdrachten - - Wijziging marktrente <26.101> Wijziging actuariële grondslagen <884> <4.298> Toeslagverlening - - Overige mutaties technische voorzieningen - - Overige wijzigingen <12> <31.916> Mutatie overige technische voorzieningen <117> <103> <32.019> Herverzekeringen <27> <22> Uitvoerings- en administratiekosten <857> <963> Diverse baten en lasten <6> <185> Resultaat Bestemming saldo Mutatie solvabiliteitsreserve

19 19

20 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Administrateur: Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Postbus LM Tilburg telefoon: (013) adres:

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014 DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 3 B Bestuur en organisatie 6 C Verslag van de visitatiecommissie 11 D Verslag van het verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds GITP. Jaarrapport 2012

Stichting Pensioenfonds GITP. Jaarrapport 2012 Jaarrapport 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4 B Kerncijfers 6 C Karakteristieken van het pensioenfonds 9 D Verslag van het verantwoordingsorgaan 14 E Bestuursverslag 17 Bestuursverslag 18 Pensioenparagraaf

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2013 Inhoud Meerjarenoverzicht 6 Voorwoord 8 1 Het pensioenfonds 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Over het pensioenfonds 9 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 9 1.2.2 Doelstelling

Nadere informatie

STICHTING EDS PENSIOENFONDS

STICHTING EDS PENSIOENFONDS STICHTING EDS PENSIOENFONDS Jaarverslag 2007 30 juni 2008 PENSIOENBEHEERDER Stichting EDS Pensioenfonds ExcellerateHRO Graadt Van Roggenweg 420 Rivium Quadrant 2 3531 AH Utrecht 2909 LC Capelle aan den

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds Imtech Het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Imtech heeft het genoegen u het verslag over het boekjaar 2009 aan te bieden, welke is opgesteld overeenkomstig het

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Stichting Pensioenfonds ING 1 Bereikbaarheidsgegevens Bestuur van Stichting Pensioenfonds ING: Locatiecode HP.B.04.025

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2011

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2011 Jaarrapport 2011 Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: pensioenfondsricoh@achmea.nl Internet: www.pensioenfondsricohnederland.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 4 B Karakteristieken van het pensioenfonds

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2014 Inhoud Meerjarenoverzicht 5 Voorwoord 7 1 Het pensioenfonds 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Over het pensioenfonds 8 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 8 1.2.2 Werkingssfeer

Nadere informatie

Stichting BASF Pensioenfonds

Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem Postbus 1019, 6801 MC Arnhem Telefoon: 026-3717 159 Telefax: 026-3717 246 Internetsite: www.basfpensioenfonds.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Jaarverslag 2010. Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Jaarverslag 2010 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Samenwerking... Ballast Nedam realiseert graag projecten waarbij we al onze kennis en kunde kunnen aanbieden aan de klant. Door samen te werken en

Nadere informatie

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31 -1- JAARVERSLAG 2010 STICHTING CRH PENSIOENFONDS INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 2 Kerncijfers 3 Verslag van het bestuur 4 Verslag van het verantwoordingsorgaan 17 Reactie van het bestuur 19 Verslag

Nadere informatie

Jaarverslag. (In liquidatie)

Jaarverslag. (In liquidatie) Jaarverslag 2012 (In liquidatie) Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Verf- en Drukinktindustrie in liquidatie Jaarverslag 2012 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2014. Postbus 90170 5000 LM Tilburg Telefoon: (013) 462 33 13 E-mail: Cooppensioenfonds@achmea.nl Internet: www.

JAARRAPPORT 2014. Postbus 90170 5000 LM Tilburg Telefoon: (013) 462 33 13 E-mail: Cooppensioenfonds@achmea.nl Internet: www. JAARRAPPORT 2014 Postbus 90170 5000 LM Tilburg Telefoon: (013) 462 33 13 E-mail: Cooppensioenfonds@achmea.nl Internet: www.cooppensioenfonds 1 VOORWOORD Het jaar 2014 is een druk en hectisch jaar geweest.

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie Woerden Inhoud Kengetallen en kerncijfers 3 Meerjarenoverzichten van kengetallen en kerncijfers 4 Bestuursverslag 7 Gang van zaken gedurende het verslagjaar 8

Nadere informatie

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de. Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS)

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de. Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Jaarverslag 2009 Dit jaarverslag is een uitgave van Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB

Stichting Pensioenfonds ANWB Stichting Pensioenfonds ANWB Stichting Pensioenfonds ANWB Wassenaarseweg 220 2596 EC Den Haag Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40408890 Verslag over het boekjaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko Stichting Pensioenfonds Aviko Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Aviko 2 Inhoudsopgave 5 KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 5 Profiel 5 Organisatie 8 Personalia 9 KERNCIJFERS 10 VERSLAG VAN HET

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467 Verslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2008

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2008 2008 Dit rapport heeft 52 pagina s Inhoudsopgave Profiel van het Pensioenfonds 2 Organisatie 3 Kengetallen 5 Bestuursverslag 7 Goed Pensioenfondsbestuur 7 Pensioenbeleid 9 Beleggingsbeleid 13 Financieel

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Brocacef Pensioenfonds. 1 januari 2014

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Brocacef Pensioenfonds. 1 januari 2014 Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Brocacef Pensioenfonds 1 januari 2014 Versie 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 BEGRIPPENLIJST... 2 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS ECI JAARRAPPORT 2004

STICHTING PENSIOENFONDS ECI JAARRAPPORT 2004 STICHTING PENSIOENFONDS ECI JAARRAPPORT 2004 INHOUD A. Kerncijfers 2 B. Bestuur en functionarissen 5 C. Jaarverslag 7 ALGEMEEN 8 WIJZIGINGEN IN STATUTEN EN REGLEMENT 10 BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN 10 PENSIOENONTWIKKELINGEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel

Jaarverslag 2011. Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel Inhoudsopgave Jaarverslag 5 1. Voorwoord 7 2. Kerncijfers 9 3. Profiel van SPNG 11 4. Vermogenspositie en beleid 19 5. Beleggingen 25 6. Pensioenregeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds MSD

Stichting Pensioenfonds MSD Stichting Pensioenfonds MSD Stichting Pensioenfonds MSD Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem Postbus 581, 2003 PC Haarlem Telefoon: 023-515 31 53 Telefax: 023-514 80 00 Internetsite: www.pf-msd.nl Ingeschreven

Nadere informatie

STICHTING VVV-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG IN LIQUIDATIE. Statutair gevestigd te s-gravenhage

STICHTING VVV-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG IN LIQUIDATIE. Statutair gevestigd te s-gravenhage STICHTING VVV-PENSIOENFONDS IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG 2013 Statutair gevestigd te s-gravenhage Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Karakteristieken van het pensioenfonds... 4 1.1 Profiel... 4 1.2 Organisatie...

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel Jaarverslag 2012 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel administrateur

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds NIBC

Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Carnegieplein 4, 2517 KJ Den Haag Telefoon: 070-3425 970 Telefax: 070-3562 886 Website: www.pensioenfonds-nibc.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AZL

Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Internetsite: www.p-azl.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Liquidatieverslag 2014. in liquidatie

Liquidatieverslag 2014. in liquidatie Liquidatieverslag 2014 in liquidatie Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: pensioenfondsjnj@achmea.nl Telefoon: (013) 462 16 90 Internetsite: www.pfjnj.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4 B Kerncijfers

Nadere informatie