Bijkomende besparingsmaatregelen voor het secundair onderwijs vanaf 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijkomende besparingsmaatregelen voor het secundair onderwijs vanaf 2015"

Transcriptie

1 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO Bijkomende besparingsmaatregelen voor het secundair onderwijs vanaf 2015 Op 24 april beslist de Vlaamse regering om een voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 in te dienen bij het Vlaams parlement. Met dit zgn. Programmadecreet wil de overheid de besparingen realiseren die ze zich ten doel had gesteld voor (o.a.) de sector Onderwijs. Deze maatregelen komen bovenop degene waarover we u reeds eerder hadden geïnformeerd (zie o.m. het bericht Werkingstoelagen in de Flits van , en VSKO niet akkoord met Programmadecreet in die van ). Zoals wettelijk voorgeschreven had de regering over dit nieuwe voorontwerp voorafgaandelijk onderhandeld met de vakorganisaties en de onderwijskoepels, waaronder het VSKO. Daarbij bleken de onderhandelingspartners echter uiterst weinig marge te krijgen: aan de initiële voorstellen konden slechts minieme wijzigingen worden aangebracht. Een aantal maatregelen hebben zo n grote impact op de organisatie van de scholen dat het VSKO enkel een protocol van niet-akkoord kon indienen. Vooral de inperking van de vervangingsmogelijkheid is voor het katholiek onderwijs onaanvaardbaar. Dit voorontwerp zal nu worden behandeld door het Vlaams parlement, dat er eventueel nog wijzigingen kan in aanbrengen. De besparingen raken niet aan de prestatieregeling voor het onderwijzend personeel: de prestatienoemers blijven in dus dezelfde als voorheen. Het is niet uitgesloten dat een wijziging daaraan opnieuw wordt overwogen, doch pas vanaf het schooljaar Hieronder bieden we u een overzicht van de maatregelen die betrekking hebben op het secundair onderwijs. Ten behoeve van de schoolbesturen die ook instellingen van een ander onderwijsniveau organiseren, vermelden we er telkens bij of de maatregel ook elders geldt; maatregelen die uitsluitend andere niveaus betreffen maar niet het secundair onderwijs, zijn hier niet opgenomen. Het moge in elk geval duidelijk zijn dat het feit dat we u over deze maatregelen informeren, hoegenaamd niet impliceert dat we ermee akkoord gaan, laat staan dat we ze zouden verdedigen. We beperken dit overzicht tot de wijzigingen die door het programmadecreet worden aangebracht aan de bestaande reglementering. Deze wijzigingen zullen we binnenkort verwerken in het geheel van de respectieve Mededelingen (over vaste benoeming, vacantverklaring, tijdelijke vervangingen, ondersteunend personeel e.a.). Een aantal concrete toepassingen van onderstaande wijzigingen zijn nog niet volledig duidelijk; we beperken ons nu tot de zekerheden, en zullen de modaliteiten binnenkort uitklaren in overleg met de overheid. 1 Vaste benoeming in wervingsambten in het kalenderjaar 2015 Deze maatregel gaat in op 1 mei 2015 en geldt voor alle onderwijsniveaus.

2 2 De schoolbesturen moeten tegen 15 mei 2015 de vacante betrekkingen meedelen aan alle personeelsleden van de scholengemeenschap, en dit overeenkomstig de toestand op 15 april Hierbij moeten ook worden vacant verklaard: de betrekkingen die in scholen voor buitengewoon of gewoon so of in centra voor deeltijds bso zijn ingericht met de uren-leraar die zijn overgenomen van het voorgaande schooljaar (d.w.z. uren-leraar die de school in heeft overgedragen of gebufferd naar ); de uren-leraar die zijn overgenomen van een andere school van het eigen schoolbestuur ( herverdeling ) of overgenomen van een ander schoolbestuur binnen hetzelfde net (d.w.z. urenleraar die in zijn overgedragen vanuit een andere school voor katholiek secundair onderwijs). De ingangsdatum voor benoeming in een wervingsambt is voortaan niet meer 1 januari, maar reeds 1 juli, d.w.z. in het schooljaar waarin de vacantverklaring heeft plaatsgevonden. Dit brengt mee dat het schoolbestuur als datum voor de kandidaatstelling voor vaste benoeming 1 een datum dient te kiezen die gelegen is tussen 15 mei (verspreiding van het bericht van vacantverklaring) en 1 juli (ingangsdatum van de benoeming). Naast de ingangsdatum 1 juli volgt er nog een tweede mogelijke ingangsdatum: zie hieronder. Bovendien is op 1 juli 2015 (en enkel op die datum) benoeming ook mogelijk en dan ook verplicht in uren die de school in heeft overgenomen van het schooljaar ( gebufferde uren ) en in de uren die ze heeft overgenomen van een andere school van hetzelfde schoolbestuur of van een andere katholieke secundaire school. Om op 1 juli benoemd te kunnen worden, moet het personeelslid op 30 juni voorafgaand (m.a.w. op de vooravond van de benoeming; de referentiedatum is dus niet langer op 31 december) binnen de scholengemeenschap aangesteld zijn voor doorlopende duur in het ambt waarin het een benoeming wenst; een leraar moet bovendien op 1 juli recht hebben op tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur in het vak waarin hij wenst te worden benoemd. Benoeming op 1 juli is ook mogelijk als de betrokkene op 30 juni een verlof voor tijdelijk andere opdracht geniet of gereaffecteerd / wedertewerkgesteld is. Indien de betrekking nog vacant is op 1 oktober, gaat de benoeming in op die datum. In dat geval moet het personeelslid op 30 september voorafgaand (dus op de vooravond van de benoeming) aangesteld zijn voor doorlopende duur in het ambt waarin het voor benoeming gekandideerd heeft; een leraar moet bovendien op 1 oktober recht hebben op tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur in het vak waarin hij wenst te worden benoemd. Benoeming op 1 oktober is ook mogelijk als de betrokkene op 30 september een verlof voor tijdelijk andere opdracht geniet of gereaffecteerd / wedertewerkgesteld is. Een benoeming op 1 oktober gebeurt op basis van de procedure van vacantverklaring die reeds in april-mei is gevoerd en van de kandidaatstelling die toen werd ingediend binnen de termijn die het schoolbestuur daarbij had meegedeeld. Het gaat dus maar om één enkele procedure van vacantverklaring en kandidaatstelling. De tweede ingangsdatum van de benoeming maakt het mogelijk dat bv. personeelsleden die pas op 30 juni de dienstanciënniteit bereiken die vereist is voor een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur en dergelijke aanstelling dus pas vanaf het volgende schooljaar kunnen verkrijgen, toch nog benoemd kunnen worden - uiteraard voor zover de betrekking nog vacant is op 1 oktober. De anciënniteitsvoorwaarde van 720 dagen in de scholengemeenschap waarvan 360 in het bedoelde ambt moet voortaan op 30 juni vervuld zijn voor alle wervingsambten, ook voor de administratief medewerker (voor wie voorheen 31 augustus gold als referentiedatum). Deze anciënniteitsvoorwaarde is in elk geval vervuld indien het personeelslid in dat ambt is aangesteld voor doorlo- 1 NB De datum voor kandidaatstelling voor tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is vastgelegd in het Decreet Rechtspositie Personeelsleden Gesubsidieerd Onderwijs, en kan dus niet worden gewijzigd door het schoolbestuur.

