Bijkomende besparingsmaatregelen voor het secundair onderwijs vanaf 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijkomende besparingsmaatregelen voor het secundair onderwijs vanaf 2015"

Transcriptie

1 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO Bijkomende besparingsmaatregelen voor het secundair onderwijs vanaf 2015 Op 24 april beslist de Vlaamse regering om een voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 in te dienen bij het Vlaams parlement. Met dit zgn. Programmadecreet wil de overheid de besparingen realiseren die ze zich ten doel had gesteld voor (o.a.) de sector Onderwijs. Deze maatregelen komen bovenop degene waarover we u reeds eerder hadden geïnformeerd (zie o.m. het bericht Werkingstoelagen in de Flits van , en VSKO niet akkoord met Programmadecreet in die van ). Zoals wettelijk voorgeschreven had de regering over dit nieuwe voorontwerp voorafgaandelijk onderhandeld met de vakorganisaties en de onderwijskoepels, waaronder het VSKO. Daarbij bleken de onderhandelingspartners echter uiterst weinig marge te krijgen: aan de initiële voorstellen konden slechts minieme wijzigingen worden aangebracht. Een aantal maatregelen hebben zo n grote impact op de organisatie van de scholen dat het VSKO enkel een protocol van niet-akkoord kon indienen. Vooral de inperking van de vervangingsmogelijkheid is voor het katholiek onderwijs onaanvaardbaar. Dit voorontwerp zal nu worden behandeld door het Vlaams parlement, dat er eventueel nog wijzigingen kan in aanbrengen. De besparingen raken niet aan de prestatieregeling voor het onderwijzend personeel: de prestatienoemers blijven in dus dezelfde als voorheen. Het is niet uitgesloten dat een wijziging daaraan opnieuw wordt overwogen, doch pas vanaf het schooljaar Hieronder bieden we u een overzicht van de maatregelen die betrekking hebben op het secundair onderwijs. Ten behoeve van de schoolbesturen die ook instellingen van een ander onderwijsniveau organiseren, vermelden we er telkens bij of de maatregel ook elders geldt; maatregelen die uitsluitend andere niveaus betreffen maar niet het secundair onderwijs, zijn hier niet opgenomen. Het moge in elk geval duidelijk zijn dat het feit dat we u over deze maatregelen informeren, hoegenaamd niet impliceert dat we ermee akkoord gaan, laat staan dat we ze zouden verdedigen. We beperken dit overzicht tot de wijzigingen die door het programmadecreet worden aangebracht aan de bestaande reglementering. Deze wijzigingen zullen we binnenkort verwerken in het geheel van de respectieve Mededelingen (over vaste benoeming, vacantverklaring, tijdelijke vervangingen, ondersteunend personeel e.a.). Een aantal concrete toepassingen van onderstaande wijzigingen zijn nog niet volledig duidelijk; we beperken ons nu tot de zekerheden, en zullen de modaliteiten binnenkort uitklaren in overleg met de overheid. 1 Vaste benoeming in wervingsambten in het kalenderjaar 2015 Deze maatregel gaat in op 1 mei 2015 en geldt voor alle onderwijsniveaus.

2 2 De schoolbesturen moeten tegen 15 mei 2015 de vacante betrekkingen meedelen aan alle personeelsleden van de scholengemeenschap, en dit overeenkomstig de toestand op 15 april Hierbij moeten ook worden vacant verklaard: de betrekkingen die in scholen voor buitengewoon of gewoon so of in centra voor deeltijds bso zijn ingericht met de uren-leraar die zijn overgenomen van het voorgaande schooljaar (d.w.z. uren-leraar die de school in heeft overgedragen of gebufferd naar ); de uren-leraar die zijn overgenomen van een andere school van het eigen schoolbestuur ( herverdeling ) of overgenomen van een ander schoolbestuur binnen hetzelfde net (d.w.z. urenleraar die in zijn overgedragen vanuit een andere school voor katholiek secundair onderwijs). De ingangsdatum voor benoeming in een wervingsambt is voortaan niet meer 1 januari, maar reeds 1 juli, d.w.z. in het schooljaar waarin de vacantverklaring heeft plaatsgevonden. Dit brengt mee dat het schoolbestuur als datum voor de kandidaatstelling voor vaste benoeming 1 een datum dient te kiezen die gelegen is tussen 15 mei (verspreiding van het bericht van vacantverklaring) en 1 juli (ingangsdatum van de benoeming). Naast de ingangsdatum 1 juli volgt er nog een tweede mogelijke ingangsdatum: zie hieronder. Bovendien is op 1 juli 2015 (en enkel op die datum) benoeming ook mogelijk en dan ook verplicht in uren die de school in heeft overgenomen van het schooljaar ( gebufferde uren ) en in de uren die ze heeft overgenomen van een andere school van hetzelfde schoolbestuur of van een andere katholieke secundaire school. Om op 1 juli benoemd te kunnen worden, moet het personeelslid op 30 juni voorafgaand (m.a.w. op de vooravond van de benoeming; de referentiedatum is dus niet langer op 31 december) binnen de scholengemeenschap aangesteld zijn voor doorlopende duur in het ambt waarin het een benoeming wenst; een leraar moet bovendien op 1 juli recht hebben op tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur in het vak waarin hij wenst te worden benoemd. Benoeming op 1 juli is ook mogelijk als de betrokkene op 30 juni een verlof voor tijdelijk andere opdracht geniet of gereaffecteerd / wedertewerkgesteld is. Indien de betrekking nog vacant is op 1 oktober, gaat de benoeming in op die datum. In dat geval moet het personeelslid op 30 september voorafgaand (dus op de vooravond van de benoeming) aangesteld zijn voor doorlopende duur in het ambt waarin het voor benoeming gekandideerd heeft; een leraar moet bovendien op 1 oktober recht hebben op tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur in het vak waarin hij wenst te worden benoemd. Benoeming op 1 oktober is ook mogelijk als de betrokkene op 30 september een verlof voor tijdelijk andere opdracht geniet of gereaffecteerd / wedertewerkgesteld is. Een benoeming op 1 oktober gebeurt op basis van de procedure van vacantverklaring die reeds in april-mei is gevoerd en van de kandidaatstelling die toen werd ingediend binnen de termijn die het schoolbestuur daarbij had meegedeeld. Het gaat dus maar om één enkele procedure van vacantverklaring en kandidaatstelling. De tweede ingangsdatum van de benoeming maakt het mogelijk dat bv. personeelsleden die pas op 30 juni de dienstanciënniteit bereiken die vereist is voor een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur en dergelijke aanstelling dus pas vanaf het volgende schooljaar kunnen verkrijgen, toch nog benoemd kunnen worden - uiteraard voor zover de betrekking nog vacant is op 1 oktober. De anciënniteitsvoorwaarde van 720 dagen in de scholengemeenschap waarvan 360 in het bedoelde ambt moet voortaan op 30 juni vervuld zijn voor alle wervingsambten, ook voor de administratief medewerker (voor wie voorheen 31 augustus gold als referentiedatum). Deze anciënniteitsvoorwaarde is in elk geval vervuld indien het personeelslid in dat ambt is aangesteld voor doorlo- 1 NB De datum voor kandidaatstelling voor tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is vastgelegd in het Decreet Rechtspositie Personeelsleden Gesubsidieerd Onderwijs, en kan dus niet worden gewijzigd door het schoolbestuur.

