Een ander perspectief III

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een ander perspectief III"

Transcriptie

1 Een ander perspectief III Amendement Amendement behorende bij agendapunt 6, Raadsvergadering 20 juni 2012 Perspectiefnota e indiener: H.S. Veldman

2 Vooraf Het is goed te zien dat het college van B&W in haar Perspectiefnota 2013 verschillende voorstellen van de VVD uit voorgaande jaren alsnog overgenomen heeft. Dat doet ons, maar vooral de stad natuurlijk goed. De totale focus van het college is echter ook dit jaar niet zoals deze moet zijn. Dus net als voorgaande jaren dient de VVD-fractie Nijmegen bij de bespreking van de Perspectiefnota een ander perspectief in. De VVD laat in dit perspectief zien welke andere keuzen wij maken voor onze stad in relatie tot de Perspectiefnota 2013 van het college. Een ander perspectief III Uit de Stadsmonitor 2011 blijkt nadrukkelijk dat bereikbaarheid en veiligheid de twee grootste knelpunten zijn. De VVD maakt zich al jaren hard voor het verbeteren van de bereikbaarheid en het extra inzetten op veiligheid. Het signaal uit de Stadsmonitor sterkt ons in onze keuze hier opnieuw stevig op in te zetten. Bereikbaarheid De VVD kiest er voor om een fors bedrag vrij te spelen voor investeringen in het verbeteren van de bereikbaarheid. In totaal gaat het komende vier jaar om een bedrag van 22,1 miljoen euro. Op basis van de voor ons beschikbare informatie trekken wij geld uit om te investeren in een voor gebruikers en bewoners fatsoenlijke ringweg die nodig is na opening van de Stadsbrug en in het verbeteren van het Trajanusplein. We kunnen ons voorstellen dat, gelet op de fase waarin de ringweg (Groene Route) zich bevindt, er bij nadere ambtelijke bestudering slimmere en effectievere oplossingen zijn. Als VVD staan we hier natuurlijk voor open, maar inzetten op betere bereikbaarheid is ons alternatief perspectief. Vanuit het handhaven van een goed leefmilieu voor bewoners koersen wij bij alle aanpassingen nadrukkelijk op het handhaven van alle wettelijke normen. De volgende knelpunten willen wij aanpakken: 1. Wij willen de kruispunten (1 t/m8) van de Groene Route reconstrueren. We willen de kruispunten zodanig reconstrueren dat ze aansluiten op Groene Route van 2 x 2 rijstroken. Geschatte investering van 2,7 miljoen ( ) 2. Wij willen de wegvakken van de Groene Route reconstrueren naar 2 x 2 rijstroken. We kunnen ons voorstellen dat vanaf de Grootstalselaan (wegvak 5 t/m 8) t/m de Weg door Jonkerbos (wegvak 9 t/m 11) de grootste verkeersknelpunten zitten en hiermee ook de grootste urgentie is om als eerste aan te pakken. Geschatte investering van 11,9 miljoen ( ). Vanuit prioriteitsoogpunt stellen wij voor om met het grootste verkeersknelpunt te starten (dit ter beoordeling aan afdeling mobiliteit). Wij vinden het reëel om dit tracé financieel in 4 fasen op te delen (zie tabel). 3. Wij willen de kruising Neerbosche weg / Ypenbroekweg reconstrueren. Om dit verkeersknelpunt goed aan te pakken schatten we de investering op 3 tot 7 miljoen. We reserveren in ons perspectief 3,0 miljoen.