3 3 pende duur, maar moet nog worden geverifieerd wanneer de benoeming gebeurt op basis van een tijdelijk andere opdracht of een reaffectatie / wedertewerkstelling. Personeelsleden die de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben en verzoeken om benoeming in een vacante betrekking (die niet noodzakelijk voorafgaandelijk vacant hoeft te zijn verklaard) en aan de overige benoemingsvoorwaarden voldoen, moeten benoemd worden op 1 juli ofwel op 1 oktober op voorwaarde dat ze vanaf 1 oktober voorafgaand aan de datum van benoeming in dienst waren in de instelling waar de betrekking te begeven is. Wanneer de samenstelling van een scholengemeenschap wijzigt na de datum van vacantverklaring (bv. doordat een school tot de scholengemeenschap is toegetreden), wordt de procedure niet opnieuw gevoerd: ook dan worden betrekkingen enkel volgens de situatie van 15 april 2015 vacant verklaard en tegen 15 mei 2015 meegedeeld aan de personeelsleden van alle scholen die op die datum tot de scholengemeenschap behoren (en dus niet aan de personeelsleden van de school die pas op 1 september nadien tot de scholengemeenschap zullen toetreden). De vervroeging van de ingangsdatum van de benoeming wordt in de Memorie van toelichting gemotiveerd met het feit dat voor een vastbenoemd personeelslid [door de Vlaamse overheid] minder RSZ-bijdragen moeten worden betaald [aan de federale overheid], wat volgens deze Memorie zou resulteren in een recurrente minderuitgave op de onderwijsbegroting. Voorbeeld 1. Op 15 april 2015 wordt een halftijdse betrekking van opvoeder niveau bachelor vacant verklaard. Hierop kandideert één personeelslid (niveau bachelor) voor vaste benoeming. Indien dit personeelslid op 30 juni 2015 in een van de scholen van de scholengemeenschap is aangesteld voor doorlopende duur in het ambt van opvoeder en ook aan de andere voorwaarden voldoet, moet het schoolbestuur de benoeming toekennen op 1 juli. Indien dit personeelslid nog niet op 30 juni maar pas op 30 september een TADD-aanstelling als opvoeder heeft in de scholengemeenschap, moet het schoolbestuur de benoeming toekennen op 1 oktober Op 15 april 2015 zijn er in een school in het ambt van godsdienstleraar slechts 10 uur vacant. Die 10 uur zijn allemaal overgenomen van het schooljaar en/of van een andere school. Het schoolbestuur moet deze 10 uur allemaal vacant verklaren. Personeelslid A is reeds 16/20 vastbenoemd, en kandideert slechts voor uitbreiding in 4 van de 10 uur die vacant zijn verklaard; er zijn geen andere personeelsleden die op dat ogenblik voldoen aan de benoemingsvoorwaarden. Als A op 30 juni 2015 aangesteld is voor doorlopende duur in het ambt van godsdienstleraar én voldoet aan de overige benoemingsvoorwaarden, is het schoolbestuur verplicht om hem deze benoeming toe te kennen op 1 juli 2015, ook al gaat het om overgenomen uren. Ook personeelslid B had na de vacantverklaring van 15 april / 15 mei gekandideerd voor vaste benoeming; B had op 30 juni 2015 echter geen tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur als godsdienstleraar, en kon dus nog niet worden benoemd op 1 juli Op 1 september 2015 wordt B echter wel aangesteld voor doorlopende duur, en hij heeft dergelijke aanstelling nog steeds op 30 september Indien er op 1 oktober 2015 nog vacante uren zijn die niet zijn overgenomen van het voorgaande schooljaar of van een andere school, is het schoolbestuur verplicht om B daarin te benoemen. Op die datum kan geen benoeming meer worden uitgesproken in overgenomen uren, doch enkel in eigen uren van de school voor dat schooljaar. 2 Vaste benoeming in wervingsambten vanaf het kalenderjaar 2016 Deze maatregel gaat in op 1 september 2015 en geldt voor alle onderwijsniveaus. Vanaf het schooljaar (en dus ook nadien) moeten de schoolbesturen tegen 1 april de vacante betrekkingen meedelen aan alle personeelsleden van de scholengemeenschap, en dit overeenkomstig de toestand op 1 maart. De overgenomen uren (gebufferde / geleende / gekregen

4 4 uren-leraar) komen dan enkel nog in aanmerking voor vacantverklaring, maar niet meer voor benoeming. Het schoolbestuur kan desgewenst ook de betrekkingen vacant verklaren die tussen 1 maart en 1 september vacant zullen worden door pensionering of terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen. De ingangsdatum voor benoeming in een wervingsambt blijft dan 1 juli, d.w.z. in het schooljaar waarin de vacantverklaring heeft plaatsgevonden. Naast de ingangsdatum 1 juli volgt er nog een tweede mogelijke ingangsdatum: zie hieronder. Om op 1 juli benoemd te kunnen worden, moet het personeelslid op 30 juni voorafgaand (dus op de vooravond van de benoeming) binnen de scholengemeenschap aangesteld zijn voor doorlopende duur in het ambt waarin het een benoeming wenst; een leraar moet bovendien op 1 juli recht hebben op tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur in het vak waarin hij wenst te worden benoemd. Benoeming op 1 juli is ook mogelijk als de betrokkene op 30 juni een verlof voor tijdelijk andere opdracht geniet of gereaffecteerd / wedertewerkgesteld is. Indien de betrekking nog vacant is op 1 oktober, gaat de benoeming in op die datum. In dat geval moet het personeelslid op 30 september voorafgaand (dus op de vooravond van de benoeming) aangesteld zijn voor doorlopende duur in het ambt waarin het voor benoeming gekandideerd heeft; een leraar moet bovendien op 1 oktober recht hebben op tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur in het vak waarin hij wenst te worden benoemd. Benoeming op 1 oktober is ook mogelijk als de betrokkene op 30 september een verlof voor tijdelijk andere opdracht geniet of gereaffecteerd / wedertewerkgesteld is. Een benoeming op 1 oktober gebeurt op basis van de procedure van vacantverklaring die reeds in maart-april is gevoerd en van de kandidaatstelling die toen werd ingediend binnen de termijn die het schoolbestuur daarbij had meegedeeld. Het gaat dus maar om één enkele procedure van vacantverklaring en kandidaatstelling. De tweede ingangsdatum van de benoeming maakt het mogelijk dat bv. personeelsleden die pas op 30 juni de dienstanciënniteit bereiken die vereist is voor een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur en dergelijke aanstelling dus pas vanaf het volgende schooljaar kunnen verkrijgen, toch nog benoemd kunnen worden - uiteraard voor zover de betrekking nog vacant is op 1 oktober. De anciënniteitsvoorwaarde van 720 dagen in de scholengemeenschap waarvan 360 in het bedoelde ambt moet voortaan op 30 juni vervuld zijn voor alle wervingsambten, ook voor de administratief medewerker. Deze anciënniteitsvoorwaarde is in elk geval vervuld indien het personeelslid in dat ambt is aangesteld voor doorlopende duur, maar moet nog worden geverifieerd wanneer de benoeming gebeurt op basis van een tijdelijk andere opdracht of een reaffectatie / wedertewerkstelling. Personeelsleden die de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben en verzoeken om benoeming in een vacante betrekking (die niet noodzakelijk voorafgaandelijk vacant hoeft te zijn verklaard) en aan overige benoemingsvoorwaarden voldoen, moeten benoemd worden op 1 juli ofwel op 1 oktober op voorwaarde dat ze vanaf 1 oktober voorafgaand aan de datum van benoeming in dienst waren in de instelling waar de betrekking te begeven is. Wanneer de samenstelling van een scholengemeenschap wijzigt na de datum van vacantverklaring (bv. doordat een school tot de scholengemeenschap is toegetreden), wordt de procedure niet opnieuw gevoerd: ook dan worden betrekkingen enkel volgens de situatie van 1 maart vacant verklaard en tegen 1 april meegedeeld aan de personeelsleden van alle scholen die op die datum tot de scholengemeenschap behoren (en dus niet aan de personeelsleden van de school die pas op 1 september nadien tot de scholengemeenschap zullen toetreden).

5 5 3 Vervangingen 3.1 Vervanging van directeur of beheerder In het ambt van directeur en van beheerder (internaat) kan een vervanger nog steeds worden gesubsidieerd voor elke kalenderdag waarop de titularis een dienstonderbreking neemt, ook in de zomervakantie. Let wel: dit geldt niet voor de adjunct-directeur of andere selectie- en bevorderingsambten. 3.2 Vervanging van opvoeder, administratief medewerker of van leraar / godsdienstleraar aangesteld in BPT- of IPB-uren Deze maatregel gaat in op 1 september 2015, en tot de datum die kan worden bepaald door de Vlaamse regering. Hij geldt enkel voor: de opvoeder en administratief medewerker in de categorie van het ondersteunend personeel, de opdrachten BPT- en IPB-uren in het (gewoon of buitengewoon) secundair onderwijs (het gaat dus niet om de andere uren die geen lesuren zijn zoals klassenraad, klassendirectie, nascholing, inhaalles, Seminaries, GOK, Leren en werken, taak- en functiedifferentiatie, uren op basis van punten van ICT-coördinatie e.d.), en verder voor de administratief medewerker in de categorie van het ondersteunend personeel in de centra voor volwassenenonderwijs, de coördinatie-uren in het volwassenenonderwijs en de uren pedagogische coördinatie in het deeltijds kunstonderwijs. Hij geldt niet voor het basisonderwijs. Vanaf 1 september 2015 kunnen een opvoeder, administratief medewerker en een leraar / godsdienstleraar die is aangesteld in uren bijzondere pedagogische taken (BPT) of interne pedagogische begeleiding (IPB) pas worden vervangen door een gesubsidieerd personeelslid vanaf de 31ste kalenderdag van hun afwezigheid, en dit ongeacht de reden of de totale duur van de afwezigheid. Tot en met de 30ste kalenderdag van diens afwezigheid wordt geen salaristoelage toegekend aan een vervanger in de genoemde ambten of opdrachten. Zie bovendien ook punt 3.4 van dit overzicht voor wat betreft de puntenwaarde van een vervanger in het ondersteunend personeel. Voorbeelden 1. Een opvoeder neemt een gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor een volledig schooljaar die ingaat op 1 september Pas vanaf de 31ste kalenderdag, d.w.z. vanaf 1 oktober zal een vervanger een salaris ontvangen, wat betekent dat hij voordien ook niet kan worden aangesteld. 2. Een leraar neemt een dienstonderbreking vanaf 1 september 2015 die doorloopt tot en met 30 oktober Hij is aangesteld in 18 lesuren en 2 uur BPT of IPB. In de BPT of IPB-uren kan een vervanger pas worden aangesteld en gesubsidieerd vanaf de 31ste kalenderdag, d.w.z. vanaf 1 oktober. In de 18 lesuren kan reeds vanaf 1 september een vervanger worden gesubsidieerd, aangezien de dienstonderbreking méér dan 10 schooldagen duurt én bovendien meer dan 14 dagen voor de herfstvakantie aanvangt (zie punt 3.3 van dit overzicht). 3. Een administratief medewerker neemt een verlof voor tijdelijk andere opdracht tot het einde van het schooljaar. Hij kan pas vanaf de 31ste kalenderdag worden vervangen door een gesubsidieerde interimaris.

6 6 3.3 Vervanging bij afwezigheid die aanvangt binnen de 14 dagen voor een vakantieperiode Onderstaande maatregel gaat in op 1 september 2015, en tot de datum die kan worden bepaald door de Vlaamse regering. Hij geldt voor de scholen voor (gewoon of buitengewoon) secundair onderwijs, voor instellingen voor deeltijds kunstonderwijs of voor volwassenenonderwijs, en voor centra voor leerlingenbegeleiding (en dus niet voor het basisonderwijs noch voor de internaten). De maatregel geldt echter niet voor de directeur (zie punt 3.1 van dit bericht), het ondersteunend personeel (zie punt 3.2 van dit bericht), opdrachten bijzondere pedagogische taken (BPT) of interne pedagogische begeleiding (IPB) in het gewoon of buitengewoon secundair onderwijs (zie punt 3.2 van dit bericht). Voor de vervangingen buiten de opdrachten die zijn vermeld in punt 3.1 of 3.2 hierboven geldt vanaf 1 september 2015 de volgende beperking: indien de afwezigheid van een gesubsidieerd personeelslid aanvangt in een periode van 14 dagen vóór, of tijdens de herfst-, kerst-, krokus- of paasvakantie, kan een vervanger pas aangesteld en gesubsidieerd worden vanaf de eerste dag na deze vakantieperiode. NB Wettelijk gezien vangen de genoemde vakantieperiodes steeds aan op een maandag: De herfstvakantie 2015 bv. loopt van maandag 2 t.e.m. zondag 8 november. De periode van 14 kalenderdagen die daaraan voorafgaat begint dus op maandag 19 oktober De kerstvakantie van loopt van maandag 21 december t.e.m. zondag 3 januari. De periode van 14 kalenderdagen die daaraan voorafgaat begint dus op maandag 7 december de krokusvakantie 2016 loopt van maandag 8 t.e.m. zondag 14 februari. De periode van 14 kalenderdagen die daaraan voorafgaat begint dus op maandag 25 januari de paasvakantie 2016 loopt van maandag 28 maart (paasmaandag) t.e.m. zondag 10 april. De periode van 14 kalenderdagen die daaraan voorafgaat begint dus op maandag 14 maart Voorbeelden 1. Een adjunct-directeur neemt een dienstonderbreking vanaf maandag 19 oktober t.e.m. woensdag 18 november Zijn afwezigheid duurt dus meer dan 10 schooldagen, maar omdat ze aanvangt in de periode van 14 kalenderdagen voor de herfstvakantie, kan een vervanger pas aangesteld en bezoldigd worden vanaf de eerste dag na die vakantie, d.w.z. vanaf maandag 9 november. 2. Een leraar die uitsluitend met lesuren belast is, neemt een dienstonderbreking vanaf zondag 18 oktober t.e.m. vrijdag 30 oktober Omdat zijn afwezigheid 10 schooldagen beslaat en méér dan 14 dagen voor de herfstvakantie aanvangt, kan een vervanger worden aangesteld vanaf zondag 18 oktober. 3. Een godsdienstleraar die is belast met lesuren en met een uur voor klassenraad neemt een dienstonderbreking vanaf 1 januari tot en met 31 augustus Omdat zijn dienstonderbreking aanvangt tijdens de kerstvakantie, kan een interimaris pas aangesteld en bezoldigd worden vanaf de eerste dag na de kerstvakantie, d.w.z. vanaf maandag 4 januari. 4. Een leraar is belast met 18 lesuren en met 2 BPT-uren. Hij neemt een dienstonderbreking vanaf maandag 19 oktober t.e.m. vrijdag 18 december. In de lesuren kan een gesubsidieerde vervanger worden aangesteld vanaf de eerste dag na de herfstvakantie, d.w.z. vanaf maandag 9 november. In de BPT-uren kan echter pas een vervanger worden gesubsidieerd vanaf de 31ste dag van de dienstonderbreking, d.w.z. vanaf woensdag 18 november.

7 7 3.4 Puntenwaarde van de vervanger in het ondersteunend personeel Deze maatregel gaat in op 1 september 2015, en tot de datum die kan worden bepaald door de Vlaamse regering. Hij geldt voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en voor de centra voor volwassenenonderwijs. In punt 3.2 is toegelicht dat een vervanger in het ondersteunend personeel pas kan worden aangesteld en gesubsidieerd vanaf de 31ste kalenderdag van de afwezigheid van het personeelslid dat moet worden vervangen. Bovendien is het ook zo dat ter vervanging van een opvoeder of administratief medewerker enkel een personeelslid kan worden aangesteld met dezelfde puntenwaarde. Voorbeeld Een administratief medewerker met diploma HSO (63 punten) neemt een loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof van 1 september t.e.m. 18 december. Een vervanger zal pas vanaf 1 oktober worden gesubsidieerd (zie punt 3.3). Bovendien kan enkel een vervanger met het diplomaniveau ten minste HSO worden aangesteld, en géén vervanger met een diploma van het niveau bachelor of master, zelfs niet indien die recht op tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur kunnen laten gelden. 4 Loopbaanonderbreking voor medische bijstand Deze maatregel gaat in op 1 september 2015 en tot de datum die kan worden bepaald door de Vlaamse regering. Hij geldt voor alle onderwijsniveaus. Als een periode van loopbaanonderbreking voor medische bijstand (LBO/MB) eindigt binnen een periode van 7 kalenderdagen vóór een herfst-, kerst-, krokus- of paasvakantie of eindigt gedurende die vakantie, en het personeelslid een nieuwe periode van loopbaanonderbreking voor medische bijstand neemt gedurende diezelfde vakantie of binnen een periode van 7 kalenderdagen na diezelfde vakantie, dan wordt de tussenliggende vakantieperiode (of een deel ervan) beschouwd als een terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden (TBSPA). Deze dagen TBSPA komen wel in aanmerking voor de berekening van de geldelijke anciënniteit; ze worden echter niet meegerekend om de duur te bepalen van de periode van TBSPA waarop het personeelslid nog recht heeft. NB.1 Zie onder punt 3.3 van dit overzicht voor de exacte aanduiding van begin- en einddatum van de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie. NB.2 Naast deze wijziging zullen er nog andere wijzigingen worden aangebracht in de stelsels van loopbaanonderbreking, en dit zowel vanuit de federale als vanuit de Vlaamse overheid. Over die andere wijzigingen is bij de publicatie van dit bericht (24 april 2015) echter nog steeds niets bekend. Dat we momenteel nog geen informatie hebben over andere wijzigingen, betekent dus zeker niet dat er geen andere wijzigingen zullen volgen. Voorbeeld Een leraar neemt een volledige LBO/MB van 1 september t.e.m. de laatste schooldag vóór de herfstvakantie (vrijdag 30 oktober), en dan opnieuw vanaf de eerste schooldag nadien (maandag 9 november). De tussenliggende periode wordt beschouwd als een voltijdse TBSPA. Deze periode komt echter niet in mindering van het recht op TBSPA van dit personeelslid (maximaal 60 maanden over het geheel van de loopbaan), maar komt wel in aanmerking voor de berekening van zijn geldelijke anciënniteit.

8 8 Het personeelslid kan deze periode van TBSPA vermijden door de tweede periode van LBO/MB te laten aansluiten op de eerste, en dus te laten aanvangen op zaterdag 31 oktober. 5 Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking 5.1 Referentiedatum voor hetzelfde ambt voor een leraar Deze maatregel gaat in op 1 mei 2015, en geldt voor alle onderwijsniveaus. Tot hetzelfde ambt behoren voor een vastbenoemd leraar o.a. de vakken waarvoor een leraar een vereist of een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs heeft, en waarvan hij vastbenoemd titularis was op 30 juni van het voorafgaande schooljaar. Deze referentiedatum wordt nu verschoven naar het einde van het voorafgaande schooljaar, en dit omwille van de benoemingsmogelijkheid op 1 juli (zie reeds punten 1 en 2 van dit overzicht). 5.2 Opschorting Vlaamse reaffectatiecommissie voor scholen binnen een scholengemeenschap Voor de scholen van (gewoon en buitengewoon) basis- of secundair onderwijs die behoren tot een scholengemeenschap, wordt met ingang van 1 september 2015 de werking van de Vlaamse reaffectatiecommissie opgeschort. Dit betekent dat reaffectaties en wedertewerkstellingen voor deze scholen enkel nog gebeuren op niveau van het schoolbestuur (binnen de scholen die tot dezelfde scholengemeenschap behoren) en op niveau van de scholengemeenschap. Voor de andere instellingen (scholen die niet tot een scholengemeenschap behoren; internaten; centra voor volwassenenonderwijs ) blijft de Vlaamse reaffectatiecommissie echter actief. Ter beschikking gestelde personeelsleden van scholen die tot een scholengemeenschap behoren maar binnen hun scholengemeenschap die geen reaffectatie of wedertewerkstelling kunnen verkrijgen, worden door de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap toegewezen aan één of meer scholen binnen de scholengemeenschap, en dit in een niet-organieke betrekking in het ambt waarin ze ter beschikking zijn gesteld. Indien deze betrekking door de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap wordt aangezien als hetzelfde ambt, kan de betrokkene ze niet weigeren. Indien ze door de reaffectatiecommissie wordt aangezien als een ander ambt, kan het personeelslid ze weigeren. In dat geval wordt het personeelslid door de reaffectatiecommissie tewerkgesteld als administratieve ondersteuning van de scholengemeenschap, met de daarbij horende prestatie- en vakantieregeling (d.w.z. dezelfde regeling als het ondersteunend personeel). Zodra een reaffectatie of wedertewerkstelling in een organieke betrekking mogelijk is binnen de scholengemeenschap, wordt de R/W in de niet-organieke betrekking verplicht opgeschort. 6 Detacheringen Deze maatregel gaat in op 1 september 2015, en geldt voor alle onderwijsniveaus. Bij een verlof wegens opdracht ( detachering met terugbetaling van salaris ), verlof voor vakbondsopdrachten, verlof om een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet, of verlof voor prestaties ten behoeve van in de wetgevende vergaderingen erkende politieke groeperingen of hun voorzitters kan de Vlaamse overheid van de tewerkstellende organisatie een financiële bijdrage vragen voor de administratieve kosten.

9 9 Indien een verlof wegens opdracht geen volledig schooljaar beslaat, moet de tewerkstellende organisatie niet enkel het salaris voor de verlofperiode terugbetalen, maar daarenboven ook voor 1/5de van het aantal dagen van het genoten verlof wegens opdracht.

Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014

Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Bijlage: Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Uitspraak van Medex: gevolgen afhankelijk van de datum Vastbenoemde personeelsleden die na uitputting van

Nadere informatie

1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is?

1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is? 1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is? Eenmaal het schoolbestuur het ambt (opvoeder of administratief medewerker) en

Nadere informatie

Het ondersteunend. Personeel

Het ondersteunend. Personeel Het ondersteunend Personeel HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL INHOUDSTAFEL HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 2 HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 4 1. Omkadering...4 1.1. Forfaitaire puntenenveloppe Gemeenschapsonderwijs...4

Nadere informatie

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten.

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO 2011-08-24 Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte vanaf 1 september 2011 Tot in 2010-2011

Nadere informatie

Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon secundair onderwijs

Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon secundair onderwijs Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL +32 2 507 06 01 www.katholiekonderwijs.vlaanderen MEDEDELING Referentienummer: M-VVKSO-2003-146 Datum: 2003-12-17 Gewijzigd: 2015-09-07 Contact: Dienst Personeel 02 507 07

Nadere informatie

De betrekkingen in de ambten van adjunct-directeur, coördinator, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator

De betrekkingen in de ambten van adjunct-directeur, coördinator, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2009-035 datum : 2009-06-26 gewijzigd : 2010-01-20 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur: Griet Mathieu ~ Martine Baeyens

Nadere informatie

Omkadering die wordt toegekend via de scholengemeenschap

Omkadering die wordt toegekend via de scholengemeenschap Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2003-069 datum : 2003-07-15 gewijzigd : 2013-10-08 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking modaliteiten vanaf 2011-2012

Loopbaanonderbreking modaliteiten vanaf 2011-2012 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO 2011-06-22 Loopbaanonderbreking modaliteiten vanaf 2011-2012 Cao IX, die begin december 2010 werd afgesloten

Nadere informatie

MEDEDELING. Het ondersteunend personeel. 1 Inleiding en reglementering

MEDEDELING. Het ondersteunend personeel. 1 Inleiding en reglementering Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2009-057 datum : 2009-12-01 gewijzigd : 2011-11-16 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 DE VLAAMSE REGERING, Op gezamenlijk voorstel van de leden van de Vlaamse Regering; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 2. TBSOB Overzicht programma Reglementering/Toepassingsgebied Begrippenkader TBSOB

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 08.09.2009 BELGISCH STAATSBLAD 61107 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Veel gestelde vragen voor het schooljaar 2015-2016: personeelsbeheer ondersteunend personeel gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Veel gestelde vragen voor het schooljaar 2015-2016: personeelsbeheer ondersteunend personeel gewoon en buitengewoon secundair onderwijs Veel gestelde vragen voor het schooljaar 2015-2016: personeelsbeheer ondersteunend personeel gewoon en buitengewoon secundair onderwijs Voor verdere inlichtingen kan u terecht bij: werkstation 32 Telefoonnummers:

Nadere informatie

referentienr.: M -VVKSO-2005-048 datum: 2005-12-20 gewijzigd: 2011-09-23 contact: Dienst Personeel en schoolbeheer, dps.vvkso@vsko.

referentienr.: M -VVKSO-2005-048 datum: 2005-12-20 gewijzigd: 2011-09-23 contact: Dienst Personeel en schoolbeheer, dps.vvkso@vsko. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr.: M -VVKSO-2005-048 datum: 2005-12-20 gewijzigd: 2011-09-23 contact: Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de opdrachten in het hoger onderwijs en omgekeerd.

Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de opdrachten in het hoger onderwijs en omgekeerd. Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) 09 februari 2012 Ronald Gyselinck Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de

Nadere informatie

Voorbeelden TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen

Voorbeelden TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen 1 Voorbeelden TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen 2 Voorbeeld 1: definitie van hetzelfde ambt - SVWO Een personeelslid met als bekwaamheidsbewijs Bachelor grafische en digitale media + BPB is

Nadere informatie

Als bijlage vindt u ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering, het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen onderwijs.

Als bijlage vindt u ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering, het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen onderwijs. Brussel, 2 juli 2015 Geachte minister-president, Als bijlage vindt u ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering, het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen onderwijs. Dit ontwerp van decreet werd

Nadere informatie

datum : 2009-05-28 contact : dps.vvkso@vsko.be, 02 507 07 01

datum : 2009-05-28 contact : dps.vvkso@vsko.be, 02 507 07 01 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITS-BERICHT datum : contact : dps.vvkso@vsko.be, 02 507 07 01 De globale puntenenveloppe: nadere toelichtingen en voorlopige

Nadere informatie

MEDEDELING. De verdeling van de betrekkingen; reaffectatie en wedertewerkstelling

MEDEDELING. De verdeling van de betrekkingen; reaffectatie en wedertewerkstelling Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2003-071 datum : 2003-07-16 gewijzigd : 2015-07-09 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling in wervingsambten in het gewoon so: bepaalde duur of doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling in wervingsambten in het gewoon so: bepaalde duur of doorlopende duur Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL tel. 02 507 06 31 www.katholiekonderwijs.vlaanderen MEDEDELING Referentienummer: M-VVKSO-2008-021 Datum: 2008-03-04 Gewijzigd: 2015-10-06 Contact: Dienst Personeel dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen

Nadere informatie

Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be

Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be PV/AV10-155 Brugge 10/09/2010 Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen

Nadere informatie

Scholengemeenschap Saeftinghe vzw

Scholengemeenschap Saeftinghe vzw Scholengemeenschap Saeftinghe vzw Adm. zetel : Zeebruggelaan 41-43, 8380 Lissewege GSM 0478/476110 codi@sgsaeftinghe.be - www.sgsaeftinghe.be BERICHT VACANTVERKLARING VOOR VASTE BENOEMING IN WERVINGSAMBT

Nadere informatie

Opleidingschoolsecretariaten Scholjaar 2009-2010

Opleidingschoolsecretariaten Scholjaar 2009-2010 2. LOOPBAANONDERBREKING 1. soorten 2. toepassingsgebied 3. algemene voorwaarden 4. recht 5. het gewone stelsel 6. GLBO50+ 7. LBO om een beroepsopleiding te volgen 8. LBO in het kader van ouderschapsverlof

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie Procedure in de

Nadere informatie

Werken in onderwijs. Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs

Werken in onderwijs. Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs Bregt Henkens Academisch Vormingscentrum voor Leraren Werken in onderwijs 1. Solliciteren 2. Toelatingsvoorwaarden 3. Bekwaamheidsbewijzen

Nadere informatie

Agnes Versluys 050/80 00 77 of 050/80 00 78 Martine Somers

Agnes Versluys 050/80 00 77 of 050/80 00 78 Martine Somers Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.07.2015 en 01.10.2015. Mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen: Centrale administratie van

Nadere informatie

SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN

SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.07.2015 en 01.10.2015. Mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen:

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie

Nadere informatie

SCHOLENGROEP RIVIERENLAND nummer 6

SCHOLENGROEP RIVIERENLAND nummer 6 Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.01.2013 SCHOLENGROEP RIVIERENLAND nummer 6 Titel: Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op

Nadere informatie

Word leraar in het GO! en maak het verschil!

Word leraar in het GO! en maak het verschil! Word leraar in het GO! en maak het verschil! Wat is het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? het officieel onderwijs georganiseerd in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap opdracht: vrije schoolkeuze

Nadere informatie

SCHOLENGROEP 12 ADITE

SCHOLENGROEP 12 ADITE SCHOLENGROEP 12 ADITE Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.01.2015: mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen: Het secretariaat

Nadere informatie

Onderwijsdecreet XXV: belangrijkste bepalingen voor het gewoon secundair onderwijs

Onderwijsdecreet XXV: belangrijkste bepalingen voor het gewoon secundair onderwijs Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITS-BERICHT Onderwijsdecreet XXV: belangrijkste bepalingen voor het gewoon secundair onderwijs Op 12 februari jl. heeft

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Verlofstelsels

Veelgestelde vragen Verlofstelsels Veelgestelde vragen Verlofstelsels 1. Als personeelslid van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap ga ik met loopbaanonderbreking. Welke zijn de gevolgen voor mijn later rustpensioen? Inlichtingen

Nadere informatie

Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010

Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010 Breekiezel 27, 3670 Meeuwen-Gruitrode Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010 Artikel 1: Wettelijk kader

Nadere informatie

Vakken en bekwaamheidsbewijzen voor het ambt van leraar in het gewoon so

Vakken en bekwaamheidsbewijzen voor het ambt van leraar in het gewoon so Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL 02 507 07 01 www.katholiekonderwijs.vlaanderen MEDEDELING Referentienummer: M-VVKSO-2006-042 Datum: 2006-03-24 Gewijzigd: 2015-11-04 Contact: dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over tijdelijke aanstellingen

Veelgestelde vragen over tijdelijke aanstellingen Veelgestelde vragen over tijdelijke aanstellingen 1. Kandideringsprocedure 1.1. Op welke manier kan ik solliciteren voor een job in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? Elke school en instelling

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Overzicht programma Cursus puntenenveloppen: 1. Reglementering 2. Soorten punten 3.

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014 Overzicht programma 1. Indiensttreding reglementering aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden

Nadere informatie

OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD IN EEN HALFTIJDSE BETREKKING VAN ADVISEUR-COORDINATOR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST

OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD IN EEN HALFTIJDSE BETREKKING VAN ADVISEUR-COORDINATOR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD IN EEN HALFTIJDSE BETREKKING VAN ADVISEUR-COORDINATOR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST Uiterste kandideringsdatum: 9 juli 2010. 1. Halftijdse

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur: Griet Mathieu ~ Martine Baeyens

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 45454 MONITEUR BELGE 31.08.2007 Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen Agentschap voor Onderwijsdiensten Opleiding schoolsecretariaten 08/02/2012 Personeel Basisonderwijs en Centra voor Leerlingenbegeleiding Personeel Secundair Onderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs Agentschap

Nadere informatie

Deze mededeling vervangt ZOWEL VOOR HET BuBaO ALS VOOR HET BuSO- de mededeling van 15 december 2003.

Deze mededeling vervangt ZOWEL VOOR HET BuBaO ALS VOOR HET BuSO- de mededeling van 15 december 2003. Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M.09.022 BRUSSEL, 2009-08-25 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO & BuSO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN:

Nadere informatie

WANNEER HEBBEN WE VAKANTIE?

WANNEER HEBBEN WE VAKANTIE? WANNEER HEBBEN WE VAKANTIE De vakantieperiodes zijn elk jaar anders. In deze les leer je wanneer je de volgende jaren vakantie hebt. Wat moet je doen 1. Beantwoord de vragen op blad 2. Zoek de antwoorden

Nadere informatie

Agentschap voor Onderwijsdiensten. Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs

Agentschap voor Onderwijsdiensten. Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs Agentschap voor Onderwijsdiensten Personeel Basisonderwijs en Centra voor Leerlingenbegeleiding Personeel Secundair Onderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net Specifieke lerarenopleiding LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur:

Nadere informatie

ONDERWIJS. Provincieraadsbesluit van 22 november 2012 in verband met de goedkeuring van de Rechtspositieregeling Provinciaal Onderwijs Antwerpen

ONDERWIJS. Provincieraadsbesluit van 22 november 2012 in verband met de goedkeuring van de Rechtspositieregeling Provinciaal Onderwijs Antwerpen 41 ONDERWIJS Provincieraadsbesluit van 22 november 2012 in verband met de goedkeuring van de Rechtspositieregeling Provinciaal Onderwijs Antwerpen De provincieraad van Antwerpen, Overwegende dat de noodzaak

Nadere informatie

Tewerkstelling meerwaarde diploma s BNB in het onderwijs: buitengewoon onderwijs - BNB in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Eva

Tewerkstelling meerwaarde diploma s BNB in het onderwijs: buitengewoon onderwijs - BNB in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Eva Tewerkstelling meerwaarde diploma s BNB in het onderwijs: buitengewoon onderwijs - BNB in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Eva Smessaert, Josée Rottiers en Marijke Wilssens 2013-2014

Nadere informatie

Voorontwerp van Onderwijsdecreet XXI bepalingen voor het gewoon secundair onderwijs

Voorontwerp van Onderwijsdecreet XXI bepalingen voor het gewoon secundair onderwijs Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO Voorontwerp van Onderwijsdecreet XXI bepalingen voor het gewoon secundair onderwijs Op 24 februari

Nadere informatie

Verklarende nota Brussel, 10 december 2010. Toelichting: krachtlijnen van de drie ontwerpen van cao: cao IX cao II cao III

Verklarende nota Brussel, 10 december 2010. Toelichting: krachtlijnen van de drie ontwerpen van cao: cao IX cao II cao III Verklarende nota Brussel, 10 december 2010 Betreft: - akkoord van sectorale sociale programmatie voor de jaren 2010-2011 voor de sector Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap tussen de Vlaamse Regering en

Nadere informatie

Globale puntenenveloppe 2009 : visieontwikkeling

Globale puntenenveloppe 2009 : visieontwikkeling Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel INTERN DOCUMENT VVKSO CODIS/DOC/08/23 Globale puntenenveloppe 2009 : visieontwikkeling Inhoudstafel 1 Uitgangspunten...

Nadere informatie

Werken in het secundair onderwijs. Inhoud. Werken in het secundair onderwijs 1. 1. Situering onderwijs in Vlaanderen

Werken in het secundair onderwijs. Inhoud. Werken in het secundair onderwijs 1. 1. Situering onderwijs in Vlaanderen Werken in het secundair onderwijs Tips voor een vlotte start van een onderwijscarrière Inhoud 1. Situering onderwijs in Vlaanderen 2. Onderwijsbevoegdheid 3. Klaar voor de start? 4. Meer info? 1. Situering

Nadere informatie

Evaluatie directeur op basis van de functiebeschrijving. Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel

Evaluatie directeur op basis van de functiebeschrijving. Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel Evaluatie directeur op basis van de functiebeschrijving Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel Geschiedenis GO! evaluatie steeds bestaan KB 22 maart 1969 (Rijksonderwijs): beoordeling alle personeelsleden

Nadere informatie

Onthaal nieuwe personeelsleden basisonderwijs

Onthaal nieuwe personeelsleden basisonderwijs Onthaal nieuwe personeelsleden basisonderwijs TA Aan welke voorwaarden moet je voldoen om als tijdelijk personeelslid aangesteld te worden in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? Om als tijdelijk

Nadere informatie

Onderwijsdecreet XXIV: belangrijkste bepalingen voor het gewoon secundair onderwijs

Onderwijsdecreet XXIV: belangrijkste bepalingen voor het gewoon secundair onderwijs Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITS-BERICHT Onderwijsdecreet XXIV: belangrijkste bepalingen voor het gewoon secundair onderwijs Op 23 april heeft het

Nadere informatie

Functiebeschrijving, functioneringsgesprek en evaluatie

Functiebeschrijving, functioneringsgesprek en evaluatie Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT Datum: 2007-03-01 Functiebeschrijving, functioneringsgesprek en evaluatie 1 Functiebeschrijving 1.1 Tekst van

Nadere informatie

STATUUT PERSONEEL GESUBSIDIEERD ONDERWIJS

STATUUT PERSONEEL GESUBSIDIEERD ONDERWIJS STATUUT PERSONEEL GESUBSIDIEERD ONDERWIJS Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

TOC 24/09/2010 - Bijlage 1 Aanpassingen / schrappingen vacant verklaarde betrekkingen in wervingsambten m.i.v 01/01/2011: mutatie/nieuwe affectatie en vaste benoeming. Nummer betrekking School 1017 BS

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen?

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 556 van JORIS POSCHET datum: 8 september 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Hoger beroepsonderwijs - Gegevens,

Nadere informatie

Afwezigheid wegens ziekte

Afwezigheid wegens ziekte Afwezigheid wegens ziekte Syllabus Afwezigheid wegens ziekte Afdeling Volwassenenonderwijs Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) Versie: 15 maart 2014 Inhoud

Nadere informatie

Een kindje op komst?

Een kindje op komst? Een kindje op komst? Deel 1: Bedreigd door een beroepsziekte of moederschapsbescherming? Bedreigd door een beroepsziekte Je bent als zwangere vrouw 'bedreigd door een beroepsziekte' als je blootgesteld

Nadere informatie

Casussen. 1. Aanstellingen

Casussen. 1. Aanstellingen Casussen 1. Aanstellingen Het CVO De eeuwige student is op zoek naar een lesgever Italiaans, richtgraad 1 voor een bijkomende module die zal ingericht worden vanaf september. Volgende kandidaten sturen

Nadere informatie

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2007-2008.

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2007-2008. * Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2007-2008. Oproep tot de kandidaten die een beroep wensen te doen op het recht op een tijdelijke

Nadere informatie

Aanvraag van een detachering

Aanvraag van een detachering Aanvraag van een detachering Agentschap voor Onderwijsdiensten Cel Detacheringen (kamer 3M10) Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL Tel. 02 553 90 08 1F3C8D-001962-02-080609 In

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING MAART 2012. Nuttige Ervaring OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN NUTTIGE ERVARING

VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING MAART 2012. Nuttige Ervaring OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN NUTTIGE ERVARING Nuttige Ervaring OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN NUTTIGE ERVARING WOORD VOORAF Deze cursus heeft tot doel u duidelijk te maken: wat verstaan wordt onder nuttige ervaring waarvoor nuttige ervaring belangrijk

Nadere informatie

Personeelsformatie gewoon basisonderwijs 1. Directeur 2. Adjunct-directeur 3. Onderwijzend personeel

Personeelsformatie gewoon basisonderwijs 1. Directeur 2. Adjunct-directeur 3. Onderwijzend personeel Personeelsformatie gewoon basisonderwijs De personeelsformatie bestaat uit lestijden, uren en punten. Hiermee worden directie, onderwijzend personeel, kinderverzorger, administratief medewerker, zorgcoördinator

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs 2 Het is vaak niet eenvoudig om een goed evenwicht te vinden tussen

Nadere informatie

Pensioenhervorming treft onderwijspersoneel zeer hard 22/10/2014

Pensioenhervorming treft onderwijspersoneel zeer hard 22/10/2014 Pensioenhervorming treft onderwijspersoneel zeer hard 22/10/2014 De federale regering heeft allerlei besparingsmaatregelen voor ons in petto. De maatregelen die ons het hardst zullen treffen, hebben te

Nadere informatie

Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)

Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) Afdeling Scholen Basisonderwijs, CLB en Deeltijds Kunstonderwijs Functiefamilie middenkader 1. Kandidatuurstelling

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent?

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? DEZE TEKST IS GEBASEERD OP DE RECENTSTE REGELGEVING TOT 15 JANUARI 2012. ER ZIJN VERDER NOG EEN AANTAL MAATREGELEN

Nadere informatie

ONTWERP VAN MEDEDELING. Het lokaal onderhandelingscomité: samenstelling, bevoegdheden en werking. 1 Inleiding

ONTWERP VAN MEDEDELING. Het lokaal onderhandelingscomité: samenstelling, bevoegdheden en werking. 1 Inleiding Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel ONTWERP VAN MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2012-?? datum : versie 4 mei 2012 gewijzigd : contact : Dienst Personeel

Nadere informatie

VZW Katholiek Basisonderwijs Meeuwen-Gruitrode Breekiezel 27, 3670 Meeuwen-Gruitrode PERSONEELSBELEID

VZW Katholiek Basisonderwijs Meeuwen-Gruitrode Breekiezel 27, 3670 Meeuwen-Gruitrode PERSONEELSBELEID VZW Katholiek Basisonderwijs Meeuwen-Gruitrode Breekiezel 27, 3670 Meeuwen-Gruitrode PERSONEELSBELEID 1 maart 2014 Inhoud: 1. Principes en stappenplan 1.1. Volledig vastbenoemden 1.2. Onvolledig vastbenoemden

Nadere informatie

Notulen van het Tussencomité van Scholengroep 25

Notulen van het Tussencomité van Scholengroep 25 Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Katia Van Hulle Tel: 050/63.17.61 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be 25 juni 2015 Notulen van het Tussencomité van Scholengroep 25 Vergadering van vrijdag

Nadere informatie

DE MOGELIJKHEID OM TE STUDEREN VOOR BACHELOR IN DE

DE MOGELIJKHEID OM TE STUDEREN VOOR BACHELOR IN DE BERICHT AAN DE WERKNEMERS PROJECT «VORMING 600» OPENBARE SECTOR DE MOGELIJKHEID OM TE STUDEREN VOOR BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE OF GEGRADUEERDE VERPLEEGKUNDIGE MET LOONBEHOUD NIEUWE SELECTIES VOOR HET

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. 0verzicht Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

Agentschap voor Onderwijsdiensten. Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen

Agentschap voor Onderwijsdiensten. Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen Agentschap voor Onderwijsdiensten Personeel Basisonderwijs en Centra voor Leerlingenbegeleiding Personeel Secundair Onderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

SPECIALE VERGOEDINGEN

SPECIALE VERGOEDINGEN SPECIALE VERGOEDINGEN SPECIALE VERGOEDINGEN Inhoudsopgave WOORD VOORAF...1 A. NIET-VERWORVEN SALARISSCHALEN BIJZONDERE DIPLOMA S EN GETUIGSCHRIFTEN...2 1.REGLEMENTERING...2 2.TOEKENNEN VAN EEN NIET-VERWORVEN

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau ALGEMEEN Schoolbevolking 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs basisonderwijs (1) Voltijds onderwijs Kleuteronderwijs 271.239 Lager onderwijs 428.036 Totaal 699.275 Secundair onderwijs (1) Voltijds

Nadere informatie

FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING VAN SGKBO AARSCHOT-BETEKOM-HOUWAART 14-12-2009

FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING VAN SGKBO AARSCHOT-BETEKOM-HOUWAART 14-12-2009 Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING VAN SGKBO AARSCHOT-BETEKOM-HOUWAART 14-12-2009 Artikel

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XIX DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XIX DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming; Voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XIX DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming; Na beraadslaging, BESLUIT: De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs

Nadere informatie

(*) De twee exemplaren 2008 zullen U teruggestuurd worden na nazicht door mijn diensten; één exemplaar is bestemd voor het betrokken personeelslid

(*) De twee exemplaren 2008 zullen U teruggestuurd worden na nazicht door mijn diensten; één exemplaar is bestemd voor het betrokken personeelslid VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL DEPARTEMENT INSTRUCTION PUBLIQUE DEPARTEMENT OPENBAAR ONDERWIJS Brussel, 11 december 2007 CM 2007/2008-01/31 Aan de Hoofden van de School- en bijschoolse inrichtingen. BETREFT

Nadere informatie

Tewerkstellingsfonds PC 152 arbeiderspersoneel in het vrij gesubsidieerd onderwijs

Tewerkstellingsfonds PC 152 arbeiderspersoneel in het vrij gesubsidieerd onderwijs DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 17 september 2009 VSKO/DB/09.04 Tewerkstellingsfonds PC 152 arbeiderspersoneel in het vrij gesubsidieerd onderwijs TWEEDE OPROEP OMZETTING VAN 10-MAANDENCONTRACTEN NAAR

Nadere informatie

Artikel 1 Wettelijk kader en omzendbrieven

Artikel 1 Wettelijk kader en omzendbrieven FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT SCHOLENGEMEENSCHAP DE GROEVE Opgemaakt op 18 JUNI 2009 Artikel 1 Wettelijk kader en omzendbrieven Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige

Nadere informatie

Welke gegevens/documenten moeten terug te vinden zijn in het dossier?

Welke gegevens/documenten moeten terug te vinden zijn in het dossier? Handleiding bij het opmaken van het dossier voor waarnemende aanstelling, toelating tot de proeftijd, nieuwe affectatie, mutatie in het ambt van TA / TAC Welke gegevens/documenten moeten terug te vinden

Nadere informatie

Wijzigingen in de reglementering vanaf 1 september 2011

Wijzigingen in de reglementering vanaf 1 september 2011 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2011-051 datum : 2011-06-30 gewijzigd : 2011-07-07 contact : Dienst Leerlingen en schoolorganisatie,

Nadere informatie

EISENCAHIER VOOR EEN TIENDE VLAAMSE ONDERWIJS-CAO (2012-2014)

EISENCAHIER VOOR EEN TIENDE VLAAMSE ONDERWIJS-CAO (2012-2014) EISENCAHIER VOOR EEN TIENDE VLAAMSE ONDERWIJS-CAO (2012-2014) 21 december 2011 Situering van het eisencahier CAO IX was een cao die als louter kwalitatief werd aanzien omdat hij zeer beperkte financiële

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

Voorbeelden bij de cursus elektronisch communiceren. Voorbeelden bij de cursus Elektronisch Communiceren

Voorbeelden bij de cursus elektronisch communiceren. Voorbeelden bij de cursus Elektronisch Communiceren Voorbeelden bij de cursus Elektronisch Communiceren 1 Vb. 1: RL -1: opdrachtenpakket: het fotoprincipe Voorbeelden bij de cursus elektronisch communiceren - - 4u Engels ASO2 - ATO 2 (geen TADD) 17/10/2011:

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking in de openbare sector ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking Veel personeelsleden in de openbare sector hebben mogelijkheden om hun loopbaan tijdelijk te onderbreken of

Nadere informatie

Officieuze coördinatie van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs

Officieuze coördinatie van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs Officieuze coördinatie van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs (met wetshistoriek) Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 27 JUNI 2011 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 RVB 02 RVB 03 RVB 04 RVB 05 RVB 06 RVB 07 RVB 08 RVB 09 RVB 10 RVB 11 RVB 12 De Raad van Bestuur van Scholengroep

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

betreffende het Onderwijs XXIII

betreffende het Onderwijs XXIII stuk ingediend op 2066 (2012-2013) Nr. 9 10 juli 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet betreffende het Onderwijs XXIII Amendementen voorgesteld Stukken in het dossier: 2066 (2012-2013) Nr. 1: Ontwerp van

Nadere informatie

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2014-2015.

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2014-2015. Oproep Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2014-2015. Oproep tot de kandidaten die een beroep wensen te doen op het recht op een tijdelijke

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2009-2010.

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2009-2010. Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2009-2010. Oproep tot de kandidaten die een beroep wensen te doen op het recht op een tijdelijke

Nadere informatie

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs afkortingen ASO Algemeen secundair onderwijs BIS Begeleid Individueel Studeren B.O. Buitengewoon onderwijs BSO Beroepssecundair onderwijs Bu.S.O. Buitengewoon secundair onderwijs BVJ Beroepsvoorbereidend

Nadere informatie