Omkadering die wordt toegekend via de scholengemeenschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omkadering die wordt toegekend via de scholengemeenschap"

Transcriptie

1 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO datum : gewijzigd : contact : Dienst Personeel en schoolbeheer, Omkadering die wordt toegekend via de scholengemeenschap 1 Inleiding Sinds 1 september 1999 zijn de scholengemeenschappen in hun huidige vorm operationeel. In de Ministeriële omzendbrief SO 62 Scholengemeenschappen secundair onderwijs worden volgende doelstellingen tot oprichting aangehaald: het studieaanbod transparanter maken, de studiekeuze en leerlingenoriëntatie optimaliseren en de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk aanwenden. We mogen vaststellen dat in de 75 scholengemeenschappen van het katholiek secundair onderwijs de krachten worden gebundeld. Er worden afspraken gemaakt over het gevoerde personeelsbeleid en over de ordening van een rationeel onderwijsaanbod, met respect voor het pedagogisch project en de cultuur van elke individuele school. De beoogde doelstellingen krijgen vorm. De scholengemeenschap (SG) verwerft ook steeds meer verantwoordelijkheid. Sinds krijgt de scholengemeenschap een essentiële rol toegekend op het vlak van personeelsbeleid, aangezien alle punten van de globale puntenenveloppe op dat niveau worden toegekend, en daar (na een eventuele voorafname) worden verdeeld over de verschillende scholen. Verder worden op het niveau van de scholengemeenschap de middelen verdeeld voor ICT-coördinatie, alsook een aantal extra uren-leraar. In deze Mededeling geven we een overzicht van de verschillende omkaderingsmiddelen die via de scholengemeenschap worden toegekend, zonder ze daarbij allemaal te willen uitdiepen. Daarvoor verwijzen we u naar de wetgeving en de omzendbrieven. 2 De globale puntenenveloppe In de globale puntenenveloppe die is ingevoerd vanaf , worden de omkaderingsmiddelen geïntegreerd die voorheen afzonderlijk werden berekend voor het ondersteunend personeel, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator, adjunct-directeur, coördinator (deeltijds bso), taak- en functiedifferentiatie en de forfaitaire punten. De scholengemeenschap kan haar ondersteuning uitbouwen met betrekkingen op basis van de punten die ze voorafneemt van de globale enveloppe. Nadien worden de resterende punten verdeeld onder de scholen van de scholengemeenschap, waar ze in eerste instantie moeten worden aangewend om de betrekkingen van de vastbenoemde personeelsleden in stand te houden; eenmaal dat gebeurd is, kunnen tijdelijke betrekkingen worden opgericht. De aanwending van deze punten op het niveau van de school, resp. van de scholengemeenschap, wordt toegelicht in onze Mededeling "De globale puntenenveloppe", M-VVKSO

2 2 3 Middelen voor ICT-coördinatie De overheid kent jaarlijks middelen toe voor ICT-coördinatie in het onderwijs. Deze middelen bestaan uit: 1. werkingsmiddelen die uitsluitend mogen worden gebruikt voor logistieke en materiële ondersteuning van de ICT-coördinatoren; 2. een puntenenveloppe die uitsluitend mag worden gebruikt voor personeelsomkadering inzake ICT-coördinatie. De ICT-coördinator kan worden ingezet binnen alle scholen van de scholengemeenschap of het samenwerkingsplatform. Van de taken die hem kunnen worden opgedragen, worden voorbeelden gegeven in punt 6 van de Ministeriële omzendbrief dienaangaande (zie achteraan in dit punt 3). In het secundair onderwijs worden de ICT-punten toegekend aan de scholengemeenschap; deze kan samenwerkingsakkoorden afsluiten met scholen of instellingen van andere onderwijsniveaus, bv. met scholen voor basisonderwijs of buitengewoon onderwijs, of met centra voor volwassenenonderwijs. Individuele scholen van een scholengemeenschap kunnen niet samenwerken met andere partners. Het samenwerkingsakkoord dat wordt afgesloten, geldt voor dezelfde periode als de scholengemeenschap zelf. In de loop van de periode van de scholengemeenschap is een wijziging van het samenwerkingsplatform voor ICT-coördinatie enkel mogelijk in de uitzonderlijke situatie dat de samenstelling van de scholengemeenschap zou wijzigen 1. Aanwending van de ICT-puntenenveloppe De punten voor ICT-coördinatie kunnen in het gewoon so worden gebruikt om specifiek voor deze taak betrekkingen op te richten in de ambten van het ondersteunend personeel of het bestuurs- en onderwijzend personeel, met uitzondering van directeur en adjunct-directeur. Bij het onderwijzend personeel is een aanstelling per uurleraar mogelijk, bij de andere ambten enkel voor een voltijdse of halftijdse betrekking. De puntenwaarde die deze personeelsleden innemen, is afhankelijk van hun diplomaniveau en/of salarisschaal. Let wel: voor ICT-coördinatie wordt een specifieke berekeningstabel gehanteerd: zie punt 4.2 van de Ministeriële omzendbrief GD/2003/04 (zie verwijzing hieronder); De noemer van een uur-leraar hangt niet enkel af van het vak en de graad van gelijkstelling, maar - als het uur wordt gelijkgesteld met een vak in de tweede graad - ook van de rest van de opdracht van het personeelslid 2. : een leraar die reeds een lesopdracht heeft van / in de derde graad, kan geen ICTopdracht krijgen in /21sten. De bijkomende uren die hem worden toegekend op niveau van de tweede graad, krijgen immers automatisch de noemer /20. De punten voor ICT-coördinatie zijn buiten de globale puntenenveloppe gebleven. Binnen eenzelfde fractie van een betrekking (d.w.z. een uur voor een leraar of godsdienstleraar, of een halftijdse betrekking in de andere ambten) kunnen beide soorten punten niet worden samengevoegd. Wat echter wel kan, is eenzelfde leraar of godsdienstleraar aanstellen voor een aantal uren-leraar gebaseerd op punten voor ICT-coördinatie, en voor andere uren-leraar op basis van de globale enveloppe. Een school krijgt van de scholengemeenschap 40 punten voor ICT-coördinatie. Hiermee kan ze geen halftijdse betrekking van opvoeder of administratief medewerker (salarisschaal 158) oprichten. Het ontbrekende punt om de nodige 41 punten te bereiken, kan ze niet putten uit de globale puntenenveloppe. 1 De samenstelling van de SG kan enkel wijzigen wanneer een school tot de SG toetreedt, of indien de scholengemeenschap minder dan 900 regelmatige leerlingen telt op de gebruikelijke teldatum. 2 Zie punt 4.7 van onze Mededeling "Prestatieregeling voor de ambten van leraar en godsdienstleraar; plage- en nuluren", M- VVKSO

3 3 Ze kan daarmee een betrekking van 10/21 in het ambt van leraar (andere salarisschaal dan 501) oprichten. Desgewenst kan het personeelslid nog aanvullend worden vrijgesteld in andere uren-leraar die worden opgericht met punten uit de globale puntenenveloppe. De aanstelling in een betrekking op basis van punten voor ICT-coördinatie is steeds een tijdelijke aanstelling; het schoolbestuur is niet verplicht om deze betrekkingen aan te bieden aan personeelsleden die recht hebben op TADD of op reaffectatie (zie punt 4). puntenwaarde ICT-coördinator ambt salarisschaal voltijds halftijds per uur directeur en adjunct-directeur niet mogelijk TA, TAC, coördinator (dbso) 126 punten 63 punten niet mogelijk opvoeder, adm. medewerker punten 60 punten niet mogelijk opvoeder, adm. medewerker punten 41 punten niet mogelijk opvoeder, adm. medewerker 202, punten 31,5 punten niet mogelijk leraar, godsdienstleraar punten volgens barema en prestatiebreuk: zie tabellen in de omzendbrief mededeling betreffende ICT-coördinatie vanaf leraar, godsdienstleraar andere dan punten volgens barema en prestatiebreuk: zie tabellen in de omzendbrief mededeling betreffende ICT-coördinatie vanaf Een scholengemeenschap (4 scholen) krijgt een enveloppe van 178 punten voor ICT-coördinatie en beslist tot de volgende verdeling voor de omkadering: een halftijdse betrekking voor een technisch adviseur in school 1 = 63 punten 5/20 voor een leraar met barema 501 in school 2 = 32 punten 11/22 voor een leraar met barema 301 in school 3 = 42 punten een halftijdse betrekking voor een administratief medewerker (barema 158) in school 4 = 41 punten. Reglementaire basis: art. X.49 tot X.56 van Onderwijsdecreet XIV van 14 februari > rubrieken > wetgeving > niveau-overschrijdend deel > informatisering. Besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 inzake ICT-coördinatie in het onderwijs. > rubrieken > wetgeving > niveau-overschrijdend deel > informatisering. Ministeriële omzendbrief van 18 juli 2003 (zoals gewijzigd) Mededeling betreffende ICT-coördinatie: maatregelen vanaf het schooljaar , ref. GD/2003/04. > rubrieken > omzendbrieven > instellingen en leerlingen (niveauoverschrijdend) > ICT.

4 4 4 Administratieve toestand van personeelsleden in niet-organieke functies Dit punt is van toepassing op de personeelsleden die zijn aangesteld in betrekkingen op basis van: de voorafname van de globale puntenenveloppe ten behoeve van de scholengemeenschap (zie punt 2); de punten voor ICT-coördinatie (zie punt 3). Personeelsleden die in deze betrekkingen worden aangesteld, zijn steeds aangesteld als tijdelijke personeelsleden in een school van de scholengemeenschap. De bepalingen van het decreet Rechtspositie zijn van toepassing, met uitzondering van de volgende bepalingen: De betrekkingen kunnen niet worden vacant verklaard. Een personeelslid kan niet vast benoemd, geaffecteerd of gemuteerd worden in deze betrekkingen. Indien het schoolbestuur ervoor opteert om de betrekking toe te kennen aan een personeelslid dat vastbenoemd is, kan het daarin enkel worden aangesteld via een verlof voor tijdelijk andere opdracht. Bij de aanstelling in een ambt (en voor het ambt van leraar: in een vak/specialiteit) moet steeds de bestaande reglementering inzake bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen worden toegepast, d.w.z. dat de opdracht van een leraar moet worden gelijkgesteld met een vak in functie van zijn bekwaamheidsbewijs. Men hoeft zich daarbij niet te beperken tot de vakken die in de betrokken school worden onderwezen. De betrekkingen die zijn ingericht op basis van de punten voor ICT-coördinatie of van de voorafname van de globale puntenenveloppe voor de scholengemeenschap zijn niet onderworpen aan de reglementering inzake reaffectatie en wedertewerkstelling. Een personeelslid dat ter beschikking is gesteld wegens ontstentenis van betrekking kan in dergelijke betrekking enkel op vrijwillige basis worden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld, d.w.z. indien het schoolbestuur én het personeelslid ermee instemmen. Het schoolbestuur is niet verplicht om de betrekkingen die zijn ingericht op basis van de punten voor ICTcoördinatie of van de voorafname van de globale puntenenveloppe aan te bieden aan de personeelsleden die recht hebben op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur. Schematisch overzicht: schematisch overzicht extra urenleraar (20 000) betrekkingen in de school opgericht met punten v.d. globale puntenenveloppe punten ICT globale puntenenveloppe: voorafname SG benoemde in plaatsen ja ja via TAO via TAO aanbieden voor R/W verplicht verplicht mag mag voorafgaande maatregelen opbouw recht op TADD in wervingsambt ja ja neen neen ja ja ja ja aanbieden aan TADD ja ja mag mag vacant verklaren ja ja neen neen benoemen ja ja neen neen vakcode 785 ambt leraar, go. leraar alle behalve directeur alle behalve dir. of adj.-dir. alle

5 5 5 Extra uren-leraar (20 000) Aan de scholengemeenschap wordt een aantal extra uren-leraar toegekend in verhouding tot haar aandeel in het totale urenpakket van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs. Voor het totaal van alle scholen van secundair onderwijs die tot een scholengemeenschap behoren, gaat het om extra uren-leraar. Deze uren moeten worden aangewend om: 1. het aantal plage-uren 3 te reduceren en/of 2. de werkdruk te verminderen door uren voor klassenraad, klassendirectie, splitsing van klassen, leraren ondersteuning, stagebegeleiding 4 en leerlingenbegeleiding aan te rekenen op het pakket uren-leraar. Het betreft organieke uren; ze komen dus in aanmerking voor vacantverklaring en vaste benoeming. Dit betekent ook dat deze uren-leraar aan een vastbenoemd personeelslid kunnen worden toegekend. De scholengemeenschap moet deze uren verdelen over haar scholen. Over de verdelingscriteria wordt onderhandeld in het OCSG. De beslissing over de verdeling van de uren wordt genomen in het beslissingsorgaan van de scholengemeenschap; afhankelijk van de juridische structuur is dit de raad van bestuur van het enige schoolbestuur van de scholengemeenschap, ofwel de raad van bestuur van de koepel-vzw ofwel het comité van afgevaardigden van schoolbesturen (CAIM 5 ). Indien de scholengemeenschap het niet eens raakt over de verdeling, dan worden de extra uren-leraar recht evenredig verdeeld volgens het pakket uren-leraar van elke school. Wettelijke basis: Art. 57 punt 4 en art. 65 van de Codex Secundair Onderwijs. > rubrieken > wetgeving > secundair onderwijs > codex > 17/12/ Aandachtspunten 6.1 Opbouw van recht op TADD De personeelsleden die worden aangesteld in een wervingsambt (leraar, godsdienstleraar, opvoeder, administratief medewerker), verwerven dienstanciënniteit in functie van de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in dat ambt. In de meeste gevallen kunnen ze hun recht op TADD in dat ambt inroepen wanneer ze drie schooljaren voor ten minste een halftijdse betrekking in dat ambt aangesteld zijn geweest. Indien de betrokkenen deze anciënniteit opbouwen in het ambt van leraar zonder ooit belast te zijn met contacturen, verwerven ze op oneigenlijke wijze rechten in dat ambt. en hiervan zijn de informaticacoördinator, de preventieadviseur en de personeelsleden met een bewijs van pedagogische bekwaamheid die instaan voor de administratieve ondersteuning van de scholengemeenschap. Eenmaal tijdelijk aangesteld voor doorlopende duur, komen deze personeelsleden eveneens in aanmerking voor vaste benoeming indien er in de scholen organieke uren-leraar worden vacant verklaard in de vakken/specialiteiten waarin ze recht op TADD hebben. 3 Voor verdere informatie aangaande plage-uren verwijzen we naar onze Mededeling Prestatieregeling voor de ambten van leraar en godsdienstleraar; plage- en nuluren ref. M-VVKSO Bij de schrapping van de mentor-uren vanaf werd de mogelijkheid om de extra uren voor de SG aan te wenden voor lerarenondersteuning en stagebegeleiding opnieuw ingevoegd. 5 Zo lang voor het secundair onderwijs nog geen andere afkorting gangbaar is om het Comité van afgevaardigden van de schoolbesturen aan te duiden, hanteren we nog de afkorting CAIM ("Comité van afgevaardigden van de inrichtende machten").

6 6 6.2 Meerekenen van uren PV ontstaan uit omzetting van punten Bij de berekening van het aantal voltijdse betrekkingen in praktische vakken (PV) als een van de parameters voor de globale puntenenveloppe 6, mogen de uren PV die gegenereerd zijn uit de omzetting van punten mee in aanmerking worden genomen: zowel de uren-leraar die voortkomen uit de punten voor ICT-coördinatie als die uit globale puntenenveloppe. Hierbij worden niet de PV-uren van de interimarissen meegeteld, doch enkel die van de titularissen. Zie hierover ook punt 4.2 van de Mededeling De globale puntenenveloppe, M-VVKSO Een leraar (bachelor in het onderwijs) wordt voltijds vrijgesteld ter ondersteuning van de scholengemeenschap op basis van de voorafname van de globale puntenenveloppe. De opdracht wordt gelijkgesteld met het VO-vak PV Elektriciteit (3tso), waarvoor hij salarisschaal 302 geniet. Deze voltijdse betrekking kost 85 punten en mag bij de berekening van de globale puntenenveloppe in rekening worden gebracht voor de parameter "voltijdse betrekkingen in praktische vakken" in de school waaraan dit personeelslid administratief verbonden wordt. 6.3 Geen opbouw van rechten in ambten van het bestuurspersoneel in de voorafname Indien een scholengemeenschap betrekkingen in selectie- of bevorderingsambten opricht op basis van de voorafname van de globale puntenenveloppe (directeur, adjunct-directeur, TA, TAC, coördinator deeltijds bso) of van punten voor ICT-coördinatie (TA, TAC, coördinator deeltijds bso), dan bouwen de aangestelde personeelsleden daarin geen rechten op. Artikel 42 van het decreet Rechtspositie stelt dat een schoolbestuur een personeelslid vast moet benoemen wanneer het twee volledige schooljaren aangesteld is geweest in een selectie- of bevorderingsambt in afwachting van een vaste benoeming. Omdat benoeming echter niet mogelijk is in de betrekkingen die zijn opgericht met de voorafname van de globale puntenenveloppe of met punten voor ICT-coördinatie, is een personeelslid daarin nooit aangesteld in afwachting van een vaste benoeming. De aanstelling in deze betrekkingen leidt dan ook niet tot verplichtingen voor het schoolbestuur inzake benoeming in organieke betrekkingen die in een school vacant worden. Leraar X wordt via tijdelijk andere opdracht aangesteld in een betrekking van directeur die is opgericht met punten van de voorafname van de globale enveloppe; daarvoor wordt hij in dienst gemeld in school A. Na twee schooljaren wordt in school A de organieke betrekking van directeur vacant door een pensionering. Het schoolbestuur kan X aanstellen in deze organieke betrekking, maar is daar niet toe verplicht. Pas wanneer X twee volledige schooljaren (d.w.z. van 1 september tot 31 augustus) aangesteld is geweest in de organieke betrekking, wordt hij ambtshalve benoemd, tenzij hij zelf te kennen heeft gegeven die benoeming niet te wensen. 6.4 Rol van het OCSG De verdelingscriteria van alle omkadering die aan de scholengemeenschap wordt toegekend, behoren tot de onderhandelingsbevoegdheid van het Onderhandelingscomité van de scholengemeenschap (OCSG). Dit betekent dat het OCSG onderhandelt over de aanwendingscriteria die de scholengemeenschap toepast. De onderhandelingen kunnen echter nooit gaan over de aanstelling van concrete personen; het OCSG kan nooit fungeren als selectiecommissie. Onderhandelen betekent dat men streeft naar een akkoord. Indien een akkoord wordt bereikt, moet het bestuur van de scholengemeenschap dit ook effectief uitvoeren; indien geen akkoord wordt bereikt, beslist het bestuur van de scholengemeenschap. Het expliciete akkoord van het OCSG is enkel vereist voor een voorafname van méér dan 10 % van de globale puntenenveloppe. 6 Zie punt 4.2 van de Mededeling De globale puntenenveloppe, M-VVKSO

7 7 7 Opgeheven middelen Ingevolge de besparingsmaatregelen worden geen middelen meer toegekend voor mentorschap (afgeschaft sinds ); vervanging korte afwezigheden (eveneens sinds afgeschaft); vervanging voor bedrijfsstages (afgeschaft sinds ).

De betrekkingen in de ambten van adjunct-directeur, coördinator, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator

De betrekkingen in de ambten van adjunct-directeur, coördinator, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2009-035 datum : 2009-06-26 gewijzigd : 2010-01-20 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

datum : 2009-05-28 contact : dps.vvkso@vsko.be, 02 507 07 01

datum : 2009-05-28 contact : dps.vvkso@vsko.be, 02 507 07 01 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITS-BERICHT datum : contact : dps.vvkso@vsko.be, 02 507 07 01 De globale puntenenveloppe: nadere toelichtingen en voorlopige

Nadere informatie

MEDEDELING. Het ondersteunend personeel. 1 Inleiding en reglementering

MEDEDELING. Het ondersteunend personeel. 1 Inleiding en reglementering Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2009-057 datum : 2009-12-01 gewijzigd : 2011-11-16 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Het ondersteunend. Personeel

Het ondersteunend. Personeel Het ondersteunend Personeel HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL INHOUDSTAFEL HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 2 HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 4 1. Omkadering...4 1.1. Forfaitaire puntenenveloppe Gemeenschapsonderwijs...4

Nadere informatie

Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014

Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Bijlage: Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Uitspraak van Medex: gevolgen afhankelijk van de datum Vastbenoemde personeelsleden die na uitputting van

Nadere informatie

Bijkomende besparingsmaatregelen voor het secundair onderwijs vanaf 2015

Bijkomende besparingsmaatregelen voor het secundair onderwijs vanaf 2015 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO Bijkomende besparingsmaatregelen voor het secundair onderwijs vanaf 2015 Op 24 april beslist de Vlaamse

Nadere informatie

Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon secundair onderwijs

Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon secundair onderwijs Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL +32 2 507 06 01 www.katholiekonderwijs.vlaanderen MEDEDELING Referentienummer: M-VVKSO-2003-146 Datum: 2003-12-17 Gewijzigd: 2015-09-07 Contact: Dienst Personeel 02 507 07

Nadere informatie

Globale puntenenveloppe 2009 : visieontwikkeling

Globale puntenenveloppe 2009 : visieontwikkeling Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel INTERN DOCUMENT VVKSO CODIS/DOC/08/23 Globale puntenenveloppe 2009 : visieontwikkeling Inhoudstafel 1 Uitgangspunten...

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur: Griet Mathieu ~ Martine Baeyens

Nadere informatie

1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is?

1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is? 1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is? Eenmaal het schoolbestuur het ambt (opvoeder of administratief medewerker) en

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 2. TBSOB Overzicht programma Reglementering/Toepassingsgebied Begrippenkader TBSOB

Nadere informatie

MEDEDELING. De verdeling van de betrekkingen; reaffectatie en wedertewerkstelling

MEDEDELING. De verdeling van de betrekkingen; reaffectatie en wedertewerkstelling Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2003-071 datum : 2003-07-16 gewijzigd : 2015-07-09 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Overzicht programma Cursus puntenenveloppen: 1. Reglementering 2. Soorten punten 3.

Nadere informatie

Vakken en bekwaamheidsbewijzen voor het ambt van leraar in het gewoon so

Vakken en bekwaamheidsbewijzen voor het ambt van leraar in het gewoon so Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL 02 507 07 01 www.katholiekonderwijs.vlaanderen MEDEDELING Referentienummer: M-VVKSO-2006-042 Datum: 2006-03-24 Gewijzigd: 2015-11-04 Contact: dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen,

Nadere informatie

Scholengemeenschap Saeftinghe vzw

Scholengemeenschap Saeftinghe vzw Scholengemeenschap Saeftinghe vzw Adm. zetel : Zeebruggelaan 41-43, 8380 Lissewege GSM 0478/476110 codi@sgsaeftinghe.be - www.sgsaeftinghe.be BERICHT VACANTVERKLARING VOOR VASTE BENOEMING IN WERVINGSAMBT

Nadere informatie

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten.

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO 2011-08-24 Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte vanaf 1 september 2011 Tot in 2010-2011

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling in wervingsambten in het gewoon so: bepaalde duur of doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling in wervingsambten in het gewoon so: bepaalde duur of doorlopende duur Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL tel. 02 507 06 31 www.katholiekonderwijs.vlaanderen MEDEDELING Referentienummer: M-VVKSO-2008-021 Datum: 2008-03-04 Gewijzigd: 2015-10-06 Contact: Dienst Personeel dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 08.09.2009 BELGISCH STAATSBLAD 61107 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking modaliteiten vanaf 2011-2012

Loopbaanonderbreking modaliteiten vanaf 2011-2012 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO 2011-06-22 Loopbaanonderbreking modaliteiten vanaf 2011-2012 Cao IX, die begin december 2010 werd afgesloten

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 DE VLAAMSE REGERING, Op gezamenlijk voorstel van de leden van de Vlaamse Regering; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Voorbeelden TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen

Voorbeelden TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen 1 Voorbeelden TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen 2 Voorbeeld 1: definitie van hetzelfde ambt - SVWO Een personeelslid met als bekwaamheidsbewijs Bachelor grafische en digitale media + BPB is

Nadere informatie

Word leraar in het GO! en maak het verschil!

Word leraar in het GO! en maak het verschil! Word leraar in het GO! en maak het verschil! Wat is het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? het officieel onderwijs georganiseerd in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap opdracht: vrije schoolkeuze

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XIX DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XIX DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming; Voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XIX DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming; Na beraadslaging, BESLUIT: De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs

Nadere informatie

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen?

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 556 van JORIS POSCHET datum: 8 september 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Hoger beroepsonderwijs - Gegevens,

Nadere informatie

referentienr.: M -VVKSO-2005-048 datum: 2005-12-20 gewijzigd: 2011-09-23 contact: Dienst Personeel en schoolbeheer, dps.vvkso@vsko.

referentienr.: M -VVKSO-2005-048 datum: 2005-12-20 gewijzigd: 2011-09-23 contact: Dienst Personeel en schoolbeheer, dps.vvkso@vsko. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr.: M -VVKSO-2005-048 datum: 2005-12-20 gewijzigd: 2011-09-23 contact: Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be

Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be PV/AV10-155 Brugge 10/09/2010 Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen

Nadere informatie

Als bijlage vindt u ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering, het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen onderwijs.

Als bijlage vindt u ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering, het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen onderwijs. Brussel, 2 juli 2015 Geachte minister-president, Als bijlage vindt u ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering, het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen onderwijs. Dit ontwerp van decreet werd

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014 Overzicht programma 1. Indiensttreding reglementering aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over tijdelijke aanstellingen

Veelgestelde vragen over tijdelijke aanstellingen Veelgestelde vragen over tijdelijke aanstellingen 1. Kandideringsprocedure 1.1. Op welke manier kan ik solliciteren voor een job in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? Elke school en instelling

Nadere informatie

Veel gestelde vragen voor het schooljaar 2015-2016: personeelsbeheer ondersteunend personeel gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Veel gestelde vragen voor het schooljaar 2015-2016: personeelsbeheer ondersteunend personeel gewoon en buitengewoon secundair onderwijs Veel gestelde vragen voor het schooljaar 2015-2016: personeelsbeheer ondersteunend personeel gewoon en buitengewoon secundair onderwijs Voor verdere inlichtingen kan u terecht bij: werkstation 32 Telefoonnummers:

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken en evaluatie

Functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken en evaluatie Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2007-050 datum : 2007-10-08 gewijzigd : 2012-03-14 contact : Dienst Personeel en Schoolbeheer,

Nadere informatie

Opmerkingen van COC bij de mededeling van het VVKSO betreffende. Functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken en evaluatie

Opmerkingen van COC bij de mededeling van het VVKSO betreffende. Functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken en evaluatie Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. M-VVKSO-2007-050 datum 2007-10-08 gewijzigd contact Dienst Personeel en schoolbeheer, dps.vvkso@vsko.be,

Nadere informatie

Werken in onderwijs. Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs

Werken in onderwijs. Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs Bregt Henkens Academisch Vormingscentrum voor Leraren Werken in onderwijs 1. Solliciteren 2. Toelatingsvoorwaarden 3. Bekwaamheidsbewijzen

Nadere informatie

Agnes Versluys 050/80 00 77 of 050/80 00 78 Martine Somers

Agnes Versluys 050/80 00 77 of 050/80 00 78 Martine Somers Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.07.2015 en 01.10.2015. Mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen: Centrale administratie van

Nadere informatie

SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN

SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.07.2015 en 01.10.2015. Mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen:

Nadere informatie

Functiebeschrijving, functioneringsgesprek en evaluatie

Functiebeschrijving, functioneringsgesprek en evaluatie Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT Datum: 2007-03-01 Functiebeschrijving, functioneringsgesprek en evaluatie 1 Functiebeschrijving 1.1 Tekst van

Nadere informatie

Wijzigingen in de reglementering vanaf 1 september 2011

Wijzigingen in de reglementering vanaf 1 september 2011 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2011-051 datum : 2011-06-30 gewijzigd : 2011-07-07 contact : Dienst Leerlingen en schoolorganisatie,

Nadere informatie

SCHOLENGROEP RIVIERENLAND nummer 6

SCHOLENGROEP RIVIERENLAND nummer 6 Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.01.2013 SCHOLENGROEP RIVIERENLAND nummer 6 Titel: Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op

Nadere informatie

Werken in het secundair onderwijs. Inhoud. Werken in het secundair onderwijs 1. 1. Situering onderwijs in Vlaanderen

Werken in het secundair onderwijs. Inhoud. Werken in het secundair onderwijs 1. 1. Situering onderwijs in Vlaanderen Werken in het secundair onderwijs Tips voor een vlotte start van een onderwijscarrière Inhoud 1. Situering onderwijs in Vlaanderen 2. Onderwijsbevoegdheid 3. Klaar voor de start? 4. Meer info? 1. Situering

Nadere informatie

Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010

Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010 Breekiezel 27, 3670 Meeuwen-Gruitrode Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010 Artikel 1: Wettelijk kader

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net Specifieke lerarenopleiding LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur:

Nadere informatie

Verklarende nota Brussel, 10 december 2010. Toelichting: krachtlijnen van de drie ontwerpen van cao: cao IX cao II cao III

Verklarende nota Brussel, 10 december 2010. Toelichting: krachtlijnen van de drie ontwerpen van cao: cao IX cao II cao III Verklarende nota Brussel, 10 december 2010 Betreft: - akkoord van sectorale sociale programmatie voor de jaren 2010-2011 voor de sector Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap tussen de Vlaamse Regering en

Nadere informatie

Personeelsformatie gewoon basisonderwijs 1. Directeur 2. Adjunct-directeur 3. Onderwijzend personeel

Personeelsformatie gewoon basisonderwijs 1. Directeur 2. Adjunct-directeur 3. Onderwijzend personeel Personeelsformatie gewoon basisonderwijs De personeelsformatie bestaat uit lestijden, uren en punten. Hiermee worden directie, onderwijzend personeel, kinderverzorger, administratief medewerker, zorgcoördinator

Nadere informatie

ONTWERP VAN MEDEDELING. Het lokaal onderhandelingscomité: samenstelling, bevoegdheden en werking. 1 Inleiding

ONTWERP VAN MEDEDELING. Het lokaal onderhandelingscomité: samenstelling, bevoegdheden en werking. 1 Inleiding Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel ONTWERP VAN MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2012-?? datum : versie 4 mei 2012 gewijzigd : contact : Dienst Personeel

Nadere informatie

Evaluatie directeur op basis van de functiebeschrijving. Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel

Evaluatie directeur op basis van de functiebeschrijving. Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel Evaluatie directeur op basis van de functiebeschrijving Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel Geschiedenis GO! evaluatie steeds bestaan KB 22 maart 1969 (Rijksonderwijs): beoordeling alle personeelsleden

Nadere informatie

SCHOLENGROEP 12 ADITE

SCHOLENGROEP 12 ADITE SCHOLENGROEP 12 ADITE Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.01.2015: mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen: Het secretariaat

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 45454 MONITEUR BELGE 31.08.2007 Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

Onderwijsdecreet XXV: belangrijkste bepalingen voor het gewoon secundair onderwijs

Onderwijsdecreet XXV: belangrijkste bepalingen voor het gewoon secundair onderwijs Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITS-BERICHT Onderwijsdecreet XXV: belangrijkste bepalingen voor het gewoon secundair onderwijs Op 12 februari jl. heeft

Nadere informatie

TOC 24/09/2010 - Bijlage 1 Aanpassingen / schrappingen vacant verklaarde betrekkingen in wervingsambten m.i.v 01/01/2011: mutatie/nieuwe affectatie en vaste benoeming. Nummer betrekking School 1017 BS

Nadere informatie

OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD IN EEN HALFTIJDSE BETREKKING VAN ADVISEUR-COORDINATOR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST

OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD IN EEN HALFTIJDSE BETREKKING VAN ADVISEUR-COORDINATOR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD IN EEN HALFTIJDSE BETREKKING VAN ADVISEUR-COORDINATOR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST Uiterste kandideringsdatum: 9 juli 2010. 1. Halftijdse

Nadere informatie

Onderwijsdecreet XXIV: belangrijkste bepalingen voor het gewoon secundair onderwijs

Onderwijsdecreet XXIV: belangrijkste bepalingen voor het gewoon secundair onderwijs Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITS-BERICHT Onderwijsdecreet XXIV: belangrijkste bepalingen voor het gewoon secundair onderwijs Op 23 april heeft het

Nadere informatie

SCHOLENGEMEENSCHAP SAS BRUSSEL AFSPRAKEN ROND FUNCTIEBESCHRIJVING, FUNCTIONERINGSGESPREK, EVALUATIEGESPREK

SCHOLENGEMEENSCHAP SAS BRUSSEL AFSPRAKEN ROND FUNCTIEBESCHRIJVING, FUNCTIONERINGSGESPREK, EVALUATIEGESPREK 1 SCHOLENGEMEENSCHAP SAS BRUSSEL AFSPRAKEN ROND FUNCTIEBESCHRIJVING, FUNCTIONERINGSGESPREK, EVALUATIEGESPREK Inleiding Vanaf 1 september 2007 is het werken met individuele functiebeschrijvingen in het

Nadere informatie

Onderzoeksproject in opdracht van het. Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Promotor: Prof. dr. Geert Devos. Co-promotor: Dr.

Onderzoeksproject in opdracht van het. Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Promotor: Prof. dr. Geert Devos. Co-promotor: Dr. Bestedingspatroon van personeelsmiddelen in basis- en secundaire scholen voor de invulling van hun administratieve, beleids- en pedagogisch ondersteunende taken Onderzoeksproject in opdracht van het Vlaams

Nadere informatie

2 Initiatieven onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur

2 Initiatieven onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2006-100 datum : 2006-09-14 gewijzigd : contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Voorontwerp van Onderwijsdecreet XXI bepalingen voor het gewoon secundair onderwijs

Voorontwerp van Onderwijsdecreet XXI bepalingen voor het gewoon secundair onderwijs Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO Voorontwerp van Onderwijsdecreet XXI bepalingen voor het gewoon secundair onderwijs Op 24 februari

Nadere informatie

Artikel 1 Wettelijk kader en omzendbrieven

Artikel 1 Wettelijk kader en omzendbrieven FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT SCHOLENGEMEENSCHAP DE GROEVE Opgemaakt op 18 JUNI 2009 Artikel 1 Wettelijk kader en omzendbrieven Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige

Nadere informatie

NICOLAAS EN NICODEMUS.4

NICOLAAS EN NICODEMUS.4 Bijlage 20131227-29 NICOLAAS EN NICODEMUS.4 Vooraf : De schoolbesturen hebben onderzocht of het mogelijk is onze scholengemeenschap puur administratief te splitsen, zonder te raken aan de huidige samenwerking

Nadere informatie

Onthaal nieuwe personeelsleden basisonderwijs

Onthaal nieuwe personeelsleden basisonderwijs Onthaal nieuwe personeelsleden basisonderwijs TA Aan welke voorwaarden moet je voldoen om als tijdelijk personeelslid aangesteld te worden in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? Om als tijdelijk

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 27 JUNI 2011 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 RVB 02 RVB 03 RVB 04 RVB 05 RVB 06 RVB 07 RVB 08 RVB 09 RVB 10 RVB 11 RVB 12 De Raad van Bestuur van Scholengroep

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 37028 MONITEUR BELGE 24.06.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS-

Nadere informatie

Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de opdrachten in het hoger onderwijs en omgekeerd.

Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de opdrachten in het hoger onderwijs en omgekeerd. Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) 09 februari 2012 Ronald Gyselinck Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de

Nadere informatie

HET GOK-DECREET HET EXTRA ONDERSTEUNINGSAANBOD

HET GOK-DECREET HET EXTRA ONDERSTEUNINGSAANBOD HET GOK-DECREET HET EXTRA ONDERSTEUNINGSAANBOD juli 2011 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. VAN DE GOK - ONDERSTEUNING NAAR EEN NIEUW FINANCIERINGSSYSTEEM... 5 2.1 Het gewoon basisonderwijs... 5 2.2 Voor het

Nadere informatie

FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING VAN SGKBO AARSCHOT-BETEKOM-HOUWAART 14-12-2009

FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING VAN SGKBO AARSCHOT-BETEKOM-HOUWAART 14-12-2009 Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING VAN SGKBO AARSCHOT-BETEKOM-HOUWAART 14-12-2009 Artikel

Nadere informatie

Welke gegevens/documenten moeten terug te vinden zijn in het dossier?

Welke gegevens/documenten moeten terug te vinden zijn in het dossier? Handleiding bij het opmaken van het dossier voor waarnemende aanstelling, toelating tot de proeftijd, nieuwe affectatie, mutatie in het ambt van TA / TAC Welke gegevens/documenten moeten terug te vinden

Nadere informatie

Notulen van het Tussencomité van Scholengroep 25

Notulen van het Tussencomité van Scholengroep 25 Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Katia Van Hulle Tel: 050/63.17.61 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be 25 juni 2015 Notulen van het Tussencomité van Scholengroep 25 Vergadering van vrijdag

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING MAART 2012. Nuttige Ervaring OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN NUTTIGE ERVARING

VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING MAART 2012. Nuttige Ervaring OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN NUTTIGE ERVARING Nuttige Ervaring OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN NUTTIGE ERVARING WOORD VOORAF Deze cursus heeft tot doel u duidelijk te maken: wat verstaan wordt onder nuttige ervaring waarvoor nuttige ervaring belangrijk

Nadere informatie

Afspraken Begeleidings- en evaluatietraject Mentorenproject Traject functiebeschrijvingen. SG SN BaO loopbaanontwikkeling / loopbaanbegeleiding

Afspraken Begeleidings- en evaluatietraject Mentorenproject Traject functiebeschrijvingen. SG SN BaO loopbaanontwikkeling / loopbaanbegeleiding Loopbaanbegeleiding Loopbaanontwikkeling personeelsbeleid in de SG SN BaO Info 18 april 2008 Inhoud van de sessie Schets van het groeiproces Beleidsvoorbereidende jaren Consequenties voor de definitieve

Nadere informatie

Casussen. 1. Aanstellingen

Casussen. 1. Aanstellingen Casussen 1. Aanstellingen Het CVO De eeuwige student is op zoek naar een lesgever Italiaans, richtgraad 1 voor een bijkomende module die zal ingericht worden vanaf september. Volgende kandidaten sturen

Nadere informatie

Elektronisch kandideren start op 25 juni en loopt af op 5 september 2014. [Geef tekst op]

Elektronisch kandideren start op 25 juni en loopt af op 5 september 2014. [Geef tekst op] Oproep m.b.t.de opleiding voor het ambt van Technisch adviseur / Technisch adviseur-coördinator, Internaatbeheerder / hoofdopvoeder van een opvangcentrum en Coördinator van een centrum voor het deeltijds

Nadere informatie

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2011-2012.

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2011-2012. Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2011-2012. Oproep tot de kandidaten die een beroep wensen te doen op het recht op een tijdelijke

Nadere informatie

Bekwaamheidsbewijzen, Salarisschalen en Prestaties in het Deeltijds Kunstonderwijs

Bekwaamheidsbewijzen, Salarisschalen en Prestaties in het Deeltijds Kunstonderwijs Bekwaamheidsbewijzen, Salarisschalen en Prestaties in het Deeltijds Kunstonderwijs WOORD VOORAF... 3 DEEL 1. DE BEKWAAMHEIDSBEWIJZEN EN DE SALARISSCHALEN... 4 HOOFDSTUK I. DE THEORIE... 4 I.1. Waaruit

Nadere informatie

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2007-2008.

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2007-2008. * Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2007-2008. Oproep tot de kandidaten die een beroep wensen te doen op het recht op een tijdelijke

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Reglementering... 2. 3 Woon-werkverkeer... 3. 3.1 Begrip... 3. 3.2 Vergoedingen... 4

1 Inleiding... 2. 2 Reglementering... 2. 3 Woon-werkverkeer... 3. 3.1 Begrip... 3. 3.2 Vergoedingen... 4 DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 24 juni 2015 contact : dps.vvkso@vsko.be, 02 507 07 01 Verplaatsingsvergoedingen voor gesubsidieerde personeelsleden in het onderwijs Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2

Nadere informatie

Bekwaamheidsbewijzen, Salarisschalen en Prestaties in het Gewoon Secundair Onderwijs

Bekwaamheidsbewijzen, Salarisschalen en Prestaties in het Gewoon Secundair Onderwijs Bekwaamheidsbewijzen, Salarisschalen en Prestaties in het Gewoon Secundair Onderwijs AgODi Opleiding schoolsecretariaten februari 2012 INHOUD WOORD VOORAF... 5 DEEL 1. DE STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

Leraar worden. an het? Hoe dan? aar moet ik op letten?

Leraar worden. an het? Hoe dan? aar moet ik op letten? Leraar worden an het? Hoe dan? aar moet ik op letten? Ja, het kan! Via de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) 15.12.2014 SOLLICITATIESEMINA RIE 2 Met je masterdiploma MC/V/T én het diploma van leraar (SLO)

Nadere informatie

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2014-2015.

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2014-2015. Oproep Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2014-2015. Oproep tot de kandidaten die een beroep wensen te doen op het recht op een tijdelijke

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Amendementen

Ontwerp van decreet. betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Amendementen stuk ingediend op 2290 (2013-2014) Nr. 4 6 februari 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Amendementen Stukken in het dossier: 2290

Nadere informatie

ONDERWIJS. Provincieraadsbesluit van 22 november 2012 in verband met de goedkeuring van de Rechtspositieregeling Provinciaal Onderwijs Antwerpen

ONDERWIJS. Provincieraadsbesluit van 22 november 2012 in verband met de goedkeuring van de Rechtspositieregeling Provinciaal Onderwijs Antwerpen 41 ONDERWIJS Provincieraadsbesluit van 22 november 2012 in verband met de goedkeuring van de Rechtspositieregeling Provinciaal Onderwijs Antwerpen De provincieraad van Antwerpen, Overwegende dat de noodzaak

Nadere informatie

Tewerkstelling meerwaarde diploma s BNB in het onderwijs: buitengewoon onderwijs - BNB in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Eva

Tewerkstelling meerwaarde diploma s BNB in het onderwijs: buitengewoon onderwijs - BNB in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Eva Tewerkstelling meerwaarde diploma s BNB in het onderwijs: buitengewoon onderwijs - BNB in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Eva Smessaert, Josée Rottiers en Marijke Wilssens 2013-2014

Nadere informatie

Raad van Bestuur Samenvatting RVB 2009 12 15 (179-197)

Raad van Bestuur Samenvatting RVB 2009 12 15 (179-197) Raad van Bestuur Samenvatting RVB 2009 12 15 (179-197) Raad van Bestuur vergadering van 2009-12 - 15 AANWEZIG: effectieve leden: deskundige leden: De Bruyn Dirk (v), Engels Eric, Franssens Florent, Janssens

Nadere informatie

Opleidingschoolsecretariaten Scholjaar 2009-2010

Opleidingschoolsecretariaten Scholjaar 2009-2010 2. LOOPBAANONDERBREKING 1. soorten 2. toepassingsgebied 3. algemene voorwaarden 4. recht 5. het gewone stelsel 6. GLBO50+ 7. LBO om een beroepsopleiding te volgen 8. LBO in het kader van ouderschapsverlof

Nadere informatie

VVKSO-vormingsaanbod 2006-07 over bepaalde aspecten van de personeels- en leerlingenreglementering

VVKSO-vormingsaanbod 2006-07 over bepaalde aspecten van de personeels- en leerlingenreglementering Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2006-105 datum : 2006-10-05 gewijzigd : contact : Dienst Leerlingen en schoolorganisatie,

Nadere informatie

Oproep m.b.t.de opleiding voor het ambt van Technisch adviseur / Technisch adviseur-coördinator in een instelling van het GO!

Oproep m.b.t.de opleiding voor het ambt van Technisch adviseur / Technisch adviseur-coördinator in een instelling van het GO! Oproep m.b.t.de opleiding voor het ambt van Technisch adviseur / Technisch adviseur-coördinator in een instelling van het GO! Elektronisch kandideren start op 15 november en loopt af op 1 december 2013

Nadere informatie

betreffende het Onderwijs XXIII

betreffende het Onderwijs XXIII stuk ingediend op 2066 (2012-2013) Nr. 9 10 juli 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet betreffende het Onderwijs XXIII Amendementen voorgesteld Stukken in het dossier: 2066 (2012-2013) Nr. 1: Ontwerp van

Nadere informatie

STATUUT PERSONEEL GESUBSIDIEERD ONDERWIJS

STATUUT PERSONEEL GESUBSIDIEERD ONDERWIJS STATUUT PERSONEEL GESUBSIDIEERD ONDERWIJS Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 28 DECEMBER 2011 KNOKKE-HEIST

GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 28 DECEMBER 2011 KNOKKE-HEIST GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 28 DECEMBER 2011 KNOKKE-HEIST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADZITTING VAN donderdag, 22 december 2011 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd: Graaf L.

Nadere informatie

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2009-2010.

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2009-2010. Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2009-2010. Oproep tot de kandidaten die een beroep wensen te doen op het recht op een tijdelijke

Nadere informatie

VOORSTEL wijziging vanaf 01/01/2015 Criteria wervingsambten SG 25 ( Maximum : 100 punten )

VOORSTEL wijziging vanaf 01/01/2015 Criteria wervingsambten SG 25 ( Maximum : 100 punten ) 1. DOSSIER (35 punten) VOORSTEL wijziging vanaf 01/01/2015 Criteria wervingsambten SG 25 ( Maximum : 100 punten ) Kandidatuur wordt vooraf getoetst aan de decretale voorwaarden in verband met Mutatie,

Nadere informatie

Raad van Bestuur. Samenvatting RvB 2007 12 11 (203-222).doc. Raad van Bestuur vergadering van 2007-12 - 11 AANWEZIG:

Raad van Bestuur. Samenvatting RvB 2007 12 11 (203-222).doc. Raad van Bestuur vergadering van 2007-12 - 11 AANWEZIG: Raad van Bestuur Samenvatting RvB 2007 12 11 (203-222).doc Raad van Bestuur vergadering van 2007-12 - 11 AANWEZIG: effectieve leden: deskundige leden: De Bruyn Dirk, Engels Eric, Franssens Florent, Janssens

Nadere informatie

Een exemplaar van de teksten van de (voor)ontwerpen kunt u aanvragen bij

Een exemplaar van de teksten van de (voor)ontwerpen kunt u aanvragen bij Op stapel 2013-04 15 juli 2013 In de rubriek Op stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel kort toelichting bij ontwerpregelgeving die eerstdaags wordt behandeld in het

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Verlofstelsels

Veelgestelde vragen Verlofstelsels Veelgestelde vragen Verlofstelsels 1. Als personeelslid van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap ga ik met loopbaanonderbreking. Welke zijn de gevolgen voor mijn later rustpensioen? Inlichtingen

Nadere informatie

EISENCAHIER VOOR EEN TIENDE VLAAMSE ONDERWIJS-CAO (2012-2014)

EISENCAHIER VOOR EEN TIENDE VLAAMSE ONDERWIJS-CAO (2012-2014) EISENCAHIER VOOR EEN TIENDE VLAAMSE ONDERWIJS-CAO (2012-2014) 21 december 2011 Situering van het eisencahier CAO IX was een cao die als louter kwalitatief werd aanzien omdat hij zeer beperkte financiële

Nadere informatie

Codex Secundair Onderwijs

Codex Secundair Onderwijs Codex Secundair Onderwijs versie 1 september 2011 met wijzigingen aangebracht door Minidecreet scholengemeenschappen van 17 juni 2011 Decreet van 8 juli 2011 houdende bepalingen tot begeleiding van de

Nadere informatie

JAARLIJKSE INLICHTINGEN - SCHOOL

JAARLIJKSE INLICHTINGEN - SCHOOL INSTELLINGSKENMERKEN INSTNR W.S. NAAM STRAAT + NR POSTNUMMER + GEMEENTE TELEFOON FAXNUMMER JAARLIJKSE INLICHTINGEN SCHOOL 1. HERVERDELING VAN LESTIJDEN (binnen de eigen school) SCHOOLJAAR Lestijden kleuteronderwijs

Nadere informatie

FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING

FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING juni 2009 Artikel 1 Wettelijk kader en omzendbrieven Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden

Nadere informatie

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2008-2009.

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2008-2009. Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2008-2009. Oproep tot de kandidaten die een beroep wensen te doen op het recht op een tijdelijke

Nadere informatie

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2015-2016.

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2015-2016. tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2015-2016. tot de kandidaten die een beroep wensen te doen op het recht op een tijdelijke aanstelling van

Nadere informatie

DUObanen II: Een duobaan in het onderwijs en de zorgsector. Juridisch draaiboek. Februari 2015

DUObanen II: Een duobaan in het onderwijs en de zorgsector. Juridisch draaiboek. Februari 2015 Februari 2015 DUObanen II: Een duobaan in het onderwijs en de zorgsector Juridisch draaiboek Door Universiteit Hasselt i.s.m. UC Leuven-Limburg en POM Limburg In opdracht van en gefinancierd door ERSV

Nadere informatie

Relevante regelgeving. 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2

Relevante regelgeving. 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2 Relevante regelgeving 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2 In 2001 werd in Vlaanderen het Pact van Vilvoorde ondertekend, dat vernieuwd werd in 2005. In navolging van het Europese

Nadere informatie

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs afkortingen ASO Algemeen secundair onderwijs BIS Begeleid Individueel Studeren B.O. Buitengewoon onderwijs BSO Beroepssecundair onderwijs Bu.S.O. Buitengewoon secundair onderwijs BVJ Beroepsvoorbereidend

Nadere informatie