Taalbeleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Taalbeleidsplan 2014-2018"

Transcriptie

1 Taalbeleidsplan Taal coördinator: Carolien Pesman

2 Adres Boslaan HG Zuidhorn 1 Tel Directeur: T. Faber Taal coördinator: K. Pesman-Folkers Schoolvereniging Bezoekadres Industrieweg TG Noordhorn Postadres Postbus AA Zuidhorn Tel

3 Voorwoord Voor u ligt het taalbeleidsplan van GBS De Brug. In eerste instantie zou dit een taalbeleidsplan worden van GBS t Klimop uit Enumatil. Maar die school is aan het eind van schooljaar 2012 opgeheven. Als schrijver van dit taalbeleidsplan heb ik dus moeten switchen. t Klimop is op 1 augustus 2012, samen met GBS De Regenboog uit Aduard gefuseerd met GBS De Brug in Zuidhorn. Op dit moment zitten er 251 kinderen op De Brug. De Brug is gelegen in Zuidhorn. De school valt onder de vereniging voor gereformeerd onderwijs NoorderBasis. 2 Belang van goed taalonderwijs Het onderwijs in de Nederlandse taal zien we als een heel belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma, omdat een goede actieve en passieve taalbeheersing van grote invloed is op de kansen van kinderen in de samenleving. Taal- en leesonderwijs neemt op onze school een belangrijke plaats in, binnen het leerstofaanbod. Taal is een instrument dat kinderen in bijna alle dagelijkse situaties nodig hebben: om te communiceren, om de wereld om je heen te ordenen en te verkennen. In het onderwijs bij ons op school willen we daarom ruim aandacht besteden aan de ontwikkeling van zowel de mondelinge als de schriftelijke taalvaardigheden. We willen dat kinderen passief, actief, creatief en expressief met taal bezig kunnen zijn. Motto van de Brug: Op De Brug leer je meer! We zijn op De Brug druk bezig met het analyseren van het taal- en leesonderwijs. We hebben hierin al een aantal stappen gezet. Door een taalbeleidsplan willen we het taalonderwijs op De Brug professionaliseren, inzichtelijk te maken en borgen. Carolien Pesman Taal coördinator De Brug Januari 2015

4 INHOUDSOPGAVE: 1 Inleiding Interne aanleiding blz 5 Externe aanleiding blz 5 Taaldenkkader van onze school : uitgangspunten en visie van onze school blz 6 3 De populatie van de school blz 7 Beschrijving van de groepen blz 8 Beschrijving van het team blz 9 Externe relaties blz 9 Contacten met ouders blz 9 2. Beschrijving van de huidige situatie Taal-/leesaanbod Resultaten tussendoelenmonitor blz 10 Voorbereidend taal- en leesonderwijs in groep 1 en 2 blz 13 Aanvankelijk taal- en leesonderwijs in groep 3 blz 13 Taal- en leesonderwijs groep 4 tot en met groep 8 blz 14 Overzicht methodegebruik blz 16 Bestede tijd aan taalonderwijs blz 16 Vastleggen van leerling resultaten blz 17 Toets kalender blz 18 Monitoring Analyse van de grafieken en trendtabellen blz 19 Zorgleerlingen blz 20

5 Deskundigheidsbevordering blz Reflectie op huidige situatie In relatie tot de school en het team blz 23 In relaties tot ouders blz 23 In relaties tot externe relaties blz 24 Vastleggen leerling resultaten blz 24 Monitoring blz Prioriteiten en uitwerking Prioriteiten voor verbetering taalonderwijs blz 25 Uitwerking prioriteiten blz 25 Bijlage Kerndoelen basisonderwijs Nederlandse taal blz 29 Schoolanalyse weergegeven in grafieken blz 31 Schoolanalyse weergegeven in trendtabellen blz 43 Eindtoets CITO blz 45 Checklist leerlingbegeleiding Noorderbasis blz 46 Analyse model Noorderbasis Blz 49 Early Warning System Noorderbasis blz 52

6 Inleiding Interne aanleiding We hebben bij ons op school nog geen taalbeleid. Dit heeft ook te maken met een fusie die er 3 jaar geleden is geweest. Belangrijk was om eerst een fusietraject in de gaan en de kwaliteit van het onderwijs op voldoende niveau te houden. Vanuit ons schoolplan ( ) is er in het schooljaar een begin gemaakt met het analyseren van het taal- en leesonderwijs. We zijn begonnen met technisch lezen en leesbeleving. Ook hebben we gekeken naar het begrijpend lezen, omdat dit in de bovenbouw wat terugzakte. Woordenschat is daarbij een belangrijk aspect. We volgen wel de woordenschatlijn in de methode, maar deze voldoet niet meer aan de kerndoelen. Onze taalmethode is sterk verouderd. Daarom willen we als school daar eerst aan gaan werken. In het schooljaar hebben we daar een begin mee gemaakt. En dat heeft dit schooljaar een vervolg gekregen. We willen dit schooljaar een nieuwe taalmethode uitzoeken en invoeren vanaf schooljaar We willen een meer doorgaande lijn creëren door de school. Een taalbeleidsplan kan daar een heel belangrijk middel in zijn. Je komt toch met 3 teams bij elkaar. Ieder met eigen ideeën, meningen en visies. Ondanks dat we eerst op de manier van de Burg aan het werk zijn gegaan, merk je dat er wel behoefte is aan een doorgaande lijn door de school. Hier en daar zie je dat ook al ontstaan. Een taalbeleidsplan is een belangrijke stap om het taal-leesonderwijs op een professionele manier te benaderen en uit te voeren. En daarmee kinderen zoveel mogelijke bagage mee te geven op taalgebied. 5 Externe aanleiding In het schooljaar hebben we de inspectie op bezoek gehad. We hebben een basisarrangement gekregen voor de komende 4 jaren. Als school moeten we kritischer gaan kijken naar de individuele aanpak, groepsaanpak en handelen van de leerkrachten. In de groepsplannen ontbreekt de analyse en de gekozen aanpak is te globaal. Voor kwaliteitszorg zijn er ook een aantal verbeterpunten: de verbeteronderwerpen voor schoolontwikkeling concretiseren, beter borging van afgeronde verbeteronderwerpen en een beredeneerde visie en verantwoording passend bij schoolconcept, afgestemd op de onderwijsbehoeften van de groep leerlingen. Door te gaan werken met een taalbeleidsplan, werken we aantoonbaar en planmatig aan kwalitatief goed taalonderwijs en zullen de schoolprestaties van de leerlingen verbeteren. Ook hebben we te maken met boven schools beleid. Boven schools is er een systeem voor kwaliteitszorg vastgesteld. Als school moeten we ons daar aan houden. Onze tussenresultaten voor taal/lezen moeten minstens 10% hoger liggen dan het landelijk gemiddelde. Details zijn te vinden in boven schoolse notitie opbrengstgericht werken en toetsen als onderdeel van integrale kwaliteitszorg (december 2010). Ook vanuit de overheid is bepaald dat we aan bepaalde kerndoelen moeten voldoen. Deze kerndoelen zijn bij wet vastgelegd. De kerndoelen beschrijven wat leerlingen in het

7 basisonderwijs aangeboden moeten krijgen bij de verschillende vakgebieden. In Tule (zie zijn de kerndoelen uitgebreid beschreven en worden er voorbeelden gegeven van onderwijsactiviteiten en leerling activiteiten. De kerndoelen zijn uitgewerkt in tussendoelen en leerlijnen. De tussendoelen, of stappen in de ontwikkeling van kinderen, geven aan hoe het onderwijsaanbod over de hele schoolperiode verdeeld kan worden zodat aan het eind van groep acht de kerndoelen zijn bereikt. Voor taal zijn er 12 kerndoelen beschreven. (zie bijlage blz 29 ) Taaldenkkader van onze school: Uitgangspunten en visie van onze school GBS De Brug wil een school zijn waarin een open en veilige sfeer geleefd wordt vanuit Bijbelse normen en waarden. Het team probeert daarin voortdurend het goede voorbeeld te geven, zodat de leerlingen zich in de dagelijkse praktijk daaraan kunnen spiegelen. Als de leerlingen van school gaan, willen we dat ze voldoende kennis en algemene ontwikkeling hebben meegekregen om op hun plek in de wereld (kerk en maatschappij) te kunnen functioneren. Ze moeten zich zelfstandig kunnen redden op een aantal gebieden en ze gedragen zich op een manier die past bij hun leeftijd. Ze zijn zich bewust van hun eigen persoonlijkheid en verantwoordelijkheden. De Brug streeft naar een veilig en positief klimaat. Elke leerling wordt uitgedaagd om te leren en het maximale uit zichzelf te halen. We hebben oog voor waarden en normen. Binnen onze school willen wij de zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van de kinderen zoveel mogelijk bevorderen. Dit doen we onder andere door de kinderen zelfstandig aan (week) taken te laten werken. De school stemt het pedagogisch en onderwijskundig handelen af op de mogelijkheden van het individuele kind. Dit blijkt onder andere hieruit dat we leerstof, instructie, verwerking en beschikbare tijd afstemmen op de onderwijsbehoefte van de kinderen. We hanteren het IGDI model. 6 Ons onderwijsdoel formuleren wij zo: de kinderen dat geheel van de basiskennis, inzicht, sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden en houdingen bijbrengen, dat nodig is voor de veelzijdige (emotionele, verstandelijke, creatieve etc.) ontwikkeling op weg naar de volwassenheid. Wij streven daarbij naar optimale prestaties, zowel als het gaat om het behalen van leerresultaten, maar ook op het gebied van vaardigheden, houdingen en het ontwikkelen van andere talenten. Opvoeden en onderwijzen beweegt zich altijd tussen leiden en begeleiden, tussen sturen en banen. Belangrijk is om zo goed mogelijk aan te sluiten bij en rekening te houden met de zone van de feitelijke ontwikkeling van het kind op onderscheiden terreinen. Anderzijds proberen we het kind voortdurend vooruit te helpen door het net een stapje voor te zijn (zone van de naaste ontwikkeling). En hierbij is taal dus heel belangrijk. Taal is één geheel. Door taal kun je met anderen communiceren. Door mondelinge taalvaardigheid, kun je overleggen, kun je reageren, kun je verslag geven, kom je tot samenwerken. Doordat leerlingen leren lezen ervaren ze de functie van taal, zien ze taal om zich heen. Door schriftelijk taalonderwijs leren ze informatie te achterhalen, leren ze een verslag, een brief, een werkstuk te maken. Door taalbeschouwing verwerven ze een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Kinderen leren over taal te denken en te spreken. Door dus structureel en planmatig te werken aan taalonderwijs op school, zullen de schoolprestaties van leerlingen verbeteren.

8 Op basis van bovengenoemde uitgangspunten hebben we voor onze school de volgende mission statement gekozen: Op de brug leer je meer! Taalbeleid is een structurele en strategische poging van een schoolteam om de onderwijspraktijk aan te passen aan de taalleerbehoeften van de leerlingen met het oog op het bevorderen van hun algehele ontwikkeling en het verbeteren van hun onderwijsresultaten (Van den Branden, 2004: 51). In dit taalbeleidsplan willen we een beschrijving geven van de huidige situatie bij ons op school met betrekking tot het taalonderwijs. Ook stellen we een aantal prioriteiten die we belangrijk vinden om het taalonderwijs bij ons op school te verbeteren. Hier hebben we al een eerste aanzet gegeven in het vorige schooljaar met begrijpend lezen en woordenschat onderwijs. Een pijler voor goed kunnen begrijpend lezen is een grote woordenschat. 7 De populatie van de school De Brug is in het schooljaar 2012/2013 gefuseerd met de scholen uit Enumatil en Aduard. We zijn nu een school met ongeveer 251 leerlingen. De leerlingen komen uit de dorpen: Oldekerk, Niekerk, Noordhorn, Aduard, Enumatil, Den Ham, Den Horn en Zuidhorn. Zuidhorn is een dorp in het Westerkwartier. Onze school is gevestigd in een woonwijk. Samenwerking met andere scholen ligt vooral op het niveau van gezamenlijke sportdagen en incidenteel overleg. Tot en met 2015 zullen er 1140 nieuwe woningen worden gebouwd in een nieuwbouwproject de oostergast in Zuidhorn. De verwachting is dat dit voor onze school een positieve uitwerking zal hebben met betrekking tot het leerlingenaantal. Wij hanteren een aanmeldingsbeleid. Met alle ouders volgt er een aanmeldingsgesprek. Er zitten geen allochtone kinderen bij ons op school. Het opleidingsniveau van de ouders is gemiddeld. In onderstaand diagram is dat weergegeven: Hierbij de weergave in cijfers met een cirkeldiagram, van het opleidingsniveau van de ouders van de kinderen van GBS De Brug Van de 251 kinderen die op dit moment naar school gaan, zijn er van 466 ouders/verzorgers de opleidingen bekend in Parnassys. Een enkele leerling heeft maar 1 ouder en sommige ouders hebben hun opleidingsniveau nooit vermeld op het aanmeldingsformulier van hun kind(eren) In onderstaande cirkeldiagram is een onderverdeling van de totalen van alle ouders/verzorgers weergegeven.

9 8 opleiding aantal percentage WO 40 8,0% HBO ,3% MBO ,6% LBO 28 5,6% Basisonderwijs 2 0,4% Onbekend 36 7,2% Beschrijving van de groepen We werken sinds de zomervakantie (2014) met 10 groepen. Het leerlingenaantal in januari 2015 was 251 kinderen tegen 246 kinderen in december We zijn in augustus gestart met een 3 e kleutergroep. De groepssamenstelling voor het schooljaar ziet er als volgt uit: Verdeling Aantal leerlingen per Bijzonderheden leerlingen: groepen: groep: Groep 1a 18 leerlingen - Groep 1b/2a 27 leerlingen Adoptie leerling, ADHD, Autisme en Cluster 1 slechtziend. Groep 2b 24 leerlingen Epilepsie Groep 3 31 leerlingen Adoptie leerling Groep 4 19 leerlingen Dyslexie? Groep 5 32 leerlingen ADHD, dyslexie, dyslexie?, rugzak cluster 4, ADD, dyslexie Groep 6 33 leerlingen Rugzak cluster 4 ADHD, ADD Groep 7 29 leerlingen Hechtingsstoornis, dyslexie, ADD, Asperger, ADD Groep 8a 19 leerlingen Cluster 2 taal spraak stoornis, cluster 4 ADHD, cluster 4 ADHD, ADD Groep 8b 19 leerlingen Dyslexie, ADD, dyslexie

10 Beschrijving van het team We werken op De Brug met 20 leerkrachten. Daarvan werken er 4 fulltime (met BAPO). Ook hebben we een fulltime-directeur, die ook nog 2 dagdelen voor de groep staat. Verder hebben we een leerkracht die 1 dag per week werkt als adjunct-directeur. Er werken 6 onderwijsassistenten en 1 administratief medewerker bij ons op school. Ook hebben we dit jaar nog een vakleerkracht voor gym. Er zijn 2 internbegeleiders, die samen 3 dagen werkzaam zijn bij ons op school. Verder hebben we binnen het team een reken-coördinator en een taal-coördinator (in opleiding). Externe relaties Als school hebben we contacten met het zorg advies team (ZAT), met het centrum voor jeugd en gezin (CJG) en de GGD. Ook is er samenwerking met de peuterspeelzaal. Wij krijgen informatie over de leerlingen die een peuterspeelzaal hebben bezocht. Een aantal kinderen maakt gebruik van de buitenschoolse opvang (BSO). De tussenschoolse opvang (TSO) wordt bij ons op school verzorgd door de ouders. De schoolvereniging Noorderbasis heeft een orthopedagoog en een schoolpsycholoog in eigen dienst. De Brug kan altijd een beroep op hen doen en vragen om advies. Zij komen ook in beeld als een kind uitgebreider getest moet worden. 9 Verder hebben we contact met de bibliotheek. De school heeft meerdere abonnementen Ook wordt er door groep 3 vaak een bezoek gebracht aan de bibliotheek of komt er een medewerker bij ons op school. Aan het eind van groep 3 krijgen de kinderen bezoek van de bibliotheek en worden zo gestimuleerd om in de zomervakantie door te blijven lezen. Dit doen ze door middel van een leespaspoort. De andere groepen brengen ook wel eens een bezoek aan de bibliotheek. Dit schooljaar hebben alle groepen zich ingeschreven voor activiteiten van de bibliotheek. Ouders krijgen informatie over het voorgezet onderwijs. De informatie krijgen ze via de leerkrachten van groep 8. De meeste kinderen bij ons op school gaan naar het Gomarus College in Zuidhorn/Groningen of naar het AOC Terra. Vanaf dit schooljaar gaan we de ouders van groep 7 in februari al een indicatie geven voor hun kinderen ten aanzien van het voortgezet onderwijs. Verder wordt er gebruik gemaakt van de Friese plaatsingswijzer om tot een advies te komen voor het voortgezet onderwijs. Contacten met ouders Informatieavonden aan het begin van het schooljaar in alle groepen Wekelijks verschijnt er een digitale nieuwsbrief Spreekavonden: in november en februari (na het 1 e rapport) worden alle ouders uitgenodigd voor een 10 minuten gesprek. In juni alleen door aanmelding. De ouders van groep 1 en 2 worden in juni wel allemaal uitgenodigd voor een gesprek. We werken met 4 zorgperiodes en na elke zorgperiode zijn er ook spreekavonden voor de zorgleerlingen. Ouders kunnen inschrijven en leerkrachten kunnen ouders uitnodigen. Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport (groep 3-8). De kinderen van groep 1 en 2 alleen in juni. Ouderavonden