3 4. Wij willen het Keizer Trajanusplein reconstrueren. De goedkoopste oplossing is een gelijkvloerse kruising die we schatten op 4 tot 8 miljoen. Een ongelijkvloerse kruising schatten we op 8 tot 16 miljoen. We reserveren in ons perspectief 4,5 miljoen. Ander perspectief 1 Veiligheid investeringsgeld voor verbeteren bereikbaarheid Nijmegen staat op een zevende plek als het gaat om het aantal overvallen in de steden. Ook in andere statistieken blijkt de veiligheid in Nijmegen nog niet op het niveau te zijn waarop we het willen hebben. De VVD kiest er daarom voor opnieuw extra geld vrij te maken voor het verbeteren van de veiligheid in de stad. De VVD reserveert extra. Ander perspectief structureel extra geld voor veiligheid Handhaving bijstand De stijgende lijn in de geconstateerde bijstandsfraude is de VVD een doorn in het oog. De VVD Nijmegen heeft de afgelopen jaren ruimhartig meegewerkt aan een sociaal beleid in de stad, stevig ingezet op armoedebeleid, was initiatiefnemer van de Formulierenbrigade en trekt extra geld uit voor schuldhulpverlening. Het misbruik maken van voorzieningen is voor ons echter onacceptabel. De afbouw van capaciteit om te handhaven op fraude is daarom geen goed keuze. De VVD trekt extra geld uit om stevig te kunnen blijven handhaven. Ander perspectief 3 Lokale lasten structureel extra geld voor handhaving bijstand In plaats van te snijden in de gemeentelijke uitgaven kiest het college er opnieuw voor om de belastingen te verhogen. Nijmegenaren moeten voor een bedrag van 1,3 miljoen euro meer aan de gemeente gaan betalen zonder dat ze daar iets meer of anders dan nu al het geval is voor terugkrijgen. De VVD kiest hier nadrukkelijk niet voor. Wij draaien de belastingverhoging volledig terug. Er wordt wederom een greep in het Ondernemersfonds gedaan. En uiteraard is de VVD daar geen voorstander van. Ook deze ingreep reparen wij. Ook de verdere vertraging van het verlagen van de lastendruk voor ondernemers wordt door de VVD ongedaan gemaakt Naast de verhoging van belastingen voor bewoners stelt het college voor ook de toeristenbelasting te verhogen. In het kader van Citymarketing is ook dit een onwenselijk voorstel en repareert de VVD ook deze verhoging Ander perspectief / geen verhoging van de lokale lasten

4 geen greep in de kas van het Ondernemersfonds wel verlagen belastingen ondernemers / geen verhoging van de toeristenbelasting Openbare Ruimte Het college stelt voor om te bezuinigen op het onderhoud en de reiniging van het Centrum. De VVD vindt dit onverstandig. Afgelopen jaren hebben we gelukkig een toename van het aantal toeristen gezien. Dat maakt dat je juist niet op de entree en huiskamer van de stad moet bezuinigen. Ander perspectief geen verlaging van reinigingsniveau in Centrum Schuldhulpverlening In deze tijden waarin het voor velen moeilijk is alle inkomsten en uitgaven goed in balans te houden is extra capaciteit bij de Schuldhulpverlening gewenst. De VVD wil hier dan ook extra geld voor uittrekken. Ander perspectief structureel extra geld voor schuldhulpverlening Cultuurhistorie Als oudste stad van Nederland heeft Nijmegen een schatplicht aan het cultuurhistorische verleden. Op structurele basis is er te weinig geld beschikbaar om ons verleden goed zichtbaar te maken en in stand te houden. De VVD maakt 1 miljoen investeringsgeld vrij. Ander perspectief investeringsgeld voor cultuurhistorie Jongerencentrum Nijmegen Noord Wij willen investeren in een jongerencentrum voor Nijmegen-Noord. Dit centrum is belangrijk voor dit stadsdeel. Jongeren hebben hier behoefte aan en we voorkomen hiermee een toename van jongerenoverlast. Tevens zorgen we hiermee voor voorzieningen in Nijmegen-Noord waardoor mensen hier graag willen komen wonen. Dit komt ten goede van de verkoop van woningen en uiteindelijke de GREX Waalsprong. We reserveren 0,4 miljoen op basis van het Stedelijk voorzieningenplan Ander perspectief investeringsgeld voor jongerencentrum Nijmegen-Noord

5 Tegenover extra uitgaven horen uiteraard ook extra ombuigingen te staan. Een meerjarig sluitende begroting is immers het uitgangspunt. De VVD stelt voor de volgende ombuigingen te realiseren (blok 1 voorstellen die we overnemen uit de ambtelijke bezuinigingsvoorstellen, blok 2 aanvullende VVD voorstellen): Blok 1 (ambtelijke bezuinigingslijst) Dienstverlening en Burgerzaken Ander perspectief 12 0 / Beperking dienstverlening loketten Klimaat & Energie Ander perspectief Beperking budget premieregeling al vanaf / Beperking budget Milieu en natuureducatie Ruimte & Cultuurhistorie Ander perspectief Verlaging capaciteit monumenten Groen & Water Ander perspectief Beperking budget Groene allure Zorg & Welzijn Ander perspectief 17 Sport / Flexibele kantoorfuncties gesubsidieerde instellingen Ander perspectief 18 Wijken / Algehele tariefsverhoging binnensport Ander perspectief 19

6 Verminderen budget flexibele wijkaanpak Cultuur Ander perspectief Hervorming culturele infrastructuur starten in / Taakstellend bibliotheek (obv 5 filialen) Mobiliteit Ander perspectief OV 65+ afschaffen Onderwijs Ander perspectief / Minder bovenwettelijke bijdrage onderwijsachterstanden / Afslanken klachtenmeldpunt leerlingenvervoer Blok 2 (aanvullende VVD voorstellen) Externe betrekkingen In tegenstelling tot voorgaande jaren is het college bereid een eerste stap te zetten in het afbouwen van subsidies aan de Stedenbanden. De VVD was, is en blijft voorstander van het volledig schrappen van de gemeentelijke inzet op Stedenbanden. Ander perspectief 25 Wonen / stopzetten subsidies/inzet Stedenbanden De inzet die gepleegd wordt via de Huurteams is in de ogen van de VVD niet nodig. Er zijn voldoende alternatieven voorhanden voor huurders om informatie te vergaren dan wel ondersteuning te regelen in het halen van hun recht. Ander perspectief stopzetten subsidie Huurteams Klimaat & Energie

7 De voornemens die de huidige coalitie heeft op het terrein van Milieu en Klimaat zijn financieel vergaand. De VVD wil de financiële ambitie hierin bijstellen en ook op dit terrein een groter beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van bewoners, bedrijven en instellingen. Ander perspectief verminderen extra uitgaven Klimaat Groen & Water Het college heeft dit eenmalig in 2013 bespaard. De VVD ziet geen noodzaak voor het blijven ramen van plan- en coördinatiekosten. Ander perspectief 28 Wijken schrappen plan- en coördinatiekosten Woonmilieuverbeteringen In de Nijmeegse begroting wordt veel geld uitgetrokken voor wijken. Hier gebeuren goed dingen mee. Veel van het geld wordt echter gebruikt voor de buurtfeesten en partijen. Leuke activiteiten maar in onze ogen geen kerntaak voor de gemeente om deze te subsidiëren. Wij stellen daarom een halvering van het budget voor. Ander perspectief / Verminderen wijkbudgetten Personeel en organisatie De salarissen van de medewerkers van de gemeente Nijmegen worden op dit moment halverwege de maand uitbetaald. In een eerdere bezuinigingsronde (2002/2003) is al eens geopperd de salarissen aan het eind van de maand uit te betalen. Dit zal naar verwachting opleveren. De VVD ziet geen reden dit niet alsnog door te voeren. Ander perspectief salarissen later uitbetalen Nijmegen kent een stevige eigen afdeling Onderzoek en Statistiek. Jaarlijks wordt hier veel geld voor uitgetrokken. Er wordt dan ook vaak en veel om cijfers gevraagd. Toch is het goed te kijken naar nut en noodzaak van de huidige omvang van de afdeling O&S. Ook kan er gekeken worden of de afdeling te verzelfstandigen is, waarmee het makkelijker en aantrekkelijker kan worden om ook voor anderen (gemeenten/instellingen) onderzoek te verrichten. De VVD stelt voor om een veranderende rol/positionering van O&S vergezeld te laten gaan van een taakstellende bezuiniging. Ander perspectief taakstellende bezuiniging Onderzoek & Statistiek

