Concept sociaal plan Vorming basisbibliotheek Waterland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept sociaal plan Vorming basisbibliotheek Waterland"

Transcriptie

1 Concept sociaal plan Vorming basisbibliotheek Waterland Werkgevers De Stichting ProBiblio, gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur mevrouw A. Rube, hierna te noemen ProBiblio, en De Stichting Openbare Bibliotheek Edam-Volendam, gevestigd te Volendam, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw M. Verwij (directeur) hierna te noemen OB Edam-Volendam en De stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek Purmerend e.o., gevestigd te Purmerend, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G. Kerkhof (directeur), hierna te noemen OB Purmerend Werknemers De Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door J. Stoel, regiobestuurder en De Vereniging CNV Publieke Zaak, gevestigd te 's-gravenhage, vertegenwoordigd door S. van Rijkom, bestuurder komen het navolgende overeen. Preambule Dit sociaal plan wordt toegepast op de volgende situatie. De besturen van : Stichting Openbare Bibliotheek Beemster; Stichting Openbare Bibliotheek Edam-Volendam; Stichting Openbare Bibliotheek Graft-De Rijp; Stichting Openbare Bibliotheek Landsmeer; Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek Purmerend e.o.; Stichting Openbare Bibliotheek Waterland hebben voorgenomen besluiten genomen tot fusie. Bij de fusie treedt de Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek Purmerend e.o. op als verkrijgende stichting waarin de andere hierboven genoemde stichtingen zullen opgaan. De Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek Purmerend e.o zal haar naam statutair wijzigen in Stichting Openbare Bibliotheek Waterland. De personen die op 31 december 2006 bij de hierboven genoemde openbare bibliotheken werken komen in dienst bij de nieuwe stichting (zie begripsbepalingen). Dit sociaal plan beoogt de nadelige gevolgen voor werknemers van de fusie te ondervangen, in het bijzonder met betrekking tot het behoud van werk, functie, inkomen en verworven rechten.

2 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer Dit sociaal plan is van toepassing op de gevolgen voor werknemers die voortvloeien uit de fusie en de overgang van werkgeversfunctie van ProBiblio, OB Edam- Volendam en OB Purmerend. Als datum geldt hierbij 31 december 2006 (zie definitie van het begrip werknemer onder artikel 2. d). Het plan heeft eveneens betrekking op de direct met de fusie samenhangende integratie en reorganisatie. Artikel 2 Begripsbepalingen In dit sociaal plan wordt verstaan onder: a. werkgever: de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie, als bedoeld in artikel 1 van de CAO, genoemd in de aanhef. b. oude werkgevers: ProBiblio en de Stichting Openbare Bibliotheek Edam- Volendam en Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek Purmerend. c. nieuwe werkgever: de Stichting Openbare Bibliotheek Waterland, in dit sociaal plan verder te noemen, de OB. d. werknemer: degene die voor 31 december 2006 als werknemer in de zin van het Burgerlijk Wetboek een arbeidsovereenkomst met de oude werkgevers (zie lid b) is aangegaan en niet in de instelling werkzaam is uitsluitend ter vervulling van een stage. e. salaris: het tussen werkgever en werknemer overeengekomen bruto maandloon, exclusief vergoedingen en/of toelagen en exclusief de vakantietoeslag; f. plaats van tewerkstelling: de plaats, waar de werknemer gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht. g. detacheringovereenkomst: een overeenkomst, waarbij twee werkgevers zich verbinden om een werknemer, in dienst van de één, voor zover de arbeidsovereenkomst dat toelaat, op te nemen in het organisatorische geheel van de ander ten einde hem daar een functie te doen uitoefenen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 52 van de CAO. h. ondernemingsraad: een voorlopige ondernemingsraad vooruitlopend op de instelling van een Ondernemingsraad op grond van het bepaalde in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en artikel 65 van de CAO. i. CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst Openbare Bibliotheken. j. Inwisselbare functies: als inwisselbare functies worden aangemerkt, functies die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat de werkzaamheden en handelingen worden verricht op grond van een in generale zin gelijke opdracht en zijn gericht op globaal een zelfde resultaat. Functies worden aangemerkt als inwisselbaar indien zij worden gesalarieerd volgens dezelfde, in bijlage A bij de CAO genoemde, salarisschaal, dan wel volgens een naastliggende salarisschaal. Het gaat om die functies waarvan de aard en inhoud overeenkomen met de voorgaande functie van de medewerker, zoals deze de laatste zes maanden voor de startdatum van de basisbibliotheek is uitgevoerd. k. gelijkwaardige functie: een functie die gelet op het niveau van de huidige functie, genoten en/of binnen afzienbare termijn af te ronden opleiding, opgedane werkervaring, inkomen en percentage (huidig) dienstverband redelijkerwijs aan de werknemer in verband met zijn omstandigheden, inclusief erkende sociaal-medische beperkingen kan worden opgedragen. l. gewijzigde functie: een functie, die dusdanig verandert dat daardoor de functie een overwegend andere inhoud krijgt. Indien de inhoud van de functie Hoofddorp, ( ) pagina 2 van 14

