Verslag gemeenteraad 01 februari 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag gemeenteraad 01 februari 2011"

Transcriptie

1 Verslag gemeenteraad 01 februari 2011 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte Schepenen Freddy François, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Georges Vantieghem, Mario Verhellen, Guy Adams, Jaak Lefevre, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Guy Van den Eynde, Davine Dujardin, Bart Kindt, Connie Devos, Ann- Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Els Naessens, Bruno Lahousse, Hilde Dewever, Henri Destoop, Delphine Cloet, Christel Markey, Anne-Mie Meerschman, Désiré Van Damme Titularis-raadsleden Guido De Langhe Secretaris Verontschuldigd: Guy Van den Eynde, Davine Dujardin, Heidi Vandenbroeke Verslaggeving commissievergadering dd. 25/01/2011: -Commissie externe zaken: raadslid, mevrouw Anne-Mie Meerschman -Commissie grondgebiedszaken: raadslid, de heer Mario Verhellen -Commissie interne zaken: raadslid, de heer Guy Adams De vergadering vangt aan om: uur OVEREENKOMSTIG HET ARTIKEL 26 VAN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (BESLISSING GEMEENTERAAD VAN 3 APRIL 2007) WORDT, BIJ DE GEHEIME STEMMINGEN, HET BUREAU ALS VOLGT SAMENGESTELD: KURT VANRYCKEGHEM, BURGEMEESTER VOORZITTER ANN-SOPHIE KINDT EN DELPHINE CLOET, LEDEN, JONGSTE RAADSLEDEN OPENBARE ZITTING 1. mededelingen - Brief dd. 11/01/2011 ontvangen van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, waarbij de staten van ontvangsten en uitgaven + de jaarrekening 2009 (= eindrekening bij stopzetting) van de stedelijke Regie voor Grond- en Huisvesting worden goedgekeurd. - Volgende commissie: 22 februari 2011 om uur + aansluitend algemene besloten commissie (project Regenboogstadion en project Ware Heem) - Volgende gemeenteraad: 1 maart 2011 om uur - Uitnodiging raadsleden naar de opening van Flanders Horse Expo op 25 februari 2011 (inschrijven stadswinkel). -Raadslid, de heer vraagt of de voorzitter een uitzondering wil maken en zijn ingediende vraag bij het begin van deze zitting wil behandelen. Het raadslid kan door beroepsomstandigheden niet lang blijven. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat de vragen zoals altijd op het einde van de openbare zitting zullen behandeld worden. Er is nog een vertegenwoordiger van de partij die akte kan nemen van het antwoord. - Raadslid, de heer vindt dit niet sportief en ziet het probleem niet. Hij vraagt of die houding de nieuwe politieke cultuur is. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat iedereen voldoende lang op voorhand weet wanneer de gemeenteraadszittingen doorgaan. De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Peter Desmet, Guy Van den Eynde, Davine Dujardin, Ann- Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet,

2 2. verlenen advies tot het plaatsen van camera's in niet-besloten plaatsen Gelet op de nieuwe gemeentewet; Gelet op de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, gewijzigd door de wet van 12 november 2009; Gelet op de ministeriële omzendbrief van 10 december 2009 betreffende voorvermelde wet van 21 maart 2007; Gelet op de aanvraag van 14 juni 2010 van Ristorante Il Basilico, Markt 35, 8790 Waregem om toelating te krijgen tot het plaatsen van camerabewaking op de voorgevel van het restaurant; Gelet op het positief advies van de korpschef van de politiezone Mira; Overwegende dat het wegdek niet gefilmd wordt omdat dit deel afgeschermd wordt; Overwegende dat de camera's enkel in werking treden als er beweging is aan de voorgevel; Overwegende dat de beelden geregistreerd en niet real-time bekeken worden. Overwegende dat de beelden slechts voor een beperkte termijn van één maand bewaard worden indien ze geen bijdrage leveren tot het bewijzen van een misdrijf; Overwegende dat de camerabewaking aangeduid wordt aan de hand van de voorgeschreven pictogrammen; Overwegende dat er een evenwicht is tussen de verhoging van de veiligheid en het impact op het recht op bescherming van de levenssfeer; De gemeenteraad volgt het advies van de korpschef en geeft positief advies aan Ristorante Il Basilico voor de installatie van vaste camerabewaking op de voorgevel/voordeur van het restaurant, Markt 35 te 8790 Waregem. Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Ristorante Il Basilico en aan de korpschef van de politiezone Mira. - voor: 27 - De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Peter Desmet, Guy Van den Eynde, Davine Dujardin, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, 3. kerkbestuur Sint-Anna: kennis nemen budget 2011 Gelet op de gemeentewet; Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, meerbepaald artikel 41 houdende de verplichting voor de kerkraad om een meerjarenplan vast te stellen dat de financiële afspraken tussen het kerkbestuur en de gemeente bevat voor de periode van 6 jaar, ingaand op 1 januari van het tweede jaar dat volgt op de algemene vernieuwing van de gemeenteraad en artikel 42 tot 44 houdende de opmaak, indiening en goedkeuring van het meerjarenplan; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten, meer bepaald artikel 6 en 7 stipulerende dat het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een opsomming van de afspraken met de gemeente of provincie; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2007 waarbij het meerjarenplan voor het kerkbestuur St Anna werd goedgekeurd; Gelet op de kennisname van de meerjarenplanwijzigingen in de gemeenteraadszittingen van 2 juni 2009 en 1 juni 2010 voor het kerkbestuur St Anna; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van Deerlijk van 27 januari 2011 waarbij akte werd genomen van het budget 2011 van het kerkbestuur St Anna; Gelet op het voorgelegde budget 2011; Gelet op het verslag van de commissie van 25 januari 2011; Kennis te nemen van het budget 2011 van het kerkbestuur Sint-Anna met volgende eindcijfers: Samenvatting toelagen per bestuur EXPLOITATIE DN Kerkbestuur BW 2010 MJP 2011 B 2011 Verschil MJP - Budget 1012 Sint Anna 1023, ,04 976,08-782,96

