Werken aan een Duurzame Toekomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken aan een Duurzame Toekomst"

Transcriptie

1 2 Werken aan een Duurzame Toekomst Sterk, Sociaal, Solide./> F/x \:.i t / /\ GROENUMIlffi n NUMEGEN IJ W PARTIJ VAN DE ARBEID Nijmegen -^S ^ &...^(i** Perspectiefnota Amendement GroenLinks, PvdA en D66

2 Werken aan een Duurzame Toekomst Sterk, Sociaal, Solide IHet coaiitieaklcoord 'Werken aan een Duurzame Toekomst' is een ambitieuze liervormingsagenda van GroenLinks, PvdA en D66. Het doel van dit akkoord is helder: de Nijmeegse economie moet sterker en duurzamer, zonder het sociale hart van onze stad te verliezen. De (Rijks)bezuinigingen dwingen ons echter tot een vernieuwde invulling van de hervormingsagenda. Wij zien mogelijkheden om de ambities voor een sterke, sociale en duurzame stad zoveel mogelijk overeind te houden en tegelijkertijd de verantwoordelijkheid te nemen voor een financieel solide beleid. De Perspectiefnota is een goede basis, maar het kan nog beter. Aanpassingen op het sociale domein en veiligheid zijn noodzakelijk. Het sociale domein en het programma veiligheid worden van alle beieidsterreinen het hardst getroffen door Rijksbezuinigingen. De lokale financiele mogelijkheden zijn niet groot genoeg om al deze klappen op te vangen. Het college van burgemeester en wethouders repareert in de Perspectiefnota de grootste problemen. GroenLinks, PvdA en D66 geven daar bovenop meer ruimte voor een sociale afbouw van de subsidiebanen door daar eenmalig.5. voor vrij te maken. Vanaf 23 trekken we structureel eenzelfde bedrag extra uit voor re-integratie, zodat we in Nijmegen zoveel mogelijk mensen naar betaald werk kunnen begeleiden. De beste garantie op participatie is immers een (betaalde) baan. Extra investeringen doen we ook op het gebied van veiligheid. De afgelopen jaren heeft Nijmegen laten zien dat investeren in preventie zijn vruchten afwerpt. Nu het Rijk de belofte voor extra geld voor veiligheid niet waar kan maken, achten we het noodzakelijk om met lokale gelden structureel 25. extra te investeren. realiseren ons dat Nijmegen de komende jaren opnieuw geconfronteerd kan worden met financiele tegenvallers. Zo bestaan er nog altijd onzekerheden over bijvoorbeeld de WSW (Breed) en de effecten van ingrepen in het PGB en de AWBZ voor het lokale zorg en welzijnsbeleid. Om klappen in de toekomst op te kunnen vangen, stellen wij daarom nu een overschot aan besparingen voor. Deze besparingen zetten we in voor mogelijke toekomstige tegenvallers op het sociale domein. De komende periode zullen Rijk en lokale overheden tot een aanpassing van het Bestuursakkoord komen. Er zijn daarnaast nieuwe (Rijks)bezuinigingen op het sociale domein te venwachten en op Nijmeegs niveau zullen we dit najaar het nieuwe Wmo-beleid vaststellen. Al met al keuzes met nieuwe consequenties. Bij de Perspectiefnota 23 is de gemeenteraad op basis van concrete informatie in staat om indien nodig nieuwe keuzes te maken. Kortom. GroenLinks, PvdA en D66 steunen de inzet van het college en onderschrijven de meeste uitgangspunten van de Perspectiefnota Extra uitgaven in het sociale domein en veiligheid zijn echter noodzakelijk met het oog op ons streven naar een sterke, sociale en duurzame stad binnen een financieel behoedzaam kader. Noel Vergunst, fractievoorzitter GroenLinks Rutger Zwart, fractievoorzitter Partij van de Arbeid Rob Jetten, fractievoorzitter D66 Juni 2

3 Overzicht uitgaven en besparingen EXTRA UITGAVEN Zorgvuldige afbouw subsidiebanen,5 2 Extra ruimte re-integratie,5,5,5 3 Reservering knelpunten sociaal domein,,7 4 Extra ruimte veiligheid,25,25,25,25 Totaal extra uitgaven,85 2,82 f H m EXTRA BESPARINGEN Aanloopvertiezen parkeergarages 2 Knelpuntenbudget Zorg & Welzijn,27,2,2 3 Onderzoek en Statistiek,2,2,2,2 4 Ondernemersfonds,2,2,2,2 5 Minder subsidie stedenbanden,,,, 6 Doorstroming zelforganisaties,5,5,5,5 7 Meicirculaire,3 Totaal extra besparingen,85 2,82 Extra uitgaven Zorgvuldige afbouw subsidiebanen De gemeenteraad van Nijmegen heeft in het najaar van 2 gekozen voor een pijniijke, maar noodzakelijke ingreep in de subsidiebanen, gegeven de sterk aflopen re-integratiemidde!en die we van het Rijk ontvangen. Door het aantal subsidiebanen af te bouwen tot maximaal 2 zijn we in staat om met minder geld meer mensen te helpen op het gebied van re-integratie. De afbouwoperatie heeft echter consequenties voor betrokken instellingen, maar vooral voor de betrokken mensen. We constateren dat de gemeente alles op alles zet om tot een fatsoenlijke afbouw van de subsidiebanen te komen. De door de raad vastgestelde regels voor afbouw leveren echter ook ongewenste consequenties op. Door eenmalig.5. extra vrij te maken, kunnen problemen voor de instellingen met de ombouw naar de nieuwe situatie zoveel mogelijk worden opgevangen. Extra ruimte voor re-integratie Nijmegen kiest niet alleen voor aan afbouw van het aantal gesubsidieerde banen, maar kiest tegelijkertijd ook voor nieuwe re-integratieinstrumenten. Werk is immers de beste wijze van participatie in de samenleving en we moeten ernaar streven zoveel mogelijk mensen aan een passende baan te helpen. Door teruglopende budgetten vanuit het Rijk is het echter lastig om

4 zowel de werkcorporaties als specifiek re-integratiebeleid (bijvoorbeeld voor jeugdwerkloosheid) op een goede manier in te nchten. Vanaf 23 maken we daarom jaartijks.5. extra vrij. Reservering knelpunten sociaal domein De afgelopen tijd is een groot aantal concrete bezuinigingen op de Nederlandse gemeenten afgekomen. De kans is echter groot dat daar de komende tijd nog extra taakstellingen bovenop gaan komen. Wie de Voorjaarsnota 2 van de gemeente Nijmegen leest, kan niet om die constatering heen. De hardste klappen zullen opnieuw in het sociale domein vallen. Denk onder andere aan de effecten van nieuw beleid op het terrein van WSW en Wajong, maar ook de gevolgen van verlaging van het PGB, overhevelingen vanuit de AWBZ naar Wmo en de IQmaatregel voor het programma Zorg en Welzijn. De keuzes die de gemeenteraad maakt bij de vaststelllng van het nieuwe Wmo-beleid zijn bovendien ook erg bepalend voor de financiele ruimte op het sociale domein. Omdat we nog niet exact weten welke risico's zich voor gaan doen en de welke effecten de bezuinigingen zullen hebben, vinden we het verstandig om een knelpuntenbudget te reserveren voor het sociale domein. Bij de Perspectiefnota 23 kunnen we, op basis van actuele informatie over concrete maatregelen en de effecten daarvan keuzes maken over de gewenste inzet van dit budget. Deze middelen kunnen breed worden ingezet, zoals voor het verminderen van stapeleffecten, het overeind houden van waardevolle projecten en het witten van gesubsidieerde banen binnen het domein. We houden in ieder geval voldoende middelen over voor de inzet op het snijvlak van Veiligheid en Zorg & Welzijn, zoals vermeld op pagina 23 van de perspectiefnota. Extra ruimte voor veiligheid Naast het sociale domein wordt het programma Veiligheid erg hard geraakt. Beloftes van het Rijk om extra te investeren in veiligheid blijken helaas niets waard. Nijmegen heeft de afgelopen jaren laten zien dat de inzet op preventieve veiligheidsmaatregelen succesvol is. Dit moet ook in de toekomst mogelijk blijven en daarom maken we jaartijks 25. extra vrij voor preventief veiligheidsbeleid. Extra besparingen Aanloopverllezen Parkeergarages De bouw van de Keizer Karel parkeergarage aan de van Schaeck Mathonsingel leidt tot forse aanloopverllezen vanaf 23. Deze vertiezen zijn op te vangen door het hanteren van een andere afschrijvingsmethodiek of het aanbesteden van de exploitatie van de garage. In plaats van deze vertiezen nu in te boeken, vragen wij het college te komen met een concrete financieel sluitende oplossing. Knelpuntenbudget Zorg & Welzijn Er is sprake van een achterstand van het doorvoeren van eerder afgesproken bezuinigingen op het gebied van Zorg en Welzijn. Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met nieuwe uitdagingen op dit terrein en stelt de gemeenteraad aankomend najaar het nieuwe Wmo-beleid vast. Dit nieuwe beleid zal met name vanaf 23 effect hebben. Door nu al een knelpuntenbudget voor 23 en verder te reserveren wordt vooruitgelopen op de inhoudelijke discussie van dit najaar. Mogelijke knelpunten kunnen bij de Perspectiefnota 23 aan bod komen. Daarvoor reserveren we geld in de eerder genoemde Reservering knelpunten sociaal domein. Onderzoek en Statistiek Wij stellen een structurele korting van 2. op de afdeling Onderzoek en Statistiek. Niet omdat we niet tevreden zijn over de kwaliteit van deze afdeling, maar omdat we mogelijkheden zien voor bespanngen. Denk bijvoorbeeld aan het aan andere gemeenten beschikbaar stellen van de capaciteiten van O&S (geld verdienen), maar ook aan het uitvoeren van minder onderzoeken in opdracht van de gemeenteraad of het college (geld besparen). Ondernemersfonds Nijmegen moet momenteel enkele harde klappen opvangen door de (Rijks)bezuinigingen. De coalitie van GroenLinks, PvdA en D66 streeft er ondanks die bezuinigingen nog steeds naar om

5 Nijmegen van de eerste plek van duurste gemeenten van het land te krijgen. Ondanks de harde klappen die vallen, wordt de OZB-vertaging voor ondernemers getemportseerd doorgezet. Met een gennge vertaging van het Ondernemersfonds vragen wij ondernemers in onze stad echter wel een kleine bijdrage te leveren in deze moeilijke tijden. Met deze bijdrage kunnen we extra investeren in werk en veiligheid. Minder stedenbanden Het huidige budget voor stedenbanden kan omiaag. Met een verlaging van. kunnen de stedenbanden worden voortgezet, maar is nadere pnoritering noodzakelijk. Mogelijkheden zijn het terugbrengen van het aantal stedenbanden (nu: drie) of een beperking van thema's. Doorstroming zelforganisaties Er zijn mogelijkheden om het huidige budget voor zelforganisaties te beperken met 5.. Daarbij valt te denken aan het vehagen van subsidies of aan het beperken van subsldleverlening tot een tijdelijke subsidie. Op deze manier komt er ook weer geld vrij voor nieuwe organisaties. Meicirculaire De onlangs gepubliceerde Meicirculaire leidt voor 22 tot een meevaller van.3.. Deze eenmalige meevaller zetten we vooral in om de afbouw van gesubsidieerde arbeid in goede banen te leiden. De gemeente Nijmegen heeft hienn immers een verantwoordelijkheid. Effecten van de meicirculaire voor de jaren 23 en verder rekenen we nu nog niet mee, omdat deze bedragen door nieuwe ontwikkelingen nog kunnen wijzigen.