3 voor meer dan 40% wijzigt, is er geen sprake meer van inwisselbare of een gelijkwaardige functie. Zaken als functiebenaming, plaats in de organisatie en plaats in de hiërarchie spelen hierbij dus geen rol. Gewijzigde functies worden binnen de plaatsingscriteria behandeld als nieuwe functies. m. bezwarencommissie: een commissie als bedoeld in artikel 8 van dit sociaal plan. n. Anciënniteitbeginsel: Het anciënniteitbeginsel conform artikel 4:2 lid 1 van het Ontslagbesluit. Voor de bepaling van de anciënniteit wordt alleen de tijd waarin de werknemer onafgebroken bij OB Edam-Volendam, OB Purmerend en ProBiblio en haar rechtsvoorgangers in dienst is geweest in acht genomen. Onder een onafgebroken diensttijd wordt begrepen contracten die elkaar opvolgen met een onderbreking van drie maanden of korter. Tevens wordt bij de bepaling van de anciënniteit de onafgebroken diensttijd van een werknemer in acht genomen bij een werkgever van waaruit de werknemer op grond van artikel 7:662 BW van rechtswege is overgegaan naar de OB Edam-Volendam, de OB Purmerend en ProBiblio. o. Formatieplaatsenplan: een plan waarin de toekomstige bezetting van de verschillende bedrijfsonderdelen wordt uitgedrukt in formatieplaatsen, functies en bijbehorende salarisschalen volgens de CAO. Op basis van dit plan wordt de nieuwe organisatie, rekening houdend met het anciënniteitbeginsel ingevuld. p. Personeelsplaatsenplan: het overzicht van de functies in de openbare bibliotheken genoemd in de preambule na de overdracht en de medewerkers die op deze functies zijn geplaatst. q. De ingangsdatum van de fusie is 1 januari De ingangsdatum van de overgang van de werkgeversfunctie is 1 januari r. Was-wordt lijst: een overzicht van functies waarin wordt aangegeven in welke categorie een functie wordt ingedeeld (zie lid j, k en l van dit artikel) Artikel 3 Plichten van werkgevers en van werknemers De werkgevers en werknemers op wie dit sociaal plan van toepassing is, zijn gehouden volledig medewerking te verlenen aan de uitvoering van dit sociaal plan. Artikel 4 Hardheidsclausule In de gevallen waarin dit sociaal plan leidt tot een onbillijke en/of onredelijke situatie voor de werknemer, kan de werkgever in een voor de werknemer gunstige zin van dit sociaal plan afwijken. Artikel 5 Informatievoorziening aan medewerkers 1. De werknemers zoals bedoeld in de preambule en artikel 2, lid d van dit sociaal plan worden door of namens de werkgever geregeld geïnformeerd over de voortgang van het fusieproces en de overgang van de werkgeversfunctie. De werkgever maakt met de ondernemingsraad afspraken over de wijze en de momenten waarop de medewerkers worden geïnformeerd over de voortgang. 2. De ondernemingsraad kan op eigen initiatief de medewerkers informeren over aspecten van het fusieproces en de overgang van de werkgeversfunctie en houdt hierbij rekening met de privacy van individuele personen. Artikel 6 Bezwarencommissie Partijen bij dit sociaal plan stellen een bezwarencommissie in. De werkwijze en bevoegdheden van de bezwarencommissie zijn als bijlage 1 opgenomen in dit sociaal plan. Hoofddorp, ( ) pagina 3 van 14

4 Artikel 7 Beschikbaarstelling sociaal plan De werkgevers zullen er voor zorg dragen dat elke werknemer een exemplaar ontvangt van dit sociaal plan, onmiddellijk nadat het door partijen is vastgesteld. Artikel 8 Werkingsperiode Dit sociaal plan is een gevolg van de voorgenomen fusie in de regio Waterland tussen de afzonderlijke stichtingsbesturen en de overdracht van het werkgeverschap van ProBiblio aan de nieuwe stichting. Het treedt in werking onmiddellijk nadat het door alle partijen ondertekend is en heeft een looptijd tot en met 31 december Drie maanden voorafgaande aan de afloop van dit sociaal plan zullen de in de aanhef genoemde partijen in overleg treden om te bezien of verlenging van het sociaal plan wenselijk is. De individuele en financiële rechten en faciliteiten die gedurende de looptijd van dit sociaal plan als gevolg van de overdracht zijn ontstaan, blijven ook na de beëindigingsdatum van het sociaal plan voor onbeperkte duur van kracht. Hoofddorp, ( ) pagina 4 van 14

5 HOOFDSTUK II INDIVIDUELE EN ALGEMENE WERKGELEGENHEID Artikel 9 Werkgelegenheid 1. Als gevolg van de overdracht van werkgeverschap en de fusie zullen er geen gedwongen ontslagen vallen. Dit laat echter onverlet de budgetverantwoordelijkheid die bij de gemeenten ligt, welke van invloed kan zijn op de financiële positie van de nieuwe stichting in de komende jaren. 2. Op de ingangsdatum van de overgang van de werkgeversfunctie zal de OB, alle werknemers, waarop dit sociaal plan van toepassing is in dienst nemen. 3. Als gevolg van de overgang van de werkgeversfunctie en de uit deze overgang voortvloeiende veranderingen, zullen na de ingangsdatum van de overgang van de werkgeversfunctie, geen gedwongen ontslagen plaatsvinden voor de werknemers van de OB. Een uitzondering hierop vormt de situatie beschreven in artikel 15 lid 10 van dit sociaal plan; in deze situatie is wel sprake van gedwongen ontslag. 4. Aanstellingen voor bepaalde tijd lopen, tenzij anders wordt overeengekomen, van rechtswege af. 5. Er kunnen verschuivingen plaatsvinden in functie, taken, verantwoordelijkheden en plaats(en) van tewerkstelling. Indien bij de vaststelling van het formatieplaatsenplan blijkt dat een werknemer een andere of gewijzigde functie dan wel een andere plaats van tewerkstelling moet worden aangeboden, zal de werkgever in een zo vroeg mogelijk stadium met de betrokken werknemer overleg plegen met het doel hierover tot overeenstemming te komen. Artikel 11 Formatieplaatsenplan Voor de verschillende bedrijfsonderdelen van de OB wordt een formatieplaatsenplan opgesteld. Voor dit plan is het advies van de ondernemingsraad nodig. Zodra de ondernemingsraad c.q. de personeelsvertegenwoordiging positief heeft geadviseerd over het formatieplaatsenplan, wordt met inachtneming van het anciënniteitbeginsel bepaald voor welke werknemers functiewijziging aan de orde is. Artikel 12 Scholing Indien voor het vervullen van een gewijzigde functie scholing of training noodzakelijk is en hierover overleg is gevoerd tussen werkgever en werknemer, dan zal de werkgever in de scholing of training voorzien. Artikel 56 lid 2 van de CAO is van toepassing. Hoofddorp, ( ) pagina 5 van 14

