Schooljaarplan Schooljaarplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014"

Transcriptie

1

2 Inleiding Rust, orde en regelmaat. Het is de uitstraling als je het schoolgebouw van o.b.s. Skoatterwiis binnenloopt. Er heerst een fijn op leren gerichte sfeer. Kinderen, leerkrachten en ouders werken dagelijks met resultaat hard aan een goed pedagogisch klimaat. Tijdens het periodiek kwaliteitsonderzoek van 29 oktober 2012 door de Inspectie van het Onderwijs zijn de volgende verbeterpunten geformuleerd om het leren van de kinderen verder te verbeteren: - het leerstofaanbod voor leerlingen met een taalachterstand - de duidelijke uitleg - de planmatigheid van de zorg Het team heeft voor het komend jaar de koers uitgezet om het onderwijs op school verder te verbeteren. De lijst met actiepunten is dermate lang dat er keuzes gemaakt moeten worden welke punten er eerst aangepakt gaan worden. Daarnaast heeft de Entreetoets (mei/juni 2013) van de huidige groep 8 aangegeven dat deze groep naar alle waarschijnlijkheid onvoldoende zal scoren met een groepsgemiddelde van 533,7. Alhoewel dit fors hoger is dan de afgelopen twee schooljaren is het nog steeds onvoldoende. Tijd voor een slotoffensief! Focus De speerpunten voor het komend jaar zullen zijn het leesonderwijs, het slotoffensief voor groep 8, het onderwijs in groep 1 en 2, didactische vaardigheden van de leerkrachten, het daadwerkelijk implementeren van de HGW cyclus en krachtig onderwijskundig leiderschap.

3 figuur: model voor de bewaking van onderwijskwaliteit kleine scholen Hierbij baseren we ons op het theoretisch model voor de bewaking van onderwijskwaliteit (J. Faber, S. Van der Horst & A. Visscher) uit de publicatie Handvatten voor effectief onderwijs in kleine scholen. Wij focussen hierbij op de school en groepsfactoren. De focus in de onderwijsverbeteringen zal liggen op het leesonderwijs. Wij baseren hier ons op Effectief omgaan met risicolezers van Dr. Kees Vernooij voor de ontwikkeling van fonemisch bewustzijn, aanvankelijk lezen en het voortgezet technisch lezen. Voor het begrijpend lezen gebruiken we de didactiek zoals verwoord in Lezen, denken, begrijpen van Karin van der Mortel en Mariët Förrer. Als leerlijn en middel om het lezen met begrip te verbeteren wordt Nieuwsbegrip XL geïmplementeerd. In groep 1 en 2 willen we grip krijgen op de leerlijnen, observatie en toetsing. Hierbij krijgen de groepsleerkrachten gerichte ondersteuning van onderbouwspecialist drs. Anje de Vries. De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de leerlingenzorg en het handelingsgericht werken in hun groep. De vier fasen signaleren, analyseren, plannen en realiseren moeten duidelijk zichtbaar zijn in de praktijk en de groepsplannen voor technisch- en begrijpend lezen. Voor het krachtig onderwijskundig leiderschap ligt de uitdaging op de volgende onderdelen:

4 - de kwaliteit van lesgeven vergroten en deze te borgen - zicht te hebben op de prestaties van leerlingen en hier op te anticiperen - Integraal als systeem voor kwaliteitszorg en personeelsbeleid implementeren. - sturen op bekwaamheid van het onderwijsteam en de zorgcoördinator Vaststelling en evaluatie Dit plan is vastgesteld door het team en de medezeggenschapsraad (MR). Daarnaast ontvangt het bevoegd gezag en de Inspectie van het onderwijs een afschrift. In twee evaluatiemomenten wordt vastgesteld of doelstellingen gehaald worden of dat tussentijdse aanpassing noodzakelijk is. In februari vindt in het team een tussenevaluatie plaats en in juni de eindevaluatie. Het team en de MR stellen de opbrengsten van jaarevaluatie vast. Het bevoegd gezag en de onderwijsinspectie worden op de hoogte gesteld van de resultaten middels het jaarverslag

5 Domein: Extra leertijd creëren - Implementeren leerlijn studievaardigheden met de methode BLITS in de groepen 7 en 8. - De leerlingen in groep 8 halen een voldoende score op de CITO eindtoets op dit onderdeel. Actie: - Starten met de lessen BLITS Budget 700,00 Wie Wat is er nodig verantwoordelijk Ankie/Imke - De leerkrachten /Bartha geven wekelijks instructie - De leerkrachten bespreken de lessen wekelijks na Tijdspad Evaluatie Starten - Tussen- en vanaf jaarevaluatie november - Cito eindtoets Schooljaarplan

6 Domein: Extra leertijd creëren - Implementeren van de leerlijn fonemisch bewustzijn in de groepen 1 en 2. - De leerkrachten geven de lessen volgens het directe instructiemodel. - De leerlingen halen een III of hoger score op het Toetspakket beginnende geletterdheid. Actie: - 3 keer per week krijgen de leerlingen van groep 1 een les - 3 keer per week krijgen de leerlingen van groep 2 een les Wie verantwoordelijk Williemien/ Erna/Esther Wat is er nodig Starten vanaf november - De map fonemisch bewustzijn - Inroosteren van de lessen - Tussen- en jaarevaluatie - Toetspakket beginnende geletterdheid

7 Domein: Extra leertijd creëren - Extra lessen geven voor leerlingen die uitvallen voor de vakgebieden: o Fonemisch bewustzijn o Auditieve synthese o Voortgezet technisch lezen o Pre-teaching begrijpend lezen - De lessen worden gegeven volgens het directe instructiemodel en in het geval van pre teaching de digibord tools van Nieuwsbegrip. - De kinderen scoren een III of hoger op het Toetspakket beginnende geletterdheid, DMT en CITO lezen met begrip. Actie: - De lessen worden dagelijks gegeven tussen uur en uur - Per groepsplan periode wordt er een rooster opgesteld - De indeling volgt de onderwijsbehoeften van de leerlingen Wie verantwoordelijk De leerkrachten en de onderwijsassistenten (o.a) Wat is er nodig - Starten vanaf november - De leerkrachten delen de leerlingen in - De leerkrachten geven aan welke lessen gegeven worden - De o.a. noteren dagelijks of de doelen gehaald zijn - Tussen- en jaarevaluatie - Dagelijks in de zorgzuil van de groepsmap - Per groepsplan periode middels de LOVS toetsen

8 Domein: Extra leertijd creëren - De onderwijstijd is helder verdeeld over de verschillende vakgebieden. - De lessen starten op tijd. Actie: 1) De schoolbel repareren 2) Lesroosters invoeren in Parnassys Wie verantwoordelijk Directeur Wat is er nodig - De automatische bel moet opnieuw ingeregeld worden De leerkrachten Oktobernovember - Jaarevaluatie

9 Domein: Feedback uit het leerlingvolgsysteem gebruiken Toetskalender actualiseren met de focus op lezen LOVS: - Afnemen E 7 en M 8 toetsen aan alle leerlingen. - We nemen de Entree toets en de B8 LOVS toets niet af. - Oriënteren Cito LOVS toets studievaardigheden. - DMT en AVI wordt twee maal per jaar bij alle kinderen afgenomen. Methodisch: - Implementeren Toetspakket beginnende geletterdheid. Afnemen en analyseren: - Veilig en vlot toetsen + signaleringen (VLL.) - Vloeiend en vlot (Estafette) - Strategie- en tekstbegriptoets (Nieuwsbegrip) Actie: 1) Toetskalender aanpassen 2) Oriëntatie Cito-toets studievaardigheden Team Wat is er nodig - De nieuwe toetskalender wordt verspreid - Zichtzending 3) Analyseren van methode toetsen na iedere afname en het onderwijsaanbod hier op afstemmen Wie verantwoordelijk Interne begeleiding Leerkrachten - De resultaten invoeren in Parnassys of toetssite van Zwijsen - Collegiale consultatie op inhoudelijke teamvergaderingen en leerlingbesprekingen , Starten vanaf november Februari Schooljaar Jaarevaluatie - Jaarevaluatie - Inhoudelijke teamvergaderingen Tussen- en jaarevaluatie

10 Domein: Feedback uit het leerlingvolgsysteem gebruiken Borgen goede pedagogische klimaat. - Zien invoeren als volgsysteem voor sociaal emotionele ontwikkeling. - Pestprotocol evalueren met ouders en leerkrachten. Actie: Wie verantwoordelijk Wat is er nodig 1. Implementeren Leerkrachten en Zien intern begeleider 2. Resultaten, analyse en vervolgacties opnemen in het groepsplan sociaal emotioneel Leerkrachten - Zien opnemen in de toetskalender - Met elkaar het gesprek voeren over de resultaten - Format groepsplan sociaal emotioneel - Toetsplanning 3. Evaluatie pestprotocol Directeur - Evaluatie in de MR en in het team 1. Schooljaar Tussen- en 2014 jaarevaluatie 2. Vanaf februari april Jaarevaluatie -Groepsplan evaluatie - Jaarevaluatie - Herzien protocol

11 Domein: Feedback uit het leerlingvolgsysteem gebruiken De groepsplannen geven een helder beeld van de zorg in de groep. - De leerkrachten zijn vaardig in het maken van inhoudelijke analyses. - De doelen zijn gesteld op vaardigheidsscores en concrete leerlijnen. - Leerkrachten delen kinderen in op 3 verschillende instructieniveaus en stemmen hun aanbod af. - Kinderen met een uitstroomprofiel SBO/VSO hebben een eigen leerlijn naast het groepsplan. Actie: Wie verantwoordelijk Wat is er nodig 1) Interne scholing op het implementeren van de groepsplannen Intern begeleiding De huidige groepsplannen zijn uitgangspunt 2) Masterclass leren analyseren Teamleden en samenwerkingsverband Huidige gegevens uit het LOVS - Drie trainingen in De groepsplannen oktober, februari en voor technisch lezen mei en Zien voldoen aan bovenstaande doelstellingen - 5 en 12 maart Elk groepsplan kent in juni een inhoudelijke analyse -Proceschecks in de tussen- en eindevaluatie

12 Domein: Ouderbetrokkenheid stimuleren De school stelt ouderbeleid op samen met het team, MR en de oudervereniging (OV). Actie: Wie verantwoordelijk Wat is er nodig 1) brainstorm bijeenkomst over mogelijkheden en kansen om ouders als educatief partner in te zetten bij het onderwijs Directie, leerkrachten, OV en MR - 2) Ouderbeleid opstellen en vaststellen Directie Input brainstorm - Maart/april 2014 Het resultaat is helder geformuleerd ouderbeleid met daarin concrete acties om deze doelen te realiseren Mei/Juni Vaststelling door team, MR en OV

13 Domein: Opbrengstgericht werken Verwachting op basis van de entreetoets is dat groep acht 533,7 scoort op CITO Eindtoets. Dit is onder de norm. - Groep acht haalt middels een slotoffensief een gemiddelde norm score van 535,7 op de CITO Eindtoets Actie: Wie verantwoordelijk Wat is er nodig Het slotoffensief staat in een plan en zet in op: De leerkrachten groep 7 en 8 -Aanschaf BLITS en Nieuwsbegrip -Maatwerk (rekenen) - invoeren 2 lessen studievaardigheden per week krijgt de school van de Tjongerschool en Atlas - De RT kaarten spelling van Taal - Invoeren Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) twee maal per week Actief -Pre-teaching Nieuwsbegrip door de onderwijsassistent - Extra lessen spelling op de categorieën die niet beheerst worden - Extra lessen rekenen gericht op de onderdelen die niet beheerst worden - Oktober 2013 tot en met februari Tussenevaluatie door de groepsleerkrachten in januari -Eindevaluatie middels het resultaat op de CITO eindtoets

14 Domein: Opbrengstgericht werken - Het onderwijs in groep 1 en 2 is van voldoende niveau. - De leerkrachten zijn vaardig in effectief klassenmanagement in groep 1 en 2 Actie: Wie verantwoordelijk Wat is er nodig 1 De leerkrachten volgen scholing op het gebied van: De leerkrachten en drs. Anje de Vries (coach) Leerkrachten die het onderwijs in groep 1 en 2 nadrukkelijk ter hand gaan nemen - leerlijnen - observatie instrumenten - Toetsing - Inrichting van het lokaal 2 De leerkrachten volgen beeldcoaching gericht op het vergroten van klassenmanagementvaardigheden De leerkrachten groep 1 en 2 en Gertrude Piersma (beeldcoach) 1) 1400,00 2) 700,00 December tot en met mei December tot en met februari Tussen- en eindevaluatie Klassenbezoek van de directeur in maart

15 Domein: Opbrengstgericht werken - Implementeren de leerlijn Nieuwsbegrip XL o Groepsdoorbrekende directe instructie o Verwerking op niveau o Investeren in de kennisontwikkeling van leerlingen o Inslijpen van de 7 evidence-based strategieën Actie: 1) Nieuwsbegrip XL wordt gebruikt in groep 4 tot en met 8 2) De lessen worden gegeven volgens het Lesmodel Begrijpend Lezen Wie verantwoordelijk Leerkrachten Wat is er nodig Inzet coöperatieve werkvormen - Vanaf november 2013 tot einde schooljaar Instructievaardigheden van de leerkrachten Tussen en jaarevaluatie Klassenbezoeken van de directeur en intern begeleider

16 Domein: Professionaliseringsbeleid - De school voert een op ontwikkeling gericht personeelsbeleid. Actie: Wie verantwoordelijk Wat is er nodig 1) Iedere leerkrachten heeft 2 voortgangsgesprekken en een functioneringsgesprek 2) Iedere leerkracht stelt een eigen pop op en evalueert deze 3) Iedere leerkracht vraag 360 graden feedback 4) Iedere leerkracht verzamelt bewijzen van zijn of haar ontwikkeling in het bekwaamheids -dossier Directie en leerkrachten Leerkrachten Leerkrachten Leerkrachten - - 1) Rooster schooljaar jaarevaluatie ) Opstellen pop eerste kwartaal 2014 Evalueren pop tweede kwartaal 3) Maart ) - Schooljaar Feedback gericht op het eigen handelen. Beheersing van Integraal Toegang tot de rode bekwaamheidsmappen in de directiekamer Pop wordt ingevuld en geëvalueerd in Integraal Aanpassing pop Tijdens het functioneringsgesprek

17 Domein: Onderwijskundig leiderschap - De school hanteert een samenhangend instrument voor kwaliteitszorg. o Implementatie Integraal Actie: Wie verantwoordelijk Wat is er nodig De volgende kaarten worden afgenomen 1 Zorg en begeleiding 2 Didactisch handelen 3 Opbrengsten Directie en team - De volgende vragenlijsten worden afgenomen 4 ouders 5 leerlingen Directie en MR Actuele maillijst ouders - 1 januari maart juni april mei Tussen en jaarevaluatie - Opbrengsten/ kwaliteit borgen en acties opnemen in jaarplan of aanpassen schoolplan

Schoolplan 2012-2016. o.b.s. Bornwaterschool. Bloemendaal

Schoolplan 2012-2016. o.b.s. Bornwaterschool. Bloemendaal Schoolplan 2012-2016 o.b.s. Bornwaterschool Bloemendaal Pagina 1 Schoolplan 2012 2016 Naam school o.b.s. Bornwaterschool Brinnummer 18 KK Adres Ignatius Bispincklaan 1 Postcode 2061 EM Bloemendaal Telefoon

Nadere informatie

HANDREIKING. DATAMUUR Werken met groepsplannen. Inleiding. Opbrengstgericht werken

HANDREIKING. DATAMUUR Werken met groepsplannen. Inleiding. Opbrengstgericht werken HANDREIKING Opbrengstgericht werken DATAMUUR Werken met groepsplannen PO Inleiding Scholen hebben als doel het maximale uit een leerling te halen. Een leerling moet kunnen presteren naar zijn cognitieve-

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Werken met groepsplannen

Werken met groepsplannen TAAL/LEESONDERWIJS HAND- Werken met groepsplannen Handreiking taalbeleid Mariët Förrer Yvonne Leenders Inhoudsopgave pag. Inleiding door Roel Weener, Projectleider Projectbureau Kwaliteit - PO-Raad 3 1.

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs "Apollo 11"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs Apollo 11 RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs "Apollo 11" Plaats : De Meern BRIN-nummer : 10DL Onderzoeksnummer : 126369 Datum schoolbezoek : 24 april 2012 Rapport vastgesteld te Utrecht op 13 juni

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs "Oog in Al", Montessori

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs Oog in Al, Montessori RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs "Oog in Al", Montessori Plaats : Utrecht BRIN-nummer : 17SK Onderzoeksnummer : 122445 Datum schoolbezoek : 19 april 2011 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Planning-realisatie. WSKO Verburch-hof Directeur : Karin van Schalkwijk

Schooljaar 2014-2015. Planning-realisatie. WSKO Verburch-hof Directeur : Karin van Schalkwijk Schooljaar 2014-2015 Planning-realisatie WSKO Verburch-hof Directeur : Karin van Schalkwijk 1. Inleiding Dit overzicht is een uitwerking van het schoolplan 2011-2015 voor het schooljaar 2014-2015. Omdat

Nadere informatie

Samenwerken aan Taalbeleid:

Samenwerken aan Taalbeleid: Samenwerken aan Taalbeleid: in tien stappen naar een taalbeleidsplan Marieke Tomesen Jack Duerings Annie van der Beek Deze uitgave is tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs

Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs Opbrengsten maak er werk van! Woord vooraf 1 Opbrengstgericht onderwijs leidt tot hogere prestaties 3 2 Opbrengstgericht werken op vier niveaus

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken 27 november 2013 Annetta Klaassen, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

SCHOOLJAARPLAN 2014-2015. Hoofdkanaal OZ 86. 7881 CN Emmer Compascuum. Tel. 0591 35 26 77. Email hoeksteen@skod.nl

SCHOOLJAARPLAN 2014-2015. Hoofdkanaal OZ 86. 7881 CN Emmer Compascuum. Tel. 0591 35 26 77. Email hoeksteen@skod.nl SCHOOLJAARPLAN 2014-2015 Hoofdkanaal OZ 86 7881 CN Emmer Compascuum Tel. 0591 35 26 77 Email hoeksteen@skod.nl Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Rkbs De Hoeksteen Adres Hoofdkanaal O.Z. 86 Postcode

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL Jaarverslag Schooljaar 2011-2012 De Familieschool Brinnummer 07RL opgesteld door: R. Venneker (directeur) datum en plaats 10 oktober 2012 Heerhugowaard 1 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Wettelijke bepalingen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. SAM locatie Boddens Hosangstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. SAM locatie Boddens Hosangstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij SAM locatie Boddens Hosangstraat Plaats : Doetinchem BRIN-nummer : 01FN Onderzoeksnummer : 121056 Datum schoolbezoek : 13 december 2010 Rapport definitief

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6

Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 S C H O O L G I D S 2014-2015 Inhoud Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 2. Waar de school voor staat... 7 2.1 Missie...

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG

QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG INHOUDSOPGAVE BLZ. 1 INLEIDING...1 2 DE QUICK-SCAN...1 2.1 Waarom een quick-scan?...1 2.2 Welke begrippen gebruiken we?...2 2.3 Hoe beoordelen we?...2 2.4 Met welke instrumenten

Nadere informatie