Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 10 november om uur in het stadhuis.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 10 november om 19.30 uur in het stadhuis."

Transcriptie

1 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 10 november om uur in het stadhuis. Afwezig: - Omnummer: 30

2 pagina 2 1. Opening en mededelingen De voorzitter meldt dat Halima van de fractie van de PvdA een naamswijziging heeft ondergaan, ze heet nu Halima de Baedts - El Karouni. Er zijn geen afmeldingen.

3 pagina 3 2. Agendavaststelling inclusief de orde van de vergadering Op tafel zijn de volgende stukken verspreid: Overzicht van nagekomen ingekomen stukken Wat de agenda betreft: De fracties van SP en GroenLinks verzoeken brief D-9 (stand van zaken uitvoering amendement Een renaissance voor het MuZIEum ) uit de lijst met ingekomen stukken van d.d. 17 november 2010 te agenderen in de raadskamer van een volgende Politieke Avond. Wat de orde van de vergadering betreft: Het volgende punt is niet in de raadskamer behandeld en voorgesteld wordt om deze als hamerstuk te behandelen: 3 3. Vaststelling besluitenlijst van de openbare vergadering van 3 november 2010 Over het raadsvoorstel Financiële bijstelling Gemeentelijk Rioleringsplan Nijmegen is al een besluit genomen tijdens de Politieke Avond van d.d. 3 november Raadsbesluit d.d. 10 november 2010 Aldus vastgesteld

4 pagina 4 3. Vaststelling besluitenlijst van de openbare vergadering van 3 november 2010 Raadsbesluit d.d. 10 november 2010 Conform vastgesteld

5 pagina 5 4. Vragen van raadsleden aan het College Er zijn geen vragen gesteld.

6 pagina 6 9. Ombuigingen Werk & Inkomen 2011 en verdere jaren (142/2010) Raadsvoorstel d.d. 12 oktober De bijgevoegde nota Ombuigingsplan Minimabeleid 2011 en verdere jaren vast te stellen, waarin de volgende ombuigingen worden voorgesteld: a) Het sport-, cultuur- en schoolfonds samenvoegen tot één Kinderfonds; b) ter vervanging van de Geld-terug-regeling wordt een Sport- en Cultuurfonds voor volwassenen ingesteld; c) de bijdrage van de regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen wordt omlaag bijgesteld; d) de computerregeling wordt afgeschaft. Hiertoe wordt weer mogelijk gemaakt om voor een computer bijzondere bijstand aan te vragen; e) de inkomensgrens bij de Langdurigheidstoeslag wordt verruimd naar 105 % van de bijstandsnorm, de toeslag per huishouden wordt met 15% omlaag gebracht; f) de subsidie ten behoeve van de formulierenbrigade wordt verlaagd met in 2011 en met in 2012 en volgende jaren; g) de subsidie aan Unitas ten behoeve van steunpunt minimabeleid wordt met ingang van 1 januari 2011 beëindigd. 2. Na besluitvorming over het beslispunt 1e wordt de wijziging in de Verordening Langdurigheidstoeslag verwerkt en ter vaststelling voorgelegd voor 1 januari De bijgevoegde nota Ombuigingsplan Werk 2011 en verdere jaren vast te stellen, waarin de volgende ombuigingen worden voorgesteld: a) een aanpak van stimuleren en faciliteren om zoveel mogelijk mensen naar een reguliere baan te begeleiden; b) een aanpak waarbij maatwerkoplossingen geboden worden indien geen doorstroom naar regulier werk mogelijk is. c) het met onmiddellijke ingang beëindigen van instroom in de In- en Doorstroombanen (ID) en participatiebanen; d) het niet verlengen van de aflopende tijdelijke contracten in het kader van de ID-banen, banen in het kader van de Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) en participatiebanen vanaf 1 januari 2011; e) het bevriezen van de hoogte van de vergoedingen voor loonkosten en begeleidingskosten voor de ID-banen, Wiw-banen vanaf 2011 op het niveau van 2010; f) de loonkostensubsidies voor de ID-banen en Wiw-banen korten 1) met 25% per 1 oktober 2011, ten opzichte van het niveau van ) met 50% per 1 juli 2012, ten opzichte van het niveau van ) met 100% per 1 januari 2013, ten opzichte van het niveau van 2010 g) het bevriezen van de hoogte van de vergoedingen voor loonkosten en begeleidingskosten in het kader van de participatiebanen vanaf 2011 op het niveau van Per 1 januari 2011 vindt er geen instroom in de werkervaringsbanen plaats. Tijdelijke contracten in het kader van de re-integratievoorziening Werkervaringsbaan worden met ingang van 1 januari 2011 niet verlengd.

7 pagina 7 5. Per 1 januari 2011 wordt de brugbaansubsidie aangepast waardoor er geen loonkostensubsidie voor het tweede contractjaar meer mogelijk is. 6. Per 1 januari 2011 wordt 15,2 fte uitvoering re-integratie bij de Directie Inwoners (Bureau Uitzicht) afgeraamd. 7. De vergoeding aan Unitas ten behoeve van de ombudsfunctie re-integratie wordt met ingang van 1 januari 2011 beëindigd. 8. De vergoeding aan Belangenbehartiging WAO Nijmegen (BWN) ten behoeve van de dienstverlening WAO-ers wordt met ingang van 1 juli 2011 beëindigd. 9. De mutaties vanuit dit voorstel in de verwachte meerjarige inkomsten en uitgaven voor het programma Werk en Inkomen worden conform bovenstaande beslispunten verwerkt in een separate begrotingswijzing die u voor 1 januari 2011 ter vaststelling ontvangt. 10. Na besluitvorming over de beslispunten 3 tot en met 5 worden de wijzigingen in de reintegratieverordening verwerkt en ter vaststelling voorgelegd. Motie: 1e indiener Niet korten op minima S. Akdemir (SP) De Gemeenteraad van Nijmegen, bijeen op 10 november 2010, overwegende dat: Het amendement van de coalitiepartijen het sport- en cultuurfonds voor volwassenen opheft (voorheen de geld-terug-regeling); Hiermee een bedrag gemoeid is van euro; De deelname van volwassenen op het gebied van sport, cultuur en educatie niet belemmerd mag worden door een gebrek aan geld In 1996 bedroeg het aantalbijstandsgerechtigden en het aantal fte werk en inkomen exclusief zorg 409 fte (+/- 1 ambtenaar op 30 bijstandsgerechtigden); In 2010 bedraagt het aantal bijstandsgerechtigden 5423 en het aantal fte werk en inkomen exclusief zorg 343 fte (+/- 1 ambtenaar op 16 bijstandsgerechtigden). Roept het college op: 1. Het sport en cultuurfonds voor volwassenen in stand te houden; 2. De kosten van euro te dekken uit een taakstellende bezuiniging op de directie Inwoners (+/- 5 fte) (9) SP, VSP, Gewoon Nijmegen (30) GroenLinks, PvdA, D66, VVD, CDA, Stadspartij Nijmegen NU! Motie verworpen

8 pagina 8 Motie: Belofte maakt schuld en verplicht tot respectvolle behandeling met meer geduld! 1 e indiener: J. Brom (VSP) De Raad der Gemeente Nijmegen, bijeen in openbare vergadering op 10 november Overwegende dat: - tijdens de aanloop naar de Nijmeegse gemeenteraadsverkiezingen in 2010 door Groen Links en PvdA beloftes zijn gedaan om de gesubsidieerde arbeid in stand te houden; - het in die tijd bij alle politieke partijen bekend was dat er grote bezuinigingen zaten aan te komen waardoor die beloftes met grote zekerheid niet waar gemaakt konden worden; - ook coalitiepartij D66 gelijke verantwoordelijkheid draagt voor die beloftes omdat zij tijdens de coalitieonderhandelingen daarvan op de hoogte was of had kunnen zijn; - hierdoor alle coalitiepartijen incluis het college verantwoordelijk zijn voor de gevolgen; - daarom door het nu aangeboden collegevoorstel aan de gemeenteraad om de gesubsidieerde arbeid in Nijmegen te beëindigen sprake is van coalitebreed kiezersbedrog; - hierdoor niet alleen de mensen van de ca. 850 subsidiebanen ernstig worden getroffen maar ook hun partners, kinderen, familieleden en andere leden van sociale netwerken; - het dus gaat om duizenden mensen die getroffen worden; - het daarom volstrekt onaanvaardbaar is dat er nu een collegevoorstel wordt aangeboden om gesubsidieerde arbeid te beëindigen waaruit blijkt dat er geen fatsoenlijk overleg is geweest met alle betrokken organisaties en zonder alternatieve keuzemogelijkheid voor de gemeenteraad. Draagt het college op: 1) Om zo snel mogelijk te overleggen met alle betrokken organisaties, met als doel om zoveel mogelijk banen te witten of te zorgen voor doorstroom naar ander regulier werk. 2) Zo nodig ook andere werkgevers te benaderen met hetzelfde doel als onder punt 1. 3) Alleen subsidie te korten of te beëindigen voor organisaties waarbij sprake is van wanprestatie of oneigenlijk subsidiegebruik. 4) Alle portefeuillehouders de opdracht te geven om te zoeken naar middelen binnen hun portefeuille om dreigende afbouw van gesubsidieerde arbeid te voorkomen en waar mogelijk die arbeid in stand te houden zonder uitstroom naar de bijstand. 5) Dat alle portefeuillehouders minder urgente plannen binnen hun portefeuille niet uitvoeren zolang niet voldaan wordt aan de opdracht van punt 1 t/m 4. 6) Op de kortst mogelijke termijn de resultaten van de opdrachten van punt 1 t/m 5 te melden en aan de gemeenteraad ook een alternatief keuzevoorstel aan te bieden. 7) Tot die tijd geen maatregelen te nemen om gesubsidieerde arbeid te beëindigen m.u.v. het gestelde onder punt 3. (12) SP, CDA, VSP, Gewoon Nijmegen (27) GroenLinks, PvdA, D66, VVD, Stadspartij Nijmegen NU! Motie verworpen

9 pagina 9 Motie: 1e indiener Handen af van de participatie- en gesubsidieerde banen J. Janssen (Gewoon Nijmegen) De Raad der gemeente Nijmegen, bijeen in openbare vergadering, op 10 november 2010, constaterende dat De gemeente Nijmegen een taakstelling heeft gekregen om te bezuinigen. Dat in de voorgestelde begroting deze bezuinigingen bijna volledig worden gezocht bij het Programma Werk en Inkomen. Dat het college voorstelt om alle gesubsidieerde banen, oftewel participatiebanen en/of ID banen te beëindigen. overwegende dat: Het college met het voorstel bezuinigd door niet te bezuinigen. Oftewel de gesubsidieerde banen niet langer meer uit de gemeentekas gaat betalen maar deze werknemers naar de bijstand verwijst, zodat hun uitkering door Den Haag betaalt gaat worden. Het college niet adequaat heeft gezocht in de begroting naar andere bezuinigingsmogelijkheden en de bezuinigingen eenvoudig op voornoemde groep heeft afgewenteld. In het programma Werk en Inkomen het project ID banen ge-update mag worden Dat een deel van de ID banen etc. afgebouwd kan worden middels natuurlijk verloop en dat hierdoor een bijdrage van dit programma wordt geleverd in de opgedragen bezuinigingen. spreekt uit dat: 1. Het zeer wenselijk is de ID banen etc. grotendeels te behouden. Dus handen af van deze banen 2. Er genoeg programma s zijn waar een deel van de opgedragen bezuinigingen gerealiseerd kunnen gaan worden. Verzoekt het College van B&W om: 1. Dusdanige actie(s) te ondernemen dat de ID banen etc. alleen verdwijnen door natuurlijk verloop het aankomende jaar. (2011) 2. Met een voorstel naar de Raad te komen waarbij de ID banen binnen een jaar (voor 2012) zijn omgezet naar reguliere banen voor de betreffende werknemers. 3. De overige programma s tegen het licht te houden om hier de benodigde bezuinigingen te realiseren en gaan over tot de orde van de dag. (9) SP, VSP, Gewoon Nijmegen (30) GroenLinks, PvdA, D66, VVD, CDA, Stadspartij Nijmegen NU! Motie verworpen

10 Amendement: Goedkoop is duurkoop 1 e indiener: S. Akdemir (SP) pagina 10 De Gemeenteraad van Nijmegen, bijeen op 10 november 2010, overwegende dat: Unitas jarenlange expertise heeft opgebouwd met de ombudsfunctie reïntegratie; Deze expertise vanwege de door het college voorgestelde bezuinigingen nu verloren dreigt te gaan; Het college op grond van de Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand tot taak heeft te voorzien in een onafhankelijke ombudsfunctie zoals nu door Unitas wordt uitgevoerd; Het college de aanpak van Unitas overneemt, maar een steunpunt op een andere manier via het Werkplein wil vormgeven; Het realiseren van de ombudsfunctie via het Werkplein ook geld kost; In 2010 de a-structurele subsidie aan Unitas voor de ombudsfunctie euro kostte. En tevens overwegende dat: BWN een stichting is die zich de afgelopen jaren succesvol heeft ingezet voor Nijmegenaren met een arbeidshandicap; Hiermee meerdere problemen van cliënten oppakt en tevens problemen weet te voorkomen; Daardoor geld bespaard wordt voor de gemeente Nijmegen; Er geen nadere cijfermatige onderbouwing is voor de bezuiniging op BWN, enkel dan dat er bezuinigd moet worden; Het onderbrengen van de ombudsfunctie reïntegratie van Unitas bij BWN expertiseverhogend kan werken en kostenverlagend kan zijn. Besluit: 1. Besluitpunt 7 te vervangen door "De vergoeding aan Unitas ten behoeve van de ombudsfunctie reïntegratie wordt met ingang van 1 januari 2011 aan BWN uitgekeerd"; 2. Besluitpunt 8 te schrappen; 3. De ombudsfunctie reïntegratie van Unitas onder te brengen bij BWN; 4. Het college te verzoeken met Unitas en BWN te spreken over de wijze waarop dit het beste vorm gegeven kan worden, waarbij een overdracht van kennis en expertise centraal staat; 5. Het college te verzoeken dit gesprek op de kortst mogelijke termijn uit te voeren en de raad over te informeren de uitkomst en het vervolg. Toelichting De ombudsfunctie reïntegratie is in 2009 en 2010 a-structureel gefinancierd vanuit Werk en Inkomen. Deze subsidie in 2005 als eerste is verstrekt aan Unitas en feitelijk in de jaren er na a-structureel is verlengd. Hierdoor de kennis bij Unitas op dit gebied in huis is. Door hier geen subsidie meer voor te leveren, vervalt deze kennis. Ook het bezuinigen op BWN levert geen besparing op, het kost de gemeente geld:

11 pagina 11 Rekenvoorbeeld BWN (overgenomen uit basale feiten BWN, 21 oktober 2010): Voor het rekenvoorbeeld doen we een paar aannames, die bewust conservatief van aard zijn: * Een cliënt in de bijstand kost de gemeente euro p.p. per jaar. * Een cliënt met een grote afstand tot de arbeidsmarkt verblijft ten minste drie jaar in de bijstand(mogelijk langer) dossiers x ,00 x 3 jaar = , dossiers x ,00 x 3 jaar = , dossiers x ,00 x 3 jaar = , dossiers x ,00 x 3 jaar = ,00 Totaal bespaard tijdvak ,00./. prestatie 99 dossiers x 4.260, ,00 Totaal bespaard tijdvak ,00 Door de ombudsfunctie reïntegratie van Unitas onder te brengen bij BWN worden twee doelen gediend: 1. Onafhankelijke ombudsfunctie, wat drempelverlagend werkt; 2. Minder versnippering, waardoor BWN meer specialistisch wordt op het vlak van reïntegratie. De kosten worden in feite gedekt door het voorkomen dat mensen een beroep op de bijstand doen. Wanneer per jaar 8 personen uit de bijstand gehouden worden, levert dit al winst op. Beslispunt 1 (7) SP, Gewoon Nijmegen (32) GroenLinks, PvdA, D66, VVD, CDA, VSP, Stadspartij Nijmegen NU! Beslispunten 2 t/m 5 (16) SP, VVD, CDA, VSP, Gewoon Nijmegen (23) GroenLinks, PvdA, D66, Stadspartij Nijmegen NU! Amendement verworpen

12 Amendement: Sociale keuze voor gesubsidieerde arbeid 1 e indiener: S. Akdemir (SP) pagina 12 De gemeenteraad van Nijmegen, bijeen op 10 november 2010, overwegende dat: Het college wil bezuinigen op de gesubsidieerde arbeid; In de voorstellen van het college circa 400 voltijdsbanen potentieel verloren zullen gaan doordat het college een generieke korting toepast van 9,1 miljoen euro; Bij het daadwerkelijk verdwijnen van deze banen mogelijk meer dan 400 mensen na maximaal 3 jaar WW in de bijstand belanden; Ontslagen medewerkers die geen ander werk vinden tot 600 euro in inkomen achteruitgaan en in het geval van een verdienende partner zelfs hun totale inkomen kwijtraken; Dit niet alleen gevolgen heeft voor die mensen zelf, maar ook voor hun eventuele partner en kinderen; De bezuiniging op de gesubsidieerde arbeid het einde zal betekenen voor tal van kleine clubs en instellingen (de zogenaamde sociale infrastructuur) die nu alleen kunnen bestaan dankzij de gesubsidieerde arbeid; Het mogelijk is om anders te bezuinigen zónder gedwongen ontslagen en mét behoud de sociale infrastructuur; Een alternatieve bezuiniging mogelijk is door werkgevers een grotere bijdrage in de loonkosten te laten betalen (2,9 miljoen euro), minder geld te investeren in dure re-integratietrajecten die in de praktijk weinig opleveren (4 miljoen euro) en de rekening van de crisis te laten betalen door hen die het kunnen missen (2 miljoen euro). Besluit: 1. Beslispunt 3 uit het raadsvoorstel te vervangen door: 3. De bijgevoegde nota Ombuigingsplan Werk 2011 en verdere jaren vast te stellen, met dien verstande dat: A. In het kader van de bevordering van de uitstroom alle gesubsidieerde banen van medewerkers bij de gemeente gewit dienen worden en die medewerkers daarmee formeel in dienst treden bij de gemeente Nijmegen; B. In het kader van de bevordering van de uitstroom naar regulier werk er sterk wordt ingezet op het witten van 70 banen in de sectoren onderwijs, zorg en kinderopvang; C. De werkgevers in de sectoren onderwijs, zorg en kinderopvang in beginsel een bijdrage in de loonkosten van circa 20% per FTE voor een gesubsidieerde medewerker verplicht wordt gesteld; D. De werkgevers in de overige sectoren in beginsel een bijdrage in de loonkosten van circa 20% per FTE voor een gesubsidieerde medewerker verplicht wordt gesteld, waarbij via de inhoudelijke portefeuilles het college kan besluiten een (verhoogde) subsidie aan de instellingen in deze sectoren toe te kennen; E. Er van beschikbare middelen voor re-integratie en begeleidingskosten voor gesubsidieerde werkers in totaal 4 miljoen euro structureel wordt ingezet ten behoeve van de gesubsidieerde arbeid;

13 pagina 13 F. Voor een bedrag van 2,0 miljoen euro structureel dan nog dekking noodzakelijk is, ten aanzien waarvan het primair aan het college is om te komen met een socialer voorstel dan dit bedrag te dekken door te bezuinigen op de gesubsidieerde arbeid; G. Zoals ook door het college wordt voorgesteld, gekozen wordt voor een aanpak van stimuleren en faciliteren om zoveel mogelijk mensen naar een reguliere baan te begeleiden. Mocht doorstroom naar regulier werk niet mogelijk zijn, dan zullen maatwerkoplossingen geboden dienen te worden. Toelichting Ondanks dat het primair aan het college is om voor een bedrag van 2,0 miljoen euro structureel met een socialer dekkingsvoorstel te komen, zal de SP een amendement indien bij de behandeling van de Stadsbegroting om deze dekking te realiseren. Strekking van dit amendement is om het principe De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten niet enkel met de mond te belijden, maar tevens in de praktijk ten uitvoering te brengen. (9) SP, VSP, Gewoon Nijmegen (30) GroenLinks, PvdA, D66, VVD, CDA, Stadspartij Nijmegen NU! Amendement verworpen Amendement: Drie jaar Duurt LANG 1 e indiener: H. de Baedts - El Karouni (PvdA) De gemeenteraad van Nijmegen in openbare vergadering bijeen op 10 november 2010, Overwegende dat, 1. In het voorstel De Geld Terug Regeling wordt vervangen door een in te stellen Sport- en Cultuurfonds voor volwassenen. 2. De gemeente de beleidsvrijheid heeft om de Langdurigheidstoeslag ook al na 3 jaar te verstrekken i.p.v. na 5 jaar. 3. Voor inwoners die langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen de Langdurigheidstoeslag een noodzakelijke ondersteuning is. 4. Voor het Sport- en cultuurfonds voor volwassenen een bedrag van is begroot. 5. De verruiming van de Langdurigheidstoeslag extra kost Besluit: Beslispunt 1b: Te vervangen door: De Geld Terug Regeling af te schaffen. Beslispunt 1e toe te voegen: De Langdurigheidstoeslag te verruimen en na 3 jaar de toeslag te verstrekken i.p.v. na 5 jaar.

14 pagina 14 Toelichting: In plaats van het Sport- en Cultuurfonds voor volwassen, zoals het college voorstelt, wordt met dit amendement besloten tot een verruiming van de Langdurigheidstoeslag. Verruiming houdt in dat huishoudens die op bijstandniveau leven tot 105% de toeslag na 3 jaar ontvangen. Voor het volwassenenfonds is begroot en de voorgestelde verruiming LDT kost (22) GroenLinks, PvdA, D66, (17) SP, VVD, CDA, VSP, Gewoon Nijmegen, Stadspartij Nijmegen NU! Amendement aanvaard Amendement: Chronisch zieken niet de dupe 1 e indiener: H. de Baedts - El Karouni (PvdA) De gemeenteraad van Nijmegen in openbare vergadering bijeen op 10 november 2010, Overwegende dat, 1. In het voorstel de vergoeding eigen bijdrage Chronisch zieken, ouderen en gehandicapten wordt verlaagd van 165 naar 120. Besluit: 2. De landelijke tegemoetkoming niet gekoppeld is aan de eigen bijdrage in de ziektenkostenverzekering. 3. Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen veel extra kosten hebben zoals vastgesteld door het Centraal Plan Bureau en de ecg-raad Beslispunt 1c te vervangen door: - De bijdrage van de regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen te verhogen tot 150. Dit te dekken uit de die in eerste instantie begroot was voor de Sport en Cultuurfonds voor volwassenen. Deze moet besteed worden aan het verhogen van de vergoeding van 120 voor de groep mensen die niet in aanmerking kom voor de landelijke tegemoetkoming als die tegemoetkoming in 2011 nog bestaat. Toelichting: Doordat het voorstel voor de Sport- en Cultuurfonds voor volwassenen komt te vervallen en het begrote bedrag van deels ingezet wordt voor verruiming van de Langdurigheidstoeslag blijft er een bedrag over van Waarvan te besteed kan worden aan het verhogen van de vergoeding van 120 voor de groep mensen die niet in aanmerking komen voor de landelijke tegemoetkoming als die tegemoetkoming in 2011 nog bestaat. (29) GroenLinks, PvdA, D66, SP, Gewoon Nijmegen (10) VVD, CDA, VSP, Stadspartij Nijmegen NU! Amenement aanvaard

15 pagina 15 Amendement: Zorgvuldigheid vraagt tijd 1 e indiener: R. Janssen De raad van de gemeente Nijmegen, bijeen in vergadering op 10 november 2010, Overwegende: - dat de voorgenomen gefaseerde korting op de loonkostensubsidies voor instellingen en medewerkers grote gevolgen kan hebben - dat hierdoor de dienstverlening van de instellingen in het gedrag kan komen - dat instellingen de tijd moeten hebben om in te spelen op de aangekondigde kortingen Besluit: 1. De datum 1 oktober 2011 in beslispunt 3f te wijzigen in 1 januari De kosten die zijn verbonden aan beslispunt 1 voor te dekken uit de saldireserve en voor uit het programma Werk en inkomen. (24) GroenLinks, PvdA, D66, VSP (15) SP, VVD, CDA, Gewoon Nijmegen, Stadspartij Nijmegen NU! Amendement aanvaard Amendement: Zorgvuldigheid voor de medewerkers 1 e indiener: R. Zwart (PvdA) De raad van de gemeente Nijmegen, bijeen in vergadering op 10 november 2010, Overwegende: - dat het college volgens de huidige voorstellen van plan is 25% van de banen (200 banen) te behouden - deze banen bedoeld zijn voor de participanten met een vast contract, de SWgeïndiceerden die ter overbrugging in de regeling blijven tot de start van het SWdienstverband en voor bijzondere individuele gevallen - bij deze 200 banen de huidige arbeidsvoorwaarden blijven gelden - het college voornemens is een mobiliteitscentrum in te richten voor dienstverlening aan werkgevers en werknemers van de gesubsidieerde arbeid Besluit: Een nieuw beslispunt toe te voegen, luidend: - voor 1 juli 2011 een rapportage aan te leveren over de eerste inzichten rond de gevolgen voor de werknemers, waarbij in ieder geval op groepsniveau aandacht wordt besteed aan de kwantitatieve mogelijkheden van opties als vervroegd uittreden, het regulier maken van banen en de resultaten van de loonwaardeonderzoeken - in deze rapportage ook aandacht te besteden aan de gevolgen voor de meest kwetsbare groepen waarvan is gebleken dat doorstroom naar regulier werk redelijkerwijs niet tot de mogelijkheden behoort - dat werknemers die hun baan dreigen verliezen bij het mobiliteitscentrum terecht kunnen voor ondersteuning bij juridische vragen over hun rechtspositie.

16 pagina 16 Toelichting De raad wil geïnformeerd blijven over de gevolgen voor de meest kwetsbare groepen. Omdat op voorhand niet duidelijk is om welke groepen het gaat, geeft de raad het college opdracht dit in kaart te brengen. Mensen met een beperkte loonwaarde zijn niet per definitie het meest kwetsbaar. Ook gezinsfactoren en (geestelijke) gezondheidsaspecten kunnen hierbij een rol spelen. Voor deze groepen vraagt de raad speciale aandacht en wil de raad, indien noodzakelijk, kunnen bijsturen. (28) GroenLinks, PvdA, D66, CDA, VSP, Stadspartij Nijmegen NU! (11) SP, VVD, Gewoon Nijmegen Amendement aanvaard Amendement: behoud expertise 1 e indiener: R. Janssen (PvdA) De raad van de gemeente Nijmegen, bijeen in vergadering op 10 november 2010, Overwegende dat: - BWN (Belangenbehartiging Sociale Zekerheid) over unieke expertise beschikt als het gaat om ondersteuning van cliënten bij claims rond arbeidsongeschiktheid bij UWV - dat BWN jaarlijks vele bewoners succesvol ondersteunt bij het verkrijgen van hun recht - dat deze activiteiten zowel voor de cliënten als voor de gemeente Nijmegen positieve gevolgen heeft - dat BWN voor een deel ook functioneert als leerwerkbedrijf en mogelijkheden ziet zich om te vormen tot werkcorporatie Besluit: 1. Beslispunt 8 als volgt te wijzigen: De gemeentelijke vergoeding aan BWN (Belangenbehartiging sociale zekerheid) via de prestatieovereenkomst in 2011 te maximeren op Medewerking te verlenen aan de omvorming van BWN tot werkcorporatie, zodat de expertise van BWN voor Nijmegen behouden kan blijven. Toelichting Op dit moment (2010) is de vergoeding gemaximeerd op Voor 2011 zou in het voorstel een maximum van gelden (beëindiging subsidie per 1 juli 2011). BWN voldoet aan een aantal randvoorwaarden voor een werkcorporatie: er is verdienend vermogen, werkzoekenden kunnen werkervaring opdoen in combinatie met een kwalificerende opleiding. Het is aan BWN om in 2011 voorstellen te doen voor een doorstart van de organisatie vanaf 2012 als werkcorporatie. De dekking van de aanvullende subsidie wordt gevonden in het programma Werk en inkomen, door het schrappen van het sport- en cultuurfonds voor volwassenen conform het desbetreffende amendement. (32) GroenLinks, PvdA, D66, SP, CDA, VSP (7) VVD, Gewoon Nijmegen, Stadspartij Nijmegen NU! Amendement aanvaard