3 INVESTERINGEN DN Kerkbestuur BW 2010 MJP 2011 B 2011 Verschil MJP - Budget 1012 Sint Anna 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal exploitatie + investeringen per bestuur DN Kerkbestuur BW 2010 MJP 2011 B 2011 Verschil MJP - Budget 1012 Sint Anna 1023, ,04 976,08-782,96 (Aandeel Waregem is 11,5% van totaal bedrag 8 487,67 euro) Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan de provinciegouverneur, het gemeentebestuur van Deerlijk, het kerkbestuur St Anna en het erkend representatief orgaan. De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Xavier Wyckhuyse, Guy Van den Eynde, Davine Dujardin, Heidi Vandenbroeke, 4. stedelijk brandweerpersoneel: vacant verklaren van één functie van sergeant-majoor Gelet op de gemeentewet; Gelet op het organiek reglement van het brandweerpersoneel goedgekeurd in de gemeenteraad van 2 oktober 2007, laatst gewijzigd in de gemeenteraad van 1 juli 2008; Overwegende dat er op het vrijwilligerskader 2 betrekkingen van sergeant-majoor voorzien zijn; Overwegende dat 1 van deze 2 betrekkingen niet ingevuld is; Overwegende dat deze betrekking bij bevordering zal worden bezet; Gelet op artikel 19 van het organiek reglement waarin de voorwaarden voor toegang tot de bevorderingsgraden worden bepaald: kan bevorderd worden tot sergeant-majoor: de sergeant en de eerste sergeant met minstens 3 jaar dienstanciënniteit als sergeant of eerste sergeant ; Gelet op het verslag van de commissie voor interne zaken d.d. 25 januari 2011; Op het vrijwilligerskader van de brandweer wordt er 1 betrekking van sergeant-majoor vacant verklaard. Deze betrekking zal bij bevordering begeven worden conform artikel 19 van het organiek reglement. - voor: 28 - Delphine Cloet, 5. onroerende goederen: wijzigen voorwaarden van het recht van opstal evenementenhal Zuiderlaan, Waregem - Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat sp.a achter de sector van de groene energie staat en dat zij dit punt zullen goedkeuren. De fractie vraagt om niet fragmentarisch te werk te gaan, maar wel een haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren van alle daken van de stedelijke gebouwen, van het OCMW, de vzw's en de kerkbesturen om de mogelijkheid te onderzoeken tot het plaatsen van zonnepanelen. Dergelijke studie omvat twee delen. Enerzijds wordt de technische haalbaarheid onderzocht. Anderzijds worden de financieringsmogelijkheden onderzocht. We staan niet alleen hiermee. Anderen zijn ons al voorgegaan, zoals de Vlaamse Gemeenschap, het Gemeenschapsonderwijs, de stad Gent, De sp.a heeft dit eerder al gevraagd. - Schepen van patrimonium, de heer Rik Soens, zegt dat de stad hier al enige tijd mee bezig is. De mogelijkheid tot het plaatsen van zonnepanelen wordt bekeken voor alle stedelijke gebouwen, OCMWgebouwen en sportgebouwen. Niet alle gebouwen zijn hiervoor geschikt, ook al lijkt het misschien zo. Platte daken moeten eventueel opnieuw geasfalteerd worden. Het dossier zal nog voor het zomerverlof voorgelegd worden aan de gemeenteraad. - Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat het hem genoegen doet dat de stad hier al mee bezig is. Het enige spijtige is natuurlijk dat hierover in geen enkel verslag van het schepencollege iets vermeld staat. Het

4 zou nuttig zijn als men weet dat bepaalde raadsleden hier mee bezig zijn en als de vraag eerder al gesteld werd, dat men de raadsleden hier ook over informeert. Gelet op de gemeentewet; Gelet op de wet van 10 januari 1824; Overwegende dat de stad eigenaar is van de percelen grond, gelegen aan de Zuiderlaan te Waregem, en aldaar kadastraal gekend 1 e afdeling sectie C deel van nrs 1352d, 1357c en 1353b; Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 6 december 2005 waarbij beslist werd om een recht van opstal te verlenen aan de nv Waregem Expo voor het oprichten van een evenementenhal op de bovenvermelde percelen gelegen aan de Zuiderlaan; Gelet op de akte van 1 februari 2006 betreffende de vestiging van het recht van opstal; Overwegende dat de nv Waregem Expo een recht van opstal wil vestigen voor het plaatsen van fotovoltaïsche panelen op de evenementenhal (eigendom van de nv); Gelet op de voorwaarden vermeld in de akte van het recht van opstal van 1 februari 2006 voor het vestigen van bijkomende erfdienstbaarheden; Overwegende dat aan de voorwaarden wordt voldaan, doordat het bijkomend recht van opstal gevestigd wordt in functie van de exploitatie van de evenementenhal, en de termijn van het oorspronkelijk recht van opstal (tot 31/01/2056) niet overschrijdt; Overwegende dat de bank bijkomende garanties wenst dat de volledige duur van het bijkomend recht van opstal zal worden voltooid, ook indien het oorspronkelijk recht van opstal zou teloorgaan; Overwegende dat tussen nv Expo Waregem en de leverancier van de zonnepanelen een huurcontract en een afnamecontract elektriciteit werden onderhandeld; Overwegende dat het afnamecontract volledig losstaat van het recht van opstal, terwijl de huurovereenkomst gelijk is aan het recht van opstal; Gelet op het verslag van de raadscommissie interne zaken; Met meerderheid van stemmen; De stad bevestigt dat zij het bijkomend recht van opstal / huurovereenkomst voor het plaatsen van fotovoltaïsche panelen op de evenementenhal zal overnemen, bij vroegtijdige beëindiging van het oorspronkelijk recht van opstal verleend aan de nv Expo Waregem voor de percelen grond gelegen aan de Zuiderlaan, en aldaar kadastraal gekend 1 e afdeling sectie C deel van nrs 1352d, 1357c en 1353b, groot 1 ha 26a 12ca. Het huidige afnamecontract elektriciteit wordt in voorkomend geval niet overgenomen door de stad. Desgevallend kan op het moment van de eventuele overname een nieuw afnamecontract elektriciteit afgesloten worden tegen marktconforme prijzen. - voor: 28 - CD&V + sp.a spirit + Open Vld - onthoudingen: 1 - Vl. Belang 6. goedkeuren diverse opdrachten levering van voertuig, meubilair en divers materiaal voor de brandweer + vaststellen wijze van gunnen De Raad Gelet op de nieuwe gemeentewet; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op de koninklijke besluiten van 8 januari 1996 en 26 september 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2000 betreffende de invoering van de euro en de wijziging van bepaalde bedragen in de reglementering betreffende de overheidsopdrachten; Overwegende dat een multifunctioneel voertuig voor de brandweer (bijpost Desselgem) aangekocht moet worden (raming ,00 euro inclusief btw); Overwegende dat de kledingkasten in de hoofdpost en de bijpost van de brandweer vervangen moeten worden (raming ,00 euro inclusief btw); Overwegende dat er best een visualisatiesysteem voor de digitale oproepen in de hoofdpost en de bijpost van de brandweer geïnstalleerd wordt (raming 4 000,00 euro inclusief btw);

5 Overwegende dat er een slagmoeraanzetter op perslucht (met een compressor), een blusmonitor en divers toebehoren bij de duikuitrustingen aangekocht moet worden (raming ,00 euro inclusief btw); Overwegende dat al deze aankopen via diverse onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking kunnen gebeuren; Overwegende dat het nodige krediet voor de uitvoering van deze diverse opdrachten op volgende artikels van het budget 2011 ingeschreven is: multifunctioneel voertuig artikel 351/743-52, kledingkasten artikel 351/741-98, visualisatiesysteem artikel 351/742-53, divers materieel artikel 351/744-51; Gelet op het verslag van de raadscommissie van 25 januari 2011; De gemeenteraad keurt de diverse opdrachten voor de aankoop van een voertuig, meubilair en divers materieel voor de brandweer als volgt goed: Omschrijving Raming bedrag Wijze van gunnen Artikel inclusief btw 1 multifunctioneel voertuig ,00 onderhandelingsprocedure 351/ zonder voorafgaande bekendmaking Totaal voertuigen ,00 90 kledingkasten ,00 onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 351/ Totaal meubilair ,00 1 visualisatiesysteem voor de digitale oproepen in beide kazernes Totaal informaticamateriaal 4 000,00 1 slagmoeraanzetter op perslucht (met compressor) divers toebehoren bij de duikuitrustingen 4 000,00 onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 4 500,00 onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 3 000,00 onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 1 blusmonitor 4 500,00 onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 351/ / / / Totaal divers materieel ,00 De geraamde bedragen, de artikelnummers en de wijze van gunnen worden in bovenstaande tabel vermeld. In het budget 2011 is het nodige krediet voor alle bovengenoemde aankopen ingeschreven. - voor: goedkeuren diverse opdrachten levering van voertuigen, werktuigen en divers materiaal voor de technische dienst en de groendienst + vaststellen wijze van gunnen - Raadslid, de heer Mario Verhellen, verwijst naar zijn vraag in de commissie hoeveel wagens uitgerust zijn met een roetfilter. De schepen zou dit nazien en beantwoorden in de gemeenteraad. - Schepen van openbare werken, de heer Henri Dewitte, zegt dat de brandweer 2 voertuigen heeft op benzine en 13 voertuigen op diesel. De groendienst heeft 1 voertuig op benzine en 13 voertuigen op diesel. De sportdienst heeft 4 voertuigen op diesel. De administratie heeft 3 dienstwagens op diesel. De technische dienst heeft 21 voertuigen. Geen enkel voertuig is met een roetfilter uitgerust. Bij navraag aan garages zijn er weinig lichte vrachtwagens op benzine te verkrijgen op de markt. Opdat een fijnstofuitlaat goed zou werken, moet men minstens 15 km aan een stuk rijden aan een minimum snelheid van km/uur. Onze voertuigen doen zeer veel korte afstanden en meestal ook aan een beperkte snelheid. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat het sowieso zal verplicht worden vanaf Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat de nieuwe voertuigen vanaf 2012 inderdaad zullen uitgerust zijn met een roetfilter, maar het zou goed zijn om toch eens te kijken naar de bestaande voertuigen welke in aanmerking komen voor de installatie van een roetfilter. Dit wordt op vandaag 100% gesubsidieerd.

6 - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, herinnert eraan dat die roetfilter niet veel effect heeft als men niet veel kilometers doet aan voldoende hoge snelheid. - Raadslid, de heer Mario Verhellen, bevestigt dat men toch één keer per week de motor moet laten warm draaien. De Raad Gelet op de nieuwe gemeentewet; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op de koninklijke besluiten van 8 januari 1996 en 26 september 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2000 betreffende de invoering van de euro en de wijziging van bepaalde bedragen in de reglementering betreffende de overheidsopdrachten; Overwegende dat diverse voertuigen en werktuigen en divers materiaal voor de Technische dienst en de Groendienst aangekocht moeten worden; Overwegende dat de kostprijs van deze opdrachten in totaal op ,00 euro inclusief btw geraamd wordt; Overwegende dat de graafmachine gegund zal worden via een algemene offerteaanvraag (art. 13 tot 16 van de wet van 24 december 1993); Overwegende dat de andere opdrachten best gegund worden via diverse onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking (art a, van de wet van 24 december 1993); Overwegende dat het nodige krediet voor de uitvoering van deze opdrachten op de artikels 421/ (voertuigen), 763/ (dranghekken) en 421/ (diverse werktuigen) van het budget 2011 ingeschreven is; Gelet op het verslag van de raadscommissie van 25 januari 2011; De gemeenteraad keurt de opdrachten voor de levering van voertuigen, werktuigen en divers materiaal voor de Technische dienst en de Groendienst als volgt goed: Voertuig, werktuigen en materiaal voor de Technische dienst: Omschrijving Motivering Raming bedrag inclusief btw 1 lichte vrachtwagen met open laadbak vervanging van de lichte vrachtwagen Iveco met bouwjaar 1997 voor de eerste ploeg karweien 40 dranghekken met steunvoeten 1 graafmachine vervanging van graafmachine Case bouwjaar 1990 Totaal bedrag incl. btw Artikel , ,00 421/ aanvulling huidige voorraad 4 000, ,00 763/ pallethefwagen aanvulling materiaal 300,00 2 boor- en aanvulling materiaal voor de 1 000,00 beitelhamers ploeg verkeer en de tweede ploeg kleine karweien 1 betonmolen vervanging 550,00 1 haakse vervanging 250,00 slijpmachine diameter 125 mm Totaal voertuig, werktuigen en divers materiaal Technische dienst Voertuig, werktuigen en materiaal voor de Groendienst: Omschrijving Motivering Raming bedrag incl. btw 1 lichte vrachtwagen met kipbak 1 zuiggroep op aanhangwagen vervanging van de lichte vrachtwagen Peugeot met bouwjaar 2001 voor de ploeg zwerfvuil om bladeren op te ruimen in groenzones , ,00 421/ , ,00 Totaal bedrag incl. btw Artikel , ,00 421/ , ,00 421/744-51

7 1 heggenschaar voor aanvulling op takkenschaar 6 000,00 maaiarm tractor op maaiarm tractor 3 heggenscharen op voor de deelgemeenten 2 100,00 stok met benzinemotor 1 bosmaaier met voor de deelgemeenten 550,00 benzinemotor 2 bladblazers voor deelgemeenten 800,00 (handmodel) 1 kleine kettingzaag vervanging 650,00 met benzinemotor 1 zitmaaier vervanging zitmaaier Iseki ,00 met bouwjaar 2001 voor de deelgemeenten Totaal voertuig en werktuigen Groendienst , ,00 De in artikel 1 beschreven opdrachten worden via diverse onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking gegund, met uitzondering van de graafmachine die via een algemene offerteaanvraag gegund wordt met binnenlandse publicatie. Het nodige krediet voor de uitvoering van deze opdrachten is beschikbaar op de artikels 421/743-52, 763/ en 421/ van het budget Deze opdrachten worden in totaal geraamd op ,00 euro inclusief btw. - voor: grote onderhoudswerken aan diverse wegen: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen - Raadslid, de heer Freddy François, ondersteunt de tussenkomst van raadslid Van den Eynde in de commissie. Raadslid François wil toch aandringen bij de schepen dat de betreffende ploeg heel grondig de putten in de straten inventariseert. Soms zijn de putten echt gevaarlijk en liggen ze er al lang zo bij. Eventueel moeten er meer mannen ingezet worden om de herstellingen sneller te kunnen uitvoeren. We hebben nog veel slecht weer te verwachten en dan is het toch belangrijk om de veiligheid in het oog te houden. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat de opmerking terecht is. Er wordt een systematiek gestoken in het vullen van de putten ontstaan door de vorst. Als men meent dat putten vergeten worden, dan mag men dit altijd signaleren aan de technische dienst die het nodige doet om dit snel op te knappen. Gelet op de gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden); Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 1; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Gelet op het verslag van de commissie voor grondgebiedszaken dd 25 januari 2011; Overwegende dat in het kader van de opdracht Grote onderhoudswerken aan diverse wegen een bijzonder bestek met nr. 2011/135 werd opgesteld door de dienst Wegen, Waterlopen en Verkeer;

8 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 excl. btw of ,10 incl. 21% btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2011, op artikel 421/ (referentie ) van de buitengewone dienst; Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2011/135 en de raming voor de opdracht Grote onderhoudswerken aan diverse wegen, opgesteld door de dienst Wegen, Waterlopen en Verkeer. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,00 excl. btw of ,10 incl. 21% btw. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. - voor: herstellen en vernieuwen voetpaden 2011: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen - Raadslid, de heer Guy Adams, zegt dat dit punt jaarlijks terugkomt naar de gemeenteraad. Bij een vorige zitting heeft het raadslid gevraagd - naar aanleiding van de herinrichting van de Nieuwhuizenstraat aan de basisschool Gaverbeek - waarom men het voetpad niet doorgetrokken heeft tot aan de Driekoningenstraat. Daar is nog altijd een kasseistrook die als parkeerstrook gebruikt wordt. Noch langs de ene kant, noch langs de andere kant heeft men een deftig voetpad om aansluiting te hebben op de Driekoningenstraat - Jozef Duthoystraat - Henri Lebbestraat. Bij die tussenkomst, die wellicht al van anderhalf jaar dateert, kreeg het raadslid als antwoord dat dit zou meegenomen worden in een volgend dossier. Het raadslid constateert met spijt dat dit deze keer ook niet opgenomen is. - Schepen van openbare werken, de heer Henri Dewitte, zegt dat dit inderdaad genoteerd is, maar er moeten keuzes gemaakt worden. Niet alles kan in eenzelfde jaar uitgevoerd worden. - Raadslid, de heer Guy Adams, zegt dat het een schoolomgeving betreft en dat hier toch extra aandacht zou moeten aan besteed worden. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat de schepen de suggestie zal meenemen. Gelet op de gemeentewet; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 1; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Gelet op het verslag van de commissie voor grondgebiedszaken dd 25 januari 2011; Overwegende dat in het kader van de opdracht Aanleggen en vernieuwen voetpaden 2011 een bijzonder bestek met nr. 2011/136 werd opgesteld door de dienst Wegen, Waterlopen en Verkeer; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 excl. btw of ,90 incl. 21% btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare aanbesteding;

9 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2011, op artikel 421/ (referentie ) van de buitengewone dienst; Art. 3: Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2011/136 en de raming voor de opdracht Aanleggen en vernieuwen voetpaden 2011, opgesteld door de dienst Wegen, Waterlopen en Verkeer. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,00 excl. btw of ,90 incl. 21% btw. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare aanbesteding. Het standaard publicatieformulier wordt opgemaakt en verstuurd naar het Bulletin der Aanbestedingen. - voor: gratis grondafstand voor inlijving in wegenis Pijkstraat Gelet op de nieuwe gemeentewet; Gelet op het verslag van de commissie voor grondgebiedszaken van 25 januari 2011; Gelet op de akte van overdracht opgemaakt door het comité tot aankoop, Kortrijk dd ; Overwegende dat in uitvoering van het verkavelingscontract-dossier Stb: de verkavelaars, het OCMW, Waregem,gratis grond dienen af te staan voor inlijving in de wegenis Pijkstraat; Het betreft de inneming in gele kleur op het metingsplan opgemaakt door de landmeter Patrick Delesie op 8 mei Het perceel is gekadastreerd Sectie D nr 137V met een oppervlakte van 11a 10ca. Art. 3: De gronden die de zate vormen van de Pijkstraat, met alle uitrustingen, werken en nutsleidingen die zich erop bevinden, worden door de stad overgenomen om ingelijfd te worden in het openbaar domein, als volgt: 11a10 ca grond, gelegen nabij de Pijkstraat, gekadastreerd Sectie D nr 137V Deze grondafstand door de verkavelaars het OCMW, Waregem gebeurt kosteloos. Deze overname wordt van openbaar nut verklaard en meer in het bijzonder voor de opname in de openbare wegenis van de Pijkstraat. - voor: goedkeuren wegentracé verkaveling Roestraat - Schoolstraat Gelet op artikel van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening en haar uitvoeringsbesluiten; Overwegende dat door Wagso (Waregems autonoom gemeentebedrijf voor stedelijke ontwikkeling), Gemeenteplein 2, 8790 Waregem een verkaveling werd ingediend voor de gronden gelegen te 8791 Waregem, Schoolstraat-Roestraat, bekend ten kadaster onder 4 afdeling sectie A deel van 254 v3 en 256 p in 19 kavels (18 halfopen bebouwing + 1 sociale kavel voor meergezinswoningen). Overwegende dat de aanvraag voorziet in de aanleg van nieuwe wegeninfrastructuur; Overwegende dat het ontwerp gelegen is in het RUP Roestraat, goedgekeurd door de Deputatie op 21 oktober 2010; dat de aanvraag in overeenstemming is met de bestemmingsvoorschriften van het RUP; Overwegende dat de aanvraag niet onderworpen dient te worden aan een openbaar onderzoek daar het gelegen is in het RUP Roestraat;

10 Overwegende dat de verkeerscel op 21 december 2010 het ontwerp van project heeft geadviseerd; dat volgende bemerking werd gemaakt: voorstel om niet toe te laten om parkeervoorzieningen aan te leggen in de voortuin voor de woningen in de Schoolstraat. Wel een oprit naar de carports naast de woning. Op die manier kunnen er openbare parkeerplaatsen blijven langs de rijweg in de Schoolstraat. Overwegende dat de opmerking door het Schepencollege van 6 januari 2011 werd goedgekeurd; Overwegende dat binnen de verkaveling een groenzone wordt voorzien; Gelet op voorliggend wegendossier; Overwegende dat in toepassing van artikel van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening de vergunningverlenende overheid aan de afgifte van de verkavelingsvergunning de nodige lasten kan verbinden die zij aan de verkavelaar menen te moeten opleggen; Gelet op het verslag van de Commissie Grondgebiedszaken dd. 25 januari 2011; Het tracé van de nieuwe weg voor het verkavelen van het perceel grond gelegen te 8791 Waregem, Schoolstraat-Roestraat, bekend ten kadaster onder 4 afdeling sectie A deel van 254 v3 en 256 p wordt goedgekeurd. Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar - voor: project Lelijke Plekjes, organisatie en coördinatie ontwerpwedstrijd: mandateren intercommunale Leiedal - Raadslid, de heer Guy Adams, is blij dat de overgangszone tussen het park stadionvijvers en de esplanade aangeduid werd. De fractie vraagt om iets uit te werken in functie van de toekomst. Als de bib verhuist, zal die ruimte wellicht ingenomen worden door de Schakel. Men kan in functie van de toekomstige bestemming nadenken. Dit zal beslist moeten meegegeven worden aan de ontwerpers. Er zou bijvoorbeeld een cultuurcafé of een tentoonstellingsruimte kunnen komen. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat dit project ook best in relatie zal staan met het nieuwe project van het Ware Heem en de boulevard naar het stadhuis. Met al deze elementen zal zeker rekening gehouden worden. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de koninklijke besluiten van 8 januari 1996 en 26 september 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2000 betreffende de invoering van de euro en de wijziging van bepaalde bedragen in de reglementering inzake overheidsopdrachten; Gelet op de beslissing van het College in zitting van 8 april 2010, waarin het schepencollege akkoord gaat om in het Interreg IVb Noordzee-project Creative City Challenge Lelijke Plekjes te stappen; Gelet op de beslissing van het College in zitting van 8 juli 2010, waarin het schepencollege de overgang van de esplanade met het park aan de stadionvijvers opgeeft als lelijk plekje dat door een professioneel designer zal worden ontworpen; Gelet op de beslissing van het College in zitting van 14 oktober 2010, waarin het schepencollege de lokaties van de lelijke plekjes opgeeft dewelke door studenten van de Artesis Hogeschool Antwerpen en Howest Kortrijk zullen worden ontworpen; en dat deze plekjes de volgende zijn; de ondergrondse parking van het Pand, de fietsonderdoorgangen nabij de brandweerkazerne en de Gaverstraat, de spoorwegonderdoorgang te Desselgem, de fietsdoorgang in de Leenakkerstraat te Beveren-Leie en de onderdoorgangen onder de N 382; Gelet op het verslag van de Commissie voor grondgebiedszaken dd. 25 januari 2011; Overwegende dat de bijdrage in de kosten voor de stad 2.500,00 excl. BTW bedraagt en dat Intercommunale Leiedal eenzelfde bedrag daar bovenop legt vanuit de middelen van het Europese project; Overwegende dat de stad hiermee van twee verschillende professionele designers een ontwerp zal ontvangen voor de gekozen plek, zijnde de overgang van de esplanade met het park aan de stadionvijvers; Gelet op de kredieten in gewone dienst, aanwending 2011/693 op art. nr. 104/122-02;

11 Met éénparigheid van stemmen; Intercommunale Leiedal wordt gemandateerd om de ontwerpwedstrijd voor het project Lelijke Plekjes te organiseren en te coördineren. De opdracht wordt gefinancierd met kredieten die voorzien zijn in gewone dienst, aanwending 2011/693 op art. nr. 104/ Art. 3: Afschrift van de beslissing zal bezorgd worden aan Intercommunale Leiedal. - voor: 28 - Henri Destoop, 13. goedkeuren aankoop van informaticamateriaal (hardware en software) voor interactieve toepassing tentoonstelling "Van paardenmiddel tot paardendokter" + vaststellen wijze van gunnen - Schepen van cultuur, de heer Pietro Iacopucci, zegt dat in het commissieverslag de locatie verkeerd vermeld staat. Dit gaat niet door in de Schakel, maar in Bietje ter Doest. De Raad Gelet op de nieuwe gemeentewet; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op de koninklijke besluiten van 8 januari 1996 en 26 september 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2000 betreffende de invoering van de euro en de wijziging van bepaalde bedragen in de reglementering betreffende de overheidsopdrachten; Overwegende dat het stadsbestuur van 15 april tot 15 mei 2011 een tentoonstelling met de naam Van paardenmiddel tot paardendokter opstelt over de evolutie van de paardengeneeskunde in de 19e en 20e eeuw; Overwegende dat hiervoor een subsidie aangevraagd werd bij het agentschap Kunsten en Erfgoed van de Vlaamse overheid; Overwegende dat een deel van deze subsidie besteed kan worden aan een aantal interactieve tentoonstellingsonderdelen; Overwegende dat de kostprijs van de aankoop van informaticamateriaal (hardware en software) voor deze interactieve toepassingen geraamd wordt op ,00 euro inclusief btw; Overwegende dat deze opdracht best gegund wordt via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (art a, van de wet van 24 december 1993); Overwegende dat het nodige krediet voor de uitvoering van deze opdracht op het artikel 778/ van het budget 2011 ingeschreven is; Gelet op het verslag van de raadscommissie van 25 januari 2011; De gemeenteraad keurt de opdracht voor de aankoop van informaticamateriaal (hardware en software) voor de interactieve toepassing van de tentoonstelling Van paardenmiddel tot paardendokter als volgt goed: 1) 6 drukknoppen met geluidsfragmenten bij de voorstelling van de familie Bouckaert Hardware: - 6 drukknopjes om te integreren in valse wand - interface om de knopjes in te lezen op pc - versterker en 2 luidsprekers Software: schrijven van de applicatie Installatiekosten Prijsraming: 3 000,00 euro inclusief btw 2) Geluidsfragment en beeldprojectie bij het verhaal van veearts Adriaan Hardware: - PIR-sensor voor detectie van beweging - interface voor inlezen PIR-sensor - versterker en 5 luidsprekers Software: schrijven van de applicatie Installatiekosten

12 Prijsraming: 6 000,00 euro inclusief btw 3) De afgenomen interviews, gemonteerd tot een tiental korte filmpjes volgens thema, kunnen op een scherm bekeken worden. Op een touchscreen selecteert de bezoeker zelf het gewenste filmpje. Hardware: - klein touchscreen voor keuze filmpjes - versterker en 2 luidsprekers Software: schrijven van de applicatie Installatiekosten Prijsraming: 5 000,00 euro inclusief btw 4) Het beeldmateriaal van de website (gerealiseerd door projectpartner Universiteitsbibliotheek Utrecht), aangevuld met eigen materiaal, kan bekeken worden op een multitouchtafel. Hardware: - 2 schermen (55 led full HD duotouchscreen) - versterker en 2 luidsprekers Software: schrijven van de applicatie Installatiekosten Prijsraming: ,00 euro inclusief btw Voor deze opdracht wordt gebruik gemaakt van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Het nodige krediet is ingeschreven op het artikel 778/ van het budget De totale opdracht wordt geraamd op ,00 euro inclusief btw. - voor: stadhuis, leveren en plaatsen toegangscontrolesysteem: goedkeuren eindafrekening Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de koninklijke besluiten van 8 januari 1996 en 26 september 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2000 betreffende de invoering van de euro en de wijziging van bepaalde bedragen in de reglementering inzake overheidsopdrachten; Gelet op het verslag van de Commissie voor interne zaken dd. 25 januari 2011; Gelet op het besluit van de Gemeenteraad in zitting van 7 juli 2009, waarin het ontwerp voor het leveren en plaatsen van een toegangscontrolesysteem in het stadhuis goedgekeurd werd, en waarbij de wijze van gunnen werd vastgesteld op onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf; Gelet op het besluit van het College in zitting van 25 februari 2010, waarin deze opdracht toegewezen werd aan de firma Actio Novo uit Waregem, voor een totaalbedrag van ,12 euro incl. BTW; Gelet op de meerwerken voor deze opdracht, goedgekeurd door het College in zitting van 1 april 2010, 25 november 2010 en 2 december 2010, voor een totaalbedrag van 5 719,19 euro incl. BTW; Gelet thans op de eindafrekening van deze werken, voor een totaalbedrag van ,31 euro incl. BTW; Gelet op de kredieten, die voorzien zijn in de begroting 2010, met artikelnummer 104/ en individueel nummer ; Met meerderheid van stemmen; Enig art.: De eindafrekening goed te keuren voor de opdracht Stadhuis, leveren en plaatsen toegangscontrolesysteem, voor een totaalbedrag van ,31 euro incl. BTW. - voor: 28 - CD&V + sp.a spirit + Open Vld - onthoudingen: 1 - Vl. Belang

13 15. interlokale vereniging burensportdienst: - goedkeuren jaarrekening goedkeuren jaarverslag 2010 Gelet op de nieuwe gemeentewet; Gelet op het decreet sport voor allen beleid goedgekeurd op 28 februari 2007; Gelet op het decreet intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de goedkeuring van de statuten van de interlokale vereniging burensportdienst in de gemeenteraad van 3 april 2007; Gelet op het verslag beheerscomité burensportdienst IV van 11 januari 2011; Gelet op het verslag van de commissie externe zaken dd. 25 januari 2011; Overwegende dat het jaarverslag 2010 een overzicht geeft van de verwezenlijkingen in 2010; Overwegende dat het jaarverslag 2010 daar unaniem werd goedgekeurd; Overwegende dat de jaarrekening daar werd vastgesteld; Met meerderheid van stemmen; De gemeenteraad keurt het jaarverslag 2010 goed; De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2010 goed met volgende eindcijfers. hoofdrubriek in uit saldo totalen rekening ,58 euro ,32 euro 363,26 euro totalen kassa 256,36 euro 166,00 euro 90,36 euro totalen spaarrekening 7 020,64 euro 7 017,17 euro 3,47euro totalen ,58 euro ,49 euro 457,09 euro - voor: 28 - CD&V + sp.a spirit + Open Vld - onthoudingen: 1 - Vl. Belang 16. vragen Er zijn twee vragen ingediend op het secretariaat: Vraag 1: raadslid, de heer Dieter Alyn Voorkomen geluidsoverlast Zaterdag, 5 februari is Waregem Expo weer gastheer voor een muzikaal optreden met tal van gekende en minder gekende artiesten. Dit tot in de vroege uurtjes om niet te zeggen tot s morgens vroeg, daar het programma minimaal voorzien is tot 5u op zondagochtend. We herinneren ons allemaal de overlast in het algemeen en de geluidsoverlast in het bijzonder die in het verleden gepaard gingen met dergelijke evenementen. Vandaar mijn vraag wat de bijzondere afspraken zijn die gemaakt zijn door het stadsbestuur met de organisatoren om elke vorm van overlast te voorkomen? In het bijzonder of er effectief geluidsmetingen zullen gedaan worden tijdens het/de optreden(s)? Dit zowel binnen in de zaal als buiten? Recent pleitte de overheid voor een geluidsbeperking (variërend van 90 tot max. 100 decibel) bij dergelijke optredens, dit om in de eerste plaats gehoorschade voor de aanwezige feestvierders te voorkomen en verder zou dit vanzelfsprekend gunstige gevolgen hebben m.b.t. de geluidsoverlast voor de omwonenden. Heeft het stadsbestuur deze beperking die binnenkort waarschijnlijk wet wordt, voorgesteld aan de organisatoren? Tot slot: indien omwonenden last zouden hebben, zal dan effectief worden opgetreden? In het bijzonder zal effectief overgegaan worden tot meting(en) van het geluid binnen in huis bij de omwonenden die daarom verzoeken; daar in het verleden soms gevolg werd gegeven aan een klacht m.b.t. geluidsoverlast zonder dat de dienstdoende agenten de nodige meetapparatuur bij zich hadden. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat hij het eigenaardig vindt, dat men zich al zorgen maakt over activiteiten die nog moeten doorgaan. De burgemeester heeft contact genomen met de buren die destijds bij hem geweest zijn. Hij heeft de bevestiging gekregen dat zij de laatste 6 maanden geen last meer gehad hebben dankzij de maatregelen die in onderling overleg genomen werden met de directie van Waregem Expo, de stad en de buurt. De politie heeft dit ook bevestigd. Wat de fuif van 5 februari a.s. betreft, zegt de burgemeester dat hij van de directie van Waregem Expo de bevestiging gekregen heeft dat

