Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs"

Transcriptie

1 SO/2007/03 (pers) 10/07/2007 Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs Cao VIII bevat een afspraak over extra middelen voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs voor taak- en functiedifferentiatie in scholen en scholengemeenschappen Deze afspraak is ondertussen omgezet in regelgeving via het decreet van 22 juni 2007 betreffende het onderwijs XVII De extra middelen zijn bedoeld om personeelsleden in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs toe te laten andere opdrachten op te nemen buiten hun lesopdracht De middelen worden m.i.v onder de vorm van een puntenenveloppe toegekend aan de scholengemeenschap of aan de school als deze niet behoort tot een scholengemeenschap In deze omzendbrief vindt u terug: - hoe de puntenenveloppe wordt samengesteld; - welke betrekkingen u er kan mee inrichten; - wat de administratieve en geldelijke toestand is van de personeelsleden die in deze betrekkingen worden aangesteld 1. Inleiding Aan elke school voor gewoon of buitengewoon secundair onderwijs wordt m.i.v. 1 september 2007 jaarlijks - hetzij via de scholengemeenschap, hetzij rechtstreeks als de school niet tot een scholengemeenschap behoort - een puntenenveloppe toegekend voor taak- en functiedifferentiatie. Met deze middelen beschikt een school over meer mogelijkheden om andere opdrachten dan de lesopdracht toe te kennen aan haar personeelsleden en zo een beleid betreffende taak- en functiedifferentiatie gestalte te geven, zodat zij hiervoor niet uitsluitend meer hoeft te putten uit haar pakket uren-leraar of lesuren. Met deze puntenenveloppe kan de school betrekkingen oprichten in wervingsambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel, het ondersteunend personeel, het paramedisch personeel, het medisch, orthopedagogisch, psychologisch of sociaal personeel. In deze omzendbrief vindt u: - hoe de puntenenveloppe per scholengemeenschap of per school - als zij niet behoort tot een scholengemeenschap - wordt berekend; - hoe de puntenenveloppe door de scholengemeenschap moet worden verdeeld over haar scholen; - welke betrekkingen een school en scholengemeenschap met de punten kan instandhouden of oprichten; - hoe u de ingerichte betrekkingen moet invullen. 2. De puntenenveloppe voor taak- en functiedifferentiatie Aan elke school voor gewoon of buitengewoon secundair onderwijs wordt m.i.v. 1 september 2007 jaarlijks een puntenenveloppe toegekend voor taak- en functiedifferentiatie. Als de school tot een scholengemeenschap behoort, wordt deze puntenenveloppe via de scholengemeenschap toegekend. Als de school niet tot een scholengemeenschap behoort, wordt deze puntenenveloppe rechtstreeks aan de school toegekend. Voor scholen van het gewoon secundair onderwijs worden zowel de leerlingen, als het pakket urenleraar als parameter gebruikt om de puntenenveloppe samen te stellen. Voor scholen van het buitengewoon secundair onderwijs worden de leerlingen als parameter gebruikt om de puntenenveloppe samen te stellen De school behoort tot een scholengemeenschap Elk schooljaar heeft een scholengemeenschap recht op een puntenenveloppe voor taak- en functiedifferentiatie. De puntenenveloppe wordt toegekend op basis van dezelfde parameters als deze die gelden voor het ondersteunend personeel.

2 Voor de scholen van het gewoon secundair onderwijs is deze puntenenveloppe samengesteld uit twee componenten: - enerzijds alle regelmatige leerlingen van de scholen voor voltijds gewoon secundair onderwijs van de scholengemeenschap op 1 februari van het voorafgaande schooljaar; - anderzijds de pakketten uren-leraar van de scholen voor voltijds gewoon secundair onderwijs van de scholengemeenschap in functie van het aantal regelmatige leerlingen op 1 februari van het voorafgaande schooljaar. Beide componenten worden telkens met een bepaalde coëfficiënt vermenigvuldigd. De som van beide componenten resulteert in de puntenenveloppe voor de scholengemeenschap. Als de scholengemeenschap ook scholen voor buitengewoon secundair onderwijs bevat worden punten aan de puntenenveloppe toegevoegd. Dit gebeurt door alle regelmatige leerlingen van de scholen voor buitengewoon secundair onderwijs van de scholengemeenschap op 1 februari van het voorafgaande schooljaar te vermenigvuldigen met een bepaalde coëfficiënt. Opmerking: Voor scholen van het gewoon secundair onderwijs die in herstructurering zijn, wordt voor de berekening van de puntenenveloppe op 1 september gedaan alsof de herstructurering reeds een feit was op 1 februari van het voorafgaande schooljaar. Voor scholen van het buitengewoon secundair onderwijs wordt bij herstructurering gebruik gemaakt van het aantal leerlingen op 1 oktober Berekening van de puntenenveloppe Scholen voor gewoon secundair onderwijs Aandeel van de leerlingen in de puntenenveloppe = A U telt het aantal regelmatige leerlingen op 1 februari van vorig schooljaar van alle scholen voor voltijds gewoon secundair onderwijs die behoren tot uw scholengemeenschap samen en vervolgens vermenigvuldigt u deze som met de coëfficiënt 0, Het resultaat van deze berekening wordt steeds afgerond naar het dichtstbijliggende gehele getal. A = aantal regelmatige leerlingen op 1 februari van het voorafgaande schooljaar van de scholen voor voltijds secundair onderwijs van de scholengemeenschap x 0, Aandeel van het pakket uren-leraar in de puntenenveloppe = B U telt de pakketten uren-leraar van de scholen voor voltijds gewoon secundair onderwijs die behoren tot uw scholengemeenschap samen en vervolgens vermenigvuldigt u de som met de coëfficiënt 0, Het resultaat van deze berekening wordt steeds afgerond naar het dichtstbijliggende gehele getal. B = de som van alle uren-leraar van de scholen voor voltijds secundair onderwijs van de scholengemeenschap in functie van de regelmatige leerlingen op 1 februari van het voorafgaande schooljaar x 0, Opmerking: het hier bedoelde pakket uren-leraar omvat enkel de organieke uren-leraar - met inbegrip van de uren-leraar voor godsdienst, zedenleer of cultuurbeschouwing - waar de school recht op heeft op basis van haar regelmatige leerlingen op 1 februari van het voorafgaande schooljaar, rekening houdend met het aanwendingspercentage (96,57 % voor de uren-leraar en 98 % voor de uren-leraar godsdienst, zedenleer of cultuurbeschouwing). Volgende uren-leraar worden niet meegeteld: - de extra uren-leraar voor specifieke doelgroepen (bv. gelijke onderwijskansen); - de extra uren-leraar onthaalonderwijs; - de extra uren-leraar modularisering; - de extra uren-leraar die worden toegekend in het kader van tijdelijke projecten; - de extra uren-leraar voor onderwijs voor zieke jongeren; - de extra uren-leraar GON voor leerlingen met autismespectrumstoornissen.

3 Totale puntenenveloppe van de scholengemeenschap = C Om de totale puntenenveloppe van de scholengemeenschap te kennen, telt u de resultaten van de in punt en beschreven bewerkingen samen. (A + B) = C C = de totale puntenveloppe voor de scholengemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs Dus: de som van het aantal punten volgens het aantal leerlingen (A) en het aantal punten op basis van het pakket uren-leraar (B) van de scholen voor voltijds gewoon secundair onderwijs van de scholengemeenschap. Voorbeeld Een scholengemeenschap is samengesteld uit 8 scholen. Op hoeveel punten heeft deze scholengemeenschap recht op 1 september? De 8 scholen hebben op 1 februari van vorig schooljaar samen leerlingen. Op basis van deze leerlingen hebben zij recht op uren-leraar. A = leerlingen x 0, = 40 (39,99) B = uren-leraar x 0, = 112(112,11) C = (A+B) = (40+112) = 152 Deze scholengemeenschap heeft op 1 september recht op 152 punten Scholen voor buitengewoon secundair onderwijs = D U telt het aantal regelmatige leerlingen op 1 februari van vorig schooljaar van alle scholen voor buitengewoon secundair onderwijs die behoren tot uw scholengemeenschap samen en vervolgens vermenigvuldigt u deze som met de coëfficiënt 0, Het resultaat van deze berekening wordt steeds afgerond naar het dichtstbijliggende gehele getal. D = aantal regelmatige leerlingen op 1 februari van het voorafgaande schooljaar van de scholen voor buitengewoon secundair onderwijs van de scholengemeenschap x 0, Het aldus bekomen totaal (D) telt u bij de punten die u berekend hebt voor de scholen voor gewoon secundair onderwijs die behoren tot de scholengemeenschap (A en B), zoals bedoeld in punt , en deze som (E) vormt de volledige puntenenveloppe voor de scholengemeenschap. (C + D) = E E = de totale puntenenveloppe voor de scholengemeenschap Dus: de som van het aantal punten volgens het aantal leerlingen en het aantal punten op basis van het pakket uren-leraar van de scholen voor voltijds gewoon secundair onderwijs (C) en de som van het aantal punten volgens het aantal leerlingen van de scholen voor buitengewoon secundair onderwijs van de scholengemeenschap (D)

4 Voorbeeld Een scholengemeenschap is samengesteld uit 10 scholen, 8 scholen voor gewoon secundair onderwijs en 1 school voor buitengewoon secundair onderwijs. Op hoeveel punten heeft deze scholengemeenschap recht op 1 september? De 8 scholen voor gewoon secundair onderwijs hebben op 1 februari van vorig schooljaar samen leerlingen. Op basis van deze leerlingen hebben zij recht op uren-leraar. A = leerlingen x 0, = 40 (39,99) B = uren-leraar x 0, = 112(112,11) C = (A+B) = (40+112) = 152 De school voor buitengewoon secundair onderwijs heeft op 1 februari van vorig schooljaar 275 leerlingen. D = 275 leerlingen x 0, = 21 (21,08) E = (A+B+D) = ( ) = 173 Deze scholengemeenschap heeft op 1 september recht op 173 punten Scholen die niet behoren tot een scholengemeenschap Elk schooljaar heeft een school die niet behoort tot een scholengemeenschap recht op een puntenenveloppe voor taak- en functiedifferentiatie. De puntenenveloppe wordt toegekend op basis van dezelfde parameters als deze die gelden voor het ondersteunend personeel. Voor een school van het gewoon secundair onderwijs is deze puntenenveloppe samengesteld uit twee componenten: - enerzijds alle regelmatige leerlingen van de school op 1 februari van het voorafgaande schooljaar; - anderzijds de pakketten uren-leraar van de school in functie van het aantal regelmatige leerlingen op 1 februari van het voorafgaande schooljaar. Beide componenten worden telkens met een bepaalde coëfficiënt vermenigvuldigd. De som van beide componenten resulteert in de puntenenveloppe voor de school. Voor een school voor buitengewoon secundair onderwijs wordt de puntenenveloppe samengesteld door alle regelmatige leerlingen van de school op 1 februari van het voorafgaande schooljaar te vermenigvuldigen met een bepaalde coëfficiënt. Opmerking: ongeacht de hiervoor vermelde parameters heeft de school steeds recht op het minimale aantal punten dat nodig is om een opdracht van 1 uur in te richten. Dit komt overeen met een minimumgarantie van 3 punten. Opmerking: Voor scholen van het gewoon secundair onderwijs die in herstructurering zijn, wordt voor de berekening van de puntenenveloppe op 1 september gedaan alsof de herstructurering reeds een feit was op 1 februari van het voorafgaande schooljaar. Voor scholen van het buitengewoon secundair onderwijs wordt bij herstructurering gebruik gemaakt van het aantal leerlingen op 1 oktober Een school voor gewoon secundair onderwijs Aandeel van de leerlingen in de puntenenveloppe = F U telt het aantal regelmatige leerlingen dat de school heeft op 1 februari van vorig schooljaar samen en vervolgens vermenigvuldigt u deze som met de coëfficiënt 0, Het resultaat van deze berekening wordt steeds afgerond naar het dichtstbijliggende gehele getal.

5 F = aantal regelmatige leerlingen op 1 februari van het voorafgaande schooljaar x 0, Aandeel van het pakket uren-leraar in de puntenenveloppe = G U vermenigvuldigt het pakket uren-leraar in functie van het aantal regelmatige leerlingen op 1 februari van vorig jaar met de coëfficiënt 0, Het resultaat van deze berekening wordt steeds afgerond naar het dichtstbijliggende gehele getal. G = uren-leraar waar de school in functie van het aantal leerlingen op 1 februari van het voorgaande schooljaar recht op heeft x 0, Opmerking: het hier bedoelde pakket uren-leraar omvat enkel de organieke uren-leraar - met inbegrip van de uren-leraar voor godsdienst, zedenleer of cultuurbeschouwing - waar de school recht op heeft op basis van haar regelmatige leerlingen op 1 februari van het voorafgaande schooljaar, rekening houdend met het aanwendingspercentage (96,57 % voor de uren-leraar en 98 % voor de uren-leraar godsdienst, zedenleer of cultuurbeschouwing). Volgende uren-leraar worden niet meegeteld: - de extra uren-leraar voor specifieke doelgroepen (bv. gelijke onderwijskansen); - de extra uren-leraar onthaalonderwijs; - de extra uren-leraar modularisering; - de extra uren-leraar die worden toegekend in het kader van tijdelijke projecten; - de extra uren-leraar voor onderwijs voor zieke jongeren; - de extra uren-leraar GON voor leerlingen met autismespectrumstoornissen Puntenenveloppe van de school = H Om uw puntenenveloppe te kennen telt u de resultaten van de in punt en beschreven bewerkingen samen. (F + G) = H H = de puntenenveloppe van de school Dus: de som van het aantal punten volgens het aantal leerlingen (F) en het aantal punten op basis van het pakket uren-leraar (G) Voorbeeld Op 1 februari van het voorgaande schooljaar had een school 335 regelmatige leerlingen. In functie van deze regelmatige leerlingen op 1 februari van het voorgaande schooljaar heeft de school recht op uren-leraar. Op hoeveel punten voor taak- en functiedifferentiatie heeft deze school recht op 1 september? 335 leerlingen * 0, = 8 (7,76) uren-leraar * 0, = 21 (20,95) = 29 Deze school heeft op 1 september recht op 29 punten Een school voor buitengewoon secundair onderwijs U telt het aantal regelmatige leerlingen op 1 februari van vorig schooljaar samen en vervolgens vermenigvuldigt u deze som met de coëfficiënt 0,

6 Het resultaat van deze berekening wordt steeds afgerond naar het dichtstbijliggende gehele getal. I = aantal regelmatige leerlingen op 1 februari van het voorafgaande schooljaar x 0, Voorbeeld Op 1 februari van het voorgaande schooljaar had een school voor buitengewoon secundair onderwijs 312 regelmatige leerlingen. Op hoeveel punten voor taak- en functiedifferentiatie heeft deze school recht op 1 september? 312 leerlingen * 0, = 24 (23,92) Deze school heeft op 1 september recht op 24 punten. 3. Aanwending van de puntenenveloppe 3.1. Verdeling van de puntenenveloppe door de scholengemeenschap De scholengemeenschap verdeelt de puntenenveloppe over haar scholen. Voorafgaand kan ze 10% of meer voorafnemen van deze puntenenveloppe en aanwenden voor een beleid inzake taak- en functiedifferentiatie voor de totaliteit van de scholengemeenschap Voorafname door de scholengemeenschap Voordat de scholengemeenschap de punten over haar scholen verdeelt, kan ze maximum 10% van de puntenenveloppe voorafnemen en aanwenden voor een beleid inzake taak- en functiedifferentiatie voor de totaliteit van de scholengemeenschap. De scholengemeenschap moet ten aanzien van het lokaal onderhandelingscomité van de scholengemeenschap en ten aanzien van het personeel van de scholen die tot de scholengemeenschap behoren, volledige klaarheid scheppen over de betrekkingen die ze op basis van de 10% voorafname van de puntenenveloppe creëert op het niveau van de scholengemeenschap. De scholengemeenschap moet ook aantonen dat de aldus ingerichte betrekkingen het beleid betreffende functie- en taakdifferentiatie op het niveau van de scholengemeenschap daadwerkelijk gestalte geven. De scholengemeenschap kan ook meer dan 10% voorafnemen, maar daarvoor heeft ze het akkoord nodig van het lokaal onderhandelingscomité van de scholengemeenschap. De scholengemeenschap werkt een voorstel uit betreffende de aanwending van deze punten én het eventuele effect van deze extra voorafname op de personeelsleden van de scholen van de scholengemeenschap en legt dit ter onderhandeling voor aan het lokaal onderhandelingscomité van de scholengemeenschap. Uit dit voorstel moet ook blijken dat deze extra punten wel degelijk het beleid betreffende taak- en functiedifferentiatie op het niveau van de scholengemeenschap zal ondersteunen. De scholengemeenschap kan dus enkel meer dan 10% van de puntenenveloppe voorafnemen, als over dit voorstel een akkoord wordt bereikt Verdeling van de puntenenveloppe over de scholen van de scholengemeenschap Nadat de scholengemeenschap haar punten heeft vooraf genomen, worden de resterende punten verdeeld over de scholen van de scholengemeenschap. Over de criteria voor de verdeling van de puntenenveloppe worden afspraken gemaakt in het lokaal onderhandelingscomité van de scholengemeenschap. Als er in dat onderhandelingscomité geen akkoord wordt bereikt over deze criteria, worden de punten recht evenredig verdeeld over de scholen van de scholengemeenschap op basis van het aandeel aan leerlingen en uren-leraar van elke school voor voltijds gewoon secundair onderwijs en het aandeel leerlingen voor het buitengewoon secundair onderwijs. Bij de verdeling van de puntenenveloppe over de scholen moet de scholengemeenschap rekening houden met het feit dat deze verdeling niet tot gevolg mag hebben dat er bijkomend personeelsleden

7 ter beschikking worden gesteld wegens ontstentenis van betrekking, tenzij deze personeelsleden onmiddellijk kunnen worden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld in een vacante of niet-vacante organieke betrekking in een school van de scholengemeenschap én dit voor de duur van het volledige schooljaar Aanwending van de puntenenveloppe in de school De ambten U kan de puntenenveloppe voor taak- en functiedifferentiatie aanwenden om betrekkingen op te richten in de wervingsambten van volgende personeelscategorieën: 1. Bestuurs- en onderwijzend personeel in het gewoon secundair onderwijs: - leraar; - godsdienstleraar; - begeleider; 2. Bestuurs- en onderwijzend personeel in het buitengewoon secundair onderwijs: - leraar algemene en sociale vorming; - leraar algemene en sociale vorming specialiteit lichamelijke opvoeding; - leraar algemene en sociale vorming compensatietechniek-braille; - leraar niet-confessionele zedenleer; - godsdienstleraar; - leraar beroepgerichte vorming. 3. Het ondersteunend personeel: - opvoeder; - administratief medewerker. 4. Het paramedisch personeel: - kinesitherapeut; - logopedist; - ergotherapeut; - verpleger; - kinderverzorger. 5. Het medisch personeel: - arts. 6. Het orthopedagogisch personeel: - orthopedagoog. 7. Het psychologisch personeel: - psycholoog. 8. Het sociaal personeel: - maatschappelijk werker De puntenwaarde van een betrekking Als u een betrekking opricht in een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel, het paramedisch, medisch, orthopedagogisch, psychologisch of sociaal personeel, zet u uw punten om in uren-leraar, lesuren of uren. Als u een betrekking opricht in een ambt van het ondersteunend personeel, kan u de punten rechtstreeks aanwenden. De puntenwaarde van een betrekking, en het overeenstemmend aantal uren-leraar, lesuren of uren, is afhankelijk van de salarisschaal waar het personeelslid dat in de betrekking wordt aangesteld recht op heeft De puntenwaarde van een betrekking in een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel Betrekking met salarisschaal 501 Als u een betrekking opricht in een wervingsambt van het onderwijzend personeel en het personeelslid dat u aanstelt of met de opdracht belast, heeft recht op salarisschaal 501, dan moet u, afhankelijk van het aantal uren die deze opdracht telt, volgend puntenaantal aanwenden:

8 Uren opdracht Ssc 501 in 20sten Ssc 501 in 21sten Ssc 501 in 22sten Ssc 501 in 24sten Ssc 501 in 29sten Aantal punten Aantal punten Aantal punten Aantal punten Aantal punten Betrekking met een andere salarisschaal dan de salarisschaal 501 Als u een betrekking opricht in een wervingsambt van het onderwijzend personeel en het personeelslid dat u aanstelt of met de opdracht belast, heeft recht op een andere salarisschaal dan de salarisschaal 501, dan moet u, afhankelijk van het aantal uren die deze opdracht telt, volgend puntenaantal aanwenden: Uren opdracht Ssc andere dan 501 in 20sten Ssc andere dan 501 in 21sten Ssc andere dan 501 in 22sten Ssc andere dan 501 in 24sten Ssc andere dan 501 in 29sten Aantal punten Aantal punten Aantal punten Aantal punten Aantal punten

9 De puntenwaarde van een betrekking in een ambt van het ondersteunend personeel Als u een betrekking opricht in een ambt van het ondersteunend personeel, gebruikt u de puntenwaarden die van toepassing zijn voor deze ambten. Meer informatie hierover vindt u in de omzendbrief Het ondersteunend personeel in scholen van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs die behoren tot een scholengemeenschap van , punt 2.2. of in de omzendbrief Het ondersteunend personeel in scholen van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs die niet behoren tot een scholengemeenschap van , punt 2.2.

10 De puntenwaarde van een betrekking in een ambt van het paramedisch, medisch, orthopedagogisch, psychologisch of sociaal personeel Betrekking met salarisschaal 542 of 501 Als u een betrekking opricht in een wervingsambt van het paramedisch, medisch, orthopedagogisch, psychologisch of sociaal personeel en het personeelslid dat u aanstelt of met de opdracht belast, heeft recht op salarisschaal 542 of 501, dan moet u, afhankelijk van het aantal uren die u voor deze opdracht uit uw urenpakket moet halen, volgend puntenaantal aanwenden: Uren opdracht Ssc 542 in 32sten Ssc 501 in 32sten Aantal punten Aantal punten

11 Betrekking met salarisschaal 143 Als u een betrekking opricht in een wervingsambt van het paramedisch, medisch, orthopedagogisch, psychologisch of sociaal personeel en het personeelslid dat u aanstelt of met de opdracht belast, heeft recht op de salarisschaal 143, dan moet u afhankelijk van het aantal uren die u voor deze opdracht uit uw urenpakket moet halen, volgend puntenaantal aanwenden: Uren opdracht Ssc 143 in 32sten Aantal punten

12 Betrekking met een andere salarisschaal dan de salarisschaal 143, 542 of 501 Als u een betrekking opricht in een wervingsambt van het paramedisch, medisch, orthopedagogisch, psychologisch of sociaal personeel en het personeelslid dat u aanstelt of met de opdracht belast, heeft recht op een andere salarisschaal dan de salarisschaal 143, 542 of 501, dan moet u afhankelijk van het aantal uren die u voor deze opdracht uit uw urenpakket moet halen, volgend puntenaantal aanwenden: Uren opdracht Ssc andere dan 143, 542 of 501 in 30sten Ssc andere dan 143, 542 of 501 in 32sten Aantal punten Aantal punten

13 3.3. De administratieve toestand van het personeelslid Personeelslid aangesteld in de punten van de school De punten voor taak- en functiedifferentiatie zijn organieke punten. De decreten rechtspositie zijn integraal van toepassing op de betrekkingen die met deze punten worden opgericht. Vastbenoemde personeelsleden kunnen dadelijk als titularis aangesteld worden in de uren taak- en functiedifferentiatie. Deze betrekkingen komen in aanmerking voor tijdelijke aanstelling van doorlopende duur. Ze komen tevens in aanmerking voor vacantverklaring met het oog op vaste benoeming. Deze betrekkingen zijn ook onderworpen aan de reglementering inzake terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking. Concreet houdt dit in dat u als volgt te werk gaat: a) u stelt eerst uw vastbenoemde personeelsleden opnieuw aan; b) u reaffecteert personeelsleden in vacante en niet-vacante betrekkingen; c) vervolgens kan u eventueel een vastbenoemd personeelslid affecteren of muteren; d) daarna bent u verplicht om de personeelsleden met het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in dienst te nemen; e) u kan een personeelslid dat ter beschikking gesteld is wegens ontstentenis van betrekking in dienst nemen; f) u kan een tijdelijk personeelslid dat vrij is van reaffectatie in dienst nemen; g) u kan een vastbenoemd personeelslid via een verlof TAO in de betrekking aanstellen; h) u kan een tijdelijk personeelslid in dienst nemen dat nog niet vrij is van reaffectatie. U deelt de opdracht van het personeelslid aan uw werkstation mee met de vakcode 898 Taak- en functiedifferentiatie. Als het gaat om een betrekking van leraar moet u de opdracht steeds gelijkstellen met een vak/specialiteit in functie van het bekwaamheidsbewijs van het betrokken personeelslid Personeelslid aangesteld in punten van de 10% voorafname van de scholengemeenschap Administratieve toestand van het personeelslid Het personeelslid dat in een betrekking wordt aangesteld die is opgericht met punten van de voorafname door de scholengemeenschap (zie ook punt 3.1.1), wordt steeds als tijdelijk personeelslid aangesteld in een betrekking in het gekozen wervingsambt. Deze betrekking wordt steeds opgericht in een school die behoort tot de scholengemeenschap. Het personeelslid werkt voor de totaliteit van de scholengemeenschap. De betrekking die de scholengemeenschap opricht in het gekozen wervingsambt kan op twee manieren worden ingevuld: - de scholengemeenschap kan een tijdelijk personeelslid werven en aanstellen in de betrekking; - de scholengemeenschap kan een vastbenoemd personeelslid aanstellen in de betrekking via het principe van een verlof om tijdelijk een andere opdracht uit te oefenen (verlof TAO). De decreten rechtspositie blijven integraal van toepassing op deze personeelsleden, maar de betrekking kan niet worden vacant verklaard en kan geen aanleiding geven tot vaste benoeming. Vastbenoemde personeelsleden kunnen evenmin worden geaffecteerd of gemuteerd in deze betrekkingen. Bij de aanstelling in de betrekking van het ambt in kwestie past u steeds de bestaande reglementering inzake bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen toe. De school waar het personeelslid tijdelijk wordt aangesteld, deelt deze opdracht aan haar werkstation mee met de vakcode 899 Taak- en functiedifferentiatie scholengemeenschap en met als administratieve toestand ATO 2 (tijdelijk vacant). Als het gaat om een betrekking van leraar moet u de opdracht steeds gelijkstellen met een vak/specialiteit in functie van het bekwaamheidsbewijs van het betrokken personeelslid.

14 Geldelijke toestand van het personeelslid Als u in de betrekking een tijdelijk personeelslid aanwerft, zal dit personeelslid worden bezoldigd volgens de geldende reglementering die van toepassing is op het ambt waarin betrokkene wordt aangesteld (met inbegrip van eventuele uitgestelde bezoldiging tijdens de zomermaanden). Als u een vastbenoemd personeelslid via een verlof TAO in de betrekking aanstelt, gelden de bezoldigingsprincipes van de reglementering betreffende het verlof TAO. Meer informatie hierover vindt u in de omzendbrief Regeling van de administratieve en geldelijke toestand van bepaalde vastbenoemde personeelsleden van het onderwijs, de psycho-medisch-sociale centra, de pedagogische begeleidingsdiensten, de inspectie en de dienst voor onderwijsontwikkeling, tijdelijk aangesteld of tijdelijk belast met een opdracht waarvoor ze niet vast benoemd zijn (referentie 13AC/GDH/SH/js van ).

Het ondersteunend. Personeel

Het ondersteunend. Personeel Het ondersteunend Personeel HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL INHOUDSTAFEL HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 2 HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 4 1. Omkadering...4 1.1. Forfaitaire puntenenveloppe Gemeenschapsonderwijs...4

Nadere informatie

De globale puntenenveloppe

De globale puntenenveloppe De globale puntenenveloppe DE GLOBALE PUNTENENVELOPPE De globale puntenenveloppe...1 1. Algemeen...2 2. Berekening van de globale puntenenveloppe...3 2.1. Parameters voor de berekening...3 2.2. Berekeningswijze

Nadere informatie

Omkadering die wordt toegekend via de scholengemeenschap

Omkadering die wordt toegekend via de scholengemeenschap Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2003-069 datum : 2003-07-15 gewijzigd : 2013-10-08 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

De daaraan verbonden salarisschalen (ssc) zijn en blijven: 63 punten ssc 202 ; 82 punten ssc 158 ; 120 punten ssc 542.

De daaraan verbonden salarisschalen (ssc) zijn en blijven: 63 punten ssc 202 ; 82 punten ssc 158 ; 120 punten ssc 542. Wijzigingen in de reglementering met betrekking tot het ondersteunend personeel in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs met ingang van 01/09/2015 Sedert de aanvang van dit schooljaar werden een

Nadere informatie

PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET

PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET 1 Wat is het? Een inrichtende macht werft personeelsleden aan: Met werkingsmiddelen Vlaamse ondersteuningspremie Eigen middelen (enkel deeltijds kunstonderwijs)

Nadere informatie

De betrekkingen in de ambten van adjunct-directeur, coördinator, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator

De betrekkingen in de ambten van adjunct-directeur, coördinator, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2009-035 datum : 2009-06-26 gewijzigd : 2010-01-20 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vervangingen van korte afwezigheden DE VLAAMSE REGERING,

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vervangingen van korte afwezigheden DE VLAAMSE REGERING, Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vervangingen van korte afwezigheden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden

Nadere informatie

MEDEDELING. Het ondersteunend personeel. 1 Inleiding en reglementering

MEDEDELING. Het ondersteunend personeel. 1 Inleiding en reglementering Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2009-057 datum : 2009-12-01 gewijzigd : 2011-11-16 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2002-2003 Inhoud : 1. Gemeenschappelijke bepalingen 1.1. Bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB) 1.2. Licentiaat + GHSO of GVO wordt licentiaat + BPB 1.3. Ambten van het medisch,

Nadere informatie

datum : 2009-05-28 contact : dps.vvkso@vsko.be, 02 507 07 01

datum : 2009-05-28 contact : dps.vvkso@vsko.be, 02 507 07 01 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITS-BERICHT datum : contact : dps.vvkso@vsko.be, 02 507 07 01 De globale puntenenveloppe: nadere toelichtingen en voorlopige

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XIX DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XIX DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming; Voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XIX DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming; Na beraadslaging, BESLUIT: De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs

Nadere informatie

Veel gestelde vragen voor het schooljaar 2015-2016: personeelsbeheer ondersteunend personeel gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Veel gestelde vragen voor het schooljaar 2015-2016: personeelsbeheer ondersteunend personeel gewoon en buitengewoon secundair onderwijs Veel gestelde vragen voor het schooljaar 2015-2016: personeelsbeheer ondersteunend personeel gewoon en buitengewoon secundair onderwijs Voor verdere inlichtingen kan u terecht bij: werkstation 32 Telefoonnummers:

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 2. TBSOB Overzicht programma Reglementering/Toepassingsgebied Begrippenkader TBSOB

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur 1. Inleiding Sinds 1 september 2003 geldt een eenvormige voorrangsregeling voor alle onderwijsniveaus en alle netten: de tijdelijke aanstelling van doorlopende

Nadere informatie

Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs en in de internaten

Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs en in de internaten Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL 02 507 07 01 www.katholiekonderwijs.vlaanderen MEDEDELING Referentienummer: Datum: 2016-03-21 Gewijzigd: --- Contact: Dienst Personeel 02 507 07 01 dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen

Nadere informatie

1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is?

1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is? 1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is? Eenmaal het schoolbestuur het ambt (opvoeder of administratief medewerker) en

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur: Griet Mathieu ~ Martine Baeyens

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 Reglementering Begrippen Procedure Bezoldiging Mededeling Overzicht programma 2 Reglementering Decreet van 09/04/1992 Besluit Vlaamse Regering 29/04/1992 Omzendbrief

Nadere informatie

één voltijdse betrekking van maatschappelijk werker

één voltijdse betrekking van maatschappelijk werker VACANTVERKLARING VAN EEN VOLTIJDSE BETREKKING VAN MAATSCHAPPELIJK WERKER BIJ DE PERMANENTE ONDERSTEUNINGSCEL (POC): OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR MUTATIE EN VASTE BENOEMING OP 01-01-2010. 1. De Permanente

Nadere informatie

Bijlage: Procedure tot re-integratie: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014

Bijlage: Procedure tot re-integratie: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Bijlage: Procedure tot re-integratie: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Een vastbenoemd personeelslid dat bij attest

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ZITTING APRIL 1996 ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ZITTING APRIL 1996 ONTWERP VAN DECREET Stuk 248 (1995-1996) Nr. 9 VLAAMS PARLEMENT ZITTING 1995-1996 2 APRIL 1996 ONTWERP VAN DECREET houdende tijdelijke beperking inzake programmatie en benoeming in sommige onderwijssectoren IN EERSTE LEZING

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Overzicht programma Cursus puntenenveloppen: 1. Reglementering 2. Soorten punten 3.

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XVII DE VLAAMSE REGERING,

Vlaamse Regering. Voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XVII DE VLAAMSE REGERING, Vlaamse Regering Voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XVII DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming; Na beraadslaging, BESLUIT: De Vlaamse minister

Nadere informatie

Personeelsformatie gewoon basisonderwijs 1. Directeur 2. Adjunct-directeur 3. Onderwijzend personeel

Personeelsformatie gewoon basisonderwijs 1. Directeur 2. Adjunct-directeur 3. Onderwijzend personeel Personeelsformatie gewoon basisonderwijs De personeelsformatie bestaat uit lestijden, uren en punten. Hiermee worden directie, onderwijzend personeel, kinderverzorger, administratief medewerker, zorgcoördinator

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2007-2008 1. Aandachtspunten vanaf het schooljaar 2007-2008 1.1. Bachelor-Master-structuur (BaMa) Als gevolg van het invoeren van de BaMa-structuur in het hoger onderwijs worden

Nadere informatie

Deze toelichting bevat een samenvatting van de omzendbrief met de rubrieken die voor de meldingen via EDISON van belang zijn.

Deze toelichting bevat een samenvatting van de omzendbrief met de rubrieken die voor de meldingen via EDISON van belang zijn. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs Administratie Ondersteuning Afdeling Informatica Project EDISON 16 november 2005 / 01 februari 2007 Auteur: Jan Dejonghe E: jan.dejonghe@ond.vlaanderen.be

Nadere informatie

Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014

Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Bijlage: Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Uitspraak van Medex: gevolgen afhankelijk van de datum Vastbenoemde personeelsleden die na uitputting van

Nadere informatie

Bijkomende besparingsmaatregelen voor het secundair onderwijs vanaf 2015

Bijkomende besparingsmaatregelen voor het secundair onderwijs vanaf 2015 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO Bijkomende besparingsmaatregelen voor het secundair onderwijs vanaf 2015 Op 24 april beslist de Vlaamse

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de aanwending van de leraarsuren en de puntenenveloppe

Veel gestelde vragen over de aanwending van de leraarsuren en de puntenenveloppe Veel gestelde vragen over de aanwending van de leraarsuren en de puntenenveloppe 1) Aanwending leraarsuren invullen document 3B a) Algemene vragen Waarvoor dient het document 3B? Het document 3B dient

Nadere informatie

Globale puntenenveloppe 2009 : visieontwikkeling

Globale puntenenveloppe 2009 : visieontwikkeling Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel INTERN DOCUMENT VVKSO CODIS/DOC/08/23 Globale puntenenveloppe 2009 : visieontwikkeling Inhoudstafel 1 Uitgangspunten...

Nadere informatie

Aanstelling en benoeming in selectie- en bevorderingsambten

Aanstelling en benoeming in selectie- en bevorderingsambten Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2003-106 datum : 2003-09-19 gewijzigd : 2012-11-28 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Als bijlage vindt u ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering, het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen onderwijs.

Als bijlage vindt u ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering, het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen onderwijs. Brussel, 2 juli 2015 Geachte minister-president, Als bijlage vindt u ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering, het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen onderwijs. Dit ontwerp van decreet werd

Nadere informatie

De verdeling van de betrekkingen en de reaffectatie

De verdeling van de betrekkingen en de reaffectatie De verdeling van de betrekkingen en de reaffectatie maart 2015 Hugo De Keersmaecker VVKSO dienst Personeel en schoolbeheer tel. 02 507 07 01, dps.vvkso@vsko.be definities i.f.v. vastbenoemden en reaffectatie

Nadere informatie

Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon secundair onderwijs

Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon secundair onderwijs Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL +32 2 507 06 01 www.katholiekonderwijs.vlaanderen MEDEDELING Referentienummer: M-VVKSO-2003-146 Datum: 2003-12-17 Gewijzigd: 2015-09-07 Contact: Dienst Personeel 02 507 07

Nadere informatie

Op Stapel mei Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel mei Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2017-08 30 mei 2017 30-05-2017 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Agnes Versluys 050/80 00 77 of 050/80 00 78 Martine Somers

Agnes Versluys 050/80 00 77 of 050/80 00 78 Martine Somers Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.07.2015 en 01.10.2015. Mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen: Centrale administratie van

Nadere informatie

SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN

SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.07.2015 en 01.10.2015. Mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen:

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar Inleiding Het stelsel van bekwaamheidsbewijzen Doel van deze mededeling

Aandachtspunten schooljaar Inleiding Het stelsel van bekwaamheidsbewijzen Doel van deze mededeling Aandachtspunten schooljaar 2002-2003 1. Inleiding 1.1. Het stelsel van bekwaamheidsbewijzen Vereiste bekwaamheidsbewijzen Wie voor algemene en sociale vorming, voor (een specialiteit van) beroepsgerichte

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming. 14 maart 2017

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming. 14 maart 2017 Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming 14 maart 2017 1 Deze info is van toepassing voor Personeelsleden basisonderwijs: Scholengemeenschap Sperregem Personeelsleden secundair onderwijs:

Nadere informatie

Vlaamse Regering!j Kïf ^"

Vlaamse Regering!j Kïf ^ TH"WWW"W Vlaamse Regering!j Kïf ^" Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van de middelen voor het mentorschap in het onderwijs DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet

Nadere informatie

SCHOLENGROEP 12 ADITE

SCHOLENGROEP 12 ADITE SCHOLENGROEP 12 ADITE Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.01.2015: mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen: Het secretariaat

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 Overzicht programma 1. Indiensttreding reglementering aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden mededeling aan het werkstation 2. Tijdelijke aanstelling van doorlopende

Nadere informatie

Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be

Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be PV/AV10-155 Brugge 10/09/2010 Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen

Nadere informatie

Vlaanise Regering [V

Vlaanise Regering [V Vlaanise Regering [V Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van de middelen voor het mentorschap in het onderwijs DE VL7\AMSE REGERING, Gelet op het decreet van 16 april

Nadere informatie

SCHOLENGROEP RIVIERENLAND nummer 6

SCHOLENGROEP RIVIERENLAND nummer 6 Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.01.2013 SCHOLENGROEP RIVIERENLAND nummer 6 Titel: Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op

Nadere informatie

Terbeschikkingstelling Wegens Ontstentenis Van Betrekking, De Reaffectatie, De Wedertewerkstelling En De Toekenning Van

Terbeschikkingstelling Wegens Ontstentenis Van Betrekking, De Reaffectatie, De Wedertewerkstelling En De Toekenning Van Terbeschikkingstelling Wegens Ontstentenis Van Betrekking, De Reaffectatie, De Wedertewerkstelling En De Toekenning Van Een Wachtgeld Of Wachtgeldtoelage Voor Het Gewoon En Buitengewoon Secundair Onderwijs

Nadere informatie

Ook voor de personeelsleden aangesteld in een selectie- of bevorderingsambt wordt de uitbetaling tijdens de zomervakantie

Ook voor de personeelsleden aangesteld in een selectie- of bevorderingsambt wordt de uitbetaling tijdens de zomervakantie Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2004-069 datum : 2004-06-22 gewijzigd : 2010-02-08 contact : Dienst personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.

Ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel. Ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel Vaste benoeming Eindredactie Katrien Vanbiervliet AgODi, Afdeling Personeel Secundair

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014 Overzicht programma 1. Indiensttreding reglementering aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 DE VLAAMSE REGERING, Op gezamenlijk voorstel van de leden van de Vlaamse Regering; Na beraadslaging,

Nadere informatie

VR DOC.0399/2

VR DOC.0399/2 VR 2015 2404 DOC.0399/2 Voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen onderwijs DE VLAAMSE REGERING, Na beraadslaging, BESLUIT: De Vlaamse minister van Onderwijs is ermee belast, in naam van de Vlaamse

Nadere informatie

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten.

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO 2011-08-24 Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte vanaf 1 september 2011 Tot in 2010-2011

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 59.882/1/V van 31 augustus 2016 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de waarborgregeling in het secundair onderwijs in het schooljaar

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 08.09.2009 BELGISCH STAATSBLAD 61107 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Op Stapel mei Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel mei Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2017-05 2 mei 2017 02-05-2017 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Aandachtspunten bekwaamheidsbewijzen islamitische godsdienst zoals meegedeeld in het schooljaar

Aandachtspunten bekwaamheidsbewijzen islamitische godsdienst zoals meegedeeld in het schooljaar Aandachtspunten bekwaamheidsbewijzen islamitische godsdienst zoals meegedeeld in het schooljaar 2001-2002 Oorspronkelijke titel: Islamitische godsdienst voorbereiding van het schooljaar 2001-2002, basis-

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 81077 N. 2011 3449 VLAAMSE OVERHEID [C 2011/36029] 7 OKTOBER 2011. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2001 betreffende de mandaten van

Nadere informatie

24/01/2017 Cursus voor schoolsecretariaten

24/01/2017 Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2016-2017 1 2 Overzicht programma 1. Indiensttreding 1. Reglementering 2. Aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden 3. Mededeling aan het werkstation 2. Tijdelijke aanstelling

Nadere informatie

MEDEDELING. De globale puntenenveloppe. 1 Inleiding. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

MEDEDELING. De globale puntenenveloppe. 1 Inleiding. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2009-032 datum : 2009-06-22 gewijzigd : 2011-07-04 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Scholengemeenschap Saeftinghe vzw

Scholengemeenschap Saeftinghe vzw Scholengemeenschap Saeftinghe vzw Adm. zetel : Zeebruggelaan 41-43, 8380 Lissewege GSM 0478/476110 codi@sgsaeftinghe.be - www.sgsaeftinghe.be BERICHT VACANTVERKLARING VOOR VASTE BENOEMING IN WERVINGSAMBT

Nadere informatie

VR DOC.0272/1

VR DOC.0272/1 VR 2011 0804 DOC.0272/1 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de regeling van de jaarlijkse vakantie voor de administratief medewerker en voor bepaalde personeelsleden van het administratief personeel

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2003-2004 Inleiding Het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen en de bezoldigingsregeling in het buitengewoon

Nadere informatie

Ondersteuningsmodel. Toelichting Ronde van Vlaanderen

Ondersteuningsmodel. Toelichting Ronde van Vlaanderen Ondersteuningsmodel Toelichting Ronde van Vlaanderen Inleiding In overleg van voorstel tot onderhandeld politiek akkoord Ondersteuningsnetwerken: principes Verdere traject Effecten op personeel In overleg

Nadere informatie

Het ondersteuningsmodel

Het ondersteuningsmodel 1 Het ondersteuningsmodel Wat houdt het in momenteel? 1. Verdeling van de middelen: De vroegere GON/ION-begeleiding verdwijnt. De middelen hiervoor worden samen met de waarborgregeling (en de middelen

Nadere informatie

"' ( )& & * + "' ( %, + %& +. "' & & "! # $%& & &00 1#$ $12#3 1$!4

' ( )& & * + ' ( %, + %& +. ' & & ! # $%& & &00 1#$ $12#3 1$!4 !" # $%& "' ( )& & * + "' ( %, + * "',- %& +. "' & /&.* & "! # $%& & &00 1#$ $12#3 1$!4 # !"#!$%& INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 VERKLARING VAN GEBRUIKTE CODES EN AFKORTINGEN... 3 AFKORTINGEN... 3 CODES

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XIX DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XIX DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming; Voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XIX DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming; Na beraadslaging, BESLUIT: De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs

Nadere informatie

Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op : mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming.

Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op : mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be PV/AV /11-060 Titel: Inlichtingen: Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen

Nadere informatie

De verdeling van de betrekkingen in de scholengemeenschap

De verdeling van de betrekkingen in de scholengemeenschap De verdeling van de betrekkingen in de scholengemeenschap voorjaar 2012 Hugo De Keersmaecker VVKSO dienst Personeel en schoolbeheer tel. 02 507 07 01, dps.vvkso@vsko.be overzicht definities i.f.v. vastbenoemden

Nadere informatie

Werken in het secundair onderwijs. Inhoud. Werken in het secundair onderwijs 1. 1. Situering onderwijs in Vlaanderen

Werken in het secundair onderwijs. Inhoud. Werken in het secundair onderwijs 1. 1. Situering onderwijs in Vlaanderen Werken in het secundair onderwijs Tips voor een vlotte start van een onderwijscarrière Inhoud 1. Situering onderwijs in Vlaanderen 2. Onderwijsbevoegdheid 3. Klaar voor de start? 4. Meer info? 1. Situering

Nadere informatie

S C H O L E N G E M E E N S C H A P S A E F T I N G H E INFOSESSIE TADD V O O R L E E R K R A C H T E N D I N S D A G 8 J U N I

S C H O L E N G E M E E N S C H A P S A E F T I N G H E INFOSESSIE TADD V O O R L E E R K R A C H T E N D I N S D A G 8 J U N I Welkom S C H O L E N G E M E E N S C H A P S A E F T I N G H E INFOSESSIE TADD V O O R L E E R K R A C H T E N D I N S D A G 8 J U N I 2 0 1 0 TADD in de scholengemeenschap Saeftinghe T I J D E L I J

Nadere informatie

Op Stapel juli Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel juli Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2015-13 13 juli 2015 13-07-2015 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega's van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

TOC 24/09/2010 - Bijlage 1 Aanpassingen / schrappingen vacant verklaarde betrekkingen in wervingsambten m.i.v 01/01/2011: mutatie/nieuwe affectatie en vaste benoeming. Nummer betrekking School 1017 BS

Nadere informatie

MEDEDELING. De verdeling van de betrekkingen; reaffectatie en wedertewerkstelling

MEDEDELING. De verdeling van de betrekkingen; reaffectatie en wedertewerkstelling Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2003-071 datum : 2003-07-16 gewijzigd : 2015-07-09 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Word leraar in het GO! en maak het verschil!

Word leraar in het GO! en maak het verschil! Word leraar in het GO! en maak het verschil! Wat is het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? het officieel onderwijs georganiseerd in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap opdracht: vrije schoolkeuze

Nadere informatie

JAARLIJKSE INLICHTINGEN - SCHOOL

JAARLIJKSE INLICHTINGEN - SCHOOL INSTELLINGSKENMERKEN INSTNR W.S. NAAM STRAAT + NR POSTNUMMER + GEMEENTE TELEFOON FAXNUMMER JAARLIJKSE INLICHTINGEN SCHOOL 1. HERVERDELING VAN LESTIJDEN (binnen de eigen school) SCHOOLJAAR Lestijden kleuteronderwijs

Nadere informatie

Je mag voortaan alleen nog deze arbeidsovereenkomsten gebruiken.

Je mag voortaan alleen nog deze arbeidsovereenkomsten gebruiken. Aan alle directies van het Bisdom Gent Ter informatie aan: hun administratieve medewerker(ster)s Leidraad bij het invullen van arbeidsovereenkomsten per 01.09.04 Sinds 1 september 2003 kreeg het decreet

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 23 november 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00899 Onderwerp: Vakantie- en prestatieregeling voor personeel ressorterend onder "Statuut Rechtspositie Personeelsleden

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 20122013-0261 31-01-2013 Collegebesluit houdende de goedkeuring van de vaste benoeming in subsidieerbare betrekkingen van de leden van het onderwijzend en daarmee gelijkgesteld personeel

Nadere informatie

coördinatie Decreet Rechtspositie met Onderwijsdecreet XVII en Decreet Functiebeschrijving en evaluatie

coördinatie Decreet Rechtspositie met Onderwijsdecreet XVII en Decreet Functiebeschrijving en evaluatie coördinatie Decreet Rechtspositie met Onderwijsdecreet XVII en Decreet Functiebeschrijving en evaluatie Decreet Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs

Nadere informatie

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen?

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 556 van JORIS POSCHET datum: 8 september 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Hoger beroepsonderwijs - Gegevens,

Nadere informatie

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2009-2010.

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2009-2010. Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2009-2010. Oproep tot de kandidaten die een beroep wensen te doen op het recht op een tijdelijke

Nadere informatie

Voorbeelden TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen

Voorbeelden TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen 1 Voorbeelden TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen 2 Voorbeeld 1: definitie van hetzelfde ambt - SVWO Een personeelslid met als bekwaamheidsbewijs Bachelor grafische en digitale media + BPB is

Nadere informatie

Voorontwerp van Onderwijsdecreet XIX bepalingen voor het gewoon secundair onderwijs

Voorontwerp van Onderwijsdecreet XIX bepalingen voor het gewoon secundair onderwijs Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITS-BERICHT VVKSO 2008-11-26 Voorontwerp van Onderwijsdecreet XIX bepalingen voor het gewoon secundair onderwijs Binnenkort

Nadere informatie

MEDEDELING M08BO010 DIENSTANCIËNNITEITEN IN BUBAO EN BUSO. Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL

MEDEDELING M08BO010 DIENSTANCIËNNITEITEN IN BUBAO EN BUSO. Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M08BO010 BRUSSEL, 2008-04-11 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO en BuSO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN:

Nadere informatie

WELKOM INFOSESSIE SOFTWARELEVERANCIERS

WELKOM INFOSESSIE SOFTWARELEVERANCIERS WELKOM op de INFOSESSIE voor SOFTWARELEVERANCIERS 10 juni 2015 Personeelsadministratie Jeroen Depoortere Senior adviseur AgODi ICT 2 Personeelsadministratie vaste benoeming beperking vervangingen puntenenveloppe

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 02/388 24 oktober 2002 Besluit houdende toekenning van de weddebijslag van 15% voor bepaalde personeelsleden van het buitengewoon onderwijs met volledig leerplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Nadere informatie

Uiterste kandideringsdatum : 14 maart 2009

Uiterste kandideringsdatum : 14 maart 2009 OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD MET INGANG VAN 01-04-2009 IN HET AMBT VAN PEDAGOGISCH ADVISEUR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST GO! Uiterste kandideringsdatum : 14 maart

Nadere informatie

Schooljaar Deel 1: reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse reaffectatiecommissie

Schooljaar Deel 1: reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse reaffectatiecommissie Vlaamse Schooljaar 2010-2011 Deel 1: reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse Ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel

Nadere informatie

AFWEZIGHEID LANGE DUUR GEWETTIGD DOOR FAMILIALE REDENEN

AFWEZIGHEID LANGE DUUR GEWETTIGD DOOR FAMILIALE REDENEN MEDEDELING M.12.025 BRUSSEL, 2012-09-13 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN: 02 507 08 33 @ lode.degeyter@vsko.be Pers/Verloven Verloven OVERZICHT VAN VERLOFSTELSELS 1 VOLLEDIGE

Nadere informatie

Dienstorder. Vacantverklaring wervingsambten Basisonderwijs. Pagina 1 van 5. Aan de personeelsleden van het lager, kleuter en basisonderwijs,

Dienstorder. Vacantverklaring wervingsambten Basisonderwijs. Pagina 1 van 5. Aan de personeelsleden van het lager, kleuter en basisonderwijs, Dienstorder Vacantverklaring wervingsambten Basisonderwijs Datum 29 maart 2016 Prioriteit Hoog Referentie Aan te geven door de laatste zender (dienst AB) Contactpersoon Amaryllis PIETERAERENS 02/279 38

Nadere informatie

Huidig besluit Toekomstig besluit 1 Besluit van de Vlaamse Regering van betreffende de onderbreking. Artikel 1.

Huidig besluit Toekomstig besluit 1 Besluit van de Vlaamse Regering van betreffende de onderbreking. Artikel 1. Huidig besluit Toekomstig besluit 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16.12.1997 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking modaliteiten vanaf 2011-2012

Loopbaanonderbreking modaliteiten vanaf 2011-2012 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO 2011-06-22 Loopbaanonderbreking modaliteiten vanaf 2011-2012 Cao IX, die begin december 2010 werd afgesloten

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering ( ) Nr juni 2012 ( ) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering ( ) Nr juni 2012 ( ) stuk ingediend op stuk ingediend op 1591 (2011-2012) Nr. 6 27 juni 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, met het oog op de invoering van een deels op socio-economische

Nadere informatie

Het ondersteuningsmodel

Het ondersteuningsmodel 1 Het ondersteuningsmodel 1. Het budget De vroegere GON/ION-begeleiding verdwijnt. De middelen hiervoor worden samen met de waarborgregeling en een extra 15,2 miljoen euro gebruikt voor het nieuwe ondersteuningsmodel.

Nadere informatie

Vaste benoeming. Opleiding voor schoolsecretariaten schooljaar

Vaste benoeming. Opleiding voor schoolsecretariaten schooljaar Vaste benoeming Opleiding voor schoolsecretariaten schooljaar 2016-2017 Inhoud 1. Betekenis vaste benoeming 2. Recht op Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur 3. Vacantverklaring 4. Voorwaarden wervingsambten

Nadere informatie

Vakken en bekwaamheidsbewijzen voor het ambt van leraar in het gewoon so

Vakken en bekwaamheidsbewijzen voor het ambt van leraar in het gewoon so Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL 02 507 07 01 www.katholiekonderwijs.vlaanderen MEDEDELING Referentienummer: M-VVKSO-2006-042 Datum: 2006-03-24 Gewijzigd: 2015-11-04 Contact: dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen,

Nadere informatie

Elektronische communicatie

Elektronische communicatie 1 Elektronische communicatie OPDRACHTEN oefening 1 : opdrachten in één instelling - TADD - 10 uur PV mechanica - ATO 2-3 de graad BSO - 5 uur TV mechanica - ATO 2-3 de graad BSO - 5 uur TV mechanica -

Nadere informatie