Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE."

Transcriptie

1 De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold. Inschrijven nascholing VVE. Cursus Leerkrachten onderbouw. Certificaat behaald. Het volgen van de scholing. De twee leerkrachten van de kleutergroepen aangemeld voor een cursus VVE. Voor de cursus waren te weinig aanmeldingen, waardoor de cursus niet doorging. Ondersteuning aangevraagd bij de CEDgroep van een deskundige op gebied van VVE om de twee leerkrachten te ondersteunen en de kennis bij de leerkrachten te vergroten. Er is veel overleg geweest Werkplannen zijn aangepast, de werkwijze in de kleutergroepen is nu volgens DIM model met een nieuw werkplan. Overal zijn nu beleidsstukken van. Er is coaching van het CED geweest. 1

2 VVE-ouderbeleid. Er is bij ouders, team en directie en bij de aanleverende PSZ een urgentiebesef van het belang van de uitvoering van een goed VVE beleid. Ouders en school gaan meer samenwerken in het belang van hun kind. Het beleggen van bijeenkomsten met team, ouders van OBS Van Rijckevorsel waarin uitleg gegeven wordt over de noodzaak van VVE beleid. Vanaf januari 2015 beleggen van één informatiebijeenkomst over de mogelijkheden en voordelen van VVE beleid voor teamleden, ouders en medezeggenschapsraad en één bijeenkomst met team, ouders en medezeggenschapsraad waarin de visie over het VVE beleid wordt vastgelegd. Organisatie en aansturing van de te beleggen bijeenkomsten door de werkgroep VVE die bestaat uit een vertegenwoordiger vanuit de groepen 1-2, een intern begeleider en een vertegenwoordiging vanuit de oudergeleding van de MR. Team, ouders, directie en aanleverende peuterspeelzaal delen de doelstelling en uitvoering van het VVE beleid op OBS Van Rijckevorsel. Eén team bijeenkomst onder leiding van de kartrekker over VVE. Tussenevaluatie: Er is een plan gemaakt ::Omgaan met elkaar. Dit plan is op een avond aan de ouders gepresenteerd De werkgroep ouderbetrokkenheid is inclusief een ouder van de MR bezig met het schrijven van een ouderbeleidsplan, dit is voor de zomervakantie 2015 klaar! Aan de ouders is een enquête voorgelegd over o.a. wat ouders willen in de school en wat zijzelf kunnen betekenen voor de school. Er vindt een inventarisatie plaats naar de behoefte aan een ouderkamer. 2

3 Participatie in VVEactiviteiten in de vroeg/voorschool. Het ontwikkelen en vaststellen van een ouderbeleidsplan dat uitgaat van een dusdanige betrokkenheid waarin school, PSZ en ouders in gezamenlijkheid werken aan de meest optimale ontwikkeling van de kinderen binnen de VVE doelgroep. In drie bijeenkomsten wordt gesproken over het doel van de ouderbetrokkenheid, de opzet van gerichte ouderactiviteiten, de informatie aan ouders over de werkwijze, stimulerende activiteiten in de ontwikkeling, participatie en betrokkenheid bij VVE activiteiten, informatie aan ouders over hun kind. Vanaf januari 2015 drie bijeenkomsten die met het team gehouden worden. Inhoud van de bijeenkomst informatieverstrekking en voorstellen tot op te stellen beleid. Het ouderbeleid moet gedragen worden door het team en door de medezeggenschapsraad. Werkgroep ouderbetrokkenheid, de teamleden van de groepen 1 en 2, de directie en de intern begeleider. Mogelijk ook een vertegenwoordiger vanuit de oudergeleding van de MR. Er is een ouderbeleidsplan dat uitgaat van gerichte insteek op ouderbetrokkenheid met als doel instaat te zijn om als PSZ en de school gezamenlijk op te trekken met de ouders in de meest optimale ontwikkeling van de kinderen. In drie team bijeenkomsten die door de werkgroep ouderbetrokkenheid voorbereid worden. Input bij scholen met GoodPractices. In 2 maandelijkse bijeenkomsten van de werkgroep ouderbetrokkenheid en de directie en door middel van terugkoppeling naar het team. Vast leggen van het beleid. Ouderbetrokkenheid na bespreking in de MR en vervolgens opnemen in het schoolplan. De werkgroep ouderbetrokkenheid is in de periode sept/dec meerdere malen bij elkaar geweest werkgroep. Zij maken nu het beleidsplan ouderbetrokkenheid. De werkgroep Bibliotheek op School zal komen tot een beleidsplan Lezen waarin ook ouderactiviteiten opgenomen zullen worden. 3

4 Kwaliteit van de uitvoering VVE Het in kaart brengen van de kindkenmerken. De kindkenmerken van de kinderen binnen de VVE doelgroep zijn beschikbaar en kunnen gebruikt worden voor het opstellen van een gericht aanbod. Het observatiesysteem BOSOS wordt gebruikt om de kindkenmerken en de fases van ontwikkeling van de kinderen binnen de VVE doelgroep in kaart te brengen. Daarnaast zullen gesprekken met de teamleden vanuit de onderbouw de informatie moeten volmaken. De werkgroep VVE maakt naar aanleiding van de hierin gezette stappen een rapportage op over de kindkenmerken binnen de VVEdoelgroep. Vanaf januari 2015 worden maandelijkse bijeenkomsten belegd waarin naar aanleiding van de uitkomsten van BOSOS en naar aanleiding van de gesprekken met teamleden van de onderbouw. Deze maandelijkse bijeenkomsten zullen in juni 2015 leiden tot een omschrijving van de kindkenmerken binnen onze VVE populatie. Teamleden van de groepen 1-2, de intern begeleider verantwoordelijk voor de invoering en toepassing van het leerlingobservatiesysteem BOSOS. Kindkenmerken van leerlingen van de aanleverende peuterspeelzaal en van de groepen 1-2 van OBS Van Rijckevorsel zijn bekend en hierop kan vervolgens op ingespeeld worden. Twee wekelijkse bijeenkomsten te verzorgen door de intern begeleider die verantwoordelijk is voor de invoering en toepassing van het leerling observatie systeem BOSOS. Het observatiesysteem BOSOS is aangeschaft. De leerlingen worden volgens plan gevolgd. De intern begeleider belegt bijeenkomsten met de leerkrachten onderbouw om het observatiesysteem te implementeren en de behaalde resultaten te bespreken. Afstemmen van het lesaanbod. Het lesaanbod is dusdanig ingericht dat sprake is van een doorgaande lijn. Als uitgangspunt hanteren we op in de groepen 1 en 2 de ontwikkelingsfases zoals vermeld in BOSOS. Het in kaart brengen van de ontwikkelingsfases zoals vermeld in BOSOS. De ontwikkelingsdoelen worden verwerkt in het dagelijkse lesprogramma bij de uitvoering van de didactische werkplannen. Vanaf januari 2015 in maandelijkse bijeenkomsten in rapportage door de iber één keer per twee maanden aan de directie. Leerkrachten groep 1-2, ib-er verantwoordelijk voor de invoering en toepassing. 4 Het lesaanbod op zowel de PSZ als in de groepen 1-2 is dusdanig ingericht dat er sprake is van een doorgaande lijn. Uitgangspunt hierbij in de groepen 1-2 zijn de ontwikkelingsfases zoals opgenomen in het leerlingobservatiesysteem BOSOS. Leerkracht en i.b. In groep 2zijn de toetsen onlangs afgenomen. Taal: groep 1/2a 80% gehaald. groep 1/2b 72 % gehaald. Rekenen: groep 1/2a 80% gehaald. groep 1/2b: 64% gehaald. De hiaten die in BOSOS gevonden worden in de

5 ontwikkeling,worden in het groepsplan vermeld en daar wordt aan gewerkt. 5

6 Kwaliteit van de educatie: het pedagogisch klimaat. Pedagogische gedragsgrenzen. De leerkrachten hanteren duidelijke pedagogische gedragsgrenzen. De leerkracht is duidelijk en benoemt de gedragsregels. Zie ook jaarplan en plan BOOR Expertise gedragsregels. Cursus Leerkrachten. Een goed pedagogisch klimaat en duidelijkheid voor de kinderen. POP leerkrachten. De leerkrachten van de onderbouw zijn door begeleider van de CEDgroep drie maal in de klas bezocht. De leerkrachten hebben gewerkt met minipops. Er zijn drie klassenbezoeken uitgevoerd. Bij de derde keer was de directie aanwezig. Het pedagogisch handelen van één van de beide leerkrachten was goed. De andere leerkracht krijgt verdere ondersteuning op dit terrein. Kwaliteit van de educatie: het educatief handelen. Activiteiten taalontwikkeling. Er worden structureel effectieve en gerichte activiteiten voor taalontwikkeling uitgevoerd. Uitvoeren van effectieve en gerichte activiteiten taal. Afspraken t.a.v. Woordenschat worden uitgevoerd. Zie plan School aan Zet. Cursus Leerkrachten. Er vindt duidelijk meer interactie plaats tussen de leerlingen. Kennis taal- en woordenschatontwikkeling. Cito- toets Woordenschat. Door de gehele school ligt dit cursusjaar de nadruk op woordenschat. Wij trekken hierin op met enkele basisscholen in Hoogvliet. De leerkrachten zijn bekend met de didactiek van M. Verhallen. (4 fases: voorbewerken, semantiseren, consolideren en controleren). Zij bouwen deze didactiek in in de wekelijkse lessen. 6

7 Bevordering interactie. De leerkrachten bevorderen de interactie tussen de leerlingen. Actieve betrokkenheid. De leerkrachten stimuleren actieve betrokkenheid van de leerlingen en verrijken het spelen en leren. Responsief gedrag. Het gedrag van de leerkrachten is responsief. Het bevorderen van samenwerken tussen de leerlingen. Zie ook plan BOOR-expertise. D.m.v vragen stellen, inspelen op de belevingswereld, complimenteren, differentiëren, samenwerken. In coöperatieve werkvormen. D.m.v model directe instructie. Complimenteren. Hoge verwachtingen uitspreken. Het geven van feedback. Cursus Leerkrachten. Er vindt duidelijk meer interactie plaats tussen de leerlingen onderling. Toepassing in coöperatieve werkvormen zijn zichtbaar en rendabel. Cursus Leerkrachten. Kinderen zijn duidelijk betrokken en spelen en leren op eigen niveau. Cursus Leerkrachten. De aspecten van het model directe instructie worden door de leerkrachten beheerst. POP leerkrachten. Tijdens de klassenbezoeken en het invullen van de kwaliteitskaart wordt besproken of de interactie wel of niet is waargenomen. Er worden meer coöperatieve werkvormen ingezet, bijvoorbeeld bij begrijpend Lezen., maar ook in de kleutergroepen. De leerkrachten van de onderbouw geven in minipops aan op welke wijze zij de betrokkenheid van de leerlingen willen verhogen. Eén leerkracht leert dit d.m.v. co-teaching. De intern begeleider, directeur en begeleider CED hebben regelmatig klassenbezoeken afgelegd. In de minipops geven de leerkrachten aan wat zij willen leren betreffende het model directe instructie. Bij één van de beide leerkrachten van de onderbouw is een enorme vooruitgang waargenomen. 7

8 Ontwikkeling, begeleiding en zorg Ontwikkeling, begeleiding en zorg binnen de groep en de bredere zorgketen De onderwijsbehoeften bepalen voor de hele groep, de kleine groep en het individuele kind. De onderwijsbehoeften van de VVE populatie zijn bekend en worden in het onderwijsprogramma ingepast. De leerkracht is in staat om de uitkomsten van BOSOS te vertalen in het didactisch werkplan en past dat toe in het dagelijks handelen. Het leerlingobservatiesysteem BOSOS brengt van individuele leerlingen en van de groep in kaart of aangesloten wordt bij de meetmomenten in de ontwikkeling. De uitkomsten van de BOSOS observatie worden ingepast in het didactisch werkplan en dusdanig ingepast in het dagelijks handelen van de leerkracht binnen de groep. Vanaf november hebben de leerkrachten van de groepen de uitkomsten van het BOSOS observatie systeem beschikbaar, verwerken de uitkomsten hiervan in een hierdoor opgesteld didactisch werkplan en passen het didactisch werkplan in hun dagelijks handelen toe. Leerkrachten groepen 1 en 2 en de intern begeleider die verantwoordelijk is voor de invoering en toepassing van het leerlingobservatiesysteem BOSOS. De onderwijsbehoeften van de leerlingen zijn bekend en worden verwerkt in het didactisch werkplan en dat wordt in het dagelijks handelen door de leerkracht toegepast. Zie invoering BOSOS en een presentatie door een collega directeur over de bepaling van de onderwijsbehoeften. Vanaf november 2014 wordt in maandelijkse bijeenkomsten invulling gegeven aan de uitvoering van het bepalen van de onderwijsbehoeften die vervolgens verwerkt worden in de didactische werkplannen. De verantwoordelijke ib/er brengt maandelijks verslag uit aan de directie in het directie/ib-overleg. De uitkomsten van BOSOS zijn verwerkt in een nieuw groepsplan. De leerkracht moet dit aanvullen met normale activiteiten. 8

9 Doorgaande lijn De doorgaande lijn aanbrengen in de aanpak van de PSZ en de groepen 1 en 2. Er is een doorgaande lijn in aanpak en ontwikkeling in de volledige VVE populatie. Het overleg met de PSZ wordt vanuit de kartrekker VVE opgepakt. De bestaande overdracht vanuit de PSZ is de start voor de aanpak van leerlingen die in groep 1 van de basis school instromen. De doorgaande lijn in de aanpak binnen de groepen 1 en 2 wordt op de basisschool uitgevoerd. Naast aandacht voor de algemene ontwikkeling zal bij zorgleerlingen de problematiek aan de orde komen in het ZOT overleg en in de leerlingbespreking. Opstart van de gesprekken met de PSZ over de doorgaande lijn, is een verantwoordelijkheid vanuit de aangestelde kartrekker. Initiatieven hiertoe zijn genomen door directie en bovenschoolse directie BOOR. De doorgaande lijn binnen de van Rijckevorselschool valt binnen het plan van aanpak. De kartrekker op dorpsniveau voor wat betreft de externe partners. De ontwikkelingslijnen van de leerlingen binnen het VVE zijn bekend en sluiten op elkaar aan. Twee bijeenkomsten voor leerkrachten 1 en 2 en de ib-ers over de te behalen doelen in ontwikkeling. Uitgangspunt zijn de ijkmomenten zoals vermeld in BOSOS. Borging van activiteiten In cursus Insteek is om in twee maandelijkse bijeenkomsten met directie en ib te rapporteren en vervolgstappen te plannen. We streven ernaar om in het volgende cursusjaar een doorgaande lijn tot stand te brengen. Het plan van aanpak Hoek van Holland is met alle betrokkenen afgerond en hier bij gevoegd.in september 2015 gaat het in werking! 9

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE GENTIAAN

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE GENTIAAN VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE GENTIAAN Locatie(s) : Brinnr. :17OE Plaats :7322BN Apeldoorn Onderzoeksnummer :15263 Datum onderzoek

Nadere informatie

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 1 Als je een schip wilt bouwen Breng dan geen mensen bij elkaar om Hout aan te slepen Werktekeningen te maken Taken te verdelen En het werk in te delen Maar leer

Nadere informatie

Het Baken 2012-2013. Jaarverslag. Khbgiuyfi uf. christelijke basisschool

Het Baken 2012-2013. Jaarverslag. Khbgiuyfi uf. christelijke basisschool Het Baken Khbgiuyfi uf Jaarverslag 2012-2013 christelijke basisschool 2 Het Baken jaarverslag 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen 4-13 Evaluatie doelen 2012-2013 14-22 Identiteit 23 Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KLEIN STATIONNETJE BASISSCHOOL ERASMUS, LOC. STATIONSSTR. Locatie(s) :Peuterspeelzaal

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL AL ISLAAH

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL AL ISLAAH VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL AL ISLAAH Locatie(s) : Brinnr. :24MW-4 Plaats :3842 ZZ Harderwijk Onderzoeksnummer :16167 Datum onderzoek

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014 Inleiding Rust, orde en regelmaat. Het is de uitstraling als je het schoolgebouw van o.b.s. Skoatterwiis binnenloopt. Er heerst een fijn op leren gerichte sfeer. Kinderen, leerkrachten en ouders werken

Nadere informatie

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Naar ecellente basisscholen #IB er Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Colofon Opstellers: Coördinatie & eindredactie: Vormgeving: Drukkerij: De Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE AQUAREL. BRIN-nummer : 13YV Onderzoeksnummer : 51152

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE AQUAREL. BRIN-nummer : 13YV Onderzoeksnummer : 51152 RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE AQUAREL School : De Aquarel Plaats : Zwolle BRIN-nummer : 13YV Onderzoeksnummer : 51152 Datum schoolbezoek : 26-10-2004 Datum vaststelling : 12 januari 2005 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

2008-2012 Het Zwanenbos

2008-2012 Het Zwanenbos 2008-2012 VAN OPENBARE (SPECIALE) BASISSCHOOL Het Zwanenbos Schoolplan Het Zwanenbos 2008-2012 2 Inhoudsopgave 0 Inleiding 1. De visie 2. Het kwaliteitsbeleid 3a 3b 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g Het onderwijskundig

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL UKKEPUK BASISSCHOOL OP GEN HEI

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL UKKEPUK BASISSCHOOL OP GEN HEI VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL UKKEPUK BASISSCHOOL OP GEN HEI Locatie peuterspeelzaal basisschool Op Brinnr. 20TD Plaats

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 75 Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen Tweede evaluatie van de inzet van een team van orthopedagogen in dienst van een schoolbestuur

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015. De Mariaschool

Jaarplan 2014-2015. De Mariaschool In dit jaarplan 2014-2015 van de Mariaschool kijken we vooruit naar het schooljaar 2014-2015. We geven richting aan de ontwikkelingen van de Mariaschool. De richting waarin we ons onderwijs verder willen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Schoolplan 2012-2016. o.b.s. Bornwaterschool. Bloemendaal

Schoolplan 2012-2016. o.b.s. Bornwaterschool. Bloemendaal Schoolplan 2012-2016 o.b.s. Bornwaterschool Bloemendaal Pagina 1 Schoolplan 2012 2016 Naam school o.b.s. Bornwaterschool Brinnummer 18 KK Adres Ignatius Bispincklaan 1 Postcode 2061 EM Bloemendaal Telefoon

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs "Apollo 11"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs Apollo 11 RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs "Apollo 11" Plaats : De Meern BRIN-nummer : 10DL Onderzoeksnummer : 126369 Datum schoolbezoek : 24 april 2012 Rapport vastgesteld te Utrecht op 13 juni

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Planning-realisatie. WSKO Verburch-hof Directeur : Karin van Schalkwijk

Schooljaar 2014-2015. Planning-realisatie. WSKO Verburch-hof Directeur : Karin van Schalkwijk Schooljaar 2014-2015 Planning-realisatie WSKO Verburch-hof Directeur : Karin van Schalkwijk 1. Inleiding Dit overzicht is een uitwerking van het schoolplan 2011-2015 voor het schooljaar 2014-2015. Omdat

Nadere informatie

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015 BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag van: Bernadette Mariaschool Delft Brinnummer: 13PI Schooljaar: 2013-2014 Samenstellers jaarverslag: Bespreking

Nadere informatie