14 ze afgesproken hebben met de organisatoren om dit te laten doorgaan op een derde van de zaal aan de kant van de oefenterreinen. De ingang wordt aan de linkerzijde van de voorhal gemaakt. De boxen worden naar de oefenterreinen gericht. Een team van 16 man security wordt ingezet, zowel binnen als buiten het gebouw. Er worden parkeerwachters ingezet voor de algemene coördinatie op de parking. Er wordt een rookzone voorzien links van de voorhal. De ontruiming zal niet onmiddellijk na het evenement gebeuren maar in de loop van de zondag. Wat het tweede luik van de vraag betreft, zegt de burgemeester dat er voorlopig nog geen definitieve beslissing door minister Schauvliege genomen is in verband met de geluidsnormen op de fuiven. Eens dit bij wet wordt vastgelegd zal Waregem Expo de geluidsnorm en bijkomende voorwaarden in zijn contracten met de organisatoren van evenementen in de hal opnemen en doen naleven. De voorzitter richt zich tot raadslid Van Damme en zegt dat hij nog eens wil terugkomen op de politieke cultuur waar raadslid Alyn naar verwees. Als men 4 minuten aanwezig is in een raadszitting en men strijkt hiervoor 185 euro presentiegeld op, dan vraagt de voorzitter zich af of dit de nieuwe politieke cultuur is. Aan euro per uur naar de raadszitting komen, dat kan tellen. Zet dit maar in jullie boekje, zegt de voorzitter. Vraag 2: raadslid, de heer Xavier Wyckhuyse Markt deels verkeersvrij tijdens de zomermaanden Onze Markt blinkt niet uit in aantrekkelijkheid onder meer door het verkeer dat zeer dicht langs de terrassen passeert. Uiteraard is vlotte passage ook noodzakelijk voor de handelszaken in het centrum en rond de Markt. Vandaar mijn vraag om een deel van de Markt verkeersvrij te maken tijdens de vakantiemaanden juli en augustus vanaf 18.00u. s avonds. Het deel dat verkeersvrij wordt gemaakt is het deel achter de kerk. Het verkeer dat uit de Stormestraat en Stationsstraat komt, kan blijven rijden via de Markt naar de Keukeldam maar dat verkeer kan niet meer achter de kerk rijden richting Stationsstraat. En het verkeer dat uit de Holstraat komt, kan ook enkel via de Keukeldam de Markt verlaten. Commercieel zullen de handelaars in het centrum geen inkomsten verliezen, want de meeste handelszaken sluiten al om 18.30u. en tijdens de periode juli-augustus nemen de meesten ook hun jaarlijks verlof. De horecazaken gaan meer stoelen en tafels kunnen zetten, waardoor ook zij een extra omzet gaan halen. De terrasbezoekers gaan veiliger zitten en niet constant gestoord worden door het passerende verkeer en meer plaatsen en meer bezoekers betekent meer aantrekkingskracht voor de Markt. Iedereen kent het Waregems gezegde volk trekt volk. Met de Lijn kan worden afgesproken om dezelfde regeling te nemen zoals met Waregem Koerse en tijdens de periode juli-augustus moeten zij geen studenten van en naar Waregem vervoeren. Voor de technische dienst is het eenvoudig om iedere avond en morgen enkele nadars en borden te plaatsen en weg te halen zodat de autobestuurders duidelijk zien dat de Markt deels verkeersvrij is. Vandaar concreet de vraag: kan het stadsbestuur de nodige stappen ondernemen zodat de Markt van Waregem in juli en augustus deels verkeersvrij is? - Schepen van verkeer, de heer Kristof Chanterie, zegt dat dergelijke maatregel vorig jaar al toegepast werd, weliswaar beperkt in tijd, nl. ter gelegenheid van de kasteelconcerten. Er werd een politieverordening goedgekeurd voor het afsluiten van de achterzijde van de Markt op de maandagavonden in juli en augustus. Dit was van 21.00u. 's avonds tot 05.00u. 's morgens. Deze maatregel werd niet elke maandagavond toegepast, maar enkel als er meer bekende groepen kwamen optreden. Dit is telkens goed verlopen in samenwerking met de politie. Dit gaat gepaard met een aantal maatregelen die moeten genomen worden. Men mag dit niet onderschatten. Een ploeg van de technische dienst moet telkens buiten de diensturen een aantal uren presteren om de signalisatie te plaatsen en weer weg te nemen. Men zou kunnen opteren om het gedeelte markt af te sluiten tot 08.00u. 's morgens, maar dit veroorzaakt dan weer andere problemen. Automatisch genereert het afsluiten van de Markt ook meer overlast door het achterlaten van vuilnis op het afgesloten gedeelte. Er zal meer moeten opgekuist worden. Kunnen we hier rekenen op de medewerking van de horecazaken? Ook dit zal moeten bekeken worden. Terrassen die verplaatst worden, moeten teruggezet worden anders veroorzaakt dit problemen van doorgang voor mensen met kinderwagens e.d. Ook met De Lijn zal er moeten onderhandeld worden om tijdelijke haltes te gebruiken, zoals bij Waregem Koerse. De schepen zegt dat het gegeven verder kan onderzocht worden. Misschien kan het in een soort proefproject uitgewerkt worden voor bijvoorbeeld weekends en maandagavonden. - Raadslid, de heer Xavier Wyckhuyse, zegt dat hij zijn vraag nu stelt, omdat men dan de tijd heeft om dit te bekijken tegen de zomermaanden. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat men vooral de inzet van manuren niet mag onderschatten. Het volstaat niet om enkele nadars te zetten. Er moet heel wat bijkomende verkeerssignalisatie geplaatst worden. De uitvoering is minder eenvoudig dan die op het eerste zicht lijkt. -Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat een zestal jaar geleden de asfaltering van de marktstraten aan bod kwam. De fractie heeft toen voorgesteld om de Markt opnieuw in te richten. De huidige verkeerscirculatie van de Markt is geen goede zaak. Sp.a kreeg toen in de gemeenteraad veel negatieve reacties op hun voorstel. Uiteindelijk begint men toch in te zien dat die circulatie niet zo goed verloopt. Men kan inderdaad tussenoplossingen voorstellen, zoals bijvoorbeeld het afsluiten van de achterkant van de

15 Markt op de avonden van de kasteelconcerten. Het raadslid herinnert ook aan de zaterdagmarkt, die nu een gevaarlijke bedoening is. Het is beslist aangewezen om voor de zaterdagmarkten ook een veiligere situatie uit te werken. Nog beter zou zijn om de globale situatie van de Markt te herbekijken en bijvoorbeeld de voertuigen die komen van de Holstraat af te leiden naar de Keukeldam en de voertuigen die komen van de Stormestraat af te leiden naar de Stationsstraat. Het marktplein zou beter kunnen ingericht worden als beleveniszone of rustpunt. Raadslid Verhellen vindt het voorstel van raadslid Wyckhuyse een goed voorstel, maar hij hoopt dat het college ook het gegeven van de zaterdagmarkt zal bekijken. 17. goedkeuren verslag vorige zitting De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het verslag van de gemeenteraadszitting van 11 januari 2011.

Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 01 februari 2011

Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 01 februari 2011 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens,

Nadere informatie

Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010

Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens,

Nadere informatie

Zitting van 2 maart 2010

Zitting van 2 maart 2010 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 2 maart 2010 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 februari 2007

Gemeenteraad 06 februari 2007 Gemeenteraad 06 februari 2007 Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 In openbare zitting TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 18 juli 2013 en 8 augustus 2013: zie bijlage.

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 07 februari 2012

Verslag gemeenteraad 07 februari 2012 Verslag gemeenteraad 07 februari 2012 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 mei 2008

Gemeenteraad 06 mei 2008 Gemeenteraad 06 mei 2008 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

STAD WAREGEM Gemeenteplein WAREGEM

STAD WAREGEM Gemeenteplein WAREGEM Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 13 januari

Nadere informatie

Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter VOORZITTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN,

Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter VOORZITTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN, Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 06 februari

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering.

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering. Zitting van 23 januari 2017 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, OCMW-raadsleden Koenraad

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Els Naessens, Griet Deleersnyder

De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Els Naessens, Griet Deleersnyder Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 18 december

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 10 JANUARI 2008 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems, G. De

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 april 2012

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 april 2012 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 april 2012 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 november 2007

Gemeenteraad 06 november 2007 Gemeenteraad 06 november 2007 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

Zitting van 18 december 2008

Zitting van 18 december 2008 STADSBESTUUR WAREGEM Uittreksel uit het register der notulen van de gemeenteraad Zitting van 18 december 2008 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem burgemeester-voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof

Nadere informatie

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeenteboekhouding budgetwijziging

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Gemeenteraad 07 april 2009

Gemeenteraad 07 april 2009 Gemeenteraad 07 april 2009 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 maart 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 maart 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 maart 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Zitting van 26 januari Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 22 december 2014

Zitting van 26 januari Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 22 december 2014 Zitting van 26 januari 2015 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K.en Lepla M., Schepenen; Mevr. en de Heren Vandewaetere

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. PROJECTVERENIGINGEN 4 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 4 4. VZW S 5 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

Gemeenteraad 04 maart 2008

Gemeenteraad 04 maart 2008 Gemeenteraad 04 maart 2008 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Verzekeringen. Verzekeren van diverse risico's gedurende

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 9 februari 2009 98370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur

Nadere informatie

zitting van 15 september 2014

zitting van 15 september 2014 zitting van 15 september 2014 Openbare zitting 01 Kerkfabriek O.L.V. ten Hemel Opgenomen - Schilde - Budget 2015 Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zendt de Kerkfabriek O.L.V. ten Hemel Opgenomen

Nadere informatie

Zitting van 27 juni 2016

Zitting van 27 juni 2016 Zitting van 27 juni 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse, Annie

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 MAART 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Heraanleg Zeelaan, gedeelte tussen

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016 Zitting van 29 februari 2016 Aanwezig : De heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K.en Lepla M., Schepenen; Mevr. en de heren Vandewaetere

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 26 MEI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Pieter. Jaarrekening.

Nadere informatie

Zitting van 26 april 2010

Zitting van 26 april 2010 Zitting van 26 april 2010 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Bourgeois A., Lepla M., en Buyck V.; Schepenen; Mevr. en de Heren Deman P., Vanacker L.,

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad 02 februari 2010

Verslag Gemeenteraad 02 februari 2010 Verslag Gemeenteraad 02 februari 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Vergadering van 20 januari 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Kerremans Leen, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Thoné Godelieve,

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

Raad van 26 februari 2014

Raad van 26 februari 2014 Raad van 26 februari 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage. STAD MECHELEN BESTUURLIJK BEHEER ------------------------ GB/AVDV GENOMEN BESLUITEN : ------------------------- GEMEENTERAAD VERGADERING 23 FEBRUARI 2006 -------------------------------------- OVERZICHTSLIJST

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. projectverenigingen 4 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 5 4. VZW S 6 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst verkeer Volgnummer dossier 2 Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Verbreden en verdiepen van het

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Opdracht van diensten

Nadere informatie

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING.

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Sophie De Wit, Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Bart

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016 1. Verslag vorige zitting zie bijlage TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016 2. Kennisname brief minster Homans inzake beslissing van de gemeenteraad d.d.

Nadere informatie

Gemeenteraad 01 april 2008

Gemeenteraad 01 april 2008 Gemeenteraad 01 april 2008 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 6 juni 2017 Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 04 februari 2014

Verslag gemeenteraad dinsdag 04 februari 2014 Verslag gemeenteraad dinsdag 04 februari 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp Ruimtelijk

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Gezamenlijke aankoop elektriciteit 2012-2014.

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 F E BRUARI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Audomarus.

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Nutsvoorzieningen. VMW. Uitbreiding distributienetten

Nadere informatie

Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 07 februari 2012

Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 07 februari 2012 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens,

Nadere informatie

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10.

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 25 augustus 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 9 FEBRUARI 2017 Openbare zitting 1. Goedkeuring verslag vorig zitting.

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 9 FEBRUARI 2017 Openbare zitting 1. Goedkeuring verslag vorig zitting. TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 9 FEBRUARI 2017 Openbare zitting 1. Goedkeuring verslag vorig zitting. 2. Charter verkeersveiligheid: goedkeuring. De gemeente Glabbeek

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 november 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 november 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 november 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014.

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gebouwen. Gemeentelijk sportcentrum. Renovatie zwembad.

Nadere informatie