Kolommenbalans Periode: t/m

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013"

Transcriptie

1 *** BALANS *** Materiële Vaste Activa 100 Terreinen 101 Afschrijvingen terreinen 110 Gebouwen 111 Afschrijvingen gebouwen 120 Verbouwingen en installaties 121 Afschrijvingen verbouwingen en i Machines 131 Afschrijvingen machines 140 Gereedschappen 141 Afschrijvingen gereedschappen 150 Inventaris 151 Afschrijvingen inventaris 160 Vervoersmiddelen 161 Afschrijvingen vervoersmiddelen 170 Computers en hardware 171 Afschrijvingen Computers en har Software 181 Afschrijvingen software Materiële Vaste Activa Immateriële Vaste Activa 200 Goodwill 201 Afschrijvingen goodwill 210 Octrooien en patenten 211 Afschrijvingen octrooien en paten Research en ontwikkeling 221 Afschrijvingen research en ontwi Website 231 Afschrijvingen website Immateriële Vaste Activa Financiële Vaste Activa 300 Deelnemingen 310 Effecten 320 Leningen u/g 330 Waarborgsommen 340 Vorderingen op participanten 350 Vorderingen op groepsmaatschap... Liquide middelen Financiële Vaste Activa 1000 Kas 1100 Bank 1200 Postbank Liquide middelen Tussenrekeningen 1297 Kruisposten cheques en bonnen 1298 Kruisposten kas-bank 1299 Kruisposten PIN betalingen 2100 Tussenrekening balans 2110 Tussenrekening automatische bet Onbekende betalingen 2500 Vraagposten 2501 Vraagposten inkopen Pagina: 1

2 Tussenrekeningen 2502 Vraagposten verkopen Vorderingen Tussenrekeningen 1300 Debiteuren 1305 Debiteuren vorig jaar 1310 Dubieuze debiteuren 1315 Afschrijving dubieuze debiteuren 1320 Overlopende activa 1325 Nog te factureren omzet 1330 Waarborgsommen 1340 Vorderingen op participanten 1350 Vorderingen op groepsmaatschap Rekening courant directie 1370 Aflossingsverplichting Vorderingen Eigen Vermogen (Eenmanszaak - V.O.F.) Firmant Firmant 1 Beginsaldo boekjaar 601 Firmant 1 Privé stortingen 602 Firmant 1 Privé opname 603 Firmant 1 Privé gebruik 604 Firmant 1 Privé belastingen 605 Firmant 1 Privé overig 606 Firmant 1 FOR Firmant 1 Firmant Firmant 2 Beginsaldo boekjaar 611 Firmant 2 Privé stortingen 612 Firmant 2 Privé opname 613 Firmant 2 Privé gebruik 614 Firmant 2 Privé belastingen 615 Firmant 2 Privé overig 616 Firmant 2 FOR Firmant 2 Firmant Firmant 3 Beginsaldo boekjaar 621 Firmant 3 Privé stortingen 622 Firmant 3 Privé opname 623 Firmant 3 Privé gebruik 624 Firmant 3 Privé belastingen 625 Firmant 3 Privé overig 626 Firmant 3 FOR Firmant 3 Eigen Vermogen (Eenmanszaa... Pagina: 2

3 Voorraden 3000 Voorraad grondstoffen 3010 Voorraad onderhanden werk 3020 Voorraden gereed product en han Vooruitbetaald op voorraad Voorraden Eigen Vermogen B.V. 400 Aandelenkapitaal 410 Aandelen in portefuille 420 Uit te reiken aandelen 430 Agioreserve 440 Winstreserve 450 Herwaarderingsreserve 460 Herinvesteringsreserve 470 Oprichtingskosten B.V. 480 Winst na belasting lopend boekja Winst na belasting vorig boekjaar Onverdeelde winst na belasting Voorzieningen Eigen Vermogen B.V. 500 Voorzieningen 510 Pensioenvoorziening 520 Voorziening debiteuren 530 Voorziening incourante goederen 540 Overige voorzieningen Voorzieningen Kortlopende schulden 1500 Crediteuren 1510 Nog te ontvangen facturen BTW 1601 Btw af te dragen laag (verkopen) 1602 Btw af te dragen hoog (verkopen) 1603 Btw af te dragen overig (verkopen) 1604 Btw af te dragen verlegd (verkop Btw te vorderen laag (inkopen) 1612 Btw te vorderen hoog (inkopen) 1613 Btw te vorderen overig (inkopen) 1614 Btw te vorderen verlegd (verkopen) 1615 Btw KO-regeling 1616 Btw Privé gebruik 1620 Btw afdracht 1625 Btw vorige jaren BTW Overlopende passiva 1520 Overlopende passiva 1521 Overlopende passiva administratie 1522 Overlopende passiva verzekeringen 1523 Overlopende passiva rente- en ba Overlopende passiva huisvesting 1525 Overlopende passiva kantoor 1526 Overlopende passiva auto 1527 Overlopende passiva verkoop 1528 Overlopende passiva algemeen Pagina: 3

4 Overlopende passiva 1529 Overlopende passiva overig Personeel Overlopende passiva 1530 Nettoloon 1531 Loonheffing 1532 Sociale lasten 1533 Pensioenpremies 1534 Vakantiegeld Personeel Schulden i.v.m. vennootschap 1540 Kortlopende schulden op particip Kortlopende schulden op groeps Rekening courant directeur B.V Schulden i.v.m. vennootschap 1710 Te betalen tantièmes 1720 Te betalen vennootschapsbelasting 1730 Te betalen dividend Schulden i.v.m. vennootschap Kortlopende schulden Langlopend Vreemd Vermogen 700 Hypothecaire lening o/g 710 Lening o/g op lange termijn 720 Obligatielening 740 Langlopende schulden aan partic Langlopende schulden aan groep... Langlopend Vreemd Vermogen *** VERLIES & WINST *** Verkopen Verkopen Verkopen nul 8001 Verkopen laag 8002 Verkopen hoog 8003 Verkopen overig 8010 Verkopen export binnen EU 8020 Verkopen export buiten EU 8030 Dienstverlening binnen EU 8095 Kredietbeperking verkopen Verkopen 1 Verkopen Verkopen nul Verkopen laag Verkopen hoog Verkopen overig Verkopen export binnen EU 2 Pagina: 4

5 Verkopen Verkopen export buiten EU Dienstverlening binnen EU Kredietbeperking verkopen 2 Verkopen 2 Verkopen Inkopen Inkopen Inkopen nul 7001 Inkopen laag 7002 Inkopen hoog 7003 Inkopen overig 7014 Inkopen import binnen EU laag 7015 Inkopen import binnen EU hoog 7016 Inkopen import binnen EU overig 7017 Inkopen import buiten EU laag 7018 Inkopen import buiten EU hoog 7019 Inkopen import buiten EU overig 7095 Kredietbeperking inkopen Inkopen 1 Inkopen Inkopen nul Inkopen laag Inkopen hoog Inkopen overig Inkopen import binnen EU laag Inkopen import binnen EU hoog Inkopen import binnen EU overig Inkopen import buiten EU laag Inkopen import buiten EU hoog Inkopen import buiten EU overig Kredietbeperking inkopen 2 Inkopen 2 Inkopen Kosten Personeelskosten 4000 Lonen en salarissen 4010 Vakantiegeld 4020 Sociale lasten 4030 Pensioenpremie 4040 Onkostenvergoeding personeel 4041 Reiskostenvergoeding personeel 4042 Kantinekosten personeel 4043 Opleidingskosten personeel 4044 Werkkleding personeel 4050 Uitzendkrachten Personeelskosten Pagina: 5

6 Huisvestingskosten 4100 Huur 4101 Servicekosten huisvesting 4105 Doorbelaste huur 4110 Energiekosten 4115 Doorbelasting energiekosten huis Onderhoud onroerend goed 4130 Onroerend zaakbelasting 4140 Verzekering huisvesting 4150 Schoonmaakkosten huisvesting 4160 Beveiligingskosten huisvesting 4170 Overige vaste lasten huisvesting 4180 Kleine aanschaffingen huisvesting 4190 Overige huisvestingskosten 4195 Overige doorbelaste huisvestings... Huisvestingskosten Exploitatiekosten 4200 Exploitatiekosten 4210 Huur machines en installaties ex Reparatie en onderhoud exploitatie 4230 Energiekosten exploitatie 4240 Verzekering exploitatie 4250 Kleine aanschaffingen exploitatie 4260 Gereedschappen exploitatie 4290 Overige exploitatiekosten Kantoorkosten Exploitatiekosten 4300 Kantoorbenodigdheden 4310 Drukwerk kantoor 4320 Onderhoud inventaris 4330 Automatiseringskosten 4335 Softwarekosten 4340 Telefoon en internet 4350 Porti 4360 Contributies en abonnemente 4370 Vakliteratuur 4380 Kopieerkosten 4390 Overige kantoorkosten Autokosten Kantoorkosten 4400 Autokosten 4410 Brandstof 4420 Onderhoud auto 4430 Verzekering auto 4440 MRB 4450 Leasekosten auto 4460 Parkeerkosten 4470 Boetes auto 4480 Overige autokosten 4490 Privé gebruik auto 4495 Btw Privé gebruik auto Autokosten Pagina: 6

7 Verkoopkosten 4500 Reclame- en advertentiekosten 4510 Beurskosten 4520 Websitekosten 4530 Provisies 4540 Diners en verteerkosten 73,5% 4545 Diners en verteerkosten niet aftre Representatiekosten 4555 Representatiekosten 73,5% 4560 Reis- en verblijfskosten 4565 Reis- en verblijfskosten 73,5% 4570 Winkel- verpakkings- en ettalage Verzendkosten 4580 Incassokosten dubieuze debiteuren 4585 Dotatie voorziening dubieuze deb Overige verkoopkosten 4599 Betalingsverschillen Verkoopkosten Algemene kosten 4900 Algemene kosten 4910 Administratiekosten 4915 Accountantskosten 4920 Advieskosten 4930 Juridische kosten 4935 Notariskosten 4940 Verzekeringen algemeen 4950 Kleine aanschaffingen 4960 Aanmaningskosten 4970 Boetes 4990 Overige algemene kosten Algemene kosten Kosten Financiële kosten 4800 Bankkosten 4810 Rente baten bank 4815 Rente baten overig 4820 Rente lasten bank 4825 Rente lasten overig 4830 Rente baten lening 4835 Rente lasten lening 4840 Rente baten hypotheek 4845 Rente laten hypotheek 4850 Rente baten deelneming 4855 Rente lasten deelneming 4860 Rente baten participatie 4865 Rente lasten participatie 4870 Rente rekening courant directie Afschrijvingen Financiële kosten 4700 Afschrijvingen terreinen 4701 Afschrijvingen gebouwen 4702 Afschrijvingen verbouwingen en i Afschrijvingen machines 4704 Afschrijvingen gereedschappen 4705 Afschrijvingen inventaris 4706 Afschrijvingen vervoersmiddelen Pagina: 7

8 Afschrijvingen 4707 Afschrijvingen computers en har Afschrijvingen software 4710 Afschrijvingen goodwill 4711 Afschrijvingen octrooien en paten Afschrijvingen research en ontwi Afschrijvingen website Afschrijvingen Bijzondere baten en lasten 9900 Bijzondere baten 9950 Bijzondere lasten 9960 KO-regeling 9970 Aandeel resultaat deelnemingen 9975 Belastingen buitengewoon resultaat 9980 Aandeel derden resultaat 9990 Memoriaal 9999 Winst of Verlies TOTAAL RESULTAAT Bijzondere baten en lasten TOTAAL GENERAAL Pagina: 8

ZZP Boekhouder handleiding

ZZP Boekhouder handleiding ZZP Boekhouder handleiding ZZP Handleiding boekhouden intro Met deze handleiding krijgt u een spoedcursus boekhouden. Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Deze administratie geeft financieel

Nadere informatie

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen Financieel verslag 2013/2014 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 6 Jaarrekening 8 Balans 9 Staat van baten

Nadere informatie

Aandelen/effecten Aandelen/effecten. Deelnemingen Deelneming in kapitaal BV/CV/VOF. Leningen u/g 0500 t/m Lening u/g

Aandelen/effecten Aandelen/effecten. Deelnemingen Deelneming in kapitaal BV/CV/VOF. Leningen u/g 0500 t/m Lening u/g Standaard rekeningschema versie: 15 juni 2012 Balans Materiële vaste activa 0005 Grond 0010 Gebouwen 0020 Verbouwing 0030 Inrichting 0040 Inventaris 0050 Automatisering 0060 Vervoermiddelen 0110 Afschrijving

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder schuld

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 06088978 Datum: Opgesteld door: 12 februari 2014 Paul Temmink Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Naar School in Haiti

Jaarrekening. Stichting Naar School in Haiti Jaarrekening 2008 Inhoudsopgave 1. Balans 2. Verlies- en winstrekening 3. Toelichting balans 4. Toelichting verlies- en winstrekening 5. Resultaatbestemming 6. Afschrijvingen 7. Recapitulatie omzetbelasting

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten.

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. Boekhouden voor beginners Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. De balans De balans is een staat van

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie Hoofdstuk 3 Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie In dit hoofdstuk: Rubricering van de grootboekrekeningen Indeling naar balans en resultatenrekening Soorten rekeningen toegelicht In

Nadere informatie

Handleiding Jaarrekeningen

Handleiding Jaarrekeningen Handleiding Jaarrekeningen 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over jaarrekeningen en de deponeringsplicht... 4 1.1 Waarom moeten bedrijven hun jaarrekening deponeren?... 4 1.2 Welke bedrijven moeten

Nadere informatie

Kengetallenonderzoek sport. In samenwerking met Alfa Fedac en Accon avm

Kengetallenonderzoek sport. In samenwerking met Alfa Fedac en Accon avm l e and h l i a Det port S NKELKLIMAAT * CBW-MITEX * WIJ ZORGEN VOOR HET IDEALE WINKELKLIMAAT * CBW-MITEX * WIJ ZORGEN VOOR HET IDEALE WINKELKLIMAAT * CBW-MITEX * WIJ ZORGEN VOOR H Kengetallenonderzoek

Nadere informatie

Ondernemingsplan. ES Sports

Ondernemingsplan. ES Sports Ondernemingsplan ES Sports Plaats: Dijkmeer Datum: 7 januari 2015 Startdatum onderneming: 1 januari 2015 Branche: Detailhandel Bedrijfstak: Winkels in sportartikelen (geen watersport) Ondernemingsvorm:

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers Les 1. Weet welke rapportages belangrijk zijn 1. Maak een plan 2. Administratie op orde 3. Gegevens verwerken 4. Inzicht in cijfers Les 1 Balans

Nadere informatie

Examen B Duindam Recreatiecentrum Voorinformatie

Examen B Duindam Recreatiecentrum Voorinformatie BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB Examen B Duindam Recreatiecentrum Voorinformatie Het examen bestaat uit drie delen. Deel I omvat het beantwoorden van enkele algemene theorievragen (in meerkeuzevorm). Deel II

Nadere informatie

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN Rekeningenstelsel B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN REKENINGENSTELSEL (*) NOVEMBER 2009 B.I.B.F. Legrandlaan 45 1050 BRUSSEL Tel.: 02/626.03.80 Fax: 02/626.03.90 E mail:

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 van Stichting De Recycling Westland

Jaarrekening 2012 van Stichting De Recycling Westland Jaarrekening 2012 van Stichting De Recycling Westland Balans 31-12-2012 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2011 1100 Bank 5.717,26 15.170,76 100 Eigen vermogen 340.402,78 313.097,71 1150 Spaarrekening 95.000,00

Nadere informatie

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie (c) 2004 NOvAA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Dudley's Heritage Foundation p/a Dwarsstraat 10 4191 WN Geldermalsen. Inhoudsopgave. Pagina.

Jaarrekening 2013 Stichting Dudley's Heritage Foundation p/a Dwarsstraat 10 4191 WN Geldermalsen. Inhoudsopgave. Pagina. Jaarrekening 2013 Stichting Dudley's Heritage Foundation p/a Dwarsstraat 10 4191 WN Geldermalsen Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB)

EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB) EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB) Beschikbare tijd 2½ uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen, te worden

Nadere informatie

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Handleiding Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Introductie Deze handleiding is niet alleen geschikt voor de scheppend kunstenaar, maar voor alle ondernemers. Wanneer

Nadere informatie

Rekeningschema een korte oriëntatie

Rekeningschema een korte oriëntatie Rekeningschema een korte oriëntatie door Drs. J.C. Hoogheid AC 2008 Drs. J.C. Hoogheid AC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN geschreven door Carla Custers (Reken ErOp) (Druk- en typefouten voorbehouden. De auteur en uitgever zijn niet aansprakelijk

Nadere informatie