Uitvoeringsplan obs De Ster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsplan obs De Ster"

Transcriptie

1 Uitvoeringsplan - obs De Ster

2 Inleiding In dit uitvoeringsplan voor het schooljaar - wordt beschreven op welke manier het team van De Ster het beleid zoals beschreven in het Meerjaren Beleidsplan vorm zal geven. Per deelonderwerp wordt aangegeven welk resultaat er wordt beoogd en op welke manier dat resultaat bereikt gaat worden. Daarnaast is per deelonderwerp beschreven in welke periode er aan het onderwerp wordt gewerkt, wanneer het resultaat wordt gemeten en op welke manier dit wordt gemeten. Het uitvoeringsplan wordt in februari tussentijds geëvalueerd om in kaart te brengen of de voorgenomen acties daadwerkelijk zijn uitgevoerd en om vast te stellen of de uitvoering van het beleid volgens plan verloopt en welke aanpassingen er tussentijds noodzakelijk zijn. Deze tussentijdse evaluatie wordt gedaan samen met het team. In juni wordt het uitvoeringsplan voor het schooljaar - geëvalueerd. Deze evaluatie geeft samen met het Meerjarenbeleidsplan dan weer richting aan het uitvoeringsplan voor het schooljaar Als bijlage bij dit uitvoeringsplan is de inhoudelijke planning voor vergaderingen, werkbijeenkomsten en studiedagen opgenomen.

3 Uitvoeringsplan - Personeelsbeleid Beoogd resultaat Te ondernemen acties (ook vermelden door wie) Periode van uitvoering Te gebruiken instrument om het resultaat te meten Evaluatie Periode Resultaat van de meting De gesprekkencyclus is volledig geïmplementeerd. Alle medewerkers beschikken over een actueel bekwaamheidsdossier Directie maakt een jaarplanning maken voor het voeren van functioneringsgesprekken, popgesprekken en beoordelingsgesprekken. De gesprekken worden volgens deze jaarplanning gevoerd. Medewerkers bereiden de gesprekken voor De directie levert informatie aan over de eisen aan het bekwaamheidsdossier. De medewerkers zorgen er voor dat zij beschikken over een actueel bekwaamheidsdossier Schooljaar - t/m januari Evaluatie door team en directie Evaluatie door team en directie februari tussenevaluatie juni eindevaluatie: februari Met alle leerkrachten is een functioneringsgesprek en een popgesprek gevoerd. Met de helft van de leerkrachten is een beoordelingsgesprek gevoerd. Alle medewerkers beschikken over een actueel bekwaamheidsdossier De manier waarop op de Ster wordt vormgegeven aan taakbeleid is beschreven in het document taakbeleid De directie stelt het document taakbeleid op en legt dit voor aan het team en de medezeggenschapsraad. / oktober Evaluatie door team en directie November Het document taakbeleid is opgesteld en vastgesteld door MR Het taakbeleid wordt vormgegeven volgens het document taakbeleid Directie en team geven gezamenlijk vorm aan het taakbeleid. Schooljaar - Evaluatie door team en directie Het taakbeleid wordt vormgegeven volgens het document taakbeleid

4 De begeleiding van nieuwe leerkrachten is vastgelegd in het document begeleiding nieuwe leerkrachten. Nieuwe leerkrachten worden begeleid zoals dit in het document wordt beschreven. Het document begeleiding nieuwe leerkrachten wordt opgesteld door directie en voorgelegd aan team en medezeggenschapsraad. Directie en team voeren de begeleiding uit zoals die is beschreven is het document begeleiding nieuwe leerkrachten / oktober Schooljaar - Evaluatie door team en directie. Evaluatie door team en directie. November Er is in een document vastgelegd op welke manier nieuwe leerkrachten worden begeleid. Nieuwe leerkrachten worden volgens dit plan begeleid.

5 Uitvoeringsplan - Kwaliteitszorg Beoogd resultaat Te ondernemen acties (ook vermelden door wie) Periode van uitvoering Te gebruiken instrument om het resultaat te meten Evaluatie Periode Resultaat van de meting De school werkt aan de hand van een kwaliteitskalender waarin alle momenten rondom kwaliteitszorg zijn vastgelegd. Door directie en intern begeleider wordt de kwaliteitskalender opgesteld. De kwaliteitskalender wordt opgenomen in de jaarplanning. Juli juli Evaluatie door intern begeleider en directie. De kwaliteitskalender is opgesteld en opgenomen in de jaarplanning. Aan de hand van de kwaliteitskalender krijgt de kwaliteitszorg op de Ster vorm. Schooljaar - Evaluatie/ voortgangsgesprekken door intern begeleider en directie. 3 keer per jaar wordt allereerst door directie en intern begeleider en vervolgens samen met het team geëvalueerd in hoeverre de voorgenomen acties zijn uitgevoerd en wat daarvan het resultaat is. Voorgenomen acties zijn zoals gepland en beschreven in de kwaliteitskalender uitgevoerd. Evaluatiemomenten: December, maart, juni

6 Uitvoeringsplan - Zorg Beoogd resultaat Te ondernemen acties (ook vermelden door wie) Periode van uitvoering Te gebruiken instrument om het resultaat te meten Evaluatie Periode Resultaat van de meting Het digitaal leerlingvolgsysteem voor sociaal emotionele ontwikkeling SEOL is ingevoerd. Leerkrachten beantwoorden twee keer per schooljaar voor elke leerling uit de groep de vragen uit het digitaal leerlingvolgsysteem SEOL en voeren dit in. November en maart Digitaal leerlingvolgsysteem SEOL december en april De leerlingen zijn in kaart gebracht m.b.t. hun sociaal emotionele ontwikkeling. Leerlingen beantwoorden de vragen over zichzelf uit het digitaal leerlingvolgsysteem SEOL en voeren dit in. November en maart Digitaal leerlingvolgsysteem SEOL Digitaal leerlingvolgsysteem SEOL april december en april Leerkrachten analyseren de resultaten uit het digitaal leerlingvolgsysteem SEOL en bespreken dit met IB tijdens de leerlingbespreking. De 1-zorgroute is volledig geïmplementeerd. De intern begeleider brengt in kaart in hoeverre de 1-zorgroute reeds is geïmplementeerd. De intern begeleider brengt in kaart welke stappen nog gezet moeten worden om te komen tot volledige implementatie van de 1- zorgroute. / oktober Voortgangsoverleg ib directie Oktober Er is in kaart gebracht welke stappen nog worden genomen om te komen tot volledige implementatie van de 1- zorgroute. Er is een plan van aanpak voor de implementatie. De intern begeleider maakt een plan van aanpak voor

7 het implementeren van de 1-zorgroute. Teamleden worden geïnformeerd over en betrokken bij de invoering van de 1-zorgroute. Uitvoering plan van aanpak. oktober november t/m juni Tijdens voortgangsoverleg ib- directie wordt de voortgang van het plan van aanpak gevolgd. De invoering van de 1- zorgroute verloopt volgens plan van aanpak.

8 Uitvoeringsplan - woordenschat Beoogd resultaat Te ondernemen acties Periode van uitvoering Te gebruiken instrument om het resultaat te meten Evaluatie Periode Resultaat van de meting Nieuwe leerkrachten verwerven de leerkrachtvaardigheden MwidW op ervaren niveau. Nieuwe leerkrachten worden geschoold en begeleid door de woordenschatcoördinator. Dit gebeurt middels bijeenkomsten in het kader van kennisoverdracht en klassenbezoeken met nagesprek als praktijkbegeleiding. t/m juni klassenbezoek met nagesprek door woordenschatcoördinator. in januari door woordenschatcoördinator, leerkracht en directie in juni De leerkracht beheerst de leerkrachtvaardigheden op ervaren niveau Leerkrachten die nog niet geslaagd zijn voor assessment, slagen voor het assessment Leerkrachten die nog niet geslaagd zijn voor het assessment worden begeleid door de woordenschatcoördinator t/m december klassenbezoek met nagesprek door woordenschatcoördinator December De leerkracht slaagt voor het assessment Alle leerkrachten zijn in staat om gevarieerd : te consolideren interactief te verwerken 4 werkbijeenkomsten onder leiding van de woordenschatcoördinator. Alle leerkrachten krijgen 3 keer t/m juni Klassenbezoeken en nagesprekken door woordenschatcoördinator. Observaties tijdens op basis van voortgangsrapportage door woordenschatcoördinator en directie in januari. Terugkoppeling van Uit klassenbezoeken blijkt dat alle leerkrachten zijn in staat om gevarieerd : te consolideren interactief te verwerken te controleren

9 te controleren per jaar klassenbezoek en een nagesprek door de woordenschatcoördinator. Daarnaast biedt de woordenschatcoördinator begeleiding op maat werkbijeenkomsten. Voortgangsrapportage en eindevaluatie door woordenschatcoördinator bevindingen naar het team. door woordenschatcoördinator en directie in juni De eerder behaalde competenties blijven beheerst 4 werkbijeenkomsten voor het gehele team onder leiding van de woordenschatcoördinator. Alle leerkrachten krijgen 3 keer per jaar klassenbezoek en een nagesprek door de woordenschatcoördinator. Daarnaast biedt de woordenschatcoördinator begeleiding op maat t/m juni Klassenbezoeken en nagesprekken door woordenschatcoördinator. Observaties tijdens werkbijeenkomsten. Voortgangsrapportage en eindevaluatie door woordenschatcoördinator op basis van voortgangsrapportage door woordenschatcoördinator en directie in januari. Terugkoppeling van bevindingen naar het team. door woordenschatcoördinator en directie in juni Uit klassenbezoeken blijkt dat eerder verworven competenties nog steeds worden beheerst.

10 Uitvoeringsplan - Technisch lezen Beoogd resultaat Te ondernemen acties (ook vermelden door wie) Periode van uitvoering Te gebruiken instrument om het resultaat te meten Evaluatie Periode Resultaat van de meting De methode Estafette is geïmplementeerd in groep 8. De materialen van Estafette voor groep 8 worden aangeschaft. Mei Juli De materialen zijn aangeschaft. Er is een instrument om te kunnen beoordelen in hoeverre leerkrachten voldoen aan de benodigde leerkrachtvaardigheden. Er wordt een kijkwijzer gemaakt door de coördinator taal/lezen die kan worden gebruikt tijdens klassenbezoeken. Voortgangsoverleg directie en taal/leescoördinator Er is een kijkwijzer om de leerkrachtvaardigheden rondom het werken met Estafette in kaart te brengen Leerkrachten die voor het eerst werken met de methode Estafette beschikken over voldoende kennis om te kunnen werken met de methode. Leerkrachten die voor het eerst werken met de methode worden begeleidt door de coördinator taal/lezen. In een gesprek met de taal/ leescoördinator geven de betreffende leerkrachten aan of zij beschikken over voldoende kennis om te kunnen starten met de methode. Leerkrachten die niet eerder met Estafette hebben gewerkt, kunnen aan de slag met de methode. Alle leerkrachten beheersen de leerkrachtvaardigheden die nodig zijn voor het effectief werken met de methode Er worden 2 werkbijeenkomsten georganiseerd voor alle leerkrachten die werken met de methode Estafette - Juli Op basis van klassenbezoeken met de kijkwijzer wordt door de taal/leescoördinator in kaart gebracht in hoeverre de leerkrachten beschikken over de benodigde leerkrachtvaardigheden. De taal/leescoördinator brengt hiervan verslag uit aan Januari Directie + coördinator Alle leerkrachten beheersen de leerkrachtvaardigheden die nodig zijn voor het effectief werken met de methode

11 De coördinator taal/lezen voert klassenbezoeken uit en biedt begeleiding op maat. Tijdens voortgangsoverleggen met directie brengt de taal/leescoordinator verslag uit over de voortgang. directie. Directie + coördinator Leerkrachten stemmen hun instructie technisch lezen af op de instructie- en onderwijsbehoefte van de leerling. Er is een passend aanbod voor mogelijke risicolezers Twee keer per jaar wordt door de leerkrachten een groepsplan technisch lezen opgesteld. Dit wordt begeleidt door de taal/lees coördinator en intern begeleider. Dit onderdeel wordt beschreven in het uitvoeringsplan vve Oktober Opstellen groepsplan Februari Evaluatie groepsplan + opstellen nieuw groepsplan evaluatie groepsplan Op basis van klassenbezoeken door taal/leescoördinator wordt in kaart gebracht in hoeverre de instructie van de leerkracht wordt afgestemd op de instructie- en onderwijsbehoefte van de leerling middels het werken met een groepsplan technisch lezen. Januari Directie + coördinator Directie + coördinator Leerkrachten stemmen hun instructie technisch lezen af op de instructie- en onderwijsbehoefte van de leerling.

12 Uitvoeringsplan - Begrijpend Lezen Beoogd resultaat Te ondernemen acties (ook vermelden door wie) Periode van uitvoering Te gebruiken instrument om het resultaat te meten Evaluatie Periode Resultaat van de meting Leerkrachten passen het model voor activerende directe instructie toe tijdens de lessen begrijpend lezen. Leerkrachten passen het ADImodel toe tijdens iedere les begrijpend lezen. Leerkrachten krijgen klassenbezoek en begeleiding van intern begeleider en directie. t/m Klassenbezoeken op basis van kijkwijzer begrijpend lezen. Op basis van klassenbezoeken stellen ib er en directie voortgangsrapportage of evaluatie op. Januari Leerkrachten passen het model voor activerende directe instructie toe tijdens de lessen begrijpend lezen. De methode Nieuwsbegrip wordt conform de handleiding gebruikt. Er worden werkbijeenkomsten georganiseerd rondom het gebruik van de methode. Deze bijeenkomsten worden voorbereid en begeleid door taal/ leescoördinator, ib er en directie. t/m Klassenbezoeken op basis van kijkwijzer begrijpend lezen. Op basis van klassenbezoeken stellen ib er en directie voortgangsrapportage of evaluatie op Januari De methode Nieuwsbegrip wordt conform de handleiding gebruikt. Leerkrachten hebben kennis van effectieve didactiek in begrijpend lezen en kunnen deze didactiek toepassen. Leerkrachten worden geschoold in effectieve didactiek in begrijpend lezen (m.n. modeling). Leerkrachten krijgen hierin begeleiding op maat.) Deze bijeenkomsten worden voorbereid en begeleid door taal/ leescoördinator, ib er en directie. t/m Klassenbezoeken op basis van kijkwijzer begrijpend lezen Op basis van klassenbezoeken stellen ib er en directie voortgangsrapportage of evaluatie op Januari Leerkrachten hebben kennis van effectieve didactiek in begrijpend lezen en kunnen deze didactiek toepassen.

13 Er zijn schoolbreed afspraken gemaakt over het gebruik van de methode Nieuwsbegrip en aanvullend aanbod Met het team wordt geïnventariseerd welke hiaten in leerstofaanbod er ontstaan bij het werken met Nieuwsbegrip. Er worden afspraken gemaakt over het gebruik van aanvullend materiaal. Dit wordt gedaan tijdens werkbijeenkomsten. t/m december Evaluatie tijdens voortgangsoverleg taal/leescoördinator, intern begeleider en directie. Evaluatie met team Januari Er zijn schoolbreed afspraken gemaakt over het gebruik van de methode Nieuwsbegrip en aanvullend aanbod. Er is een passend aanbod voor mogelijke risico-lezers. Dit onderdeel wordt beschreven in het uitvoeringsplan vve

14 Uitvoeringsplan - Rekenen Beoogd resultaat Te ondernemen acties (ook vermelden door wie) Periode van uitvoering Te gebruiken instrument om het resultaat te meten Evaluatie Periode Resultaat van de meting De methode WIG 4 is volledig geïmplementeerd in de groepen 3 t/m 8 Leerkrachten kennen de uitgangspunten, de opbouw en werkwijze van de methode. Er worden werkbijeenkomsten georganiseerd waarin leerkrachten ervaringen en eventuele knelpunten bij het werken met de methode bespreken en oplossen. augustus tot en met Klassenbezoeken door directie en intern begeleider. Directie en intern begeleider stellen voortgangsrapportage en eindevaluatie op. Februari De methode WIG 4 is volledig geïmplementeerd in de groepen 3 t/m 8 Leerkrachten krijgen klassenbezoek van ib en directie. Effectieve instructie voor het van rekenen wordt verdiept Door intern begeleider en directie wordt middels klassenbezoeken In kaart gebracht welke onderdelen van effectieve instructie nog verdieping behoeven. Op basis van deze bevindingen wordt teambreed geschoold en/ of begeleiding op maat geboden. t/m juni Klassenbezoeken door directie en intern begeleider. Klassenbezoeken worden gedaan aan de hand van de kijkwijzer KBA Directie en intern begeleider stellen voortgangsrapportage en eindevaluatie op. Februari Leerkrachten zijn in staat naast vormkenmerken van het ADI model ook op effectieve wijze inhoud te geven aan de verschillende fasen binnen dit instructiemodel. Leerkrachten stemmen de Elke leerkracht stelt per jaar 4 De intern begeleider beoordeelt op basis van een Leerkrachten zijn in staat