3 3 pende duur, maar moet nog worden geverifieerd wanneer de benoeming gebeurt op basis van een tijdelijk andere opdracht of een reaffectatie / wedertewerkstelling. Personeelsleden die de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben en verzoeken om benoeming in een vacante betrekking (die niet noodzakelijk voorafgaandelijk vacant hoeft te zijn verklaard) en aan de overige benoemingsvoorwaarden voldoen, moeten benoemd worden op 1 juli ofwel op 1 oktober op voorwaarde dat ze vanaf 1 oktober voorafgaand aan de datum van benoeming in dienst waren in de instelling waar de betrekking te begeven is. Wanneer de samenstelling van een scholengemeenschap wijzigt na de datum van vacantverklaring (bv. doordat een school tot de scholengemeenschap is toegetreden), wordt de procedure niet opnieuw gevoerd: ook dan worden betrekkingen enkel volgens de situatie van 15 april 2015 vacant verklaard en tegen 15 mei 2015 meegedeeld aan de personeelsleden van alle scholen die op die datum tot de scholengemeenschap behoren (en dus niet aan de personeelsleden van de school die pas op 1 september nadien tot de scholengemeenschap zullen toetreden). De vervroeging van de ingangsdatum van de benoeming wordt in de Memorie van toelichting gemotiveerd met het feit dat voor een vastbenoemd personeelslid [door de Vlaamse overheid] minder RSZ-bijdragen moeten worden betaald [aan de federale overheid], wat volgens deze Memorie zou resulteren in een recurrente minderuitgave op de onderwijsbegroting. Voorbeeld 1. Op 15 april 2015 wordt een halftijdse betrekking van opvoeder niveau bachelor vacant verklaard. Hierop kandideert één personeelslid (niveau bachelor) voor vaste benoeming. Indien dit personeelslid op 30 juni 2015 in een van de scholen van de scholengemeenschap is aangesteld voor doorlopende duur in het ambt van opvoeder en ook aan de andere voorwaarden voldoet, moet het schoolbestuur de benoeming toekennen op 1 juli. Indien dit personeelslid nog niet op 30 juni maar pas op 30 september een TADD-aanstelling als opvoeder heeft in de scholengemeenschap, moet het schoolbestuur de benoeming toekennen op 1 oktober Op 15 april 2015 zijn er in een school in het ambt van godsdienstleraar slechts 10 uur vacant. Die 10 uur zijn allemaal overgenomen van het schooljaar en/of van een andere school. Het schoolbestuur moet deze 10 uur allemaal vacant verklaren. Personeelslid A is reeds 16/20 vastbenoemd, en kandideert slechts voor uitbreiding in 4 van de 10 uur die vacant zijn verklaard; er zijn geen andere personeelsleden die op dat ogenblik voldoen aan de benoemingsvoorwaarden. Als A op 30 juni 2015 aangesteld is voor doorlopende duur in het ambt van godsdienstleraar én voldoet aan de overige benoemingsvoorwaarden, is het schoolbestuur verplicht om hem deze benoeming toe te kennen op 1 juli 2015, ook al gaat het om overgenomen uren. Ook personeelslid B had na de vacantverklaring van 15 april / 15 mei gekandideerd voor vaste benoeming; B had op 30 juni 2015 echter geen tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur als godsdienstleraar, en kon dus nog niet worden benoemd op 1 juli Op 1 september 2015 wordt B echter wel aangesteld voor doorlopende duur, en hij heeft dergelijke aanstelling nog steeds op 30 september Indien er op 1 oktober 2015 nog vacante uren zijn die niet zijn overgenomen van het voorgaande schooljaar of van een andere school, is het schoolbestuur verplicht om B daarin te benoemen. Op die datum kan geen benoeming meer worden uitgesproken in overgenomen uren, doch enkel in eigen uren van de school voor dat schooljaar. 2 Vaste benoeming in wervingsambten vanaf het kalenderjaar 2016 Deze maatregel gaat in op 1 september 2015 en geldt voor alle onderwijsniveaus. Vanaf het schooljaar (en dus ook nadien) moeten de schoolbesturen tegen 1 april de vacante betrekkingen meedelen aan alle personeelsleden van de scholengemeenschap, en dit overeenkomstig de toestand op 1 maart. De overgenomen uren (gebufferde / geleende / gekregen

4 4 uren-leraar) komen dan enkel nog in aanmerking voor vacantverklaring, maar niet meer voor benoeming. Het schoolbestuur kan desgewenst ook de betrekkingen vacant verklaren die tussen 1 maart en 1 september vacant zullen worden door pensionering of terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen. De ingangsdatum voor benoeming in een wervingsambt blijft dan 1 juli, d.w.z. in het schooljaar waarin de vacantverklaring heeft plaatsgevonden. Naast de ingangsdatum 1 juli volgt er nog een tweede mogelijke ingangsdatum: zie hieronder. Om op 1 juli benoemd te kunnen worden, moet het personeelslid op 30 juni voorafgaand (dus op de vooravond van de benoeming) binnen de scholengemeenschap aangesteld zijn voor doorlopende duur in het ambt waarin het een benoeming wenst; een leraar moet bovendien op 1 juli recht hebben op tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur in het vak waarin hij wenst te worden benoemd. Benoeming op 1 juli is ook mogelijk als de betrokkene op 30 juni een verlof voor tijdelijk andere opdracht geniet of gereaffecteerd / wedertewerkgesteld is. Indien de betrekking nog vacant is op 1 oktober, gaat de benoeming in op die datum. In dat geval moet het personeelslid op 30 september voorafgaand (dus op de vooravond van de benoeming) aangesteld zijn voor doorlopende duur in het ambt waarin het voor benoeming gekandideerd heeft; een leraar moet bovendien op 1 oktober recht hebben op tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur in het vak waarin hij wenst te worden benoemd. Benoeming op 1 oktober is ook mogelijk als de betrokkene op 30 september een verlof voor tijdelijk andere opdracht geniet of gereaffecteerd / wedertewerkgesteld is. Een benoeming op 1 oktober gebeurt op basis van de procedure van vacantverklaring die reeds in maart-april is gevoerd en van de kandidaatstelling die toen werd ingediend binnen de termijn die het schoolbestuur daarbij had meegedeeld. Het gaat dus maar om één enkele procedure van vacantverklaring en kandidaatstelling. De tweede ingangsdatum van de benoeming maakt het mogelijk dat bv. personeelsleden die pas op 30 juni de dienstanciënniteit bereiken die vereist is voor een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur en dergelijke aanstelling dus pas vanaf het volgende schooljaar kunnen verkrijgen, toch nog benoemd kunnen worden - uiteraard voor zover de betrekking nog vacant is op 1 oktober. De anciënniteitsvoorwaarde van 720 dagen in de scholengemeenschap waarvan 360 in het bedoelde ambt moet voortaan op 30 juni vervuld zijn voor alle wervingsambten, ook voor de administratief medewerker. Deze anciënniteitsvoorwaarde is in elk geval vervuld indien het personeelslid in dat ambt is aangesteld voor doorlopende duur, maar moet nog worden geverifieerd wanneer de benoeming gebeurt op basis van een tijdelijk andere opdracht of een reaffectatie / wedertewerkstelling. Personeelsleden die de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben en verzoeken om benoeming in een vacante betrekking (die niet noodzakelijk voorafgaandelijk vacant hoeft te zijn verklaard) en aan overige benoemingsvoorwaarden voldoen, moeten benoemd worden op 1 juli ofwel op 1 oktober op voorwaarde dat ze vanaf 1 oktober voorafgaand aan de datum van benoeming in dienst waren in de instelling waar de betrekking te begeven is. Wanneer de samenstelling van een scholengemeenschap wijzigt na de datum van vacantverklaring (bv. doordat een school tot de scholengemeenschap is toegetreden), wordt de procedure niet opnieuw gevoerd: ook dan worden betrekkingen enkel volgens de situatie van 1 maart vacant verklaard en tegen 1 april meegedeeld aan de personeelsleden van alle scholen die op die datum tot de scholengemeenschap behoren (en dus niet aan de personeelsleden van de school die pas op 1 september nadien tot de scholengemeenschap zullen toetreden).