8 Lokale lasten Het hebben van een hond is een keuze. Wie daar voor kiest moet ongeacht zijn inkomen dan ook rekening houden met bijkomende kosten. Eén van die kostenposten is de gemeentelijke hondenbelasting. Hoewel de VVD geen voorstander is van deze belasting zien wij nu geen mogelijkheden de belasting volledig af te schaffen. Zo lang de belasting bestaat hoort echter elke hondenbezitter, ongeacht het inkomen, deze kostenpost voor zijn rekening te nemen. De VVD schrapt de kwijtschelding hondenbelasting, met uitzondering van hulphonden. Ander perspectief beëindigen kwijtschelding hondenbelasting Zorg & Welzijn De VVD is van mening dat taakstellend een bedrag gerealiseerd kan worden bij de GGD. Integreren binnen de Nijmeegse samenleving betekent meedoen en samen doen. Vanuit het samen doen past het niet om binnen het product Diversiteit allochtone zelforganisaties te subsidiëren. Ander perspectief Cultuur taakstellende korting op budget GGD taakstelling subsidie participatie allochtonen stoppen subsidies aan allochtone zelforganisaties / stoppen subsidies Sociaal Raadslieden De VVD vindt dat er aan gebruikers van de grote culturele podia een hogere bijdrage gevraagd kan worden. Dit is vergelijkbaar met een tariefsverhoging bij de binnen- en buitensporten. Het stimuleren van cultureel ondernemerschap is geen kerntaak van de gemeente. Kunstenaars cq cultureel ondernemers zijn niet anders dan elke andere ondernemer. Ander perspectief Onderwijs hogere bijdrage gebruikers ontwikkeling van kunsten / cultureel ondernemerschap De VVD was, is en blijft een tegenstander van het Centraal Inschrijfpunt Scholen. Het subsidiëren van een systeem dat de schoolkeuzevrijheid beperkt is geen goede zaak. De toelating/verdeling van leerlingen over scholen is een verantwoordelijkheid van scholen zelf. Ander perspectief stopzetten subsidie Centraal Inschrijfpunt Scholen

9

10 De Raad van de Gemeente Nijmegen in vergadering bijeen op woensdag 20 juni 2012, Constaterende dat De Perspectiefnota op een aantal terreinen ongewenste keuzen maakt Overwegende de bovenstaand beschreven andere perspectieven (en in bedragen uitgewerkt in bijgevoegde tabel), Besluit, aan beslispunt 1 van het raadsvoorstel Perspectiefnota 2013 toe te voegen met dien verstande dat de volgende inhoudelijke wijzigingen worden doorgevoerd; 1) Investeren in de bereikbaarheid van Nijmegen met een budget van 22,1 miljoen 2) Extra inzet op Veiligheid uitgave ) Extra geld voor handhaving bijstand ) Niet doorvoeren stijging lokale lasten ) Geen greep in het Ondernemersfonds ) De toegezegde lastenverlichting voor ondernemers conform eerdere besluiten uit te voeren ) Niet verhogen van de toeristenbelasting ) Niet bezuinigen op reinigingsniveau Centrum ) Extra investeren in de schuldhulpverlening ) Investeren in Cultuurhistorie 1 miljoen 11) Investeren in jongerencentrum Nijmegen-Noord ) Beperking dienstverlening loketten ) Beperking budget premieregeling al vanaf ) Beperking budget milieu- en natuureducatie ) Verlaging capaciteit monumenten ) Beperking budget Groene allure ) Flexibele kantoorfuncties gesubsidieerde instellingen ) Algehele tariefsverhoging binnensport ) Verminderen budget flexibele wijkaanpak ) Hervorming culturele infrastructuur starten in

11 21) Taakstellende bezuiniging OBGZ (obv 5 filialen) ) Afschaffen OV ) Minder bovenwettelijke bijdrage onderwijsachterstanden ) Afslanken klachtenmeldpunt leerlingenvervoer ) Stopzetten subsidies Stedenbanden ) Stopzetten subsidie Huurteams ) Verminderen uitgaven Klimaat ) Schrappen plan- en coördinatiekosten Woonmilieuverbeteringen ) Verminderen wijkbudgetten ) De salarissen van het personeel later uit te betalen ) Een taakstellende bezuiniging Onderzoek & Statistiek ) Het beëindigen kwijtschelding Hondenbelasting (met uitzondering van hulphonden) ) Taakstellende korting GGD ) Taakstelling subsidies participatie allochtonen ) Stopzetten subsidies allochtone zelforganisaties ) Bezuiniging op Sociaal Raadslieden ) Hogere bijdrage gebruikers culturele podia ) Stopzetten subsidies cultureel ondernemerschap ) Stopzetten subsidie Centraal Inschrijfpunt Scholen En gaat over tot de orde van de dag, VVD SP CDA H.S. Veldman SNN Gewoon Nijmegen VSP

12 GroenLinks PvdA D66

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66

Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66 Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66 Coalitieakkoord 2015/2018 Inhoudsopgave Inleiding..2 1. Zorg....4 2. Veiligheid......6 3. Bereikbaarheid...8 4. Parkeren..9 5. Economie 10

Nadere informatie

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort Samen maken we de stad Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort 18 april 2014 Voorwoord De coalitie gaat de komende vier jaar samenwerken met de voltallige raad, met de stad en de regio. Dichtbij elkaar en

Nadere informatie

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën Gemeentefinanciënbericht 2014 Colofon: Deze publicatie is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN VAN DE CDA-FRACTIE NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTEBEGROTING 2012

ALGEMENE BESCHOUWINGEN VAN DE CDA-FRACTIE NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTEBEGROTING 2012 ALGEMENE BESCHOUWINGEN VAN DE CDA-FRACTIE NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTEBEGROTING 2012 Algemeen Vandaag staat de 2 e begroting van dit college op de agenda. Het college geeft aan dat deze begroting niet

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in Eindversie 2 Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 6 Inleiding... 8 Proces... 8 Bezuinigingen... 8 Budget... 9 Beleidsplannen instellingen en advies Kunstraad...

Nadere informatie

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht 2010-2014 Coalitie-akkoord Naar een nieuw evenwicht Voorwoord Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 zijn vertegenwoordigers van negen partijen in de gemeenteraad gekozen. Zoals gebruikelijk is

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Advies bezuiniging cultuur 2013-2016. Noodgedwongen keuzen

Advies bezuiniging cultuur 2013-2016. Noodgedwongen keuzen Advies bezuiniging cultuur 2013-2016 Noodgedwongen keuzen 2 Inhoudsopgave Samenvatting advies 4 Vooraf 11 Uitgangspunten 13 Criteria 13 Rol van rijksoverheid, fondsen en andere overheden 16 Cultureel ondernemerschap

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept Samenwerkingsverband Noord-Nederland Begroting 2016 en Begroting na wijziging 2015 Concept Aan het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Postbus 779 9700 AT GRONINGEN Geachte leden

Nadere informatie

Toeslag of tegenslag? Knelpunten in regelgeving en uitvoering van de Awir

Toeslag of tegenslag? Knelpunten in regelgeving en uitvoering van de Awir Toeslag of tegenslag? Knelpunten in regelgeving en uitvoering van de Awir 1 Colofon Toeslag of tegenslag? Knelpunten in regelgeving en uitvoering van de Awir* Uitgave MOgroep Welzijn & Maatschappelijke

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Capelle aan den IJssel Utrecht, januari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur VNG-Commissie Talent! 2 Zo nu en dan keek hij achter zich, of de poedervloed

Nadere informatie

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ Inhoud Werken aan Werk, Zorgen voor Zorg 3 De ambities van deze coalitie 4 1. Bestuur en dienstverlening 5 2. Regionale samenwerking 8 3. Sociaal-maatschappelijk domein 10 4. Economie 14 5. Ruimte, wonen

Nadere informatie

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Een inventarisatie van wetten en regelingen die belastend zijn voor het vrijwilligerswerk Auteur(s): Rene Edinga, Ronald

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie