Toetsprotocol Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 maart 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toetsprotocol Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 maart 2016"

Transcriptie

1 Toetsprotocol Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 maart 2016

2 Inhoudsopgave Doelstelling Blz. 3 Leeswijzer Blz Welke toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem nemen we af? Blz Hoe nemen we de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem af? Blz Hoe analyseren we de toetsgegevens van het Cito leerlingvolgsysteem? Blz Hoe nemen we de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem af bij leerlingen met Dyslexie en Dyscalculie? Blz Hoe nemen we de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem af bij leerlingen met speciale Onderwijsbehoeften? Blz Bijlagen Blz februari

3 Doelstelling Op de scholen van OPO IJmond wordt gekeken naar vorderingen van elke leerling. Door te werken met het Cito leerlingvolgsysteem, hebben we op bestuursniveau gekozen voor een valide 1 meetinstrument om de resultaten van al onze leerlingen te volgen. We krijgen informatie over de opbrengsten van het geboden onderwijs op leerling, groeps- en schoolniveau. Door het afnemen en analyseren van de toetsen kunnen we aandachtspunten signaleren en waar nodig maatregelen treffen om het onderwijs te verbeteren. Binnen OPO IJmond vinden we het belangrijk te komen tot vergelijkbare resultaten door een uniforme wijze van afname van de toetsten. Zo werken we gericht aan betrouwbare 2 resultaten op school- en bestuursniveau. Dit protocol biedt daarvoor de handvatten. Leeswijzer Dit toetsprotocol start met een uitleg welke Cito toetsen worden afgenomen binnen de scholen van OPO IJmond. Er worden richtlijnen genoemd voor de afname van de toetsen. Daarna wordt uiteengezet hoe analyse van de resultaten plaatsvindt binnen de scholen van OPO IJmond. Ten tweede is er aandacht hoe binnen de scholen van OPO IJmond wordt omgegaan met het afnemen van de CITO toetsen bij dyslectische leerlingen. Ten slotte aandacht voor de afname van toetsen bij leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. 1 Validiteit zegt iets over de inhoud: wordt er gemeten wat de bedoeling is? 2 Betrouwbaarheid heeft te maken met de stabiliteit van de toetsresultaten. Wanneer de toets herhaald zou worden, komen dan dezelfde resultaten naar voren? 22 februari

4 1. Welke toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem nemen we af? Op stichtingsniveau is afgesproken dat onderstaande toetsen verplicht zijn gesteld Welke toets? Afname Cito Begrijpend Lezen Januari groep 4 t/m 8 Juni groep 3 t/m 7 Cito Rekenen en Wiskunde Januari groep 4 t/m 8 Juni groep 3 t/m 7 Cito Technisch Lezen DMT Januari groep 3 t/m 8 Groep 3: kaart 1 en 2 Groep 4 t/m 8: alle kaarten Juni groep 3 t/m 7 Groep 3 t/m 7: alle kaarten Cito Spelling Januari groep 4 t/m 8 Juni groep 3 t/m 7 Niet verplicht, maar wel zeer aan te raden is om naast bovengenoemde toetsen ook af te nemen: Leestechniek en leestempo,cito Rekenen voor Kleuters, Cito Taal voor Kleuters en de Cito Entreetoets. (zie bijlage 1) De leestoetsen zijn aan te raden in specifieke gevallen. En de kleuter- en Entreetoetsen zijn zeer wenselijk om een goede beginsituatie vast te stellen. Omdat deze toetsen niet verplicht zijn gesteld door de inspectie laten wij het aan de scholen om ze al of niet af te nemen. Daarnaast zijn er scholen die niet-methodegebonden, landelijk genormeerde toetsen afnemen (denk aan NIO of NSCCT). Deze psychologische toetsen worden steeds vaker afgenomen om een goede indicatie te krijgen van het theoretische uitstroomprofiel en potentieel van de leerling. Ze zijn echter niet verplicht gesteld door de inspectie. 22 februari

5 CITO Eindtoets OPO IJmond heeft zichzelf als doel gesteld duurzaam te bouwen aan onderwijskwaliteit en opbrengstgericht te werken aan het verbeteren van de leerprestaties. Dit doen we in een lerende organisatie waar van en met elkaar geleerd wordt. In dit licht stelt het bestuur OPO IJmond de scholen verplicht om de CITO Eindtoets af te nemen. (uitzondering is SBO de Boekanier). Daarvoor de volgende argumenten: o o De Inspectie van het Onderwijs verplicht schoolbesturen zich te verantwoorden met resultaten van betrouwbaar, valide en adequaat genormeerde toetsen (Henkens, 2012, pp7). Door de keuze van één instrument voor alle scholen kan het bestuur van OPO IJmond ervan uitgaan zich te verantwoorden met een toets die aan de wettelijke eis voldoet.(bijlage 5) Door één instrument zijn opbrengsten van de scholen van OPO IJmond vergelijkbaar met andere scholen binnen en buiten de Stichting. Dat is van grote meerwaarde binnen een lerende organisatie en biedt voordelen voor ouders en andere stakeholders. Speciale toetsen OPO IJmond streeft er naar dat alle kinderen de reguliere toetsen aangeboden krijgen. Soms is het noodzakelijk om hier van af te wijken. Dit doen we alleen in de groepen 3 t/m 8 als er sprake is van specifieke onderwijsbehoefte en/of vertraagde ontwikkeling. De volgende afspraken zijn daarop van toepassing: o o o We nemen deze toetsen alleen af in de groepen 3 t/m 5 wanneer er sprake is van een IQ < 80 (Aangetoond middels onderzoek ) We nemen deze toetsen alleen af in de groepen 6 t/m 8 als het te verwachten uitstroomprofiel <1 F is en de leerling al 3 keer achter elkaar op de reguliere toetsen een V of V- heeft gescoord, voor een bepaald vakgebied. De toetsen worden alleen afgenomen bij leerlingen die al in het zorgoverleg besproken zijn én die al (gaan) werken met aangepast lesaanbod (denk aan routeboekje) of een eigen leerlijn. Deze beslissing wordt genomen in overleg met de ouders en staat beschreven in het OPP 22 februari

6 2. Hoe nemen we de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem af? De leerkracht van de groep neemt in principe zelf de toets af. In geval van ziekte/ afwezigheid wordt de toets naar een ander moment doorgeschoven (naar een moment waarop de groepsleerkracht wel aanwezig is). Bij de kleuters nemen we de toetsen af in groepsverband, tenzij de toets gemaakt wordt op de computer. In dat geval mag de leerkracht ondersteunen met aanklikken als de leerling nog niet muisvaardig is. Het kind wijst aan op het beeldscherm. Een leerling die door ziekte/afwezigheid de toets niet kan maken, doet op een later moment de toets. De toets Begrijpend Lezen wordt bij een leerling nooit mondeling afgenomen. (afwijken mag alleen als er een behandelingsplan is volgens het dyslexie protocol) Elke school neemt de meest recente versie af van de Cito toetsen Begrijpend Lezen, Rekenen en Wiskunde en Technisch Lezen. Ga voor een overzicht van de meest recente toetsen naar de website van Cito: (log rechts boven in op de Cito portal met de eigen school inlogcodes). Het staat elke school vrij om de Cito toetsen digitaal af te nemen met de daarvoor beschikbare software. Ten slotte: om te komen tot valide en betrouwbare resultaten worden opgaven niet specifiek geoefend. 22 februari

7 3. Hoe analyseren we de toetsgegevens van het CITO leerlingvolgsysteem? Op stichtingsniveau is afgesproken dat: Elke leerkracht de toetsresultaten van de leerlingen van zijn/haar klas invult in ParnasSys. Elke leerkracht analyseert de leerlingresultaten m.b.v. Cito LOVS. Elke Intern Begeleider analyseert de leerlingresultaten op groepsniveau. Op basis van bovengenoemde analyses wordt duidelijk wat de onderwijsbehoefte én leeropbrengsten zijn van elke leerling. Iedere leerkracht past zijn handelen hierop aan. Dit wordt genoteerd in een groepsplan. Zo werken we binnen OPO IJmond handelingsgericht volgens de cyclus: waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren. Elke schoolleider analyseert samen met Intern Begeleider de groepsresultaten op schoolniveau (de trendanalyse). Op basis van de trendanalyse worden interventies gepleegd op groeps- en schoolniveau. Deze worden vastgelegd in het Jaarplan. Tijdens plenaire teambijeenkomsten worden de resultaten besproken 22 februari

8 4. Hoe nemen we de toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem af bij leerlingen en dyslexie en dyscalculie? Voor afname van de toetsen bij dyslectische leerlingen, verwijzen we naar de bijlagen in het protocol dyslexie en het protocol dyscalculie. Deze zijn afkomstig uit de leidraad van het CITO. Ook de landelijke organisaties Masterplan Dyslexie en Masterplan Dyscalculie schrijven bepaalde richtlijnen voor waarop deze doelgroep het beste ondersteunt kan worden bij het maken van toetsen. Onze stichting volgt deze landelijke richtlijn. (bijlage 2 en 3) 22 februari

9 5. Hoe nemen we de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem af bij leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? Voor afname van de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem bij deze groep leerlingen doen we aanpassingen in de aanbod van de toetsen en de afname van de toetsen. Bijvoorbeeld kinderen met motorische problemen, autisme, ADHD. Deze kinderen hebben specifieke onderwijsbehoeften met betrekking tot het maken van toetsen. Hierbij leidend zijn de publicaties van het CITO. (Zie ook bijlage 4.) 22 februari

10 6. Bijlagen Bijlage 1 Uitgewerkte toetskalender Cito 3.0 Bijlage 2 Aanpassingen voor afname toetsen bij Dyslexie Bijlage 3 Bijlage 4 Aanpassingen voor afname toetsen bij Dyscalculie Aanpassingen voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften 22 februari

11 Bijlage 1 : Toetskalender CITO 3.0 Welke toets? Afname Groep Cito Begrijpend Lezen Januari Juni Groep 4 t/m 8 Groep 3 t/m 7 Cito Rekenen en Wiskunde Cito Technisch Lezen (AVI) (niet verplicht) Januari Juni Januari Juni Groep 3 t/m 8 Groep 3 t/m 7 Groep 3 t/m 8 Groep 3 t/m 7 DMT Januari Groep 3: kaart 1 en 2 Groep 4 t/m 8: alle kaarten Juni Groep 3: kaart 1, 2 en 3 Groep 4 t/m 7: alle kaarten Leestechniek en Leestempo (niet verplicht) groep 3 t/m 7 CITO Spelling CITO (lees-)woordenschat (niet verplicht) Januari Juni Januari Juni Groep 3 t/m 8 Groep 3 t/m 8 Groep 3 t/m 8 Groep 3 t/m 7 22 februari

12 Bijlage 2: aanpassingen toetsen voor leerlingen met Dyslexie Entree toets voor leerlingen met dyslexie Aan het eind van het schooljaar nemen de meeste scholen de Entreetoets af bij leerlingen in groep 7. De Entreetoets bestaat uit vier onderdelen: taal, lezen, rekenen-wiskunde en wereldoriëntatie. De Entreetoets maakt deel uit van het Cito Volgsysteem. De resultaten van de toets laten zien wat de sterke en zwakke kanten zijn van de leerling op de verschillende onderdelen, zoals taal, rekenen en studievaardigheden, voordat de leerling naar de volgende groep gaat. De leerkracht kan zo nagaan of er in de kennis en vaardigheden van uw kind op bepaalde punten hiaten zitten en zo nodig een gericht plan maken om die hiaten op te vullen. Cito Primair en speciaal onderwijs Advies van Cito (januari 2014) Het advies van Cito voor aanpassingen voor leerlingen met dyslexie is in lijn met de algemene richtlijn die Cito hanteert voor het gebruik van hulpmiddelen en aanpassingen bij toetsen. In principe adviseren wij om alle leerlingen de toetsen onder dezelfde omstandigheden te laten maken en dus de voorgeschreven afname-instructies te volgen. Dit in verband met de vergelijkbaarheid van de resultaten van leerlingen met die van anderen in hun groep en de normgroep. Er kunnen omstandigheden zijn die het noodzakelijk maken om toch bepaalde aanpassingen te doen of hulpmiddelen toe te staan. De vragen die u bij elke aanpassing moet stellen, zijn: Meet de toets nog steeds wat hij moet meten? Leidt de aanpassing tot overcompensatie, waardoor de leerling bevoordeeld wordt ten opzichte van andere leerlingen? Hulpmiddelen en aanpassingen bij de LVS-toetsen Hulpmiddelen Een groot deel van de LVS-toetsen is zowel in een papieren als in een digitale versie beschikbaar. De digitale toetsen Rekenen-Wiskunde, Studievaardigheden, Woordenschat en Spelling beschikken over auditieve ondersteuning. U zou ervoor kunnen kiezen om de papieren variant van deze toetsen ook in de hogere groepen voor te lezen, zoals dat standaard gebeurt bij de toetsen voor groep 3 en 4. Het heeft echter de voorkeur om bij deze leerlingen de toetsen digitaal af te nemen om te voorkomen dat u bijvoorbeeld door uw stemgebruik de leerlingen onbewust hints geeft. Aanpassingen: welke mogelijkheden hebt u? Algemeen Extra afnametijd (met uitzondering van de toetsen op het gebied van technisch lezen) Toets in meerdere delen afnemen (met uitzondering van de toetsen op gebied van technisch lezen) Vergroten van de teksten van A4 naar A3 Spelling In groep 4 en 5 kan ervoor gekozen worden om standaard dus ongeacht de toetsscore op de startmodule vervolgmodule 1 (dictee) af te nemen bij leerlingen met dyslexie in plaats van vervolgmodule 2 (meerkeuze). 22 februari

13 Begrijpend lezen Het is altijd toegestaan om de leerling een toets van een lager niveau aan te bieden, het zogenoemde toetsen op maat. Daarmee zorgt u ervoor dat de leerling met dyslexie niet een te moeilijke toets hoeft te maken én dat u van die leerling nauwkeurige toetsresultaten krijgt. In uitzonderlijke gevallen kunt u ervoor kiezen om een leerling met ernstige leesproblemen voorafgaand aan de toetsafname de teksten zelf alvast door laten lezen, bij voorkeur op dezelfde dag als waarop de toets wordt afgenomen. De betreffende leerling mag de bijbehorende opgaven niet zien en de teksten mogen uiteraard niet worden nabesproken. Waarom zijn er geen toepassingen toegestaan bij de toetsen Technisch lezen, AVI en DMT? Omdat juist achterblijvende prestaties op deze toetsen een signaal zijn dat mogelijk sprake is van dyslexie. De toetsen zijn bedoeld om de technische leesvaardigheid van leerlingen in kaart te brengen: hoe vlot en nauwkeurig kunnen ze een geschreven woord of tekst ontsleutelen? Hulpmiddelen en aanpassingen bij de Entreetoets en de Eindtoets Basisonderwijs Hulpmiddelen Gesproken versie op cd of daisy-cd Kurzweilversie, voor leerlingen met minimaal een half jaar ervaring met deze software Vergrote versie van de opgavenboekjes (A3 formaat) Zwart-wit versie, om ervoor te zorgen dat leerlingen door de kleuren niet afgeleid worden Aanpassingen Extra afnametijd Gebruik van een markeerstift Waarom is er wel een auditieve versie van Begrijpend lezen beschikbaar bij de Eindtoets en de Entreetoets en niet bij de LVS-toetsen Begrijpend lezen? Hier hebben wij voor gekozen omdat de doelen van deze toetsen verschillend zijn. Het doel van de LVS-toetsen is vaststellen hoe goed kinderen geschreven teksten kunnen begrijpen om op basis daarvan het onderwijsaanbod beter af te stemmen. Als u de toetsen zou voorlezen, meet de toets niet meer zuiver begrijpend lezen, maar iets wat het midden houdt tussen begrijpend lezen en begrijpend luisteren. Wij adviseren om leerlingen met dyslexie naast de toets Begrijpend lezen die niet wordt voorgelezen ook de toets Begrijpend luisteren te laten maken. Door de prestaties op beide toetsen met elkaar te vergelijken, krijgt u informatie over de begripsvaardigheid van de leerling: maakt hij de toets Begrijpend lezen niet goed vanwege zijn dyslexie of omdat zijn begripsvaardigheid in het algemeen onder het gemiddelde ligt? De belangrijkste functie van de Eindtoets Basisonderwijs is het geven van een onafhankelijk advies voor het best passende brugklastype in het voortgezet onderwijs. Omdat leerlingen met een dyslexieverklaring in het voortgezet onderwijs veelal gebruikmaken van hulpmiddelen bij het studeren en lezen van teksten, staan we het gebruik hiervan toe bij de Eindtoets. Dat betekent wel dat het resultaat op het Eindtoets-onderdeel Begrijpend lezen dan geen zuivere meting meer is van de vaardigheid in begrijpend lezen. Omdat veel scholen de Entreetoetsen inzetten bij het formuleren van het schooladvies, hebben we ervoor gekozen om de richtlijnen van de Entreetoets aan te laten sluiten bij die van de Eindtoets Basisonderwijs. Ook voor de Entreetoetstaken Begrijpend lezen geldt dat ze bij gebruik van een gesproken versie geen zuiver beeld meer geven van de begrijpende leesvaardigheid van de leerling. 22 februari

14 Scholen maken soms bewust de keuze om toch hulpmiddelen of aanpassingen toe te staan, hoewel de toets daardoor niet meer echt meet waarvoor deze bedoeld is. Bijvoorbeeld omdat na een aantal jaren onderwijs en extra remediëring duidelijk is geworden dat de leerling een bepaalde vaardigheid niet onder de knie krijgt. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, mits u zich realiseert dat de resultaten van deze leerling op de toets geen valide en betrouwbare meting meer zijn van de betreffende vaardigheid. Het is van belang dat u dit goed vastlegt én duidelijk communiceert naar ouders, behandelaars of een nieuwe school waar een leerling naartoe gaat. Zo weten zij bijvoorbeeld dat de vaardigheid in begrijpend lezen van de leerling vergelijkbaar is met die van zijn groepsgenoten mits de teksten worden voorgelezen. Voor de school én de ouders is het van belang dat zij zich realiseren dat deze leerling naar alle waarschijnlijkheid ander onderwijsaanbod nodig zal hebben dan zijn klasgenoten. Meer informatie vindt u in de flyer Gebruik van hulpmiddelen en aanpassingen op 22 februari

15 Bijlage 3: aanpassingen toetsen voor leerlingen met Dyscalculie 22 februari

16 Bijlage 4: aanpassingen voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften 22 februari

17 Zie hiervoor het Dyslexie protocol. Zie het protocol Dyslexie Zie Bijlage 8 van wegwijzer toetsgebruik voor Zie bijlage leerlingen 8 uit met de CITO specifieke publicatie onderwijsbehoeften wegwijzer toetsgebruik bij leerlingen met speciale onderwijsbehoeften 22 februari

Dyslexiebeleid CBS De Springplank 2014-2015

Dyslexiebeleid CBS De Springplank 2014-2015 Dyslexiebeleid CBS De Springplank 2014-2015 Dyslexie onderzoek De resultaten van alle leerlingen worden door de intern begeleiders gevolgd. Wanneer een leerling drie keer achtereenvolgend een E scores

Nadere informatie

Kiezen van passende toetsen voor begrijpend lezen. Programma. Cito Volgsysteem

Kiezen van passende toetsen voor begrijpend lezen. Programma. Cito Volgsysteem Kiezen van passende toetsen voor begrijpend lezen Maartje Hilte Eindhoven, 25 september 2013 Programma doel van toetsen keuze passende toets keuze passend niveau aanpassing toetsomstandigheden relatie

Nadere informatie

Signalering van lees- en spellingproblemen in het speciaal (basis) onderwijs. Judith Vloedgraven, Cito 3 april 2013

Signalering van lees- en spellingproblemen in het speciaal (basis) onderwijs. Judith Vloedgraven, Cito 3 april 2013 Signalering van lees- en spellingproblemen in het speciaal (basis) onderwijs Judith Vloedgraven, Cito 3 april 2013 Actualiteit Inleiding Actualiteit doorverwijzing naar zorg Vanaf 2009 kosten vergoed door

Nadere informatie

Opdracht 2: Data analyseren en interpreteren op groepsniveau (technisch lezen voor leerkrachten van groep 3 (Opdracht 2a) en groep 4 (Opdracht 2b))

Opdracht 2: Data analyseren en interpreteren op groepsniveau (technisch lezen voor leerkrachten van groep 3 (Opdracht 2a) en groep 4 (Opdracht 2b)) Opdracht 2: Data analyseren en interpreteren op groepsniveau (technisch lezen voor leerkrachten van groep 3 (Opdracht 2a) en groep 4 (Opdracht 2b)) Met behulp van onderstaande opdracht kun je met behulp

Nadere informatie

TOETSPROTOCOL OBS WILLEM EGGERT. Formuleren schoolspecifiek beleid.

TOETSPROTOCOL OBS WILLEM EGGERT. Formuleren schoolspecifiek beleid. TOETSPROTOCOL OBS WILLEM EGGERT Formuleren schoolspecifiek beleid. De toets weken zijn in oktober, januari, maart, mei en juni gepland. De ondersteuning komt in de geplande toets weken waar nodig te vervallen,

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2017 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2017 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2017 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van

Nadere informatie

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets.

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets. TOETSEN OP DE PWA; het hoe en waarom Alle basisscholen in Nederland moeten beschikken over een leerlingvolgsysteem: een serie toetsen of observaties waarmee de ontwikkeling van de kinderen gevolgd kan

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: december 2017

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: december 2017 1 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: december 2017 Inleiding Dit document wordt al enkele jaren gemaakt en bijgehouden door Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW). De tabellen worden in

Nadere informatie

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 September Oktober November * KIJK registratie * KIJK registratie signaleringslijst gr.2 (zie zorgmap) * Herfstsignalering signaleringslijst gr.3 (zie zorgmap) December Januari

Nadere informatie

Protocol Dyslexie. In groep 1 tm 8 wordt het protocol Leesproblemen en Dyslexie (M.Gijsel, F. Scheltinga, M. van Druenen, L. Verhoeven) gehanteerd.

Protocol Dyslexie. In groep 1 tm 8 wordt het protocol Leesproblemen en Dyslexie (M.Gijsel, F. Scheltinga, M. van Druenen, L. Verhoeven) gehanteerd. Protocol Dyslexie In groep 1 tm 8 wordt het protocol Leesproblemen en Dyslexie (M.Gijsel, F. Scheltinga, M. van Druenen, L. Verhoeven) gehanteerd. Een leerling met de diagnose dyslexie heeft recht op de

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017 1 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017 Inleiding Dit document wordt al enkele jaren gemaakt en bijgehouden door Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW). De tabellen worden in

Nadere informatie

Hieronder volgt een uitleg van de doelgroep met de daarbij horende aanpassingen.

Hieronder volgt een uitleg van de doelgroep met de daarbij horende aanpassingen. Protocol aangepaste toets afname. Ten aanzien van de standaardprocedure die gehanteerd wordt bij de afname van de methode gebonden toetsen en de CITO toetsen kunnen een aantal aanpassingen gemaakt worden.

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: Januari 2015 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: Januari 2015 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) 2015 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: Januari 2015 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: augustus 2015

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: augustus 2015 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: augustus 2015 Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van het leerlingvolgsysteem weergegeven welke vaardigheidsscores bij welk

Nadere informatie

b. Er is indien nodig mondeling overleg met voorschoolse voorziening en eventueel school van herkomst.

b. Er is indien nodig mondeling overleg met voorschoolse voorziening en eventueel school van herkomst. Ontwikkelingslijn: Ontwikkelingsveld 2: Eigenaren: Planningssysteem a. Leerlingvolgsysteem (LVS) b. Instroom leerlingen Anja van Manen en Marian Brands Doel a. Het signaleren en registreren van de vorderingen

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse) Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2016 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2016 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) 2016 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2016 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen

Nadere informatie

EVALUATIE CITO MIDDEN 2014-2015

EVALUATIE CITO MIDDEN 2014-2015 Bijlage 3: Opbrengsten en analyses Gerardus Majellaschool 2014-2015 EVALUATIE CITO MIDDEN 2014-2015 Het doel van school is dat minimaal 45% van de leerlingen een I of II score hebben, daarnaast meer dan

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Inleiding Dit document wordt al enkele jaren gemaakt en bijgehouden door Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW). De tabellen worden in heel

Nadere informatie

Wijzigingen opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs Februari 2011

Wijzigingen opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs Februari 2011 Wijzigingen opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs Februari 2011 De Inspectie van het Onderwijs voert vier wijzigingen door ten aanzien van de opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs. De wijzigingen

Nadere informatie

Computerprogramma LOVS

Computerprogramma LOVS Primair onderwijs Cito Volgsysteem Computerprogramma LOVS Groep 1 t/m 8 Snelle verwerking toetsen Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs (LOVS) Geavanceerde analyses op leerling-, groeps- en schoolniveau

Nadere informatie

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 Datum eerste versie n.v.t. Datum laatste versie 17-11-2014 Documenteigenaar Team CBS De Wegwijzer Datum volgende toetsing Schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

CBS De Akker Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8

CBS De Akker Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 CBS De Akker Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 Datum eerste versie 03-12-2011 Datum laatste versie 04-06-2015 Documenteigenaar Team CBS De Akker Datum volgende toetsing Schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Entreetoets groep 5, 6 en 7

Entreetoets groep 5, 6 en 7 Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Entreetoets groep 5, 6 en 7 Uw beeld compleet Met gratis Vooruitblik! Alle basisvaardigheden in één pakket Heldere rapportages Gratis rapport Vooruitblik

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Op onze school vinden wij het goed informeren van ouders belangrijk. Zoals bekend werken wij met het leerlingvolgsysteem ParnasSys waar ook een ouderportaal

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: juli 2016

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: juli 2016 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: juli 2016 Inleiding Dit document wordt al enkele jaren gemaakt en bijgehouden door Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW). De tabellen worden in heel

Nadere informatie

Document Opbrengsten Gereformeerde Basisschool Benjamin

Document Opbrengsten Gereformeerde Basisschool Benjamin Document Opbrengsten Gereformeerde Basisschool Benjamin Gereformeerde Basisschool Benjamin Koolweg 9, 6446 TM Brunssum 045-5216561, www.gbbenjamin.nl Maart 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

OPBRENGSTGERICHT WERKEN. Handleiding groepsoverzicht en groepsplan. versie 1

OPBRENGSTGERICHT WERKEN. Handleiding groepsoverzicht en groepsplan. versie 1 OPBRENGSTGERICHT WERKEN Handleiding groepsoverzicht en groepsplan versie 1 Met dank aan: Mariët Förrer CPS Onderwijsontwikkeling en advies Handleiding groepsoverzicht en groepsplan Leeslink Inhoud 1 Invullen

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2015

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2015 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2015 Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van het leerlingvolgsysteem weergegeven welke vaardigheidsscores bij welk

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Opbrengsten. Basisschool Pius X

Opbrengsten. Basisschool Pius X Opbrengsten 014 Basisschool Pius X Opbrengsten Met dit verslag willen wij u een overzicht geven van de belangrijkste gegevens/aantallen betreffende de opbrengsten van Basisschool Pius X. Naast de evaluaties

Nadere informatie

Rapportage resultatenanalyse

Rapportage resultatenanalyse Rapportage resultatenanalyse Naam basisschool: Mariaschool Datum analyse: Juli 2016 Opgesteld door: Yvonne de Ruijter Inleiding Voor u ligt het verslag van de resultatenanalyse van de Mariaschool. In deze

Nadere informatie

Toetsen Begrijpend lezen Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS)

Toetsen Begrijpend lezen Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS) Toetsen Begrijpend lezen Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS) Opbouw Info over Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS) Info over de toetsen Speciale leerlingen Vernieuwing bij toetsen Begrijpend

Nadere informatie

Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk

Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk Groep 5, 6 en 7 Compact: de belangrijkste onderdelen van uw onderwijsprogramma getoetst Compleet: alle basisvaardigheden

Nadere informatie

Rekenen-Wiskunde 3.0. Groep 3

Rekenen-Wiskunde 3.0. Groep 3 Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Rekenen-Wiskunde 3.0 Groep 3 op papier en digitaal vanaf schooljaar 2013/2014 zowel kale sommen als contextopgaven sluit aan bij het onderwijs van nu integratie

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: februari 2014

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: februari 2014 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: februari 2014 Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van het leerlingvolgsysteem weergegeven welke vaardigheidsscores bij welk

Nadere informatie

toetsen van Veilig Leren lezen en Estafette. groepen 1 2 LOVS Cito Taal voor Goed lees en spellingsonderwijs in de groepen 3 tot en met 8

toetsen van Veilig Leren lezen en Estafette. groepen 1 2 LOVS Cito Taal voor Goed lees en spellingsonderwijs in de groepen 3 tot en met 8 onderwijs en zorgarrrangement op De Wilgen uitgevoerd door meetinstrumenten Zorgniveau 1 = basisarrangenment Zorgniveau 1 Leerkracht Methodegebonden Gestructureerde stimulering van beginnende geletterdheid

Nadere informatie

Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk

Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk Groep 5, 6 en 7 Nieuw: Kurzweilversie voor groep 6 en 7 en verbeterde rapportages Compact: de belangrijkste

Nadere informatie

Niet methodegebonden toetsen die gedurende de schoolperiode afgenomen worden op het gebied van taal, lezen en spelling:

Niet methodegebonden toetsen die gedurende de schoolperiode afgenomen worden op het gebied van taal, lezen en spelling: R.K. Daltonschool De Driesprong Taal- leesprotocol groep 1 8, versie 01-08-2011 Dit protocol is onze vertaling van het Dyslexieprotocol naar onze schoolsituatie. De taal- leesontwikkeling van de wordt

Nadere informatie

Leerrendementenoverzicht van LOVS toetsen

Leerrendementenoverzicht van LOVS toetsen van LOVS toetsen Opbrengstgericht werken betekent dat doelen worden geformuleerd voor het (gewenste) prestatieniveau van een leerling, een groep of de school. Veelal worden hiervoor vaardigheidsscores

Nadere informatie

Rekenen-Wiskunde 3.0. Groep 5

Rekenen-Wiskunde 3.0. Groep 5 Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Rekenen-Wiskunde 3.0 Groep 5 op papier en digitaal vanaf schooljaar 2015/2016 zowel kale sommen als contextopgaven sluit aan bij het onderwijs van nu integratie

Nadere informatie

1 juni 2016, nummer 18a extra editie

1 juni 2016, nummer 18a extra editie OBS Kloosterveen, Dalton-onderwijs De Boomgaard 5, 9408 JA Assen Telefoon: 0592 82 05 60 Email: post@obs-kloosterveen-assen.nl Website: www.obs-kloosterveen-assen.nl Ouderbetrokkenheid Zoals gemeld in

Nadere informatie

bijlage 10 of ZLKLS auditieve woorden met de aangeboden bijlage 9 of ZLKLS auditieve synthese Toets met 20 klankzuivere

bijlage 10 of ZLKLS auditieve woorden met de aangeboden bijlage 9 of ZLKLS auditieve synthese Toets met 20 klankzuivere 29 Protocol klas 1 Toetsing/ signalering 1 Overdracht LVS Kleuters 2 Hoofdmeting 1 (Herfstsignalering, alle leerlingen) Letterkennis: Lezen en herkennen van aangeboden letters, lange klanken, korte klanken,

Nadere informatie

Toetsen Begrijpend lezen Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS)

Toetsen Begrijpend lezen Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS) Toetsen Begrijpend lezen Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS) Opbouw Info over Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS) Vernieuwing bij toetsen Begrijpend lezen Discussie in groepen Cito Volgsysteem

Nadere informatie

Automatisering van het lezen op woordniveau

Automatisering van het lezen op woordniveau Protocol Leesproblemen en Dyslexie toetskalender voor groep 7 expertisecentrum nederlands 7 algemene toelichting Momenteel werkt het Expertisecentrum Nederlands aan een herziening van de Protocollen Leesproblemen

Nadere informatie

Beleidsstuk dyslexie. Augustus 2014

Beleidsstuk dyslexie. Augustus 2014 Beleidsstuk dyslexie Augustus 2014 Saltoschool Reigerlaan Beleidsstuk dyslexie 01-08-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Screening en signalering... 3 1.1 Groep 1... 3 1.2 Groep 2... 3 1.3 Groep 3... 4

Nadere informatie

Afspraken mbt protocol dyslexie Van Dijckschool Bilthoven. Inhoudsopgave:

Afspraken mbt protocol dyslexie Van Dijckschool Bilthoven. Inhoudsopgave: 11-12-2007 Inhoudsopgave: 1. Dyslexie...3 1.1 Wat is het dyslexieprotocol?...3 1.2 Doel van het Protocol Dyslexie....3 1.3 Inhoud van het protocol...3 2. Preventie en interventiehandelingen...4 2.1 Groep

Nadere informatie

Resultaten eindcito 2012 R.K.Josefschool:

Resultaten eindcito 2012 R.K.Josefschool: Resultaten eindcito 2012 R.K.Josefschool: Alle leerlingen van groep 8 hebben deelgenomen aan de cito- eindtoets 2012. Hiervan hebben er 32 leerlingen de Cito-eindtoets gedaan en 1 leerling de Cito-niveautoets.

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Opbrengsten 2013-2014 na januari toetsing

Opbrengsten 2013-2014 na januari toetsing Opbrengsten 2013-2014 na januari toetsing Maart 2014 1 Toets uitslagen 1.1 Cito Eindtoets Jaar Ondergrens Landelijk gemiddelde Bovengrens Schoolscore 2006-2007 533,6 534,8 536,0 536,9 2007-2008 533,7 534,9

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Het doel van school is dat minimaal 50% van de leerlingen een I of II score hebben:

Het doel van school is dat minimaal 50% van de leerlingen een I of II score hebben: Bijlage 3: Opbrengsten en analyses Gerardus Majellaschool 2013-2014 EVALUATIE CITO MIDDEN 2013-2014 Het doel van school is dat minimaal 50% van de leerlingen een I of II score hebben: Rekenen Deze doelstelling

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers,

Beste ouders/verzorgers, 13 januari 2017 weeknieuws 17 Basisschool/Kindcentrum Stadskwartier Catharinastraat 7, 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 Pluskinderopvang 0615267632 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken (OGW)

Opbrengstgericht werken (OGW) Opbrengstgericht werken (OGW) Gebruik maken van toetsresultaten; voorwaarden op groeps-, school- en bestuursniveau Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteits Opbrengstgericht

Nadere informatie

Leerrendementenoverzicht van LOVS toetsen

Leerrendementenoverzicht van LOVS toetsen van LOVS toetsen Opbrengstgericht werken betekent dat doelen worden geformuleerd voor het (gewenste) prestatieniveau van een leerling, een groep of de school. Veelal worden hiervoor vaardigheidsscores

Nadere informatie

Leerrendementenoverzicht van LVS toetsen

Leerrendementenoverzicht van LVS toetsen van LVS toetsen Opbrengstgericht werken betekent dat doelen worden geformuleerd voor het (gewenste) prestatieniveau van een leerling, een groep of de school. Veelal worden hiervoor vaardigheidsscores gebruikt.

Nadere informatie

Begrijpend lezen 3.0. Groep 3 en groep 4

Begrijpend lezen 3.0. Groep 3 en groep 4 Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Begrijpend lezen 3.0 Groep 3 en groep 4 op papier vanaf schooljaar 2014/2015 ook met voorspelopgaven sluit aan bij het onderwijs van nu integratie toetsen

Nadere informatie

Uw kind, onze zorg Ouderavond Rehobothschool 12 januari 2015

Uw kind, onze zorg Ouderavond Rehobothschool 12 januari 2015 Uw kind, onze zorg Programma 1) Welkom 2) Uitleg Cito LOVS (leerling Onderwijs Volg Systeem) 3) CITO op het rapport (leeswijzer) 4) Vernieuwingen leerlingzorg 5) Gelegenheid tot vragen stellen 6) Afsluiting

Nadere informatie

Deel II Aanmeldingsformulier dyslexiezorg (in te vullen door school)

Deel II Aanmeldingsformulier dyslexiezorg (in te vullen door school) 033-2983197 info@praktijkdeziel.nl www.praktijkdeziel.nl Deel II Aanmeldingsformulier dyslexiezorg (in te vullen door school) 1.0 Algemeen deel Gegevens school Adres: PC/Woonplaats: Telefoon: E-mail adres:

Nadere informatie

Spelling 3.0. Groep 3 en groep 4

Spelling 3.0. Groep 3 en groep 4 Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Spelling 3.0 Groep 3 en groep 4 op papier vanaf schooljaar 2014/2015 vanaf 2015/2016 ook digitaal alleen dicteeopgaven, ook in de hogere groepen uitgebreide

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

CBS Maranatha. Doel: Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Dyslexieprotocol 2013 aangepast sept.14

CBS Maranatha. Doel: Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Dyslexieprotocol 2013 aangepast sept.14 CBS Maranatha Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Dyslexieprotocol 2013 aangepast sept.14 Doel: Doel van ons dyslexieprotocol is een zo goed mogelijke begeleiding van leerlingen met (dreigende) leesproblemen.

Nadere informatie

2014 Protocol dyslexie

2014 Protocol dyslexie Protocol dyslexie 2014 Protocol dyslexie Inleiding Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen 1. De term komt uit het latijn, want dys = niet goed functioneren, lexis = taal of woorden. Bij dyslexie

Nadere informatie

Spelling 3.0. Groep 5

Spelling 3.0. Groep 5 Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Spelling 3.0 Groep 5 op papier vanaf schooljaar 2015/2016 vanaf 2016/2017 ook digitaal alleen dicteeopgaven, ook in de hogere groepen uitgebreide foutenanalyse

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

Richtlijnen voor toetsafname bij slecht horende en dove leerlingen

Richtlijnen voor toetsafname bij slecht horende en dove leerlingen Richtlijnen voor toetsafname bij slecht horende en dove leerlingen De algemene richtlijnen in dit document geven leerkrachten op Cluster 2 scholen handvatten om toetsing te standaardiseren en om informatie

Nadere informatie

8-10-2015. Nationaal congres Taal en Lezen. 15 oktober 2015 Toetsen. Contactgegevens

8-10-2015. Nationaal congres Taal en Lezen. 15 oktober 2015 Toetsen. Contactgegevens Nationaal congres Taal en Lezen 15 oktober 2015 Toetsen WWW.CPS.NL Contactgegevens Willem Rosier w.rosier@cps.nl 06 55 898 653 Wat betekent dit voor het meten van de 21ste eeuwse taalvaardigheden? We hebben

Nadere informatie

Computerprogramma LOVS

Computerprogramma LOVS Primair onderwijs Cito Volgsysteem Computerprogramma LOVS Groep 1 t/m 8 Snelle verwerking toetsen Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs (LOVS) Geavanceerde analyses op leerling-, groeps- en schoolniveau

Nadere informatie

Conceptversie 1 25 januari Eind en tussenopbrengsten januari (& juli) Koningin Wilhelmina School

Conceptversie 1 25 januari Eind en tussenopbrengsten januari (& juli) Koningin Wilhelmina School Conceptversie 1 25 januari 2016 Eind en tussenopbrengsten 2015-2016 januari (& juli) Koningin Wilhelmina School 1 Toets uitslagen 1.1 Cito Eindtoets groep 8 Cito Eindtoets 2015 De normering ongecorrigeerde

Nadere informatie

INTERNE ZORGSTRUCTUUR

INTERNE ZORGSTRUCTUUR Basisondersteuning Niveau 1 Groepsniveau In deze fase staat het handelen van de leerkracht centraal. Deze signaleert met behulp van toetsen en observaties de voortgangsresultaten van de leerlingen, zowel

Nadere informatie

Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem. Wegwijzer toetsgebruik bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem. Wegwijzer toetsgebruik bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Wegwijzer toetsgebruik bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs Wegwijzer toetsgebruik bij leerlingen

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Overgang naar de volgende groep/ doublure 2017

Overgang naar de volgende groep/ doublure 2017 Overgang naar de volgende groep/ doublure 2017 Inleiding Elk jaar kijken we of de leerlingen zich voldoende hebben ontwikkeld om over te kunnen gaan naar een volgende groep. Als een leerling zich onvoldoende

Nadere informatie

Groepsprocedure dyslexie groep 6/7/8

Groepsprocedure dyslexie groep 6/7/8 Groepsprocedure dyslexie groep 6/7/8 Procedure Aanmelding: De basisschool geeft de namen van de leerling(en) door aan de eigen onderwijsadviseur van OnderwijsAdvies. Stap 1. Verzamelen van gegevens bij

Nadere informatie

Zorgplan. Basisschool Vlasgaard 2014-2016

Zorgplan. Basisschool Vlasgaard 2014-2016 Zorgplan Basisschool Vlasgaard 2014-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Zorgstructuur op Vlasgaard 2.1. Route van de ondersteuning 2.1.1. Voorwaarden 2.1.2. De stappen van de route 2.2. Groepsbesprekingen

Nadere informatie

Handleiding. Vroegtijdige signalering en adequate aanpak op het gebied van lezen/spellen en dyslexie.

Handleiding. Vroegtijdige signalering en adequate aanpak op het gebied van lezen/spellen en dyslexie. Handleiding Vroegtijdige signalering en adequate aanpak op het gebied van lezen/spellen en dyslexie. Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Wanneer spreken van risicoleerlingen? 3 Leeswijzer 3 Tot slot

Nadere informatie

Protocol voor het afnemen en invoeren van Cito-toetsen

Protocol voor het afnemen en invoeren van Cito-toetsen Protocol voor het afnemen en invoeren van Cito-toetsen Om een goed beeld te krijgen van je eigen school is het op juiste wijze invoeren van de scores cruciaal. Als alle scholen op eenzelfde wijze hun gegevens

Nadere informatie

Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten?

Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten? Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten? 1 Inhoud Voorwoord... 3 1 Leesproblemen... 4 2 Mogelijk dyslexie... 4 2.1. De dagelijkse lespraktijk.... 4 2.2: De stappen die genomen

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Onze collega Jeroen van der Meer (leerkracht groep 6) heeft afgelopen week met succes de gymopleiding afgerond. Van harte gefeliciteerd Jeroen!

Onze collega Jeroen van der Meer (leerkracht groep 6) heeft afgelopen week met succes de gymopleiding afgerond. Van harte gefeliciteerd Jeroen! Weeknieuws 19 cursus 2015 2016 15 januari 2016 Beste ouders/verzorgers, Basisschool/Kindcentrum Stadskwartier Catharinastraat 7, 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 Pluskinderopvang 0615267632 directie@kcstadskwartier.nl

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Eindtoets Basisonderwijs (Citotoets)

Eindtoets Basisonderwijs (Citotoets) Eindtoets Basisonderwijs (Citotoets) Marleen van der Lubbe Manager Leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) Cito, Arnhem Inhoud LOVS Ontstaan EB Functie EB Doelgroep EB Inhoud EB Rapportage EB Gebruik

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Schoolzelfevaluatie. Antoniusschool Kwaliteit & Zorg in de groepen

Schoolzelfevaluatie. Antoniusschool Kwaliteit & Zorg in de groepen Antoniusschool Kwaliteit & Zorg in de groepen Regelmatig wordt in de Nieuwsbrief extra aandacht gegeven aan de diverse facetten van de Kwaliteit & Zorg in de groepen op de Antoniusschool. Dit betreft de

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT Plaats : Budel BRIN-nummer : 18HK Onderzoeksnummer : 118778 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014 Inleiding Rust, orde en regelmaat. Het is de uitstraling als je het schoolgebouw van o.b.s. Skoatterwiis binnenloopt. Er heerst een fijn op leren gerichte sfeer. Kinderen, leerkrachten en ouders werken

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Foto en naam van uw kind(eren) Via het pijltje achter de naam van uw kind, krijgt u een menu met :

Foto en naam van uw kind(eren) Via het pijltje achter de naam van uw kind, krijgt u een menu met : Beste ouder(s)/ verzorger(s), Als team van de Willibrordschool vinden we openheid naar en communicatie met ouders belangrijk. We hopen u met deze handleiding wegwijs te maken in het ouderportaal van ons

Nadere informatie

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Masterclass Lunteren, 19, 20 en 21 maart Arjan Clijsen, KPC Groep Judith Hollenberg, Cito Programma masterclass Korte schets beleid: stand van zaken Doel en uitgangspunten

Nadere informatie

Automatisering van het lezen op woordniveau

Automatisering van het lezen op woordniveau Protocol Leesproblemen en Dyslexie toetskalender voor groep 4 expertisecentrum nederlands 4 algemene toelichting Momenteel werkt het Expertisecentrum Nederlands aan een herziening van de Protocollen Leesproblemen

Nadere informatie

Protocol Dyscalculie

Protocol Dyscalculie Protocol Dyscalculie Inhoud Inleiding 2 Visie en uitgangspunten 3 Wat wordt verstaan onder dyscalculie? 4 Leren rekenen en rekenproblemen 5 Drie pijlers 5 Interne diagnostiek 6 Externe diagnostiek 7 Stappenplan

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal Parnassys

Handleiding ouderportaal Parnassys Handleiding ouderportaal Parnassys Inleiding Als team van de Sint Jozefbasisschool vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust gekeken

Nadere informatie

Cito Volgsysteem jonge kind en Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs

Cito Volgsysteem jonge kind en Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs Instrument Cito Volgsysteem jonge kind en Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs Met het Cito Volgsysteem Jonge kind en het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs kan door middel van observatie

Nadere informatie

Visie en beleid ten aanzien van beter presterende leerlingen

Visie en beleid ten aanzien van beter presterende leerlingen Visie en beleid ten aanzien van beter presterende leerlingen Inleiding Eén van de profielpijlers van De Duif is presteren. We proberen uit alle leerlingen te halen wat er in zit. Ons doel is om voor alle

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie

Protocol leesproblemen en dyslexie 1 KC Den Krommen Hoek Protocol leesproblemen en dyslexie Verantwoording: Het protocol leesproblemen en dyslexie van kindcentrum Den Krommen Hoek is opgesteld op basis van het Protocol Leesproblemen en

Nadere informatie

Dyscalculieprotocol Cluster Jenaplan

Dyscalculieprotocol Cluster Jenaplan Dyscalculieprotocol Cluster Jenaplan Eerste versie 2015-2016 Het volgen van - en begeleiding bij ernstige rekenproblemen en dyscalculie Stappenplan bij (ernstige ) rekenproblemen en dyscalculie De vier

Nadere informatie

MOMENTEN IN DE TIJD WAT MOET ER GEBEUREN? HOE PAKKEN WE HET AAN?

MOMENTEN IN DE TIJD WAT MOET ER GEBEUREN? HOE PAKKEN WE HET AAN? Protocol Leesproblemen en dyslexie, groep 7-8 Groep 7 Aandachtspunten: Vlot en vloeiend kunnen lezen Onderhouden en verbeteren technische leesvaardigheid Enkele leesstrategieën Tekstkennis bijbrengen Aandacht

Nadere informatie

Automatisering van het lezen op woordniveau

Automatisering van het lezen op woordniveau Protocol Leesproblemen en Dyslexie toetskalender voor groep 5 expertisecentrum nederlands 5 algemene toelichting Momenteel werkt het Expertisecentrum Nederlands aan een herziening van de Protocollen Leesproblemen

Nadere informatie