Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 10 november om uur in het stadhuis.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 10 november om 19.30 uur in het stadhuis."

Transcriptie

1 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 10 november om uur in het stadhuis. Afwezig: - Omnummer: 30

2 pagina 2 1. Opening en mededelingen De voorzitter meldt dat Halima van de fractie van de PvdA een naamswijziging heeft ondergaan, ze heet nu Halima de Baedts - El Karouni. Er zijn geen afmeldingen.

3 pagina 3 2. Agendavaststelling inclusief de orde van de vergadering Op tafel zijn de volgende stukken verspreid: Overzicht van nagekomen ingekomen stukken Wat de agenda betreft: De fracties van SP en GroenLinks verzoeken brief D-9 (stand van zaken uitvoering amendement Een renaissance voor het MuZIEum ) uit de lijst met ingekomen stukken van d.d. 17 november 2010 te agenderen in de raadskamer van een volgende Politieke Avond. Wat de orde van de vergadering betreft: Het volgende punt is niet in de raadskamer behandeld en voorgesteld wordt om deze als hamerstuk te behandelen: 3 3. Vaststelling besluitenlijst van de openbare vergadering van 3 november 2010 Over het raadsvoorstel Financiële bijstelling Gemeentelijk Rioleringsplan Nijmegen is al een besluit genomen tijdens de Politieke Avond van d.d. 3 november Raadsbesluit d.d. 10 november 2010 Aldus vastgesteld

4 pagina 4 3. Vaststelling besluitenlijst van de openbare vergadering van 3 november 2010 Raadsbesluit d.d. 10 november 2010 Conform vastgesteld

5 pagina 5 4. Vragen van raadsleden aan het College Er zijn geen vragen gesteld.

6 pagina 6 9. Ombuigingen Werk & Inkomen 2011 en verdere jaren (142/2010) Raadsvoorstel d.d. 12 oktober De bijgevoegde nota Ombuigingsplan Minimabeleid 2011 en verdere jaren vast te stellen, waarin de volgende ombuigingen worden voorgesteld: a) Het sport-, cultuur- en schoolfonds samenvoegen tot één Kinderfonds; b) ter vervanging van de Geld-terug-regeling wordt een Sport- en Cultuurfonds voor volwassenen ingesteld; c) de bijdrage van de regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen wordt omlaag bijgesteld; d) de computerregeling wordt afgeschaft. Hiertoe wordt weer mogelijk gemaakt om voor een computer bijzondere bijstand aan te vragen; e) de inkomensgrens bij de Langdurigheidstoeslag wordt verruimd naar 105 % van de bijstandsnorm, de toeslag per huishouden wordt met 15% omlaag gebracht; f) de subsidie ten behoeve van de formulierenbrigade wordt verlaagd met in 2011 en met in 2012 en volgende jaren; g) de subsidie aan Unitas ten behoeve van steunpunt minimabeleid wordt met ingang van 1 januari 2011 beëindigd. 2. Na besluitvorming over het beslispunt 1e wordt de wijziging in de Verordening Langdurigheidstoeslag verwerkt en ter vaststelling voorgelegd voor 1 januari De bijgevoegde nota Ombuigingsplan Werk 2011 en verdere jaren vast te stellen, waarin de volgende ombuigingen worden voorgesteld: a) een aanpak van stimuleren en faciliteren om zoveel mogelijk mensen naar een reguliere baan te begeleiden; b) een aanpak waarbij maatwerkoplossingen geboden worden indien geen doorstroom naar regulier werk mogelijk is. c) het met onmiddellijke ingang beëindigen van instroom in de In- en Doorstroombanen (ID) en participatiebanen; d) het niet verlengen van de aflopende tijdelijke contracten in het kader van de ID-banen, banen in het kader van de Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) en participatiebanen vanaf 1 januari 2011; e) het bevriezen van de hoogte van de vergoedingen voor loonkosten en begeleidingskosten voor de ID-banen, Wiw-banen vanaf 2011 op het niveau van 2010; f) de loonkostensubsidies voor de ID-banen en Wiw-banen korten 1) met 25% per 1 oktober 2011, ten opzichte van het niveau van ) met 50% per 1 juli 2012, ten opzichte van het niveau van ) met 100% per 1 januari 2013, ten opzichte van het niveau van 2010 g) het bevriezen van de hoogte van de vergoedingen voor loonkosten en begeleidingskosten in het kader van de participatiebanen vanaf 2011 op het niveau van Per 1 januari 2011 vindt er geen instroom in de werkervaringsbanen plaats. Tijdelijke contracten in het kader van de re-integratievoorziening Werkervaringsbaan worden met ingang van 1 januari 2011 niet verlengd.

7 pagina 7 5. Per 1 januari 2011 wordt de brugbaansubsidie aangepast waardoor er geen loonkostensubsidie voor het tweede contractjaar meer mogelijk is. 6. Per 1 januari 2011 wordt 15,2 fte uitvoering re-integratie bij de Directie Inwoners (Bureau Uitzicht) afgeraamd. 7. De vergoeding aan Unitas ten behoeve van de ombudsfunctie re-integratie wordt met ingang van 1 januari 2011 beëindigd. 8. De vergoeding aan Belangenbehartiging WAO Nijmegen (BWN) ten behoeve van de dienstverlening WAO-ers wordt met ingang van 1 juli 2011 beëindigd. 9. De mutaties vanuit dit voorstel in de verwachte meerjarige inkomsten en uitgaven voor het programma Werk en Inkomen worden conform bovenstaande beslispunten verwerkt in een separate begrotingswijzing die u voor 1 januari 2011 ter vaststelling ontvangt. 10. Na besluitvorming over de beslispunten 3 tot en met 5 worden de wijzigingen in de reintegratieverordening verwerkt en ter vaststelling voorgelegd. Motie: 1e indiener Niet korten op minima S. Akdemir (SP) De Gemeenteraad van Nijmegen, bijeen op 10 november 2010, overwegende dat: Het amendement van de coalitiepartijen het sport- en cultuurfonds voor volwassenen opheft (voorheen de geld-terug-regeling); Hiermee een bedrag gemoeid is van euro; De deelname van volwassenen op het gebied van sport, cultuur en educatie niet belemmerd mag worden door een gebrek aan geld In 1996 bedroeg het aantalbijstandsgerechtigden en het aantal fte werk en inkomen exclusief zorg 409 fte (+/- 1 ambtenaar op 30 bijstandsgerechtigden); In 2010 bedraagt het aantal bijstandsgerechtigden 5423 en het aantal fte werk en inkomen exclusief zorg 343 fte (+/- 1 ambtenaar op 16 bijstandsgerechtigden). Roept het college op: 1. Het sport en cultuurfonds voor volwassenen in stand te houden; 2. De kosten van euro te dekken uit een taakstellende bezuiniging op de directie Inwoners (+/- 5 fte) (9) SP, VSP, Gewoon Nijmegen (30) GroenLinks, PvdA, D66, VVD, CDA, Stadspartij Nijmegen NU! Motie verworpen

8 pagina 8 Motie: Belofte maakt schuld en verplicht tot respectvolle behandeling met meer geduld! 1 e indiener: J. Brom (VSP) De Raad der Gemeente Nijmegen, bijeen in openbare vergadering op 10 november Overwegende dat: - tijdens de aanloop naar de Nijmeegse gemeenteraadsverkiezingen in 2010 door Groen Links en PvdA beloftes zijn gedaan om de gesubsidieerde arbeid in stand te houden; - het in die tijd bij alle politieke partijen bekend was dat er grote bezuinigingen zaten aan te komen waardoor die beloftes met grote zekerheid niet waar gemaakt konden worden; - ook coalitiepartij D66 gelijke verantwoordelijkheid draagt voor die beloftes omdat zij tijdens de coalitieonderhandelingen daarvan op de hoogte was of had kunnen zijn; - hierdoor alle coalitiepartijen incluis het college verantwoordelijk zijn voor de gevolgen; - daarom door het nu aangeboden collegevoorstel aan de gemeenteraad om de gesubsidieerde arbeid in Nijmegen te beëindigen sprake is van coalitebreed kiezersbedrog; - hierdoor niet alleen de mensen van de ca. 850 subsidiebanen ernstig worden getroffen maar ook hun partners, kinderen, familieleden en andere leden van sociale netwerken; - het dus gaat om duizenden mensen die getroffen worden; - het daarom volstrekt onaanvaardbaar is dat er nu een collegevoorstel wordt aangeboden om gesubsidieerde arbeid te beëindigen waaruit blijkt dat er geen fatsoenlijk overleg is geweest met alle betrokken organisaties en zonder alternatieve keuzemogelijkheid voor de gemeenteraad. Draagt het college op: 1) Om zo snel mogelijk te overleggen met alle betrokken organisaties, met als doel om zoveel mogelijk banen te witten of te zorgen voor doorstroom naar ander regulier werk. 2) Zo nodig ook andere werkgevers te benaderen met hetzelfde doel als onder punt 1. 3) Alleen subsidie te korten of te beëindigen voor organisaties waarbij sprake is van wanprestatie of oneigenlijk subsidiegebruik. 4) Alle portefeuillehouders de opdracht te geven om te zoeken naar middelen binnen hun portefeuille om dreigende afbouw van gesubsidieerde arbeid te voorkomen en waar mogelijk die arbeid in stand te houden zonder uitstroom naar de bijstand. 5) Dat alle portefeuillehouders minder urgente plannen binnen hun portefeuille niet uitvoeren zolang niet voldaan wordt aan de opdracht van punt 1 t/m 4. 6) Op de kortst mogelijke termijn de resultaten van de opdrachten van punt 1 t/m 5 te melden en aan de gemeenteraad ook een alternatief keuzevoorstel aan te bieden. 7) Tot die tijd geen maatregelen te nemen om gesubsidieerde arbeid te beëindigen m.u.v. het gestelde onder punt 3. (12) SP, CDA, VSP, Gewoon Nijmegen (27) GroenLinks, PvdA, D66, VVD, Stadspartij Nijmegen NU! Motie verworpen

9 pagina 9 Motie: 1e indiener Handen af van de participatie- en gesubsidieerde banen J. Janssen (Gewoon Nijmegen) De Raad der gemeente Nijmegen, bijeen in openbare vergadering, op 10 november 2010, constaterende dat De gemeente Nijmegen een taakstelling heeft gekregen om te bezuinigen. Dat in de voorgestelde begroting deze bezuinigingen bijna volledig worden gezocht bij het Programma Werk en Inkomen. Dat het college voorstelt om alle gesubsidieerde banen, oftewel participatiebanen en/of ID banen te beëindigen. overwegende dat: Het college met het voorstel bezuinigd door niet te bezuinigen. Oftewel de gesubsidieerde banen niet langer meer uit de gemeentekas gaat betalen maar deze werknemers naar de bijstand verwijst, zodat hun uitkering door Den Haag betaalt gaat worden. Het college niet adequaat heeft gezocht in de begroting naar andere bezuinigingsmogelijkheden en de bezuinigingen eenvoudig op voornoemde groep heeft afgewenteld. In het programma Werk en Inkomen het project ID banen ge-update mag worden Dat een deel van de ID banen etc. afgebouwd kan worden middels natuurlijk verloop en dat hierdoor een bijdrage van dit programma wordt geleverd in de opgedragen bezuinigingen. spreekt uit dat: 1. Het zeer wenselijk is de ID banen etc. grotendeels te behouden. Dus handen af van deze banen 2. Er genoeg programma s zijn waar een deel van de opgedragen bezuinigingen gerealiseerd kunnen gaan worden. Verzoekt het College van B&W om: 1. Dusdanige actie(s) te ondernemen dat de ID banen etc. alleen verdwijnen door natuurlijk verloop het aankomende jaar. (2011) 2. Met een voorstel naar de Raad te komen waarbij de ID banen binnen een jaar (voor 2012) zijn omgezet naar reguliere banen voor de betreffende werknemers. 3. De overige programma s tegen het licht te houden om hier de benodigde bezuinigingen te realiseren en gaan over tot de orde van de dag. (9) SP, VSP, Gewoon Nijmegen (30) GroenLinks, PvdA, D66, VVD, CDA, Stadspartij Nijmegen NU! Motie verworpen

10 Amendement: Goedkoop is duurkoop 1 e indiener: S. Akdemir (SP) pagina 10 De Gemeenteraad van Nijmegen, bijeen op 10 november 2010, overwegende dat: Unitas jarenlange expertise heeft opgebouwd met de ombudsfunctie reïntegratie; Deze expertise vanwege de door het college voorgestelde bezuinigingen nu verloren dreigt te gaan; Het college op grond van de Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand tot taak heeft te voorzien in een onafhankelijke ombudsfunctie zoals nu door Unitas wordt uitgevoerd; Het college de aanpak van Unitas overneemt, maar een steunpunt op een andere manier via het Werkplein wil vormgeven; Het realiseren van de ombudsfunctie via het Werkplein ook geld kost; In 2010 de a-structurele subsidie aan Unitas voor de ombudsfunctie euro kostte. En tevens overwegende dat: BWN een stichting is die zich de afgelopen jaren succesvol heeft ingezet voor Nijmegenaren met een arbeidshandicap; Hiermee meerdere problemen van cliënten oppakt en tevens problemen weet te voorkomen; Daardoor geld bespaard wordt voor de gemeente Nijmegen; Er geen nadere cijfermatige onderbouwing is voor de bezuiniging op BWN, enkel dan dat er bezuinigd moet worden; Het onderbrengen van de ombudsfunctie reïntegratie van Unitas bij BWN expertiseverhogend kan werken en kostenverlagend kan zijn. Besluit: 1. Besluitpunt 7 te vervangen door "De vergoeding aan Unitas ten behoeve van de ombudsfunctie reïntegratie wordt met ingang van 1 januari 2011 aan BWN uitgekeerd"; 2. Besluitpunt 8 te schrappen; 3. De ombudsfunctie reïntegratie van Unitas onder te brengen bij BWN; 4. Het college te verzoeken met Unitas en BWN te spreken over de wijze waarop dit het beste vorm gegeven kan worden, waarbij een overdracht van kennis en expertise centraal staat; 5. Het college te verzoeken dit gesprek op de kortst mogelijke termijn uit te voeren en de raad over te informeren de uitkomst en het vervolg. Toelichting De ombudsfunctie reïntegratie is in 2009 en 2010 a-structureel gefinancierd vanuit Werk en Inkomen. Deze subsidie in 2005 als eerste is verstrekt aan Unitas en feitelijk in de jaren er na a-structureel is verlengd. Hierdoor de kennis bij Unitas op dit gebied in huis is. Door hier geen subsidie meer voor te leveren, vervalt deze kennis. Ook het bezuinigen op BWN levert geen besparing op, het kost de gemeente geld:

11 pagina 11 Rekenvoorbeeld BWN (overgenomen uit basale feiten BWN, 21 oktober 2010): Voor het rekenvoorbeeld doen we een paar aannames, die bewust conservatief van aard zijn: * Een cliënt in de bijstand kost de gemeente euro p.p. per jaar. * Een cliënt met een grote afstand tot de arbeidsmarkt verblijft ten minste drie jaar in de bijstand(mogelijk langer) dossiers x ,00 x 3 jaar = , dossiers x ,00 x 3 jaar = , dossiers x ,00 x 3 jaar = , dossiers x ,00 x 3 jaar = ,00 Totaal bespaard tijdvak ,00./. prestatie 99 dossiers x 4.260, ,00 Totaal bespaard tijdvak ,00 Door de ombudsfunctie reïntegratie van Unitas onder te brengen bij BWN worden twee doelen gediend: 1. Onafhankelijke ombudsfunctie, wat drempelverlagend werkt; 2. Minder versnippering, waardoor BWN meer specialistisch wordt op het vlak van reïntegratie. De kosten worden in feite gedekt door het voorkomen dat mensen een beroep op de bijstand doen. Wanneer per jaar 8 personen uit de bijstand gehouden worden, levert dit al winst op. Beslispunt 1 (7) SP, Gewoon Nijmegen (32) GroenLinks, PvdA, D66, VVD, CDA, VSP, Stadspartij Nijmegen NU! Beslispunten 2 t/m 5 (16) SP, VVD, CDA, VSP, Gewoon Nijmegen (23) GroenLinks, PvdA, D66, Stadspartij Nijmegen NU! Amendement verworpen

12 Amendement: Sociale keuze voor gesubsidieerde arbeid 1 e indiener: S. Akdemir (SP) pagina 12 De gemeenteraad van Nijmegen, bijeen op 10 november 2010, overwegende dat: Het college wil bezuinigen op de gesubsidieerde arbeid; In de voorstellen van het college circa 400 voltijdsbanen potentieel verloren zullen gaan doordat het college een generieke korting toepast van 9,1 miljoen euro; Bij het daadwerkelijk verdwijnen van deze banen mogelijk meer dan 400 mensen na maximaal 3 jaar WW in de bijstand belanden; Ontslagen medewerkers die geen ander werk vinden tot 600 euro in inkomen achteruitgaan en in het geval van een verdienende partner zelfs hun totale inkomen kwijtraken; Dit niet alleen gevolgen heeft voor die mensen zelf, maar ook voor hun eventuele partner en kinderen; De bezuiniging op de gesubsidieerde arbeid het einde zal betekenen voor tal van kleine clubs en instellingen (de zogenaamde sociale infrastructuur) die nu alleen kunnen bestaan dankzij de gesubsidieerde arbeid; Het mogelijk is om anders te bezuinigen zónder gedwongen ontslagen en mét behoud de sociale infrastructuur; Een alternatieve bezuiniging mogelijk is door werkgevers een grotere bijdrage in de loonkosten te laten betalen (2,9 miljoen euro), minder geld te investeren in dure re-integratietrajecten die in de praktijk weinig opleveren (4 miljoen euro) en de rekening van de crisis te laten betalen door hen die het kunnen missen (2 miljoen euro). Besluit: 1. Beslispunt 3 uit het raadsvoorstel te vervangen door: 3. De bijgevoegde nota Ombuigingsplan Werk 2011 en verdere jaren vast te stellen, met dien verstande dat: A. In het kader van de bevordering van de uitstroom alle gesubsidieerde banen van medewerkers bij de gemeente gewit dienen worden en die medewerkers daarmee formeel in dienst treden bij de gemeente Nijmegen; B. In het kader van de bevordering van de uitstroom naar regulier werk er sterk wordt ingezet op het witten van 70 banen in de sectoren onderwijs, zorg en kinderopvang; C. De werkgevers in de sectoren onderwijs, zorg en kinderopvang in beginsel een bijdrage in de loonkosten van circa 20% per FTE voor een gesubsidieerde medewerker verplicht wordt gesteld; D. De werkgevers in de overige sectoren in beginsel een bijdrage in de loonkosten van circa 20% per FTE voor een gesubsidieerde medewerker verplicht wordt gesteld, waarbij via de inhoudelijke portefeuilles het college kan besluiten een (verhoogde) subsidie aan de instellingen in deze sectoren toe te kennen; E. Er van beschikbare middelen voor re-integratie en begeleidingskosten voor gesubsidieerde werkers in totaal 4 miljoen euro structureel wordt ingezet ten behoeve van de gesubsidieerde arbeid;

13 pagina 13 F. Voor een bedrag van 2,0 miljoen euro structureel dan nog dekking noodzakelijk is, ten aanzien waarvan het primair aan het college is om te komen met een socialer voorstel dan dit bedrag te dekken door te bezuinigen op de gesubsidieerde arbeid; G. Zoals ook door het college wordt voorgesteld, gekozen wordt voor een aanpak van stimuleren en faciliteren om zoveel mogelijk mensen naar een reguliere baan te begeleiden. Mocht doorstroom naar regulier werk niet mogelijk zijn, dan zullen maatwerkoplossingen geboden dienen te worden. Toelichting Ondanks dat het primair aan het college is om voor een bedrag van 2,0 miljoen euro structureel met een socialer dekkingsvoorstel te komen, zal de SP een amendement indien bij de behandeling van de Stadsbegroting om deze dekking te realiseren. Strekking van dit amendement is om het principe De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten niet enkel met de mond te belijden, maar tevens in de praktijk ten uitvoering te brengen. (9) SP, VSP, Gewoon Nijmegen (30) GroenLinks, PvdA, D66, VVD, CDA, Stadspartij Nijmegen NU! Amendement verworpen Amendement: Drie jaar Duurt LANG 1 e indiener: H. de Baedts - El Karouni (PvdA) De gemeenteraad van Nijmegen in openbare vergadering bijeen op 10 november 2010, Overwegende dat, 1. In het voorstel De Geld Terug Regeling wordt vervangen door een in te stellen Sport- en Cultuurfonds voor volwassenen. 2. De gemeente de beleidsvrijheid heeft om de Langdurigheidstoeslag ook al na 3 jaar te verstrekken i.p.v. na 5 jaar. 3. Voor inwoners die langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen de Langdurigheidstoeslag een noodzakelijke ondersteuning is. 4. Voor het Sport- en cultuurfonds voor volwassenen een bedrag van is begroot. 5. De verruiming van de Langdurigheidstoeslag extra kost Besluit: Beslispunt 1b: Te vervangen door: De Geld Terug Regeling af te schaffen. Beslispunt 1e toe te voegen: De Langdurigheidstoeslag te verruimen en na 3 jaar de toeslag te verstrekken i.p.v. na 5 jaar.

14 pagina 14 Toelichting: In plaats van het Sport- en Cultuurfonds voor volwassen, zoals het college voorstelt, wordt met dit amendement besloten tot een verruiming van de Langdurigheidstoeslag. Verruiming houdt in dat huishoudens die op bijstandniveau leven tot 105% de toeslag na 3 jaar ontvangen. Voor het volwassenenfonds is begroot en de voorgestelde verruiming LDT kost (22) GroenLinks, PvdA, D66, (17) SP, VVD, CDA, VSP, Gewoon Nijmegen, Stadspartij Nijmegen NU! Amendement aanvaard Amendement: Chronisch zieken niet de dupe 1 e indiener: H. de Baedts - El Karouni (PvdA) De gemeenteraad van Nijmegen in openbare vergadering bijeen op 10 november 2010, Overwegende dat, 1. In het voorstel de vergoeding eigen bijdrage Chronisch zieken, ouderen en gehandicapten wordt verlaagd van 165 naar 120. Besluit: 2. De landelijke tegemoetkoming niet gekoppeld is aan de eigen bijdrage in de ziektenkostenverzekering. 3. Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen veel extra kosten hebben zoals vastgesteld door het Centraal Plan Bureau en de ecg-raad Beslispunt 1c te vervangen door: - De bijdrage van de regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen te verhogen tot 150. Dit te dekken uit de die in eerste instantie begroot was voor de Sport en Cultuurfonds voor volwassenen. Deze moet besteed worden aan het verhogen van de vergoeding van 120 voor de groep mensen die niet in aanmerking kom voor de landelijke tegemoetkoming als die tegemoetkoming in 2011 nog bestaat. Toelichting: Doordat het voorstel voor de Sport- en Cultuurfonds voor volwassenen komt te vervallen en het begrote bedrag van deels ingezet wordt voor verruiming van de Langdurigheidstoeslag blijft er een bedrag over van Waarvan te besteed kan worden aan het verhogen van de vergoeding van 120 voor de groep mensen die niet in aanmerking komen voor de landelijke tegemoetkoming als die tegemoetkoming in 2011 nog bestaat. (29) GroenLinks, PvdA, D66, SP, Gewoon Nijmegen (10) VVD, CDA, VSP, Stadspartij Nijmegen NU! Amenement aanvaard

15 pagina 15 Amendement: Zorgvuldigheid vraagt tijd 1 e indiener: R. Janssen De raad van de gemeente Nijmegen, bijeen in vergadering op 10 november 2010, Overwegende: - dat de voorgenomen gefaseerde korting op de loonkostensubsidies voor instellingen en medewerkers grote gevolgen kan hebben - dat hierdoor de dienstverlening van de instellingen in het gedrag kan komen - dat instellingen de tijd moeten hebben om in te spelen op de aangekondigde kortingen Besluit: 1. De datum 1 oktober 2011 in beslispunt 3f te wijzigen in 1 januari De kosten die zijn verbonden aan beslispunt 1 voor te dekken uit de saldireserve en voor uit het programma Werk en inkomen. (24) GroenLinks, PvdA, D66, VSP (15) SP, VVD, CDA, Gewoon Nijmegen, Stadspartij Nijmegen NU! Amendement aanvaard Amendement: Zorgvuldigheid voor de medewerkers 1 e indiener: R. Zwart (PvdA) De raad van de gemeente Nijmegen, bijeen in vergadering op 10 november 2010, Overwegende: - dat het college volgens de huidige voorstellen van plan is 25% van de banen (200 banen) te behouden - deze banen bedoeld zijn voor de participanten met een vast contract, de SWgeïndiceerden die ter overbrugging in de regeling blijven tot de start van het SWdienstverband en voor bijzondere individuele gevallen - bij deze 200 banen de huidige arbeidsvoorwaarden blijven gelden - het college voornemens is een mobiliteitscentrum in te richten voor dienstverlening aan werkgevers en werknemers van de gesubsidieerde arbeid Besluit: Een nieuw beslispunt toe te voegen, luidend: - voor 1 juli 2011 een rapportage aan te leveren over de eerste inzichten rond de gevolgen voor de werknemers, waarbij in ieder geval op groepsniveau aandacht wordt besteed aan de kwantitatieve mogelijkheden van opties als vervroegd uittreden, het regulier maken van banen en de resultaten van de loonwaardeonderzoeken - in deze rapportage ook aandacht te besteden aan de gevolgen voor de meest kwetsbare groepen waarvan is gebleken dat doorstroom naar regulier werk redelijkerwijs niet tot de mogelijkheden behoort - dat werknemers die hun baan dreigen verliezen bij het mobiliteitscentrum terecht kunnen voor ondersteuning bij juridische vragen over hun rechtspositie.

16 pagina 16 Toelichting De raad wil geïnformeerd blijven over de gevolgen voor de meest kwetsbare groepen. Omdat op voorhand niet duidelijk is om welke groepen het gaat, geeft de raad het college opdracht dit in kaart te brengen. Mensen met een beperkte loonwaarde zijn niet per definitie het meest kwetsbaar. Ook gezinsfactoren en (geestelijke) gezondheidsaspecten kunnen hierbij een rol spelen. Voor deze groepen vraagt de raad speciale aandacht en wil de raad, indien noodzakelijk, kunnen bijsturen. (28) GroenLinks, PvdA, D66, CDA, VSP, Stadspartij Nijmegen NU! (11) SP, VVD, Gewoon Nijmegen Amendement aanvaard Amendement: behoud expertise 1 e indiener: R. Janssen (PvdA) De raad van de gemeente Nijmegen, bijeen in vergadering op 10 november 2010, Overwegende dat: - BWN (Belangenbehartiging Sociale Zekerheid) over unieke expertise beschikt als het gaat om ondersteuning van cliënten bij claims rond arbeidsongeschiktheid bij UWV - dat BWN jaarlijks vele bewoners succesvol ondersteunt bij het verkrijgen van hun recht - dat deze activiteiten zowel voor de cliënten als voor de gemeente Nijmegen positieve gevolgen heeft - dat BWN voor een deel ook functioneert als leerwerkbedrijf en mogelijkheden ziet zich om te vormen tot werkcorporatie Besluit: 1. Beslispunt 8 als volgt te wijzigen: De gemeentelijke vergoeding aan BWN (Belangenbehartiging sociale zekerheid) via de prestatieovereenkomst in 2011 te maximeren op Medewerking te verlenen aan de omvorming van BWN tot werkcorporatie, zodat de expertise van BWN voor Nijmegen behouden kan blijven. Toelichting Op dit moment (2010) is de vergoeding gemaximeerd op Voor 2011 zou in het voorstel een maximum van gelden (beëindiging subsidie per 1 juli 2011). BWN voldoet aan een aantal randvoorwaarden voor een werkcorporatie: er is verdienend vermogen, werkzoekenden kunnen werkervaring opdoen in combinatie met een kwalificerende opleiding. Het is aan BWN om in 2011 voorstellen te doen voor een doorstart van de organisatie vanaf 2012 als werkcorporatie. De dekking van de aanvullende subsidie wordt gevonden in het programma Werk en inkomen, door het schrappen van het sport- en cultuurfonds voor volwassenen conform het desbetreffende amendement. (32) GroenLinks, PvdA, D66, SP, CDA, VSP (7) VVD, Gewoon Nijmegen, Stadspartij Nijmegen NU! Amendement aanvaard

17 Amendement: Duidelijkheid voor instellingen 1 e indiener: R. Janssen (PvdA) pagina 17 De raad van de gemeente Nijmegen, bijeen in vergadering op 10 november 2010, Overwegende: - dat veel instellingen de laatste tien jaar afhankelijk zijn geworden van subsidies uit het programma Werk en inkomen - dat hierdoor feitelijk de situatie is ontstaan dat een deel van de sociale infrastructuur is betaald door het programma Werk en inkomen - dat door de enorme rijksbezuinigingen op reïntegratiegelden het programma Werk en inkomen niet langer kan opdraaien voor deze sociale infrastructuur - dat de voorgenomen gefaseerde korting op de loonkostensubsidies voor instellingen grote gevolgen kan hebben - dat de maatschappelijke waarde van de diverse instellingen sterk uiteenloopt - dat de diverse portefeuillehouders het beste in staat zijn deze maatschappelijke waarde in te schatten - dat de raad bij de Perspectiefnota besluiten kan nemen over het mogelijk vanuit de programma s aanvullend subsidiëren van instellingen Besluit: Een nieuw beslispunt 11 toe te voegen, luidend: Het college opdracht te geven voor de behandeling van de perspectiefnota 2012 een quickscan aan te leveren aan de gemeenteraad, met daarin per instelling een inschatting van het maatschappelijk belang, een inschatting van de gevolgen van de voorgenomen korting en, waar dit naar het oordeel van het college aan de orde is, een voorstel voor aanvullende subsidie vanuit de diverse programma s per 1 januari Toelichting Op basis van deze quickscan beschikt de gemeenteraad bij de behandeling van de perspectiefnota 2012 over een globaal inzicht in de maatschappelijke gevolgen van de kortingen. Bijvoorbeeld: de portefeuillehouder milieu kan het beste inschatten wat het maatschappelijk belang is van de circa tien instellingen die zich mede via gesubsidieerde arbeid bezighouden met natuur en milieu. De portefeuillehouder kan ook inschatten wat de mogelijkheden zijn om binnen een brede afweging de gevolgen binnen het eigen programma op te vangen. Op basis van de quickscan kan de gemeenteraad bij de behandeling van de perspectiefnota extra middelen vrijmaken waar dit nodig wordt geacht. (32) GroenLinks, PvdA, D66, VVD, CDA, VSP, Stadspartij Nijmegen NU! (7) SP, Gewoon Nijmegen Amendement aanvaard

18 pagina 18 Amendement: Aanpak sociale infrastructuur 1 e indiener: H. Veldman (VVD) De Raad van de Gemeente Nijmegen in vergadering bijeen op woensdag 10 november 2010 Constaterende dat In het raadsvoorstel geen enkele keuze danwel analyse zit van de Nijmeegse sociale infrastructuur De voorgestelde ingrepen in de gesubsidieerde arbeid consequenties kunnen hebben voor de opbouw van de sociale infrastructuur Overwegende dat Het wenselijk is om op zo kort mogelijke termijn een analyse van de sociale infrastructuur te ontvangen als ook een voorstel van het college welke parels behouden dienen te worden c.q. welke onderdelen van de infrastructuur niet langer door de gemeente gefinancierd worden Het wenselijk is middelen te reserveren voor zgn. frictiekosten in de aanpassing van de sociale infrastructuur Besluit Als beslispunten toe te voegen; 1. Het college opdracht te geven uiterlijk 1 maart 2011 een analyse van de sociale infrastructuur aan de raad aan te bieden voorzien van een voorstel welke onderdelen het college voornemens is te blijven financieren c.q. waar afbouw van subsidies ed. gaat plaatsvinden 2. Deze voorstellen te bespreken als richtinggevende voorbereiding op de Perspectiefnota Middelen te reserveren tbv zgn. frictiekosten in de ombouw van de sociale infrastructuur, ten aanzien waarvan de dekking middels een separaat amendement zal worden geregeld. Beslispunten 1 en 2 (13) GroenLinks (1), VVD, CDA, VSP, Gewoon Nijmegen, Stadspartij Nijmegen NU! (26) GroenLinks (7), PvdA, D66, SP Beslispunt 3 (11) VVD, CDA, VSP, Gewoon Nijmegen (28) GroenLinks, PvdA, D66, SP, Stadspartij Nijmegen NU! Amendement verworpen

19 pagina 19 Raadsbesluit d.d. 3 november 2010 Beslispunten 1 en 2 (25) GroenLinks, PvdA, D66, Gewoon Nijmegen, Stadspartij Nijmegen NU! (14) SP, VVD, CDA, VSP Beslispunten 3 t/m 10 (27) GroenLinks, PvdA, D66, VVD, Stadspartij Nijmegen NU! (12) SP, CDA, VSP, Gewoon Nijmegen Het voorstel is aanvaard met inachtneming van de aanvaarde amendementen

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Molendijkzaal 0.01. Gesprek met inwoners en organisaties over conceptbegroting 2015-2018

Molendijkzaal 0.01. Gesprek met inwoners en organisaties over conceptbegroting 2015-2018 OVERZICHT De Ronde 14-10-2014 Aanvang: 19:00 Tijd Externe locatie: De Observant Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Gesprek met inwoners en organisaties over conceptbegroting 2015-2018

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

Raadsvoorstel. gemeente Tilburg. 2 e Richtinggevende debat met uitspraken en taakstellingen voor bezuinigingen

Raadsvoorstel. gemeente Tilburg. 2 e Richtinggevende debat met uitspraken en taakstellingen voor bezuinigingen Raadsvoorstel 2 e Richtinggevende debat met uitspraken en taakstellingen voor bezuinigingen Bijlagen/nummer Dienst/afdeling/sector Concernstaf/Beleidscontrol & Instrumentatie Aan de raad, Aanleiding In

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad,

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad, AMBITIES IN PERSPECTIEF PERSPECTIEFNOTA 2015-2018 2 AANBIEDINGSNOTA Geachte Raad, Hierbij biedt het college van burgemeester en wethouders zoals gebruikelijk in het voorjaar de perspectiefnota (PPN) aan

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

Aan het werk in Purmerend. Beleidsnotitie participatie(budget) 2011-2014

Aan het werk in Purmerend. Beleidsnotitie participatie(budget) 2011-2014 Aan het werk in Purmerend Beleidsnotitie participatie(budget) 2011-2014 11 april 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Participatiebeleid: uitdagingen voor nu en voor de toekomst 4 1.1 Fasering beleidsopdrachten

Nadere informatie

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Bijlage 1 bij hoofdstuk 1: lijst van geïnterviewde personen

Bijlage 1 bij hoofdstuk 1: lijst van geïnterviewde personen BIJLAGEN Bijlage 1 bij hoofdstuk 1: lijst van geïnterviewde personen Bestuur 1. Yvo Kortmann Burgemeester 2. Theo Reinders Wethouder Sociale zaken 3. Leo Bisschops oud-wethouder Sociale zaken Management

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen Uitgangspunten Duurzame Armoedebestrijding

Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen Uitgangspunten Duurzame Armoedebestrijding Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen Uitgangspunten Duurzame Armoedebestrijding Inleiding... 3 1 Gemeentelijk beleidskader... 5 1.1 Inkomensbeleid... 5 1.1.1 Inkomensbeleid is van het Rijk... 5 1.1.2

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE

2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE 2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE gesteund door vsp Samen voor Nijmegen: sociaal, duurzaam en ondernemend COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 5 november 2013. Deelsessie: 21.25 23.00 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. Onderwerp: Programmabegroting 2014. Toelichting: In de programmabegroting

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in Lelystad Perspectief bieden aan Mensen met Schulden

Schuldhulpverlening in Lelystad Perspectief bieden aan Mensen met Schulden Schuldhulpverlening in Lelystad Perspectief bieden aan Mensen met Schulden 2011-2014 Afdeling Beleid i.s.m. Werk, Inkomen & Zorg Inhoudsopgave I Inleiding 2 II De gemeentelijke taakstelling 4 III De uitvoering

Nadere informatie

VOORWOORD. Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR).

VOORWOORD. Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR). VOORWOORD Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR). Voor de Cliëntenraad Roerdalen was 2014 wederom een turbulent jaar. Dit kwam onder andere door de invoering van de Participatiewet.

Nadere informatie

KANSARM? KANSRIJK! Kadernota armoedebeleid Roermond 2012-2014

KANSARM? KANSRIJK! Kadernota armoedebeleid Roermond 2012-2014 KANSARM? KANSRIJK! Kadernota armoedebeleid Roermond 2012-2014 Inhoud 1. Inleiding...3 1.1. Het nieuwe beleid in een notendop... 3 1.2. Totstandkoming van deze kadernota... 3 1.3. Het huidige armoedebeleid...

Nadere informatie

Begroting 2011-2014. Stad met een hart

Begroting 2011-2014. Stad met een hart Begroting 2011-2014 Stad met een hart 2 Begroting 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 4 Inleiding 4 De Amersfoortse begroting 6 2. Financiële toelichting 9 1. De begrotingsramingen 2011-2014

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet In dit document van het Programma Optimale weg naar Participatie worden de verschillende beleidskeuzes en de hierbij te maken afwegingen beschreven. 01 april

Nadere informatie