5 5 3 Vervangingen 3.1 Vervanging van directeur of beheerder In het ambt van directeur en van beheerder (internaat) kan een vervanger nog steeds worden gesubsidieerd voor elke kalenderdag waarop de titularis een dienstonderbreking neemt, ook in de zomervakantie. Let wel: dit geldt niet voor de adjunct-directeur of andere selectie- en bevorderingsambten. 3.2 Vervanging van opvoeder, administratief medewerker of van leraar / godsdienstleraar aangesteld in BPT- of IPB-uren Deze maatregel gaat in op 1 september 2015, en tot de datum die kan worden bepaald door de Vlaamse regering. Hij geldt enkel voor: de opvoeder en administratief medewerker in de categorie van het ondersteunend personeel, de opdrachten BPT- en IPB-uren in het (gewoon of buitengewoon) secundair onderwijs (het gaat dus niet om de andere uren die geen lesuren zijn zoals klassenraad, klassendirectie, nascholing, inhaalles, Seminaries, GOK, Leren en werken, taak- en functiedifferentiatie, uren op basis van punten van ICT-coördinatie e.d.), en verder voor de administratief medewerker in de categorie van het ondersteunend personeel in de centra voor volwassenenonderwijs, de coördinatie-uren in het volwassenenonderwijs en de uren pedagogische coördinatie in het deeltijds kunstonderwijs. Hij geldt niet voor het basisonderwijs. Vanaf 1 september 2015 kunnen een opvoeder, administratief medewerker en een leraar / godsdienstleraar die is aangesteld in uren bijzondere pedagogische taken (BPT) of interne pedagogische begeleiding (IPB) pas worden vervangen door een gesubsidieerd personeelslid vanaf de 31ste kalenderdag van hun afwezigheid, en dit ongeacht de reden of de totale duur van de afwezigheid. Tot en met de 30ste kalenderdag van diens afwezigheid wordt geen salaristoelage toegekend aan een vervanger in de genoemde ambten of opdrachten. Zie bovendien ook punt 3.4 van dit overzicht voor wat betreft de puntenwaarde van een vervanger in het ondersteunend personeel. Voorbeelden 1. Een opvoeder neemt een gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor een volledig schooljaar die ingaat op 1 september Pas vanaf de 31ste kalenderdag, d.w.z. vanaf 1 oktober zal een vervanger een salaris ontvangen, wat betekent dat hij voordien ook niet kan worden aangesteld. 2. Een leraar neemt een dienstonderbreking vanaf 1 september 2015 die doorloopt tot en met 30 oktober Hij is aangesteld in 18 lesuren en 2 uur BPT of IPB. In de BPT of IPB-uren kan een vervanger pas worden aangesteld en gesubsidieerd vanaf de 31ste kalenderdag, d.w.z. vanaf 1 oktober. In de 18 lesuren kan reeds vanaf 1 september een vervanger worden gesubsidieerd, aangezien de dienstonderbreking méér dan 10 schooldagen duurt én bovendien meer dan 14 dagen voor de herfstvakantie aanvangt (zie punt 3.3 van dit overzicht). 3. Een administratief medewerker neemt een verlof voor tijdelijk andere opdracht tot het einde van het schooljaar. Hij kan pas vanaf de 31ste kalenderdag worden vervangen door een gesubsidieerde interimaris.

6 6 3.3 Vervanging bij afwezigheid die aanvangt binnen de 14 dagen voor een vakantieperiode Onderstaande maatregel gaat in op 1 september 2015, en tot de datum die kan worden bepaald door de Vlaamse regering. Hij geldt voor de scholen voor (gewoon of buitengewoon) secundair onderwijs, voor instellingen voor deeltijds kunstonderwijs of voor volwassenenonderwijs, en voor centra voor leerlingenbegeleiding (en dus niet voor het basisonderwijs noch voor de internaten). De maatregel geldt echter niet voor de directeur (zie punt 3.1 van dit bericht), het ondersteunend personeel (zie punt 3.2 van dit bericht), opdrachten bijzondere pedagogische taken (BPT) of interne pedagogische begeleiding (IPB) in het gewoon of buitengewoon secundair onderwijs (zie punt 3.2 van dit bericht). Voor de vervangingen buiten de opdrachten die zijn vermeld in punt 3.1 of 3.2 hierboven geldt vanaf 1 september 2015 de volgende beperking: indien de afwezigheid van een gesubsidieerd personeelslid aanvangt in een periode van 14 dagen vóór, of tijdens de herfst-, kerst-, krokus- of paasvakantie, kan een vervanger pas aangesteld en gesubsidieerd worden vanaf de eerste dag na deze vakantieperiode. NB Wettelijk gezien vangen de genoemde vakantieperiodes steeds aan op een maandag: De herfstvakantie 2015 bv. loopt van maandag 2 t.e.m. zondag 8 november. De periode van 14 kalenderdagen die daaraan voorafgaat begint dus op maandag 19 oktober De kerstvakantie van loopt van maandag 21 december t.e.m. zondag 3 januari. De periode van 14 kalenderdagen die daaraan voorafgaat begint dus op maandag 7 december de krokusvakantie 2016 loopt van maandag 8 t.e.m. zondag 14 februari. De periode van 14 kalenderdagen die daaraan voorafgaat begint dus op maandag 25 januari de paasvakantie 2016 loopt van maandag 28 maart (paasmaandag) t.e.m. zondag 10 april. De periode van 14 kalenderdagen die daaraan voorafgaat begint dus op maandag 14 maart Voorbeelden 1. Een adjunct-directeur neemt een dienstonderbreking vanaf maandag 19 oktober t.e.m. woensdag 18 november Zijn afwezigheid duurt dus meer dan 10 schooldagen, maar omdat ze aanvangt in de periode van 14 kalenderdagen voor de herfstvakantie, kan een vervanger pas aangesteld en bezoldigd worden vanaf de eerste dag na die vakantie, d.w.z. vanaf maandag 9 november. 2. Een leraar die uitsluitend met lesuren belast is, neemt een dienstonderbreking vanaf zondag 18 oktober t.e.m. vrijdag 30 oktober Omdat zijn afwezigheid 10 schooldagen beslaat en méér dan 14 dagen voor de herfstvakantie aanvangt, kan een vervanger worden aangesteld vanaf zondag 18 oktober. 3. Een godsdienstleraar die is belast met lesuren en met een uur voor klassenraad neemt een dienstonderbreking vanaf 1 januari tot en met 31 augustus Omdat zijn dienstonderbreking aanvangt tijdens de kerstvakantie, kan een interimaris pas aangesteld en bezoldigd worden vanaf de eerste dag na de kerstvakantie, d.w.z. vanaf maandag 4 januari. 4. Een leraar is belast met 18 lesuren en met 2 BPT-uren. Hij neemt een dienstonderbreking vanaf maandag 19 oktober t.e.m. vrijdag 18 december. In de lesuren kan een gesubsidieerde vervanger worden aangesteld vanaf de eerste dag na de herfstvakantie, d.w.z. vanaf maandag 9 november. In de BPT-uren kan echter pas een vervanger worden gesubsidieerd vanaf de 31ste dag van de dienstonderbreking, d.w.z. vanaf woensdag 18 november.

