VZW Katholiek Basisonderwijs Meeuwen-Gruitrode Breekiezel 27, 3670 Meeuwen-Gruitrode PERSONEELSBELEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VZW Katholiek Basisonderwijs Meeuwen-Gruitrode Breekiezel 27, 3670 Meeuwen-Gruitrode PERSONEELSBELEID"

Transcriptie

1 VZW Katholiek Basisonderwijs Meeuwen-Gruitrode Breekiezel 27, 3670 Meeuwen-Gruitrode PERSONEELSBELEID 1 maart 2014

2 Inhoud: 1. Principes en stappenplan 1.1. Volledig vastbenoemden 1.2. Onvolledig vastbenoemden 1.3. TADD 1.4. Tijdelijken met dienst 1.5. Tijdelijken die solliciteerden 2. Gebruik van de lijst 3. Afspraken 4. Vervangingen 5. Voorrangsregeling tijdelijke aanstelling 5.1. Voorwaarden recht op TADD 5.2. Berekening dienstanciënniteit 5.3. Voor welke vacatures 5.4. Volgorde van voorrang 5.5. Verlies van recht op TADD 5.5. Afwezigheid bij aanstelling TADD 6. Bijlagen: Coaching en evaluatie van leerkrachten 6.1. Schema voor functioneringsgesprekken 6.2. Functioneringsverslag 6.3. Evaluatieverslag met eindconclusie VZW Katholiek Basisonderwijs Meeuwen-Gruitrode 2/10

3 Inleiding Voor het voeren van een personeelsbeleid in de scholen Meeuwen-Gruitrode steunen we op het decreet Rechtspositie van 27 maart 1991 zoals gewijzigd en op de module 3 (personeelsbeleid) uit de vormingscyclus voor leden Inrichtende Macht. Uit module 3 nemen we als leidraad de krachtlijnen (p. 4, 5 en 6). 1. Principes en stappenplan bij het inschakelen van leerkrachten 1.1. Eerst worden de volledig vastbenoemden ingeschakeld. De volledig vastbenoemden worden zoveel mogelijk ingeschakeld in de school waar ze vastbenoemd werden (principe: personeelsbeleid per school). In het geval er in een school niet genoeg vacante uren zijn voor de inschakeling van alle vastbenoemde leerkrachten en de boventallige leerkracht kan wel ingeschakeld worden in een verlof van een collega uit de eigen school, dan proberen we die boventallige leerkracht te plaatsen in vacante uren in een andere school maar presteert hij/zij in werkelijkheid in de eigen school (administratieve verwisseling van een vastbenoemde met een tijdelijke leerkracht). We vermijden het pendelen van vastbenoemde leerkrachten naar verschillende scholen. Vandaar: vastbenoemde leerkrachten krijgen zoveel mogelijk in een school van de inrichtende macht een volledig ambt. Indien een boventallige leerkracht volledig geaffecteerd moet worden naar een andere school, dan wordt die leerkracht beschouwd als een leerkracht van die tweede school. Die geaffecteerde leerkracht kan op vraag van het schoolbestuur en indien hij/zij dat wenst terug naar de school van herkomst als in zijn/haar oorspronkelijke school voldoende uren beschikbaar zijn Vervolgens worden de onvolledige vastbenoemde leerkrachten ingeschakeld. De onvolledig vastbenoemde leerkrachten worden zoveel mogelijk in de eigen school ingeschakeld (principe: personeelsbeleid per school). Het pendelen tussen verschillende scholen wordt ook bij hen zoveel mogelijk vermeden (zelfde principes als in 2.1.). Voor de opvulling van hun opdracht gaan ze vóór de tijdelijke leerkrachten. Opmerking: volgens de huidige wetgeving kan dit niet altijd, bijvoorbeeld bij vervanging van een vastbenoemd personeelslid in een loopbaanonderbreking. De leerkrachten van 1.2 en 1.3 worden op één lijst geplaatst. VZW Katholiek Basisonderwijs Meeuwen-Gruitrode 3/10

4 1.3. Dan schakelen we de TADD ers 1 in (binnen het schoolbestuur verspreid over minstens 3 schooljaren) Er wordt een lijst 2 opgemaakt van deze TADD ers gerangschikt volgens het aantal dagen dat ze reeds presteerden in de scholen van het schoolbestuur en met o.a. de eindbeoordeling 3 door het schoolbestuur opgesteld, aan de hand van verslagen van directie en/of begeleiding. Deze lijst wordt elk schooljaar voor 1 september opgesteld. De TADD ers worden na een interim terug ingeschakeld naargelang hun plaats op de lijst (in een lopend schooljaar wordt de rangschikking niet aangepast volgens het aantal gepresteerde dagen). Een TADD er die een aangeboden interim weigert, wordt gevraagd dit schriftelijk te bevestigen. Het schoolbestuur zal telkens wanneer een weigering van interim zich voordoet aan de hand van de motieven die door de TADD er worden aangehaald, beslissen welke sancties er zullen worden opgelegd Dan worden de tijdelijken met reeds diensten in onze scholen maar nog niet TADD er ingeschakeld. Er wordt een lijst 2 opgemaakt van alle tijdelijken die reeds werkzaam zijn geweest binnen onze scholengemeenschap. Alle tijdelijke leerkrachten die een interim(s) doen, worden door de directies continu opgevolgd. Indien ze in totaal 30 dagen hebben opgebouwd, krijgen ze een evaluatie. Op het einde van het schooljaar wordt de volgorde op de prioriteitenlijst bepaald aan de hand van de opgemaakte evaluaties. Leerkrachten met een mindere of negatieve evaluatie kunnen hierdoor in een lagere categorie op de lijst geplaatst worden. Leerkrachten van Meeuwen-Gruitrode (afkomstig en/of wonende) worden geïntegreerd in de lijst, boven de leerkrachten van buiten Meeuwen-Gruitrode met minder dan 30 gepresteerde dagen en boven de leerkrachten met een mindere of negatieve evaluatie, maar onder de leerkrachten van zowel binnen als buiten Meeuwen-Gruitrode met meer dan 30 gepresteerde dagen en een positieve evaluatie. 1 TADD = tijdelijke aanstelling van doorlopende duur; TADD ers hebben minstens 720 dagen dienst bij het schoolbestuur verspreid over drie schooljaren. TADD betekent niet noodzakelijk reaffectatievrij. 2 De lijst vermeldt: naam en voornaam, aantal dagen dienst bij het schoolbestuur en dagen dienst daarbuiten, soort voorrang (onvolledig vastbenoemd of TADD), eindbeoordeling door het schoolbestuur, al dan niet reaffectatievrij, school waar ze vorig schooljaar presteerden, kolom met ambten waarvoor gekandideerd wordt, gevolgde cursussen voor de bijzondere leermeesters. 3 Drie mogelijkheden: goed en mag terug ingeschakeld worden / voldoende en mag terug ingeschakeld worden maar moet op volgende punten ( ) begeleid worden / onvoldoende omwille van volgende punten ( ) en wordt niet meer ingeschakeld. VZW Katholiek Basisonderwijs Meeuwen-Gruitrode 4/10

5 De prioriteitenlijst wordt opgebouwd uit 4 categorieën: Alle leerkrachten met: - >30 gepresteerde dagen - EN een positieve evaluatie (algemene volgorde bepaald aan de hand van het aantal gepresteerde dagen) Leerkrachten afkomstig en/of wonende in Meeuwen-Gruitrode met <30 gepresteerde dagen. Nieuwe leerkrachten afkomstig en/of wonende in Meeuwen-Gruitrode. - Leerkrachten wonende buiten Meeuwen-Gruitrode met < 30 gepresteerde dagen - Of Leerkrachten met > 30 gepresteerde dagen, maar met een mindere of negatieve evaluatie Personeelsleden met verschillende opdrachten die voor 1 of meerdere opdrachten vastbenoemd zijn, zullen hun plaats op de lijst bewaren (wanneer de leerkracht meer dan 960 dagen dienst heeft in dit ambt zal het schoolbestuur deze uren voor deze opdrachten beschouwen als ganse dagen) in de andere opdrachten, ook al presteren ze voor die opdracht minder dan 12 u. Deze lijst wordt elk schooljaar voor 1 september opgesteld. De tijdelijken worden na een interim terug ingeschakeld naargelang hun plaats op de lijst (in een lopend schooljaar wordt de rangschikking niet gewijzigd). Deze tijdelijken kandideren elk jaar schriftelijk bij het schoolbestuur (voor 15 juni) en richten hun schrijven aan de coördinator voor het personeelsbeleid van het schoolbestuur Inschakeling van de leerkrachten met nog geen diensten in onze scholen die bij het schoolbestuur schriftelijk gekandideerd hebben. Van deze leerkrachten wordt eveneens een lijst 4 opgemaakt. In de maand september/oktober worden er door een afvaardiging van het schoolbestuur en de directies sollicitatiegesprekken georganiseerd voor de kandidaten afkomstig en/of wonende in Meeuwen-Gruitrode. 4 Op deze lijst worden volgende gegevens kort vermeld: naam en voornaam, al of niet reaffectatievrij, de scholen waarvoor de leerkracht kandideert, eerste indruk bij het sollicitatiegesprek (indien reeds gepasseerd), relevante gegevens zoals de woonplaats en geboortedatum, telefoonnummer, de school die het diploma heeft uitgereikt, de datum van uitreiking en de behaalde graad, interessante vaardigheden, aanbevelingen door bepaalde personen VZW Katholiek Basisonderwijs Meeuwen-Gruitrode 5/10

6 2. Gebruik van de lijst Bij de voorbereiding van het personeelsbeleid voor een volgend schooljaar worden eerst alle gegevens over het personeelsbeleid waarover we kunnen beschikken in kaart gebracht zoals het aantal lestijden per school, de boventallige leerkrachten, het aantal en soort verloven, de bevallingsverloven en ziekteverloven die voorzien kunnen worden Eerst schakelen we de vastbenoemden en de onvolledig vastbenoemden in volgens de principes vermeld in 1.1 en 1.2. Dan wordt er nagegaan hoeveel voltijds en deeltijdse opdrachten er nog dienen ingevuld te worden en in welke scholen. We nemen de lijst van onvolledig vastbenoemden en TADD ers waarop de leerkrachten gerangschikt werden volgens het aantal gepresteerde dagen binnen onze scholen en er wordt nagegaan hoeveel leerkrachten er in aanmerking kunnen komen voor een opdracht. Alle leerkrachten zonder negatieve evaluatie komen in aanmerking. Vervolgens verdelen we de opdrachten onder deze leerkrachten en schakelen hen bij voorkeur in de school in waar ze voordien presteerden (we hanteren hierbij dus zoveel mogelijk het principe van een personeelsbeleid per school). De afspraak is ook dat we in principe niemand inschakelen voor enkele uren (minder dan halftijds) omdat deze leerkrachten dan tijdens het schooljaar uitgesloten zijn van eventuele interims of aanvullingen van hun opdracht. We geven die enkele uren aan tijdelijke leerkrachten met een onvolledige opdracht uit een andere school. Indien we genoodzaakt zijn toch enkele uren aan een leerkracht toe te kennen en deze weigert deze uren te aanvaarden, dan dient hij/zij zijn motieven hieromtrent schriftelijk aan de coördinator voor het personeelsbeleid van het schoolbestuur kenbaar te maken; de uiteindelijke beslissing zal dan genomen worden door het schoolbestuur. We gaan tenslotte dan ook nog eens na of deze verdeling pedagogisch verantwoord is (lees: in het belang van de kinderen). Zeer uitzonderlijk kan dit de aanleiding zijn om een bepaalde tijdelijke leerkracht het schooljaar niet te laten beginnen en haar bij een latere interim in te schakelen. Bijvoorbeeld: de opdracht van een zorgleerkracht geven we bij voorkeur aan een leerkracht die ervaring in de zorgklas heeft opgedaan of aan iemand met relatief veel gepresteerde dagen in onze scholen en die de cursus van zorg heeft gevolgd. Een ander voorbeeld: de opdracht van een leermeester godsdienst geven we in overleg met de inspectie Rooms-Katholieke Godsdienst aan een leerkracht die een bijkomende cursus catechese heeft gevolgd. Dan wordt het schooljaar gestart met deze verdeling. In principe wordt in het belang van het kind de verdeling van de opdrachten van deze ingeschakelde leerkrachten in de loop van het schooljaar niet meer gewijzigd, ook als achteraf zou blijken dat door daaropvolgende interims een andere organisatie mogelijk is. Bij alle interims (kort of lang) die zich daarna aandienen worden de tijdelijke leerkrachten ingeschakeld volgens hun plaats op de lijst. Bij beëindiging van een interim en bij een positief advies van de directie aan het schoolbestuur ter continuering van deze leerkrachten in onze scholen worden deze leerkrachten opnieuw geplaatst op de lijst en worden ze opnieuw ingeschakeld volgens hun plaats op de lijst. Indien er zich op hetzelfde moment meerdere interims aandienen dan worden de tijdelijke leerkrachten zoveel mogelijk geplaatst in de school waar ze reeds voorgaande interims presteerden. Bij twijfel of discussie wordt er door de (coördinerende) directeur overleg gepleegd met de personeelsverantwoordelijke van het schoolbestuur. Tenslotte nog dit: na overleg in het schoolbestuur en rekening houdend met de geldende onderwijswetgeving kan het schoolbestuur uitzonderlijk afwijken van de in deze tekst vermelde afspraken. Ze zal deze uitzondering motiveren indien ze dat kan én wenst te doen. Uitzonderingen maken wordt evenwel niet de regel. VZW Katholiek Basisonderwijs Meeuwen-Gruitrode 6/10

7 3. Nog enkele afspraken 3.1. De directies stellen in hun personeelsbeleid de begeleiding van alle leerkrachten centraal 5. De directies zullen de mogelijkheden tot bijscholing hieromtrent benutten Voor het opvolgen van niet-tadd leerkrachten maken de directies gebruik van de uitgeschreven documenten i.v.m. coaching en evaluatie. Dit document is goedgekeurd op de LOC-vergadering van 29 september Zie bijlagen: map samengesteld door afvaardiging personeel en directies. De directies maken per schooljaar minstens twee verslagen van alle tijdelijke leerkrachten die voor een gans schooljaar ingeschakeld worden. Het eerste verslag bezorgen ze voor 15 januari en het tweede voor 15 mei aan de coördinator en alle directies. De directies geven in hun verslagen geobserveerde feiten weer en baseren zich o.a. op klasbezoeken. Bij twijfel over bepaalde leerkrachten kunnen ze advies vragen aan de diocesane begeleider De observatieverslagen van zowel korte als lange interims liggen ter inzage bij de directie en de coördinator voor het personeelsbeleid. De betrokken leerkracht kan deze observatieverslagen ten alle tijden gaan inkijken; hierbij kan hij/zij zich laten bijstaan door de L.O.C.-of syndicale afgevaardigde; 3.4. Het schoolbestuur maakt minstens tweemaal per schooljaar (een eerste keer na 15 januari en het tweede na 15 mei maar voor 25 mei) een bilan op van het gevoerde personeelsbeleid. Er wordt een overzicht opgesteld van alle interimarissen met vermelding van de naam en voornaam, de school, de data van begin en einde van de interim, welke leerkracht vervangen werd, voor hoeveel lestijden, in welk leerjaar en een samenvatting van de verslagen. Voor 25 mei evalueert het schoolbestuur de interimarissen en beslist ze of er een ontslag moet gegeven worden. Ze steunt hierbij op de adviezen in verslagen van de directies en de diocesane begeleidingsdienst. Vooraleer het schoolbestuur een beslissing neemt, kan ze zowel de directie als het personeelslid uitnodigen voor een gesprek De lijsten worden elk schooljaar uiterlijk 1 september opgemaakt door de coördinator voor het personeelsbeleid Het schoolbestuur houdt elk jaar een functioneringsgesprek met de directies. 5 Begeleiding = sollicitatiegesprekken voeren, leerkrachten opvangen, een begeleider voor de nieuwe collega s aanstellen, klasbezoeken organiseren, functioneringsgesprekken houden VZW Katholiek Basisonderwijs Meeuwen-Gruitrode 7/10

8 3.7. De coördinator voor het personeelsbeleid wordt aangeduid binnen het schoolbestuur door de voorzitter. Deze coördinator behartigt volgende taken: de tijdelijken volgens de afspraken inschakelen de lijsten aanvullen aanwervingscontracten handtekenen te contacteren door de directies bij interims. Bij afwezigheid van de coördinator personeelsbeleid van het schoolbestuur, wordt de directeur-coördinator 6 gecontacteerd. Indien ook deze afwezig is, overleggen de overige directies onderling en wordt er een beslissing genomen in overeenstemming met de gangbare afspraken. Deze beslissing wordt zo vlug mogelijk aan de coördinator gemeld. Het opstellen van overzichtslijsten van de ingeschakelde interimarissen met samenvatting van de verslagen ter voorbereiding van de vergadering van het SB in januari en mei. 4. Vervangingen Elke afwezigheid, ook die van de directeur, moet ten minste 10 werkdagen 7 (= effectieve schooldagen) bedragen om rechtmatig aanleiding te kunnen geven tot bezoldigde of betoelaagde vervanging. Die regel geldt zowel voor de vervanging van de titularis als voor de vervanging van een interimaris. Uitzondering: er mag onmiddellijk een tijdelijke leerkracht aangesteld of aangevraagd worden in elke vestigingsplaats van elke school indien in die vestigingsplaats per onderwijsniveau minder dan 72 lestijden ingericht worden in het ambt van onderwijzer of kleuteronderwijzer. Let wel, het gaat om de voorziene (voorgeschreven) afwezigheid. Die moet ten minste 10 werkdagen bedragen. Indien de afwezige vroeger hervat op eigen initiatief of gedwongen (inkorting van afwezigheid na controlebezoek) en daardoor minder dan 10 werkdagen afwezig is, wordt de interimaris bezoldigd tot de hervatting van de titularis. Voor het tijdelijk project van vervanging voor korte afwezigheid verwijzen we naar de convenant van de LOC vergadering van 20 juni 2011 (nr. 5). 5. Voorrangsregeling tijdelijke aanstellingen 5.1. Voorwaarden recht op TADD Om het recht op TADD te kunnen inroepen moet het personeelslid: gespreid over ten minste 3 schooljaren, 720 dagen dienstanciënniteit hebben waarvan 600 dagen effectief gepresteerd (zie verder); als laatste evaluatie geen beoordeling of evaluatie met eindconclusie onvoldoende gekregen hebben; niet ontslagen zijn. Om aanspraak te maken op zijn/haar recht op TADD moet het personeelslid vóór 15 juni van het voorafgaande schooljaar kandideren via een aangetekende brief bij het schoolbestuur. Het personeelslid kan dan met ingang van 1 september het recht op een TADD inroepen. Is men éénmaal TADD er dan dient deze kandidering niet jaarlijks herhaald te worden. 6 Jaarlijks kiezen de directies een directeur-coördinator, codi genaamd, en bevestigd door het SB. Deze onderhoudt de contacten van de werkgroep directies met het SB. 7 Voor de personeelsleden die minder dan 10 werkdagen afwezig zijn, worden geen tijdelijke vervangingen bezoldigd; Onder werkdag verstaan we een dag waarop de school open is. Een lokale verlofdag of een pedagogische studiedag telt niet mee als werkdag. VZW Katholiek Basisonderwijs Meeuwen-Gruitrode 8/10

9 5.2. Berekening dienstanciënniteit De dienstanciënniteit moet verworven zijn in het specifieke ambt waarvoor men het recht op TADD inroept. Diensten die werden gepresteerd in verschillende ambten kunnen dus nooit worden samengeteld. Het personeelslid kan het recht op TADD alleen maar verwerven indien het een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs heeft voor het betrokken ambt. De 720 dagen dienstanciënniteit worden berekend volgens artikel 4 van het Decreet Rechtspositie gemeenschapsonderwijs en artikel 6 van het Decreet Rechtspositie gesubsidieerd onderwijs. Concreet: Alle kalenderdagen worden geteld, dus ook de zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en schoolvakanties die binnen de periode van aanstelling vallen. Dienstonderbrekingen, gelijkgesteld met dienstactiviteit, tellen ook mee. Voor tijdelijke personeelsleden gaat dat om loopbaanonderbreking, omstandigheidsverlof, bevallingsverlof, ouderschapsverlof, borstvoedingsverlof, moederschapsbescherming en bezoldigd ziekteverlof. Een halftijdse prestatie of meer wordt gelijkgesteld aan een voltijdse prestatie. Minder dan een halftijdse prestatie wordt gelijkgesteld aan een voltijdse prestatie gedeeld door twee. Het aantal dagen mag niet worden vermenigvuldigd met 1,2. De 600 dagen effectief gepresteerd worden berekend zoals voor de 720 dagen dienstanciënniteit, maar met de beperking dat dienstonderbrekingen, gelijkgesteld met dienstactiviteit, niet meetellen. Dus de dagen loopbaanonderbreking, ziekteverlof, bevallingsverlof, komen NIET in aanmerking voor de berekening van de effectief gepresteerde dagen. De diensten mogen niet gepresteerd zijn in zogenaamde nepstatuten. Uitzondering: voor de administratieve medewerkers, zowel de contractuelen ten laste van het werkingsbudget als de contractuelen ten laste van het departement onderwijs: diensten gepresteerd in het kader van DAC, BTK, GECO en TWW tellen ook mee voor een maximum van 720 dagen. Berekeningsdatum: de dienstanciënniteit wordt vastgesteld op 30 juni voorafgaand aan het schooljaar waarvoor het personeelslid het recht op TADD laat gelden. In welke scholen moeten de diensten gepresteerd zijn? De diensten die werden gepresteerd in de scholen van hetzelfde schoolbestuur komen in aanmerking voor de berekening van de dienstanciënniteit voor een TADD Voor welke vacatures? Het recht op TADD geldt voor elk ambt waarvoor het recht op TADD is verworven en voor de volgende betrekkingen: Elke vacante of niet-vacante betrekking bij het begin van het schooljaar; Elke betrekking vanaf 10 werkdagen tijdens het schooljaar (uitzondering voor vestigingsplaatsen met minder dan 72 ingerichte lestijden in het te vervangen ambt, waar al na één dag de vervanging van de titularis kan). Het schoolbestuur is verplicht definitief vacante betrekkingen toe te wijzen aan een TADD er Volgorde van voorrang tijdelijke aanstellingen Deeltijds vastbenoemden die voldoen aan de voorwaarden TADD. Tijdelijken die het recht op TADD verworven hebben. Tijdelijken die dat recht nog niet hebben verworven of nieuwe personeelsleden. VZW Katholiek Basisonderwijs Meeuwen-Gruitrode 9/10

10 5.5. Verlies van recht op TADD Een personeelslid verliest dat recht indien het vijf opeenvolgende schooljaren geen diensten heeft gepresteerd voor het schoolbestuur van de school, scholengroep of scholengemeenschap; bij tuchtmaatregel werden ontslagen Afwezigheid bij aanstelling als TADD er Het personeelslid met recht op TADD, dat omwille van ziekte, arbeidsongeval of moederschapsrust zijn betrekking niet kan opnemen, behoudt zijn recht op aanstelling in die betrekking en moet dus ook effectief worden aangeworven. Tijdens de duur van de afwezigheid kan het personeelslid worden vervangen volgens de geldende regels. Na de afwezigheid treedt het personeelslid effectief in dienst als TADD er. 6. Bijlagen personeelsbeleid Bijlage van coaching en evaluatie (zie LOC-vergadering ) 6.1. Schema voor functioneringsgesprekken 6.2. Functioneringsverslag 6.3. Evaluatieverslag met eindconclusie Meeuwen-Gruitrode, 27 februari 2014 Voor akkoord: Christa Swinnen Voorzitter Jaak Kerkhofs Ondervoorzitter Bongaerts Albina Camps An Coolen Gerda Gofflo Jos Goyens Lisette Housen Annemie Leijskens Mariet Martens Heidi Michalik Suzy VZW Katholiek Basisonderwijs Meeuwen-Gruitrode 10/10

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur 1. Inleiding Sinds 1 september 2003 geldt een eenvormige voorrangsregeling voor alle onderwijsniveaus en alle netten: de tijdelijke aanstelling van doorlopende

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur: Griet Mathieu ~ Martine Baeyens

Nadere informatie

S C H O L E N G E M E E N S C H A P S A E F T I N G H E INFOSESSIE TADD V O O R L E E R K R A C H T E N D I N S D A G 8 J U N I

S C H O L E N G E M E E N S C H A P S A E F T I N G H E INFOSESSIE TADD V O O R L E E R K R A C H T E N D I N S D A G 8 J U N I Welkom S C H O L E N G E M E E N S C H A P S A E F T I N G H E INFOSESSIE TADD V O O R L E E R K R A C H T E N D I N S D A G 8 J U N I 2 0 1 0 TADD in de scholengemeenschap Saeftinghe T I J D E L I J

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014 Overzicht programma 1. Indiensttreding reglementering aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden

Nadere informatie

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten.

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO 2011-08-24 Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte vanaf 1 september 2011 Tot in 2010-2011

Nadere informatie

1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is?

1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is? 1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is? Eenmaal het schoolbestuur het ambt (opvoeder of administratief medewerker) en

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 Overzicht programma 1. Indiensttreding reglementering aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden mededeling aan het werkstation 2. Tijdelijke aanstelling van doorlopende

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming. 14 maart 2017

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming. 14 maart 2017 Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming 14 maart 2017 1 Deze info is van toepassing voor Personeelsleden basisonderwijs: Scholengemeenschap Sperregem Personeelsleden secundair onderwijs:

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over tijdelijke aanstellingen

Veelgestelde vragen over tijdelijke aanstellingen Veelgestelde vragen over tijdelijke aanstellingen 1. Kandideringsprocedure 1.1. Op welke manier kan ik solliciteren voor een job in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? Elke school en instelling

Nadere informatie

Werken in onderwijs. Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs

Werken in onderwijs. Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs Bregt Henkens Academisch Vormingscentrum voor Leraren Werken in onderwijs 1. Solliciteren 2. Toelatingsvoorwaarden 3. Bekwaamheidsbewijzen

Nadere informatie

AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van een dienstonderbreking schooljaar

AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van een dienstonderbreking schooljaar 1/ 5 AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van een dienstonderbreking schooljaar 2017-2018 Luik 1: Aanvraag van het personeelslid Ik, ondergetekende... stamboeknummer... wonende te... personeelslid

Nadere informatie

AFWEZIGHEID LANGE DUUR GEWETTIGD DOOR FAMILIALE REDENEN

AFWEZIGHEID LANGE DUUR GEWETTIGD DOOR FAMILIALE REDENEN MEDEDELING M.12.025 BRUSSEL, 2012-09-13 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN: 02 507 08 33 @ lode.degeyter@vsko.be Pers/Verloven Verloven OVERZICHT VAN VERLOFSTELSELS 1 VOLLEDIGE

Nadere informatie

Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010

Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010 Breekiezel 27, 3670 Meeuwen-Gruitrode Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010 Artikel 1: Wettelijk kader

Nadere informatie

Scholengemeenschap Saeftinghe vzw

Scholengemeenschap Saeftinghe vzw Scholengemeenschap Saeftinghe vzw Adm. zetel : Zeebruggelaan 41-43, 8380 Lissewege GSM 0478/476110 codi@sgsaeftinghe.be - www.sgsaeftinghe.be BERICHT VACANTVERKLARING VOOR VASTE BENOEMING IN WERVINGSAMBT

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 Reglementering Begrippen Procedure Bezoldiging Mededeling Overzicht programma 2 Reglementering Decreet van 09/04/1992 Besluit Vlaamse Regering 29/04/1992 Omzendbrief

Nadere informatie

Het ondersteunend. Personeel

Het ondersteunend. Personeel Het ondersteunend Personeel HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL INHOUDSTAFEL HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 2 HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 4 1. Omkadering...4 1.1. Forfaitaire puntenenveloppe Gemeenschapsonderwijs...4

Nadere informatie

Onthaal nieuwe personeelsleden basisonderwijs

Onthaal nieuwe personeelsleden basisonderwijs Onthaal nieuwe personeelsleden basisonderwijs TA Aan welke voorwaarden moet je voldoen om als tijdelijk personeelslid aangesteld te worden in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? Om als tijdelijk

Nadere informatie

BIJLAGE cao III BE: Voorstel van overgang naar het statuut voor de sector BASISEDUCATIE

BIJLAGE cao III BE: Voorstel van overgang naar het statuut voor de sector BASISEDUCATIE Thema uit DRP Tijdelijke aanstelling BIJLAGE cao III BE: van overgang naar het statuut voor de sector BASISEDUCATIE JA, maar geen TADD conform DRP Tijdelijke aanstelling van onbepaalde duur. Tijdelijke

Nadere informatie

(*) De twee exemplaren 2009 zullen U teruggestuurd worden na nazicht door mijn diensten; één exemplaar is bestemd voor het betrokken personeelslid

(*) De twee exemplaren 2009 zullen U teruggestuurd worden na nazicht door mijn diensten; één exemplaar is bestemd voor het betrokken personeelslid VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL DEPARTEMENT INSTRUCTION PUBLIQUE DEPARTEMENT OPENBAAR ONDERWIJS Brussel, 2 oktober 2008 CM 2008/2009-01/15 Aan de Hoofden van de School- en bijschoolse inrichtingen. BETREFT

Nadere informatie

Je mag voortaan alleen nog deze arbeidsovereenkomsten gebruiken.

Je mag voortaan alleen nog deze arbeidsovereenkomsten gebruiken. Aan alle directies van het Bisdom Gent Ter informatie aan: hun administratieve medewerker(ster)s Leidraad bij het invullen van arbeidsovereenkomsten per 01.09.04 Sinds 1 september 2003 kreeg het decreet

Nadere informatie

OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD IN EEN HALFTIJDSE BETREKKING VAN ADVISEUR-COORDINATOR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST

OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD IN EEN HALFTIJDSE BETREKKING VAN ADVISEUR-COORDINATOR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD IN EEN HALFTIJDSE BETREKKING VAN ADVISEUR-COORDINATOR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST Uiterste kandideringsdatum: 9 juli 2010. 1. Halftijdse

Nadere informatie

(*) De twee exemplaren 2008 zullen U teruggestuurd worden na nazicht door mijn diensten; één exemplaar is bestemd voor het betrokken personeelslid

(*) De twee exemplaren 2008 zullen U teruggestuurd worden na nazicht door mijn diensten; één exemplaar is bestemd voor het betrokken personeelslid VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL DEPARTEMENT INSTRUCTION PUBLIQUE DEPARTEMENT OPENBAAR ONDERWIJS Brussel, 11 december 2007 CM 2007/2008-01/31 Aan de Hoofden van de School- en bijschoolse inrichtingen. BETREFT

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de aanwending van de leraarsuren en de puntenenveloppe

Veel gestelde vragen over de aanwending van de leraarsuren en de puntenenveloppe Veel gestelde vragen over de aanwending van de leraarsuren en de puntenenveloppe 1) Aanwending leraarsuren invullen document 3B a) Algemene vragen Waarvoor dient het document 3B? Het document 3B dient

Nadere informatie

Ook voor de personeelsleden aangesteld in een selectie- of bevorderingsambt wordt de uitbetaling tijdens de zomervakantie

Ook voor de personeelsleden aangesteld in een selectie- of bevorderingsambt wordt de uitbetaling tijdens de zomervakantie Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2004-069 datum : 2004-06-22 gewijzigd : 2010-02-08 contact : Dienst personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van het verlofstelsel

AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van het verlofstelsel 1/ 6 AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van het verlofstelsel Luik 1: Aanvraag van het personeelslid Ik, ondergetekende... Stamboeknummer... wonende te... personeelslid van VZW Katholiek Basisonderwijs

Nadere informatie

Welke gegevens/documenten moeten terug te vinden zijn in het dossier?

Welke gegevens/documenten moeten terug te vinden zijn in het dossier? Handleiding bij het opmaken van het dossier voor waarnemende aanstelling, toelating tot de proeftijd, nieuwe affectatie, mutatie in het ambt van TA / TAC Welke gegevens/documenten moeten terug te vinden

Nadere informatie

Vaste benoeming en uitbreiding vaste benoeming in wervingsambten. Per (1 e ronde) Per (2 e ronde)

Vaste benoeming en uitbreiding vaste benoeming in wervingsambten. Per (1 e ronde) Per (2 e ronde) Vaste benoeming en uitbreiding vaste benoeming in wervingsambten Per 01.07.2016 (1 e ronde) Per 01.10.2016 (2 e ronde) Wie komt in aanmerking: Wie in scholengroep 16 kans wil maken op een vaste benoeming/uitbreiding

Nadere informatie

(*) De twee exemplaren 2007 zullen U teruggestuurd worden na nazicht door mijn diensten; één exemplaar is bestemd voor het betrokken personeelslid

(*) De twee exemplaren 2007 zullen U teruggestuurd worden na nazicht door mijn diensten; één exemplaar is bestemd voor het betrokken personeelslid VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL DEPARTEMENT INSTRUCTION PUBLIQUE DEPARTEMENT OPENBAAR ONDERWIJS Brussel, 4 oktober 2006 CM 2006/2007-01/05 Aan de Hoofden van de School- en bijschoolse inrichtingen.. BETREFT

Nadere informatie

VERLOFSTELSELS IN HET ONDERWIJS NIEUWE REGELING VANAF 1 SEPTEMBER 2017

VERLOFSTELSELS IN HET ONDERWIJS NIEUWE REGELING VANAF 1 SEPTEMBER 2017 VERLOFSTELSELS IN HET ONDERWIJS NIEUWE REGELING VANAF 1 SEPTEMBER 2017 Soorten verloven Thematische verloven Zorgkrediet VVP (Verlof voor verminderde prestaties) AVP (Afwezigheid voor verminderde prestaties)

Nadere informatie

De daaraan verbonden salarisschalen (ssc) zijn en blijven: 63 punten ssc 202 ; 82 punten ssc 158 ; 120 punten ssc 542.

De daaraan verbonden salarisschalen (ssc) zijn en blijven: 63 punten ssc 202 ; 82 punten ssc 158 ; 120 punten ssc 542. Wijzigingen in de reglementering met betrekking tot het ondersteunend personeel in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs met ingang van 01/09/2015 Sedert de aanvang van dit schooljaar werden een

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 2. TBSOB Overzicht programma Reglementering/Toepassingsgebied Begrippenkader TBSOB

Nadere informatie

Aandachtspunten bekwaamheidsbewijzen islamitische godsdienst zoals meegedeeld in het schooljaar

Aandachtspunten bekwaamheidsbewijzen islamitische godsdienst zoals meegedeeld in het schooljaar Aandachtspunten bekwaamheidsbewijzen islamitische godsdienst zoals meegedeeld in het schooljaar 2001-2002 Oorspronkelijke titel: Islamitische godsdienst voorbereiding van het schooljaar 2001-2002, basis-

Nadere informatie

Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014

Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Bijlage: Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Uitspraak van Medex: gevolgen afhankelijk van de datum Vastbenoemde personeelsleden die na uitputting van

Nadere informatie

Dienstorder. Vacantverklaring wervingsambten Basisonderwijs. Pagina 1 van 5. Aan de personeelsleden van het lager, kleuter en basisonderwijs,

Dienstorder. Vacantverklaring wervingsambten Basisonderwijs. Pagina 1 van 5. Aan de personeelsleden van het lager, kleuter en basisonderwijs, Dienstorder Vacantverklaring wervingsambten Basisonderwijs Datum 29 maart 2016 Prioriteit Hoog Referentie Aan te geven door de laatste zender (dienst AB) Contactpersoon Amaryllis PIETERAERENS 02/279 38

Nadere informatie

24/01/2017 Cursus voor schoolsecretariaten

24/01/2017 Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2016-2017 1 2 Overzicht programma 1. Indiensttreding 1. Reglementering 2. Aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden 3. Mededeling aan het werkstation 2. Tijdelijke aanstelling

Nadere informatie

3.10 Kostenbeheersing in het basisonderwijs

3.10 Kostenbeheersing in het basisonderwijs 3.10 Kostenbeheersing in het basisonderwijs BaO/2000/4 (Zwemmen) BaO/2007/05 (Kostenbeheersing in het basisonderwijs) De kosteloosheid van het basisonderwijs is een principe dat reeds op diverse plaatsen

Nadere informatie

Evaluatie directeur op basis van de functiebeschrijving. Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel

Evaluatie directeur op basis van de functiebeschrijving. Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel Evaluatie directeur op basis van de functiebeschrijving Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel Geschiedenis GO! evaluatie steeds bestaan KB 22 maart 1969 (Rijksonderwijs): beoordeling alle personeelsleden

Nadere informatie

Uiterste kandideringsdatum : 24 december 2010

Uiterste kandideringsdatum : 24 december 2010 OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD MET INGANG VAN 1 FEBRUARI 2011 IN HET AMBT VAN PEDAGOGISCH ADVISEUR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST GO! Uiterste kandideringsdatum : 24 december

Nadere informatie

OPROEP tot de kandidaten voor de invulling van volgende opdrachten : - pedagogisch begeleider systeembegeleiding voor het basisonderwijs (extra kader)

OPROEP tot de kandidaten voor de invulling van volgende opdrachten : - pedagogisch begeleider systeembegeleiding voor het basisonderwijs (extra kader) OPROEP tot de kandidaten voor de invulling van volgende opdrachten : - pedagogisch begeleider systeembegeleiding voor het basisonderwijs (extra kader) - pedagogisch begeleider systeembegeleiding voor het

Nadere informatie

één voltijdse betrekking van maatschappelijk werker

één voltijdse betrekking van maatschappelijk werker VACANTVERKLARING VAN EEN VOLTIJDSE BETREKKING VAN MAATSCHAPPELIJK WERKER BIJ DE PERMANENTE ONDERSTEUNINGSCEL (POC): OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR MUTATIE EN VASTE BENOEMING OP 01-01-2010. 1. De Permanente

Nadere informatie

Bijlage: Procedure tot re-integratie: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014

Bijlage: Procedure tot re-integratie: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Bijlage: Procedure tot re-integratie: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Een vastbenoemd personeelslid dat bij attest

Nadere informatie

MEDEDELING M08BO010 DIENSTANCIËNNITEITEN IN BUBAO EN BUSO. Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL

MEDEDELING M08BO010 DIENSTANCIËNNITEITEN IN BUBAO EN BUSO. Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M08BO010 BRUSSEL, 2008-04-11 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO en BuSO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN:

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 23 november 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00899 Onderwerp: Vakantie- en prestatieregeling voor personeel ressorterend onder "Statuut Rechtspositie Personeelsleden

Nadere informatie

Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs SO/2007/03 (pers) 10/07/2007 Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs Cao VIII bevat een afspraak over extra middelen voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal verlofstelsels in het onderwijs en in de hogescholen

Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal verlofstelsels in het onderwijs en in de hogescholen Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal verlofstelsels in het onderwijs en in de hogescholen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie

Nadere informatie

EINDE AANSTELLING EN ONTSLAG

EINDE AANSTELLING EN ONTSLAG EINDE AANSTELLING EN ONTSLAG Bisdom Gent, 11 januari 2013 Bisdom Brugge, 15 januari 2013 Bisdom Hasselt, 17 januari 2013 Bisdom Mechelen-Brussel, 22 januari 2013 Bisdom Antwerpen, 24 januari 2013 An De

Nadere informatie

Voorziene ingangsdatum : onmiddellijk na de selectieprocedure.

Voorziene ingangsdatum : onmiddellijk na de selectieprocedure. TWEEDE OPROEP tot de kandidaten voor de invulling van 1 FT betrekking pedagogisch begeleider SO Gedrags- en Cultuurwetenschappen ASO 2 e en 3 e graad; Opvoedkunde BSO 3 e graad, TSO 2 e en 3 e graad; Toegepaste

Nadere informatie

GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 28 DECEMBER 2011 KNOKKE-HEIST

GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 28 DECEMBER 2011 KNOKKE-HEIST GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 28 DECEMBER 2011 KNOKKE-HEIST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADZITTING VAN donderdag, 22 december 2011 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd: Graaf L.

Nadere informatie

Onthaal nieuwe personeelsleden Onthaal nieuwe personeelsleden Basisonderwijs

Onthaal nieuwe personeelsleden Onthaal nieuwe personeelsleden Basisonderwijs Onthaal nieuwe personeelsleden Onthaal nieuwe personeelsleden Basisonderwijs Tijdelijke aanstelling Aan welke voorwaarden moet je voldoen om als tijdelijk personeelslid aangesteld te worden in het GO!

Nadere informatie

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel/onderwijspersoneel Willebroekkaai Brussel

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel/onderwijspersoneel Willebroekkaai Brussel tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2017-2018 in de Permanente Ondersteuningscel Centra voor Leerlingenbegeleiding (POC) tot de kandidaten

Nadere informatie

Nieuwe affectatie in wervingsambten.

Nieuwe affectatie in wervingsambten. Nieuwe affectatie in wervingsambten. Wat is nieuwe affectatie? N.A. = het veranderen van standplaats tussen 2 instellingen, d.w.z. van de ene instelling naar een andere instelling binnen de scholengemeenschap

Nadere informatie

Aanvraag tot het verkrijgen van het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) bij scholengroep

Aanvraag tot het verkrijgen van het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) bij scholengroep Schooljaar 2016-2017 Aanvraag tot het verkrijgen van het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) bij scholengroep Dit formulier moet aangetekend verstuurd worden naar het adres

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Verlofstelsels

Veelgestelde vragen Verlofstelsels Veelgestelde vragen Verlofstelsels 1. Als personeelslid van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap ga ik met loopbaanonderbreking. Welke zijn de gevolgen voor mijn later rustpensioen? Inlichtingen

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten

Opleiding voor schoolsecretariaten Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Overzicht programma Bevallingsverlof: 1. Reglementering 2. Toepassingsgebied 3. Voorwaarden

Nadere informatie

coördinatie Decreet Rechtspositie met Onderwijsdecreet XVII en Decreet Functiebeschrijving en evaluatie

coördinatie Decreet Rechtspositie met Onderwijsdecreet XVII en Decreet Functiebeschrijving en evaluatie coördinatie Decreet Rechtspositie met Onderwijsdecreet XVII en Decreet Functiebeschrijving en evaluatie Decreet Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs

Nadere informatie

Page 1 of 64 U bent hier: Onderwijs en Vorming > Edulex Decreet datum laatste wijziging: 01/09/2008 inhoudstafel Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, artikel V.84, V.86 en V.259, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, artikel V.84, V.86 en V.259, 1; Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal verlofstelsels voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de regeling inzake loopbaanonderbreking voor het

Nadere informatie

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vervangingen van korte afwezigheden DE VLAAMSE REGERING,

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vervangingen van korte afwezigheden DE VLAAMSE REGERING, Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vervangingen van korte afwezigheden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2002-2003 Inhoud : 1. Gemeenschappelijke bepalingen 1.1. Bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB) 1.2. Licentiaat + GHSO of GVO wordt licentiaat + BPB 1.3. Ambten van het medisch,

Nadere informatie

LOOPBAANONDERBREKING: MODALITEITEN VANAF HET SCHOOLJAAR

LOOPBAANONDERBREKING: MODALITEITEN VANAF HET SCHOOLJAAR Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M.11.030 BRUSSEL, 2011-06-22 KLASSEMENT: BESTEMD BuBaO en BuSO VOOR: CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN:

Nadere informatie

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet WIJZIGEN VAN RECHTSPOSITIEREGELING VOOR GEMEENTEPERSONEEL DATUM BESLISSING: 22 juni 2017 DATUM BEKENDMAKING: 6 juli 2017

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 WAT? Loopbaanonderbreking Verminderde prestaties Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden 2 1 Loopbaanonderbreking 3 Wetgeving Soorten Toepassingsgebied

Nadere informatie

Een loopbaan als leraar in het GO! infosessie VUB 18 mei 2016

Een loopbaan als leraar in het GO! infosessie VUB 18 mei 2016 Een loopbaan als leraar in het GO! infosessie VUB 18 mei 2016 Wat is het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? GO! in Vlaanderen: 3 onderwijsnetten GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Gesubsidieerd

Nadere informatie

WELKOM OP DE INFOVERGADERING VASTE BENOEMING

WELKOM OP DE INFOVERGADERING VASTE BENOEMING WELKOM OP DE INFOVERGADERING VASTE BENOEMING 8 5-2012 VACANTVERKLARING VASTE BENOEMING INFOSESSIE VOOR PERSONEELSLEDEN SAEFTINGHE 2012 VASTE BENOEMING = EEN RECHT! Vaste benoeming is een decretaal bepaalde

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Overzicht programma Cursus puntenenveloppen: 1. Reglementering 2. Soorten punten 3.

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 Wetgeving Voorwaarden en regels Administratieve en geldelijke toestand Mededeling aan het werkstation Tips en aandachtspunten 2 Wetgeving REGLEMENTERING Arbeidswet

Nadere informatie

Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs en in de internaten

Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs en in de internaten Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL 02 507 07 01 www.katholiekonderwijs.vlaanderen MEDEDELING Referentienummer: Datum: 2016-03-21 Gewijzigd: --- Contact: Dienst Personeel 02 507 07 01 dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen

Nadere informatie

Vademecum voor leermeesters r.-k. godsdienst

Vademecum voor leermeesters r.-k. godsdienst Vademecum voor leermeesters r.-k. godsdienst A. Een hiërarchie van regelgeving A.1 De grondwet A.2 Decreten als wettelijke basis A.2.1 Decreet basisonderwijs A.2.2 Decreet rechtspositie A.2.3 Decreet inspectie

Nadere informatie

De verloven voor 2015 worden berekend volgens de instructies die werden vastgelegd door de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen.

De verloven voor 2015 worden berekend volgens de instructies die werden vastgelegd door de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen. VILLE DE BRUXELLES Département Instruction publique STAD BRUSSEL Departement Openbaar Onderwijs Brussel, 21 januari 2015 CVH 2014/2015 01/16 Aan de directies van de schoolse en bijschoolse instellingen.

Nadere informatie

De verloven voor 2014 worden berekend volgens de instructies die werden vastgelegd door de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen.

De verloven voor 2014 worden berekend volgens de instructies die werden vastgelegd door de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen. VILLE DE BRUXELLES Département Instruction publique STAD BRUSSEL Departement Openbaar Onderwijs Brussel, 23 januari 2014 CVH 2013/2014 01/13 Aan de directies van de schoolse en bijschoolse instellingen.

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 08.09.2009 BELGISCH STAATSBLAD 61107 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Aan de gesubsidieerde personeelsleden van het deeltijds kunstonderwijs,

Aan de gesubsidieerde personeelsleden van het deeltijds kunstonderwijs, DIENSTORDER Ter attentie van de personeelsleden van het secundair onderwijs Datum 24 maart 2017 Prioriteit Hoog Referentie n1617ap06_02 Contactpersoon Amaryllis Pieteraerens 02/279 38 36 amaryllis.pieteraerens

Nadere informatie

Word leraar in het GO! en maak het verschil!

Word leraar in het GO! en maak het verschil! Word leraar in het GO! en maak het verschil! Wat is het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? het officieel onderwijs georganiseerd in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap opdracht: vrije schoolkeuze

Nadere informatie

Spilfiguur in dit schema is het schoolbestuur van de betrokken school.

Spilfiguur in dit schema is het schoolbestuur van de betrokken school. Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M06BA050 BRUSSEL, 2006-05-29 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN: 09 269

Nadere informatie

Voor de hulparbeiders (conciërgerie en schoonmaak) zal het verlofblad aangepast worden door het Departement Personeel (*).

Voor de hulparbeiders (conciërgerie en schoonmaak) zal het verlofblad aangepast worden door het Departement Personeel (*). VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL DEPARTEMENT INSTRUCTION PUBLIQUE DEPARTEMENT OPENBAAR ONDERWIJS Brussel, 2 maart 2011 BS/TP 2010/2011 01/27 Aan de schoolhoofden en de hoofden van de bijschoolse instellingen.

Nadere informatie

Bijkomende besparingsmaatregelen voor het secundair onderwijs vanaf 2015

Bijkomende besparingsmaatregelen voor het secundair onderwijs vanaf 2015 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO Bijkomende besparingsmaatregelen voor het secundair onderwijs vanaf 2015 Op 24 april beslist de Vlaamse

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten Thematische loopbaanonderbreking. Zorgkrediet. Verlof tijdelijk andere opdracht

Cursus voor schoolsecretariaten Thematische loopbaanonderbreking. Zorgkrediet. Verlof tijdelijk andere opdracht Cursus voor schoolsecretariaten 2016-2017 WAT? Thematische loopbaanonderbreking Zorgkrediet Verlof tijdelijk andere opdracht Verminderde prestaties en Terbeschikkingstelling voor persoonlijke aangelegenheden

Nadere informatie

FUNCTIONEREN EVALUEREN. CLB van het GO!

FUNCTIONEREN EVALUEREN. CLB van het GO! FUNCTIONEREN EVALUEREN CLB van het GO! Procedure goedgekeurd dd. 12.11.2007 INLEIDING De Raad van de Directeurs van de CLB van het GO! (RADI) heeft gezamenlijk functiebeschrijvingen ontwikkeld (werkgroep

Nadere informatie

De betrekkingen in de ambten van adjunct-directeur, coördinator, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator

De betrekkingen in de ambten van adjunct-directeur, coördinator, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2009-035 datum : 2009-06-26 gewijzigd : 2010-01-20 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING

FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING juni 2009 Artikel 1 Wettelijk kader en omzendbrieven Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden

Nadere informatie

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1. Versie van 21-03-2011 DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.1 Volledige wedde 2.1.2 Niet volledig verschuldigde wedde 3. Recht

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net Specifieke lerarenopleiding LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2009-2010 Auteur:

Nadere informatie

FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING VAN SGKBO AARSCHOT-BETEKOM-HOUWAART 14-12-2009

FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING VAN SGKBO AARSCHOT-BETEKOM-HOUWAART 14-12-2009 Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING VAN SGKBO AARSCHOT-BETEKOM-HOUWAART 14-12-2009 Artikel

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur: Griet Mathieu ~ Martine Baeyens

Nadere informatie

SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN

SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.07.2015 en 01.10.2015. Mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen:

Nadere informatie

Elektronische communicatie

Elektronische communicatie 1 Elektronische communicatie OPDRACHTEN oefening 1 : opdrachten in één instelling - TADD - 10 uur PV mechanica - ATO 2-3 de graad BSO - 5 uur TV mechanica - ATO 2-3 de graad BSO - 5 uur TV mechanica -

Nadere informatie

FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING 2008-10-20

FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING 2008-10-20 FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING 2008-10-20 Artikel 1 Wettelijk kader en omzendbrieven Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden

Nadere informatie

Artikel 1 Wettelijk kader en omzendbrieven

Artikel 1 Wettelijk kader en omzendbrieven FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT SCHOLENGEMEENSCHAP DE GROEVE Opgemaakt op 18 JUNI 2009 Artikel 1 Wettelijk kader en omzendbrieven Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie Procedure in de

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 45454 MONITEUR BELGE 31.08.2007 Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 02/388 24 oktober 2002 Besluit houdende toekenning van de weddebijslag van 15% voor bepaalde personeelsleden van het buitengewoon onderwijs met volledig leerplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Nadere informatie

Agnes Versluys 050/80 00 77 of 050/80 00 78 Martine Somers

Agnes Versluys 050/80 00 77 of 050/80 00 78 Martine Somers Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.07.2015 en 01.10.2015. Mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen: Centrale administratie van

Nadere informatie

Deze toelichting bevat een samenvatting van de omzendbrief met de rubrieken die voor de meldingen via EDISON van belang zijn.

Deze toelichting bevat een samenvatting van de omzendbrief met de rubrieken die voor de meldingen via EDISON van belang zijn. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs Administratie Ondersteuning Afdeling Informatica Project EDISON 16 november 2005 / 01 februari 2007 Auteur: Jan Dejonghe E: jan.dejonghe@ond.vlaanderen.be

Nadere informatie

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2007-2008.

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2007-2008. * Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2007-2008. Oproep tot de kandidaten die een beroep wensen te doen op het recht op een tijdelijke

Nadere informatie

Uiterste kandideringsdatum : 14 maart 2009

Uiterste kandideringsdatum : 14 maart 2009 OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD MET INGANG VAN 01-04-2009 IN HET AMBT VAN PEDAGOGISCH ADVISEUR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST GO! Uiterste kandideringsdatum : 14 maart

Nadere informatie

VR DOC.0272/1

VR DOC.0272/1 VR 2011 0804 DOC.0272/1 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de regeling van de jaarlijkse vakantie voor de administratief medewerker en voor bepaalde personeelsleden van het administratief personeel

Nadere informatie