11 Kinderen die voor het eerst naar school gaan, komt de groepsleerkracht een kennismakingsbezoek brengen. Website Wanneer kinderen extra begeleiding krijgen, worden ouders hiervan eerst op de hoogte gebracht. Inloop bij groep 1-4. Beschrijving van de huidige situatie 10 taal-/leesaanbod We werken op dit moment met een verouderde taal methode. Deze zal dit cursusjaar worden vervangen, zodat we in het schooljaar met een nieuwe taalmethode kunnen beginnen. We willen natuurlijk een methode die bij ons past en welke ook voldoet aan de kerndoelen zoals vastgesteld in de wet primair onderwijs. Om een beeld te krijgen hoe het taalonderwijs er bij ons op school er momenteel uitziet hebben we de tussendoelenmonitor afgenomen. Hieronder staan in het kort de resultaten weergegeven. Resultaten tussendoelenmonitor : Van de 22 deelnemers hebben 9 deelnemers de tussendoelenmonitor ingevuld. (een aantal deelnemers hebben het samen ingevuld) Op basis van de ingevulde lijsten zijn er 2 typen resultaten: 1. De objectieve stand van zaken: deze resultaten zijn gebaseerd op de schoolleidersvragen. Op basis van die lijst is er een sterkte-zwakte analyse gemaakt. 2. De subjectieve stand van zaken en wens tot verandering: deze resultaten zijn gebaseerd op de leerkrachtvragen lijsten. In de grafieken zie je het verschil tussen de huidige situatie en wat de leerkrachten als wenselijke situatie zien. Het verschil tussen de staven in de grafiek geeft dus de wens tot verandering aan. Bij elk taaldomein wordt zo het verschil gegeven voor de volgende vier onderwijskundige aspecten: doelen, activiteiten, evaluatie en specifieke leerbehoeften. Hoe hoger de staaf, des te hoger is de gemiddelde score van de leerkrachten op een onderwijskundige aspect. Hoe groter het verschil tussen de 2 staven, des te groter is de wens tot verandering. Na aanleiding van de SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats): sterkte-zwakte analyse valt op dat we meer zwakke dan sterke punten hebben. Werk aan de winkel dus. Sterke punten: groepsbezoeken om kwaliteit van instructie te verhogen. De school maakt minimaal 1 keer per jaar een trendanalyse. Er zijn activiteiten gepland voor leerkrachten die er op gericht zijn om hun handelen in de groep daadwerkelijk te richten op het realiseren van de na te streven doelen. Zwakke punten zijn: er zijn geen afspraken met leerkrachten ingepland om de voortgang te bewaken met betrekking tot het behalen van de streefdoelen. De helft of minder van de leerkrachten geeft

12 dagelijks gedifferentieerde instructie. Minder dan 75% van de teamleden heeft de laatste 3 jaar scholing gehad op gebied van taal. Slechts de helft of minder van de leerkrachten heeft een zodanig klassenmanagement dat ze zich met enkele leerlingen kunnen bezighouden, terwijl de anderen doorwerken. Onze school gebruikt een verouderde methode voor aanvankelijk technisch lezen, voor spelling en voor taal. We hebben geen taalbeleidsplan. Voor dit schooljaar hebben we geen streefdoelen geformuleerd op het gebied van taal/lezen met betrekking tot de leerling prestaties die aan het eind van het schooljaar behaald moeten worden. Onderstaande grafiek geeft een samenvatting weer van de leerkrachtresultaten. De grafiek laat zien bij welke taaldomein het grootste verschil tussen de huidige en gewenst situatie is aangetroffen. Een verschil kleiner wordt beschouwt als klein verschil tussen huidige en gewenst situatie, weinig behoefte aan verandering. Bij verschil van 2 of hoger is de wens tot verandering groot. 11 Je ziet heel duidelijk dat dat er vooral wens tot verandering is met betrekking tot woordenschat. Nu hebben we bij ons op school daar in het schooljaar al een begin mee gemaakt. We zijn van verhogen van begrijpend lezen eerst tot de conclusie gekomen dat het dan belangrijk is om de woordenschat van de kinderen te vergroten. Naar aanleiding van een studiedag zijn 3 leerkrachten zich bezig gaan houden met een andere opzet van woordenschat. Om met een 0-meting te beginnen hebben alle groepen eind schooljaar cito woordenschat afgenomen voor groep 3-8. En vanaf schooljaar zijn we begonnen met structureel meer aandacht voor woordenschat dan alleen via de taalmethode. In onze ogen voldeed deze niet aan de normen. Nu is onze taalmethode sterk verouderd en zal deze ook na dit schooljaar worden vervangen. In onderstaande grafieken geven per leerkrachtvragenlijst de subjectieve stand van zaken en de wens tot verandering aan. Hierin hebben we de schoolgemiddelde opgenomen. Dit ook omdat van de middenbouw maar 1 lijst is ingevuld en dit niet geheel subjectief is.

13 12 Verder wordt er een hele lijst met aanbevelingen gedaan. Voor de taaldomeinen woordenschat, geletterdheid en mondelinge communicatie geldt dat we laag scoren op onderwijskundige aspecten als activiteiten, doelen, evaluatie, speciale leerbehoeften. Het schoolgemiddelde geeft aan dat er duidelijk meer behoefte is aan activiteiten, doelen, speciale leerbehoeften en evaluatie. Bij woordenschat komt duidelijk naar voren dat er een groot verschil is tussen de huidige en gewenst situatie. Hier is dus duidelijk sprake van een wens tot verandering ten aanzien van dit onderwijskundig aspect.

14 Voorbereidend taal- en leesonderwijs groep 1 en 2 Leesonderwijs in groep 1-2: Verouderd beredeneerd aanbod, verwerking in thema s Letters worden aangeboden in de loop van het schooljaar Auditieve oefeningen passend bij thema s. Woordkaarten, woordparaplu Interactief voorlezen Kleine kring Ook wordt er gebruik gemaakt van schatkist, map fonemisch bewustzijn, wat zeg je. Maar dit gebeurt niet systematisch. Basboeken als extra ondersteuning Er wordt gewerkt aan een duidelijker visie op taal bij kleuters en daarvoor zal Onderbouwd worden ingevoerd. Registratie in de kinderdagboeken en in leerlingvolgsysteem van Parnassys. Cito taal voor kleuters wordt 2 keer per jaar afgenomen. En verder wordt ook de kleuter risico screening van Anneke Smits afgenomen. Hierop is een extra aanvulling gemaakt voor auditieve synthese en analyse. In groep 3 is het belangrijk dat de auditieve analyse en synthese goed is. 13 Aanvankelijk taal- en leesonderwijs groep 3 Aanvankelijk leesmethode groep 3: We werken met de methode: Veilig leren lezen, 2 e maanversie met 12 kernen. Leren lezen: In kern 1 tot en met 6 leren de kinderen structureerwoorden en letters die bij die woorden horen. Vanaf kern 7 tot en met 12 ligt de nadruk op woordherkenning, het correct en vlot leren lezen. Er worden langere woorden gelezen en er komt aandacht voor begrijpend lezen. Na elke kern krijgen de kinderen de woordrijen van veilig en vlot mee naar huis om extra te oefenen. Spelling: Met spellen leren de kinderen klankzuivere woorden van 2 of 3 letters te schrijven en onveranderlijke woorden van meer dan 3 letters die als dan niet volledig klankzuiver zijn.

15 Woordenschat: Hiervoor worden de thema s van Veilig leren lezen gebruikt. Computerprogramma: Er wordt gebruik gemaakt van het ondersteunende computerprogramma van veilig leren lezen. Deze biedt oefenstof bij alle 12 de kernen. De kinderen oefenen technisch lezen, spellen en begrijpend lezen. Differentiatie: De methode gaat uit van een convergente differentiatie: zon, maan en steraanpak. Zo wordt er recht gedaan aan de snelle en langzame lezers. Na elke kern krijgen de kinderen woorden van veilig en vlot mee naar huis om thuis extra te oefenen. 14 Toetsen: De kinderen worden gevolgd door de herfst-, winter-, lente-, en eindsignalering. Dit zijn 4 meetmomenten. Na elke kern volgt er een methodetoets. En 2 keer per jaar de toetsen van Cito leerlingvolgsysteem. Taal- en leesonderwijs groep 4 tot en met groep 8 technisch lezen: Wij hebben voor het technisch lezen geen methode. Vanaf groep 4 lezen de kinderen ongeveer een half uur per dag. De kinderen lezen dan een boek op hun eigen niveau. In groep 4 lezen we 2 keer per week hardop in duo s. Er wordt gedifferentieerd in verschillende leesvormen: stillezen, lezen met een cd, informatieboeken lezen, AVI lezen met de computer, in de hogere groepen boekpresentaties maken en elkaars boekverslagen lezen. De teksten van nieuwsbegrip gebruiken we ook voor het technisch lezen. Kinderen die moeite hebben met het voortgezet technisch lezen, krijgen extra instructie en leestijd. Dit kan binnen of buiten de groep met de leerkracht of onderwijsassistente. We proberen dan het tempo en correct lezen te verhogen. Elke klas heeft zijn eigen bibliotheek met boeken. Voor het schooljaar heeft elke groep voor 200 euro aan boeken mogen aanschaffen. Ook worden er regelmatig boeken van de bibliotheek gehaald. Dit allemaal om het leesplezier te vergroten en het lezen te bevorderen. Begrijpend lezen: Voor begrijpend lezen gebruiken wij vanaf groep 4 de methode Nieuwsbegrip en Nieuwsbegrip XL. Nieuwsbegrip maakt gebruik van actuele onderwerpen die kinderen aanspreken. Kinderen zijn gemotiveerd om de teksten te lezen. Ook komen de verschillende leesstrategieën systematisch aan de orde. Door gebruik te maken van filmpjes en computer wordt het leesplezier extra gestimuleerd. Verder maken we nog gebruik van moddelen. We maken niet standaard alle opdrachten. Hier gaan we flexibel mee om. Doel is het begrijpend lezen van de tekst. We maken meestal wel de bloktoetsen van Nieuwsbegrip.

