Jaarverslag 2015/2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2015/2016"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge Kind Wat hebben we gedaan? 1. Visie Met het gehele team hebben we twee visie-bijeenkomsten gehouden. Op school werken allemaal mensen met passie voor kinderen en lesgeven. Wat drijft ons in het werk? Met elkaar hebben we vier kernwaarden geformuleerd: Vertrouwen, betrokkenheid, creativiteit en verantwoordelijkheid. Vertrouwen: Ontwikkeling begint bij vertrouwen. Samen met de leerling en ouders de beste route bepalen voor iedere leerling en steeds weer de intrinsieke motivatie van de leerlingen prikkelen. Een kind heeft (zelf) vertrouwen nodig om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. We stimuleren het vertrouwen van de kinderen in zichzelf door ze ruimte te geven zich te ontwikkelen. Vertrouwen krijgt een kind immers door dingen te doen die hij kan en doordat hij/zij steeds een stapje verder wordt uitgedaagd. Vertrouwen geven, is vertrouwen krijgen. Dat zien we ook terug in de basisafspraak van de Kanjertraining: We vertrouwen elkaar. De relatie tussen school en ouders is er ook één van wederzijds vertrouwen in het gebruiken van elkaars kennis en kunde rondom het kind. Betrokkenheid: De filosoof Confucius zegt: Vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken. Betrokkenheid bij je eigen leerproces is voor ons een belangrijk uitgangspunt in het onderwijs dat wij bieden. We stimuleren daarom actieve betrokkenheid van kinderen tijdens de les door het gebruik van verschillende werkvormen en te werken in niveaugroepen. Betrokkenheid betekent voor ons echter meer dan een onderwijsinhoudelijk concept. Wij willen het kind achter de leerling zien en samen, met ouders en team, de leerling tot volle bloei laten komen. Daarom zijn ouders en school partners als het gaat om het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen. Maar ook de leerling zelf is betrokken bij dat aspect van welbevinden: de leerlingen leren naar elkaar om te zien, te luisteren naar elkaar en verbinding te zoeken. Creativiteit : Leren doe je op vele manieren. Oplossingen zoeken, strategieën bedenken, uitproberen en vallen en opstaan horen daarbij. Wij bieden daarom een brede, uitdagende leeromgeving waarin volop geëxperimenteerd en samengewerkt kan worden. Dit doen we o.a. met behulp van thema s, creatieve opdrachten en coöperatieve werkvormen. We brengen de kinderen vaardigheden bij die ze daarbij kunnen inzetten. Denk aan: kritisch luisteren, probleemoplossend denken, ICT-geletterdheid, creativiteit, sociale en culturele vaardigheden en samenwerken. (Dit zijn de 21-eeuwse vaardigheden.) We stimuleren daarmee het creatief denkvermogen om zelf tot oplossingen te komen. Leerkrachten worden daarom ook blijvend uitgedaagd om creatief te zijn in hun onderwijsaanbod om zo aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van hun leerlingen.

2 Verantwoordelijkheid: Als team zijn we met elkaar verantwoordelijk voor alle leerlingen bij ons op school en geven de leerlingen iedere dag een nieuwe kans. Dat doen we vanuit plezier, betrokkenheid, onze kennis en gedrevenheid. We geven de kinderen de verantwoordelijkheid die ze aankunnen: voor hun eigen werk, hun eigen gedrag en laten ze medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces. Leerkrachten en ouders werken daarin nauw samen. Zij zijn immers samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het welbevinden van de leerlingen. 2. Zorg en begeleiding Het afgelopen schooljaar is Handelingsgericht Werken geïmplementeerd. Leerkrachten schrijven voor rekenen en lezen een groepsplan/ didactisch werkplan groep 1/2 (zie actieplan jonge kind). Hierin wordt het aanbod beschreven voor de leerlingen, rekening houdend met de onderwijsbehoeften. We volgen hierbij de PDCA-cyclus. Plan: de leerkracht stelt het plan met doelen en aanpak op. Do: de leerkracht voert het plan uit. Check: de leerkracht evalueert de doelen en de aanpak. Hierover gaat de leerkracht in gesprek met de intern begeleider. Act: het plan wordt aangepast en begint opnieuw. Er is een ondersteuningsplan opgesteld waarin beschreven staat hoe wij als school de ondersteuning vormgeven. In het kader van passend onderwijs is het ondersteuningsprofiel herzien. De intern begeleider heeft een cursus gevolgd op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid en de kennis gedeeld in het team. Volgend schooljaar wordt er beleid geschreven betreft meer- en hoogbegaafdheid. 3. Effectieve Instructie Tijdens elke bouwvergadering is er een coöperatieve werkvorm geïntroduceerd. Coöperatieve werkvormen worden toegepast om de actieve betrokkenheid en het samenwerkend leren te vergroten. Leerkrachten passen dit steeds meer in de lessen toe. Alle leerkrachten zijn bekend met het model Directe Instructie. Dit is een lesmodel waarbij de nadruk ligt op de instructie die gegeven wordt. De directie heeft klasbezoeken afgelegd met de kijkwijzer Model Directe Instructie. De terugblik en het doel benoemen zijn fasen die in alle groepen wordt waargenomen. Aandachtspunt is de verlengde instructie en evaluatie. De leerkrachten zijn met dit lesmodel bewust bezig om passend onderwijs te bieden aan de leerlingen. Hierin wordt o.a. gedifferentieerd op de instructie en de verwerking De afspraken over het gebruik van het zelfstandig werk-blokje hebben we met de leerkrachten van groep 3 t/m 8 besproken, om er een doorgaande lijn in te houden. Twee studenten hebben, in overleg met juf Els en juf Anneke, onderzoek gedaan naar de dag- en weektaak. Op dit moment bieden we daarin nog geen doorgaande lijn. Zij hebben de uitkomsten en adviezen gepresenteerd aan het team. Volgend schooljaar gaan we verder met de doorgaande lijn dag- en weektaak. 4. Leerinhouden In oktober is de Bibliotheek op School geopend. Leerlingen kunnen boeken lenen om in de klas of op school te lezen. De actiegroep Leerinhouden heeft in samenwerking met de werkgroep methode taal/ spelling het advies uitgebracht om Staal aan te schaffen als nieuwe taal- en spellingsmethode. Deze methode past goed bij onze vier kernwaarden en biedt op een eigentijdse manier taal- en spellingsonderwijs.

3 De actiegroep Leerinhouden heeft zich bezig gehouden met de doorgaande lijn van de methodes die we gebruiken. Met regelmaat hebben rekenen en begrijpend lezen op de bovenbouwvergaderingen gestaan om met elkaar in gesprek te gaan over hoe de lessen worden gegeven. Op die manier houden we elkaar scherp. We hebben een studiedag gevolgd over de achtergronden van leesonderwijs. Daarnaast bieden we lezen groepsdoorbroken aan. 5. Jonge Kind Binnen het actieplan Jonge Kind zijn de leerkrachten van de onderbouw planmatig en doelgericht aan het werk. Zij stellen voor groepjes leerlingen doelen en verwoorden dit in het vakdidactisch werkplan. In dit werkplan staan de onderwijsbehoeften van de leerlingen, de niveaugroepen en de activiteiten behorend bij het thema. Doel hiervan is om alle kinderen op hun eigen niveau te laten ontwikkelen met betekenisvolle activiteiten en betekenisvol spel in hoeken. Dit schooljaar zijn we gestart met observatie- en registratieprogramma Bosos in groep 1/2. De ontwikkeling van de kinderen in groep 1/2 wordt gevolgd door observaties van de leerkracht. Een kind ontwikkelt zich heel breed, denk aan cognitieve ontwikkeling, sociale ontwikkeling, spraakontwikkeling enz. Deze observaties worden structureel vastgelegd in Bosos. Bosos geeft een overzicht van alle ontwikkelingsgebieden van het kind en handvatten hoe de ontwikkeling verder gestimuleerd kan worden. Vooruitkijken We hebben gemerkt dat de actiegroepen brede onderwerpen in de plannen hebben staan, daarom kiezen we ervoor om volgend schooljaar actiegroepen te formeren met een concrete opdracht. Deze kunnen een gedeelte van een schooljaar, een heel schooljaar of langer dan een schooljaar lopen. Waar gaan we het komende schooljaar mee aan de slag? Ouderbetrokkenheid- en communicatie Ouders zijn erg belangrijk voor ons onderwijs. Ouders en leerkrachten hebben een gezamenlijk doel: een kind dat zich zo optimaal mogelijk ontwikkelt. Samenwerking tussen school en ouders is daarbij van groot belang. Komend schooljaar gaan we ons als team richten op ouderbetrokkenheid en communicatie met ouders. Het thema zegt het al, dat gaan we natuurlijk niet alleen met het team doen. Ook ouders zullen hierbij betrokken worden. We gaan door met de doorgaande lijn van handelingsgericht werken. De focus ligt op de differentiatie. Wat biedt de leerkracht een kind aan de instructietafel/ in de kleine kring? Bij groep 1/2 gaan we door met doelgericht werken volgens de uitgangspunten van ontwikkelingsgericht onderwijs. Daarnaast gaat de implementatie van Bosos verder. Dit programma biedt vele mogelijkheden die we volgend schooljaar willen verkennen. Met passend onderwijs zullen er meer kinderen met specifieke onderwijsbehoeften in het reguliere onderwijs komen. Om tegemoet te komen aan deze behoeften, zullen wij intern de kennis delen over gedrag. Juf Wilma is gedragsspecialist. Implementatie methode Staal groep 4-8 In het schooljaar gaan we starten met Staal als methode voor taal en spelling. We zullen een studiedag besteden aan het verder verdiepen in de methode en daarnaast leggen we de focus op ons spellingsonderwijs. Dit schooljaar gaan we ons scholen in de didactiek van spelling. We zullen hiervoor teambijeenkomsten hebben en bij elkaar spellingslessen in de klassen kijken waarbij we letten op de didactiek en het model directe instructie.

4 Meer- en hoogbegaafdheid De intern begeleider zal het vervolg op de scholing volgen. Samen met leerkrachten uit de onder-, midden- en bovenbouw wordt er beleid geschreven op meer- en hoogbegaafdheid. We hebben materialen van Levelwerk op school en willen deze implementeren, zodat we structureel passend aanbod aan meer- en hoogbegaafde kinderen kunnen bieden. Oriëntatie schooltijden Hoe kijken ouders naar de schooltijden? Houden we de tijden zoals ze zijn? Moeten we gaan kijken naar andere schooltijden. Het komende schooljaar zullen we, de MR en school, bekijken hoe dit leeft onder ouders. De v.d. Berghschool biedt sinds 2013 buitenschoolse opvang. We willen de behoeften van ouders wat betreft de opvang in kaart brengen. Spelling implementatie nieuw taalmethode nascholing didactiek teamleden collegiale consultatie Meer-en hoogbegaafdheid scholing Intern begeleider beleid schrijven MR: Oriëntatie op schooltijden doorgaande lijn HGW (interne begeleiding), differentiatie ontwikkelingsgericht onderwijs groep 1-2, Bosos, doelgericht werken (interne begeleiding) kennis over gedrag delen (intern) Ouderbetrokkenheid/ communicatie nascholing team in kaart brengen behoeften behoeften van opvang voor ouders in kaart brengen (directie) Sneak preview Woordenschat nascholing didactiek teamleden collegiale consultatie Meer- en hoogbegaafdheid implementatie beleid (intern) Identiteit reflectie op schoolidentiteit -gespreksbegeleider oriëntatie methode Engels oriëntatie methode wereldoriëntatietechniek kanjerschool: gedragsprotocol Ouderbetrokkenheid/ communicatie nascholing team implementatie beleid doorgaande lijn school- BSO schooltijden Sneak preview Spelling borging taalmethode, spellingsonderwijs kanjerschool certificeren

5 en woordenschatonderwijs collegiale consultatie Identiteit gesprek visie op identiteit -gespreksbegeleider oriëntatie methode Begrijpend en studerend lezen implementatie wereldoriëntatie implementatie Engels doorgaande lijn aanbod BSO Sneak preview Een jaar om te borgen, het schoolplan te evalueren en nieuwe plannen op te stellen.

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2017-2018 Anne Frankschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de Anne Frankschool. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal 16 17 Jaarplan Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen Locatie Fontein Locatie Transvaal Naam school: Brinnummer: Koningin Wilhelminaschool 15QK Adres: Fonteinstraat 16 / Transvaalstraat

Nadere informatie

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016 Jaarplan obs De Daverhof Schooljaar 2015-2016 Verbeterpunten Onderwerp Inhoud Afronding Kwaliteitszorg Borging van bestaande kwaliteitskaarten Opstellen kwaliteitskaart groepsplannen Invoering kind gesprekken

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool den Akker

Jaarplan Basisschool den Akker Jaarplan 2018-2019 Basisschool den Akker Beste lezer, Voor u ligt het jaarplan 2018-2019 van basisschool den Akker. In dit jaarplan wordt beschreven welke doelen de school stelt voor het schooljaar 2018-2019.

Nadere informatie

Schoolplan Juni 2015

Schoolplan Juni 2015 Schoolplan Juni 2015 Strategische thema s 2015-2019 Strategische thema's Eerste jaar Tweede jaar Derde jaar* Vierde jaar Eigentijds onderwijs Leerkrachten spreken de zelfde taal en hebben gelijke beelden

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Haanstra Basisschool Leiden Datum: 9 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Haanstra Basisschool Schoolnaam Haanstra Basisschool

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 GBS Het Mozaïek Haren Naam school GBS Het Mozaïek Brinnummer 06NB Adres Tussenziel 25 Postcode + plaats 9753 EL Haren Telefoon 050-5370087 E-mail hetmozaiek@noorderbasis.nl

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2016-2017 Voor 2016-2017 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: didactisch: implementatie van de rekenmethode Wereld in getallen 2. Beleidsterrein:

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007 Ouderavond 16 november 7 mei 2007 Durf te stralen, je dient de wereld niet door je klein te houden! Durf te ervaren wat je kunt! Kijk naar mogelijkheden, dat motiveert om het beste naar boven te halen!

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Feb. Maart. 2 Differentiatie door instructie en toetsen op niveau (convergent waar nodig, divergent waar mogelijk)

Feb. Maart. 2 Differentiatie door instructie en toetsen op niveau (convergent waar nodig, divergent waar mogelijk) Jaarplan - Aug Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Maart April Mei Juni Juli 1 Optimaliseren Passend Onderwijs 2 Differentiatie door instructie en toetsen op niveau (convergent waar nodig, divergent waar mogelijk)

Nadere informatie

JAARPLAN Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat AH Hengevelde

JAARPLAN Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat AH Hengevelde JAARPLAN 2017-2018 Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl 1 Voorwoord Het onderwijs op de Petrusschool is continu in ontwikkeling. Wij streven naar

Nadere informatie

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal 17 18 Jaarplan Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen Locatie Fontein Locatie Transvaal Naam school: Brinnummer: Koningin Wilhelminaschool 15QK Adres: Fonteinstraat 16 / Transvaalstraat

Nadere informatie

Jaarplan. S a m e n l e r e n, d e n k e n e n b e g r i j p e n NASSAULAAN 5, 9717 CE GRONINGEN

Jaarplan. S a m e n l e r e n, d e n k e n e n b e g r i j p e n NASSAULAAN 5, 9717 CE GRONINGEN Jaarplan 2017 S a m e n l e r e n, d e n k e n e n b e g r i j p e n INFO@NASSAUSCHOOL.NL NASSAULAAN 5, 9717 CE GRONINGEN Inhoud Strategische doelen... 3 Onderwijs... 4 Personeel... 6 Overig... 7 2 S t

Nadere informatie

JAARPLAN Op volle kracht vooruit

JAARPLAN Op volle kracht vooruit JAARPLAN 2017-2018 Op volle kracht vooruit Basisschool de Sterrenboog Mariaplein 8 7156 MG Beltrum 0544-481543 directie@desterrenboog.nl www.desterrenboog.nl Brinnummer: 07WG Voorwoord Het onderwijs op

Nadere informatie

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht 2017-2018 Het schooljaar 2017-2018 zetten we met het team in op de doorontwikkeling van onderwerpen, die we de afgelopen jaren specifiek onder de aandacht

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut

Jaarplan o.b.s. De Boomhut Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2017-2018 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan GBS Het Talent 1

Onderwijskundig jaarplan GBS Het Talent 1 Onderwijskundig jaarplan Jaar: 2017-2018 School: Gbs Het Talent Schoolleider: W.Bos Datum: juni 2017 Laatst geactualiseerd: 8 juni 2017 Inleiding In ons jaarplan 2017-2018 geven we per onderdeel aan welke

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2015-2016 Voor 2015-2016 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: onderwijskwaliteit/didactisch handelen/pedagogisch handelen: Verandering van de

Nadere informatie

Jaarplan van Basisschool Oostelijke Eilanden Beleidsvoornemens De BOE naar aanleiding van het schoolplan

Jaarplan van Basisschool Oostelijke Eilanden Beleidsvoornemens De BOE naar aanleiding van het schoolplan Jaarplan 2018-2019 van Basisschool Oostelijke Eilanden Beleidsvoornemens 2018-2019 De BOE naar aanleiding van het schoolplan 2015-2019 Tamar Süss September 2018 Inleiding In het jaarplan 2018-2019 wordt

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

SCHOOLVERBETERPLAN

SCHOOLVERBETERPLAN SCHOOLVERBETERPLAN 2017-2018 SAMEN onderweg met aandacht voor iedereen ONDERWIJS OP MAAT Breed en eigentijds onderwijsaanbod Als school werken we aan de totstandkoming van een breed en eigentijds aanbod,

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan

Onderwijskundig jaarplan Onderwijskundig jaarplan Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel.: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Jaar 2016-2017 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2016 Inleiding In ons

Nadere informatie

Jaarverslag Evaluatie jaarplan

Jaarverslag Evaluatie jaarplan Jaarverslag 2016-2017 Evaluatie jaarplan Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van

Nadere informatie

[1] Beoordeelde beleidsterreinen (maart/april 2016) Beleidsterrein Gem. score Gekozen verbeterpunten 1 Opbrengsten

[1] Beoordeelde beleidsterreinen (maart/april 2016) Beleidsterrein Gem. score Gekozen verbeterpunten 1 Opbrengsten Schoolontwikkelplan Jaar 016-017 School Bavoschool Directeur Saskia Kuin Datum 15 september 016 Inleiding In dit schoolontwikkelplan 016-017 geven we aan: [1] welke beleidsterreinen uit WMK we hebben gescoord

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

JAARPLAN Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat AH Hengevelde

JAARPLAN Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat AH Hengevelde JAARPLAN 2018-2019 Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl 1 Voorwoord Het onderwijs op de Petrusschool is continu in ontwikkeling. Wij streven naar

Nadere informatie

Jaarplan Jaarplan

Jaarplan Jaarplan Jaarplan 2017-2018 1 Inhoud Inleiding.... 2 1. Doelstellingen en domeinen 2016-2017... 4 1.1 Domein 1: Kwaliteitszorg (Kwaliteitszorg Opbrengsten Ontwikkeling van leerlingen) 4 1.2 Domein 2: Onderwijs

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rozenburg. Datum: 18 september 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rozenburg. Datum: 18 september 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Basisschool De Regenboog Rozenburg Datum: 18 september 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Regenboog Datum 23-06-2015 Inleiding Het team van PCBS

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 23 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Jaarplan Theo Thijssenschool

Jaarplan Theo Thijssenschool Jaarplan Theo Thijssenschool 2017-2018 2 Inhoudsopgave Beginsituatie Theo Thijssenschool augustus 2017 Onderwijs 1. Vormgeven thematisch onderwijs 2. Pedagogisch didactisch handelen 3. Resultaten lezen

Nadere informatie

Jaarplan Prinses Margrietschool. Versie

Jaarplan Prinses Margrietschool. Versie Versie 13-09-2017 Jaarplan 2017-2018 Prinses Margrietschool 1 LEREN EN LEVEN IN DE 21E EEUW Het aanbieden en leren toepassen van 21 e eeuws vaardigheden (als samenwerken, sociale en culturele vaardigheden,

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2017-2019 Marang 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van IKC Marang. In het SOP leggen wij onze taken, verantwoordelijkheden en werkwijze

Nadere informatie

Schooljaarplan Planperiode Versie Versie 4 Datum Obs Prins Willem Alexander. Adres t Witzand 22. Telefoon

Schooljaarplan Planperiode Versie Versie 4 Datum Obs Prins Willem Alexander. Adres t Witzand 22. Telefoon Plan n in g Schooljaarplan Planperiode 2011-2015 Versie Versie 4 Datum 04-07-2013 Naam school Adres t Witzand 22 Postcode Obs Prins Willem Alexander 9463PA Telefoon 0592 262400 E-mail Directeur pwa@primah.org

Nadere informatie

Adaptief onderwijs dat past

Adaptief onderwijs dat past Adaptief onderwijs dat past januari 2013 ---------------------------------------------------------- Ons schoolconcept Wat is adaptief onderwijs Hoe is adaptief onderwijs op onze school geregeld Verdere

Nadere informatie

Jaarplan OBS Het Spectrum. Jaarplan OBS Het Spectrum

Jaarplan OBS Het Spectrum. Jaarplan OBS Het Spectrum Jaarplan 2018-2019 OBS Het Spectrum 1 Inleiding In dit jaarplan staan de voorgenomen acties en de te bereiken doelen voor het schooljaar 2018-2019. Per onderdeel staan de doelen, de resultaatindicatoren

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 2015

Plan van aanpak 2014 2015 Plan van aanpak 2014 2015 Jaarlijks stelt de locatiedirecteur in samenspraak met de collega s een Plan van aanpak op. Hierin worden de doelen omschreven waar het komende schooljaar expliciet aan zal worden

Nadere informatie

Plan (doel) Do (hoe en wat) Check (hoe evalueren?) Act (realisatie in tijd en wie?) Opbrengsten worden opgeslagen in SharePoint

Plan (doel) Do (hoe en wat) Check (hoe evalueren?) Act (realisatie in tijd en wie?) Opbrengsten worden opgeslagen in SharePoint Jaarplan 2017-2018 Onderwijs Voortzetten en borgen van opbrengstgericht en handelingsgericht werken. Opbrengsten van onze Presentatie in een LVS toetsen analyseren verplichte teamvergadering Plan (doel)

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Jaarplan 2013-2014. Still going strong.

Jaarplan 2013-2014. Still going strong. Jaarplan 2013-2014 Still going strong. Een jaarplan is afgeleid van het schoolplan Alle plannen voor 2011-2015 Eerst alle plannen keurig verdeeld over vier jaar; Bijstellingen door evaluaties; Toevoegingen

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

Jaarplan Tytsjerk. Datum: 1 oktober

Jaarplan Tytsjerk. Datum: 1 oktober Jaarplan 2018-2019 Tytsjerk Datum: 1 oktober 2018 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2018-2019 School Datum 01-10-2018 Inleiding M.i.v. 1 augustus 2018 is de fusie tussen cbs it Lemieren en obs Master Fennemskoalle

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2016-2017 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

1. Leerlijn taal/spelling implementeren

1. Leerlijn taal/spelling implementeren Bijlage bij het schoolplan 2015-2019 Jaarplan 2017-2018 Voor 2017-2018 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein didactisch handelen: leerlijn taal/spelling implementeren

Nadere informatie

Deel B: Floating schoolplan

Deel B: Floating schoolplan Deel B: Floating schoolplan We houden het schoolplan levend omdat we vanuit het meerjarenbeleidsplan de volgende cyclus hanteren: Jaarplan-Jaarverslag. De jaarplannen worden steeds opgesteld via Plan-Do-Study-Act

Nadere informatie

Jaarverslag basisschool. De Goudakker

Jaarverslag basisschool. De Goudakker Jaarverslag basisschool De Goudakker 2017 2018 1 Voorwoord In dit Jaarverslag wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Maandag 21 september 2015

Maandag 21 september 2015 Maandag 21 september 2015 Welkom Presentatie verbeterpunten en interventies Vragen van ouders Evaluatie van de ochtend Kwaliteitsbeleid Jaarplan Informatie verzamelen Prioriteiten stellen Keuzes maken

Nadere informatie

Sint Gerardusschool. Schooljaarplan

Sint Gerardusschool. Schooljaarplan Sint Gerardusschool Schooljaarplan 2018-2019 Directeur Mevr. M.C. Sijmons Adres Splitting 145 Plaats Emmen Telefoon 0591-622465 E-Mail stgerardus@primenius.nl Datum 19-7-2018 Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

(hoe wordt dit zichtbaar?) De indicatoren zijn beschreven in het jaarplan The Leader in Me vanuit het 3- jarige implementatieplan.

(hoe wordt dit zichtbaar?) De indicatoren zijn beschreven in het jaarplan The Leader in Me vanuit het 3- jarige implementatieplan. Bijlage 1 Evaluatie jaarplan Jaarplan basisschool Los Hoes 2017-2018 Als basis van het huidige jaarplan gelden de evaluatie van het jaarplan 2016-2017, het schoolplan 2015-2019, het strategisch beleidsplan

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2017-2018 Obs t Schaddeveld 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool t Schaddeveld. Iedere school stelt een SOP op, dit is een

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Dr. Aletta Jacobsschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool dr. Aletta Jacobsschool. Iedere school stelt een SOP

Nadere informatie

Info nr

Info nr Info nr. 12 2015-2016 Jorien Bos Mijn naam is Jorien Bos en ik ga volgend schooljaar bij jullie op school werken. Ik start met werken in de bovenbouw op de maandag, dinsdag en woensdag. Ik woon in Oosterwolde

Nadere informatie

Kwaliteitsdocument O.G. Titus Brandsma. jaarverslag, zelfevaluatie & jaarplan

Kwaliteitsdocument O.G. Titus Brandsma. jaarverslag, zelfevaluatie & jaarplan Kwaliteitsdocument 2017-2019 O.G. Titus Brandsma jaarverslag, zelfevaluatie & jaarplan Kwaliteitsgebied: Onderwijsproces OP1. Aanbod Eigen op Indien nodig: aanvullende documenten ter onderbouwing De basisvakken

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2017-2019 Marang 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Marang. In het SOP leggen wij onze taken, verantwoordelijkheden en

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein CV Schoonhoven T

Jaarplan Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein CV Schoonhoven T Jaarplan 2017-2018 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool de Rank Rozenburg Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool de Rank Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan GBS Het Talent 1

Onderwijskundig jaarplan GBS Het Talent 1 Onderwijskundig jaarplan Jaar: 2018-2019 School: Gbs Het Talent Schoolleider: W.Bos Datum: juni 2018 Laatst geactualiseerd: 5 juli 2018 Inleiding In ons jaarplan 2018-2019 geven we per onderdeel aan welke

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Jozef

Jaarplan Basisschool St. Jozef Jaarplan Basisschool St. Jozef 2018 2019 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm,

Nadere informatie

Schooljaarplan PCBS De Skeakel

Schooljaarplan PCBS De Skeakel Schooljaarplan 2015-2016 PCBS De Skeakel Directeur Dhr. Sjoerd Sijbesma Adres Skoalstrjitte 14 Plaats Sexbierum Telefoon 0517-591050 E-Mail deskeakel@cbo-nwf.nl Website www.pcbsdeskeakel.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

JAARPLAN Op volle kracht vooruit. Maar zeker niet vergeten te genieten van het uitzicht!

JAARPLAN Op volle kracht vooruit. Maar zeker niet vergeten te genieten van het uitzicht! JAARPLAN 2018-2019 Op volle kracht vooruit. Maar zeker niet vergeten te genieten van het uitzicht! Basisschool de Sterrenboog Mariaplein 8 7156 MG Beltrum 0544-481543 directie@desterrenboog.nl www.desterrenboog.nl

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Kameleon Grubbenvorst Datum: 22 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Kameleon Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2017-2019 IKC de Doornick 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Doornick. In het SOP leggen wij onze taken, verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten Speerpunt 3 Doorgaande leerlijn 2016 2017 1. Waarom Het didactisch handelen van leerkrachten is erop gericht dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Voor die ontwikkeling is een rijke

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014 Inleiding Rust, orde en regelmaat. Het is de uitstraling als je het schoolgebouw van o.b.s. Skoatterwiis binnenloopt. Er heerst een fijn op leren gerichte sfeer. Kinderen, leerkrachten en ouders werken

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

PCBO De Kring Jaarplan

PCBO De Kring Jaarplan PCBO De Kring Jaarplan Kwaliteit Respect Identiteit Normen Gezelligheid Spelen, leren en groeien doen we samen! Wij zijn PCBO De Kring. Wij zijn een school in de wijk De Maten waar we de kinderen die aan

Nadere informatie

JAARPLAN ST. MATTHEUSSCHOOL AFDELING SO ALEYDA VAN RAEPHORSTLAAN CR ROTTERDAM

JAARPLAN ST. MATTHEUSSCHOOL AFDELING SO ALEYDA VAN RAEPHORSTLAAN CR ROTTERDAM JAARPLAN 2018-2019 ST. MATTHEUSSCHOOL AFDELING SO ALEYDA VAN RAEPHORSTLAAN 243 3054 CR ROTTERDAM 010-4223517 MATTHEUS@ZMLK.NL INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Schoolplan en jaarplan... 4 3. Planning...

Nadere informatie

Doelstelling 1: Voortgaande verbetering van de leerlingenzorg, inclusief voorbereiding op Passend Onderwijs

Doelstelling 1: Voortgaande verbetering van de leerlingenzorg, inclusief voorbereiding op Passend Onderwijs Ontwikkelingen in het schooljaar 2013-2014 In het schooljaar 2013-2014 heeft een aantal ontwikkelingspunten centraal gestaan. In het jaarplan zijn deze punten uitgebreid omschreven. De volgende doelstellingen

Nadere informatie

Verbeter- en actiepunten schoolplan

Verbeter- en actiepunten schoolplan Verbeter- en actiepunten schoolplan 2015-2019 Systeem: A. ata: Oriëntatie op het onderwerp B. uiden: Analyseren huidige situatie en globale richting bepalen C. oelen: Plan opstellen, keuzes maken. oen:

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar O.B.S. Durperhonk

Onderwijskundig jaarplan Jaar O.B.S. Durperhonk Onderwijskundig jaarplan Jaar 2016-2017 School O.B.S. Durperhonk Schoolleider Ingeborg Halsema Datum Juli 2016 Inleiding In ons jaarplan geven we aan welke beleidsterreinen we hebben gescoord, welke vragenlijsten

Nadere informatie

Jaarplan. Openbare basisschool voor Daltononderwijs. Ambities en speerpunten SCHOOLJAAR

Jaarplan. Openbare basisschool voor Daltononderwijs. Ambities en speerpunten SCHOOLJAAR Jaarplan Openbare basisschool voor Daltononderwijs Ambities en speerpunten SCHOOLJAAR 2017-2018 Speerpunten 2017/2018 PDCA -> ACT PLAN DO (wie) DO (wat) DO (wanneer) CHECK CHECK (wanneer) Werken in domeinen

Nadere informatie

DEELPLAN 2 Betekenisvolle instructie en begeleiding

DEELPLAN 2 Betekenisvolle instructie en begeleiding DEELPLAN 2 Betekenisvolle instructie en begeleiding Onderwerpen: Leerstofaanbod, Effectieve instructie, Spelbegeleiding (OB), Een rijke leeromgeving, Strategieën voor denken en leren De bovenstaande onderwerpen

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 2 VOORWOORD EN INLEIDING 3 DOELEN VAN HET ONDERWIJS 4 RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 5 SCORE EINDTOETS 6 UITSTROOM NAAR VO 7

INHOUDSOPGAVE 2 VOORWOORD EN INLEIDING 3 DOELEN VAN HET ONDERWIJS 4 RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 5 SCORE EINDTOETS 6 UITSTROOM NAAR VO 7 INHOUDSOPGAVE 2 VOORWOORD EN INLEIDING 3 DOELEN VAN HET ONDERWIJS 4 RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 5 SCORE EINDTOETS 6 UITSTROOM NAAR VO 7 CONCLUSIE EN VOORUITBLIK 8 Dit is het jaarverslag 2017-2018 van

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2013-2014 Inleiding: Wat is een jaar toch weer snel om en wat hebben we veel gedaan. Hieronder een beknopt overzicht van het afgelopen schooljaar. Wat hebben we allemaal gedaan? Hoe hebben

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Schooljaarplan Schooljaar Schooljaarplan cbs de Rank Pagina 1

Schooljaarplan Schooljaar Schooljaarplan cbs de Rank Pagina 1 Schooljaarplan Schooljaar 2018-2019 Schooljaarplan cbs de Rank 2018-2019 Pagina 1 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Het schooljaarplan is verder uitgewerkt

Nadere informatie

oudergeleding 16KK Actief Burgerschap en Sociale Integratie t Ruimteschip 16KK Actieve en zelfstandig rol van de leerlingen Jaar

oudergeleding 16KK Actief Burgerschap en Sociale Integratie t Ruimteschip 16KK Actieve en zelfstandig rol van de leerlingen Jaar Schoolontwikkelplan Schoollogo Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 Directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl www.bsruimteschip.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip Jaar

Nadere informatie

Uitvoeringsplan obs De Ster

Uitvoeringsplan obs De Ster Uitvoeringsplan - obs De Ster Inleiding In dit uitvoeringsplan voor het schooljaar - wordt beschreven op welke manier het team van De Ster het beleid zoals beschreven in het Meerjaren Beleidsplan -2015

Nadere informatie

Jaarplan basisschool. De Goudakker

Jaarplan basisschool. De Goudakker Jaarplan basisschool De Goudakker 2018 2019 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Jaar School Schoolleider Datum

Jaar School Schoolleider Datum JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar Megelsheim Jos van Gerven September 2015 In ons Jaarplan geven we onze onderwijskundige beleidsvoornemens aan voor komend schooljaar. JAARVERSLAG

Nadere informatie

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe.

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe. 1. Uitgangspunten HGW 2. Reflectie 3. Communicatie Implementatie HGW-OGW Leerkrachten Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 1.1. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten van HGW niet maar passen deze (gedeeltelijk)

Nadere informatie