ACTIVITEITENPLAN EN BEGROTING 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTIVITEITENPLAN EN BEGROTING 2011"

Transcriptie

1 ACTIVITEITENPLAN EN BEGROTING 2011 De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland 1. Strategische doelen In het meerjarenbeleidsplan 2006 tot en met 2009 zijn 4 strategische doelen geformuleerd en in de loop van deze periode ontwikkeld tot: draagvlakverbreding (incl. eigen fondsenwerving t.b.v. de organisatie) belangenbehartiging advisering fondsen t.b.v. derden. Daarnaast komen in dit activiteitenplan het beheer van het eigen molenbezit en de interne organisatie aan bod. 2.1 Draagvlakverbreding agvlakverbreding Doelen. 1) Het versterken van de eigen achterban, het aanboren van nieuwe doelgroepen, het afwerpen van het stoffige imago, het vormen van een platform voor discussie. 2) Het werven van inkomsten voor de vereniging uit contributies, donaties, sponsoren en nalatenschappen. Activiteiten doel BankGiro Loterij Molendagen organiseren en aanpak voor komende jaren vaststellen 2. Nationale Molendag organiseren: vergroten aantallen deelnemende molens en bezoekers 3. Website molens.nl: actualiseren, bijhouden en waar nodig vernieuwen 4. Ontwikkelen sociale media: Flickr, Facebook, Twitter 5. Blad Molens: herziening formule in kader communicatiebeleid 6. Moleneducatie: actualiseren moleneducatief.nl 7. Excursie: na uitvoering evaluaeren en eventueel nieuwe invulling daaraan geven 8. Overige: nieuwe folder en kalender maken Activiteiten doel Plan fondsenwerving opstellen 2. Contributieopbrengst verhogen door vragen om bijdrage vrijwillig te verhogen 3. Extra giftenactie leden: meiactie 4. Nalatenschappen stimuleren: mailing aan eigen leden en actie uitbouwen 5. Werving leden en donateurs: nieuwe begunstigers werven activiteitenplan en begroting 2011.doc 1

2 2.2 Belangenbehartiging Doelen. De Hollandsche Molen profileren als koepelorganisatie, aanspreekpunt voor zowel het molenveld als de overheid. De aandacht voor en daarmee indirect het behoud van molens op alle beleidsniveaus waarborgen. Activiteiten 1. Herziening molenbeleid Rijksoverheid: actieve discussiepartner 2. Landelijk overleg met Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Gilde Vrijwillige Molenaars 3. Molenadviesraad: 2 bijeenkomsten in Molencontactdag: locatie en programma bepalen 5. Allemolens.nl: project afronden en presenteren 6. Verzekeren van molens: aanbevelingen en conclusies opstellen 7. Examinering vrijwillige molenaars: organisatie voor- en najaarsexamens 8. Stichting Molendocumentatie: overleg over toekomstig beleid 2.3 Advisering Doelen. Uitwerken en implementeren van integraal instandhoudingsbeleid, waarbij werkgebieden als techniek, biotoop, instandhouding, beheer, historisch onderzoek, documentatie en archivering onderling verbonden worden. Activiteiten 1. lidmaatschap moleneigenaren: o.a. nieuwsbrief 4 x per jaar 2. PIP-model: aangepast model ontwikkelen en uitzetten 3. Veiligheid op molens: herziening map realiseren + veiligheidswaaier 4. Biotoopadvisering: website actualiseren 5. Boek Kilsdonkse Molen: in opdracht van de stichting boek samenstellen 6. Betaalde dienstverlening verder ontwikkelen: biotoopadviezen gemeenten, biotooprapportage provincies, haalbaarheidsstudies. 2.4 Fondsenwerving t.b.v. derden Fondsen ten behoeve van derden Doelen. Steun voor het molenbehoud uit particuliere fondsen bestendigen en doen toenemen. Activiteiten 1. Toekenningen budgetten BankGiro Loterij en Van Bylandt Stichting: verdeling budgetten 2. Advisering externe fondsen 3. Criteria toekenningen ontwikkelen activiteitenplan en begroting 2011.doc 2

3 3. Interne organisatie Doelen. Kwaliteit van de dienstverlening en het serviceniveau handhaven. Planningen optimaliseren. Onderlinge afstemming binnen kantoor m.b.t. activiteiten verbeteren. Activiteiten 1. Regulier week- en werkoverleg 2. Werving administrateur en fondsenwerver 3. CRM: systeem optimaliseren en verder ontwikkelen 4. Financiële administratie: volledig in eigen beheer overzetten 5. Eigen pand: onderhoudsplan maken/alternatieve huisvesting onderzoeken 6. Reglement Arbeidsvoorwaarden: actualiseren afronden 7. Vrijwilligersbeleid: nota uitwerken 8. Arbo kantoorpand: ontruimingsplan maken en oefenen. 9. Alternatieve locatie AV zoeken 10. Secretariaat bestuur en bureau: dienstverlening optimaliseren 11. Archivering: systeem voor molendossiers invoeren 12. Verslaglegging: jaarrekening 2010 maken vóór de AV 4.1 Eigen molens Doelen. De eigen molens in goede staat brengen en houden, de molens laten draaien en malen en ze regelmatig voor bezoek openstellen. 1. Restauraties: afronden en financiële eindverantwoording opstellen van 5 restauraties 2. Onderhoud: bestaande PIP-plannen afronden en onderhoud uitvoeren 3. Onderhoud: nieuwe PIP-plannen op(laten)stellen 4. Contacten met molenaars en vrijwilligers verbeteren 5. Biotoop van de eigen molens goed in kaart brengen en eventuele maatregelen in gang zetten 6. Afstoten eigen molens: beleid uitvoeren 5. Financiën Voor 2010 is een geconsolideerde begroting opgesteld. Zie bijlage. Ter toelichting kan het volgende opgemerkt worden. A. Het project BankGiro Loterij Molendagen. Op 10 februari is door de loterij toegekend voor dit project; de Molendagen zijn in de voorliggende begroting meegenomen. B. Nieuwe projecten in 2010 zijn Veiligheid op molens en het PIP-model. C. Een andere organisatie van de financiële administratie, waar geen gebruik gemaakt wordt van een extern administatiekantoor, maar van een eigen administrateur. D. Het vergroten van de eigen inkomsten door fondsenwerving is een van de topprioriteiten voor de komende jaren. De baten en lasten kunnen als volgt toegelicht worden. activiteitenplan en begroting 2011.doc 3

4 9. Baten eigen fondsenwerving. Nalatenschappen. Hiervoor is het gemiddelde begroot aan opbrengst van de laatste 10 jaar. BankGiro Loterij budget t.b.v. fondsenwerving. Van het jaarbudget van de loterij mag 10% worden besteed aan communicatie en fondsenwerving. Het bij de baten eigen fondsenwerving onderbrengen van het BankGiro Loterij budget voor fondsenwerving verklaart hoofdzakelijk de lichte stijging. 11. Aandeel in acties van derden De toename wordt veroorzaakt door het opnemen van het project BankGiro Loterijen. Voor het tvprogramma Het mooiste pand van Nederland is in 2011 geen bedrag ontvangen van de BankGiro Loterij. Het vorig jaar ontvangen bedrag ad wordt dit jaar nog besteed. 12. Subsidies van overheden en derden Deze dalen is een gevolg van minder subsidie voor Allemolens.nl (het project eindigt per 1 september 2011 en telt niet mee voor het volle jaar) en het onder E. hierboven genoemde. 13. Financiële baten en lasten De lagere begroting is het gevolg van het conservatief opnemen van een te verwachten koersresultaat. 14. Overige baten Baten van activiteiten. Vertoont vrijwel geen verschil. Baten van projecten. Een hogere begroting als gevolg van de projecten Arbo en PIP. Baten eigen molens. Deze vallen in 2011 lager uit vanwege de restauraties die hoofdzakelijk in 2010 geboekt staan. In de samenvatting opgenomen bedragen aan kosten voor de doelstellingen zijn de directe kosten gecombineerd met de uitvoeringskosten. 15. Draagvlakverbreding De begroting neemt toe als gevolg van het opnemen van het project BankGiro Loterij Molendagen. Vergeleken met 2010 zijn geen begrote bedragen opgenomen voor de Nationale Molendag en het tvprogramma (zie 11. hierboven). 16. Belangenbehartiging Zie de toelichting onder 12. Subsidies van overheden en derden. 17. Advisering De begroting valt hoger uit vanwege het opnemen van de kosten voor de projecten Arbo en PIP. 19. Eigen molens Zie de toelichting onder 14. activiteitenplan en begroting 2011.doc 4

5 20. Kosten eigen fondsenwerving De begroting stijgt licht vanwege de fondsenwervingsprojecten in het kader van leden- en donateurswerving. Het percentage kosten fondsenwerving blijft onder de CBF-norm van 25% (zie de samenvatting). 23. Uitvoeringskosten In de tabel op bladzijde 6 zijn de uitvoeringskosten samengevat; het gaat dan om personele kosten, huisvestings- en kantoorkosten. Van de totale uitvoeringskosten wordt 4 procent toegerekend aan de eigen fondsenwerving. Van de uitvoeringskosten minus de kosten eigen fondsenwerving wordt een verdeling gemaakt naar de verschillende doelstellingen en naar kosten beheer en administratie. Laatstgenoemde kosten betreffende de kosten die niet aan een doelstelling toegerekend kunnen worden, bv. directie- en secretariaatskosten. De toerekening van uitvoeringskosten is tenslotte gebaseerd op de tijdsbesteding van de medewerkers van het bureau. In de verzameltabel op bladzijde 11 zijn de totale kosten per doelstelling opgenomen onder de punten 15 tot en met 19. Deze bestaan uit de directe kosten (zie hiervoor de specificaties bij 15 t/m 19) plus de uitvoeringskosten die betrekking hebben op de doelstelling (zie tabel 23). De totale uitvoeringskosten blijven grotendeels gelijk aan die in De verschuivingen hebben voornamelijk te maken met het voornemen een administrateur in dienst te gaan nemen (zie D. hierboven) en de doorbelasting van personeelskosten gemoeid met de verschillende projecten, waaronder die van de hierboven genoemde projecten A, B en C. Resultaat De begroting 2011 komt uit op een positief resultaat van Het bestuur van De Hollandsche Molen activiteitenplan en begroting 2011.doc 5

6 2011 BATEN 10 Baten eigen fondsenwerving Aandeel in acties van derden Subsidies Resultaat beleggingen Overige baten Som der baten LASTEN Besteed aan doelstellingen 15 Draagvlakverbreding Belangenbehartiging Advisering Fondsen t.b.v. derden Eigen molens Werving baten 20 Kosten eigen fondsenwerving % van Baten eigen fondsenwerving 17% 17% 12% 21 Kosten verkopen Kosten van beleggingen Beheer en administratie 23 Kosten beheer en administratie % van Besteed aan doelstellingen 4% 4% 5% Som der lasten Resultaat Correctie t.o.v. jaarrekening Definitief resultaat activiteitenplan en begroting 2011.doc 6

7 10. Baten eigen fondsenwerving Contributies, donaties, giften en schenkingen Nalatenschappen Lidmaatschap eigenaren Giftenacties Baten verkopen BankGiro Loterij tbv fondsenwerving Baten Gravin van Bylandt Stichting Aandeel in acties van derden Bijdrage BankGiro Loterij Bijdrage BankGiro Loterij t.b.v. tv-programma BankGiro Loterij Molendagen Subsidies van overheden en derden Allemolens.nl Educatief molenaar WbDuurstede Financiële baten en lasten Rente Couponrente (Stock)dividend Dividend ledencertificaten Rabobank Waardeverandering beleggingen Baten verhuur appartementen Zeeburgerdijk activiteitenplan en begroting 2011.doc 7

8 14. Overige baten Baten van activiteiten Baten van projecten Baten eigen molens a. Baten van activiteiten Bijdragen excursie Bijdragen molencontactdag Examengeld vrijwillige molenaars Opbrengst publicaties Opbrengst werk voor derden b. Baten van projecten Arbo-project Opbrengst PIP-project Biotoopproject validatie c. Baten eigen molens Huren Restauratiesubsidies Onderhoudssubsidies Baten verkoop grond De Roos Delft activiteitenplan en begroting 2011.doc 8

9 15. Draagvlakverbreding CRM Excursie Tijdschrift Molens Fotowerk Nationale Molen- en Gemalendag tv-programma BankGiro Loterij Restauratie BankGiro Loterij Molendagen Public relations Molencanon Internet Moleneducatief.nl Jaar van de Molens Doorbelast bijdrage Bank Giro Loterij t.b.v. Nationale Molen- en Gemalendag Totaal Belangenbehartiging Molencontactdag Visiedocument Examens vrijwillige molenaars Allemolens.nl Advisering Technische Advisering Molenbiotoop Advisering Stichting Molendocumentatie Pip-project Arbo-project Educatie 27 Kosten werk voor derden activiteitenplan en begroting 2011.doc 9

10 18. Fondsenwerving t.b.v. derden Projecten Wijnaendts Luijten Fonds Projecten budgetvan Bylandt Stichting Projecten budget BankGiro Loterij Eigen molens Project verzelfstandiging molenbezit Restauratiekosten Onderhoudskosten Verzekeringen en belastingen Tunnelproject De Roos te Delft Doorbelast bijdrage BankGiro Loterij t.b.v. eigen molens Totaal Kosten eigen fondsenwerving Fondsenwervingsprojecten Contributieïnning Folder Kosten extra giftenacties Nalatenschappen Kosten verkopen activiteitenplan en begroting 2011.doc 10

11 23. Uitvoeringskosten Salarissen en sociale lasten Pensioenlasten Ov. Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Overige algemene kosten Toegerekend aan eigen fondsenwerving Toegerekend aan (norm 2010 begroting) Beheer en administratie (14 %) Draagvlakverbreding (25%) Belangenbehartiging (21%) Advisering (19%) Fondsenwerving tbv derden (11%) Eigen molens (10%) a. Salarissen en sociale lasten Salarissen Wettelijke Sociale lasten Verzuimverzekering/doorbelaste salariskosten b. Pensioenlasten Pensioenpremieafdracht Werknemersbijdrage pensioen activiteitenplan en begroting 2011.doc 11

12 23c. Overige personeelskosten Verzuimverzekering Arbodienst Maetis BHV Uitzendbureau's Reis- en verblijfkosten Kantinekosten Leasekosten Doorbelasting leasekosten Eigen bijdrage leasekosten Op de hei-dag Studiekosten Wervingskosten Overige personeelskosten d. Huisvestingskosten Afschrijvingen Erfpacht Onderhoudskosten Onroerende Zaak Belasting Opstalverzekering Energiekosten Servicekosten Rioolbelasting activiteitenplan en begroting 2011.doc 12

13 23e. Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Afschrijvingen Computerkosten Abonnementen en contributies Portokosten Telefoonkosten Administratiekosten Kopieerkosten Vakliteratuur Drukwerk Reparatie en onderhoud f. Overige algemene kosten Accountants- en jaarrekeningkosten Kosten CBF-keur Notariskosten KvK Assurantiekosten Representatiekosten Bankkosten Vergaderkosten Overige kosten activiteitenplan en begroting 2011.doc 13

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Samengevoegde jaarrekening 2009 Amsterdam, 19 mei 2010 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen, d.d. 3 juni

Nadere informatie

INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland

INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland Kinderdijk REEKX ADVIES, GRONINGEN/ALMERE AGNALIZE NIJMAN EN LIZZY JONGMA NOVEMBER 2008 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 5 DEEL

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag 2013 3 Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8 Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 Samengevoegde staat van baten en lasten 2013 10 Toelichting algemeen 12

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

6Financieel Jaarverslag 2008

6Financieel Jaarverslag 2008 6Financieel Jaarverslag 2008 Hoofdstuk Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking, ICCO (Statutair gevestigd te Utrecht) Foto: Joye van Horn/ICCO 113 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Bijlage bij AV SET 2 FINANCIEEL VERSLAG AAN DE ALGEMENE VERGADERING

Bijlage bij AV SET 2 FINANCIEEL VERSLAG AAN DE ALGEMENE VERGADERING Bijlage bij AV SET 2 FINANCIEEL VERSLAG AAN DE ALGEMENE VERGADERING AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 1 ALGEMENE VERGADERING 2011 FINANCIEEL VERSLAG AAN DE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Jaarverslag 2012 Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel ondersteunt de activiteiten van de Koninklijke Schouwburg

Nadere informatie

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 Deze jaarrekening is in de week van 25 juni 2011door het Partijbestuur vastgesteld en door de Toezichtsraad goedgekeurd. Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Bevolkingsonderzoek Zuid

JAARVERSLAG 2011. Bevolkingsonderzoek Zuid JAARVERSLAG 211 Bevolkingsonderzoek Zuid 1 INHOUDSOPGAVE Pagina VERSLAG RAAD VAN BESTUUR activiteiten 211 4 financiële ontwikkelingen 211 9 ontwikkelingen 212 2 raad van bestuur 23 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13. 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2012 31 december 2011 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.052 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2013 31 december 2012 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 6.965 4.132 2.5.1. 6.965 4.132 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

Nadere informatie

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING 2011 Utrecht, 17 april 2012 Inhoudsopgave I ALGEMENE GEGEVENS 4 II BESTUURSVERSLAG 7 III EIGEN VERMOGEN 11 IV JAARREKENING

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011 Financieel Jaarverslag 2011 Resultatenrekening 2011 2 detail (grootboekniveau) Baten jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie 31-12-2011 2011 2010 8000 Inkomsten lidmaatschap 0 128.403,81 - - 8010 Opbrengsten

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland

Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland Opgesteld door : G.Z-H Datum : Mei 2014 Documentnummer : PZH 2014-467777628 Inhoudsopgave 1. BESTUURLIJKE SAMENVATTING... 4 2. LEESWIJZER... 4 3.

Nadere informatie

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal W VS GROEP WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal Telefoon 0165-596 500 Fax 0165-561 263 E-mail info@wvsgroep.nl De Colleges van B&W van de aangesloten gemeenten in ui min mi ii 1206576 Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Inhoud JAARRAPPORT FONDS NUTSOHRA 2013... 1 1. WOORD VOORAF... 3 2. ONTSTAANSGESCHIEDENIS... 4 3. MISSIE... 4 DE MISSIE VAN FONDS NUTSOHRA... 4 UNIEKE POSITIE... 4 STRATEGIE

Nadere informatie

Centraal Bureau Dunamare

Centraal Bureau Dunamare DUNAMARE ONDERWIJSGROEP TOELICHTING BEGROTING 2013/2014 Centraal Bureau Dunamare Toelichting begroting 13/14-1 - Inhoudsopgave Begroting 2013/2014 Inhoudsopgave Begroting 2013/2014... 2 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt Jaarrekening 2014 afoto: Wim de Knegt 1 Jaarrekening 2014 Nederlands Openluchtmuseum Inhoudsopgave a Inhoudsopgave 4 Bestuursverslag 5 Prestatieverantwoording 16 Balans per 31 december 2014 18 Categoriale

Nadere informatie

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL Jaarverslag 2013 1 Inhoud VERSLAG VAN HET BESTUUR...3 1 Bestuur en ondersteuning...4 2 Verslag van het bestuur over 2013...5

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA JAARREKENING 2011 Inleiding Bladzijde JAARVERSLAG 2011 Verslag ter verantwoording van het financieel beheer 7 t/m 38 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Sirius. Meerjarenbegroting 2014-2017

Stichting Sirius. Meerjarenbegroting 2014-2017 Stichting Sirius Meerjarenbegroting 2014-2017 Stichting Sirius Openbaar primair onderwijs Amsterdam Zuidoost Versie: Vastgesteld door bestuur 02-12-2013 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Leerlingprognose...

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 29 september 2011

Jaarverslag 2010 29 september 2011 29 september 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1: Over de Stichting... 3 Hoofdstuk 2: Doelstellingen en kernresultaten... 4 Hoofdstuk 3: Onderzoek en behandeling ALS Centrum...

Nadere informatie

Inhoudelijk verslag 2011

Inhoudelijk verslag 2011 Inhoudelijk verslag 2011 Utrecht, juni 2012 Inleiding In het Activiteitenplan 2011 staat per activiteit een aantal doelen omschreven. In het Inhoudelijk Verslag 2011 is per voorgenomen doel aangegeven

Nadere informatie

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs 112.002364 2 6 JULI Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs T 0226 357230 W www.stichtingallure.nl E info@stichtingalture.nl Gemeente Koggenland T.a.v. college van burgemeester

Nadere informatie