6 HOOFDSTUK III INDIVIDUELE RECHTEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN Artikel 13 Verworven rechten De arbeidsovereenkomst met de OB wordt geacht te zijn een voortzetting van de arbeidsovereenkomst met OB Edam-Volendam, c.q. OB Purmerend, c.q. ProBiblio. Voorafgaand aan de fusie en overdracht zullen de werkgevers de individueel verworven rechten per werknemer inventariseren en deze voor zover niet reeds is geschied opnemen in de individuele arbeidsovereenkomst. Artikel 14 Arbeidsvoorwaarden 1. De werknemer die thans een deeltijddienstverband heeft, behoudt van rechtswege het recht op dit deeltijddienstverband. De werknemer die thans een fulltime dienstverband heeft, behoudt van rechtswege het recht op dit fulltime dienstverband. 2. De verworven rechten worden schriftelijk in of bij de nieuwe arbeidsovereenkomst met de OB vastgelegd. 3. De aanspraak op een fulltime- of deeltijddienstverband wordt schriftelijk in de nieuwe arbeidsovereenkomst vastgelegd. 4. In de nieuwe arbeidsovereenkomst wordt een artikel opgenomen dat luidt: "Deze arbeidsovereenkomst is een voortzetting van de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en ProBiblio, c.q. Openbare Bibliotheek Edam-Volendam, c.q. Openbare Bibliotheek Purmerend (datum) met als aanvangsdatum (datum) 5. Voor alle wettelijke en CAO-bepalingen geldt de datum van indiensttreding bij ProBiblio, c.q. Openbare Bibliotheek Edam-Volendam, c.q. Openbare Bibliotheek Purmerend als de datum van indiensttreding bij de OB. 6. De OB verplicht zich de pensioenrechten van de betrokken werknemers te handhaven in de Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken. 7. Bij de overdracht van het werkgeverschap voor de werknemers die direct voorafgaand aan indiensttreding bij de OB een arbeidsovereenkomst hadden met de Openbare Bibliotheek Edam-Volendam c.q. Openbare Bibliotheek Purmerend c.q. ProBiblio geldt de bij deze bibliotheken toegepaste regeling met betrekking tot het opnemen van vakantieuren. Opgebouwde vakantietegoeden over voorgaande jaren worden conform de CAO als individuele rechten meegenomen. 8. De OB stelt een nieuwe regeling op voor het opnemen van vakantieuren. Deze regeling wordt in overleg met de OR opgesteld en houdt rekening met de inventarisatie van de verworven rechten ten aanzien van vakantieverlof (zie artikel 13). Hoofddorp, ( ) pagina 6 van 14

7 HOOFDSTUK IV FUNCTIETOEWIJZING Artikel 15 Functietoewijzing 1. De werknemers worden uitgenodigd voor een belangstellingsgesprek. In dit gesprek wordt de werknemer geïnformeerd over de beschikbare functies en kan de werknemer zijn belangstelling kenbaar maken. In dit gesprek komen aan de orde: - welke functie binnen de nieuwe formatie de voorkeur van de werknemer geniet; - welke functie door de werknemer zeker niet geambieerd wordt; - welke functie een tweede of derde voorkeur heeft. Dit kan ook een functie op een andere afdeling of locatie zijn; - welk ander werk de werknemer tijdelijk wil verrichten indien hij vooralsnog niet geplaatst kan worden binnen de opgegeven voorkeuren; - tevens worden de gegevens ten aanzien van de gevolgde opleidingen, werkervaringen en bijzondere omstandigheden geïnventariseerd en zo nodig geactualiseerd. Voorafgaande aan het gesprek wordt de werknemer schriftelijk op de hoogte gesteld van het formatieplaatsenplan. De belangstellingsregistratie dient als hulpmiddel bij de (her)plaatsing van werknemers. 2. Op basis van het belangstellingsgesprek wordt de werknemer schriftelijk een functieaanbod gedaan. Indien de werknemer daar behoefte aan heeft wordt het functieaanbod in een gesprek nader toegelicht en besproken. Na deze gesprekken wordt een definitief plaatsingsaanbod op schrift gesteld. 3. Bij plaatsing geldt als eerste uitgangspunt dat de werknemer zijn functie volgt. Daarnaast geschiedt plaatsing binnen de organisatie van de OB zoveel mogelijk conform de wensen van de werknemer zoals middels de belangstellingsregistratie is gebleken, indien hiertoe binnen de OB de mogelijkheid bestaat en de kwaliteiten van de werknemer hierop aansluiten. 4. De plaatsingstoewijzing wordt gedaan door een plaatsingscommissie die bestaat uit huidige directeur van de OB Purmerend en beoogd directeur van de OB, een vertegenwoordiger van de OB Edam-Volendam en een personeelsconsulent van ProBiblio. Een vertegenwoordiger van de VOR kan deze vertrouwelijke vergaderingen bijwonen. 5. Bij het (her)plaatsen van werknemers in functies wordt de volgende volgorde in acht genomen alsmede het principe van mens volgt functie: - inwisselbare functies - gelijkwaardige functies - gewijzigde functies (met een hogere of lagere inschaling) 6. Een aanbod van een inwisselbare of gelijksoortige functie kan door de werknemer niet worden geweigerd. 7. Indien het niet mogelijk is de werknemer een functie aan te bieden in een gelijke of hogere salarisschaal, kan de werkgever een functie aanbieden in een - maximaal één schaal - lagere schaal. 8. De werkgever en de werknemer zullen zich inspannen om op een zo kortst mogelijke termijn de werknemer in een gelijkwaardige functie terug te plaatsen mocht dit niet mogelijk zijn bij de inrichting van de OB (zie voorgaande artikel). 9. Indien de werkgever en de werknemer geen overeenstemming verkrijgen over de functiewijziging, neemt de werkgever een voorlopig besluit. De werknemer heeft daarna twee weken bedenktijd alvorens de werkgever een definitief besluit neemt. Direct na het nemen van het definitieve besluit inzake de wijziging ontvangt de betrokken werknemer van de werkgever een schriftelijke bevestiging daarvan, alsmede van de consequenties voortvloeiende uit de wijziging. 10. De werknemer kan na het definitieve besluit bezwaar aantekenen bij de bezwarencommissie tegen de aangeboden functie, omdat deze als niet passend Hoofddorp, ( ) pagina 7 van 14