17 Amendement: Duidelijkheid voor instellingen 1 e indiener: R. Janssen (PvdA) pagina 17 De raad van de gemeente Nijmegen, bijeen in vergadering op 10 november 2010, Overwegende: - dat veel instellingen de laatste tien jaar afhankelijk zijn geworden van subsidies uit het programma Werk en inkomen - dat hierdoor feitelijk de situatie is ontstaan dat een deel van de sociale infrastructuur is betaald door het programma Werk en inkomen - dat door de enorme rijksbezuinigingen op reïntegratiegelden het programma Werk en inkomen niet langer kan opdraaien voor deze sociale infrastructuur - dat de voorgenomen gefaseerde korting op de loonkostensubsidies voor instellingen grote gevolgen kan hebben - dat de maatschappelijke waarde van de diverse instellingen sterk uiteenloopt - dat de diverse portefeuillehouders het beste in staat zijn deze maatschappelijke waarde in te schatten - dat de raad bij de Perspectiefnota besluiten kan nemen over het mogelijk vanuit de programma s aanvullend subsidiëren van instellingen Besluit: Een nieuw beslispunt 11 toe te voegen, luidend: Het college opdracht te geven voor de behandeling van de perspectiefnota 2012 een quickscan aan te leveren aan de gemeenteraad, met daarin per instelling een inschatting van het maatschappelijk belang, een inschatting van de gevolgen van de voorgenomen korting en, waar dit naar het oordeel van het college aan de orde is, een voorstel voor aanvullende subsidie vanuit de diverse programma s per 1 januari Toelichting Op basis van deze quickscan beschikt de gemeenteraad bij de behandeling van de perspectiefnota 2012 over een globaal inzicht in de maatschappelijke gevolgen van de kortingen. Bijvoorbeeld: de portefeuillehouder milieu kan het beste inschatten wat het maatschappelijk belang is van de circa tien instellingen die zich mede via gesubsidieerde arbeid bezighouden met natuur en milieu. De portefeuillehouder kan ook inschatten wat de mogelijkheden zijn om binnen een brede afweging de gevolgen binnen het eigen programma op te vangen. Op basis van de quickscan kan de gemeenteraad bij de behandeling van de perspectiefnota extra middelen vrijmaken waar dit nodig wordt geacht. (32) GroenLinks, PvdA, D66, VVD, CDA, VSP, Stadspartij Nijmegen NU! (7) SP, Gewoon Nijmegen Amendement aanvaard

18 pagina 18 Amendement: Aanpak sociale infrastructuur 1 e indiener: H. Veldman (VVD) De Raad van de Gemeente Nijmegen in vergadering bijeen op woensdag 10 november 2010 Constaterende dat In het raadsvoorstel geen enkele keuze danwel analyse zit van de Nijmeegse sociale infrastructuur De voorgestelde ingrepen in de gesubsidieerde arbeid consequenties kunnen hebben voor de opbouw van de sociale infrastructuur Overwegende dat Het wenselijk is om op zo kort mogelijke termijn een analyse van de sociale infrastructuur te ontvangen als ook een voorstel van het college welke parels behouden dienen te worden c.q. welke onderdelen van de infrastructuur niet langer door de gemeente gefinancierd worden Het wenselijk is middelen te reserveren voor zgn. frictiekosten in de aanpassing van de sociale infrastructuur Besluit Als beslispunten toe te voegen; 1. Het college opdracht te geven uiterlijk 1 maart 2011 een analyse van de sociale infrastructuur aan de raad aan te bieden voorzien van een voorstel welke onderdelen het college voornemens is te blijven financieren c.q. waar afbouw van subsidies ed. gaat plaatsvinden 2. Deze voorstellen te bespreken als richtinggevende voorbereiding op de Perspectiefnota Middelen te reserveren tbv zgn. frictiekosten in de ombouw van de sociale infrastructuur, ten aanzien waarvan de dekking middels een separaat amendement zal worden geregeld. Beslispunten 1 en 2 (13) GroenLinks (1), VVD, CDA, VSP, Gewoon Nijmegen, Stadspartij Nijmegen NU! (26) GroenLinks (7), PvdA, D66, SP Beslispunt 3 (11) VVD, CDA, VSP, Gewoon Nijmegen (28) GroenLinks, PvdA, D66, SP, Stadspartij Nijmegen NU! Amendement verworpen

19 pagina 19 Raadsbesluit d.d. 3 november 2010 Beslispunten 1 en 2 (25) GroenLinks, PvdA, D66, Gewoon Nijmegen, Stadspartij Nijmegen NU! (14) SP, VVD, CDA, VSP Beslispunten 3 t/m 10 (27) GroenLinks, PvdA, D66, VVD, Stadspartij Nijmegen NU! (12) SP, CDA, VSP, Gewoon Nijmegen Het voorstel is aanvaard met inachtneming van de aanvaarde amendementen

20 pagina Stadsbegroting (134/2010) Inclusief - Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP) (134a/2010) - Uitvoeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing 2011 (134b/2010) Raadsvoorstel d.d. 12 oktober De begroting vast te stellen, inclusief de verwerking van de Perspectiefnota De aanvullende wijzigingen in het financiële beeld vast te stellen en daarmee: a) in het programma Zorg & Welzijn vanaf ,0 miljoen structureel op te nemen voor het Uitvoeringsprogramma Huiselijk geweld b) aan het programma Veiligheid vanaf ,2 miljoen structureel toe te voegen voor de exploitatielasten van brandweerkazerne Post Noord c) aan het programma Sport vanaf ,3 miljoen structureel toe te voegen voor de exploitatielasten van de sporthal Waalsprong d) in 2011 een bedrag van 1,0 miljoen terug te storten in de Saldireserve. 3. Het in bijlage 1 opgenomen Investeringsplan vast te stellen. 4. De subsidieplafonds voor de betreffende programma s vast te stellen volgens het overzicht in In te stemmen met het financiële meerjarenbeeld. 6. Het bij deze begroting gevoegde Uitvoeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing 2011 vast te stellen. 7. De bij deze begroting gevoegde Voortgangsrapportage Grote Projecten vast te stellen. 8. De begrotingswijzigingen BW en BW vast te stellen.

Directie Inwoners Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Directie Inwoners Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Besluitenlijst. Omnummer: 22

Besluitenlijst. Omnummer: 22 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 22 september 2010 om 20.00 uur in het stadhuis. Afwezig: N. Vergunst Omnummer: 22 1. Opening en

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden Aan de Gemeenteraad Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Werken aan een Duurzame Toekomst

Werken aan een Duurzame Toekomst 2 Werken aan een Duurzame Toekomst Sterk, Sociaal, Solide./> F/x \:.i t / /\ GROENUMIlffi n NUMEGEN IJ W PARTIJ VAN DE ARBEID Nijmegen -^S ^ &...^(i** Perspectiefnota 22-25 Amendement GroenLinks, PvdA

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

Motie Wat betekent dat voor U?II. In de notitie bij dit voorstel zijn die gevolgen, toegespitst op woonlasten voor woningen, uitgewerkt.

Motie Wat betekent dat voor U?II. In de notitie bij dit voorstel zijn die gevolgen, toegespitst op woonlasten voor woningen, uitgewerkt. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie Wat betekent dat voor U?II Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Op 14 mei 2014 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

Besluitenlijst. van de vergadering van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 20 oktober 2004 om uur in het stadhuis.

Besluitenlijst. van de vergadering van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 20 oktober 2004 om uur in het stadhuis. Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 20 oktober 2004 om 16.00 uur in het stadhuis. "24. Renovatie en Ontwikkeling Goffertbad 203/2004 Raadsvoorstel d.d. 20

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan de Raad. Formulierenbrigade. Klik hier voor de reactie d.d. 21 november 2006 van het college van B&W

Initiatiefvoorstel aan de Raad. Formulierenbrigade. Klik hier voor de reactie d.d. 21 november 2006 van het college van B&W Klik hier voor de reactie d.d. 21 november 2006 van het college van B&W Initiatiefvoorstel aan de Raad Datum raadsvergadering 29 november 2006 Nummer voorstel: 215/2006 Onderwerp: Initiatiefvoorstel van

Nadere informatie

Raadsvergadering 6 / 8 november november 2012 AMENDEMENTEN AANVAARD VERWORPEN INGETROKKEN

Raadsvergadering 6 / 8 november november 2012 AMENDEMENTEN AANVAARD VERWORPEN INGETROKKEN Raadsvergadering 6 / 8 november 2012 13 november 2012 AMENDEMENTEN AANVAARD 1 ste Onderwerp indiener A120098/1 PvdA Begroot budget inhuur externen A120098/2 PvdA Budget Rekenkamercommissie A120098/5 D66

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013 RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding Datum 20 november 2013 1. Samenvatting Aan gemeenten worden extra middelen armoedebestrijding ter beschikking

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Haarlem. Haarlem, mei 2011. Geachte voorzitter,

Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Haarlem. Haarlem, mei 2011. Geachte voorzitter, Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Haarlem Haarlem, mei 2011 Geachte voorzitter, Conform artikel 36 van het Reglement van Orde, doe ik u hierbij een initiatiefvoorstel Haarlemse Banen Begeleid Werken.

Nadere informatie

ter besluitvorming door het College Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Buitensteedse werknemers Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw)

ter besluitvorming door het College Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Buitensteedse werknemers Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) Openbaar Onderwerp Buitensteedse werknemers Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) Programma / Programmanummer 9230/ Werk en Inkomen BW-nummer Portefeuillehouder P. Depla Samenvatting In de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College

Alleen ter besluitvorming door het College Openbaar Onderwerp Beëindiging Stichting Werklozencentrum Unitas Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 9410 BW-nummer Portefeuillehouder F. Tas Samenvatting Dit voorstel gaat over de beëindiging

Nadere informatie

vervolg beslispunten: zie vervolgblad Ter besluitvorming door de Raad (uiterlijk 03-11-2010) Collegevoorstel Embargo tot 15-10-2010 16.

vervolg beslispunten: zie vervolgblad Ter besluitvorming door de Raad (uiterlijk 03-11-2010) Collegevoorstel Embargo tot 15-10-2010 16. Collegevoorstel Embargo tot 15-10-2010 16.00 uur Onderwerp Ombuigingen Werk en Inkomen 2011 en verder jaren Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 9230 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven.

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 29 oktober 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Kenmerk 14.405692

Nadere informatie

Schriftelijke vragen over de Verordening Sociaal Domein. Castricum, 3 april 2017

Schriftelijke vragen over de Verordening Sociaal Domein. Castricum, 3 april 2017 Schriftelijke vragen over de Verordening Sociaal Domein Castricum, 3 april 2017 Naar aanleiding van de raadsinformatieavond over de Verordening Sociaal Domein en de agendering daarvan in de raadscarrousel

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidie voor Stichting Leergeld ten behoeve van verstrekken bijdrage schoolkosten uit Kinderfonds Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir

Nadere informatie

Gescand archiot 17 AUG. 2009

Gescand archiot 17 AUG. 2009 Publiekszaken Werk, Inkomen en Zorg Gescand archiot Doorkiesnummers: Telefoon 2195323 Fax 2602061 17 AUG. 2009 Aan College van B&W Afschrift aan Nota Datum 23-04-2009 Ons kenmerk 973499 Opsteller Michel

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF10.20105 Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Wike Swart Onderwerp: Kostenbeheersing open einde regelingen

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Openbaar Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw Collegevoorstel Inleiding: Op 24 juni jl. heeft de gemeenteraad de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gemeente Heusden vastgesteld. In de Verordening

Nadere informatie

Nota aan burgemeester en wethouders

Nota aan burgemeester en wethouders Nota aan burgemeester en wethouders Vergadering: 08-01-2013 Portefeuillehouder: mw. M. Hamberg Onderwerp Wetswijzigingen kinderopvang 2013, vaststellen hoogte compensatie ouderbijdrage Samenvatting De

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Inleiding Op 17 februari 2015 is de notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek, door het college vastgesteld. Op 23

Nadere informatie

Casenr: Onderwerp:

Casenr: Onderwerp: Aan de Raad Made, 17 januari 2012 Agendapuntnummer: 08 Raadsvergadering 23-02-2012 Registratienummer: 12int0019212int00183 Casenr: 12.0007012.00066 Onderwerp: Intrekking overgangsregeling subsidie oud

Nadere informatie

Ter advisering aan de gemeenteraad voor de. commissievergadering van 14 juni 2017

Ter advisering aan de gemeenteraad voor de. commissievergadering van 14 juni 2017 Nummer Directie Dienst BD2017-007547 directie sb rve participatie Raadscommissie voor Werk, Participatie en Inkomen, Armoede, Coördinatie 3d, Economie, voor de commissievergadering van 14 juni 2017 Portefeuille

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Bijlage 1. Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten. Inleiding

Bijlage 1. Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten. Inleiding Bijlage 1 Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten Inleiding Sinds 2014 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het verstrekken van een compensatie aan chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

VRAGEN/TOEZEGGINGEN UIT RAAD/COMMISSIE

VRAGEN/TOEZEGGINGEN UIT RAAD/COMMISSIE VRAGEN/TOEZEGGINGEN UIT RAAD/COMMISSIE Agendering door griffie Betreft : Brede Commissie d.d. 25-08-2014 Agendapunt 4a Vraag en / of opmerking door: Naam / fractie : CDA - Van Helden Onderwerp : Hulp bij

Nadere informatie

Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen PvdA mbt motie 'Stop de algehele vacaturestop' Registratienummer

Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen PvdA mbt motie 'Stop de algehele vacaturestop' Registratienummer Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen PvdA mbt motie 'Stop de algehele vacaturestop' Registratienummer 3.23634 Portefeuillehouder mevr. H.T.M. Scholten Korte inhoud

Nadere informatie

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen.

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen. Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 621019 Mw. drs. M.A.H. van Meerten-Kok, wethouder Vaststellen van het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gemeente Gooise

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma:

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: 1 Bestuur 1 Pensioen wethouders Voorstel College overgenomen 4 Veiligheid 2 Brandweer Voorstel College overgenomen 5 Werkgelegenheid en 3 Parkmanagement

Nadere informatie

RV Kaderbesluit herontwikkeling Ananasweg - Lammenschans. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 maart 2011,

RV Kaderbesluit herontwikkeling Ananasweg - Lammenschans. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 maart 2011, RV 10.0161 Kaderbesluit herontwikkeling Ananasweg - Lammenschans Motie: M100161/2 Onderwerp: parkeren in plaats van haven er in het plan geen rekening is gehouden met de nog in te voeren Blauwe parkeerzone

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT01753 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 2? MEI 20Í4 Onderwerp: Planning aanpassing minimabeleid Advies:» Kennisnemen van deze nota» Instemmen met de

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Niet doorgaan verruimen vermogensnormen kwijtschelding gemeentelijke belastingen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel OP.09A

Raadsvoorstel OP.09A Raadsvoorstel OP.09A Vergadering: : 20 december 2016 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 6 december 2016 Portefeuillehouder : C.J. Schreuders Onderwerp : aanpassen Eigen bijdragen Wmo Aan de raad,

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

. G.A.A. Verkerk.griffier.

. G.A.A. Verkerk.griffier. Gescand archief 1 7 AUG. 2009 Raadsbesluit Datum : 9 juli 2009 Registratie nr.: 973494 Stuk : GR09-328 II Onderwerp : Verordening Langdurigheidstoeslag De raad van de gemeente Delft; Gelezen het voorstel

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer)

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Vergadering : 16 mei 2006 Agendanummer: 7 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanvullend

Nadere informatie

Bijlage 3. Inzake motie eigen bijdragen Wmo bij raadsvoorstel nieuw beleid Wmo

Bijlage 3. Inzake motie eigen bijdragen Wmo bij raadsvoorstel nieuw beleid Wmo Bijlage 3. Inzake motie eigen bijdragen Wmo bij raadsvoorstel nieuw beleid Wmo Inleiding In de vergadering van de gemeenteraad van 1 juni jl. is een motie van de fractie van de PvdA aangenomen, waarin

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 7 Onderwerp: Aanpassing huishoudelijke hulp Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels Decosnummer: 277

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt)

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 14 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Aan

Nadere informatie

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014 Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Aanleiding... 4 Huidige regelingen ter tegemoetkoming

Nadere informatie

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.E. Brommersma 27 november 2014 Datum voorstel 30 september 2014 Agendapunt Onderwerp Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

Situatie voor 1 januari 2009

Situatie voor 1 januari 2009 De raad van de gemeente Terneuzen contactpersoon : J.J. Hoste verzonden : Terneuzen, 8 maart 2010 Betreft: evaluatie langdurigheidstoeslag Geachte Raad, Met ingang van 1 januari 2009 is de Verordening

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Werk en Inkomen Gemeente Hoogeveen 15 december 2004 Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 Huidig beleid 4 Kostensoorten 4 Hoogte kosten 5 Omvang van de doelgroep

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, CDA Fractie T.a.v. de heer A.J. de Leeuw Kerkdreef 40 2922 BH KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 06/02/2014 Zaaknummer: ZK14000207 D Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Z I. Remeeus Uw brief van: 08-01-2014

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12.0001 B&W verg. : 28 februari 2012 Onderwerp: Integratieplan stichting WAO/WSW en Bureau Sociaal Raadslieden (BSR) 1) Status Deze brief, die gaat over de integratie

Nadere informatie

Categoriale regelingen mogen worden verstrekt aan inkomens tot 110% van het minimum

Categoriale regelingen mogen worden verstrekt aan inkomens tot 110% van het minimum Aan de gemeenteraad 13 december 2011 Onderwerp: Vaststelling Verordeningen wetswijzigingen WWB 2012 en de bijbehorende beleidsregels 1. Voorstel 1. Voorgesteld wordt om de Verordening Langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen beleidsregels t.b.v. uitvoering minimabeleid in 2011

Onderwerp Vaststellen beleidsregels t.b.v. uitvoering minimabeleid in 2011 Openbaar Onderwerp Vaststellen beleidsregels t.b.v. uitvoering minimabeleid in 2011 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 9230 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Met het vaststellen

Nadere informatie

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 19 december 2012 Registratienummer: TB 12.3407403 Agendapunt: 8 Onderwerp: Voorstel: Toelichting: Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Nadere informatie

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Beslisnota voor de raad Openbaar Onderwerp Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Informant Suzanne Bruns Eenheid/Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard

Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard Inleiding Bezuinigen is keuzes maken. CDA, GroenLinks en SP kiezen sociaal De gemeente Waterland staat voor de taak om in de meerjarenbegroting fors te bezuinigen.

Nadere informatie

Subsidie Kinderfonds 2015

Subsidie Kinderfonds 2015 Openbaar Onderwerp Subsidie Kinderfonds 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Stichting Leergeld en Stichting Jeugdsportfonds hebben in 2014 een subsidieaanvraag

Nadere informatie

Collegereactie begroting 2015 moties en amendementen

Collegereactie begroting 2015 moties en amendementen Collegereactie begroting 2015 moties en amendementen Versie: 10 november 2014 t.b.v. raad Amendementen Wie Onderwerp Advies A1 CDA Schrappen precariomaatregel begroting 2015-2018 Met het schrappen van

Nadere informatie

MEMO. Datum : 14 november Aan. Van. Onderwerp : Toelichting op verordeningen Participatiewet. : De leden van de raad.

MEMO. Datum : 14 november Aan. Van. Onderwerp : Toelichting op verordeningen Participatiewet. : De leden van de raad. MEMO Datum : 14 november 2014 Aan Van : De leden van de raad : College van B&W Onderwerp : Toelichting op verordeningen Participatiewet Inleiding In dit memo wordt de kern van de verordeningen beschreven

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017

Raadsvoorstel. : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017 *Z022867205E* documentnr.: ADV/RC/17/00341 zaaknr.: Z/C/17/43987 Raadsvoorstel Onderwerp : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 6 december 2006 / 219/2006

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 6 december 2006 / 219/2006 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 6 december 2006 / 219/2006 Onderwerp Begrotingswijziging ivm opheffen reserve commissies Programma / Programmanummer Burger & Bestuur / 2110 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 8 juni 2017 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 18 mei 2017 De notulen

Nadere informatie

Collegevoorstel. Het gaat daarbij om:

Collegevoorstel. Het gaat daarbij om: Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4286101 Opsteller : M.J.J.M. Zuiderwijk Telefoon : (033) 469 50 38 Datum : 11 juni 2013 User-id : ZUIM1 Onderw erp Wmo verlengen contracten Hulp bij het Huishouden

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Pagina 1 Inleiding: Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger Raadsvergadering, 28 oktober 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Nr.: - Agendapunt: Voorbespreking Datum: 20 augustus 2014 Onderdeel raadsprogramma: Programma

Nadere informatie

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld.

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Nummer : 10-01.2015 Onderwerp : Verordeningen Participatiewet Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Uithuizen, 18 december 2014. AAN DE RAAD.

Nadere informatie

Gescand archief. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Van Datum Pfh. Steller tel.nr. Programma Registratie nr. Stuk

Gescand archief. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Van Datum Pfh. Steller tel.nr.  Programma Registratie nr. Stuk Raadsvoorstel Gescand archief Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Programma Registratie nr. Stuk Onderwerp college van B&W 4 november 2014 S.M. Brandligt Marleen van Prooijen 06-53641739

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Uitvoering Toelage Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: BBVnummer: 108667 Raadsvoorstel: 109814 Portefeuillehouder: Maret Rombout Paraaf controller: Datum Paraaf Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij. De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 28 juni 2012.

HEERHUGOWAARD. Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij. De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 28 juni 2012. r o k kî2^ ĨĚî P VDA HEERHUGOWAARD Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij AMENDEMENT Onderwerp: armoedebeleid naar aanleiding van agendapunt 3A, RB2012072 bijlage A Voorjaarsnota 2012 status \jr\qfé^çjdú2^

Nadere informatie

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Financiële gevolgen Regeerakkoord i.v.m. gemeentelijke regelingen W&I Op 29 oktober presenteerden de VVD en de PvdA

Nadere informatie

Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV)

Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 25 mei 2011

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol Aan de Raad No. : 8/3 Muntendam : 13 april 2017 Onderwerp : Vaststellen gewijzigde re-integratie verordening i.v.m. beschut werken ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1055110 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 1055109 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d. 20 december 2012

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad. Datum Forum vergadering : 28 november 2016 Zaaknummer : Datum Raadsvergadering : 12 december 2016

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad. Datum Forum vergadering : 28 november 2016 Zaaknummer : Datum Raadsvergadering : 12 december 2016 RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 28 november 2016 Zaaknummer : 171865 Datum Raadsvergadering : 12 december 2016 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Opmeer d.d week 08 VASTGESTELD

Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Opmeer d.d week 08 VASTGESTELD Aanwezig: G.J.A.M. Nijpels (voorzitter), E. Deutekom-Muntjewerff, H. Stoker en R.A.H.P. Heijtink Secretaris: M.A.S. Winder Volgnr: 001 Poststuk: 17.0002069 PZI Omschrijving: Besluitenlijst B&W Opmeer d.d.

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Datum 23 november 2014 Kenmerk WMOR14016 /AvO/DvL/BN/JG Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft

Nadere informatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie Wet stimulering arbeidsparticipatie Op 1 januari 2009 is de Wet stimulering arbeidsparticipatie (STAP) in werking getreden (Stb. 2008, 590 en 591). In deze wet wordt een aantal wijzigingen met betrekking

Nadere informatie

Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart Vragen:

Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart Vragen: Fractie: PvdA-GL Naam: K. Gerritsen Onderwerp: Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart 2016 Vragen: De fractie van de PvdA-GL heeft hierover de volgende vragen: NB. Toelichting op vragen

Nadere informatie

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst 25-08- Inleiding Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle burgers met arbeidsvermogen die ondersteuning

Nadere informatie

Wijziging re-integratieverordening Participatiewet gemeente Woudrichem 2015 Volgnr Corsa kenmerk /

Wijziging re-integratieverordening Participatiewet gemeente Woudrichem 2015 Volgnr Corsa kenmerk / VOORSTEL AAN DE RAAD Onderwerp Wijziging re-integratieverordening Participatiewet gemeente Woudrichem 2015 Volgnr. 2015-028 Corsa kenmerk 15.0006728/ Portefeuillehouder Ambtenaar Afdeling Wethouder P.

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2016_BW_00318

DIGITAAL AFSCHRIFT 2016_BW_00318 DIGITAAL AFSCHRIFT 2016_BW_00318 OPSCHRIFT Vergadering van 19 april 2016 Bevoegde portefeuillehouder: Arno van Kempen Onderwerp Raadsmededeling over: motie voorkomen stapeling eigen bijdrage - Besluitvormend

Nadere informatie

Nota van B&W. Samenvatting

Nota van B&W. Samenvatting Nota van B&W Onderwerp Minimabeleid in de gemeente Haarlemmermeer Portefeuillehouder dr T.C.M. Horn I 8 QLkb 10 &L- 2 Inlichtingen R.J. Kouwenhoven (023 567 66 15) Collegevergadering Regirtrabenummar z00

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle Presentatie & Wijzigingen Wwb Commissie Samenleving Brielle Inhoud Presentatie Doelen participatiewet Uitgangspunten participatiewet Samenwerking Consequenties invoering participatiewet Wijzigingen Wwb

Nadere informatie

RV Agenda voor Gebiedsvisie De Waard. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 19 mei 2011,

RV Agenda voor Gebiedsvisie De Waard. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 19 mei 2011, Amendement: A110019/1 Onderwerp: Toekomst corporatiewoningen Zeeheldenbuurt - in het raadsvoorstel voorgesteld wordt om formeel kennis te nemen van het voornemen van Portaal om de corporatiewoningen in

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 20 september 2011 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 20 september 2011 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20086 Datum: 20 september 2011 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevrouw W. Swart Onderwerp: Subsidiëring Vluchtelingenwerk

Nadere informatie

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie?

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie? Met deze memo informeren wij u aan de hand van veel gestelde vragen en daarbij horende antwoorden over de stand van zaken van het fusietraject tussen de ISD en WML en geven we u informatie ondermeer over

Nadere informatie

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot:

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011 Agendapunt Onderwerp 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: I. tot vaststelling van de geamendeerde Programmabegroting

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 81014 Datum : 30 september 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 20 januari 2014 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Ontworpen door: M. van Bochove Ingekomen d.d. Adviesnr. 89688 Voorliggend

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Advies aan B&W 6 november 2012

Advies aan B&W 6 november 2012 Advies aan B&W 6 november 2012 Dienst Gemeentebedrijven Ambtenaar, tel.nr. W van de Camp, 9929 Afdeling F&C Portefeuillehouder J van Loon Onderwerp: Effecten regeerakkoord op gemeentefonds en de specifieke

Nadere informatie