Ons kenmerk C510/ Aantal bijlagen 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ons kenmerk C510/04.0045417. Aantal bijlagen 1"

Transcriptie

1 Directie Bestuur & Organisatie Financiën Planning en Control Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon (024) Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum Datum uw brief Ons kenmerk C510/ Contactpersoon Ton Verweij Onderwerp Verzoek om advies op ons voorgenomen besluit tot verkoop van de aandelen NOVIO. Aantal bijlagen 1 Doorkiesnummer Geachte leden van de gemeenteraad, Het afgelopen jaar hebben wij onderzoek gedaan naar het toekomstperspectief van ons aandeelhouderschap van NOVIO. In onze collegevergadering van 14 september jl. hebben wij op basis van dat onderzoek besloten dat wij voornemens zijn de aandelen NOVIO te verkopen. Via bijgaande stukken informeren wij u over de achtergronden van ons voornemen, de procedure die ons daarbij voor ogen staat en de randvoorwaarden die wij willen hanteren voor de verkoop van de aandelen. Wij verzoeken uw raad ons voor 17 december 2004 in kennis te stellen van uw advies over dit voornemen tot verkoop van de aandelen NOVIO, waarna wij, rekening houdend met uw advies, een definitief besluit zullen nemen ten aanzien van ons voornemen de aandelen NOVIO te verkopen. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Secretaris, mevr. dr. G. ter Horst ir. H.K.W. Bekkers Nijmegen, de oudste stad van Nederland. Kijk op Brief gemeentreaad advies verkoop.doc

2 Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Voorgenomen besluit tot verkoop aandelen NOVIO Programma / Programmanummer Concernsturing / 8110 IBW-nummer Portefeuillehouder P. Lucassen Samenvatting In dit voorstel omschrijven we de achtergrond van ons voorgenomen besluit tot verkoop van de aandelen NOVIO, het voorgenomen proces en de randvoorwaarden voor de verkoop. We verzoeken de raad ons hierover te adviseren Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. C510, Ton Verweij, Datum ambtelijk voorstel 11 november 2004 Registratienummer Voorstel om te besluiten 1. Ons voorgenomen besluit tot verkoop van de aandelen NOVIO aan de gemeenteraad voor te leggen, met het verzoek aan de raad om: - Ons college te adviseren over ons voornemen te besluiten tot verkoop van de aandelen NOVIO. - Ons college te adviseren over het in dit voorstel beschreven proces om te kunnen komen tot een verkoop van de aandelen en over de randvoorwaarden zoals geformuleerd in dit voorstel. 2. Dit voorstel gelijktijdig ter advisering voor te leggen aan de OR van NOVIO. X Formele advisering van de Raad Besluit B&W d.d. 16 november 2004 nummer: 1.21 Het college stemt in met het voorstel met dien verstande dat de tekst op onderdelen wordt aangepast. De portefeuillehouder is hiertoe gemachtigd.

3 Collegevoorstel 1 Inleiding Ons college heeft onderzoek gedaan naar de positie van de gemeente als aandeelhouder in NOVIO. Aanleiding tot dat onderzoek is de werking van de wet Personenvervoer Deze wet stelt aanbesteding van niet railgebonden openbaar vervoer verplicht in Nederland. Alhoewel deze wet nog geëvalueerd wordt is het niet aannemelijk dat de verplichte openbare aanbesteding zal vervallen. In het verlengde hiervan stelt de Minister van Verkeer en Waterstaat dat het ongewenst is gelijktijdig opdrachtgever te zijn voor openbaar vervoersconcessies en eigenaar te zijn van een OV bedrijf. Alhoewel het KAN opdrachtgever is voor het openbaar vervoer, heeft Nijmegen wel zitting in het KAN en ontstaan er zodoende mogelijk belangenconflicten. De concessie voor het openbaar vervoer in KAN Zuid, die NOVIO in samenwerking met Hermes uitvoert, loopt ultimo 2006 af. Om deze concessie zelfstandig te behouden moet NOVIO de concurrentieslag met de overige aanbieders aangaan en winnen. Daarmee loopt NOVIO aanzienlijke bedrijfseconomische risico s. Dit is aanleiding voor ons college geweest om binnen de gemeente de voorbereidingen voor het verkoopproces op te starten. 2 Doelstelling De doelstellingen van verkoop zijn: a. Beperken van de risico s van de Gemeente Nijmegen, die samenhangen met het eigenaarschap van NOVIO NV onder het regime van de Wet Personenvervoer b. Realiseren van een opbrengst nu het bedrijf met een nog 2 jaar lopende concessie voor het OV in KAN Zuid en een aantrekkelijk taxipakket van waarde kan zijn voor een andere onderneming c. De Gemeente Nijmegen weer in een positie te brengen, dat de beleidsrol voor het openbaar vervoer in het KAN ten volle gespeeld kan worden. Bij verkoop zullen een aantal randvoorwaarden mede bepalend kunnen zijn bij het maken van een keuze. Afgeleid van de primaire doelstellingen zullen bij de verkoop de biedingen worden afgewogen op basis van de volgende aspecten: - De prijs, die men voor de aandelen biedt - De financiële positie van de koper (is het bedrijf voldoende draagkrachtig) - Met het huidige pakket vergelijkbare arbeidsvoorwaarden voor het personeel, tegen voor het personeel gelijkblijvende kosten - Aspecten zoals werkgelegenheid en organisatie. - De wijze waarop het bedrijf omgaat met het publiek belang van kwalitatief Openbaar Vervoer Voor de goede orde wordt vermeld dat de kwaliteit van het openbaar vervoer niet bij deze randvoorwaarden vermeld staat, omdat deze niet via het aandelenbezit, maar uitsluitend door de concessiegever, in casu het KAN beïnvloed en gegarandeerd kan worden. Uiteraard is de doelstelling wel, zoals onder punt c verwoordt, dat Nijmegen daarin als participant in het KAN haar rol goed kan invullen. Met dit voorstel willen wij de gemeenteraad vragen zich uit te spreken over ons voornemen, de procedure die ons daarbij voor ogen staat en de randvoorwaarden die wij willen hanteren voor de verkoop van de aandelen.

4 Collegevoorstel Vervolgvel 2 3 Argumenten In een eerste ambtelijke analyse van de mogelijkheden zijn de volgende scenario's beoordeeld: A. Het weer omvormen van NOVIO tot een gemeentelijke tak van dienst. B. Het aangaan van een samenwerking / fusie met een andere vervoerder, met het behoud van de huidige aandelen. C. Het behoud van de huidige situatie (Novio als een extern verzelfstandigd bedrijf, met de gemeente als enig aandeelhouder), in combinatie met het onderhands verlenen van de concessie KAN zuid na 2006 aan NOVIO. D. Vervreemding van het aandelenkapitaal. E. Vervreemding van het aandelen kapitaal in combinatie met een verlenging van onderhandse aanbesteding van de concessie voor de periode Ons college heeft kennis genomen van de toekomstvisie van de directie van NOVIO. De directie van NOVIO gaat uit van een groeiende onderneming die zijn activiteiten uitbreidt naar andere OV concessies in Oost Nederland. Eerder dit jaar hebben we besloten deskundige externe ondersteuning in te schakelen om de gemeente als aandeelhouder van NOVIO bij te staan bij het beantwoorden van de vraag: Wat is de beste oplossing ten aanzien van de gemeentelijke eigendomspositie van NOVIO. De verschillende scenario's zijn onderzocht en de mogelijkheden zijn besproken met belanghebbenden. Op grond van kennis en ervaring in het OV heeft onze externe adviseur, de volgende analyse van de situatie gemaakt: 1. De rolvermenging in het KAN, waar de gemeente Nijmegen als eigenaar van de NOVIO niet mag participeren in het opstellen van de aanbestedingsvoorwaarden voor de concessie KAN Zuid is ongewenst vanuit OV belang. 2. De OV markt in Nederland wordt volledig gedomineerd door marktwerking, waarbij drie spelers toonaangevend zijn, dat zijn Arriva, BBA en Connexxion. 3. Discussie in de Tweede Kamer heeft duidelijk gemaakt dat openbare aanbesteding van de OV concessies in Nederland vrijwel zeker verplicht wordt. Dit geldt ingaande 2009 ook voor de 4 grote steden met een eigen OV bedrijf. 4. Gezien de omvang van NOVIO en het marktaandeel (1% van het OV in Nederland) en de concurrentieverhoudingen in deze markt is de kans dat NOVIO een openbare aanbesteding van de concessie KAN zuid zelfstandig binnenhaalt minimaal. 5. Om zich zelfstandig staande te kunnen houden in de Openbaar Vervoer wereld zal NOVIO andere concessies moeten verwerven (schaalvergroting). Dat betekent dat het risico profiel voor de onderneming zal wijzigen. 6. De economische aansturing mogelijkheden van NOVIO vanuit de aandeelhouder zijn in deze marktsituatie minimaal vanwege gebiedsgebonden belang en het publieke karakter van de gemeente. 7. In de bedrijfsvoering van NOVIO heeft de gemeente vanuit aandeelhouderschap geen rol. 8. NOVIO heeft zich de laatste jaren, naast de Openbaar Vervoer activiteiten, goed ontwikkeld op het gebied van kleinschalig- en taxi vervoer. Deze activiteiten genereren een aanmerkelijk deel van de winst van NOVIO. Kleinschalig vervoer is, zeker indien de activiteiten ver buiten Nijmegen plaatsvinden, geen taak voor de gemeente.

5 Collegevoorstel Vervolgvel 3 Bij dit voorstel is als bijlage een rapport van het onderzoek naar de scenario's met betrekking tot de toekomst van NOVIO. nadere onderbouwing van onze analyse van de situatie gevoegd. Op basis van deze analyse komen wij tot de conclusie dat onze rol als aandeelhouder niet meer passend is bij de bedrijfssituatie van NOVIO. Ons college is daarom voornemens de aandelen NOVIO te vervreemden. Het geniet onze voorkeur dit te doen in combinatie met de verlenging van de onderhandse concessie na Inmiddels wordt echter steeds duidelijker dat een onderhandse concessieverlenging niet tot de mogelijkheden behoort. De belangen van Nijmegen om een goede rol te vervullen in het opdrachtgeverschap voor het OV en de risico's van openbare aanbesteding zijn zo groot dat wij hierin geen aanleiding zien om ons standpunt te wijzigen. Inmiddels hebben wij een adviesbureau gezocht dat het verkoopproces voor ons kan begeleiden. Op basis van deskundigheid en ervaring hebben wij Ernst en Young verzocht dit proces met ons te doorlopen. 4 Financiën Uiteraard is het onzeker wat de aandelen zullen opbrengen. De aandelen staan in de boeken voor een waarde van Naast deze waarde zullen uit de verkoopopbrengst ook de kosten van het verkoopproces moeten worden goedgemaakt. Als er meer duidelijkheid ontstaat over de verkoop opbrengst zullen wij een voorstel doen voor de bestemming daarvan. 5 Juridische aspecten Verkoop van de aandelen betekent afstand doen van alle zeggenschap over het bedrijf. Het is van belang hier ook de positie van het personeel in te betrekken. De rol van de OR, zoals verwoord in de Wet op de Ondernemingraden verdient daarbij aandacht. Ten aanzien van de invulling van deze rol wordt een convenant opgesteld tussen OR, directie van NOVIO en de aandeelhouder. Ook ten aanzien van de belangen die NOVIO heeft in andere ondernemingen zullen de juridische consequenties een beeld moeten komen in dit proces. 6 Communicatie In dit proces is het belangrijk de communicatielijnen tussen betrokken partijen open te houden. In dat licht zijn er inmiddels afspraken met de directie en de Ondernemingsraad van NOVIO gemaakt over de rollen in dit proces en het adviseringstraject van de Ondernemingsraad. Wij stellen voor het verkoopproces, binnen de hier geformuleerde randvoorwaarden en procesbeschrijving uit te laten voeren door ons college. Wij vragen de raad nu om ons te adviseren over ons voorgenomen besluit. Later in dit proces, voordat wij een besluit nemen op een definitief verkoopvoorstel, verzoeken wij de raad nogmaals zijn gevoelens kenbaar te maken. De raad zal dan ook kunnen beschikken over het advies dat de ondernemingsraad over de verkoop uitbrengt. Uiteraard zullen wij de commissie Algemeen Bestuur regelmatig informeren over de voortgang. 7 Uitvoering Het verkoopproces wordt als volgt ingericht: Aandeelhoudersrol Om de rollen zo duidelijk mogelijk te maken trekt de gemeente zich terug uit de raad van commissarissen van NOVIO. De wethouder financiën, nu nog lid van de Raad van

6 Collegevoorstel Vervolgvel 4 Commissarissen zal vervolgens binnen ons college de rol van aandeelhouder over nemen van de voorzitter van het college. Stuurteam Er wordt een stuurteam ingesteld bestaande uit: Lid van het College namens de aandeelhouder (voorzitter), een adviseur vanuit concernfinanciën, de projectleider en een projectmedewerker van Ernst en Young en de directie van NOVIO, Dit team begeleidt het gehele verkoopproces. Betrokkenheid Ondernemingsraad / Raad van Commissarissen Om een goede invulling van de rol van de ondernemingsraad te garanderen willen wij een convenant opstellen waarin de rol van de gemeente, NOVIO en de ondernemingsraad in dit proces zijn vastgelegd, en waarin de informatie en adviesmomenten voor de OR worden benoemd. De OR wordt in de gelegenheid gesteld zich, daar waar nodig, te laten ondersteunen in dit proces. Gelijktijdig met het door ons voorgestelde traject zal dit voorstel voor advies aan de ondernemingsraad worden voorgelegd, Indien de OR met alternatieven komt zullen deze alternatieven zorgvuldig worden meegewogen in de besluitvorming. De Raad van Commissarissen zal worden betrokken bij de voortgang van dit proces en zal in de gelegenheid worden gesteld hierover te adviseren. Procesfasering Fase I 1. Vaststellen van de randvoorwaarden voor verkoop. 2. Opstellen van een informatiememorandum, 3. Opstellen van een waardebepaling van de onderneming 4. Identificatie van mogelijke kopers (longlist) 5. Bepalen van de met deze kandidaten te volgen verkoopstrategie 6. Selectie van kandidaten (short list) 7. Voorbereiding fase 3 Fase II 8. Een eerste ronde bieding (indicatief) op basis van het informatiememorandum 9. Nadere selectie Fase III 10. Een tweede ronde van bieding (definitief, bindend) 11. Selectie van de voorkeurskandidaat Fase IV 12. Afwikkeling en overdracht van de aandelen Voor inhoudelijke toelichting op de hier weergegeven fasering van het proces verwijzen wij naar het bijgevoegde plan van aanpak van Ernst & Young. Bijlage(n): - Plan van aanpak van het proces om te kunnen komen tot verkoop van de aandelen. - Rapportage van het onderzoek naar de scenario's met betrekking tot de toekomst van NOVIO.

7 Onderzoek naar de scenario's met betrekking tot de toekomst van NOVIO Aanleidng voor onderzoek De ontwikkelingen in regelgeving in het openbaar vervoer vormen eind 2003 de aanleiding voor een heroriëntatie op de wenselijkheid van voortzetting van de eigendom van het Openbaar Vervoerbedrijf NOVIO. De volgende situatie tekent zich af: - De concessie van NOVIO om het OV in de regio KAN Zuid uit te voeren loopt ultimo 2006 af. - De wet personenvervoer geeft, alhoewel evaluatie van die wet nog niet is afgerond, aan dat de nieuwe concessie voor KAN zuid via openbare aanbesteding gegund zal moeten worden. - De gemeente kan op de openbare aanbesteding geen directe invloed uitoefenen omdat het OV wordt aanbesteedt door het KAN. - De gemeente kan binnen het kan de rol met betrekking tot de behartiging van de OV belangen iet goed spelen omdat de gemeente tevens eigenaar is van NOVIO. Nadere analyse van de situatie levert het volgende beeld op - De OV markt in Nederland wordt onder het regime van de wet personenvervoer 2000 volledig gedomineerd door marktwerking, waarbij drie spelers toonaangevend zijn, dat zijn Arriva, BBA en Connexxion. - Discussie in de Tweede Kamer heeft duidelijk gemaakt dat openbare aanbesteding van de OV concessies in Nederland vrijwel zeker verplicht wordt. Dit geldt ingaande 2009 ook voor de 4 grote steden met een eigen OV bedrijf. - Gezien de omvang van NOVIO en het marktaandeel (1% van het OV in Nederland) en de concurrentieverhoudingen in deze markt is de kans dat NOVIO een openbare aanbesteding van de concessie KAN zuid zelfstandig binnenhaalt minimaal. - De rolvermenging in het KAN, waar de gemeente Nijmegen als eigenaar van de NOVIO niet (volledig) mag participeren in het opstellen van de aanbestedingsvoorwaarden voor de concessie KAN Zuid is ongewenst vanuit OV belang. - De economische aansturing mogelijkheden van NOVIO vanuit de aandeelhouder zijn in deze marktsituatie minimaal vanwege gebiedsgebonden belang en het publieke karakter van de gemeente. - In de bedrijfsvoering van NOVIO heeft de gemeente vanuit aandeelhouderschap geen rol. - NOVIO heeft zich de laatste jaren, naast de openbaar vervoer activiteiten, ontwikkeld op het gebied van het kleinschalig- en taxi vervoer. Deze activiteiten genereren een aanmerkelijk deel van de winst van NOVIO. Onderzoek naar de opties voor de gemeente Ter beoordeling van de mogelijkheden die Nijmegen heeft ten aanzien van de eigendom van NOVIO zijn in de eerste helft van 2004 de volgende scenario's onderzocht: A. Het omvormen van NOVIO tot een gemeentelijke tak van dienst. B. Het behoud van de huidige situatie (NOVIO als een extern verzelfstandigd bedrijf, met de gemeente als enig aandeelhouder), in combinatie met het onderhands verlenen van de concessie KAN zuid na 2006 aan NOVIO. C. Het aangaan van een samenwerking / fusie met een andere vervoerder, met het behoud van de huidige aandelen. D. Volledige / gedeeltelijke vervreemding van het aandelenkapitaal. Noot: Ten tijde van het onderzoek was nog niet volledig duidelijk welke richting de evaluatie uit zou gaan met betrekking tot de verplichtte aanbesteding. Zoals in de aanleiding al aangegeven wordt de verplichtte aanbesteding vrijwel zeker doorgevoerd. Daar waar inmiddels wijzigingen zijn opgetreden in de situatie zij deze in cursief in de analyse verwerkt De gevolgen van deze opties voor de relatie gemeente - NOVIO met betrekking tot de concessieverlening, de risico's voor de gemeente en de mogelijkheden om NOVIO aan te sturen zijn vervolgens geanalyseerd zoals hierna weergegeven:

8 Ad A. Omvormen van NOVIO tot een gemeentelijke tak van dienst - Deze keuze lost niets op met betrekking tot de problematiek rond marktwerking openbaar vervoer zoals beoogt in de Wet Personenvervoer Ook indien er sprake is van een gemeentelijke tak van dienst blijft de verplichting van openbare aanbesteding (ook voor het Nijmeegs grondgebied) bestaan. - Deze keuze zal tot gevolg hebben dat de verantwoordelijkheid voor stad- en streekvervoer zal worden gesplitst: Nijmegen zal dan verantwoordelijk worden voor het stadsvervoer, het KAN voor het streekvervoer. In het Vervoerplan gaan NOVIO en HERMES juist uit van een verdergaande integratie tussen stad- en streekvervoer: streeklijnen hebben ook een belangrijke functie in de stad. Als NOVIO een gemeentelijke tak van dienst wordt, vervalt deze integratie en zal de stedelijke functie van het streekvervoer verminderen. Streekbussen rijden dan zo snel mogelijk naar Nijmegen CS. Dan vallen er dus een aantal routes weg en moet worden bezien op welke wijze hieraan binnen het stadsvervoerbudget invulling kan worden gegeven. - De mogelijke gevolgen van het verlies van de concessie van NOVIO aan een andere partij (per ) worden aanzienlijk groter. Immers, als aandeelhouder blijft het risico beperkt tot het bedrag van deelname in de NV. Bij het omzetten van NOVIO naar een gemeentelijke tak van dienst strekt dat risico zich uit over alle activa en passiva en het personeel van de NOVIO. - In de aansturing mogelijkheden treden wijzigingen op: het hele bedrijf; beleid, personeel, organisatie, activa en passiva, komt dan weer in de directe beïnvloedingssfeer van de gemeentelijke organisatie. Ad B. Het aangaan van een samenwerking / fusie met een andere vervoerder, met het behoud van de huidige aandelen - Om de slagkracht te vergroten, zou een samenwerkingsverband met een andere vervoerder (of zelfs een fusie) mogelijk zijn. - De financiële slagkracht neemt hiermee toe, waardoor scherper kan worden ingeschreven bij aanbestedingen. - Hiermee worden de risico s echter niet afgedekt: de kans dat concessies worden verloren (ook bestaande concessies van de andere vervoerder elders in het land) blijft bestaan. - De gemeente raakt betrokken bij het openbaar vervoer (en het ondernemersrisico) elders in het land. - Een dergelijke stap betekent dat de gemeente echt de markt op gaat. Ad C. Voortzetten van de huidige situatie, in combinatie met onderhandse gunning - Alhoewel er een lobby is opgestart, bestaat er, zoals hiervoor reeds vermeld, vooralsnog geen zekerheid over de mogelijkheden tot onderhandse gunning. - Mocht onderhandse gunning worden toegestaan, dan is dit hoogstwaarschijnlijk gekoppeld aan voorwaarden die op termijn tegemoet komen aan marktwerking. Daaraan voldoet deze optie niet, de kans op toestemming voor onderhandse aanbesteding in deze variant wordt minimaal geacht. (inmiddels is vrijwel zeker dat openbare aanbesteding verplicht wordt) - Het KAN spreekt op dit moment de wens uit om door te gaan met NOVIO, maar kan, als er in de verhoudingen iets mis loopt, overgaan tot openbare aanbesteding. Nijmegen kan daar alleen indirect via de vertegenwoordiging in het KAN invloed op uitoefenen. - Het grootste risico blijft vanuit de rijksregelgeving komen, immers, indien daar besloten wordt tot verplichte openbare aanbesteding, is dat het kader waarbinnen het KAN moet komen tot aanbesteding van de concessie. Het KAN geeft aan dat het, indien het rijk kiest voor verplichte openbare aanbesteding, geen strijd zal aangaan met het Ministerie en het genomen besluit zal uitvoeren, ondanks de lobby. (Inmiddels is vrijwel zeker dat openbare aanbesteding verplicht wordt). - De situatie rond de aansturing blijft gelijk. Ad D. Volledige of gedeeltelijke vervreemding van het aandelenkapitaal - De zeggenschap die Nijmegen nu nog heeft via de RvC en de Algemene vergadering van Aandeelhouders gaat bij vervreemding verloren. Wat Nijmegen dan kwijt zou raken is de invloed op de bedrijfsvoering, maar de bedrijfsvoering is in de praktijk al op afstand. - De vraag is of het wenselijk is aandeelhouder te blijven. Het bedrijf kiest zijn eigen koers en moet dat ook doen om zich staande te kunnen houden op de markt. NOVIO is nu in samenwerking met

9 derden reeds bezig zich te oriënteren op openbaar vervoer concessies buiten de regio Nijmegen. Inmiddels heeft NOVIO als deelnemer in Stadsvervoer Nederland de concessie Utrecht oost verworven - Afgezien van een bedrijfseconomisch belang voor NOVIO (groei, met bijbehorende kansen en bedreigingen) is er geen direct inhoudelijk belang voor Nijmegen bij deze ontwikkelingen. - Het aandeelhouderschap kent een financieel economisch belang (een gezond bedrijf is geld waard). Het is de vraag of het bedrijf zich in de roerige OV markt kan handhaven en financieel gezond kan blijven. Het verkrijgen van de concessie KAN zuid is hiervoor elementair. Kan het bedrijf opbieden tegen de grotere bedrijven? Dat maakt het voor de eigenaar van een relatief klein bedrijf bedrijfseconomisch risicovol. Als de aanbesteding niet aan NOVIO wordt gegund is het gevolg dat de gemeente met een leeg bedrijf zit, met alle daaraan verbonden risico's. Gemeente is dan eigenaar van een bedrijf dat geen inhoudelijke meerwaarde toevoegt aan het OV in Nijmegen (m.u.v. kleinschalig individueel vervoer zoals regiotaxi). Dit risico kan niet of nauwelijks worden beïnvloed door Nijmegen. Hierbij spelen Rijksoverheid, KAN (of provincie) een meer uitgesproken rol. - Verkoop van het bedrijf (aan een zelfstandig vervoerbedrijf met voldoende financiële middelen) kan betekenen dat werkgelegenheid gegarandeerd blijft (b.v. door bij verkoop afspraken te maken over garanties voor het personeel.) - Het op afstand zetten van een gemeentelijk bedrijf heeft als voordeel dat de gemeente zich niet meer druk hoeft te maken over de beslommeringen van de dagelijkse bedrijfsvoering. Waar de gemeente behoefte aan heeft, is dat het openbaar vervoer inhoudelijk aangestuurd kan worden: wat rijdt er uiteindelijk op straat? Dit kan via de concessievoorwaarden die door het KAN worden opgesteld en dat is onafhankelijk van het feit of een vervoerbedrijf in publiek of privaat bezit is. Vervreemding brengt hierin dus geen verandering. Sterker nog: het Rijk neigt ertoe overheden te laten kiezen tussen de opdrachtgeversrol en de eigenaarsrol. - Vervreemding zou helderheid brengen in de verhoudingen. Nu wordt het gemeentebestuur regelmatig geconfronteerd met vragen over de bedrijfsvoering bij NOVIO. De bedrijfsvoering heeft het bestuur juist uit handen willen gegeven door het privatiseren van het OV bedrijf. - Verkoop van het bedrijf in de toekomst leidt tot een vergelijkbaar risico, immers, wat is de marktwaarde van een bedrijf zonder concessie of met risico's ten aanzien van het verkrijgen van een OV concessie. Nu kan Novio nog aantrekkelijk zijn. Als verkoop wettelijk wordt afgedwongen, is de onderhandelingspositie slechter. - Vervreemding van een minderheidsbelang levert ten opzichte van de huidige situatie alleen op dat het bedrijfseconomisch risico, zoals hierboven omschreven, wordt gedeeld door partijen. Ten aanzien van de bestuurlijke invloed ontstaat daardoor ten opzichte van de huidige situatie geen wezenlijk afwijkende situatie. - Vervreemding van het gehele aandelenpakket levert op dat de risico's zoals hierboven omschreven kunnen worden afgewenteld. Daarnaast is de koper vanwege de omvang van het bedrijf wellicht in staat scherper mee te dingen in de aanbesteding procedure rond de concessie in KAN Zuid. - Bij vervreemding moet rekening gehouden worden met sentimenten van het personeel en wellicht ook van de burgers van Nijmegen. Ad E. Combinatie van verkoop van de aandelen en onderhandse aanbesteding in de periode Naast de onder punt D opgesomde elementen van deze optie biedt deze combinatie voor onze gemeente de beste kans op een redelijke opbrengst bij verkoop van de aandelen: - De waarde van het bedrijf met concessie is veel groter dan de waarde van het bedrijf zonder nieuwe concessie. - Werkgelegenheid voor het personeel is voor de duur van de nieuwe concessie zeker gesteld. - Het bedrijf is in de gelegenheid een eigen weg te gaan, zonder de beperkingen die een overheidsaandeelhouder heeft (risicomijdend, belang van uitbreidingen voor de eigenaar). - De concessie onderhandelingen door het KAN worden niet meer belast met de eigen Nijmeegse aandeelhoudersbelangen in de opdrachtverlening (een lage inschrijving betekent dat de winstcapaciteit van NOVIO verdwijnt). Inmiddels lijkt deze optie, gezien het verloop van de evaluatie geen begaanbare weg meer

10 Toekomstvisie NOVIO directie Begin 2004 heeft de directie van NOVIO voor ons college de eigen toekomstvisie voor het bedrijf gepresenteerd. Rode draad daarin is dat NOVIO moet groeien om te kunnen overleven in de OV markt. Deze groei zou in de visie van de directie zowel op de OV markt als op het terrein van het kleinschalig vervoer moeten worden geëffectueerd. Ten aanzien van de relatie met de gemeente werd een scenario geschetst waarbij de gemeente termijn zeker geen enig aandeelhouder zou zijn, hetgeen past bij de groeistrategie van het bedrijf Wij hebben kennis genomen van deze strategie. Wij zijn van mening dat het geen taak voor de gemeente Nijmegen is om in de geschetste groeiscenario's als aandeelhouder risicodragend te participeren. Relevante deeluitkomst van de evaluatie van de wet personenvervoer De vier grote steden hebben tot eind 2008 de tijd om tot openbare aanbesteding te komen. De kans op een goedkeuring van het Rijk voor een onderhandse verlenging van de concessie met de bedoeling de scheiding tussen opdrachtgeverschap en eigendom in het OV in KAN zuid te realiseren moet laag worden ingeschat als gevolg van het winnen van de concessie Utrecht-Oost door Stadsvervoer Nederland (een op zich geoorloofde constructie van NOVIO en HTM om mee te kunnen dingen naar OV concessies, ondanks eigen beschermde status.) Minister Peijs heeft als reactie daarop in de Tweede Kamer toegezegd dat ze een eind wil maken aan elke mogelijkheid dat in hun eigen gebied beschermde gemeentelijke vervoerbedrijven kunnen inschrijven op concessies buiten hun vervoergebied. Dit wil ze doen door een wetswijziging waarin dit ook aan minderheidsdeelnemingen verboden wordt. Vooruitlopend daarop heeft zij expliciet aangegeven geen verlenging voor de onderhandse concessie KAN Zuid te verlenen. Aanbeveling In aanmerking nemende dat: 1. Door de evaluatie van de wet personenvervoer 2000 is een situatie ontstaan waarin openbaar vervoer gedomineerd wordt door marktwerking en verplichte openbare inschrijving vrijwel vaststaat. 2. De onderneming haar activiteiten moet uitbreiden om te kunnen concurreren. 3. De ontwikkeling en de verdere uitbreiding van activiteiten in het kleinschalig en taxi vervoer en de OV activiteiten die buiten de KAN regio worden ontplooid door de onderneming geen gemeentelijke taak zijn. 4. De rolvermenging in het KAN, waardoor de gemeente Nijmegen als eigenaar van NOVIO niet (volledig) mag participeren in het opstellen van de aanbestedingsvoorwaarden voor de concessie KAN Zuid ongewenst is vanuit OV belang. 5. De opties A tot en met C geen bevredigende oplossing bieden voor de ontstane situatie. 6. Er niet meer op gerekend kan worden dat optie E een reële mogelijkheid biedt. Wordt voorgesteld conform optie D over te gaan tot vervreemding van de aandelen NOVIO.

11 '!J ERNST & YOUNG.Ernst & Young Transaction Advisory Services DV Wij hebben in ons gesprek met u het voorgenomen verkoopproces besproken, dat in de achtereenvolgende fasen kan worden onderscheiden: J. Voorbereiding; ll. le ronde bieding (indicatief, niet bindend);ill. 2e ronde bieding (definitief, bindend); IV. Afwikkeling en overdracht. Fase I: Voorbereiding Voordat potentiële kopers worden benaderd, dient een aantal voorbereidende werkzaamheden te worden uitgevoerd, te weten: Samenstelling van het infonnatiememorandum Met het oog op de presentatie van uw onderneming aan geselecteerde potentiële kopers wordt een infonnatiememorandum samengesteld. In dit mémorandum worden onder meer gegevens opgenomen over de ondernemingsactiviteiten, de markt(positie), de organisatie, de financiële situatie, de strategie alsmede de toekomstverwachtingen. Bij het opstellen van dit memorandum zullen wij samenwerken met het management van Novio en betrokkenen van de Gemeente Nijmegen. Opstelling van een waardebepaling Het is van belang dat een aan objectieve financiële maatstaven getoetste voorstelling van de waarde van uw onderneming tot stand komt voordat onderhandelingen met derden aanvangen. Op basis van deze waardering, waarbij zo nodig normalisaties in resultaat en vermogen worden toegepast, wordt door ons een prijsadvies gegeven. Wij passen, indien mogelijk, meerdere waarderingsmethoden toe om een zo reëel mogelijke indicatie van de waarde vast te stellen. Identificatie van potentiële kopers In samenwerking met u wordt door ons een longlist met mogelijke kopers opgesteld en aan u gepresenteerd. Bij deze opstelling kan, indien wenselijk of noodzakelijk, gebruik worden gemaakt van het Ernst & Young Global Transaction Advisory Services Network. In overleg met u wordt aan de hand van deze longlist een selectie van kandidaten gemaakt, de shortlist. Bepaling van een verkoopstrategie In overleg met u wordt de verkoopstrategie nader uitgewerkt, die er onder meer op gericht is om een voor u optimaal resultaat te bereiken. Voorbereiding voor fase III In samenwerking met u wordt reeds begonnen met de voorbereiding op fase ill. Voor een verdere beschrijving van een en ander verwijzen wij naar het gestelde onder fase ill. -3-

12 äy ERNST & YOUNG.Ernst & Young Transaction Advisory Services BV Fase 11: Ie ronde bieding (indicatief, niet bindend) In deze fase worden de kandidaten op de shortlist in eerste instantie benaderd met een anoniem profiel van de Onderneming. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om, door middel van een publicatie, alle geïnteresseerde partijen uit te nodigen om hun interesse kenbaar te maken. Na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring ontvangen geïnteresseerde partijen het informatiememorandum, dat vergezeld gaat van een biedingsbrief. In deze brief wordt potentiële kopers gevraagd binnen een gestelde termijn een aantal vragen te beantwoorden inzake onder meer de volgende onderwerpen:.strategie van de potentiële koper in het algemeen;.wijze waarop de acquisitie van de Onderneming past in de strategie van de potentiële koper in het bijzonder;.plannen van de potentiële koper met betrekking tot de Onderneming na overnamedatum als het gaat om (mate van) zelfstandigheid, behoud van naam en vestigingsplaats(en), positie van management, behoud van werkgelegenheid et cetera;.hoogte van de biedprijs;.financiering van deze biedprijs. Deze fase kan eventueel reeds benut worden om oriënterende gesprekken te voeren met potentiële kopers. Hiermee vormt u zich los van de aan het einde van de gestelde termijn binnenkomende brieven persoonlijk reeds een indruk over de verschillende partijen. Op basis van de binnenkomende brieven en de in eventuele gesprekken opgedane indrukken vindt een nadere selectie plaats. In overleg met u wordt een keuze gemaakt ten gunste van de kandidaten waarmee de kans het grootst wordt geacht om te komen tot een transactie die voldoet aan de door u gestelde voorwaarden en vooraf vastgestelde selectiecriteria. Vervolgens worden deze voorkeurskandidaten uitgenodigd voor de 2e ronde. Fase 111: 2e ronde bieding (definitief, bindend) Bij de door ons vooralsnog voorgestane procedure is het mogelijk het due diligence onderzoek als het ware ten dele naar voren te halen door middel van een data room procedure, waarbij de verschillende voorkeurskandidaten, voordat met één van hen een intentieverklaring getekend wordt, onder strikte voorwaarden de gelegenheid krijgen om nader kennis te nemen van bepaalde interne stukken. Onze eigen due diligence specialisten van EY TAS bereiden dit traject voor en begeleiden het. Ook is het mogelijk het due diligence onderzoek als het ware in eigen hand te houden door het laten uitvoeren van een vendor due diligence. Door een vendor due diligence rapport krijgt de verkoper inzicht in de onderneming en de attentiepunten voor potentiële kopers. Hierdoor worden verrassingen in de laatste fase van het verkoopproces voorkomen. Tevens blijft de competitie tussen de potentiële kopers langer in stand. Aan de verschillende voorkeurskandidaten wordt reeds een concept definitieve overeenkomst verstrekt, met het verzoek deze eventueel van commentaar te voorzien. Tevens wordt door het management van de Onderneming een management presentatie verzorgd. Daarnaast bestaan er ook in deze fase ruime mogelijkheden om op persoonlijke wijze verder met de verschillende voorkeurskandidaten nader kennis te maken en van gedachten te wisselen. koop- -4-

13 1J ERNST & YOUNG.[nlsi,'10 YIIIIII~ lr.iijs.ioi'h' i\tlvisllry S,'rvi, "S Uiteindelijk worden in deze fase de voorkeurskandidaten gevraagd om binnen een gestelde termijn een aantal vragen te beantwoorden, inzake de hoogte van de biedprijs, eventueel commentaar op de concept koopovereenkomst en eventuele overige voorwaarden en condities. Op basis van de binnenkomende brieven en de in de management presentaties en eventuele gesprekken opgedane indrukken vindt de selectie plaats van de uiteindelijke kandidaat koper. Het is gebruikelijk dat met deze kandidaat koper een intentieverklaring wordt getekend, zodra een akkoord is bereikt over de hoofdvoorwaarden van de transactie. In dit en in het volgend stadium wordt tevens een op dit terrein gespecialiseerde jurist ingeschakeld. Graag delen wij met u onze ervaringen met betrekking tot de inschakeling van juridische expertise in ons verkoopteam. Een combinatie van ervaring met transacties enerzijds en grondige kennis van OVen regelgeving anderzijds verdient hierbij/een sterke voorkeur. Fase IV: Afwikkeling en overdracht In deze fase dragen wij in overleg met u zorg voor een correcte afwikkeling van de transactie op een wijze die rekening houdt met uw specifieke situatie, bezien vanuit onder meer financieel en fiscaal standpunt. Het is gebruikelijk dat na ondertekening van de intentieverklaring de koper de gelegenheid krijgt de verstrekte informatie te onderzoeken op juistheid en volledigheid in een 'confirmatory due diligence' onderzoek. Indien wenselijk, kunnen onze eigen due diligence specialisten riit traject begeleiden. Aansluitend worden in samenwerking met gespecialiseerde juristen onderhandelingen over de tekst van de definitieve koopovereenkomst gevoerd. Het proces eindigt met de ondertekening van de definitieve koopovereenkomst, de overdracht van de aandelen en de betaling van de koopsom. zullen wij onze werkzaamheden in overleg met u uitvoeren en behoudt u de volledige controle over alle belangrijke beslissingen tijdens het hele proces. 3. Projectteam Tijdens het gehele vcrkoopproccs wordt ccn vast team ingezet, dat duidelijke afspraken met u maakt ten aanzien van de planning en terugkoppeling. Dit team staat onder leiding van Martin Riemens (senior manager). Martin is verantwoordelijk voor de voortgang en de coördinatie van de opdracht. De opdracht wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Hans Comelissen, directeur EY TAS. Vanzelfsprekend -5.

Aantal bijlagen 1. Wij stellen u hierbij in de gelegenheid uw wensen en bedenkingen over dat voornemen aan ons kenbaar te maken.

Aantal bijlagen 1. Wij stellen u hierbij in de gelegenheid uw wensen en bedenkingen over dat voornemen aan ons kenbaar te maken. Directie Stadsbedrijven Bedrijfsvoering Planning en Control Aan de gemeenteraad van Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon (024) 329 33 33 Telefax (024) 329 30 41 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Ons kenmerk C930/ Aantal bijlagen

Ons kenmerk C930/ Aantal bijlagen Raadsgriffie Ingekomen stuk E1 Aan het College van B&W Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Evaluatie inkoop/aanbesteding parkeerautomaten Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Per 1 januari

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Nijmegen. 6 september 2005 B220/05.0024301. Geachte raadsleden,

De Gemeenteraad van Nijmegen. 6 september 2005 B220/05.0024301. Geachte raadsleden, Directie Stadsbedrijven Vastgoed Bureau Juridische en Commerciële Zaken De Gemeenteraad van Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon (024) 329 33 33 Telefax (024) 024 329 32 87 E-mail

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen GL Programma / Programmanummer Wonen / 4210 Portefeuillehouder P. Depla Samenvatting De fractie van Groen Links heeft het college

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Programma / Programmanummer Wonen / 4210 Portefeuillehouder P. Depla Samenvatting De heer J. van Rens van de fractie van de

Nadere informatie

Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen

Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen Openbaar Onderwerp Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 24 maart 2015 is door het College besloten

Nadere informatie

Onderwerp van het voorstel Onderzoek jaarrekening 2002 van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Onderwerp van het voorstel Onderzoek jaarrekening 2002 van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Voorstel aan de Raad 144/2003 (definitief) Registratienummer Fatale datum raadsbesluit 9 juli 2003 Opgesteld door, telefoonnummer Griffie, 2520 Programma Portefeuillehouder P.J.J. Lucassen Onderwerp van

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen (art. 39 RVO) SP fractie Nijmegen inzake vervoer gevaarlijke stoffen per trein Programma / Programmanummer Leefomgevingskwaliteit / 6210

Nadere informatie

1. Brief aan de raad vast te stellen.

1. Brief aan de raad vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vonnis rechtbank Arnhem inzake rechtszaak Connexxion versus Nijmegen inzake afgegeven garanties bij verkoop Novio Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden.

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden. Collegevoorstel Openbaar Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het onlangs gesloten zijn onder meer verschuivingen van de lokale

Nadere informatie

Uitwerking klantenparticipatie P-wet 2015

Uitwerking klantenparticipatie P-wet 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitwerking klantenparticipatie P-wet 2015 Programma Inkomen & armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 23 september 2015 heeft de raad

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg

Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 30 november

Nadere informatie

Ons kenmerk C930/ Aantal bijlagen

Ons kenmerk C930/ Aantal bijlagen Raadsgriffie Ingekomen stuk E2 Aan het College van B&W Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010)

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010) Openbaar Onderwerp Vrijwaring leden Raad van Commissarissen NV Mensec Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Per 5 oktober 2010 zijn

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.0024500. Aantal bijlagen 10 (niet digitaal

Ons kenmerk L110/05.0024500. Aantal bijlagen 10 (niet digitaal Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D44 (met bijlagen) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024)

Nadere informatie

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Openbaar Onderwerp Nachtwinkels Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir / B. van Hees / H. Bruls Samenvatting Bij raadsbesluit van 20 november 2013 is de Verordening Winkeltijden Nijmegen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wensen en bedenkingen bilaterale prestatieovereenkomsten woningcorporaties Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting

Nadere informatie

Bijlage I: Collegebesluit Bijlage II: Verslag uitvoering amendent VSP Niet declareren mag niet liggen aan slecht informeren.

Bijlage I: Collegebesluit Bijlage II: Verslag uitvoering amendent VSP Niet declareren mag niet liggen aan slecht informeren. Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsrealisatie & verantwoording Ingekomen stuk D31 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024)

Nadere informatie

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500

Nadere informatie

Benoeming en ontslag Adviescommissie JMG

Benoeming en ontslag Adviescommissie JMG Collegevoorstel Openbaar Benoeming en ontslag Adviescommissie JMG Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met de brief van april 2014 dient de Adviescommissie

Nadere informatie

Conform advies. Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp vragen m.b.t. parkeerproblematiek rond het WC Dukenburg. Registratienummer 3.

Conform advies. Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp vragen m.b.t. parkeerproblematiek rond het WC Dukenburg. Registratienummer 3. Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp vragen m.b.t. parkeerproblematiek rond het WC Dukenburg Registratienummer 3.0808 Portefeuillehouder A.J.F.M. Hirdes Korte inhoud De SP fractie Nijmegen heeft

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoorden op vragen ex.art.39 Gewoon Nijmegen inzake het registratiesysteem straatprostitutie Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Benoemingen verbonden partijen

Benoemingen verbonden partijen Openbaar Onderwerp Benoemingen verbonden partijen Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting In verband met de installatie van het nieuwe college

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Invoering mini afvalzak van 25 liter per 1-1-2013. Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In Nijmegen scheiden we afval

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Het Raadsel van Nijmegen. Programma / Programmanummer Cultuur / 1071

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Het Raadsel van Nijmegen. Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Het Raadsel van Nijmegen Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Naar aanleiding van een claim van een Joodse

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College

Alleen ter besluitvorming door het College Openbaar Onderwerp Beëindiging Stichting Werklozencentrum Unitas Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 9410 BW-nummer Portefeuillehouder F. Tas Samenvatting Dit voorstel gaat over de beëindiging

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de fractie van Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen SP conform artikel 39 - Wmo-voorzieningen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De raadsfractie

Nadere informatie

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Collegevoorstel 193/2002 Registratienummer 2.51404 Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Opgesteld door, telefoonnummer L. Deurloo, 2230 en O. van Dijk, 2452 Programma Openbare gezondheid Portefeuillehouders

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Openbaar Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In

Nadere informatie

Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties

Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk zsm) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk zsm) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen van de fractie van de SP omtrent het voormalige Weeshuis op de Hessenberg Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College'

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College' Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen Openbaar Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Naar aanleiding van het advies van de Commissie

Nadere informatie

antwoordbrief schriftelijke vragen CDA brandbrief Mesdagstraat Uitnodiging bewonersbrief

antwoordbrief schriftelijke vragen CDA brandbrief Mesdagstraat Uitnodiging bewonersbrief Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoordbrief schriftelijke vragen CDA over brandbrief Mesdagstraat Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De CDA

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf. BW-nummer Openbaar Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In februari 2013 is regionaal werkdocument Samen

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008

Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008 Programma / Programmanummer Integratie & Emancipatie

Nadere informatie

Conform advies. Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen PVDA. Registratienummer 3.49997

Conform advies. Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen PVDA. Registratienummer 3.49997 Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen PVDA Registratienummer 3.49997 Portefeuillehouder mevr. dr. G. ter Horst Korte inhoud Beantwoording schriftelijke vragen PVDA

Nadere informatie

beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie inzake de woonfunctie in bestemmingsplannen

beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie inzake de woonfunctie in bestemmingsplannen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie inzake de woonfunctie in bestemmingsplannen Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 BW-nummer

Nadere informatie

Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie"

Onderwerp Motie Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie" Programma / Programmanummer Ruimte & Bouwen / 9210 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting

Nadere informatie

Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen

Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting NV Sportfondsen Nijmegen exploiteert zwembad West, Erica

Nadere informatie

In de bijgevoegde brief is antwoord gegeven op deze vragen.

In de bijgevoegde brief is antwoord gegeven op deze vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording van de vragen van D66 aan het college over de terugkeer van de wolf in de ons omringende natuurgebieden. Programma / Programmanummer Groen & Water / 1023

Nadere informatie

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H.

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H. Openbaar Onderwerp OBGZ financiële situatie Programma / Programmanummer Cultuur / 9530 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) kende in 2009 een

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording vragen van de fractie Eigenhuijsen en de fractie PvdA over de eigen bijdrage in de Jeugdwet

Openbaar. Beantwoording vragen van de fractie Eigenhuijsen en de fractie PvdA over de eigen bijdrage in de Jeugdwet Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen van de fractie Eigenhuijsen en de fractie PvdA over de eigen bijdrage in de Jeugdwet Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071 Openbaar Onderwerp Meerjarenonderhoudsplan Keizer Karel Podia Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071 Portefeuillehouder H. Kunst / H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 maart 2015 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek naar

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. voorgenomen verkoop aandelen Attero Holding NV aan Waterland

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. voorgenomen verkoop aandelen Attero Holding NV aan Waterland zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Openbare Werken Regnr 2014-3207 B&W dd 1-4-2014 Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld (één week) Veelzijdige stad in het groen DT

Nadere informatie

Plan van aanpak bij het kopen van bedrijven:

Plan van aanpak bij het kopen van bedrijven: Plan van aanpak bij het kopen van bedrijven: I. Analyse fase: 1. Vaststelling ondernemings-strategie en missie 2. Vaststelling van de financierings-structuur II. Search fase: 3. Search van overname-kandidaten

Nadere informatie

Bijgevoegde brief aan de fractie van Gewoon Nijmegen vast te stellen;

Bijgevoegde brief aan de fractie van Gewoon Nijmegen vast te stellen; Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen fractie Gewoon Nijmegen over de DAR Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Gewoon

Nadere informatie

Vragen SP en VVD over lening Het Groene Hert

Vragen SP en VVD over lening Het Groene Hert Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen SP en VVD over lening Het Groene Hert Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022, Bestuur en Middelen / 1042 Portefeuillehouder J. van der Meer, B. Jeene

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van:

Toelichting over de behandeling van: Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Advies van de Commissie voor bezwaarschriften inzake bezwaarschrift tegen de afwijzing van een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Stappenplan bedrijfsoverdracht

Stappenplan bedrijfsoverdracht Stappenplan bedrijfsoverdracht t.b.v. verkoper FASE 1: ORIËNTATIE 1 Wat wilt u precies overdragen? Het hele bedrijf? Het onroerend goed? Wordt de onderneming na overdracht voortgezet? 2 Hoe lang blijft

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen Groen Links over het Cultuurfonds Rijk van Nijmegen Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De Nijmeegse Fractie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 131 BW-nummer BW-165 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 9320 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Onderwerp Antwoordbrief aan de fractie Gewoon Nijmegen - DAR Vuilniszakken

Onderwerp Antwoordbrief aan de fractie Gewoon Nijmegen - DAR Vuilniszakken Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoordbrief aan de fractie Gewoon Nijmegen - DAR Vuilniszakken Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Schriftelijke vragen VVD starterslening

Schriftelijke vragen VVD starterslening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen VVD starterslening Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting De fractie van de VVD heeft

Nadere informatie

2003.0997 Voorgesteld wordt deze aanvraag af te wijzen. 2004.0824

2003.0997 Voorgesteld wordt deze aanvraag af te wijzen. 2004.0824 Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp subsidieverzoek Stg. Jumbo - Run Nederland Programma / Programmanummer Ouderen en mensen met functiebeperking / 7330 IBW-nummer n.v.t. Portefeuillehouder G. van

Nadere informatie

Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar

Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar Openbaar Onderwerp Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Met dit voorstel stellen we de raadsbrief vast

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Samenwerking ICT regio Nijmegen

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Samenwerking ICT regio Nijmegen Openbaar Onderwerp Samenwerking ICT regio Nijmegen Programma / Programmanummer Facilitaire Diensten / 1043 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Gemeenten staan de komende jaren voor nieuwe

Nadere informatie

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d.

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. 18 januari 2011) Inhoud Inleiding... 2 1. Instellen van de selectiecommissie... 2 2.

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 12 oktober 2005 / 210/2005. Onderwerp Opheffing IZA-regeling

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 12 oktober 2005 / 210/2005. Onderwerp Opheffing IZA-regeling Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 12 oktober 2005 / 210/2005 Onderwerp Opheffing IZA-regeling Programma / Programmanummer Concernsturing / 8110 Portefeuillehouder P. Lucassen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over de Opleidingswinkel Salus

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over de Opleidingswinkel Salus Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over de Opleidingswinkel Salus Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De SP en

Nadere informatie

REGIORAADSESSIE Verkeer en Vervoer

REGIORAADSESSIE Verkeer en Vervoer agendapunt : B-4 vergaderdatum : 9 december 2014 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : Inhouse constructie GVB: bevoegdheidsverdeling en gemeente Amsterdam Portefeuillehouder Financiën Annemarie

Nadere informatie

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl.

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 30 juni

Nadere informatie

Ons kenmerk G500/4.28672. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk G500/4.28672. Aantal bijlagen 1 Directie Grondgebied Openbare Ruimte Raad van de gemeente Nijmegen Stationsplein 13 6512 AB Nijmegen Telefoon (024) 329 94 44 Telefax (024) 323 93 34 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Overwegingen voor verkoop

Overwegingen voor verkoop VERTROUWELIJK VOOR DISCUSSIE Overwegingen voor verkoop Presentatie Navius Corporate Finance & Strategy Utrecht, februari 2006 AGENDA Introductie Navius Rationale van verkoop Het verkoopproces Enkele suggesties

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over rituitval bij Breng-bussen

Beantwoording schriftelijke vragen SP over rituitval bij Breng-bussen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over rituitval bij Breng-bussen Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie van SP Nijmegen heeft

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De fractie van PvdA heeft schriftelijke

Nadere informatie

Betreft: Advies inzake voorwaardelijke verkoop REAAL N.V. aan Anbang Insurance Group Co. Limited

Betreft: Advies inzake voorwaardelijke verkoop REAAL N.V. aan Anbang Insurance Group Co. Limited De Minister van Financiën Postbus 20201 2500 EE Den Haag Lange Houtstraat 26 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.nlfi.nl T +31 (0) 70 20 50 600 Nummer 2015/58 Den Haag, 15 februari 2015

Nadere informatie

Hierbij treft u het collegeadvies aan over het haalbaarheidsonderzoek van een erfgoedhuis in het voormalige weeshuis op de Hessenberg.

Hierbij treft u het collegeadvies aan over het haalbaarheidsonderzoek van een erfgoedhuis in het voormalige weeshuis op de Hessenberg. Directie Wijk & Stad Ontwikkelingsbedrijf Projectontwikkelaars Ingekomen stuk D5 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 96 10 E-mail

Nadere informatie

Brief aan De Nijmeegse Fractie inzake ontwikkeling in elektriciteitscentrale

Brief aan De Nijmeegse Fractie inzake ontwikkeling in elektriciteitscentrale Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan De Nijmeegse Fractie inzake ontwikkeling in elektriciteitscentrale Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting

Nadere informatie

GEMEENTE. i^oqyy^)('< ^'^ Ons kenmerk Q310/10.0032858

GEMEENTE. i^oqyy^)('< ^'^ Ons kenmerk Q310/10.0032858 Gemeenteraad van Nijmegen GEMEENTE Ijmegen Aan de gemeenteraad van Nijmegen 6 i^oqyy^)('< ^'^ Gemeenteraad Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 30 Telefax (024) 323 59 92 E-mail Postadres

Nadere informatie

Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV)

Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 25 mei 2011

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

Openbaar. Bijzonder georganiseerd Overleg MGR. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp

Openbaar. Bijzonder georganiseerd Overleg MGR. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp Openbaar Onderwerp Bijzonder georganiseerd Overleg MGR Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Ons college wordt gevraagd een besluit

Nadere informatie

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen.

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen. Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Verlenen opstalrecht en verstrekking hypothecaire geldlening aan N.V. Sportfondsen Nijmegen voor nieuwbouw zwembad Oost Programma / Programmanummer Sport / 1052 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen over toelatingsbeleid ROC Nijmegen inzake jongeren met autisme

Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen over toelatingsbeleid ROC Nijmegen inzake jongeren met autisme Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen over toelatingsbeleid ROC Nijmegen inzake jongeren met autisme Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Schriftelijke vragen van de fractie CDA over betalingen facturen aan het MKB en ZZP ers

Schriftelijke vragen van de fractie CDA over betalingen facturen aan het MKB en ZZP ers Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen van de fractie CDA over betalingen facturen aan het MKB en ZZP ers Programma Bestuur & Middelen Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Onderwerp Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO over aanpak huwelijksdwang en achterlating

Onderwerp Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO over aanpak huwelijksdwang en achterlating Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO over aanpak huwelijksdwang en achterlating Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van Orde aangaande berichtgeving over Royal Haskoning en de Belastingdienst. Programma / Programmanummer Economie & Toerisme

Nadere informatie

Fair Value Business Valuation. Specialist in Ondernemingswaardering

Fair Value Business Valuation. Specialist in Ondernemingswaardering Fair Value Business Valuation Specialist in Ondernemingswaardering PROFIEL Fair Value Business Valuation heeft zich, als één van de weinige bureaus in Nederland, uitsluitend toegelegd op het specialisme

Nadere informatie

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 27 januari 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten van Overijssel

Aan Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 52 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Ferwert, 11 december 2013 Op meerdere

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Arrangementen zwemvaardigheid.

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Arrangementen zwemvaardigheid. Openbaar Onderwerp Arrangementen zwemvaardigheid Programma / Programmanummer Sport / 1052 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanuit bezuinigingsoverwegingen én omdat het schoolzwemmen

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 6 juli 2005 / 138/2005. Onderwerp Wijziging verordening winkeltijden

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 6 juli 2005 / 138/2005. Onderwerp Wijziging verordening winkeltijden Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 6 juli 2005 / 138/2005 Onderwerp Wijziging verordening winkeltijden Programma / Programmanummer Economische ontwikkeling / 3220 Portefeuillehouder L. Scholten

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over afdoening bezwaarschriften

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over afdoening bezwaarschriften Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 over afdoening bezwaarschriften Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Ons kenmerk N800/ Aantal bijlagen

Ons kenmerk N800/ Aantal bijlagen Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur Leden van de gemeenteraad Nijmegen Mariënburg 30 6511 PS Nijmegen Telefoon (024) 329 92 22 Telefax (024) 329 25 11 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres

Nadere informatie

VOORSTEL. college van burgemeester en wethouders

VOORSTEL. college van burgemeester en wethouders VOORSTEL Datum: 8 juni 2015 college van burgemeester en wethouders Registratienummer: BWV-15001487 Auteur: Roger Vleugels Afdeling: 27.00.3 Treasury Telefoonnummer: 5604218 Mede-auteur: Rob Bosma Onderwerp:

Nadere informatie