8 wordt ervaren. Indien de bezwarencommissie de bezwaren gegrond acht, zal de werkgever de werknemer een andere functie aanbieden. In die gevallen dat de bezwarencommissie de aangeboden functie wel passend acht, krijgt de werknemer twee weken de kans de functie alsnog te aanvaarden. Indien de werknemer de aangeboden functie alsnog afwijst, is de werkgever gerechtigd ontslag aan te vragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Het ontslagvoornemen gebaseerd op een volgens de werkgever passend functieaanbod wordt ter advisering voorgelegd aan de bezwarencommissie. De werkgever zal het advies van de bezwarencommissie gemotiveerd afwijzen dan wel overnemen. Indien de werkgever zijn oorspronkelijke beslissing handhaaft, krijgt de werknemer gedurende twee weken na het uitgebrachte advies de gelegenheid de aangeboden functie alsnog te accepteren. 11. Wanneer binnen zes maanden na de ingangsdatum van de overeengekomen functie blijkt dat de betrokken werknemer in de beoordeling van het management niet geschikt is voor de functie, wordt de werknemer andermaal een nieuwe functie aangeboden zodra zich daartoe de mogelijkheid voordoet. Hetzelfde geldt als de werknemer aangeeft de functie niet te ambiëren. Artikel 15, lid 5 is in beide hiervoor genoemde situaties dan weer volledig van toepassing. 12. Als sprake is van een functiewijziging zal de OB de werknemer zoveel mogelijk begeleiden. 13. In gezamenlijk overleg tussen de OB, de werknemer en diens leidinggevende wordt een inwerkprogramma en -periode vastgesteld. 14. De werknemer die bij een eerdere plaatsing niet in de voor hem meest passende functie conform artikel 15, lid 5 kon worden geplaatst, wordt, indien de oorspronkelijke functie vrijkomt en hij die nog ambieert, weer op de oorspronkelijke functie geplaatst. Dit met inachtneming van het anciënniteitprincipe. Artikel 16 Meerdere werknemers voor dezelfde functie (anciënniteitbeginsel) Indien meerdere werknemers belangstelling hebben voor dezelfde functie, geldt het anciënniteitsbeginsel. Anciënniteitbeginsel: Het anciënniteitbeginsel conform artikel 4:2 lid 1 van het Ontslagbesluit. Voor de bepaling van de anciënniteit wordt alleen de tijd waarin de werknemer onafgebroken bij de OB Purmerend, de OB Edam-Volendam en ProBiblio en haar rechtsvoorgangers in dienst is geweest in acht genomen. Onder een onafgebroken diensttijd wordt begrepen contracten die elkaar opvolgen met een onderbreking van drie maanden of korter. Tevens wordt bij de bepaling van de anciënniteit de onafgebroken diensttijd van een werknemer in acht genomen bij een werkgever van waaruit de werknemer op grond van artikel 7:662 BW van rechtswege is overgegaan naar ProBiblio. De diensttijd wordt uitgedrukt in jaren, maanden en dagen. Bij de toepassing van dit beginsel worden oudere werknemers vóór jongere werknemers geplaatst. Artikel 17 Salarisgarantieregeling bij lagere functie 1. De werknemer die als gevolg van de overgang van de werkgeversfunctie een functie aanvaardt welke op een lager salarisniveau is ingedeeld dan de huidige functie, behoudt aanspraak op het bruto salaris, inclusief de in de CAO genoemde toeslagen, voor zover op de werknemer van toepassing. 2. De in lid 1 bedoelde aanspraak wordt berekend over de omvang van het dienstverband in de maand voorafgaande aan de functiewijziging. 3. Het bruto salaris als bedoeld in lid 1 wordt aangepast aan de loonontwikkelingen van de CAO. 4. De in lid 1 van dit artikel bedoelde aanspraken vervallen: Hoofddorp, ( ) pagina 8 van 14

9 a. bij het (be)eindigen van de arbeidsovereenkomst met de OB, anders dan als gevolg van een overdracht van de onderneming of een onderdeel daarvan; b. indien de salariëring van de werknemer bedoeld in lid 1 de aanspraak genoemd in dit lid overschrijdt, anders dan ten gevolge van uitbreiding van de overeengekomen arbeidsduur; c. gedeeltelijk, en wel naar rato van de vermindering van de arbeidsduur, indien op verzoek van de werknemer een kortere arbeidsduur wordt overeengekomen. Artikel 18 Toeslagen 1. Indien de werknemer op wie een onregelmatigheidstoeslag van toepassing is, een functie heeft aanvaard waarbij geen of een lagere toeslag van toepassing zal zijn, dan behoudt de werknemer niettemin gedurende zes maanden deze toeslag. Daarna vervalt de toeslag of krijgt de werknemer een nieuwe indien deze van toepassing is. 2. De hoogte van de toeslag kan worden vastgesteld op het gemiddelde van de toeslag in de twaalf kalendermaanden voor de functiewijziging. Artikel 19 Wijziging plaats van tewerkstelling; verhuisplicht, reistijd- en reiskosten-vergoeding 1. Indien na de vaststelling van het formatieplaatsenplan blijkt dat aan een werknemer een wijziging in de plaats van tewerkstelling moet worden aangeboden, zal de OB in een zo vroeg mogelijk stadium met de betrokken werknemer overleg plegen met het doel tot een zo groot mogelijke overeenstemming te komen en daarbij de consequenties van de wijziging aan de betrokkene meedelen. De OB zal zich inspannen om de door de werknemer aangedragen knelpunten in verband met wijziging in de plaats van tewerkstelling op te lossen. 2. De OB vergoedt gedurende twaalf maanden aan de werknemer de extra reiskosten die voor een werknemer voortvloeien uit een wijziging in de plaats van tewerkstelling op verzoek van de OB. Deze vergoeding wordt gebaseerd op basis van de woon-werkverkeer vergoeding van de CAO. 3. Aan de werknemer die in verband met wijziging in de plaats van tewerkstelling ten gevolge van de overdracht meer dan 30 minuten langer moet reizen voor een enkelvoudige reis woon-werkverkeer, wordt voor de meertijd, berekend over een periode van 12 maanden, een eenmalige vergoeding verstrekt door de OB. De eenmalige vergoeding is gebaseerd op het op 1 januari van dat jaar geldende uurloon van de werknemer en op het aantal dagen dat gewerkt wordt volgens het in de maand januari van toepassing zijnde werktijdenschema van de werknemer. 4. Als blijkt dat de reistijd zich onevenredig tot de werktijd volgens de arbeidsovereen-komst verhoudt, zal de werkgever zich inspannen ander werk te vinden binnen de OB in relatie tot de woonplaats van de werknemer en/of het aantal werkuren per dag zo te comprimeren, dat dit tot een gunstiger werksituatie leidt qua reiskosten en reistijd. 5. Indien de nieuwe standplaats zou leiden tot hogere kosten voor kinderopvang voor die medewerkers die al gebruik maken van de regeling voor kinderopvang, komen de meerkosten voor rekening van de OB. Hoofddorp, ( ) pagina 9 van 14

10 1. HOOFDSTUK VI SLOTBEPALINGEN Artikel 20 Medezeggenschap 1. In verband met de voorgenomen fusie kennen de in de aanhef genoemde werkgevers een gezamenlijke Werkgroep Voorbereiding Instelling Ondernemingsraad. Deze werkgroep organiseert vóór 1 april 2007 de verkiezingen voor de ondernemingsraad van de OB. 2. ProBiblio kent een ondernemingsraad in de zin van de Wet op de ondernemingsraden en artikel 65 van de CAO. Het aantal leden van de ondernemingsraad van ProBiblio blijft na de overgang van de werkgeversfunctie ongewijzigd. Artikel 21 Sociaal plan 1. In gevallen waarin dit sociaal plan niet voorziet, zullen partijen met elkaar in overleg treden. 2. Dit sociaal plan kan slechts gewijzigd of verlengd worden nadat de in de aanhef genoemde partijen hierover overeenstemming hebben bereikt. Hoofddorp, ( ) pagina 10 van 14

11 Aldus overeengekomen Namens ProBiblio Mevrouw A. Rube Functie: directeur Plaats: Hoofddorp Datum: XXX Namens de OB Edam-Volendam: Mevrouw M. Verwij Functie: directeur Plaats: Edam-Volendem Datum: Namens de OB Purmerend: De heer G. Kerkhof Functie: directeur Plaats: Purmerend Datum XXX Namens de Vereniging ABVAKABO FNV: Mevrouw J. Stoel Functie: Plaats: Datum: Namens de Vereniging CNV Publieke Zaak: Mevrouw S. van Rijkom Functie: Plaats: Datum: Hoofddorp, ( ) pagina 11 van 14

12 BIJLAGE 1 Bezwarencommissie Artikel 1. Instelling commissie Partijen stellen een bezwarencommissie in, bestaande uit drie personen. Artikel 2. Samenstelling De samenstelling van de commissie geschiedt als volgt: - een lid en een plaatsvervangend lid worden benoemd door ProBiblio en de OB gezamenlijk. Dit lid is geen werknemer, geen lid van de directie en geen lid van het stichtingsbestuur; - een lid en een plaatsvervanger worden benoemd door ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak gezamenlijk; - deze twee leden van de bezwarencommissie wijzen gezamenlijk een derde onafhankelijk lid, tevens voorzitter van de bezwarencommissie aan. De bezwarencommissie wordt bijgestaan door een secretaris. Het secretariaat wordt gevoerd door de OB. Artikel 3. Werkwijze 1. De individuele werknemer kan zich schriftelijk wenden tot de bezwarencommissie inzake: a. de aangeboden functie; b. de plaats van tewerkstelling; c. de individuele toepassing van dit sociaal plan. De werkgever kan zich schriftelijk wenden tot de bezwarencommissie inzake een ontslagvoornemen in de situatie zoals beschreven in artikel 15 lid 8 van het sociaal plan. 2. Het bezwaar moet binnen twee weken na een terzake genomen besluit van de werkgever worden ingediend. Indien het een bezwaar betreft onder ad. a en ad. b genoemde heeft het bezwaar een opschortende werking. 3. Een bezwaar wordt aanhangig gemaakt door toezending van een met redenen omkleed verzoek aan de bezwarencommissie. 4. De werknemer die het bezwaar aanhangig maakt doet hiervan onverwijld schriftelijk mededeling aan de werkgever onder bijvoeging van een afschrift van het verzoekschrift. 5. De werkgever dient na ontvangst van het verzoekschrift uiterlijk binnen drie weken een met redenen omkleed verweerschrift in bij de bezwarencommissie. Een afschrift van het verweerschrift wordt door de werkgever onverwijld verzonden aan de werknemer die het bezwaar aanhangig heeft gemaakt. 6. De voorzitter kan (indien hem dat wenselijk voorkomt) werkgever en/of werknemer opdragen stukken in te dienen binnen een door hem te stellen termijn en op de door hem voorgeschreven wijze. Hoofddorp, ( ) pagina 12 van 14

13 Artikel 4. Behandeling bezwaar 1. De mondelinge behandeling van het bezwaar vindt in het algemeen plaats binnen vijf weken na indiening van het verzoekschrift. 2. Voor de mondelinge behandeling van het bezwaar worden werkgever en werknemer ten minste een week tevoren schriftelijk uitgenodigd. 3. Tijdens de behandeling worden werkgever en werknemer in elkaars tegenwoordigheid gehoord, waarbij zij zich door een raadsman kunnen laten bijstaan. 4. Indien werkgever en/of werknemer getuigen en/of deskundigen willen doen horen, dienen zij ten minste acht dagen voor de dag waarop de mondelinge behandeling plaatsvindt, hiervan schriftelijk mededeling te doen, dit onder opgave van naam, adres en beroep van de getuigen/deskundigen. 5. Aan de wederpartij dient hiervan onverwijld schriftelijk mededeling te worden gedaan. 6. Werknemer, werkgever en hun raadsman worden in de gelegenheid gesteld ook zelf vragen te stellen aan de wederpartij en/of getuigen en/of deskundigen. 7. De mondelinge behandeling van het bezwaar is openbaar tenzij de bezwarencommissie anders beslist. 8. De beraadslagingen geschieden in een voltallige vergadering die niet openbaar is. De tijdens deze zitting gedane mededelingen zijn geheim. 9. De bezwarencommissie kan besluiten de behandeling van het bezwaar schriftelijk af te doen. 10. De bezwarencommissie neemt een beslissing bij meerderheid van stemmen. De stemming geschiedt mondeling. Geen der leden mag zich van stemming onthouden. 11. Inzake geschillen omtrent de procedure van behandeling beslist de bezwarencommissie. Artikel 5. De uitspraak 1. De uitspraak bevat: - de naam, adres en functie van de werknemer die het bezwaar heeft ingediend; - de essentie van het bezwaarschrift en de eventuele reactie(s); - de motivering van het besluit; - dagtekening en ondertekening door de voorzitter en de overige commissieleden. 2. De uitspraak van de bezwarencommissie wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na de beraadslagingen met redenen omkleed schriftelijk aan de bezwaarde en een de werkgever meegedeeld. 3. De uitspraak van de bezwarencommissie heeft voor de werkgever een adviserend karakter. De werkgever is verplicht, indien het bezwaar gegrond wordt geacht, binnen veertien dagen een nieuw gemotiveerd besluit te treffen en dit aan de werknemer kenbaar te maken. Alleen op basis van een uitspraak van de kantonrechter kan worden afgeweken. Hoofddorp, ( ) pagina 13 van 14

14 Artikel 6. Overige bepalingen 1. Zowel werkgever als werknemer zijn verplicht alle gevraagde medewerking aan de bezwarencommissie te verlenen. 2. Indien voor of tijdens de behandeling van het bezwaar, het bezwaar aanhangig is gemaakt bij de kantonrechter, ziet de bezwarencommissie van (verdere) behandeling af. 3. De commissie brengt eenmaal per jaar verslag uit over de verrichte werkzaamheden aan de werkgever, de vakorganisaties genoemd in de aanhef van dit sociaal plan, en geanonimiseerd aan de ondernemingsraad c.q. de werknemersvertegenwoordiging. 4. De kosten van de commissie worden gedragen door de werkgevers genoemd in de aanhef van dit sociaal plan. Voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie ontvangen de leden een presentievergoeding van 100,-- per uur. Hoofddorp, ( ) pagina 14 van 14

Sociaal plan Vorming De bibliotheek

Sociaal plan Vorming De bibliotheek Sociaal plan Vorming De bibliotheek Werkgever De Stichting ProBiblio, gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur mevrouw A. Rube, hierna

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie.

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Kinderopvang Dronten, gevestigd te Dronten 2. Stichting Peuterspeelzaal Dronten, gevestigd te Dronten. enerzijds en de FNV gevestigd te Utrecht en CNV, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Vieja-Utrecht, gevestigd te Utrecht, 2. Stichting Hera, gevestigd te Arnhem, 3. Stichting (nieuwe organisatie), gevestigd te Ede enerzijds en de Vereniging

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) De ondergetekenden, 1. Stichting Mantelzorg Almere (SMA), gevestigd te Almere; 2. Stichting Vrijwilligers Centrale Almere (VCA), gevestigd te Almere 3. Stichting

Nadere informatie

13. Organisatie- en personeelsformatieplan

13. Organisatie- en personeelsformatieplan SOCIAAL PLAN overname Brummi (Hieronder wordt verstaan Pamada B.V., Berenboog B.V., Twinkel B.V., Het Berenhuis B.V., Boli B.V. en BSO Okidoki B.V.) 2 4 juli 2008 De ondergetekenden, 1. Brummi (waaronder

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds,

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Wijkwerk Leeuwarden te Leeuwarden (SWL) 2. Stichting Welzijn OuderenLeeuwarden te Leeuwarden (SWOL) 3. Stichting Startpunt voor Inburgering in de Nederlandse

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING De ondergetekenden, Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (LdH W&G), gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Almere enerzijds en de

Nadere informatie

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO.

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Fryslân (SMO Fryslân) te Leeuwarden 2. Opvang en Ondersteuning (O&O) te Leek, bestaande uit: stichting Blijenhof te Bergum stichting

Nadere informatie

Concept Sociaal plan (versie 14-12)

Concept Sociaal plan (versie 14-12) Concept Sociaal plan (versie 14-12) De ondergetekenden, 1. Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN), gevestigd te Utrecht 2. Manpower Services bv, gevestigd te Amsterdam enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Timon, gevestigd te Zeist 2. Stichting Teen Challenge Vlaardingen, gevestigd te Vlaardingen enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd te den Haag en De Unie

Nadere informatie

Concept sociaal plan. de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te den Haag anderzijds,

Concept sociaal plan. de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te den Haag anderzijds, Concept sociaal plan De ondergetekenden, 1. Federatie VluchtelingenWerk Midden-Nederland, gevestigd te Utrecht 2. Stichting VluchtelingenWerk Utrecht (SVU), gevestigd te Utrecht 3. Stichting VluchtelingenWerk

Nadere informatie

Sociaal Statuut. Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn

Sociaal Statuut. Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn Sociaal Statuut Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn Social statuut Surplus-Welzijn Versie d.d. 28 juni 2007 Inleiding: Pre-ambule

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND De ondergetekenden, SMO Helmond enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen: HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011 Sociaal plan van Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Maart 2011 Sociaal Plan Preambule 1. Voorliggend Sociaal Plan is een nieuwe toepassing van de sociale statuten

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden,

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1 de Stichting Leo Stichting Groep, gevestigd te Apeldoorn, 2 de Stichting Leo Stichting Beheer, gevestigd te Apeldoorn, 3 de Stichting Bredervoort LSG, gevestigd

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) De ondergetekenden, Inhoudsopgave:

CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) De ondergetekenden, Inhoudsopgave: CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) 16 maart 2007 De ondergetekenden, 1. Stichting De Speelhoek 2. SKON Kinderopvang (SKON) te Utrecht enerzijds en 3. De Vereniging De Unie

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Sociaal Plan. De ondergetekenden, Namens de Stichting Peuterspeelzalen Boxtel gevestigd te Boxtel. Albert Habraken, voorzitter

Sociaal Plan. De ondergetekenden, Namens de Stichting Peuterspeelzalen Boxtel gevestigd te Boxtel. Albert Habraken, voorzitter Sociaal Plan Stichting Peuterspeelzalen Boxtel en Kindercentrum Kindertuin vormen per 1 januari 2011 de nieuwe organisatie Kindercentrum Kindertuin Peuterspeelzaal b.v. De ondergetekenden, Namens de Stichting

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan Reorganisatie Welzijnswerk Culemborg

Concept Sociaal Plan Reorganisatie Welzijnswerk Culemborg Concept Sociaal Plan Reorganisatie Welzijnswerk Culemborg Doc: CLB socplan V170506 De ondergetekenden, 1. De stichting Palet (hierna: Palet), gevestigd te Culemborg; 2. De stichting Welzijn Ouderen (hierna:

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN FLEVOMEER BIBLIOTHEEK

SOCIAAL PLAN FLEVOMEER BIBLIOTHEEK FlevoMeer Bibliotheek SOCIAAL PLAN FLEVOMEER BIBLIOTHEEK Oktober 2006 1 Sociaal Plan Als besproken in het Directeurenoverleg op 5 oktober en vastgesteld op 17 oktober 2005 door de besturen van de bibliotheekstichtingen

Nadere informatie

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie.

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. Verklaring Aldus overeengekomen te Poortugaal, gemeente Albrandswaard, op 10 december 2003 de werkgever de organisatie

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO:

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO: Sociaal Convenant De ondergetekenden Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, Stichting Centrum Vaartserijn, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak,

Nadere informatie

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD Concept Sociaal plan onderhandelaarakkoord De ondergetekenden, Mozaiek welzijnsdiensten, gevestigd te Tiel enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule Preambule Voor u ligt het Sociaal Plan 2007 van Trias Jeugdhulp. De directe aanleiding voor het opstellen van dit Sociaal Plan is de behoefte van de Raad van Bestuur van Trias Jeugdhulp, de Ondernemingsraad

Nadere informatie

Sociaal plan Bibliotheek Bollenstreek (fusie met overgang werkgeversfunctie)

Sociaal plan Bibliotheek Bollenstreek (fusie met overgang werkgeversfunctie) Sociaal plan Bibliotheek Bollenstreek (fusie met overgang werkgeversfunctie) Werkgevers Het bestuur van de Stichting ProBiblio, gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Topaz

Doorlopend Sociaal Plan Topaz Doorlopend Sociaal Plan Topaz Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van de stichting Topaz (verder te noemen Topaz). Het sociaal plan is

Nadere informatie

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN Sociaal Overgangsprotocol Triversum GGZ NHN Verklaring, DE ONDERGETEKENDEN: de STICHTING GGZ Noord-Holland-Noord, statutair gevestigd te Heiloo en kantoorhoudende te Heerhugowaard., hierna te noemen:

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen. HOOFDSTUK I: ALGEMENE

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant

Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant Status: definitief Versienummer: 1.1 Datum: 14 maart 2016 1 2 De ondergetekenden, 1. Stichting Isala (Diaconessenhuis), gevestigd te Meppel 2. Stichting Isala,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP Voor Wsw-medewerkers 1 maart 2014-1 januari 2018 Business Post Deo INLEIDING In dit Sociaal Plan hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en de EMCOgroep als

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV Overdrachtsprotocol MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV 1 Inhoudsopgave Voorwoord Doel Blz. 4 Werkingssfeer Blz. 4 Overgang dienstverband Blz. 4 Geen Gedwongen ontslagen Blz.

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Reglement Klachtenloket ouders/oudercommissie Kinderopvang

Reglement Klachtenloket ouders/oudercommissie Kinderopvang Reglement Klachtenloket ouders/oudercommissie Kinderopvang Telefoon: 0900-1877 ( 0,20 per gesprek) maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur E-mail: info@klachtenloket-kinderopvang.nl Postadres: Postbus 96802,

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN 3

CONCEPT SOCIAAL PLAN 3 CONCEPT SOCIAAL PLAN 3 De ondergetekenden, De Stichting Kinderopvang Hoogeveen (SKH) te Hoogeveen enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Vereniging CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties 8300 Concept SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan Stichting Ouderenzorg Kapelle Sociaal Plan Juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Wederzijdse rechten en plichten...3 3. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen... 4 4. Adviescommissie Sociale Begeleiding...

Nadere informatie

Reglement Klachtenbehandeling Oudercommissie Kinderopvang

Reglement Klachtenbehandeling Oudercommissie Kinderopvang Reglement Klachtenbehandeling Oudercommissie Kinderopvang 2009 Artikel 1 Stichting Prokino stelt een eigen onafhankelijke klachtencommissie in voor de behandeling van klachten van een oudercommissie. Stichting

Nadere informatie

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen Sociaal Overdrachts Protocol Overeenkomst tussen Werkgevers Stichting Medische Diagnostiek, gevestigd aan de Spaarnepoort 3, 2134 TM Hoofddorp, (hierna aangeduid als Medial ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Verklaring: MCA Gemini Groep, Medisch Specialisten Noord West en de werknemersorganisaties

Nadere informatie

Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje. Sociaal Plan

Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje. Sociaal Plan Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje Sociaal Plan Versie 8, 10 april 2005 Inhoudsopgave Overeenkomst 3 Overwegingen 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Werkingssfeer

Nadere informatie

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 De ondergetekenden: Werkgever: Raad van Bestuur De Wever en Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV,

Nadere informatie

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V.

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Het college van burgemeester en wethouders van de ge Gelet op Ii Het advies van de Ondernemingsraad van de gemeente Emmen; ii& Het besluit van het college van 11

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stichting Vluchtelingenwerk en Inburgering Regio Deventer

Sociaal Plan. Stichting Vluchtelingenwerk en Inburgering Regio Deventer Sociaal Plan Stichting Vluchtelingenwerk en Inburgering Regio Deventer Van toepassing op krimp van de sectie Inburgering met een looptijd tot 1 april 2007 Datum: 13 december 2006 Inleiding Hierbij treft

Nadere informatie

Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven

Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven ++ Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven 2014-2018 Stadskanaal, 24 februari 2014 ++ INLEIDING In dit Sociaal Statuut hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en Wedeka Bedrijven

Nadere informatie

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang 1. Doelstelling CAO-partijen in de Kinderopvang hechten eraan dat de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden van medewerkers die

Nadere informatie

Sociaal Convenant. Stichting Voor Regionale Zorgverlening. Stichting Ouderenzorg Kanaalzone. in het kader van de fusie van. Versie september 2016

Sociaal Convenant. Stichting Voor Regionale Zorgverlening. Stichting Ouderenzorg Kanaalzone. in het kader van de fusie van. Versie september 2016 Sociaal Convenant in het kader van de fusie van Stichting Voor Regionale Zorgverlening en Stichting Ouderenzorg Kanaalzone Versie september 2016 Sociaal Convenant inzake de fusie van Stichting voor Regionale

Nadere informatie

2 Algemene bepalingen

2 Algemene bepalingen Onderhandelaarsakkoord De ondergetekenden, Stichting Ambulante Fiom, gevestigd te s-hertogenbosch enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde,

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde, SOCIAAL OVERDRACHTSPROTOCOL Overeenkomst tussen Werkgevers LUMC (Geboortehuis Leiden, GHL), gevestigd aan de Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, (hierna aangeduid als LUMC ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan

Concept Sociaal Plan 0 Concept Sociaal Plan Ten behoeve van STAMM CMO Drenthe, statutair gevestigd te Assen CSP-8 25 09 2009 / PA 1 van 22 DE ONDERGETEKENDEN: De werkgever: STAMM CMO Drenthe, hierna te noemen werkgever enerzijds,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN INLEIDING

SOCIAAL PLAN INLEIDING SOCIAAL PLAN als bedoeld in artikel 8:3 van de CAR, voor de overgang van personeelsleden van de gemeente Geldrop-Mierlo naar de gemeente Helmond, afdeling Werk en Inkomen op 1 januari 2010. INLEIDING Voor

Nadere informatie

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA (Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA De ondergetekenden, 1. GGD Nederland, mede namens de bij haar aangesloten GGD en, 2. Stichting PGA Noord Stichting PGA Oost

Nadere informatie

Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.

Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Sociaal Plan Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Rutgers; De vakbonden: De Vereniging AbvaKabo FNV,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen. Voorwoord;

SOCIAAL PLAN. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen. Voorwoord; Voorwoord; Per 1 juli 2006 zal er een fusie plaats vinden tussen Stichting NetWerk Almelo, Stichting Welzijn Ouderen Almelo, Stichting Verbetering Onderwijskansen Almelo en Stichting SCOOP. Binnen Stichting

Nadere informatie

De Stichting [naam], gevestigd te [adres] (hierna aangeduid als XXXXX ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie];

De Stichting [naam], gevestigd te [adres] (hierna aangeduid als XXXXX ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie]; Sociaal Overdrachtsprotocol Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 hebben drie grote stelselwijzigingen plaatsgevonden in het sociale domein waarbij activiteiten van overheid naar gemeenten zijn gedecentraliseerd.

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties.

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties. SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie van - Stichting Cardia - Stichting Duinrust en de daaruit volgende reorganisaties. Definitieve versie d.d. 14 september 2009 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgevers: en hun

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10 (aangepast Artikel) Reorganisatie en/of fusie; Regeling Sociaal Plan Artikel 49 1 De werkgever vraagt over een voornemen tot reorganisatie, en/of fusie dan wel afsplitsing aan de OR tijdig tevoren advies,

Nadere informatie

Voorbeeld: Een medewerker Back-office B (salarisschaal 13) werd op 31 december 2017 betaald op het maximum van salarisschaal 14 op grond van oude cao-

Voorbeeld: Een medewerker Back-office B (salarisschaal 13) werd op 31 december 2017 betaald op het maximum van salarisschaal 14 op grond van oude cao- Voorbeeld: Een medewerker Back-office B (salarisschaal 13) werd op 31 december 2017 betaald op het maximum van salarisschaal 14 op grond van oude cao-afspraken. Hij krijgt een nieuwe functie die is ingedeeld

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 3 6. Regels bij organisatieverandering/organisatieverandering

Nadere informatie

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle Het bevoegd gezag, zijnde het College van Bestuur van de Openbare Rechtspersoon Openbaar

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST MET UITGESTELDE PRESTATIEPLICHT VOOR BEPAALDE TIJD (NUL UREN)

ARBEIDSOVEREENKOMST MET UITGESTELDE PRESTATIEPLICHT VOOR BEPAALDE TIJD (NUL UREN) ARBEIDSOVEREENKOMST MET UITGESTELDE PRESTATIEPLICHT VOOR BEPAALDE TIJD (NUL UREN) DE ONDERGETEKENDEN: De heer/mevrouw.., geboren op 201, wonende aan de. te.., hierna werkgever, Of: De besloten vennootschap

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 juli januari De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en

SOCIAAL PLAN 1 juli januari De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en SOCIAAL PLAN 1 juli 2017-1 januari 2018 De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en de Vereniging FNV gevestigd te Amsterdam, en CNV Connectief, gevestigd te Utrecht, anderzijds,

Nadere informatie

Sociaal Plan. (conceptversie 1.7) 12 februari ten behoeve van de fusie tussen. Stichting Oranje Nassau s Oord, Renkum

Sociaal Plan. (conceptversie 1.7) 12 februari ten behoeve van de fusie tussen. Stichting Oranje Nassau s Oord, Renkum Sociaal Plan (conceptversie 1.7) 12 februari 2009 ten behoeve van de fusie tussen Stichting Oranje Nassau s Oord, Renkum en Stichting Rumah Kita, Wageningen DE ONDERGETEKENDEN: De werkgevers: De Stichting

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis SOCIAAL PLAN ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis 19 december 2008 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd

Nadere informatie

Bijlage 7 Regl. v.orde v.h. College van Beroep voor de Examens

Bijlage 7 Regl. v.orde v.h. College van Beroep voor de Examens Bijlage 7 Reglement van Orde van het College van Beroep voor de Examens Regeling ter uitvoering van het bepaalde in artikel 54 van de Structuurregeling van de Radboud Universiteit Nijmegen. HOOFDSTUK 1.

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 2 6. Overgangsprotocol bij fusie 4 7.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling A Salariëring. (ex artikel 25) Begripsbepalingen

Uitvoeringsregeling A Salariëring. (ex artikel 25) Begripsbepalingen Uitvoeringsregeling A Salariëring (ex artikel 25) HOOFDSTUK 1 INPASSINGSBEPALINGEN Begripsbepalingen Artikel 1 In deze uitvoeringsregeling wordt verstaan onder: 1. Salarisschaal: een vaste oplopende reeks

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond.

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. C O N C E P T SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. De overgang van provinciale en gemeentelijke milieutaken naar

Nadere informatie

SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE. Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw

SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE. Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw 2e concept oktober 2008 Door: Jan Willem Nuismer, manager PO&O Harm Hoekstra, directeur / bestuurder

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan De Zorgcirkel 2013 t/m 2017

Regeling Sociaal Plan De Zorgcirkel 2013 t/m 2017 Regeling Sociaal Plan De Zorgcirkel 2013 t/m 2017 Regeling Sociaal Plan de Zorgcirkel 2013 2017 1 Inleiding Voor zorginstellingen is er in de afgelopen jaren veel veranderd als het gaat om financiering,

Nadere informatie

01-05-2011 tot en met 30-04-2013

01-05-2011 tot en met 30-04-2013 01-05-2011 tot en met 30-04-2013 Pagina 1 van 20 De werkgever: DE ONDERGETEKENDEN: - Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land gevestigd te Emmeloord enerzijds en - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer

Nadere informatie

SOCIAAL CONVENANT. Ondergetekenden: De werkgevers. De heer prof dr. R.T.J.M. Janssen Raad van Bestuur Altrecht en bestuurder Al Service BV

SOCIAAL CONVENANT. Ondergetekenden: De werkgevers. De heer prof dr. R.T.J.M. Janssen Raad van Bestuur Altrecht en bestuurder Al Service BV SOCIAAL CONVENANT Sociaal Convenant ten behoeve van de overgang van de medewerkers werkzaam bij de soft services 1 van het facilitair onderdeel van het Servicebedrijf Altrecht naar de BV Al Service, hierna

Nadere informatie