Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Evaluatie inkoop/aanbesteding parkeerautomaten Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Per 1 januari 2012 zijn alle oude parkeerautomaten vervangen door nieuwe parkeerautomaten van het type Citypal, geleverd door Taxameter Centrale B.V.. Bij en na de levering bleken veel problemen. Het College heeft vervolgens aan de raad toezegging gedaan de inkoop/aanbesteding van de parkeerautomaten door een externe partij te laten evalueren. Onderdeel van dit voorstel is het als bijlage toegevoegde plan van aanpak evaluatie inkoop/aanbesteding parkeerautomaten. Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. FA80, Ronald Decates, Datum ambtelijk voorstel 12 maart 2012 Registratienummer Ter besluitvorming door het college 1 - Plan van aanpak evaluatie inkoop/aanbesteding parkeerautomaten vast te stellen. 2 - De brief aan de raad over het plan van aanpak evaluatie inkoop/aanbesteding parkeerautomaten vast te stellen. Paraaf akkoord Datum Programmamanager H. Danner Hoofd afdeling Mobiliteit S. Ruta Programmadirecteur A. Smit Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Besluit B&W d.d. 13 maart 2012 nummer: 3.16 Conform advies Aanhouden Anders, nl. Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Gemeentesecretaris Portefeuillehouder

2 Collegevoorstel 1 Probleemstelling Per 1 januari 2012 zijn alle oude parkeerautomaten vervangen door nieuwe parkeerautomaten van het type Citypal, geleverd door Taxameter Centrale B.V. Bij en na de levering bleken veel problemen. Het College heeft vervolgens aan de raad toezegging gedaan de inkoop/aanbesteding van de parkeerautomaten door een onafhankelijke externe partij te laten evalueren. 2 Juridische aspecten De juridische aspecten houden verband met de onderbouwing en/of conclusies van de evaluatie. Voor zover de evaluatie betrekking heeft op rechtspositie van de gemeente en haar contractspartner, kan dit consequenties hebben voor de wijze van informeren van de gemeenteraad en de wijze van bespreking van de evaluatie (deels niet-openbaar). Uiterlijk ten tijde van het vrijgeven van de evaluatie door het college van B&W, zal voor zover vereist, ook een juridisch advies afgegeven worden over de niet-openbaarmaking van bepaalde delen van de evaluatie. 3 Doelstelling De doelstelling van de evaluatie is om verantwoording af te leggen aan de raad en om inzicht te krijgen in de doorlopen aanbestedingsprocedure. 4 Argumenten De problemen met de parkeerautomaten leidden tot veel klachten bij parkeerders. Tijdens de actuele vragenronde in de Raad van 18 januari en in de brief van 7 februari jl. van het College van B&W aan de Raad, met als onderwerp informatie nieuwe parkeerautomaten heeft het College de toezegging gedaan om de aanbesteding van de parkeerautomaten te evalueren. 5 Financiën De kosten van de evaluatie inkoop/aanbesteding parkeerautomaten wordt gedekt uit het programma 1042 Bestuur en Middelen. 6 Communicatie De raad wordt via bijgaande brief geïnformeerd. 7 Uitvoering en evaluatie De evaluatie wordt uitgevoerd door een onafhankelijke externe partij en zal op korte termijn aanvang hebben. De raad wordt zo spoedig mogelijk na het definitief worden van de evaluatierapportage geïnformeerd over de resultaten. 8 Risico Niet van toepassing. Bijlage(n): - Plan van aanpak evaluatie inkoop/aanbesteding parkeerautomaten - Brief aan de Raad

3 Financiën Stadscontrol Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum 13 maart 2012 Ons kenmerk FA80/ Contactpersoon Ronald Decates Onderwerp Evaluatie inkoop/aanbesteding parkeerautomaten Datum uw brief Doorkiesnummer (024) Geachte leden van de raad, Per 1 januari 2012 zijn alle oude parkeerautomaten vervangen door nieuwe parkeerautomaten van het type Citypal, geleverd door Taxameter Centrale B.V (TMC). Dit met oog op de invoering van het nieuwe protocol voor elektronisch betalingsverkeer per 1 januari 2012 (EMV), het nieuwe pinnen. Bij en na de levering traden veel problemen op. De komende weken kunnen wij ons daarom voornamelijk focussen op het vergroten van het gebruiksgemak van de automaten. Ook laten wij de aanbesteding evalueren door een onafhankelijke externe partij. Dit hebben wij u toegezegd tijdens de actuele vragenronde in de Raad van 18 januari en in de brief van 7 februari jl. van het College van B&W aan de Raad, met als onderwerp informatie nieuwe parkeerautomaten. Via deze brief willen wij u informeren over de opzet van de evaluatie. De doelstelling van de evaluatie is om verantwoording af te leggen aan uw raad en om inzicht te krijgen in de doorlopen aanbestedingsprocedure. Wij willen uw raad vanaf de start meenemen in de stappen die we zetten hoe het proces van aanbesteding en de plaatsing van de nieuwe parkeerautomaten is verlopen. Wij starten nu het onderzoek naar het aanbestedingsproces. Omdat de oplevering nog niet heeft plaatsgevonden, volgt het onderzoek naar de realisatie zodra de oplevering heeft plaatsgevonden. Wij zullen u tijdig informeren over en betrekken bij de onderzoeksopdracht. In het gehele traject zijn 3 fasen te onderscheiden. Per fase zijn vragen t.b.v. de evaluatie geformuleerd: 1. De voorfase voorafgaand aan de inkoop/aanbestedingprocedure Beschrijf waarom is overgegaan tot aanbesteding van nieuwe parkeerautomaten. Trek conclusies en geef aanbevelingen met oog op verbeteringen voor de toekomst.

4 Gemeente Nijmegen Financiën Stadscontrol Vervolgvel 1 2 Inhoud en verloop van de inkoop/aanbestedingsprocedure Beschrijf hoe het inkoop/aanbestedingsproces parkeerautomaten is verlopen. Beschrijf de deskundigheid/professionaliteit in het inkoop/aanbestedingsproces parkeerautomaten. Beschrijf het verloop van het inkoop/aanbestedingsproces parkeerautomaten gemaakte relevante keuzes (procesmatig en inhoudelijk), voor zover er relatie is met ontstane problematiek. Trek conclusies en geef aanbevelingen met oog op verbeteringen voor de toekomst over het verloop van de aanbestedingsprocedure, over de deskundigheid/professionaliteit in het inkoop/aanbestedingsproces, over de gemaakte relevante keuzes. 3 Levering van de parkeerautomaten Aangezien de levering feitelijk nog niet is afgerond, zal de evaluatie van deze fase starten nadat de levering is afgerond. De onderzoeksvragen zullen op dat moment ook worden geformuleerd mede met het oog op de juridische afwikkeling met de leverancier. De evaluatie richt zich daarmee vooralsnog op fase 1 en 2 dat wil zeggen tot het moment van ondertekening van het contract. In week 11 zullen drie deskundige onafhankelijke externe partijen worden uitgenodigd om op basis van de geformuleerde evaluatievragen offerte uit te brengen. In diezelfde week zal aan één van die partijen gegund worden. Bedoeling is dat de geselecteerde partij ook de evaluatie van fase 3 zal uitvoeren. De evaluatie van fase 1 en 2 heeft een doorlooptijd tot maximaal week 16. Met de gegunde partij wordt afgesproken dat de concept-rapportage uiterlijk 16 april zal worden aangeleverd. U wordt zo spoedig mogelijk na het definitief worden van de evaluatierapportage geïnformeerd over de resultaten. Stadscontrol zal het proces regisseren, begeleiden en monitoren. Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. W.J.A. Dijkstra drs. B. van der Ploeg

5 1. Inleiding Plan van aanpak evaluatie inkoop/aanbesteding parkeerautomaten Per 1 januari 2012 zijn alle oude (reeds afgeschreven) parkeerautomaten vervangen door nieuwe parkeerautomaten van het type Citypal, geleverd door Taxameter Centrale B.V (TMC). Dit met oog op de invoering van het nieuwe protocol voor elektronisch betalingsverkeer per 1 januari 2012 (EMV), het nieuwe pinnen. Bij en na de levering bleken veel problemen. De storingsmeldingen t.a.v. de nieuwe parkeerautomaten waren divers: Automaat start niet op Niet functionerende bedienknoppen Traag functionerende beeldschermen Wegvallende beeldschermen Vastlopen van beeldschermen Geen betaling met bankkaarten mogelijk Geen kaartuitgifte mogelijk Pincode invoeren niet mogelijk Functioneren van de accu s E.e.a. leidde tot veel klachten bij parkeerders. Tijdens de actuele vragenronde in de Raad van 18 januari en in de brief van 7 februari jl. van het College van B&W aan de Raad, met als onderwerp informatie nieuwe parkeerautomaten heeft het College de toezegging gedaan om de inkoop/aanbesteding van de parkeerautomaten door een onafhankelijke externe partij te laten evalueren.. 2. Doelstelling evaluatie De doelstelling van de evaluatie is inzicht te krijgen in de doorlopen aanbestedingsprocedure teneinde te kunnen leren voor toekomstige grootschalige (Europese) aanbestedingsprocedures. 3. Organisatie Bestuurlijk opdrachtgever van de evaluatie is het College. Ambtelijk opdrachtgever is de Directieraad. Opdrachtnemer is de stadscontroller. Er wordt een externe onafhankelijke partij geselecteerd die de evaluatie in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de gemeente zal uitvoeren. De eenheid stadscontrol zal dit proces regisseren, begeleiden en monitoren. Het hoofd control vertegenwoordigt hierin de stadscontroller en treedt op als fungerend opdrachtnemer. De adviseur control en het hoofd Onderzoek en Statistiek vervullen een adviserende en ondersteunende taak in de aansturing en begeleiding van evaluatie. De evaluatie van fase 1 en 2 (zie hierna) zal z.sm. starten. De conceptrapportage hierover dient uiterlijk maandag 16 april door de externe partij aangeleverd te worden. De Raad wordt vervolgens zo spoedig mogelijk na het definitief worden van de evaluatie-rapportage geïnformeerd over de resultaten.

6 4. Vragen tbv de evaluatie In het kader van de evaluatie zijn 3 fasen benoemd. Per fase zijn vragen t.b.v. de evaluatie geformuleerd: 1. De voorfase voorafgaand aan de inkoop/aanbestedingprocedure Beschrijf waarom is overgegaan tot aanbesteding van nieuwe parkeerautomaten. Trek conclusies en geef aanbevelingen met oog op verbeteringen voor de toekomst. 2. Inhoud en verloop van de inkoop/aanbestedingsprocedure Beschrijf hoe het inkoop/aanbestedingsproces parkeerautomaten is verlopen. Beschrijf de deskundigheid/professionaliteit in het inkoop/aanbestedingsproces parkeerautomaten. Beschrijf het verloop van het inkoop/aanbestedingsproces parkeerautomaten gemaakte relevante keuzes (procesmatig en inhoudelijk), voor zover er relatie is met onstane problematiek. Trek conclusies en geef aanbevelingen met oog op verbeteringen voor de toekomst over het verloop van de aanbestedingsprocedure, over de deskundigheid/professionaliteit in het inkoop/aanbestedingsproces, over de gemaakte relevante keuzes. 3. Levering van de parkeerautomaten Aangezien de levering feitelijk nog niet is afgerond, zal de evaluatie van deze fase starten nadat de levering is afgerond. De onderzoeksvragen zullen op dat moment ook worden geformuleerd mede met het oog op de juridische afwikkeling met de leverancier. De evaluatie richt zich daarmee vooralsnog op fase 1 en 2 dat wil zeggen tot het moment van ondertekening van het contract. 5. Potentiële partijen evaluatie Hieronder staan de potentiële partijen opgesomd die de evaluatie kunnen uitvoeren op basis van deskundigheid en onafhankelijkheid. Aan deze partijen zal gevraagd worden om op basis van dit plan een voorstel te leveren. Potentiële partij evaluatie 1 Twynstra Gudde 2 Arcadis 3 Significant De gegunde partij dient de eerste conceptrapport uiterlijk maandag 16 april aan te leveren en het rapport moet in de openbaarheid kunnen worden verspreid. Bedoeling is dat de geselecteerde partij ook de evaluatie van fase 3 zal uitvoeren.

7 6. Tijdsplanning evaluatie Activiteit Data - Opstellen plan van aanpak t/m Gesprekken, offertebeoordeling en definitieve opdrachtgunning t/m Uitvoeren evaluatie t/m Opleveren en bespreken conceptrapportage Uiterlijk 16-04

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van: Debatstuk - Parkeerautomaten. Besluitronde 21 maart 2012. Van: College van B&W d.d.

Toelichting over de behandeling van: Debatstuk - Parkeerautomaten. Besluitronde 21 maart 2012. Van: College van B&W d.d. Toelichting over de behandeling van: Debatstuk - Parkeerautomaten Besluitronde 21 maart 2012 Van: College van B&W d.d. 7 februari 2012 Doel: Toelichting: Bespreken in besluitronde Doel van de bespreking

Nadere informatie

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl.

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 30 juni

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van Orde aangaande acquisitiebeleid nieuwe bedrijvigheid. Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Openbaar. Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord

Openbaar. Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord Openbaar Onderwerp Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Nijmegen-Noord is een groeiend stadsdeel met steeds meer

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Programma / Programmanummer Wonen / 4210 Portefeuillehouder P. Depla Samenvatting De heer J. van Rens van de fractie van de

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: openbaar. Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: openbaar. Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004 Collegevoorstel Advies: openbaar Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004 Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 IBW-nummer nvt Portefeuillehouder G. van

Nadere informatie

Ingekomen stuk D18. Aantal bijlagen 1

Ingekomen stuk D18. Aantal bijlagen 1 Directie Stadsbedrijven Servicebedrijf Afdeling Informatiemanagement Ingekomen stuk D18 Aan de Raad van de gemeente Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon (024) 329 33 33 Telefax (024)

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Directie Inwoners Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

3 Doelstelling Het afsluiten van een overeenkomst met ROC Nijmegen voor de uitvoering van de opleidingen educatie zoals bedoeld in de WEB.

3 Doelstelling Het afsluiten van een overeenkomst met ROC Nijmegen voor de uitvoering van de opleidingen educatie zoals bedoeld in de WEB. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overeenkomst met ROC Nijmegen Educatiemiddelen 2014 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De gemeente

Nadere informatie

Financieringsconstructies en duurzaamheid

Financieringsconstructies en duurzaamheid Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Financieringsconstructies en duurzaamheid Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord

Nadere informatie

Ons kenmerk IA80/13.0009137. Datum uw brief N.v.t.

Ons kenmerk IA80/13.0009137. Datum uw brief N.v.t. Informatiemanagement & Automatisering Ingekomen stuk D41 (PA 4 september 2013) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 30 15 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Richtlijn Rentepercentage leningen aan derden

Richtlijn Rentepercentage leningen aan derden Openbaar Onderwerp Richtlijn Rentepercentage leningen aan derden Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting De gemeente Nijmegen kan besluiten

Nadere informatie

De aanpassingen in de AGN vast te stellen, conform bijgevoegde bijlage.

De aanpassingen in de AGN vast te stellen, conform bijgevoegde bijlage. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpassingen AGN: Wijziging FLO overgangsrecht en arbeidsongeschiktheid Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Monitor Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting 2008-2011 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst/ H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Jaarbrief Werk en Inkomen: bijstandsontwikkeling 2013

Jaarbrief Werk en Inkomen: bijstandsontwikkeling 2013 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Jaarbrief Werk en Inkomen: bijstandsontwikkeling 2013 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Via de bijgevoegde brief

Nadere informatie

Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W

Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W Voorstel aan de Raad Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W Klik hier voor het collegevoorstel/-besluit d.d. 16 januari 2007 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: MO/WO/OLK Opsteller: I. van Wijk User-id: WI15 Tel: 5048 Onderwerp: STAND VAN ZAKEN ELLEBOOGKERK Toelichting: Het herstel van het casco Elleboogkerk is gestart in juni 2011.

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer

Openbaar. Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening'

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening' Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De vergoeding voor bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Onderzoek Twynstra Gudde

Onderzoek Twynstra Gudde Directie Bestuur & Organisatie Concernfinanciën Ingekomen stuk D14 Aan de raad van de gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

Openbaar. Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015

Openbaar. Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015 Programma Openbare Ruimte Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Jaarlijks vinden onderhandelingen

Nadere informatie

De leden van de RvC zullen na de transitie plaats nemen in de Raad van Toezicht van de stichting Keizer Karel Podia.

De leden van de RvC zullen na de transitie plaats nemen in de Raad van Toezicht van de stichting Keizer Karel Podia. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoeming leden Raad van Commissarissen NV Mensec Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Op 24 april

Nadere informatie

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 0100010001010 Onderzoek ICT-beheer v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 DE REKENKAMER RAALTE AUGUSTUS 2009 2 REKENKAMER RAALTE INH Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Opzet van onderzoek 7 1.1 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 maart 2011 / 39/2011. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 maart 2011 / 39/2011. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 maart 2011 / 39/2011 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Voortgang medische heroïne behandeling Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F.

Nadere informatie