15 instructie voor het vakgebied rekenen af op de instructieen onderwijsbehoefte van de leerling groepsplannen rekenen op. De groepsplannen worden inhoudelijk beoordeeld door de intern begeleider. Leerkrachten die nog ondersteuning nodig hebben, krijgen deze ondersteuning van de intern begeleider. De uitvoering van de groepsplannen in de groep wordt door middel van klassenbezoeken door intern begeleider gevolgd. t/m juni kijkwijzer de inhoudelijke kwaliteit van de groepsplannen. Daarnaast wordt de uitvoering van de groepsplannen door de intern begeleider beoordeelt middels klassenbezoeken aan de hand van een kijkwijzer. Op basis van deze gegevens stelt de intern begeleider een voortgangsrapportage of een eindevaluatie op. Deze rapportages worden teruggekoppeld naar directie en vervolgens het team. Februari zelfstandig groepsplannen op te stellen, uit te voeren en te evalueren. Door het voeren van diagnostische gesprekken zijn leerkrachten in staat hun aanbod effectief af te stemmen. Leerkrachten maken gebruik van de handvatten die de handleiding van de rekenmethode biedt voor het voeren van diagnostische gesprekken met leerlingen. Informatie uit deze gesprekken wordt gebruikt bij het bieden van instructie en het opstellen van groepsplannen t/m juni Intern begeleider en directie verzamelen tijdens gesprekken met leerkrachten, werkbijeenkomsten en klassenbezoek informatie rondom het voeren van diagnostische gesprekken. Directie en intern begeleider stellen voortgangsrapportage en evaluatie op. Februari Door het voeren van diagnostische gesprekken zijn leerkrachten in staat hun aanbod effectief af te stemmen.

16 Uitvoeringsplan - VVE Beoogd resultaat Te ondernemen acties Periode van uitvoering Te gebruiken instrument om het resultaat te meten Evaluatie Periode Resultaat van de meting Het project ouderparticipatie VVE is opgestart. Dit project wordt beschreven in het uitvoeringsplan ouderbetrokkenheid. Alle leidsters en leerkrachten binnen VVE zijn gecertificeerd voor het werken met het programma KO- Totaal. Leerkrachten die nog niet gecertificeerd zijn worden geschoold. Sirius zorgt voor scholingsaanbod. t/m juni Certificaat deelnemer scholing Alle leidsters en leerkrachten binnen VVE zijn gecertificeerd voor het werken met het programma KO- Totaal. Leerkrachten beschikken over voldoende vaardigheden om de taaldoelen 4-6 jarigen SLO/ UvA te kunnen behalen. Leidsters en leerkrachten VVE nemen deel aan het traject VVE. Leerkrachten worden geschoold en gecoacht. Het eerste half jaar van het traject wordt het project uitgevoerd door het ABC. Daarna wordt de begeleiding overgenomen door de VVE coördinator en de teamleidster van Swazoom. t/m januari begeleiding door ABC Februari t/m juni Begeleiding vanuit VVE Klassenbezoek op basis van kijkwijzer Taal en VVE Begeleiders en VVE- coördinator leggen de mate waarin de leerkracht en leidster over de vaardigheden beschikken vast en stellen voortgangsrapportage en evaluatie op. Februari vvecoördi-nator en directie : vve- coördi-nator en directie Leerkrachten beschikken over voldoende vaardigheden om de taaldoelen 4-6 jarigen SLO/ UvA te kunnen behalen. Leerkrachten zorgen in hun aanbod voor een goede leesstart. Leerkrachten werken structureel met de map fonemisch bewustzijn. - juni Afname toets Taal voor Kleuters Februari vvecoördi-nator en directie En 80 % van de leerlingen in groep 2 scoren op het onderdeel fonemisch bewustzijn van de toets Taal voor Kleuters een A,

17 Leerkrachten werken structureel aan hardop voorlezen en interactief voorlezen. Tijdens werkbijeenkomsten vergroten de leerkrachten hun kennis en vaardigheid. groepsbespreking : vve- coördi-nator en directie en groepsbespreking B of C score. Leerkrachten werken structureel met Tijdens werkbijeenkomsten vergroten de leerkrachten hun kennis en vaardigheid. - juni Afname toets Taal voor Kleuters Februari vvecoördi-nator en directie En groepsbespreking 80 % van de leerlingen in groep 2 scoren op het onderdeel fonemisch bewustzijn van de toets Taal voor Kleuters een A, B of C score. : vve- coördi-nator en directie en groepsbespreking Jonge risco-leerlingen krijgen een passend aanbod dat hun kansen op een succesvolle schoolloopbaan vergroot. In het schooljaar - wordt een schakelklas 1-2 geformeerd. Aanpak, werkwijze, doelen en beoogde resultaten worden beschreven in de verlengingsaanvraag schakelklas - De school beschikt over een Er wordt een jaar(werk)plan opgesteld waarin de volgende t/m Jaar(werk)plan VVE Voortgangsoverleg directie en VVE- De school beschikt over een

18 jaar(werk) plan VVE punten worden opgenomen: Visie op VVE en pedagogisch klimaat december coördinator. Januari. jaar(werk) plan VVE Versterken doorlopende leerlijn Ouderbeleid Zorgbeleid Overdracht kindgegevens Gezamenlijk overleg Opleiding/ nascholing Dit plan wordt opgesteld door de VVE- coördinator in overleg met de leerkrachten en leidsters.

19 Uitvoeringsplan - ouderbetrokkenheid Beoogd resultaat Te ondernemen acties Periode van uitvoering Te gebruiken instrument om het resultaat te meten Evaluatie Periode Resultaat van de meting Er is een concreet actieplan opgesteld ter bevordering van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Er wordt door de directie een werkgroep ouderbetrokkenheid geformeerd. Deze werkgroep maakt een concreet actieplan waarin is uitgewerkt op welke manier de school gaat werken aan het vergroten van de ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Oktober november t/m februari Evaluatie door directie en werkgroep Oktober Februari Er is een werkgroep ouderbetrokkenheid geformeerd. Er is een actieplan ouderbetrokkenheid en ouderparicipatie opgesteld Na het opstellen van het actieplan wordt dit plan uitgevoerd. Maart t/m juni Evaluatie door werkgroep en directie + evaluatie team tijdens eindevaluatie uitvoeringsplan. Het actieplan is volgen planning uitgevoerd. Het project ouderparticipatie VVE is opgestart. Na toekenning van de subsidie wordt er door VVE-coördinator en directie een plan van aanpak opgesteld voor het opstarten van het project ouderparticipatie VVE september oktober Voortgangsoverleg directie en VVE-coördinator Oktober De subsidie is toegekend en het plan van aanpak opgesteld. Het plan van aanpak wordt door alle betrokkenen volgens planning uitgevoerd November t/m juni Voortgangsoverleg directie en VVE- coördinator Het plan van aanpak wordt door alle betrokkenen volgens panning uitgevoerd.

20 Uitvoeringsplan - Profilering Beoogd resultaat Te ondernemen acties (ook vermelden door wie) Periode van uitvoering Te gebruiken instrument om het resultaat te meten Evaluatie Periode Resultaat van de meting De Ster beschikt over een concreet actieplan in het kader van de profilering van de school met als doel het vergroten van het leerlingaantal. Onder leiding van Ineke ten Hertog, projectleider, directie en de werkgroep profilering wordt het eerder opgestelde strategisch plan en plan van aanpak verder uitgewerkt. De Ster beschikt over een concreet actieplan in het kader van de profilering van de school met als doel het vergroten van het leerlingaantal. De school oriënteert zich op andere schooltijden, een pilot dagarrangementen en andere mogelijkheden om zich als school te profileren ten opzichte van andere scholen in de omgeving. In de loop van dit schooljaar zal dit uitvoeringsplan nader worden uitgewerkt.

21 Bijlage 1: Jaarplanning inhoudelijke onderwerpen Datum soort bijeenkomst onderwerpen 1 september teamvergadering Estafette, Taakspel, schrijfonderwijs, schrijven in schriften 12 september teamvergadering Evaluatie gedragstraning 14 september werkbijeenkomst Nieuwsbegrip, begrijpend luisteren 19 september Werkbijeenkomst MwidW 26 september studiedag Implementatie WIG, automatiseren, groepsplan rekenen, Estafette 12 oktober werkbijeenkomst Groepsplan technisch lezen 24 oktober werkbijeenkomst 1-zorgroute 27 oktober werkbijeenkomst Leefstijl digitaal leerlingvolgsysteem 2 november werkbijeenkomst Criteria keuze taalmethode, groepsplan spelling 10 november studiedag Groepsplan rekenen (evalueren) werken met dag- en weektaak 11 november studiedag 23 november werkbijeenkomst Begrijpend lezen/ begrijpend luisteren 11 januari werkbijeenkomst Begrijpend lezen/ begrijpend luisteren 19 januari werkbijeenkomst MwidW 26 januari teamvergadering 2 februari studiedag Sociaal, emotionele ontwikkeling, pedagogisch klimaat, implementatie WIG 3 februari studiedag Groepsplan spelling, tussentijdse evaluatie uitvoeringsplan 8 februari werkbijeenkomst Estafette, evaluatie groepsplan, opstellen nieuw groepsplan 12 maart teamvergadering 19 maart werkbijeenkomst MWidW 4 april werkbijeenkomst Begrijpend lezen/ begrijpend luisteren 7 mei teamvergadering 29 mei Studiedag 11 juni werkbijeenkomst MwidW 25 juni studiedag Evaluatie uitvoeringsplan, voorbereiding uitvoeringsplan juli teamvergadering

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014 Inleiding Rust, orde en regelmaat. Het is de uitstraling als je het schoolgebouw van o.b.s. Skoatterwiis binnenloopt. Er heerst een fijn op leren gerichte sfeer. Kinderen, leerkrachten en ouders werken

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2016-2017 Voor 2016-2017 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: didactisch: implementatie van de rekenmethode Wereld in getallen 2. Beleidsterrein:

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Jaarplan 2017-: Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Januari Juni 1718 K2 Besprekingen resultaten Er worden meerdere relevante instrumenten

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

Jaarplan Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Team

Jaarplan Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Team Jaarplan 2016-2017 Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Rekenen: Borgen van de rekenmethode Wizwijs voor de groepen 3 t/m 8. Inzetten van coöperatieve werkvormen Voor de groepen 1 en 2 gecijferd bewustzijn structureel

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 t Naam school Obs Letterwies Adres Postbus 32 (bezoekadres : Meidoornstraat 20) Postcode 9670AA Winschoten (9944 AR Nieuwolda) Telefoon 0596-541265 Brinnummer 00BB E-mail

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Pijler Maasdam Datum: 19 mei 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Pijler Schoolnaam OBS de Pijler Datum 31-03-2016

Nadere informatie

Locatie Noord Brandakkerstraat 4 1566XD Assendelft 075-6874208 info@dedorpsakker.nl

Locatie Noord Brandakkerstraat 4 1566XD Assendelft 075-6874208 info@dedorpsakker.nl Locatie Noord Brandakkerstraat 4 1566XD Assendelft 075-6874208 info@dedorpsakker.nl Locatie Zuid Dorpsstraat 172 1566AS Assendelft 075-6877166 infozuid@dedorpsakker.nl 1 Stand van zaken september 2012

Nadere informatie

Schoolplan 2013 2014

Schoolplan 2013 2014 Schoolplan 2013 2014 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Josefschool Schooljaar 2013-2014 =stand van

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar:

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar: Speerpunten 2014-2015 Item 1, 3, 7, 9 en 17 (zie onderstaand format) Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen 17-06-2015 Schooljaar: 2014-2015 Onderwijs en identiteit + leerlingenzorg Plan Do Check/act (Evaluatie

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Trendanalyse Midden Toetsen Cito. Schooljaar Vakgebieden:

Trendanalyse Midden Toetsen Cito. Schooljaar Vakgebieden: KONINGIN JULIANASCHOOL Trendanalyse Midden Toetsen Cito Schooljaar 2014-2015 Vakgebieden: 1. Taal voor kleuters 2. Rekenen voor kleuters 3. Technisch Lezen (DMT) 4. Begrijpend Lezen 5. Spelling 6. Rekenen

Nadere informatie

De Werkschuit. Schooljaarplan

De Werkschuit. Schooljaarplan De Werkschuit Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Rijnlaan 200 Plaats Zwolle Telefoon 038-4533873 E-Mail directie-werkschuit@ooz.nl Datum 7-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs...

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge Jaarverslag 2014-2015 Jaarplan 2015-2016 o.b.s. de Sprenge Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Beleidsvoornemens Onderwijskundige ontwikkelingen In- en uitstroom Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

HET KAN BETER PLAN REKENEN EN WISKUNDE DEELPLAN 4 (school: Tamboerijn)

HET KAN BETER PLAN REKENEN EN WISKUNDE DEELPLAN 4 (school: Tamboerijn) HET KAN BETER PLAN REKENEN EN WISKUNDE DEELPLAN 4 (school: Tamboerijn) UITGANGSSITUATIE Na een jaar werken met het Het kan beter plan heeft het team op alle punten vooruitgang geboekt. In de groepen wordt

Nadere informatie

VERBETERPLAN Deel 3B

VERBETERPLAN Deel 3B VERBETERPLAN Deel 3B onderwerp: Verbeteren rekenonderwijs datum: augustus 2010 proceseigenaar: Rekenverbeterteam: Gerjanne Meedendorp (rekenspecialist), Chantal Sheehan (IB-er), Maike Sabajo (adjunctdirecteur)

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Lynch Plantation SDA School

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Lynch Plantation SDA School RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij de Lynch Plantation SDA School Plaats : St. Eustatius BRIN-nummer : 30HK Datum schoolbezoek : 6 oktober 2014 Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

Jaarplan Rosa basisschool, schooljaar 2015-2016

Jaarplan Rosa basisschool, schooljaar 2015-2016 Jaarplan Rosa basisschool, schooljaar 2015-2016 Sociaal- emotionele ontwikkeling Borgen HGW met OGW Dit schooljaar zal de PDCA cyclus (plan-do-check-act)centraal staan. Het werken met groepsplannen is

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 Van de

Jaarverslag 2014-2015 Van de Jaarverslag 2014-2015 Van de Taandersplein 3 3027 CN Rotterdam 010-2457081 info@maria-school.nl Jaarverslag van Mariaschool Taandersplein brinnummer 17ZO schooljaar 2014-2015 Samensteller verslag Judith

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

JAARDOELEN 2015 2019. Schoolplan De Hoeksteen jaardoelen 2015-2019 Pagina 1

JAARDOELEN 2015 2019. Schoolplan De Hoeksteen jaardoelen 2015-2019 Pagina 1 JAARDOELEN 2015 2019 Schoolplan De Hoeksteen jaardoelen 2015-2019 Pagina 1 HOOGBEGAAFDHEID 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Het bieden van passend onderwijs middels een doorgaande leerlijn voor

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2015-2016. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. R.K. Basisschool De Palster

Jaarplan 2015-2016. R.K. Basisschool De Palster Jaarplan 2015-2016 R.K. Basisschool De Palster Datum Gremium Samenvatting wijzigingen/opmerkingen Versie Status 16 juni 2015 Team beleidsonderwerp 1 wordt ook geplaatst bij beleidsonderwerp. Enkele aanpassingen

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Maandag 21 september 2015

Maandag 21 september 2015 Maandag 21 september 2015 Welkom Presentatie verbeterpunten en interventies Vragen van ouders Evaluatie van de ochtend Kwaliteitsbeleid Jaarplan Informatie verzamelen Prioriteiten stellen Keuzes maken

Nadere informatie

HET KAN BETER PLAN REKENEN EN WISKUNDE DEELPLAN 4

HET KAN BETER PLAN REKENEN EN WISKUNDE DEELPLAN 4 HET KAN BETER PLAN REKENEN EN WISKUNDE DEELPLAN 4 UITGANGSSITUATIE In de groepen wordt met de methode Pluspunt gewerkt. Aangezien de niveauverschillen binnen de groep erg groot zijn, werken sommige kinderen

Nadere informatie

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal 16 17 Jaarplan Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen Locatie Fontein Locatie Transvaal Naam school: Brinnummer: Koningin Wilhelminaschool 15QK Adres: Fonteinstraat 16 / Transvaalstraat

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Jaarplan 2010-2011 Versie augustus 2011 Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Actiepunt 4A: Schoolplan Hoofdstuk 4 Onderwijskundig beleid: Obs de Schovenhorst heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

Bijlage 1 Evaluatie jaarplan

Bijlage 1 Evaluatie jaarplan Bijlage 1 Evaluatie jaarplan 2015-2016 In het jaarplan is beschreven aan welke doelen in het schooljaar 2015-2016 is gewerkt. Daarbij is, d.mv. kleuren, een prioritering aangegeven.de in rood aangegeven

Nadere informatie

Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS

Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS Een aantal richtlijnen gesteld vanuit de nieuwe CAO Wat is de definitie van een startende leraar? Met de startende leraar wordt de leerkracht bedoeld die

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1.

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1. Jaarplan 2013-2014 In het schoolplan 2011 2015 zijn de kaders neergelegd voor de schoolontwikkeling op de langere termijn, a.d.h.v. vier strategische keuzen. In dit jaarplan beschrijven we concreet welke

Nadere informatie

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Jaarplan Versie: augustus 2017 Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Aanleiding Voor u ligt het jaarplan van schooljaar. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school O.B.S. De Wjukslach Adres De Klamp 12 Postcode 8404 BM Langezwaag Telefoon O513-688555 E-mail directeur@wjukslach.nl Website www.wjukslach.nl Directeur J. Nijboer Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 15AK-C1 Arrangementsnummer : 75249 Onderzoek uitgevoerd op : 1 april 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Actieplan Woordenschat

Actieplan Woordenschat Actieplan Woordenschat Planperiode 2013-2014 Versie 1 Datum 26 Juli 2013 1. Algemene gegevens Opdrachtgever Organisatie- of resultaatgebied X Management primaire processen (6a) X Waardering door personeel

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK R.K. basisschool De Regenboog Plaats : Delft BRIN nummer : 14GD C1 Onderzoeksnummer : 275807 Datum onderzoek : 26 juni 2014 Datum vaststelling : 1 september

Nadere informatie

OBS Koningin Beatrix JAARVERSLAG. Schooljaar 2013-2014

OBS Koningin Beatrix JAARVERSLAG. Schooljaar 2013-2014 OBS Koningin Beatrix JAARVERSLAG Schooljaar 2013-2014 Jacqueline de Fouw Buren, 15 september 2014 Inleiding In dit verslag van obs Koningin Beatrix geef ik weer welke activiteiten zijn ondernomen in het

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 bs. Edith Stein

Plan van aanpak 2014 bs. Edith Stein Plan van aanpak 2014 bs. Edith Stein CITO eind 2014 Leerling resultaten worden volgens de norm CITO eind behaald binnen de bandbreedte van max. 2 punten verschil. Schoolsoort 1, 0 % gewichten leerlingen.

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2013-2014

Evaluatie Jaarplan 2013-2014 Evaluatie Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit

Nadere informatie

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Jaarplan 2014-2015 Inleiding In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm waarbij

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Pareltje de Schatkaart Plaats : Delft LRKP nummer : 198321922 BRIN nummer : 13QZ C2 Onderzoeksnummer : 288192

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

Zorg op maat voor elke leerling!

Zorg op maat voor elke leerling! Zorg op maat voor elke leerling! Elk kind is gelijk elk kind heeft recht op een andere behandeling Zorgplan 2015-2019 Inleiding: In dit plan wordt de zorg die gegeven wordt op de Valentijnschool beschreven

Nadere informatie

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007 Ouderavond 16 november 7 mei 2007 Durf te stralen, je dient de wereld niet door je klein te houden! Durf te ervaren wat je kunt! Kijk naar mogelijkheden, dat motiveert om het beste naar boven te halen!

Nadere informatie

Onstwedde. een later stadium ook de kinderopvang.

Onstwedde. een later stadium ook de kinderopvang. Projectplan (opzet) Onstwedde vve-po 1 - Praktische gegevens Plaats Pilot Onstwedde Projectleider Margreet Mulder Deelnemende instellingen CBS - De namen Regenboog/CBS en adressen van Prof. de deelnemende

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Jaarplan Drachten. Datum: 20 september

Jaarplan Drachten. Datum: 20 september Jaarplan 2016-2017 SBO It Heechhôf Drachten Datum: 20 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam SBO It Heechhôf Datum Inleiding Streefbeelden 1. In 2019 heeft de school (in samenwerking

Nadere informatie

Schooljaarplan Planperiode Versie Versie 4 Datum Obs Prins Willem Alexander. Adres t Witzand 22. Telefoon

Schooljaarplan Planperiode Versie Versie 4 Datum Obs Prins Willem Alexander. Adres t Witzand 22. Telefoon Plan n in g Schooljaarplan Planperiode 2011-2015 Versie Versie 4 Datum 04-07-2013 Naam school Adres t Witzand 22 Postcode Obs Prins Willem Alexander 9463PA Telefoon 0592 262400 E-mail Directeur pwa@primah.org

Nadere informatie

Verslaggeving via. jaargroepoverleg

Verslaggeving via. jaargroepoverleg Jaarplan 2014-2015. c.b.s. de Vuurvlinder Onderwijs en identiteit Plan Do Check/act (Evaluatie en borging juni 2015) 1:Resultaten van de tussen- en eindopbrengsten van rekenen worden gehandhaafd en/of

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD Locatie : Het Mozaïek - Brinnummer : 12DF Plaats : Veenendaal

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke Plaats : Westdorpe BRIN-nummer : 06ZF Onderzoeksnummer : 123619 Datum schoolbezoek : 4 Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

Planning & evaluatie Schooljaar 2012-2013 categorie onderwerp proces/uitvoeren tijdpad bewaking evaluatie resultaat

Planning & evaluatie Schooljaar 2012-2013 categorie onderwerp proces/uitvoeren tijdpad bewaking evaluatie resultaat Planning & evaluatie Schooljaar 2012-2013 categorie onderwerp proces/uitvoeren tijdpad bewaking evaluatie resultaat Onderwijsgevend 1. Consolidatie werkmodel GIP/DIM: 2. Sociaal-emotionele ontwikkeling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN nummer : 19HH C1 Onderzoeksnummer : 271891 Datum onderzoek : 4 februari 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

o.b.s. De Wieden Schooljaarplan

o.b.s. De Wieden Schooljaarplan o.b.s. De Wieden Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Beulakerwiede 4 Plaats Zwolle Telefoon 038-4542762 E-Mail i.jousma@ooz.nl Datum 8-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs... 4

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Zeven items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Zeven items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2016-2017 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2016-2017. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

Jaarplan basisschool. De Goudakker

Jaarplan basisschool. De Goudakker Jaarplan basisschool De Goudakker 2016 2017 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN ZUUKERSCHOOL 2010-2011 Onderdeel van de Stichting Proo Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010-2011 School Zuukerschool Schoolleider Frans van Duren Datum Juni 2010 Inleiding In ons

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Maasparel 1 Inhoud jaarverslag Inhoud Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016 Jaarplan obs De Daverhof Schooljaar 2015-2016 Verbeterpunten Onderwerp Inhoud Afronding Kwaliteitszorg Borging van bestaande kwaliteitskaarten Opstellen kwaliteitskaart groepsplannen Invoering kind gesprekken

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rozenburg. Datum: 18 september 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rozenburg. Datum: 18 september 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Basisschool De Regenboog Rozenburg Datum: 18 september 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Regenboog Datum 23-06-2015 Inleiding Het team van PCBS

Nadere informatie

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel Onze basisschool is onderdeel van Stichting Kindwijs. Voor meer informatie over onze Stichting verwijzen we u graag naar www.kindwijs.org Deze operationele planning is onderdeel van onze kwaliteitscyclus

Nadere informatie

Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl

Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl Betreft : Jaarverslag 2014-2015 Alblasserdam september 2015, Aan de ouder(s)

Nadere informatie

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen Format groepsplan Groep namen WAT wil ik bereiken? WAT bied ik aan om dit doel te bereiken? HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving HOEveel tijd? Zelfstandig of met de leerkracht? HOE volg ik de

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Brugge

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Brugge RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool De Brugge Plaats : Ede Gld BRIN nummer : 23PT C1 Onderzoeksnummer : 277747 Datum onderzoek : 9 september 2014 Datum vaststelling : 11 november 2014

Nadere informatie

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie )

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie ) Jaarplan 2013- De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie 140603) U leest nu het jaarplan 2013- van Basisschool de Hazelmuis te Stolwijk. Boven alle plannen voor dit schooljaar staat altijd onze missie. Vanuit

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. 8e Montessorischool Zeeburg

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. 8e Montessorischool Zeeburg VERSLAG VOORTGANGSGESPREK 8e Montessorischool Zeeburg Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 22LE C1 Onderzoeksnummer : 291877 Datum onderzoek : 18 januari 2017 Datum vaststelling : 1 februari 2017 Pagina 2

Nadere informatie

Schooljaarverslag Sint Gerardusschool

Schooljaarverslag Sint Gerardusschool Directie Mevr. M.C. Sijmons Adres Splitting 145 Plaats Emmen Telefoon 0591-622465 E-mail stgerardus@primenius.nl Website www.sintgerardus.nl 1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Borgingstrajecten 4 3 verbetertrajecten

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 OBS De Oerstek Noardburgum Datum: 1 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam OBS De Oerstek Schoolnaam OBS De Oerstek Datum 20-05-2015

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig jaarverslag 2012-2013 Beleidsterrein Leerstofaanbod Verbeterpunt (wat) Vernieuwen methode rekenen en wiskunde Er is een nieuwe methode rekenen en wiskunde voor de groepen 3 t/m 8 Activiteiten

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 K Basisschool De Palster Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan 2012-2016 Stichting.K. Primair Onderwijs Culemborg KBS De Palster Schooljaar 2012-2013 Beleidsonderwerp / Doelstelling

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2014-2015 Beste ouders en verzorgers, Afgelopen schooljaar is er wederom hard gewerkt door alle medewerkers om het maximale uit iedere leerling te halen. De afgelopen jaren heeft onze school

Nadere informatie

CBS Tamarinde. Jaarplan maart juli Betrokken. Professioneel. Onderzoekend

CBS Tamarinde. Jaarplan maart juli Betrokken. Professioneel. Onderzoekend Jaarplan maart 2017- juli 2018 In het jaarplan staan doelen voor resterend huidig schooljaar en nieuw schooljaar 2017-2018 geformuleerd. Het jaarplan is deels een afgeleide van het schoolplan 2015-2019.

Nadere informatie

Jaarplan Onderwijskundig beleid (bijgevoegd bijlage plannen schoolanalyse) Personeelsbeleid Kwaliteitszorgbeleid

Jaarplan Onderwijskundig beleid (bijgevoegd bijlage plannen schoolanalyse) Personeelsbeleid Kwaliteitszorgbeleid Jaarplan 2014-2015 Ontwikkelgebieden Onderwijskundig beleid (bijgevoegd bijlage plannen schoolanalyse) Personeelsbeleid Kwaliteitszorgbeleid Overig beleid (facultatief) Verplichte onderwerpen 2013-2014

Nadere informatie