16 Taal: Op De Brug werken we met een verouderde taalmethode in de groepen 4 t/m 8. We gebruiken Taalactief. Deze voldoet niet meer aan de kerndoelen van het SLO. De methode zal na dit schooljaar worden vervangen. Het komende half jaar (januari 2015-juni 2015) zullen we gebruiken om een nieuwe methode uit te zoeken. Deze staat dan ook hoog op onze prioriteiten lijst. Spelling: Bij de methode Taalactief hoor een spellingslijn. Ook deze is sterk verouderd en zal net als taal worden vervangen na dit schooljaar. Verder wordt er gebruikt gemaakt van het computerprogramma behorende bij de methode en van BLOON. Naast de methode wordt en ook gebruikt gemaakt van de spellingsregels uit het opzoekboekje van Braams, taalspelletjes om de spellingsregels eigen te maken en passen we verschillende vormen van coöperatief leren toe. 15 Woordenschat: Ook zit er in Taalactief een woordenschatlijn. Hierin merk je weer duidelijk de veroudering van de methode. De woordenschat in de methode vonden we niet voldoende. Een goede woordenschat is belangrijk voor het begrijpend lezen. We zijn vorig schooljaar begonnen met woordenschat meer zichtbaar te maken in alle groepen. We zijn begonnen met een 0-meting. In juni heeft iedereen Cito woordenschat afgenomen. Deze gegevens hebben we gebruikt voor schooljaar In alle klassen maken we gebruik van de 4-takt om woorden aan te bieden en te laten beklijven. Dit didactische model geeft de leerkracht houvast. De kapstokhaken zijn: voorbewerken, semantiseren, consolideren en controleren. Het meer zichtbaar maken in de groepen doen we door middel van: woordkaarten, woordparaplu, woordmuur, woordenschriftje enzovoort. We zijn nu een stuk bewuster bezig met woordenschat binnen de school. Wel zijn we hierin zoekende, je kunt woordenschat overal bij betrekken, maar dan wordt het zo veel. We moeten nog een duidelijke lijn gaan uitzetten wat haalbaar is, wat werkt, om een duidelijke, haalbare, doorgaande lijn daarin te creëren. De relatie tussen woordenschat en andere schoolse vakgebieden.

17 Mondelinge taalvaardigheid: In alle groepen houden we kring- en klassengesprekken. Het oefenen van de mondelinge taalvaardigheid komt ook tot uiting in het werken in kleine groepjes, in tweetallen, samen overleggen, samen opdrachten maken. In de taalmethode worden er ook lessen aangeboden die met een thema, eigen onderwerp, boekverslag. Dit gebeurt dan vaak met behulp van een PowerPoint. Overzicht methodegebruik Groep 1-2 Groep 3 Groep 4-8 Wat zeg je? taalmethode Interactief voorlezen Auditieve oefeningen bij thema s Woordkaarten Computer en smartbord Boekenhoek Digitale prentenboeken Kring Aanvankelijk lezen en spelling: Veilig leren lezen Computer met software veilig leren lezen Mondelinge taal: Kring Woordenschat: Veilig leren lezen, 4-tact model Taal: Taalactief (ouder versie) Spelling: taalactief, bloon, spellingsregels van Braams en opzoekboekje Begrijpend lezen: nieuwsbegrip en nieuwsbegrip XL Mondelinge taal: kring Woordenschat: taalactief, 4-tactmodel 16 Bestede tijd aan taalonderwijs Groep Geplande tijd per week Groep 1a, 1b, 2a en 2b 400 minuten Hieronder valt mondelinge taal, doelgerichte taalactiviteiten vanuit het werken met een thema. Verder is er ook aandacht voor taalonderwijs bij speelwerktijd. Maar die tijd staat niet bij de geplande tijd. Groep minuten Deze tijd wordt besteed aan mondeling taalonderwijs, het aanvankelijk lezen met de methode veilig leren lezen, voorlezen, woordenschatontwikkeling. Groep minuten Deze tijd wordt besteed aan mondelinge taal, voortgezet technisch lezen,

18 woordenschatontwikkeling, taal, spelling, nieuwsbegrip, stillezen, voorlezen, leesvormen, duolezen. Groep minuten Deze tijd wordt besteed aan mondelinge taal, voortgezet technisch lezen, woordenschatontwikkeling, taal, spelling, nieuwsbegrip, stillezen, voorlezen, leesvormen. Groep minuten Deze tijd wordt besteed aan mondelinge taal, voortgezet technisch lezen, woordenschatontwikkeling, taal, spelling, nieuwsbegrip, stillezen, voorlezen, leesvormen. Groep minuten Deze tijd wordt besteed aan mondelinge taal, voortgezet technisch lezen, woordenschatontwikkeling, taal, spelling, nieuwsbegrip, stillezen, voorlezen, leesvormen. Groep 8a en 8b 450 minuten Deze tijd wordt besteed aan mondelinge taal, voortgezet technisch lezen, woordenschatontwikkeling, taal, spelling, nieuwsbegrip, stillezen, voorlezen, leesvormen. 17 Vastleggen van leerlingenresultaten: De leerlingenresultaten worden vastgelegd in het administratiesysteem Parnassys. Hierin worden alle resultaten van de methode gebonden toetsen en niet-methode gebonden toetsen (CITO) in vermeld. De zorgleerlingen worden gesignaleerd door middel van observatie en toetsing. Het leerlingvolgsysteem van CITO staat centraal in onze school. De volgende toetsen van CITO nemen wij af: groep 1 en 2: CITO taal voor kleuters, analyse en synthese toets, kleuter-risicoscreening van Anneke Smits groep 3 t/m 8 CITO DMT, AVI leestoets, CITO begrijpend lezen, CITO Spelling en CITO woordenschat (is nog een proef, CITO eindtoets groep NB. Voor groep 3 en 4 gaan we in het schooljaar de vernieuwde CITO toetsen afnemen voor spelling en begrijpend lezen, de zogenaamde 3 e generatietoetsen.

19 sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun Toets kalender Wij maken gebruik van de toets kalender van het LVS (leerlingvolgsysteem) van CITO. Toets** Taal voor kleuters Viseon voor kleuters Kleuter risico screening Protocol Dyslexie meetmomenten Toets begrijpend lezen Toets begrijpend lezen 3.0 Spelling Spelling 3.0 Woordenschat DMT en AVI Viseon Eindtoets *alleen de risico leerlingen M1 - M2 E1 E2 Eenmaal per jaar in de periode november t/m juni bij voorkeur in januari B2 - M3* M2 E3* B3 3-8* 3-8* 3-8* 3-7* M4 M8 M4 M3 M8 M3 M4 M3 M8 M3 - M8 Tweemaal per jaar in de periode november t/m juni 8 E3-E4 E3-E4 E3-E7 E3 E7 E3-E7 E3-E7 18 Monitoring Zoals al eerder gezegd is De Brug in 2012 gefuseerd met Enumatil en Aduard. Vanaf het schooljaar Dus is het lastig om de gegevens van voor die tijd met elkaar te vergelijken omdat het 3 verschillende scholen waren. Daarom gebruiken we de gegevens van en

20 (de gegevens zijn van de groepen van vorig jaar, dus groep 8 is de groep 7 van vorig jaar, groep 7 de groep 6 van vorig jaar enzovoort.) We kijken naar de volgende vakken: technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat en taal voor kleuters. Analyse van de grafieken en trendtabellen In de bijlage vanaf blz 31 staat de schoolanalyse weergegeven in grafieken en trendtabellen. Technisch lezen: AVI: Als kinderen hun AVI niveau hebben gehaald, dan worden ze bij ons op school eigenlijk niet weer getoetst. Hierin willen we op school verandering in brengen, want kinderen kunnen wel degelijk achteruit gaan in hun leesniveau. Je ziet bij groep geen scores en groep geen scores. Waar dit mee te maken heeft weet ik niet. Misschien niet in Parnassys ingevoerd. Verder prima scores in de andere groepen. Ze laten een mooie groei zien. Je ziet wel in de bovenbouw dat de scores gelijk blijven, weinig groei meer. Om te controleren of leerlingen op leesniveau blijven, is het belangrijk om de AVI toetsen te blijven afnemen. 19 DMT: Hier valt groep 4 op. De rest van de groepen laat een mooie groei zien. Groep 4 scoort wisselend. Ze gaan van M3 een A naar E4 een C score. Het is geen sterke leesgroep. van de woorden is een groot probleem. En dit terwijl er veel tijd besteed is aan het lezen. De volgende interventies zijn er gedaan na de toetsen van januari: Elke dag woordjes lezen, op maandag een nieuw blad en deze de hele week lezen op verschillende manieren. Deze woorden halen we van de site: Ook lieten we kinderen zelf deze woorden lezen achter de computer op tempo (De lage C, D en E kinderen). Teksten van nieuwsbegrip dagelijks lezen en woorden bespreken en lezen. De D en E kinderen uit de klas, extra leeshulp met de onderwijs-assistente met de methode: Lezen naar een hoger plan. In deze groep zitten wel een aantal bijzondere leerlingen: (vermoeden van) dyslexie (3 leerlingen), ADD, ADHD, rugzak cluster 4. Die halen het groepsgemiddelde behoorlijk naar beneden. Deze groep zal op gebied van technisch lezen goed in de gaten worden gehouden. Dit doen we door middel van groepsplannen, IB gesprekken en analyses. Na de herfstvakantie is er een leerling uit deze groep naar het speciaal basisonderwijs gegaan. Spelling: Je ziet hier dat de groep 3 t/m 6 mooie scores en groei laten zien. Groep 7 scoort op de midden toetsen een C. Deel 2 van de spelling toets is meerkeuze en ze moeten dan het foute woord eruit halen. Dit is voor veel kinderen best heel lastig. Er is veel extra spelling ingezet op deze groep door meer lestijd voor spelling te creëren, extra oefenen met werkbladen waarin woorden fout gespeld waren, daardoor hebben alle kinderen het doel gehaald, leren omgaan met de vraagstelling van cito en gebruik maken van computerprogramma BLOON. Eind groep 7 zie je de resultaten ook weer omhoog gaan.

21 Begrijpend lezen: Mooie scores in alle groepen. Groep 6 laat een hele lage score zien op de CITO eind 6. Deze toets is gemaakt door 1 kind. Geeft dus niet een reële weergave weer. Je ziet wel dat er in groep 7 de scores ietsjes terug lopen. Dit kan te maken hebben doordat ze deel 1 goed gemaakt hebben (verwijswoorden, antwoorden uit de tekst)en deel 2 minder goed. (vooral oorzaak gevolg) Woordenschat: Wij hebben schooljaar besloten om de woordenschat toets af te nemen. En dan de eindversie. Wel zie je dat er in in groep 6 de woordenschat toets is afgenomen. Dit was een pilot. Opvallend is groep 4. Zij scoren laag. Mogelijke oorzaken kunnen liggen in het technisch lezen, moeite hebben om de woorden te lezen, onbekende woorden. Opvallend was ook dat veel kinderen fouten maakten in het onderdeel wat is het tegenovergestelde van. Dit begrip kenden ze niet en maakten daar veel fouten in. Voor ons als school was deze toets ook een 0-meting. Aangezien we het woordenschatonderwijs wat structureler willen gaan aanpakken in schooljaar Ondanks dat we een gemiddelde school zijn, qua ontwikkeling ouders, merken we toch moeiten in de woordenschat. Woorden waarvan wij als leerkrachten denken dat ze bekend zijn, kennen de kinderen niet. 20 Resultaten taal voor kleuters: Je ziet hier een opvallende groei van groep 1 naar groep 2. In Groep 1 waren de scores een C op M1 en een B op E1, en in groep 2 een A. Hier hebben we niet echt een verklaring voor. Een mogelijke verklaring kan de schoolrijpheid van de kinderen zijn. Een kleuter ontwikkelt zich nogal met sprongen. Hier houden we op school rekening mee. Je merkt dat sommige kinderen in groep 1 nog niet rijp zijn voor toetsen, ze kunnen het wel mondeling, maar nog niet op papier. Uitstroom voortgezet onderwijs : HAVO-VWO 15 TL/GL 7 Basis/Kader/Vakcollege 8 Praktijkonderwijs 1 Zorgleerlingen De zorg bij ons op school is als volgt geregeld: De leerkrachten in de groepen werken handelingsgericht. Het uitgangspunt zijn de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De leerkrachten zijn eerste verantwoordelijke voor het signaleren van welke leerlingen extra aandacht nodig hebben. Dit doen ze door middel van: Observeren Hanteren van registratie-en signaleringslijsten Afnemen en registeren van methode gebonden toetsen

22 Afnemen en registeren van niet-methode gebonden toetsen Analyseren van toets gegevens van alle leerlingen Afnemen van een eenvoudig didactisch onderzoek Opstellen, uitvoeren, evalueren en analyseren van groepsplannen Bespreken van groepsgegevens met de IB-er Inbreng van leerlingen in leerling-besprekingen Voeren van oudergesprekken Werken met diverse protocollen (Overgangsprotocol van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3, Protocol doubleren en versnellen, Protocol toetsen speciale leerlingen, Protocol leesproblemen en dyslexie, Protocol meer- en hoogbegaafdheid Noorderbasis) 21 Op school maken we gebruik van interne en externe deskundigen ter ondersteuning van de uitvoering van de zorg en begeleiding in de groepen. Ook beschikken we over onderwijsassistenten. De taak van onderwijsassistenten is het assisteren van de groepsleerkracht, hulp aan individuele kinderen of werken met kleine groepjes leerlingen. De intern begeleider is verantwoordelijk voor het beleid en uitvoering van alle zorg en begeleiding binnen de school. 2 keer per jaar stellen de leerkrachten van de groepen 1 t/m 8 de groepsresultaten vast aan de hand van de CITO LVS toetsen. De toetsen staan in de toets kalender. Procedure leerlingenzorg: We hebben in ons zorgtraject een indeling gemaakt op drie niveaus: 1. Basiszorg: reguliere cyclus. Dit is zorg op maat voor alle leerlingen van groep 1 tot en met 8 2. Breedtezorg: interne en licht zorg. Extra zorg voor leerlingen door middel van een hulpplan, welke verweven zit in een groepsplan. 3. Dieptezorg: externe en zware zorg. De zorgvraag wordt onderzocht door een externe instantie. Dit is heel mooi uitgewerkt in een checklist leerlingbegeleiding Noorderbasis. Zie bijlage blz 46. We werken op De Brug op dit moment met 4 zorgperiodes. Voor elke zorgperiode wordt er een groepsplan gemaakt voor de vakken: rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. De plannen lopen 8 weken, daarna 1 week om alle plannen te evalueren en 1 week om nieuwe plannen te maken. In de groepsplannen worden de kinderen verdeeld in subgroepen: A+: reguliere aanpak en verrijking B: basis, reguliere aanpak C: risico, reguliere aanpak en verlengde instructie D/E: S-Groep: zeer zwak, gerichte individuele aanpak eigen leerlijn.

23 Voor elke groep beschrijven we het doel, de analyse (alleen voor de oranje en rode groep en eigen leerlijn), de inhoud, de aanpak en methodiek, de organisatie en evaluatie/observatie. Na elke zorgperiode stellen we de pannen bij aan de hand van toets gegevens, evaluaties en observatie. Ook werken we voor zo ver mogelijk volgens het IGDI-model. Na elke zorgperiode is er een zorgspreekavond. De ouders van zorgleerlingen worden dan uitgenodigd voor een spreekavond. Met de ouders wordt gesproken over de individuele en gerichte aanpak van hun kind. Als het nodig is, kan er een gesprek plaatsvinden met de IB-er. Ook kan er hulp ingeschakeld worden vanuit Noorderbasis. Dit wordt wel eerst met de ouders besproken. Van dit gesprek komt een verslag in Parnassys te staan. Ook worden na elke zorgperiode IB-gesprekken gevoerd met de leerkrachten na aanleiding van de groepsplannen: evaluatie en nieuwe plannen. Elk half jaar volgt er een IB-gesprek over de analyse van de Cito toetsen. 22 We hebben een onderwijszorgprofiel passend onderwijs. Daarin staat uitgebreid beschreven hoe de zorg bij ons op school werkt. Deskundigheidbevordering Onze school gebruikt zowel interne als externe deskundigen ter ondersteuning van de uitvoering van zorg en begeleiding in de groepen. De groepsleerkrachten kunnen hun deskundigheid en vaardigheden vergroten door middel van: scholing (individueel of in teamverband), bijhouden van vakliteratuur, collegiale consultatie, coachen door de intern begeleider, adviseren en coachen door externe deskundigen. Daarnaast hebben we jaarlijks een aantal studiedagen/-middagen in teamverband en in Noorderbasisverband.

24 Reflectie op huidige situatie In relatie tot de school en het team We hebben de afgelopen jaren de kwaliteit van onderwijs op voldoende niveau weten te houden, maar het is ook de tijd om verder te kijken. Als school willen we graag voldoen aan de referentieniveaus zoals beschreven in Referentiekader taal en lezen. Onze huidige methode Taalactief voldoet niet meer aan de wettelijke eisen. Nog dit schooljaar gaan we op zoek naar een nieuwe taalmethode. Daar zullen we ons de komende maanden op gaan richten. We willen in het schoolseizoen beginnen met de nieuwe taalmethode. 23 We hebben ook een begin gemaakt met woordenschatonderwijs. We willen het woordenschat onderwijs versterken, ook in relatie tot begrijpend lezen. Er is een werkgroep gevormd en we zijn begonnen met het afnemen van de toets CITO woordenschat in juni Daarna zijn we dit schooljaar begonnen met structureel meer aandacht voor woordenschatonderwijs in de klassen. We volgen daarbij het 4tact-model. We proberen het ook zichtbaar te maken in de klassen door middel van woordvelden, woordparaplu, woord van de week, woordkaarten, woordenschriftje. De komende maanden zullen we als team in een 3-tal bijeenkomsten ons daar meer in gaan verdiepen en ons gaan bijscholen. Ook zijn een aantal teamleden begonnen met bijscholing over hoogbegaafdheid. De komende 3 jaren zullen ook de andere teamleden zich daarin gaan bijscholen. In de groepen 1 en 2 is een begin gemaakt met de methode Onderbouwd. Dit om zo een betere doorlopende lijn voor taal (en rekenen) te creëren en de overgang naar groep 3 te versoepelen. De invoering van deze methode zal in dit schooljaar nog mee worden begonnen. In Onderbouwd zit een registratiesysteem om zo het aanbod te kunnen borgen. Deze is zeer uitgebreid en er zal worden gekeken of dit makkelijker kan. Ook wordt er in groep 2 nu systematisch de kleuter risicoscreening afgenomen met als extra een aanvulling voor auditieve synthese en analyse. Voor groep 3 is het namelijk erg belangrijk dat de auditieve analyse en synthese goed is, voor het aanvankelijk lezen. Ander beginnen kinderen al met een achterstand aan het leren lezen proces. De afgelopen 2 jaar hebben we ons als team sterk bezig gehouden met groepsplannen. We zijn begonnen met het maken van groepsplan voor 1 vak. Dit hebben we ondertussen uitgebreid naar groepsplannen voor rekenen, technisch lezen, spelling en begrijpend lezen. Ook maken we na de CITO toetsen in januari en juni een analyse van de groepen. Zo reflecteren we nog beter op ons eigen handelen, ons onderwijssysteem, onze methoden. En kunnen we beter voldoen aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. In relatie tot de ouders Dit schooljaar zijn we begonnen met spreekavonden in november te houden in plaats van pas februari. Ouders en leerkrachten gaven aan dat ze de eerste spreekavond in februari wel wat laat vonden. Ook al spreek je ouders wel eens voor of na schooltijd. Voor de zorgleerlingen zijn er 4 spreekavonden per jaar. Na elke zorgperiode. De groepen 1, 2 en 3 hielden wel in november spreekavonden. In is er een oudertevredenheidsonderzoek geweest. Het onderzoek is

25 gedaan door DUO. De uitkomt was zeer positief. Ouders krijgen wekelijks een algemene nieuwsbrief. In de groepen worden er regelmatig nieuwsbrieven uitgegeven naar ouders. Vaak gebeurt dit per mail. In relatie tot externe relaties Onze school behoort tot de verenging Noorderbasis. Binnen de vereniging zijn er richtlijnen waar wij aan moeten voldoen. Deze zijn opgenomen in het Early Warning System, afgekort EWS. Hierin staan de normen van de inspectie met betrekking tot de CITO toetsen. Ook staan daarnaast de normen van Noorderbasis. Deze liggen net even hoger dan de normen van de inspectie. (weet niet zo goed hoe ik dit moet omschrijven)deze normen geven tijdig een signaal wanneer het kind scores haalt die risico s met zich meebrengen. De leerkracht kan dan tijdig actie ondernemen. Deze richtlijnen zijn opgenomen in de bijlage, zie blz Vastleggen leerling resultaten Bij ons op school maken we gebruik van het administratiesysteem Parnassys. Daarin leggen we de resultaten vast van de methode gebonden toetsen en de CITO toetsen. Deze toets gegevens gebruiken we voor het maken, analyseren en evalueren van onze groepsplannen. Monitoring Na de CITO toetsen in januari en juni vullen we een analyse formulier in. Vanaf dit schooljaar maken we gebruik van een nieuw model groepsplan. In dit groepsplan verwerken we de analyses voor de kinderen van de oranje en rode groep. Deze is dit schooljaar een stuk overzichtelijker. Vorig schooljaar hebben we van de inspecteur een basisarrangement gekregen. Er waren nog wel een aantal punten waarop we ons kunnen verbeteren. In onze groepsplannen hebben we daarom nu het kopje analyse opgenomen. Van de leerlingen in de oranje en rode groep (zie punt 2.2.4) maken we nu een duidelijke analyse in het groepsplan. En het kopje aanpak en methodiek specificeren we nu voor de blauw, oranje en rode groep, waardoor de aanpak meer kindergericht is en niet meer globaal. Ook in de kwaliteitszorg zijn we stappen aan het maken. Het schoolplan zal dit jaar worden herzien en herschreven. Hier is al een begin mee gemaakt. We zijn bezig met een beredeneerde visie en verantwoording passen bij ons schoolconcept. Dit doen we onder andere door een nieuwe taalmethode uit te zoeken voor de groepen 4 t/m 8 en in de groepen 1 en 2 Onderbouwd in te voeren.

26 Prioriteiten en uitwerking Prioriteiten voor verbeteren taalonderwijs 1. Vervanging van de bestaande taalmethode: we willen een nieuwe taalmethode gaan invoeren die voldoet aan de kerndoelen met een doorgaande leerlijn. 2. Woordenschatontwikkeling: het woordenschatonderwijs bij ons op school versterken. 3. Begrijpend lezen: verbeteren van het begrijpend lezen in de bovenbouw 4. Leesbeleving: plan van aanpak voor leesbevordering nog eens onder de loep nemen en aandacht aan besteden. 25 Uitwerking prioriteiten Prioriteit 1: Doel: Activiteit 1: Vervanging van de bestaande taalmethode Nieuwe taalmethode uitzoeken die voldoet aan de kerndoelen met een doorgaande lijn. En de tijd nemen om deze taalmethode goed in te kunnen voeren. Inventariseren van de bevindingen van de huidige taalmethode Taalactief, op een teamvergadering, een werkgroep vormen die gaan inventariseren welke gangbare taalmethoden er zijn en zichtzendingen aanvragen, mail sturen naar andere scholen en vragen naar bevindingen van 3 gangbare taalmethoden. Planning: Teamvergadering van 22 januari 2015 inventariseren, voor de voorjaarsvakantie 2015 werkgroep formeren en mail naar andere scholen sturen. Wie: Tussenevaluatie: Kosten: Activiteit 2: Planning: Taal coördinator en directie Na de voorjaarsvakantie als werkgroep de zichtzendingen bestellen. De begroting is goedgekeurd om een nieuwe taalmethode te kunnen aanschaffen. De leerkrachten gaan de methoden uitproberen. De zichtzendingen uitproberen in maart en april Meerdere lessen geven uit een methode. Kopiëren van de betreffende hoofdstukken. Wie: Taal coördinator, werkgroep, leerkrachten groep (3)4-8 Tussenevaluatie: Activiteit 3: Planning: Wie: Tussenevaluatie Activiteit 4: Leerkrachten hebben lessen uit de methoden gegeven en kunnen hun bevindingen weergegeven door middel van een checklist en dit met elkaar delen tijdens een teamvergadering in april of mei Kiezen van een methode uit de zichtzendingen die het beste bij onze school past. In het werkgroep (eventueel met directie) inventariseren van de bevindingen van de leerkrachten na de gegeven lessen uit de methoden. Bestellen van de taalmethode, uitzoeken wat er allemaal besteld moet worden. Voor de zomervakantie Taal coördinator, werkgroep, directie Bestellen van de methode en de bij behorende materialen. De leerkrachten verdiepen zich in de handleiding van de methode. Na de zomervakantie beginnen met het werken uit de nieuwe taalmethode door de leerkrachten van groep (3)4-8. Iedereen gaat werken zoals in de methode staat

27 Planning: aangeven. Augustus 2015 oktober 2015 (van zomervakantie tot herfstvakantie) Wie: Leerkrachten uit de groepen (3)4 8. Tussenevaluatie: Activiteit 5: In een teamvergadering voor de herfstvakantie inventariseren hoe het nu gaat. Waar lopen we tegen aan, wat loopt goed, wat moeten we eventueel veranderen. Kijken naar de opbrengsten van de methodetoetsen. Voortgang bewaken invoering nieuwe taalmethode en afspraken borgen. Planning: Oktober 2015 Juni 2016 Wie: Tussenevaluatie: Eindevaluatie: Taal coördinator (en directie) Door middel van gespreken met collega s de invoering en voortgang van de taalmethode bewaken. We laten de taalmethode regelmatig op de agenda terugkomen om zo de voortgang en invoering te reguleren. Dit doen we gedurende de komende 2 jaar. Juni Prioriteit 2: Doel: Activiteit 1: woordenschatontwikkeling Planning: 19 maart 2014 Wie: Tussenevaluatie: Activiteit 2: Planning: Mei/juni 2014 hoe kunnen we woordenschatonderwijs bij ons op school versterken, in relatie tot begrijpend lezen? Studiedag met team over begrijpend lezen/woordenschat Directie, taal coördinator en team Na de vergadering vormen een aantal teamleden een werkgroep woordenschat. Zij gaan zich bezighouden met de ontwikkeling van woordenschat binnen de school. Afnemen van cito toets woordenschat Wie: Leerkrachten van groep 3 t/m 8 Tussenevaluatie: Activiteit 3: Met de gegevens van de toets woordenschat willen we na de zomervakantie gerichter aandacht geven aan het woordenschatonderwijs binnen de school. Tot de herfstvakantie besteden alle leerkrachten aandacht aan woordenschat onderwijs binnen de groep, binnen een aantal vakken. Gebruik maken van het viertakt model van Verhallen om woorden aan te bieden in alle groepen. Zichtbaar maken van woordenschatonderwijs in de groepen. Planning: Oktober 2014 december 2014 Wie: Tussenevaluatie: Werkgroep woordenschat en alle leerkrachten Het is best lastig om woorden te kiezen. Je kunt bij elk vak wel woorden kiezen. We spreken af dat we ons beperken tot 2 a 3 vakken. Bij Nieuwsbegrip worden altijd woorden besproken. Woordenschat van de taalmethode is niet altijd even zinvol. Het zichtbaar maken in de klassen blijkt vooral in de bovenbouw lastig. In sommige klassen hangen woordvelden en verder hebben ze een woordenschatschriftje in hun vak. In de onderbouw zien we de woordparaplu, woordenvelden, woordkaarden.

VRAGENLIJST SCHOOLLEIDER TUSSENDOELENMONITOR

VRAGENLIJST SCHOOLLEIDER TUSSENDOELENMONITOR VRAGENLIJST SCHOOLLEIDER TUSSENDOELENMONITOR INHOUDSOPGAVE Schoolpopulatie blz. 3 Onderwijsachterstandenbeleid blz. 3 Taalbeleid blz. 3 Leerkrachtvaardigheden blz. 4 Inspectieonderzoek blz. 4 Leerlingresultaten

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Quickscan taal- en leesonderwijs

Quickscan taal- en leesonderwijs Quickscan taal- en leesonderwijs Gegevens school Naam school Adres school Plaats Telefoon e-mail Datum invulling Ingevuld door Functie invuller directie IB-er RT-er taal/leescoördinator leerkracht gr:

Nadere informatie

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014 Inleiding Rust, orde en regelmaat. Het is de uitstraling als je het schoolgebouw van o.b.s. Skoatterwiis binnenloopt. Er heerst een fijn op leren gerichte sfeer. Kinderen, leerkrachten en ouders werken

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie

Protocol leesproblemen en dyslexie 1 KC Den Krommen Hoek Protocol leesproblemen en dyslexie Verantwoording: Het protocol leesproblemen en dyslexie van kindcentrum Den Krommen Hoek is opgesteld op basis van het Protocol Leesproblemen en

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

CBS Maranatha. Doel: Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Dyslexieprotocol 2013 aangepast sept.14

CBS Maranatha. Doel: Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Dyslexieprotocol 2013 aangepast sept.14 CBS Maranatha Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Dyslexieprotocol 2013 aangepast sept.14 Doel: Doel van ons dyslexieprotocol is een zo goed mogelijke begeleiding van leerlingen met (dreigende) leesproblemen.

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen. Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer

Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen. Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer Masterclass Waarom, waarvoor, hoe? Verdieping m.b.t. taalontwikkeling en werken met groepsplannen

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan

Onderwijskundig jaarplan Onderwijskundig jaarplan Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel.: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Jaar 2016-2017 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2016 Inleiding In ons

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

Niet methodegebonden toetsen die gedurende de schoolperiode afgenomen worden op het gebied van taal, lezen en spelling:

Niet methodegebonden toetsen die gedurende de schoolperiode afgenomen worden op het gebied van taal, lezen en spelling: R.K. Daltonschool De Driesprong Taal- leesprotocol groep 1 8, versie 01-08-2011 Dit protocol is onze vertaling van het Dyslexieprotocol naar onze schoolsituatie. De taal- leesontwikkeling van de wordt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. c.b.s. De Zaaier TAALBELEIDSPLAN 2

Inhoudsopgave. c.b.s. De Zaaier TAALBELEIDSPLAN 2 Inhoudsopgave 1.#ALGEMEEN# 1.1 Woordvooraf blz.3 1.2 Gegevensvandeschool blz.3 1.3 Omschrijvingtaalbeleid blz.4 1.4 Motiveringvanhetbelangvantaalbeleidopeigenschool blz.4 1.5 Formuleringvandeteamvisieoptaalentaalonderwijs

Nadere informatie

Samenvatting. De lat omhoog. 2012, 2013 en 2014. Technisch- en Begrijpend lezen. Woordenschat. Spelling. Rekenen

Samenvatting. De lat omhoog. 2012, 2013 en 2014. Technisch- en Begrijpend lezen. Woordenschat. Spelling. Rekenen 1 Samenvatting De lat omhoog 2012, 2013 en 2014 Technisch- en Begrijpend lezen Woordenschat Spelling Rekenen 2 Inleiding Voor het derde achtereenvolgende jaar zijn de onderwijsopbrengsten van de Cito-lovs

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 GBS Het Mozaïek Haren Naam school GBS Het Mozaïek Brinnummer 06NB Adres Tussenziel 25 Postcode + plaats 9753 EL Haren Telefoon 050-5370087 E-mail hetmozaiek@noorderbasis.nl

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

VRAGENLIJST PRIMAIR ONDERWIJS DYSLEXIEMONITOR

VRAGENLIJST PRIMAIR ONDERWIJS DYSLEXIEMONITOR VRAGENLIJST PRIMAIR ONDERWIJS DYSLEXIEMONITOR INHOUDSOPGAVE Zorgniveau 1: Goed lees- en spellingonderwijs Stap 1: Leestijd blz. 3 Kwaliteit instructiegedrag blz. 3 Klassenmanagement blz. 4 Stap 2: Juist

Nadere informatie

Jaarplan basisschool. De Goudakker

Jaarplan basisschool. De Goudakker Jaarplan basisschool De Goudakker 2016 2017 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 t Naam school Obs Letterwies Adres Postbus 32 (bezoekadres : Meidoornstraat 20) Postcode 9670AA Winschoten (9944 AR Nieuwolda) Telefoon 0596-541265 Brinnummer 00BB E-mail

Nadere informatie

Rapportage resultatenanalyse

Rapportage resultatenanalyse Rapportage resultatenanalyse Naam basisschool: Mariaschool Datum analyse: Juli 2016 Opgesteld door: Yvonne de Ruijter Inleiding Voor u ligt het verslag van de resultatenanalyse van de Mariaschool. In deze

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 bs. Edith Stein

Plan van aanpak 2014 bs. Edith Stein Plan van aanpak 2014 bs. Edith Stein CITO eind 2014 Leerling resultaten worden volgens de norm CITO eind behaald binnen de bandbreedte van max. 2 punten verschil. Schoolsoort 1, 0 % gewichten leerlingen.

Nadere informatie

2014 Protocol dyslexie

2014 Protocol dyslexie Protocol dyslexie 2014 Protocol dyslexie Inleiding Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen 1. De term komt uit het latijn, want dys = niet goed functioneren, lexis = taal of woorden. Bij dyslexie

Nadere informatie

Interventieperiode november februari groep 1 tot en met 5. Mariët Förrer

Interventieperiode november februari groep 1 tot en met 5. Mariët Förrer Interventieperiode november februari groep 1 tot en met 5 Mariët Förrer November - februari Doelen en accenten per groep Rol van intern begeleider / taalcoördinator IB en TC ook in deze periode Bewaken

Nadere informatie

Dit leesplan is geschreven naar aanleiding van de inrichting van de schoolbibliotheek. Leesplan. Schoolbibliotheek

Dit leesplan is geschreven naar aanleiding van de inrichting van de schoolbibliotheek. Leesplan. Schoolbibliotheek L Dit leesplan is geschreven naar aanleiding van de inrichting van de schoolbibliotheek. Leesplan Schoolbibliotheek Leesplan CBS de Regenboog Visie Op onze school vinden wij goed leren lezen belangrijk.

Nadere informatie

VRAGENLIJST PRIMAIR ONDERWIJS QUICKSCAN

VRAGENLIJST PRIMAIR ONDERWIJS QUICKSCAN VRAGENLIJST PRIMAIR ONDERWIJS QUICKSCAN 1 = zeer oneens 2 = oneens 3 = eens 4 = zeer eens Zorgniveau 1 Leestijd 1. Leerkrachten in groep 1 en 2 besteden minimaal 5 uur per week aan doelgerichte taalactiviteiten

Nadere informatie

toetsen van Veilig Leren lezen en Estafette. groepen 1 2 LOVS Cito Taal voor Goed lees en spellingsonderwijs in de groepen 3 tot en met 8

toetsen van Veilig Leren lezen en Estafette. groepen 1 2 LOVS Cito Taal voor Goed lees en spellingsonderwijs in de groepen 3 tot en met 8 onderwijs en zorgarrrangement op De Wilgen uitgevoerd door meetinstrumenten Zorgniveau 1 = basisarrangenment Zorgniveau 1 Leerkracht Methodegebonden Gestructureerde stimulering van beginnende geletterdheid

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 3-7-2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit schrijven willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Leesonderwijs en dyslexie in het PO, het SBO en het VO. Betsy Ooms

Leesonderwijs en dyslexie in het PO, het SBO en het VO. Betsy Ooms Leesonderwijs en dyslexie in het PO, het SBO en het VO Betsy Ooms Opzet Doel leesonderwijs (en spellingonderwijs) Doorgaande lijn Kenmerken goed leesonderwijs Extra aandacht voor monitoring, als belangrijk

Nadere informatie

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8... 1 Onze visie betreffende doorstroming van leerlingen.... 2 Beleid doorstroming van groep 1 naar groep 2.... 2 Beleid

Nadere informatie

Actieplan Woordenschat

Actieplan Woordenschat Actieplan Woordenschat Planperiode 2013-2014 Versie 1 Datum 26 Juli 2013 1. Algemene gegevens Opdrachtgever Organisatie- of resultaatgebied X Management primaire processen (6a) X Waardering door personeel

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Dyslexiebeleid CBS De Springplank 2014-2015

Dyslexiebeleid CBS De Springplank 2014-2015 Dyslexiebeleid CBS De Springplank 2014-2015 Dyslexie onderzoek De resultaten van alle leerlingen worden door de intern begeleiders gevolgd. Wanneer een leerling drie keer achtereenvolgend een E scores

Nadere informatie

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1 Jaarverslag 2013-2014 obs De Bogen VOORWOORD In dit verslag van obs de Bogen treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Gespreksformulier Opbrengstengesprekken maart 2015

Gespreksformulier Opbrengstengesprekken maart 2015 Gespreksformulier Opbrengstengesprekken maart 2015 De opbrengsten gesprekken worden twee keer per jaar gevoerd: eind februari/begin maart over de opbrengsten van o.a. de middentoetsen van Cito en in september

Nadere informatie

Afspraken mbt protocol dyslexie Van Dijckschool Bilthoven. Inhoudsopgave:

Afspraken mbt protocol dyslexie Van Dijckschool Bilthoven. Inhoudsopgave: 11-12-2007 Inhoudsopgave: 1. Dyslexie...3 1.1 Wat is het dyslexieprotocol?...3 1.2 Doel van het Protocol Dyslexie....3 1.3 Inhoud van het protocol...3 2. Preventie en interventiehandelingen...4 2.1 Groep

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL School : De Bosschool Plaats : Bergen Nh BRIN-nummer : 05JM Onderzoeksnummer : 108122 Datum schoolbezoek : 30 oktober 2008 Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 23 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Handboek technisch lezen

Handboek technisch lezen Handboek technisch lezen in de basisschool Instructie en didactiek in de doorgaande lijn Voor groep 1 t/m 8, ook sbo Karin van de Mortel Aafke Bouwman Inhoud & Voorwoord en leeswijzer INHOUD Voorwoord

Nadere informatie

Trendanalyse Midden Toetsen Cito. Schooljaar Vakgebieden:

Trendanalyse Midden Toetsen Cito. Schooljaar Vakgebieden: KONINGIN JULIANASCHOOL Trendanalyse Midden Toetsen Cito Schooljaar 2014-2015 Vakgebieden: 1. Taal voor kleuters 2. Rekenen voor kleuters 3. Technisch Lezen (DMT) 4. Begrijpend Lezen 5. Spelling 6. Rekenen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Poolster

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Poolster RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Poolster Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 20ZD Onderzoeksnummer : 127715 Datum schoolbezoek : 30 oktober 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken 1. Early Warning

Opbrengstgericht werken 1. Early Warning Opbrengstgericht werken 1 Early Warning 1 Vooraf: deze notitie vervangt de notitie Opbrengstgericht werken van december 2010 1. Strategisch beleidsplan Al enkele jaren werken we met een Early Warning System

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Studiedag LOWAN 16 november 2011 Thea Manders Miriam Baltussen Inhoud 1. Terug- en vooruitblik 2. Het toezichtkader 3. Het kwaliteitsonderzoek 4. Vragen

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Drie jaar leesverbeterplan obs Roombeek te Enschede 2007-2010

Drie jaar leesverbeterplan obs Roombeek te Enschede 2007-2010 Drie jaar leesverbeterplan obs Roombeek te Enschede 2007-2010 obs Roombeek te Enschede: Een reguliere basisschool met twee locaties in een zeer gemêleerde wijk in Enschede. 35% Gewichtenleerlingen en daarnaast

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER School : basisschool Albert Schweitzer Plaats : Emmeloord BRIN-nummer : 08JS Onderzoeksnummer : 94651 Datum schoolbezoek : 4 juni 2007 Datum

Nadere informatie

EVALUATIE CITO MIDDEN 2014-2015

EVALUATIE CITO MIDDEN 2014-2015 Bijlage 3: Opbrengsten en analyses Gerardus Majellaschool 2014-2015 EVALUATIE CITO MIDDEN 2014-2015 Het doel van school is dat minimaal 45% van de leerlingen een I of II score hebben, daarnaast meer dan

Nadere informatie

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe.

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe. 1. Uitgangspunten HGW 2. Reflectie 3. Communicatie Implementatie HGW-OGW Leerkrachten Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 1.1. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten van HGW niet maar passen deze (gedeeltelijk)

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' School : basisschool 'Sint Jozef' Plaats : Nieuw-Namen BRIN-nummer : 06XE Onderzoeksnummer : 94514 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016 Jaarplan obs De Daverhof Schooljaar 2015-2016 Verbeterpunten Onderwerp Inhoud Afronding Kwaliteitszorg Borging van bestaande kwaliteitskaarten Opstellen kwaliteitskaart groepsplannen Invoering kind gesprekken

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Protocol Herfstleerlingen

Protocol Herfstleerlingen Protocol Herfstleerlingen Procedure voor herfstleerlingen in groep 1 Wat te doen Activiteiten Betrokkenen Tijdpad 1.Signalering en leggen de procedure uit over de ontwikkeling en de vorderingen van het

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Voorbereidend lees- en rekenonderwijs in relatie tot het werken met groepsplannen. IB-netwerkbijeenkomsten 16-17-18 januari 2012 Yvonne Leenders

Voorbereidend lees- en rekenonderwijs in relatie tot het werken met groepsplannen. IB-netwerkbijeenkomsten 16-17-18 januari 2012 Yvonne Leenders Voorbereidend lees- en rekenonderwijs in relatie tot het werken met groepsplannen IB-netwerkbijeenkomsten 16-17-18 januari 2012 Yvonne Leenders De onderwerpen Voorbereidend lees- en rekeonderwijs in kleutergroepen

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2015-2016. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Dr. Aletta Jacobsschool Plaats : Arnhem BRIN nummer : 19VP C1 Onderzoeksnummer : 272495 Datum onderzoek : 21 januari 2014 Datum vaststelling : Pagina 2 van

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen Leerlingen met een opvallende ontwikkeling Hoe ga je om met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? Cruciaal in de zorgstructuur is de kwaliteit van instructie. Maar inspelen op onderwijsbehoeften

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL School : Kardinaal Alfrinkschool Plaats : Maassluis BRIN-nummer : 09AG Onderzoeksnummer : 95006 Datum schoolbezoek : 11 en 12 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten?

Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten? Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten? 1 Inhoud Voorwoord... 3 1 Leesproblemen... 4 2 Mogelijk dyslexie... 4 2.1. De dagelijkse lespraktijk.... 4 2.2: De stappen die genomen

Nadere informatie

Jaarverslag Theresia. www.skpo-theresia.nl Mail: theresia@skpo.nl Adres: Zeelsterstraat 138, 5652 EN Eindhoven Tel: 040-251 20 59

Jaarverslag Theresia. www.skpo-theresia.nl Mail: theresia@skpo.nl Adres: Zeelsterstraat 138, 5652 EN Eindhoven Tel: 040-251 20 59 Kw 1 Jaarverslag Theresia 2011 2012 2 Inhoudsopgave De opdracht van onze school 3 Ouderbeleid 4 SPIL 4 De onderwijskundige vormgeving van ons onderwijs 5 Medierend leren 6 Technisch lezen 6 Wereldoriëntatie

Nadere informatie

Evaluatie jaarplan 2014-2015

Evaluatie jaarplan 2014-2015 OBS VOORHOUTE Jaarevaluatie van het schooljaar 2014 2015 Planning voor het schooljaar 2015 2016 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Evaluatie jaarplan 2014-2015... 4 Nascholing... 7 Leerresultaten...

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' School : basisschool 'De Touwladder' Plaats : Kaatsheuvel BRIN-nummer : 18KV Onderzoeksnummer : 94509 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK Plaats : Terschelling Hoorn BRIN-nummer : 18LY Onderzoek uitgevoerd op : 12 november 2009 Conceptrapport verzonden op : 27 november

Nadere informatie

Leerling-zorg op onze school

Leerling-zorg op onze school Leerling-zorg op onze school Inhoud 1. Inleiding blz. 3 1.1 Onze visie op zorg 1.2 Doelstelling van de zorg 1.3 Zorgbreedte 2. Wanneer is een leerling een zorgleerling? 4 3. leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften:

Nadere informatie

Document Opbrengsten Gereformeerde Basisschool Benjamin

Document Opbrengsten Gereformeerde Basisschool Benjamin Document Opbrengsten Gereformeerde Basisschool Benjamin Gereformeerde Basisschool Benjamin Koolweg 9, 6446 TM Brunssum 045-5216561, www.gbbenjamin.nl Maart 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

VRAGENLIJST LEERKRACHT ONDERBOUW TUSSENDOELENMONITOR

VRAGENLIJST LEERKRACHT ONDERBOUW TUSSENDOELENMONITOR VRAGENLIJST LEERKRACHT ONDERBOUW TUSSENDOELENMONITOR INHOUDSOPGAVE Beginnende geletterdheid Doelen blz. 3 Activiteiten blz. 3 Evaluatie blz. 4 Speciale leerbehoeften blz. 4 Mondelinge communicatie Doelen

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS Elburg, locatie De Vrijheid

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS Elburg, locatie De Vrijheid RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OBS Elburg, locatie De Vrijheid Plaats : Elburg BRIN nummer : 18GW C1 Onderzoeksnummer : 253918 Datum onderzoek : 28 november 2013 Datum vaststelling : 31 januari

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs

Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs Wat is opbrengstgericht werken? Opbrengstgericht werken is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de prestaties van leerlingen.

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Stapstien. : Kollumerzwaag

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Stapstien. : Kollumerzwaag RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Stapstien Plaats : Kollumerzwaag BRIN-nummer : 10IK Onderzoeksnummer : 124291 Datum schoolbezoek : 8 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN School : basisschool de Haren Plaats : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 Datum schoolbezoek : 30 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie