Leerkracht en verantwoordelijkheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leerkracht en verantwoordelijkheden"

Transcriptie

1 Nonnemeersstraat Gent LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar Auteur: Griet Mathieu ~ Martine Baeyens

2 Hoofdstuk 2: Statuut van de lesgever INHOUD Hoofdstuk 2: Statuut van de lesgever De tijdelijke aanstelling Modaliteiten van de tijdelijke aanstelling van bepaalde duur (TABD) Modaliteiten van de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) De vaste benoeming Voorwaarden voor vaste benoeming Voordelen van vaste benoeming Draagwijdte van vaste benoeming Aantal vastbenoemden en tijdelijken schooljaar

3 Het Perspectief PCVO Schooljaar LEV groep SO en HO Griet Mathieu ~ Martine Baeyens 1 De tijdelijke aanstelling De regeling tijdelijke aanstelling is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën die vallen onder de decreten rechtspositie. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen twee soorten tijdelijke aanstellingen: de tijdelijke aanstelling van bepaalde duur (TABD) en de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD). 1.1 Modaliteiten van de tijdelijke aanstelling van bepaalde duur (TABD) De duur van de aanstelling is op voorhand bepaald. In een vacante als een niet-vacante betrekking 30/06 word je uit dienst gemeld. Bij de start van het volgende schooljaar is er een nieuwe arbeidsovereenkomst. Je geniet niet van een voorrangsregeling. De toestand duurt ten minste drie schooljaren. 1.2 Modaliteiten van de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) Algemeen De duur van de aanstelling loopt over de schooljaren heen + voorrang op tijdelijke van bepaalde duur In een vacante als een niet-vacante betrekking Een dienstanciënniteit verworven hebben van 720 dagen, waarvan ten minste 600 effectief gepresteerd, en gespreid over ten minste drie schooljaren; (een jaar telt 303 of 304 dagen) De diensten moeten gepresteerd zijn in hoofdambt. In het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs komen ook de diensten in bijbetrekking in aanmerking. De dienstanciënniteit wordt vastgesteld op 30 juni voorafgaand aan het schooljaar waarin het personeelslid het recht laat gelden. De aanstelling moet verworven zijn in een ambt bij één of meer scholen van dezelfde inrichtende macht of één of meer instelling van dezelfde scholengemeenschap Hoofdstuk 2: Statuut van de lesgever 3/9

4 Geen ontslag gekregen hebben; Geen evaluatie onvoldoende gekregen hebben; Voor 15 juni kandideren per aangetekend schrijven; Een personeelslid van het gemeenschapsonderwijs kandideert bij de raad van bestuur van de scholengroep waar hij zijn recht op TADD wil laten gelden.een personeelslid van het gesubsidieerd onderwijs kandideert bij het schoolbestuur of de inrichtende macht waar hij zijn recht op TADD wil laten gelden. Het personeelslid kan het recht op TADD alleen maar doen gelden voor het ambt waarvoor het over een vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs beschikt en dit uiterlijk op 31 augustus van het schooljaar waarin hij het recht inroept. Het recht op TADD kan bijgevolg niet gelden voor een ambt, en voor het ambt van leraar voor een vak of specialiteit, waarvoor het personeelslid slechts over een "ander" bekwaamheidsbewijs beschikt of waarvoor het personeelslid nog in de loop van het schooljaar een vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs verwerft. De berekening van dienstanciënniteit gebeurt als volgt: - alle kalenderdagen, inclusief vakanties, behalve de zomervakantie (juliaugustus) Let op: De berekening van dienst anciënniteit binnen TADD wijkt af van de normale berekening van dienstanciënniteit. Tijdelijke diensten worden normalerwijs vermenigvuldigd met 1,2 Dagen gepresteerd anders dan tijdelijk worden berekend vanaf het begin tot het einde van een ononderbroken periode van dienstactiviteit met inbegrip van alle vakantieperiodes. - bij onvolledige prestaties minder dan de helft van een fulltime betrekking, wordt het aantal dagen gedeeld door twee - bevallingsverlof, moederschapsbescherming of verwijdering uit risico voor een beroepsziekte tellen mee beperkt tot 210 dagen - komen niet in aanmerking: omstandigheidsverlof, ouderschapsverlof, volledige loopbaanonderbreking Aanstelling op basis van een vereist bekwaamheidsbewijs Voor de berekening van de dienstanciënniteit voor een aanstelling in een vak of specialiteit op basis van een vereist bekwaamheidsbewijs komen volgende diensten in aanmerking: - alle diensten gepresteerd in de vakken of specialiteiten waarvoor het personeelslid het vereiste bekwaamheidsbewijs heeft ongeacht de rubricering (AV, TV, KV, PV) van deze vakken of specialiteiten.

5 Het Perspectief PCVO Schooljaar LEV groep SO en HO Griet Mathieu ~ Martine Baeyens - alle diensten gepresteerd in een vak of specialiteit waarvoor hij een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs heeft, eveneens ongeacht de rubricering (AV, TV, KV, PV) van dit vak of deze specialiteit Aanstelling op basis van een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs. Voor de berekening van de dienstanciënniteit voor een aanstelling in een vak of specialiteit op basis van een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs komen alleen de diensten in aanmerking die gepresteerd zijn in dit specifieke vak of specialiteit ongeacht de rubricering (AV, TV, KV, PV) van dit vak of deze specialiteit. Maar het TADD geldt nadien ook voor de vakken waarvoor hij de vereiste vakbekwaamheid heeft Draagwijdte van TADD Voor de personeelsleden die het recht op TADD willen laten gelden voor het ambt van leraar (in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, in het DKO en in het volwassenenonderwijs) geldt volgende regeling: - ééns het recht op TADD werd verworven, geldt dit recht voor alle vakken en specialiteiten waarvoor het personeelslid als leraar over een vereist bekwaamheidsbewijs beschikt; - indien het recht op TADD werd verworven in een vak of specialiteit waarvoor het personeelslid over een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs beschikt, geldt dit recht niet alleen voor dit vak of deze specialiteit, maar ook voor alle vakken en specialiteiten waarvoor het personeelslid over een vereist bekwaamheidsbewijs beschikt Verlies van recht van TADD (U) 1. als het personeelslid vijf opeenvolgende schooljaren geen diensten heeft gepresteerd in de scholen of instellingen van het schoolbestuur, de inrichtende macht, de scholengemeenschap of de scholengroep. a) Als de school behoort tot een scholengemeenschap, betekent dit dat het personeelslid zijn recht op TADD verliest als het gedurende vijf opeenvolgende schooljaren geen diensten heeft gepresteerd in de scholen van de scholengemeenschap. Deze termijn vangt voor het basisonderwijs aan op 1 september Voor het secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs vangt deze termijn aan op 1 september b) Als de school niet tot een scholengemeenschap behoort verliest het personeelslid zijn recht: Als het vijf opeenvolgende schooljaren geen diensten heeft gepresteerd in de scholen van de scholengroep die niet tot een scholengemeenschap behoren. Hoofdstuk 2: Statuut van de lesgever 5/9

6 Als het vijf opeenvolgende schooljaren geen diensten heeft gepresteerd in de scholen of instellingen van het schoolbestuur of de inrichtende macht waar het recht werd verworven. 2. als het personeelslid wordt ontslagen 3. voor de duur van het schooljaar, als het personeelslid zich niet tijdig kandidaat heeft gesteld. 4. verlies van het recht op een uitbreiding van TADD: als het personeelslid een definitieve evaluatie met eindconclusie onvoldoende heeft gekregen voor het ambt waarvoor hij TADD is. Het personeelslid verliest tijdelijk het recht op een uitbreiding van zijn TADD in de instelling én voor het ambt waarvoor hij deze definitieve evaluatie heeft gekregen 2 De vaste benoeming 2.1 Voorwaarden voor vaste benoeming Eerst en vooral moet de betrekking door de inrichtende macht vacant verklaard worden met het oog op mutatie en vaste benoeming en mag ze niet vatbaar zijn voor reaffectatie en wedertewerkstelling. De lijst met de vacante betrekkingen moet voor 15 mei (op basis van de toestand op 15 april) openbaar gemaakt worden aan de personeelsleden die voor de vaste benoeming in aanmerking komen. Deze bekendmaking gebeurt tegen bewijs van ontvangst, of aangetekend. Dus een bekendmaking via het uithangen van een lijst in de lerarenkamer kan dus niet. Je moet op het moment van de benoeming aan de volgende voorwaarden voldoen: - je voldoet aan de algemene aanstellingsvoorwaarde; - je hebt 720 dagen dienstanciënniteit op 30 juni voorafgaand aan de datum van de vaste benoeming. 360 (1schooljaar) van de 720 dagen moet je gepresteerd hebben in het ambt van benoeming. - je bent aangesteld voor doorlopende duur in het ambt waarvoor je kandideert, op 31 december voorafgaand aan de datum van de vaste benoeming - je hebt je kandidaat zich gesteld hebben (voor 15 juni); - je hebt geen evaluatie onvoldoende gekregen hebben; - het gaat om een betrekking in hoofdambt. Let op: het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap moet je bovendien bij de scholengroep een soort 'benoemingsdossier' indienen met je motivatie en referenties.

7 Het Perspectief PCVO Schooljaar LEV groep SO en HO Griet Mathieu ~ Martine Baeyens 2.2 Voordelen van vaste benoeming - zekerheid van bezoldiging; - zekerheid van werk; - bijkomende rechten op verlofstelsels; - overheidspensioen - Bij ziekte- of bevallingsverlof krijg je je salaris in plaats van een uitkering van het ziekenfonds. 2.3 Draagwijdte van vaste benoeming De vaste benoeming geldt binnen eenzelfde ambt: leraar (categorie onderwijzend personeel) en dus niet opvoeder (categorie ondersteunend personeel); De vaste benoeming geldt voor het aantal uren dat bepaald is, dus bij uitbreiding opnieuw een vaste benoeming; Voor het ambt van leraar geldt de vaste benoeming voor de vakken waarvoor hij een VE bekwaamheidsbewijs heeft en voor de vakken waarvoor hij een VO bekwaamheidsbewijs heeft, indien de leraar hiervoor vast benoemd is; Vast benoemden wiens opdracht verminderde of wegviel buiten hun wil om, vallen onder het stelsel van terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, reaffectatie en wedertewerkstelling. Zij genieten voorrang bij vacatures. Reaffectatie gebeurt binnen hetzelfde ambt; wedertewerkstelling gaat over verschillende ambten. Bij het toewijzen van een betrekking moet elke school een beroep doen op personeelsleden die ter beschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking. Mutatie betekent dat een personeelslid op eigen initiatief zijn vaste benoeming wil overbrengen naar een andere IM. Mutatie gebeurt in hetzelfde ambt en in hetzelfde onderwijsniveau. De IM waar de mutatie wordt aangevraagd kan deze weigeren, de IM die men verlaat moet niet akkoord gaan. Hoofdstuk 2: Statuut van de lesgever 7/9

8 2.4 Aantal vastbenoemden en tijdelijken schooljaar Leeftijd Vast benoemd (procent) Tijdelijk (procent)

9 Het Perspectief PCVO Schooljaar LEV groep SO en HO Griet Mathieu ~ Martine Baeyens Hoofdstuk 2: Statuut van de lesgever 9/9

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur 1. Inleiding Sinds 1 september 2003 geldt een eenvormige voorrangsregeling voor alle onderwijsniveaus en alle netten: de tijdelijke aanstelling van doorlopende

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

Werken in onderwijs. Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs

Werken in onderwijs. Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs Bregt Henkens Academisch Vormingscentrum voor Leraren Werken in onderwijs 1. Solliciteren 2. Toelatingsvoorwaarden 3. Bekwaamheidsbewijzen

Nadere informatie

1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is?

1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is? 1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is? Eenmaal het schoolbestuur het ambt (opvoeder of administratief medewerker) en

Nadere informatie

Word leraar in het GO! en maak het verschil!

Word leraar in het GO! en maak het verschil! Word leraar in het GO! en maak het verschil! Wat is het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? het officieel onderwijs georganiseerd in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap opdracht: vrije schoolkeuze

Nadere informatie

S C H O L E N G E M E E N S C H A P S A E F T I N G H E INFOSESSIE TADD V O O R L E E R K R A C H T E N D I N S D A G 8 J U N I

S C H O L E N G E M E E N S C H A P S A E F T I N G H E INFOSESSIE TADD V O O R L E E R K R A C H T E N D I N S D A G 8 J U N I Welkom S C H O L E N G E M E E N S C H A P S A E F T I N G H E INFOSESSIE TADD V O O R L E E R K R A C H T E N D I N S D A G 8 J U N I 2 0 1 0 TADD in de scholengemeenschap Saeftinghe T I J D E L I J

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling en aanvangsbegeleiding vanaf 1 september 2019

Tijdelijke aanstelling en aanvangsbegeleiding vanaf 1 september 2019 Tijdelijke aanstelling en aanvangsbegeleiding vanaf 1 september 2019 Doelstellingen van de maatregelen uit cao XI De praktijkschok verminderen door een betere en meer kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding

Nadere informatie

Het ondersteunend. Personeel

Het ondersteunend. Personeel Het ondersteunend Personeel HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL INHOUDSTAFEL HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 2 HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 4 1. Omkadering...4 1.1. Forfaitaire puntenenveloppe Gemeenschapsonderwijs...4

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net Specifieke lerarenopleiding LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur:

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming. 14 maart 2017

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming. 14 maart 2017 Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming 14 maart 2017 1 Deze info is van toepassing voor Personeelsleden basisonderwijs: Scholengemeenschap Sperregem Personeelsleden secundair onderwijs:

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 Reglementering Begrippen Procedure Bezoldiging Mededeling Overzicht programma 2 Reglementering Decreet van 09/04/1992 Besluit Vlaamse Regering 29/04/1992 Omzendbrief

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming. 13 maart 2018 SO

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming. 13 maart 2018 SO Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming 13 maart 2018 SO 1 Deze info is van toepassing voor Personeelsleden secundair onderwijs: Scholengemeenschap Houtland, scholen aangesloten

Nadere informatie

Deze betrekkingen worden in bijlage omschreven per school, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende instellingsnummers.

Deze betrekkingen worden in bijlage omschreven per school, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende instellingsnummers. CENTRAAL SECRETARIAAT SCHOLENGEMEENSCHAP GENT-DRONGEN E. De Deynestraat 2, 9000 GENT 0474/87 75 19 Gent, 21 maart 2018 Bericht van vacantverklaring voor vaste benoeming in wervingsambten De vzw Provincialaat

Nadere informatie

Verlof tijdelijk andere opdracht VTAO

Verlof tijdelijk andere opdracht VTAO Verlof tijdelijk andere opdracht VTAO Inhoudstafel 1. inleiding 2. wie? 3. wanneer een VTAO/TAO? 4. verlof TAO en TBSOB 5. aanvang duur einde 6. dienstonderbreking op een TAO-opdracht 7. volume/bezoldiging

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur. 23 mei 2019

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur. 23 mei 2019 Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur 23 mei 2019 1 Opgelet Deze presentatie heeft niet de intentie volledig te zijn. De materie is uiterst complex en heeft vele uitzonderingen. Voor de meest recente

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over tijdelijke aanstellingen

Veelgestelde vragen over tijdelijke aanstellingen Veelgestelde vragen over tijdelijke aanstellingen 1. Kandideringsprocedure 1.1. Op welke manier kan ik solliciteren voor een job in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? Elke school en instelling

Nadere informatie

Personeelsreglementering. basisonderwijs

Personeelsreglementering. basisonderwijs Personeelsreglementering gewoon basisonderwijs Colloquium directies Mechelen-Brussel 22 november 2017 Mogelijke agenda (met ruimte voor vraagstelling) 1. Personeelsformatie 2. Tijdelijke aanstelling 3.

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 2. TBSOB Overzicht programma Reglementering/Toepassingsgebied Begrippenkader TBSOB

Nadere informatie

VASTE BENOEMING. Vereenvoudiging van de procedure Bijkomende vacant verklaringen en meer benoemingsmogelijkheden Praktische schikkingen Voorbeelden

VASTE BENOEMING. Vereenvoudiging van de procedure Bijkomende vacant verklaringen en meer benoemingsmogelijkheden Praktische schikkingen Voorbeelden VASTE BENOEMING Vereenvoudiging van de procedure Bijkomende vacant verklaringen en meer benoemingsmogelijkheden Praktische schikkingen Voorbeelden Vereenvoudiging van de procedure Bestaande procedure:

Nadere informatie

VACANTVERKLARING VAN BETREKKINGEN IN WERVINGSAMBTEN

VACANTVERKLARING VAN BETREKKINGEN IN WERVINGSAMBTEN Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING Deze Mededeling vervangt de gelijknamige Mededeling van 19 februari 2003, Kl. 90.01.03 Datum: 2004-04-13 Kl.

Nadere informatie

Een loopbaan als leraar in het GO! infosessie VUB 18 mei 2016

Een loopbaan als leraar in het GO! infosessie VUB 18 mei 2016 Een loopbaan als leraar in het GO! infosessie VUB 18 mei 2016 Wat is het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? GO! in Vlaanderen: 3 onderwijsnetten GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Gesubsidieerd

Nadere informatie

MEDEDELING M08BO010 DIENSTANCIËNNITEITEN IN BUBAO EN BUSO. Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL

MEDEDELING M08BO010 DIENSTANCIËNNITEITEN IN BUBAO EN BUSO. Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M08BO010 BRUSSEL, 2008-04-11 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO en BuSO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN:

Nadere informatie

één voltijdse betrekking van maatschappelijk werker

één voltijdse betrekking van maatschappelijk werker VACANTVERKLARING VAN EEN VOLTIJDSE BETREKKING VAN MAATSCHAPPELIJK WERKER BIJ DE PERMANENTE ONDERSTEUNINGSCEL (POC): OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR MUTATIE EN VASTE BENOEMING OP 01-01-2010. 1. De Permanente

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming. 15 maart 2018 BaO en BuSO

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming. 15 maart 2018 BaO en BuSO Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming 15 maart 2018 BaO en BuSO 1 Deze info is van toepassing voor Personeelsleden basisonderwijs: Scholengemeenschap Sperregem Scholengemeenschap

Nadere informatie

SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN

SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.07.2015 en 01.10.2015. Mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen:

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, artikel 56ter 1 en 56quater 1 en 4;

DE VLAAMSE REGERING, bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, artikel 56ter 1 en 56quater 1 en 4; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van de regelgeving betreffende de concordantie, de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen van de personeelsleden van het buitengewoon

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014 Overzicht programma 1. Indiensttreding reglementering aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden

Nadere informatie

BIJLAGE cao III BE: Voorstel van overgang naar het statuut voor de sector BASISEDUCATIE

BIJLAGE cao III BE: Voorstel van overgang naar het statuut voor de sector BASISEDUCATIE Thema uit DRP Tijdelijke aanstelling BIJLAGE cao III BE: van overgang naar het statuut voor de sector BASISEDUCATIE JA, maar geen TADD conform DRP Tijdelijke aanstelling van onbepaalde duur. Tijdelijke

Nadere informatie

Voorbeelden TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen

Voorbeelden TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen 1 Voorbeelden TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen 2 Voorbeeld 1: definitie van hetzelfde ambt - SVWO Een personeelslid met als bekwaamheidsbewijs Bachelor grafische en digitale media + BPB is

Nadere informatie

Het ondersteunend. Personeel

Het ondersteunend. Personeel Het ondersteunend Personeel HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 2 HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 3 1. Inleiding... 3 2. Omkadering... 3 2.1. Globale puntenenveloppe... 3 2.2. Forfaitaire

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding A. Wetgeving B. Toepassingsgebied 2. Algemene bepalingen A. Vacantverklaring B. Voorwaarden personeelslid C. Voorwaarden betrekking D. Ingangsdatum

Nadere informatie

Agnes Versluys 050/80 00 77 of 050/80 00 78 Martine Somers

Agnes Versluys 050/80 00 77 of 050/80 00 78 Martine Somers Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.07.2015 en 01.10.2015. Mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen: Centrale administratie van

Nadere informatie

Het ondersteunend personeel

Het ondersteunend personeel Het ondersteunend personeel Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2018-2019 Femke Smout - Jan Taildeman Inge De Luyck Inhoud 1. Inleiding 2. Omkadering 3. Puntenwaarde 4. Vacante betrekking 5.

Nadere informatie

Onthaal nieuwe personeelsleden basisonderwijs

Onthaal nieuwe personeelsleden basisonderwijs Onthaal nieuwe personeelsleden basisonderwijs TA Aan welke voorwaarden moet je voldoen om als tijdelijk personeelslid aangesteld te worden in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? Om als tijdelijk

Nadere informatie

VR DOC.1605/2

VR DOC.1605/2 VR 2018 2112 DOC.1605/2 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur: Griet Mathieu ~ Martine Baeyens

Nadere informatie

SCHOLENGROEP Fluxus. Belangrijk!

SCHOLENGROEP Fluxus. Belangrijk! SCHOLENGROEP Fluxus Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.07.2018 en 01.10.2018. Mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen: Personeelsdienst

Nadere informatie

Leerkrachten aantrekken en behouden

Leerkrachten aantrekken en behouden Leerkrachten aantrekken en behouden Inleiding Vaststellingen Weinig kandidaten voor korte vervangopdrachten 25% startende leraren uit onderwijs na 2 jaar 70% startende leraren opdracht < 2/3 42% startende

Nadere informatie

Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be

Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be PV/AV10-155 Brugge 10/09/2010 Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen

Nadere informatie

VR DOC.1196/2BIS

VR DOC.1196/2BIS VR 2018 2610 DOC.1196/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2014-2015.

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2014-2015. Oproep Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2014-2015. Oproep tot de kandidaten die een beroep wensen te doen op het recht op een tijdelijke

Nadere informatie

Alle kandidaten moeten zich nu melden, dus ook de kandidaten die pas op. 1 oktober 2018 kunnen benoemd worden!

Alle kandidaten moeten zich nu melden, dus ook de kandidaten die pas op. 1 oktober 2018 kunnen benoemd worden! Leon Spilliaertstraat 29 8400 Oostende 059/51 05 24 Maureen Verschuere Diensthoofd Personeel maureen.verschuere@sterkescholen.be Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten

Nadere informatie

Vaste benoeming en uitbreiding vaste benoeming in wervingsambten. Per (1 e ronde) Per (2 e ronde)

Vaste benoeming en uitbreiding vaste benoeming in wervingsambten. Per (1 e ronde) Per (2 e ronde) Vaste benoeming en uitbreiding vaste benoeming in wervingsambten Per 01.07.2016 (1 e ronde) Per 01.10.2016 (2 e ronde) Wie komt in aanmerking: Wie in scholengroep 16 kans wil maken op een vaste benoeming/uitbreiding

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 Overzicht programma 1. Indiensttreding reglementering aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden mededeling aan het werkstation 2. Tijdelijke aanstelling van doorlopende

Nadere informatie

Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014

Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Bijlage: Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Uitspraak van Medex: gevolgen afhankelijk van de datum Vastbenoemde personeelsleden die na uitputting van

Nadere informatie

AFWEZIGHEID LANGE DUUR GEWETTIGD DOOR FAMILIALE REDENEN

AFWEZIGHEID LANGE DUUR GEWETTIGD DOOR FAMILIALE REDENEN MEDEDELING M.12.025 BRUSSEL, 2012-09-13 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN: 02 507 08 33 @ lode.degeyter@vsko.be Pers/Verloven Verloven OVERZICHT VAN VERLOFSTELSELS 1 VOLLEDIGE

Nadere informatie

De daaraan verbonden salarisschalen (ssc) zijn en blijven: 63 punten ssc 202 ; 82 punten ssc 158 ; 120 punten ssc 542.

De daaraan verbonden salarisschalen (ssc) zijn en blijven: 63 punten ssc 202 ; 82 punten ssc 158 ; 120 punten ssc 542. Wijzigingen in de reglementering met betrekking tot het ondersteunend personeel in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs met ingang van 01/09/2015 Sedert de aanvang van dit schooljaar werden een

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net Specifieke lerarenopleiding LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2009-2010 Auteur:

Nadere informatie

SCHOLENGROEP RIVIERENLAND nummer 6

SCHOLENGROEP RIVIERENLAND nummer 6 Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.01.2013 SCHOLENGROEP RIVIERENLAND nummer 6 Titel: Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de ambtshalve concordantie;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de ambtshalve concordantie; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van de regelgeving betreffende de concordantie, de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen van de directeurs van het buitengewoon

Nadere informatie

Voor Het Deeltijds Kunstonderwijs

Voor Het Deeltijds Kunstonderwijs Terbeschikkingstelling Wegens Ontstentenis Van Betrekking, De Reaffectatie, De Wedertewerkstelling En De Toekenning Van Een Wachtgeld Of Wachtgeldtoelage Voor Het Deeltijds Kunstonderwijs OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN

Nadere informatie

Opleiding schoolsecretariaten

Opleiding schoolsecretariaten Opleiding schoolsecretariaten 2018-2019 AGODI ACADEMIE Inhoud 1. Inleiding A. Doel van de cursus B. Wetgeving C. Toepassingsgebied en gevolgen D. Draagwijdte vaste benoeming 2. Algemene bepalingen A. Vacantverklaring

Nadere informatie

GO! scholengroep Rivierenland

GO! scholengroep Rivierenland GO! scholengroep Rivierenland Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.01.2019. Mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen: Luc Van Gasse

Nadere informatie

SCHOLENGROEP 12 ADITE

SCHOLENGROEP 12 ADITE SCHOLENGROEP 12 ADITE Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.01.2015: mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen: Het secretariaat

Nadere informatie

coördinatie Decreet Rechtspositie met Onderwijsdecreet XVII en Decreet Functiebeschrijving en evaluatie

coördinatie Decreet Rechtspositie met Onderwijsdecreet XVII en Decreet Functiebeschrijving en evaluatie coördinatie Decreet Rechtspositie met Onderwijsdecreet XVII en Decreet Functiebeschrijving en evaluatie Decreet Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs

Nadere informatie

Page 1 of 64 U bent hier: Onderwijs en Vorming > Edulex Decreet datum laatste wijziging: 01/09/2008 inhoudstafel Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs

Nadere informatie

Scholengemeenschap Saeftinghe vzw

Scholengemeenschap Saeftinghe vzw Scholengemeenschap Saeftinghe vzw Adm. zetel : Zeebruggelaan 41-43, 8380 Lissewege GSM 0478/476110 codi@sgsaeftinghe.be - www.sgsaeftinghe.be BERICHT VACANTVERKLARING VOOR VASTE BENOEMING IN WERVINGSAMBT

Nadere informatie

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2007-2008.

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2007-2008. * Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2007-2008. Oproep tot de kandidaten die een beroep wensen te doen op het recht op een tijdelijke

Nadere informatie

SCHOLENGROEP GO! scholengroep Rivierenland

SCHOLENGROEP GO! scholengroep Rivierenland SCHOLENGROEP GO! scholengroep Rivierenland Uitzonderlijke vacantverklaring van de (deel)betrekkingen van vast benoemde leraars die een eindeloopbaanverlof genieten. Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen

Nadere informatie

Lerarenplatform in het secundair onderwijs

Lerarenplatform in het secundair onderwijs Lerarenplatform in het secundair onderwijs 1. Inleiding Tijdens het schooljaar 2018-2019 wordt een pilootproject lerarenplatform opgezet om meer tijdelijke leerkrachten werkzekerheid en een opdracht die

Nadere informatie

Lerarenplatform: concept

Lerarenplatform: concept Lerarenplatform Lerarenplatform: concept Doel Tijdelijke leerkrachten werkzekerheid bieden Gewoon SO-BuSO: 350 VTE Takenpakket Vervangingen verzekeren (afwezigheden< een schooljaar) Zinvolle pedagogische

Nadere informatie

Ook voor de personeelsleden aangesteld in een selectie- of bevorderingsambt wordt de uitbetaling tijdens de zomervakantie

Ook voor de personeelsleden aangesteld in een selectie- of bevorderingsambt wordt de uitbetaling tijdens de zomervakantie Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2004-069 datum : 2004-06-22 gewijzigd : 2010-02-08 contact : Dienst personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 08.09.2009 BELGISCH STAATSBLAD 61107 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Alle scholen van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs kunnen deelnemen aan het pilootproject lerarenplatform.

Alle scholen van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs kunnen deelnemen aan het pilootproject lerarenplatform. Lerarenplatform 1. Inleiding Tijdens het schooljaar 2018-2019 start het pilootproject lerarenplatform om tijdelijke leerkrachten meer werkzekerheid te bieden. De leerkrachten in het lerarenplatform krijgen

Nadere informatie

Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs SO/2007/03 (pers) 10/07/2007 Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs Cao VIII bevat een afspraak over extra middelen voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Nadere informatie

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2015-2016.

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2015-2016. tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2015-2016. tot de kandidaten die een beroep wensen te doen op het recht op een tijdelijke aanstelling van

Nadere informatie

Bijkomende besparingsmaatregelen voor het secundair onderwijs vanaf 2015

Bijkomende besparingsmaatregelen voor het secundair onderwijs vanaf 2015 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO Bijkomende besparingsmaatregelen voor het secundair onderwijs vanaf 2015 Op 24 april beslist de Vlaamse

Nadere informatie

Aandachtspunten bekwaamheidsbewijzen islamitische godsdienst zoals meegedeeld in het schooljaar

Aandachtspunten bekwaamheidsbewijzen islamitische godsdienst zoals meegedeeld in het schooljaar Aandachtspunten bekwaamheidsbewijzen islamitische godsdienst zoals meegedeeld in het schooljaar 2001-2002 Oorspronkelijke titel: Islamitische godsdienst voorbereiding van het schooljaar 2001-2002, basis-

Nadere informatie

MEDEDELING. Mutatie en nieuwe affectatie. 1 Wetgeving en reglementering. 2 Definities

MEDEDELING. Mutatie en nieuwe affectatie. 1 Wetgeving en reglementering. 2 Definities Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2007-010 datum : 2007-02-15 gewijzigd : 2013-09-24 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

VZW Katholiek Basisonderwijs Meeuwen-Gruitrode Breekiezel 27, 3670 Meeuwen-Gruitrode PERSONEELSBELEID

VZW Katholiek Basisonderwijs Meeuwen-Gruitrode Breekiezel 27, 3670 Meeuwen-Gruitrode PERSONEELSBELEID VZW Katholiek Basisonderwijs Meeuwen-Gruitrode Breekiezel 27, 3670 Meeuwen-Gruitrode PERSONEELSBELEID 1 maart 2014 Inhoud: 1. Principes en stappenplan 1.1. Volledig vastbenoemden 1.2. Onvolledig vastbenoemden

Nadere informatie

Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs en in de internaten

Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs en in de internaten Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL 02 507 07 01 www.katholiekonderwijs.vlaanderen MEDEDELING Referentienummer: Datum: 2016-03-21 Gewijzigd: --- Contact: Dienst Personeel 02 507 07 01 dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen

Nadere informatie

Opleiding schoolsecretariaten

Opleiding schoolsecretariaten Opleiding schoolsecretariaten 2017-2018 AGODI ACADEMIE AGODI ACADEMIE 1 Overzicht programma 1. Indiensttreding 1. Reglementering 2. Aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden 3. Mededeling aan het werkstation

Nadere informatie

1 Inleiding...2. 2 Reglementering...3

1 Inleiding...2. 2 Reglementering...3 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2007-005 datum : 2007-01-23 gewijzigd : 2011-09-07 contact : Dienst Personeel en Schoolbeheer,

Nadere informatie

Onthaal nieuwe personeelsleden Onthaal nieuwe personeelsleden Basisonderwijs

Onthaal nieuwe personeelsleden Onthaal nieuwe personeelsleden Basisonderwijs Onthaal nieuwe personeelsleden Onthaal nieuwe personeelsleden Basisonderwijs Tijdelijke aanstelling Aan welke voorwaarden moet je voldoen om als tijdelijk personeelslid aangesteld te worden in het GO!

Nadere informatie

Cao XI Leerplicht. 4 september 2018

Cao XI Leerplicht. 4 september 2018 Cao XI Leerplicht 4 september 2018 Programma Inleiding Lerarenplatform Omzetting niet-ingevulde vervangingen in vervangingseenheden TADD en vaste benoeming 10/09/2018 2 inleiding Cao XI leerplicht afgesloten

Nadere informatie

Vaste benoeming. Opleiding voor schoolsecretariaten schooljaar

Vaste benoeming. Opleiding voor schoolsecretariaten schooljaar Vaste benoeming Opleiding voor schoolsecretariaten schooljaar 2016-2017 Inhoud 1. Betekenis vaste benoeming 2. Recht op Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur 3. Vacantverklaring 4. Voorwaarden wervingsambten

Nadere informatie

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2009-2010.

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2009-2010. Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2009-2010. Oproep tot de kandidaten die een beroep wensen te doen op het recht op een tijdelijke

Nadere informatie

24/01/2017 Cursus voor schoolsecretariaten

24/01/2017 Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2016-2017 1 2 Overzicht programma 1. Indiensttreding 1. Reglementering 2. Aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden 3. Mededeling aan het werkstation 2. Tijdelijke aanstelling

Nadere informatie

12/01/2017. Cursus voor schoolsecretariaten

12/01/2017. Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2016-2017 1 Overzicht programma 1. Indiensttreding 1. Reglementering 2. Aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden 3. Mededeling aan het werkstation 2. Tijdelijke aanstelling

Nadere informatie

Werken in het secundair onderwijs. Inhoud. Werken in het secundair onderwijs 1. 1. Situering onderwijs in Vlaanderen

Werken in het secundair onderwijs. Inhoud. Werken in het secundair onderwijs 1. 1. Situering onderwijs in Vlaanderen Werken in het secundair onderwijs Tips voor een vlotte start van een onderwijscarrière Inhoud 1. Situering onderwijs in Vlaanderen 2. Onderwijsbevoegdheid 3. Klaar voor de start? 4. Meer info? 1. Situering

Nadere informatie

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2011-2012.

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2011-2012. Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2011-2012. Oproep tot de kandidaten die een beroep wensen te doen op het recht op een tijdelijke

Nadere informatie

Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon secundair onderwijs

Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon secundair onderwijs Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL +32 2 507 06 01 www.katholiekonderwijs.vlaanderen MEDEDELING Referentienummer: M-VVKSO-2003-146 Datum: 2003-12-17 Gewijzigd: 2015-09-07 Contact: Dienst Personeel 02 507 07

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling in wervingsambten in het gewoon so: bepaalde duur of doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling in wervingsambten in het gewoon so: bepaalde duur of doorlopende duur Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL tel. 02 507 06 31 www.katholiekonderwijs.vlaanderen MEDEDELING Referentienummer: M-VVKSO-2008-021 Datum: 2008-03-04 Gewijzigd: 2015-10-06 Contact: Dienst Personeel dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen

Nadere informatie

Terbeschikkingstelling Wegens Ontstentenis Van Betrekking, De Reaffectatie, De Wedertewerkstelling En De Toekenning Van

Terbeschikkingstelling Wegens Ontstentenis Van Betrekking, De Reaffectatie, De Wedertewerkstelling En De Toekenning Van Terbeschikkingstelling Wegens Ontstentenis Van Betrekking, De Reaffectatie, De Wedertewerkstelling En De Toekenning Van Een Wachtgeld Of Wachtgeldtoelage Voor Het Gewoon En Buitengewoon Secundair Onderwijs

Nadere informatie

De betrekkingen in de ambten van adjunct-directeur, coördinator, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator

De betrekkingen in de ambten van adjunct-directeur, coördinator, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2009-035 datum : 2009-06-26 gewijzigd : 2010-01-20 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Aanvraag tot het verkrijgen van het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) bij scholengroep

Aanvraag tot het verkrijgen van het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) bij scholengroep Schooljaar 2016-2017 Aanvraag tot het verkrijgen van het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) bij scholengroep Dit formulier moet aangetekend verstuurd worden naar het adres

Nadere informatie

PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET

PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET 1 Wat is het? Een inrichtende macht werft personeelsleden aan: Met werkingsmiddelen Vlaamse ondersteuningspremie Eigen middelen (enkel deeltijds kunstonderwijs)

Nadere informatie

Evaluatie directeur op basis van de functiebeschrijving. Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel

Evaluatie directeur op basis van de functiebeschrijving. Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel Evaluatie directeur op basis van de functiebeschrijving Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel Geschiedenis GO! evaluatie steeds bestaan KB 22 maart 1969 (Rijksonderwijs): beoordeling alle personeelsleden

Nadere informatie

Het lerarenplatform is beperkt tot de wervingsambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel.

Het lerarenplatform is beperkt tot de wervingsambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel. Lerarenplatform in het basisonderwijs 1. Inleiding Tijdens het schooljaar 2018-2019 wordt een pilootproject lerarenplatform opgezet om meer tijdelijke leerkrachten werkzekerheid en een opdracht die voldoende

Nadere informatie

WELKOM OP DE INFOVERGADERING VASTE BENOEMING

WELKOM OP DE INFOVERGADERING VASTE BENOEMING WELKOM OP DE INFOVERGADERING VASTE BENOEMING 8 5-2012 VACANTVERKLARING VASTE BENOEMING INFOSESSIE VOOR PERSONEELSLEDEN SAEFTINGHE 2012 VASTE BENOEMING = EEN RECHT! Vaste benoeming is een decretaal bepaalde

Nadere informatie

Leerkrachten aantrekken en behouden. Mevr. Hilde Lesage & mevr. Patricia Van Reet

Leerkrachten aantrekken en behouden. Mevr. Hilde Lesage & mevr. Patricia Van Reet Leerkrachten aantrekken en behouden Mevr. Hilde Lesage & mevr. Patricia Van Reet Inleiding Vaststellingen Weinig kandidaten voor korte vervangopdrachten 25% startende leraren uit onderwijs na 2 jaar 70%

Nadere informatie