7 7 3.4 Puntenwaarde van de vervanger in het ondersteunend personeel Deze maatregel gaat in op 1 september 2015, en tot de datum die kan worden bepaald door de Vlaamse regering. Hij geldt voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en voor de centra voor volwassenenonderwijs. In punt 3.2 is toegelicht dat een vervanger in het ondersteunend personeel pas kan worden aangesteld en gesubsidieerd vanaf de 31ste kalenderdag van de afwezigheid van het personeelslid dat moet worden vervangen. Bovendien is het ook zo dat ter vervanging van een opvoeder of administratief medewerker enkel een personeelslid kan worden aangesteld met dezelfde puntenwaarde. Voorbeeld Een administratief medewerker met diploma HSO (63 punten) neemt een loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof van 1 september t.e.m. 18 december. Een vervanger zal pas vanaf 1 oktober worden gesubsidieerd (zie punt 3.3). Bovendien kan enkel een vervanger met het diplomaniveau ten minste HSO worden aangesteld, en géén vervanger met een diploma van het niveau bachelor of master, zelfs niet indien die recht op tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur kunnen laten gelden. 4 Loopbaanonderbreking voor medische bijstand Deze maatregel gaat in op 1 september 2015 en tot de datum die kan worden bepaald door de Vlaamse regering. Hij geldt voor alle onderwijsniveaus. Als een periode van loopbaanonderbreking voor medische bijstand (LBO/MB) eindigt binnen een periode van 7 kalenderdagen vóór een herfst-, kerst-, krokus- of paasvakantie of eindigt gedurende die vakantie, en het personeelslid een nieuwe periode van loopbaanonderbreking voor medische bijstand neemt gedurende diezelfde vakantie of binnen een periode van 7 kalenderdagen na diezelfde vakantie, dan wordt de tussenliggende vakantieperiode (of een deel ervan) beschouwd als een terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden (TBSPA). Deze dagen TBSPA komen wel in aanmerking voor de berekening van de geldelijke anciënniteit; ze worden echter niet meegerekend om de duur te bepalen van de periode van TBSPA waarop het personeelslid nog recht heeft. NB.1 Zie onder punt 3.3 van dit overzicht voor de exacte aanduiding van begin- en einddatum van de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie. NB.2 Naast deze wijziging zullen er nog andere wijzigingen worden aangebracht in de stelsels van loopbaanonderbreking, en dit zowel vanuit de federale als vanuit de Vlaamse overheid. Over die andere wijzigingen is bij de publicatie van dit bericht (24 april 2015) echter nog steeds niets bekend. Dat we momenteel nog geen informatie hebben over andere wijzigingen, betekent dus zeker niet dat er geen andere wijzigingen zullen volgen. Voorbeeld Een leraar neemt een volledige LBO/MB van 1 september t.e.m. de laatste schooldag vóór de herfstvakantie (vrijdag 30 oktober), en dan opnieuw vanaf de eerste schooldag nadien (maandag 9 november). De tussenliggende periode wordt beschouwd als een voltijdse TBSPA. Deze periode komt echter niet in mindering van het recht op TBSPA van dit personeelslid (maximaal 60 maanden over het geheel van de loopbaan), maar komt wel in aanmerking voor de berekening van zijn geldelijke anciënniteit.

8 8 Het personeelslid kan deze periode van TBSPA vermijden door de tweede periode van LBO/MB te laten aansluiten op de eerste, en dus te laten aanvangen op zaterdag 31 oktober. 5 Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking 5.1 Referentiedatum voor hetzelfde ambt voor een leraar Deze maatregel gaat in op 1 mei 2015, en geldt voor alle onderwijsniveaus. Tot hetzelfde ambt behoren voor een vastbenoemd leraar o.a. de vakken waarvoor een leraar een vereist of een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs heeft, en waarvan hij vastbenoemd titularis was op 30 juni van het voorafgaande schooljaar. Deze referentiedatum wordt nu verschoven naar het einde van het voorafgaande schooljaar, en dit omwille van de benoemingsmogelijkheid op 1 juli (zie reeds punten 1 en 2 van dit overzicht). 5.2 Opschorting Vlaamse reaffectatiecommissie voor scholen binnen een scholengemeenschap Voor de scholen van (gewoon en buitengewoon) basis- of secundair onderwijs die behoren tot een scholengemeenschap, wordt met ingang van 1 september 2015 de werking van de Vlaamse reaffectatiecommissie opgeschort. Dit betekent dat reaffectaties en wedertewerkstellingen voor deze scholen enkel nog gebeuren op niveau van het schoolbestuur (binnen de scholen die tot dezelfde scholengemeenschap behoren) en op niveau van de scholengemeenschap. Voor de andere instellingen (scholen die niet tot een scholengemeenschap behoren; internaten; centra voor volwassenenonderwijs ) blijft de Vlaamse reaffectatiecommissie echter actief. Ter beschikking gestelde personeelsleden van scholen die tot een scholengemeenschap behoren maar binnen hun scholengemeenschap die geen reaffectatie of wedertewerkstelling kunnen verkrijgen, worden door de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap toegewezen aan één of meer scholen binnen de scholengemeenschap, en dit in een niet-organieke betrekking in het ambt waarin ze ter beschikking zijn gesteld. Indien deze betrekking door de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap wordt aangezien als hetzelfde ambt, kan de betrokkene ze niet weigeren. Indien ze door de reaffectatiecommissie wordt aangezien als een ander ambt, kan het personeelslid ze weigeren. In dat geval wordt het personeelslid door de reaffectatiecommissie tewerkgesteld als administratieve ondersteuning van de scholengemeenschap, met de daarbij horende prestatie- en vakantieregeling (d.w.z. dezelfde regeling als het ondersteunend personeel). Zodra een reaffectatie of wedertewerkstelling in een organieke betrekking mogelijk is binnen de scholengemeenschap, wordt de R/W in de niet-organieke betrekking verplicht opgeschort. 6 Detacheringen Deze maatregel gaat in op 1 september 2015, en geldt voor alle onderwijsniveaus. Bij een verlof wegens opdracht ( detachering met terugbetaling van salaris ), verlof voor vakbondsopdrachten, verlof om een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet, of verlof voor prestaties ten behoeve van in de wetgevende vergaderingen erkende politieke groeperingen of hun voorzitters kan de Vlaamse overheid van de tewerkstellende organisatie een financiële bijdrage vragen voor de administratieve kosten.

9 9 Indien een verlof wegens opdracht geen volledig schooljaar beslaat, moet de tewerkstellende organisatie niet enkel het salaris voor de verlofperiode terugbetalen, maar daarenboven ook voor 1/5de van het aantal dagen van het genoten verlof wegens opdracht.

Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014

Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Bijlage: Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Uitspraak van Medex: gevolgen afhankelijk van de datum Vastbenoemde personeelsleden die na uitputting van

Nadere informatie

1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is?

1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is? 1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is? Eenmaal het schoolbestuur het ambt (opvoeder of administratief medewerker) en

Nadere informatie

Het ondersteunend. Personeel

Het ondersteunend. Personeel Het ondersteunend Personeel HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL INHOUDSTAFEL HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 2 HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 4 1. Omkadering...4 1.1. Forfaitaire puntenenveloppe Gemeenschapsonderwijs...4

Nadere informatie

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten.

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO 2011-08-24 Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte vanaf 1 september 2011 Tot in 2010-2011

Nadere informatie

Bijlage: Procedure tot re-integratie: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014

Bijlage: Procedure tot re-integratie: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Bijlage: Procedure tot re-integratie: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Een vastbenoemd personeelslid dat bij attest

Nadere informatie

Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon secundair onderwijs

Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon secundair onderwijs Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL +32 2 507 06 01 www.katholiekonderwijs.vlaanderen MEDEDELING Referentienummer: M-VVKSO-2003-146 Datum: 2003-12-17 Gewijzigd: 2015-09-07 Contact: Dienst Personeel 02 507 07

Nadere informatie

Het ondersteunend. Personeel

Het ondersteunend. Personeel Het ondersteunend Personeel HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 2 HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 3 1. Inleiding... 3 2. Omkadering... 3 2.1. Globale puntenenveloppe... 3 2.2. Forfaitaire

Nadere informatie

De betrekkingen in de ambten van adjunct-directeur, coördinator, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator

De betrekkingen in de ambten van adjunct-directeur, coördinator, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2009-035 datum : 2009-06-26 gewijzigd : 2010-01-20 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

De daaraan verbonden salarisschalen (ssc) zijn en blijven: 63 punten ssc 202 ; 82 punten ssc 158 ; 120 punten ssc 542.

De daaraan verbonden salarisschalen (ssc) zijn en blijven: 63 punten ssc 202 ; 82 punten ssc 158 ; 120 punten ssc 542. Wijzigingen in de reglementering met betrekking tot het ondersteunend personeel in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs met ingang van 01/09/2015 Sedert de aanvang van dit schooljaar werden een

Nadere informatie

Vacantverklaring van betrekkingen in wervingsambten in 2015

Vacantverklaring van betrekkingen in wervingsambten in 2015 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2004-043 datum : 2004-04-13 gewijzigd : 2015-04-28 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Opleiding schoolsecretariaten

Opleiding schoolsecretariaten Opleiding schoolsecretariaten 2018-2019 AGODI ACADEMIE Inhoud 1. Inleiding A. Doel van de cursus B. Wetgeving C. Toepassingsgebied en gevolgen D. Draagwijdte vaste benoeming 2. Algemene bepalingen A. Vacantverklaring

Nadere informatie

VR DOC.1605/2

VR DOC.1605/2 VR 2018 2112 DOC.1605/2 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens

Nadere informatie

VR DOC.1196/2BIS

VR DOC.1196/2BIS VR 2018 2610 DOC.1196/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur: Griet Mathieu ~ Martine Baeyens

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

VACANTVERKLARING VAN BETREKKINGEN IN WERVINGSAMBTEN

VACANTVERKLARING VAN BETREKKINGEN IN WERVINGSAMBTEN Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING Deze Mededeling vervangt de gelijknamige Mededeling van 19 februari 2003, Kl. 90.01.03 Datum: 2004-04-13 Kl.

Nadere informatie

MEDEDELING. Het ondersteunend personeel vanaf Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

MEDEDELING. Het ondersteunend personeel vanaf Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2009-057 datum : 2009-12-01 gewijzigd : 2015-07-03 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

Omkadering die wordt toegekend via de scholengemeenschap

Omkadering die wordt toegekend via de scholengemeenschap Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2003-069 datum : 2003-07-15 gewijzigd : 2013-10-08 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

MEDEDELING. Het ondersteunend personeel. 1 Inleiding en reglementering

MEDEDELING. Het ondersteunend personeel. 1 Inleiding en reglementering Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2009-057 datum : 2009-12-01 gewijzigd : 2011-11-16 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

MEDEDELING. Mutatie en nieuwe affectatie. 1 Wetgeving en reglementering. 2 Definities

MEDEDELING. Mutatie en nieuwe affectatie. 1 Wetgeving en reglementering. 2 Definities Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2007-010 datum : 2007-02-15 gewijzigd : 2013-09-24 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking modaliteiten vanaf 2011-2012

Loopbaanonderbreking modaliteiten vanaf 2011-2012 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO 2011-06-22 Loopbaanonderbreking modaliteiten vanaf 2011-2012 Cao IX, die begin december 2010 werd afgesloten

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 Reglementering Begrippen Procedure Bezoldiging Mededeling Overzicht programma 2 Reglementering Decreet van 09/04/1992 Besluit Vlaamse Regering 29/04/1992 Omzendbrief

Nadere informatie

Leerkrachten aantrekken en behouden

Leerkrachten aantrekken en behouden Leerkrachten aantrekken en behouden Inleiding Vaststellingen Weinig kandidaten voor korte vervangopdrachten 25% startende leraren uit onderwijs na 2 jaar 70% startende leraren opdracht < 2/3 42% startende

Nadere informatie

Het ondersteunend personeel

Het ondersteunend personeel Het ondersteunend personeel Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2018-2019 Femke Smout - Jan Taildeman Inge De Luyck Inhoud 1. Inleiding 2. Omkadering 3. Puntenwaarde 4. Vacante betrekking 5.

Nadere informatie

AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van een dienstonderbreking schooljaar

AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van een dienstonderbreking schooljaar 1/ 5 AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van een dienstonderbreking schooljaar 2018-2019 Luik 1: Aanvraag van het personeelslid Ik, ondergetekende... Stamboeknummer... wonende te... personeelslid

Nadere informatie

Personeelsreglementering. basisonderwijs

Personeelsreglementering. basisonderwijs Personeelsreglementering gewoon basisonderwijs Colloquium directies Mechelen-Brussel 22 november 2017 Mogelijke agenda (met ruimte voor vraagstelling) 1. Personeelsformatie 2. Tijdelijke aanstelling 3.

Nadere informatie

Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs SO/2007/03 (pers) 10/07/2007 Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs Cao VIII bevat een afspraak over extra middelen voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Nadere informatie

LOOPBAANONDERBREKING: MODALITEITEN VANAF HET SCHOOLJAAR

LOOPBAANONDERBREKING: MODALITEITEN VANAF HET SCHOOLJAAR Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M.11.030 BRUSSEL, 2011-06-22 KLASSEMENT: BESTEMD BuBaO en BuSO VOOR: CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN:

Nadere informatie

AFWEZIGHEID LANGE DUUR GEWETTIGD DOOR FAMILIALE REDENEN

AFWEZIGHEID LANGE DUUR GEWETTIGD DOOR FAMILIALE REDENEN MEDEDELING M.12.025 BRUSSEL, 2012-09-13 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN: 02 507 08 33 @ lode.degeyter@vsko.be Pers/Verloven Verloven OVERZICHT VAN VERLOFSTELSELS 1 VOLLEDIGE

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, artikel 56ter 1 en 56quater 1 en 4;

DE VLAAMSE REGERING, bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, artikel 56ter 1 en 56quater 1 en 4; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van de regelgeving betreffende de concordantie, de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen van de personeelsleden van het buitengewoon

Nadere informatie

Aanstelling en benoeming in selectie- en bevorderingsambten

Aanstelling en benoeming in selectie- en bevorderingsambten Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2003-106 datum : 2003-09-19 gewijzigd : 2012-11-28 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 2. TBSOB Overzicht programma Reglementering/Toepassingsgebied Begrippenkader TBSOB

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 DE VLAAMSE REGERING, Op gezamenlijk voorstel van de leden van de Vlaamse Regering; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur 1. Inleiding Sinds 1 september 2003 geldt een eenvormige voorrangsregeling voor alle onderwijsniveaus en alle netten: de tijdelijke aanstelling van doorlopende

Nadere informatie

Deze betrekkingen worden in bijlage omschreven per school, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende instellingsnummers.

Deze betrekkingen worden in bijlage omschreven per school, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende instellingsnummers. CENTRAAL SECRETARIAAT SCHOLENGEMEENSCHAP GENT-DRONGEN E. De Deynestraat 2, 9000 GENT 0474/87 75 19 Gent, 21 maart 2018 Bericht van vacantverklaring voor vaste benoeming in wervingsambten De vzw Provincialaat

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 08.09.2009 BELGISCH STAATSBLAD 61107 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Verlof tijdelijk andere opdracht VTAO

Verlof tijdelijk andere opdracht VTAO Verlof tijdelijk andere opdracht VTAO Inhoudstafel 1. inleiding 2. wie? 3. wanneer een VTAO/TAO? 4. verlof TAO en TBSOB 5. aanvang duur einde 6. dienstonderbreking op een TAO-opdracht 7. volume/bezoldiging

Nadere informatie

AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van een dienstonderbreking schooljaar

AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van een dienstonderbreking schooljaar 1/ 5 AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van een dienstonderbreking schooljaar 2017-2018 Luik 1: Aanvraag van het personeelslid Ik, ondergetekende... stamboeknummer... wonende te... personeelslid

Nadere informatie

Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs en in de internaten

Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs en in de internaten Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL 02 507 07 01 www.katholiekonderwijs.vlaanderen MEDEDELING Referentienummer: Datum: 2016-03-21 Gewijzigd: --- Contact: Dienst Personeel 02 507 07 01 dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen

Nadere informatie

VR DOC.0272/1

VR DOC.0272/1 VR 2011 0804 DOC.0272/1 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de regeling van de jaarlijkse vakantie voor de administratief medewerker en voor bepaalde personeelsleden van het administratief personeel

Nadere informatie

infosessie softwareleveranciers 29 mei 2018 Jeroen Depoortere

infosessie softwareleveranciers 29 mei 2018 Jeroen Depoortere Jeroen Depoortere 1 Personeelsadministratie lerarenplatform vacantverklaring van bepaalde opdrachten van personeelsleden met een do clustering vervangingseenheden wijzigingen CLB wijzigingen DKO varia

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding A. Wetgeving B. Toepassingsgebied 2. Algemene bepalingen A. Vacantverklaring B. Voorwaarden personeelslid C. Voorwaarden betrekking D. Ingangsdatum

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal verlofstelsels in het onderwijs en in de hogescholen

Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal verlofstelsels in het onderwijs en in de hogescholen Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal verlofstelsels in het onderwijs en in de hogescholen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie

Nadere informatie

Op Stapel april Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel april Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel , Op Stapel 2015-04 23 april 2015 23-04-2015 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega's van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 23 november 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00899 Onderwerp: Vakantie- en prestatieregeling voor personeel ressorterend onder "Statuut Rechtspositie Personeelsleden

Nadere informatie

WELKOM INFOSESSIE SOFTWARELEVERANCIERS

WELKOM INFOSESSIE SOFTWARELEVERANCIERS WELKOM op de INFOSESSIE voor SOFTWARELEVERANCIERS 10 juni 2015 Personeelsadministratie Jeroen Depoortere Senior adviseur AgODi ICT 2 Personeelsadministratie vaste benoeming beperking vervangingen puntenenveloppe

Nadere informatie

VASTE BENOEMING. Vereenvoudiging van de procedure Bijkomende vacant verklaringen en meer benoemingsmogelijkheden Praktische schikkingen Voorbeelden

VASTE BENOEMING. Vereenvoudiging van de procedure Bijkomende vacant verklaringen en meer benoemingsmogelijkheden Praktische schikkingen Voorbeelden VASTE BENOEMING Vereenvoudiging van de procedure Bijkomende vacant verklaringen en meer benoemingsmogelijkheden Praktische schikkingen Voorbeelden Vereenvoudiging van de procedure Bestaande procedure:

Nadere informatie

Veel gestelde vragen voor het schooljaar 2015-2016: personeelsbeheer ondersteunend personeel gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Veel gestelde vragen voor het schooljaar 2015-2016: personeelsbeheer ondersteunend personeel gewoon en buitengewoon secundair onderwijs Veel gestelde vragen voor het schooljaar 2015-2016: personeelsbeheer ondersteunend personeel gewoon en buitengewoon secundair onderwijs Voor verdere inlichtingen kan u terecht bij: werkstation 32 Telefoonnummers:

Nadere informatie

Ook voor de personeelsleden aangesteld in een selectie- of bevorderingsambt wordt de uitbetaling tijdens de zomervakantie

Ook voor de personeelsleden aangesteld in een selectie- of bevorderingsambt wordt de uitbetaling tijdens de zomervakantie Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2004-069 datum : 2004-06-22 gewijzigd : 2010-02-08 contact : Dienst personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de aanwending van de leraarsuren en de puntenenveloppe

Veel gestelde vragen over de aanwending van de leraarsuren en de puntenenveloppe Veel gestelde vragen over de aanwending van de leraarsuren en de puntenenveloppe 1) Aanwending leraarsuren invullen document 3B a) Algemene vragen Waarvoor dient het document 3B? Het document 3B dient

Nadere informatie

Lerarenplatform in het secundair onderwijs

Lerarenplatform in het secundair onderwijs Lerarenplatform in het secundair onderwijs 1. Inleiding Tijdens het schooljaar 2018-2019 wordt een pilootproject lerarenplatform opgezet om meer tijdelijke leerkrachten werkzekerheid en een opdracht die

Nadere informatie

Leerkrachten aantrekken en behouden. Mevr. Hilde Lesage & mevr. Patricia Van Reet

Leerkrachten aantrekken en behouden. Mevr. Hilde Lesage & mevr. Patricia Van Reet Leerkrachten aantrekken en behouden Mevr. Hilde Lesage & mevr. Patricia Van Reet Inleiding Vaststellingen Weinig kandidaten voor korte vervangopdrachten 25% startende leraren uit onderwijs na 2 jaar 70%

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling en aanvangsbegeleiding vanaf 1 september 2019

Tijdelijke aanstelling en aanvangsbegeleiding vanaf 1 september 2019 Tijdelijke aanstelling en aanvangsbegeleiding vanaf 1 september 2019 Doelstellingen van de maatregelen uit cao XI De praktijkschok verminderen door een betere en meer kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding

Nadere informatie

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vervangingen van korte afwezigheden DE VLAAMSE REGERING,

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vervangingen van korte afwezigheden DE VLAAMSE REGERING, Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vervangingen van korte afwezigheden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden

Nadere informatie

DOCUMENT. Onderwijsdecreet XVII. 1 Aanwending van het lesurenpakket (III.7)

DOCUMENT. Onderwijsdecreet XVII. 1 Aanwending van het lesurenpakket (III.7) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT VVKSO 2007-04-18 Onderwijsdecreet XVII De onderhandelingen tussen overheid, inrichtende machten en vakorganisaties

Nadere informatie

Alle scholen van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs kunnen deelnemen aan het pilootproject lerarenplatform.

Alle scholen van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs kunnen deelnemen aan het pilootproject lerarenplatform. Lerarenplatform 1. Inleiding Tijdens het schooljaar 2018-2019 start het pilootproject lerarenplatform om tijdelijke leerkrachten meer werkzekerheid te bieden. De leerkrachten in het lerarenplatform krijgen

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de ambtshalve concordantie;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de ambtshalve concordantie; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van de regelgeving betreffende de concordantie, de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen van de directeurs van het buitengewoon

Nadere informatie

referentienr.: M -VVKSO-2005-048 datum: 2005-12-20 gewijzigd: 2011-09-23 contact: Dienst Personeel en schoolbeheer, dps.vvkso@vsko.

referentienr.: M -VVKSO-2005-048 datum: 2005-12-20 gewijzigd: 2011-09-23 contact: Dienst Personeel en schoolbeheer, dps.vvkso@vsko. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr.: M -VVKSO-2005-048 datum: 2005-12-20 gewijzigd: 2011-09-23 contact: Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Schooljaar Deel 1: reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse reaffectatiecommissie

Schooljaar Deel 1: reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse reaffectatiecommissie Vlaamse Schooljaar 2010-2011 Deel 1: reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse Ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel

Nadere informatie

over 1. mevr. Hilde CREVITS, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs voorzitter;

over 1. mevr. Hilde CREVITS, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs voorzitter; VLAAMS ONDERHANDELINGSCOMITE VOOR DE BASISEDUCATIE Brussel, 7 juli 2017 PROTOCOL NR. 72 HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN DIE GEVOERD WERDEN IN DE VERGADERING VAN HET VLAAMS ONDERHANDELINGSCOMITE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 81077 N. 2011 3449 VLAAMSE OVERHEID [C 2011/36029] 7 OKTOBER 2011. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2001 betreffende de mandaten van

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming. 14 maart 2017

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming. 14 maart 2017 Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming 14 maart 2017 1 Deze info is van toepassing voor Personeelsleden basisonderwijs: Scholengemeenschap Sperregem Personeelsleden secundair onderwijs:

Nadere informatie

Nieuwsbrief. En dan wordt het vakantie. In dit nummer:

Nieuwsbrief. En dan wordt het vakantie. In dit nummer: In dit nummer: Nieuwsbrief Vakantiewens 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 4-2 0 1 5 J U N I Nieuws over onze scholen 1 2-9 2de GPS 10 Vakantieregeling 2015 10 En dan wordt het vakantie Vakantie is de alledaagsheid

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 60135 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID 21 APRIL 2017. Besluit van

Nadere informatie

De verdeling van de betrekkingen en de reaffectatie

De verdeling van de betrekkingen en de reaffectatie De verdeling van de betrekkingen en de reaffectatie maart 2015 Hugo De Keersmaecker VVKSO dienst Personeel en schoolbeheer tel. 02 507 07 01, dps.vvkso@vsko.be definities i.f.v. vastbenoemden en reaffectatie

Nadere informatie

Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de opdrachten in het hoger onderwijs en omgekeerd.

Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de opdrachten in het hoger onderwijs en omgekeerd. Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) 09 februari 2012 Ronald Gyselinck Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de

Nadere informatie

AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van het verlofstelsel

AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van het verlofstelsel 1/ 6 AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van het verlofstelsel Luik 1: Aanvraag van het personeelslid Ik, ondergetekende... Stamboeknummer... wonende te... personeelslid van VZW Katholiek Basisonderwijs

Nadere informatie

Het lerarenplatform is beperkt tot de wervingsambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel.

Het lerarenplatform is beperkt tot de wervingsambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel. Lerarenplatform in het basisonderwijs 1. Inleiding Tijdens het schooljaar 2018-2019 wordt een pilootproject lerarenplatform opgezet om meer tijdelijke leerkrachten werkzekerheid en een opdracht die voldoende

Nadere informatie

PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET

PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET 1 Wat is het? Een inrichtende macht werft personeelsleden aan: Met werkingsmiddelen Vlaamse ondersteuningspremie Eigen middelen (enkel deeltijds kunstonderwijs)

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, artikel V.84, V.86 en V.259, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, artikel V.84, V.86 en V.259, 1; Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal verlofstelsels voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de regeling inzake loopbaanonderbreking voor het

Nadere informatie

Cao XI Leerplicht. 4 september 2018

Cao XI Leerplicht. 4 september 2018 Cao XI Leerplicht 4 september 2018 Programma Inleiding Lerarenplatform Omzetting niet-ingevulde vervangingen in vervangingseenheden TADD en vaste benoeming 10/09/2018 2 inleiding Cao XI leerplicht afgesloten

Nadere informatie

Lerarenplatform: concept

Lerarenplatform: concept Lerarenplatform Lerarenplatform: concept Doel Tijdelijke leerkrachten werkzekerheid bieden Gewoon SO-BuSO: 350 VTE Takenpakket Vervangingen verzekeren (afwezigheden< een schooljaar) Zinvolle pedagogische

Nadere informatie

Voorbeelden TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen

Voorbeelden TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen 1 Voorbeelden TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen 2 Voorbeeld 1: definitie van hetzelfde ambt - SVWO Een personeelslid met als bekwaamheidsbewijs Bachelor grafische en digitale media + BPB is

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ZITTING APRIL 1996 ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ZITTING APRIL 1996 ONTWERP VAN DECREET Stuk 248 (1995-1996) Nr. 9 VLAAMS PARLEMENT ZITTING 1995-1996 2 APRIL 1996 ONTWERP VAN DECREET houdende tijdelijke beperking inzake programmatie en benoeming in sommige onderwijssectoren IN EERSTE LEZING

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 februari 2008 tot vaststelling

Nadere informatie

één voltijdse betrekking van maatschappelijk werker

één voltijdse betrekking van maatschappelijk werker VACANTVERKLARING VAN EEN VOLTIJDSE BETREKKING VAN MAATSCHAPPELIJK WERKER BIJ DE PERMANENTE ONDERSTEUNINGSCEL (POC): OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR MUTATIE EN VASTE BENOEMING OP 01-01-2010. 1. De Permanente

Nadere informatie

Op Stapel mei Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel mei Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2015-07 21 mei 2015 21-05-2015 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega's van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 55037 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID N. 2010 2962 [C 2010/35615]

Nadere informatie

Guimardstraat BRUSSEL MEDEDELING. Veel gestelde vragen over cao XI. 1 Aanvangsbegeleiding en het lerarenplatform

Guimardstraat BRUSSEL MEDEDELING. Veel gestelde vragen over cao XI. 1 Aanvangsbegeleiding en het lerarenplatform Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL +32 2 507 07 01 www.katholiekonderwijs.vlaanderen MEDEDELING Referentienummer: M_PER_2018_012 Datum: 2018-03-21 Gewijzigd: 2018-04-19 Contact: Dienst Personeel dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen

Nadere informatie

Op Stapel mei Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel mei Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2015-06 13 mei 2015 13-05-2015 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega's van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

VR DOC.0534/2BIS

VR DOC.0534/2BIS VR 2016 2705 DOC.0534/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het zorgkrediet voor de personeelsleden van het onderwijs DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet rechtspositie personeelsleden

Nadere informatie

De prestatieregeling in het gewoon basisonderwijs

De prestatieregeling in het gewoon basisonderwijs De prestatieregeling in het gewoon Colloquium Mechelen-Brussel 28 november 2018 Els Goeminne Suzy Sterck Dienst Personeel 1. Regelgeving 1.1 Wettelijke basis Decreet Basisonderwijs (25/02/1997) Decreet

Nadere informatie

Huidig besluit Toekomstig besluit 1 Besluit van de Vlaamse Regering van betreffende de onderbreking. Artikel 1.

Huidig besluit Toekomstig besluit 1 Besluit van de Vlaamse Regering van betreffende de onderbreking. Artikel 1. Huidig besluit Toekomstig besluit 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16.12.1997 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale

Nadere informatie

MEDEDELING M08BO010 DIENSTANCIËNNITEITEN IN BUBAO EN BUSO. Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL

MEDEDELING M08BO010 DIENSTANCIËNNITEITEN IN BUBAO EN BUSO. Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M08BO010 BRUSSEL, 2008-04-11 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO en BuSO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN:

Nadere informatie

Als bijlage vindt u ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering, het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen onderwijs.

Als bijlage vindt u ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering, het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen onderwijs. Brussel, 2 juli 2015 Geachte minister-president, Als bijlage vindt u ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering, het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen onderwijs. Dit ontwerp van decreet werd

Nadere informatie

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende personeelsleden in het secundair onderwijs die op bedrijfsstage gaan DE VLAAMSE REGERING,

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende personeelsleden in het secundair onderwijs die op bedrijfsstage gaan DE VLAAMSE REGERING, Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende personeelsleden in het secundair onderwijs die op bedrijfsstage gaan DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie

Nadere informatie

Op Stapel maart Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel maart Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2018-09 27 maart 2018 27-03-2018 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

datum : 2009-05-28 contact : dps.vvkso@vsko.be, 02 507 07 01

datum : 2009-05-28 contact : dps.vvkso@vsko.be, 02 507 07 01 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITS-BERICHT datum : contact : dps.vvkso@vsko.be, 02 507 07 01 De globale puntenenveloppe: nadere toelichtingen en voorlopige

Nadere informatie

Scholengemeenschap Saeftinghe vzw

Scholengemeenschap Saeftinghe vzw Scholengemeenschap Saeftinghe vzw Adm. zetel : Zeebruggelaan 41-43, 8380 Lissewege GSM 0478/476110 codi@sgsaeftinghe.be - www.sgsaeftinghe.be BERICHT VACANTVERKLARING VOOR VASTE BENOEMING IN WERVINGSAMBT

Nadere informatie

Op Stapel mei Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel mei Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2018-14 2 mei 2018 02-05-2018 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

VR DOC.0538/1BIS

VR DOC.0538/1BIS VR 2017 0206 DOC.0538/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende een aantal personeelsaspecten ter uitvoering

Nadere informatie

VR DOC.0399/2

VR DOC.0399/2 VR 2015 2404 DOC.0399/2 Voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen onderwijs DE VLAAMSE REGERING, Na beraadslaging, BESLUIT: De Vlaamse minister van Onderwijs is ermee belast, in naam van de Vlaamse

Nadere informatie

BIJLAGE cao III BE: Voorstel van overgang naar het statuut voor de sector BASISEDUCATIE

BIJLAGE cao III BE: Voorstel van overgang naar het statuut voor de sector BASISEDUCATIE Thema uit DRP Tijdelijke aanstelling BIJLAGE cao III BE: van overgang naar het statuut voor de sector BASISEDUCATIE JA, maar geen TADD conform DRP Tijdelijke aanstelling van onbepaalde duur. Tijdelijke

Nadere informatie

VR DOC.1534/1BIS

VR DOC.1534/1BIS VR 2016 2312 DOC.1534/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal verlofstelsels voor de personeelsleden

Nadere informatie

EINDE AANSTELLING EN ONTSLAG

EINDE AANSTELLING EN ONTSLAG EINDE AANSTELLING EN ONTSLAG Bisdom Gent, 11 januari 2013 Bisdom Brugge, 15 januari 2013 Bisdom Hasselt, 17 januari 2013 Bisdom Mechelen-Brussel, 22 januari 2013 Bisdom Antwerpen, 24 januari 2013 An De

Nadere informatie

Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be

Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be PV/AV10-155 Brugge 10/09/2010 Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen

Nadere informatie

MEDEDELING. De verdeling van de betrekkingen; reaffectatie en wedertewerkstelling

MEDEDELING. De verdeling van de betrekkingen; reaffectatie en wedertewerkstelling Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2003-071 datum : 2003-07-16 gewijzigd : 2015-07-09 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Op Stapel januari Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel januari Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2017-01 24 januari 2017 24-01-2017 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie